Til Dansk Friskoleforenings medlemsskoler. 19. februar Skolemeddelelse nr. 1, 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Til Dansk Friskoleforenings medlemsskoler. 19. februar 2014. Skolemeddelelse nr. 1, 2014"

Transkript

1 Til Dansk Friskoleforenings medlemsskoler Friskolernes hus Middelfartvej Asperup Telefon Giro CVR nr februar 2014 Skolemeddelelse nr. 1, Samarbejde med Lilleskolerne En plus en kan give tre! Det er potentialet i det regnestykke, som sekretariaterne i Dansk Friskoleforening og Lilleskolerne er gået i gang med at realisere. Ideen er ikke ny. I mange år har der i skoleforeningerne været talt om de fordele, der ligger i at arbejde sammen på sekretariatsniveau. Der er oplagte muligheder for ef- fektiviseringer og rationaliseringsgevinster ved et tættere samarbejde. Ikke mindst i forhold til medlemmerne men også i forhold til at styrke den interessevaretagelse, som foreningernes politikere er optaget af at udøve. Samarbejdet mellem Lilleskolerne og Dansk Friskoleforening vil udmønte sig i et formaliseret samarbejde på sekretariatsniveau, hvor vi trækker på hinandens kræf- ter og udnytter de kompetencer, vi tilsammen råder over. Foreningernes politiske ledelser fortsætter uændret. Lilleskolernes sekretariat i København består af to faste medarbejdere og en free- lancekonsulent, som betjener de 60 medlemsskoler. Dansk Friskoleforenings sekre- tariat på Fyn består af i alt ni medarbejdere, som betjener 270 medlemsskoler. Det er naturligvis tanken, at medlemmerne ved samarbejdet skal opleve en kvalitativ udvikling af den service, rådgivning og de tilbud, som medlemskabet giver adgang til. Samarbejdet er baseret på, at så meget som muligt kun gøres én gang på et sekretari- at, frem for - som tidligere - at alle værktøjer, publikationer m.v. bliver produceret to gange i to parallelle sekretariater. Sekretariaterne vil løbende udvikle det fælles samarbejde og den konkrete rådgivning, udvikle fælles databasesystem m.v. Det er ambitionen, at samarbejdet også vil frigive ressourcer til andre opgaver til gavn for medlemsskolerne og deres skolekredse. Vi arbejder på at få etableret et fælles telefonsystem, således at I som medlemmer må forvente, at rådgivningen fremover også vil kunne blive varetaget af ansatte på Lille- skolernes sekretariat. 2. Velkommen i Friskolernes Hus Friskolernes Kontor er blevet til Friskolernes Hus og her i slutningen af januar 2014 har vi endelig kunnet tage vores nye lokaler i brug. Efter at aftalen omkring lejemålet

2 faldt på plads i starten af oktober 2013, har håndværkerne knoklet for at gøre klar til vores indflytning. Resultatet af anstrengelserne er fantastiske. Vi har fået rigtigt dejlige rammer at ar- bejde i, og der er nu skabt mulighed for, at flere af foreningens aktiviteter kan samles. Det, at placere Friskolernes Hus tæt ved motorvejen og tæt ved Lillebæltsbroen, har været en strategisk beslutning. Vi vil som konsulenter gerne have kortere vej ud til medlemmerne, og vi vil også gerne skabe en ny praksis, hvor medlemmerne kommer til os for at få rådgivning, sparring eller anden assistance. I Friskolernes Hus kommer vi også til at udfolde vores sekretariatssamarbejde med Lilleskolerne. Der er mange driftsmæssige fordele ved sammenlægningen, og det er vores klare opfattelse, at der er flere ligheder end forskelle mellem de to foreninger. Vi glæder os til fortsat at servicere alle medlemmer og til at byde jer velkommen, når I kigger forbi Friskolernes Hus. 3. Regnskabsanalysen 2012 Dansk Friskoleforenings regnskabsanalyse for 2012 ligger nu på vores hjemmeside, og bliver der- udover udsendt i et eksemplar pr. skole, idet vi for- udsætter, at skolerne selv kopierer i det antal, der er brug for. Analysen illustrerer i tekst og grafer 233 friskolers nøgletal, fordeling af indtægter/udgifter, driftsre- sultat, driftskapital, egendækning, soliditetsgrad, likviditetsgrad mm. skolepenge* 15,8%* forældrebetaling,*sfo* 4,6%* andre*indtægter* 2,7%* renter* 0,1%* øvrige*stats&lskud* 12,9%* dri$s&lskud* 63,9%* 4. Ændring vedr. gruppelivspræmien i forenede gruppeliv for øvrigt personale Gruppelivspræmien for øvrigt personale i Forenede Gruppeliv er pr. 1/ steget fra kr. 149,- til kr. 153,-. Gruppelivspræmien for øvrigt personale i TopDanmark/Willis er uændret kr. 130,- i Brug for en lærervikar? Lærernes a- kasse tilbyder at hjælpe med at finde en ledig lærer, hvis skolen står og mangler en vikar til et kortere eller længerevarende vikariat. Frie Skolers Lærerfor- ening har gjort os opmærksomme på muligheden, og vi har vedhæftet yderligere in- formation omkring emnet. 6. Landsmøde og kandidatopstilling til hovedstyrelsen Hovedstyrelsen har besluttet, at fristen for opstilling af kandidater til hovedstyrelsen i år er den 4. april. Ved at følge vedhæftede link findes et skema til anmeldelse af kandidat, som kan downloades fra foreningens hjemmeside. De opstillede kandidater vil i april blive præsenteret på hjemmesiden og senere i programmet ved landsmø- det, hvorfor skemaet har plads til en kort præsentation af kandidaterne. Vi skal op-

3 fordre til, at skolerne overvejer opstilling af kandidater. I 2014 skal der ske valg af fire personer for en 3- årig periode. Bemærk i øvrigt de udsendte indbydelser til landsmødet i 2014, der holdes på Vingsted Hotel og Konferencecenter den maj. Vi håber på godt fremmøde, og det kan oplyses, at børne- og undervisningsminister Christine Antorini har lovet at deltage i landsmødet. Link til opstilllingsskabelon. 7. Satsregulering for tjenesterejser m.v. Med virkning fra 1. januar 2014 er taksterne for befordringsgodtgørelse uændret som følger: Almindelig godkendt kørsel: 2,10 kr. pr. km. Bemyndiget (og pålagt) kørsel indtil km. i et finansår: 3,73 kr. pr. km. Kørsel ud over km. i et finansår: 2,10 kr. pr. km. Hvad angår time- og dagpenge under tjenesterejser gælder følgende - Tjenesterejser med overnatning/over 24 timers varighed Rimelige udgifter refunderes mod dokumentation eller afregnes uændret med 398,- kr. pr. døgn/16,58 kr. pr. time. Hvis skolen betaler for alle måltider: Pr. døgn: 99,50 kr. Ved rejser i udlandet er dagpengebeløbet til de fleste lande 466,- kr. pr. døgn/19,42 kr. pr. time. Hvis skolen betaler for måltider, er satsen 116,- kr. pr. døgn. Yderligere oplysninger fås i Friskolernes Hus eller via Moderniseringsstyrelsens cirkulære om satsregulering. Højeste dagpengesats, som efter nærmere regler ofte skal udbetales ved de første 3 ledighedsdage, er pr. 1. januar 815 kr. pr. dag (for deltidsforsikrede 543 kr.). 8. Procentregulering af løn pr. 1. april 2014 Reguleringsprocenten pr. 1. april 2014 er på 1,7162%. Det vil sige at grundbeløb pr skal ganges med 1, Løntabel med virkning fra 1. april 2014 udsendes i marts måned Kurser om arbejdstid for frie grundskoler De frie grundskolers foreninger har i samarbejde med Moderniseringsstyrelsen og Undervisningsministeriet planlagt en stribe nye kurser om»arbejdstid«målrettet de frie grundskoler. Kurserne afvikles følgende steder og datoer: København, DGI- byen, mandag den 24. marts 2014, kl Slagelse, Hotel Frederik II, onsdag den 26. marts 2014, kl Middelfart, Comwell, mandag den 31. marts 2014, kl Århus, Scandic Århus Vest, fredag den 4. april 2014, kl Kurserne vil omhandle: De nye arbejdstidsreglers udfordringer for de frie grundskoler Gennemgang af de nye arbejdstidsregler via konkrete eksempler Kort om den nye ledelsesrolle Vi er godt i gang med at få de sidste detaljer på plads, og vi udsender link til tilmel-

4 ding snarest muligt. 10. Ny forretningsgang ved indbetaling til Efterlønskassen Efterlønskassen/Statens Administration Beløb vedrørende pensionsbidrag, hvilende medlemskab, seniorordninger, tilkøb af pensions alder mv. skal fra og med d. 1. februar 2014 indbetales til Statens Admini- stration. Indbetalingen foretages senest den 5. i den efterfølgende måned på: reg. nr.: 0216 konto: med angivelse af hvilken type betalingen vedrø- rer. Derudover skal skolerne hver måned oplyse følgende: navn cpr. nr. beskæftigelsesgrad skalatrin størrelse af pensionsbidrag om pensionsbidraget vedrører ordinært pensionsbidrag, seniorordning eller tilkøb af pensionsalder Ovennævnte oplysninger er blevet oplyst til de skoler, som tidligere betalte via pbs/nets, men da betalingen nu sker via en bankoverførsel, er det indtil videre nød- vendigt at oplyse ovennævnte pr. brev til Efterlønskassen, Statens Administration, Landgreven 4, Postboks 2193, 1017 København eller via mail - adm.dk 11. Gen- certificeringskursus for tilsynsførende Der er nu uddannet og certificeret knap 250 tilsynsførende og kurserne, hvor nye tilsynsførende bliver uddannet, fortsætter, så vi hele tiden sikrer, at skolerne kan vælge mellem flere muligheder ud fra listen over alle dem, der har gennemført ud- dannelsen. Men udvalget, der arrangerer disse kurser, har konstateret et behov for en opdate- ring på alt det nye, der sker i skoleverdenen i disse måneder og samtidig er der øn- sker om mulighed for sparring og netværk i forhold til tilsynsopgaven. Derfor er vi gået i gang med at arrangere en række kurser for jer, der er certificeret. Kurserne har ovennævnte dobbelte sigte, men derudover er det hensigten at kurser skal kunne danne baggrund for, at certificerede tilsynsførende kan få fornyet deres certificering. Certificeringen af tilsynsførende er gældende for 5 år ad gangen. For at få sin certificering fornyet skal den tilsynsførende deltage i en efteruddannelse. Det er tanken at denne efteruddannelse kan opnås ved at deltage i et af disse kurser. Planen er, at kurserne udbydes regelmæssigt forskellige steder i landet. Foreløbig er der planlagt 3 kurser: 27. maj 2014 i Købehavn. September 2014 i Østjylland Februar 2015 på Fyn Det er gratis at deltage i kurserne. Kurserne udbydes af Certificeringsudvalget, som er ansvarlig for certificeringsud- dannelsen, og de konkrete kurser arrangeres i praksis af skoleforeningerne.

5 12. Rettelse til minimumstimetal I Skolemeddelelse nr. 4 skrev vi, at det vejledende minimumstimetal (undervisnings- timer) fordeler sig således: kl. 2280; kl. 2760, og kl timer. Det er ikke helt korrekt. Det korrekte timetal fordeler sig således for de fagopdelte timer: 7. kl.: 960 timer; 8. kl.: 960 timer; og 9. kl.: 930 = 2850 timer. Vi beklager fejlen. 13. Lock- out/feriepengeberegning Lockoutens betydning for 2014 Selv om vi måske alle helst vil glemme lockouten i 2013, så spiller den stadig en rolle hér i For de lærere, som var ramt af lockouten, gælder det, at de ikke har optjent fuld ret til ferie samt til antal feriedage. Særlige feriedage Særlige feriedage tæller normalt 0,42 dag pr. mdr. April 2013(Lockout) tæller kun 4/30 af 0,42 svarende til 0,06 dag. Det vil sige, at en lærer ansat hele 2013 kun har ret til 4,64 særlige feriedage i skole- året 14/15. Det samme gælder hvis læreren stopper sit ansættelsesforhold. Da oplyses de 4,64 særlige feriedage ved afregning. Har læreren ikke været ansat hele 2013 beregnes de særlige feriedage som en for- holdsmæssigt del heraf, hvor april mdr. tæller med 0,06 dag. Feriedage for ansatte som stopper sit ansættelsesforhold før d. 4. juli 2014 De lockout ramte lærere optjente i april 2013 kun 4/30 af de normale 2,08 ferieda- ge= 0,28 feriedag. Dvs. Lærere som stopper deres ansættelsesforhold før den 4. juli 2014, og som skal have afregnet feriedage til feriekonto, kun har ret til 0,28 feriedag for april mdr. Eks.: En lærer ansat hele 2013 har ret til at få overført 23,16 feriedage til Ferie Konto. Ovennævnte er kun til brug ved oplysning af antal optjente dage. Det er vigtigt at understege, at ovennævnte kun vedrører beregningen af antal dage. Lærerne fik i lockoutperioden ikke løn, hvorfor der ikke er ændret på feriepengebe- regningsgrundlaget. Der beregnes ved afregning stadig 12,5% feriepenge samt 2,5% til særlige feriedage af feriepengeberegningsgrundlaget. Feriefradrag for lockoutramte lærere ansat før 1. april 2013 Ferie optjent i 2013 afholdes i 2014 med 20 dage i juli mdr., og 5 dage i august, men da de lockoutramte lærere ikke har optjent ret til fuld løn i april mdr., fradrages disse med 1,80 feriedag i august mdr. løn. Feriefradraget beregnes på følgende måde: Mdr. løn x 1,80 x 4,62% = Feriefradraget for august Husk at beregne samme fradrag i lærernes pension.

6 Detaljeret ferievejledningen for 2014 kan downloades fra Dansk Friskoleforeningens hjemmeside 14. Midler til inklusion og kvalificering på linielærerniveau I driftstilskuddet for 2014 indgår kr. 199 pr. elev, der kan betragtes som et tilskud til opkvalificering af lærere indenfor inklusion og liniefagsniveau. Midlerne er således allerede indeholdt i det tilskud, som skolen får tildelt! Der er nedsat et partsudvalg, der har til opgave at beskrive nogle hensigtserklærin- ger i fh.t., hvordan midlerne skal forvaltes. Partsudvalget består af repræsentanter fra skoleforeningerne, FSL, Moderniseringsstyrelsen og Undervisningsministeriet. Udvalget har været samlet i januar måned, men der foreligger endnu ikke endelige resultater fra dets arbejde. Når der foreligger hensigtserklæringer fra udvalget, vil der formentlig være lagt op til, at forvaltningen af det endelige forbrug sker i et samarbejde med tillidsrepræsen- tant eller anden medarbejderrepræsentant. Endvidere består driftstilskuddet i år også af et tilskud på kr. 215 pr. elev, som sko- lerne får ekstraordinært i forbindelse med folkeskolereformen. 15. Det blå sygesikringskort og andre forsikringsforhold ved udenlandsrejser Som det har været fremme i medierne, bortfalder dækningen på det gule sygesik- ringskort pr ved rejser i udlandet. Derfor skal skoler med rejser til udlan- det være ekstra opmærksomme i forhold til, hvordan elever og lærere er dækket i forbindelse med eventuel sygdom eller tilskadekomst. Det har allerede i en årrække været vigtigt at medbringe det Blå EU- sygesikringskort, som forældrene skal anskaffe. Kortet er gratis! Imidlertid vil det Blå Sygesikringskort ofte ikke dække i tilstrækkelig grad. Det Blå Sygesikringskort dækker ikke: Rejser uden for EU/EØS- lande Udgifter til hjemtransport Udgifter til, at en voksen (lærer) kan blive hos et barn, som bliver syg eller kommer til skade EU- sygesikringen dækker normalt kun, hvis behandleren er tilknyttet den offentlige sygesikring i det land, man besøger. Med ændringen kan det anbefales at skolerne overvejer en yderligere forsikrings- dækning blandt andet for hjemtransport. Med venlig hilsen Søren Stein Brinck Sekretariatsleder, Friskolernes Hus

Skolestart kræver en hjælpende hånd!

Skolestart kræver en hjælpende hånd! Skolestart kræver en hjælpende hånd! INDHOLDSFORTEGNELSE 1. HVAD SKAL DER TIL FOR, AT ØKONOMIEN KAN BÆRE?....7 Hvor kommer indtægterne fra?...8 Hvor skal vi bo?....10 Bæredygtighedsmodel....10 Økonomien

Læs mere

Løn- og ansættelsesvilkår for pædagogisk personale ved frie grundskoler. 1. april 2013 31. marts 2015 BUPL og Skoleforeningerne ved Frie Grundskoler

Løn- og ansættelsesvilkår for pædagogisk personale ved frie grundskoler. 1. april 2013 31. marts 2015 BUPL og Skoleforeningerne ved Frie Grundskoler Løn- og ansættelsesvilkår for pædagogisk personale ved frie grundskoler 1. april 2013 31. marts 2015 BUPL og Skoleforeningerne ved Frie Grundskoler Aftale Håndbog OK 2013 2015 for det pædagogiske personale

Læs mere

Dine muligheder som ledig. og det vi forventer af dig

Dine muligheder som ledig. og det vi forventer af dig Dine muligheder som ledig og det vi forventer af dig Indhold Indledning 3 Hvem skal jeg kontakte? 4 Skal du ringe til din lokale HK-afdeling? 5 Hvornår har jeg ret til dagpenge? 7 Hvor længe kan jeg få

Læs mere

DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG

DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG Det skal du vide som ledig Side 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Tilmeld dig som ledig på jobnet.dk... 3 3. Ledighedserklæring, opsigelse mv. til a-kassen... 3 4. Udbetaling af

Læs mere

Friskolernes Kontor Prices Havevej 11 5600 Fåborg Telefon 6261 3013 df@friskoler.dk www.friskoler.dk

Friskolernes Kontor Prices Havevej 11 5600 Fåborg Telefon 6261 3013 df@friskoler.dk www.friskoler.dk ÅRSBERETNING 2008 Årsberetning Marts 2009 ISSN 0903-3181 Dansk Friskoleforening Friskolernes Kontor Prices Havevej 11 5600 Fåborg Tlf. 6261 3013 Fax 6261 3911 www.friskoler.dk df@friskoler.dk Udgivet af

Læs mere

VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge

VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge Ase La Cours Vej 7 2000 Frederiksberg Tlf. 7013 7013 ase.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Ret til dagpenge 5 Kontakt til jobcentret og Ase 9 Arbejde samtidig med dagpenge 15

Læs mere

Kelly-koncernen har hovedsæde i Troy, Michigan i USA og har siden opstarten i 1946 udviklet sig til en dynamisk virksomhed med kontorer verden over.

Kelly-koncernen har hovedsæde i Troy, Michigan i USA og har siden opstarten i 1946 udviklet sig til en dynamisk virksomhed med kontorer verden over. Velkommen hos Kelly! Vi er glade for at byde dig velkommen som medarbejder hos Kelly. I den forbindelse vil vi gerne kort introducere os selv: Kelly Services er en af verdens største rekrutterings- og

Læs mere

UDENLANDSK MEDARBEJDER?

UDENLANDSK MEDARBEJDER? MODTAGELSE OG FASTHOLDELSE AF UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT UDENLANDSK MEDARBEJDER? Hvis du har eller overvejer at ansætte udlændinge i din virksomhed, er denne håndbog en genvej til et godt samarbejde. Modtagelse

Læs mere

Fleksjob. Indhold og holdninger

Fleksjob. Indhold og holdninger Fleksjob Indhold og holdninger HK Danmark også for ansatte i fleksjob Der er mange gode og vigtige grunde til at være med i en fagforening det ændrer sig ikke ved ansættelse i et fleksjob. Nogle gange

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse 2013 Handlingsplan

Brugertilfredshedsundersøgelse 2013 Handlingsplan Brugertilfredshedsundersøgelse 2013 Handlingsplan Fordelingssekretariatet har gennemført en brugertilfredsundersøgelse. Undersøgelsen er påbegyndt den 3. september og afsluttet ultimo den 18. september

Læs mere

Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området

Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området 6. udgave 1. DECEMBER 2008 0. OM DENNE VEJLEDNING... 5 1. INDLEDNING... 6 2. RET TIL FRAVÆR OG DAGPENGE... 8 2.1. GENERELT... 8 2.2. FORLÆNGELSE AF ORLOVEN...

Læs mere

Pensionist. eller. Efterlønsmodtager. Nogle vigtige oplysninger. Pensionisternes Samvirke. 12. udgave LO Faglige Seniorer

Pensionist. eller. Efterlønsmodtager. Nogle vigtige oplysninger. Pensionisternes Samvirke. 12. udgave LO Faglige Seniorer Pensionist eller Efterlønsmodtager 2011 Nogle vigtige oplysninger & Pensionisternes Samvirke 12. udgave LO Faglige Seniorer Udgiver: Pensionisternes Samvirke Griffenfeldsgade 58 2200 København N tlf: 35

Læs mere

Snart på pension? 3. Planlæg din tilbagetrækning 4. Brug pensionsoverblikket 8. Mere information 15

Snart på pension? 3. Planlæg din tilbagetrækning 4. Brug pensionsoverblikket 8. Mere information 15 Snart på pension? Snart på pension? 3 Planlæg din tilbagetrækning 4 Brug pensionsoverblikket 8 Offentlige ydelser i samspil med pension Mere information 15 10 Snart på pension? Måske er du allerede i gang

Læs mere

Kom godt i gang som selvstændig

Kom godt i gang som selvstændig 1 Kom godt i gang som selvstændig 2 3 Indhold 04 MA har svarene på dine selvstændige spørgsmål 05 Det vil vi råde dig til at undersøge på forhånd 08 Sådan kan du forsikre dig 12 Honorarog freelancearbejde

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende 15.74.10.90. Ansøgningsfrist d. 31.

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende 15.74.10.90. Ansøgningsfrist d. 31. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold samt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende

Læs mere

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Hold fast og skab plads samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Indhold 2 Forord 4 Hvorfor denne pjece? 6 Det rummelige arbejdsmarked 8 Arbejdsevnemetode 11 Beskæftigelsesindsatslov 14

Læs mere

Fortsat syg hjælp til at komme videre

Fortsat syg hjælp til at komme videre Fortsat syg hjælp til at komme videre Vejledning om Revalidering, Fleksjob og Førtidspension Vi er klar til at hjælpe dig Denne pjece er til dig, hvis helbred gør det svært at arbejde på almindelige vilkår.

Læs mere

Nye regler for gymnasielærere - 2. udgave

Nye regler for gymnasielærere - 2. udgave Vejledning om Nye regler for gymnasielærere - 2. udgave (stx, hf, hhx, htx) November 2013 Vejledning om nye regler for gymnasielærere (stx, hf, hhx, htx) - 2. udgave Udgivet november 2013 Udgivet af Moderniseringsstyrelsen

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

Pensionist. eller. Efterlønsmodtager. Nogle vigtige oplysninger. 15. udgave Danske Seniorer

Pensionist. eller. Efterlønsmodtager. Nogle vigtige oplysninger. 15. udgave Danske Seniorer Pensionist eller Efterlønsmodtager 2014 Nogle vigtige oplysninger 15. udgave Danske Seniorer Udgiver: Danske Seniorer Griffenfeldsgade 58 2200 København N Tlf.: 35 37 24 22 Mail: info@danske-seniorer.dk

Læs mere

Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams

Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams Oktober 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resumé og anbefalinger 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 2 1.2 Ankestyrelsen

Læs mere

Guide. til dagpengesystemet

Guide. til dagpengesystemet Guide til dagpengesystemet Forord Denne pjece handler om, hvad der sker, når du bliver ledig. Hvilke krav der stilles til dig, hvilke rettigheder du har, og hvad vi kan hjælpe dig med. Du får samtidig

Læs mere

Nye regler for gymnasielærere - 3. udgave

Nye regler for gymnasielærere - 3. udgave Vejledning om Nye regler for gymnasielærere - 3. udgave (stx, hf, hhx, htx) December 2014 Vejledning om nye regler for gymnasielærere (stx, hf, hhx, htx) - 3. udgave Udgivet december 2014 Udgivet af Moderniseringsstyrelsen

Læs mere

Håndbog (BPA) I Hedensted Kommune

Håndbog (BPA) I Hedensted Kommune Håndbog Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Servicelovens 96 I Hedensted Kommune Godkendt i Social- og Sundhedsudvalget den 7/12 2011 Social og Sundhed Visitation og Rådgivning - Psykiatri og Handicap

Læs mere

Indsats for ledige selvforsørgede betaler sig!

Indsats for ledige selvforsørgede betaler sig! Indsats for ledige selvforsørgede betaler sig! - Få inspiration til den kommunale indsats for ledige selvforsørgede flygtninge ogkommunale indvandrere Få inspiration til den indsats over for ledige selvforsørgede

Læs mere

31 Personlig assistance til handicappede i job. 32 Aflastning børn med handicap. 33 Aflastning, afløsning og botilbud. 34 Støtte til huslejen

31 Personlig assistance til handicappede i job. 32 Aflastning børn med handicap. 33 Aflastning, afløsning og botilbud. 34 Støtte til huslejen Hjælp fra det offentlige Hvert år indlægges mere end 25.000 voksne med hjertekarsygdom, og der fødes mellem 500 og 600 børn med hjertefejl. Det medfører store omvæltninger i tilværelsen, og mange spørgsmål

Læs mere

Når du er blevet ledig

Når du er blevet ledig Når du er blevet ledig A-kassen 2 Fødevareforbundet NNFs a-kasse Når du er blevet ledig - skriftlig vejledning Juli 2013 3 Indholdsfortegnelse Medlemskravet... 7 Beskæftigelseskravet... 7 Ledighedskravet...

Læs mere

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling CVR-nummer og bankkonto 09 i foreningen 10 Børneattester og STEP BY STEP GUIDE START EN FORENING Indholdsfortegnelse Indledning Folkeoplysningsloven CVR-nummer, bankkonto 24 26 Medlemskab af 31 32 34 38

Læs mere

Vejledning om. Aftale om fravær af familiemæssige årsager. Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner,

Vejledning om. Aftale om fravær af familiemæssige årsager. Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner, Vejledning om Aftale om fravær af familiemæssige årsager Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner, 2 Forord Aftalen om fravær af familiemæssige årsager blev ændret ved

Læs mere