Lokalplan 68. for skilte i Vallensbæk Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lokalplan 68. for skilte i Vallensbæk Kommune"

Transkript

1 Lokalplan 68 for skilte i Vallensbæk Kommune Juni 2005

2 REDEGØRELSE Forord Skiltene på husenes facader betyder meget for hvordan vi opfatter et område. Dominerende skilte, pyloner, bannere og reklamer ses oftere og oftere og er med til at gøre bymiljøet rodet og "larmende". Mindre skilte, der passer til husene og omgivelserne giver derimod et roligt og harmonisk indtryk. I Vallensbæk Kommune har vi gode erfaringer med virksomheders skiltning. I center- og erhvervsområderne er størstedelen af de opsatte skilte i god kvalitet og tilpasset omgivelserne, et kendetegn vi er glade for. For at fastholde denne udvikling har Kommunalbestyrelsen i samråd med centerforeningen udarbejdet nærværende lokalplan 68 for skilte i Vallensbæk Kommune. Lokalplanen har til formål at sikre, at fremtidens virksomheder og butikker følger den gode tradition vi allerede har på området. Med lokalplanen har vi samtidig fået et sæt fælles regler, som gælder for alle der ønsker at sætte skilte op. 2

3 REDEGØRELSE Indhold Forord 2 Redegørelse Sådan læses lokalplanen 3 Lokalplanbestemmelser 3 Hvor gælder lokalplanen 4 Formålet med lokalplanen 5 Lokalplanens indhold - i store træk 5 Lokalplanens forhold til anden planlægning 5 Miljøvurdering 6 Gældende lokalplaner og byplanvedtægter for området 6 Lokalplanens offentliggørelse 6 Offentlig bekendtgørelse 6 Lokalplanens retsvirkninger 6 Lokalplanbestemmelser 7 1 Lokalplanens formål 7 2 Lokalplanens område 7 3 Bebyggelsens udseende 9 4 Skilte, generelt 9 5 Regler for facadeskilte 10 6 Regler for udhængsskilte 11 7 Regler for lysskilte 11 8 Regler for henvisningsskilte på facader 12 9 Regler for klapskilte Regler for fritstående skilte og pyloner Regler for flag og bannere Supplering af lokalplaner Lokalplanens retsvirkninger Vedtagelsespåtegning Sådan læses lokalplanen Lokalplanen er opdelt i 2 dele. En redegørelse og de egentlige lokalplanbestemmelser. Redegørelsen står forrest i lokalplanen. Den fortæller hvorfor planen er lavet, hvor den gælder, hvad den indeholder og hvordan den forholder sig til den øvrige planlægning i kommunen. Lokalplanbestemmelserne er de juridisk bindende bestemmelser som gælder for området. Denne lokalplan adskiller sig fra kommunens andre lokalplaner ved også at have en vejledende del. På opslagene med lokalplanbestemmelserne ses de juridisk bindende bestemmelser til højre. Til venstre er vejledningsdelen, som har til formål at supplere lokalplanbestemmelserne med illustrationer og forklaringer. 3

4 REDEGØRELSE Hvor gælder lokalplanen Lokalplanen er en temalokalplan, som i princippet gælder for skiltning i hele kommunen. Lokalplanen er tinglyst på de områder, som er indrammet med fed sort streg på kortet. Nogle af lokalplanens områder er herudover markeret med skravering. Det skyldes at lokalplanen indeholder bestemmelser, der er specielt møntet på disse områder. Erhvervsområde 2 Området som ligger op til et større industrikvarter og op til Holbækmotorvejen rummer større virksomheder og firmadomiciler. Vejene og bygningerne i området er store og området kan derfor bære en mere markant skiltning end det er tilfældet i erhvervsområde 1. Erhvervsområde 1 Området er et mindre erhvervsområde, der deler adgangsvej med et boligområde. Erhvervsbebyggelsen består primært af 1 etagers bygninger, som huser små og mellemstore virksomheder. Skiltningen er harmonisk og diskret. Vallensbæk Stationstorv Området er Vallensbæks centrum. Stationstorvet består af sammenhængende bebyggelse der danner torve- og gaderum på begge sider af jernbanen. Området rummer mange forskellige butikker og liberalt erhverv. Skiltningen i området er diskret og tilpasset bebyggelserne. Området langs Køge Landevej Området fremstår først og fremmest som et grønt boligområde, med enkelte virksomheder/butikker placeret langs vejen. 4

5 REDEGØRELSE Formålet med lokalplanen Vallensbæk Kommune har i de senere år modtaget et stadig større antal ansøgninger om opsætning af store og dominerende skilte, pyloner og reklamer. Ingen af de gældende lokalplaner for center- eller erhvervsområderne har bestemmelser, der klart og tydeligt viser, hvordan skiltningen skal være de pågældende steder. Derfor har Kommunalbestyrelsen udarbejdet denne lokalplan, så vi fremover har et solidt administrationsgrundlag som kan være med til at sikre, at skiltningen i kommunen fortsætter i den gode retning, som allerede er udstukket. Lokalplanens indhold - i store træk Lokalplanen fastsætter en række bestemmelser om hvordan og hvor man må skilte i Vallensbæk Kommune. Lokalplanen har kun betydning for bebyggelsens ydre fremtræden. De fleste af lokalplanens bestemmelser betyder, at man kun må sætte skilte op, hvis disse er tilpasset de bygninger de sidder på, og i øvrigt passer til omgivelserne. Lokalplanen sætter grænser for, hvor mange udhængsskilte og løse skilte butikker og virksomheder må sætte op. Lokalplanen indeholder også bestemmelser, som begrænser brugen af pyloner og flagborge, og den fastsætter retningslinier for udformning og placering af disse. Endvidere indeholder lokalplanen bestemmelser om, at enhver form for skiltning kun kan finde sted efter kommunalbestyrelsens godkendelse. Lokalplanens forhold til anden planlægning Kommuneplan for Vallensbæk Kommune Kommuneplanen udstikker de overordnede rammer for hvad lokalplanerne skal indeholde. Ifølge Lov om planlægning må lokalplaner ikke stride imod kommuneplanens bestemmelser. I Kommuneplanen ligger områderne i denne lokalplan i følgende rammeområder: 1.C1, 1.D5, 1.E2, 2.B30, 2.G9, 3.E1, 3.E2, 3.E3, 3.E4, 3.C1, 3.C3, 3.C4, 3.C5, 3.B30, 3.B35, 3.B33, 3.B34, Kommuneplanens rammebestemmelser for lokalplanområdet indeholder fortrinsvis bestemmelser om arealanvendelse, bebyggelsesprocenter, etagehøjder med videre. Denne lokalplans indhold strider ikke mod kommuneplan s bestemmelser. 5

6 REDEGØRELSE Miljøvurdering Ifølge Lov om miljøvurdering af planer og programmer, Lov nr. 316 af , skal der foretages en miljøvurdering af planer, der kan have væsentlig indvirkning på miljøet. Kommunalbestyrelsen vurderer at nærværende lokalplans indvirken på miljøet vil være meget begrænset, og kun have positiv effekt på det visuelle miljø. Derfor skønner Kommunalbestyrelsen ikke, at der er behov for at udarbejde en egentlig miljøvurdering af planen. Gældende lokalplaner og byplanvedtægter for området. Denne lokalplan fungerer som et tillæg til en række gældende lokalplaner og byplanvedtægter, som alle ligger enten helt eller delvis indenfor lokalplanernes områdeafgrænsninger. Lokalplanen handler først og fremmest om skiltning og ændrer ikke på de bestemmelser der i øvrigt gælder for de berørte områder. Det betyder, at når denne lokalplan er endeligt vedtaget, vil bestemmelserne både i denne og i de gældende byplanvedtægter og lokalplaner være gældende. Lokalplanens offentliggørelse Lokalplanforslaget har i henhold til Planlovens 24 været fremlagt i offentlig høring i 8 uger fra d. 13 april til d. 8. juni I forbindelse med den offentlige høring er der kommet en bemærkning fra Københavns Amt, der påpeger, at flag og bannere skal godkendes af vejmyndigheden, og at opsætning af alle former for skilte, flag, plakater m.v. langs amtsveje skal godkendes af Københavns Amt. Bemærkningerne er indarbejdet i lokalplanen. Offentlig bekendtgørelse Den vedtagne lokalplan bliver offentlig bekendtgjort. Lokalplanen tinglyses på de berørte ejendomme og sendes til berørte grundejere og instanser samt til de, der har gjort indsigelser til planen. Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens retsvirkninger fremgår af lokalplanens 13 6

7 LOKALPLAN 68 I henhold til lov om planlægning jf. lovbekendtgørelse 883 af 18. august 2004, fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. Lokalplanens formål Lokalplanen har til formål at sørge for, at skiltningen i kommunen bliver ved med at være så diskret og ordentlig som den er i dag. For at kunne fastholde dette, er det nødvendigt med mere juridisk klare bestemmelser, som kan håndhæves i de tilfælde, der søges om skiltning der vil virke skæmmende på omgivelserne. Lokalplanens område Lokalplanen er en temalokalplan som Kommunalbestyrelsen bruger som administrationsgrundlag for opsætning af skilte i hele kommunen. Lokalplanen omfatter de områder, som er vist med sort steg på kortet side 8. Nogle af lokalplanens områder er endvidere markeret med skravering, f.eks. erhvervsområderne og området omkring Vallensbæk Stationstorv. Det skyldes, at lokalplanen indeholder bestemmelser, der er specielt møntet på disse steder. Grunden er, at der er tale om forskellige typer områder med hver deres forskellige muligheder/hensyn der skal tages. f.eks. giver lokalplanen mulighed for at sætte flagborge op i erhvervsområdet nord for Holbækmotorvejen, mens det ikke er tilladt i kommunens øvrige erhvervsområder. Lokalplanens område er beliggende i byzone. 1 Lokalplanens formål 1.1. Det er lokalplanens formål at sikre: at skiltning på bygninger o.a. opsættes i harmoni med den enkelte bygnings byggeskik og størrelse og at der tages hensyn til det omgivende miljø. at begrænse andre typer skiltning, herunder pyloner, flagborge m.v. ved at fastsætte retningslinier for disses udformning og placering. 2 Lokalplanens område 2.1 Lokalplanen dækker de på kort 1 viste områder og omfatter følgende matriklenumre: am 11o 15ca 15cc 15ei 16af 16ag 16ah 16ai 16bb 16fc 16fd 16fp 16fq 16fr 16fx 16fy 16fæ 16g 16n 18ad 18cv 18i 18lø 18nc 18nd 18ne 18ns 18nt 18nu 18ny 18ok 18om 18qu 18qø 1aq 1ar 1at 1bs 1m 1n 1o 1p 20bf 20bg 24af 24aq 24h 24k 26f 3ae 3af 3ag 3c 3d 3e 3f 3h 3i 3l 3n 3o 3r 3s 4be 4da 4e 4ea 4eb 4eq 4et 4eu 4g 4k 4n 4s 5m 5n 5s 5t 5x 6ly del af 7000r 7cl 7cm 7cn 7co 7cp 7cq 7cr 7cs 7ct 7cu 7cv 7cx 7cy 7cz 7cæ 7cø 7di 7ds 7dx 7ea 9ab 9b 9cq 9p 9qb samt alle parceller, der efter den xxxxxx 2005 udstykkes herfra. 7

8 Kort 1 Lokalplanens afgrænsning Erhvervsområde 2 Vallensbæk Stationstorv Erhvervsområde 1 8

9 Bebyggelsens udseende Når man ønsker at sætte skilte op på sin facade, ændre på sin skiltning, sætte flag, bannere, pyloner eller belysning op, skal man først søge om tilladelse hos kommunen. I det gamle Vallensbæk Nærcenter giver placeringen og størrelsen af skiltene næsten sig selv. Skiltene er tilpasset en gennemgående fælles baldakin, hvilket giver en rolig og harmonisk skiltning. Generelt om skilte Skilte er med til at præge bybilledet. Deres forskellige udformning, farver og lys giver liv til omgivelserne. Skiltenes primære opgave er dog at informere og fortælle om de forskellige butikkers eller virksomheders navne og placering. Skilte må aldrig tage magten fra bygningerne. Det skal være de enkelte huse, der tilsammen tegner gadebilledet, hvor butikkerne med deres skilte underordner sig helheden. For at sikre at skiltenes oplysningsværdi er god og at skiltene er et tilskud til bymiljøet, er der nogle vigtige overvejelser man bør gøre sig inden man vælger sit skilt. 3 Bebyggelsens udseende 3.1 Etablering eller ændring af skiltning, reklamering, opsætning af flag, bannere, pyloner, med tilhørende belysning skal godkendes af Kommunalbestyrelsen. Etablering eller ændring af alle former for skiltning, bannere m.v. langs amtsvejene skal godkendes af Københavns Amt 4 Skilte, generelt 4.1 Skilte skal primært placeres på bygningens hovedfacade. Kun i særlige tilfælde kan Kommunalbestyrelsen tillade, at der opsættes skilte mod parkeringspladser og bygningsbagsider. 4.2 Skilte skal tilpasses bygningens størrelse, fagdeling, farve og facadeudformning, så de bliver en del af helheden i facade og gadeforløbet. Hvor skal skiltet ses fra og hvem skal læse det Skilte bør altid sidde bygningens facade mod gaden, i forbindelse med butikkens/virksomhedens hovedindgang. Skiltning mod varegårde, bagvedliggende parkeringsarealer mv. skæmmer ofte omgivelserne og bør begrænses. Skiltets læsbarhed afhænger ikke af skiltets størrelse, men af skriftens og skiltets udformning. Jo mere enkel og tydelig skrift der anvendes, jo mere læsbart er skiltet. Malede eller påsatte bogstaver direkte på murværket giver tit den mest tydelige form for skiltning. Hvilken type bygning/facade skal skiltet sidde på Det er vigtigt at skiltet passer til den facade det sidder på. Derfor bør man altid lægge mærke til husets byggeskik, alder, farve og linier inden man vælger skilt. Lokalplanen angiver ikke nøjagtige størrelser og standarder for, hvordan skiltene skal se ud. Derimod indeholder den nogle hovedregler, som skal overholdes før kommunen kan godkende skiltet. 9

10 Facadeskilte Den mest almindelige form for facadeskilte er de skilte, der sidder over butiksvinduerne eller indgangen. Det er vigtigt, at facadeskiltet passer til facadens opdeling, og at det ikke tager magten fra bygningen. Ofte er der flere butikker i samme bygning. Det betyder at facaden skal lægge mur til mange forskellige slags skilte. For at undgå at skiltene konkurrerer med hinanden skal de samordnes, så facaden virker som en harmonisk helhed. Facadeskiltet her består af løse bogstaver, centreret over indgangspartiet. Bemærk hvordan skiltet følger bredden af vinduer og indgangsparti og derved tager hensyn til bygningens opdeling. Denne facade er i princippet delt op i 9 felter. Skiltene er placeret med respekt for denne opdeling, og er med til at understrege bygningens symmetri. Skiltene er ikke større, end at der er luft omkring skiltet. Det sikrer at huset ikke skæres over af skiltene. Bemærk hvordan skiltene trods deres forskellighed passer til hinanden. På virksomheder kan facadeskiltet også sidde på andre dele af facaden end lige ved indgangen. Gøres det diskret og enkelt som her, kan skiltet være et tilskud til facaden. Havde skiltet været et stort og dominerende metalskilt, ville bygningen have været skæmmet af skiltet. 5 Regler for facadeskilte 5.1 Facadeskilte skal opsættes i stueetagen over eller ved siden af den pågældende butik eller virksomheds indgang eller vinduer. Herudover kan Kommunalbestyrelsen i særlige tilfælde tillade at virksomheder opsætter skilte andre steder på hoved facaden, hvis det kan dokumenteres, at skiltet ikke virker dominerende, og at det udgør en harmonisk del af bygningen. 5.2 Skilte skal opsættes, så de er i harmoni med bygningens opdeling. 5.3 Facadeskilte må ikke have karakter af facadebeklædning. 5.4 Skilte på murpiller skal udføres i en størrelse, så de ikke dækker hele murpillens bredde og får karakter af facadebeklædning. Skilte skal placeres midt på murpillen, og der skal være luft omkring skiltet. 5.5 Skilte for forskellige virksomheder/ butikker på samme facade behøver ikke at være ens, men skal passe sammen i skiltetype, højde, farve m.v., så de tilsammen danner en harmonisk helhed. 5.6 Der må kun skiltes med butikkens/ virksomhedens navn eller art. I begrænset omfang kan anvendes logo til bank eller lign. Der må ikke opsættes reklameskilte for produkter eller mærkevarer. 10

11 Udhængsskilte Udhængsskiltet hænger vinkelret ud fra facaden. Et eksempel på et typisk udhængsskilt er bagerkringlen, som stadig hænger foran mange bagerforretninger. Ellers er det logoer for banker og andre forretningskæder, der udgør de fleste udhængsskilte. Bygningsreglementet siger, at skilte kan opsættes hvis der er mindst 1 m. fra skiltets kant ud til kørebane/ cykelsti. Udhængsskilte må højst have 1 m. udhæng. Skilte der sidder ud fra facaden skal placeres så højt, at der er mindst 2,80 m mellem fortovet og skiltets underkant. Nettoskiltet er et facadeskilt med løse bogstaver mens skiltet for Super Brugsen er et udhængsskilt. I begge tilfælde er skiltene diskrete og tilpasset facaden. 6 Regler for udhængsskilte 6.1 Der må kun opsættes ét udhængsskilt pr. butik. Dog kan opsættes til hver gadeside, hvis butikken ligger på et hjørne 6.2 Udhængsskilte skal placeres, så de ikke generer naboens udhængsskilt. 6.3 Udhængsskilte må højst have et fremspring på facaden på 1 m. Afstand til kørebane eller cykelsti skal være min. 1 m. Underkanten af skiltet skal være mindst 2,80 over terræn og overkanten mindst 25 cm. under vindueskant på første sal. 7 Regler for lysskilte 7.1 Lysskilte må ikke virke blændende. Lyset skal primært komme fra bogstaver eller symboler og have en jævn lysstyrke 7.2 Belysning af skilte ved hjælp af spots må ikke virke blændende eller generende for trafikanter eller omboende. Lysskilte og belysning af skilte Belysning af skilte kan ske ved hjælp af spots der lyser på skiltet. Belysningen eller skiltet må aldrig virke blændende eller generende for trafikanter eller de omboende. Amaturer til skiltebelysning skal udformes diskret og placeres så de ses mindst muligt. Skilte med lys i er pænest, hvis det kun er skilteteksten eller et evt. logo der lyser. Skilte med blink eller løbende lys må ikke sættes op. På tankstationer og lign. må der ikke sættes lysskilte op på skærmtages sternkant. 7.3 Skilte med blink eller løbende lys må ikke sættes op. 7.4 Lysskilte må ikke sættes op på tage eller skærmtages sternkant. 11

12 Henvisningsskilte på facader På bygninger hvor flere virksomheder eller forretninger deler opgang eller indgang skal skilte for virksomhederne samordnes, så de passer sammen og fremstår som et samlet skilt. Henvisningsskiltet skal placeres på facaden ved butikkernes/virksomhedernes indgang eller port. 8 Regler for henvisnings skilte på facader 8.1 Hvor flere virksomheder/butikker har fælles indgang eller port skal skilte for virksomhederne samordnes. Henvisningsskiltet viser hvilke virksomheder, der ligger i bygningen. Her er de samlet på et fælles skilt. Klapskilte bør som vist nederst til venstre stå op ad facaden, så de ikke er til gene for fodgængerne. Nederst til højre ses et alternativ til klapskiltet. Det er en kombination af et cykelstativ og et skilt. For skilte af denne slags gælder de samme regler som for klapskilte. 8.2 Henvisningsskilte skal placeres ved dør eller portindgang. 9 Regler for klapskilte 9.1 Der må som hovedregel kun opsættes ét klapskilt pr. butik. Butikker med en lige facadelængde over 10 m. kan dog opsætte to klapskilte. 9.2 Klapskilte skal stå op ad facaden. Klapskilte må kun række max. 80 cm ud fra facaden. 9.3 Klapskilte skal godkendes af vejbestyrelsen. Klapskilte Klapskilte eller sandwichskilte bruges mest som reklameskilte for aktuelle varer eller tilbud. Klapskilte er ofte med til at skabe forvirring i gadebilledet og bør derfor begrænses til ét skilt pr. butik. Af hensyn til kørestolsbrugere og fodgængere bør klapskilte altid stå op ad facaden. Klapskilte bør aldrig stå ved vejkant/cykelsti. Dels fordi de kan vælte ud på vejbanen, dels fordi børn der er på vej ud på vejen ikke kan ses bag et klapskilt. 12

13 Fritstående skilte og pyloner Fritstående skilte med firmanavne eller brancheskilt kan opstilles i erhvervsområderne, ved benzinstationer og langs Gammel Køge Landevej. Skiltene skal stå på egen grund og må ikke indeholde reklamer for produkter. Skiltene må ikke skæmme områderne, og de skal derfor begrænses til et skilt som placeres ved virksomhedens indkørsel. Hvor flere virksomheder deler indkørsel skal skilte for de enkelte virksomheder samordnes i et fælles skilt/ skiltebøjle. 10 Regler for fritstående skilte og pyloner 10.1 Skilte med reklamer for produkter eller mærkevarer må ikke opsættes langs vejene Skilte/pyloner må kun indeholde virksomhedens navn, husnummer, logo og lign. Hvor flere virksomheder deler indkørsel skal skilte for virksomhederne samordnes i ét skilt. Ved Vallensbæk Stationstorv markerer en særlig høj pylon indkørslen til centerområdet. Eksempel på et enkelt udformet skilt med henvisning til flere virksomheder på samme adresse 10.3 På ejendomme, der udnyttes til erhverv kan der opsættes et fritstående skilt. Skiltet må højst være 1,5 m. højt incl. skiltestander og max. 1, 2 m. bredt. Skiltet skal placeres på egen grund ved ejendommens indkørsel/indgang. Evt. belysning skal sambygges med skiltet. Skiltningen kræver vejbestyrelsens godkendelse. En sjov og anderledes løsning, hvor skiltet er gjort ekstra lille, og derved markerer sig i forhold til områdets øvrige skilte. Erhvervsområdet langs Vallensbækvej og Jydekrogen er præget af store bygninger og veje. Derfor kan der i dette område opsættes pyloner, større skilte og flagborge, hvis de har et ensartet præg og overholder lokalplanens bestemmelser om størrelser m.v. I det øvrige erhvervsområde og langs Gl. Køge Landevej er vejene og den øvrige bebyggelse mindre, og der er boliger i områderne. Derfor skal skiltningen være mere diskret i disse områder I erhvervsområde 2 og ved indgangen til servicestationer kan der tillades opsat 1 skilt eller 1 skiltepylon med en højde på højst 4 m og en bredde på højst 1,5. Større skilte og skiltepyloner skal placeres mindst 0,5 m. fra vejskel og må ikke være til gene for trafikken Ved indgangen til Vallensbæk Stationstorv kan opstilles to skiltepyloner på op til 7 m høje. Designet og udformningen af de to skiltepyloner skal være ens. 13

14 Flag og bannere Det er blevet populært at anvende flag som en slags skiltning. Flagborge kræver som regel god plads og passer bedst i omgivelser, som i forvejen er præget af store bygninger og veje. Den mest markante og elegante måde at benytte flagborge på, er ved at anvende flagstænger, der er lige høje og ved at flage med ensartede flag. Herved bliver budskabet tydeligere og helhedsintrykket harmonisk. Til højre ses to eksempler på flagborge, hvor flag og flagstænger er ens. Det giver en harmonisk virkning og gennemslagskraften er langt bedre, end hvis flagene havde været forskellige. Reklameflag Overdreven brug af små reklameflag og bannere er med til at forstyrre gadebilledet og fjerner fokus fra butikkernes egentlige skiltning. Derfor bør anvendelse af reklameflag begrænses. Reklameflag bør kun opsættes hvor det er forenligt med bygningens arkitektur. Flere steder på Vallensbæk Stationstorv er der opsat holdere til reklameflag og vimpler. Flagene bør som her, sidde på facaden i tilknytning til døre eller vinduer. Flagene skal sættes op i samme højde, da det giver et mere roligt helhedsindtryk. Antallet af forskellige reklameflag bør begrænses. 11 Regler for flag og bannere 11.1 Der må kun opsættes flagborge i erhvervsområde 2. Flagborge må højst bestå af 5 flag på den enkelte ejendom. Flagstængerne skal have ens højde og må højst være 12 m. høje. Flagene på flagborgene skal være ens. Flagborge skal placeres i grupper eller i række. På Vallensbæk Stationstorv kan opsættes to flagborge med max. 4 flag i hver Små reklameflag/vimpler må kun opsættes, hvor det er foreneligt med bygningens arkitektur og skal følge de samme regler som for udhængsskilte. Reklameflag og vimpler skal sidde på husmuren. Hvis flere flag sættes op på samme bygning skal de sættes op i samme højde Bannere, transparenter, guilander og lignende form for udsmykning må kun ophænges i kortere perioder i forbindelse med særlige begivenheder ( jul, byfest m.v.) Ophængning skal i hvert enkelt tilfælde godkendes af Kommunalbestyrelsen Flag og bannere skal godkendes af vejbestyrelsen. 14

15 Lokalplaner der suppleres af planen Denne lokalplan omfatter en række områder, som allerede er underlagt gældende lokalplaner. De gældende planer erstattes ikke af nærværende lokalplan, men suppleres af planen. 12 Supplering af lokalplaner 12.1 Følgende lokalplaner eller dele af de, der er inden for denne lokalplans afgrænsning, suppleres af denne lokalplans bestemmelser. Lokalplan nr.: 1, 5, 14, 25, 35, 40, 42, 44, 58, og Lokalplanens retsvirkninger 13.1 Efter Kommunalbestyrelsens vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendomme, der er omfattet af planen ifølge planlovens 18, kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser. Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv krav om etablering af de anlæg med videre, der er indeholdt i planen. Kommunalbestyrelsen kan meddele dispensation til mindre væsentlige lempelser fra lokalplanens bestemmelser under forudsætning af, at dette ikke ændrer den særlige karakter af de områder, der søges skabt ved lokalplanen. 15

16 Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved at udarbejde en ny lokalplan. Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af planen. Andre private servitutter kan eksproprieres, når det vil være af væsentlig betydning for virkeliggørelse af planen, jf. ovenfor. For forhold der ikke er reguleret i lokalplanen, gælder de almindelige bygningsregulerende bestemmelser i byggeloven og lov om planlægning. 14 Vedtagelsespåtegning Således vedtaget af Vallensbæk Kommunalbestyrelse Vallensbæk Kommunalbestyrelse d Kurt Hockerup... Borgmester / Bjarne Larsson Kommunaldirektør 16

acader, fortove og forretninger i Gladsaxe

acader, fortove og forretninger i Gladsaxe Facader acader, fortove og forretninger i Gladsaxe Gladsaxe Kommune ønsker at gøre Gladsaxe til en smuk, oplevelsesrig og bæredygtig by for alle. Derfor sætter Gladsaxe Kommune fokus på, hvordan vi kan

Læs mere

Virksomhedsskilte i by-, bolig- og sommerhusområder

Virksomhedsskilte i by-, bolig- og sommerhusområder Virksomhedsskilte i by-, bolig- og sommerhusområder Når du søger om virksomhedsskiltning i by- og sommerhusområde undersøger kommunen (Afd. Byg & Miljø) følgende trin, som kan indeholde beskrivelse af

Læs mere

Lokalplan for Byudviklingsområde ved Selsøvej i Skibby Rammelokalplan. Vedtaget af Byrådet den 23. september Lokalplan nr.

Lokalplan for Byudviklingsområde ved Selsøvej i Skibby Rammelokalplan. Vedtaget af Byrådet den 23. september Lokalplan nr. Lokalplan for Byudviklingsområde ved Selsøvej i Skibby Rammelokalplan Vedtaget af Byrådet den 23. september 2014 Lokalplan nr. 066 2 Indholdsfortegnelse Redegørelse 3 Indledning... 3 Områdets beliggenhed...

Læs mere

Ølbycentret. Skilteregler

Ølbycentret. Skilteregler Ølbycentret Skilteregler 00 Regler for skilte og andet facadeudstyr i Ølbycentret Om skilte og skilteregler Formålet med skilteregler er at fremme god skiltning. God skiltning God skiltning opnås gennem

Læs mere

LOKALPLAN NR. 20 HERLEV KOMMUNE.

LOKALPLAN NR. 20 HERLEV KOMMUNE. LOKALPLAN NR. 20 I HERLEV KOMMUNE. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 20 vedrører rækkehusbebyggelsen ved Obovej og Paukevej. Udover at fastlægge, at området skal anvendes til boligformål, og at bebyggelsen

Læs mere

Lokalplan nr for Roskildevej 53-55

Lokalplan nr for Roskildevej 53-55 Lokalplan nr. 148 for Roskildevej 53-55 Hvad er en lokalplan? En lokalplan fastsætter regler om bebyggelse og anvendelse af arealer m.v. inden for planens geografiske område. En lokalplan fastlægger de

Læs mere

Lokalplan nr. 19.1.2 Snebærhaven og Storagergård. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Lokalplan nr. 19.1.2 Snebærhaven og Storagergård. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 19.1.2 Snebærhaven og Storagergård Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Ærø Kommune Lokalplan 9-23 Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Hvad er en lokalplan En lokalplan er en detaljeret plan for et område i en kommune. Den fastlægger en række retningslinier for,

Læs mere

Solrød Kommune ØKONOMI-, TEKNIK- & MILJØUDVALGET. Regler for facader & skiltning i Solrød Center. Administrationsgrundlag FORSLAG

Solrød Kommune ØKONOMI-, TEKNIK- & MILJØUDVALGET. Regler for facader & skiltning i Solrød Center. Administrationsgrundlag FORSLAG Solrød Kommune ØKONOMI-, TEKNIK- & MILJØUDVALGET Regler for facader & skiltning i Solrød Center Administrationsgrundlag Indhold Indledning - Baggrund og hovedformål 3 1 Butiksfacader 4 2 Farver 4 3 Skiltetyper

Læs mere

LOKALPLAN NR. 54 FOR ET BOLIGOMRÅDE I HVIDE SANDE

LOKALPLAN NR. 54 FOR ET BOLIGOMRÅDE I HVIDE SANDE LOKALPLAN NR. 54 FOR ET BOLIGOMRÅDE I HVIDE SANDE i henhold til lov om planlægning (lov nr. 383 af 14. juni 1993) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 stk. l nævnte område. HOLMSLAND KOMMUNE

Læs mere

INDHOLD. Lokalplanens baggrund. side 2

INDHOLD. Lokalplanens baggrund. side 2 1 INDHOLD Lokalplanens baggrund. side 2 Lokalplanens forhold til anden planlægning.. side 2 Kommuneplanen.. side 2 Regionplanen. side 2 Spildevandsplanen.. side 2 Affaldsdepoter. side 3 Lokalplanens indhold

Læs mere

Lokalplantillæg nr. 17.4.1 Trippendalsparken. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Lokalplantillæg nr. 17.4.1 Trippendalsparken. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplantillæg nr. 17.4.1 Trippendalsparken Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

LOKALPLANENS HENSIGT

LOKALPLANENS HENSIGT LOKALPLANENS HENSIGT Med vedtagelsen af Allerød Kommuneplan 1997-2009 blev det muligt at overføre et areal ved Bjergvej - Lyngevej fra landzone til byzone. Arealet kan udstykkes i 14 grunde til helårsboliger.

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE FREMLAGT FRA DEN 4. DECEMBER 2002 TIL DEN 12. FEBRUAR 2003. OFFENTLIGT BEKENDTGJORT DEN 9. APRIL 2003. Forord til lokalplanforslaget Thyholm Kommunes

Læs mere

Lokalplan 1.C.1.C-2. regulering af spillehaller i centerområdet i Fuglebjerg

Lokalplan 1.C.1.C-2. regulering af spillehaller i centerområdet i Fuglebjerg Lokalplan 1.C.1.C-2 regulering af spillehaller i centerområdet i Fuglebjerg Om lokalplaner: Udarbejdelse af lokalplaner Bestemmelser om lokalplaner findes i lov om planlægning. Byrådet har ifølge loven

Læs mere

Regler for facader & skiltning i Solrød Center. Administrationsgrundlag

Regler for facader & skiltning i Solrød Center. Administrationsgrundlag Solrød Kommune BYRÅDET Regler for facader & skiltning i Solrød Center Administrationsgrundlag Solrød Byvej Indhold Indholdsfortegnelse Solrød Center er placeret ved både S-togstation og en række andre

Læs mere

Gråsten Kommune. Lokalplan nr. 43. Boligformål, Bomhusvej ved Den Tyske skole, Én bolig

Gråsten Kommune. Lokalplan nr. 43. Boligformål, Bomhusvej ved Den Tyske skole, Én bolig Gråsten Kommune Lokalplan nr. 43 Boligformål, Bomhusvej ved Den Tyske skole, Én bolig Vedtaget: 10.09.1995 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Redegørelse 2 Tillæggets formål 2 Lokalplanens formål

Læs mere

Skiltevejledning 2013 / revideret januar 2016

Skiltevejledning 2013 / revideret januar 2016 Skiltevejledning 2013 / revideret januar 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE Skiltning i byområder: 4 Facadeskiltning 5 Skiltevejledningen er vejledende indtil bestemmelserne optages i fremtidige lokalplaner i Syddjurs

Læs mere

Skilte og forarealer i Gladsaxe Erhvervskvarter

Skilte og forarealer i Gladsaxe Erhvervskvarter Skilte og forarealer i Gladsaxe Erhvervskvarter Gladsaxe Kommune ønsker at gøre Gladsaxe til en smuk, oplevelsesrig og bæredygtig by for alle. Det gælder også for erhvervskvartererne, som jo er en del

Læs mere

I henhold til lov om planlægning ( lovbek. nr. 746 af 16. august 1994) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område.

I henhold til lov om planlægning ( lovbek. nr. 746 af 16. august 1994) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. TILLÆG NR. 1 TIL LOKALPLAN NR. 308 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED GLADGÅRDEN I LYNGE. I henhold til lov om planlægning ( lovbek. nr. 746 af 16. august 1994) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE MÅLSÆTNING. Skiltning i byområder: 4. Facadeskiltning 5. Udhængsskilte 6. Henvisningsskilte 7. Pyloner 8.

INDHOLDSFORTEGNELSE MÅLSÆTNING. Skiltning i byområder: 4. Facadeskiltning 5. Udhængsskilte 6. Henvisningsskilte 7. Pyloner 8. Skiltemanual 2013 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Skiltning i byområder: 4 Facadeskiltning 5 Skiltemanualen er vejledende indtil bestemmelserne optages i fremtidige lokalplaner i Syddjurs Kommune. Der er tidligere

Læs mere

iltning på Strandvejen Greve Kommune Sk

iltning på Strandvejen Greve Kommune Sk Skiltning på Strandvejen Greve Kommune Retningslinier for Skiltning på Strandvejen. Redaktion, layout og grafisk tilrettelæggelse: Birgitte Beenfeldt Revision: Side 15. 2013,Vin@greve.dk Greve Kommune

Læs mere

Forord 3. Skilte 6. Reklamer 7

Forord 3. Skilte 6. Reklamer 7 Skiltepolitik Forord 3 Byrådets politik 4 Skilte 6 Reklamer 7 Tæt bebyggede områder 8 Erhvervsområder 12 Øvrige skiltetyper 16 Administrationsgrundlag og lovgivning 18 Ansøgning og tilladelse 20 2 Forord

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Videbæk i september 1997 J.nr. 27-11 -73

Videbæk i september 1997 J.nr. 27-11 -73 Videbæk i september 1997 J.nr. 27-11 -73 NR. 73 For et centerområde ved SuperBrugsen og Westergaards Hotel i Videbæk Videbæk Kommune Lokalplan nr. 73 for et centerområde ved SuperBrugsen og Westergaards

Læs mere

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området *

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Lokalplan nr. 94 for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Formålet med lokalplanen * Lokalplanens indhold * Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN For erhvervsområde ved Industribuen. Ishøj Kommune 1999

LOKALPLAN For erhvervsområde ved Industribuen. Ishøj Kommune 1999 LOKALPLAN 1.27 1 For erhvervsområde ved Industribuen Ishøj Kommune 1999 2 Lokalplanens baggrund og formål Butikskoncernen Netto ønsker at opføre et højlager i tilknytning til nuværende lagerbygninger på

Læs mere

Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm

Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm Teknik & Miljø Toften 6 6880 Tarm 96 48 48 48 e-mail: teknisk@egvadkom.dk Beskrivelse af lokalplanens retdvirkninger. Efter kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse

Læs mere

Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06

Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06 Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06 For et område til blandet bolig- og erhverv i Stjær Brugsen Forslag, November 2006 LOKALPLAN NR. 3.BE1-5.06 LOKALPLAN NR. 3.BE1-5.06 for et område til

Læs mere

Lokalplan 167. Lokalplan for udnyttelse af et område ved Hulvej skole

Lokalplan 167. Lokalplan for udnyttelse af et område ved Hulvej skole Lokalplan 167 Lokalplan for udnyttelse af et område ved Hulvej skole TEKNISK FORVALTNING SEPTEMBER 2000 INDHOLDSFORTEGNELSE Beskrivelsen -Baggrund for udarbejdelse af lokalplan... 2 -Beliggenhed, afgrænsning

Læs mere

Bilag 2 Retningslinjer for digital skiltning

Bilag 2 Retningslinjer for digital skiltning Bilag 2 Retningslinjer for digital skiltning Digitale skilte er en ny type skilte i bybilledet. Skiltene tiltrækker sig stor opmærksomhed og har større synlighed end de almindelige analoge skilte. Hjørring

Læs mere

LOKALPLAN NR. 307 ESBJERG KOMMUNE 1992 E.B., FOR EJENDOMMEN, MATR.NR. 897 TORVET 18.

LOKALPLAN NR. 307 ESBJERG KOMMUNE 1992 E.B., FOR EJENDOMMEN, MATR.NR. 897 TORVET 18. LOKALPLAN NR. 307 FOR EJENDOMMEN, MATR.NR. 897 TORVET 18. a E.B., ESBJERG KOMMUNE 1992 HVAD ER EN LOKALPLAN En lokaiplan er den type plan, byrådet kan anvende til at fastlægge bestemmelser om den enkelte

Læs mere

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 110 a 110 d 112 Restaurant-, hotel- og udstillingsformål oktober 2010 Lokalplanforslag 045 og forslag til regionkommuneplantillæg

Læs mere

i n d h o l d t i l l æ g n r. 1 t i l l o k a l p l a n n r. 6 2 i n d l e d n i n g 1 l o k a l p l a n b e s t e m m e l s e r 1. Formål 2 2. Områdets afgrænsning 2 3. Områdets anvendelse 2 4. Bebyggelsens

Læs mere

Lokalplan nr for et butiksområde vest for Klosterparkvej

Lokalplan nr for et butiksområde vest for Klosterparkvej Indhold Lokalplan nr. 1.4-4 for et butiksområde vest for Klosterparkvej Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål

Læs mere

HOLSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 64. Del af centerområde ved torvet i Holsted

HOLSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 64. Del af centerområde ved torvet i Holsted HOLSTED KOMMUNE Del af centerområde ved torvet i Holsted Holsted Kommune Side 1 del af centerområde ved torvet i Holsted. Udarbejdet af Teknisk afdeling, Holsted Kommune. Godkendelsesdatoer: Vedtaget af

Læs mere

Forslag til Lokalplan Udstykning af Bygaden 57

Forslag til Lokalplan Udstykning af Bygaden 57 Forslag til Lokalplan 73.2 Udstykning af Bygaden 57 1 Indhold Hvad er en lokalplan? Fremlæggelsesperiode 3 Lokalplanforslagets midlertidige retsvirkninger 3 Redegørelse Indledning Bevaringsværdige træer

Læs mere

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé Hvad er en lokalplan

Læs mere

Lokalplan for Vangedevej 132

Lokalplan for Vangedevej 132 Lokalplan 309.1 for Vangedevej 132 Vangedevej INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN 309.1 LOKALPLANENS BAGGRUND EKSISTERENDE FORHOLD LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN

Læs mere

Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5 Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

Lokalplan nr. 82. for et område afgrænset af Pile Allé, Kammasvej, Rahbeks Allé og Vesterbrogade

Lokalplan nr. 82. for et område afgrænset af Pile Allé, Kammasvej, Rahbeks Allé og Vesterbrogade Lokalplan nr. 82 for et område afgrænset af Pile Allé, Kammasvej, Rahbeks Allé og Vesterbrogade December 1993 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Bebyggelsen i området mellem Pile Allé, Kammasvej, Rahbeks

Læs mere

VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for centerområde ved Bredgade i Hårlev.

VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for centerområde ved Bredgade i Hårlev. VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-14 Lokalplan for centerområde ved Bredgade i Hårlev. INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Redegørelser Lokalplanens baggrund og indhold 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 3

Læs mere

LOKALPLAN NR. TILLÆG NR. i

LOKALPLAN NR. TILLÆG NR. i Esbjerg Kommune LOKALPLAN NR. TILLÆG NR. i 241 for et Område ved Hygumvej i Vester Nebel Sydvest (Børnehave) Hvad er en lokaiplan? En lokalpian er den type plan, Byrådet kan anvende til at fastlægge bestemmelser

Læs mere

Lokalplantillæg nr Poppelhusene. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune.

Lokalplantillæg nr Poppelhusene. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplantillæg nr. 17.5.1 Poppelhusene Hvad er en lokalplan En lokalplan er

Læs mere

LOKALPLAN 94. Stenhuggergrunden Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 94. Stenhuggergrunden Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 94 Stenhuggergrunden Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1995 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

3.C.1 3.E.1 3.B.23 3.B.20 8.S.2. Kommuneplantillæg nr. 10. til Midtdjurs Kommuneplan 2006-2018. Kolind Fjernvarmeværk

3.C.1 3.E.1 3.B.23 3.B.20 8.S.2. Kommuneplantillæg nr. 10. til Midtdjurs Kommuneplan 2006-2018. Kolind Fjernvarmeværk 3.C.1 3.E.1 3.B.23 3.B.20 8.S.2 Kommuneplantillæg nr. 10 til Midtdjurs Kommuneplan 2006-2018 Kolind Fjernvarmeværk Hvad er et Kommuneplantillæg? Et kommuneplantillæg er tilføjelse til den gældende kommuneplan.

Læs mere

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2 ÆRØ KOMMUNE Forslag til lokalplan nr. 19-9 ejendommen Søby Nørremarksvej 2 Kommuneplantillæg nr. 1 Kommuneplan 2009-2021 for Ærø Kommune Forord til lokalplanen Denne lokalplan omfatter ejendommen Søby

Læs mere

LOKALPLAN NR FOR ET BOLIGOMRÅDE I STRØBY BY Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Va11ø kommune, maj 1991 Kortet på forsiden er trykt

LOKALPLAN NR FOR ET BOLIGOMRÅDE I STRØBY BY Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Va11ø kommune, maj 1991 Kortet på forsiden er trykt LOKALPLAN NR. 4-02 - FOR ET BOLIGOMRÅDE I STRØBY BY Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Va11ø kommune, maj 1991 Kortet på forsiden er trykt med Geodætisk Instituts tilladelse (A. 894/70). VALLØ

Læs mere

Lokalplan nr. 210.16

Lokalplan nr. 210.16 okalplan nr. 210.16 Udvidelse af Super Best i Tårs Vedtaget 2. udkast, august 2003 Nord OKAPANOMRÅDE Bredgade Johs. Hansens Vej Vrejlev Klostervej HJØRRIN KOMMUNE TEKNISK FORVATNIN Den kommunale planlægning

Læs mere

Lokalplan nr Gefionscentret

Lokalplan nr Gefionscentret Lokalplan nr. 1.17 Gefionscentret INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse...3 Hvorfor lokalplan...3 Lokalplanens forhold til anden planlægning...4 Lokalplanens indhold...4 Lokalplanens retsvirkninger...5 Diverse

Læs mere

Lokalplan nr. 1.5 Den internationale Højskole i Helsingør

Lokalplan nr. 1.5 Den internationale Højskole i Helsingør Lokalplan nr. 1.5 Den internationale Højskole i Helsingør INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse...3 Lokalplanens indhold...4 Lokalplanens retsvirkninger...4 LOKALPLANEN...5 1 - Områdets afgrænsning...6 2 - Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan af kontor- og serviceerhverv, forsamlingslokaler o. lign.

Lokalplan af kontor- og serviceerhverv, forsamlingslokaler o. lign. Lokalplan 1.11.3 Lokalplan 1.11.3 Lokalplanen fastsætter bestemmelser for indholdet og den videre udformning af erhvervsområdet ved Ishøj Strandvej. Området fastholdes som erhvervsområde til mindre industri-

Læs mere

Lokalplan 80. Bolig og erhvervsområde i Hvalsø. Hvalsø Kommune

Lokalplan 80. Bolig og erhvervsområde i Hvalsø. Hvalsø Kommune Lokalplan 80 Bolig og erhvervsområde i Hvalsø Hvalsø Kommune Orientering Regler for Lokalplaners Udarbejdelse Indhold En lokalplan er en fysisk plan, der fastlægger de fremtidige forhold indenfor et afgrænset

Læs mere

Lokalplan nr. 857/6. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus

Lokalplan nr. 857/6. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus Lokalplan nr. 857/6 Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus PURHUS KOMMUNE Oktober 2003 VEJLEDNING Purhus Kommune Rådhuset Teknik og Miljø Bakkevænget

Læs mere

REGLER FOR SKILTNING ERHVERVSVIRKSOMHEDER

REGLER FOR SKILTNING ERHVERVSVIRKSOMHEDER SLAGELSE KOMMUNE REGLER FOR SKILTNING ERHVERVSVIRKSOMHEDER REGLER FOR SKILTNING ERHVERVSVIRKSOMHEDER INDLEDNING. Slagelse Kommune vil med disse skilteregler søge at få en smukkere skiltning på virksomhederne

Læs mere

LOKALPLAN 607. P-huset ved Rosenørnsgade. Randers Kommune. Lokalplan 607

LOKALPLAN 607. P-huset ved Rosenørnsgade. Randers Kommune. Lokalplan 607 LOKALPLAN 607 P-huset ved Rosenørnsgade Randers Kommune INDHOLD Indhold 2 Vejledning om lokalplanen Lokalplanens retsvirkninger herfra er lokalplanens bestemmelser juridisk gældende. Redegørelsen fortæller

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE TILLÆG NR. 4 TIL KOMMUNEPLAN 2005...5

INDHOLDSFORTEGNELSE TILLÆG NR. 4 TIL KOMMUNEPLAN 2005...5 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE...3 INDLEDNING...3 LOKALPLANOMRÅDET...3 LOKALPLANENS BAGGRUND OG FORMÅL...3 LOKALPLANENS INDHOLD...4 LOKALPLANEN I FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING...4 TILLÆG NR. 4 TIL KOMMUNEPLAN

Læs mere

Lokalplan nr. 46. for opsætning af vindmøller i Elkenøre

Lokalplan nr. 46. for opsætning af vindmøller i Elkenøre Lokalplan nr. 46 for opsætning af vindmøller i Elkenøre Indledning...3 Lokalplan nr. 46...3 Redegørelse...3 Baggrund...3 Formål...3 Beliggenhed...3 Eksisterende forhold...3 Omgivende landskab...3 Fremtidige

Læs mere

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole Greve Kommune Forslag Lokalplan nr.15.17 Tune Skole Lægehus ved Tune Skole Forslag til lokalplan er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget er vedtaget af Greve Byråd den 27.

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 1-27 Tømrergården, Boliger i Hårlev Vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. 17. marts 2005 Lokalplan nr. 1-27 for Tømrergården, Boliger i Hårlev Indholdsfortegnelse Lokalplanens

Læs mere

Digitale virksomhedsskilte og informationsskilte-/standere

Digitale virksomhedsskilte og informationsskilte-/standere Digitale virksomhedsskilte og informationsskilte-/standere Der er en stigende interesse fra erhvervsdrivende og foreninger for at opstille digitale skilte i det offentlige rum langs gader og veje. Digitale

Læs mere

VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for et område til offentlige formål i den nordøstlige del af Hårlev by. LOKALPLANENS REDEGØRELSE:

VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for et område til offentlige formål i den nordøstlige del af Hårlev by. LOKALPLANENS REDEGØRELSE: VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-03. Lokalplan for et område til offentlige formål i den nordøstlige del af Hårlev by. INDHOLDSFORTEGNELSE: LOKALPLANENS REDEGØRELSE: Side Lokalplanens indhold... 1. Lokalplanens

Læs mere

FAABORG KOMMUNE Lokalplan 2.95

FAABORG KOMMUNE Lokalplan 2.95 FAABORG KOMMUNE Lokalplan 2.95 Erhvervsområde i Kaleko oktober 2002 Indholdsfortegnelse Offentlighedsperiode 1 Lokalplanens baggrund 2 Bestemmelser 3 Lokalplan 2.95 3 1 Lokalplanens formål 3 2 Område og

Læs mere

Lokalplan nr for et område mellem Sønderjyllands Allé og Gustav Johannsens Vej

Lokalplan nr for et område mellem Sønderjyllands Allé og Gustav Johannsens Vej Lokalplan nr. 118 for et område mellem Sønderjyllands Allé og Gustav Johannsens Vej April 2001 INDLEDNING 1. Lokalplanens baggrund Lokalplanen udlægger området mellem Sønderjyllands Allé og Gustav Johannsens

Læs mere

Lokalplan nr for et område til skole, børneinstitutioner, grøntområde og boliger i Hårlev

Lokalplan nr for et område til skole, børneinstitutioner, grøntområde og boliger i Hårlev Vallø Kommune Lokalplan nr. 1-21 for et område til skole, børneinstitutioner, grøntområde og boliger i Hårlev Indhold Lokalplanens baggrund 2 Lokalplanens indhold 2 Områdets anvendelse 2 Områdets nye bebyggelse

Læs mere

Lokalplan nr Albertslund syd - Sportsplads. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune.

Lokalplan nr Albertslund syd - Sportsplads. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 4.3.1 Albertslund syd - Sportsplads Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91 l LOKALPLAN NR. 1.11 1991 THYHOLM KOMMUNE 7/91 THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1.11 for et boligområde i den sydøstlige udkant af Hvidbjerg by INDHOLD: side Redegørelse for lokalplanens forhold til den øvrige

Læs mere

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Tillæg 12 til Roskilde Kommuneplan 2013 2.B.6 2.BT.4 0 500 m 500 Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning.

Læs mere

LOKALPLANENS REDEGØRELSE: forhold til anden planlægning... A.

LOKALPLANENS REDEGØRELSE: forhold til anden planlægning... A. VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-13 Lokalplan for et område til erhvervsformål, beliggende ved Herlev Mark i Hårlev. Svend Andersen Plastic Industri R/S er beliggende på en del af arealet. INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

LOKALPLAN NR FOR VALLØ KOMMUNE. Udarbejdet af teknisk forvaltning, Teknisk afd. Udgivet af Vallø kommune, maj 1993.

LOKALPLAN NR FOR VALLØ KOMMUNE. Udarbejdet af teknisk forvaltning, Teknisk afd. Udgivet af Vallø kommune, maj 1993. LOKALPLAN NR. 4-05 FOR VALLØ KOMMUNE Udarbejdet af teknisk forvaltning, Teknisk afd. Udgivet af Vallø kommune, maj 1993. Kortet på forsiden er trykt med Geodætisk Instituts tilladelse (A.894/70) VALLØ

Læs mere

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod.

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. LOKALPLAN NR. 080503 for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. GIVE KOMMUNE 1 Hvad er en lokalplan Dette hæfte er en lokalplan for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. En lokalplan er en fysisk plan,

Læs mere

Forslag til LOKALPLAN 607. P-huset ved Rosenørnsgade. Randers Kommune. Lokalplanforslag 607

Forslag til LOKALPLAN 607. P-huset ved Rosenørnsgade. Randers Kommune. Lokalplanforslag 607 Forslag til LOKALPLAN 607 P-huset ved Rosenørnsgade Randers Kommune INDHOLD Høringsperiode minimum 8 uger fra offentliggørelsen af lokalplanen. Vejledning om lokalplanen Lokalplanens retsvirkninger herfra

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

Vallø kommune - Lokalplan Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby

Vallø kommune - Lokalplan Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby Vallø kommune - Lokalplan 4-06 Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby Indhold Lokalplanens redegørelse Lokalplanens indhold 3 Lokalplanens forhold tilanden kommunal planlægning 3 Kommuneplan

Læs mere

LOKALPLAN NR. 051 for et boligområde ved Skovvej og Skotteparken i Ballerup (vedtaget april 1989)

LOKALPLAN NR. 051 for et boligområde ved Skovvej og Skotteparken i Ballerup (vedtaget april 1989) LOKALPLAN NR. 051 for et boligområde ved Skovvej og Skotteparken i Ballerup (vedtaget april 1989) FORORD BAGGRUND FOR LOKALPLANEN På baggrund af ønsker fra grundejerforeningen "Klanparken" om mulighed

Læs mere

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 LOKALPLAN NR. 6-06 Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 Kortet på forsiden er trykt med Geodætisk Instituts tilladelse (A.894/70) VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 6-06

Læs mere

Lokalplan nr Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Lokalplan nr Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 7.10.1 Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet Hvad er en

Læs mere

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Kommuneplantillæg nr. 022

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Kommuneplantillæg nr. 022 LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Kommuneplantillæg nr. 022 496c 7 119b Restaurant-, hotel- og udstillingsformål Indsigelsesfrist 5. juli 2010 April 2010...... j.nr.01.02.05p21-0183

Læs mere

LOKALPLAN NR. 8. Fanø Kommune. Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979

LOKALPLAN NR. 8. Fanø Kommune. Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979 LOKALPLAN NR. 8 Fanø Kommune Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979 2 Lokalplan 8 Fanø Kommune Anmelder: Advokat Chr. V. Thuesen Torvegade 28 6700 Esbjerg J.nr. 260 ct/aj

Læs mere

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE VED ØRBÆK TRÆLAST, NYBORGVEJ, ØRBÆK ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 2003 1 Lokalplan nr. BE.51.13.01 Ændring af anvendelse af en del af matr.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 182 For et område ved Petersborgvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Hillerød kommune har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser ladet udarbejde lokalplan

Læs mere

KOMMUNE NR BELIGGENDE VED ØSTERMARKSVEJ ODDER LOKALPLAN FQR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL I QDOER BY.

KOMMUNE NR BELIGGENDE VED ØSTERMARKSVEJ ODDER LOKALPLAN FQR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL I QDOER BY. ODDER LOKALPLAN FQR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL I QDOER BY. KOMMUNE NR. 1069 BELIGGENDE VED ØSTERMARKSVEJ Odder Kommune Lokalplan nr. 1069 Lokalplan for et område til offentlige formål beliggende ved

Læs mere

Lokalplan nr. 857/1. Om overførsel af areal fra landzone til byzone for et område til erhvervsformål i Purhus

Lokalplan nr. 857/1. Om overførsel af areal fra landzone til byzone for et område til erhvervsformål i Purhus Lokalplan nr. 857/1 Om overførsel af areal fra landzone til byzone for et område til erhvervsformål i Purhus Purhus Kommune Juni 1998 VEJLEDNING Lov om Planlægning trådte i kraft den 1. januar 1992. Loven

Læs mere

Lokalplan nr. 59. for et område mellem Roskildevej, Azaleavej og Pelargonievej

Lokalplan nr. 59. for et område mellem Roskildevej, Azaleavej og Pelargonievej Lokalplan nr. 59 for et område mellem Roskildevej, Azaleavej og Pelargonievej August 1988 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at udlægge området langs Roskildevej til erhvervsbebyggelse

Læs mere

DRAGØR KOMMUNE LOKALPLAN 51. for et område ved Wiedergarden.

DRAGØR KOMMUNE LOKALPLAN 51. for et område ved Wiedergarden. DRAGØR KOMMUNE LOKALPLAN 51 for et område ved Wiedergarden. INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning side 3 Lokalplanens redegørelse side 4 Lokalplanområdet Lokalplanens indhold Forholdet til anden planlægning Lokalplanens

Læs mere

Nørre Alslev Kommune. Lokalplan nr. 40. Parkeringsplads Netto

Nørre Alslev Kommune. Lokalplan nr. 40. Parkeringsplads Netto Nørre Alslev Kommune Lokalplan nr. 40 Parkeringsplads Netto INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning side 3 Lokalplanens forholdet til anden planlægning side 4-6 Lokalplanens indhold side 7 Lokalplan nr. 40 side

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

Vallø kommune - Lokalplan 1-1 9

Vallø kommune - Lokalplan 1-1 9 Vallø kommune - Lokalplan 1-1 9 Lokalplan for et område tilboligbebyggelse på Nordmarken i Hårlev. Indhold side LOKALPLANENS REDEGØRELSE Lokalplanens indhold... 2 Lokalplanens forhold til anden kommunalplanlægning...

Læs mere

Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger

Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger Indhold Lokalplan nr. 5.2-1 for et bolig- og kolonihaveområde ved Holbækvej Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

LØKKEN -VRÅ KOMMUNE. LOKALPLAN NR. 5 M 2 M l M 2 M FOR ET OMRADE SYD FOR PILGÅRDSVEJ I VRENSTED TIL BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL.

LØKKEN -VRÅ KOMMUNE. LOKALPLAN NR. 5 M 2 M l M 2 M FOR ET OMRADE SYD FOR PILGÅRDSVEJ I VRENSTED TIL BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL. LØKKEN -VRÅ KOMMUNE v M LOKALPLAN NR. 5 M 2 M l M 2 M FOR ET OMRADE SYD FOR PILGÅRDSVEJ I VRENSTED TIL BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL. ~~ LBKKEN-VRÅ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5.2.1.2. Lokalplan for et område

Læs mere

TILLÆG 1 TIL LOKALPLAN

TILLÆG 1 TIL LOKALPLAN TILLÆG 1 TIL LOKALPLAN 10 For posthuset Værløse Bymidte FORSLAG i offentlig høring fra 12. maj til 8. juli 2009 Den røde plads Gågaden Posthuset Værløse Station Formål og baggrund Dette hefte indeholder

Læs mere

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE 11 - THYBORØN BY PLEJEHJEM I THYBORØN LOKALPLAN NR. 34 FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE Thyborøn-Harboøre kommune LOKALPLAN NR. 34 Plejehjem Godthåbs vej i Thyborøn Indholdsfortegnelse: Side REDEGØRELSE:...

Læs mere

LOKALPLAN Tillæg 1 til Lokalplan Erhvervsområde ved Slangerupvej FORSLAG. i offentlig høring fra 23. december 2016 til 23 februar 2017

LOKALPLAN Tillæg 1 til Lokalplan Erhvervsområde ved Slangerupvej FORSLAG. i offentlig høring fra 23. december 2016 til 23 februar 2017 LOKALPLAN 100-1 Tillæg 1 til Lokalplan 100 - Erhvervsområde ved Slangerupvej FORSLAG i offentlig høring fra 23. december 2016 til 23 februar 2017 UDKAST AF 30. NOVEMBER 2016 2 Tillæg 1 til Lokalplan 100

Læs mere

ØRB 4 K KOMMUNE LOKALPLAN NR. 8.5 FRØRUP

ØRB 4 K KOMMUNE LOKALPLAN NR. 8.5 FRØRUP ØRB 4 K KOMMUNE LOKALPLAN NR. 8.5 FRØRUP INDHOLDET AF LOKALPLANFORSLAGET Kommunalbestyrelsen ønsker gennem nærværende lokalpian at fastlægge retningslinier for udvidelse af eksisterende håndværkerområde

Læs mere

Lokalplan nr

Lokalplan nr Høje-Taastrup Kommune Lokalplan nr. 4.11.3 Et område beliggende på det østlige hjørne af Hovedgaden og Kallerupvej Hedehusene/Fløng Erhvervsformål: servicestation 23.01.1980 Kongsbak Informatik OMRADET

Læs mere

LOKALPLAN 117. For et område ved Klavs Nebs Vej 10 i Virum bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 117. For et område ved Klavs Nebs Vej 10 i Virum bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 117 For et område ved Klavs Nebs Vej 10 i Virum bydel Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden fan lokalplanen...................... 1 Lokalplanens indhold...........................

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Lokalplanens retsvirkninger... 2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget... 3

Indholdsfortegnelse. Lokalplanens retsvirkninger... 2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget... 3 Indholdsfortegnelse Side Forord... 2 Lokalplanens retsvirkninger... 2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget... 3 1. Beskrivelsen... 4 Nuværende forhold... 4 Fremtidige forhold... 4 2. Redegørelsen...

Læs mere

Lokalplantillæg nr Den Østrigske Villaby. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune.

Lokalplantillæg nr Den Østrigske Villaby. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplantillæg nr. 17.2.1 Den Østrigske Villaby Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

NR. 21o LOKALPLAN NØRREBROGADE OG BJARKESGADE, FRODES GADE KARR~ NR. 1462

NR. 21o LOKALPLAN NØRREBROGADE OG BJARKESGADE, FRODES GADE KARR~ NR. 1462 LOKALPLAN NR. 21o FOR EN DEL AF KARRÉEN ØSTERGADE, BJARKESGADE, FRODES GADE NØRREBROGADE OG KARR~ NR. 1462 ESBJERG KOMMUNE 1987 HVAD ER EN LOKALPLAN Efter kommuneplanlovens ikrafttræden den 1. februar

Læs mere