Jr.nr. 206/4 Den Løbenr.:041

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Jr.nr. 206/4 Den 13.04.15. Løbenr.:041"

Transkript

1 Jr.nr. 206/4 Den DANSK FRISKOLEFORENINGs LØNTABEL FOR LEDERE, LÆRERE og BØRNEHAVEKLASSELEDERE samt pædagogisk personale ansat iht. aftale med BUPL gældende fra 1. april 2015 Løbenr.:041 Indledning Dansk Friskoleforening udsender hermed løntabel gældende fra 1. april Løn og tillæg reguleres som hidtil med procentreguleringen, der ifølge Finansministeriet er 2,1745 % i forhold til grundbeløb pr. 31. mar (Grundbeløb ganges med 1, for at finde aktuelle beløb.) Hvor intet andet er nævnt, er alle løndele angivet i beløb pr. måned for fuldtidsansatte. Skolen skal således selv beregne taksten for deltidsansatte ved at gange med beskæftigelses graden. Løntabellen side 10, 11 og 12 angiver for hvert skalatrin og basisløntrin samt stedtillægsområde timelønnen, årslønnen og månedslønnen på fuld tid excl. tillæg. Løntabellen kan derfor også bruges som udgangspunkt for lønberegningen for andre personalegrupper. På side 9 er løntabel beregnet til pædagogisk personale. Alle lærere og bhkl.ledere på basistrin 2 og 3 skal have OK08-tillæg på kr. årligt, mens lærer og bhkl.ledere på basistrin 1 skal have OK08-tillæg på kr. årligt i niveau. Alle lærere og bhkl.ledere skal have OK13-tillæg på kr. årligt i niveau. Deltidsansatte Deltidsansattes løn beregnes i forhold til beskæftigelsesgraden efter ansættelsesbrevet. (Merbeskæftigelse af mere permanent karakter indregnes i en ny beskæftigelsesgrad). Deltidsansatte, der i årets løb har haft merarbejde, skal efter årsopgørelsen ved skoleårets udløb have genberegnet beskæftigelsesgraden med regulering af pension gældende for hele skoleåret. Se mere om beskæftigelsesgrad på side 6. I skoleårene 2014/15 og 2015/16 er antallet af arbejdsdage: 227, forudsat at ferien følger Undervisningsministeriets anbefaling. 1. august 2015 Næste løntabel udsendes med virkning fra 1. august 2015, hvor den generelle ulempegodtgørelse for lærere og bhkl.ledere afskaffes. For pædagogerne omfattet af overenskomst med BUPL ser det ud til, at opdelingen af arbejdstid i kerne- og øvrige opgaver afskaffes. Samtidig afskaffes som følge heraf puljepenge. Til gengæld får al pædagogisk personale bortset fra afdelingeledere et generelt tillæg på kr. årligt. Før disse regler kan træde i kraft, skal der dog bl.a. afholdes urafstemning blandt BUPLs medlemmer. Senere i overenskomstperioden følger flere ændringer.

2 Månedlige tillæg for alle lærere, bhkl.ledere og skoleledere Gruppelivspræmie pr. 1. april 2005 (Fællesoverenskomsten 6)...108,35 kr. Månedlige tillæg for øvr. ansatte med mindst 40,54% beskæftigelse Gruppelivspræmie pr. 1. aug 2010 (Øvrige ansatte*) i TopDanmark)...130,00 kr. *) 'øvrige ansatte' omfatter ikke pædagogisk personale med pension i PBU 2 Særlige månedlige tillæg til visse ansatte Ulempegodtgørelse, til lærere og bhkl.l. med mindst halv beskæftigelse:...60,28 kr. Ulempegodtgørelse, under halv beskæftigelse: (Organisationsaftalen 22)...30,14 kr. OK08-tillæg til læ. og bhkl.ledere på basistrin 1 (x BG)...442,76 kr. OK08-tillæg til læ. og bhkl.ledere på basistrin 2-3 (x BG)...672,65 kr. OK13-tilllæg til læ. og bhkl.ledere (x BG) 1 )...238,41 kr. Tillæg til lærer eller afd.leder, der fungerer som souschef 1 ) ,31 kr. Flydende tillæg til spec.uv. af svært handikappede pr. 60 min. U-tid 2 ):..19,41 kr. (Flydende tillæg udbetales månedsvis bagud, se Organisationsaftalen Bilag 1) 1) OK13-tillæg og Souscheftillæg er pensionsgivende uanset pensionsform 2) Det forudsættes at behovet pr. barn er mindst 12 lektioner a 45 min. pr. uge. Gælder også ekstra da. for 2-sprogede. Gives kun for timer, der er givet tilskud til fra SPSU. Undervisningstillæg se side 6. Arbejdstidsbestemte tillæg er afløst af aftentillæg og weekendtillæg bortset fra delt tjeneste Ved arbejde mellem kl 17 og 06 er tillæggget 25% af samtlige årlige direkte BG-afhængige løndele divideret med 1924 pr. time. Tillægget udbetales løbende, men kan aftales afspadseret. Ved weekendarbejde mellem løredag kl. 00 og søndag kl. 24. udbetales også 25% efter samme regler som ovenstående. Derudover optjenes 50% af samtlige weekend-timer. Som udgangspunkt afspadseres disse timer næste skoleår, men kan aftales afspadseret i indeværende skoleår eller kan aftales udbetalt med en timesats, der beregnes som samtlige årlige direkte BG-afhængige løndele divideret med Godtgørelse for delt tjeneste, der strækker sig ud over 11 timer...6,73 kr. Godtgørelsen beregnes for hver påbegyndt halve time udover de 11 timer. Godtgørelse for tredelt tjeneste pr. gang...62,55 kr.

3 3 Lønberegning for enkelte timer Timelønnede er udelukkende vikarer eller andre midlertidigt ansatte, der er beskæftiget højst 3 mdr. eller ansatte med højst 180 løntimer årligt. Timesatserne afhænger af uddannelse og om, hvorvidt der er tale om undervisning eller andre aktiviteter. Se satser side 4. For fuldtidsbeskæftigede indgår merbeskæftigelse i arbejdstidsopgørelsen ved normperiodens afslutning. Overtid lønnes med timeløn beregnes som samtlige årlige direkte BG-afhængige løndele divideret med 1924 med et tillæg på 50%. Hvis der er planlagt overtid, udbetales overarbejdet løbende. Tilfældige vikartimer optælles og afregnes ved arbejdstidsopgørelsen. Uv.timer udløser uv-tillæg. For plustidsbeskæftigede er det først overtid, når merbeskæftigelsen overstiger den aftalte forhøjede årsnorm. For deltidsbeskæftigede skal vikartimer og anden midlertidig merbeskæftigelse afspadseres eller betales med sædvanlig timeløn, jf. ovenstående. Timerne indgår som afregnede timer i arbejdstidsopgørelsen ved normperiodens afslutning. Uv.timer udløser uv-tillæg. Ved merbeskæftigelse af fastere karakter ændres beskæftigelsesgraden fremadrettet. Alle timer for deltidsbeskæftigede, der ligger ud over den aftalte BG, medregnes i feriepengegrundlaget og pensionen. ANDRE SATSER Dagpengesatser pr. 1. jan 2015 Højeste dagpengesats i 5 dage pr. uge: 827 kr. pr. dag Dimittendsats (82%) i 5 dage pr. uge: 678 kr. pr. dag Ansatte med beskæftigelsesgrad under 29,6 / 37 (= 0,8000) kan få suppleret op til højeste dagpengesats Ved 1., 2. og 3. ledighedsdag skal betales for 7,4 t.: 827 kr. pr. dag, forudsat dagpengeret og at beskæftigelseskrav om 74 løntimer inden for sidste 4 arbejdsuger er opfyldt. Se endvidere Beskæftigelsesministeriets bek. nr. 674 af 3/7-09 ved betaling af 1., 2 og 3. ledighedsdags dagpenge. ATP til timelønnede: Arb.giverandel pr. time: 1,28 kr., arbejdstagerandel pr. time: 0,64 kr. ATP for alle fast månedslønnede: A-sats. Beskæftigelsesgrad A-sats Mindst 27/37 Mindre end Mindre end Under 9/37 Beskæf.grad 27/37 men 18/37 men omregnet: ATP mindst 18/37 mindst 9/37 9/37 = 0,2432 Arb.givers andel: 180,00 120,00 60,00 0,00 18/37 = 0,4865 Ansattes andel: 90,00 60,00 30,00 0,00 27/37 = 0,7297 Jubilæumsgratialer (Organisationsaftalen 32) ved 25 års tjeneste (pr. 1. apr. 2014) kr. ved 40 års tjeneste (pr. 1. apr. 2014) kr. ved 50 års tjeneste (pr. 1. apr. 2014) kr. Den ansatte får en fridag med løn i anledning af jubilæet.

4 Km.satser for tjenesterejser, pr. 1. jan (Fællesoverenskomsten Bilag 1) Statens lave sats for kørsel i egen bil...2,05 kr. pr. km. Statens høje sats for kørsel i egen bil (beordret tjeneste)...3,70 kr. pr. km. Timedagpenge (udbetales v. f.eks. lejrskoler, se Fællesoverenskomsten Bilag 1) For tjenesterejser i Danmark (pr. 1. jan. 2015) ,00 kr. pr. døgn Fradrag for morgenmåltid (15% af dagpengebeløbet)... 60,60 kr. pr. måltid Fradrag for middagsmåltid (30% af dagpengebeløbet) ,20 kr. pr. måltid Fradrag for aftenmåltid (30% af dagpengebeløbet) ,20 kr. pr. måltid Døgnbeløb efter fradrag for måltider...101,00 kr. pr. døgn Timedagpenge pr. time... 16,83 kr. pr. time For tj.rejser i (de fleste) udlande efter fradrag for måltider (pr. 1. jan. 2015) ,75 kr. pr. dag (Se i øvrigt Finansministeriets cir. af 30. juni 2000 og Satsreguleringscirkulæret af 18. dec. 2014) 4 Lønninger for timelønnede vikarer o.a. (Organisationsaftalen 33-36) Uddannede lærere og børnehaveklasseledere: Undervisningsopgaver 241,05-341,49 kr. pr. time a 60 min. (taksten aftales forud!) Ikke undervisningsopgaver 174,10-274,53 kr. pr. time a 60 min. (taksten aftales forud!) Andre vikarer: Undervisningsopgaver 207,57-341,49 kr. pr. time a 60 min. (taksten aftales forud!) Ikke undervisningsopgaver 140,61-274,53 kr. pr. time a 60 min. (taksten aftales forud!) Pauser mellem undervisningslektioner medregnes i arbejdstiden som undervisning. Feriegodtgørelse på 12 1 / 2 % af lønsummen indsættes på FerieKonto. Der vil kun undtagelsesvis være overensstemmelse mellem skolens lønudbetaling til vikarer og refusionen fra Fordelingssekretariatet. Pensionsgivende løn og pensionsbidrag (Organisationsaftalen 17 og bilag 4) I løntabellerne er medtaget kolonner med pensionsgivende løn og pensionsbidrag til Lærernes Pension A/S på i alt 17,30% opdelt i egetbidrag og arbejdsgiverbidrag. Egetbidraget ydes som et ikke ferieberettiget tillæg til lønnen. Ved fratræden skal der dog beregnes feriepenge og særlige feriedage heraf! (Pensionsbidrag for andre personalegrupper, der måtte have andre procenter, kan beregnes ud fra kolonnen pensionsgivende løn.) Lærere mv. med under 15/37 beskæftigelse, der er ansat i mindst 6 måneder, har krav på pension (gælder også timelønnede med fast ansættelsesforhold). Ansatte med ret til tjenestemandspension, der midlertidigt har lavere end halv beskæftigelse, kan søge kassen om forholdsmæssig indregning. Pen sionstilsvar til pensionskassen udgør 15% af den pensionsgivende løn. Se tillige side 6. For lærere med pension i Lærernes Pension er uv.tillæg pensionsgivende. Oversigt over cirkulærer udgivet vedrørende beregning af løn og tillæg mv. dato: Lov (409) om forlængelse og fornyelse af kollektive overenskomster Organisationsaftale for ledere, lærere og bhkl.ledere Fællesoverenskomsten

5 LØNTRIN pr. 1. april 2015 for lærere og børnehaveklasseledere Anciennitet 5 Lærere Årlig grundbeløb Basistrin marts 12-kr. Børnehaveklasseledere Årlig grundbeløb Basistrin marts 12-kr. 0 år Læ Bh år Læ Bh år Læ Bh år Læ Bh Læ = Basisløntrin for lærere, Bh = Basisløntrin for bhkl.ledere Lærere og bhkl.ledere, der pr. 1. april 2013 havde mindst 12 års anciennitet, udgør en lukket gruppe, som skal have et trin 4-tillæg, (som evt. kan være på 0 kr.). INTERVALLØN MV. FOR LEDERE: 1. skoleleder-intervaller Skoler med: Grundbeløb april 2015 ( ) skoleleder indtil 99 elever skoleleder elever skoleleder 350 og derover kostafd.-intervaller Skoler med Grundbeløb april 2015 ( ) ovenstående intervalbund og -top forhøjes med bund top bund top intervaltillæg til leder indtil 24 kostelever intervaltillæg til leder kostelever intervaltillæg til leder over 59 kostelever viceleder-intervaller Skoler med: Grundbeløb april 2015 ( ) Viceleder indtil 349 elever Viceleder 350 og derover afd.leder-intervaller Alle skoler Grundbeløb april 2015 ( ) afdelingsleder alle afd.leder v. boafdeling alle Der skal udarbejdes en skriftlig lønaftale, hvis der udbetales mere end minimumsløn i det relevante interval. Lønaftale fremsendes til godkendelse hos FSL. Ministeriet har udsendt nærmere retningslinier om éngangsvederlag, merarbejde og resultatlønsaftale for ledere. Se bemyndigelsesbrev fra UVM fra 20. juni 2004.

6 6 FASTSÆTTELSE AF ANCIENNITET (Organisationsaftalen 6 og bilag 3 A) Ved alle nyansættelser skal lønancienniteten fastsættes. Det er skolernes ansvar, at ansættelsen sker korrekt. Indplacering sker ved fremsendelse til Fordelingssekretariatet. Lønancienniteten kan være mindre end antallet af år, man har undervist, idet timetal under anciennitetsgivende timetal enten ikke medregnes (før ) eller kun medregnes forholdsmæssigt (efter ) i lønancienniteten. Personer, der både er indplaceret som børnehaveklasseleder og lærer, optjener anciennitet i begge stillinger, når de to stillinger tilsammen giver anciennitetsgivende beskæftigelsesgrad. Beskæftigelsesgraden for lærere, ledere og bhkl.ledere er summen af de årlige arbejdstimer divideret med nettoårsnormen (for skoleåret 2014/15 = 227 x 7,4 = 1.679,8). Tiden til ferie og søgnehelligdage i alt er (25 + 9) x 7,4 = 251,6. Ved overgang fra stilling som bhkl.leder til lærerstilling, medregnes ancienniteten som pædagog ikke! Undervisningstillæg pr. årlig uv.time PENSIONSGIVENDE for lærere med pension i Lærernes Pension Undervisningstillæg udregnes på basis af det samlede antal uv.timer i skoleåret for den pågældende iflg. aktivitetsplan. Ekstratimers uv.tillæg honoreres senest ved årsopgørelsen. Uv.tillæg skal for ansatte, der er ansat mindst 3 mdr., beregnes svarende til, at uv.aktiviteten foregår i et helt skoleår. (Timelønnede, uanset om de er beskæftiget mere end 3 mdr., får ikke uv.tillæg.) Ved stillinger med kombination af lærerog børne have klasselederarbejde skal der udbetales undervisningstillæg for hele stillingen enten som lærer eller bhkl.leder iflg. hovedbeskæftigelsen. Lærere med tjenestemandspension får ikke pension af uv.tillæg! Se dog supplerende pension næste side. Bhkl.ledere (ikke kombinerede med lærerstilling), der vikarierer i kl. får min. 66,95 kr. i undervisningstillæg pr. 60 min. uv. jf. Organisationsaftalen Bilag 1 pkt. 2. SOUSCHEF(Ansættelsesvilkår ved friskoler side 4) Ved skoler med mindst 35 elever kan der udnævnes en souschef, ved mindst 65 elever skal der være en souschef. Souschef-funktionen kan varetages af en viceleder, en afdelingsleder, en lærer eller en bhkl.leder. Viceledere gives ikke tillæg for at varetage souscheffunktionen. Skolen bestemmer selv, når elevtallet er på mindst 65, om den vil have ansat en viceleder, eller om souscheffunktionen skal varetages af en lærer eller bhkl.leder.

7 7 Timeløn for praktiklærere (Organisationsaftalen bilag 6) Praktikvederlag pr. lektion, hvor studerende deltager i lærerens undervisning af elever: 44,19 kr. for hver deltagende lærerstuderende. Vejledning af praktikanter 45 min. (+ 15 min afsat til kontakt m. seminarium) pr. praktikhold: ,89 kr. Undervisning af praktikanter i 60 min. incl. forberedelsestid (1 lektion = 45 min.!)...463,79 kr. Skriftlig udtalelse til 4. årg. pr. studerende...231,89 kr. Såfremt timerne opgøres inden for arbejdstidsaftalen (aktivitetsplan) udbetales differencen mellem lærerens sædvanlige timeløn og 231,89 kr. Se nærmere om honorering af ledelses- og koordineringsopgaver i forbindelse med praktik i Ansættelsesvilkår OK side 82 ff. Supplerende pension på 18% (Personalestyrelsens cir. af 17. juni 04 nr ) Opmærksomheden henledes på, at ansatte i lukkede grupper med ret til tjenestemandspension med skyggeforløb skal have supplerende pension i Lærernes Pension på 18% for løndele, der overstiger slutskalatrin incl. 2 ekstra trin. For lærere: skalatrin 42, for bhkl.ledere: skalatrin 33. For ansatte på intervalløn kan der være forskellige skalatrin. For løndele under slutskalatrin incl. 2 skalatrin vil supplerende pension fortsat kun skulle indbetales med 17,3%, hvis supplerende pension måtte være aftalt for lærere og bhkl.ledere. Lønberegningsregneark til såvel lærere, ledere, bh.kl.ledere samt øvrige kan downloades fra Gå ind under "administration" og vælg fra fillisten.

8 8 De forskellige faste løndele for lærere og bhkl.ledere: pensionsgivende 1) afhængig af BG reguleret kommentar 1. Basisløn x x x Basistrin Områdetillæg x Kun i stedtillægsområde Udligningstillæg x x x 4. Kvalifikationstillæg x (x) x 5. Funktionstillæg x (x) x 6. Undervisningstillæg x x 7. Trin 4-tillæg x x x Beregnet ved overgang fra skalatrinsløn til basisløn aug Varige eller midlertidige decentralt aftalte løndele. Betingelserne fremgår af de enkelte lønaftaler, som er nummererede i skolens lønprotokol. Evt. afhængig af BG. Afhænger af det planlagte undervisningstimetal på årsbasis. Særligt udligningstillæg til ansatte med 12 års anciennitet pr. 1/ OK08-tillæg x x Særligt tillæg givet 1. april OK13-tillæg x x x Generelt tillæg fra 1. aug Ulempegodtgørelse x To takster for over eller under 50% beskæftigelsesgrad. 11. Lokalaftalt ulempegodtg. (x) 2) (x) 2) Aftalt i skolens lokalaftale for arbejdstid. Afløser natpenge mv. 12. Gruppeliv 13. Souscheftillæg x x Obligatorisk for lærere og bhkl.- ledere uanset beskæftigelsesgrad. Pensionsgivende uanset pensionsform. 1) For lærere og bhkl.ledere med tjenestemandspension er de pensionsgivende løndele ikke nødvendigvis pensionsgivende, bortset fra souscheftillæg. Der kan dog være aftalt supplerende pension. 2) Lokalaftalt tillæg til afløsning af arbejds- og arbejdstidsbestemte tillæg, kan være aftalt afhængig af beskæftigelsesgrad og kan være aftalt reguleret med procentreguleringen. Engangsløndele: Engangsløndele er, som navnet siger, løndele, der ikke udbetales fast hver måned: Flydende tillæg, der udbetales til visse lærere, der har ansvar for specialuv. og da. for tosprogede. Resultatlønstillæg Km.godtgørelse Timedagpenge Arbejds- og arbejdstidsbestemte tillæg, såkaldte natpenge (Hvis ikke de er afløst af et fast tillæg) Overtidsbetaling, der udbetales ved årsopgørelsen Merarbejdsbetaling, der udbetales ved årsopgørelsen Særlige feriedage, der udbetales ved skoleårets slutning (tidligere: ferieårets slutning) Jubilæumsgratiale Praktikvederlag Visse funktions- og kvalifikationstillæg, hvis dette fremgår af aftalen Censorvederlag M.fl.

9 LØNTABEL for pæd. personale ved friskoler med overenskomst med BUPL 9 2,1745% Månedslønninger pr. 1. april 2015, for pædagogisk personale ved friskoler Skalatrin II III IV V VI Pensionsg. løn 14,3% pension 15,8% pension , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,70 Timelønnede (under 3 måneders beskæftigelse og tilkaldevikarer) ikke pædagoguddannede 139,98 pædagoguddannede 186,98 Timelønnede ungarbejdere II III IV V VI 16-årige uden selvstændigt pæd. ansvar 79,77 81,44 82,59 84,25 85,40 17-årige uden selvstændigt pæd. ansvar 89,44 91,31 92,60 94,46 95,75 ATP ATP følger A-satserne se side 3 Særlige tillæg Tillæg for pædagogiske støtteforanstaltninger mv. aftales lokalt Puljepenge pr. time (bortfalder pr. 1/8-2015) 60,00 TR-tillæg pr. md. 551,74 Tillæg til praktikansvarlig pr. md. (Praktikanters løn: se bilag i overenskomst) 681,16 Godtgørelser (timetillæg ydes med halvdelen for hver påbegyndt halve time) Tillæg pr. time for omlagt tjeneste 28,41 Tillæg for delt tjeneste pr. gang 40,79 Tillæg for tredelt tjeneste pr. gang 62,55 Natpenge for tjeneste i tiden ,81 Tillæg pr. time for tjeneste i weekender fra lørdag kl. 14 til mandag kl ,79 Weekendtaksten gælder også for helligdage og 5. juni efter kl. 12 og 24. dec. efter kl. 14. Ovenstående godtgørelser kan ved lokal aftale konverteres til faste månedlige ulempetillæg Lønforløb for afdelingsledere: (oprykning efter 4 års lederanciennitet) Ordninger under 30 børn: skalatrin 39 og 41 Ordninger med børn: skalatrin 39, 41 og 43 Ordninger med 150 børn og derover: skalatrin 47 Lønforløb for øvrigt pædagogisk personale: (oprykning efter 2 års anciennitet) Tidsbegr. ikke udd. jf. aftalen 2, stk.3 aflønnes efter skalatrin 14 Uddannede pædagoger: skalatrin 27, 29, 31, 33 og 36 Anderledes pæd. uddannede: skalatrin 20, 23, 25, 27, 29, 31, 33 og 36 (Lukket gruppe) Ikke pæd. uddannede: skalatrin 14, 15, 16, 17 og 19 Ikke pæd. udd. med PGU eller PAU: skalatrin 20, 21, 24, 25 og 27 Lønforløb for ordninger uden daglig ledelse (oprykning efter 2 års anciennitet) Kan kun benyttes ved ordninger med højst 30 i børnetal! Pædagoguddannede: + 2 skalatrin i forhold til ordninger med daglig leder Ikke pædagoguddannede, herunder med PGU/PAU: + 6 skalatrin i forhold til ordninger med daglig leder Fuld anciennitet opnås ved en beskæftigelsesgrad på 15/37 = 0,4054 og derover Ved beskæftigelsesgrader under 0,4054 beregnes ancienniteten forholdsmæssigt Ved kombinationsbeskæftigelse sammenlægges beskæftigelsesgraderne FRISKOLERNES HUS, Middelfartvej 77, 5466 Asperup Ole Mikkelsen, friskolekonsulent

10 LØNTABEL 10 (Prc.regulering = 1,021745) 2,1745% Timelønninger pr. 1. april 2015, statens takster Basistrin Stedtillægsområde (områdetillægget tillægges) Pensions- Skalatrin II III IV V VI giv. løn Læ1 148,53 + 2,03 + 3,59 + 5,61 + 7,17 148,53 Læ2 158,28 + 1,72 + 2,96 + 4,68 + 5,93 158,28 Læ3 172,96 + 1,09 + 2,03 + 3,12 + 3,90 172,96 Læ4 186,61 + 1,09 + 2,03 + 3,12 + 3,90 186,61 Bh1 141,57 + 2,34 + 3,90 + 6,24 + 7,80 141,57 Bh2 148,53 + 2,03 + 3,59 + 5,61 + 7,17 148,53 Bh3 154,17 + 1,87 + 3,27 + 5,15 + 6,55 154,17 Bh4 164,12 + 1,87 + 3,27 + 5,15 + 6,55 164, ,15 99,98 101,25 103,08 104,34 91, ,65 101,53 102,83 104,70 106,00 92, ,20 103,12 104,45 106,37 107,70 94, ,79 104,76 106,13 108,09 109,46 95, ,43 106,45 107,84 109,86 111,25 97, ,11 108,18 109,61 111,67 113,10 98, ,83 109,95 111,42 113,53 115,00 100, ,61 111,78 113,28 115,45 116,95 102, ,43 113,65 115,19 117,42 118,96 103, ,30 115,58 117,16 119,44 121,02 105, ,78 117,11 118,73 121,07 122,69 107, ,75 119,15 120,81 123,20 124,86 109, ,79 121,24 122,94 125,40 127,10 111, ,87 123,39 125,13 127,65 129,39 113, ,02 125,60 127,38 129,96 131,75 115, ,66 127,31 129,14 131,78 133,62 117, ,92 129,64 131,52 134,23 136,11 119, ,25 132,03 133,96 136,74 138,67 121, ,99 133,84 135,81 138,67 140,64 123, ,79 135,72 137,74 140,67 142,69 125, ,99 137,99 140,07 143,07 145,14 128, ,03 140,03 142,10 145,10 147,18 130, ,21 142,13 144,15 147,06 149,08 133, ,46 144,29 146,26 149,09 151,05 135, ,76 146,50 148,40 151,15 153,05 137, ,11 148,76 150,60 153,25 155,08 140, ,51 151,06 152,83 155,38 157,14 143, ,97 153,41 155,10 157,54 159,23 145, ,48 155,81 157,42 159,74 161,35 148, ,05 158,25 159,78 161,98 163,51 151, ,68 160,75 162,18 164,25 165,69 154, ,36 163,29 164,63 166,56 167,90 157, ,10 165,89 167,12 168,91 170,14 160, ,91 168,54 169,66 171,29 172,42 163, ,78 171,24 172,25 173,71 174,72 166, ,71 173,99 174,88 176,17 177,06 169, ,70 176,80 177,56 178,66 179,42 173, ,86 179,78 180,42 181,34 181,98 176, ,06 182,77 183,26 183,96 184,45 180, ,32 185,80 186,14 186,62 186,96 184, ,65 188,90 189,07 189,32 189,49 188, ,06 192,06 192,06 192,06 192,06 192, ,32 196,32 196,32 196,32 196,32 196, ,70 200,70 200,70 200,70 200,70 200, ,21 205,21 205,21 205,21 205,21 205, ,83 209,83 209,83 209,83 209,83 209, ,47 219,47 219,47 219,47 219,47 219, ,21 234,21 234,21 234,21 234,21 234, ,54 250,54 250,54 250,54 250,54 250, ,73 276,73 276,73 276,73 276,73 276, ,87 314,87 314,87 314,87 314,87 314,87 Læ = Lærerbasisløntrin, Bh = Bhkl.lederbasisløntrin FRISKOLERNES HUS, Middelfartvej 77, 5466 Asperup Ole Mikkelsen, friskolekonsulent

11 LØNTABEL 11 (Prc.regulering = 1,021745) 2,1745% Årslønninger pr. 1. april 2015, statens takster Stedtillægsområde (områdetillægget tillægges) Pensions- 1/3 x 17,30% 2/3 x 17,30% Basistrin II III IV V VI giv. løn x pens.g. løn x pens.g. løn Læ , ,61 Læ , ,89 Læ , ,74 Læ , ,01 Bh , ,07 Bh , ,61 Bh , ,63 Bh , ,27 Skalatrin II III IV V VI pens.tilsvar til Efterlønskassen Gl. skyggeforløb (læ.) omklass. pr. aug skalatrin skalatrin skalatrin skalatrin skalatrin skalatrin skalatrin skalatrin skalatrin skalatrin Nyt skyggeforløb (læ.) omklass. pr. aug skalatrin skalatrin skalatrin skalatrin skalatrin bhkl.ledere , bhkl.ledere , bhkl.ledere , bhkl.l./læ.gl.skyggef , bhkl.ledere , bhkl.l./læ.gl.skyggef , lærere , lærere, ny skyggef , lærere, gl. skyggef , lærere, ny skyggef , lærere , lærere/ledere , ledere , ledere , ledere , ledere , ledere , ledere , ledere , Læ = Lærerbasisløntrin, Bh = Bhkl.lederbasisløntrin FRISKOLERNES HUS, Middelfartvej 77, 5466 Asperup Ole Mikkelsen, friskolekonsulent

12 LØNTABEL 12 (Prc.regulering = 1,021745) 2,1745% Månedslønninger pr. 1. april 2015, statens takster Stedtillægsområde (områdetillægget tillægges) Pensions- 1/3 x 17,30% 2/3 x 17,30% Basistrin II III IV V VI giv. løn x pens.g. løn x pens.g. løn Læ , , , , , , , ,64 Læ , , , , , , , ,82 Læ , , , , , , , ,40 Læ , , , , , , , ,66 Bh , , , , , , , ,92 Bh , , , , , , , ,64 Bh , , , , , , , ,88 Bh , , , , , , , ,94 Skalatrin II III IV V VI pens.tilsvar til Efterlønskassen , , , , , , , , , , , ,50 Gl. skyggeforløb (læ.) , , , , , ,08 omklass. pr. aug , , , , , ,17 skalatrin , , , , , ,67 skalatrin , , , , , ,17 skalatrin , , , , , ,33 skalatrin , , , , , ,83 skalatrin , , , , , ,58 skalatrin , , , , , ,92 skalatrin , , , , , ,00 skalatrin , , , , , ,00 skalatrin , , , , , ,17 skalatrin , , , , , , , , , , , ,75 Nyt skyggeforløb (læ.) , , , , , ,92 omklass. pr. aug , , , , , ,92 skalatrin , , , , , ,50 skalatrin , , , , , ,58 skalatrin , , , , , ,50 skalatrin , , , , , ,75 skalatrin , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,33 bhkl.ledere 3.506, , , , , , ,42 bhkl.ledere 3.572, , , , , , ,25 bhkl.ledere 3.640, , , , , , ,83 bhkl.l./læ.gl.skyggef , , , , , , ,67 bhkl.ledere 3.782, , , , , , ,83 bhkl.l./læ.gl.skyggef , , , , , , , , , , , , ,25 lærere 4.008, , , , , , ,92 lærere, ny skyggef , , , , , , ,33 lærere, gl. skyggef , , , , , , ,42 lærere, ny skyggef , , , , , , , , , , , , ,83 lærere 4.432, , , , , , , , , , , , ,58 lærere/ledere 4.619, , , , , , ,25 ledere 4.721, , , , , , ,67 ledere 4.826, , , , , , ,42 ledere 4.935, , , , , , ,08 ledere 5.046, , , , , , ,92 ledere 5.278, , , , , , ,33 ledere 5.632, , , , , , ,00 ledere 6.025, , , , , , , , , , , , ,75 Læ = Lærerbasisløntrin, Bh = Bhkl.lederbasisløntrin FRISKOLERNES HUS, Middelfartvej 77, 5466 Asperup Ole Mikkelsen, friskolekonsulent

Nærværende løntabel afløser løntabel pr. 1. april 2005. Næste løntabel udsendes gældende fra 1. april 2006.

Nærværende løntabel afløser løntabel pr. 1. april 2005. Næste løntabel udsendes gældende fra 1. april 2006. Jr.nr. 206/4 Den 01.07.05 DANSK FRISKOLEFORENINGs LØNTABEL FOR LEDERE, LÆRERE og BØRNEHAVEKLASSELEDERE gældende fra 1. august 2005 (rev. jan 06) Løbenr.:027a Indledning Dansk Friskoleforening udsender

Læs mere

Pædagogisk personal ansat iht. overenskomst med BUPL får forhøjet deres pensionsprocent pr. 1. april 2014 med 0,3 procentpoint. Se i øvrigt side 9.

Pædagogisk personal ansat iht. overenskomst med BUPL får forhøjet deres pensionsprocent pr. 1. april 2014 med 0,3 procentpoint. Se i øvrigt side 9. Jr.nr. 206/4 Den 11.03.14 DANSK FRISKOLEFORENINGs LØNTABEL FOR LEDERE, LÆRERE og BØRNEHAVEKLASSELEDERE samt pædagogisk personale ansat iht. aftale med BUPL gældende fra 1. april 2014 Løbenr.:039 Indledning

Læs mere

Jr.nr. 206/4 Den 31.05.11. Løbenr.:035

Jr.nr. 206/4 Den 31.05.11. Løbenr.:035 Jr.nr. 206/4 Den 31.05.11 DANSK FRISKOLEFORENINGs LØNTABEL FOR LEDERE, LÆRERE og BØRNEHAVEKLASSELEDERE samt pædagogisk personale ansat iht. aftale med BUPL gældende fra 1. april 2011 Løbenr.:035 Indledning

Læs mere

Lønoversigt - Totaloversigt.

Lønoversigt - Totaloversigt. Udgave nr. 15 gældende fra 1/4-14 Lønoversigt - Totaloversigt. Redaktion: Reguleringsprocent pr. 1/4-14: 1,7162 - reguleringsprocenten er nulstillet pr. 31/3-12. Alle beløb er i grundbeløb pr. 31. marts

Læs mere

Lærere, ledere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler

Lærere, ledere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler Lærere, ledere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler Der tages forbehold for evt. fejl. LØNTABEL Gældende. april 04 -. juli 04 Version.0 - udarbejdet 6. marts 04 Udgivet af Lilleskolerne i samarbejde

Læs mere

juni 2013 Efterskolernes Ferievejledning

juni 2013 Efterskolernes Ferievejledning juni 2013 Efterskolernes Ferievejledning Denne puplikation er udarbejdet af Efterskoleforenings konsulent Jørgen Lycke i samarbejde med foreningens Juridisk/økonomisk enhed. (juni 2013) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Overenskomst for undervisere i AOF. Landsforbundet af Ungdoms- og Voksenundervisere OVERENSKOMST. for. Undervisere i AOF

Overenskomst for undervisere i AOF. Landsforbundet af Ungdoms- og Voksenundervisere OVERENSKOMST. for. Undervisere i AOF AOF Danmark Landsforbundet af Ungdoms- og Voksenundervisere OVERENSKOMST for Undervisere i AOF 2005 Kapitel 1 Overenskomstens område 1. Område Overenskomsten omfatter undervisere, som varetager vejledning,

Læs mere

LØNNINGER. KL, Kbh. og Frb. kommuner. Kost & Ernæringsforbundet. pr. 1. oktober 2015

LØNNINGER. KL, Kbh. og Frb. kommuner. Kost & Ernæringsforbundet. pr. 1. oktober 2015 LØNNINGER pr. 1. oktober 2015 KL, Kbh. og Frb. kommuner Kost & Ernæringsforbundet Indhold: Nyt job: Hvad med lønnen?... 3 Pension og ATP... 4 lønninger på Sundhedskartellets område: Klassificeringsoversigter

Læs mere

FERIEVEJLEDNING for friskoler

FERIEVEJLEDNING for friskoler FERIEVEJLEDNING for friskoler FRISKOLERNES KONTOR juni 2013 1 INDHOLD FERIE OG SÆRLIGE FERIEDAGE... 3 Ferieloven... 3 Ferieaftalen... 3 Optjening af ferie (og særlige feriedage)... 3 Afvikling af ferie...

Læs mere

Lærere m.fl. ved almen voksenuddannelse, forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning

Lærere m.fl. ved almen voksenuddannelse, forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning Cirkulære om organisationsaftale for Lærere m.fl. ved almen voksenuddannelse, forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning 2014 Cirkulære af 4. juni 2014 Modst. nr. 035-14 PKAT nr. 620 J.nr.

Læs mere

Cirkulære om organisationsaftale for. Sygeplejersker m.fl. i Dansk Røde Kors Asylafdeling og Beredskabsstyrelsens asylcentre

Cirkulære om organisationsaftale for. Sygeplejersker m.fl. i Dansk Røde Kors Asylafdeling og Beredskabsstyrelsens asylcentre Cirkulære om organisationsaftale for Sygeplejersker m.fl. i Dansk Røde Kors Asylafdeling og Beredskabsstyrelsens asylcentre 2002 2.4.13 Indholdsfortegnelse Cirkulære Indledning... 3 Bemærkninger til organisationsaftalens

Læs mere

Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne

Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne 1. Hvem er omfattet af reglerne? Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne Underbilag 2.1 Reglerne omfatter lærere og børnehaveklasseledere m.fl. i folkeskolen, ved voksenspecialundervisning,

Læs mere

50.32 O.13 48/2013 Side 1. Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne

50.32 O.13 48/2013 Side 1. Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne Side 1 Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne Indholdsfortegnelse 1. Hvem er omfattet af reglerne... 3 2. Lokalaftaler... 3 3. Arbejdstid... 3 4. Deltid... 3 5. Opgaveoversigt... 3 6.

Læs mere

Ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler samt efterskoler og frie fagskoler

Ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler samt efterskoler og frie fagskoler Cirkulære om organisationsaftale for Ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler samt efterskoler og frie fagskoler 2016 Cirkulære af 9. marts 2016 Modst. nr. 008-16 PKAT nr. 0223, 0230,

Læs mere

1. Fuldtidslærere (og plustidslærere) 2. Deltidslærere a. Helt skoleår

1. Fuldtidslærere (og plustidslærere) 2. Deltidslærere a. Helt skoleår Manual vedrørende aktivitetsplaner og arbejdstidsopgørelser Nærværende manual vedrører lærere og børnehaveklasseledere. Når der i det følgende står lærer, gælder det ligeledes børnehaveklasseledere. I.

Læs mere

Faglærere ansat ved Skolen for Klinikassistenter, Tandplejere og Kliniske Tandteknikere (SKT)

Faglærere ansat ved Skolen for Klinikassistenter, Tandplejere og Kliniske Tandteknikere (SKT) Cirkulære om organisationsaftale for Faglærere ansat ved Skolen for Klinikassistenter, Tandplejere og Kliniske Tandteknikere (SKT) 2014 Cirkulære af 4. juni 2014 Modst. nr. 041-14 PKAT nr. 133 J.nr. 2013-1513-082

Læs mere

Aftale om arbejdstidsregler for pædagogisk personale ved daginstitutioner, klubber, skolefritidsordninger

Aftale om arbejdstidsregler for pædagogisk personale ved daginstitutioner, klubber, skolefritidsordninger Aftale om arbejdstidsregler for pædagogisk personale ved daginstitutioner, klubber, skolefritidsordninger mv. KL BUPL Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund FOA - Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse

Læs mere

For at være på Personlig Ordning er kravet, at man 31. marts 2000 havde mindst 8 års erfaring som lærer.

For at være på Personlig Ordning er kravet, at man 31. marts 2000 havde mindst 8 års erfaring som lærer. LØNNINGER i folkeskoler 1. januar 2016 Reguleringsprocenten fra 1. januar 2016 er 1,317798 Nyansatte og nyuddannede lærere har fra 1. april 2010 et lønforløb med starttrin på trin 33+3000 kr. i årligt

Læs mere

50.02 O.13 29/2013 Side 1. Forlængelse af aftale om tjenestemandsansættelse af lærere m.fl. i folkeskolen og ved specialundervisning

50.02 O.13 29/2013 Side 1. Forlængelse af aftale om tjenestemandsansættelse af lærere m.fl. i folkeskolen og ved specialundervisning Side 1 Forlængelse af aftale om tjenestemandsansættelse af lærere m.fl. i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne Indholdsfortegnelse Side 1. Hvem er omfattet... 3 2. Generelle bestemmelser...

Læs mere

Vejledning til ansættelsesbreve på friskoler

Vejledning til ansættelsesbreve på friskoler F(13) Februar 2016 Vejledning til ansættelsesbreve på friskoler Vejledningen består af to dele: Den første giver oplysninger om de særlige vilkår, der er gældende for de forskellige stillingskategorier

Læs mere

Finansministeriets lønoversigt 1. oktober 2008. Oktober 2008

Finansministeriets lønoversigt 1. oktober 2008. Oktober 2008 Finansministeriets lønoversigt 1. oktober 2008 Oktober 2008 Finansministeriets lønoversigt 1. oktober 2008 Oktober 2008 Finansministeriets lønoversigt 1. oktober 2008 Udgivet oktober 2008 Udgivet af Personalestyrelsen

Læs mere

protokollat til overenskomst for akademikere i staten om Ph.d.-stipendiater

protokollat til overenskomst for akademikere i staten om Ph.d.-stipendiater Cirkulære om protokollat til overenskomst for akademikere i staten om Ph.d.-stipendiater samt aftale om Aflønning af ph.d.-studerende for arbejdsopgaver i forbindelse med forskeruddannelsen 2002 1.3.10

Læs mere

Løntabeller for ansatte på de frie grundskoler

Løntabeller for ansatte på de frie grundskoler Løntabeller for ansatte på de frie grundskoler Gældende fra: 1. april 2016 til 31. marts 2017 Version: 1. april 2016 Lilleskolerne Denne version af løntabellen er udgivet af Private Gymnasier Foreningen

Læs mere

Jr.nr. 206/4 Den 01.08.13. Løbenr.:038

Jr.nr. 206/4 Den 01.08.13. Løbenr.:038 Jr.nr. 206/4 Den 01.08.13 DANSK FRISKOLEFORENINGs LØNTABEL FOR LEDERE, LÆRERE og BØRNEHAVEKLASSELEDERE samt pædagogisk personale ansat iht. aftale med BUPL gældende fra 1. august 2013 Løbenr.:038 Indledning

Læs mere

3.4.18. Cirkulære om Overenskomst for lærere ved ergoterapeut- og fysioterapeutskolerne

3.4.18. Cirkulære om Overenskomst for lærere ved ergoterapeut- og fysioterapeutskolerne 3.4.18 1991 Cirkulære om Overenskomst for lærere ved ergoterapeut- og fysioterapeutskolerne 2 Indhold Side Overenskomstens område... 3 Ansættelse... 3 Løn... 3 Lønanciennitet... 4 Pension... 4 Lønberegning,

Læs mere

Ajourføring af Ansættelsesregistret

Ajourføring af Ansættelsesregistret April 2015 Pr. 30. april 2015 Vejledning om Ajourføring af Ansættelsesregistret pr. 30. april 2015 1 0. Indledning... 3 1. Hvilke ansættelser?... 3 2. Hvor ajourføres oplysningerne?... 4 3. Ajourføring

Læs mere

11.05.11.1 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

11.05.11.1 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN FOA FAG OG ARBEJDE HK/KOMMUNAL DL PATIENT ADMINISTRATI- ON KOMMUNIKATION ARBEJDSTIDSAFTALE 2011 **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende aftale **NYT** med

Læs mere

Løntabeller for ansatte på de frie grundskoler

Løntabeller for ansatte på de frie grundskoler Løntabeller for ansatte på de frie grundskoler Gældende fra: 1. januar 2017 til 31. marts 2017 Udgivet d. 3. januar 2017 Denne version er udgivet af: Foreningen af Kristne Friskoler Deutsche Schul- und

Læs mere

FERIEVEJLEDNING for friskoler

FERIEVEJLEDNING for friskoler FERIEVEJLEDNING for friskoler FRISKOLERNES HUS Maj 2014 1 INDHOLD FERIE OG SÆRLIGE FERIEDAGE... 3 Ferieloven... 3 Ferieaftalen... 3 Optjening af ferie (og særlige feriedage)... 3 Afvikling af ferie...

Læs mere

Overenskomst mellem Foreningen af Kristne Friskoler/Skoleforeningen og Kristelig Fagforening gældende for pedeller og rengøringsassistenter 2007-2010

Overenskomst mellem Foreningen af Kristne Friskoler/Skoleforeningen og Kristelig Fagforening gældende for pedeller og rengøringsassistenter 2007-2010 Overenskomst mellem Foreningen af Kristne Friskoler/Skoleforeningen og Kristelig Fagforening gældende for pedeller og rengøringsassistenter 200-2010 Kapitel 1: Overenskomsten... 1 Oprettelse af overenskomst...

Læs mere

Arbejdstidsregler. Socialpædagoger på døgninstitutioner m.v. ansat i Region Sjælland

Arbejdstidsregler. Socialpædagoger på døgninstitutioner m.v. ansat i Region Sjælland 1 Arbejdstidsregler Socialpædagoger på døgninstitutioner m.v. ansat i Region Sjælland Om de centrale arbejdstidsregler. Indhold: 1. Regelhenvisninger side 3 2. Hvad gælder for grundplanen side 4 3. Særligt

Læs mere

Løntabeller for ansatte på de frie grundskoler

Løntabeller for ansatte på de frie grundskoler Løntabeller for ansatte på de frie grundskoler Gældende for perioden: 1.april 2017 til 30. november 2017 Udgivet d. 8. juni 2017 Denne version er udgivet af: Foreningen af Kristne Friskoler Deutsche Schul-

Læs mere

Finansministeriets lønoversigt. 1. april 2009

Finansministeriets lønoversigt. 1. april 2009 Finansministeriets lønoversigt 1. april 2009 Marts 2009 Finansministeriets lønoversigt 1. april 2009 Marts 2009 Finansministeriets lønoversigt 1. april 2009 Udgivet marts 2009 Udgivet af Personalestyrelsen

Læs mere

Løntabeller for ansatte på de frie grundskoler

Løntabeller for ansatte på de frie grundskoler Løntabeller for ansatte på de frie grundskoler Gældende fra: 1. januar 2017 til 31. marts 2017 Udgivet d. 5. januar 2017 Foreningen af Kristne Friskoler Denne version er udgivet af: Deutsche Schul- und

Læs mere

Løntabeller for ansatte på de frie grundskoler

Løntabeller for ansatte på de frie grundskoler Løntabeller for ansatte på de frie grundskoler Udgivet d. 8. marts 2017 Denne version er udgivet af: Foreningen af Kristne Friskoler Deutsche Schul- und Sprachverein Danmarks Private Skoler Dansk Friskoleforening

Læs mere

Tekniske assistenter, tekniske tegnere, tekniske designere, kvalitets- og måleteknikere, byggeteknikere, maskinteknikere, produktionsteknologer,

Tekniske assistenter, tekniske tegnere, tekniske designere, kvalitets- og måleteknikere, byggeteknikere, maskinteknikere, produktionsteknologer, Cirkulære om organisationsaftale for Tekniske assistenter, tekniske tegnere, tekniske designere, kvalitets- og måleteknikere, byggeteknikere, maskinteknikere, produktionsteknologer, bygningskonstruktører

Læs mere

For at være på Personlig Ordning er kravet, at man 31. marts 2000 havde mindst 8 års erfaring som lærer.

For at være på Personlig Ordning er kravet, at man 31. marts 2000 havde mindst 8 års erfaring som lærer. LØNNINGER i specialskoler for børn samt PPR 1. oktober 2013 Reguleringsprocenten fra 1. oktober 2013 er 1,278546. Nyansatte og nyuddannede lærere har fra 1. april 2010 et lønforløb med starttrin på trin

Læs mere

50.34A O.11 35/2011 Side 1. Aftale om arbejdstid for børnehaveklasseledere i folkeskolen 2005

50.34A O.11 35/2011 Side 1. Aftale om arbejdstid for børnehaveklasseledere i folkeskolen 2005 Side 1 Aftale om arbejdstid for børnehaveklasseledere i folkeskolen 2005 KL Lærernes Centralorganisation Indholdsfortegnelse Side 50.34A Side 2 Indledende bemærkning... 3 1. Område... 4 2. Arbejdsopgaver...

Læs mere

Organisationsaftale for tekniske assistenter, tekniske tegnere, byggeteknikere, maskinteknikere, bygningskonstruktører og elever

Organisationsaftale for tekniske assistenter, tekniske tegnere, byggeteknikere, maskinteknikere, bygningskonstruktører og elever FINANSMINISTERIET Cirkulære om Organisationsaftale for tekniske assistenter, tekniske tegnere, byggeteknikere, maskinteknikere, bygningskonstruktører og elever 1997 3.3.43 1997 Cirkulære om Organisationsaftale

Læs mere

Aftale for tjenestemandsansatte musikskoleledere

Aftale for tjenestemandsansatte musikskoleledere Aftale for tjenestemandsansatte musikskoleledere KL Side 1 Fællesudvalget for Musikundervisere inden for Musikskoleområdet (FMM) Indholds fortegnelse Side Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning 3 5 1. Hvem

Læs mere

Lønoversigt. 1. april 2016

Lønoversigt. 1. april 2016 Lønoversigt 1. april 2016 Indhold Overenskomstansatte 3 Basisløn i staten (nyt lønsystem) 4 Rådighedstillæg i staten (nyt lønsystem) 4 Rådighedstillæg i staten (gammelt lønsystem) 4 Basisløn i kommuner

Læs mere

Arbejdstidsaftale for ansatte ved lokalbanerne

Arbejdstidsaftale for ansatte ved lokalbanerne Side 1 Arbejdstidsaftale for ansatte ved lokalbanerne KL Dansk Jernbaneforbund HK/KOMMUNAL HK Trafik og Jernbane Side 2 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1. Afgrænsning... 3 1. Hvem er omfattet...3 Kapitel

Læs mere

2.4.22. Cirkulære om Aftale om årsvikarer, måneds- og timelønnede vikarer ved frie grundskoler

2.4.22. Cirkulære om Aftale om årsvikarer, måneds- og timelønnede vikarer ved frie grundskoler 2.4.22 1993 Cirkulære om Aftale om årsvikarer, måneds- og timelønnede vikarer ved frie grundskoler 2.4.22 1 CIRKULÆRE OM AFTALE OM ÅRSVIKARER, MÅNEDS- OG TIMELØNNEDE VIKARER VED FRIE GRUNDSKOLER Hermed

Læs mere

Skabelon til et ansættelsesbevis

Skabelon til et ansættelsesbevis Skabelon til et ansættelsesbevis Dette er et kommenteret eksempel på et ansættelsesbevis. Du kan således godt få et ansættelsesbevis, der ikke nødvendigvis indeholder alle punkter, eller hvor indholdet

Læs mere

Tjenestemandsansatte lærere m.fl. ved almen voksenuddannelse, forberedende voksenundervisning

Tjenestemandsansatte lærere m.fl. ved almen voksenuddannelse, forberedende voksenundervisning Cirkulære om aftale for Tjenestemandsansatte lærere m.fl. ved almen voksenuddannelse, forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning 2014 Cirkulære af 4. juni 2014 Modst. nr. 036-14 PKAT nr.

Læs mere

Aftalen er en sammenskrivning af de enslydende aftaler, der er indgået med Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte og Sundhedskartellet.

Aftalen er en sammenskrivning af de enslydende aftaler, der er indgået med Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte og Sundhedskartellet. Side 1 AMTSRÅDSFORENINGEN KL KØBENHAVNS KOMMUNE FREDERIKSBERG KOMMUNE KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE SUNDHEDSKARTELLET Rammeaftale om seniorpolitik 2005 Aftalen er en sammenskrivning af

Læs mere

Kirkeministeriets lønoversigt for vikarer 1. april 2010

Kirkeministeriets lønoversigt for vikarer 1. april 2010 Kirkeministeriets lønoversigt for vikarer 1. april 2010 Kirkeministeriet har fastsat vejledende regler om beregning af vederlag til vikarer for kirketjenere, kordegne, organister og gravere gældende fra

Læs mere

RAMMEAFTALE OM SENIORPOLITIK

RAMMEAFTALE OM SENIORPOLITIK Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN SUNDHEDSKARTELLET RAMMEAFTALE OM SENIORPOLITIK **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende aftale **NYT** med virkning fra dato = Hvis en bestemmelse træder

Læs mere

FAQ vedrørende nye arbejdstidsregler på skoleområdet

FAQ vedrørende nye arbejdstidsregler på skoleområdet FAQ vedrørende nye arbejdstidsregler på skoleområdet Personaleafdelingen har i december 2013 til februar 2014 holdt oplæg på kommunens skoler vedrørende de nye arbejdstidsregler for lærere, som træder

Læs mere

Følgende aftaler er indgået mellem PLR og JA

Følgende aftaler er indgået mellem PLR og JA Følgende aftaler er indgået mellem PLR og JA 1) Overenskomst mellem PLR og JA 2) Bilag med lønskalaer for landskabsarkitekter 2008 2011 3) Bilag A Arkitekters ansættelse under Overenskomsten 4) Bilag B

Læs mere

FLØS-Vejledning til overenskomstansatte kirkefunktionærer med arbejdsfunktion som kordegn.

FLØS-Vejledning til overenskomstansatte kirkefunktionærer med arbejdsfunktion som kordegn. FLØS-Vejledning til overenskomstansatte kirkefunktionærer med arbejdsfunktion som kordegn. Den 1. september 2009 trådte ny organisationsaftale i kraft for de nyansatte kordegne. Samme organisationsaftale

Læs mere

Ajourføring af Ansættelsesregistret

Ajourføring af Ansættelsesregistret April 2017 Pr. 30. april 2017 Vejledning om Ajourføring af Ansættelsesregistret pr. 30. april 2017 Frist for ajourføring: 15. maj 2017 1 0. Indledning... 3 1. Hvilke ansættelser?... 3 2. Hvor ajourføres

Læs mere

Tilbud om ansættelse med løntilskud Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, kapitel 12 Se vedlagte bekendtgørelse

Tilbud om ansættelse med løntilskud Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, kapitel 12 Se vedlagte bekendtgørelse Arbejdstagers navn og adresse Oplyses ved henvendelse Beslutningsdato Personnummer Du tilbydes ansættelse hos Navn Tilbud om ansættelse med løntilskud Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, kapitel

Læs mere

Overenskomst 2008 2011. mellem. Landsforeningen LEV. HK Service Hovedstaden. AC-organisationerne

Overenskomst 2008 2011. mellem. Landsforeningen LEV. HK Service Hovedstaden. AC-organisationerne Overenskomst 2008 2011 mellem Landsforeningen LEV og HK Service Hovedstaden og AC-organisationerne 1 1. Aftalens område Aftalen omfatter ansatte i Landsforeningen LEV.. Undtaget er honorarlønnede medlemmer,

Læs mere

Løn for lærere ansat på tjenestemandslignende vilkår ved institutioner for erhvervsrettet

Løn for lærere ansat på tjenestemandslignende vilkår ved institutioner for erhvervsrettet Cirkulære om aftale om Løn for lærere ansat på tjenestemandslignende vilkår ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse 2008 Cirkulære af 11. august 2008 Perst. nr. 040-08 PKAT nr. 206, 211 og 260

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Organisationsaftale for Apoteksassistenter og Defektricer i staten

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Organisationsaftale for Apoteksassistenter og Defektricer i staten 0 FINANSMINISTERIET Cirkulære om Organisationsaftale for Apoteksassistenter og Defektricer i staten 1997 4.3.1 1997 Cirkulære om Organisationsaftale for Apoteksassistenter og Defektricer i staten 4.3.1

Læs mere

1. Arbejdstid, arbejdstidens placering, rådighedstillæg mv. 7. 3. Staten 11. 4. Regioner 16. 5. Kommuner 19

1. Arbejdstid, arbejdstidens placering, rådighedstillæg mv. 7. 3. Staten 11. 4. Regioner 16. 5. Kommuner 19 Indholdsfortegnelse 0. Forord 5 1. Arbejdstid, arbejdstidens placering, rådighedstillæg mv. 7 2. Kompetenceudvikling for psykologer 9 3. Staten 11 4. Regioner 16 5. Kommuner 19 6. Timelønnet undervisning,

Læs mere

Lønoversigt for overenskomstansatte medarbejdere i Post Danmark

Lønoversigt for overenskomstansatte medarbejdere i Post Danmark Post Danmark A/S Aftaler & Vilkår Danmark Ver. 1 27. april 2012 Lønoversigt for overenskomstansatte medarbejdere i Post Danmark 2012 2014 Forord Side 1 Forord Da overenskomstforhandlingerne i Post Danmark

Læs mere

Aftale for tjenestemandsansatte arbejdsformænd, vejformænd, faglærte gartnerformænd m.fl.

Aftale for tjenestemandsansatte arbejdsformænd, vejformænd, faglærte gartnerformænd m.fl. Aftale for tjenestemandsansatte arbejdsformænd, vejformænd, faglærte gartnerformænd m.fl. KL Dansk Formands Forening FOA Fag og Arbejde 40.32 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Aftalens område...3 2. Generelle

Læs mere

Forstandere ved AMU-centre

Forstandere ved AMU-centre Cirkulære af 14. juni 2011 Perst.nr. 026-11 PKAT 0692 J.nr. 08-333/09-4 Cirkulære om organisationsaftale for Forstandere ved AMU-centre 2011 Dataark PKAT med specifikation Organisationsaftale Forhandlingsberettiget

Læs mere

LØNTABEL Gældende fra 1. august 2013 til 31. marts 2014

LØNTABEL Gældende fra 1. august 2013 til 31. marts 2014 opdateret d. 9. august 0 LØNTABEL Gældende fra. august 0 til. marts 04 Denne løntabel indeholder alene de overenskomstbestemte løndele samt pension. Lokalt aftalte løndele aftales på den enkelte skole

Læs mere

Barsel, adoption og omsorgsdage

Barsel, adoption og omsorgsdage Cirkulære om Barsel, adoption og omsorgsdage 2005 Cirkulære af 15. september 2005 Perst. nr. 048-05 PKAT nr. J.nr. 05-524-66 Indholdsfortegnelse Cirkulære Indledning...3 Bemærkninger til aftalens enkelte

Læs mere

Arbejdstid mv. for ledere, lærere og børnehaveklasseledere

Arbejdstid mv. for ledere, lærere og børnehaveklasseledere Cirkulære om protokollater om Arbejdstid mv. for ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler 2014 Cirkulære af 24. marts 2014 Modst.nr. 012-14 PKAT nr. 0223, 0237 J.nr. 12-333/51-60 2

Læs mere

Opmærksomheden henledes på, at pensionsberegning nu sker af den samlede løn, og ikke som hidtil efter tjenestemændenes lønrammesystem, skalatrin 0.

Opmærksomheden henledes på, at pensionsberegning nu sker af den samlede løn, og ikke som hidtil efter tjenestemændenes lønrammesystem, skalatrin 0. FLØS-Vejledning til overenskomstansatte DOKS-organister Den 1. september 2009 trådte en ny overenskomst i kraft for de nyansatte DOKS-organister, der ikke ansættes som tjenestemænd. Samme overenskomst

Læs mere

Værkstedsfunktionærer ved universiteter mv. samt tekniske ledere ved Rigspolitiet

Værkstedsfunktionærer ved universiteter mv. samt tekniske ledere ved Rigspolitiet Cirkulære om organisationsaftale for Værkstedsfunktionærer ved universiteter mv. samt tekniske ledere ved Rigspolitiet 2008 Cirkulære af 5. august 2008 Perst. nr. 039-08 PKAT nr. 0058, 0246 J.nr. 07-333/09-3

Læs mere

Ansættelseskontrakt for handicaphjælper

Ansættelseskontrakt for handicaphjælper Ansættelseskontrakt for handicaphjælper Standardkontrakten er udarbejdet af KL og FOA - Fag og Arbejde Arbejdsgivers navn, adresse og evt. CVR-nummer (Skal udfyldes) Arbejdstagers navn, adresse og cpr.nr.

Læs mere

Cirkulære om organisationsaftale for. Bioanalytikere. Cirkulære af 29. august 2008 Perst. nr. 046-08 PKAT nr. 0231 J.nr.

Cirkulære om organisationsaftale for. Bioanalytikere. Cirkulære af 29. august 2008 Perst. nr. 046-08 PKAT nr. 0231 J.nr. Cirkulære om organisationsaftale for Bioanalytikere 2008 Cirkulære af 29. august 2008 Perst. nr. 046-08 PKAT nr. 0231 J.nr. 07-333/24-2 Dataark PKAT med specifikation 0231 Bioanalytikere Fællesoverenskomst

Læs mere

Udover det i CFU-forliget aftalte, er der enighed mellem Personalestyrelsen og Lærernes Centralorganisation om følgende:

Udover det i CFU-forliget aftalte, er der enighed mellem Personalestyrelsen og Lærernes Centralorganisation om følgende: Resultat af forhandlingerne vedr. ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler samt efterskoler og husholdnings- og håndarbejdsskoler Udover det i CFU-forliget aftalte, er der enighed mellem

Læs mere

Aftale for tjenestemandsansatte musikskoleledere. 51.02 O.08 39/2008 Side 1

Aftale for tjenestemandsansatte musikskoleledere. 51.02 O.08 39/2008 Side 1 Aftale for tjenestemandsansatte musikskoleledere KL Fællesudvalget for Musikundervisere inden for Musikskoleområdet (FMM) Side 1 Indholdsfortegnelse Side Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning... 3 1. Hvem

Læs mere

Lønoversigt for medarbejdere i PostNord Danmark

Lønoversigt for medarbejdere i PostNord Danmark PostNord Danmark Løn- og personalevilkår Maj 2014 Lønoversigt for medarbejdere i PostNord Danmark 2014 2017 Side 1 Forord Da overenskomstforhandlingerne i PostNord Danmark føres separat med de enkelte

Læs mere

Kend din lønseddel Yngre Læger 26. september 2015 Roskilde Kongrescenter

Kend din lønseddel Yngre Læger 26. september 2015 Roskilde Kongrescenter Kend din lønseddel Yngre Læger 26. september 2015 Roskilde Kongrescenter Arbejdstidsopgørelse/1 Afdelingen kan udlevere denne type opgørelse af arbejdstiden, eller den der vises længere fremme. Afsender

Læs mere

FLØS-Vejledning til overenskomstansatte som kirkefunktionærer med arbejdsfunktion som graver

FLØS-Vejledning til overenskomstansatte som kirkefunktionærer med arbejdsfunktion som graver FLØS-Vejledning til overenskomstansatte som kirkefunktionærer med arbejdsfunktion som graver Nærværende vejledning er udarbejdet som et hjælpeværktøj til de lønansvarlige, der skal oprette ansættelsesforhold

Læs mere

Forslag. Til decentral arbejdstidsaftale for pædagogisk personale på Behandlingscentret Stjernehusene - Bodil Hjorts Vej 7.

Forslag. Til decentral arbejdstidsaftale for pædagogisk personale på Behandlingscentret Stjernehusene - Bodil Hjorts Vej 7. Forslag Til decentral arbejdstidsaftale for pædagogisk personale på Behandlingscentret Stjernehusene - Bodil Hjorts Vej 7. Vodskov 1. Formål Formålet med decentralarbejdstid er, at kunne tilgodese brugerne

Læs mere

ANSÆTTELSESBEVIS Ansættelsesforholdet er ikke omfattet af kollektive overenskomster*.

ANSÆTTELSESBEVIS Ansættelsesforholdet er ikke omfattet af kollektive overenskomster*. ANSÆTTELSESBEVIS Ansættelsesforholdet er ikke omfattet af kollektive overenskomster*. *Skolen er forpligtet til at følge organisationsaftalen for skoleleder, lærere og børnehaveklasseledere. Skolen kan

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse af løn- og ansættelsesvilkår for efterskolernes teknisk administrative personale (TAP)

Spørgeskemaundersøgelse af løn- og ansættelsesvilkår for efterskolernes teknisk administrative personale (TAP) Spørgeskemaundersøgelse af løn- og ansættelsesvilkår for efterskolernes teknisk administrative personale (TAP) Hvilket stedtillægsområde ligger skolen i: (86% II (intet stedtillæg) (11%) III (1%) IV (2%)

Læs mere

I protokollatet anvendes betegnelsen ansat, når reglerne gælder for både lærere og børnehaveklasseledere.

I protokollatet anvendes betegnelsen ansat, når reglerne gælder for både lærere og børnehaveklasseledere. Om dette rådudkast Pr. 1. august 2014 vil de hidtidige arbejdstidsregler blive erstattet af to cirkulærer: Dels vil reglerne om Arbejdstid for tjenestemænd i staten (hent cirkulære) Dels en stærkt reduceret

Læs mere

Førlederkursus 17. april 2012. Grundlæggende arbejdstidsregler for lærere på efterskoler

Førlederkursus 17. april 2012. Grundlæggende arbejdstidsregler for lærere på efterskoler Førlederkursus 17. april 2012 Grundlæggende arbejdstidsregler for lærere på efterskoler 1 Program Arbejdsdage Ferie/frihed Arbejdstimer Egentid Skoletid Planlægningsbestemmelser Overtid/undertid/plustid

Læs mere

OVERENSKOMST FOR KOMMUNALT ANSATTE TANDLÆGER MELLEM. Kommunala Arbeiðsgevarafelagið. Tandlægeforeningen

OVERENSKOMST FOR KOMMUNALT ANSATTE TANDLÆGER MELLEM. Kommunala Arbeiðsgevarafelagið. Tandlægeforeningen OVERENSKOMST FOR KOMMUNALT ANSATTE TANDLÆGER MELLEM Kommunala Arbeiðsgevarafelagið og Tandlægeforeningen 2015 2017 Indholdsfortegnelse 1. OVERENSKOMSTENS OMRÅDE... 1 2 AFGRÆNSNING... 1 3 MÅNEDSLØNNEDE...

Læs mere

Dig som medarbejder. Uddrag fra ATPs Medarbejderportal

Dig som medarbejder. Uddrag fra ATPs Medarbejderportal Dig som medarbejder Uddrag fra ATPs Medarbejderportal Feriefridage Fastansatte medarbejdere (inkl. elever) har hvert kalenderår ret til 5 feriefridage. Disse dage placeres under hensyntagen til arbejdets

Læs mere

Aftale om lønberegning/lønfradrag for månedslønnet

Aftale om lønberegning/lønfradrag for månedslønnet Aftale om lønberegning/lønfradrag for månedslønnet personale Kommunernes Landsforening eningen af Kommuner i Københavns Amt Amtsrådsforeningen i Danmark Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Kommunale

Læs mere

Forlængelse af aftale om tjenestemandsansættelse af ledere på undervisningsområdet inden for Lærernes Centralorganisations forhandlingsområde

Forlængelse af aftale om tjenestemandsansættelse af ledere på undervisningsområdet inden for Lærernes Centralorganisations forhandlingsområde Side 1 Forlængelse af aftale om tjenestemandsansættelse af ledere på undervisningsområdet inden for Lærernes Centralorganisations forhandlingsområde Indholdsfortegnelse Side 1. Hvem er omfattet... 3 2.

Læs mere

LØNTABEL Gældende fra 1. april 2011 til 31. marts 2012 opdateret den 26. maj 2011

LØNTABEL Gældende fra 1. april 2011 til 31. marts 2012 opdateret den 26. maj 2011 LØNTABEL Gældende fra. april 0 til. marts 0 opdateret den 6. maj 0 Denne løntabe indeholder alene de overenskomstbestemte løndele samt pension. Lokalt aftalte løndele aftales på den enkelte skole mellem

Læs mere

LØNTABEL Gældende fra 1. april 2011 til 31. marts 2012

LØNTABEL Gældende fra 1. april 2011 til 31. marts 2012 opdateret d.. april 0 LØNTABEL Gældende fra. april 0 til. marts 0 Denne løntabel indeholder alene de overenskomstbestemte løndele samt pension. Lokalt aftalte løndele aftales på den enkelte skole mellem

Læs mere

Beregning af pension (hvis født før 1. januar 1959) pr. 1. januar 2016

Beregning af pension (hvis født før 1. januar 1959) pr. 1. januar 2016 Beregning af pension (hvis født før 1. januar 1959) pr. 1. januar 2016 Af Bente Grønbæk Bruun, KLF s sekretariat TJENESTEMANDSPENSIONEN I KØBENHAVN PR. 1. januar 2016. Nedenstående satser gælder kun tjenestemænd,

Læs mere

gældende for virksomheden Det Fælles Udgiverselskab A/S for samtlige af virksomhedens afdelinger og arbejdssteder.

gældende for virksomheden Det Fælles Udgiverselskab A/S for samtlige af virksomhedens afdelinger og arbejdssteder. Protokollat Funktionæroverenskomsten mellem DDFF og er fra 1. januar 2003 gældende for virksomheden Det Fælles Udgiverselskab A/S for samtlige af virksomhedens afdelinger og arbejdssteder. Denne tiltrædelse

Læs mere

Overenskomst 2013-2015

Overenskomst 2013-2015 Overenskomst 2013-2015 Kristelig Arbejdsgiverforening Kristelig Fagforening Overblik 2 årig aftale Mindstelønninger stiger generelt 1,4-2,2% over 2 år. SH-henlæggelser stiger fra 3,5% til 3,75%. Fleksibel

Læs mere

Overenskomst mellem Foreningen af Kristne Friskoler/Skoleforeningen og Kristelig Fagforening gældende for skolesekretærer og forretningsførere

Overenskomst mellem Foreningen af Kristne Friskoler/Skoleforeningen og Kristelig Fagforening gældende for skolesekretærer og forretningsførere Overenskomst mellem Foreningen af Kristne Friskoler/Skoleforeningen og Kristelig Fagforening gældende for skolesekretærer og forretningsførere 200-2010 Kapitel 1: Overenskomsten... 1 Oprettelse af overenskomst...

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om organisationsaftale for. Lærere ved Skovskolens SA/EUD-afdeling

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om organisationsaftale for. Lærere ved Skovskolens SA/EUD-afdeling FINANSMINISTERIET Cirkulære om organisationsaftale for Lærere ved Skovskolens SA/EUD-afdeling 1999 INDHOLD Side CIRKULÆRE Generelle bemærkninger...1 ORGANISATIONSAFTALE 1. Organisationsaftalens område...3

Læs mere

LØNNINGER. pr. 1. april 2013. Danske Regioner

LØNNINGER. pr. 1. april 2013. Danske Regioner LØNNINGER pr. 1. april 2013 Danske Regioner Indhold: Nyt job: Hvad med lønnen?... 3 Pension og ATP... 4 Lønninger på Sundhedskartellets område: Klassificeringsoversigter pr. 1.04.2013 på Danske Regioners

Læs mere

LØNNINGER. KL, Kbh. og Frb. kommuner. Kost & Ernæringsforbundet. pr. 1. januar 2014

LØNNINGER. KL, Kbh. og Frb. kommuner. Kost & Ernæringsforbundet. pr. 1. januar 2014 LØNNINGER pr. 1. januar 2014 KL, Kbh. og Frb. kommuner Kost & Ernæringsforbundet Indhold: Nyt job: Hvad med lønnen?... 3 Pension og ATP... 4 lønninger på Sundhedskartellets område: Klassificeringsoversigter

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere i landbruget. (der ikke er omfattet af Lov om visse arbejdsforhold i landbruget m.v. eller Funktionærloven)

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere i landbruget. (der ikke er omfattet af Lov om visse arbejdsforhold i landbruget m.v. eller Funktionærloven) Ansættelseskontrakt for medarbejdere i landbruget (der ikke er omfattet af Lov om visse arbejdsforhold i landbruget m.v. eller Funktionærloven) Dansk Landbrug Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug

Læs mere

LØNNINGER. KL, Kbh. og Frb. kommuner. Kost & Ernæringsforbundet. pr. 1. april 2015

LØNNINGER. KL, Kbh. og Frb. kommuner. Kost & Ernæringsforbundet. pr. 1. april 2015 LØNNINGER pr. 1. april 2015 KL, Kbh. og Frb. kommuner Kost & Ernæringsforbundet Indhold: Nyt job: Hvad med lønnen?... 3 Pension og ATP... 4 lønninger på Sundhedskartellets område: Klassificeringsoversigter

Læs mere

Arbejdstidsaftaler. for rengøringsassistenter m.fl. - det administrative dagområde - det døgndækkede område DEN OFFENTLIGE GRUPPE

Arbejdstidsaftaler. for rengøringsassistenter m.fl. - det administrative dagområde - det døgndækkede område DEN OFFENTLIGE GRUPPE RLTN Arbejdstidsaftaler for rengøringsassistenter m.fl. - det administrative dagområde - det døgndækkede område 2013 DEN OFFENTLIGE GRUPPE Forord Den offentlige gruppe i 3F har valgt at trykke disse 2

Læs mere

DIN LØN INDLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE. En gennemgang af lønaftalerne for. pædagogmedhjælpere ansat i Aarhus Kommune

DIN LØN INDLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE. En gennemgang af lønaftalerne for. pædagogmedhjælpere ansat i Aarhus Kommune INDLEDNING Denne lønpjece er udarbejdet af fællestillidsrepræsentanterne i Aarhus kommune. Den er en vejledning til tillidsrepræsentanter i dagtilbud og skoler og forsøger, at skabe et overblik over de

Læs mere

Lærere m.fl. ved almen voksenuddannelse, forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning

Lærere m.fl. ved almen voksenuddannelse, forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning Cirkulære om organisationsaftale for Lærere m.fl. ved almen voksenuddannelse, forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning 2015 Cirkulære af 30. juni 2015 Modst. nr. 025-15 PKAT nr. 620 J.nr.

Læs mere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere 1. Parterne Undertegnede skole: Skolens navn ansætter herved: Adresse, cvr. nr. og tlf. nr. Lærerens navn fra den Adresse, cpr. nr. og

Læs mere

Vilkår for ansættelse på timeløn i butiksområdet i TDC Tele Danmark, Privat

Vilkår for ansættelse på timeløn i butiksområdet i TDC Tele Danmark, Privat Lokalaftale nr. 4.F.1 Redigeret 2013 Vilkår for ansættelse på timeløn i butiksområdet i TDC Tele Danmark, Privat Lokalaftalens gyldighedsområde følger i enhver henseende Særaftale I i sin helhed. Lokalaftalen

Læs mere

LØN- OG ANSÆTTELSESVEJLEDNING REGIONALE/KOMMUNALE OMRÅDE

LØN- OG ANSÆTTELSESVEJLEDNING REGIONALE/KOMMUNALE OMRÅDE LØN- OG ANSÆTTELSESVEJLEDNING REGIONALE/KOMMUNALE OMRÅDE OPDATEREDE LØNTABELLER Løntabellerne i denne oversigt erstatter tabellerne i løn- og ansættelsesvejledningen udsendt pr. 1.1.2012. Øvrige oplysninger

Læs mere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere 1. Parterne Undertegnede skole: Skolens navn ansætter herved: Adresse, cvr. nr. og tlf. nr. Lærerens navn fra den Adresse, cpr. nr. og

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling C-II

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling C-II NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling C-II Afsnit L (Lærere) Overenskomst mellem Nuuk Internationale Friskole og ILINNIARTITSISUT MEEQQAT ATUARFIANNEERSUT KATTUFFIAT, IMAK, for lærere i folkeskolen i Grønland

Læs mere