kendelse: Ved skrivelse af 25. november 2013 har Revisortilsynet indbragt registreret revisor Pia Marianne Jensen for Revisornævnet.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "kendelse: Ved skrivelse af 25. november 2013 har Revisortilsynet indbragt registreret revisor Pia Marianne Jensen for Revisornævnet."

Transkript

1 Den 1. december 2014 blev der i sag nr. 168/2013 Revisortilsynet mod Registreret revisor Pia Marianne Jensen afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 25. november 2013 har Revisortilsynet indbragt registreret revisor Pia Marianne Jensen for Revisornævnet. Erhvervsstyrelsen har oplyst, at Pia Marianne Jensen har været godkendt som registreret revisor fra den 15. marts 1995, og at Pia Marianne Jensen har været tilknyttet PJ Revision ApS Registrerede Revisorer, cvr.nr , fra den 5. februar Klagen: Revisortilsynet har rejst følgende klagepunkter: a. Registreret revisor Pia Marianne Jensen har overtrådt god revisorskik, idet planlægning og dokumentation for udførelsen af revisionen af årsregnskaberne for A ApS for 2011, Forening B for 2011 og C ApS for 2011 har været mangelfuld. Der foreligger ikke tilstrækkelig dokumentation til at understøtte de afgivne revisionspåtegninger. 1

2 b. Registreret revisor Pia Marianne Jensen har overtrådt erklæringsbekendtgørelsen, idet den afgivne revisionspåtegning samt tillæg til erklæring, som er afgivet på årsregnskabet for Forening B for 2011, ikke overholder reglerne i erklæringsbekendtgørelsen. c. Registreret revisor Pia Marianne Jensen har overtrådt erklæringsbekendtgørelsen, idet der ikke er taget forbehold for forkert indregning af indtægter af kapitalandele i forbindelse med afgivelse af revisionspåtegning på årsregnskaberne for A ApS for 2011 og C ApS for Sagsfremstilling: Revisortilsynet udtog i 2012 PJ Revision ApS Registrerede Revisorer til kvalitetskontrol. Kvalitetskontrollanten afgav den 13. februar 2013 erklæring, hvoraf fremgår, at der til revisionsvirksomheden var knyttet 2 godkendte revisorer. Af kvalitetskontrollantens erklæring fremgår videre blandt andet: Forbehold Der tages forbehold for følgende: Der er i 4 sager foretaget mangelfuld planlægning, idet planlægning ikke er tilpasset kunden. Der er i 4 sager foretaget mangelfuld planlægning af going concern. Der er i 4 sager foretaget mangelfuld planlægning af regnskabsmæssige skøn. Der er i 4 sager ikke i tilstrækkelig grad dokumenteret udførelse af planlagte handlinger. Der er i 4 sager afgivet revisionspåtegninger der indholdsmæssigt overholder erklæringsbekendtgørelsens bestemmelser, men er ikke formuleret som en blank standarderklæring i henhold til ISA 700. Der er i 2 sager afgivet tillæg til revisionspåtegninger, der ikke overholder erklæringsbekendtgørelsens bestemmelser. 2

3 Der er i 2 sager ikke overensstemmelse mellem henvisning til relevant begrebsramme i revisionspåtegning og anvendt regnskabspraksis samt henvisning til ophævet lovgivning. Konklusion Ved den udførte gennemgang er vi ikke blevet bekendt med forhold, der giver anledning til at konkludere, at der ikke er etableret et hensigtsmæssigt kvalitetsstyringssystem, men som følge af det i forbeholdet anførte er det vor opfattelse, at kvalitetsstyringssystemet ikke anvendes i fornødent omfang. Som følge af det anførte forbehold er det vor opfattelse, at det udførte arbejde på nogle af erklæringsopgaverne ikke lever op til kravene i lovgivning, standarder eller god skik. Vi har konstateret, at revisors erklæring på erklæringsopgaver ikke er i overensstemmelse med kravene i erklæringsbekendtgørelsen. Endvidere har vi konstateret, at de afgivne erklæringer i flere tilfælde ikke er i overensstemmelse med konklusionerne i dokumentationen for det udførte arbejde. Ifølge kvalitetskontrollantens erklæring blev der udtaget 7 enkeltsager til kontrol. Blandt de 7 enkeltsager var følgende 3: - A ApS (revision) - Forening B (revision) - C ApS (revision) A ApS (revision) Indklagede afgav den 26. maj 2012 revisionspåtegning på årsrapporten for A ApS for regnskabsåret Heraf fremgår blandt andet: Konklusion Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2011 samt at resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 2011 er i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Af ledelsens beskrivelse af anvendt regnskabspraksis i årsrapporten fremgår blandt andet: 3

4 Kapitalandel i tilknyttede virksomheder I resultatopgørelsen indregnes den forholdsmæssige andel af de enkelte tilknyttede virksomheders resultat efter skat efter fuld eliminering af intern avance/tab og fradrag af afskrivning på goodwill. Kapitalandele i tilknyttede virksomheder indregnes i balancen til den forholdsmæssige andel af virksomhedernes regnskabsmæssige indre værdi opgjort efter modervirksomhedens regnskabspraksis med fradrag eller tillæg af urealiserede koncerninterne avancer og tab og med tillæg eller fradrag af resterende værdi af positiv eller negativ goodwill opgjort efter overtagelsesmetoden. Tilknyttede virksomheder med negativ regnskabsmæssig indre værdi indregnes til nul kr. og et eventuelt tilgodehavende hos disse virksomheder nedskrives med modervirksomhedens andel af den negative indre værdi, i det omfang det vurderes uerholdeligt. Såfremt den regnskabsmæssige negative indre værdi overstiger tilgodehavender, indregnes det resterende beløb under hensatte forpligtelser i det omfang modervirksomheden har en retlig eller faktisk forpligtelse til at dække den tilknyttede virksomheds underbalance. Nettoopskrivninger af kapitalandele i tilknyttede virksomheder overføres under egenkapitalen til reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode i det omfang, den regnskabsmæssige værdi overstiger anskaffelsesværdien med fradrag af afskrivninger på goodwill. Det fremgår af årsrapporten, at årets resultat efter skat var kr., balancesummen var kr., og at egenkapitalen udgjorde kr. I note 3 til posten Egenkapital er anført:.. Egenkapital Anpartskapital primo Egenkapital primo Årets opskrivninger kapitalandele Årets resultat Udbytte 0 Egenkapital ultimo Af kvalitetskontrollantens arbejdspapirer, skema C, fremgår blandt andet: Redegørelse for den udførte gennemgang, herunder ikke ubetydelige fejl og mangler: Der er ikke udarbejdet og dokumenteret en revisionsplan Den manglende revisionsplan har medført: der er ingen detaljeret beskrivelser og begrundelse ved godkendelse af revisionsstrategi og afsluttende planlægningsnotat 4

5 der er ikke indhentet ledelsesregnskabserklæring at der ikke er udført revisionshandlinger, der er fysisk dokumenteret i forhold til revisionsplan at der er udarbejdet mangelfuldt konklusionsnotat på sagen at der ikke er sammenhæng mellem planlagte, udførte og dokumenterede handlinger i forhold til udarbejdet revisionsprotokollat at der ikke er sammenhæng mellem planlagte, udførte og dokumenterede handlinger i forhold til udarbejdet revisionspåtegning. at der ikke er planlagt og dokumenteret handlinger omkring going-concern. at der ikke er planlagt og dokumenteret handlinger omkring regnskabsmæssige skøn henvisning til udgået paragraf 84 i årsregnskabsloven Konklusion på den udførte kontrol herunder konsekvenser for erklæringen samt forslag til forbedringer På grundlag af min gennemgang er der min vurdering, at planlægning, udførelse og dokumentation af revisionsopgaven ikke overholder gældende lovgivning og relevante standarder, ligesom afgivet og revisionspåtegning ikke er udarbejdet i overensstemmelse med gældende standarder. Punkt B, Planlægning af revisionsopgaven) fremgår følgende konklusion: Der er foretaget mangelfuld planlægning eller ingen dokumenteret planlægning af sagen. Ingen begrundelse for fastsat væsentlighedsniveau mv. Godkendelser Der er ingen detaljeret beskrivelser og begrundelse ved godkendelse af revisionsstrategi og afsluttende planlægningsnotat. Punkt C, Udførelse af revisionsopgaven) fremgår følgende konklusion: Der skal indhentes ledelses regnskabserklæring. Delkonklusioner kunne være mere uddybende. 5

6 De udførte handlinger er ikke dokumenteret i forhold planlægning, idet denne ikke er foretaget. Dette kan i sig selv medføre forbehold, men skal samtidigt ses i sammenhæng med den samlede konklusion. Anvendt regnskabspraksis ÅRL 84 er ophævet pr. 1/ Anvendt regnskabspraksis beskriver indregning af andel af resultat vedrørende tilknyttede virksomheder, men det vises ikke, ligesom overskudsdisponeringen heller ikke viser hensættelse til reserver efter den indre værdi. Der er i stedet indtægtsført udbytte, hvilket igen strider imod regnskabspraksis. Punkt E, Revisionsprotokollat) fremgår følgende konklusion: Der er beskrevet udførte handlinger, der ikke er dokumenteret i forhold planlægning, idet denne ikke er foretaget. Dette kan i sig selv medføre forbehold, men skal samtidig ses i sammenhæng i forbindelse med den samlede konklusion. Punkt G, Going concern) fremgår følgende konklusion: Der er ikke planlagt og dokumenteret handlinger vedrørende going-concern. Indklagede har den 29. oktober 2012 underskrevet kvalitetskontrollantens checkliste 4a, sidste side, hvoraf fremgår, at hun har drøftet kontrollantens konklusioner og eventuelle forbedringsforslag med kontrollanten og har haft mulighed for at komme med supplerende bemærkninger. Indklagede har for Revisornævnet fremlagt planlægningsnotat dateret den 26. maj 2012 for A ApS. Af planlægningsnotatet fremgår blandt andet: Planlægningsnotat (ISA 315 Holding) Mål og strategier Der henvises til planlægningsnotat i excel 6

7 Forretningsrisici: Afhængig af den økonomiske udvikling i datterselskabet. Bogholderifunktion: Bogføring foretages af os i forbindelse med udarbejdelse af årsrapporten. Der er ikke udover indehaveren og ovennævnte andre personer, der deltager i de administrative opgaver. Det er vores opfattelse, at regnskabsaflæggelsen generelt ikke giver anledning til særlige bemærkninger af betydning for revisionsplanlægningen, herunder handlinger som reaktion på vurderede risici. Indklagede har endvidere fremlagt kopi af notits med initialerne [xxx]/pmj dateret den 26. maj 2012, hvoraf fremgår: I forbindelse med opgørelse af EK i tilknyttede virksomheder har jeg i disse virksomheder gennemgået bevægelser på EK samt overførsler af resultat. Jeg har vurderet om resultatet for D A/S er realistisk samt foretaget gennemgang af bogføringen og foretaget diverse afstemninger af likvider, debitorer, kreditorer, moms, gældsforpligtelser og vurderet via samtaler med E og F om garantiforpligtelserne kommer til udbetaling og på dette grundlag er det min vurdering at værdien i selskabet er korrekt optaget. Der er ikke fundet noget, der gør at jeg ikke er overbevist om at værdien er korrekt. Forening B (revision): Indklagede afgav den 9. april 2012 revisionspåtegning på årsrapporten for Forening B for regnskabsåret Af erklæringen fremgår blandt andet: Konklusion Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af organisationens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2011, samt at resultatet af organisationens aktiver for regnskabsåret 2011 er i overensstemmelse med vedtægternes krav til regnskabsaflæggelse. Udtalelse til bestyrelsesberetningen Bestyrelsen har ansvaret for, at bestyrelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse overensstemmelse med årsregnskabsloven. 7

8 Revisionen har ikke omfattet bestyrelsesberetningen, men jeg har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst bestyrelsesberetningen. Jeg har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den gennemførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund min opfattelse, at oplysningerne i bestyrelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Indklagede underskrev samme dag endvidere et tillæg til revisionspåtegningen i årsregnskabet. Af tillægget fremgår blandt andet: Revisors ansvar og den udførte revision: Mit ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af min revision. Jeg har udført min revision i overensstemmelse med god offentlig revisionsskik i henhold til lovbekendtgørelse nr. 3 af 7. januar Jeg har udført revisionen i henhold til Udenrigsministeriets Revisionsinstruks vedr. udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med private danske organisationers forvaltning af tilskud til enkeltprojekter mv. i udviklingslande. Jeg har herunder gennemgået organisationens fastlagte procedurer for fastsættelse af dataindsamling og rapportering af produktivitets- og effektivitetsmål. Disse revisionsstandarder kræver, at jeg lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsrapporten ikke indeholder væsentlig fejlinformation. Det fremgår af årsrapporten, at årets resultat var kr., balancesummen var kr., og egenkapitalen udgjorde kr. Af kvalitetskontrollantens arbejdspapirer, skema C, fremgår blandt andet: Redegørelse for den udførte gennemgang, herunder ikke ubetydelige fejl og mangler: Der er konstateret følgende: Tiltrædelsesprotokollat er dateret den 30/ Der er ingen detaljeret beskrivelser og begrundelse ved godkendelse af revisionsstrategi og afsluttende planlægningsnotat Der er ikke indhentet ledelsesregnskabserklæring Der mangler på såvel delkonklusioner som sammenfatningen beskrivelser og vurderinger om regnskabsposterne kan indgå i årsregnskabet uden bemærkninger Revisionspåtegning på årsregnskab er udarbejdet efter RS 700 men overholder erklæringsbekendtgørelsen Tillæg til revisionspåtegning er ikke udarbejdet i overensstemmelse med erklæringsbekendtgørelsen 8

9 at der ikke er sammenhæng mellem planlagte, udførte og dokumenterede handlinger i forhold til udarbejdet revisionspåtegning, at der ikke er planlagt og dokumenteret handlinger omkring going-concern. at der ikke er planlagt og dokumenteret handlinger omkring regnskabsmæssigt skøn Årsregnskabet/årsrapporten indeholder ikke beskrivelse af relevant regnskabsramme Konklusion på den udførte kontrol herunder konsekvenser for erklæringen samt forslag til forbedringer: På grundlag af min gennemgang er der min vurdering, at planlægning, udførelse og dokumentation af revisionsopgaven ikke overholder gældende lovgivning og relevante standarder, ligesom afgivet og revisionspåtegning ikke er udarbejdet med gældende standarder og erklæringsbekendtgørelsen. Punkt B, Planlægning af revisionsopgaven) fremgår følgende konklusion: Der er ingen detaljeret beskrivelser og begrundelser ved godkendelse af revisionsstrategi og afsluttende planlægningsnotat. Ingen bemærkninger i øvrigt. Punkt F, Revisionspåtegninger) fremgår følgende konklusion: Revisionspåtegning er ikke i overensstemmelse med ISA 700. Der er ligeledes afgivet erklæring vedrørende EU-tilskud, der ikke er i overensstemmelse med erklæringsbekendtgørelsen. Denne erklæring skulle have indgået under Erklæringer i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering, jf. ISA 700. Punkt G, Going concern) fremgår følgende konklusion: Der er ikke planlagt og dokumenteret handlinger vedrørende going-concern 9

10 Punkt J, Revision af regnskabsmæssige skøn) fremgår følgende konklusion: Der er ikke planlagt og dokumenteret handlinger vedrørende regnskabsmæssige skøn. Indklagede har for Revisornævnet fremlagt planlægningsnotat dateret den 9. april 2012 med ark til planlægningsnotat for Forening B. Af ark til planlægningsnotat fremgår blandt andet: Alt dette er ikke relevant for denne slags regnskab. Det er underlagt EU regler og skal derfor overholde disse i stedet for. Og det gør de så. Og da QWM ikke kan tilpasses alt muligt andet end ÅRl. så bliver det en tilnærmet version af dette. PMJ Det er meget svært at tilpasse QWM til denne slags regnskaber, men det er forsøgt efter bedste evne og i samarbejde med vores interne kontrollant. [xxx] PMJ C ApS (revision): Indklagede afgav den 12. maj 2012 revisionspåtegning på årsrapporten for C ApS for regnskabsåret Af erklæringen fremgår blandt andet: Konklusion Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2011 samt at resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 2011 er i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Af ledelsens beskrivelse af anvendt regnskabspraksis i årsrapporten fremgår blandt andet: Kapitalandel i tilknyttede virksomheder I resultatopgørelsen indregnes den forholdsmæssige andel af de enkelte tilknyttede virksomheders resultat efter skat efter fuld eliminering af intern avance/tab og fradrag af afskrivning på goodwill. Kapitalandele i tilknyttede virksomheder indregnes i balancen til den forholdsmæssige andel af virksomhedernes regnskabsmæssige indre værdi op- 10

11 gjort efter modervirksomhedens regnskabspraksis med fradrag eller tillæg af urealiserede koncerninterne avancer og tab og med tillæg eller fradrag af resterende værdi af positiv eller negativ goodwill opgjort efter overtagelsesmetoden. Tilknyttede virksomheder med negativ regnskabsmæssig indre værdi indregnes til nul kr. og et eventuelt tilgodehavende hos disse virksomheder nedskrives med modervirksomhedens andel af den negative indre værdi, i det omfang det vurderes uerholdeligt. Såfremt den regnskabsmæssige negative indre værdi overstiger tilgodehavender, indregnes det resterende beløb under hensatte forpligtelser i det omfang modervirksomheden har en retlig eller faktisk forpligtelse til at dække den tilknyttede virksomheds underbalance. Nettoopskrivninger af kapitalandele i tilknyttede virksomheder overføres under egenkapitalen til reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode i det omfang, den regnskabsmæssige værdi overstiger anskaffelsesværdien med fradrag af afskrivninger på goodwill. Det fremgår af årsrapporten, at årets resultat efter skat var kr., balancesummen var kr., og egenkapitalen udgjorde kr. I note 3 til posten egenkapital er anført: Egenkapital Anpartskapital primo Egenkapital primo Årets opskrivninger kapitalandele Årets resultat Egenkapital ultimo Af kvalitetskontrollantens arbejdspapirer, skema C, fremgår blandt andet: Redegørelse for den udførte gennemgang, herunder ikke ubetydelige fejl og mangler: Der er konstateret følgende: utilstrækkelig planlægning, herunder manglende begrundelse for valgt væsentlighedsniveau samt fastsættelse af væsentlighed og risiko der er ingen detaljeret beskrivelser og begrundelse ved godkendelse af revisionsstrategi og afsluttende planlægningsnotat der er ikke indhentet ledelsesregnskabserklæring der mangler på delkonklusioner mere detaljerede beskrivelser revisionspåtegning på årsregnskab er udarbejdet efter RS 700 men overholder erklæringsbekendtgørelsen 11

12 at der ikke er planlagt og dokumenteret handlinger omkring going-concern. at der ikke er planlagt og dokumenteret handlinger omkring regnskabsmæssige skøn henvisning til udgået paragraf 84 i årsregnskabsloven Konklusion på den udførte kontrol herunder konsekvenser for erklæringen samt forslag til forbedringer: På grundlag af min gennemgang er der min vurdering, at planlægning, udførelse og dokumentation af revisionsopgaven ikke overholder gældende lovgivning og relevante standarder, ligesom afgivet og revisionspåtegning ikke er udarbejdet i overensstemmelse med gældende standarder. Punkt B, Planlægning af revisionsopgaven) fremgår blandt andet følgende af konklusionen: Godkendelser Der er ingen detaljeret beskrivelser og begrundelser ved godkendelse af revisionsstrategi og afsluttende planlægningsnotat. Punkt C, Udførelse af revisionsopgaven) fremgår blandt andet følgende af konklusionen: Der skal indhentes ledelsens og regnskabserklæring. Delkonklusioner kunne være mere uddybende. Punkt D, Konklusion) fremgår følgende konklusion: Såvel delkonklusioner som sammenfatninger bør være mere beskrivende, og vurdering om regnskabsposter kan indgå i årsregnskabet uden bemærkninger. Punkt F, Revisionspåtegninger) fremgår følgende konklusion: 12

13 Revisionspåtegning er ikke i overensstemmelse med ISA 700. Dette kan i sig selv medføre forbehold, men skal samtidigt ses i sammenhæng i forbindelse med den samlede konklusion. Punkt G, Going concern) fremgår følgende konklusion: Der er ikke planlagt og dokumenteret handlinger vedrørende going-concern Punkt J, Revision af regnskabsmæssige skøn) fremgår følgende konklusion: Der er ikke planlagt og dokumenteret handlinger vedrørende regnskabsmæssige skøn. Indklagede har for Revisornævnet fremlagt udateret planlægningsnotat vedrørende C ApS. Indklagede har endvidere fremlagt kopi af notits med initialerne [xxx]/pmj dateret den 12. maj 2012, hvoraf fremgår: I forbindelse med opgørelse af EK i tilknyttede virksomheder har jeg i disse virksomheder gennemgået bevægelser på EK samt overførsler af resultat. Jeg har vurderet om selskabernes resultatet er realistisk samt foretaget sammenligninger med sidste og med andelsbevisernes værdi i henhold til sidst aflagte regnskab for andelsboligforeningen. I samråd med Kapitalejer er beviserne opskrevet til denne værdi, så han har sat selskabet til salg for dette. Der er ikke fundet noget, der gør at jeg ikke er overbevist om at værdien er korrekt.. Revisortilsynet gennemførte ved skrivelse af 10. september 2013 en høring af indklagede, hvoraf det blandt andet fremgik, at tilsynet havde til hensigt at indbringe indklagede for Revisornævnet for de rejste klagepunkter. Indklagede afgav ved skrivelse af 25. oktober 2013 sit høringssvar. Heraf fremgår blandt andet: 13

14 A. Jeg vil fremlægge den dokumentation der var for revisionen af selskaberne, herunder planlægningsnotat, dokumenteret kendskab til kunden, revisionshandlinger, konklusioner mv. Revisortilsynet anfører at Der foreligger ikke tilstrækkelig dokumentation til at understøtte de afgivne revisionspåtegninger.. Dette er ikke tilfældet, og revisionshandlinger vil vise, at der var sikkerhed for at afgive påtegningerne. B. Revisionspåtegningen for 2011 for Forening B overholder de punkter som erklæringsbekendtgørelsen foreskriver. Regnskabet har et generelt formål, og er aflagt over for ledelsen, foreningens medlemmer, kreditorer, SKAT, myndigheder som administrerer tilskud mv., ligesom regnskabet er tilgængeligt på foreningens hjemmesiden. Erklæringen som benævnt Tillæg til revisionspåtegning er en erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering. Der skal derfor ikke være en supplerende oplysning om at regnskabet har et særligt formål, ligesom tillæg til revisionspåtegning ikke skal ses som en erklæring i overensstemmelse med dagældende erklæringsbekendtgørelses (nu 16-19). C. I forhold til årsrapporten 2011 for A ApS vil jeg gøre gældende at tilknyttede virksomheder er indregnet til dagsværdi. Jeg har anset dagsværdien for at svare til indre værdi. Derfor er regnskabet talmæssigt korrekt, men anvendt regnskabspraksis som beskriver indre værdi, er forkert. En forkert beskrivelse i anvendt regnskabspraksis er mindre alvorlig, og fortjener ikke revisornævnets interesse. Revisortilsynet traf herefter ved skrivelse af 14. november 2013 afgørelse om at indbringe indklagede for Revisornævnet. Parternes bemærkninger: Klager har indledningsvis bemærket, at revisor i forbindelse med den gennemførte kvalitetskontrol har fået forelagt, gennemgået samt underskrevet de checklister, som kvalitetskontrollanten har benyttet ved sin gennemgang af de konkrete enkeltsager. Checklisterne er underskrevet af revisor den 29. oktober 2012, og revisors underskrift på checklisterne tilkendegiver, at kvalitetskontrollanten har fået forelagt alt relevant materiale til brug for kvalitetskontrollen af revisionsopgaverne. Det kan derfor lægges til grund, at den af revisor for nævnet fremlagte dokumentation allerede blev fremlagt for kvalitetskontrollanten. Klager har til støtte for klagepunkt a anført, at det fremgår af revisorlovens 23, stk. 1, at revisorer for enhver opgave efter revisorlovens 1, stk. 2, skal udarbejde arbejdspapirer, der dokumenterer 14

15 grundlaget for den afgivne erklæring. Dokumentationen skal udarbejdes i overensstemmelse med blandt andet kravene til revisionsdokumentation i ISA 230, Revisionsdokumentation. Det fremgår endvidere af ISA 300, Planlægning af revision af regnskaber, afsnit 7, at revisor skal udarbejde en overordnet revisionsstrategi, der fastlægger revisionens omfang, tidsmæssige placering og retning, og som tjener som grundlag for udarbejdelsen af revisionsplanen, samt af afsnit 9, at revisionsplanen skal indeholde en beskrivelse af planlagte revisionshandlinger, der kræves udført, således at opgaven overholder ISA er. På baggrund af oplysningerne, som fremgår at klagers sagsfremstilling i sagen, gøres det gældende, at den foreliggende dokumentation for planlægning og udførelse af revisionen er mangelfuld og ikke tilstrækkelig og egnet som grundlag for at kunne afgive erklæringer på de omhandlede årsregnskaber. Revisor har dermed ikke udført revisionen i overensstemmelse med revisorloven og god revisorskik, herunder gældende ISA er. Klager har til støtte for klagepunkt b anført, at det i indledningen og konklusionen i bestyrelsens beretning og i revisionspåtegningen på årsregnskabet for Forening B for 2011 er anført, at årsregnskabet er aflagt i henhold til organisationens vedtægter, mens der i revisors erklæring er medtaget en udtalelse om, at bestyrelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Revisor har således anført to forskellige regnskabsmæssige begrebsrammer i påtegningen: Organisationens vedtægter og årsregnskabsloven. Det fremgår af afsnit 5.5 i erklæringsvejledningen, at det er vigtigt for modtageren, at revisor tydeligt angiver den regnskabsmæssige begrebsramme, som regnskabet er aflagt efter. Det fremgår ikke tydeligt af revisionspåtegningen, hvilke bestemmelser i årsregnskabsloven årsregnskabet måtte være aflagt efter, hvilket efter Revisortilsynets opfattelse skaber tvivl herom hos regnskabsbrugerne. Klager har til støtte for klagepunkt b videre anført, at i henhold til 14 i den dagældende erklæringsbekendtgørelse skal andre erklæringer med sikkerhed indeholde følgende i nævnte rækkefølge: 15

16 Identifikation og beskrivelse af erklæringsopgaven Omtale af revisors ansvar og det udførte arbejde, herunder oplysning om anvendte standarder Eventuelt forbehold Konklusion om det udførte arbejde Datering og underskrift Revisor har valgt at indarbejde en erklæring i henhold til andre rapporteringsforpligtelser i revisionspåtegningen på årsregnskabet. For så vidt angår andre erklæringsforpligtelser, fremgår det af ISA 700, Udformning af en konklusion og afgivelse af erklæring om et regnskab, afsnit 38, at hvis revisor har andre erklæringsforpligtelser i revisors erklæring på regnskabet ud over det ansvar, som revisor har for at afgive erklæring på regnskabet i henhold til ISA erne, skal disse andre erklæringsforpligtelser behandles i et separat afsnit i revisors erklæring med undertitlen Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering eller på anden vis afpasset efter afsnittets indhold. Det fremgår videre af ISA 700, afsnit 39, at hvis revisors erklæring indeholder et separat afsnit for andre erklæringsforpligtelser, skal overskrifter, bestanddele og forklaringer medtages under titlen Erklæring på regnskabet. Afsnittet Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering skal komme efter afsnittet Erklæring på regnskabet. Det udarbejdede tillæg til revisionspåtegningen overholder efter klagers opfattelse ikke kravene i ISA 700. Det udarbejdede tillæg til revisionspåtegning på årsregnskabet for Forening B for 2011, indeholder ingen identifikation og beskrivelse af erklæringsopgaven, ligesom der ikke er afgivet nogen konklusion om det udførte arbejde, herunder en konklusion vedrørende de oplistede projekter eller den udførte gennemgang af organisationens procedurer, som fremgår i afsnittet under denne revision. Da den afgivne erklæring ikke på tydelig vis indeholder angivelse af anvendt regnskabsmæssig begrebsramme, og da det udarbejde tillæg hverken indeholder identifikation og beskrivelse af erklæ- 16

17 ringsopgaven, eller en konklusion, gør klager gældende, at revisor har overtrådt erklæringsbekendtgørelsen og herunder ISA 700. Klager har til støtte for klagepunkt c anført, at revisor skal tage forbehold i revisionspåtegningen, hvis regnskabet indeholder væsentlige fejl og mangler, jf. den dagældende erklæringsbekendtgørelse 6, stk. l nr. 1. Forbehold skal altid tages, når regnskabet ikke opfylder krav om, at det skal give et retvisende billede af virksomhedens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet i overensstemmelse med den anvendte begrebsramme, eller det ikke opfylder andre tilsvarende generelle kvalitetskrav, jf. den dagældende erklæringsbekendtgørelse 6, stk. 2, nr. 1. I henhold til den dagældende erklæringsbekendtgørelses 6, stk. 2, nr. 2, skal revisor i sin påtegning altid tage forbehold, hvis regnskabet ikke indeholder de krævede oplysninger eller ikke opfylder betingelserne for at udelade krævede oplysninger, medmindre de manglende oplysninger er uvæsentlige. I henhold til årsregnskabsloven 53 skal virksomheder redegøre for de indregningsmetoder og målegrundlag (værdiansættelsen), der er anvendt på posterne i balance, resultatopgørelse, noter (og ledelsesberetning). I henhold til årsregnskabsloven kan virksomheder vælge at måle kapitalandele til kostpris efter 36 eller til indre værdi efter 43 a. Såfremt kapitalandele bliver målt til kostpris i balancen efter 36, sker indregning i resultatopgørelsen af resultatet af kapitalandelen som udgangspunkt ved at indtægtsføre deklarerede udbytter fra kapitalandelen. Såfremt kapitalandele bliver målt i balancen efter den indre værdis metode efter 43 a, reguleres værdien af kapitalandele i balancen til den regnskabsmæssige indre værdi af kapitalandelene. Reguleringsbeløbet/nettoopskrivningen indgår ligeledes i resultatopgørelsen (efter diverse reguleringer). Nettoopskrivning af kapitalandele skal bindes på en reserve under egenkapitalen, benævnt Reserve for nettoopskrivninger efter den indre værdis metode. I årsregnskaberne for A ApS og C ApS er der sket en sammenblanding af årsregnskabslovens bestemmelser for så vidt angår den regnskabsmæssige behandling af kapitalandele, idet kapitalandele- 17

18 ne i balancen er målt til den regnskabsmæssige indre værdi, mens resultatopgørelsen ikke afspejler dette, da regulering af balanceposten kapitalandele er ført direkte i egenkapitalen. På baggrund heraf gøres det gældende, at revisor har overtrådt erklæringsbekendtgørelsen, idet der ikke er taget forbehold for dette i revisionspåtegningerne på de to årsregnskaber. Indklagede har for Revisornævnet gentaget sine bemærkninger i høringssvar af 25. oktober Revisornævnets begrundelse og afgørelse: Ad klagepunkt a: På grundlag af kvalitetskontrollantens erklæring og arbejdspapirer og idet de af revisor fremlagte planlægningsnotater og andre dokumenter ikke kan føre til andet resultat, finder Revisornævnet det bevist, at revisors planlægning og dokumentation i sagerne A ApS, C ApS og Forening B var mangelfuld, herunder at der ikke var tilstrækkelig dokumentation til at understøtte de afgivne revisionspåtegninger. Revisor findes herefter skyldig i det rejste klagepunkt. Ad klagepunkt b: Det fremgår af indklagedes revisionspåtegning på årsregnskabet for Forening B for regnskabsåret 2011 under konklusionen, at årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med vedtægternes krav til årsregnskabet, mens det i udtalelsen om bestyrelsesberetningen, der er indsat i revisionspåtegningen umiddelbart efter konklusionen, er anført, at bestyrelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Revisornævnet finder på den baggrund, at påtegningen ikke indeholder en for regnskabslæseren tilstrækkelig tydelig angivelse af den regnskabsmæssige begrebsramme, som regnskabet er aflagt efter. Det fremgår endvidere af revisors revisionspåtegning på årsregnskabet for Forening B for regnskabsåret 2011, at hun har afgivet et tillæg til revisionspåtegningen under overskriften Den uafhængige revisors påtegning på projekter i årets løb. Idet tillægspåtegningen ikke indeholder hverken identifikation eller beskrivelse af erklæringsopgaven eller en konklusion, finder Revisornævnet, at revisionspåtegningen ikke lever op 18

19 til kravene i den dagældende erklæringsbekendtgørelses 14. Revisor findes herefter skyldig i det rejste klagepunkt. Ad klagepunkt c: På grundlag af kvalitetskontrollantens erklæring og arbejdspapirer og årsrapporterne for A ApS for 2011 og C ApS for 2011, lægger Revisornævnet til grund, at det af beskrivelsen af anvendt praksis i årsrapporterne fremgår, at kapitalandele i tilknyttede virksomheder indregnes i balancen til den forholdsmæssige andel af virksomhedernes regnskabsmæssige indre værdi i henhold til årsregnskabslovens 43 a. Nævnet lægger videre til grund, at reguleringen af kapitalandele er anført i en note til egenkapitalen, men at reguleringen ikke er afspejlet i resultatopgørelsen. På dette grundlag og efter revisors delvise erkendelse finder nævnet det godtgjort, at revisor har overtrådt den dagældende erklæringsbekendtgørelses 6, stk. 2, nr. 2, ved ikke at have taget forbehold for forkert indregning af indtægter af kapitalandele i revisionspåtegningerne på årsrapporterne for A ApS for 2011 og C ApS for Revisor findes herefter skyldig i dette klagepunkt. Sanktionen For tilsidesættelse af de pligter stillingen medfører ved udførelsen af opgaver efter revisorlovens 1, stk. 2, pålægges revisor i medfør af revisorlovens 44, stk. 1, en bøde, der passende kan fastsættes til kr. Thi bestemmes: Indklagede, registreret revisor Pia Marianne Jensen pålægges en bøde på kr. Kendelsen offentliggøres, jf. revisorlovens 44, stk. 6. Grethe Jørgensen 19

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. september 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor Hanne Hansen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. september 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor Hanne Hansen. Den 15. april 2014 blev der i sag nr.113/2013 Revisortilsynet mod Registreret revisor Hanne Kildahl Hansen afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. september 2013 har Revisortilsynet klaget

Læs mere

kendelse: Kvalitetskontrollanten har afgivet erklæring med følgende forbehold og konklusion:

kendelse: Kvalitetskontrollanten har afgivet erklæring med følgende forbehold og konklusion: Den 9. december 2013 blev der i sag nr. 100/2013 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor A afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 8. august 2013 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens

Læs mere

Kendelse: Ved skrivelse af 25. august 2015 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43, stk. 3indbragt registeret revisor A for Revisornævnet.

Kendelse: Ved skrivelse af 25. august 2015 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43, stk. 3indbragt registeret revisor A for Revisornævnet. Den 13. april 2016 blev der i sag nr. 078/2015 Revisortilsynet mod registreret revisor A afsagt sålydende Kendelse: Ved skrivelse af 25. august 2015 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43, stk.

Læs mere

kendelse: Den 10. marts 2015 blev der i sag nr. 96/2014 Revisortilsynet mod registreret revisor Henning Kok Olsen afsagt sålydende

kendelse: Den 10. marts 2015 blev der i sag nr. 96/2014 Revisortilsynet mod registreret revisor Henning Kok Olsen afsagt sålydende Den 10. marts 2015 blev der i sag nr. 96/2014 Revisortilsynet mod registreret revisor Henning Kok Olsen afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 7. november 2014 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens

Læs mere

kendelse: Den 24. oktober 2014 blev der i sag nr. 162/2013 Revisortilsynet mod registreret revisor Tommy Karl Larsen afsagt sålydende

kendelse: Den 24. oktober 2014 blev der i sag nr. 162/2013 Revisortilsynet mod registreret revisor Tommy Karl Larsen afsagt sålydende Den 24. oktober 2014 blev der i sag nr. 162/2013 Revisortilsynet mod registreret revisor Tommy Karl Larsen afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 22. november 2013 har Revisortilsynet i medfør af

Læs mere

K E N D E L S E: Den 22. maj 2015 blev der i. sag nr. 073/2014. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor H. afsagt sålydende

K E N D E L S E: Den 22. maj 2015 blev der i. sag nr. 073/2014. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor H. afsagt sålydende Den 22. maj 2015 blev der i sag nr. 073/2014 Revisortilsynet mod Registreret revisor H afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 5. september 2014 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens

Læs mere

Den 7. august 2014 blev der i. sag nr. 111/2013. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Flemming M. Nielsen. afsagt sålydende K E N D E L S E:

Den 7. august 2014 blev der i. sag nr. 111/2013. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Flemming M. Nielsen. afsagt sålydende K E N D E L S E: Den 7. august 2014 blev der i sag nr. 111/2013 Revisortilsynet mod Registreret revisor Flemming M. Nielsen afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 10. september 2013 har Revisortilsynet i medfør

Læs mere

Den 26. maj 2016 blev der i sag nr. 75/2015. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Steen Niels Kristensen. afsagt sålydende

Den 26. maj 2016 blev der i sag nr. 75/2015. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Steen Niels Kristensen. afsagt sålydende Den 26. maj 2016 blev der i sag nr. 75/2015 Revisortilsynet mod Registreret revisor Steen Niels Kristensen afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 11. august 2015 har Revisortilsynet i medfør

Læs mere

K E N D E L S E: Følgende forbehold og konklusion fremgår af kvalitetskontrollantens erklæring:

K E N D E L S E: Følgende forbehold og konklusion fremgår af kvalitetskontrollantens erklæring: Den 28. maj 2014 blev der i sag nr. 161/2013 Revisortilsynet mod Registreret revisor Uffe Søgaard afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 22. november 2013 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens

Læs mere

Den 18. december 2013 blev der i sag nr. 31/2013. Revisorstilsynet. mod. registreret revisor A. afsagt sålydende. Kendelse:

Den 18. december 2013 blev der i sag nr. 31/2013. Revisorstilsynet. mod. registreret revisor A. afsagt sålydende. Kendelse: Den 18. december 2013 blev der i sag nr. 31/2013 Revisorstilsynet mod registreret revisor A afsagt sålydende Kendelse: Ved skrivelse af 15. februar 2013 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43,

Læs mere

kendelse: Den 19. september 2014 blev der i sag nr. 181/2013 og 182/2013 Revisortilsynet mod

kendelse: Den 19. september 2014 blev der i sag nr. 181/2013 og 182/2013 Revisortilsynet mod Den 19. september 2014 blev der i sag nr. 181/2013 og 182/2013 Revisortilsynet mod Furesø Revision, Registreret Revisionsanpartsselskab (CVR xx xx xx xx) og Registreret revisor Preben Denis Vilhelm Rasmussen

Læs mere

Kendelse. Den 24. oktober 2014 blev der i sag nr. 13/2014. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Laila Yvonne Boesen Rasmussen.

Kendelse. Den 24. oktober 2014 blev der i sag nr. 13/2014. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Laila Yvonne Boesen Rasmussen. Den 24. oktober 2014 blev der i sag nr. 13/2014 Revisortilsynet mod Registreret revisor Laila Yvonne Boesen Rasmussen afsagt sålydende Kendelse Ved skrivelse af 14. februar 2014 har Revisortilsynet i medfør

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. september 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor Claus Skoda.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. september 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor Claus Skoda. Den 21. marts 2014 blev der i sag nr. 112/2013 Revisortilsynet mod Registreret revisor Claus Skoda afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. september 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret

Læs mere

Den 20. februar 2014 blev der i sag nr. 53/2012 & 54/2012. Revisortilsynet. mod. B (cvr. xx xx xx xx) og Statsautoriseret revisor A.

Den 20. februar 2014 blev der i sag nr. 53/2012 & 54/2012. Revisortilsynet. mod. B (cvr. xx xx xx xx) og Statsautoriseret revisor A. Den 20. februar 2014 blev der i sag nr. 53/2012 & 54/2012 Revisortilsynet mod B (cvr. xx xx xx xx) og Statsautoriseret revisor A afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelser af 3. juli 2012 har Revisortilsynet

Læs mere

K E N D E L S E: Den 27. juli 2015 blev der i. sag nr. 101/2014. Revisortilsynet. mod. tidligere statsautoriseret revisor Per Kjær Andersen

K E N D E L S E: Den 27. juli 2015 blev der i. sag nr. 101/2014. Revisortilsynet. mod. tidligere statsautoriseret revisor Per Kjær Andersen Den 27. juli 2015 blev der i sag nr. 101/2014 Revisortilsynet mod tidligere statsautoriseret revisor Per Kjær Andersen afsagt sålydende K E N D E L S E: Revisortilsynet har ved skrivelse af 10. november

Læs mere

Den 21. november 2016 blev der i. sag nr.72/2016. Revisortilsynet, nu Erhvervsstyrelsen. mod. registreret revisor A.

Den 21. november 2016 blev der i. sag nr.72/2016. Revisortilsynet, nu Erhvervsstyrelsen. mod. registreret revisor A. Den 21. november 2016 blev der i sag nr.72/2016 Revisortilsynet, nu Erhvervsstyrelsen mod registreret revisor A afsagt sålydende Ved brev af 1. februar 2016 har Revisortilsynet, nu Erhvervsstyrelsen, i

Læs mere

K e n d e l s e: Revisortilsynet har rejst følgende klagepunkt over for registreret revisor Ib A. Evensen:

K e n d e l s e: Revisortilsynet har rejst følgende klagepunkt over for registreret revisor Ib A. Evensen: Den 23. april 2015 blev der i sag nr. 057/2014 Revisortilsynet mod Registreret revisor Ib A. Evensen og sag nr. 058/2014 Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden Firma Ib A. Evensen, CVR-nr. 18 84 16

Læs mere

kendelse: Ved skrivelse af 7. januar 2016 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt registreret revisor A for Revisornævnet.

kendelse: Ved skrivelse af 7. januar 2016 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt registreret revisor A for Revisornævnet. Den 24. august 2016 blev der i sag nr. 4/2016 Revisortilsynet mod registreret revisor A afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 7. januar 2016 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43, stk.

Læs mere

Kendelse: Revisortilsynet har den 14. oktober 2015 indbragt registreret revisor Kim Birk Olesen for Revisornævnet.

Kendelse: Revisortilsynet har den 14. oktober 2015 indbragt registreret revisor Kim Birk Olesen for Revisornævnet. Den 26. maj 2016 blev der i sag nr. 83/2015 Revisortilsynet mod registreret revisor Kim Birk Olesen afsagt følgende Kendelse: Revisortilsynet har den 14. oktober 2015 indbragt registreret revisor Kim Birk

Læs mere

K E N D E L S E : Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at A har været registreret som revisor siden den 19. december 1974.

K E N D E L S E : Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at A har været registreret som revisor siden den 19. december 1974. Den 14. marts 2008 blev i sag nr. 48/2007-R Revisortilsynet mod Registreret revisor A afsagt sålydende K E N D E L S E : Ved skrivelse 15. august 2007 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 19,

Læs mere

k e n d e l s e: Ved brev af 29. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor Claus Witt, jf. revisorlovens 43, stk. 3.

k e n d e l s e: Ved brev af 29. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor Claus Witt, jf. revisorlovens 43, stk. 3. Den 19. februar 2014 blev i sag 72/2013 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor Claus Witt afsagt sålydende k e n d e l s e: Ved brev af 29. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2014 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor Søren Andersen Sørensen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2014 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor Søren Andersen Sørensen. Den 26. februar 2015 blev der i sag nr. 11/2014 Revisortilsynet mod Registreret revisor Søren Andersen Sørensen afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2014 har Revisortilsynet klaget

Læs mere

kendelse: De erklæringer, der ligger til grund for klagen, er erklæringer med sikkerhed omfattet af lovens 1, stk. 2.

kendelse: De erklæringer, der ligger til grund for klagen, er erklæringer med sikkerhed omfattet af lovens 1, stk. 2. Den 14. januar 2015 blev der i sag nr. 55/2014 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor Kurt Bülow afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 4. juli 2014 har Revisorstilsynet, i medfør af revisorlovens

Læs mere

kendelse: Den 23. april 2015 blev der i sag nr. 82/2014 Revisortilsynet mod registreret revisor Per Top afsagt sålydende

kendelse: Den 23. april 2015 blev der i sag nr. 82/2014 Revisortilsynet mod registreret revisor Per Top afsagt sålydende Den 23. april 2015 blev der i sag nr. 82/2014 Revisortilsynet mod registreret revisor Per Top afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 12. september 2014 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens

Læs mere

Kendelse: Den 3. november 2015 blev der i. sag nr. 017/2015. Revisortilsynet. mod. registreret revisor Jonna Christensen.

Kendelse: Den 3. november 2015 blev der i. sag nr. 017/2015. Revisortilsynet. mod. registreret revisor Jonna Christensen. Den 3. november 2015 blev der i sag nr. 017/2015 Revisortilsynet mod registreret revisor Jonna Christensen afsagt sålydende Kendelse: Ved skrivelse af 3. februar 2015 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens

Læs mere

K e n d e l s e: Den 17. december 2012 blev der i sag nr. 87/2011. Revisortilsynet. mod

K e n d e l s e: Den 17. december 2012 blev der i sag nr. 87/2011. Revisortilsynet. mod Den 17. december 2012 blev der i sag nr. 87/2011 Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden A ApS, CVR-nr. 3161 8460 og registreret revisor Torben Steen Rasmussen afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. oktober 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor Aksel Christensen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. oktober 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor Aksel Christensen. Den 20. juni 2014 blev der i sag nr. 123/2013 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor Aksel Christensen afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. oktober 2013 har Revisortilsynet klaget

Læs mere

k e n d e l s e: Klagen angår i det væsentlige mangelfuld planlægning af revision og manglende forbehold.

k e n d e l s e: Klagen angår i det væsentlige mangelfuld planlægning af revision og manglende forbehold. Den 9. december 2013 blev i sag 55/2013 Revisortilsynet mod Registreret revisor A afsagt sålydende k e n d e l s e: Ved brev af 14. februar 2013 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43, stk. 3,

Læs mere

J Jensen, Vejle ApS. c/o Jacob Jensen, Hallinsgade 22, 2100 København Ø. Årsrapport for 2011/12. CVR-nr

J Jensen, Vejle ApS. c/o Jacob Jensen, Hallinsgade 22, 2100 København Ø. Årsrapport for 2011/12. CVR-nr Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 J Jensen, Vejle ApS c/o Jacob Jensen, Hallinsgade 22, 2100 København Ø Årsrapport for 2011/12 CVR-nr.

Læs mere

kendelse: Den erklæring, der ligger til grund for klagen, er en erklæring med sikkerhed og omfattet af lovens 1, stk. 2.

kendelse: Den erklæring, der ligger til grund for klagen, er en erklæring med sikkerhed og omfattet af lovens 1, stk. 2. Den 19. februar 2015 blev der i sag nr. 053/2014 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor Morten Frederik Clauson-Kaas afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 4. juli 2014 har Revisortilsynet,

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. december 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. december 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R. Den 24. april 2013 blev der i sag nr. 119/2011 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. december 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret

Læs mere

kendelse: Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 62/2012 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor D afsagt sålydende

kendelse: Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 62/2012 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor D afsagt sålydende Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 62/2012 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor D afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 21. august 2012 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43,

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at Bengt Møller har været beskikket som registreret revisor siden den 18. juli 1978.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at Bengt Møller har været beskikket som registreret revisor siden den 18. juli 1978. Den 17. november 2009 blev der i sag nr. 16/2009-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden Bengt Møller, CVR-nr. 84 47 34 13 og Registreret revisor Bengt Møller afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse

Læs mere

k e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A, jf. revisorlovens 43, stk. 3.

k e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A, jf. revisorlovens 43, stk. 3. Den 31. oktober 2013 blev i sag nr. 53/2013 Revisortilsynet mod registeret revisor A afsagt sålydende k e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor

Læs mere

K E N D E L S E: Revisortilsynet har i sag nr. 106/2013 begrundet klagen over Grønbæk Revision og Rådgivning ApS i følgende:

K E N D E L S E: Revisortilsynet har i sag nr. 106/2013 begrundet klagen over Grønbæk Revision og Rådgivning ApS i følgende: Den 28. maj 2014 blev der i sag nr. 105/2013 Revisortilsynet mod Registreret revisor Morten Grønbek samt sag nr. 106/2013 Revisortilsynet mod Grønbek Revision og Rådgivning ApS afsagt sålydende K E N D

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. august 2008 har Revisortilsynet klaget over J. Revision v/ Jan Rasmussen og registreret revisor Jan Rasmussen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. august 2008 har Revisortilsynet klaget over J. Revision v/ Jan Rasmussen og registreret revisor Jan Rasmussen. Den 19. april 2010 blev der i sag nr. 61/2008-R Revisortilsynet mod J. Revision v/ Jan Rasmussen CVR-nr. 21 17 24 48 og registreret revisor Jan Rasmussen afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse

Læs mere

Niko Holding ApS CVR-nr

Niko Holding ApS CVR-nr Niko Holding ApS CVR-nr. 29 40 11 60 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. juni 2013. Niels Korsbæk Kristensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

K e n d e l s e: Den 22. oktober 2010 blev der i. sag nr. 57/2009. Revisortilsynet. mod. Revisionskontoret A v/registreret revisor B

K e n d e l s e: Den 22. oktober 2010 blev der i. sag nr. 57/2009. Revisortilsynet. mod. Revisionskontoret A v/registreret revisor B Den 22. oktober 2010 blev der i sag nr. 57/2009 Revisortilsynet mod Revisionskontoret A v/registreret revisor B og Registreret revisor med deponeret godkendelse C afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved

Læs mere

kendelse: Den 13. juni 2016 blev der i sag nr. 15/2015 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor Christian Friis Olsen afsagt sålydende

kendelse: Den 13. juni 2016 blev der i sag nr. 15/2015 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor Christian Friis Olsen afsagt sålydende Den 13. juni 2016 blev der i sag nr. 15/2015 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor Christian Friis Olsen afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 30. januar 2015 har Revisortilsynet i medfør

Læs mere

MATADOR EJENDOMME APS

MATADOR EJENDOMME APS Tlf: 76 97 37 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab vejen@bdo.dk Ådalen 13 A, 1. www.bdo.dk DK-6600 Vejen CVR-nr. 20 22 26 7020222670 MATADOR EJENDOMME APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2012 Årsrapporten

Læs mere

K e n d e l s e: Revisortilsynet udtog i 2010 den indklagede revisionsvirksomhed til kvalitetskontrol, som blev udført den 4. november 2010.

K e n d e l s e: Revisortilsynet udtog i 2010 den indklagede revisionsvirksomhed til kvalitetskontrol, som blev udført den 4. november 2010. Den 3. september 2012 blev der i sag nr. 65/2011 Revisortilsynet mod Selskab 1 (revision) ApS, cvr. nr, #1 og registreret revisor R afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 23. juni 2011 har

Læs mere

K e n d e l s e: Den 28. september 2016 blev der i sag nr. 13/2016. Revisortilsynet. mod. registreret revisor A. afsagt sålydende

K e n d e l s e: Den 28. september 2016 blev der i sag nr. 13/2016. Revisortilsynet. mod. registreret revisor A. afsagt sålydende Den 28. september 2016 blev der i sag nr. 13/2016 Revisortilsynet mod registreret revisor A afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 13. januar 2016 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens

Læs mere

Kristeligt Dagblads Fond Vimmelskaftet 47, 1161 København K

Kristeligt Dagblads Fond Vimmelskaftet 47, 1161 København K Kristeligt Dagblads Fond Vimmelskaftet 47, 1161 København K CVR-nr. 11 62 62 89 Årsrapport 1. januar - 31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på fondens ordinære generalforsamling den 2.

Læs mere

kendelse Klagen drejer sig om, hvorvidt indklagede har undladt at afgive supplerende oplysning i en afgivet regnskabserklæring.

kendelse Klagen drejer sig om, hvorvidt indklagede har undladt at afgive supplerende oplysning i en afgivet regnskabserklæring. Den 1. september 2014 blev der i sag nr. 153/2013 Revisortilsynet mod registreret revisor Gunnar Bruun Jacobsen afsagt sålydende kendelse Ved skrivelse af 22. november 2013 har Revisortilsynet i medfør

Læs mere

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 26.november 2007 (sag nr R)

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 26.november 2007 (sag nr R) Side 1 af 7 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 26.november 2007 (sag nr. 29-2007-R) REVISORTILSYNET mod Registreret revisor R Ved skrivelse af 14. juni 2007

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 26. august 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 26. august 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R. Den 14. december 2012 blev der i sag nr. 86/2011 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 26. august 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret

Læs mere

K e n d e l s e: Revisortilsynet udtog i 2014 Revisionsfirmaet B Godkendt Revisionsanpartsselskab, CVR-nr. XX XX XX, til kvalitetskontrol.

K e n d e l s e: Revisortilsynet udtog i 2014 Revisionsfirmaet B Godkendt Revisionsanpartsselskab, CVR-nr. XX XX XX, til kvalitetskontrol. Den 27. april 2016 blev der i sag nr. 069/2015 Revisortilsynet mod Registreret revisor Tommy Rathmann afsagt følgende K e n d e l s e: Ved brev af 11. august 2015 har Revisortilsynet klaget over registreret

Læs mere

K e n d e l s e : Den 29. juni 2011 blev i sag nr. 80/2010. Revisortilsynet. mod

K e n d e l s e : Den 29. juni 2011 blev i sag nr. 80/2010. Revisortilsynet. mod Den 29. juni 2011 blev i sag nr. 80/2010 Revisortilsynet mod 1) Revisionsvirksomheden A v/a CVR nr. xx xx xx xx og 2) Registreret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e : Ved skrivelse af 19. november

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 4. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 4. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor A. Den 12. december 2013 blev der i Sag nr. 41/2013 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 4. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret

Læs mere

K e n d e l s e: Den 19. april 2010 blev der i sag nr. 18/2009-R. Revisortilsynet. mod

K e n d e l s e: Den 19. april 2010 blev der i sag nr. 18/2009-R. Revisortilsynet. mod Den 19. april 2010 blev der i sag nr. 18/2009-R Revisortilsynet mod Revisionsfirmaet A. L. Revision v/registreret revisor Anne Lippert og registreret revisor Anne Lippert afsagt sålydende K e n d e l s

Læs mere

K e n d e l s e : Den 21. december 2009 blev i sag nr. 59/2008-R. Revisortilsynet. mod

K e n d e l s e : Den 21. december 2009 blev i sag nr. 59/2008-R. Revisortilsynet. mod Den 21. december 2009 blev i sag nr. 59/2008-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden Registreret Revisor Lars Aamand, CVR nr. 25 43 33 35 og Registreret revisor Lars Ulrich Aamand afsagt følgende K

Læs mere

kendelse: Den 24. august 2016 blev der i sag nr. 6/2016 Revisortilsynet mod registreret revisor A afsagt sålydende

kendelse: Den 24. august 2016 blev der i sag nr. 6/2016 Revisortilsynet mod registreret revisor A afsagt sålydende Den 24. august 2016 blev der i sag nr. 6/2016 Revisortilsynet mod registreret revisor A afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 13. januar 2016 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43, stk.

Læs mere

K E N D E L S E: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at indklagede B har været registreret som revisor fra den 11. januar 1973.

K E N D E L S E: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at indklagede B har været registreret som revisor fra den 11. januar 1973. Den 28. januar 2008 blev der i sag nr. 11/2007-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden A og registreret revisor B afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved breve af 20. marts og 21. juni 2007 har Revisortilsynet

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at Ole Wanting blev beskikket som registreret revisor den 29. august 1986.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at Ole Wanting blev beskikket som registreret revisor den 29. august 1986. Den 21. december 2009 blev der i Sag nr. 30/2009-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden Registreret revisor Ole Wanting CVR-nr. 55 36 59 54 og Registreret revisor Ole Wanting afsagt følgende K e n

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 PHINI Invest ApS Mådevej 15 6700 Esbjerg CVR nr. 32833543 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og godkendt på den

Læs mere

P.O.K. Holding ApS CVR-nr

P.O.K. Holding ApS CVR-nr P.O.K. Holding ApS CVR-nr. 21 27 62 35 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20. februar 2014. Per Oddershede Kanstrup Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 M. Sørensen Holding ApS Dyrehavevej 24 2930 Klampenborg CVR nr. 28866992 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 23. november 2011 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor R.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 23. november 2011 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor R. Den 26. februar 2013 blev der i sag nr. 114/2011 Revisortilsynet mod Registreret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 23. november 2011 har Revisortilsynet klaget over registreret

Læs mere

kendelse: Den 15. april 2014 blev der i sag nr. 128/2013 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor Jan Hjorth afsagt sålydende

kendelse: Den 15. april 2014 blev der i sag nr. 128/2013 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor Jan Hjorth afsagt sålydende Den 15. april 2014 blev der i sag nr. 128/2013 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor Jan Hjorth afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 6. november 2013 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens

Læs mere

AC Lundbæk A/S CVR-nr

AC Lundbæk A/S CVR-nr AC Lundbæk A/S CVR-nr. 28 27 94 77 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. maj 2014. Claus Lundbæk Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen) Udkast til Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen) I medfør af 16, stk. 4, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder

Læs mere

Carsten Stamp Lambæk Holding ApS. Årsrapport for 2012

Carsten Stamp Lambæk Holding ApS. Årsrapport for 2012 Carsten Stamp Lambæk Holding ApS Edith Rodes Vej 14, 7430 Ikast CVR-nr. 26 90 60 91 Årsrapport for 2012 10. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

Registreret revisor B er tidligere ved Revisornævnets kendelse af [dato] tildelt en advarsel for mangler ved erklæringsarbejde.

Registreret revisor B er tidligere ved Revisornævnets kendelse af [dato] tildelt en advarsel for mangler ved erklæringsarbejde. Den 30. november 2011 blev der i sag nr. 20/2011 Revisortilsynet mod A ApS CVR xx xx xx xx og Registreret revisor B cpr.nr. xxxxxx-xxxx afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 27. januar 2011

Læs mere

K E N D E L S E: Revisortilsynet udtog i 2013 Christensen & Kjær Statsautoriseret Revisionsaktieselskab til kvalitetskontrol.

K E N D E L S E: Revisortilsynet udtog i 2013 Christensen & Kjær Statsautoriseret Revisionsaktieselskab til kvalitetskontrol. Den 27. juli 2015 blev der i sag nr. 100/2014 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor Finn Brogaard afsagt sålydende K E N D E L S E: Revisortilsynet har ved skrivelse af 10. november 2014 i medfør

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. juni 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. juni 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor A. Den 26. november 2013 blev der i sag nr. 78/2013 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. juni 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret

Læs mere

Revisionsvirksomheden Revisoren.nu v/charlotte V. Bjerre, CVR-nr. 25 15 16 74. K e n d e l s e:

Revisionsvirksomheden Revisoren.nu v/charlotte V. Bjerre, CVR-nr. 25 15 16 74. K e n d e l s e: Den 15. september 2009 blev der i sag nr. 45/2008-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden Revisoren.nu v/charlotte V. Bjerre, CVR-nr. 25 15 16 74 og Registreret revisor Charlotte Vedel Kure Bjerre

Læs mere

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014 Mølleåparken 57, 2 f 2800 Kongens Lyngby CVR-nr. 31744229 Årsrapport for 2014 6. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27. januar 2015 Martin Vesterskov

Læs mere

PS Holding Viborg ApS CVR-nr

PS Holding Viborg ApS CVR-nr Agerlandsvej 1 8800 Viborg Tlf. 86 62 92 22 Fax 86 62 93 75 E-mail: uw@uw.dk Netværk:RevisorGruppen Danmark PS Holding Viborg ApS CVR-nr. 31 59 89 23 Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 P. D. Holding, Fanø ApS Postboks 38, Nordby 6720 Fanø CVR nr. 19948870 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og

Læs mere

K e n d e l s e: Den 17. december 2012 blev der i sag nr. 90/2011. Revisortilsynet. mod

K e n d e l s e: Den 17. december 2012 blev der i sag nr. 90/2011. Revisortilsynet. mod Den 17. december 2012 blev der i sag nr. 90/2011 Revisortilsynet mod Revisionsfirmaet Revision 1, CVR-nr. 1565 9777 og registreret revisor R afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 26. august

Læs mere

RONÆS HOLDING APS KIRKEGYDEN 2, RONÆS, 5580 NØRRE AABY

RONÆS HOLDING APS KIRKEGYDEN 2, RONÆS, 5580 NØRRE AABY Tlf.: 76 42 94 00 vejle@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Roms Hule 4, 1. sal DK-7100 Vejle CVR-nr. 20 22 26 7020222670 RONÆS HOLDING APS KIRKEGYDEN 2, RONÆS, 5580 NØRRE AABY

Læs mere

k e n d e l s e: Ved brev af 4. april 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A, jf. revisorlovens 43, stk. 3.

k e n d e l s e: Ved brev af 4. april 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A, jf. revisorlovens 43, stk. 3. Den 18. december 2013 blev i sag nr. 45/2013 Revisortilsynet mod Registreret revisor A afsagt sålydende k e n d e l s e: Ved brev af 4. april 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A,

Læs mere

K e n de l s e: Ved skrivelse af 21. juni 2007 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor C.

K e n de l s e: Ved skrivelse af 21. juni 2007 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor C. Den 25. august 2008 blev i sag nr. 32/2007-R Revisortilsynet mod Registreret revisor C afsagt følgende K e n de l s e: Ved skrivelse af 21. juni 2007 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor

Læs mere

Blokwise Holding ApS

Blokwise Holding ApS Blokwise Holding ApS CVR-nr. 34 80 18 43 Årsrapport for 2013/14 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 25. oktober 2014 Som dirigent:... Rasmus Tolstrup Blok Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning

Læs mere

K e n d e l s e: Den 9. juni 2015 blev der i sag nr. 2/2015. Erhvervsstyrelsen. mod. registreret revisor Preben Møgelmose.

K e n d e l s e: Den 9. juni 2015 blev der i sag nr. 2/2015. Erhvervsstyrelsen. mod. registreret revisor Preben Møgelmose. Den 9. juni 2015 blev der i sag nr. 2/2015 Erhvervsstyrelsen mod registreret revisor Preben Møgelmose afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 18. december 2014 har Erhvervsstyrelsen i medfør

Læs mere

HCN Holding Fredericia ApS CVR-nr Årsrapport 2013

HCN Holding Fredericia ApS CVR-nr Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Vesterballevej 25A Postboks 454 7000 Fredericia Telefon 75 92 72 22 Telefax 75 93 39 88 www.deloitte.dk HCN Holding Fredericia ApS CVR-nr.

Læs mere

kendelse: Den 16. juni 2016 blev der i sag nr. 73/2015 Revisortilsynet mod A ApS sag nr. 74/2015 Revisortilsynet mod

kendelse: Den 16. juni 2016 blev der i sag nr. 73/2015 Revisortilsynet mod A ApS sag nr. 74/2015 Revisortilsynet mod Den 16. juni 2016 blev der i sag nr. 73/2015 Revisortilsynet mod A ApS og sag nr. 74/2015 Revisortilsynet mod registreret revisor Aimé Perret-Gentil afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelser af 11. august

Læs mere

K e n d e l s e: Den 28. marts 2011 blev der i. sag nr. 45/2010. Revisortilsynet. mod. Revisionsvirksomheden A ApS CVR-nr.

K e n d e l s e: Den 28. marts 2011 blev der i. sag nr. 45/2010. Revisortilsynet. mod. Revisionsvirksomheden A ApS CVR-nr. Den 28. marts 2011 blev der i sag nr. 45/2010 Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden A ApS CVR-nr. xx xx xx xx og Registreret revisor B og Registreret revisor C afsagt følgende K e n d e l s e: Ved

Læs mere

k e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2013 har Skat i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt registreret revisor A for Revisornævnet.

k e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2013 har Skat i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt registreret revisor A for Revisornævnet. Den 18. november 2013 blev i sag nr. 18/2013 Skat mod registreret revisor A afsagt sålydende k e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2013 har Skat i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt registreret

Læs mere

V.S. Automatic, Medarbejder A/S

V.S. Automatic, Medarbejder A/S V.S. Automatic, Medarbejder A/S Ormhøjgårdvej 15 8700 Horsens CVR-nr. 31 42 53 28 Årsrapport for 2014/15 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/10 2015 Torben

Læs mere

Årsrapport for 2015/16

Årsrapport for 2015/16 H. og S. Iversen Holding ApS Strandvejen 17, 7800 Skive Årsrapport for 2015/16 (regnskabsår 1/7-30/6) CVR-nr. 19 74 89 01 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

K e n d e l s e: Revisortilsynet har overfor revisionsvirksomheden klaget over følgende:

K e n d e l s e: Revisortilsynet har overfor revisionsvirksomheden klaget over følgende: Den 23. oktober 2013 blev der i sag nr. 79/2012 Revisortilsynet mod Revisionsfirmaet B, cvr.nr. xx xx xx xx og Registreret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 8. oktober 2012 har

Læs mere

sag nr. 142/2013 Revisortilsynet Revisionsvirksomhed Regnar Staugaard cvr.nr. 75 97 64 10 sag nr. 143/2013 Revisortilsynet

sag nr. 142/2013 Revisortilsynet Revisionsvirksomhed Regnar Staugaard cvr.nr. 75 97 64 10 sag nr. 143/2013 Revisortilsynet Den 1. juli 2014 blev der i sag nr. 142/2013 Revisortilsynet mod Revisionsvirksomhed Regnar Staugaard cvr.nr. 75 97 64 10 og sag nr. 143/2013 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor Regnar Jørgensen

Læs mere

GK AGIO ApS. Årsrapport for CVR-nr Stensballe Strandvej Horsens

GK AGIO ApS. Årsrapport for CVR-nr Stensballe Strandvej Horsens GK AGIO ApS Stensballe Strandvej 195 8700 Horsens CVR-nr. 26 73 91 95 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 15/03 2016 Gert Kristiansen Dirigent

Læs mere

NIR HOLDING APS BLANGSTEDGÅRDSVEJ 1, 5220 ODENSE SØ

NIR HOLDING APS BLANGSTEDGÅRDSVEJ 1, 5220 ODENSE SØ Tlf.: 63 12 71 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab odense@bdo.dk Fælledvej 1 www.bdo.dk DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 7020222670 NIR HOLDING APS BLANGSTEDGÅRDSVEJ 1, 5220 ODENSE SØ ÅRSRAPPORT

Læs mere

kendelse: Den 23. april 2015 blev der i sag nr. 84/2014 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor Tina L. Pedersen afsagt sålydende

kendelse: Den 23. april 2015 blev der i sag nr. 84/2014 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor Tina L. Pedersen afsagt sålydende Den 23. april 2015 blev der i sag nr. 84/2014 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor Tina L. Pedersen afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 6. oktober 2014 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens

Læs mere

kendelse: Den 20. maj 2015 blev der i sag nr. 114/2014 Revisortilsynet mod registreret revisor Karsten Groth Aho-Harpsøe afsagt sålydende

kendelse: Den 20. maj 2015 blev der i sag nr. 114/2014 Revisortilsynet mod registreret revisor Karsten Groth Aho-Harpsøe afsagt sålydende Den 20. maj 2015 blev der i sag nr. 114/2014 Revisortilsynet mod registreret revisor Karsten Groth Aho-Harpsøe afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 4. december 2014 har Revisortilsynet i medfør

Læs mere

K e n d e l s e : Den 21 december 2011 blev i sag nr. 71/2009. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor A. afsagt følgende

K e n d e l s e : Den 21 december 2011 blev i sag nr. 71/2009. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor A. afsagt følgende Den 21 december 2011 blev i sag nr. 71/2009 Revisortilsynet mod Registreret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e : Ved skrivelse af 18. december 2009 har Revisortilsynet i medfør af den tidligere

Læs mere

Knud Erik Møller ApS Karl Andersens Vej 11, 6700 Esbjerg

Knud Erik Møller ApS Karl Andersens Vej 11, 6700 Esbjerg Knud Erik Møller ApS Karl Andersens Vej 11, 6700 Esbjerg CVR-nr. 13 08 02 08 Årsrapport 1. januar - 31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18.

Læs mere

AXIII MPH Invest ApS. Årsrapport for 2014

AXIII MPH Invest ApS. Årsrapport for 2014 Sankt Annæ Plads 10 1250 København K CVR-nr. 28857314 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8. juni 2015 Jesper Frydensberg Rasmussen Dirigent

Læs mere

BB Holding Hurup ApS CVR-nr

BB Holding Hurup ApS CVR-nr BB Holding Hurup ApS CVR-nr. 28 32 93 26 Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. november 2013. Bent Søgaard Dirigent

Læs mere

Ludvig Christensen Holding ApS CVR-nr

Ludvig Christensen Holding ApS CVR-nr Ludvig Christensen Holding ApS CVR-nr. 31 75 45 77 Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16. april 2015. Ludvig Dalsgaard Christensen dirigent

Læs mere

N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV

N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV CVR-nr. 31 49 71 67 Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

kendelse: Revisortilsynet udtog i 2014 Revisionsfirma B, cvr.-nr. XX XX XX XX til kvalitetskontrol.

kendelse: Revisortilsynet udtog i 2014 Revisionsfirma B, cvr.-nr. XX XX XX XX til kvalitetskontrol. Den 16. august 2017 blev der i sag nr. 65/2016 Erhvervsstyrelsen (tidl. Revisortilsynet) mod statsautoriseret revisor A afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 2. marts 2016 har Revisortilsynet, nu

Læs mere

K e n d e l s e: Den 25. marts 2015 blev der i sag nr. 144/2013. A ApS og B. mod. registreret revisor K. afsagt sålydende

K e n d e l s e: Den 25. marts 2015 blev der i sag nr. 144/2013. A ApS og B. mod. registreret revisor K. afsagt sålydende Den 25. marts 2015 blev der i sag nr. 144/2013 A ApS og B mod registreret revisor K afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 3. december 2013 har A ApS (CVR. XX XX XX XX) og B (CVR.nr. XX XX

Læs mere

K e n d e l s e: Den 25. februar 2016 blev der i. sag nr. 47/2015. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Per Gundorph Johansen.

K e n d e l s e: Den 25. februar 2016 blev der i. sag nr. 47/2015. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Per Gundorph Johansen. Den 25. februar 2016 blev der i sag nr. 47/2015 Revisortilsynet mod Registreret revisor Per Gundorph Johansen afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 4. maj 2015 som berigtiget ved brev af 11.

Læs mere

Sofies Holdingselskab ApS. Årsrapport for 2015

Sofies Holdingselskab ApS. Årsrapport for 2015 Koldingvej 2 7190 Billund CVR-nr. 32099106 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. maj 2016 Sidsel Marie Kristensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Wegeberg Holding ApS CVR-nr

Wegeberg Holding ApS CVR-nr Wegeberg Holding ApS CVR-nr. 26 42 37 75 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31. maj 2013. Mark Lyngaa Wegeberg Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Den 30. november 2016 blev der i. sag nr. 025/2016. Erhvervsstyrelsen (tidl. Revisortilsynet) mod. registreret revisor A. afsagt sålydende.

Den 30. november 2016 blev der i. sag nr. 025/2016. Erhvervsstyrelsen (tidl. Revisortilsynet) mod. registreret revisor A. afsagt sålydende. Den 30. november 2016 blev der i sag nr. 025/2016 Erhvervsstyrelsen (tidl. Revisortilsynet) mod registreret revisor A afsagt sålydende Kendelse: Ved skrivelse af 29. januar 2016 har Erhvervsstyrelsen (tidl.

Læs mere

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr. 67 10 52 14 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18. september 2013. Grete Wiemann Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere