kendelse: Den 21. november 2016 blev der i sag nr.94 /2016 Skat mod statsautoriseret revisor A afsagt sålydende

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "kendelse: Den 21. november 2016 blev der i sag nr.94 /2016 Skat mod statsautoriseret revisor A afsagt sålydende"

Transkript

1 Den 21. november 2016 blev der i sag nr.94 /2016 Skat mod statsautoriseret revisor A afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 7. april 2016 har Skat i medfør af revisorlovens (2008-loven) 43, stk. 3, indbragt statsautoriseret revisor A for Revisornævnet. Erhvervsstyrelsen har oplyst, at A, cpr.nr. XXXXXX-XXX, har været godkendt som statsautoriseret revisor fra [dato] og har været tilknyttet revisionsvirksomheden B, cvr. nr. XXXX XXXX fra den 12. december Indklagede er tidligere ved Revisornævnets kendelse af 5. april 2013 (sag nr. 53/2010) anset med en bøde på kr. for at have overtrådt reglerne om krydsende revision. Indklagede er endvidere tidligere ved Revisornævnets kendelse af 27. august 2014 (sag nr. 67/2009 og sag nr. 64/2013) anset med en tillægsbøde på kr. for blandt andet i en række tilfælde at have tilsidesat uafhængighedsreglerne. Klagen: Skat har fremsat følgende - af Revisornævnet forkortede - klagepunkter: Indklagede har tilsidesat god revisorskik ved sin erklæringsafgivelse på årsrapporter for selskaberne C A/S og D ApS og ved at have undladt at iagttage professionel kompetence ved sin afgivelse af assistanceerklæringer ved udarbejdelse af indkomst- og formueopgørelse for selskabernes fælles direktør og eneaktionær således: 1) Indklagede burde på årsrapport pr. 31. december 2011 for C A/S have afgivet en supplerende oplysning om, at selskabet den 31. december 2011 udbetalte A-skattepligtig gage til direktør og eneaktionær uden indeholdelse af A-skat og arbejdsmarkedsbidrag og uden med virkning for indkomståret 2011 at have foretaget indberetning til Skat om udbetalingen af den A-skattepligtige gage. Indklagede burde endvidere på årsrapporten have afgivet en supplerende oplysning om, at selskabet i regnskabsåret havde haft et tilgodehavende hos selskabets direktør og eneaktionær på kr. i strid med selskabslovens ) Indklagede burde på årsrapport pr. 31. december 2012 for D ApS, fordi der forelå et kapitaltab omfattet af selskabsloven 119, have afgivet supplerende oplysning om ledelsens ansvar for, at 1

2 selskabet ikke havde afholdt generalforsamling med redegørelse for foranstaltninger foranlediget af kapitaltab. 3) Indklagede burde på årsrapport pr. 31. december 2011 for D ApS henset til det afgivne forbehold for værdiansættelse af kapitalinteresse og tilgodehavende i selskabet E ApS have afgivet en afkræftende konklusion. 4) Indklagede har ved at afgive assistanceerklæring på indkomst- og formueopgørelse for 2011 for F og hustru handlet i strid med revisorlovens 16 stk. 3, idet der manglende medregning af indtægt i form af gage på kr. til trods for indklagedes viden om de faktiske forhold. Sagsfremstilling: Vedrørende selskabet C A/S (revision) Indklagede har den 13. juni 2012 afgivet revisorpåtegning uden forbehold og uden supplerende oplysning på årsrapporten for C A/S for regnskabsåret Det fremgår blandt andet af årsrapporten, at årets resultat har været kr., at egenkapitalen udgjorde kr. samt, at balancesummen udgjorde kr.). Indklagede har den 13. juni 2012 afgivet erklæring om udført review uden forbehold og uden supplerende oplysning af specifikationshæftet for C A/S for regnskabsåret 2011 omfattende skattemæssig indkomstopgørelse, noter og specifikationer til årsregnskabet. Det fremgår blandt andet af erklæringen, at specifikationshæftet udarbejdes efter gældende regler. Indklagede har den 20. juni 2012 afgivet erklæring om assistance med opstilling af den personlige formueopgørelse og de skattemæssige opgørelser for F og G for indkomståret 1. januar til 31. december Følgende fremgår: "Til F og G Vi har ydet assistance med opstilling af den personlige formueopgørelse og de skattemæssige opgørelser for F og G for indkomståret 1. januar 31. december Opgørelserne baseres på oplysninger modtaget fra F og G. Opgørelserne udarbejdes efter gældende skattelovgivning. F og G har ansvaret for opgørelserne. Vi har tilrettelagt og udført vores arbejde i overensstemmelse med den danske revisionsstandard om assistance med regnskabsopstilling. Vi har ikke revideret eller udført review af den personlige formueopgørelse og de skattemæssige opgørelser og udtrykker derfor ikke nogen grad af sikkerhed derom Det fremgår blandt andet af opgørelsen, at F s lønindkomst er 0 kr. Indklagede har den 1. juli 2013 afgivet revisorpåtegning uden forbehold og uden supplerende oplysning på årsrapporten for C A/S for regnskabsåret Det fremgår blandt andet af årsrapporten, at årets resultat har været negativt med kr., at egenkapitalen udgjorde kr. samt, at balancesummen udgjorde kr. Indklagede har den 1. juli 2013 afgivet erklæring om udført review uden forbehold og uden supplerende oplysning af specifikationshæftet for C A/S for regnskabsåret 2012 omfattende skattemæssig indkomstopgørelse, noter og specifikationer til årsregnskabet. Det fremgår blandt andet af erklæringen, at specifikationshæftet udarbejdes efter gældende regler. 2

3 Indklagede har den 3. juli 2013 afgivet erklæring om assistance med opstilling af den personlige formueopgørelse og de skattemæssige opgørelser for F og G for indkomståret 1. januar til 31. december Det fremgår blandt andet af erklæringen, at opgørelserne er baseret på oplysninger modtaget fra F og G samt, at der ikke er foretaget revision eller udført review af den personlige formueopgørelse og de skattemæssige opgørelser og derfor ikke udtrykker nogen grad af sikkerhed derom. Det fremgår blandt andet af opgørelsen, at F s lønindkomst fra C A/S er kr. Det fremgår af oplysning fra Skat, at F er eneaktionær i selskabet. Det fremgår af "F - oversigt over mellemregningskonto", som Skat har oplyst at have fået fra indklagede, at C A/S har bogført følgende mellemregning/gæld til F: "Mellemregning med C A/S Saldo pr. 31/ ( )... Saldo pr. 31/ ( )*... Saldo pr. 31/ ( )... Saldo pr. 31/ ( )" (* Revisornævnet bemærker, at Skat i sin sagsfremstilling under faktiske forhold har skrevet ( )) Det fremgår af posteringsark for C A/S for efterposteringer udarbejdet af revisionen til bogføring den 31. december 2011, at der - som årets sidste postering - er foretaget bogføring af blandt andet løn/bonus på konto XXXXX Gage med kr. og på konto XXXXX Mellemregning med ( ) kr. Saldo for mellemregning er herefter pr. 30. december 2011: 30. december 2011:Tilgodehavende hos direktør kr. 31. december 2011: Gage godskrevet mellemregningskonto: ( ) kr. 31. december 2011: Gæld til direktør ( ) kr. Det fremgår af udskrift fra Erhvervsstyrelsen vedrørende C A/S, at selskabet har cvr. nr Det fremgår af "Detail-COR" vedrørende SE-nr. XXXX XXXX (C A/S), at der ikke er sket indberetning om udbetaling af løn og gage i indkomståret Det fremgår af "Detail-COR" vedrørende SE-nr. XXXX XXXX (C A/S), at der er sket indberetning om udbetaling af løn og gage i indkomståret 2012 med "36 Bidragsplig B-indk ,00". Skat har ligeledes oplyst til sagen, at selskabet C A/S har indberettet udbetaling af B-indkomst med kr. som udbetalt i december 2012, samt at dette efter det oplyste er indberetning af posteringen foretaget med virkning den 31. december Vedrørende selskabet D ApS (revision) Indklagede har den 12. juni 2012 afgivet revisorpåtegning med forbehold på årsrapporten for D ApS for regnskabsåret Følgende fremgår: "... Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion med forbehold. 3

4 Forbehold Selskabets kapitalandele i associeret virksomhed E ApS behandles efter indre værdis metode og er indregnet i balancen med kr Der foreligger ikke årsrapport for 2011 for E ApS. Som følge heraf har vi ikke været i stand til at afgøre, om eventuelle ændringer af indregnet beløb er nødvendigt. Ligeledes er der usikkerhed om værdiansættelsen af selskabets tilgodehavende hos E ApS for kr Konklusion med forbehold Bortset fra det forhold der er beskrevet i grundlaget for konklusion med forbehold, giver årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2011 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar december 2011 i overensstemmelse med årsregnskabsloven...." Det fremgår blandt andet af årsrapporten, at årets resultat har været negativt med kr., at kapitalandele i associerede virksomheder udgjorde kr., at tilgodehavender i associerede virksomheder udgjorde kr., at egenkapitalen udgjorde kr. samt, at balancesummen udgjorde kr. Det fremgår af note 4, Egenkapital, at egenkapitalen pr. 31. december 2011 udgjorde - selskabets selskabskapital pr. 1. januar 2011 på kr., tillagt reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode på kr. og fratrukket overført resultat på kr., og efter forslag til overført resultat på kr., i alt kr. Det fremgår af note 3, Finansielle anlægsaktiver, at kostpris 1. januar 2011 og 31. december 2011 udgjorde kr., at opskrivninger 1. januar 2011 og 31. december 2011 var på kr., samt at den regnskabsmæssige værdi pr. 31. december 2011 var på kr. samt endvidere, at der ejes 50 % af E ApS. Det fremgår af anvendt regnskabspraksis under overskriften balancen blandt andet følgende: "Kapitalandele i associerede virksomheder Kapitalandele i associerede virksomheder indregnes i balancen til den forholdsmæssige andel af virksomhedens regnskabsmæssige indre værdi af. Nettoopskrivning af kapitalandele i associerede virksomheder overføres under egenkapitalen til reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode i det omfang, den regnskabsmæssige værdi overstiger anskaffelsesværdien. Indklagede har den 27. maj 2013 afgivet revisorpåtegning uden forbehold og uden supplerende oplysning på årsrapporten for D ApS for regnskabsåret Det fremgår blandt andet af årsrapporten, at årets resultat har været negativt med kr., at kapitalandele i associerede virksomheder var på 0 kr., at tilgodehavender hos associerede virksomheder udgjorde kr., at egenkapitalen udgjorde kr. samt, at balancesummen udgjorde kr. Det fremgår af note 4, Kapitalandele i associerede virksomheder, kostpris pr. 31. december 2012 var kr., at værdiregulering 1. januar 2012 var kr., at årets resultat var kr., at kapitalandele med negativ indre værdi nedskrevet over tilgodehavende udgjorde kr., at værdiregulering 31. december 2012 var på kr., samt at den regnskabsmæssige værdi 31. december 2012 var på 0 kr., samt endvidere, at selskabet har stemme og ejerandel med 50 % i E ApS. Det fremgår af anvendt regnskabspraksis under overskriften balancen blandt andet følgende: "Kapitalandele i associerede virksomheder 4

5 I resultatopgørelsen indregnes den forholdsmæssige andel af årets resultat under posten Indtægter af kapitalandele i associerede virksomheder. Kapitalandele i associerede virksomheder indregnes og måles efter de indre værdis metode. Balance I balancen indregnes associerede virksomheder til den forholdsmæssige andel af virksomhedens regnskabsmæssige indre værdi, opgjort efter modeselskabets regnskabspraksis. Nettoopskrivning af kapitalandele i associerede virksomheder overføres under egenkapitalen til reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode, i det omfang den regnskabsmæssige værdi overstiger anskaffelsesværdien med fradrag af afskrivninger på goodwill. Associerede virksomheder med negativ regnskabsmæssig indre værdi indregnes til 0, og et eventuelt tilgodehavende hos disse virksomheder nedskrives med moderselskabets andel af den negative indre værdi, idet omfang det vurderes uerholdeligt. Såfremt den regnskabsmæssige negative indre værdi overstiger tilgodehavender, indregnes det resterende beløb under hensatte forpligtelser, idet omfang modervirksomheden har en retlig interesse eller faktisk forpligtelse til at dække dattervirksomhedens underbalance." Det fremgår af indhold i mappe modtaget i Skat vedrørende F s selskaber , D ApS, at der ikke foreligger generalforsamlingsreferater. Vedrørende selskabet E ApS Der er - af anden revisor - den 15. juni 2011 afgivet revisorpåtegning - med forbehold om at have undladt at tilpasse sammenligningstal i forbindelse med ændret regnskabspraksis og med supplerende oplysning om usikkerhed ved indregning og måling og om, at driftsaktiviteten er under afvikling - for E ApS for regnskabsåret Det fremgår blandt andet af årsrapporten, at årets resultat har været negativt med kr., at kapitalandele i tilknyttede virksomheder var på kr., at egenkapitalen udgjorde kr. samt, at balancesummen udgjorde kr. Der er - af anden revisor - den 29. juni 2012 afgivet revisorpåtegning - uden forbehold, men med supplerende oplysning om usikkerhed ved indregning og måling og om, at driftsaktiviteten er under afvikling - for E ApS for regnskabsåret Det fremgår blandt andet af årsrapporten, at årets resultat har været negativt med kr., at kapitalandele i tilknyttede virksomheder var på kr., at egenkapitalen udgjorde kr. samt, at balancesummen udgjorde kr. Der er - af anden revisor - den 26. juni 2013 afgivet revisorpåtegning - uden forbehold, men med supplerende oplysning om usikkerhed ved indregning og måling og om, at driftsaktiviteten er under afvikling - for E ApS for regnskabsåret Det fremgår blandt andet af årsrapporten, at årets resultat har været negativt med kr., at kapitalandele i tilknyttede virksomheder var på kr., at egenkapitalen udgjorde kr. samt, at balancesummen udgjorde kr. Parternes bemærkninger: 5

6 Klager har vedrørende klagepunkt 1 for så vidt angår årsrapport pr. 31. december 2011 for C A/S anført, at der mangler supplerende oplysning i revisors erklæring om selskabets udbetaling den 31. december 2011 af skattepligtig gage til direktør og eneaktionær uden indeholdelse af A-skat og AM-bidrag og uden med virkning for 2011 at have foretaget indberetning til Skat af anførte udbetaling af gage som A-indkomst, hvorved ledelsen kan ifalde ansvar, jf. hertil kildeskattelovens 74 samt skattekontrollovens 14. Indklagedes undladelse af at afgive en supplerende oplysning om udbetaling til direktør og eneaktionær uden indeholdelse af A-skat og AM-bidrag - og uden at der foretages indberetning om A-indkomst - er i strid med erklæringsbekendtgørelsens 7, stk. 2, nr. 1, og endvidere i strid med revisorlovens 16, stk. 1, om god revisorskik. Klager har videre gjort gældende, at forinden udbetaling af gage på kr har selskabet haft et tilgodehavende hos selskabets direktør og eneaktionær, hvilket tilgodehavende er i strid med selskabslovens 210, hvorved selskabets ledelse kan ifalde straf, jf. selskabslovens 367. Indklagede burde på denne baggrund have forsynet erklæringen med supplerende oplysning herom, jf. erklæringsbekendtgørelsens 7, stk. 2, nr. 2. Ved ikke at have afgivet den supplerende oplysning i strid med bestemmelsen i erklæringsbekendtgørelsen har indklagede tilsidesat god revisorskik, jf. revisorlovens 16, stk. 1. Klager har videre anført, at indklagede har udarbejdet og afgivet assistanceerklæring dateret den 20. juni 2012 vedrørende det personlige regnskab om indkomst- og formueopgørelse for 2011 for direktør F og G uden, at der som indtægt er medregnet gagen på kr., en gage, som indklagede selv har foranlediget posteret i selskabets bogholderi og årsrapport. Indklagede har herved tilsidesat professionel kompetence og derved overtrådt revisorlovens 16, stk. 3. Klager har uddybende oplyst, at det fremgår af oversigt over mellemregningskonto, at C A/S har bogført følgende mellemregning/gæld til F: Saldo pr. 31/ ( ) Saldo pr. 31/ ( ) Saldo pr. 31/ ( ) Saldo pr. 31/ ( )" Det fremgår af posteringsark for C A/S for efterposteringer udarbejdet af revisionen til bogføring den 31. december 2011, at der - som årets sidste postering - er foretaget bogføring af løn/bonus på konto XXXXX Gage med kr. og på konto XXXXX Mellemregning med ( ) kr. Saldo for mellemregning er herefter pr. 30. december 2011: 30. december 2011:Tilgodehavende hos direktør kr. 31. december 2011: Gage godskrevet mellemregningskonto: ( ) kr. 31. december 2011: Gæld til direktør ( ) kr. Selskabet C A/S har ved udbetaling af gage på kr. undladt at foretage indeholdelse af A- skat og AM-bidrag, jf. kildeskattelovens 46, stk. 1, og lov om arbejdsmarkedsbidrag 7, ligesom selskabet ikke har overholdt sin indberetningspligt, jf. skattekontrollovens 7. Overtrædelser af disse bestemmelser kan straffes med hjemmel i kildeskattelovens 74 samt skattekontrollovens 14, stk. 2. Klager har hertil føjet, at årsrapporten for C A/S for regnskabsåret 2011 ikke indeholder oplysning om, at posteringen af gage på kr. skulle have karakter af en post, der var omfattet af generalforsamlingens adgang til at disponere årets resultat, ligesom posten gæld under passiver ikke indeholder nogen post med betegnelse "bonus afsat til selskabets direktion". Heller ikke årsrapporten indeholder i forbindelse med posten regnskabsmæssig udgift til personaleomkostninger på kr. oplysning om, at postering af anført gage/bonus er foretaget under forudsætning af generalforsamlingens efterfølgende godkendelse. Hertil kommer, at posteringen af gagen pr. 31. december 2011 er modposteret uden forbehold på direktørens mellemregningskonto med selskabet. 6

7 Klager har endvidere hertil oplyst, at selskabet C A/S har indberettet udbetaling af B-indkomst med kr. som udbetalt i december 2012 samt, at dette "efter det oplyste" er indberetning af posteringen foretaget med virkning den 31. december Klager har videre uddybende oplyst, at selskabet den 30. december 2011 har haft et tilgodehavende hos dets eneaktionær og direktør oparbejdet i årets løb på kr., hvilket er i strid med selskabslovens 210. Overtrædelse af selskabslovens 210 kan straffes i medfør af selskabslovens 367. Skat har afslutningsvis anført, at når Skat som regnskabsbruger får forelagt et regnskab forsynet med erklæring fra en statsautoriseret revisor, forventer Skat, at erklæringen fra revisor er udarbejdet i overensstemmelse med kvalitetskrav angivet i revisorloven. Dette er ikke sket i denne sag, og indklagedes erklæringer er afgivet i strid med kravene i revisorlovens 16, stk. 1 og 3, jf. hertil også under klagepunkt 4. Klager har vedrørende klagepunkt 2 for så vidt angår årsrapport pr. 31. december 2012 for D ApS gjort gældende, at der foreligger et kapitaltab omfattet af selskabsloven 119, hvorfor indklagede burde have afgivet supplerende oplysning om ledelsens ansvar for, at selskabet ikke havde afholdt generalforsamling med redegørelse for foranstaltninger foranlediget af kapitaltab. Klager har i tilknytning hertil anført, at pr. 1. januar 2012 udgjorde selskabets indskudskapital kr., men samlet udgjorde egenkapitalen den 31. december kr. Selskabet var på denne baggrund omfattet af selskabsloven 119, og overtrædelse af denne bestemmelse kan straffes i medfør af selskabslovens 367. Klager har videre anført, at efter det oplyste har indklagede modtaget oplysning om, at selskabet ikke havde afholdt generalforsamling til afklaring af spørgsmål om kapitaltab. Ved at have undladt i erklæringen at medtage supplerende oplysning om ledelsens ansvar for manglende afholdelse af generalforsamling, jf. selskabslovens 119, har indklagede overtrådt erklæringsbekendtgørelsens 7, stk. 2, nr. 2, og herved tilsidesat god revisorskik, jf. revisorlovens 16, stk. 1. Klager har vedrørende klagepunkt 3 for så vidt angår årsrapport pr. 31. december 2011 for D ApS gjort gældende, at den af indklagede afgivne erklæring har en forkert konklusion. Klager har hertil anført, at den 31. december 2011 bestod selskabets aktivmasse på kr. udelukkende af kapitalinteresse på kr. og tilgodehavende på kr. svarende til den ideelle værdi på 50 % i selskabet E ApS. Indklagede har afgivet erklæring med forbehold for værdiansættelse af den anførte kapitalinteresse og tilgodehavende, og indklagede har samtidig i erklæringens konklusion skrevet et forbehold. Skat har hertil gjort gældende, at den afgivne konklusion er i strid med erklæringsbekendtgørelsens 5, stk. 6, og 6, stk. 2, nr. 6, om afkræftende konklusion, idet indklagede under hensyn til den beløbsmæssig væsentlighed i revisors forbehold burde have afgivet sin erklæring med en afkræftende konklusion. Herved har indklagede tilsidesat god revisorskik, jf. revisorlovens 16, stk. 1. Klager har uddybende anført, at da den fulde aktivmasse for D ApS er omfattet af revisors forbehold, er forbeholdet så væsentligt, at indklagede reelt ikke er i stand til at nå til en konklusion om årsrapporten, hvorfor konklusionen burde have været afkræftende. Klager har vedrørende klagepunkt 4 for så vidt angår den af indklagede afgivne assistanceerklæring om personlig indkomst- og formueopgørelse for 2011 for F og hustru anført, at indklagede ved sin afgivelse af erklæring, der er omfattet af revisorlovens 1, stk. 3, har tilsidesat professionel 7

8 kompetence. Klager har hertil anført, at indklagede i forbindelse med udarbejdelse og revision af årsrapport pr. 31. december 2011 for C A/S har foretaget efterpostering pr. 31. december 2011, hvorved F blev tildelt gage på kr., idet gagen blev debiteret driften og krediteret F s mellemregningskonto med selskabet, og gagen blev medtaget som en udgift i selskabets årsrapport. Ved udarbejdelse af personlig indkomst- og formueopgørelse for 2011 har indklagede imidlertid undladt at medregne indtægten på de kr. som gage, men medregnet korrekt saldo for mellemregning i overensstemmelse med udvisende i selskabets bogholderi. Skat har gjort gældende, at manglende medregning af indtægt i form af gage på kr. - til trods for indklagedes viden om de faktiske forhold - har karakter af manglende professionel kompetence, og den af indklagede afgivne erklæring på indkomst- og formueopgørelse for 2011 for F og hustru har dermed været i strid med revisorlovens 16 stk. 3. Indklagede har indledningsvist anført, at sagen formelt angår fire forhold, men klagepunkterne 1 og 4 vedrørende henholdsvis årsrapporten pr. 31. december 2011 for selskabet C A/S og F og hustrus personlige indkomst- og formueopgørelse for 2011 er indbyrdes sammenhængende og skal formelt og reelt bedømmes som et samlet forhold. Indklagede har videre indledningsvis fundet anledning til at bemærke, at de forhold, der er klaget over, angår perioden Problemstillinger som de omtvistede kunne i dag ikke dukke op, idet risikoen for problemstillinger af denne karakter i dag er elimineret. Indklagede har vedrørende klagepunkterne 1 og 4 vedrørende tildeling af gage på kr. til F bemærket, at klagen indeholder en angivelse af, at gagen indtil udbetalingstidspunktet skal anses som et tilgodehavende i strid med selskabslovens 210. Der ligger heri, at Skat finder, at der først er opstået et tilgodehavende på tidspunktet for udbetaling af de kr., og først derefter er der sket en konvertering til gage. Samtidig hermed klager Skat i klagepunkt 4 over, at indkomst- og formueopgørelsen fra 2011 ikke som gage medregner indtægten på de kr. Indklagede har hertil anført, at det i dag må erkendes, at man nok reelt må lægge til grund, at der pr. 31. december 2011 forelå et tilgodehavende omfattet af selskabslovens 210, og at denne problemstilling ikke blev korrekt håndteret ved bonusbetalingen, som endeligt blev godkendt på selskabets generalforsamling i Indklagede har videre gjort gældende, at årsrapporten pr. 31. december 2011 for C A/S i denne situation ikke skulle indeholde supplerende oplysninger i revisorerklæringen om nogen udbetaling den 31. december 2011 af skattepligtig gage til direktør og eneaktionær uden indeholdelse af A-skat og arbejdsmarkedsbidrag. Indklagede har på den baggrund ikke handlet i strid med erklæringsbekendtgørelsen 7, stk. 2, nr. l. Af samme grund har indklagede gjort gældende, at der ikke i den personlige indkomst- og formueopgørelse for 2011for F og hustru som gage skulle være medregnet indtægten på de kr., hvorfor der ikke er sket en overtrædelse af revisorlovens 16, stk. 3. Indklagede har vedrørende klagepunkt 2, - der angår D ApS' årsrapport pr. 12. december 2012, hvor det er Skats standpunkt, at denne årsrapport skulle have indeholdt supplerende oplysninger i revisors erklæring om ledelsens ansvar for, at selskabet ikke havde afholdt generalforsamling med redegørelse for foranstaltninger foranlediget af kapitaltab - anført, at indklagede ikke er enig i denne kritik. Indklagede har herom anført, at ved regnskabsafslutning ultimo 2012 blev der foretaget en nedskrivning af selskabets eneste aktiv: En ejerandel af selskabet E ApS. Regnskabet for E ApS forelå ikke på tidspunktet for generalforsamlingen i D ApS. Regnskabet for E ApS blev offentliggjort den 29. juni 8

9 2013. Regnskabet viser en indre værdi, der overstiger den nedskrivning, der blev foretaget i D ApS' regnskab. Kapitalen var i kraft deraf fuldt ud retableret. Efter selskabslovens 119 er der en 6- måneders frist for selskabets afholdelse af generalforsamling, ligesom der ikke er pligt til at indkalde til generalforsamling, når selskabets økonomi arter sig inden for denne frist, jf. hertil Schans Christensen: Kommenteret Selskabslov, l. udgave side 372. Indklagede har vedrørende klagepunkt 3, der angår D ApS' årsrapport for 201l, anført, at der ikke er diskussion om" at regnskabslæseren via revisors erklæring har modtaget den relevante information, men kritikken angår den korrekte tekniske udfærdigelse af erklæringen. Indklagede er i dag ikke uenig i, at det havde været rigtigst at udfærdige erklæringen med en afkræftende konklusion. Revisornævnets begrundelse og afgørelse: Klagepunkt 1: Revisornævnet har for så vidt angår årsrapport for C A/S for regnskabsåret 2011 lagt til grund, at selskabet pr. 31. december 2011 som gage posterede kr. til selskabets direktør og eneaktionær F, at selskabet ikke indeholdt A-skat og AM-bidrag samt, at selskabet ikke foretog indberetning om den udbetalte A-indkomst i indkomståret Selskabets ledelse kunne for disse undladelser ifalde ansvar efter bestemmelserne i kildeskattelovens 74 og skattekontrollovens 14. Nævnet lægger videre til grund, at indklagede vidste eller ved sin revision - som offentlighedens tillidsrepræsentant - burde har haft kendskab hertil, og nævnet lægger ved denne bevisvurdering vægt på, at det var indklagedes revisionsfirma, der foretog bogføringen i selskabets regnskab som sidste efterpostering i regnskabsåret 2011, ligesom indklagede afgav assistanceerklæring om indkomstforholdene for indkomståret 2011 for F, hvor A-indkomsten på de kr. ikke var opført. Det følger af den på erklæringstidspunktet gældende erklæringsbekendtgørelses 7, stk. 2, nr. 1, at revisor altid skal oplyse om overtrædelser af skatte- og afgiftslovgivningen. Henset hertil og på ovennævnte baggrund vedrørende de faktiske forhold finder nævnet, at indklagede - som offentlighedens tillidsrepræsentant - burde have afgivet en supplerende oplysning herom på årsrapporten for C A/S for indkomståret Revisornævnet har herved også lagt til grund, at den skete overtrædelse ikke har været uvæsentlig, hvorfor forholdet også er i strid med den nugældende erklæringsbekendtgørelse nr. 736 af 17. juni Ved at undlade af afgive en supplerende oplysning som anført af klager har indklagede overtrådt erklæringsbekendtgørelsens 7 og dermed tilsidesat god revisorskik, jf. revisorlovens 16, stk. 1. Revisornævnet har for så vidt angår årsrapport for C A/S for regnskabsåret 2011 lagt til grund, at i løbet af regnskabsåret forinden udbetaling af gagen på kr havde selskabet et tilgodehavende hos selskabets direktør og eneaktionær F slutteligt på kr., hvilket var i strid med selskabslovens 210. Selskabets ledelse kunne for dette forhold ifalde ansvar efter selskabslovens 367. Nævnet lægger videre til grund, at indklagede vidste eller ved sin revision - som offentlighedens tillidsrepræsentant - burde have fået kendskab hertil, og nævnet lægger ved denne bevisvurdering som anført ovenfor vægt på, at det var indklagedes revisionsfirma, der foretog bogføringen i selskabets regnskab, herunder foretog årets sidste posteringer. Det følger af den på erklæringstidspunktet gældende erklæringsbekendtgørelses 7, stk. 2, nr. 2, at revisor altid skal oplyse om overtrædelser af selskabsretlige bestemmelser. Henset hertil, og idet selskabets tilgodehavende er et væsentligt beløb, og på ovennævnte baggrund vedrørende de faktiske forhold finder nævnet, at indklagede - som offentlighedens tillidsrepræsentant - burde have 9

10 afgivet en supplerende oplysning herom på årsrapporten for C A/S for indkomståret Revisornævnet har herved også lagt til grund, at den skete overtrædelse ikke har været uvæsentlig, hvorfor forholdet også er i strid med den nugældende erklæringsbekendtgørelse nr. 736 af 17. juni Ved at undlade at afgive en supplerende oplysning som anført af klager har indklagede overtrådt erklæringsbekendtgørelsens 7 og dermed tilsidesat god revisorskik, jf. revisorlovens 16, stk. 1. Klagepunkt 2: Mod indklagedes benægtelse og redegørelse om, at det kendskab såvel ledelsen i selskabet D ApS som indklagede havde til E ApS på tidspunktet for erklæringsafgivelsen den 27. maj 2013, var, at regnskaberne viste en indre værdi, der oversteg den nedskrivning, der blev foretaget, og idet nævnet finder, at Skat ikke har bevist, at fristen efter selskabslovens 119 ikke var overholdt, da indklagede afgav sin erklæring, frifindes indklagede for dette klagepunkt. Klagepunkt 3: Revisornævnet har for så vidt angår årsrapport for D ApS for regnskabsåret 2011 lagt til grund, at det fremgår af den af indklagede afgivne supplerende oplysning, at "Selskabets kapitalandele i associeret virksomhed E ApS behandles efter indre værdis metode og er indregnet i balancen med kr Der foreligger ikke årsrapport for 2011 for E ApS. Som følge heraf har vi ikke været i stand til at afgøre, om eventuelle ændringer af indregnet beløb er nødvendigt. Ligeledes er der usikkerhed om værdiansættelsen af selskabets tilgodehavende hos E ApS for kr " Nævnet har videre lagt til grund, at kapitalandele i den associerede virksomhed E ApS udgjorde kr., og at et tilgodehavende i samme associerede virksomhed udgjorde kr., hvilket var væsentlige poster i årsrapporten for D ApS for regnskabsåret blandt andet henset til selskabets egenkapitalen på kr. For så vidt angår egenkapitalen har nævnet lagt til grund, at egenkapitalen i løbet af regnskabsåret 2011 var tillagt reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode med kr., samt at dette tillæg angik virksomheden E ApS. Nævnet har endvidere lagt til grund, at indklagede på erklæringstidspunktet ikke havde mulighed for at se årsrapporten for regnskabsåret 2011 for E ApS, der er dateret den 29. juni 2012, men havde årsrapporten for regnskabsåret 2012 for E ApS til rådighed. På denne baggrund burde indklagede som delvist erkendt og i lyset af sit forbehold, og således som forbeholdet er formuleret af indklagede, have afgivet en afkræftende konklusion. Ved at have undladt dette har indklagede tilsidesat god revisorskik, jf. revisorlovens 16, stk. 1. Klagepunkt 4: Revisornævnet har for så vidt angår den af indklagede afgivne assistanceerklæring om personlig indkomst- og formueopgørelse for 2011 for F og hustru lagt til grund, at det af erklæringen fremgår, at opgørelserne udarbejdes efter gældende skattelovgivning, at indklagede afgav revisorerklæring på årsrapporten for C A/S for regnskabsåret 2011, at selskabet pr. 31. december 2011 som gage posterede kr. til selskabets direktør og eneaktionær F, at selskabet ikke indeholdt A-skat og AM-bidrag samt, at selskabet ikke foretog indberetning om den udbetalte A-indkomst i indkomståret Nævnet lægger videre til grund, at det var indklagedes revisionsfirma, der foretog bogføringen i selskabets regnskab som sidste efterpostering i regnskabsåret På denne baggrund finder nævnet det godtgjort, at indklagede, da han afgav assistanceerklæring omfattet af revisorlovs 1, stk. 3, om indkomstforholdene for indkomståret 2011 for F, hvor A- indkomsten på de kr. ikke var opført, hvilket indklagede havde eller burde have haft kendskab til, ikke har udvist professionel kompetence og fornøden omhu, hvorved indklagede har overtrådt revisorlovens 16, stk. 3, nu 16, stk

11 Forholdene i denne sag er begået til dels forud for nævnets afgørelse af 5. april 2013 og i det hele forud for nævnets afgørelse af 27. august 2014, hvor indklagede i begge sager blev fundet skyldig i at have tilsidesat god revisorskik i det væsentlige for tilsidesættelse af habilitetsreglerne. Princippet straffelovens 89 fører til, at det skal vurderes, hvorledes de tidligere sager ville være faldet ud, såfremt sagen dengang også havde omfattet de nu påkendte forhold. For tilsidesættelse af god revisorskik efter revisorlovens 16, stk. 1, og for manglende udvisning af professionel kompetence og fornøden omhu efter revisorlovens dagældende 16, stk. 3, nu 16, stk. 4, pålægges indklagede i medfør af revisorlovens 44, stk. 1, jf. princippet i straffelovens 89 ingen tillægsbøde. Thi bestemmes: Indklagede, statsautoriseret revisor A, pålægges ingen tillægsbøde. Kendelsen offentliggøres, jf. revisorlovens 44, stk. 8, jf. 47c. Revisornævnets kendelse kan indbringes for domstolene. I medfør af revisorlovens 52a skal indbringelsen ske senest 4 uger efter, at kendelsen er meddelt den pågældende. Retten kan dog undtagelsesvis tillade, at kendelsen indbringes efter udløbet af fristen, når ansøgning herom indgives inden 6 måneder efter, at kendelsen er meddelt den pågældende. Marianne Madsen 11

K e n d e l s e: Den 9. juni 2015 blev der i sag nr. 2/2015. Erhvervsstyrelsen. mod. registreret revisor Preben Møgelmose.

K e n d e l s e: Den 9. juni 2015 blev der i sag nr. 2/2015. Erhvervsstyrelsen. mod. registreret revisor Preben Møgelmose. Den 9. juni 2015 blev der i sag nr. 2/2015 Erhvervsstyrelsen mod registreret revisor Preben Møgelmose afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 18. december 2014 har Erhvervsstyrelsen i medfør

Læs mere

kendelse: Kvalitetskontrollanten har afgivet erklæring med følgende forbehold og konklusion:

kendelse: Kvalitetskontrollanten har afgivet erklæring med følgende forbehold og konklusion: Den 9. december 2013 blev der i sag nr. 100/2013 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor A afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 8. august 2013 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens

Læs mere

kendelse: Ved skrivelse af 7. juni 2016 har Erhvervsstyrelsen i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt registreret revisor A for Revisornævnet.

kendelse: Ved skrivelse af 7. juni 2016 har Erhvervsstyrelsen i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt registreret revisor A for Revisornævnet. Den 18. april 2017 blev der i sag nr. 106/2016 Erhvervsstyrelsen mod registreret revisor A afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 7. juni 2016 har Erhvervsstyrelsen i medfør af revisorlovens 43, stk.

Læs mere

k e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2013 har Skat i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt registreret revisor A for Revisornævnet.

k e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2013 har Skat i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt registreret revisor A for Revisornævnet. Den 18. november 2013 blev i sag nr. 18/2013 Skat mod registreret revisor A afsagt sålydende k e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2013 har Skat i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt registreret

Læs mere

kendelse: Den 18. april 2017 blev der i sag nr. 113/2016 Skat mod registreret revisor A afsagt sålydende

kendelse: Den 18. april 2017 blev der i sag nr. 113/2016 Skat mod registreret revisor A afsagt sålydende Den 18. april 2017 blev der i sag nr. 113/2016 Skat mod registreret revisor A afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 22. august 2016 har Skat i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt registreret

Læs mere

kendelse: Ved skrivelse af 7. januar 2016 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt registreret revisor A for Revisornævnet.

kendelse: Ved skrivelse af 7. januar 2016 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt registreret revisor A for Revisornævnet. Den 24. august 2016 blev der i sag nr. 4/2016 Revisortilsynet mod registreret revisor A afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 7. januar 2016 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43, stk.

Læs mere

kendelse: Den 10. marts 2015 blev der i sag nr. 96/2014 Revisortilsynet mod registreret revisor Henning Kok Olsen afsagt sålydende

kendelse: Den 10. marts 2015 blev der i sag nr. 96/2014 Revisortilsynet mod registreret revisor Henning Kok Olsen afsagt sålydende Den 10. marts 2015 blev der i sag nr. 96/2014 Revisortilsynet mod registreret revisor Henning Kok Olsen afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 7. november 2014 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens

Læs mere

Kendelse: Ved skrivelse af 25. august 2015 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43, stk. 3indbragt registeret revisor A for Revisornævnet.

Kendelse: Ved skrivelse af 25. august 2015 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43, stk. 3indbragt registeret revisor A for Revisornævnet. Den 13. april 2016 blev der i sag nr. 078/2015 Revisortilsynet mod registreret revisor A afsagt sålydende Kendelse: Ved skrivelse af 25. august 2015 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43, stk.

Læs mere

Den 21. november 2016 blev der i. sag nr.72/2016. Revisortilsynet, nu Erhvervsstyrelsen. mod. registreret revisor A.

Den 21. november 2016 blev der i. sag nr.72/2016. Revisortilsynet, nu Erhvervsstyrelsen. mod. registreret revisor A. Den 21. november 2016 blev der i sag nr.72/2016 Revisortilsynet, nu Erhvervsstyrelsen mod registreret revisor A afsagt sålydende Ved brev af 1. februar 2016 har Revisortilsynet, nu Erhvervsstyrelsen, i

Læs mere

Niko Holding ApS CVR-nr

Niko Holding ApS CVR-nr Niko Holding ApS CVR-nr. 29 40 11 60 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. juni 2013. Niels Korsbæk Kristensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

KIM JUHL WEAVER HOLDING APS CVR-NR ÅRSRAPPORT FOR 2012 (7. regnskabsår)

KIM JUHL WEAVER HOLDING APS CVR-NR ÅRSRAPPORT FOR 2012 (7. regnskabsår) KIM JUHL WEAVER HOLDING APS CVR-NR 29 68 69 47 ÅRSRAPPORT FOR 2012 (7. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13 / 6 2013. Kim Juhl Weaver Dirigent

Læs mere

MATADOR EJENDOMME APS

MATADOR EJENDOMME APS Tlf: 76 97 37 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab vejen@bdo.dk Ådalen 13 A, 1. www.bdo.dk DK-6600 Vejen CVR-nr. 20 22 26 7020222670 MATADOR EJENDOMME APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2012 Årsrapporten

Læs mere

J Jensen, Vejle ApS. c/o Jacob Jensen, Hallinsgade 22, 2100 København Ø. Årsrapport for 2011/12. CVR-nr

J Jensen, Vejle ApS. c/o Jacob Jensen, Hallinsgade 22, 2100 København Ø. Årsrapport for 2011/12. CVR-nr Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 J Jensen, Vejle ApS c/o Jacob Jensen, Hallinsgade 22, 2100 København Ø Årsrapport for 2011/12 CVR-nr.

Læs mere

Skatteministeriet, Told- og Skattestyrelsen

Skatteministeriet, Told- og Skattestyrelsen Side 1 af 8 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 12. september 2006 (sag nr. 21-2005-R) Skatteministeriet, Told- og Skattestyrelsen mod Registreret revisor R Ved

Læs mere

K e n d e l s e: Klagen drejer sig om manglende indberetning af fri bil og tantieme for selskabets hovedaktionær og direktør.

K e n d e l s e: Klagen drejer sig om manglende indberetning af fri bil og tantieme for selskabets hovedaktionær og direktør. Den 29. maj 2013 blev der i sag nr. 20/2012 Skat mod A Registreret Revisionsanpartsselskab, cvr-nr. xxxx - xxxx, registreret revisor B og tidligere registreret revisor C afsagt sålydende K e n d e l s

Læs mere

K e n d e l s e: Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 19/2012. mod. registreret revisor B. afsagt sålydende

K e n d e l s e: Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 19/2012. mod. registreret revisor B. afsagt sålydende Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 19/2012 A mod registreret revisor B afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. marts og 19. marts 2012 har A i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt

Læs mere

kendelse: Den 24. oktober 2014 blev der i sag nr. 162/2013 Revisortilsynet mod registreret revisor Tommy Karl Larsen afsagt sålydende

kendelse: Den 24. oktober 2014 blev der i sag nr. 162/2013 Revisortilsynet mod registreret revisor Tommy Karl Larsen afsagt sålydende Den 24. oktober 2014 blev der i sag nr. 162/2013 Revisortilsynet mod registreret revisor Tommy Karl Larsen afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 22. november 2013 har Revisortilsynet i medfør af

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 PHINI Invest ApS Mådevej 15 6700 Esbjerg CVR nr. 32833543 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og godkendt på den

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 M. Sørensen Holding ApS Dyrehavevej 24 2930 Klampenborg CVR nr. 28866992 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og

Læs mere

KAT Holding ApS Ørholmgade 4, 2. th 2200 København N CVR-nr.:

KAT Holding ApS Ørholmgade 4, 2. th 2200 København N CVR-nr.: Ørholmgade 4, 2. th 2200 København N CVR-nr.: 34 69 51 99 ÅRSRAPPORT 1. januar 2013 til 31. december 2013 (2. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2014 Kim Anders Thomasen Dirigent

Læs mere

Den 7. august 2014 blev der i. sag nr. 111/2013. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Flemming M. Nielsen. afsagt sålydende K E N D E L S E:

Den 7. august 2014 blev der i. sag nr. 111/2013. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Flemming M. Nielsen. afsagt sålydende K E N D E L S E: Den 7. august 2014 blev der i sag nr. 111/2013 Revisortilsynet mod Registreret revisor Flemming M. Nielsen afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 10. september 2013 har Revisortilsynet i medfør

Læs mere

OLO Invest, Tyrkiet ApS Stærevej Aars CVR-nr Årsrapport 2016

OLO Invest, Tyrkiet ApS Stærevej Aars CVR-nr Årsrapport 2016 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33963556 Løgstørvej 14 Postboks 46 9600 Aars Telefon 96 98 23 00 Telefax 96 98 23 23 www.deloitte.dk OLO Invest, Tyrkiet ApS Stærevej 1 9600 Aars

Læs mere

kendelse: Den 13. juni 2016 blev der i sag nr. 15/2015 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor Christian Friis Olsen afsagt sålydende

kendelse: Den 13. juni 2016 blev der i sag nr. 15/2015 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor Christian Friis Olsen afsagt sålydende Den 13. juni 2016 blev der i sag nr. 15/2015 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor Christian Friis Olsen afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 30. januar 2015 har Revisortilsynet i medfør

Læs mere

kendelse: Ved skrivelse af 8. april 2014 har SKAT indbragt registreret revisor Johnny Per Karleby for Revisornævnet.

kendelse: Ved skrivelse af 8. april 2014 har SKAT indbragt registreret revisor Johnny Per Karleby for Revisornævnet. Den 4. december 2014 blev der i sag nr. 32/2014 SKAT mod Registreret revisor Johnny Per Karleby afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 8. april 2014 har SKAT indbragt registreret revisor Johnny Per

Læs mere

K e n d e l s e: Den 25. marts 2015 blev der i sag nr. 144/2013. A ApS og B. mod. registreret revisor K. afsagt sålydende

K e n d e l s e: Den 25. marts 2015 blev der i sag nr. 144/2013. A ApS og B. mod. registreret revisor K. afsagt sålydende Den 25. marts 2015 blev der i sag nr. 144/2013 A ApS og B mod registreret revisor K afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 3. december 2013 har A ApS (CVR. XX XX XX XX) og B (CVR.nr. XX XX

Læs mere

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 12. oktober 2007 har Skattecenter [by] klaget over tidligere registreret revisor A.

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 12. oktober 2007 har Skattecenter [by] klaget over tidligere registreret revisor A. Den 24. september 2008 blev i sag nr. 67/2007-R Skattecenter [by] mod Registreret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e : Ved skrivelse af 12. oktober 2007 har Skattecenter [by] klaget over tidligere

Læs mere

Kendelse. Den 24. oktober 2014 blev der i sag nr. 13/2014. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Laila Yvonne Boesen Rasmussen.

Kendelse. Den 24. oktober 2014 blev der i sag nr. 13/2014. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Laila Yvonne Boesen Rasmussen. Den 24. oktober 2014 blev der i sag nr. 13/2014 Revisortilsynet mod Registreret revisor Laila Yvonne Boesen Rasmussen afsagt sålydende Kendelse Ved skrivelse af 14. februar 2014 har Revisortilsynet i medfør

Læs mere

kendelse Klagen drejer sig om, hvorvidt indklagede har undladt at afgive supplerende oplysning i en afgivet regnskabserklæring.

kendelse Klagen drejer sig om, hvorvidt indklagede har undladt at afgive supplerende oplysning i en afgivet regnskabserklæring. Den 1. september 2014 blev der i sag nr. 153/2013 Revisortilsynet mod registreret revisor Gunnar Bruun Jacobsen afsagt sålydende kendelse Ved skrivelse af 22. november 2013 har Revisortilsynet i medfør

Læs mere

Den 26. maj 2016 blev der i sag nr. 75/2015. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Steen Niels Kristensen. afsagt sålydende

Den 26. maj 2016 blev der i sag nr. 75/2015. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Steen Niels Kristensen. afsagt sålydende Den 26. maj 2016 blev der i sag nr. 75/2015 Revisortilsynet mod Registreret revisor Steen Niels Kristensen afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 11. august 2015 har Revisortilsynet i medfør

Læs mere

kendelse: Den 24. august 2016 blev der i sag nr. 6/2016 Revisortilsynet mod registreret revisor A afsagt sålydende

kendelse: Den 24. august 2016 blev der i sag nr. 6/2016 Revisortilsynet mod registreret revisor A afsagt sålydende Den 24. august 2016 blev der i sag nr. 6/2016 Revisortilsynet mod registreret revisor A afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 13. januar 2016 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43, stk.

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 P. D. Holding, Fanø ApS Postboks 38, Nordby 6720 Fanø CVR nr. 19948870 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og

Læs mere

NIR HOLDING APS BLANGSTEDGÅRDSVEJ 1, 5220 ODENSE SØ

NIR HOLDING APS BLANGSTEDGÅRDSVEJ 1, 5220 ODENSE SØ Tlf.: 63 12 71 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab odense@bdo.dk Fælledvej 1 www.bdo.dk DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 7020222670 NIR HOLDING APS BLANGSTEDGÅRDSVEJ 1, 5220 ODENSE SØ ÅRSRAPPORT

Læs mere

kendelse: Ved skrivelse af 25. november 2013 har Revisortilsynet indbragt registreret revisor Pia Marianne Jensen for Revisornævnet.

kendelse: Ved skrivelse af 25. november 2013 har Revisortilsynet indbragt registreret revisor Pia Marianne Jensen for Revisornævnet. Den 1. december 2014 blev der i sag nr. 168/2013 Revisortilsynet mod Registreret revisor Pia Marianne Jensen afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 25. november 2013 har Revisortilsynet indbragt registreret

Læs mere

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr. 67 10 52 14 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18. september 2013. Grete Wiemann Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Speciallæge Aarslev Holding ApS

Speciallæge Aarslev Holding ApS Speciallæge Aarslev Holding ApS Børglumvej 68, 7400 Herning CVR-nr. 34 90 19 96 Årsrapport for 2012 1. regnskabsår Opstillet uden revision eller review Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt

Læs mere

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 3. juli 2009 har A i medfør af den tidligere revisorlovs 19, stk. 3, klaget over registreret revisor B.

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 3. juli 2009 har A i medfør af den tidligere revisorlovs 19, stk. 3, klaget over registreret revisor B. Den 19. april 2010 blev i sag nr. 40/2009 A mod Registreret revisor B afsagt følgende K e n d e l s e : Ved skrivelse af 3. juli 2009 har A i medfør af den tidligere revisorlovs 19, stk. 3, klaget over

Læs mere

PS Holding Viborg ApS CVR-nr

PS Holding Viborg ApS CVR-nr Agerlandsvej 1 8800 Viborg Tlf. 86 62 92 22 Fax 86 62 93 75 E-mail: uw@uw.dk Netværk:RevisorGruppen Danmark PS Holding Viborg ApS CVR-nr. 31 59 89 23 Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten

Læs mere

kendelse: Den 7. november 2014 blev der i sag nr.107 /2013 A v/a, A personligt samt B mod statsautoriseret revisor Flemming Hansen afsagt sålydende

kendelse: Den 7. november 2014 blev der i sag nr.107 /2013 A v/a, A personligt samt B mod statsautoriseret revisor Flemming Hansen afsagt sålydende Den 7. november 2014 blev der i sag nr.107 /2013 A v/a, A personligt samt B mod statsautoriseret revisor Flemming Hansen afsagt sålydende kendelse: Senest ved mail af 16. januar 2014 har A på egne vegne

Læs mere

H & H HOLDING, ODENSE ApS

H & H HOLDING, ODENSE ApS H & H HOLDING, ODENSE ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/03/2014 Hanne Thormose Dirigent (Urevideret) Side

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 4. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 4. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor A. Den 12. december 2013 blev der i Sag nr. 41/2013 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 4. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret

Læs mere

K e n d e l s e: Den 26. oktober 2009 blev der i. sag nr. 54/2008-R. Skat. mod. registreret revisor Poul Steen Henriksen.

K e n d e l s e: Den 26. oktober 2009 blev der i. sag nr. 54/2008-R. Skat. mod. registreret revisor Poul Steen Henriksen. Den 26. oktober 2009 blev der i sag nr. 54/2008-R Skat mod registreret revisor Poul Steen Henriksen afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 23. juli 2008 har Skat i medfør af dagældende revisorlovs

Læs mere

k e n d e l s e: Klagen angår i det væsentlige mangelfuld planlægning af revision og manglende forbehold.

k e n d e l s e: Klagen angår i det væsentlige mangelfuld planlægning af revision og manglende forbehold. Den 9. december 2013 blev i sag 55/2013 Revisortilsynet mod Registreret revisor A afsagt sålydende k e n d e l s e: Ved brev af 14. februar 2013 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43, stk. 3,

Læs mere

RGM HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

RGM HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den RGM HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/06/2013 Robert Gade Madsen Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

H & H HOLDING, ODENSE ApS

H & H HOLDING, ODENSE ApS H & H HOLDING, ODENSE ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/03/2015 Hanne Thormose Dirigent (Urevideret) Side

Læs mere

Wegeberg Holding ApS CVR-nr

Wegeberg Holding ApS CVR-nr Wegeberg Holding ApS CVR-nr. 26 42 37 75 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31. maj 2013. Mark Lyngaa Wegeberg Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

K e n d e l s e: Erklæringen, der ligger til grund for klagen, er en erklæring med sikkerhed og omfattet af revisorlovens 1, stk. 2.

K e n d e l s e: Erklæringen, der ligger til grund for klagen, er en erklæring med sikkerhed og omfattet af revisorlovens 1, stk. 2. Den 20. december 2013 blev der i sag nr. 8/2013 C ApS, cvr.nr. xx xx xx xx nu under konkurs mod registreret revisor A afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 9. januar 2013 har kurator, advokat

Læs mere

Dorte og Kent Thomsen Holding ApS

Dorte og Kent Thomsen Holding ApS Ladegårdsvej 4, 7100 Vejle (CVR-nr. 29940231) Årsrapport for 2014 (8. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19. maj 2015 Dorte Bode Thomsen Dirigent

Læs mere

H. G. Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab c/o One Revision Øst, Roskildevej 37A, 3. sal, 2000 Frederiksberg

H. G. Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab c/o One Revision Øst, Roskildevej 37A, 3. sal, 2000 Frederiksberg H. G. Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab c/o One Revision Øst, Roskildevej 37A, 3. sal, 2000 Frederiksberg CVR-nr. 14 38 84 43 Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Empact ApS. CVR-nr Årsrapport Opstillet uden revision eller review

Empact ApS. CVR-nr Årsrapport Opstillet uden revision eller review CVR-nr. 34 47 25 48 Årsrapport 2012 Opstillet uden revision eller review Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/07 2013 Mads Thimmer Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

TN Horsens ApS. Årsrapport for CVR-nr Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/

TN Horsens ApS. Årsrapport for CVR-nr Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/ TN Horsens ApS CVR-nr. 34 89 11 84 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/05 2014 Torben Vinkler Nielsen Dirigent TN Horsens ApS Indholdsfortegnelse

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 27. august samt 27. september 2010 har Erhvervs- og Selskabsstyrelsen klaget over registreret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 27. august samt 27. september 2010 har Erhvervs- og Selskabsstyrelsen klaget over registreret revisor A. Den 16. maj 2011 blev der i sag nr. 46/2010 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen mod registreret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 27. august samt 27. september 2010 har Erhvervs-

Læs mere

Jesper Jørvad og Katrine Berke Pension Aps

Jesper Jørvad og Katrine Berke Pension Aps Jesper Jørvad og Katrine Berke Pension Aps Hybenhaven 31 8520 Lystrup Årsrapport 10. februar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2017

Læs mere

K E N D E L S E: D ApS blev stiftet den 6. april Selskabet beskæftigede sig med [reparationer, handel] og anden hermed beslægtet virksomhed.

K E N D E L S E: D ApS blev stiftet den 6. april Selskabet beskæftigede sig med [reparationer, handel] og anden hermed beslægtet virksomhed. Den 1. februar 2016 blev der i sag nr. 12/2015 A A/S mod tidligere registreret revisor B og C ApS afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 14. november 2015 har A A/S klaget over tidligere registreret

Læs mere

P.O.K. Holding ApS CVR-nr

P.O.K. Holding ApS CVR-nr P.O.K. Holding ApS CVR-nr. 21 27 62 35 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20. februar 2014. Per Oddershede Kanstrup Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

kendelse: Den erklæring, der ligger til grund for klagen, er en erklæring med sikkerhed og omfattet af lovens 1, stk. 2.

kendelse: Den erklæring, der ligger til grund for klagen, er en erklæring med sikkerhed og omfattet af lovens 1, stk. 2. Den 19. februar 2015 blev der i sag nr. 053/2014 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor Morten Frederik Clauson-Kaas afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 4. juli 2014 har Revisortilsynet,

Læs mere

K e n d e l s e: Den 17. april 2013 blev der i sag nr. 113/2011. Skat. mod. statsautoriseret revisor B. afsagt sålydende

K e n d e l s e: Den 17. april 2013 blev der i sag nr. 113/2011. Skat. mod. statsautoriseret revisor B. afsagt sålydende Den 17. april 2013 blev der i sag nr. 113/2011 Skat mod statsautoriseret revisor B afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 9. december 2011 har Skat i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt

Læs mere

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014 Mølleåparken 57, 2 f 2800 Kongens Lyngby CVR-nr. 31744229 Årsrapport for 2014 6. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27. januar 2015 Martin Vesterskov

Læs mere

Ole Kjeldsen Holding A/S Årsrapport for 2013/14

Ole Kjeldsen Holding A/S Årsrapport for 2013/14 Ole Kjeldsen Holding A/S Årsrapport for 2013/14 (regnskabsår 1/7-30/6) CVR-nr. 39 39 40 14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/11 2014 Ole Kjeldsen Dirigent

Læs mere

DRAEGER HOLDING APS LÆRKEVEJ 3, 3450 ALLERØD CVR.NR ÅRSRAPPORT 2013/ REGNSKABSÅR

DRAEGER HOLDING APS LÆRKEVEJ 3, 3450 ALLERØD CVR.NR ÅRSRAPPORT 2013/ REGNSKABSÅR GBH Registreret Revisionsaktieselskab M.D. Madsensvej 13 Postboks 99 3450 Allerød Telefon 48 14 38 00 Telefax 48 14 38 30 Mail gbh@gbh.dk Web www.gbh.dk CVR. nr. 17 61 04 30 REVISION & RÅDGIVNING A/S DRAEGER

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 10. december 2012 har B klaget over registreret revisor A, jf. revisorlovens 43, stk. 3.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 10. december 2012 har B klaget over registreret revisor A, jf. revisorlovens 43, stk. 3. Den 13. november 2013 blev i sag nr. 101/2012 B mod registreret revisor A afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 10. december 2012 har B klaget over registreret revisor A, jf. revisorlovens

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. september 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor Hanne Hansen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. september 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor Hanne Hansen. Den 15. april 2014 blev der i sag nr.113/2013 Revisortilsynet mod Registreret revisor Hanne Kildahl Hansen afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. september 2013 har Revisortilsynet klaget

Læs mere

CMX Holding ApS CVR-nr

CMX Holding ApS CVR-nr CVR-nr. 33 76 41 54 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 12.06.15 Anne Dorthe Jensen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

Ludvig Christensen Holding ApS CVR-nr

Ludvig Christensen Holding ApS CVR-nr Ludvig Christensen Holding ApS CVR-nr. 31 75 45 77 Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16. april 2015. Ludvig Dalsgaard Christensen dirigent

Læs mere

K E N D E L S E: Revisornævnet lægger til grund, at klager ønsker følgende punkter behandlet:

K E N D E L S E: Revisornævnet lægger til grund, at klager ønsker følgende punkter behandlet: Den 19. september 2014 blev der i sag nr. 137/2013 A mod registreret revisor B afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 25. november 2013 har A klaget over registreret revisor B. Revisornævnet

Læs mere

MBE Holding ApS. Årsrapport 2010/11

MBE Holding ApS. Årsrapport 2010/11 Tlf: 96 14 27 00 skive@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Slotsgade 3 7800 Skive CVR-nr. 20 22 26 70 MBE Holding ApS Årsrapport 2010/11 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på

Læs mere

Årsrapport for 2015/16

Årsrapport for 2015/16 H. og S. Iversen Holding ApS Strandvejen 17, 7800 Skive Årsrapport for 2015/16 (regnskabsår 1/7-30/6) CVR-nr. 19 74 89 01 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

K e n d e l s e: Den 18. november 2015 blev der i. sag nr. 33/2015 SKAT. mod. Statsautoriseret revisor Søren Vestergaard Pedersen.

K e n d e l s e: Den 18. november 2015 blev der i. sag nr. 33/2015 SKAT. mod. Statsautoriseret revisor Søren Vestergaard Pedersen. Den 18. november 2015 blev der i sag nr. 33/2015 SKAT mod Statsautoriseret revisor Søren Vestergaard Pedersen afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. marts 2015 har SKAT klaget over statsautoriseret

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. december 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. december 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R. Den 24. april 2013 blev der i sag nr. 119/2011 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. december 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret

Læs mere

RMJ Finansiel Group ApS ÅRSRAPPORT Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22.

RMJ Finansiel Group ApS ÅRSRAPPORT Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22. CVR-nr. 26518199 ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22. juni 2015 Jan Fredskilde Andersen Dirigent Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger

Læs mere

kendelse: Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 62/2012 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor D afsagt sålydende

kendelse: Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 62/2012 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor D afsagt sålydende Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 62/2012 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor D afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 21. august 2012 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43,

Læs mere

N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV

N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV CVR-nr. 31 49 71 67 Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

beslutning: Ved skrivelse af 25. maj 2015 i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, har A indbragt registreret revisor B for Revisornævnet.

beslutning: Ved skrivelse af 25. maj 2015 i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, har A indbragt registreret revisor B for Revisornævnet. Den 15. marts 2016 blev der i Sag nr. 056/2015 A mod registreret revisor B afsagt sålydende beslutning: Ved skrivelse af 25. maj 2015 i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, har A indbragt registreret revisor

Læs mere

kendelse: Den 21. november 2016 blev der i sag nr. 80/2016 B samt C A/S, D A/S og E v/ advokat F mod statsautoriseret revisor A afsagt sålydende

kendelse: Den 21. november 2016 blev der i sag nr. 80/2016 B samt C A/S, D A/S og E v/ advokat F mod statsautoriseret revisor A afsagt sålydende Den 21. november 2016 blev der i sag nr. 80/2016 B samt C A/S, D A/S og E v/ advokat F mod statsautoriseret revisor A afsagt sålydende kendelse: Ved brev af 17. marts 2016 har B, C A/S, D A/S og E alle

Læs mere

Den 18. december 2013 blev der i sag nr. 31/2013. Revisorstilsynet. mod. registreret revisor A. afsagt sålydende. Kendelse:

Den 18. december 2013 blev der i sag nr. 31/2013. Revisorstilsynet. mod. registreret revisor A. afsagt sålydende. Kendelse: Den 18. december 2013 blev der i sag nr. 31/2013 Revisorstilsynet mod registreret revisor A afsagt sålydende Kendelse: Ved skrivelse af 15. februar 2013 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43,

Læs mere

FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14

FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14 FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14 (regnskabsår 1/4-31/3) CVR-nr. 33 25 04 36 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 4 /7 2014 Jøren Andrés Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

GJ Group ApS CVR-nr Vodskovvej Vodskov. Årsrapport 2015

GJ Group ApS CVR-nr Vodskovvej Vodskov. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Gøteborgvej 18 9200 Aalborg SV Telefon 98 79 60 00 Telefax 98 79 60 01 www.deloitte.dk GJ Group ApS CVR-nr. 36473479 Vodskovvej 28 9310

Læs mere

K E N D E L S E: Den 22. maj 2015 blev der i. sag nr. 073/2014. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor H. afsagt sålydende

K E N D E L S E: Den 22. maj 2015 blev der i. sag nr. 073/2014. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor H. afsagt sålydende Den 22. maj 2015 blev der i sag nr. 073/2014 Revisortilsynet mod Registreret revisor H afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 5. september 2014 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens

Læs mere

ENID INGEMANNS FOND. Årsrapport 1. april marts Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

ENID INGEMANNS FOND. Årsrapport 1. april marts Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den ENID INGEMANNS FOND Årsrapport 1. april 2013-31. marts 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/06/2014 Klaus Søgaard Dirigent Side 2 af 15 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 26. august 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 26. august 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R. Den 14. december 2012 blev der i sag nr. 86/2011 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 26. august 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. september 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor Claus Skoda.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. september 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor Claus Skoda. Den 21. marts 2014 blev der i sag nr. 112/2013 Revisortilsynet mod Registreret revisor Claus Skoda afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. september 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret

Læs mere

GK AGIO ApS. Årsrapport for CVR-nr Stensballe Strandvej Horsens

GK AGIO ApS. Årsrapport for CVR-nr Stensballe Strandvej Horsens GK AGIO ApS Stensballe Strandvej 195 8700 Horsens CVR-nr. 26 73 91 95 Årsrapport for 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 02/02 2017 Gert Kristiansen Dirigent

Læs mere

Kendelse: Revisortilsynet har den 14. oktober 2015 indbragt registreret revisor Kim Birk Olesen for Revisornævnet.

Kendelse: Revisortilsynet har den 14. oktober 2015 indbragt registreret revisor Kim Birk Olesen for Revisornævnet. Den 26. maj 2016 blev der i sag nr. 83/2015 Revisortilsynet mod registreret revisor Kim Birk Olesen afsagt følgende Kendelse: Revisortilsynet har den 14. oktober 2015 indbragt registreret revisor Kim Birk

Læs mere

Carsten Stamp Lambæk Holding ApS. Årsrapport for 2012

Carsten Stamp Lambæk Holding ApS. Årsrapport for 2012 Carsten Stamp Lambæk Holding ApS Edith Rodes Vej 14, 7430 Ikast CVR-nr. 26 90 60 91 Årsrapport for 2012 10. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 10. december 2007 (sag nr. 41-2007-S)

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 10. december 2007 (sag nr. 41-2007-S) Side 1 af 10 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 10. december 2007 (sag nr. 41-2007-S) REVISORTILSYNET mod Statsautoriseret revisor R Ved brev af 11. juli 2007

Læs mere

EJ ADVOKATANPARTSSELSKAB CVR-nr

EJ ADVOKATANPARTSSELSKAB CVR-nr EJ ADVOKATANPARTSSELSKAB CVR-nr. 33 86 35 94 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28. maj 2014. Elisabet Jensen Dirigent

Læs mere

kendelse: De erklæringer, der ligger til grund for klagen, er erklæringer med sikkerhed omfattet af lovens 1, stk. 2.

kendelse: De erklæringer, der ligger til grund for klagen, er erklæringer med sikkerhed omfattet af lovens 1, stk. 2. Den 14. januar 2015 blev der i sag nr. 55/2014 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor Kurt Bülow afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 4. juli 2014 har Revisorstilsynet, i medfør af revisorlovens

Læs mere

AC Lundbæk A/S CVR-nr

AC Lundbæk A/S CVR-nr AC Lundbæk A/S CVR-nr. 28 27 94 77 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. maj 2014. Claus Lundbæk Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

C. STORGAARD HOLDING APS

C. STORGAARD HOLDING APS Tlf: 96 14 27 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab skive@bdo.dk Slotsgade 3 www.bdo.dk DK-7800 Skive CVR-nr. 20 22 26 7020222670 C. STORGAARD HOLDING APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2013 Årsrapporten

Læs mere

LIND HAMBURG APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 29. april Henrik Østenkjær Lind

LIND HAMBURG APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 29. april Henrik Østenkjær Lind Tlf: 89 30 78 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aarhus@bdo.dk Kystvejen 29 www.bdo.dk DK-8000 Aarhus C CVR-nr. 20 22 26 7020222670 LIND HAMBURG APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2011 Årsrapporten er

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B har været godkendt som statsautoriseret revisor fra den 14. marts 1984.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B har været godkendt som statsautoriseret revisor fra den 14. marts 1984. Den 20. december 2010 blev der i sag nr. 8/2010 A mod statsautoriseret revisor B afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 29. januar 2010 har A i medfør af dagældende revisorlovens 19, stk. 3,

Læs mere

TC HUS HOLDING ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

TC HUS HOLDING ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den TC HUS HOLDING ApS Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/10/2013 Anne Marie Ottesen Dirigent Side 2 af 12 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Den 21. oktober 2013 blev i sag nr. 84/2012. Finanstilsynet. mod. Statsautoriseret revisor A. Statsautoriseret revisor B.

Den 21. oktober 2013 blev i sag nr. 84/2012. Finanstilsynet. mod. Statsautoriseret revisor A. Statsautoriseret revisor B. 1 Den 21. oktober 2013 blev i sag nr. 84/2012 Finanstilsynet mod Statsautoriseret revisor A og Statsautoriseret revisor B afsagt sålydende k e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. september 2012 har Finanstilsynet

Læs mere

K E N D E L S E: Den 27. juli 2015 blev der i. sag nr. 101/2014. Revisortilsynet. mod. tidligere statsautoriseret revisor Per Kjær Andersen

K E N D E L S E: Den 27. juli 2015 blev der i. sag nr. 101/2014. Revisortilsynet. mod. tidligere statsautoriseret revisor Per Kjær Andersen Den 27. juli 2015 blev der i sag nr. 101/2014 Revisortilsynet mod tidligere statsautoriseret revisor Per Kjær Andersen afsagt sålydende K E N D E L S E: Revisortilsynet har ved skrivelse af 10. november

Læs mere

K e n d e l s e: Den 29. november 2011 blev der i sag nr. 89/2010. mod. registreret revisor B. afsagt sålydende

K e n d e l s e: Den 29. november 2011 blev der i sag nr. 89/2010. mod. registreret revisor B. afsagt sålydende Den 29. november 2011 blev der i sag nr. 89/2010 A mod registreret revisor B afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved mail af 16. december 2010 samt ved skrivelse af 21. december 2010 har A i medfør af revisorlovens

Læs mere

DLJ Holding ApS Årsrapport for 2013

DLJ Holding ApS Årsrapport for 2013 DLJ Holding ApS Årsrapport for 2013 (regnskabsår 1/7-31/12) CVR-nr. 31 18 25 73 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/06 2014 Jesper Schou Jørgensen Dirigent

Læs mere

Søndervang Hobro Holding ApS Kirkegaardsvej 11, 9500 Hobro CVR-nr

Søndervang Hobro Holding ApS Kirkegaardsvej 11, 9500 Hobro CVR-nr Kirkegaardsvej 11, 9500 Hobro CVR-nr. 34 04 79 52 Årsrapport for regnskabsåret 01.05.15-30.04.16 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 08.07.16 Morten Nymann Pedersen Dirigent

Læs mere

JBM HJØRRING HOLDING APS SPROGØVEJ 21, 9800 HJØRRING 11. REGNSKABSÅR

JBM HJØRRING HOLDING APS SPROGØVEJ 21, 9800 HJØRRING 11. REGNSKABSÅR Tlf.: 96 23 54 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab hjoerring@bdo.dk Nørrebro 15, Box 140 www.bdo.dk DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 7020222670 JBM HJØRRING HOLDING APS SPROGØVEJ 21, 9800 HJØRRING

Læs mere

Tanriverdi Holding ApS Nørrebrogade 163, 1. tv København N

Tanriverdi Holding ApS Nørrebrogade 163, 1. tv København N ES ÅRSRAPPORT 2014 Tanriverdi Holding ApS Nørrebrogade 163, 1. tv. 2200 København N CVR nr. 29804273 Indsender: Profil Revision A-S Korskildeeng 1 2670 Greve Fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling

Læs mere

Top Notch Invest ApS CVR-nr Literbuen Skovlunde. Årsrapport 2015/16

Top Notch Invest ApS CVR-nr Literbuen Skovlunde. Årsrapport 2015/16 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Top Notch Invest ApS CVR-nr. 36467150

Læs mere

S Godkendt pa selskabets/ordinære generalforsamling den / tj 2017

S Godkendt pa selskabets/ordinære generalforsamling den / tj 2017 m S T A T S A U T O R I S E R E T R E V I S I O N S P A R T N E R S E L S K A B Advokat Svend-Aage Dreist Hansen ApS Bag Haverne 32-50 4600 Køge (CVR-nr. 37 13 41 55) Årsrapport for 2016 S Godkendt pa

Læs mere