kendelse: Den 7. november 2014 blev der i sag nr.107 /2013 A v/a, A personligt samt B mod statsautoriseret revisor Flemming Hansen afsagt sålydende

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "kendelse: Den 7. november 2014 blev der i sag nr.107 /2013 A v/a, A personligt samt B mod statsautoriseret revisor Flemming Hansen afsagt sålydende"

Transkript

1 Den 7. november 2014 blev der i sag nr.107 /2013 A v/a, A personligt samt B mod statsautoriseret revisor Flemming Hansen afsagt sålydende kendelse: Senest ved mail af 16. januar 2014 har A på egne vegne og på vegne af hustruen B i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt statsautoriseret revisor Flemming Hansen for Revisornævnet. En klage over samme forhold, men mod revisionsvirksomheden Brandt Revision & Rådgivning, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, er indbragt for nævnet via retten i [by] ved skrivelse af 12. august Erhvervsstyrelsen har oplyst, at Flemming Hansen har været godkendt som statsautoriseret revisor fra den 19. januar 2007 og fra den 22. marts 2007 i Revireg. været tilknyttet revisionsvirksomheden Brandt, cvr.nr Klagen drejer sig om, hvorvidt indklagede har tilsidesat god revisorskik i forbindelse med indrapportering af selvangivelse vedrørende klagernes udlejningsejendomme, hvilken opgave indklagede forestod i tilknytning til afgivelse af revisorerklæring på blandt andet indkomst- og formueopgørelse. Sagsfremstilling: Det fremgår af det fra retten i [by] fremsendte sagsmateriale, at der ved retten i [by] verserer en civil sag med Brandt Revision & Rådgivning, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, ved advokat C, som sagsøger og med klager i denne sag, A v/a, som sagsøgt. Det sagsøgte beløb andrager kr. og angives i betalingspåkravet - senest stævning - at angå betaling af 2 fakturaer for bogføring og udarbejdelse af årsrapport for Indklagede har den 25. februar 2009 afgivet reviewpåtegning uden forbehold eller supplerende oplysninger på årsrapporten for A v/a for regnskabsåret Årsrapporten er underskrevet af indklagede. 1

2 Det fremgår blandt andet af denne årsrapport, at årets resultat var på kr., at egenkapitalen udgjorde kr. samt at balancesummen var på / kr. Det fremgår endvidere, at der i resultatopgørelsen er sket fradrag på kr. for udlejningsejendommen [ejendom 1], drift., hvilket beløb er udspecificeret i note 8 i regnskabet. Som note 11 i regnskabet er anført en ejendom beliggende [adresse], og ejendommen indgår i aktiverne med kr. Indklagede har endvidere den 3. marts 2009 afgivet reviewpåtegning uden forbehold eller supplerende oplysninger på indkomst- og formueopgørelsen for indkomståret 2007 for klagerne, herunder for udført gennemgang af den personlige formueopgørelse pr. 31. december 2007 samt de skattemæssige opgørelser for indkomståret Den fremlagte erklæring er underskrevet af indklagede. Det fremgår af reviewpåtegningen blandt andet, at den personlige formueopgørelse og de skattemæssige opgørelser er baseret på årsrapporten for A v/a for regnskabsåret 2007, som indklagede har forsynet med en erklæring uden forbehold eller supplerende oplysninger, samt anden dokumentation. Det fremgår videre, at klager og klagers hustru selv har ansvaret for den personlige formueopgørelse og de skattemæssige opgørelser. Det fremgår endvidere, at klagers overskud af virksomhed udgør kr. Det fremgår af årsopgørelsen fra Skat for 2007 for A under specifikation af ejendomsoplysninger, at ejendomsværdiskatten for ejendommen [ejendom 2] er på kr. Ejendomsværdiskat er ikke beregnet for ejendom [ejendom 1], idet ejendommen er registreret som udlejet hele året. Det fremgår af årsopgørelsen, udskrevet den 4. maj 2009, for 2007 for B under specifikation af ejendomsoplysninger, at ejendomsværdiskatten for ejendommen [ejendom 3] er på 0 kr., og for ejendommen [ejendom 4] er på kr Indklagede har den 1. juli 2010 afgivet reviewpåtegning uden forbehold eller supplerende oplysninger på årsrapporten for A v/a for regnskabsåret Det fremgår blandt andet af årsrapporten, at årets resultat var på kr., at egenkapitalen udgjorde kr. samt, at balancesummen var på kr. Det fremgår endvidere, at der i resultatopgørelsen er sket fradrag på kr. for udlejningsejendommen [ejendom 1], og tillæg på for udlejningsejendom [ejendom 5], hvilke beløb er udspecificeret i noterne 8 og 9 i regnskabet. Som noterne 12 og 13 i regnskabet er anført ejendom beliggende [ejendom 2], og udlejningsejendom [ejendom 1], og ejendommene indgår i aktiverne med kr. og kr. Indklagede har endvidere den 1. juli 2010 afgivet reviewpåtegning uden forbehold eller supplerende oplysninger på indkomst- og formueopgørelsen for indkomståret 2008 for klagerne, herunder for udført gennemgang af den personlige formueopgørelse pr. 31. december 2008 samt de skattemæssige opgørelser for indkomståret Det fremgår af reviewpåtegningen blandt andet, at den personlige formueopgørelse og de skattemæssige opgørelser er baseret på årsrapporten for A v/a for regnskabsåret 2008, som indklagede har forsynet med en erklæring uden forbehold eller supplerende oplysninger, samt anden dokumentation. Det fremgår videre, at klager og klagers hustru selv har ansvaret for den personlige formueopgørelse og de skattemæssige opgørelser. Det fremgår endvidere, at klagers overskud af virksomhed udgør kr., samt at hustruens resultat af udlejningsejendom [ejendom 3] udgjorde 353 kr. 2

3 Det fremgår af selvangivelsen for 2008 for A - skat 2008 skattemodul, D I/S, udskrevet 5. juli at der i rubrik 166 er svaret ja til, at anførte oplysninger om ejendomme er fyldestgørende og korrekt. Vedrørende revisorbistand fremgår af rubrik 303, at regnskab er udarbejdet med bistand fra revisor, at der ikke er afgivet erklæring om revision, gennemgang af regnskab, assistance med regnskabsopstilling eller andet samt, at der ikke er forbehold eller supplerende oplysninger i revisorerklæring. Der er i rubrik 306 svaret ja til, at skattepligtig oplysning er opgjort med bistand af revisor. For så vidt angår B er der ligeledes i rubrik 166 er svaret ja til, at anførte oplysninger om ejendomme er fyldestgørende og korrekt, samt i rubrik 306 svaret ja til, at skattepligtig oplysning er opgjort med bistand af revisor. Det fremgår af Skats årsopgørelsen for 2008 for A under specifikation af ejendomsoplysninger, at ejendomsværdiskatten for ejendom [ejendom 5] er på 2.391,11 kr. og at ejendomsværdiskatten for ejendom [ejendom 2] er på 4.457,60 kr. For B var ejendomsværdiskatten for ejendom [ejendom 3] kr., og for ejendommen [ejendom 4] på kr Hverken årsrapporten for A v/a for regnskabsåret 2009 eller indkomst- og formueopgørelsen for indkomståret 2009 for klagerne er afgivet af indklagede. Klager har fremlagt årsrapport, hvorefter ny revisor den 30. april 2013 har afgivet assistancepåtegning på årsrapporten for A v/a for regnskabsåret Den fremlagte årsrapport er underskrevet og dateret af ny revisor - ikke indklagede. Det fremgår blandt andet af denne årsrapport, at årets resultat var på kr., at egenkapitalen udgjorde kr. samt at balancesummen var på kr. Det fremgår endvidere, at der i resultatopgørelsen er sket fradrag på kr. for udlejningsejendommen [ejendom 1], og tillæg på kr. for udlejningsejendom [ejendom 5], hvilke beløb er udspecificeret i noterne 8 og 9 i regnskabet. Som noterne 12, 13 og 14 i regnskabet er anført ejendom beliggende [ejendom 2], udlejningsejendom [ejendom 1] og udlejningsejendom [ejendom 5], og ejendommene indgår i aktiverne med kr., kr. samt kr. Det fremgår af årsopgørelsen for 2009 for A under specifikation af ejendomsoplysninger, at ejendomsværdiskatten for ejendom [ejendom 5] er på kr., og at ejendomsværdiskatten for ejendom [ejendom 2] er på 4.457,60 kr. Af en senere årsopgørelse, udskrevet den 4. juni 2013, fremgår at for ejendommene [ejendom 5] og [ejendom 1] er ejendomsskat ikke beregnet, idet ejendommene er registrerede som udlejede i hele året. Det fremgår af årsopgørelsen, udskrevet den 26. juli 2010, for 2009 for B under specifikation af ejendomsoplysninger, at ejendomsværdiskatten for ejendommen [ejendom 3] er på kr., for ejendomme [ejendom 6] er på kr. og for ejendommen [ejendom 4] er på 1.558,61 kr. Af en årsopgørelse udskrevet den 15. januar 2013 fremgår under specifikation af ejendomsoplysninger, at der er ejendommen [ejendom 3], og at ejendomsværdiskat ikke er beregnet. Ejendommen er registreret som udlejet hele året Klager har fremlagt årsrapport, hvorefter indklagede - dato ikke anført - i 2012 har afgivet reviewpåtegning med forbehold for primobalance, fordi årsregnskab for regnskabsåret 2009 ikke var udarbejdet, men uden supplerende oplysninger, på årsrapporten for A v/a for regnskabsåret Den fremlagte årsrapport er hverken underskrevet eller dateret af indklagede. 3

4 Det fremgår blandt andet af denne årsrapport, at årets resultat var på kr., at egenkapitalen udgjorde kr. samt at balancesummen var på kr. Det fremgår endvidere, at der i resultatopgørelsen er sket tillæg på kr. for udlejningsejendommen [ejendom 1], og tillæg på kr. for udlejningsejendom [ejendom 5], hvilke beløb er udspecificeret i noterne 8 og 9 i regnskabet. Som noterne 12, 13 og 16 i regnskabet er anført ejendom beliggende [ejendom 2], udlejningsejendom [ejendom 1] og udlejningsejendom [ejendom 5], og ejendommene indgår i aktiverne med kr., kr. og kr. Det fremgår af Skats årsopgørelse for 2010 for A under specifikation af ejendomsoplysninger, at ejendomsværdiskatten for ejendom [ejendom 5] er på kr., og at ejendomsværdiskatten for ejendom [ejendom 2] er på 4.457,60 kr. Af en senere årsopgørelse, udskrevet den 15. januar 2013, fremgår, at for ejendommene [ejendom 5] og [ejendom 1] er ejendomsskat ikke beregnet, idet ejendommene er registrerede som udlejede i hele året. Det fremgår af årsopgørelse, udskrevet den 22. november 2011, for 2010 for B under specifikation af ejendomsoplysninger, at ejendomsværdiskatten for ejendommen [ejendom 3] er på kr., og for ejendomme [ejendom 6] er på kr. Af en årsopgørelse udskrevet den 15. januar 2013 fremgår under specifikation af ejendomsoplysninger, at der er ejendommene [ejendom 3] og [ejendom 6], og at ejendomsværdiskat ikke er beregnet. Ejendommene er registreret som udlejet hele året. I et brev af 1. marts 2011 fra indklagede til [sparekasse] har indklagede vedrørende balance for året 2009 skrevet, at denne på grund af tidsmangel ikke kan tages som det færdige resultat som oplyst pr. telefon 28. februar til ejer. Balancen er udelukkende udfærdiget til brug for et foreløbigt billede. Endvidere er oplyst, at klager har en lønindtægt fra familiepleje, som ikke står i virksomhedens balance, og hustruens lønindtægter og omkostninger er ikke medtaget. Med håndskrift er anført samme oplysning. Den vedlagte saldobalance er udskrevet med datoen 1. marts 2011 og omfatter året Det fremgår blandt andet, at der er udlejningsejendom i [ejendom 6] og [ejendom 1] og ejendom [ejendom 2]. Med håndskrift er anført følgende: "Balancen kan ikke tages som det færdige resultat, som også oplyst til ejeren. Udelukkende udfærdiget til brug for et foreløbigt billede." I skrivelser af 6. december 2012 vedrørende klagerne, udfærdiget af ny revisor, til skattecenter [by], har man anmodet om, at der for indkomstårene 2009 og 2010 sker rettelse for fejlagtig beregning af ejendomsværdiskat af udlejede ejendomme. For klagers vedkommende i kr. for [ejendom 5], [postnummer, by], og kr. for samme ejendom i For hustruens vedkommende kr. for [ejendom 3], [postnummer, by], kr. for [ejendom 6], [postnummer, by] og kr. for [ejendom 4], [by], i alt kr. for indkomståret 2009, og kr. for [ejendom 3], [postnummer, by], og kr. for [ejendom 6], [postnummer, by], i alt kr. for indkomståret Skat har imødekommet anmodningen. Det fremgår af mail af 26. marts 2014 fra klager til Revisornævnet, at klager oplyser, at det er indklagede, der har foretaget indberetning til skat. Klagen: 4

5 Klager har i mail af 4. juni 2013 til retten i [by], hvori klager oplyser, at han ønsker sagen forelagt for Revisornævnet, formuleret klagen således: "Han overtog et regnskab hvor ejendomsværdiskatten var trukket fra, men han gør det ikke og begår den samme fejl 4 år i træk." Klager har i mail af 16. januar 2014 til Revisornævnet formuleret klagen således: "Min klage er at, han i 2007, 2008, 2009 og 2010 ikke har fratrukket ejendomsværdiskat for mine og min kones udlejningshuse, og ikke opdagede fejlen. Og at han i 2009 ikke opdagede / færdiggjorde regnskabet, så han ville have opdaget og rådgivet mig om, at jeg var sat alt for høj i indtægt." Møde i nævnet Klagerne har på mødet i nævnet i det væsentlige henvist til de skriftlige indlæg i sagen. Klagerne har særligt henvist til, at man ikke har kunnet få al den for meget betalte skat retur, og klagerne har anført, at indklagede burde have opdaget fejlene tidligere og således, at der kunne være sket rettelser over for Skat. Klagerne har videre anført, at såfremt man ikke havde fået ny revisor, ville fejlene blot være fortsat. Indklagede har på mødet i nævnet gjort samme synspunkter gældende som fremgår af det skriftlige materiale. Indklagede har primært henvist til, at klagen reelt angår honoraret, hvorfor klagen skal afvises af nævnet. Indklagede har videre erkendt at have begået fejl i forbindelse med indberetningen til Skat - udfyldelse af et felt - vedrørende ejendomsværdibeskatning for årene 2007, 2008 og Indklagede stoppede på et tidspunkt sit arbejde for klagerne, fordi et honorar ikke var blevet betalt. Parternes bemærkninger: Klager har anført, at indklagede har udført fejlagtigt arbejde, idet indklagede i 2007, 2008, 2009 og 2010 ikke havde fratrukket ejendomsværdiskat for klager og dennes hustrus udlejningshuse - og ikke opdagede fejlen. Havde indklagede opdaget / færdiggjorde regnskabet i 2009, ville han have opdaget fejlene og rådgivet klager om, at klager var sat alt for høj i indtægt med deraf følgende store udgifter til efterskat og renter. Klager har videre oplyst, at i 2006 havde han en anden revisor, som havde fratrukket ejendomsværdiskatten, hvilket regnskab indklagede modtog, da han skulle starte arbejdet med klagers regnskaber. I 2012 fik indklagede en ny revisor, som straks opdagede fejlene og fik det berigtiget, dog var det for sent, at rette for indkomstårene 2007 og Klager har fået penge retur fra Skat for 2009 og 2010, men har haft øgede udgifter til ny revisor, fordi denne var nødsaget til lave regnskaberne om. På denne baggrund kan konstateres, at der er betalt dobbelt for 2009 regnskabet, og at honorar for 2010 regnskabet er betalt til ny revisor og ikke til indklagede. Klager har uddybende oplyst, at årsrapport for 2005 ikke er udarbejdet af indklagede, og her er ejendomsværdiskatten for indklagede og hustruens udlejningsejendomme fratrukket. Det var den årsrapport, indklagede fik med, da han startede på Årsrapporten for 2007 er udarbejdet af indklagede, men både i udkastet og i originalen er adresser og kontonr. fra et andet firma, selvom vi oplyste herom. Selv om indklagede bemærker, at hustruen har købt endnu et udlejningshus, [ejendom 3], er ejendomsværdiskatten ikke fratrukket, og der er blevet betalt ejendomsværdiskat af [ejendom 4] også, hvilket ikke var tilfældet i

6 Årsrapport for 2008 er udarbejdet af indklagede, og indklagede bemærkede, at klager selv havde købt endnu et udlejningshus, [ejendom 5], men der er kun fratrukket ejendomsværdiskat for ejendommen [ejendom 1] og betalt for [ejendom 5]. Klagers hustru betaler stadig ejendomsværdiskat af sine udlejningsejendomme, [ejendom 4] og [ejendom 3]. Balancen for 2009 er udarbejdet af indklagede. På grund af tidsmangel har indklagede ikke udarbejdet årsrapporten - det arbejdet er udført af ny revisor gjort i Indklagede bemærker dog, at klagers hustru har købt endnu et udlejningshus, [ejendom 6]. Samtidig solgte hun [ejendom 4]. Både klager og indklagedes hustru betaler ejendomsværdiskat af udlejningsejendommene, dog ikke [ejendom 1]. Årsrapporten for 2009 er udarbejdet af ny revisor i 2013, og han kunne da umiddelbart se, at der var noget galt. Det viste sig, at jeg skulle have ca ,- kr. tilbage i skat. Vedrørende klientrelation for det år, skrev indklagede i marts 2011 til sparekassen, hvilket underbygger, at der var kontakt mellem klager og indklagede i perioden. Årsrapport for 2010 er udarbejdet af indklagede. Både klager og klagers hustru har betalt ejendomsværdiskat af udlejningsejendommene, dog ikke for så vidt angår [ejendom 1]. Indklagede så/opdagede ikke i forbindelse med dette arbejde fejlen med skat fra Klager har videre oplyst, at indklagede har modtaget alle bilag, der var, vedrørende udlejningsejendommene, og indklagedes assistent har blandt andet udført beregninger i hånden vedrørende ejendomme [ejendom 1]. Hertil kommer, at det må være indklagedes ansvar, at skat modtager fyldestgørende selvangivelser, idet det var indklagede, der sendte disse til skat. Klager har videre gjort gældende, at indklagede ikke - som han skriver man normalt gør - fangede fejlene efterfølgende år, indklagede direkte ændrede forholdet, da han overtog arbejdsområdet og foranledigede, at der skulle betales skat. Klager har afsluttende anført, at han i den periode, indklagede har været hans revisor, har betalt i alt ,72 kr. for meget i skat på grund af fejl og tidsmangel, hvorved det er godtgjort, at indklagede har handlet i strid med god revisorskik. Indklagede har indledningsvis henvist til sit brev af 8. mats 2013 til retten i [by]. Heraf fremgår blandt andet følgende: "Historik: Den 9. december 2008 indgik vi revisionsaftale med A v/a om udarbejdelse af årsrapporten 2007 og 2008 Vi påbegynder herefter udarbejdelsen af årsrapporten 2008 i efteråret 2009, den færdiggøres i november og december 2009 I februar 2011 kontaktes vi af klienten, hvor vi overfor hans pengeinstitut [sparekasse] anmodes om at bogføre kassekladderne for indkomståret Med udgangspunkt i den historik vi har haft med klienten på det givne tidspunkt og det forhold at vi aldrig blev betalt for vores arbejde til tiden var vort klientforhold med A bragt til ophør. I starten al juni 2012 ringer A til undertegnede, og siger at SKAT har taget kontakt til ham omkring manglende indsendelse af årsrapporten Hvis selvangivelsen vedrørende 2010 ikke indsendes inden 10 dage vil han få dagbøder på kr Jeg siger at vi har særdeles travlt og at vi ikke har de bedste erfaringer med hans betalinger af vort honorar. Han lover at 6

7 han vil erlægge til os lige så snart at årsrapporten for 2010 bliver udarbejdet. Vi udarbejder på baggrund af de forelagte bilag og den modtagne kasserapport for 2010 en årsrapport, der er ligeledes er baseret på den balance vi har udarbejdet for indkomståret I oktober tager A igen kontakt til undertegnede, da SKAT har henvendt sig om hans 2011 regnskab, og Her siger undertegnede fra Indsigelserne fra A. Modtaget penge for regnskabet Da vi ikke modtog vores betaling for dette stykke arbejde har vi ikke udarbejdet årsrapporten for A v/a og indkomst- og formueopgørelsen 2009 Reglerne omkring ejendomsværdiskat. Jeg er nok bekendt med reglerne omkring ejendomsværdiskat. Der er ved indsendelsen af selvangivelsen 2008 sket den fejl at der er svaret ja i det felt på selvangivelsen, hvor der står om man er enige i de ejendomsoplysninger som SKAT har kendskab til. Dette er en fejl - det erkendes herved at A har betalt ejendomsskat af [ejendom 5] med kr ,11 og B for [ejendom 3] med kr og [ejendom 4] kr eller i alt kr ,11. Da disse fejl vedrører 2008, kan der ikke anmodes om korrektion hos SKAT. En sådan fejl vil normalt blive fanget i det efterfølgende år når man udarbejder indkomst- og formueopgørelsen. Her vil man ikke få den afsatte skat for året før til at stemme til den årsopgørelse man modtager fra SKAT. Da vi ikke har udarbejdet indkomst- og formueopgørelsen for 2009 har vi desværre ikke haft mulighed for at konstatere fejlen Regnskabet 2010 og indsigelser fra SKAT Jeg er ikke blevet kontaktet af SKAT omkring den af os udarbejdede årsrapport eller indkomstog formueopgørelsen, hvorfor jeg ikke kan forholde mig hertil. Årsrapporten 2010 er baseret på de fra A modtagne kasserapporter og bilag, samt på basis af den for 2009 bogførte kasserapport. " Indklagede har supplerende gjort gældende, at det har kunnet konstateres, at skattevæsenet ikke har modtaget fyldestgørende selvangivelser vedrørende klagerne, idet der ikke er fremsendt informationer om de ejendomme, som klagerne har drevet i erhvervsmæssigt regi. Når der skal indsendes selvangivelse for klienten, skal det af selvangivelsens felt 166 fremgå, om man er enige med skattevæsenet om de anførte oplysninger om ejendommene med ja eller nej. Dette felt er udfyldt forkert med et ja. En sådan fejl vil normalt blive fanget i det efterfølgende år, når man udarbejder indkomst- og formueopgørelsen. Da indklagede som følge af manglende betalinger fra klagers side ikke udarbejdede indkomst- og formueopgørelsen for 2009, fik indklagede ikke konstateret fejlen. Vedrørende årsrapport for 2009 og indkomst- og formueopgørelse for 2009 har indklagede anført, at han ikke udarbejdede årsrapport og indkomst- og formueopgørelsen 2009 for klagerne som følge af, at der ikke var nogen klientrelation mellem indklagede og klager, fordi klienten endnu engang ikke havde betalt for de ydelser, han havde købt hos indklagede. Indklagede kan derfor ikke påtage sig et ansvar for, at klagerne - evt. skønsmæssigt - er sat til en for stor indkomst for indkomståret Baseret på den forskudsopgørelse 2009, som indklagede var i besiddelse af, så indklagede ingen grund til at ændre denne, fordi klager alene var sat til en indkomst ved 7

8 virksomheden på kr Normalt foretager Skat ikke en skønsmæssig ansættelse af en skatteyder uden, at den pågældende informeres herom. Indklagede vil derfor formode, at klager har modtaget information herom, og ikke har reageret herpå. Da indklagede blev kontaktet igen juni 2012, gik parternes aftale alene på, at indklagede skulle udarbejde et regnskab for indkomståret 2010, således at klager ikke blev pålagt dagbøder som følge af manglende indsendelse af selvangivelsen for indkomståret Revisornævnets begrundelse og afgørelse: Nævnets saglige kompetence er begrænset til erklæringsafgivelse, jf. revisorlovens 43, stk. 3, jf. 1, stk. 2 og 3. Nævnet kan derfor alene påkende revisors afgivelse af revisionspåtegninger på regnskaber, herunder revisors udtalelse om ledelsesberetninger i henhold til årsregnskabsloven, revisors afgivelse af andre erklæringer med sikkerhed, der ikke udelukkende er bestemt til hvervgiverens eget brug, samt revisors afgivelse af andre erklæringer, der i øvrigt kræves i henhold til lovgivningen eller ikke udelukkende er bestemt til hvervgiverens eget brug. Det fremgår endvidere af revisorlovens 43, stk. 3, at klager over revisors vederlag ikke kan indbringes for nævnet. Regnskabsåret - indkomståret 2007 Nævnet lægger til grund som bevist ved de fremlagte dokumenter, og idet indklagede har erkendt at have afgivet reviewerklæringerne, at indklagede i februar 2009 afgav reviewerklæring på årsrapporten for A v/a for regnskabsåret 2007 samt i marts 2009 afgav reviewerklæring på indkomst- og formueopgørelsen for indkomståret 2007 for klagerne. Nævnet lægger endvidere til grund som erkendt af indklagede, at udlejningsejendommene ikke var anført som sådan i selvangivelsen over for Skat, og at der derfor fejlagtigt blev beregnet ejendomsværdiskat for udlejningsejendommene. Nævnet lægger videre på baggrund af de fremlagte bilag samt de afgivne forklaringer til grund, at indklagede, da han udfærdigede sin reviewerklæring - og forud herfor -, af klagerne var gjort bekendt med de nødvendige og relevante oplysninger. På denne baggrund finder nævnet, at indklagede, der i tilknytning til afgivelse af sin erklæring om klagernes indkomst- og formueopgørelse til Skat, også stod for indberetningen af klagernes selvangivelse til Skat, har handlet i strid med god revisorskik. Regnskabsåret - indkomståret 2008 Nævnet lægger til grund som bevist ved de fremlagte dokumenter, også selv om de fremlagte erklæringer ikke ses underskrevet af indklagede, idet indklagede har erkendt at have afgivet reviewerklæringer svarende til de fremlagte, at indklagede i 2009 afgav reviewerklæring på årsrapporten for A v/a for regnskabsåret 2008 samt i 2009 afgav reviewerklæring på indkomst- og formueopgørelsen for indkomståret 2008 for klagerne. Nævnet lægger endvidere til grund som erkendt af indklagede, at udlejningsejendommene ikke var anført som sådan i selvangivelsen over for Skat, og at der derfor fejlagtigt blev beregnet ejendomsværdiskat for udlejningsejendommene. Nævnet lægger videre - som ovenfor vedrørende året på baggrund af de fremlagte bilag samt de afgivne forklaringer til grund, at indklagede, der har erkendt forholdet, da han udfærdigede sin reviewerklæring - og forud herfor - af klagerne var gjort bekendt med de nødvendige og relevante oplysninger. 8

9 På denne baggrund finder nævnet, at indklagede, der i tilknytning til afgivelse af sin erklæring om klagernes indkomst- og formueopgørelse til Skat også stod for indberetningen af klagernes selvangivelse til Skat, har handlet i strid med god revisorskik. Regnskabsåret - indkomståret 2009 Nævnet lægger til grund, at indklagede ikke har afgivet erklæringer vedrørende dette indkomstår, hverken på årsrapporten for A v/a for regnskabsåret 2009 eller på indkomst- og formueopgørelsen for indkomståret 2009 for klagerne. Nævnet har ved denne bevisvurdering dels henset til, at klagerne ikke har fremlagt underskrevne og daterede erklæringer, dels at indklagede har bestridt at have afgivet revisionserklæringer. Som ovenfor anført har nævnet alene kompetence til at behandle klager vedrørende revisors erklæringsafgivelse, og derfor afvises denne del af klagen. For så vidt angår balancen for året 2009 lægger Revisornævnet til grund, at indklagede har udfærdiget balancen, at indklagede udskrev balancen den 1. marts 2011, at indklagede var klar over, at balancen skulle anvendes af klagerne over for sparekassen samt, at indklagede skrev på den udarbejdede balance, der blev sendt til sparekassen, at balancen udelukkende var udfærdiget til brug for et foreløbigt billede, og at balancen på grund af tidsmangel ikke kunne tages som det færdige resultat. Herefter er det bevist, at indklagede - uanset hans anførsel på balancen om, at den udelukkende var et foreløbigt billede og, at balancen på grund af tidsmangel ikke kunne tages som det færdige resultat - har afgivet en revisorerklæring omfattet af revisorlovens 1, stk. 3, der vedrører revisors afgivelse af andre erklæringer, der i øvrigt kræves i henhold til lovgivningen eller ikke udelukkende er bestemt til hvervgiverens eget brug. Ved afgivelse af erklæringer omfattet af 1, stk. 3, skal revisor udvise professionel kompetence og omhu, jf. revisorlovens 16, stk. 3. Nævnet kan derfor realitetsbehandle klagen. Da den fremlagte balance imidlertid ikke omhandler de skattemæssige problemstillinger vedrørende ejendomsværdibeskatning af udlejningsejendomme for klagerne, som klagen angår, frifindes indklagede for denne del af klagepunktet. Regnskabsåret - indkomståret 2010 Nævnet lægger til grund som bevist ved de fremlagte dokumenter, at indklagede i 2012 alene afgav reviewerklæring på årsrapporten for A v/a for regnskabsåret Nævnet lægger videre til grund, at indklagede havde påtaget sig opgaven at foretage indberetning af selvangivelsen til Skat. Nævnet lægger endelig til grund, at indklagede ikke afgav erklæring vedrørende klagernes indkomst- og formueopgørelse for indkomståret Da nævnets kompetence som ovenfor nævnt er begrænset til erklæringsafgivelse, og da indklagede ikke for dette regnskabsår - indkomstår - har afgivet nogen erklæring vedrørende skat, afvises denne del af klagen, idet opgaven med at foretage indberetning af selvangivelse til Skat ikke kan anses at være en naturlig og accessorisk del af det erklæringsarbejde, indklagede har påtaget sig for regnskabsåret For tilsidesættelse af god revisorskik efter revisorlovens 16, stk. 1, pålægges indklagede i medfør af revisorlovens 44, stk. 1, en bøde, der passende kan fastsættes til kr. Thi bestemmes: Indklagede, statsautoriseret revisor Flemming Hansen pålægges en bøde på kr. 9

10 Gebyret på 500. kr. tilbagebetales til klager. Kendelsen offentliggøres, jf. revisorlovens 44, stk. 6. Marianne Madsen 10

K e n d e l s e: Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 19/2012. mod. registreret revisor B. afsagt sålydende

K e n d e l s e: Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 19/2012. mod. registreret revisor B. afsagt sålydende Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 19/2012 A mod registreret revisor B afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. marts og 19. marts 2012 har A i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt

Læs mere

K E N D E L S E: Ved skrivelse af 7. januar 2014 har D på vegne A ApS og B ApS klaget over registreret revisor C, jf. revisorlovens 43, stk. 3.

K E N D E L S E: Ved skrivelse af 7. januar 2014 har D på vegne A ApS og B ApS klaget over registreret revisor C, jf. revisorlovens 43, stk. 3. Den 16. december 2014 blev der i sag nr. 2/2014 A ApS og B ApS mod registreret revisor C afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 7. januar 2014 har D på vegne A ApS og B ApS klaget over registreret

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at Henrik Andersen har været beskikket som registreret revisor fra den 3. januar 2005.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at Henrik Andersen har været beskikket som registreret revisor fra den 3. januar 2005. Den 21. december 2009 blev der i sag nr. 5/2009-R P J Service v/ Peter E. Jensen mod registreret revisor Henrik Andersen afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 2. februar 2009 har P J Service

Læs mere

K e n d e l s e: Erklæringen, der ligger til grund for klagen, er en erklæring med sikkerhed og omfattet af revisorlovens 1, stk. 2.

K e n d e l s e: Erklæringen, der ligger til grund for klagen, er en erklæring med sikkerhed og omfattet af revisorlovens 1, stk. 2. Den 20. december 2013 blev der i sag nr. 8/2013 C ApS, cvr.nr. xx xx xx xx nu under konkurs mod registreret revisor A afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 9. januar 2013 har kurator, advokat

Læs mere

K e n d e l s e: Klagen drejer sig om manglende indberetning af fri bil og tantieme for selskabets hovedaktionær og direktør.

K e n d e l s e: Klagen drejer sig om manglende indberetning af fri bil og tantieme for selskabets hovedaktionær og direktør. Den 29. maj 2013 blev der i sag nr. 20/2012 Skat mod A Registreret Revisionsanpartsselskab, cvr-nr. xxxx - xxxx, registreret revisor B og tidligere registreret revisor C afsagt sålydende K e n d e l s

Læs mere

Den 22. januar 2015 blev der i. sag nr. 122/2013. mod. Statsautoriseret revisor G. Statsautoriseret revisor H I A/S. afsagt følgende.

Den 22. januar 2015 blev der i. sag nr. 122/2013. mod. Statsautoriseret revisor G. Statsautoriseret revisor H I A/S. afsagt følgende. Den 22. januar 2015 blev der i sag nr. 122/2013 A og B og C og D og E og F mod Statsautoriseret revisor G og Statsautoriseret revisor H og I A/S afsagt følgende K e n d e l s e: 1 Ved skrivelser af 8.

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at indklagede R har været beskikket som registreret revisor siden 1. marts 1991.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at indklagede R har været beskikket som registreret revisor siden 1. marts 1991. Den 9. juli 2009 blev der i sag nr. 62/2008-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden V v/r CVR nr. xx xx xx xx og Registreret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved brev af 1. september 2008

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. oktober 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor Aksel Christensen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. oktober 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor Aksel Christensen. Den 20. juni 2014 blev der i sag nr. 123/2013 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor Aksel Christensen afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. oktober 2013 har Revisortilsynet klaget

Læs mere

kendelse: Ved skrivelse af 8. april 2014 har SKAT indbragt registreret revisor Johnny Per Karleby for Revisornævnet.

kendelse: Ved skrivelse af 8. april 2014 har SKAT indbragt registreret revisor Johnny Per Karleby for Revisornævnet. Den 4. december 2014 blev der i sag nr. 32/2014 SKAT mod Registreret revisor Johnny Per Karleby afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 8. april 2014 har SKAT indbragt registreret revisor Johnny Per

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 16. juni 2009 blev der i sag nr. 40-2008 KK mod Ejendomsmægler YY afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 29. februar 2008 har KK v/advokat BB indbragt ejendomsmægler YY for Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR STATSAUTORISEREDE OG REGISTREREDE REVISORERS KENDELSE AF 20.APRIL 2005 (SAG NR. 22-2004-S).

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR STATSAUTORISEREDE OG REGISTREREDE REVISORERS KENDELSE AF 20.APRIL 2005 (SAG NR. 22-2004-S). Side 1 af 8 DISCIPLINÆRNÆVNET FOR STATSAUTORISEREDE OG REGISTREREDE REVISORERS KENDELSE AF 20.APRIL 2005 (SAG NR. 22-2004-S). K mod Statsautoriseret revisor R Ved skrivelse af 1. juli 2004 har statsautoriseret

Læs mere

K e n d e l s e: Den 23. maj 2013 blev der i sag nr. 5/2012. [kommune] mod. statsautoriseret revisor A. afsagt sålydende

K e n d e l s e: Den 23. maj 2013 blev der i sag nr. 5/2012. [kommune] mod. statsautoriseret revisor A. afsagt sålydende Den 23. maj 2013 blev der i sag nr. 5/2012 [kommune] mod statsautoriseret revisor A afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. januar 2012 har [kommune] i medfør af revisorlovens 43, stk. 3,

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. januar 2007 har Skattecenter [by] klaget over registreret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. januar 2007 har Skattecenter [by] klaget over registreret revisor A. Den 24. september 2008 blev i sag nr. 2/2007-R Skattecenter [by] mod Registreret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. januar 2007 har Skattecenter [by] klaget over registreret

Læs mere

Den 7. august 2014 blev der i. sag nr. 111/2013. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Flemming M. Nielsen. afsagt sålydende K E N D E L S E:

Den 7. august 2014 blev der i. sag nr. 111/2013. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Flemming M. Nielsen. afsagt sålydende K E N D E L S E: Den 7. august 2014 blev der i sag nr. 111/2013 Revisortilsynet mod Registreret revisor Flemming M. Nielsen afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 10. september 2013 har Revisortilsynet i medfør

Læs mere

Den 21. februar 2014 blev der i sag nr. 42/2012 SKAT. mod. statsautoriseret revisor A. afsagt sålydende

Den 21. februar 2014 blev der i sag nr. 42/2012 SKAT. mod. statsautoriseret revisor A. afsagt sålydende Den 21. februar 2014 blev der i sag nr. 42/2012 SKAT mod statsautoriseret revisor A afsagt sålydende K e n d e l s e: Revisornævnet har den 1. juni 2012 modtaget en klage over statsautoriseret revisor

Læs mere

K E N D E L S E: Den 13. februar 2009 blev der i. sag nr. 3-4/2008-R. Skattecenter København. mod. Registreret revisor Henning Carsten Schmidt

K E N D E L S E: Den 13. februar 2009 blev der i. sag nr. 3-4/2008-R. Skattecenter København. mod. Registreret revisor Henning Carsten Schmidt Den 13. februar 2009 blev der i sag nr. 3-4/2008-R Skattecenter København mod Registreret revisor Henning Carsten Schmidt afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved 2 skrivelser af 21. januar 2008 har Skattecenter

Læs mere

Den 15. april 2014 blev i sag 51/2013. mod. Statsautoriseret revisor A. B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab. truffet sålydende.

Den 15. april 2014 blev i sag 51/2013. mod. Statsautoriseret revisor A. B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab. truffet sålydende. Den 15. april 2014 blev i sag 51/2013 C mod Statsautoriseret revisor A og B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab truffet sålydende beslutning: Ved brev af 8. april 2013 har C klaget over statsautoriseret

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0244 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S

Klager. J.nr. 2010-0244 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S 1 København, den 30. juni 2011 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S Nævnet har modtaget klagen den 11. oktober 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 30. juni 2014 har Erhvervsstyrelsen klaget over registreret revisor Peter Yde Kamper.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 30. juni 2014 har Erhvervsstyrelsen klaget over registreret revisor Peter Yde Kamper. Den 22. januar 2015 blev der i sag nr. 50/2014 Erhvervsstyrelsen mod Registreret revisor Peter Yde Kamper afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 30. juni 2014 har Erhvervsstyrelsen klaget over

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0164 UL/bib. København, den 26. juni 2013 KENDELSE. ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg

Klagerne. J.nr. 2012-0164 UL/bib. København, den 26. juni 2013 KENDELSE. ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg 1 København, den 26. juni 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg Nævnet har modtaget klagen den 24. august 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 11. januar 2013 (J.nr. 2012-0026414) Selskab påbudt

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B har været beskikket som statsautoriseret revisor siden den 6. februar 1978.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B har været beskikket som statsautoriseret revisor siden den 6. februar 1978. Den 5. juli 2010 blev i sag nr. 38/2009 A mod Statsautoriseret revisor B afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 7. juli 2009 har A klaget over statsautoriseret revisor B. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 24. juni 2013 (J.nr. 2011-0025578) Klagen afvist,

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 5. august 2013 (J.nr. 2012-0032141). Afslag på

Læs mere

DOM. Afsagt den 11. april 2011 i sag nr. BS 5-1395/2009: X ApS mod Skatteministeriet Nicolai Eigtvedsgade 28 1402 København K

DOM. Afsagt den 11. april 2011 i sag nr. BS 5-1395/2009: X ApS mod Skatteministeriet Nicolai Eigtvedsgade 28 1402 København K DOM Afsagt den 11. april 2011 i sag nr. BS 5-1395/2009: X ApS mod Skatteministeriet Nicolai Eigtvedsgade 28 1402 København K Sagens baggrund og parternes påstande Sagsøger har nedlagt påstand om, at sagsøgte

Læs mere

...[klager] over Energistyrelsen af 18. september 2006 energimærkning af ejendommen beliggende [...].

...[klager] over Energistyrelsen af 18. september 2006 energimærkning af ejendommen beliggende [...]. (Energi- og vandbesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager] over Energistyrelsen af 18. september 2006 energimærkning af ejendommen beliggende [...]. Nævnsformand,

Læs mere

Klagerne. København, den 15. april 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Birthe Kjerulff Jacobsen Søndergade 30 4130 Viby Sjælland

Klagerne. København, den 15. april 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Birthe Kjerulff Jacobsen Søndergade 30 4130 Viby Sjælland 1 København, den 15. april 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Birthe Kjerulff Jacobsen Søndergade 30 4130 Viby Sjælland Sagen angår spørgsmålet, om indklagede er erstatningsansvarlig

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår endvidere spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har krav på betaling af vederlag som krævet.

KENDELSE. Klagen angår endvidere spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har krav på betaling af vederlag som krævet. 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler Jørgen Klug Jernbanegade 1 9460 Brovst Nævnet har modtaget klagen den 31. januar 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

D O M. Afsagt den 8. oktober 2013 af Østre Landsrets 15. afdeling (landsdommerne Norman E. Cleaver, B. Vollmond og Ivan Larsen (kst.).

D O M. Afsagt den 8. oktober 2013 af Østre Landsrets 15. afdeling (landsdommerne Norman E. Cleaver, B. Vollmond og Ivan Larsen (kst.). D O M Afsagt den 8. oktober 2013 af Østre Landsrets 15. afdeling (landsdommerne Norman E. Cleaver, B. Vollmond og Ivan Larsen (kst.). 15. afd. nr. B-2345-12: A (advokat, dr. jur. Eigil Lego Andersen) mod

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 28. januar 2013 (J.nr. 2012-0026400) Selskab påbudt

Læs mere