LOKALPLAN Bolig-, erhvervs- og undervisningsområde ved Poul Paghs Gade / Strandvejen VESTBYEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LOKALPLAN 09-038. Bolig-, erhvervs- og undervisningsområde ved Poul Paghs Gade / Strandvejen VESTBYEN"

Transkript

1 LOKALPLAN Bolig-, erhvervs- og undervisningsområde ved Poul Paghs Gade / Strandvejen VESTBYEN AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING NOVEMBER 1996

2 Vejledning En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, beplantning, stier, veje o.s.v. skal anvendes, placeres og udformes inden for et bestemt område. Lokalplanen består af en redegørelse (grå sider) og lokalplanbestemmelserne (hvide sider) med vejledende forklaringer. I redegørelsen fortælles kort om de eksisterende forhold inden for og omkring lokalplanområdet samt om, hvordan lokalplanen forholder sig til den øvrige planlægning. Lokalplanbestemmelserne er bindende. Illustrationer samt tekst skrevet i kursiv har til formål at forklare og illustrere lokalplanbestemmelserne. Efter Planloven har Byrådet pligt til at udarbejde en lokalplan, - når det er nødvendigt for at sikre kommuneplanens virkeliggørelse - inden større byggeri, anlægsarbejde eller udstykning kan sættes igang. Lokalplanens retsvirkninger er nærmere omtalt i lokalplanen. Yderligere oplysninger Aalborg Kommune, Magistratens 2. Afdeling, By- og Boligafdelingen Vesterbro 14, Postboks 765, 9100 Aalborg Telefon Billedet på forsiden viser Ferd. Færch og Co. A/S's virksomhed ud mod Strandvejen Aalborg Kommune

3 Indholdsfortegnelse Redegørelse (grå sider) Lokalplanens formål... 1 Lokalplanområdet... 2 Lokalplanområdets omgivelser... 2 Lokalplanens sammenhæng med anden planlægning... 3 Kommuneplanen... 3 Bolig- og befolkningsprognose... 3 Skole og institutioner... 3 Tekniske anlæg... 3 Miljø... 3 Lokalplanen (hvide sider) 0. Indledning Formål Område og zonestatus Arealanvendelse Udstykning Bebyggelsens placering og omfang Bebyggelsens udseende Ubebyggede arealer Veje, stier og parkering Tekniske anlæg Miljø Grundejerforening Betingelser for, at ny bebyggelse må tages i brug Forhold til eksisterende lokalplan... 7 Retsvirkninger... 8 Vedtagelse... 8 Tinglysning... 9 Bilag Matrikelkort... Bilag 1 Arealanvendelse... Bilag 2 Erhvervskategorier... Bilag 3 Støj fra trafik... Bilag 4 Aalborg Kommune

4

5 Redegørelse Lokalplanområdets afgrænsning Lokalplanens formål Lokalplanen skal åbne mulighed for at opføre en ny bebyggelse mod Poul Paghs Gade, Strandvejen og Lindholmssti. Og den skal sikre rammerne for en gradvis forbedring af den eksisterende boligbebyggelse i karreen, der mod syd afgrænses af Kastetvej. Den nye bebyggelse skal kunne rumme boliger samt erhvervsvirksomhed og offentlig virksomhed, som kun påvirker omgivelserne i ringe grad. Det drejer sig om mindre butikker, butikker med værksted, restaurant, klinikker, kontorer, service, kulturelle formål, fritidsformål, undervisning og institutioner. En del af området mellem Lindholmssti og jernbanen kan anvendes til parkering for den kommende bebyggelse. Den sydlige del bevares som opholdsareal. Det skal ved beplantning sikres, at hele området får et grønt præg. Når nærværende lokalplan er endeligt vedtaget af byrådet, ophæves den hidtil gældende lokalplan November 1996 Aalborg Kommune 1

6 Redegørelse Lokalplanområdet Lokalplanområdet er afgrænset som vist på oversigtskortet af Strandvejen, Poul Paghs Gade, Kastetvej og jernbanen. I den sydlige og østlige del er der boligbebyggelse i op til 4 1/2 etage. Den nordlige del nærmest Strandvejen rummer bygninger for firmaet Ferd. Færch & Co. A/S. Vest for Lindholmssti ligger 60 kv-transformerstationen "Vestbyen" mod nord og et mindre opholdsareal mod syd. Arealet mellem transformerstationen og det nævnte opholdsareal er ubebygget og anvendes i dag delvis til parkering. Der findes bevaringsværdige træer på det lille opholdsareal nærmest Kastetvej og på Ferd. Færch & Co. A/S's ejendom nærmest Strandvejen. Lokalplanområdets omgivelser Umiddelbart nord for lokalplanområdet ligger et erhvervsområde med produktionsanlæg for Danisco Distillers og Dansk Estrella A/S. Mod Strandvejen afsluttes erhvervsområdet med en administrationsbygning, der rummer forskellige liberale erhvervsvirksomheder. Øst for lokalplanområdet ligger C.W.Obel A/S's tidligere fabriksbygninger, der nu rummer en del af Aalborg Universitets aktiviteter samt offentlige kontorer og liberale erhverv. Syd for Kastetvej grænser lokalplanområdet op til et blandet bolig- og erhvervsområde. Lokalplanområdet udgør en del af Reberbansgadekvarteret, hvor den fremherskende bebyggelsesform er lukkede karreer i 3-5 etager. Det er et ret tæt bebygget kvarter med bebyggelsesprocenter på mellem 110 og 330. Lindholmssti 4, et velbevaret bindingsværkshus, som har en fortid i Aalborgs gamle bydel omkring Nytorv. 2 Aalborg Kommune November 1996

7 Redegørelse Lokalplanens sammenhæng med anden planlægning Kommuneplanen Lokalplanområdet omfatter rammeområderne B5, D1, R1 og T1, Reberbansgadekvarteret i kommuneplanen. Lokalplanen er i overensstemmelse med rammebestemmelserne for områderne B5, R1 og T1, men ikke med bestemmelserne for rammeområde D1. Da anvendelsesmulighederne inden for dette område ønskes udvidet i forhold til de gældende bestemmelser, er der udarbejdet et tillæg til kommuneplanen, der sikrer dette. Tillægget til kommuneplanen har betegnelsen nr Bolig- og befolkningsprognosen Inden for lokalplanens område A er der i 1993/94 opført 19 almennyttige boliger. Det skønnes, at der inden for område B1 vil kunne opføres ca. 70 boliger, hvis byggemuligheden udnyttes fuldt ud til boligformål. Skole og institutioner Boligudbygningen forventes ikke at give problemer for bydelens institutioner, da der inden for en kort afstand fra lokalplanområdet er sociale institutioner til alle aldersgrupper. Vesterkærets Skole ligger 1,2 km fra lokalplanområdet. Tekniske anlæg Fjernvarme Ny bebyggelse skal tilsluttes eksisterende fjernvarmeanlæg. Miljø Inden for lokalplanens område må der alene udføres anlæg og udøves virksomhed, som kun i ringe grad påvirker omgivelserne. Det betyder, at der kun må være virksomheder inden for miljøklasserne 1-2. Miljøklasserne er nøjere omtalt i Bilag nr. 3 til lokalplanen. Kommuneplanens rammer efter godkendelse af tillæg 1.30 De fremtidige beboere og ansatte i ny bebyggelse inden for lokalplanens område skal beskyttes mod støjgener fra omgivelserne. Det skal sikres efter de retningslinier, som er omtalt i det følgende: A. Trafik- og jernbanestøj Ny og ændret bebyggelse skal sikres mod støjgener fra Strandvejen og jernbanen. For at sikre et acceptabelt støjniveau i bebyggelsen fastsætter lokalplanen, at bebyggelsen skal udføres på en sådan måde, at det indendørs støjniveau fra vej- og jernbanetrafik ikke overstiger 30 db(a) i beboelsesrum og 35 db(a) i kontorer og lignende. Samtidig må støjniveauet fra vej- og jernbanetrafikken ikke overstige 55 db(a) på udendørs opholdsarealer ved boliger og 60 db(a) ved kontorer og lignende. November 1996 Aalborg Kommune 3

8 Redegørelse Støj fra vej- og jernbanetrafik skal måles og beregnes ved LAeq(24h) - det døgnækvivalente, A-vægtede lydtryksniveau - jfr. Miljøstyrelsens vejledning om trafikstøj i boligområder (p.t. vejledning nr. 3/ 1984) og Miljøstyrelsens vejledninger om støj og vibrationer fra jernbaner og om beregning af støj fra jernbaner (p.t. vejledninger nr. 5 og 6/1985). Sove- og opholdsrum skal søges orienteret mod den mindst støjbelastede facade. Opholdsrum kan være gennemgående fra facade til facade. B. Vibrationer fra jernbanen For at sikre et acceptabelt vibrationsniveau i bebyggelsen fra jernbanetrafik fastlægger lokalplanen, at bebyggelsen skal udføres på en sådan måde, at vibrationsniveauet i bebyggelsen ikke overstiger 80 db (KB-vægtet accelerationsniveau). Eksisterende bebyggelse langs Kastetvej i lokalplanens sydgrænse. Jernbaneviadukten til venstre i billedet. Vibrationsniveauet skal måles og beregnes som angivet i Miljøstyrelsens retningslinier for måling og vurdering af vibrationer i det eksterne miljø (p.t. Nyt fra Miljøstyrelsen nr. 2/1983). C. Virksomhedsstøj Umiddelbart nord for lokalplanområdet er virksomhederne Danisco Distillers og Dansk Estrella A/S beliggende. Virksomhederne er samlet godkendt efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 5 den 16. februar Nordjyllands Amt er godkendelses- og tilsynsmyndighed for Danisco Distillers. Aalborg Kommune er myndighed for Dansk Estrella A/S. Der er i godkendelsen fastsat vilkår for virksomhedernes maksimale støjniveau i omgivelserne. Lokalplanens gennemførelse får ingen konsekvenser for virksomhederne, da støjgrænserne for området er uændrede i forhold til støjgrænserne fastsat efter den gældende lokalplan For at sikre et acceptabelt støjniveau i boligerne fastlægger lokalplanen grænseværdier for bygningstransmitteret støj fra erhverv, institutioner m.m. til boliger, jfr. Miljøstyrelsens vejledning om ekstern støj fra virksomheder (p.t. vejledning nr. 5/1984). D. Affaldsdepoter I lokalplanområdet er der ikke grunde, der er registreret som affaldsdepoter. Der kan være grunde, hvor der er risiko for jordforurening. 3 grunde indgår i kommunens kortlægning af tidligere og nuværende industrigrunde. Nærmere oplysninger herom kan fås ved henvendelse til Aalborg Kommune, Erhvervs- og Miljøforvaltningen, Miljøafdelingen. Ved bygge- og anlægsarbejder anbefales det at være opmærksom på eventuelle tegn på forurening. Konstateres der jordforurening, skal kommunens miljøafdeling informeres. 4 Aalborg Kommune November 1996

9 Matr.nr. 956 m.fl. Aalborg Bygrunde Anmelder: Aalborg Kommune, Teknisk Forvaltning, By- og Boligafdelingen, Vesterbro 14, 9000 Aalborg. Tlf Planbestemmelser Fig. 1: Lokalplanområdets afgrænsning Aalborg Kommune Bolig-, erhvervs- og undervisningsområde ved Poul Paghs Gade / Strandvejen VESTBYEN 0. Indledning Lokalplanens bestemmelser er bindende og tinglyses på de ejendomme, der omfattes af lokalplanen. Tekst skrevet i kursiv har til formål at forklare og illustrere lokalplanbestemmelserne. November 1996 Aalborg Kommune 1

10 Planbestemmelser 1. Formål 1.1 Lokalplanens formål er at sikre områdets anvendelse til boligformål samt visse former for erhvervsvirksomhed og offentlig virksomhed øst for Lindholmssti, og til opholdsareal, parkering og tekniske anlæg mellem Lindholmssti og jernbanen, at sikre, at ny bebyggelse opføres som sluttet randbebyggelse, at sikre, at bygninger placeres på en sådan måde, at der i karreens indre gårdrum skabes hensigtsmæssige opholdsarealer, at sikre, at ny bebyggelse får et udseende, der harmonerer med den eksisterende bebyggelse i området, og at sikre, at ny bebyggelse udformes og indrettes, således at der opnås acceptable støjniveauer såvel indendørs som på opholdsarealer i det fri for beboere og ansatte i området. 2. Område og zonestatus 2.1 Matrikel-oversigt Lokalplanens område er vist på bilag 1 og 2. Lokalplanen omfatter følgende matrikelnumre: Aalborg Bygrunde Matr.nr. 956, 957 a - ejerlejlighed nr. 1-2, 957 b, 957 c - ejerlejlighed nr. 1-19, 957 d, 957 e, 957 f, 957 g, 957 h, 957 m, 957 o, 957 p, 958 b, 1367 a, 1367 b, offentligt vejareal litra "ø" (Lindholmssti) samt alle parceller, der efter den udstykkes fra de nævnte ejendomme inden for lokalplanens område. Lindholmssti set fra Strandvejen. Det ubebyggede grønne område med parkering til højre i billedet. Bag muren til venstre ligger Ferd. Færch & Co. A/S. 2.2 Lokalplanområdet opdeles i områderne A, B1, B2, C1 og C Lokalplanområdet er i byzone. 3. Arealanvendelse 3.1 Anvendelse, område A * Boliger (etagehuse) # * Butikker * Butikker med værksted * Restaurant * Klinikker * Service # Bebyggelsen skal opføres som etagehuse, undtagen mindre bygninger til fællesformål. 2 Aalborg Kommune November 1996

11 Planbestemmelser I stueetagen i bebyggelsen langs Kastetvej kan der indrettes lokaler til mindre butikker, butikker med værksted, restaurant, klinikker og service. Der må ikke indrettes butikker med et bruttoetageareal, der er større end 450 m 2. Anvendelsen er specificeret i skemaet Erhvervskategorier: Bilag 3. Inden for området kan der indrettes lokaler eller opføres mindre bygninger (udhuse, fælleshuse m.m.) til fælles brug for beboere og ansatte. 3.2 Anvendelse, område B1 * Boliger (etagehuse) # * Hotel/restaurant * Klinikker * Kontorer * Service * Kulturelle formål * Fritidsformål * Undervisning * Institutioner * Tekniske anlæg * Værksteder o.l. # Bebyggelsen skal opføres som etagehuse, undtagen mindre bygninger til fællesformål. Anvendelsen er specificeret i skemaet Erhvervskategorier: Bilag 3. Inden for området kan der indrettes lokaler eller opføres mindre bygninger (udhuse, fælleshuse m.m.) til fælles brug for beboere og ansatte. 3.3 Anvendelse, område B2 * Parkering # * Friareal # # Parkeringsarealer og friarealer udlægges til brug for beboere og ansatte i ny bebyggelse inden for område B1 Område B2 må ikke bebygges. 3.4 Anvendelse, område C1 * Tekniske anlæg Området er udlagt til transformerstation for Aalborg Kommunes Elforsyning. 3.5 Anvendelse, område C2 * Rekreative formål Området udlægges til opholdsareal/have. Område C2 må ikke bebygges. 3.6 Anvendelse, alle områder * Tekniske anlæg Inden for lokalplanens område kan der overalt opføres transformerstationer og andre tekniske anlæg til områdets lokale forsyning. Anlæggene skal placeres og udformes under hensyntagen til bebyggelsen og de ubebyggede arealer. Poul Paghs Gade med C. W. Obels bygning til højre. Set fra Kastetvej. November 1996 Aalborg Kommune 3

12 Planbestemmelser 4. Udstykning Ingen bestemmelser ud over eksisterende lovgivning. 5. Bebyggelsens placering og omfang Område A 5.1 Inden for område A må etagearealet ikke overstige m Bebyggelse skal opføres inden for de byggefelter, der er vist på bilag 2. Bebyggelsen mod Poul Paghs Gade og Strandvejen skal opføres som sluttet randbebyggelse. Bebyggelse mod Lindholmssti kan opføres som enkeltstående bygninger. Ny bebyggelse mod Lindholmssti bør så vidt muligt udformes som enkelte bygninger uden indbyrdes bygningsmæssig forbindelse ("punkthuse"). Denne bebyggelsesform vil harmonere med bindingsværksbygningen Lindholmssti 4 og give bedre mulighed for sollys på opholdsarealerne øst for bebyggelsen. 5.2 Bebyggelse skal opføres inden for de byggefelter, der er vist på bilag 2. Bebyggelsen mod Kastetvej og Poul Paghs Gade skal opføres som sluttet randbebyggelse. 5.3 Randbebyggelsen mod Kastetvej og Poul Paghs Gade skal opføres i 4 ½ etage i gadelinien og med en husdybde på mellem 8 og 10 m. Ved en halv (½) etage forstås en tagetage udført med en tagkonstruktion med graders taghældning. 5.4 Mindre bygninger til fælles brug for områdets beboere eller ansatte (udhuse, fælleshuse m.m.) kan opføres uden for de byggefelter, der er vist på bilag 2. Bygningerne må opføres i højst 1½ etage. Område B1 5.5 Inden for område B1 må etagearealet ikke overstige 6000 m Bebyggelsen skal opføres i 2½ til 4½ etage. Hjørneejendommen mod Poul Paghs Gade skal dog, hvis bygningen mod Strandvejen er lavere end 4½ etage, udformes, så der opnås en harmonisk overgang til den 4½-etages bebyggelse mod Poul Paghs Gade. Gesimshøjde for ny bebyggelse langs Lindholmssti må ikke overstige gesimshøjden for eksisterende bebyggelse på ejendommen Lindholmssti 2/Kastetvej Mindre bygninger til fælles brug for områdets beboere eller ansatte (udhuse, fælleshuse m.m.) kan opføres uden for de byggefelter, der er vist på bilag 2. Bygningerne må opføres i højst 1½ etage. 6. Bebyggelsens udseende Område A og B1 6.1 Ydervægge og bygningsfremspring, gesimser og støttevægge skal fremtræde som en konstruktiv enhed fra fortov til tag og udføres i teglsten. 4 Aalborg Kommune November 1996

13 Planbestemmelser 6.2 Tage skal udføres som ligebenede sadeltage med en hældning på grader. Tagkonstruktionen må ikke udføres med trempel eller som mansard. Tagdækning skal udføres med tegl eller skifer. 6.3 Vinduer og udvendige døre skal fremtræde som huller i mur, og ikke som sammenhængende vinduesbånd. Vinduer og udvendige dørpartier skal udføres af træ. Overfladebehandlingen skal være med dækkende maling. 6.4 Bygninger må ikke nedrives, ombygges eller på anden måde gives et ændret udseende uden tilladel- se fra kommunen. Bestemmelsen omfatter også udskiftning af tagbelægning, vinduer, udvendige døre og maling af facade. 6.5 Der må ikke fremføres installationsanlæg, TV-kabler m.v. på bebyggelsens facade. 6.6 Skilte og markiser skal udformes og opsættes i overensstemmelse med "Retningslinier for forretningsfacader og skilte" Aalborg Kommune 1995 og senere reviderede udgaver. Lindholmssti set fra Kastetvej. November 1996 Aalborg Kommune 5

14 Planbestemmelser 7. Ubebyggede arealer 7.1 Der udlægges friareal svarende til mindst 50% af etagearealet. 7.2 Mindst halvdelen af friarealet udlægges som opholdsareal. 7.3 Ved indretning af område B2 som parkeringsplads skal områdets grønne præg med beplantning fastholdes. 7.4 Ubebyggede arealer skal indrettes og vedligeholdes som gårdsplads, have eller lignende. 7.5 Træer, der er vist med særlig signatur på bilag 2, skal bevares. 8. Veje, stier og parkering 8.1 Der udlægges parkeringsareal til de forskellige anvendelser således: Boliger: ½ parkeringsplads pr. bolig Kontor, klinik, service, værksted m.m.: 1 parkeringsplads pr. 100 m 2 etageareal Butik: 1 parkeringsplads pr. 100 m 2 etageareal Hotel: 1 parkeringsplads pr. 4 værelser Restaurant: 1 parkeringsplads pr. 20 siddepladser Undervisning m.m.: 1 parkeringsplads pr. 2 ansatte samt 1 parkeringsplads pr. 8 elever over 18 år. 8.2 Parkering for bebyggelse i område B1 kan indrettes inden for område B2. 9. Tekniske anlæg 9.1 Elledninger, TV-kabler og lignende må kun udføres som jordkabler. 9.2 Der må ikke opsættes individuelle udvendige antenneanlæg. 10. Miljø 10.1 Inden for områderne A og B1 må der kun etableres virksomheder inden for miljøklasse 1-2 (se skemaet "Erhvervskategorier", bilag 3) De nævnte miljøklasser med tilhørende beskyttelsesafstande bruges som vejledende grundlag ved lokalisering af virksomheder. Ny og ændret bebyggelse skal sikres mod støj fra Strandvejen og Kastetvej samt støj og vibrationer fra jernbanen. Ny bebyggelse og ændring af eksisterende bebyggelse skal udføres på en måde, der sikrer, at støjniveauet fra vej- og jernbanetrafikken ikke overstiger 30 db(a) i beboelsesrum og 35 db(a) i kontorer og lignende. Støjniveauet fra vej- og jernbanetrafikken må ikke overstige 55 db(a) på udendørs opholdsarealer ved 6 Aalborg Kommune November 1996

15 Planbestemmelser boliger og 60 db(a) på udendørs opholdsarealer ved kontorer og lignende. Ny bebyggelse og ændring af eksisterende bebyggelse skal udføres på en måde, der sikrer, at vibrationsniveauet i bebyggelsen fra jernbanetrafikken ikke overstiger 80 db (KB-vægtet accelerationsniveau). 13. Forhold til eksisterende lokalplan 13.1 Lokalplan , tinglyst den 15. august 1994, ophæves. Sove- og opholdsrum skal søges orienteret mod den mindst støjbelastede facade. Opholdsrum kan udføres gennemgående fra facade til facade. Ny bebyggelse og ændring af eksisterende bebyggelse skal udføres på en måde, der sikrer, at bygningstransmitteret støj fra erhverv, institutioner m.m. til boliger ikke overstiger 30 db(a) fra kl til kl og 25 db(a) fra kl til kl , målt i boligen. 11. Grundejerforeninger Ingen bestemmelser ud over eksisterende lovgivning. 12. Betingelser for at ny bebyggelse må tages i brug 12.1 Ny og ændret bebyggelse må ikke tages i brug før: - bebyggelsen er tilsluttet kollektivt varmeforsyningsanlæg efter Aalborg Kommunes anvisning, - parkeringspladser er anlagt svarende til kravet i pkt. 8.1, - det ved målinger og beregninger er dokumenteret, at støj- og vibrationsniveauet ikke overstiger de i pkt fastsatte grænseværdier. November 1996 Aalborg Kommune 7

16 Planbestemmelser Retsvirkninger Retsvirkninger Når lokalplanen er endeligt vedtaget og offentlig bekendtgjort, gælder følgende retsvirkninger: * Ændret brug, bebyggelse eller udstykning må ikke stride mod lokalplanen. * Lovlig brug af ejendommene kan fortsætte som hidtil. * Grundejerne og brugerne har ikke pligt til at gennemføre lokalplanen. * Lokalplanen fortrænger private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der strider mod planen. * Byrådet kan dispensere fra lokalplanen, hvis dispensationen ikke er i strid med planens principper. Hvis der skal ske væsentlige afvigelser fra planen, er det nødvendigt at lave en ny lokalplan. * Byrådet kan ekspropriere, hvis det er af væsentlig betydning for at gennemføre planen. * Hvis lokalplanens bestemmelser om bevaring af bebyggelse medfører, at ejeren ikke kan bruge ejendommen på en økonomisk rimelig måde, kan han kræve, at kommunen overtager den. Vedtagelse 8 Aalborg Kommune November 1996

17 Planbestemmelser Tinglysning November 1996 Aalborg Kommune 9

18

19 Matrikelkort: Bilag 1 SIGNATUR: LOKALPLANGRÆNSE OMRÅDEGRÆNSE MÅL 1: ERHVERVS- OG MILJØFORVALTNINGEN BY- OG BOLIGAFDELINGEN DATO:

20

21 Arealanvendelse: Bilag 2 SIGNATUR: LOKALPLANGRÆNSE OMRÅDEGRÆNSE BYGGEFELT, EKSIST. BEBYGGELSE BYGGEFELT, NY BEBYGGELSE MÅL 1: BEVARINGSVÆRDIGE TRÆER VEJADGANG ERHVERVS- OG MILJØFORVALTNINGEN BY- OG BOLIGAFDELINGEN DATO:

22

23 Erhvervskategorier: Bilag 3 Vejledning om miljøklasser og beskyttelsesafstande (uddrag af kommuneplanens bilag A) Virksomhederne er opdelt i 7 miljøklasser, hvor klasse 1 er den mindst miljøbelastende, og klasse 7 den mest miljøbelastende. Klasse 1 omfatter virksomheder og anlæg, som kun påvirker omgivelserne i ubetydelig grad, og således kan integreres med boliger. Klasse 2 omfatter virksomheder og anlæg, som kun påvirker omgivelserne i ringe grad, og ville kunne indplaceres i områder, hvor der også findes boliger. Klasse 3 omfatter virksomheder og anlæg, som kun påvirker omgivelserne i mindre grad, og som bør placeres i erhvervseller industriområder evt. i randzonen tættest ved forureningsfølsom anvendelse. Klasse 4 omfatter virksomheder og anlæg, som er noget belastende for omgivelserne, og derfor som hovedregel bør placeres i industriområder. Klasse 5 omfatter virksomheder og anlæg, som er ret belastende for omgivelserne, og derfor skal placeres i industriområder. Klasse 6 omfatter virksomheder og anlæg, som er meget belastende for omgivelserne, og derfor skal placeres i større industriområder, så den ønskede afstand i forhold til forureningsfølsomme naboer kan opnås. Der opereres med følgende minimumsafstandskrav: Klasse 1 Klasse 2 Klasse 3 Klasse 4 Klasse 5 Klasse 6 Klasse 7 0 meter (i forhold til boliger) 20 meter(i forhold til boliger) 50 meter(i forhold til boliger) 100 meter(i forhold til boliger) 150 meter(i forhold til boliger) 300 meter(i forhold til boliger) 500 meter(i forhold til boliger) Der kan forekomme situationer, der berettiger virksomheder til en anden miljøklassificering, end angivet i skemaet "Erhvervskategorier" på de følgende sider. F.eks. hvis en virksomhed foretager forureningsbegrænsende foranstaltninger udover det, der er normalt i forhold til gængse forureningsbegrænsende produktionsmetoder. I så fald kan en lavere klassificering accepteres, d.v.s. en kortere nødvendig afstand i forhold til forureningsfølsomme formål som f.eks. boliger. Omvendt kan det være nødvendigt at klassificere en virksomhed højere end forudsat, hvis virksomheden forurener udover, hvad der er normalt for den pågældende virksomhedstype. Klasse 7 omfatter virksomheder og anlæg, som er særligt belastende for omgivelserne, og derfor som hovedregel skal placeres i områder, indrettet til særligt miljøbelastende virksomhed (normalt kommuneplanens M-områder). Herudover findes der en række virksomheder og anlægstyper med specielle beliggenhedskrav, hvor afstanden til boligområder skal være større end 500 meter. Som eksempel kan nævnes særligt risikobetonet produktion, større skibsværfter, flyvepladser, skydebaner, motorsportsbaner og lignende. Der er altså ikke tale om afstandskrav, der skal overholdes. Men hvis afstanden tillades kortere end den, der fremgår af skemaet på de følgende sider, må det ske ud fra en konkret vurdering af den enkelte virksomheds forureningsbelastning på både kort og langt sigt. fortsættes næste side december 1995 Aalborg Kommune bilag 3

24 Bilag 3: Erhvervskategorier Anvendelse Eksempler på virksomhedstyper Miljøklasse Bemærkninger Butikker Dagligvarebutik 1-3 Ingen "Store specialbutikker" med Lavprisvarehus 1-4 mere end 200 m 2 bruttoetageareal. Supermarked 1-3 Udvalgsvarebutik 1-3 Butikker med værksted Guld/sølvsmedie o.l. 1-3 Møbelpolstrer o.l. 1-3 Pottemager o.l. 1-3 Reparation af A.V.-udstyr o.l. 1-3 Skomager, skrædder o.l. 1-3 Urmager o.l. 1-3 Hotel/restaurant Bar 1-3 Eventuel begrænsning af hotel- Diskotek 1-3 størrelse fremgår af rammerne. Hotel 1-3 Indretning af kasino kan kun ske, Restauration o.l. 1-3 hvis det er nævnt i rammerne Klinikker Dyreklinik 1-3 Kiropraktor 1 Sygehus, dyrehospital o.l. kun, Læge, tandlæge o.l. 1 hvis det er nævnt i rammerne Terapi 1 Kontorer Administration 1 Advokat, revisor o.l. 1 Arkitekt, ingeniør o.l. 1 Datarådgivning 1 Service Bedemand o.l. 1 Ejendommægler o.l. 1 Frisør o.l. 1-3 Pengeinstitut 1 Post- og telegrafvæsen 1 Rejse-, turist-, billetbureau o.l. 1 Små vaskerier/renserier o.l. 2-3 Kulturelle formål Bibliotek 1-3 Biograf 1-3 Kirke/menighedshus 1-3 Kulturformidling o.l. 1-3 Store bebyggelser skal være Medborgerhus 1-3 særskilt afgrænset i rammerne Museum/udstilling/galleri 1-3 Musiklokale 1-3 Teater 1-3 Fritidsformål Forlystelse/underholdning 1-5 Store og/eller støjende fritids- Klub/forening 1-5 aktiviteter skal være særskilt Sport 1-5 afgrænset i rammerne fortsættes næste side bilag 3 Aalborg Kommune december 1995

25 Erhvervskategorier: Bilag 3 Anvendelse Eksempler på virksomhedstyper Miljøklasse Bemærkninger Undervisning Forskning 1-3 Gymnasium 1-3 Store bebyggelser/anlæg Højere uddannelse 1-3 skal være særskilt afgræn- Kursus/konference 1-3 set i rammerne Skole 1-3 Institutioner Børneinstitution 1-3 Døgncenter/forsorg 1-2 Kollegie 1-2 Ungdoms/ældrebolig 1-2 Ældreinstitution 1-2 Rekreative formål Grønne områder Parker Torve, pladser o.l. Store anlæg skal være særskilt afgrænset i rammerne Tekniske anlæg Antenneanlæg (små) Beskyttelsesrum Det forudsættes, at anlæggene Kraftvarmeværker 3-6 kan indpasses på en harmonisk Parkeringshus 1-4 måde. Store tekniske anlæg skal P-pladser 1-3 afgrænses særskilt i rammerne Pumpestation o.l. 1-4 eller placeres i industriområder Transformere (små) Værksteder o.l. Autoværksted 3-5 Bådeværft (træbåde) 3-5 El-installatør 2-3 Elektroteknik 2-3 Fødevarefremstilling 3-4 Glarmester 2-3 Lakering/overfladebehandling 4-5 Maskinværksted 2-6 Smedie, VVS 2-6 Snedker 3-5 Stenhugger 3-5 Tekstil-/tøjproduktion 2-4 Undervognsbehandling 4-5 Vaskeri/renseri/farveri 3-4 Vulkanisering 3-4 december 1995 Aalborg Kommune bilag 3

26 Støj fra trafik: Bilag 4 Støj fra vejtrafik Ved anlæg af nye veje eller varige trafikomlægninger, som giver øget trafik på eksisterende veje, skal følgende støjniveauer søges overholdt på arealer udlagt til støjfølsomme formål: Nuværende udendørs Fremtidig udendørs vejtrafikstøjniveau vejtrafikstøjniveau under 55 db(a) max. 55 db(a) db(a) max. 65 db(a) over 65 db(a) max. nuværende niveau På arealer langs eksisterende eller planlagte veje kan der ikke udlægges areal til nye støjfølsomme formål, hvor det udendørs støjniveau fra vejtrafikken er - eller forventes at blive - over 55 db(a). Den tilsvarende grænseværdi for rekreative områder i det åbne land er 50 db(a). For kontorer og lignende erhverv i byområder er grænseværdien 60 db(a). Det indendørs støjniveau fra vejtrafik må ikke overstige 30 db(a) i sove-og opholdsrum og 35 db(a) i kontorer og lignende. Vejtrafikstøj skal måles og beregnes som det energiækvivalente lydtrykniveau over 24 timer, L Aeq' 24 h. Bestemmelserne om vejtrafikstøj er ikke til hinder for opførelse af bebyggelse i overensstemmelse med eksisterende godkendt lokalplan eller byplanvedtægt. Under normale omstændigheder skal årsdøgntrafikken være på mellem og biler, før støjniveauet fra vejtrafikken overstiger 55 db(a) Støj fra jernbaner Langs eksisterende jernbaner, kan der ikke udlægges areal til nye støjfølsomme formål, hvor det udendørs støjniveau fra jernbanetrafikken er over 60 db(a). Den tilsvarende grænseværdi for rekreative områder i det åbne land er 55 db(a). For kontorer og lignende i byområder er grænseværdien 65 db(a). Det indendørs støjniveau fra jernbanetrafik må ikke overstige 30 db(a) i sove- og opholdsrum og 35 db(a) i kontorer og lignende. Jernbanestøj skal måles og beregnes, som det energiækvivalente lydtrykniveau over 24 timer, L Aeq' 24 h. Bestemmelserne om jernbanestøj er ikke til hinder for opførelse af bebyggelse i Flystøj Der kan ikke udlægges areal til nye støjfølsomme formål, hvor flystøjen overstiger 55 db(a). På eksisterende byzonearealer, hvor flystøjen er mellem 55 og 60 db(a), kan der udlægges areal til nye støjfølsomme formål, når det sikres, at det indendørs støjniveau i sove- og opholdsrum ikke overstiger 30 db(a). Flystøjkonsekvensområdets afgrænsning er vist på bindingskortet bagest i kommuneplanen. overensstemmelse med eksisterende godkendt lokalplan eller byplanvedtægt. Miljøstyrelsen har lavet en beregning af konsekvensområdets udstrækning. Afstanden er fastsat ud fra en samlet vurdering af støj og vibrationer. For at sikre et støjniveau på max. 60 db(a) skal følgende vejledende minimumsafstand til jernbaneliniens hovedstrækning overholdes: - Syd for Limfjorden 130 m - Nord for Limfjorden 70 m. Lokale forhold kan forøge eller formindske konsekvensområdets udstrækning. F.eks. hvis banen ikke ligger i terræn, eller hvis der er opsat støjafskærmning. december 1995 Aalborg Kommune bilag 4

27

28 Oversigtskort Aalborg Kommune

LOKALPLAN 07-026 GRØNLANDSKVARTERET INSTITUTION, BOLIGER OG KONTORER. FRYDENDAL SKOLE

LOKALPLAN 07-026 GRØNLANDSKVARTERET INSTITUTION, BOLIGER OG KONTORER. FRYDENDAL SKOLE LOKALPLAN 07-026 INSTITUTION, BOLIGER OG KONTORER. FRYDENDAL SKOLE GRØNLANDSKVARTERET AALBORG KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING AUGUST 1999 Vejledning En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvordan arealer,

Læs mere

Vejledning om miljøklasser og beskyttelsesafstande

Vejledning om miljøklasser og beskyttelsesafstande Vejledning om miljøklasser og beskyttelsesafstande Virksomhederne er opdelt i miljøklasser, hvor klasse er den mindst miljøbelastende, og klasse den mest miljøbelastende. Klasse omfatter virksomheder og

Læs mere

LOKALPLAN 10-045 AALBORG MIDTBY ADMINISTRATIONS- OG SERVICEOMRÅDE VED KJELLERUPSGADE/ØSTERBRO AALBORG KOMMUNE

LOKALPLAN 10-045 AALBORG MIDTBY ADMINISTRATIONS- OG SERVICEOMRÅDE VED KJELLERUPSGADE/ØSTERBRO AALBORG KOMMUNE LOKALPLAN 10-045 ADMINISTRATIONS- OG SERVICEOMRÅDE VED KJELLERUPSGADE/ØSTERBRO AALBORG MIDTBY AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING MARTS 1996 VEJLEDNING En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvordan

Læs mere

LOKALPLAN 12-054. Bolig- og erhvervsområde ved Sankt Peders Gade NØRRESUNDBY

LOKALPLAN 12-054. Bolig- og erhvervsområde ved Sankt Peders Gade NØRRESUNDBY LOKALPLAN 12-054 Bolig- og erhvervsområde ved Sankt Peders Gade NØRRESUNDBY AALBORG KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING FEBRUAR 1998 Vejledning En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger,

Læs mere

Vejledning om miljøklasser

Vejledning om miljøklasser Vejledning om miljøklasser Virksomhederne er opdelt i 7 miljøklasser, hvor klasse 1 er den mindst miljøbelastende og klasse 7 den mest miljøbelastende. Opdelingen er baseret på Håndbog om Miljø og Planlægning,

Læs mere

LOKALPLAN 10-051 LIMFJORDSHOTELLET M.M. AALBORG MIDTBY

LOKALPLAN 10-051 LIMFJORDSHOTELLET M.M. AALBORG MIDTBY LOKALPLAN 10-051 LIMFJORDSHOTELLET M.M. AALBORG MIDTBY AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING AUGUST 1997 Vejledning En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, beplantning,

Læs mere

LOKALPLAN BOLIG- OG INSTITUTIONSOMRÅDE VED SKELAGERVEJ SKALBORG

LOKALPLAN BOLIG- OG INSTITUTIONSOMRÅDE VED SKELAGERVEJ SKALBORG LOKALPLAN 05-051 BOLIG- OG INSTITUTIONSOMRÅDE VED SKELAGERVEJ SKALBORG AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING OKTOBER 1997 Vejledning En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger,

Læs mere

LOKAL PLAN 09-013 AUGUST 1988

LOKAL PLAN 09-013 AUGUST 1988 I LOKAL PLAN 09-013 AUGUST 1988 I REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Baggrund Nærværende lokalplan er udarbejdet på baggrund af Boligselskabet Limfjorden s aktuelle planer om at opføre ca. 50

Læs mere

Erhvervskategorier: Bilag A

Erhvervskategorier: Bilag A Erhvervskategorier: Bilag A Vejledning om miljøklasser og beskyttelsesafstande Virksomhederne er opdelt i miljøklasser, hvor klasse er den mindst miljøbelastende, og klasse den mest miljøbelastende. Klasse

Læs mere

LOKALPLAN 12-062 BOLIGER, LARS DYRSKØTS VEJ SKANSEVEJ ØST

LOKALPLAN 12-062 BOLIGER, LARS DYRSKØTS VEJ SKANSEVEJ ØST LOKALPLAN 12-062 BOLIGER, LARS DYRSKØTS VEJ SKANSEVEJ ØST AALBORG KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING MARTS 2003 Vejledning En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, beplantning,

Læs mere

LOKAL PLAN 10-026 JUNI 1988

LOKAL PLAN 10-026 JUNI 1988 LOKAL PLAN 10-026 JUNI 1988 AALBORG TÆTBYOMRÅDE HJULMAGERVEJ - KVARTERET BOLIGOMRÅDE, SOLVANGSVEJ OG SØNDERBRO MAGISTRATENS 2. AFD. AALBORG KOMMUNE En lokalplan fast.lagger, hvordan nye bygninger, gr~nne

Læs mere

LOKALPLAN 11-010 BOLIGOMRÅDE M.M. VED BAKKEGÅRDSVEJ LIMFJORDSKOLLEGIET VEJGÅRD

LOKALPLAN 11-010 BOLIGOMRÅDE M.M. VED BAKKEGÅRDSVEJ LIMFJORDSKOLLEGIET VEJGÅRD LOKALPLAN 11-010 BOLIGOMRÅDE M.M. VED BAKKEGÅRDSVEJ LIMFJORDSKOLLEGIET VEJGÅRD AALBORG KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING NOVEMBER 2000 Vejledning En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvordan arealer, nye

Læs mere

Bilag A Erhvervskategorier

Bilag A Erhvervskategorier Vejledning om miljøklasser og beskyttelsesafstande Virksomhederne er opdelt i 7 miljøklasser, hvor klasse 1 er den mindst miljøbelastende, og klasse 7 den mest miljøbelastende. Klasse 1 omfatter virksomheder

Læs mere

LOKAL PLAN 12-035 MAJ 1990

LOKAL PLAN 12-035 MAJ 1990 LOKAL PLAN 12-035 MAJ 1990 NØRRESUNDBY OMRÅDET THISTEDVEJKVARTERET BYFORNYELSESPLAN NR 3 BOLIGOMRÅDE SKOVVEJ / VESTERGADE MAGISTRATENS 2. AFD. AALBORG KOMMUNE En lokalplan fastlægger, hvordan nye bygninger.

Læs mere

LOKALPLAN 05-043 INSTITUTIONER OG IDRÆTSANLÆG NØRHOLMSVEJ - UNDER LIEN

LOKALPLAN 05-043 INSTITUTIONER OG IDRÆTSANLÆG NØRHOLMSVEJ - UNDER LIEN LOKALPLAN 05-043 INSTITUTIONER OG IDRÆTSANLÆG NØRHOLMSVEJ - UNDER LIEN I REDEGØRELSE Lokalplanens formål Lokalplanens formål er at sikre, at der kan indrettes børneinstitution på arealet nord for Træningshøjskolen.

Læs mere

LOKALPLAN 12-050 BØRNEINSTITUTION, SYRENBAKKEN NØRRESUNDBY

LOKALPLAN 12-050 BØRNEINSTITUTION, SYRENBAKKEN NØRRESUNDBY LOKALPLAN 12-050 BØRNEINSTITUTION, SYRENBAKKEN NØRRESUNDBY AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING FEBRUAR 1997 Vejledning En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, beplantning,

Læs mere

Lokalplanen omfatter en del af ejendommen matr.nr med et areal på ca m².

Lokalplanen omfatter en del af ejendommen matr.nr med et areal på ca m². SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 3-9409 Bofællesskab, B.S. Ingemanns Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET Lokalplanen omfatter en del af ejendommen matr.nr. 3772 med et areal på ca. 3.600 m². Der kan opføres en

Læs mere

LOKALPLANENS HENSIGT

LOKALPLANENS HENSIGT LOKALPLANENS HENSIGT Med vedtagelsen af Allerød Kommuneplan 1997-2009 blev det muligt at overføre et areal ved Bjergvej - Lyngevej fra landzone til byzone. Arealet kan udstykkes i 14 grunde til helårsboliger.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 182 For et område ved Petersborgvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Hillerød kommune har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser ladet udarbejde lokalplan

Læs mere

Lokalplan nr. 61. for et område mellem Mariendalsvej og Ågade

Lokalplan nr. 61. for et område mellem Mariendalsvej og Ågade Lokalplan nr. 61 for et område mellem Mariendalsvej og Ågade Oktober 1988 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at åbne mulighed for at opføre etageboligbebyggelse. Lokalplanen opdeles

Læs mere

LOKALPLAN 10-062 BOLIGOMRÅDE M.M. ØSTERBRO 8-10 AALBORG MIDTBY

LOKALPLAN 10-062 BOLIGOMRÅDE M.M. ØSTERBRO 8-10 AALBORG MIDTBY LOKALPLAN 10-062 BOLIGOMRÅDE M.M. ØSTERBRO 8-10 AALBORG MIDTBY AALBORG KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING JUNI 2001 Vejledning En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, beplantning,

Læs mere

LOKALPLAN 03-033 BOLIGOMRÅDE, STAMMEN 128-142 GISTRUP

LOKALPLAN 03-033 BOLIGOMRÅDE, STAMMEN 128-142 GISTRUP LOKALPLAN 03-033 BOLIGOMRÅDE, STAMMEN 128-142 GISTRUP AALBORG KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING MAJ 2000 Vejledning En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, beplantning, stier,

Læs mere

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING INDHOLDSFORTEGNELSE --------.------------.----------- ---- REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN 06-015 BOLIGOMRÅDET KÆRBYPARKEN KÆRBY

LOKALPLAN 06-015 BOLIGOMRÅDET KÆRBYPARKEN KÆRBY LOKALPLAN 06-015 BOLIGOMRÅDET KÆRBYPARKEN KÆRBY AALBORG KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING MAJ 2002 Vejledning En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, beplantning, stier, veje

Læs mere

LOKALPLAN 07-015 BOLIGOMRÅDE, TH. SAUERS VEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 07-015 BOLIGOMRÅDE, TH. SAUERS VEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 07-015 BOLIGOMRÅDE, TH. SAUERS VEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS AFDELING NOV 1985 INDHOLDSFORTEGNELSE ------------------------------ Redegørelse Lokalplanens Lokalplanens baggrund og område indhold

Læs mere

Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr af Sønderborg (kollegiebebyggelse).

Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr af Sønderborg (kollegiebebyggelse). SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5-9405 Boligbebyggelse ved Damgade BESKRIVELSE Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr. 5312 af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr. 5216 af Sønderborg

Læs mere

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø I Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej Lokalplan 81B Ældrecentret i Hvalsø Orientering Regler for Lokalplaners Udarbejdelse Indhold En lokalplan er en fysisk plan, der fastlægger de

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE. Lokalplan nr. 40. for et område ved Søndergade i Vamdrup

VAMDRUP KOMMUNE. Lokalplan nr. 40. for et område ved Søndergade i Vamdrup VAMDRUP KOMMUNE Lokalplan nr. 40 for et område ved Søndergade i Vamdrup Redegørelse Vamdrup Kommune Del af centerområde Beliggende: Lokalplanen omfatter et område på 2300 m 2, beliggende ved Søndergade

Læs mere

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Ærø Kommune Lokalplan 9-23 Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Hvad er en lokalplan En lokalplan er en detaljeret plan for et område i en kommune. Den fastlægger en række retningslinier for,

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Hidtil lovlig anvendelse kan fortsætte Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens

Læs mere

LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel

LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel KØGE KOMMUNE 2002 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 3-41, Hotel Niels Juel INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund, formål og indhold........... 3 Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 89. for et område mellem Nordre Fasanvej og Guldborgvej

Lokalplan nr. 89. for et område mellem Nordre Fasanvej og Guldborgvej Lokalplan nr. 89 for et område mellem Nordre Fasanvej og Guldborgvej Januar 1995 1 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold. Lokalplanen går ud på at erstatte den gældende lokalplan nr. 52 med tillæg, som åbner

Læs mere

LOKALPLAN 134 LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE VED C.V.E. KNUTHS VEJ OG RYGÅRDS ALLÉ I GENTOFTE KOMMUNE 1997

LOKALPLAN 134 LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE VED C.V.E. KNUTHS VEJ OG RYGÅRDS ALLÉ I GENTOFTE KOMMUNE 1997 LOKALPLAN 134 LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE VED C.V.E. KNUTHS VEJ OG RYGÅRDS ALLÉ I GENTOFTE KOMMUNE 1997 LÖKÅLPL~NNR. 134 FOR ET OMRÅDE VED C.V.È. KNUTHS VEJ OG RYGÅRDS ALLÉ i GENTOFTE KOMMUNE. TEKNISK FORVALTNING

Læs mere

LOKALPLAN 15-028 BOLIGOMRÅDE M.M. VED LANGS BANEN VODSKOV

LOKALPLAN 15-028 BOLIGOMRÅDE M.M. VED LANGS BANEN VODSKOV LOKALPLAN 15-028 BOLIGOMRÅDE M.M. VED LANGS BANEN VODSKOV AALBORG KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING MARTS 1999 Vejledning En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, beplantning,

Læs mere

LOKALPLAN 144. For en del af Kastanievejkarreen i Kgs. Lyngby bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 144. For en del af Kastanievejkarreen i Kgs. Lyngby bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 144 For en del af Kastanievejkarreen i Kgs. Lyngby bydel Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen.................... 1 Lokalplanens indhold........................

Læs mere

r r begrænset a Ja ej- a olins a a s(højsletten)

r r begrænset a Ja ej- a olins a a s(højsletten) r r begrænset a Ja ej- a olins a a s(højsletten) -sl Indholdsfortegnelse Lokalplanens baggrund, ^,,,,, I Lokalplanens indhold,,,,, I Lokalplanens retsvirkninger,,,,,,, 2 Lokalplanens forhold til anden

Læs mere

Lokalplan nr. 58. for et område ved Falkoner Allé mellem Godthåbsvej og Holger Danskes Vej

Lokalplan nr. 58. for et område ved Falkoner Allé mellem Godthåbsvej og Holger Danskes Vej Lokalplan nr. 58 for et område ved Falkoner Allé mellem Godthåbsvej og Holger Danskes Vej Juli 1988 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at åbne mulighed for opførelse af en bebyggelse

Læs mere

Lokalplan nr. 99. for et område ved Jacobys Allé, Frydendalsvej, Asgårdsvej og Kochsvej

Lokalplan nr. 99. for et område ved Jacobys Allé, Frydendalsvej, Asgårdsvej og Kochsvej Lokalplan nr. 99 for et område ved Jacobys Allé, Frydendalsvej, Asgårdsvej og Kochsvej Marts 1999 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen udlægger området til boligformål i form af villabebyggelse.

Læs mere

Lokalplan nr. 69. for et område ved Roskildevej, Borgmester Fischers Vej og Søndermark Kirkegård

Lokalplan nr. 69. for et område ved Roskildevej, Borgmester Fischers Vej og Søndermark Kirkegård Lokalplan nr. 69 for et område ved Roskildevej, Borgmester Fischers Vej og Søndermark Kirkegård Juli 1989 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at udlægge området til boligformål og

Læs mere

Boligbebyggelse hjørnet af Ansgargade og Vesterbro.

Boligbebyggelse hjørnet af Ansgargade og Vesterbro. Boligbebyggelse hjørnet af Ansgargade og Vesterbro Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, f eks om anvendelse, udstykning, vej-

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

HOLSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 64. Del af centerområde ved torvet i Holsted

HOLSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 64. Del af centerområde ved torvet i Holsted HOLSTED KOMMUNE Del af centerområde ved torvet i Holsted Holsted Kommune Side 1 del af centerområde ved torvet i Holsted. Udarbejdet af Teknisk afdeling, Holsted Kommune. Godkendelsesdatoer: Vedtaget af

Læs mere

STEMPELMÆRKE. Mlfi$%bro KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT. for et område mellem Østergade og GrØnsgade.

STEMPELMÆRKE. Mlfi$%bro KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT. for et område mellem Østergade og GrØnsgade. Holstebro kommune Matr. nr. 65 a m.fl., Holstebro bygrunde. Stempel: 25,OO kr. g- i733 LOKALPLAN NR. 115. Anmelder: STEMPELMÆRKE Mlfi$%bro KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT

Læs mere

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk.

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk i januar 2003 D.nr. 28673 Rev. den 30. april 2003 Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 55.3 med tilhørende tillæg nr. 13 til Videbæk Kommuneplan

Læs mere

Vallø kommune - Lokalplan 1-1 9

Vallø kommune - Lokalplan 1-1 9 Vallø kommune - Lokalplan 1-1 9 Lokalplan for et område tilboligbebyggelse på Nordmarken i Hårlev. Indhold side LOKALPLANENS REDEGØRELSE Lokalplanens indhold... 2 Lokalplanens forhold til anden kommunalplanlægning...

Læs mere

Planudtalelse vedr. opførelse af boliger, erhverv og squashcenter, på ejendommen Ringstedgade 141 i Næstved.

Planudtalelse vedr. opførelse af boliger, erhverv og squashcenter, på ejendommen Ringstedgade 141 i Næstved. Planudtalelse vedr. opførelse af boliger, erhverv og squashcenter, på ejendommen Ringstedgade 141 i Næstved. Projektet omfatter bebyggelse i 3 etager i den sydlige del af ejendommen og rummer et mindre

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Vallø kommune - Lokalplan Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby

Vallø kommune - Lokalplan Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby Vallø kommune - Lokalplan 4-06 Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby Indhold Lokalplanens redegørelse Lokalplanens indhold 3 Lokalplanens forhold tilanden kommunal planlægning 3 Kommuneplan

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM Lokalplan 53 For et område til ombygning og udvidelse af plejehjemmet Elim Udarbejdet af Vamdrup kommune og Arkitekt

Læs mere

Lokalplan nr. 5.30 Område til Ferieog Fritidsformål

Lokalplan nr. 5.30 Område til Ferieog Fritidsformål Lokalplan nr. 5.30 Område til Ferieog Fritidsformål v. Strandvejshotellet, Hals HALS KOMMUNE SEP. 2000 ν SKOVSGÅRDSVEJ STRANDVEJEN DEGNELODDEN SKOLESTIEN 2 6 3 3 0 2 4 14 16 1 4 33 35 26 2 1 3 18 5 7 7

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Lokalplan nr. 88. for et område mellem Sankt Nikolaj Vej, Falkoner Allé, Falkonervænget og Hostrupsvej

Lokalplan nr. 88. for et område mellem Sankt Nikolaj Vej, Falkoner Allé, Falkonervænget og Hostrupsvej Lokalplan nr. 88 for et område mellem Sankt Nikolaj Vej, Falkoner Allé, Falkonervænget og Hostrupsvej December 1994 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at åbne mulighed for at opføre

Læs mere

Lokalplan nr. 59. for et område mellem Roskildevej, Azaleavej og Pelargonievej

Lokalplan nr. 59. for et område mellem Roskildevej, Azaleavej og Pelargonievej Lokalplan nr. 59 for et område mellem Roskildevej, Azaleavej og Pelargonievej August 1988 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at udlægge området langs Roskildevej til erhvervsbebyggelse

Læs mere

KURSUSCENTER OG PENSIONAT EGHOLM VESTERGAARD

KURSUSCENTER OG PENSIONAT EGHOLM VESTERGAARD LOKALPLAN 05-046 KURSUSCENTER OG PENSIONAT EGHOLM VESTERGAARD REDEGØRELSE Lokalplanens formål Lokalplanen skal åbne mulighed for, at den vestlige del af lokalplanområdet kan anvendes til kursuscenter

Læs mere

BOV KOMMUNE. Lokalplan 2/58. Boligområde ved Centrumsgaden/Hærvejen i Bov 1984

BOV KOMMUNE. Lokalplan 2/58. Boligområde ved Centrumsgaden/Hærvejen i Bov 1984 BOV KOMMUNE Lokalplan 2/58 Boligområde ved Centrumsgaden/Hærvejen i Bov 1984 BOV KOMMUNE TILLADELSE BOV KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2/58 BOV KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2/58 LOKALPLAN FOR ET BOLIGOMRADE VED CENTRUMGADEN

Læs mere

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE 11 - THYBORØN BY PLEJEHJEM I THYBORØN LOKALPLAN NR. 34 FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE Thyborøn-Harboøre kommune LOKALPLAN NR. 34 Plejehjem Godthåbs vej i Thyborøn Indholdsfortegnelse: Side REDEGØRELSE:...

Læs mere

LOKALPLAN 11-002 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1982

LOKALPLAN 11-002 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1982 E LOKALPLAN 11-002 PLEJEHJEM, VEJGÅRD AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1982 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE Side Lokalplanens baggrund og område Lokalplanens indhold Lokalplanens forhold til

Læs mere

LOKALPLAN 09-055 HOTEL, VESTERBRO / URBANSGADE VESTBYEN

LOKALPLAN 09-055 HOTEL, VESTERBRO / URBANSGADE VESTBYEN LOKALPLAN 09-055 HOTEL, VESTERBRO / URBANSGADE VESTBYEN AALBORG KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING OKTOBER 2003 Nærmere oplysninger Aalborg Kommune, Teknisk Forvaltning, Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby Tlf.

Læs mere

LOKALPLAN 15-027 BOLIGOMRÅDE M.M. VED VESTVEJ LANGHOLT

LOKALPLAN 15-027 BOLIGOMRÅDE M.M. VED VESTVEJ LANGHOLT LOKALPLAN 15-027 BOLIGOMRÅDE M.M. VED VESTVEJ LANGHOLT AALBORG KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING OKTOBER 1999 Vejledning En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, beplantning,

Læs mere

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE Plan- og Teknikforvaltningen Rådhuset 6400 Sønderborg Tlf. 74 12 64 00 Fax 74 12 64 02 E-mail raadhus@sonderborg.dk 1 SØNDERBORG

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 134 For et område til erhvervsformål ved Højvangsvej i Hadbjerg August 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040 E-mail: hadstenkommune@hadsten.dk

Læs mere

Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. Indledning side 1

Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. Indledning side 1 VEJLE KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING NOVEMBER 1986 Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. I~DHOLDSFORTEGNELSE Indledning side 1 Lokalpianbestemmelser - 2 i Lokaiplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ. Redegørelse. Lokalplanen og den overordnede planlægning. Lokalplanens indhold

LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ. Redegørelse. Lokalplanen og den overordnede planlægning. Lokalplanens indhold LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ Redegørelse Lokalplanen og den overordnede planlægning Lokalplanområdet er beliggende i landzone. Området er i kommuneplanen udlagt som en del af område

Læs mere

Lokalplan 68. Ved Ahornvej

Lokalplan 68. Ved Ahornvej Lokalplan 68 Ved Ahornvej INDLEDNING Lokalplan nr. b$ omfatter et areal på ca. 4000 m2 på nordsiden af Ahornvej. Det afgrænses mod syd af Ahornvej, mod vest af en parcelhusgrund (matr.nr. 1ax), mod nord

Læs mere

YYY Boliglokalplan. (bygget ud fra lokalplan , Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby

YYY Boliglokalplan. (bygget ud fra lokalplan , Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby YYY Boliglokalplan (bygget ud fra lokalplan 1-2-113, Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby Indholdsfortegnelse Startredegørelse 1 Oversigtskort 2 Baggrunden 3 Projektet 4 Lokalplanområdet

Læs mere

FAABORG KOMMUNE Lokalplan 2.95

FAABORG KOMMUNE Lokalplan 2.95 FAABORG KOMMUNE Lokalplan 2.95 Erhvervsområde i Kaleko oktober 2002 Indholdsfortegnelse Offentlighedsperiode 1 Lokalplanens baggrund 2 Bestemmelser 3 Lokalplan 2.95 3 1 Lokalplanens formål 3 2 Område og

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

Bilag A - Erhvervskategorier Bilag B - Støj fra erhverv Bilag C - Støj fra trafik Bilag D - Støj fra vindmøller Bilag E - Støj fra fritidsanlæg (ikke

Bilag A - Erhvervskategorier Bilag B - Støj fra erhverv Bilag C - Støj fra trafik Bilag D - Støj fra vindmøller Bilag E - Støj fra fritidsanlæg (ikke Bilag Bilag A - Erhvervskategorier Bilag B - Støj fra erhverv Bilag C - Støj fra trafik Bilag D - Støj fra vindmøller Bilag E - Støj fra fritidsanlæg (ikke udarbejdet) Bilag F - Parkeringsnormer Bilag

Læs mere

Lokalplanområdet. Lokalplan 202. Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2

Lokalplanområdet. Lokalplan 202. Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2 Lokalplanområdet Lokalplan 202 Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2 TEKNISK FORVALTNING Marts 2006 Lokalplan 202 Indhold Indhold Redegørelse Baggrund for lokalplanen 4 Formål med lokalplanen 4

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 135 For areal til åben- og tæt lav boligbebyggelse ved Solgårdsvænget i Voldum. December 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040

Læs mere

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 110 a 110 d 112 Restaurant-, hotel- og udstillingsformål oktober 2010 Lokalplanforslag 045 og forslag til regionkommuneplantillæg

Læs mere

FORSLAG. Tillæg 9.004. Hals Havn Østpier, Hals. Aalborg Kommune, Oktober 2007. Side 1 af 17

FORSLAG. Tillæg 9.004. Hals Havn Østpier, Hals. Aalborg Kommune, Oktober 2007. Side 1 af 17 FORSLAG Tillæg 9.004 Hals Havn Østpier, Hals Aalborg Kommune, Oktober 2007 Side af 7 K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Forslag til tillæg

Læs mere

LOKALPLAN GL 52 GLOSTRUP KOMMUNE FOR GLOSTRUP KIRKE, SDR. KIRKEGARD M.M.

LOKALPLAN GL 52 GLOSTRUP KOMMUNE FOR GLOSTRUP KIRKE, SDR. KIRKEGARD M.M. LOKALPLAN GL 52 GLOSTRUP KOMMUNE FOR GLOSTRUP KIRKE, SDR. KIRKEGARD M.M. 6 LOKALPLAN GL 52 FOR GLOSTRUP KIRKE, SDR. KIRKEGÅRD M.M., INDHOLDSFORTEGNELSE. Indledning 1 Lokalplanens retsvirkninger 2 Lokalplan

Læs mere

Gråsten Kommune. Lokalplan nr. 32. Boligformål, Skolegade

Gråsten Kommune. Lokalplan nr. 32. Boligformål, Skolegade Gråsten Kommune Lokalplan nr. 32 Boligformål, Skolegade Vedtaget: 27.09.1990 REDEGØRELSE Gråsten kommune er tildelt en kvote på 20 almennyttige boliger. Byrådet er sammen med Gråsten Andelsboligforening

Læs mere

LOKALPLAN 42 ØLSTYKKE KOMMUNE RÅDHUSET FREDERIKSBORQVEJ 5 WSTITUTKDN FOR FYSISK OQ PSYKISK HANDI- CAPPEDE 3650 ØLSTYKKE

LOKALPLAN 42 ØLSTYKKE KOMMUNE RÅDHUSET FREDERIKSBORQVEJ 5 WSTITUTKDN FOR FYSISK OQ PSYKISK HANDI- CAPPEDE 3650 ØLSTYKKE LOKALPLAN 42 WSTITUTKDN FOR FYSISK OQ PSYKISK HANDI- CAPPEDE ØLSTYKKE KOMMUNE RÅDHUSET FREDERIKSBORQVEJ 5 3650 ØLSTYKKE OVERSIGTSKORT OVER LOKALPLANOMRADETS AFGRÆNSNING HAMPELANDSKOLEN rt-n HAMPELAND STENBUKKEN

Læs mere

LOKALPLAN 10-044. Ejendommene i Møllegade nr. 8 og nr. 10 MIDTBYEN

LOKALPLAN 10-044. Ejendommene i Møllegade nr. 8 og nr. 10 MIDTBYEN LOKALPLAN 10-044 Ejendommene i Møllegade nr. 8 og nr. 10 MIDTBYEN AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING DECEMBER 1996 Vejledning En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger,

Læs mere

LOKALPLAN 12-058 NØRRESUNDBY HANGAROMRÅDE, AALBORG LUFTHAVN

LOKALPLAN 12-058 NØRRESUNDBY HANGAROMRÅDE, AALBORG LUFTHAVN LOKALPLAN 12-058 HANGAROMRÅDE, AALBORG LUFTHAVN NØRRESUNDBY AALBORG KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING JANUAR 2000 Vejledning En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, beplantning,

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-10-9705.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-10-9705.doc SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-9705 for et boligområde ved Dybbølsten BESKRIVELSE AF FORSLAGET En privat andelsboligforening har søgt om opførelse af andelsboliger på en grund ved Dybbølsten på hjørnet

Læs mere

LOKALPLAN 112. For Jægersborgvej 11-15 i Lyngby bydel (tidligere Lungehospital) Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 112. For Jægersborgvej 11-15 i Lyngby bydel (tidligere Lungehospital) Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 112 For Jægersborgvej 11-15 i Lyngby bydel (tidligere Lungehospital) Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen................... 1 Lokalplanens indhold.......................

Læs mere

Lokalplan nr. 134. for Holger Danskes Vej 87-89

Lokalplan nr. 134. for Holger Danskes Vej 87-89 Lokalplan nr. 134 for Holger Danskes Vej 87-89 2004 Lokalplan nr. 134 er udarbejdet af Frederiksberg Kommune Teknisk Direktorat Projekt- og Planafdelingen Rådhuset 2000 Frederiksberg Tlf. 3821 4071 E-mail:

Læs mere

LOKALPLAN 12-065 BOLIGER, HJØRRINGVEJ NR. UTTRUP

LOKALPLAN 12-065 BOLIGER, HJØRRINGVEJ NR. UTTRUP LOKALPLAN 12-065 BOLIGER, HJØRRINGVEJ NR. UTTRUP AALBORG KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING MAJ 2004 Nærmere oplysninger Aalborg Kommune, Teknisk Forvaltning, Stigsborg Brygge 5, Postboks 219, 9400 Nørresundby

Læs mere

Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm

Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm Teknik & Miljø Toften 6 6880 Tarm 96 48 48 48 e-mail: teknisk@egvadkom.dk Beskrivelse af lokalplanens retdvirkninger. Efter kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse

Læs mere

Lokalplan nr. 74. for en boligbebyggelse ved Nørregade. Hundested Kommune

Lokalplan nr. 74. for en boligbebyggelse ved Nørregade. Hundested Kommune Lokalplan nr. 74 for en boligbebyggelse ved Nørregade Hundested Kommune Indhold Redegørelse s. 5 Indledning Lokalplanlægning Området for lokalplanen Forhold til anden planlægning Lokalplanens midlertidige

Læs mere

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Lokalplan GL 55 for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens område side 3 Lokalplanens formål side 4 Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 5.28 Område til boligformål, Hals HALS

Lokalplan nr. 5.28 Område til boligformål, Hals HALS Lokalplan nr. 5.28 Område til boligformål, Hals HALS Lokalplanområdets beliggenhed i Hals HALS KOMMUNE JUNI 2000 INDHOLD HVAD ER EN LOKALPLAN?...II LÆSEVEJLEDNING...II REDEGØRELSE... 3 LOKALPLANENS BAGGRUND...

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE FREMLAGT FRA DEN 4. DECEMBER 2002 TIL DEN 12. FEBRUAR 2003. OFFENTLIGT BEKENDTGJORT DEN 9. APRIL 2003. Forord til lokalplanforslaget Thyholm Kommunes

Læs mere

Vodskov Landområde 8.20. Aalborg Kommune. Forslag. Kommuneplantillæg

Vodskov Landområde 8.20. Aalborg Kommune. Forslag. Kommuneplantillæg Forslag Kommuneplantillæg Aalborg Kommune Vodskov Landområde 8.20 Døgninstitutionen Attruphøj, Vodskov April 2005 Kommuneplantillæg 8.20 er offentliggjort fra 19. april 2005 til og med 24. juni 2005 Indsigelser,

Læs mere

LOKALPLAN NR. 288 HERMANN STILLINGSVEJ

LOKALPLAN NR. 288 HERMANN STILLINGSVEJ 1 LOKALPLAN NR. 288 HERMANN STILLINGSVEJ EN KORTFATTET BESKRIVELSE Beliggenhed Tidligere Klædefabrik Lokalplanområdet omfatter ejendommen Hermann Stillingsvej 1, der har tilhørt Forsvarets Bygningstjeneste.

Læs mere

Lokalplan nr. 80. for et område mellem Nitivej og Mariendalsvej

Lokalplan nr. 80. for et område mellem Nitivej og Mariendalsvej Lokalplan nr. 80 for et område mellem Nitivej og Mariendalsvej September 1993 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at ændre den gældende lokalplan nr. 67, som udlægger hele området

Læs mere

Lokalplan nr for et område mellem Sønderjyllands Allé og Gustav Johannsens Vej

Lokalplan nr for et område mellem Sønderjyllands Allé og Gustav Johannsens Vej Lokalplan nr. 118 for et område mellem Sønderjyllands Allé og Gustav Johannsens Vej April 2001 INDLEDNING 1. Lokalplanens baggrund Lokalplanen udlægger området mellem Sønderjyllands Allé og Gustav Johannsens

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc SØNDERBORG KOMMUNE SØNDERBORG KOMMUNE Forslag til LOKALPLAN NR. 3-9901 Boligområde ved Sønderskoven mellem Borgmester Andersens Vej og Hiort Lorenzens Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET I forbindelse med udarbejdelsen

Læs mere

LOKALPLAN 08-056 DECENTRAL PSYKIATRISK ENHED M.V., LANGAGERVEJ AALBORG ØST

LOKALPLAN 08-056 DECENTRAL PSYKIATRISK ENHED M.V., LANGAGERVEJ AALBORG ØST LOKALPLAN 08-056 DECENTRAL PSYKIATRISK ENHED M.V., LANGAGERVEJ AALBORG ØST AALBORG KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING MAJ 2001 Vejledning En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger,

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE

INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE Lokalplanområdet side 3 Lokalplanens formål side 3 Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens indhold.. side 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning. side 4 LOKALPLANEN

Læs mere

Lokalplan nr for et område ved Stæhr Johansens Vej og Emil Chr. Hansens Vej

Lokalplan nr for et område ved Stæhr Johansens Vej og Emil Chr. Hansens Vej Lokalplan nr. 120 for et område ved Stæhr Johansens Vej og Emil Chr. Hansens Vej Oktober 2001 INDLEDNING Lokalplanen gør det muligt for Frederiksberg Forsyning at opføre ny bebyggelse til administration

Læs mere

LOKALPLAN 01-025 BOLIGOMRÅDE, NIBEVEJ ST. RESTRUP

LOKALPLAN 01-025 BOLIGOMRÅDE, NIBEVEJ ST. RESTRUP LOKALPLAN 01-025 BOLIGOMRÅDE, NIBEVEJ ST. RESTRUP AALBORG KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING JANUAR 2003 Nærmere oplysninger Aalborg Kommune, Teknisk Forvaltning, Stigsborg Brygge 5, Postboks 219, 9400 Nørresundby

Læs mere

Lokalplan nr. 1.42.B. Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge

Lokalplan nr. 1.42.B. Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge Lokalplan nr. 1.42.B Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge 28.11.2001 Lokalplan - Skævinge side 1 Skævinge Kommune lokalplan nr. 1.42.B Boligområde Føllegardsvej matr.nr. 16-+ 16 Skævinge By, Skævinge

Læs mere

LOKALPLAN NR. 26 HERLEV KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 26 HERLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. 26 I HERLEV KOMMUNE Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 26 vedrører et areal ved det nordøstlige hjørne af vejkrydset Herlev Hovedgade/Herlev Ringvej og fastlægger, at området kun må anvendes

Læs mere

ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 212

ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 212 ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 212 ROSKILDE KOMMUNE Lokalplan nr, 212 Boligbebyggelse ved Ringstedvej 70-74, REDEGØRELSE FOR LOKALPLANEN: Lokalplanens baggrund: Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af

Læs mere

Lokalplan 238 - Forslag

Lokalplan 238 - Forslag 1 Lokalplan 238 - Forslag Boliger ved Høm Byvej April 2011 2 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori Byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, f.eks. om - anvendelse, - udstykning,

Læs mere