BRANCHE- VEJLEDNING OM BØRN OG UNGES ARBEJDE I JORDBRUGET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BRANCHE- VEJLEDNING OM BØRN OG UNGES ARBEJDE I JORDBRUGET"

Transkript

1 BRANCHE- VEJLEDNING OM BØRN OG UNGES ARBEJDE I JORDBRUGET

2 INDHOLDSFORTEGNELSE FØRSTE DEL Børn under 13 år... 6 Unge på 13 og 14 år samt unge omfattet af undervisningspligten forbudte arbejdsopgaver tilladte arbejdsopgaver... 7 Erhvervspraktikanter... 7 Arbejdstidsregler... 7 Underretning til forældre... 8 ANDEN DEL Unge på 15, 16 og 17 år, som har opfyldt undervisningspligten... 9 Maskiner og tekniske hjælpemidler forbudte arbejdsopgaver tilladte arbejdsopgaver Arbejdsgiverens egne børn (familievirksomheder) Traktorkørsel Stoffer og materialer Fysiske belastninger Arbejdspladsvurdering Unge under uddannelse Arbejdstidsregler Henvisninger til love, bekendtgørelser, AT meddelelser mv Skema, arbejds- og hviletid

3 FORORD Branchearbejdsmiljørådet (BAR) Jord til Bord er sammensat af repræsentanter fra arbejdsmarkedets parter og oprettet iht. Arbejdsmiljøloven. Branchearbejdsmiljørådet har bl.a. til opgave at informere og vejlede om arbejdsmiljøforhold. Denne branchevejledning om Børn og Unges arbejde i jordbruget er udarbejdet af Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg. Udvalget er et permanent udvalg under BAR Jord til Bord. Udvalget beskæftiger sig med arbejdsmiljø indenfor brancheområderne: landbrug, skovbrug, gartneri og anlægsgartneri. Udvalgets sammensætning, formål og opgaver fremgår af BAR Jord til Bords hjemmeside Vejledningen er udarbejdet på baggrund af de love og bestemmelser, som findes inden for området. Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Vagn Henriksen 3F, Fagligt Fælles Forbund Johnny Ulff Larsen Gartneri-, Land og Skovbrugets Arbejdsgivere Arbejdstilsynet har haft branchevejledningen til gennemsyn og finder, at indholdet i den er i overensstemmelse med arbejdsmiljøloven. Arbejdstilsynet har alene vurderet vejledningen som den foreligger, og har ikke taget stilling til om den dækker samtlige relevante emner inden for det pågældende område. 3

4 INDLEDNING Vejledningen er opdelt i 2 dele. Første del om unge under 15 år, samt unge, der ikke har opfyldt undervisningspligten, og anden del om årige, der har opfyldt undervisningspligten, og som udfører arbejde i jordbruget. Vejledningen indeholder for de enkelte aldersgrupper eksempler på arbejdsopgaver, som de må udføre, eksempler på farligt arbejde som de ikke må udføre samt arbejds- og hviletidsbestemmelser. De røde og grønne lister viser henholdsvis forbudte og tilladte arbejdsopgaver. Listerne er ikke udtømmende. Vejledningen er en hjælp til at forstå reglerne om unges arbejde. 4

5 FØRSTE DEL Vejledningens første del gælder for børn og unge under 15 år, samt unge, der stadig er omfattet af undervisningspligten. Dvs. endnu ikke har afsluttet 9. klasses eksamen. I henhold til arbejdsmiljøloven er det hovedreglen, at unge mennesker skal være fyldt 15 år og have opfyldt undervisningspligten for at have erhvervsmæssigt arbejde. Det er dog tilladt at beskæftige 13 og 14-årige ved nogle former for hjælpearbejde. For alle unge gælder, at de skal have grundig oplæring og instruktion i arbejdet. Reglerne vedrører beskæftigelse af unge for en arbejdsgiver, herunder også arbejde i arbejdsgiverens private husholdning samt arbejde, der udelukkende udføres af medlemmer i arbejdsgivers familie, og som hører til husstanden. Reglerne finder ikke anvendelse på lejlighedsvist og kortvarigt arbejde, hvis det er ufarligt for den unge. 5

6 Tilladelsen gives af politimesteren i den politikreds, hvor aktiviteten skal finde sted. UNGE PÅ 13 OG 14 ÅR, SAMT UNGE OMFATTET AF UNDERVISNINGSPLIGTEN Hovedreglen er, at unge på år samt unge omfattet af undervisningspligten ikke må udføre arbejde. Børn, der er fyldt 13 år må dog udføre lette arbejdsopgaver under fornuftig hensyntagen til deres fysiske formåen. Reglerne gælder også for unge, der stadig er omfattet af undervisningspligt. BØRN UNDER 13 ÅR Børn under 13 år må generelt ikke udføre erhvervsmæssigt arbejde. Det skal normalt ikke opfattes sådan, at børn ikke må hjælpe en far eller mor med et eller andet stykke arbejde, så længe der ikke er tale om erhvervsmæssigt arbejde. Særlige regler Politiet kan efter ansøgning i hvert enkelt tilfælde tillade, at børn under 13 år erhvervsmæssigt optræder, deltager eller medvirker i kulturelle aktiviteter, som f.eks. sportsaktiviteter, teaterforestillinger, koncerter, cirkus, radio og TV eller ved optagelse af film. 6 Forbudte arbejdsopgaver. Farligt arbejde, som årige og undervisningspligtige unge ikke må udføre: arbejde med maskiner eller i farlig nærhed heraf, herunder traktorer, motorredskaber, motorplæneklipper og havefræser arbejde i siloer, gylle- og ajlebeholdere håndtering af tunge byrder. Unge må kun under særlige omstændigheder løfte mere end 12 kg. betjening af mekaniske anlæg arbejde i lokaler, hvor der arbejdes med farlige stoffer og materialer arbejde med farlige stoffer og materialer, herunder rengørings-, desinfektions- og bekæmpelsesmidler bekæmpelse af ukrudt med ukrudtsbrænder, damp og lign. Tabel 1

7 Tabel 2 Tilladte arbejdsopgaver. Som eksempel på arbejdsopgaver kan nævnes følgende: lettere fodrings- og udmugningsarbejde i landbruget lettere arbejde med pasning af mindre husdyr og heste (dog ikke indfangning og aflivning af pelsdyr f.eks. mink) lugning og hakning kartoffel- og grøntsagsopsamling bær- og frugtplukning plantning, opbinding og lignende arbejde lettere arbejde med specialafgrøder, f.eks. plukning af tulipanhoveder, optagning af løg og lignende kogleopsamling lettere malerarbejde, dog ikke sprøjtemaling lettere arbejde med desinfektion af koyvere og lignende med desinfektionsmidler og andre midler, der er godkendt til dette formål af Fødevaredirektoratet. Midlerne må ikke være faremærkede eller indeholde organiske opløsningsmidler. lettere rengøring, oprydning og borddækning ERHVERVSPRAKTIKANTER Unge, der er fyldt 13 år må under kortvarig erhvervspraktik udføre andre lignende former for arbejde end dem, der er nævnt i tabel 2, under forudsætning af, at arbejdet ikke indebærer fare for de unges sikkerhed og sundhed. ARBEJDSTIDSREGLER FOR ÅRIGE SAMT UNDERVISNINGSPLIGTIGE ÅRIGE Arbejdstiden ved lettere arbejde må højst udgøre følgende: 2 timer på skoledage 7 timer på skolefridage 12 timer om ugen, i uger med skoledage den ugentlige arbejdstid må ikke være længere end 35 timer i andre uger end skoleuger Arbejdstiden skal ligge samlet, hvis den daglige arbejdstid er på 7 timer eller mere. Hviletid/fritid de skal have mindst 2 sammenhængende fridøgn pr. uge de skal have mindst 14 timers sammenhængende hvile hver dag. Der må ikke arbejdes mellem kl. 20 og kl. 6. de skal have en pause på min. 30 minutter, hvis den daglige arbejdstid overstiger 4 ½ time. Pausen skal være passende beliggende og om muligt sammenhængende. 7

8 UNDERRETNING TIL FORÆLDRE Underretningspligt Arbejdsgiveren skal underrette forældrene ved ansættelse af unge under 15 år eller unge, som fortsat er undervisningspligtige. Denne underretning skal angive arbejdstidens længde, mulige ulykkes- og sygdomsfarer samt de trufne sikkerheds- og sundhedsmæssige foranstaltninger på virksomheden. Underretning af forældrene om ansættelse af unge under 15 år (Underretning af forældremyndigheden skal ske, når medarbejderen er under 15 år eller i den undervisningspligtige alder). Den ansatte Navn: Adresse: Fødselsdato: er pr. (dato) ansat hos Arbejdsgiver Navn: Adresse: Oplysninger om ansættelsesforholdet Arbejdstidens længde er: Arbejdet kan medføre følgende ulykkes- eller sygdomsfarer: Der er truffet følgende sikkerhedsforanstaltninger: (arbejdsgivers stempel/underskrift) Eksempel på blanket, som kan anvendes til underretning af forældre. 8

9 ANDEN DEL UNGE PÅ 15,16 OG 17 ÅR, SOM HAR OPFYLDT UNDERVISNINGSPLIGTEN Vejledningens anden del gælder for erhvervsmæssig beskæftigelse af unge på 15, 16 og 17 år som har opfyldt undervisningspligten. Vær dog opmærksom på at unge, der stadig er omfattet af undervisningspligt, dvs. endnu ikke har afsluttet 9. klasses afgangseksamen, skal følge reglerne for årige. Generelt gælder der for beskæftigelse af unge under 18 år, at arbejdsgiveren skal være omhyggelig med oplæring og instruktion, under behørig hensyntagen til, at der ofte vil være tale om uerfaren arbejdskraft. Arbejdet skal udføres under effektivt tilsyn af en voksen. 9

10 MASKINER OG TEKNISKE HJÆLPEMIDLER Der findes en række arbejdsopgaver, der betragtes som farligt arbejde og derfor ikke må udføres af personer under 18 år. Som udgangspunkt er det således forbudt for unge under 18 år, at arbejde med hurtigtgående skærende værktøj som f.eks. rundsave og fræsere og maskiner med farlige stempellignende bevægelser som f.eks. halmpressere. Kun hvor disse tekniske hjælpemidler er udformet eller afskærmet således, at de bevægelige og bearbejdende dele er utilgængelige under drift, er det tilladt unge årige at arbejde med sådanne tekniske hjælpemidler. Inden for jordbruget findes en række maskiner, redskaber og tekniske hjælpemidler, som unge under 18 år ikke må beskæftiges med. I tabel 3 er nævnt nogle af disse. Listen er ikke udtømmende, men eksemplerne skal give en idé om, hvilke typer maskiner og redskaber, der tænkes på. 10 Forbudte arbejdsopgaver. Eksempler på redskaber og maskiner som unge under 18 år ikke må beskæftige sig med: motorkædesave motorrydningssave motorhækklippere buskryddere traktorer traktorer, med jordfræsere traktorer, som er forsynet med spil traktorer, som er forsynet med læsse- eller graveaggregater traktorer, som er forsynet med løfteanordning selvkørende mejetærskere grave- og læssemaskiner til og frakobling af vogne, maskiner og redskaber med kraftoverføring palleløftere rendegravere gaffeltrucks slåmaskiner finsnittere grønthøstere plæne- og motorplæneklippere sneslynger brændekløvere flishuggere skovningsmaskiner håndførte haveredskaber, f.eks. havefræsere arbejde med slagboremaskiner og rystepudsere udover 30 min. pr. dag apparater til rengøring eller lignende med et arbejdstryk på over 70 bar (7MPa) smøring, rengøring og vedligeholdelse af motorer og maskiner, hvor de bevægelige dele kan forårsage personskade autogensvejsning, skærebrænding og lysbuesvejsning ukrudtsbrændere. søm- og boltpistoler, med undtagelse af sømpistoler til hæfteklammer med en masse på højst 0,3 g Tabel 3

11 Tabel årige Inden for jordbrugsområdet er aldersgrænsen for arbejde med visse maskiner og redskaber nedsat fra 18 år til 16 år. Tilladte arbejdsopgaver. Eksempler på redskaber og maskiner, som unge på 16 og 17 år må beskæftige sig med fremgår af tabel 4. maskinelt drevne fodervogne, motorplæneklippere og fejemaskiner selvkørende mejetærsker, hvis den unge har traktorkørekort traktorer, hvis den unge har traktorkørekort traktorer med jordfræsere, hvis den unge har traktorkørekort traktorer med frontlæsser eller bagmonteret ballegaffel, hvis den unge har traktorkørekort apparater til rengøring eller lignende med et arbejdstryk på 70 bar (7 MPa) roe/ tør- og vådvaskere samt roeskærere og raspere gaffelstablere, der ikke er selvkørende ARBEJDSGIVERENS EGNE BØRN (FAMILIEVIRKSOMHEDER) Det er endvidere tilladt unge årige i familievirksomheder at beskæftige sig med de arbejdsopgaver, som fremgår af tabel 5. Ved arbejde i familievirksomheder forstås arbejde, der udelukkende udføres af de medlemmer af arbejdsgiverens familie, som hører til husstanden. En familievirksomhed er f.eks. en landbrugsbedrift, hvor der ikke beskæftiges fremmed arbejdskraft. Tabel 5 traktorer, herunder til- og frakobling af vogne, maskiner og redskaber uden kraftoverføring, dog kun efter en forudgående vurdering af arbejdspladsen, og kun hvor arbejdet foregår under fornødent opsyn. traktorer med frontlæssere til flytning samt af- og pålæsning af løse materialer samt bagmonteret balleløfter, hvor der ikke er fare for traktorens stabilitet motorplæneklippere, hvor operatøren går bag plæneklipperen, og hvor plæneklipperen kører på hjul, til kørsel på plant terræn. Plæneklipperen skal være forsynet med betjeningsgreb med dødemandsfunktion motorplæneklippere, hvor operatøren sidder på plæneklipperen. Plæneklipperen skal være indrettet således, at klippeaggregatet ikke kan køre, når det er løftet. Endvidere skal plæneklipperens motor stoppe, når føreren forlader sædet, og kun kunne startes, når der sidder en person i førersædet motorfodervogne, ved kørsel på plant terræn. 11

12 TRAKTORKØRSEL For traktorkørsel gælder forskellige regler afhængig af om det er arbejdsgiverens egne børn, som samtidig hører til husstanden, eller det er andre unge. Tabel 6 viser reglerne for unges traktorkørsel. Reglerne gælder også for kørsel med motorredskab, f.eks. selvkørende mejetærsker. Passagerer må kun medtages på traktorer og motorredskaber såfremt de kan anvises en sikker plads i form af et sæde, og kun i det omfang de skal medvirke ved traktorens eller motorredskabets arbejde. Regler for unges traktorkørsel Tabel 6 Alder Unge, som er medlemmer af Alle andre unge arbejdsgiverens familie og hører til husstanden og hvor der ikke er andre ansatte Under 15 år Traktorkørsel ikke tilladt Traktorkørsel ikke tilladt 15 årige Traktorkørsel tilladt udenfor vej Traktorkørsel ikke tilladt med offentlig færdsel (f.eks. marken) 16 og Traktorkørsel tilladt udenfor vej Traktorkørsel tilladt 17 årige med offentlig færdsel udenfor og på vej med offentlig færdsel, hvis Traktorkørsel tilladt på vej med man har traktorkørekort offentlig færdsel, hvis man har (se dog tabel 3) traktorkørekort (se dog tabel 3) 12

13 STOFFER OG MATERIALER Farlige stoffer og materialer som unge under 18 år ikke må arbejde med eller udsættes for. Unge under 18 år må ikke arbejde med eller på anden måde udsættes for en række farlige stoffer og materialer, her tænkes bl.a. på rengørings-, desinfektions- og bekæmpelsesmidler. Stoffer og materialer, der er optaget på Arbejdstilsynets lister over stoffer og processer, som anses for at være kræftfremkaldende, i At-vejledningen om grænseværdier for stoffer og materialer. Materialer, der indeholder 0,1 pct. eller mere af stoffer nævnt ovenfor. Organiske opløsningsmidler optaget på Arbejdstilsynets liste over organiske opløsningsmidler i Atvejledningen om grænseværdier for stoffer og materialer. Materialer, der indeholder 1 pct. eller mere af opløsningsmidler nævnt under ovennævnte punkt om organiske opløsningsmidler Biologiske agenser i gruppe 3 og 4 i bekendtgørelse nr. 864 af 10. november 1993 om biologiske agenser og arbejdsmiljø, eller med andet arbejde, hvor de på grund af arbejdets art eller de forhold, hvorunder det foregår, kan blive udsat for påvirkning fra sådanne agenser. Symboler og risikosætninger skal fremgå af midlets etikette (se tabel 7). 13

14 Tabel 7 Meget giftig og Giftig Sundhedsskadelig eller Lokalirriterende Ætsende Eksplosiv De alvorligste kategorier for akut giftighed ved hudkontakt, indånding og indtagelse. Mildeste kategori for akut giftighed. Luftvejsirritation. Hudirritation. Øjenirritation. Allergi ved hudkontakt. Narkotiske virkninger. Hudætsende. Alvorlig øjenskade. De værste eksplosiver. Visse organiske peroxider. Faresymboler med rød indramning erstatter de tidligere orange faresymboler. Ud over nye faresymboler kan etiketten også indeholde et signalord. Der findes to signalord: Advarsel og Fare, hvor Fare angiver den største fare. Der må kun være ét signalord på en etiket. Kemikalier med kun milde farer kan mærkes uden signalord og uden faresymbol. Faresymboler kombineres med H-sætninger (tidligere R-sætninger) som består af et H efterfulgt af tre cifre. H-sætningerne er opdelt i forskellige kategorier. H2xx er faresætninger om fysisk-kemiske farer. H3xx er faresætninger om sundhedsfarer og H4xx er faresætninger om miljøfarer. Eksempler på H-sætninger: H220 Yderst brandfarlig gas. H221 Brandfarlig gas. H222 Yderst brandfarlig erosol. Osv H310 Livsfarlig ved hudkontakt. H311 Giftig ved hudkontakt. H330 Livsfarlig ved indånding. Osv H400 Meget giftig for vandlevende organismer. H410 Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer. H411 Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. Osv Personer, der erhvervsmæssigt anvender bekæmpelsesmidler, skal være i besiddelse af et sprøjtecertifikat, som dokumenterer, at vedkommende har modtaget undervisning i miljø- og sundhedsmæssig forsvarlig anvendelse af bekæmpelsesmidler. Dette gælder dog ikke for elever, der under deres uddannelse arbejder med kemiske bekæmpelsesmidler. Stoffer og materialer som unge der er fyldt 15 år må arbejde med. Inden for jordbrugsområdet findes nogle undtagelsesbestemmelser for arbejde med stoffer og materialer. Unge, som er fyldt 15 år må således arbejde med følgende: desinfektion af koyvere og lignende med milde desinfektionsmidler og andre midler, der er godkendt til formålet af Fødevaredirektoratet. lejlighedsvis malearbejde med malinger, hvor kodenummeret er 00 og 0 før bindestregen og 1 efter bindestregen. brændstofpåfyldning på maskiner, som unge må betjene og faktisk benytter. 14

15 FYSISKE BELASTNINGER Unge under 18 år Unge under 18 år må ikke udsættes for fysiske belastninger, som på kort eller lang sigt er skadelige for deres sundhed eller udvikling. Det skal i videst mulig omfang undgås, at unge under 18 år løfter eller bærer byrder, som vejer over 12 kg. Hvis arbejdet foregår under ergonomisk rigtige forhold, kan det dog tillades, at unge løfter tungere byrder, dog max op til 25 kg. Ved fysisk krævende arbejde skal der tages hensyn til den unges alder, fysiske udvikling, indsigt og arbejdsevne. Unge under 18 år må aldrig arbejde i farlig atmosfære, som kan medføre kvælningsfare. ARBEJDSPLADSVURDERING Særlig arbejdspladsvurdering for unge under 18 år Hvis der er unge under 18 år ansat i en virksomhed, skal de risici, de unge kan komme ud for i virksomheden, beskrives særskilt i virksomhedens arbejdspladsvurdering. Kravet om arbejdspladsvurdering omfatter ikke familievirksomheder eller arbejde i arbejdsgiverens private husholdning. UNGE UNDER UDDANNELSE For unge som er fyldt 15 år gælder, at når arbejdet indgår som et nødvendigt led i en kompetencegivende erhvervsuddannelse, er det tilladt at udføre arbejde, der som udgangspunkt, er forbudt for unge under 18 år. Arbejde, der er tilladt for elever under 18 år, som led i uddannelse: arbejde med tekniske hjælpemidler og maskiner jf. tabellerne 3 og 4 arbejde med stoffer og materialer jf. tabel 7 arbejde, hvor der benyttes friskluftsforsynet åndedrætsværn må højst udføres 4 timer dagligt kørsel med certifikatkrævende gaffeltrucks og kraner, under forudsætning, at den unge har den fornødne certifikat til at betjene den pågældende gaffeltruck, kran eller lignende. Det er en betingelse at arbejdsopgaverne skal udføres under effektivt tilsyn af en person, der er fyldt 18 år, og har fornøden indsigt i arbejdets art. Arbejde, der altid er forbudt for elever under 18 år er: arbejde med udsættelse for sundhedsskadelige fysiske belastninger arbejde, der kan medføre kvælningsfare i ilt/oxygenfattig atmosfære. 15

16 ARBEJDSTIDSREGLER FOR ÅRIGE, OG SOM IKKE LÆNGERE ER OMFATTET AF UNDERVISNINGSPLIGTEN Arbejdstiden må højst udgøre følgende: 8 timer om dagen den ugentlige arbejdstid må ikke være længere end den sædvanlige arbejdstid for voksne i branchen. Endvidere må arbejdstiden ikke overstige 40 timer Undtagelse I særlige tilfælde, hvor det er nødvendigt pga. arbejdets karakter, kan max. overskrides. Dog må den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid ikke overskride 48 timer inden for en 4 måneders reference periode. Hviletid/fritid Den samlede hvileperiode skal udgøre mindst 12 timer. Den unge må ikke arbejde i tidsrummet mellem kl og kl

17 Ved staldarbejde skal hvileperioden omfatte tidsrummet mellem kl og kl I de tilfælde, hvor den daglige arbejdstid overstiger 41/2 time, skal der gives en pause på mindst 30 minutter. Bortset fra denne pause skal arbejdstiden ligge samlet, hvis arbejdstiden er 8 timer eller derover. umiddelbar tilslutning til en daglig hvileperiode. Endelig gælder undtagelse ved force majeure, men så skal der gives kompenserende frihed inden for 3 uger. Da der ikke er grænser for, hvor lang pausen må være, kan unge deltage i både morgen- og aftenmalkning samme dag, blot middagspausen er lang nok. Fridøgn Inden for hver periode på 7 døgn, skal der gives 2 sammenhængende fridøgn. Undtagelse Disse fridøgn kan dog udskydes ved arbejde inden for landbrug og lignende. Endvidere kan det ene af de 2 ugentlige fridøgn omlægges permanent ved landbrugsarbejde. Det ugentlige fridøgn kan omlægges ved rådighedstjeneste i landbruget. I så fald skal det omlagte fridøgn dog lægges i 17

18 HENVISNINGER TIL LOVE, BEKENDTGØRELSER, AT MEDDELELSER MV. Lovbekendtgørelse nr af 7. september 2010 om arbejdsmiljø med senere ændringer At-vejledning C.0.1 om grænseværdier for stoffer og materialer. Bekendtgørelse nr. 239 af 6. april 2005 om unges arbejde. At-vejledning D.1.1 om arbejdspladsvurdering (APV). Bekendtgørelse nr af 24. november 2011 om klassificering, emballering, mærkning, salg og opbevaring af kemiske stoffer og produkter med senere ændringer. Bekendtgørelse nr. 907 af 24. juni 2016 om bekæmpelsesmidler. Bekendtgørelse nr. 559 af 17. juni 2004 om arbejdets udførelse. Bekendtgørelse nr. 57 af 27. januar 2011 om biologiske agenser og arbejdsmiljøet, med senere ændringer. At-vejledning E.0.1 om undervisningspligtige unges arbejde. At-vejledning E.0.2 om ikke undervisningspligtiges unges arbejde. At-meddelelse nr om arbejdsmiljølovgivningens anvendelse for elever i erhvervspraktik. Traktorfører 2005, Færdselsregler og Arbejdsmiljø. Bekendtgørelse nr. 969 af 28. juni 2016 om uddannelse for erhvervsmæssige brugere af plantebeskyttelsesmidler. 18

19 Reglerne om unges arbejds- og hviletid Kategorier Daglig arbejdstid Ugentlig arbejdstid Daglig Fridøgn i Aften- og af unge Uger med hvile- hver 7 dages Natarbejde Pauser Ferie Skoledage Andre dage Skoledage Andre uger periode periode årige Max. 7 timer Max. 35 timer Max. 2 timer Max. 12 timer Undervisningspligtige årige årige, der op fylder undervisningspligten ved erhvervsmæssig uddannelse eller bekræftigelse Ikke undervisningspligtige årige årige i butikker og lagre årige i landbruget og lignende erhverv årige med staldarbejde Max. 8 timer Som den sædvanlige arbejdstid for voksne, dog max. 8 timer Som den sædvanlige arbejdstid for voksne, dog max. 8 timer. I særlige tilfælde kan max. overskrides. Max. 8 timer Som den sædvanlige arbejdstid for voksne, dog max. 8 timer Som den sædvanlige arbejdstid for voksne, dog max. 8 timer. I særlige tilfælde kan max. overskrides. Max. 40 timer Som den sædvanlige arbejdstid for voksne, dog max. 40 timer Som den sædvanlige arbejdstid for voksne, dog max. 40 timer. I særlige tilfælde kan max. overskrides. Dog aldrig mere end 48 timer i gns. over 4 mdr. Max. 40 timer Som den sædvanlige arbejdstid for voksne, dog max. 40 timer Som den sædvanlige arbejdstid for voksne, dog max. 40 timer. I særlige tilfælde kan max. overskrides. Dog aldrig mere end 48 timer i gns. over 4 mdr. Min. 14 timer Min. 12 timer 2 så vidt muligt sammenhængende døgn, normalt omfattende søndag 2 så vidt muligt sammenhængende døgn, normalt omfattende søndag. Det ene eller begge fridøgn kan udskydes. Forbudt mellem kl. 20 og kl. 06. Forbudt fra et kvarter efter luk ketid - og altid mellem kl. 22 og kl. 06 Forbudt mellem kl. 20 og kl. 06 Forbudt mellem kl. 19 og kl. 04 Min. 30 minutter hvis arbejdsdagen er over 4 1 / 2 timer. Bortset fra denne pause skal den daglige arbejdstid ligge samlet, hvis den er 8 timer eller derover Såvidt muligt en arbejdsfri periode i skolesommerferien (intet krav til periodens længde) Intet krav om arbejdsfri periode Reglerne om daglig og ugentlig arbejdstid, natarbejde og pauser gælder ikke ved force majeure. Reglerne om natarbejde kan i et vist omfang fraviges inden for butik, lager, hotel, restaurant, kontor og dagbladsudbringning. For kulturelle aktiviteter gælder særlige regler. 19

20 Yderligere information og branchevejledninger kan fås ved henvendelse til Branchearbejdsmiljørådet Jord til Bord, Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Agro Food Park Aarhus N Telefon: Arbejdstagersekretariatet Kampmannsgade København V Udgiver: BAR Jord til Bord, Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg 6. udgave, 2. oplag, juni 2009, stk. Pdf-version Grafisk support og tryk: PrinfoDjurs ISBN nr Vejledningen kan downloades på eller bestilles via ovenstående .

BRANCHE- VEJLEDNING OM BØRN OG UNGES ARBEJDE I JORDBRUGET

BRANCHE- VEJLEDNING OM BØRN OG UNGES ARBEJDE I JORDBRUGET BRANCHE- VEJLEDNING OM BØRN OG UNGES ARBEJDE I JORDBRUGET INDHOLDSFORTEGNELSE FØRSTE DEL Børn under 13 år... 6 Unge på 13 og 14 år samt unge omfattet af undervisningspligten... 6 - forbudte arbejdsopgaver...

Læs mere

3002283_FOL 21/10/03 10:40 Side 1 BRANCHEVEJLEDNING OM BØRN OG UNGES ARBEJDE I JORDBRUGET BRANCHE ARBEJDSMILJØ RÅDET JORD TIL BORD

3002283_FOL 21/10/03 10:40 Side 1 BRANCHEVEJLEDNING OM BØRN OG UNGES ARBEJDE I JORDBRUGET BRANCHE ARBEJDSMILJØ RÅDET JORD TIL BORD 3002283_FOL 21/10/03 10:40 Side 1 BRANCHEVEJLEDNING OM BØRN OG UNGES ARBEJDE I JORDBRUGET BRANCHE ARBEJDSMILJØ RÅDET JORD TIL BORD 3002283_FOL 21/10/03 10:40 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE FØRSTE DEL Børn

Læs mere

Undervisningspligtige unges arbejde

Undervisningspligtige unges arbejde Erstattet At-vejledning E.0.1 af marts 2007 Undervisningspligtige unges arbejde Indhold 1. Kort om vejledningen 2. Hvilke unge gælder reglerne for? 3. Hvad må børn og unge arbejde med? 3.1. Det gælder

Læs mere

Ansættelse af unge under 18 år i fritidsjob

Ansættelse af unge under 18 år i fritidsjob Gode råd om Ansættelse af unge under 18 år i fritidsjob Læs i denne pjece om: Arbejdsgiverens pligter Arbejdsopgaver Arbejdstid Alene-arbejde Maskiner og tekniske hjælpemidler Tunge løft Farlige stoffer

Læs mere

Unges arbejdsmiljø ELEVMATERIALE

Unges arbejdsmiljø ELEVMATERIALE Unges arbejdsmiljø ELEVMATERIALE Hvad er arbejdsmiljø? Arbejdsmiljø er de fysiske, psykiske og sociale faktorer, der påvirker den ansatte i forbindelse med jobbet. Arbejdsmiljø er et samspil af de relationer,

Læs mere

Arbejdsmiljølovgivningens anvendelse for elever i erhvervspraktik

Arbejdsmiljølovgivningens anvendelse for elever i erhvervspraktik Arbejdsmiljølovgivningens anvendelse for elever i erhvervspraktik Hvornår gælder arbejdsmiljøloven for elver i praktik? AT-vejledninger - At-meddelelse 4.01.6-1 - 1. februar 1998 Opdateret november 2018

Læs mere

Bekendtgørelse om unges arbejde 1)

Bekendtgørelse om unges arbejde 1) Bekendtgørelse om unges arbejde 1) I medfør af 17, stk. 3, 39, 46, 60, stk. 3, 60, stk. 4, 60, stk. 5, 60, stk. 6, 61, stk. 5, 62, stk. 3, 62 a samt 84 i lov om arbejdsmiljø, jf. lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

At-VEJLEDNING. Undervisningspligtige unges arbejde. Marts 2007 Erstatter At-meddelelse nr. 4.01.4 af marts 1999 om unges arbejde

At-VEJLEDNING. Undervisningspligtige unges arbejde. Marts 2007 Erstatter At-meddelelse nr. 4.01.4 af marts 1999 om unges arbejde At-VEJLEDNING UNGE E.0.1 Undervisningspligtige unges arbejde Marts 2007 Erstatter At-meddelelse nr. 4.01.4 af marts 1999 om unges arbejde 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan

Læs mere

Regler for unges arbejde

Regler for unges arbejde 5.7 1. Regler for unges arbejde For elever er den ugentlige arbejdstid den samme som for de mejerister, som er ansat i virksomheden, ligesom placeringen af arbejdstiden og fridage følger, hvad der er gældende

Læs mere

Fleksjob. Gode råd om

Fleksjob. Gode råd om Gode råd om Fleksjob Fleksjob kan hjælpe din virksomhed til at få kvalificeret arbejdskraft og samtidig være med til at styrke virksomhedens sociale profil! Udgivet af Dansk Handel & Service Fleksjob 2005

Læs mere

./. Arbejdsministeriet har udsendt vedlagte bekendtgørelse af 15. februar 1989 om unges

./. Arbejdsministeriet har udsendt vedlagte bekendtgørelse af 15. februar 1989 om unges 7. april 1989 VN/AI Cirkulære nr. 484, Til medlemmerne. Vedr.: Bekendtgørelse om unges farlige arbejde../. Arbejdsministeriet har udsendt vedlagte bekendtgørelse af 15. februar 1989 om unges farlige arbejde.

Læs mere

Bekendtgørelse om unges arbejde i Grønland

Bekendtgørelse om unges arbejde i Grønland Bekendtgørelse nr. 0 af 15. december 2005 Bekendtgørelse om unges arbejde i Grønland I medfør af 13, stk. 3, 33, 37, 46, stk. 3-6, 47, stk. 5, 48, stk. 3, 48 a samt 67 i lov om arbejdsmiljø i Grønland,

Læs mere

Branchevejledning om. unge under 18 år. i hotel- og restaurationsbranchen

Branchevejledning om. unge under 18 år. i hotel- og restaurationsbranchen Branchevejledning om unge under 18 år i hotel- og restaurationsbranchen 1 Indledning Hotel- og restaurationsbranchen er en af de brancher, hvor mange unge under 18 år har fritidsjob. Når der er unge ansatte,

Læs mere

At-VEJLEDNING. Ikke undervisningspligtige unges arbejde. Marts 2007 Erstatter At-meddelelse 4.01.4 af marts 1999 om unges arbejde

At-VEJLEDNING. Ikke undervisningspligtige unges arbejde. Marts 2007 Erstatter At-meddelelse 4.01.4 af marts 1999 om unges arbejde At-VEJLEDNING UNGE E.0.2 Ikke undervisningspligtige unges arbejde Marts 2007 Erstatter At-meddelelse 4.01.4 af marts 1999 om unges arbejde 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan

Læs mere

AUTOMATISKE MASKINER I GARTNERIBRUGET

AUTOMATISKE MASKINER I GARTNERIBRUGET AUTOMATISKE MASKINER I GARTNERIBRUGET E T S I L J T K E 1 Forord Branchearbejdsmiljørådet (BAR) Jord til Bord udgiver en vejledning om automatiske maskiner. Den giver anvisning på, hvordan arbejdsmiljøet

Læs mere

Branchevejledning. Krav om kørekort og certifikater til motordrevne køretøjer

Branchevejledning. Krav om kørekort og certifikater til motordrevne køretøjer Branchevejledning Krav om kørekort og certifikater til motordrevne køretøjer Forord Branchearbejdsmiljørådet (BAR) Jord til Bord er sammensat af repræsentanter fra arbejdsmarkedets parter og oprettet i

Læs mere

APV Tjekliste unges arbejde

APV Tjekliste unges arbejde APV Tjekliste unges arbejde For unge der er undervisningspligtige Tjeklisten omfatter en række spørgsmål, der enten skal svares ja eller nej til. Listen er udarbejdet ufra de krav, der er til unges abejdsmiljø.

Læs mere

Guide til Fritidsjob

Guide til Fritidsjob gladsaxe.dk Guide til Fritidsjob 1 At have unge ansat Når de unge er undervisningspligtige, gælder der en række skærpede regler for deres arbejdstid. Undervisningspligten slutter d. 31. juli, efter regelmæssig

Læs mere

Vejledning om unges arbejde

Vejledning om unges arbejde Vejledning om unges arbejde 88112 «VIRKNAVN» / «LOBENR» side 3/ BAGGRUND Baggrunden for udarbejdelsen af en vejledning målrettet ungarbejdere inden for lager og transportvirksomheder er, at ulykkesrisikoen

Læs mere

Sikker i butikken. en arbejdsmiljøguide til unge med fritidsjob i detailhandlen

Sikker i butikken. en arbejdsmiljøguide til unge med fritidsjob i detailhandlen Sikker i butikken en arbejdsmiljøguide til unge med fritidsjob i detailhandlen Få instruktion af din arbejdsgiver Inden du begynder i dit nye job, har din arbejdsgiver en særlig pligt til at informere

Læs mere

Ansættelse af unge under 18 år og arbejdsmiljøet

Ansættelse af unge under 18 år og arbejdsmiljøet BRANCHEVEJLEDNING OM ANSÆTTELSE AF UNGE PÅ KONTORER Ansættelse af unge under 18 år og arbejdsmiljøet I KONTOR OG ADMINISTRATIVE VIRKSOMHEDER INDHOLD 3 FORORD 4 GIV EN GRUNDIG INSTRUKTION TIL ARBEJDET 6

Læs mere

RÅDGIVNING. Gode råd om ansættelse. 18 år

RÅDGIVNING. Gode råd om ansættelse. 18 år RÅDGIVNING Gode råd om ansættelse af elever unge under 18 år Indhold Lovgivning 3 Risikovurdering 4 Oplæring og instruktion 4 Tilsyn 5 APV for unge 5 Underretningspligt 5 Arbejdsopgaver 6 Maskiner og tekniske

Læs mere

Branchevejledning. Krav om kørekort og certifikater til motordrevne køretøjer

Branchevejledning. Krav om kørekort og certifikater til motordrevne køretøjer Branchevejledning Krav om kørekort og certifikater til motordrevne køretøjer Forord Denne branchevejledning Krav om kørekort og certifikater til motordrevne køretøjer er udarbejdet af Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg

Læs mere

God start godt arbejdsmiljø

God start godt arbejdsmiljø God start godt arbejdsmiljø EU s arbejdsmiljø-uge i Uge 43 Forberedelse til fællesmødet Arbejdsmiljøsystemet Arbejdsmiljøet i jeres branche Særlige regler for unge Undervisningen kan indledes med en af

Læs mere

4. Oplærings- og instruktionsforpligtelser ved arbejde, der indebærer en særlig risiko

4. Oplærings- og instruktionsforpligtelser ved arbejde, der indebærer en særlig risiko 4. Oplærings- og instruktionsforpligtelser ved arbejde, der indebærer en særlig risiko Arbejdsgiveren har en særlig oplærings- og instruktionsforpligtelse ved arbejde, der indebærer en risiko af alvorlig

Læs mere

Arbejdsmiljø 1. Forebyggelse er bedre end helbredelse. unges arbejdsmiljø

Arbejdsmiljø 1. Forebyggelse er bedre end helbredelse. unges arbejdsmiljø Arbejdsmiljø 1 Forebyggelse er bedre end helbredelse unges arbejdsmiljø - unges arbejde (13-25 år) juli 2011 unges arbejdsmiljø - dit medansvar Nisgaard + Christoffersen A/S ønsker et højt niveau af sikkerhed

Læs mere

Branchevejledning om bortskaffelse af kemikalierester og tom emballage

Branchevejledning om bortskaffelse af kemikalierester og tom emballage Branchevejledning om bortskaffelse af kemikalierester og tom emballage Forord Indholdsfortegnelse 03 Branchearbejdsmiljørådet (BAR) Jord til Bord er sammensat af arbejdsmarkedets parter og oprettet i henhold

Læs mere

Arbejdsmiljø 1. En sikker arbejdsplads. - også for unge medarbejdere. unges arbejdsmiljø

Arbejdsmiljø 1. En sikker arbejdsplads. - også for unge medarbejdere. unges arbejdsmiljø Arbejdsmiljø 1 En sikker arbejdsplads - også for unge medarbejdere unges arbejdsmiljø GIV UNGE MEDARBEJDERE EN SIKKER START Unges arbejdsmiljø (13-25 år) September 2015 Arbejdsmiljø 3 unges arbejdsmiljø

Læs mere

Børn og unge. Hvad må børn og unge arbejde med i Træ- og Møbelindustrien. Arbejdsmiljø i træ- og møbelindustrien

Børn og unge. Hvad må børn og unge arbejde med i Træ- og Møbelindustrien. Arbejdsmiljø i træ- og møbelindustrien Børn og unge Hvad må børn og unge arbejde med i Træ- og Møbelindustrien Arbejdsmiljø i træ- og møbelindustrien Vejledningen er udarbejdet af Træets Arbejdsgivere, Dansk Byggeri, 3F Fagligt Fælles Forbund

Læs mere

Branchevejledning om bortskaffelse af kemikalierester og tom emballage

Branchevejledning om bortskaffelse af kemikalierester og tom emballage Branchevejledning om bortskaffelse af kemikalierester og tom emballage Forord Indholdsfortegnelse 03 Branchearbejdsmiljørådet (BAR) Jord til Bord er sammensat af arbejdsmarkedets parter og oprettet i henhold

Læs mere

FAKTA-ARK OM UNGE I RESTAURATIONS- BRANCHEN

FAKTA-ARK OM UNGE I RESTAURATIONS- BRANCHEN FAKTA-ARK OM UNGE I RESTAURATIONS- BRANCHEN Dette fakta-ark er målrettet arbejdsgivere og omhandler unge, der er fyldt 15 år og gået ud af 9. klasse og som er beskæftiget i restaurations- og forlystelsesbranchen.

Læs mere

APV Tjekliste unges arbejde

APV Tjekliste unges arbejde APV Tjekliste unges arbejde For unge der ikke er undervisningspligtige Tjeklisten omfatter en række spørgsmål, der enten skal svares ja eller nej til. Listen er udarbejdet ufra de krav, der er til unges

Læs mere

Ja Nej Kommentarer og ideer til forbedringer Løft og håndtering Er der opmærksomhed på, hvad, hvordan og hvor meget chauffør og bud løfter?

Ja Nej Kommentarer og ideer til forbedringer Løft og håndtering Er der opmærksomhed på, hvad, hvordan og hvor meget chauffør og bud løfter? APV for chauffører og bude Arbejdssted: Udfyldt af: Dato: Ja Nej Kommentarer og ideer til forbedringer Løft og håndtering Er der opmærksomhed på, hvad, hvordan og hvor meget chauffør og bud løfter? Vurder

Læs mere

Virksomheden bør desuden være opmærksom på at gravide ikke er medtaget i tjeklisten.

Virksomheden bør desuden være opmærksom på at gravide ikke er medtaget i tjeklisten. Tjekliste til arbejdspladsvurdering i Grønland Stilladsarbejde Indledning Arbejdstilsynet har lavet denne tjekliste, fortrinsvis til virksomheder med færre end ti ansatte. Den er et redskab, som virksomheden

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om unges arbejde 1)

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om unges arbejde 1) BEK nr 625 af 04/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 26. december 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsemin., Arbejdstilsynet, j.nr. 20140113719 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

God start godt arbejdsmiljø - til tekniske skoler

God start godt arbejdsmiljø - til tekniske skoler God start godt arbejdsmiljø - til tekniske skoler Arbejdsmiljøsystemet Arbejdsmiljøet i jeres branche Særlige forhold for unge Fokus på oplæring, feedback og fællesskab Kemi Inkl. øvelser Materialet er

Læs mere

Vejledning om unge. Organisationer repræsenteret i Industriens Branchearbejdsmiljøråd: Arbejdstagerside:

Vejledning om unge. Organisationer repræsenteret i Industriens Branchearbejdsmiljøråd: Arbejdstagerside: Organisationer repræsenteret i Industriens Branchearbejdsmiljøråd: Arbejdstagerside: Dansk Metal Specialarbejderforbundet Kvindeligt Arbejderforbund Handels- og Kontorfunktionærernes Forbund Forbundet

Læs mere

At-VEJLEDNING. D.2.9-2 Oktober 2003 - Opdateret oktober 2014. Hjemmearbejde

At-VEJLEDNING. D.2.9-2 Oktober 2003 - Opdateret oktober 2014. Hjemmearbejde At-VEJLEDNING D.2.9-2 Oktober 2003 - Opdateret oktober 2014 Hjemmearbejde Vejledningen handler om arbejdsmiljølovgivningens krav, når den ansatte arbejder hjemme 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger

Læs mere

Oplæring, instruktion og tilsyn

Oplæring, instruktion og tilsyn P r æ s e n t a t i Muralee Bala Flemming Lindegaard 03. maj 2018 Oplæring, instruktion og tilsyn med udgangspunkt i AT-vejledning 1.7.1-1 Oplæg i ExForum den 3. maj 2018 Hvorfor er instruktion, oplæring

Læs mere

Rådighedstjeneste og anden særlig tjeneste. Rådighedstjeneste og daglig hvileperiode

Rådighedstjeneste og anden særlig tjeneste. Rådighedstjeneste og daglig hvileperiode Rådighedstjeneste og anden særlig tjeneste Rådighedstjeneste og daglig hvileperiode Rådighedstjeneste på arbejdsstedet betragtes ikke som hviletid. Dette gælder, selv om der under rådighedstjenesten ikke

Læs mere

CLP hvad er det, og hvilken betydning har det?

CLP hvad er det, og hvilken betydning har det? FAREsymboler CLP hvad er det, og hvilken betydning har det? Brugere af kemikalier står foran en ny udfordring CLP vil berøre alle, som fremstiller, sælger eller bruger kemikalier. I praksis vil samtlige

Læs mere

Oplæring, instruktion og tilsyn med arbejdet

Oplæring, instruktion og tilsyn med arbejdet Oplæring, instruktion og tilsyn med arbejdet De vigtigste regler om arbejdsgiverens pligt til at oplære og instruere sine ansatte og føre tilsyn med arbejdets udførelse. Vejledningen handler om arbejdsgiverens

Læs mere

Helkropsvibrationer i skovbruget

Helkropsvibrationer i skovbruget Helkropsvibrationer i skovbruget Indholdsfortegnelse 2 Side Forord................................................................. 3 Vibrationer.............................................................

Læs mere

8/6 Klovforum 2016 Helle Domino Arbejdsmiljøchef, SEGES ARBEJDSMILJØ - FORMALIN

8/6 Klovforum 2016 Helle Domino Arbejdsmiljøchef, SEGES ARBEJDSMILJØ - FORMALIN 8/6 Klovforum 2016 Helle Domino Arbejdsmiljøchef, SEGES ARBEJDSMILJØ - FORMALIN HVAD LAVER TEAM AM Nyhedsbreve (månedligt) www.facebook.dk/agrisafety Artikler på LI, landmand.dk, i kvægnyt pressehåndtering

Læs mere

Få styr på. arbejdsmiljøet. i landbruget. Branchearbejdsmiljørådet Jord til Bord

Få styr på. arbejdsmiljøet. i landbruget. Branchearbejdsmiljørådet Jord til Bord Få styr på arbejdsmiljøet i landbruget Branchearbejdsmiljørådet Jord til Bord Indhold Forord Forord... 1 Samarbejde om arbejdsmiljø... 2 Arbejdspladsvurdering...4 Obligatorisk arbejdsmiljøuddannelse...5

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Camping Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

Halmballer. Sikker håndtering i landbruget

Halmballer. Sikker håndtering i landbruget Halmballer Sikker håndtering i landbruget Forord Branchearbejdsmiljørådet (BAR) Jord til Bord udgiver denne vejledning om sikker håndtering af halmballer i landbruget. Vejledningen beskriver en række praktiske

Læs mere

God start godt arbejdsmiljø

God start godt arbejdsmiljø God start godt arbejdsmiljø EU s arbejdsmiljø-uge i Uge 43 Forberedelse til fællesmødet Arbejdsmiljøsystemet Arbejdsmiljøet i jeres branche Særlige regler for unge Undervisningen kan indledes med en af

Læs mere

Vaskerier og renserier

Vaskerier og renserier Tjekliste til arbejdspladsvurdering i Grønland Vaskerier og renserier Indledning Arbejdstilsynet har lavet denne tjekliste, fortrinsvis til virksomheder med færre end ti ansatte. Den er et redskab, som

Læs mere

arbejdsmiljøet Få styr på Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg tlf. 87 40 34 00 e-mail: info@jordbruget.dk

arbejdsmiljøet Få styr på Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg tlf. 87 40 34 00 e-mail: info@jordbruget.dk Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg tlf. 87 40 34 00 e-mail: info@jordbruget.dk Arbejdstagersekretariatet tlf. 33 97 21 12 e-mail: kristine@sid.dk Besøg også BAR Jord til Bords hjemmeside: www.barjordtilbord.dk

Læs mere

Jord-, beton-, kloakog brolæggerarbejde

Jord-, beton-, kloakog brolæggerarbejde Tjekliste til arbejdspladsvurdering i Grønland Jord-, beton-, kloakog brolæggerarbejde Indledning Arbejdstilsynet har lavet denne tjekliste, fortrinsvis til virksomheder med færre end ti ansatte. Den er

Læs mere

Tandlæger, kliniske tandteknikere og klinikassistenter

Tandlæger, kliniske tandteknikere og klinikassistenter Tjekliste til arbejdspladsvurdering i Grønland Tandlæger, kliniske tandteknikere og klinikassistenter Indledning Arbejdstilsynet har lavet denne tjekliste, fortrinsvis til virksomheder med færre end ti

Læs mere

Jord til Bord BAR. Kontaktoplysninger: Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400

Jord til Bord BAR. Kontaktoplysninger: Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400 Kontaktoplysninger: BAR Jord til Bord Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400 Arbejdstagersekretariat Kampmannsgade 4 1790 København V Tel.: 88 920 991 Under

Læs mere

til nyansatte indenfor brand og rednings området Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

til nyansatte indenfor brand og rednings området Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros til nyansatte indenfor brand og rednings området Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Til nyansatte indenfor brand- og redningsområdet Som nyansat i brand- og redningsbranchen er det vigtigt,

Læs mere

Tjekliste Instruktion og oplæring

Tjekliste Instruktion og oplæring Tjekliste Instruktion og oplæring Afdeling : Dato for oplæring: Ansvarlig for oplæring: Dato for opfølgning: Ansvarlig for opfølgning: Ansvar Manuel håndtering Risici ved manuel håndtering, fx palletering-/depalletering,

Læs mere

Helkropsvibrationer i anlægsgartneriet

Helkropsvibrationer i anlægsgartneriet Helkropsvibrationer i anlægsgartneriet Indholdsfortegnelse 2 Side Forord... 3 Vibrationer... 4 Hvad er helkropsvibrationer?... 5 Hvad siger reglerne?... 6 Følger af vibrationspåvirkning... 7 Vurdering

Læs mere

Universiteter og forskning

Universiteter og forskning Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Universiteter og forskning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Jord til Bord BAR. Kontaktoplysninger: Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400

Jord til Bord BAR. Kontaktoplysninger: Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400 Kontaktoplysninger: BAR Jord til Bord Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400 Arbejdstagersekretariat Kampmannsgade 4 1790 København V Tel.: 88 920 991 Under

Læs mere

Stop uheld! Bliv opmærksom på farerne og undgå uheld med kemikalier i hjemmet. B-2010-2-DK

Stop uheld! Bliv opmærksom på farerne og undgå uheld med kemikalier i hjemmet. B-2010-2-DK Stop uheld! Bliv opmærksom på farerne og undgå uheld med kemikalier i hjemmet. Stop uheld! Kemikalier i private hjem medfører hvert år mange uheld, som kunne være undgået. Man kan se hvor farligt et kemikalie

Læs mere

Helkropsvibrationer i landbruget

Helkropsvibrationer i landbruget Helkropsvibrationer i landbruget Indholdsfortegnelse 2 Side Forord................................................................. 3 Vibrationer.............................................................

Læs mere

Halmballer. sikker håndtering i landbruget

Halmballer. sikker håndtering i landbruget Halmballer sikker håndtering i landbruget Forord Branchearbejdsmiljørådet (BAR) Jord til Bord udgiver denne vejledning om sikker håndtering af halmballer i landbruget. Vejledningen beskriver en række praktiske

Læs mere

Virksomheden bør desuden være opmærksom på at gravide ikke er medtaget i tjeklisten.

Virksomheden bør desuden være opmærksom på at gravide ikke er medtaget i tjeklisten. Tjekliste til arbejdspladsvurdering i Grønland Kontor Indledning Arbejdstilsynet har lavet denne tjekliste, fortrinsvis til virksomheder med færre end ti ansatte. Den er et redskab, som virksomheden kan

Læs mere

Virksomheden bør desuden være opmærksom på at gravide ikke er medtaget i tjeklisten.

Virksomheden bør desuden være opmærksom på at gravide ikke er medtaget i tjeklisten. Tjekliste til arbejdspladsvurdering i Grønland Malervirksomhed Indledning Arbejdstilsynet har lavet denne tjekliste, fortrinsvis til virksomheder med færre end ti ansatte. Den er et redskab, som virksomheden

Læs mere

Rammeaftale vedrørende distancearbejde

Rammeaftale vedrørende distancearbejde Rammeaftale vedrørende distancearbejde Rammeaftalen giver mulighed for at indgå frivillige og individuelle aftaler om at arbejde hjemme med arbejdsopgaver, der normalt varetages fra arbejdspladsen. For

Læs mere

Ikke undervisningspligtige unges arbejde

Ikke undervisningspligtige unges arbejde Ikke undervisningspligtige unges arbejde At-vejledning E.0.2-2 Marts 2007 - Opdateret: Juni 2018 Erstatter At-meddelelse nr. 4.01.4 af marts 1999 om unges arbejde 1. Område, definitioner og generelle bestemmelser

Læs mere

Retningslinjer for gravide medarbejderes arbejdsforhold

Retningslinjer for gravide medarbejderes arbejdsforhold Retningslinjer for gravide medarbejderes arbejdsforhold 1. Baggrund og formål Gravide medarbejdere skal have sikre og gode arbejdsforhold på KU. Universitetet lægger vægt på at skabe et arbejdsmiljø med

Læs mere

Arbejdspladsbrugsanvisninger

Arbejdspladsbrugsanvisninger Program APB/SDS Instruktion Unges arbejde Uddannelse Substitution Gifttilladelser Værnemidler Afprøvning af nye kemikalier Omhældning Hygiejne Affaldshåndtering Arbejdspladsbrugsanvisninger Lovgivning

Læs mere

RENGØRING. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

RENGØRING. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Tjekliste til RENGØRING Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV en er

Læs mere

Virksomheden bør desuden være opmærksom på at gravide ikke er medtaget i tjeklisten.

Virksomheden bør desuden være opmærksom på at gravide ikke er medtaget i tjeklisten. Tjekliste til arbejdspladsvurdering i Grønland Håndværksbagere Indledning Arbejdstilsynet har lavet denne tjekliste, fortrinsvis til virksomheder med færre end ti ansatte. Den er et redskab, som virksomheden

Læs mere

Hvordan finder vi ud af, om arbejdsmiljøet er farligt for den gravide og fostret?

Hvordan finder vi ud af, om arbejdsmiljøet er farligt for den gravide og fostret? Gravide og ammende Indledning: Denne branchevejledning sætter fokus på emner som: Hvad gør vi, når en medarbejder bliver gravid? Hvordan finder vi ud af, om arbejdsmiljøet er farligt for den gravide og

Læs mere

Skema til udarbejdelse af arbejdspladsvurdering, APV, for gravide og ammende

Skema til udarbejdelse af arbejdspladsvurdering, APV, for gravide og ammende Skema til udarbejdelse af arbejdspladsvurdering, APV, for gravide og ammende Indhold Ansvar ifølge Det Naturvidenskabelige Fakultets graviditets politik... 2 Registrering... 2 Ergonomi... 3 Arbejdsstillinger...

Læs mere

SIKKERHEDSINSTRUKTION ARBEJDSTID - HVILEPERIODE OG FRIDØGN. Godkendt af ledelsen

SIKKERHEDSINSTRUKTION ARBEJDSTID - HVILEPERIODE OG FRIDØGN. Godkendt af ledelsen BRAVIDA DANMAK A/S Emne: SIKKERHEDSINSTRUKTION ARBEJDSTID - HVILEPERIODE OG FRIDØGN Sikkerhedsinstruk.: SI 37 Udgave-Dato 00-12.07.99 MILJØ & SIKKERHED SIKKERHEDSHÅNDBOG Udarbejdet af/afd. NEH/994 Godkendt

Læs mere

Jord til Bord BAR. Kontaktoplysninger: Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej Risskov Tel.:

Jord til Bord BAR. Kontaktoplysninger: Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej Risskov Tel.: Kontaktoplysninger: BAR Jord til Bord Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400 Arbejdstagersekretariat Kampmannsgade 4 1790 København V Tel.: 88 920 991 Under

Læs mere

EU-direktiv om arbejdstid. Overenskomstparterne forstår ved: Artikel nr. og titel

EU-direktiv om arbejdstid. Overenskomstparterne forstår ved: Artikel nr. og titel not defined. EU-direktiv om arbejdstid Grundlaget for dette protokollat er EU-direktiv nr. 93/104/EF af 23. november 1993 om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelse af arbejdstiden samt dansk

Læs mere

GHS og andre vigtige informationssystemer. Helle M. Andersen DHI

GHS og andre vigtige informationssystemer. Helle M. Andersen DHI GHS og andre vigtige informationssystemer Helle M. Andersen DHI GHS og andre vigtige informationssystemer Helle M. Andersen, hma@dhigroup.com Kemikaliedag 2008 12. November 2008 Industriens hus GHS i verden

Læs mere

Bekendtgørelse om arbejdets udførelse

Bekendtgørelse om arbejdets udførelse Side 1 af 8 Bekendtgørelse om arbejdets udførelse Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 559 af 17. juni 2004 med senere ændringer - ikke autoriseret sammenskrivning SAMMENSKRIVNINGEN omfatter bekendtgørelse

Læs mere

Dagsorden.

Dagsorden. Dagsorden Gennemgang af ny mærkning og skæringsdatoer Demonstration af kemidata. Der udvælges et produkt og ommærkningen gennemgås. Hvilke produkter skal have en APB. Udarbejdelse af en arbejdspladsbrugsanvisning.

Læs mere

Branchevejledning til arbejdsgivere/sikkerhedsorganisation

Branchevejledning til arbejdsgivere/sikkerhedsorganisation Inden for detailhandelen beskæftiges en del unge i fritidsjob både af mere permanent karakter eller som sommerferiejob. Ofte har unge kun en begrænset erhvervserfaring, manglende bevidsthed om arbejdsmiljøet

Læs mere

Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med højst ni ansatte

Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med højst ni ansatte Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med højst ni ansatte At-vejledning F.3.1 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006, F.2.5 Sikkerhedsgrupper

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 867 af 13. oktober 1994 Arbejdets udførelse *)

Indholdsfortegnelse. Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 867 af 13. oktober 1994 Arbejdets udførelse *) Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 867 af 13. oktober 1994 Arbejdets udførelse *) *) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser der gennemfører Rådets direktiv 89/391/EØF af 12. juni 1989 som er offentliggjort

Læs mere

Arbejdsmiljølovens udvidede område i relation til elever og studerende

Arbejdsmiljølovens udvidede område i relation til elever og studerende Arbejdsmiljølovens udvidede område i relation til elever og studerende Denne DCUM-vejledning handler om arbejdsmiljølovens udvidede område. en beskriver, hvad arbejdsmiljølovens udvidede område betyder

Læs mere

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø på midlertidige eller skiftende arbejdssteder, bortset fra bygge- og anlægsarbejde At-vejledning F.3.

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø på midlertidige eller skiftende arbejdssteder, bortset fra bygge- og anlægsarbejde At-vejledning F.3. At-VEJLEDNING Samarbejde om arbejdsmiljø på midlertidige eller skiftende arbejdssteder, bortset fra bygge- og anlægsarbejde At-vejledning F.3.5-1 Maj 2011 Erstatter At-vejledning F.2.7 Sikkerheds- og sundhedsarbejde

Læs mere

en nem til et bedre arbejdsmiljø og direkte vej Gode råd om arbejdsmiljøorganisation og APV Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

en nem til et bedre arbejdsmiljø og direkte vej Gode råd om arbejdsmiljøorganisation og APV Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros en nem og direkte vej til et bedre arbejdsmiljø Gode råd om arbejdsmiljøorganisation og APV Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Sådan etablerer I en arbejdsmiljøorganisation Er I 10 eller

Læs mere

»Styr på kemikalierne. Epoxy-konference 2015 Dorte Jørgensen

»Styr på kemikalierne. Epoxy-konference 2015 Dorte Jørgensen »Styr på kemikalierne Epoxy-konference 2015 Dorte Jørgensen »Hvem er jeg? Dorte H. Jørgensen 1994: Kemiingeniør 2002: Master i Miljøledelse 2003-: ALECTIA, tidligere Jobliv Danmark A/S 2002-2003: Hvidovre

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Bedemænd Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

Reparation af maskiner til plastforarbejdning vejledning for arbejdsledere

Reparation af maskiner til plastforarbejdning vejledning for arbejdsledere Reparation af maskiner til plastforarbejdning vejledning for arbejdsledere Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postboks 7777 1790 København V Web: www.i-bar.dk Medarbejdersekretariatet: Vester Søgade 12

Læs mere

RESTAURANT, CAFÉ, BODEGA M.M.

RESTAURANT, CAFÉ, BODEGA M.M. Tjekliste til arbejdspladsvurdering i Grønland RESTAURANT, CAFÉ, BODEGA M.M. Indledning Arbejdstilsynet har lavet denne tjekliste, fortrinsvis til virksomheder med færre end ti ansatte. Den er et redskab,

Læs mere

Pligtsubjekter og fokus på den enkeltes ansvar

Pligtsubjekter og fokus på den enkeltes ansvar Pligtsubjekter og fokus på den enkeltes ansvar Pligtsubjekter Fokus på den enkeltes ansvar Lever bygherrer og projekterende op til deres ansvar? Kim Borch Konsulent i Dansk Byggeri Arbejdsgiverens ansvar

Læs mere

At-VEJLEDNING. GL.4.1 Arbejdspladsvurdering GRØNLAND. Vejledning om udarbejdelse og revision af arbejdspladsvurdering.

At-VEJLEDNING. GL.4.1 Arbejdspladsvurdering GRØNLAND. Vejledning om udarbejdelse og revision af arbejdspladsvurdering. At-VEJLEDNING GL.4.1 Arbejdspladsvurdering Vejledning om udarbejdelse og revision af arbejdspladsvurdering December 2007 GRØNLAND 2 At-vejledningen informerer om reglerne om arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Hvordan forebygger vi. fald og andre ulykker? Hvordan kan vi styrke sundheden? Hvordan. psykiske traumer og vold?

Hvordan forebygger vi. fald og andre ulykker? Hvordan kan vi styrke sundheden? Hvordan. psykiske traumer og vold? Forsvar, politi, fængsler og vagt Hvordan kan vi styrke sundheden? Hvordan forebygger vi psykiske traumer og vold? Hvordan sikrer vi god instruktion og oplæring? Hvordan forebygger vi fald og andre ulykker?

Læs mere

Dyrlægepraksis, dyreklinik og -hospital

Dyrlægepraksis, dyreklinik og -hospital Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Dyrlægepraksis, dyreklinik og -hospital Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø på midlertidige eller skiftende arbejdssteder på bygge- og anlægsområdet At-vejledning F.3.

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø på midlertidige eller skiftende arbejdssteder på bygge- og anlægsområdet At-vejledning F.3. At-VEJLEDNING Samarbejde om arbejdsmiljø på midlertidige eller skiftende arbejdssteder på bygge- og anlægsområdet At-vejledning F.3.4 Maj 2011 Erstatter At-vejledning F.2.7 Sikkerheds- og sundhedsarbejde

Læs mere

MURER- OG STUKKATØR VIRKSOMHEDER

MURER- OG STUKKATØR VIRKSOMHEDER Tjekliste til MURER- OG STUKKATØR VIRKSOMHEDER Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og

Læs mere

TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED

TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED Tjekliste til TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og

Læs mere

APV-skema - Fysisk arbejdsmiljø

APV-skema - Fysisk arbejdsmiljø 0% 0% 100% 1 af 27. APV-skema - Fysisk arbejdsmiljø Din besvarelse af dette spørgeskema skal anvendes til at kortlægge det fysiske arbejdsmiljø på din arbejdsplads. Svarene i den fysiske APV er ikke anonyme.

Læs mere

Planlægning, Instruktion og tilsyn. v/ Jan Møller Mikkelsen

Planlægning, Instruktion og tilsyn. v/ Jan Møller Mikkelsen Planlægning, Instruktion og tilsyn v/ Jan Møller Mikkelsen Spørgsm rgsmål l fra jer? TC3 dækker region Syddanmark + Horsensområdet Tilsynscenter I - IV Arbejdstilsynet som virksomhed Budget : 457 mill.

Læs mere

Præsentation 4: Hvordan ved jeg, om der bruges nanomaterialer på min arbejdsplads? www.nanodiode.eu

Præsentation 4: Hvordan ved jeg, om der bruges nanomaterialer på min arbejdsplads? www.nanodiode.eu Præsentation 4: Hvordan ved jeg, om der bruges nanomaterialer på min arbejdsplads? www.nanodiode.eu EU-lovgivning om sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen Vigtig europæisk lovgivning vedrørende beskyttelse

Læs mere

CO-industri Vester Søgade 12 2 1790 København V Tlf.: 3363 8027 Fax: 3363 8091 E-mail: co@co-industri.dk www.co-industri.dk

CO-industri Vester Søgade 12 2 1790 København V Tlf.: 3363 8027 Fax: 3363 8091 E-mail: co@co-industri.dk www.co-industri.dk Hviletid og fridøgn CO-industri Vester Søgade 12 2 1790 København V Tlf.: 3363 8027 Fax: 3363 8091 E-mail: co@co-industri.dk www.co-industri.dk Redaktion: Keld Høgh Layout: Thomas Olivarius Foto: Harry

Læs mere

At-VEJLEDNING. D Maj Opdateret april Erstatter At-meddelelse nr af april Arbejdshygiejniske målinger

At-VEJLEDNING. D Maj Opdateret april Erstatter At-meddelelse nr af april Arbejdshygiejniske målinger At-VEJLEDNING D.7.1-2 Maj 2001 - Opdateret april 2015 Erstatter At-meddelelse nr. 4.30.1 af april 1993 Arbejdshygiejniske målinger Vejledning om målingstyper, brug af målinger samt vurdering af måleresultater

Læs mere