K e n d e l s e: Erklæringen, der ligger til grund for klagen, er en erklæring med sikkerhed og omfattet af revisorlovens 1, stk. 2.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "K e n d e l s e: Erklæringen, der ligger til grund for klagen, er en erklæring med sikkerhed og omfattet af revisorlovens 1, stk. 2."

Transkript

1 Den 20. december 2013 blev der i sag nr. 8/2013 C ApS, cvr.nr. xx xx xx xx nu under konkurs mod registreret revisor A afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 9. januar 2013 har kurator, advokat D på vegne C ApS, cvr.nr. xx xx xx xx nu under konkurs, i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt registreret revisor A for Revisornævnet. Erhvervsstyrelsen har oplyst, at indklagede har været godkendt som registeret revisor fra den 3. september 1990 og har deponeret sin beskikkelse den 18. februar Indklagede har været tilknyttet revisionsvirksomhede B, cvr.-nr. xx xx xx xx, fra den 14. april 2004 til den 18. februar Klagen drejer sig om, hvorvidt indklagede har handlet i strid med god revisorskik, i forbindelse med at han den 24. maj 2013 afgav påtegning på årsrapporten for 2011 for selskabet C ApS, idet der efter klagers opfattelse mangler dokumentation for en række forhold, samt at der skulle have været taget forbehold og afgivet supplerende oplysninger i revisionspåtegningen. Erklæringen, der ligger til grund for klagen, er en erklæring med sikkerhed og omfattet af revisorlovens 1, stk. 2. Ved Revisornævnets kendelse af 20. oktober 2009 ( R) er indklagede ikendt en bøde på kr. for overtrædelse af erklæringsbekendtgørelsens 5. Sagsfremstilling: Den 24. maj 2012 afgav indklagede revisionspåtegning uden forbehold eller supplerende oplysninger på årsrapporten for selskabet C ApS for regnskabsåret Årsrapporten udviste et resultat før skat for året 2011 på kr. Samt en egenkapital pr. 31. december 2011 på kr. Den 29. juni 2012 traf skifteretten i [by] afgørelse om, at selskabet blev taget under rekonstruktionsbehandling. Advokat D blev i den forbindelse udmeldt som rekonstruktør, og statsautoriseret revisor E blev udmeldt som regnskabskyndig tillidsmand. Revisor E har herefter foretaget en gennemgang af selskabets bogførings- og regnskabsmæssige - forhold. Han har herunder gennemgået selskabets årsrapport for 2011, der er påtegnet af registreret revisor A. 1

2 Efter gennemgangen af årsrapporten og de underliggende dokumenter mv., har statsautoriseret revisor E udarbejdet en redegørelse af 3. januar 2013, hvoraf det fremgår, at der angiveligt skulle være en række fejl og mangler i årsrapporten, som burde have været påtalt af revisor. På grundlag af redegørelsen har advokat D herefter indbragt revisor for Revisornævnet. C ApS er ved skifterettens dekret af 26. februar 2013 taget under konkursbehandling. Advokat D blev i den forbindelse udmeldt som kurator. Klagen: Klager har præciseret klagen således: 1. Under selskabskapitalen er i årsrapporten for 2011 posteret en reserve benævnt fri kapital på kr. Posteringen fremkommer ved, at der fra mellemregning med hovedaktionæren under kortfristet gæld som efterpostering ultimo 2011 overføres kr. til egenkapital. Posteringen er efter klagers opfattelse uden ethvert hold i underliggende dokumentation og medfører for høj angivelse af egenkapitalen. 2. Der er en difference på kr. i sammentællingen af omsætningsaktiverne i årsrapporten. 3. Der konstateres en indgået gældsforpligtelse til en kreditor på kr. plus moms, der vedrører udbetaling på en leasingkontrakt i Forholdet er ikke bogført, og fremgår ikke af årsrapporten. 4. Under kortfristet gæld er opført beløb afsat til selskabsskatter for tidligere år med følgende beløb: For 2008: kr. For 2009: kr. For 2010: kr. Samtlige beløb er en videreførelse af beløb afsat i tidligere årsregnskaber, desuagtet der i den mellemliggende tid er modtaget årsopgørelser fra Skat. De angivne beløb indgår i opgørelser fra Skat som restancer, men nedbragt gennem á conto betalinger fejlagtigt bogført som moms/a-skat. Der mangler således bogføring af såvel rentekrav som foreligger et tydeligt bevis for, at der ikke er sket afstemning med Skat omkring samtlige krav herfor. 5. Under debitorer er opført en fordring på kr. plus moms, i alt kr. Posteringen vedrører en dobbeltbogføring, og er således uden hold i virkeligheden. Det er videre klagers umiddelbare opfattelse, at debitorerne ikke har været afstemt og undergivet revisionsmæssig behandling, idet der ved gennemgang af debitorlisten klart fremtræder, at fordringen ikke er reel. Alene af den grund er årsresultatet for 2011 opgjort kr. for højt. 6. En campingvogn, for hvilket der foreligger købekontrakt, er ikke opført i balancen under aktiver og gæld. Låneydelsen har været bogført som leasing, hvilket er åbenbart forkert. 7. En automobil, Ssangyong, for hvilken der foreligger købekontrakt, er ikke opført i balancen under aktiver og gæld. Låneydelsen har været bogført som leasing, hvilket er åbenbart forkert. 2

3 8. Lønningerne for december 2011 er bogført i januar 2012, hvorfor lønnen er forkert periodiseret. Det er åbenbart, at der ikke har været foretaget en afstemning mellem regnskabets udvisende og den til skattevæsenet afgivne lønredegørelse via e-indkomst mv. Alle reguleringer er foretaget gennem en modpostering på hovedaktionærens konto. 9. I balancen er opført posten igangværende arbejde kr.. Der er ingen dokumentation herfor, og der kan således ikke være foretaget revisionsmæssig gennemgang af posten. Varelagerbeholdning er optaget til kr. Der er ingen dokumentation herfor, og der kan således ikke være foretaget revisionsmæssig gennemgang af posten. Beholdning skrot kr. Der er ingen dokumentation herfor, og der kan således ikke være foretaget revisionsmæssig gennemgang af posten. Varebeholdning byggematerialer kr. Der er ingen dokumentation herfor, og der kan således ikke være foretaget revisionsmæssig gennemgang af posten. 10. Selskabet har ydet et lån opført i balancen pr. 31/ til selskabet F på kr. Selskabet er et søsterselskab, idet den samlede selskabskapital i såvel selskabet C ApS som F ApS begge ejes 100 % af eneaktionæren G. Låneforholdet er således omfattet af selskabslovens 210, og der er således tale om et ulovligt anpartshaverlån. Der er ikke foretaget redegørelse/anmærkning herfor i hverken regnskab eller revisionspåtegning omkring forholdet. 11. Driftsmidler er bogført til kr. Der foreligger ikke anlægskartotek, der beløbsmæssigt kan afstemmes med regnskabet. 12. Kassebeholdning er opført med kr. Denne foreligger efter det oplyste ikke, og der har således ikke været foretaget revisionsmæssig gennemgang heraf. 13. Det er i øvrigt konstateret, at selskabets regnskab indeholder drift af en udlejningsejendom H. I selskabets regnskab er medtaget indtægter og udgifter vedrørende dette. Revisoren har tillige samtidig udarbejdet indkomstopgørelse for hovedanpartshaveren personligt, og har medtaget ejendommens driftsforhold i den personlige selvangivelse sammen med hovedanpartshaverens øvrige udlejningsejendomme. Det foreligger yderst mærkværdigt, at man inden for få dage er i stand til at behandle og medtage indkomstforholdene på samme ejendom i to af hinanden uafhængige regnskaber. 14. Klager er ikke forelagt revisionsprotokollat for 2011, og direktør G oplyser, at hun ikke har modtaget et sådant for hverken 2010 og Det er i strid med revisorlovens 20, at et sådant ikke er udarbejdet og forelagt til ledelsens underskrift. 15. Til honorering for den udførte revision for 2011 har revisoren efterfølgende fremsendt honorarnota eksklusiv moms på kr. Det er åbenbart, at der ikke har været foretaget arbejder, der timemæssigt udstrækker sig ud over det, honorarnotaen er fremsendt på. Parternes bemærkninger: Klager har gjort gældende, at der i forbindelse statsautoriseret revisor E s gennemgang af årsrapporten for 2011 er konstateret en lang række fejlagtige og udokumenterede forhold i 3

4 regnskabsaflæggelsen. Der er således, i forbindelse med opgørelsen af rekonstruktionsbalancen ved indtrædelse af rekonstruktion den 29. juni 2012, foretaget korrektioner af selskabets bogføring i et meget betydeligt omfang. Balancen udviser, efter indarbejdelse af samlede reguleringer, i stedet en negativ egenkapital på kr. Det er klagers opfattelse, at en række af de fejlagtige og udokumenterede forhold burde være opdaget og påtalt af revisoren i forbindelse med underskrift af regnskabet blot én måned forud for, at selskabet trådte i rekonstruktion. Under henvisning til klagepunkterne er det åbenbart, at der alene er ydet regnskabsmæssig bistand og ikke kan være foretaget nogen form for revisionsmæssig behandling af regnskabet, desuagtet at der afgives erklæring herom, og revisoren har pligt til at sikre sig revisionsbeviser for årsrapportens enkelte poster. Det er herefter klagers opfattelse, at registreret revisor A må antages groft at have tilsidesat sine forpligtelser i forbindelse med sin erklæringsafgivelse for årsrapporten 2011 uden forbehold eller angivelse af supplerende oplysninger. Indklagede har anført, at regnskabet er udarbejdet ud fra selskabets bilag og bogføring samt oplysninger, som han har modtaget fra direktionen. Indklagedes besvarelse af klagen er baseret på de oplysninger og notater, som indklagede har i sin sagsmappe. Det var direktionens beslutning, at en del af mellemregningen til selskabet skulle overføres til en fri kapital i selskabet. Den omtalte gældsforpligtelse på kr har indklagede ikke haft kendskab til. Direktionen har overfor indklagede givet udtryk for, at selskabsskatterne ikke var betalt og betalingerne kunne ikke ses i bogføringen. Ved indklagedes gennemgang af debitorer og kreditorer er der spurgt ind til posteringerne i henhold til bogføringen, og der er ikke ud fra disse oplysninger konstateret urigtigheder. Købekontrakterne på en campingvogn og automobil har indklagede ikke haft kendskab til. Lønningerne er afstemt til indberetningerne. Problemet var, at direktionen/hovedaktionæren ikke havde bogført de rigtige beløb. Lønnen er udbetalt til hovedaktionæren. Med hensyn til varelager og igangværende arbejder er disse udarbejdet af direktionen. Ved regnskabsaflæggelsen er disse punkter gennemgået med direktionen. Ved regnskabsaflæggelsen er der tillige udarbejdet en opgørelse over driftsmidlerne af direktionen. Indklagede kan ikke umiddelbart oplyse noget om kassebeholdningen. Indklagede har ikke udarbejdet hovedaktionærens regnskab for Efter det sidste møde kom direktionen ikke tilbage. Indklagede kunne derfor ikke udlevere revisionsprotokollatet, som endnu ligger i sagen uden underskrift. Det er indklagedes opfattelse, at en del af punkterne ville kunne afklares, såfremt E havde henvendt sig til undertegnede ved gennemgangen af regnskabet. Revisornævnets begrundelse og afgørelse: 4

5 I følge revisorlovens 16, stk. 1, skal revisor udføre sine opgaver i overensstemmelse med god revisorskik. God revisorskik er en faglig norm, der har til formål at sikre, at opgaverne udføres i overensstemmelse med lovgivningen og praksis inden for revisorområdet. Efter erklæringsbekendtgørelsens 6, stk.1, nr. 1, skal revisor på baggrund af de opnåede revisionsbeviser tage forbehold i revisionspåtegningen, hvis regnskabet indeholder væsentlige fejl og mangler. Under henvisning til statsautoriseret revisor E s redegørelse vedrørende mangler ved års-rapporten for 2011 for C ApS samt de rejste klagepunkter, der ikke er imødegået af indklagede, finder nævnet det tilstrækkeligt godtgjort, at indklagede ikke har sikret sig fornøden dokumentation for sin revisionspåtegning på årsrapporten for 2011, herunder grundlaget for de enkelte regnskabsposter, idet det herved bemærkes, at revisor ikke som eneste dokumentation kan forlade sig på oplysninger fra direktion eller bestyrelse, men skal foretage en selvstændig vurdering af, hvorvidt det af ledelsen oplyste stemmer overens med de faktiske forhold. Såfremt revisor ikke er i besiddelse af behørig dokumentation for én eller flere væsentlige regnskabsposter, hvilket nævnet finder er godtgjort i denne sag, burde revisor i sin påtegning have taget forbehold herfor, jf. erklæringsbekendtgørelsens 6, stk. 1 og stk. 2. Herudover burde indklagede i sin påtegning have afgivet supplerende oplysning, herunder oplyst om det ulovlige anpartshaverlån, jf. selskabslovens 210, jf. herved erklæringsbekendtgørelsens 7, stk. 2, jf. stk. 1. Det forhold, at indklagede ikke har sikret sig tilstrækkelig dokumentation for de enkelte regnskabsposter, og at revisor i flere tilfælde har forladt sig på oplysninger fra selskabets ledelse, og - tilsyneladende - ikke har foretaget en nærmere gennemgang af grundlaget for revisionen, hvorved indklagede kunne have opdaget de i klagen anførte mangler, er i strid med god revisorskik, jf. revisorlovens 16, stk. 1. Det påhviler revisor, at føre en revisionsprotokol i virksomheder, hvis årsregnskab m.v. revideres. Revisionsprotokollen skal føres til hvervgivers brug, hvilket er ensbetydende med, at protokollen skal præsenteres for og underskrives af virksomhedens ledelse, jf. revisorlovens 20. Nævnet finder det godgjort, at revisor i strid med god revisorskik, ikke har præsenteret ledelsen i C ApS for revisionsprotokollater for 2010 og Nævnet bemærker endelig i relation til klagepunkt 15, at det ligger udenfor nævnets kompetence, at behandle klager over revisors honorar. For overtrædelse af revisorlovens 16, stk. 1, og 20, erklæringsbekendtgørelsens 6, stk. 1 og 2, og 7, stk. 2, jf. stk. 1, pålægges indklagede i medfør af revisorlovens 44, stk. 1, en bøde, der passende kan fastsættes til kr. Ved sanktionsfastsættelsen har nævnet tillagt det betydning, at der i denne sag i udstrakt grad mangler revisionsbeviser, og at indklagede er ikendt en sanktion tidligere ved nævnet. Thi bestemmes: Indklagede, registreret revisor A pålægges en bøde på kr. 5

6 Gebyret på 500. kr. tilbagebetales til klager. Kendelsen offentliggøres, jf. revisorlovens 44, stk. 6. Karen Duus Mathiesen 6

Den 22. januar 2015 blev der i. sag nr. 122/2013. mod. Statsautoriseret revisor G. Statsautoriseret revisor H I A/S. afsagt følgende.

Den 22. januar 2015 blev der i. sag nr. 122/2013. mod. Statsautoriseret revisor G. Statsautoriseret revisor H I A/S. afsagt følgende. Den 22. januar 2015 blev der i sag nr. 122/2013 A og B og C og D og E og F mod Statsautoriseret revisor G og Statsautoriseret revisor H og I A/S afsagt følgende K e n d e l s e: 1 Ved skrivelser af 8.

Læs mere

K E N D E L S E: Den 13. februar 2009 blev der i. sag nr. 3-4/2008-R. Skattecenter København. mod. Registreret revisor Henning Carsten Schmidt

K E N D E L S E: Den 13. februar 2009 blev der i. sag nr. 3-4/2008-R. Skattecenter København. mod. Registreret revisor Henning Carsten Schmidt Den 13. februar 2009 blev der i sag nr. 3-4/2008-R Skattecenter København mod Registreret revisor Henning Carsten Schmidt afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved 2 skrivelser af 21. januar 2008 har Skattecenter

Læs mere

kendelse: Ved skrivelse af 8. april 2014 har SKAT indbragt registreret revisor Johnny Per Karleby for Revisornævnet.

kendelse: Ved skrivelse af 8. april 2014 har SKAT indbragt registreret revisor Johnny Per Karleby for Revisornævnet. Den 4. december 2014 blev der i sag nr. 32/2014 SKAT mod Registreret revisor Johnny Per Karleby afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 8. april 2014 har SKAT indbragt registreret revisor Johnny Per

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at indklagede R har været beskikket som registreret revisor siden 1. marts 1991.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at indklagede R har været beskikket som registreret revisor siden 1. marts 1991. Den 9. juli 2009 blev der i sag nr. 62/2008-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden V v/r CVR nr. xx xx xx xx og Registreret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved brev af 1. september 2008

Læs mere

Den 7. august 2014 blev der i. sag nr. 111/2013. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Flemming M. Nielsen. afsagt sålydende K E N D E L S E:

Den 7. august 2014 blev der i. sag nr. 111/2013. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Flemming M. Nielsen. afsagt sålydende K E N D E L S E: Den 7. august 2014 blev der i sag nr. 111/2013 Revisortilsynet mod Registreret revisor Flemming M. Nielsen afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 10. september 2013 har Revisortilsynet i medfør

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. oktober 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor Aksel Christensen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. oktober 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor Aksel Christensen. Den 20. juni 2014 blev der i sag nr. 123/2013 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor Aksel Christensen afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. oktober 2013 har Revisortilsynet klaget

Læs mere

K e n d e l s e: Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 19/2012. mod. registreret revisor B. afsagt sålydende

K e n d e l s e: Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 19/2012. mod. registreret revisor B. afsagt sålydende Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 19/2012 A mod registreret revisor B afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. marts og 19. marts 2012 har A i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt

Læs mere

Den 21. februar 2014 blev der i sag nr. 42/2012 SKAT. mod. statsautoriseret revisor A. afsagt sålydende

Den 21. februar 2014 blev der i sag nr. 42/2012 SKAT. mod. statsautoriseret revisor A. afsagt sålydende Den 21. februar 2014 blev der i sag nr. 42/2012 SKAT mod statsautoriseret revisor A afsagt sålydende K e n d e l s e: Revisornævnet har den 1. juni 2012 modtaget en klage over statsautoriseret revisor

Læs mere

K e n d e l s e: Den 23. maj 2013 blev der i sag nr. 5/2012. [kommune] mod. statsautoriseret revisor A. afsagt sålydende

K e n d e l s e: Den 23. maj 2013 blev der i sag nr. 5/2012. [kommune] mod. statsautoriseret revisor A. afsagt sålydende Den 23. maj 2013 blev der i sag nr. 5/2012 [kommune] mod statsautoriseret revisor A afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. januar 2012 har [kommune] i medfør af revisorlovens 43, stk. 3,

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. januar 2007 har Skattecenter [by] klaget over registreret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. januar 2007 har Skattecenter [by] klaget over registreret revisor A. Den 24. september 2008 blev i sag nr. 2/2007-R Skattecenter [by] mod Registreret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. januar 2007 har Skattecenter [by] klaget over registreret

Læs mere

Den 15. april 2014 blev i sag 51/2013. mod. Statsautoriseret revisor A. B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab. truffet sålydende.

Den 15. april 2014 blev i sag 51/2013. mod. Statsautoriseret revisor A. B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab. truffet sålydende. Den 15. april 2014 blev i sag 51/2013 C mod Statsautoriseret revisor A og B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab truffet sålydende beslutning: Ved brev af 8. april 2013 har C klaget over statsautoriseret

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at Henrik Andersen har været beskikket som registreret revisor fra den 3. januar 2005.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at Henrik Andersen har været beskikket som registreret revisor fra den 3. januar 2005. Den 21. december 2009 blev der i sag nr. 5/2009-R P J Service v/ Peter E. Jensen mod registreret revisor Henrik Andersen afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 2. februar 2009 har P J Service

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B har været beskikket som statsautoriseret revisor siden den 6. februar 1978.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B har været beskikket som statsautoriseret revisor siden den 6. februar 1978. Den 5. juli 2010 blev i sag nr. 38/2009 A mod Statsautoriseret revisor B afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 7. juli 2009 har A klaget over statsautoriseret revisor B. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

Læs mere

K E N D E L S E: Ved skrivelse af 7. januar 2014 har D på vegne A ApS og B ApS klaget over registreret revisor C, jf. revisorlovens 43, stk. 3.

K E N D E L S E: Ved skrivelse af 7. januar 2014 har D på vegne A ApS og B ApS klaget over registreret revisor C, jf. revisorlovens 43, stk. 3. Den 16. december 2014 blev der i sag nr. 2/2014 A ApS og B ApS mod registreret revisor C afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 7. januar 2014 har D på vegne A ApS og B ApS klaget over registreret

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 30. juni 2014 har Erhvervsstyrelsen klaget over registreret revisor Peter Yde Kamper.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 30. juni 2014 har Erhvervsstyrelsen klaget over registreret revisor Peter Yde Kamper. Den 22. januar 2015 blev der i sag nr. 50/2014 Erhvervsstyrelsen mod Registreret revisor Peter Yde Kamper afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 30. juni 2014 har Erhvervsstyrelsen klaget over

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 5. november 2013 (J.nr. 2013-0033908) Selskab påbudt

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 28. januar 2013 (J.nr. 2012-0026400) Selskab påbudt

Læs mere

VEJLEDNING OM. revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde

VEJLEDNING OM. revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde VEJLEDNING OM revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2014 Indhold 1. Indledning... 1 2. Revisors særlige rolle... 1 2.1 Offentlighedens tillidsrepræsentant...

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 11. januar 2013 (J.nr. 2012-0026414) Selskab påbudt

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 24. juni 2013 (J.nr. 2011-0025578) Klagen afvist,

Læs mere

- 198- datoen for sletningen mistede sin partshabilitet med den virkning, at den allerede anlagte retssag skal afvises.

- 198- datoen for sletningen mistede sin partshabilitet med den virkning, at den allerede anlagte retssag skal afvises. - 198- også omstridt erstatningskrav. Konkursboet har fra sagens start været opfordret til at specificere kravet, uden held, således at revisionen kunne forholde sig relevant til det. Derfor er det også

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen) Udkast til Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen) I medfør af 16, stk. 4, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR STATSAUTORISEREDE OG REGISTREREDE REVISORERS KENDELSE AF 20.APRIL 2005 (SAG NR. 22-2004-S).

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR STATSAUTORISEREDE OG REGISTREREDE REVISORERS KENDELSE AF 20.APRIL 2005 (SAG NR. 22-2004-S). Side 1 af 8 DISCIPLINÆRNÆVNET FOR STATSAUTORISEREDE OG REGISTREREDE REVISORERS KENDELSE AF 20.APRIL 2005 (SAG NR. 22-2004-S). K mod Statsautoriseret revisor R Ved skrivelse af 1. juli 2004 har statsautoriseret

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 9. september 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 9. september 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 9. september 2011 Sag 157/2007 (1. afdeling) Falconholm International A/S (advokat Thomas Damsholt) mod A/S Møns Bank (advokat Peter Bang) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

Indledende bemærkninger til rettevejledningen

Indledende bemærkninger til rettevejledningen Indledende bemærkninger Indledende bemærkninger til rettevejledningen Denne rettevejledning er udarbejdet som hjælp til de censorer, der retter besvarelser til revisoreksamen 2012 og til støtte for nuværende

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM - MAE UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 27. april 2015 P-6-14 Strandvejen 179-181 A/S under konkurs mod Joacim Lars Bruus-Jensen under konkurs og P-7-14 Ejendomsselskabet Onsgaarden

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Ågård-Gravens Vandværk A.M.B.A. Revisionsprotokol side 16-19 Årsregnskab 2014 Kokholm 1B, 6000 Kolding Tlf.: (+45) 7634 2600, Fax: (+45) 7634 2601 e-mail: kolding@rsmplus.dk,

Læs mere

Å R S B E R E T N I N G

Å R S B E R E T N I N G Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorer Å R S B E R E T N I N G 2 0 0 6 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorer Årsberetning 2006 Afgivet i henhold til

Læs mere

ISA uddannelsen Modul 5. Revisors erklæringer

ISA uddannelsen Modul 5. Revisors erklæringer ISA uddannelsen Modul 5 Revisors erklæringer 1 Underviser Bjarne Aalbæk Registreret revisor FagligAfdeling.dk Revisionsafdeling.dk ActisRevisorer.dk FaktaKurser.dk Tidligere PwC og ND Eksaminator/censor

Læs mere

2012 Udgivet den 10. januar 2012. 5. januar 2012. Nr. 4.

2012 Udgivet den 10. januar 2012. 5. januar 2012. Nr. 4. Lovtidende A 2012 Udgivet den 10. januar 2012 5. januar 2012. Nr. 4. Bekendtgørelse om revisionens gennemførelse i finansielle virksomheder m.v. samt finansielle koncerner 1) I medfør af 199, stk. 11,

Læs mere