EKSAMEN Vi byder dig velkommen til VIA University College - Læreruddannelsen i Silkeborg og sender dette materiale til information.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EKSAMEN 2013. Vi byder dig velkommen til VIA University College - Læreruddannelsen i Silkeborg og sender dette materiale til information."

Transkript

1 Vi byder dig velkommen til VIA University College - Læreruddannelsen i Silkeborg og sender dette materiale til information. Læreruddannelsen har følgende adresse og telefonnummer: Nattergalevej 1, Postboks Silkeborg - tlf Hjemmeside: Der er mulighed for at købe frokost - kantinen er åben hver dag til kl Begyndelsestidspunkt for første eksamination aftales med eksaminator. Godkendelse af eventuelle eksamensspørgsmål forhandles ligeledes direkte mellem censor og eksaminator. Alle oplysninger og materiale vedr. eksamen kan hentes på hjemmesiden/ kontakt os / for censor eller direkte på censorhjemmesiden: Til orientering kan vi oplyse, at følgende hoteller har statsaftale: Radisson SAS Hotel tlf Ferskvandscentret, Vejlsøvej 51 tlf Hotel Scandic, Udgårdsvej 2 tlf HUSK at reservere værelse i god tid. Vi glæder os til se dig i Silkeborg! E k s a m e n VIA University College - Læreruddannelsen i Silkeborg - maj

2 Links til diverse bekendtgørelser 2006 uddannelsen: Lov (nr.579 af ) uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen (gældende) https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=25113 Bekendtgørelse (408 af ) uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen (gældende) https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id= Meritlæreruddannelsen: https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id= Eksamen og censors opgaver: Bekendtgørelse (nr 262 af ) karakterskala og anden bedømmelse (gældende) https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=25308 Bekendtgørelse (714 af ) om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser (gældende) https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id= Eksamens gennemførelse A. Skriftlige prøver Umiddelbart efter afslutningen af den skriftlige prøve sender vi besvarelserne pr. brev/pakke til censor. Censor bør straks efter modtagelsen kontrollere, at antallet af besvarelser passer med antallet af studerende, opført på den medfølgende deltagerliste. I tilfælde af uoverensstemmelse kontaktes læreruddannelsen hurtigst muligt. B. Mundtlige prøver Til mundtlige prøver sender læreruddannelsen forslag til eksamensspørgsmål/opgaver/korte skriftlige oplæg til censor. Der medsendes redegørelse for eksamensstoffet samt studieordning, som også kan hentes på læreruddannelsens hjemmeside. Eventuelle forhandlinger om eksamensspørgsmål foregår direkte mellem censor og eksaminator. Aftale om tidspunkt for første eksamination træffes mellem censor og eksaminator. Længden af hver eksaminationstid (inkl. votering) FAG Individuel Gruppestørrelse 1 person 2 personer 3 personer 4 personer Linjefag 45 min. 75 min. 95 min. 105 min. Fællesfag 30 min. 50 min. 65 min. 75 min. Bachelorprojekt 45 min VIA University College - Læreruddannelsen i Silkeborg - maj 2013

3 Af hensyn til de efterfølgende eksaminander bør eksaminationstiden ikke overskrides. C. Karaktergivning og karakterlister Når et eksamensforløb er gennemført, skal der gives en karakter. Et eksamensforløb anses for gennemført, når den studerende har været til stede under hele forløbet, et vil sige, indtil censor eller eksaminator erklærer den mundtlige prøve for afsluttet. Der udsendes en karakterliste for hvert hold og hvert fag for sig Hvis et eksamensforløb ikke er gennemført, skrives eksamen afbrudt ud for den pågældende eksaminands navn. Hvis en studerende udebliver fra eksamen, skrives ej mødt. Af sikkerhedsgrunde anføres karaktererne 2 og 0 som 02 og 00. Censorerne erindres om, at karakterlisterne skal dateres og underskrives af såvel censor som eksaminator. Efter afslutningen af eksamen afleveres karakterlisterne på læreruddannelsens studiekontor. Ved aflevering efter studiekontorets lukketid træffes særskilt aftale. D. Indberetning til institutionens uddannelsesleder Finder en censor, at der ved eksamen er forekommet forhold, som bør forelægges institutionens uddannelsesleder til nærmere undersøgelse, skal censor snarest muligt efter eksamens afslutning skrive en indberetning herom. Institutionens uddannelsesleder undersøger herefter forholdet og træffer en afgørelse, som meddeles censor og øvrige implicerede. Opgørelse af rejseudgifter A. Vejledning om godtgørelse af rejseudgifter Censorer, der medvirker ved de afsluttende prøver og eksaminer ved læreruddannelsen er berettiget til at få deres rejse- og opholdsudgifter i forbindelse med censuren godtgjort af staten efter de for statens tjenestemænd gældende regler. B. Offentligt eller eget transportmiddel På tjenesterejser skal der fortrinsvis benyttes offentlige transportmidler. Ønsker censor at benytte eget transportmiddel, som ud fra en samlet betragtning er det mest hensigtsmæssige og økonomiske, kan der gives tilladelse ved henvendelse til Læreruddannelsen i Silkeborg. Fly må kun benyttes efter forud indhentet tilladelse fra Læreruddannelsen i Silkeborg. Det samme gælder leje af bil uden fører. Udgifter til taxakørsel godtgøres kun, når Læreruddannelsen i Silkeborg skønner, at ganske særlige forhold har gjort det nødvendigt at anvende taxa. Det skal af den medsendte kvittering fremgå, hvorfra og hvortil der er kørt, samt hvorfor taxa er anvendt. Godtgørelse for benyttelse af eget befordringsmiddel ydes for det antal kilometer, der er kørt i forbindelse med rejsen til og fra den by, hvor censuren foregår. Til censorer, som er offentligt ansat, kan der dog ikke ydes godtgørelse for flere kilometer end der ville være kørt, hvis rejsen var påbegyndt og/eller afsluttet på tjenestestedet. Der ydes ikke godtgørelse for lokal kørsel til og fra hotel eller andet midlertidigt opholdssted. (se punkt D). C. Udgifter til måltider o.lign. På tjenesterejser, der er forbundet med overnatning og varer mere end 24 timer, udbetales time- og dagpenge. På andre tjenesterejser refunderes rimelige merudgifter til måltider o. lign. mod dokumentation. Dog berettiger følgende tjenesterejser hverken til time- og dagpenge eller til refusion af merudgifter. a) tjenesterejser, som strækker sig mindre end 8 km fra tjenesterejsens udgangspunkt b) tjenesterejser, som varer mindre end 5 timer. VIA University College - Læreruddannelsen i Silkeborg - maj

4 D. Time- og dagpenge Time- og dagpenge skal dække merudgifter til måltider og småfornødenheder, transport på bestemmelsesstedet (bus, taxa) m.m. Dagpengene udbetales for hver fulde 24 timer, tjenesterejsen varer. Derudover udbetales timepenge pr. påbegyndt time. Timepengene udgør 1/24 af dagpengebeløbet. E. Hoteldispositionsbeløb Dokumenterede udgifter til hotelværelse eller anden af tjenestestedet godkendt indkvartering refunderes inden for de anførte maksimumsbeløb pr. overnatning. Hoteldispositionsbeløbet skal kun dække den rene overnatningsudgift, ikke betaling for eventuel morgenmad på overnatningshotellet. F. Morgenmåltid Udgifter til morgenmåltid afholdes af time- og dagpengene. Hvis morgenmåltid er obligatorisk på overnatningshotellet, anses morgenmad for indtaget dér med den virkning, at der foretages fradrag i time- og dagpengene med måltidets faktiske pris, dog maksimalt med 15 % af dagpengebeløbet. Hvis hotelværelset deles med en ledsager, der ikke er omfattet af aftalen, refunderes højst det fastsatte hoteldispositionsbeløb. G. Takster pr. 1. januar 2013 Kørsel med egen bil eller motorcykel, pr. km kr. 2,13 Dagpenge pr. fulde døgn kr. 390,00 Timepenge pr. påbegyndt time ud over fulde døgn kr. 16,25 Hoteldispositionsbeløb (max. pr. overnatning) kr. 1025,00 Fradrag for obligatorisk morgenmåltid kr. 58,50 Vederlag indregnes i arbejdstiden Opgørelse af arbejdstid - censorer, der er ansat på en læreruddannelse, og som skal have vederlaget indregnet i arbejdstiden. Opgørelsen sker på blanketten Censorhonorar (indregnes) som tilsendes fra VIA Læreruddannelsen i Silkeborg, eller hentes på censorhjemmesiden, hvor skemaet kan udfyldes elektronisk. Blanketten skal afleveres/sendes til VIA Læreruddannelsen i Silkeborg sammen med rejseafregningen og bilag. Vederlag udbetales Opgørelse af arbejdstid - censorer, der er ansat på en læreruddannelse, og som skal have vederlaget udbetalt, samt censorer, der ikke er ansat på en læreruddannelse. Opgørelsen sker på blanketten Censorhonorar (udbetaling), som tilsendes fra VIA Læreruddannelsen i Silkeborg, eller hentes på censorhjemmesiden, hvor skemaet kan udfyldes elektronisk. Blanketten skal afleveres/sendes til Læreruddannelsen i Silkeborg sammen med rejseafregning. Det kan oplyses, at vederlaget for 60 minutters censur er kr. 347,34 jvf. Finansministeriets lønoversigter pr , satsgruppe B. Hertil kommer 12,5% i feriepenge, der kommer til udbetaling i næste kalenderår. Censorberetning I forbindelse med løsning af censoropgaver i læreruddannelsen skal der udarbejdes en censorberetning for hvert gennemført eksamensforløb. 4 VIA University College - Læreruddannelsen i Silkeborg - maj 2013

5 VIA University College - Læreruddannelsen i Silkeborg - maj

6 6 VIA University College - Læreruddannelsen i Silkeborg - maj 2013

7 VIA University College - Læreruddannelsen i Silkeborg - maj

8 8 VIA University College - Læreruddannelsen i Silkeborg - maj 2013

9 VIA University College - Læreruddannelsen i Silkeborg - maj

10 10 VIA University College - Læreruddannelsen i Silkeborg - maj 2013

11 Blanketten hentes på hvor den skal udfyldes elektronisk VIA University College - Læreruddannelsen i Silkeborg - maj

12 12 VIA University College - Læreruddannelsen i Silkeborg - maj 2013

Praktiske oplysninger for censorer ved. Læreruddannelsen UCC

Praktiske oplysninger for censorer ved. Læreruddannelsen UCC Praktiske oplysninger for censorer ved Læreruddannelsen UCC Vi byder dig velkommen til Læreruddannelsen, Professionshøjskolen UCC. Læreruddannelsen Zahle Linnésgade 2, 1361 København K Læreruddannelsen

Læs mere

Københavns Kommune og Kommunale Tjenestemænd og overenskomstansatte har indgået aftale om tjenesterejser.

Københavns Kommune og Kommunale Tjenestemænd og overenskomstansatte har indgået aftale om tjenesterejser. Økonomiforvaltningen Novemer 1999 J.nr. 2.02.006.pa.001/99 Københavns Kommune og Kommunale Tjenestemænd og overenskomstansatte har indgået aftale om tjenesterejser. Aftalen træder i kraft pr. 5. oktober

Læs mere

Vi glæder os til et godt samarbejde!

Vi glæder os til et godt samarbejde! Vi byder dig velkommen som censor til Administrationsbacheloruddannelsen VIA University College Kontaktoplysninger: Administrationsbacheloruddannelsen i Aarhus og Viborg Skejbyvej 15, 8240 Risskov Tlf.

Læs mere

IT-Universitetets interne vejledning om tjenesterejser

IT-Universitetets interne vejledning om tjenesterejser IT-Universitetets interne vejledning om tjenesterejser Indholdsfortegnelse 1.0 Definition og bevilling af en tjenesterejse... 2 1.1 Beregning af rejsens varighed og længde.... 3 1.2 Ansøgning om og bestilling

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Tjenesterejseaftalen

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Tjenesterejseaftalen FINANSMINISTERIET Cirkulære om Tjenesterejseaftalen 2000 INDHOLD Side CIRKULÆRE 1. Indledning...1 2. Ændringer i aftalen...1 3. Generelle bemærkninger...4 4. Bemærkninger til de enkelte bestemmelser...6

Læs mere

CENSORVEDERLAG i Læreruddannelsen (2007 & 2013 BEK.)

CENSORVEDERLAG i Læreruddannelsen (2007 & 2013 BEK.) CENSORVEDERLAG i Læreruddannelsen (2007 & 2013 BEK.) Følgende opgørelsesmetoder for beregning af censorvederlag gælder alle censorer i læreruddannelsen, såvel eksterne som interne. I foråret 2014 har LLN

Læs mere

Praksis for beregning af befordringsudgifter

Praksis for beregning af befordringsudgifter Praksis for beregning af befordringsudgifter Med virkning pr. 1. august 2009 indfører Beredskabsstyrelsen Hedehusene (BRSH) ny praksis for beregning af befordringsudgifter (den såkaldte transportgodtgørelse).

Læs mere

Af væsentlige ændringer i forhold til den tidligere tjenesterejseaftale kan nævnes:

Af væsentlige ændringer i forhold til den tidligere tjenesterejseaftale kan nævnes: Side 1 Dampfærgevej 22 Postboks 2593 2100 København Ø Tlf.: 3529 8100 August 2000 J.nr. 7-2113-2/00 NY TJENESTEREJSEAFTALE Der er indgået aftale om en ny tjenesterejseaftale mellem Finansministeriet og

Læs mere

Vejledning til censorformandskaberne

Vejledning til censorformandskaberne Censorsekretariatet Vejledning til censorformandskaberne www.censorsekretariatet.dk Censorsekretariatet, Porthusgade 1, 9000 Aalborg, kontakt@censorsekretariatet.dk, 7269 8700 Indhold Censorformandskabets

Læs mere

Vejledning om udbetaling af tilskud

Vejledning om udbetaling af tilskud Figur 1 Vejledning om udbetaling af tilskud til projekter vedrørende etablering af attraktive levevilkår og nye arbejdspladser i landdistrikterne Oktober 2011 Kolofon Vejledning om udbetaling af tilskud

Læs mere

Honorarer Mødediæter Tabt arbejdsfortjeneste 1) KKR s formænd/-næstformænd X - - X X KKR s øvrige medlemmer - X X X X. Honorar Mødediæter

Honorarer Mødediæter Tabt arbejdsfortjeneste 1) KKR s formænd/-næstformænd X - - X X KKR s øvrige medlemmer - X X X X. Honorar Mødediæter N OTAT Honorering af KKR's medlemmer og KKR s udpegede repræsentanter i regionale fora I dette papir beskrives honoreringen af KKR s medlemmer og KKR s udpegede repræsentanter i regionale fora (sundhedskoordinationsudvalg,

Læs mere

Vejledning om udbetaling af tilskud

Vejledning om udbetaling af tilskud Figur 1 Vejledning om udbetaling af tilskud til projekter vedrørende bæredygtig udvikling i fiskeriområderne Oktober 2011 Kolofon Vejledning om udbetaling af tilskud til projekter vedrørende bæredygtig

Læs mere

På rejse for TL Gældende fra 1. januar 2015

På rejse for TL Gældende fra 1. januar 2015 På rejse for TL Gældende fra 1. januar 2015 Indhold Side Når du rejser for TL 2 Hvem gælder reglerne for? 2 Generelt 2 Transport 2 Mad og drikke 4 Småfornødenheder 4 Overnatning 4 Telefon 4 Tabt arbejdsfortjeneste

Læs mere

Vejledning om udbetaling af tilskud

Vejledning om udbetaling af tilskud Vejledning om udbetaling af tilskud til projekter vedrørende etablering af attraktive levevilkår og nye arbejdspladser i landdistrikterne September 2008 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FødevareErhverv

Læs mere

Sommereksamen 2013 på Viby Gymnasium

Sommereksamen 2013 på Viby Gymnasium Sommereksamen 2013 på Viby Gymnasium Kære elev Du kan her finde mange regler og praktiske råd vedr. eksamen. Udover denne oversigt vil du kunne læse om det enkelte fag på Undervisningsministeriets hjemmeside

Læs mere

1. Indledning. 2. Eksamensterminer. 3. Indstilling, genindstilling og framelding til prøver

1. Indledning. 2. Eksamensterminer. 3. Indstilling, genindstilling og framelding til prøver 18. Eksamensbestemmelser for læreruddannelsen ved UC Lillebælt - Læreruddannelsen i Jelling gældende for årgang 2006 og tidligere årgange (gammel læreruddannelse) 18. Eksamensbestemmelser for læreruddannelsen

Læs mere

Formålet med politikken er endvidere at definere institutionens retningslinjer på områder, som tjenesterejseaftalen overlader til lokal fortolkning.

Formålet med politikken er endvidere at definere institutionens retningslinjer på områder, som tjenesterejseaftalen overlader til lokal fortolkning. 1 Indholdsfortegnelse Formålet med politikken... 3 Lovgivning... 3 Hvad er en tjenesterejse?... 3 Rejsesekretariatet... 3 Principper for gennemførelsen af tjenesterejser... 4 Tilrettelæggelse... 4 Særligt

Læs mere

Lærervejledning. for afgivelse af standpunktsbedømmelse, afvikling af prøver og censorvirksomhed

Lærervejledning. for afgivelse af standpunktsbedømmelse, afvikling af prøver og censorvirksomhed for afgivelse af standpunktsbedømmelse, afvikling af prøver og censorvirksomhed 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 2 2. Afgivelse af standpunktsbedømmelse... 3 3. Mundtlig prøve i områdefag,

Læs mere

Forskningsmidler. Appendix til FAS regulativet

Forskningsmidler. Appendix til FAS regulativet Forskningsmidler Appendix til FAS regulativet Koncern HR Koncernøkonomi November 2014 Indledning Appendix til FAS-regulativet er ment som et kort supplement til»regulativ vedrørende eksternt finansierede

Læs mere

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i beskæftigelse Efteråret 2014

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i beskæftigelse Efteråret 2014 Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i beskæftigelse Efteråret 2014 VIA University College Videreuddannelse og Kompetenceudvikling www.via.dk/videreuddannelse Forord Denne Eksamensvejledning har til formål

Læs mere

Eksamensreglement. EUD uddannelserne. Skive Tekniske Skole. December 2014.

Eksamensreglement. EUD uddannelserne. Skive Tekniske Skole. December 2014. Eksamensreglement EUD uddannelserne Skive Tekniske Skole. December 2014. 1 Eksamensreglement. Eksamensreglementet henvender sig til alle der er involveret i eksamensafviklingen for Erhvervsuddannelserne

Læs mere

Komiteen sender en (elektronisk) ansøgning vedr. foredraget/kurset til sekretariatet på Skærum Mølle (ansøgningen findes på www.fuko.

Komiteen sender en (elektronisk) ansøgning vedr. foredraget/kurset til sekretariatet på Skærum Mølle (ansøgningen findes på www.fuko. Folkeuniversitetets Komitestyrelse Skærum Møllevej 4 DK-7570 Vemb T: 97490595 E: kontor@fuko.dk w: www.fuko.dk Hvad er Folkeuniversitet? Folkeuniversitetet tilbyder forelæsninger, kurser, ekskursioner

Læs mere

Regler for vederlag, økonomiske ydelser mv. for medlemmer af. Det følgende regelsæt fastlægger de ydelser, der tilkommer medlemmer

Regler for vederlag, økonomiske ydelser mv. for medlemmer af. Det følgende regelsæt fastlægger de ydelser, der tilkommer medlemmer Regler for vederlag, økonomiske ydelser mv. for medlemmer af Regionsrådet for Region Syddanmark m. fl. Det følgende regelsæt fastlægger de ydelser, der tilkommer medlemmer af Regionsrådet for Region Syddanmark

Læs mere

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Praktikophold 2010. Til den studerende

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Praktikophold 2010. Til den studerende Datamatiker & Pba i Softwareudvikling Praktikophold 2010 Til den studerende Erhvervsakademiet Lillebælt, Boulevarden 48, 7100 Vejle 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Formål med praktikophold... 1 2. Hvem finder

Læs mere

Pauser Ingen eksaminand må forlade sin plads uden tilladelse fra tilsynsførende.

Pauser Ingen eksaminand må forlade sin plads uden tilladelse fra tilsynsførende. Teknisk Gymnasium, Eksamensreglement (Gælder også TERMINSPRØVER og ÅRSPRØVER, med mindre andet er meddelt) Skolens eksamensansvarlige: Inspektørerne Gisela Tolstoy og Carsten Clausen. Skriftlig eksamen

Læs mere

Prøve- og eksamensvejledning. Diplomuddannelse i formidling af kunst og kultur for børn og unge

Prøve- og eksamensvejledning. Diplomuddannelse i formidling af kunst og kultur for børn og unge Prøve- og eksamensvejledning Diplomuddannelse i formidling af kunst og kultur for børn og unge Efteråret 2015 VIA University College Efter- og videreuddannelse www.via.dk/videreuddannelse Forord Denne

Læs mere

Vejledning om udbetaling af tilskud under innovationsloven

Vejledning om udbetaling af tilskud under innovationsloven Vejledning om udbetaling af tilskud under innovationsloven Oktober 2011 Figur 1 jáåáëíéêáéí=ñçê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá= Kolofon Vejledning om udbetaling af tilskud under innovationsloven Denne

Læs mere

1. Rejseudgifter svarende til tog på 2. klasse inkl. evt. pladsreservationer samt kørsel i egen bil refunderes (se pkt. a.).

1. Rejseudgifter svarende til tog på 2. klasse inkl. evt. pladsreservationer samt kørsel i egen bil refunderes (se pkt. a.). NOTAT Politik for honorarer, rejserefusioner, repræsentationsudgifter m.m. i DUF Udgangspunktet for DUFs politik for honorarer, rejserefusioner, repræsentationsudgifter m.m. er at tage hensyn til to forhold:

Læs mere

FORSVARETS PERSONELTJENESTE UDSENDELSE AF CIVILE AC ERE TIL INTERNATIONALE OPERATIONER

FORSVARETS PERSONELTJENESTE UDSENDELSE AF CIVILE AC ERE TIL INTERNATIONALE OPERATIONER FORSVARETS PERSONELTJENESTE UDSENDELSE AF CIVILE AC ERE TIL INTERNATIONALE OPERATIONER Forsvarets Personeltjeneste har i samarbejde med Forsvarsministeriet, Ingeniørforeningen, IDA og en lokal tillidsrepræsentant

Læs mere