Regler for udbetaling af tilskud til ansættelse af uddannelseslæge i almen praksis Fase 2 og Fase 3

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Regler for udbetaling af tilskud til ansættelse af uddannelseslæge i almen praksis Fase 2 og Fase 3"

Transkript

1 Regler for udbetaling af tilskud til ansættelse af uddannelseslæge i almen praksis Fase 2 og Fase 3 Retningslinjer for Sygehuse og Praksis i Region Sjælland april

2 Indledning Der ydes refusion af lønudgiften til uddannelseslæger i hoveduddannelse, almen medicin, under fase 2 og fase 3. (lønnen i fase 1 afholdes fuldt ud af sygehusene). Ved aftale indgået 27. juni 2008 mellem Danske Regioner og Praktiserende Lægers Organisation er administrationsgrundlaget vedtaget. Administrationsgrundlaget af juli måned 2008 indeholder en udførlig oversigt og forklaring på de forskellige regler på området. Administrationsgrundlaget er vedlagt bagerst i dette materiale. For overskuelighedens skyld har vi udarbejdet en oversigt over de hyppigst forekommende spørgsmål. Hvis I ikke kan finde svaret her, henvises til administrationsgrundlaget. Regler for tilskud Hvem kan få tilskud? Godkendte tutorlæger kan få tilskud til ansættelse af læger i hoveduddannelsesstilling, fase 2 og fase 3. Godkendelse af tutorlæger For at blive godkendt som tutorlæge skal Region Sjælland, Kvalitet og Udvikling, kontaktes. Bevilling af tilskud For at kunne modtage tilskud skal tutorlægen fremsende en ansøgningsblanket (bilag 1) til godkendelse i de respektive sygehuse. Det fremgår af blanketten hvor den skal sendes til. Ansøgningsblanketten skal fremsendes til det pågældende sygehus så hurtigt som muligt se nederst side 4. Sygehusene vil efter behandling returnere en kopi af blanketten med godkendelse til tutorlægen samt sende blanketten til Koncern HR Center for Løn og personale Tilskuddet vil herefter automatisk blive udbetalt til tutorlægen efter de til enhver tid gældende regler. Beregning af tilskud Tutorlæger modtager tilskud til ansættelse af uddannelseslæger efter nedenstående tilskudsprocent: Uddannelsestype Regionens tilskud Tutorlægens andel Praksisamanuensis, Fase 2, 6 mdr. 68% 32% Praksisamanuensis, Fase 3, 12 mdr. 61% 39% Eventuelle ønsker om lønrefusion (eksempelvis for særlige løntillæg), der ikke klart ligger inden for gældende administrationsgrundlag og overenskomst, kan kun imødekommes, såfremt der på forhånd er fremsendt ansøgning til godkendelse i sygehusene. Udbetaling af tilskud For den 1. ansættelsesmåned gælder følgende: Koncern HR- Center for Løn og Personale udbetaler et a conto tilskud for den 1. ansættelsesmåned. A conto tilskuddet vil blive udbetalt inden udløbet af den måned, hvor uddannelseslægen er begyndt. For de følgende ansættelsesmåneder gælder følgende: For at få udbetalt tilskud skal Koncern HR Center for Løn og Personale senest den 10. i hver måned have modtaget kopi af lønseddel fra tutorlægen. Hvis Koncern HR Center for Løn og Personale ikke modtager lønseddel fra tutor senest den 10. i måneden finder reguleringen først sted den efterfølgende måned. Retningslinjer for Sygehuse og Praksis i Region Sjælland april

3 Krav til lønsedlen For at Koncern HR Center for Løn og Personale kan udbetale tilskud skal lønsedlen indeholde nøjagtig angivelse af uddannelseslægens fravær i forbindelse med ferie, sygdom m.v., ligesom evt. vagttillæg specifikt skal fremgå af lønsedlen. Hvis lønsedlen ikke opfylder dette krav, kan der ikke udbetales tilskud. Lønmaterialet, der skal være Koncern HR Center for Løn og Personale i hænde senest den 10. i hver måned. sendes på mail til: Koncern HR - Center for Løn og Personale i Næstved: Ferie og feriefridage Der udbetales ikke løn, når uddannelseslægen holder ferie. Tutorlægen skal imidlertid stadig betale sædvanligt pensionsbidrag ved afholdelse af ferie. Koncern HR - Center for Løn og Personale foretager et forholdsmæssigt fradrag i tilskud til praksis pr. feriedag og feriefridag. Men der ydes 100% tilskud til arbejdsgiverens pensionsbidrag i ferieperioden. Tutorlægen tilbageholder uddannelseslægens eget pensionsbidrag på 5% af den fulde månedsløn i uddannelseslægens løn for arbejdsdage i feriemåneden. Uddannelseslægen har ikke ret til feriefridage. Der er kompenseret herfor i overenskomsten ("almen praksis-tillægget"). Uddannelseslægen og tutorlægen kan dog aftale, at der afholdes op til fem feriefridage mod løntræk. Sygdom Uddannelseslægen har ret til sædvanlig løn og pensionsbidrag under sygdom. Under forudsætning af, at tutorlægen har tegnet en forsikring med dækningen Forsikrede Arbejdsgiver holdes praksis udgiftsneutral. Tutorlægen indhenter selv sygedagpengerefusion efter gældende regler. Tutorlægens øvrige udgifter til løn under sygdom dækkes af Regionen. Omsorgsdage Regionen yder sædvanligt tilskud under omsorgsdage, og det er derfor ikke nødvendigt, at tutorlægen indberetter omsorgsdage til Koncern HR - Center for Løn og Personale. Max 10% fravær Såfremt en uddannelseslæge har mere end 10% fravær skal uddannelseslægen forlænges svarende til hele fraværsperioden. Eks.: hvis der for en ansættelse på 6 måneder er et fravær på 30 dage, (10% fravær fordelt på 6 måneder giver maximalt 18 dages fravær) skal uddannelseslægen forlænges med 30 dage og ikke kun med 12 dage. Hvad regnes som fravær? Fravær= sygdom, barsel og omsorgsdage. Ferie regnes ikke som fravær. Det er tutorpraksis` ansvar, at give Koncern HR Center for Løn og Personale besked om, at der har været mere end 10% fravær. Sygehusenes kontaktpersoner/administratorer vedr. lægelig videreuddannelse (Holbæk: Dorit Olsen, Roskilde/Køge: Lone Jensen, Nykøbing F./Slagelse/Næstved: Hanne Lise Jensen sørger for, at der skrives et tillæg til ansættelseskontrakten. Barsel/adoption Tutorlægen skal give Koncern HR - Center for Løn og Personale besked, hvis en uddannelseslæge skal afholde barsel/adoption. Tutorlægen indhenter selv barselsdagpenge for uddannelseslægen. Regionen dækker forskellen mellem den udbetalte løn og barselsdagpengene, så tutorlægens lønudgifter dækkes 100%. Retningslinjer for Sygehuse og Praksis i Region Sjælland april

4 Deltagelse i vagter Når uddannelseslægen modtager vagttillæg pr. time, skal vagttillægget specifikt fremgå af uddannelseslægens lønseddel. Regionen yder det sædvanlige tilskud til vagttillægget, dog ikke for vagter, der ikke indgår som en obligatorisk del af uddannelsen. Maksimum for deltagelse i vagter: Fase 1: 3 følgevagter (køre-/konsultationsvagter) såfremt disse ikke er afholdt i introduktionsstillingen. Fase 2: 2 køre- og 2 konsultationsvagter. Visitator/koordinator er bagvagt. Fase 3: 10 vagter, hvoraf 2 er visitator-følgevagter gerne sammen med tutor. De nærmere regler for vagter kan ses på lægevagtens hjemmeside. Deltagelse i obligatoriske specialespecifikke kurser Når uddannelseslægen deltager i de obligatoriske kurser, skal vedkommende have almindelig løn. Regionen yder det sædvanlige tilskud og skal derfor ikke have særskilt oplysning om kursusdeltagelse. Tutorlægen er forpligtet til at dække uddannelseslægens transportudgifter i forbindelse med de obligatoriske kurser i henhold til statens gældende takster. Der henvises til gældende takster for km godtgørelse, som kan findes på Moderniseringsstyrelsens hjemmeside under Cirkulære om satsregulering for tjenesterejser. Tutor kan søge refusion for afholdte mertransportudgifter ved fremsendelse af ansøgningsblanket (bilag 2) til de på bilaget anførte kontaktpersoner. Obligatoriske specialespecifikke kurser i almen medicin For overblik over specialespecifikke kurser, der ligger i den almen medicinske speciallægeuddannelse henvises til Sundhedsstyrelsens hjemmeside under Uddannelse og Autorisation / Specialog Videreuddannelse / Læge / Specialespecifikke kurser. Særregler Der er endvidere regler for udbetaling af lønrefusion for følgende områder: Flexjob TR funktion Ulykke og akut sygdom i familien Indlæggelse af uddannelseslægens spædbarn Pasning af alvorligt sygt barn under 18 år Pasning af barn med nedsat funktionsevne Pasning af nærtstående døende i hjemmet Oplysninger om disse regler kan ske ved henvendelse til de respektive sygehuse, til nedenstående: Kontaktpersonerne vedr. Lægelig Videreuddannelse: Holbæk HR konsulent Dorit Olsen, HR og Arbejdsmiljø, Smedelundsgade 60, 4300 Holbæk. E-post - tlf Roskilde/Køge Konsulent Lone Jensen, HR og Arbejdsmiljø, Køgevej 7-13, 4000 Roskilde. E-post - tlf Nykøbing F./Slagelse/Næstved: HR konsulent Hanne Lise Rygaard Jensen, Sygehusledelsens Administration, Nykøbing Falster Sygehus, Ejegodvej 63, 2, 4800 Nykøbing F. E-post tlf Hvis du ikke fandt svar på dine spørgsmål - så prøv evt. at se i Administrationsgrundlag af juli 2008 Retningslinjer for Sygehuse og Praksis i Region Sjælland april

5 Bilag 1 Ansøgning om refusion ved ansættelse af læge i hoveduddannelse, almen medicin - Fase 2 og Fase 3 Sæt x Uddannelsesperiode: Fase 2 (Refusion fra Region Sjælland er 68 % af lønudgiften) Ugentligt timetal: Fase 3 (Refusion fra Region Sjælland er 61 % af Lønudgiften) Oplysninger om uddannelseslægen Navn Adresse Cpr.nr. Postnr/by Oplysninger om tutorlæge og praksis Tutors navn Adresse Direkte telefonnr. Ydernummer Postnr/by Faxnr. SE-nummer Bankoplysninger Pengeinstitut og konto tilhørende praksis, hvortil tilskud ønskes overført Pengeinstitut navn Reg.nr. Kontonr. Dato: Tutors Underskrift Udfyldes af de respektive sygehusstabe Dato for godkendelse Stempel/underskrift Blanketten sendes til: Holbæk: HR konsulent Dorit Olsen, HR og Arbejdsmiljø, Smedelundsgade 60, 4300 Holbæk. Roskilde/Køge: Konsulent Lone Jensen, HR og Arbejdsmiljø, Køgevej 7-13, 4000 Roskilde. Nykøbing F./Slagelse/Næstved: Koncern HR Center for Løn- og Personale, Næstved, via E-post: med emne Praksis Efter godkendelse modtager tutor og kopi af den godkendte aftale. Retningslinjer for Sygehuse og Praksis i Region Sjælland april

6 Bilag 2 Refusion af tutors (praksis) transportudgifter i forbindelse med Fase 2 og Fase 3 lægers deltagelse i obligatoriske kurser. Det ydes kun refusion til mertransport *). *)Praksisstedet kan få dækket sin udgift til uddannelseslægers mertransport til obligatoriske kurser under Fase 2 og Fase 3. Med mertransport menes - transport udover daglig transport til praksisstedet. Praksis udbetaler mertransport til uddannelseslægen og kan herefter søge udgiften dækket ved at sende denne blanket til de respektive sygehuse (se nederst på blanketten). Tutorlægens navn og adresse Se-nr. Navn Adresse Postnr/by Kursets navn Kursusperiode Kursussted Mertransportudgift Navn på uddannelseslæge Uddannelseslægens cpr.nr. Refusionen indsættes på praksis NEM-konto, som er tilknyttet SE-nummeret. På tro og love: Dato: Tutorlægens underskrift Blanketten sendes til: Holbæk: HR konsulent Dorit Olsen, HR og Arbejdsmiljø, Smedelundsgade 60, 4300 Holbæk. Roskilde/Køge: Konsulent Lone Jensen, HR og Arbejdsmiljø, Køgevej 7-13, 4000 Roskilde. Nykøbing F./Slagelse/Næstved: Koncern HR Center for Løn- og Personale, Næstved, via E-post: med emne Praksis Retningslinjer for Sygehuse og Praksis i Region Sjælland april

Regler for udbetaling af tilskud til ansættelse af uddannelseslæge i almen praksis Fase 2 og Fase 3

Regler for udbetaling af tilskud til ansættelse af uddannelseslæge i almen praksis Fase 2 og Fase 3 Regler for udbetaling af tilskud til ansættelse af uddannelseslæge i almen praksis Fase 2 og Fase 3 Udarbejdet af HR afdelingerne i Sygehus Nord og Sygehus Syd. 1 Indledning Der ydes refusion af lønudgiften

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning Hensigten med folderen her er, at informere og vejlede dig der er visiteret til en BPA-ordning efter servicelovens 96. Den beskriver i hovedtræk

Læs mere

Tilsagn om tilskud til projektet Ny Golfbane på Sejerø, j.nr. 1025-187 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 1. ansøgningsrunde 2015

Tilsagn om tilskud til projektet Ny Golfbane på Sejerø, j.nr. 1025-187 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 1. ansøgningsrunde 2015 Jens Thomassen Sejerø Golfklub c/o Jens Thomassen Sejerøvej 25 4592 Sejerø Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato: 20-04-2015

Læs mere

Medarbejder i fleksjob

Medarbejder i fleksjob Medarbejder i fleksjob Få råd og vejledning om udbetalinger fra kommunen, når en medarbejder er ansat i fleksjob Arbejdsmarkedsafdelingen FREDERICIAKOMMUNE 1 2 Denne brochure handler om, hvordan administrationen

Læs mere

Håndbog. Borgerstyret personlig assistance Servicelovens 96. Socialafdelingen Socialfagligt Center

Håndbog. Borgerstyret personlig assistance Servicelovens 96. Socialafdelingen Socialfagligt Center Håndbog Borgerstyret personlig assistance Servicelovens 96 Socialafdelingen Socialfagligt Center 7. udgave maj 2014 1 Indholdsfortegnelse. Afsnit 1.0 Indledning 4 1.1 Kort fortalt om reglerne i Svendborg

Læs mere

Personalehåndbog Ferie og ekstraordinær tjenestefrihed

Personalehåndbog Ferie og ekstraordinær tjenestefrihed Ekstraordinær Tjenestefrihed Højtider Administrations- og teknisk personale har fri juleaftensdag, nytårsaftensdag og grundlovsdag samt 1. maj fra kl. 12.00. Mellem jul og nytår samt dagen efter Kristi

Læs mere

HÅNDBOG til Borgerstyret. Personlig Assistance efter Servicelovens 95. Social og Handicap Varde Kommune 03-07-2014

HÅNDBOG til Borgerstyret. Personlig Assistance efter Servicelovens 95. Social og Handicap Varde Kommune 03-07-2014 HÅNDBOG til Borgerstyret 2014 Personlig Assistance efter Servicelovens 95 Social og Handicap Varde Kommune 03-07-2014 Håndbog til Borgerstyret Personlig Assistance efter Servicelovens 95 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gjern Lokalråd Vagn Brostrup Jensen Teglværksvej 16 8883 Gjern Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato: 11-03-2015 Pulje : Landdistriktspuljen

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance

Borgerstyret Personlig Assistance Borgerstyret Personlig Assistance Brugerhåndbog til Servicelovens 95 og 96 Håndbogen er politisk godkendt i januar 2010 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Afsnit 1.0 Indledning 4 Afsnit 2.0 Lovgrundlaget

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Askø Strandvig Grundejerforening Per Skov Madsen Alstrup Strandvej 3 4840 Nørre Alslev Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato:

Læs mere

FLEKSJOB. Det Centrale Handicapråd

FLEKSJOB. Det Centrale Handicapråd FLEKSJOB Det Centrale Handicapråd Udgiver: Det Centrale Handicapråd og Beskæftigelsesministeriet Tekst: Lene Maj Pedersen Pjecen kan rekvireres gratis hos: Det Centrale Handicapråd Bredgade 25, opg. F,

Læs mere

Overenskomst for konsultationssygeplejersker og praksisbioanalytikere i lægepraksis

Overenskomst for konsultationssygeplejersker og praksisbioanalytikere i lægepraksis Overenskomst for konsultationssygeplejersker og praksisbioanalytikere i lægepraksis mellem Praktiserende Lægers Arbejdsgiverforening (PLA) og Dansk Sygeplejeråd (DSR) og Danske Bioanalytikere (dbio) 1.

Læs mere

Frit valg-ordningen 2013

Frit valg-ordningen 2013 Frit valg-ordningen 2013 1. Hvad er Frit valg-ordningen? Frit valg-ordningen betyder, at kommunen giver et økonomisk tilskud til forældre, der ønsker at ansætte en privat børnepasser i stedet for at benytte

Læs mere

Overenskomst mellem Tandlægeforeningen og Dansk Tandplejerforening om vilkårene for tandplejernes beskæftigelse hos tandlæger

Overenskomst mellem Tandlægeforeningen og Dansk Tandplejerforening om vilkårene for tandplejernes beskæftigelse hos tandlæger Overenskomst mellem Tandlægeforeningen og Dansk Tandplejerforening om vilkårene for tandplejernes beskæftigelse hos tandlæger Afsnit I. 1. Overenskomstens område Stk. 1. Overenskomsten omfatter personer,

Læs mere

SOCIAL-, BØRNE- OG INTEGRATIONS MINISTERIET

SOCIAL-, BØRNE- OG INTEGRATIONS MINISTERIET DSK S4APA47 fb skan 06 03 2014 08 44 SEPBARCODE OU236PM1668 Aabenraa Kommune Bjarne Ipsen Skelbækvej 2 6200 Aabenraa

Læs mere

Informationspjece til forældrene om Frit valg-ordningen

Informationspjece til forældrene om Frit valg-ordningen Informationspjece til forældrene om Frit valg-ordningen 1. Hvad er Frit valg-ordningen? Frit valg-ordningen betyder, at kommunen kan vælge at give et økonomisk tilskud til forældre, der ønsker at ansætte

Læs mere

Pædagogisk Assistent Uddannelse. Praktikhåndbog. For elever, praktikvejledere og praktikansvarlige. Ind. Februar 2014.

Pædagogisk Assistent Uddannelse. Praktikhåndbog. For elever, praktikvejledere og praktikansvarlige. Ind. Februar 2014. Pædagogisk Assistent Uddannelse Praktikhåndbog For elever, praktikvejledere og praktikansvarlige Ind Februar 2014 Børn og Unge Indholdsfortegnelse l Generel information Indledning... 3 Uddannelsen til

Læs mere

Ansøgning om uhævede feriepenge

Ansøgning om uhævede feriepenge Ansøgning om uhævede feriepenge (optjent i 2004 for ferieåret 2005/2006) Du skal kun bruge denne blanket, når du vil søge om at få udbetalt uhævede feriepenge, hvis A) restbeløbet er mindre end 3.000 kr.

Læs mere

Information om Privat børnepasning

Information om Privat børnepasning Information om Privat børnepasning Børneafdelingen December 2010 Forældre, som bor i Nyborg Kommune kan få tilskud til privat børnepasning af børn i aldersgruppen fra 24 uger til børnehavestart, som er

Læs mere

Fleksjob. Det Centrale Handicapråd. 19. udgave

Fleksjob. Det Centrale Handicapråd. 19. udgave Fleksjob Det Centrale Handicapråd 19. udgave Fleksjob 19. udgave Udgiver: Det Centrale Handicapråd Tekst: Lene Maj Pedersen Det Centrale Handicapråd Bredgade 25, opg. F, 4. 1260 Kbh. K. Tlf: 33 11 10

Læs mere

AFTALE OM UDSTATIONERING

AFTALE OM UDSTATIONERING Standardkontrakt for udstationering Mellem undertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende: AFTALE OM

Læs mere

Af Camilla Mørk Rösler 1. marts 2014 Versionsnummer 1.03. Service Level Agreement (SLA) Lønadministration

Af Camilla Mørk Rösler 1. marts 2014 Versionsnummer 1.03. Service Level Agreement (SLA) Lønadministration Af Camilla Mørk Rösler 1. marts 2014 Versionsnummer 1.03 Service Level Agreement (SLA) Lønadministration INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Ansvarlig... 3 1.3 Relevans for medarbejdere...

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE HÅNDBOG

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE HÅNDBOG 1 of 24 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE HÅNDBOG August 2012 Vedtaget i byrådet: XX.XX.12 2 of 24 Indholdsfortegnelse Forord...4 Lovgivning...4 Hvilke aktiviteter indgår i en BPA-ordning...5 Hvilke aktiviteter

Læs mere

Vejledning til standardkontrakt

Vejledning til standardkontrakt Vejledning til standardkontrakt Generelt Hvis du er ansat på en fysioterapeutisk klinik eller hos en anden privat virksomhed, der ikke er dækket af en overenskomst, er du ansat på en individuel kontrakt.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Generel introduktion til den lægelige videreuddannelse 2. - Nøglebegreber. Kurser og undervisningsdage 3. - Obligatoriske kurser

Indholdsfortegnelse. Generel introduktion til den lægelige videreuddannelse 2. - Nøglebegreber. Kurser og undervisningsdage 3. - Obligatoriske kurser Indholdsfortegnelse Generel introduktion til den lægelige videreuddannelse 2 - Nøglebegreber Kurser og undervisningsdage 3 - Obligatoriske kurser - Introdag og undervisningsdage i Almen Praksis Ansættelse

Læs mere

Ansøgning om uhævede feriepenge

Ansøgning om uhævede feriepenge Ansøgning om uhævede feriepenge Du skal kun bruge denne blanket, når du vil søge om at få udbetalt uhævede feriepenge, hvis: (optjent i 2013 for ferieåret 2014/2015) A. beløbet stammer fra den 5. ferieuge,

Læs mere

ProLøn-Arbejdsgiverne Lønsystem til medlemmer af ARBEJDSGIVERNE Udarbejdet i samarbejde med ProLøn A/S, Randers.

ProLøn-Arbejdsgiverne Lønsystem til medlemmer af ARBEJDSGIVERNE Udarbejdet i samarbejde med ProLøn A/S, Randers. Udarbejdet i samarbejde med ProLøn A/S, Randers. Beskrivelse af ProLøn s brancheløsning. Hensigten med denne håndbog er at beskrive de mest almindelige rutiner i forbindelse med lønadministration for Arbejdsgivernes

Læs mere

Myndighedsafdelingen. Håndbog. Borgerstyret Personlig Assistance. Lov om Social Service 96

Myndighedsafdelingen. Håndbog. Borgerstyret Personlig Assistance. Lov om Social Service 96 Myndighedsafdelingen Håndbog Borgerstyret Personlig Assistance Lov om Social Service 96 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORORD... 1 2. KORT OG GODT OM BPA... 2 2.1 Baggrund og formål... 2 2.2 Overgang fra hjælperordning

Læs mere

Tilskud til privat børnepasning

Tilskud til privat børnepasning Tilskud til privat børnepasning Hvad er Frit valg-ordningen? Kommunalbestyrelsen skal give forældre mulighed for at vælge et økonomisk tilskud til privat pasning i stedet for at benytte en plads i et kommunalt

Læs mere

Feriepenge i eindkomst

Feriepenge i eindkomst Feriepenge i eindkomst Side 1 af 16 I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvordan feriepenge indberettes til eindkomst og hvordan du skal foretage rettelser af beregnede feriepenge i SLS eller eindkomst

Læs mere