Den 6. december 2000 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 17. august 1999 af Anstalten for domfældte i Qaqortoq.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den 6. december 2000 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 17. august 1999 af Anstalten for domfældte i Qaqortoq."

Transkript

1 Folketingets Ombudsmand 1 Den 6. december 2000 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 17. august 1999 af Anstalten for domfældte i Qaqortoq. I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra lederen af Anstalten for domfældte i Qaqortoq, Politimesteren i Grønland og Direktoratet for Kriminalforsorgen. Med Direktoratet for Kriminalforsorgens brev af 23. marts 2001 modtog jeg en udtalelse af 11. januar 2001 fra anstaltslederen ved Anstalten for domfældte i Qaqortoq og udtalelser af 16. februar og 5. marts 2001 fra Politimesteren i Grønland. Direktoratet for Kriminalforsorgen afgav udtalelse af 18. maj 2001 om et spørgsmål om sikrings- og observationsceller. Jeg skal herefter meddele følgende: Ad pkt Celler I min endelige rapport henstillede jeg til anstalten at foranledige undersøgt hvorvidt det var muligt at udbedre eller udskifte med anden ventilationsordning de ventilationsklapper der om vinteren må tapes til, således at ventilationssystemet ikke skal tapes til, men kan anvendes også om vinteren uden at der samtidig opstår risiko for træk. Direktoratet for Kriminalforsorgen har anført følgende herom:

2 Folketingets Ombudsmand 2 Direktoratet kan oplyse, at man oprindelig havde aftalt med det arkitektkontor, der har gennemført den seneste om- og tilbygning af anstalten, at man i forbindelse med 5-års eftersynet i sommeren/efteråret 2000 også undersøgte indeklimaforholdene i den gamle del af anstalten. Direktoratet har imidlertid ikke hørt fra hverken anstalten eller arkitekten, og har således ikke været opmærksom på, at problemerne ikke var afhjulpet. Det fremgår imidlertid af anstaltens skrivelse af 1. marts 2001 og politimesterens skrivelse af 16. februar 2001, at problemerne ikke er afhjulpet. Dette er meget beklageligt. Direktoratet vil umiddelbart tage fat på problemet, og har forsøgt at få kontakt til arkitekten, der for øjeblikket er i Grønland. Direktoratet vil følge op på sagen med henblik på en afhjælpning af problemet. Ombudsmanden vil blive orienteret om sagens udfald. Jeg er enig med Direktoratet for Kriminalforsorgen i at det er meget beklageligt at problemerne ikke er afhjulpet. Jeg afventer direktoratets orientering om sagens udfald. Ad pkt Opholdsrum Jeg bad oplyst om der fandtes spil til udlån til de domfældte til brug f.eks. i opholdsrummet. Direktoratet har oplyst at anstalten har oplyst at der i opholdstuen er dartspil og bordtennis. Der er endvidere mulighed for at låne forskellige spil. Direktoratet for Kriminalforsorgen har henholdt sig hertil.

3 Folketingets Ombudsmand 3 Ad pkt Gårdtursareal Jeg konstaterede en uoverensstemmelse mellem reglerne om gårdtur i anstaltslederens bestemmelser af 1. juni 1999 om henholdsvis ordensregler for ophold i anstalten og tilbageholdte. Jeg henstillede til anstaltslederen at bringe overensstemmelse mellem de to regelsæt. Direktoratet for Kriminalforsorgen har oplyst at Politimesteren i Grønland er enig i at der bør bringes overensstemmelse mellem de to regelsæt for at undgå misforståelser. Direktoratet har erklæret sig enig heri. Ad pkt Fritidsrum Jeg henstillede at en rude i styrketræningslokalet blev udskiftet. Direktoratet har oplyst at anstalten har oplyst at ruden er udskiftet. Ad pkt Observationsafdeling I den endelige rapport anmodede jeg Direktoratet for Kriminalforsorgen om en udtalelse om årsagen til at Direktoratet for Kriminalforsorgen først i oktober 1998 anmodede de grønlandske anstalter om at ombygge og indrette sikrings- og observationsceller i henhold til de gældende regler i de danske fængsler.

4 Folketingets Ombudsmand 4 Direktoratet for Kriminalforsorgen har i udtalelsen af 18. maj 2001 anført følgende: Direktoratet kan oplyse, at man den 31. marts 1995 meddelte ombudsmanden, at politimesteren i Grønland over for direktoratet havde foreslået, at sikringscellerne i Qaqortoq og Aasiaat blev indrettet som observationsceller i overensstemmelse med de indretningsmæssige krav, der blev stillet med hensyn til indretning og udstyr af observationsceller i de danske anstalter, samt at sikringscellen i Anstalten for Domfældte i Nuuk blev bevaret. Direktoratet oplyste endvidere, at direktoratet kunne tilslutte sig politimesterens indstilling. Ved brev af 6. april 1995 meddelte ombudsmanden, at han havde taget det oplyste til efterretning. Beklageligvis blev der ikke fulgt op på sagen førend i forbindelse med direktoratets besøg i Grønland i juni 1996, hvor man i anden anledning var opmærksom på problemstillingen. Under henvisning til besøget i Grønland indstillede Politimesteren i Grønland ved brev af 17. januar 1997 at direktoratet godkendte 1 sikringscelle i Anstalten for domfældte i Nuuk, 1 observationscelle i Anstalten for domfældte i Qaqortoq og 1 observationscelle i Anstalten for domfældte i Aasiaat. Politimesteren indstillede endvidere, at direktoratet meddelte dispensation, således at observationscellen i Anstalten for domfældte i Aasiaat lejlighedsvis tillige vil kunne anvendes til afsoningsforhold. I juni 1997 meddelte direktoratet Politimesteren i Grønland, at direktoratet var indstillet på at følge politimesterens forslag. Direktoratet anmodede dog først politimesteren om at oplyse, hvilke ændringer (dispensationer) der ville være nødvendige, for så vidt angik cellernes inventar og indretning. Ved brev af 25. august 1997 meddelte Politimesteren i Grønland, at cellevinduet i samtlige 3 anstalter ikke var afskærmet således, at det ikke var muligt at se ind i cellen, og således at det var afskærmet mod direkte sollys. Politimesteren oplyste endvidere, hvilke øvrige ændringer og dispensationer der ville være nødvendige med hensyn til cellernes indretning og inventar. Politimesteren henstillede, at der snarest blev bevilget tilladelse til indkøb og iværksættelse af de nødvendige foranstaltninger. I december 1997 meddelte direktoratet Politimesteren i Grønland, at sagen ved en fejl havde henligget i direktoratet i nogen tid, og at man ville søge sagen fremskyndet. Ved skrivelse af 1. april 1998 tilkendegav direktoratet overfor politimesteren, at man på nogle punkter ikke fandt at kunne godkende cellerne, således som politimesteren havde indstillet. Tillige fandt man det nødvendigt med nogle supplerende oplysninger fra politimesteren, forinden der kun-

5 Folketingets Ombudsmand 5 ne træffes endelig afgørelse. Endelig bad man om nogle oplysninger om en detentionscelle, der var nævnt i en indberetning om et selvmord i Anstalten i Nuuk i efteråret På et anstaltsledermøde i foråret 1998 blev det besluttet at nedlægge de to detentionsceller i Nuuk, og indrette dem til observationsceller. Ved brev af 2. juni 1998 besvarede Politimesteren i Grønland direktoratets brev af 1. april Yderligere blev der gjort opmærksom på, at de to detentionsceller i Anstalten i Nuuk burde bibeholdes, men således at de blev indrettet i overensstemmelse med bestemmelserne om observationsceller og fremover blev betegnet som observationsceller. Ved breve af henholdsvis 7. juli 1998 og 24. august 1998 rykkede Politimesteren i Grønland direktoratet for svar. Ved breve af 20. september 1998 fra direktoratet til Politimesteren i Grønland og de 3 anstalter anmodede direktoratet de 3 anstalter om at foranledige ombygning og indretning af sikrings- og observationscellerne i henhold til de regler, der var gældende for indretning af sikrings- og observationsceller i de danske fængsler, dog under hensyntagen til de bemærkninger, herunder dispensationer, der var omtalt i Direktoratet for Kriminalforsorgens 4. kontors resolution til 3. kontor af 22. juni Det blev samtidig meddelt, at der den 22. juli 1998 var blevet bestilt celleinventar m.v. til de omtalte celler. Direktoratet beklagede i den forbindelse endnu en gang, at sagen havde trukket så længe ud. I brev af 19. oktober 1998 meddelte direktoratet ombudsmanden, at der var bestilt celleinventar mv. til bl.a. observationsceller i Grønland, og at direktoratet samtidig have anmodet de grønlandske anstalter om at ombygge og indrette sikrings- og observationscellerne i henhold til de regler, der var gældende for indretning af sikrings- og observationsceller i de danske fængsler. Direktoratet meddelte endvidere, at man dog i et vist omfang i konkrete tilfælde havde dispenseret for disse regler. Som det fremgår af ovenstående, har sagsbehandlingstiden været unødig lang. Direktoratet skal meget beklage dette. Som det fremgår af direktoratets udtalelse tog ombudsmanden ved skrivelse af 6. april 1995 det af direktoratet oplyste om indretning af observationsceller og sikringscelle til efterretning. Ved min inspektion den 17. august 1999 af Anstalten for domfældte i Qaqortoq - det vil sige mere end 4 år senere - måtte jeg imidlertid konstatere at observationscellen ikke var indrettet forskriftsmæssigt.

6 Folketingets Ombudsmand 6 Når Folketingets Ombudsmand over for en myndighed tager til efterretning at et forhold er blevet bragt i orden er det naturligvis ud fra en forvisning om at det er holdbare oplysninger som er modtaget. Såfremt det af myndigheden oplyste af den ene eller anden grund ikke lader sig realisere har Folketingets Ombudsmand en forventning om da at modtage meddelelse herom. I det foreliggende tilfælde er der ydermere tale om at område af væsentlig retssikkerhedsmæssig betydning. Jeg finder ikke anledning til at gå nærmere ind på de enkelte ekspeditioner i sagen i Direktoratet for Kriminalforsorgen udover at henvise til at Direktoratet for Kriminalforsorgen flere gange under det langvarige sagsforløb har måtte konstatere at sagen ved en fejl havde henligget uden ekspedition i længere tid i direktoratet. Disse observationer ses imidlertid ikke at have givet anledning til at sagen herefter blev fremskyndet af direktoratet. Direktoratet for Kriminalforsorgen har udtalt at sagsbehandlingstiden har været unødig lang og direktoratet har meget beklaget dette. Efter min opfattelse er forløbet af sagen i Direktoratet for Kriminalforsorgen meget kritisabelt. I betragtning af at cellerne nu er indrettet forskriftsmæssigt (se straks nedenfor) og idet jeg går ud fra at direktoratet om fornødent har sikret sig at et tilsvarende sagsforløb ikke kan finde sted igen foretager jeg imidlertid ikke videre. Jeg anmodede i rapporten (som nævnt) om oplysning om årsagen til at observationscellen ikke var udstyret forskriftsmæssigt med et møblement bestående af bord og stol. Og jeg henstillede til at observationscellen snarest muligt blev bragt i forskriftsmæssig stand hvis det ikke allerede var sket. Direktoratet for Kriminalforsorgen har oplyst at anstalten har oplyst at årsagen til at observationscellen ikke var indrettet efter forskrifterne var at inventar hertil var bestilt, men ikke nået frem fra Danmark.

7 Folketingets Ombudsmand 7 Observationscellen var nu indrettet med en fastmonteret seng og et kombineret bord/bænk der ikke er fastspændt i gulv/væg. Direktoratet for Kriminalforsorgen har henvist til at en observationscelles inventar bør begrænses til en fastspændt vægbriks og et møbel bestående af bord og stol som er fastspændt til gulvet for at minimere risikoen for skader på indsatte og personale. Direktoratet for Kriminalforsorgen har meddelt anstalten at den kombinerede bord/bænk skal spændes fast på gulvet. Jeg tager det oplyste til efterretning idet jeg går ud fra at fastspændingen nu er foretaget. Ad pkt Fritid Jeg bad oplyst hvori de domfældtes mulighed for at orientere sig ved avislæsning består. Direktoratet for Kriminalforsorgen har oplyst at anstalten har oplyst at de domfældte har mulighed for at låne Sermitsiak og AG ved henvendelse til personalet. Aviserne bliver indkøbt til de domfældte, men opbevares på kontoret således at alle har mulighed for at læse dem.

8 Folketingets Ombudsmand 8 Ad pkt Orientering om vilkår for ophold Jeg anmodede Politimesteren i Grønland om en udtalelse om hvorvidt et orienteringshæfte og en vejledning indeholdt en tilstrækkelig orientering om forholdene i anstalten og vejledning om reglerne for opholdet, jf. anstaltsbekendtgørelsens 2. Direktoratet for Kriminalforsorgen har oplyst at Politimesteren i Grønland har oplyst, at domfældte i forbindelse med indsættelse får en mundtlig vejledning om forholdene i anstalten. I den forbindelse får de udleveret anstaltens husorden i form af et såkaldt orienteringshæfte med praktiske oplysninger. Orienteringshæftet findes på både dansk og grønlandsk og opdateres løbende. Den vejledning om afsoning som er nævnt i rapporten anvendes ikke længere og kommer således ikke til at erstatte orienteringshæftet. I orienteringshæftet henvises til anstaltens regelsamling, som kan lånes ved henvendelse til personalet. Anstaltens regelsamling er på såvel dansk som grønlandsk. Den indeholder bekendtgørelse om anstaltsophold i Grønland samt en række bestemmelser fastsat af anstaltslederen. Efter politimesterens opfattelse er den mundtlige orientering sammen med det foreliggende materiale en tilstrækkelig orientering om vilkår for opholdet, jf. anstaltsbekendtgørelsens 2. Direktoratet har henholdt sig hertil, men har samtidig anmodet anstalten om en uddybende redegørelse for, hvorfor den generelle vejledning om afsoning af frihedsstraf i Grønland ikke længere anvendes. Jeg vil blive underrettet om indholdet heraf. Jeg afventer underretningen.

9 Folketingets Ombudsmand 9 Ad pkt Beskæftigelse som fisker Jeg udtalte i rapporten at jeg fandt det beklageligt, at anstaltslederen havde givet udtryk for, at anstalten kun kan give tilladelse til udgang, der indbefatter én overnatning, og at spørgsmål om tilladelse til udgang, der omfatter flere overnatninger, afgøres af Politimesteren i Grønland. For så vidt en domfældt har modtaget en misvisende orientering om anstaltslederens kompetence, henstillede jeg at anstaltslederen snarest muligt korrigerede denne. Direktoratet for Kriminalforsorgen har oplyst at anstalten har oplyst at den pågældende anstaltsleder ikke længere er tjenestegørende, og at det nuværende personale har kendskab til de gældende regler. Direktoratet er enig i, at det er beklageligt, at der formentlig er givet en domfældt misvisende orientering om anstaltslederens kompetence, hvilket er meddelt anstalten. Direktoratet har imidlertid henholdt sig til, at anstalten har oplyst, at den pågældende anstaltsleder ikke længere er tjenestegørende, og at det nuværende personale har kendskab til de gældende regler. Direktoratet har anmodet anstalten om at sikre, at den pågældende domfældte er orienteret om de gældende regler. Ad pkt Foreløbig anbringelse i enrum Jeg henstillede at der blev gennemført en praksis, der sikrer, at det fremgår af rapporterne, at den domfældte har haft lejlighed til at udtale sig, samt modtaget en begrundelse for den foreløbige enrumsanbringelse. Direktoratet for Kriminalforsorgen har oplyst at anstalten har oplyst, at der er oprettet en forhørsprotokol, hvor de nævnte op-

10 Folketingets Ombudsmand 10 lysninger fremgår. Den domfældte, der bliver indberettet for en disciplinær forseelse, får mulighed for at udtale sig, og når der er truffet en afgørelse, bliver den forkyndt mundtligt for den domfældte, der endvidere har mulighed for at gennemlæse og underskrive afgørelsen. Ad pkt Endelig anbringelse i enrum Jeg henstillede at der blev gennemført en praksis, der sikrer, at det anføres i rapporten, at den domfældte er blevet gjort bekendt med oplysningerne i sagen herunder indberetninger og eventuelle afhøringer samt at den domfældte har haft lejlighed til at udtale sig. Jeg pegede på at dette kunne ske ved en standardiseret tekst i rapporten ligesom det sker ved Anstalten for domfældte i Nuuk. Direktoratet for Kriminalforsorgen har oplyst at anstalten har oplyst, at der nu er oprettet en forhørsprotokol, hvor de nævnte oplysninger fremgår.

11 Folketingets Ombudsmand 11 Jeg henstillede at der blev gennemført en praksis, der sikrer, at det kommer til at fremgå af rapporterne, hvem der har overværet afhøringen af den indsatte, og om den indsatte ved afhøringen har anmodet om at lade sig bistå af en anden person. Direktoratet for Kriminalforsorgen har oplyst at anstalten har oplyst, at der nu er oprettet en forhørsprotokol, hvor de nævnte oplysninger fremgår. Jeg henstillede at der blev gennemført en praksis, der sikrer, at det kommer til at fremgå af rapporterne, om den domfældte har modtaget en mundtlig begrundelse for afgørelsen om enrumsanbringelse. Direktoratet for Kriminalforsorgen har oplyst at anstalten har oplyst, at der nu er oprettet en forhørsprotokol, hvor de nævnte oplysninger fremgår.

12 Folketingets Ombudsmand 12 Jeg henstillede at der blev gennemført en praksis, der sikrer, at det angives i rapporterne, at den domfældte er gjort bekendt med, at han kan anmode om en udskrift af afgørelsen. Direktoratet for Kriminalforsorgen har oplyst at anstalten har oplyst, at der nu er oprettet en forhørsprotokol, hvor de nævnte oplysninger fremgår. Ad pkt Kompetence Jeg bemærkede at underretning af anstaltsleder/bagvagt ved anbringelse i sikringscelle efter bestemmelsernes 11 foreskriver, at underretningen sker så hurtigt som muligt. Der er ikke et tilsvarende udtrykkeligt krav for, hvornår underretningen skal finde sted ved anbringelse i observationscelle. Jeg anmodede på den baggrund om en udtalelse om, hvilken praksis der følges ved anbringelse i observationscelle med hensyn til underretning af anstaltsleder/bagvagt. Direktoratet for Kriminalforsorgen har oplyst at anstalten har oplyst, at anstaltsleder eller bagvagt underrettes ved alle overtrædelser. Personalet kan dog sætte en indsat i foreløbigt enrum, hvis det skønnes nødvendigt, før anstaltsleder eller bagvagt underrettes. Dette sker dog yderst sjældent. Anstalten har videre oplyst, at uanset hvad disciplinærforseelsen består i, så underrettes anstaltsleder/bagvagt altid. Det er normalt anstaltslederen eller bagvagten, der træffer afgørelsen om anbringelse i observationscel-

13 Folketingets Ombudsmand 13 le, men der kan være sikkerhedsmæssige hensyn, der gør, at afgørelsen træffes af det tjenestegørende personale. Personalet underretter i disse tilfælde efterfølgende anstaltslederen eller bagvagten. Anstalten har supplerende oplyst, at personalet mundtligt er instrueret om, at underretningen skal ske omgående. Ad pkt Lægetilsyn Med udgangspunkt i to konkrete sager vedrørende anbringelse i observationscelle udtalte jeg at jeg fandt det uheldigt, at der i tilfælde, hvor personalet skønner det nødvendigt, at der sker lægetilsyn, afstås herfra alene på grundlag af telefonisk kontakt mellem anstaltens personale og lægen. Jeg henstillede at der blev taget kontakt mellem ledelsen af anstalten og distriktslægen med henblik på at indgå aftale om, at lægetilsyn som altovervejende hovedregel sker i de tilfælde, hvor personalet skønner det fornødent, og at der i øvrigt gøres notat om den begrundelse, distriktslægen måtte give for eventuelt ikke at efterkomme anmodningen om lægetilsyn. Direktoratet for Kriminalforsorgen har oplyst at anstalten har oplyst, at man har forsøgt at få kontakt med chefdistriktslægen. På grund af alvorlig lægemangel på sygehuset har det imidlertid ikke været muligt at drøfte spørgsmålet med lægen. Han vil tage kontakt til anstalten, når situationen på sygehuset normaliseres.

14 Folketingets Ombudsmand 14 Den fungerende anstaltsleder har telefonisk den 5. marts 2001 overfor direktoratet oplyst, at man har været i kontakt med chefdistriktslægen, men at man endnu ikke har haft en egentlig drøftelse af problemet. Dette skyldes fortsat det alvorlige arbejdspres på sygehuset som følge af lægemangel. Anstaltslederen har endvidere telefonisk oplyst, at anstaltspersonalet i forbindelse med tilkald af lægen, giver denne en udførlig beskrivelse af den domfældtes tilstand for at give lægen den bedste mulighed for at foretage en lægefaglig vurdering af den domfældtes tilstand. Anstaltspersonalet foretager efterfølgende notat om samtalen med lægen herunder om baggrunden for, at lægen eventuelt ikke finder det nødvendigt at komme. Anstaltslederen har i øvrigt oplyst, at han ikke har været ude for tilfælde, hvor der efter hans skøn burde have været lægetilsyn, som ikke blev gennemført. Det er aftalt med anstalten, at direktoratet bliver orienteret, når spørgsmålet har været drøftet med chefdistriktslægen. Direktoratet vil herefter orientere mig. Jeg afventer underretningen. Ad pkt. 12. Opfølgning Jeg betragter herefter inspektionssagen som afsluttet bortset fra underretningerne som nævnt under punkt 2.1, 4.7 og

15 Folketingets Ombudsmand 15 Ad pkt. 13. Underretning Denne opfølgningsrapport sendes til Anstalten for domfældte i Qaqortoq, Politimesteren i Grønland, Direktoratet for Kriminalforsorgen, Det Grønlandske Kriminalforsorgsnævn, Folketingets Retsudvalg og de domfældte i anstalten. Opfølgningsrapporten vil i en grønlandsk udgave blive eftersendt til anstalten. Inspektionschef Lennart Frandsen

Den 6. december 2000 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 19. august 1999 af Anstalten for domfældte i Nuuk.

Den 6. december 2000 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 19. august 1999 af Anstalten for domfældte i Nuuk. Den 6. december 2000 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 19. august 1999 af Anstalten for domfældte i Nuuk. I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra anstalten, Politimesteren i Grønland

Læs mere

Den 6. december 2000 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 19. august 1999 af Anstalten for domfældte i Nuuk.

Den 6. december 2000 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 19. august 1999 af Anstalten for domfældte i Nuuk. Den 6. december 2000 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 19. august 1999 af Anstalten for domfældte i Nuuk. I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra anstalten, Politimesteren i Grønland

Læs mere

Anstalten har den 16. september 2004 oplyst at opslagstavler til samtlige celler er bestilt.

Anstalten har den 16. september 2004 oplyst at opslagstavler til samtlige celler er bestilt. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 25. august 2004 afgav jeg en endelig rapport vedrørende inspektionen af Anstalten for domfældte i Aasiaat den 19. maj 2003. I rapporten anmodede jeg den ledende anstaltsleder,

Læs mere

Ad pkt. 1. Jeg skal herefter meddele følgende:

Ad pkt. 1. Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 5. september 2001 afgav jeg rapport om min opfølgningsinspektion den 24. august 2001 af detentionen i Nuuk. I rapporten anmodede jeg Politimesteren i Grønland, Justitsministeriet

Læs mere

Ad punkt 2.2. Cellerne

Ad punkt 2.2. Cellerne Folketingets Ombudsmand 1 Den 23. januar 2001 sendte jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 2. marts 1999 af Arresthuset i Århus. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. om nærmere

Læs mere

Direktoratet har ikke omtalt dette spørgsmål i sin udtalelse af 4. februar 2003.

Direktoratet har ikke omtalt dette spørgsmål i sin udtalelse af 4. februar 2003. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 22. november 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 24. oktober 2001 af Arresthuset i Slagelse. I rapporten bad jeg om oplysninger mv. om nærmere

Læs mere

Direktoratet har vedlagt den vedligeholdelsesplan der er udarbejdet (den 13. juni 2007) for anstalten.

Direktoratet har vedlagt den vedligeholdelsesplan der er udarbejdet (den 13. juni 2007) for anstalten. 1/9 Den 14. januar 2008 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 20. august 2006 af Anstalten for domfældte i Nuuk. I rapporten bad jeg om oplysninger mv. om nærmere angivne forhold. Jeg har

Læs mere

Arresthuset har oplyst at malerarbejdet i celle 17 (den ene af dobbeltcellerne) er udført i august 2002, og at cellen nu fremtræder i pæn stand.

Arresthuset har oplyst at malerarbejdet i celle 17 (den ene af dobbeltcellerne) er udført i august 2002, og at cellen nu fremtræder i pæn stand. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 26. august 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport (nr. 2) om min inspektion den 6. juni 2001 af Arresthuset i Haderslev. I rapporten meddelte jeg at jeg afventede underretning

Læs mere

Jeg noterede mig i opfølgningsrapporten det oplyste og anførte at jeg afventede direktoratets tilbagemelding.

Jeg noterede mig i opfølgningsrapporten det oplyste og anførte at jeg afventede direktoratets tilbagemelding. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 21. maj 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 8. februar 2001 af Statsfængslet Renbæk. I rapporten bad jeg om underretning mv. om nærmere angivne forhold.

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 31. maj 2003 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min opfølgningsinspektion den 24. september 2002 af Arresthuset i Vordingborg. I rapporten anmodede jeg om en udtalelse

Læs mere

Ad punkt 2.2.2. Sikringscellen

Ad punkt 2.2.2. Sikringscellen Den 18. april 2001 sendte jeg en opfølgningsrapport nr. 2 vedrørende min inspektion den 2. marts 1999 af Arresthuset i Århus. I rapporten meddelte jeg at jeg afventede svar fra direktoratet vedrørende

Læs mere

I rapporten bad jeg arresthuset om at oplyse mig nærmere om tidshorisonten for etablering af varmt vand i alle celler i arresthuset.

I rapporten bad jeg arresthuset om at oplyse mig nærmere om tidshorisonten for etablering af varmt vand i alle celler i arresthuset. Folketingets Ombudsmand 1 Den 15. november 2000 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 21. marts 2000 af Arresthuset i Roskilde. I rapporten bad jeg arresthuset og Direktoratet for Kriminalforsorgen

Læs mere

Den 4. juli 2001 afgav jeg opfølgningsrapport (nr. 1) hvori jeg stillede nogle spørgsmål mv.

Den 4. juli 2001 afgav jeg opfølgningsrapport (nr. 1) hvori jeg stillede nogle spørgsmål mv. Den 7. juli 2000 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 8. februar 2000 af Arresthuset i Esbjerg. I rapporten bad jeg arresthuset og Direktoratet for Kriminalforsorgen om udtalelser mv. om

Læs mere

Ad punkt Almindelige celler

Ad punkt Almindelige celler FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 26. april 2004 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 26. februar 2003 af Arresthuset i Aalborg. I rapporten meddelte jeg at jeg afventede svar/underretning

Læs mere

Jeg har endvidere modtaget et brev af 27. februar 2003 fra direktoratet vedrørende bygningsmæssige

Jeg har endvidere modtaget et brev af 27. februar 2003 fra direktoratet vedrørende bygningsmæssige FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 22. november 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 29. oktober 2001 af Arresthuset i Hillerød. I rapporten bad jeg arresthuset og direktoratet om oplysninger

Læs mere

Jeg modtog herefter udtalelser af 31. marts og 21. maj 2003 med bilag fra arrestinspektøren og Direktoratet for Kriminalforsorgen.

Jeg modtog herefter udtalelser af 31. marts og 21. maj 2003 med bilag fra arrestinspektøren og Direktoratet for Kriminalforsorgen. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 13. marts 2003 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 11. december 2001 af Arresthuset i Kolding. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. om nærmere

Læs mere

Der manglede færdiggørelse af afpudsningen og malerarbejde ved vinduerne.

Der manglede færdiggørelse af afpudsningen og malerarbejde ved vinduerne. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 I forbindelse med ophold i Nuuk i anden anledning foretog jeg den 24. august 2001 en opfølgende inspektion af detentionen i Nuuk. Inspektionen der var uvarslet, bortset fra at

Læs mere

Direktoratet har oplyst at fængselsafdelingen i 2003 selv har bekostet og opført en lagerhal.

Direktoratet har oplyst at fængselsafdelingen i 2003 selv har bekostet og opført en lagerhal. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 23. oktober 2003 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 18. april 2002 af Fængselsafdelingen Kærshovedgård. I rapporten anmodede jeg om oplysninger

Læs mere

Ad pkt. 2.1. Ordenspolitiets venterum Jeg udtalte følgende om ordenspolitiets venterum (der måler 107 x 260 cm):

Ad pkt. 2.1. Ordenspolitiets venterum Jeg udtalte følgende om ordenspolitiets venterum (der måler 107 x 260 cm): FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 27. januar 2004 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 6. november 2003 af venterummene på politistationen i Esbjerg. I rapporten bad jeg Politimesteren i Esbjerg,

Læs mere

I Pensionen Brøndbyhus husorden er følgende fastsat om hjemkomsttidspunkt:

I Pensionen Brøndbyhus husorden er følgende fastsat om hjemkomsttidspunkt: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 11. oktober 2001 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 14. december 2000 af Pensionen Brøndbyhus. I rapporten bad jeg pensionen og Direktoratet for Kriminalforsorgen

Læs mere

Ad punkt 2.2. Cellerne

Ad punkt 2.2. Cellerne FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 12. september 2003 afgav jeg en opfølgningsrapport (nr. 2) vedrørende min inspektion den 7. marts 2002 af Arresthuset i Sønderborg. I rapporten meddelte jeg at jeg afventede

Læs mere

Ad pkt. 2.2. Den anvendte lokale blanket/rapport, alternativer til detentionsanbringelse, statistik mv.

Ad pkt. 2.2. Den anvendte lokale blanket/rapport, alternativer til detentionsanbringelse, statistik mv. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 9. november 2005 afgav jeg den endelige rapport om inspektionen den 15. marts 2005 af detentionen i Tårnby. I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv. vedrørende nærmere angivne

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 28. maj 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 6. juni 2001 af Arresthuset i Haderslev. I rapporten bad jeg om oplysninger mv. om nærmere angivne forhold.

Læs mere

Direktoratet har i udtalelsen af 31. oktober 2000 herom anført følgende:

Direktoratet har i udtalelsen af 31. oktober 2000 herom anført følgende: Folketingets Ombudsmand 1 Den 9. marts 2000 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 1. marts 1999 af Pensionen Skejby. I rapporten bad jeg pensionen om udtalelser mv. om nærmere angivne forhold.

Læs mere

Jeg modtog herefter udtalelser af 11. juli og 3. oktober 2003 fra Direktoratet for Kriminalforsorgen.

Jeg modtog herefter udtalelser af 11. juli og 3. oktober 2003 fra Direktoratet for Kriminalforsorgen. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 15. maj 2003 afgav jeg en opfølgningsrapport (nr. 3) om min inspektion den 29. oktober 2001 af Arresthuset i Hillerød. I rapporten tilkendegav jeg at jeg afventede (fortsat)

Læs mere

Ad punkt 2.2. Jeg skal herefter meddele følgende:

Ad punkt 2.2. Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 10. april 2001 afgav jeg en opfølgningsrapport (nr. 1) om min inspektion den 21. marts 2000 af detentionen i Roskilde. I rapporten bad jeg Politimesteren i Roskilde og Justitsministeriet

Læs mere

I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra stationslederen, Politimesteren i Grønland og Justitsministeriet.

I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra stationslederen, Politimesteren i Grønland og Justitsministeriet. Folketingets Ombudsmand 1 Den 11. februar 2000 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 19. august 1999 af Arresten/detentionen i Nuuk. I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra stationslederen,

Læs mere

Jeg modtog herefter udtalelser af 19. november 2002 med bilag og 20. december 2002 fra henholdsvis Politimesteren i Sønderborg og Justitsministeriet.

Jeg modtog herefter udtalelser af 19. november 2002 med bilag og 20. december 2002 fra henholdsvis Politimesteren i Sønderborg og Justitsministeriet. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 26. august 2002 afgav jeg en endelig rapport vedrørende min inspektion den 7. marts 2002 af detentionen i Sønderborg. I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv. vedrørende

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 31. oktober 2001 afgav jeg en endelig rapport vedrørende min inspektion den 2. april 2001 af detentionen i Ringsted. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. vedrørende

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 10. marts 2003 afgav jeg en opfølgningsrapport (nr. 2) om min inspektion den 29. oktober 2001 af Arresthuset i Hillerød. I rapporten tilkendegav jeg at jeg afventede underretning

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ad punkt 1. Detentionslokalerne...3

Indholdsfortegnelse. Ad punkt 1. Detentionslokalerne...3 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse Ad punkt 1. Detentionslokalerne...3 Ad punkt 2.2. Den anvendte rapportblanket, alternativer til detentionsanbringelse, statistik mv....3 Ad punkt 2.3. Grundlaget

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 26. september 2001 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 26. september 2000 af Arresthuset i Nykøbing Mors. I rapporten bad jeg arresthuset og Direktoratet

Læs mere

Af politimesterens udtalelse fremgår følgende herom:

Af politimesterens udtalelse fremgår følgende herom: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 12. marts 2004 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 20. maj 2003 af arresten/detentionen i Aasiaat. I rapporten bad jeg politiet i Aasiaat, Politimesteren i

Læs mere

I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra stationslederen, Politimesteren i Grønland og Justitsministeriet.

I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra stationslederen, Politimesteren i Grønland og Justitsministeriet. Folketingets Ombudsmand 1 Den 11. februar 2000 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 18. august 1999 af Arresten/detention i Qaqortoq. I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra stationslederen,

Læs mere

Den 27. januar 2004 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 6. november 2003 af venterummene på politistationen i Esbjerg.

Den 27. januar 2004 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 6. november 2003 af venterummene på politistationen i Esbjerg. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 27. januar 2004 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 6. november 2003 af venterummene på politistationen i Esbjerg. I rapporten udtalte jeg kritik vedrørende

Læs mere

Retsudvalget REU alm. del - Bilag 446 Offentligt

Retsudvalget REU alm. del - Bilag 446 Offentligt Retsudvalget REU alm. del - Bilag 446 Offentligt FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 28. november 2006 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 13. oktober 2005 af Arrestafdelingen i Statsfængslet

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 15. november 2004 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 14. januar 2004 af Arrestafdelingen i Horsens. I rapporten tilkendegav jeg at jeg afventede

Læs mere

Ad pkt Anbringelse af spirituspåvirkede i detention

Ad pkt Anbringelse af spirituspåvirkede i detention FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 23. marts 2000 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 8. februar 2000 af detentionen i Esbjerg. I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv. fra Politimesteren i

Læs mere

Inspektion af Arresthuset i Århus den 5. november 2009

Inspektion af Arresthuset i Århus den 5. november 2009 Retsudvalget 2011-12 REU alm. del Bilag 429 Offentligt Inspektion af Arresthuset i Århus den 5. november 2009 OPFØLGNING NR. 2 Dok.nr. 12/00073-2/PH 2/7 Den 9. december 2011 afgav Folketingets Ombudsmand

Læs mere

Jeg har endvidere modtaget kopi af et brev af 4. februar 2004 hvori direktoratet godkender arresthusets fællesskabsregler.

Jeg har endvidere modtaget kopi af et brev af 4. februar 2004 hvori direktoratet godkender arresthusets fællesskabsregler. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 15. januar 2004 afgav jeg en endelig rapport vedrørende min inspektion den 8. oktober 2003 af Arresthuset i Hjørring. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. om nærmere

Læs mere

Ad punkt 2. Ad punkt 2.2.

Ad punkt 2. Ad punkt 2.2. Den 3. januar 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 21. november 2000 af detentionen i Kalundborg. I rapporten anmodede jeg om en udtalelse mv. vedrørende nærmere angivne forhold.

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 5. juli 2006 afgav jeg en opfølgningsrapport nr. 3 vedrørende min inspektion den 9. og 10. juni 2004 af Københavns Fængsler, Vestre Fængsel. I rapporten meddelte jeg at jeg

Læs mere

I den anledning har jeg modtaget breve af 27. marts, 5. april, 5. maj og 9. maj 2006 med bilag fra Direktoratet for Kriminalforsorgen.

I den anledning har jeg modtaget breve af 27. marts, 5. april, 5. maj og 9. maj 2006 med bilag fra Direktoratet for Kriminalforsorgen. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 22. marts 2006 afgav jeg en opfølgningsrapport nr. 2 vedrørende min inspektion den 9. og 10. juni 2004 af Københavns Fængsler, Vestre Fængsel. I rapporten meddelte jeg at

Læs mere

Ad punkt 2.2 Cellerne

Ad punkt 2.2 Cellerne 1/6 Den 27. december 2007 afgav jeg endelig rapport om min inspektion den 2. oktober 2007 af Arresthuset i Ringkøbing. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. om nærmere angivne forhold. Jeg modtog

Læs mere

Ad pkt. 2.2. Cellerne

Ad pkt. 2.2. Cellerne 1 Den 13. september 1999 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion af Arresthuset i Holstebro den 15. januar 1999. I rapporten bad jeg arresthuset om nærmere underretning mv. vedrørende forskellige

Læs mere

Ad punkt 2. Rapportgennemgang

Ad punkt 2. Rapportgennemgang Folketingets Ombudsmand 1 Den 14. november 2000 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 21. august 2000 af detentionen i Rønne. I rapporten bad jeg Politimesteren på Bornholm og Justitsministeriet

Læs mere

Pensionen har oplyst at skriftlig instruktion i brugen af de enkelte motionsredskaber er udarbejdet og hængt op hvilket jeg tager til efterretning.

Pensionen har oplyst at skriftlig instruktion i brugen af de enkelte motionsredskaber er udarbejdet og hængt op hvilket jeg tager til efterretning. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 20. august 2004 afgav jeg den endelige rapport om min inspektion den 24. marts 2004 af Kontraktpensionen Fyn, og den 18. april 2005 afgav jeg den første opfølgningsrapport.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning...1

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning...1 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...1 2. Bygningsmæssige forhold...5 2.1. Celler...6 2.2. Bade- og toiletforhold...7 2.3. Gangarealer...8 2.4. Opholdsrum...8 2.5. Gårdtursareal...9 2.6. Fritidsrum...10

Læs mere

Ad punkt 2.3.3. Køkkenfaciliteter

Ad punkt 2.3.3. Køkkenfaciliteter FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 29. marts 2004 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 11. december 2002 af Arresthuset i Helsingør. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. om nærmere

Læs mere

Oplysninger fra kriminalregistret

Oplysninger fra kriminalregistret FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 19. august 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 9. januar 2001 af detentionen på Station 3 (nu Station Bellahøj) i København. I rapporten anmodede

Læs mere

Inspektion af Blegdamsvejens Fængsel den 15. december 2011

Inspektion af Blegdamsvejens Fængsel den 15. december 2011 Inspektion af Blegdamsvejens Fængsel den 15. december 2011 OPFØLGNING Dok.nr. 12/00461-21/PH 2/10 Indholdsfortegnelse Ad 3.2. Observationscelle... 3 Ad 3.5. Gårdtursareal... 4 Ad 5. Fritid og fællesskab...

Læs mere

Ad punkt 2. Venterummene på politistationen i Holbæk

Ad punkt 2. Venterummene på politistationen i Holbæk FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 5. august 2003 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 11. juni 2003 af venterum på Politistationen i Holbæk. I rapporten bad jeg Politimesteren i Holbæk om oplysninger

Læs mere

Af min opfølgningsrapport nr. 2 af 7. august 2002 fremgår bl.a. følgende om renovering af de elektriske installationer i cellerne:

Af min opfølgningsrapport nr. 2 af 7. august 2002 fremgår bl.a. følgende om renovering af de elektriske installationer i cellerne: 1 Den 7. august 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport (nr. 2) om min inspektion den 7. februar 2001 af Arresthuset i Aabenraa. I rapporten meddelte jeg at jeg afventede underretning mv. om nærmere angivne

Læs mere

Jeg bad om at oplysningerne mv. blev tilbagesendt gennem Justitsministeriet med henblik på at ministeriet kunne komme med bemærkninger hertil.

Jeg bad om at oplysningerne mv. blev tilbagesendt gennem Justitsministeriet med henblik på at ministeriet kunne komme med bemærkninger hertil. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 4. marts 2004 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 16. maj 2003 af arresten/detentionen i Kangerlussuaq. I rapporten bad jeg politiet i Kangerlussuaq og Politimesteren

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 23. juni 2003 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 11. juni 2002 af Arresthuset i Maribo. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. om nærmere angivne

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 10. november 2005 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 9. og 10. juni 2004 af Københavns Fængsler, Vestre Fængsel. I rapporten anmodede jeg om oplysninger

Læs mere

Inspektion af Arresthuset i Aalborg den 16. marts 2011

Inspektion af Arresthuset i Aalborg den 16. marts 2011 Inspektion af Arresthuset i Aalborg den 16. marts 2011 OPFØLGNING Dok.nr. 12/00200-1/PLS 2/11 Den 7. november 2011 afgav Folketingets Ombudsmand en endelig rapport om inspektionen den 16. marts 2011 af

Læs mere

BEK nr 283 af 26/03/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 10. oktober Senere ændringer til forskriften BEK nr 429 af 09/04/2015

BEK nr 283 af 26/03/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 10. oktober Senere ændringer til forskriften BEK nr 429 af 09/04/2015 BEK nr 283 af 26/03/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 10. oktober 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. 12-122-0005 Senere ændringer til

Læs mere

Ad punkt 1. Detentionslokalerne

Ad punkt 1. Detentionslokalerne FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 7. august 2002 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 11. december 2001 af detentionen i Kolding. I rapporten anmodede jeg om udtalelser m.v. om nærmere angivne

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 6. september 2005 afgav jeg en endelig rapport vedrørende min inspektion den 19. maj 2005 af Fængselsafdelingen på Holsbjergvej. I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv.

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 22. april 2003 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 7. marts 2002 af Arresthuset i Sønderborg. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. om nærmere

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 14. juli 2004 afgav jeg en endelig rapport vedrørende min inspektion den 23. marts 2004 af detentionen på politistationen i Grenå. I rapporten bad jeg om udtalelser mv. om

Læs mere

Direktoratet for Kriminalforsorgen Juridisk Kontor Strandgade København K

Direktoratet for Kriminalforsorgen Juridisk Kontor Strandgade København K Direktoratet for Kriminalforsorgen Juridisk Kontor Strandgade 100 1401 København K Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig

Læs mere

BEK nr 429 af 09/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 18. februar Senere ændringer til forskriften Ingen

BEK nr 429 af 09/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 18. februar Senere ændringer til forskriften Ingen BEK nr 429 af 09/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 18. februar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. 15-61-0024 Senere ændringer til

Læs mere

Ad pkt. 2.3.3. Besøgsrum

Ad pkt. 2.3.3. Besøgsrum 1 Den 29. oktober 1999 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion af Arresthuset i Vejle den 8. juni 1999. I rapporten bad jeg arresthuset om nærmere underretning mv. vedrørende forskellige forhold.

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 25. april 2005 afgav jeg opfølgningsrapport (nr. 1) vedrørende min inspektion den 20. maj 2003 af arresten/detentionen i Aasiaat. I rapporten anmodede jeg om bemærkninger

Læs mere

Ad 1.1. Cellerne i hovedhuset Jeg oplyste at jeg gik ud fra at der var opsat en opslagstavle på væggen i alle cellerne.

Ad 1.1. Cellerne i hovedhuset Jeg oplyste at jeg gik ud fra at der var opsat en opslagstavle på væggen i alle cellerne. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 16. juli 2004 afgav jeg en endelig rapport vedrørende inspektionen af Anstalten for domfældte i Ilulissat den 22. maj 2003. I rapporten anmodede jeg den ledende anstaltsleder,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ad pkt. 1. Detentionslokalerne... 2

Indholdsfortegnelse. Ad pkt. 1. Detentionslokalerne... 2 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse Ad pkt. 1. Detentionslokalerne... 2 Ad. pkt. 2. Rapportgennemgang... 3 Ad. pkt. 2.3 Grundlaget for detentionsanbringelsen... 6 Ad. pkt. 2.4 Lægeundersøgelse...

Læs mere

Ad punkt 2.1. Bygning og gangarealer

Ad punkt 2.1. Bygning og gangarealer Folketingets Ombudsmand 1 Den 18. maj 2001 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 26. september 2000 af Arresthuset i Nykøbing Mors. I rapporten bad jeg arresthuset og Direktoratet for Kriminalforsorgen

Læs mere

Den 7. februar 2007 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 23. august 2006 af Anstalten for domfældte i Qaqortoq.

Den 7. februar 2007 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 23. august 2006 af Anstalten for domfældte i Qaqortoq. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 7. februar 2007 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 23. august 2006 af Anstalten for domfældte i Qaqortoq. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. fra

Læs mere

Ad pkt Anbringelse af spirituspåvirkede i detention

Ad pkt Anbringelse af spirituspåvirkede i detention 1 Den 8. juni 1999 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion af detentionen i Vejle. I rapporten bad jeg om udtalelser mv. fra Politimesteren i Vejle og Justitsministeriet. Jeg modtog herefter breve

Læs mere

Inspektion af statsfængslet i Ringe

Inspektion af statsfængslet i Ringe Inspektion af statsfængslet i Ringe Efter en inspektion af statsfængslet i Ringe henstillede jeg til justitsministeriet (direktoratet for kriminalforsorgen) og statsfængslet i Ringe, at der gennemførtes

Læs mere

Inspektionen udgjorde en af de i alt syv inspektioner af arrester/detentioner og anstalter for domfældte i Grønland i uge 21 og 22.

Inspektionen udgjorde en af de i alt syv inspektioner af arrester/detentioner og anstalter for domfældte i Grønland i uge 21 og 22. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 21. maj 2003 foretog jeg inspektion af arresten/detentionen i Qasigiannguit. I forbindelse med inspektionen modtog jeg rapportmateriale mv. til gennemgang. Rapportmaterialet

Læs mere

Inspektion af detentionen i Århus den 5. november 2009

Inspektion af detentionen i Århus den 5. november 2009 Inspektion af detentionen i Århus den 5. november 2009 OPFØLGNING Dok.nr. 12/00074-5/PH 2/13 Indholdsfortegnelse Ad 2. Detentionslokalerne... 3 Ad 3.2. Den anvendte rapportblanket, alternativer til detentions-...

Læs mere

Inspektion af detentionen i Narsaq den 25. august 2006

Inspektion af detentionen i Narsaq den 25. august 2006 Den 19. april 2012 Inspektion af detentionen i Narsaq den 25. august 2006 OPFØLGNING J.nr. 2006-1067-618/PK3 1/17 Indholdsfortegnelse Ad 3. Møblering af celler... 2 Ad 4. Vejledning til detentionsanbragte

Læs mere

Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr. 1.

Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr. 1. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 12. marts 2003 afgav jeg den endelige rapport om min inspektion den 7. december 2001 af den sikrede institution Koglen. Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr.

Læs mere

Ad punkt 1. Detentionslokalerne

Ad punkt 1. Detentionslokalerne FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 7. oktober 2003 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 11. juni 2003 af detentionen i Holbæk. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. om nærmere angivne forhold.

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 9. august 2000 afgav jeg endelig rapport om min inspektion af Statsfængslet på Søbysøgård den 9. februar 2000. I rapporten bad jeg statsfængslet om udtalelser mv. om nærmere

Læs mere

Politidirektøren har oplyst at mine bemærkninger med hensyn til indbringelsen til politistationen vil blive efterlevet.

Politidirektøren har oplyst at mine bemærkninger med hensyn til indbringelsen til politistationen vil blive efterlevet. 1/6 Den 19. marts 2007 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 19. september 2006 af detentionen på politistationen i Skive. I rapporten bad jeg Midt- og Vestjyllands Politi og Justitsministeriet

Læs mere

Direktoratet har henholdt sig hertil og oplyst at jeg vil blive orienteret når renoveringen af muren er tilendebragt.

Direktoratet har henholdt sig hertil og oplyst at jeg vil blive orienteret når renoveringen af muren er tilendebragt. 1/5 Den 23. oktober 2008 afgav jeg en endelig rapport om inspektionen den 6. marts 2008 af Arresthuset i Holstebro. Den 24. februar 2009 afgav jeg en opfølgningsrapport hvori jeg anmodede om oplysninger

Læs mere

Den 24. juni 2002 afgav jeg opfølgningsrapport (nr. 1) hvori jeg bad om nogle oplysninger mv.

Den 24. juni 2002 afgav jeg opfølgningsrapport (nr. 1) hvori jeg bad om nogle oplysninger mv. 1 Den 14. december 2001 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 2. april 2001 af Arresthuset i Ringsted. I rapporten bad jeg arresthuset og Direktoratet for Kriminalforsorgen om udtalelser mv.

Læs mere

Ad pkt Patientmøder

Ad pkt Patientmøder Den 6. februar 2001 afgav jeg opfølgningsrapport (nr. 2) om min inspektion af Psykiatrisk afdeling på Holstebro Centralsygehus den 14. januar 1999. Jeg har herefter modtaget et brev af 15. marts 2001 fra

Læs mere

FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1

FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 16. januar 2006 afgav jeg en rapport om min inspektion den 29. september 2005 af detentionen på politistationen i Skanderborg. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv.

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 21. januar 2003 afgav jeg en opfølgningsrapport (nr. 2) om min inspektion den 25. og 26. april 2001 af Statsfængslet i Nyborg. I rapporten meddelte jeg at jeg afventede endeligt

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende: Jeg bad politimesteren oplyse om eventuelle planer for istandsættelse af detentionslokalerne.

Jeg skal herefter meddele følgende: Jeg bad politimesteren oplyse om eventuelle planer for istandsættelse af detentionslokalerne. Den 21. november 2001 afgav jeg en endelig rapport vedrørende min inspektion den 6. juni 2001 af detentionen i Haderslev. I rapporten anmodede jeg om udtalelse mv. vedrørende nærmere angivne forhold. Jeg

Læs mere

Politimesteren i Frederikssund har oplyst at alle glas i indkigshullerne til detentionslokalerne er blevet skiftet.

Politimesteren i Frederikssund har oplyst at alle glas i indkigshullerne til detentionslokalerne er blevet skiftet. 1 Den 9. maj 2000 afgav jeg endelig rapport om min inspektion den 21. februar 2000 af detentionen i Frederikssund. I rapporten anmodede jeg Politimesteren i Frederikssund og Justitsministeriet om udtalelser

Læs mere

Inspektion af Statsfængslet Møgelkær den 25. februar 2010

Inspektion af Statsfængslet Møgelkær den 25. februar 2010 Retsudvalget 2011-12 REU alm. del Bilag 362 Offentligt Inspektion af Statsfængslet Møgelkær den 25. februar 2010 OPFØLGNING NR. 2 Dok.nr. 12/00084-1/LBI 2/12 Den 10. juni 2011 afgav Folketingets Ombudsmand

Læs mere

Inspektion af Arresthuset i Frederikssund den 27. august 2010

Inspektion af Arresthuset i Frederikssund den 27. august 2010 Retsudvalget 2011-12 REU alm. del Bilag 499 Offentligt Inspektion af Arresthuset i Frederikssund den 27. august 2010 OPFØLGNING Dok.nr. 12/00123-1/LBI 2/11 Den 23. juni 2011 afgav Folketingets Ombudsmand

Læs mere

Venterummene på politistationen i Silkeborg

Venterummene på politistationen i Silkeborg FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 18. juni 2003 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 7. april 2003 af venterum på politistationen i Silkeborg. I rapporten bad jeg Politimesteren i Silkeborg om

Læs mere

Inspektion af Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Hillerød den 3. november 2011

Inspektion af Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Hillerød den 3. november 2011 Inspektion af Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Hillerød den 3. november 2011 OPFØLGNING Dok.nr. 12/00363-17/PH 2/9 Indholdsfortegnelse Ad 5.4. Behandlingsplaner... 3 Ad 5.7. Aflåsning, forholdene for

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 16. juli 2004 afgav jeg en endelig rapport vedrørende inspektionen af Anstalten for domfældte i Ilulissat den 22. maj 2003, og den 5. april 2005 afgav jeg en opfølgningsrapport.

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 25. september 2001 afgav jeg en endelig rapport vedrørende min inspektion den 9. januar 2001 af detentionen på Station 1 (nu Station City) i København. I rapporten anmodede

Læs mere

Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr. 1.

Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr. 1. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 12. marts 2003 afgav jeg den endelige rapport om min inspektion den 7. december 2001 af den sikrede institution Koglen. Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr.

Læs mere

FOB Anvendelse af venterum til overnatning

FOB Anvendelse af venterum til overnatning FOB 04.186 Anvendelse af venterum til overnatning Ombudsmanden modtog oplysninger om at en varetægtsarrestant før fremstillingen i retten havde været henvist til at overnatte i et venterum på en politistation.

Læs mere

Ad punkt 3. Bygningsmæssige forhold mv.

Ad punkt 3. Bygningsmæssige forhold mv. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 28. september 2006 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion i februar 2005 af Anstalten ved Herstedvester. I rapporten anmodede jeg anstalten og Direktoratet

Læs mere

Jeg har herefter fra Politimesteren i Herning modtaget en udtalelse af 9. juni 2006 og fra Justitsministeriet en udtalelse af 1. september 2006.

Jeg har herefter fra Politimesteren i Herning modtaget en udtalelse af 9. juni 2006 og fra Justitsministeriet en udtalelse af 1. september 2006. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 4. maj 2006 afgav jeg den endelige rapport om inspektionen den 25. januar 2006 af detentionen i Herning. I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv. vedrørende nærmere angivne

Læs mere

Der er på Egelys lukkede afdeling et baderum med to brusere. Der er ikke forhæng for bruserne.

Der er på Egelys lukkede afdeling et baderum med to brusere. Der er ikke forhæng for bruserne. 1 Den 15. marts 2000 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion af institutionen Egely den 30. november 1999. I rapporten bad jeg institutionen Egely og Fyns Amt om nærmere underretning mv. vedrørende

Læs mere

Jeg skal meddele følgende:

Jeg skal meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 8. juli 2002 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 29. oktober 2001 af detentionen i Hillerød. I rapporten bad jeg Politimesteren i Hillerød og Justitsministeriet

Læs mere

Sagsbehandlingstid i Sundhedsvæsenets Patientklagenævn og nævnets manglende underretning om sagens behandling og manglende besvarelse af rykkere

Sagsbehandlingstid i Sundhedsvæsenets Patientklagenævn og nævnets manglende underretning om sagens behandling og manglende besvarelse af rykkere 4-4. Forvaltningsret 1121.4-115.2. Sagsbehandlingstid i Sundhedsvæsenets Patientklagenævn og nævnets manglende underretning om sagens behandling og manglende besvarelse af rykkere En kvinde havde den 19.

Læs mere

Inspektion af Statsfængslet i Vridsløselille den 10.-12. november 2008

Inspektion af Statsfængslet i Vridsløselille den 10.-12. november 2008 Retsudvalget 2011-12 REU alm. del Bilag 70 Offentligt 31. oktober 2011 Inspektion af Statsfængslet i Vridsløselille den 10.-12. november 2008 OPFØLGNING NR. 2 J.nr. 2008-3471-628/PK/PH 1/9 Den 5. april

Læs mere