BRANCHE- VEJLEDNING OM BØRN OG UNGES ARBEJDE I JORDBRUGET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BRANCHE- VEJLEDNING OM BØRN OG UNGES ARBEJDE I JORDBRUGET"

Transkript

1 BRANCHE- VEJLEDNING OM BØRN OG UNGES ARBEJDE I JORDBRUGET

2 INDHOLDSFORTEGNELSE FØRSTE DEL Børn under 13 år... 6 Unge på 13 og 14 år samt unge omfattet af undervisningspligten forbudte arbejdsopgaver tilladte arbejdsopgaver... 7 Erhvervspraktikanter... 7 Arbejdstidsregler... 7 Underretning til forældre og kommune... 8 ANDEN DEL Unge på 15, 16 og 17 år, som har opfyldt undervisningspligten... 9 Maskiner og tekniske hjælpemidler forbudte arbejdsopgaver tilladte arbejdsopgaver Arbejdsgiverens egne børn (familievirksomheder) Traktorkørsel Stoffer og materialer Fysiske belastninger Arbejdspladsvurdering Unge under uddannelse Arbejdstidsregler Henvisninger til love, bekendtgørelser, AT meddelelser mv Skema, arbejds- og hviletid

3 FORORD Branchearbejdsmiljørådet (BAR) Jord til Bord er sammensat af repræsentanter fra arbejdsmarkedets parter og oprettet iht. Arbejdsmiljøloven. Branchearbejdsmiljørådet har bl.a. til opgave at informere og vejlede om arbejdsmiljøforhold. Denne branchevejledning om Børn og Unges arbejde i jordbruget er udarbejdet af Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg. Udvalget er et permanent udvalg under BAR Jord til Bord. Udvalget beskæftiger sig med arbejdsmiljø indenfor brancheområderne: landbrug, skovbrug, gartneri og anlægsgartneri. Udvalgets sammensætning, formål og opgaver fremgår af BAR Jord til Bords hjemmeside Vejledningen er udarbejdet på baggrund af de love og bestemmelser, som findes inden for området. Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Vagn Henriksen 3F, Fagligt Fælles Forbund Johnny Ulff Larsen Gartneri-, Land og Skovbrugets Arbejdsgivere Arbejdstilsynet har haft branchevejledningen til gennemsyn og finder, at indholdet i den er i overensstemmelse med arbejdsmiljøloven. Arbejdstilsynet har alene vurderet vejledningen som den foreligger, og har ikke taget stilling til om den dækker samtlige relevante emner inden for det pågældende område. 3

4 INDLEDNING Vejledningen er opdelt i 2 dele. Første del om unge under 15 år, samt unge, der ikke har opfyldt undervisningspligten, og anden del om årige, der har opfyldt undervisningspligten, og som udfører arbejde i jordbruget. Vejledningen indeholder for de enkelte aldersgrupper eksempler på arbejdsopgaver, som de må udføre, eksempler på farligt arbejde som de ikke må udføre samt arbejds- og hviletidsbestemmelser. De røde og grønne lister viser henholdsvis forbudte og tilladte arbejdsopgaver. Listerne er ikke udtømmende. Vejledningen er en hjælp til at forstå reglerne om unges arbejde. 4

5 FØRSTE DEL Vejledningens første del gælder for børn og unge under 15 år, samt unge, der stadig er omfattet af undervisningspligten. Dvs. endnu ikke har afsluttet 9. klasses eksamen. I henhold til arbejdsmiljøloven er det hovedreglen, at unge mennesker skal være fyldt 15 år og have opfyldt undervisningspligten for at have erhvervsmæssigt arbejde. Det er dog tilladt at beskæftige 13 og 14-årige ved nogle former for hjælpearbejde. For alle unge gælder, at de skal have grundig oplæring og instruktion i arbejdet. Reglerne vedrører beskæftigelse af unge for en arbejdsgiver, herunder også arbejde i arbejdsgiverens private husholdning samt arbejde, der udelukkende udføres af medlemmer i arbejdsgivers familie, og som hører til husstanden. Reglerne finder ikke anvendelse på lejlighedsvist og kortvarigt arbejde, hvis det er ufarligt for den unge. 5

6 Tilladelsen gives af politimesteren i den politikreds, hvor aktiviteten skal finde sted. UNGE PÅ 13 OG 14 ÅR, SAMT UNGE OMFATTET AF UNDERVISNINGSPLIGTEN Hovedreglen er, at unge på år samt unge omfattet af undervisningspligten ikke må udføre arbejde. Børn, der er fyldt 13 år må dog udføre lette arbejdsopgaver under fornuftig hensyntagen til deres fysiske formåen. Reglerne gælder også for unge, der stadig er omfattet af undervisningspligt. BØRN UNDER 13 ÅR Børn under 13 år må generelt ikke udføre erhvervsmæssigt arbejde. Det skal normalt ikke opfattes sådan, at børn ikke må hjælpe en far eller mor med et eller andet stykke arbejde, så længe der ikke er tale om erhvervsmæssigt arbejde. Særlige regler Politiet kan efter ansøgning i hvert enkelt tilfælde tillade, at børn under 13 år erhvervsmæssigt optræder, deltager eller medvirker i kulturelle aktiviteter, som f.eks. sportsaktiviteter, teaterforestillinger, koncerter, cirkus, radio og TV eller ved optagelse af film. 6 Forbudte arbejdsopgaver. Farligt arbejde, som årige og undervisningspligtige unge ikke må udføre: arbejde med maskiner eller i farlig nærhed heraf, herunder traktorer, motorredskaber, motorplæneklipper og havefræser arbejde i siloer, gylle- og ajlebeholdere håndtering af tunge byrder. Unge må kun under særlige omstændigheder løfte mere end 12 kg. betjening af mekaniske anlæg arbejde i lokaler, hvor der arbejdes med farlige stoffer og materialer arbejde med farlige stoffer og materialer, herunder rengørings-, desinfektions- og bekæmpelsesmidler bekæmpelse af ukrudt med ukrudtsbrænder, damp og lign. Tabel 1

7 Tabel 2 Tilladte arbejdsopgaver. Som eksempel på arbejdsopgaver kan nævnes følgende: lettere fodrings- og udmugningsarbejde i landbruget lettere arbejde med pasning af mindre husdyr og heste (dog ikke indfangning og aflivning af pelsdyr f.eks. mink) lugning og hakning kartoffel- og grøntsagsopsamling bær- og frugtplukning plantning, opbinding og lignende arbejde lettere arbejde med specialafgrøder, f.eks. plukning af tulipanhoveder, optagning af løg og lignende kogleopsamling lettere malerarbejde, dog ikke sprøjtemaling lettere arbejde med desinfektion af koyvere og lignende med desinfektionsmidler og andre midler, der er godkendt til dette formål af Fødevaredirektoratet. Midlerne må ikke være faremærkede eller indeholde organiske opløsningsmidler. lettere rengøring, oprydning og borddækning ERHVERVSPRAKTIKANTER Unge, der er fyldt 13 år må under kortvarig erhvervspraktik udføre andre lignende former for arbejde end dem, der er nævnt i tabel 2, under forudsætning af, at arbejdet ikke indebærer fare for de unges sikkerhed og sundhed. ARBEJDSTIDSREGLER FOR ÅRIGE SAMT UNDERVISNINGSPLIGTIGE ÅRIGE Arbejdstiden ved lettere arbejde må højst udgøre følgende: 2 timer på skoledage 7 timer på skolefridage 12 timer om ugen, i uger med skoledage den ugentlige arbejdstid må ikke være længere end 35 timer i andre uger end skoleuger Arbejdstiden skal ligge samlet, hvis den daglige arbejdstid er på 7 timer eller mere. Hviletid/fritid de skal have mindst 2 sammenhængende fridøgn pr. uge de skal have mindst 14 timers sammenhængende hvile hver dag. Der må ikke arbejdes mellem kl. 20 og kl. 6. de skal have en pause på min. 30 minutter, hvis den daglige arbejdstid overstiger 4 ½ time. Pausen skal være passende beliggende og om muligt sammenhængende. 7

8 UNDERRETNING TIL FORÆLDRE OG KOMMUNE Underretning af forældrene om ansættelse af unge under 15 år (Underretning af forældremyndigheden skal ske, når medarbejderen er under 15 år eller i den undervisningspligtige alder). Den ansatte Navn: Adresse: Underretningspligt til forældre Arbejdsgiveren skal underrette forældrene ved ansættelse af unge under 15 år eller unge, som fortsat er undervisningspligtige. Denne underretning skal angive arbejdstidens længde, mulige ulykkes- og sygdomsfarer samt de trufne sikkerheds- og sundhedsmæssige foranstaltninger på virksomheden. Fødselsdato: er pr. ansat hos (dato) Arbejdsgiver Navn: Adresse: Oplysninger om ansættelsesforholdet Arbejdstidens længde er: Arbejdet kan medføre følgende ulykkes- eller sygdomsfarer: Der er truffet følgende sikkerhedsforanstaltninger: (arbejdsgivers stempel/underskrift) Underretningspligt til kommunen Arbejdsgiveren skal underrette kommunen ved ansættelse af unge under 18 år, hvis arbejdet varer i mindst 3 sammenhængende måneder og udgør mindst 37 timer om ugen. Kommunen skal ikke underrettes, hvis ansættelsen indgår i en kompetencegivende erhvervsuddannelse. Underretning af kommunen om ansættelse af unge under 18 år (Underretning af kommunen skal ske, når medarbejderen har arbejdet mindst 37 timer om ugen i mindst 3 sammenhængende måneder. Underretning kan undlades, hvis ansættelsen indgår som et led i en uddannelse). Den ansatte Navn: Adresse: Fødselsdato: har været ansat fra Arbejdsgiver Navn: Adresse: (dato) hos Eksempler på 2 blanketter, som kan anvendes til underretning af henholdsvis forældre og kommune. (arbejdsgivers stempel/underskrift) 8

9 ANDEN DEL UNGE PÅ 15,16 OG 17 ÅR, SOM HAR OPFYLDT UNDERVISNINGSPLIGTEN Vejledningens anden del gælder for erhvervsmæssig beskæftigelse af unge på 15, 16 og 17 år som har opfyldt undervisningspligten. Vær dog opmærksom på at unge, der stadig er omfattet af undervisningspligt, dvs. endnu ikke har afsluttet 9. klasses afgangseksamen, skal følge reglerne for årige. Generelt gælder der for beskæftigelse af unge under 18 år, at arbejdsgiveren skal være omhyggelig med oplæring og instruktion, under behørig hensyntagen til, at der ofte vil være tale om uerfaren arbejdskraft. Arbejdet skal udføres under effektivt tilsyn af en voksen. 9

10 MASKINER OG TEKNISKE HJÆLPEMIDLER Der findes en række arbejdsopgaver, der betragtes som farligt arbejde og derfor ikke må udføres af personer under 18 år. Som udgangspunkt er det således forbudt for unge under 18 år, at arbejde med hurtigtgående skærende værktøj som f.eks. rundsave og fræsere og maskiner med farlige stempellignende bevægelser som f.eks. halmpressere. Kun hvor disse tekniske hjælpemidler er udformet eller afskærmet således, at de bevægelige og bearbejdende dele er utilgængelige under drift, er det tilladt unge årige at arbejde med sådanne tekniske hjælpemidler. Inden for jordbruget findes en række maskiner, redskaber og tekniske hjælpemidler, som unge under 18 år ikke må beskæftiges med. I tabel 3 er nævnt nogle af disse. Listen er ikke udtømmende, men eksemplerne skal give en idé om, hvilke typer maskiner og redskaber, der tænkes på. 10 Forbudte arbejdsopgaver. Eksempler på redskaber og maskiner som unge under 18 år ikke må beskæftige sig med: motorkædesave motorrydningssave motorhækklippere buskryddere traktorer traktorer, med jordfræsere traktorer, som er forsynet med spil traktorer, som er forsynet med læsse- eller graveaggregater traktorer, som er forsynet med løfteanordning selvkørende mejetærskere grave- og læssemaskiner til og frakobling af vogne, maskiner og redskaber med kraftoverføring palleløftere rendegravere gaffeltrucks slåmaskiner finsnittere grønthøstere plæne- og motorplæneklippere sneslynger brændekløvere flishuggere skovningsmaskiner håndførte haveredskaber, f.eks. havefræsere arbejde med slagboremaskiner og rystepudsere udover 30 min. pr. dag apparater til rengøring eller lignende med et arbejdstryk på over 70 bar (7MPa) smøring, rengøring og vedligeholdelse af motorer og maskiner, hvor de bevægelige dele kan forårsage personskade autogensvejsning, skærebrænding og lysbuesvejsning ukrudtsbrændere. søm- og boltpistoler, med undtagelse af sømpistoler til hæfteklammer med en masse på højst 0,3 g Tabel 3

11 Tabel årige Inden for jordbrugsområdet er aldersgrænsen for arbejde med visse maskiner og redskaber nedsat fra 18 år til 16 år. Tilladte arbejdsopgaver. Eksempler på redskaber og maskiner, som unge på 16 og 17 år må beskæftige sig med fremgår af tabel 4. maskinelt drevne fodervogne, motorplæneklippere og fejemaskiner selvkørende mejetærsker, hvis den unge har traktorkørekort traktorer, hvis den unge har traktorkørekort traktorer med jordfræsere, hvis den unge har traktorkørekort traktorer med frontlæsser eller bagmonteret ballegaffel, hvis den unge har traktorkørekort apparater til rengøring eller lignende med et arbejdstryk på 70 bar (7 MPa) roe/ tør- og vådvaskere samt roeskærere og raspere gaffelstablere, der ikke er selvkørende ARBEJDSGIVERENS EGNE BØRN (FAMILIEVIRKSOMHEDER) Det er endvidere tilladt unge årige i familievirksomheder at beskæftige sig med de arbejdsopgaver, som fremgår af tabel 5. Ved arbejde i familievirksomheder forstås arbejde, der udelukkende udføres af de medlemmer af arbejdsgiverens familie, som hører til husstanden. En familievirksomhed er f.eks. en landbrugsbedrift, hvor der ikke beskæftiges fremmed arbejdskraft. Tabel 5 traktorer, herunder til- og frakobling af vogne, maskiner og redskaber uden kraftoverføring, dog kun efter en forudgående vurdering af arbejdspladsen, og kun hvor arbejdet foregår under fornødent opsyn. traktorer med frontlæssere til flytning samt af- og pålæsning af løse materialer samt bagmonteret balleløfter, hvor der ikke er fare for traktorens stabilitet motorplæneklippere, hvor operatøren går bag plæneklipperen, og hvor plæneklipperen kører på hjul, til kørsel på plant terræn. Plæneklipperen skal være forsynet med betjeningsgreb med dødemandsfunktion motorplæneklippere, hvor operatøren sidder på plæneklipperen. Plæneklipperen skal være indrettet således, at klippeaggregatet ikke kan køre, når det er løftet. Endvidere skal plæneklipperens motor stoppe, når føreren forlader sædet, og kun kunne startes, når der sidder en person i førersædet motorfodervogne, ved kørsel på plant terræn. 11

12 TRAKTORKØRSEL For traktorkørsel gælder forskellige regler afhængig af om det er arbejdsgiverens egne børn, som samtidig hører til husstanden, eller det er andre unge. Tabel 6 viser reglerne for unges traktorkørsel. Reglerne gælder også for kørsel med motorredskab, f.eks. selvkørende mejetærsker. Passagerer må kun medtages på traktorer og motorredskaber såfremt de kan anvises en sikker plads i form af et sæde, og kun i det omfang de skal medvirke ved traktorens eller motorredskabets arbejde. Regler for unges traktorkørsel Tabel 6 Alder Unge, som er medlemmer af Alle andre unge arbejdsgiverens familie og hører til husstanden og hvor der ikke er andre ansatte Under 15 år Traktorkørsel ikke tilladt Traktorkørsel ikke tilladt 15 årige Traktorkørsel tilladt udenfor vej Traktorkørsel ikke tilladt med offentlig færdsel (f.eks. marken) 16 og Traktorkørsel tilladt udenfor vej Traktorkørsel tilladt 17 årige med offentlig færdsel udenfor og på vej med offentlig færdsel, hvis Traktorkørsel tilladt på vej med man har traktorkørekort offentlig færdsel, hvis man har (se dog tabel 3) traktorkørekort (se dog tabel 3) 12

13 STOFFER OG MATERIALER Farlige stoffer og materialer som unge under 18 år ikke må arbejde med eller udsættes for. Unge under 18 år må ikke arbejde med eller på anden måde udsættes for en række farlige stoffer og materialer, her tænkes bl.a. på rengørings-, desinfektions- og bekæmpelsesmidler. Stoffer og materialer, der er optaget på Arbejdstilsynets lister over stoffer og processer, som anses for at være kræftfremkaldende, i At-vejledningen om grænseværdier for stoffer og materialer. Materialer, der indeholder 0,1 pct. eller mere af stoffer nævnt ovenfor. Organiske opløsningsmidler optaget på Arbejdstilsynets liste over organiske opløsningsmidler i Atvejledningen om grænseværdier for stoffer og materialer. Materialer, der indeholder 1 pct. eller mere af opløsningsmidler nævnt under ovennævnte punkt om organiske opløsningsmidler Biologiske agenser i gruppe 3 og 4 i bekendtgørelse nr. 864 af 10. november 1993 om biologiske agenser og arbejdsmiljø, eller med andet arbejde, hvor de på grund af arbejdets art eller de forhold, hvorunder det foregår, kan blive udsat for påvirkning fra sådanne agenser. Symboler og risikosætninger skal fremgå af midlets etikette (se tabel 7). 13

14 Tx T Xn C E Xi Tabel 7 Meget giftig Giftig Sundheds- Ætsende Eksplosiv Lokalirriterende skadelig 1 Tx, T, C, E herunder stoffer og materialer, der er forsynet med en eller flere af følgende risikosætninger: R39 fare for varig alvorlig skade på helbred R45 kan fremkalde kræft R46 kan forårsage arvelige genetiske skader R49 kan fremkalde kræft ved indånding R60 kan skade forplantningsevnen R61 kan skade barnet under graviditeten 2 Xn samtidig forsynet med mindst en af følgende risiko sætninger: R40 mulighed for kræftfremkaldende effekt R42 kan give overfølsomhed ved indånding R48 alvorlig sundhedsfare ved længere tids påvirkning R62 mulighed for skade for forplantningsevnen R63 mulighed for skade på barnet under graviditeten R68 mulighed for varig skade på helbred 3 Xi, lokalirriterende og samtidig forsynes med risikosætningen: R43 kan give overfølsomhed ved kontakt med huden. 4 R12 yderst brandfarlig Personer, der erhvervsmæssigt anvender bekæmpelsesmidler, skal være i besiddelse af et sprøjtecertifikat, som dokumenterer, at vedkommende har modtaget undervisning i miljø- og sundhedsmæssig forsvarlig anvendelse af bekæmpelsesmidler. Dette gælder dog ikke for elever, der under deres uddannelse arbejder med kemiske bekæmpelsesmidler. Stoffer og materialer som unge der er fyldt 15 år må arbejde med. Inden for jordbrugsområdet findes nogle undtagelsesbestemmelser for arbejde med stoffer og materialer. Unge, som er fyldt 15 år må således arbejde med følgende: desinfektion af koyvere og lignende med milde desinfektionsmidler og andre midler, der er godkendt til formålet af Fødevaredirektoratet. lejlighedsvis malearbejde med malinger, hvor kodenummeret er 00 og 0 før bindestregen og 1 efter bindestregen. brændstofpåfyldning på maskiner, som unge må betjene og faktisk benytter. 14

15 FYSISKE BELASTNINGER Unge under 18 år Unge under 18 år må ikke udsættes for fysiske belastninger, som på kort eller lang sigt er skadelige for deres sundhed eller udvikling. Det skal i videst mulig omfang undgås, at unge under 18 år løfter eller bærer byrder, som vejer over 12 kg. Hvis arbejdet foregår under ergonomisk rigtige forhold, kan det dog tillades, at unge løfter tungere byrder, dog max op til 25 kg. Ved fysisk krævende arbejde skal der tages hensyn til den unges alder, fysiske udvikling, indsigt og arbejdsevne. Unge under 18 år må aldrig arbejde i farlig atmosfære, som kan medføre kvælningsfare. ARBEJDSPLADSVURDERING Særlig arbejdspladsvurdering for unge under 18 år Hvis der er unge under 18 år ansat i en virksomhed, skal de risici, de unge kan komme ud for i virksomheden, beskrives særskilt i virksomhedens arbejdspladsvurdering. Kravet om arbejdspladsvurdering omfatter ikke familievirksomheder eller arbejde i arbejdsgiverens private husholdning. UNGE UNDER UDDANNELSE For unge som er fyldt 15 år gælder, at når arbejdet indgår som et nødvendigt led i en kompetencegivende erhvervsuddannelse, er det tilladt at udføre arbejde, der som udgangspunkt, er forbudt for unge under 18 år. Arbejde, der er tilladt for elever under 18 år, som led i uddannelse: arbejde med tekniske hjælpemidler og maskiner jf. tabellerne 3 og 4 arbejde med stoffer og materialer jf. tabel 7 arbejde, hvor der benyttes friskluftsforsynet åndedrætsværn må højst udføres 4 timer dagligt kørsel med certifikatkrævende gaffeltrucks og kraner, under forudsætning, at den unge har den fornødne certifikat til at betjene den pågældende gaffeltruck, kran eller lignende. Det er en betingelse at arbejdsopgaverne skal udføres under effektivt tilsyn af en person, der er fyldt 18 år, og har fornøden indsigt i arbejdets art. Arbejde, der altid er forbudt for elever under 18 år er: arbejde med udsættelse for sundhedsskadelige fysiske belastninger arbejde, der kan medføre kvælningsfare i ilt/oxygenfattig atmosfære. 15

16 ARBEJDSTIDSREGLER FOR ÅRIGE, OG SOM IKKE LÆNGERE ER OMFATTET AF UNDERVISNINGSPLIGTEN Arbejdstiden må højst udgøre følgende: 8 timer om dagen den ugentlige arbejdstid må ikke være længere end den sædvanlige arbejdstid for voksne i branchen. Endvidere må arbejdstiden ikke overstige 40 timer Undtagelse I særlige tilfælde, hvor det er nødvendigt pga. arbejdets karakter, kan max. overskrides. Dog må den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid ikke overskride 48 timer inden for en 4 måneders reference periode. Hviletid/fritid Den samlede hvileperiode skal udgøre mindst 12 timer. Den unge må ikke arbejde i tidsrummet mellem kl og kl

17 Ved staldarbejde skal hvileperioden omfatte tidsrummet mellem kl og kl I de tilfælde, hvor den daglige arbejdstid overstiger 41/2 time, skal der gives en pause på mindst 30 minutter. Bortset fra denne pause skal arbejdstiden ligge samlet, hvis arbejdstiden er 8 timer eller derover. umiddelbar tilslutning til en daglig hvileperiode. Endelig gælder undtagelse ved force majeure, men så skal der gives kompenserende frihed inden for 3 uger. Da der ikke er grænser for, hvor lang pausen må være, kan unge deltage i både morgen- og aftenmalkning samme dag, blot middagspausen er lang nok. Fridøgn Inden for hver periode på 7 døgn, skal der gives 2 sammenhængende fridøgn. Undtagelse Disse fridøgn kan dog udskydes ved arbejde inden for landbrug og lignende. Endvidere kan det ene af de 2 ugentlige fridøgn omlægges permanent ved landbrugsarbejde. Det ugentlige fridøgn kan omlægges ved rådighedstjeneste i landbruget. I så fald skal det omlagte fridøgn dog lægges i 17

18 HENVISNINGER TIL LOVE, BEKENDTGØRELSER, AT MEDDELELSER MV. Lovbekendtgørelse nr. 268 af 18. marts 2005 om arbejdsmiljø med senere ændringer. Bekendtgørelse nr. 239 af 6. april 2005 om unges arbejde. Bekendtgørelse nr. 329 af 16. maj 2002 om klassificering, emballering, mærkning, salg og opbevaring af kemiske stoffer og produkter med senere ændringer. Bekendtgørelse nr. 533 af 18. juni 2003 om bekæmpelsesmidler. Bekendtgørelse nr. 559 af 17. juni 2004 om arbejdets udførelse. At-vejledning C august 2007 om grænseværdier for stoffer og materialer. At-vejledning D januar 2005 om vejledning om udarbejdelse og revision af arbejdspladsvurdering. At-vejledning E.0.1 marts 2007 om undervisningspligtige unges arbejde. At-vejledning E.0.2 marts 2007 om ikke undervisningspligtiges unges arbejde. At-meddelelse nr februar 1998 Arbejdsmiljølovgivningens anvendelse for elever i erhvervspraktik. Traktorfører 2005, Færdselsregler og Arbejdsmiljø. Bekendtgørelse nr. 864 af 10. november 1993 om biologiske agenser og arbejdsmiljøet, med senere ændringer. Bekendtgørelse nr af 28. november 2006 om undervisning for erhvervsmæssige brugere af bekæmpelsesmidler. 18

19 Reglerne om unges arbejds- og hviletid Kategorier Daglig arbejdstid Ugentlig arbejdstid Daglig Fridøgn i Aften- og af unge Uger med hvile- hver 7 dages Natarbejde Pauser Ferie Skoledage Andre dage Skoledage Andre uger periode periode årige Max. 7 timer Max. 35 timer Max. 2 timer Max. 12 timer Undervisningspligtige årige årige, der op fylder undervisnings pligten ved erhvervsmæssig uddannelse eller bekræftigelse Ikke undervisningspligtige årige årige i butikker og lagre årige i land bruget og lignende erhverv årige med staldarbejde Max. 8 timer Som den sædvanlige arbejdstid for voksne, dog max. 8 timer Som den sædvanlige arbejdstid for voksne, dog max. 8 timer. I særlige tilfælde kan max. overskrides. Max. 8 timer Som den sædvanlige arbejdstid for voksne, dog max. 8 timer Som den sædvanlige arbejdstid for voksne, dog max. 8 timer. I særlige tilfælde kan max. overskrides. Max. 40 timer Som den sædvanlige arbejdstid for voksne, dog max. 40 timer Som den sædvanlige arbejdstid for voksne, dog max. 40 timer. I særlige tilfælde kan max. overskrides. Dog aldrig mere end 48 timer i gns. over 4 mdr. Max. 40 timer Som den sædvanlige arbejdstid for voksne, dog max. 40 timer Som den sædvanlige arbejdstid for voksne, dog max. 40 timer. I særlige tilfælde kan max. overskrides. Dog aldrig mere end 48 timer i gns. over 4 mdr. Min. 14 timer Min. 12 timer 2 så vidt muligt sammenhængende døgn, normalt omfattende søndag 2 så vidt muligt sammenhængende døgn, normalt omfattende søndag. Det ene eller begge fridøgn kan udskydes. Forbudt mellem kl. 20 og kl. 06. Forbudt fra et kvarter efter luk ketid - og altid mellem kl. 22 og kl. 06 Forbudt mellem kl. 20 og kl. 06 Forbudt mellem kl. 19 og kl. 04 Min. 30 minutter hvis arbejdsdagen er over 4 1 / 2 timer. Bortset fra denne pause skal den daglige arbejdstid ligge samlet, hvis den er 8 timer eller derover Såvidt muligt en arbejdsfri periode i skolesommerferien (intet krav til periodens længde) Intet krav om arbejdsfri periode Reglerne om daglig og ugentlig arbejdstid, natarbejde og pauser gælder ikke ved force majeure. Reglerne om natarbejde kan i et vist omfang fraviges inden for butik, lager, hotel, restaurant, kontor og dagbladsudbringning. For kulturelle aktiviteter gælder særlige regler. 19

20 Yderligere information og branchevejledninger kan fås ved henvendelse til Branchearbejdsmiljørådet Jord til Bord, Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Torsøvej Risskov Tlf Arbejdstagersekretariatet Kampmannsgade København V Tlf Udgiver: BAR Jord til Bord, Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg 6. udgave: Marts 2008 Grafisk support og tryk: PrinfoDjurs ISBN nr.: Varenummer: Vejledningen kan down-loades på Vejledningen kan købes i Arbejdsmiljøbutikken Tlf

3002283_FOL 21/10/03 10:40 Side 1 BRANCHEVEJLEDNING OM BØRN OG UNGES ARBEJDE I JORDBRUGET BRANCHE ARBEJDSMILJØ RÅDET JORD TIL BORD

3002283_FOL 21/10/03 10:40 Side 1 BRANCHEVEJLEDNING OM BØRN OG UNGES ARBEJDE I JORDBRUGET BRANCHE ARBEJDSMILJØ RÅDET JORD TIL BORD 3002283_FOL 21/10/03 10:40 Side 1 BRANCHEVEJLEDNING OM BØRN OG UNGES ARBEJDE I JORDBRUGET BRANCHE ARBEJDSMILJØ RÅDET JORD TIL BORD 3002283_FOL 21/10/03 10:40 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE FØRSTE DEL Børn

Læs mere

BRANCHE- VEJLEDNING OM BØRN OG UNGES ARBEJDE I JORDBRUGET

BRANCHE- VEJLEDNING OM BØRN OG UNGES ARBEJDE I JORDBRUGET BRANCHE- VEJLEDNING OM BØRN OG UNGES ARBEJDE I JORDBRUGET INDHOLDSFORTEGNELSE FØRSTE DEL Børn under 13 år... 6 Unge på 13 og 14 år samt unge omfattet af undervisningspligten... 6 - forbudte arbejdsopgaver...

Læs mere

Ansættelse af unge under 18 år i fritidsjob

Ansættelse af unge under 18 år i fritidsjob Gode råd om Ansættelse af unge under 18 år i fritidsjob Læs i denne pjece om: Arbejdsgiverens pligter Arbejdsopgaver Arbejdstid Alene-arbejde Maskiner og tekniske hjælpemidler Tunge løft Farlige stoffer

Læs mere

At-VEJLEDNING. Undervisningspligtige unges arbejde. Marts 2007 Erstatter At-meddelelse nr. 4.01.4 af marts 1999 om unges arbejde

At-VEJLEDNING. Undervisningspligtige unges arbejde. Marts 2007 Erstatter At-meddelelse nr. 4.01.4 af marts 1999 om unges arbejde At-VEJLEDNING UNGE E.0.1 Undervisningspligtige unges arbejde Marts 2007 Erstatter At-meddelelse nr. 4.01.4 af marts 1999 om unges arbejde 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan

Læs mere

Bekendtgørelse om unges arbejde 1)

Bekendtgørelse om unges arbejde 1) Bekendtgørelse om unges arbejde 1) I medfør af 17, stk. 3, 39, 46, 60, stk. 3, 60, stk. 4, 60, stk. 5, 60, stk. 6, 61, stk. 5, 62, stk. 3, 62 a samt 84 i lov om arbejdsmiljø, jf. lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Regler for unges arbejde

Regler for unges arbejde 5.7 1. Regler for unges arbejde For elever er den ugentlige arbejdstid den samme som for de mejerister, som er ansat i virksomheden, ligesom placeringen af arbejdstiden og fridage følger, hvad der er gældende

Læs mere

Fleksjob. Gode råd om

Fleksjob. Gode råd om Gode råd om Fleksjob Fleksjob kan hjælpe din virksomhed til at få kvalificeret arbejdskraft og samtidig være med til at styrke virksomhedens sociale profil! Udgivet af Dansk Handel & Service Fleksjob 2005

Læs mere

Bekendtgørelse om unges arbejde i Grønland

Bekendtgørelse om unges arbejde i Grønland Bekendtgørelse nr. 0 af 15. december 2005 Bekendtgørelse om unges arbejde i Grønland I medfør af 13, stk. 3, 33, 37, 46, stk. 3-6, 47, stk. 5, 48, stk. 3, 48 a samt 67 i lov om arbejdsmiljø i Grønland,

Læs mere

./. Arbejdsministeriet har udsendt vedlagte bekendtgørelse af 15. februar 1989 om unges

./. Arbejdsministeriet har udsendt vedlagte bekendtgørelse af 15. februar 1989 om unges 7. april 1989 VN/AI Cirkulære nr. 484, Til medlemmerne. Vedr.: Bekendtgørelse om unges farlige arbejde../. Arbejdsministeriet har udsendt vedlagte bekendtgørelse af 15. februar 1989 om unges farlige arbejde.

Læs mere

At-VEJLEDNING. Ikke undervisningspligtige unges arbejde. Marts 2007 Erstatter At-meddelelse 4.01.4 af marts 1999 om unges arbejde

At-VEJLEDNING. Ikke undervisningspligtige unges arbejde. Marts 2007 Erstatter At-meddelelse 4.01.4 af marts 1999 om unges arbejde At-VEJLEDNING UNGE E.0.2 Ikke undervisningspligtige unges arbejde Marts 2007 Erstatter At-meddelelse 4.01.4 af marts 1999 om unges arbejde 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan

Læs mere

Branchevejledning om. unge under 18 år. i hotel- og restaurationsbranchen

Branchevejledning om. unge under 18 år. i hotel- og restaurationsbranchen Branchevejledning om unge under 18 år i hotel- og restaurationsbranchen 1 Indledning Hotel- og restaurationsbranchen er en af de brancher, hvor mange unge under 18 år har fritidsjob. Når der er unge ansatte,

Læs mere

Branchevejledning. Krav om kørekort og certifikater til motordrevne køretøjer

Branchevejledning. Krav om kørekort og certifikater til motordrevne køretøjer Branchevejledning Krav om kørekort og certifikater til motordrevne køretøjer Forord Branchearbejdsmiljørådet (BAR) Jord til Bord er sammensat af repræsentanter fra arbejdsmarkedets parter og oprettet i

Læs mere

AUTOMATISKE MASKINER I GARTNERIBRUGET

AUTOMATISKE MASKINER I GARTNERIBRUGET AUTOMATISKE MASKINER I GARTNERIBRUGET E T S I L J T K E 1 Forord Branchearbejdsmiljørådet (BAR) Jord til Bord udgiver en vejledning om automatiske maskiner. Den giver anvisning på, hvordan arbejdsmiljøet

Læs mere

Vejledning om unges arbejde

Vejledning om unges arbejde Vejledning om unges arbejde 88112 «VIRKNAVN» / «LOBENR» side 3/ BAGGRUND Baggrunden for udarbejdelsen af en vejledning målrettet ungarbejdere inden for lager og transportvirksomheder er, at ulykkesrisikoen

Læs mere

Børn og unge. Hvad må børn og unge arbejde med i Træ- og Møbelindustrien. Arbejdsmiljø i træ- og møbelindustrien

Børn og unge. Hvad må børn og unge arbejde med i Træ- og Møbelindustrien. Arbejdsmiljø i træ- og møbelindustrien Børn og unge Hvad må børn og unge arbejde med i Træ- og Møbelindustrien Arbejdsmiljø i træ- og møbelindustrien Vejledningen er udarbejdet af Træets Arbejdsgivere, Dansk Byggeri, 3F Fagligt Fælles Forbund

Læs mere

Sikker i butikken. en arbejdsmiljøguide til unge med fritidsjob i detailhandlen

Sikker i butikken. en arbejdsmiljøguide til unge med fritidsjob i detailhandlen Sikker i butikken en arbejdsmiljøguide til unge med fritidsjob i detailhandlen Få instruktion af din arbejdsgiver Inden du begynder i dit nye job, har din arbejdsgiver en særlig pligt til at informere

Læs mere

Ansættelse af unge under 18 år og arbejdsmiljøet

Ansættelse af unge under 18 år og arbejdsmiljøet BRANCHEVEJLEDNING OM ANSÆTTELSE AF UNGE PÅ KONTORER Ansættelse af unge under 18 år og arbejdsmiljøet I KONTOR OG ADMINISTRATIVE VIRKSOMHEDER INDHOLD 3 FORORD 4 GIV EN GRUNDIG INSTRUKTION TIL ARBEJDET 6

Læs mere

4. Oplærings- og instruktionsforpligtelser ved arbejde, der indebærer en særlig risiko

4. Oplærings- og instruktionsforpligtelser ved arbejde, der indebærer en særlig risiko 4. Oplærings- og instruktionsforpligtelser ved arbejde, der indebærer en særlig risiko Arbejdsgiveren har en særlig oplærings- og instruktionsforpligtelse ved arbejde, der indebærer en risiko af alvorlig

Læs mere

Arbejdsmiljø 1. Forebyggelse er bedre end helbredelse. unges arbejdsmiljø

Arbejdsmiljø 1. Forebyggelse er bedre end helbredelse. unges arbejdsmiljø Arbejdsmiljø 1 Forebyggelse er bedre end helbredelse unges arbejdsmiljø - unges arbejde (13-25 år) juli 2011 unges arbejdsmiljø - dit medansvar Nisgaard + Christoffersen A/S ønsker et højt niveau af sikkerhed

Læs mere

Arbejdsmiljø 1. En sikker arbejdsplads. - også for unge medarbejdere. unges arbejdsmiljø

Arbejdsmiljø 1. En sikker arbejdsplads. - også for unge medarbejdere. unges arbejdsmiljø Arbejdsmiljø 1 En sikker arbejdsplads - også for unge medarbejdere unges arbejdsmiljø GIV UNGE MEDARBEJDERE EN SIKKER START Unges arbejdsmiljø (13-25 år) September 2015 Arbejdsmiljø 3 unges arbejdsmiljø

Læs mere

Virksomheden bør desuden være opmærksom på at gravide ikke er medtaget i tjeklisten.

Virksomheden bør desuden være opmærksom på at gravide ikke er medtaget i tjeklisten. Tjekliste til arbejdspladsvurdering i Grønland Stilladsarbejde Indledning Arbejdstilsynet har lavet denne tjekliste, fortrinsvis til virksomheder med færre end ti ansatte. Den er et redskab, som virksomheden

Læs mere

At-VEJLEDNING. D.2.9-2 Oktober 2003 - Opdateret oktober 2014. Hjemmearbejde

At-VEJLEDNING. D.2.9-2 Oktober 2003 - Opdateret oktober 2014. Hjemmearbejde At-VEJLEDNING D.2.9-2 Oktober 2003 - Opdateret oktober 2014 Hjemmearbejde Vejledningen handler om arbejdsmiljølovgivningens krav, når den ansatte arbejder hjemme 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger

Læs mere

Ja Nej Kommentarer og ideer til forbedringer Løft og håndtering Er der opmærksomhed på, hvad, hvordan og hvor meget chauffør og bud løfter?

Ja Nej Kommentarer og ideer til forbedringer Løft og håndtering Er der opmærksomhed på, hvad, hvordan og hvor meget chauffør og bud løfter? APV for chauffører og bude Arbejdssted: Udfyldt af: Dato: Ja Nej Kommentarer og ideer til forbedringer Løft og håndtering Er der opmærksomhed på, hvad, hvordan og hvor meget chauffør og bud løfter? Vurder

Læs mere

Vejledning om unge. Organisationer repræsenteret i Industriens Branchearbejdsmiljøråd: Arbejdstagerside:

Vejledning om unge. Organisationer repræsenteret i Industriens Branchearbejdsmiljøråd: Arbejdstagerside: Organisationer repræsenteret i Industriens Branchearbejdsmiljøråd: Arbejdstagerside: Dansk Metal Specialarbejderforbundet Kvindeligt Arbejderforbund Handels- og Kontorfunktionærernes Forbund Forbundet

Læs mere

Branchevejledning om bortskaffelse af kemikalierester og tom emballage

Branchevejledning om bortskaffelse af kemikalierester og tom emballage Branchevejledning om bortskaffelse af kemikalierester og tom emballage Forord Indholdsfortegnelse 03 Branchearbejdsmiljørådet (BAR) Jord til Bord er sammensat af arbejdsmarkedets parter og oprettet i henhold

Læs mere

Branchevejledning til arbejdsgivere/sikkerhedsorganisation

Branchevejledning til arbejdsgivere/sikkerhedsorganisation Inden for detailhandelen beskæftiges en del unge i fritidsjob både af mere permanent karakter eller som sommerferiejob. Ofte har unge kun en begrænset erhvervserfaring, manglende bevidsthed om arbejdsmiljøet

Læs mere

Jord til Bord BAR. Kontaktoplysninger: Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400

Jord til Bord BAR. Kontaktoplysninger: Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400 Kontaktoplysninger: BAR Jord til Bord Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400 Arbejdstagersekretariat Kampmannsgade 4 1790 København V Tel.: 88 920 991 Under

Læs mere

Oplæring, instruktion og tilsyn med arbejdet

Oplæring, instruktion og tilsyn med arbejdet Oplæring, instruktion og tilsyn med arbejdet De vigtigste regler om arbejdsgiverens pligt til at oplære og instruere sine ansatte og føre tilsyn med arbejdets udførelse. Vejledningen handler om arbejdsgiverens

Læs mere

Branchevejledning om bortskaffelse af kemikalierester og tom emballage

Branchevejledning om bortskaffelse af kemikalierester og tom emballage Branchevejledning om bortskaffelse af kemikalierester og tom emballage Forord Indholdsfortegnelse 03 Branchearbejdsmiljørådet (BAR) Jord til Bord er sammensat af arbejdsmarkedets parter og oprettet i henhold

Læs mere

Rådighedstjeneste og anden særlig tjeneste. Rådighedstjeneste og daglig hvileperiode

Rådighedstjeneste og anden særlig tjeneste. Rådighedstjeneste og daglig hvileperiode Rådighedstjeneste og anden særlig tjeneste Rådighedstjeneste og daglig hvileperiode Rådighedstjeneste på arbejdsstedet betragtes ikke som hviletid. Dette gælder, selv om der under rådighedstjenesten ikke

Læs mere

Jord til Bord BAR. Kontaktoplysninger: Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400

Jord til Bord BAR. Kontaktoplysninger: Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400 Kontaktoplysninger: BAR Jord til Bord Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400 Arbejdstagersekretariat Kampmannsgade 4 1790 København V Tel.: 88 920 991 Under

Læs mere

Jord til Bord BAR. Kontaktoplysninger: Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej Risskov Tel.:

Jord til Bord BAR. Kontaktoplysninger: Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej Risskov Tel.: Kontaktoplysninger: BAR Jord til Bord Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400 Arbejdstagersekretariat Kampmannsgade 4 1790 København V Tel.: 88 920 991 Under

Læs mere

Retningslinjer for gravide medarbejderes arbejdsforhold

Retningslinjer for gravide medarbejderes arbejdsforhold Retningslinjer for gravide medarbejderes arbejdsforhold 1. Baggrund og formål Gravide medarbejdere skal have sikre og gode arbejdsforhold på KU. Universitetet lægger vægt på at skabe et arbejdsmiljø med

Læs mere

Helkropsvibrationer i anlægsgartneriet

Helkropsvibrationer i anlægsgartneriet Helkropsvibrationer i anlægsgartneriet Indholdsfortegnelse 2 Side Forord... 3 Vibrationer... 4 Hvad er helkropsvibrationer?... 5 Hvad siger reglerne?... 6 Følger af vibrationspåvirkning... 7 Vurdering

Læs mere

Få styr på. arbejdsmiljøet. i landbruget. Branchearbejdsmiljørådet Jord til Bord

Få styr på. arbejdsmiljøet. i landbruget. Branchearbejdsmiljørådet Jord til Bord Få styr på arbejdsmiljøet i landbruget Branchearbejdsmiljørådet Jord til Bord Indhold Forord Forord... 1 Samarbejde om arbejdsmiljø... 2 Arbejdspladsvurdering...4 Obligatorisk arbejdsmiljøuddannelse...5

Læs mere

Helkropsvibrationer i landbruget

Helkropsvibrationer i landbruget Helkropsvibrationer i landbruget Indholdsfortegnelse 2 Side Forord................................................................. 3 Vibrationer.............................................................

Læs mere

ARBEJDSMILJØ UNDER GRAVIDITET

ARBEJDSMILJØ UNDER GRAVIDITET ARBEJDSMILJØ UNDER GRAVIDITET Institut for Teknologi og Innovation Indhold Graviditetspolitik ved Institut for Teknologi og Innovation... 2 Hvad skal arbejdsgiveren sørge for... 3 Risikovurderinger Arbejdsmedicinsk

Læs mere

Du kan vente. dig i butikken. Når du venter dig. En pjece om gravides arbejdsmiljø. www.barhandel.dk

Du kan vente. dig i butikken. Når du venter dig. En pjece om gravides arbejdsmiljø. www.barhandel.dk Når du venter dig Når du er gravid, er et af de første spørgsmål, der melder sig, om du kan blive på jobbet i butikken. Svaret er, at du faktisk kan udføre de fleste af dine normale opgaver, mens du er

Læs mere

Du kan vente. dig i butikken En pjece om gravides arbejdsmiljø

Du kan vente. dig i butikken En pjece om gravides arbejdsmiljø Du kan vente dig i butikken En pjece om gravides arbejdsmiljø BAR Handel Dette materiale er udarbejdet af BAR Handel. BAR Handel har til formål at medvirke ved løsning af sikkerheds- og sundhedsspørgsmål

Læs mere

Rammeaftale vedrørende distancearbejde

Rammeaftale vedrørende distancearbejde Rammeaftale vedrørende distancearbejde Rammeaftalen giver mulighed for at indgå frivillige og individuelle aftaler om at arbejde hjemme med arbejdsopgaver, der normalt varetages fra arbejdspladsen. For

Læs mere

Tandlæger, kliniske tandteknikere og klinikassistenter

Tandlæger, kliniske tandteknikere og klinikassistenter Tjekliste til arbejdspladsvurdering i Grønland Tandlæger, kliniske tandteknikere og klinikassistenter Indledning Arbejdstilsynet har lavet denne tjekliste, fortrinsvis til virksomheder med færre end ti

Læs mere

Graviditetspolitik i laboratoriet. Fasthold den glade. begivenhed. Tillæg til branchevejledning om graviditetspolitik

Graviditetspolitik i laboratoriet. Fasthold den glade. begivenhed. Tillæg til branchevejledning om graviditetspolitik Fasthold den glade begivenhed Tillæg til branchevejledning om graviditetspolitik Indhold Hvorfor denne vejledning...3 Kemikalier...4 Arbejde med radioaktive stoffer...5 Arbejde med forsøgsdyr...6 Arbejde

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om unges arbejde 1)

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om unges arbejde 1) BEK nr 625 af 04/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 26. december 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsemin., Arbejdstilsynet, j.nr. 20140113719 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

arbejdsmiljøet Få styr på Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg tlf. 87 40 34 00 e-mail: info@jordbruget.dk

arbejdsmiljøet Få styr på Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg tlf. 87 40 34 00 e-mail: info@jordbruget.dk Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg tlf. 87 40 34 00 e-mail: info@jordbruget.dk Arbejdstagersekretariatet tlf. 33 97 21 12 e-mail: kristine@sid.dk Besøg også BAR Jord til Bords hjemmeside: www.barjordtilbord.dk

Læs mere

Pligtsubjekter og fokus på den enkeltes ansvar

Pligtsubjekter og fokus på den enkeltes ansvar Pligtsubjekter og fokus på den enkeltes ansvar Pligtsubjekter Fokus på den enkeltes ansvar Lever bygherrer og projekterende op til deres ansvar? Kim Borch Konsulent i Dansk Byggeri Arbejdsgiverens ansvar

Læs mere

Elevers praktiske øvelser på de gymnasiale uddannelser

Elevers praktiske øvelser på de gymnasiale uddannelser Elevers praktiske øvelser på de gymnasiale uddannelser At-meddelelse Nr. 4.01.9 Januar 1999 Baggrund Lov om arbejdsmiljø. Arbejdsministeriets bekendtgørelse om arbejdets udførelse. Arbejdsministeriets

Læs mere

Hvordan finder vi ud af, om arbejdsmiljøet er farligt for den gravide og fostret?

Hvordan finder vi ud af, om arbejdsmiljøet er farligt for den gravide og fostret? Gravide og ammende Indledning: Denne branchevejledning sætter fokus på emner som: Hvad gør vi, når en medarbejder bliver gravid? Hvordan finder vi ud af, om arbejdsmiljøet er farligt for den gravide og

Læs mere

Virksomheden bør desuden være opmærksom på at gravide ikke er medtaget i tjeklisten.

Virksomheden bør desuden være opmærksom på at gravide ikke er medtaget i tjeklisten. Tjekliste til arbejdspladsvurdering i Grønland Kontor Indledning Arbejdstilsynet har lavet denne tjekliste, fortrinsvis til virksomheder med færre end ti ansatte. Den er et redskab, som virksomheden kan

Læs mere

Helkropsvibrationer i skovbruget

Helkropsvibrationer i skovbruget Helkropsvibrationer i skovbruget Indholdsfortegnelse 2 Side Forord................................................................. 3 Vibrationer.............................................................

Læs mere

Bekendtgørelse om arbejdets udførelse

Bekendtgørelse om arbejdets udførelse Side 1 af 8 Bekendtgørelse om arbejdets udførelse Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 559 af 17. juni 2004 med senere ændringer - ikke autoriseret sammenskrivning SAMMENSKRIVNINGEN omfatter bekendtgørelse

Læs mere

Halmballer. Sikker håndtering i landbruget

Halmballer. Sikker håndtering i landbruget Halmballer Sikker håndtering i landbruget Forord Branchearbejdsmiljørådet (BAR) Jord til Bord udgiver denne vejledning om sikker håndtering af halmballer i landbruget. Vejledningen beskriver en række praktiske

Læs mere

Jord-, beton-, kloakog brolæggerarbejde

Jord-, beton-, kloakog brolæggerarbejde Tjekliste til arbejdspladsvurdering i Grønland Jord-, beton-, kloakog brolæggerarbejde Indledning Arbejdstilsynet har lavet denne tjekliste, fortrinsvis til virksomheder med færre end ti ansatte. Den er

Læs mere

Tjekliste Instruktion og oplæring

Tjekliste Instruktion og oplæring Tjekliste Instruktion og oplæring Afdeling : Dato for oplæring: Ansvarlig for oplæring: Dato for opfølgning: Ansvarlig for opfølgning: Ansvar Manuel håndtering Risici ved manuel håndtering, fx palletering-/depalletering,

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Camping Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

EU-direktiv om arbejdstid. Overenskomstparterne forstår ved: Artikel nr. og titel

EU-direktiv om arbejdstid. Overenskomstparterne forstår ved: Artikel nr. og titel not defined. EU-direktiv om arbejdstid Grundlaget for dette protokollat er EU-direktiv nr. 93/104/EF af 23. november 1993 om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelse af arbejdstiden samt dansk

Læs mere

til nyansatte indenfor brand og rednings området Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

til nyansatte indenfor brand og rednings området Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros til nyansatte indenfor brand og rednings området Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Til nyansatte indenfor brand- og redningsområdet Som nyansat i brand- og redningsbranchen er det vigtigt,

Læs mere

CO-industri Vester Søgade 12 2 1790 København V Tlf.: 3363 8027 Fax: 3363 8091 E-mail: co@co-industri.dk www.co-industri.dk

CO-industri Vester Søgade 12 2 1790 København V Tlf.: 3363 8027 Fax: 3363 8091 E-mail: co@co-industri.dk www.co-industri.dk Hviletid og fridøgn CO-industri Vester Søgade 12 2 1790 København V Tlf.: 3363 8027 Fax: 3363 8091 E-mail: co@co-industri.dk www.co-industri.dk Redaktion: Keld Høgh Layout: Thomas Olivarius Foto: Harry

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 867 af 13. oktober 1994 Arbejdets udførelse *)

Indholdsfortegnelse. Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 867 af 13. oktober 1994 Arbejdets udførelse *) Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 867 af 13. oktober 1994 Arbejdets udførelse *) *) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser der gennemfører Rådets direktiv 89/391/EØF af 12. juni 1989 som er offentliggjort

Læs mere

RESTAURANT, CAFÉ, BODEGA M.M.

RESTAURANT, CAFÉ, BODEGA M.M. Tjekliste til arbejdspladsvurdering i Grønland RESTAURANT, CAFÉ, BODEGA M.M. Indledning Arbejdstilsynet har lavet denne tjekliste, fortrinsvis til virksomheder med færre end ti ansatte. Den er et redskab,

Læs mere

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø på midlertidige eller skiftende arbejdssteder, bortset fra bygge- og anlægsarbejde At-vejledning F.3.

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø på midlertidige eller skiftende arbejdssteder, bortset fra bygge- og anlægsarbejde At-vejledning F.3. At-VEJLEDNING Samarbejde om arbejdsmiljø på midlertidige eller skiftende arbejdssteder, bortset fra bygge- og anlægsarbejde At-vejledning F.3.5-1 Maj 2011 Erstatter At-vejledning F.2.7 Sikkerheds- og sundhedsarbejde

Læs mere

8/6 Klovforum 2016 Helle Domino Arbejdsmiljøchef, SEGES ARBEJDSMILJØ - FORMALIN

8/6 Klovforum 2016 Helle Domino Arbejdsmiljøchef, SEGES ARBEJDSMILJØ - FORMALIN 8/6 Klovforum 2016 Helle Domino Arbejdsmiljøchef, SEGES ARBEJDSMILJØ - FORMALIN HVAD LAVER TEAM AM Nyhedsbreve (månedligt) www.facebook.dk/agrisafety Artikler på LI, landmand.dk, i kvægnyt pressehåndtering

Læs mere

Vaskerier og renserier

Vaskerier og renserier Tjekliste til arbejdspladsvurdering i Grønland Vaskerier og renserier Indledning Arbejdstilsynet har lavet denne tjekliste, fortrinsvis til virksomheder med færre end ti ansatte. Den er et redskab, som

Læs mere

At-VEJLEDNING. GL.4.1 Arbejdspladsvurdering GRØNLAND. Vejledning om udarbejdelse og revision af arbejdspladsvurdering.

At-VEJLEDNING. GL.4.1 Arbejdspladsvurdering GRØNLAND. Vejledning om udarbejdelse og revision af arbejdspladsvurdering. At-VEJLEDNING GL.4.1 Arbejdspladsvurdering Vejledning om udarbejdelse og revision af arbejdspladsvurdering December 2007 GRØNLAND 2 At-vejledningen informerer om reglerne om arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Dyrlægepraksis, dyreklinik og -hospital

Dyrlægepraksis, dyreklinik og -hospital Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Dyrlægepraksis, dyreklinik og -hospital Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Branchevejledning om DISTANCEARBEJDE OG ARBEJDSMILJØ

Branchevejledning om DISTANCEARBEJDE OG ARBEJDSMILJØ Branchevejledning om DISTANCEARBEJDE OG ARBEJDSMILJØ på kontorarbejdspladser Branchearbejdsmiljørådet for Privat Kontor og Administration Indledende INFORMATIONER Med baggrund i den danske arbejdsmiljølovgivning

Læs mere

Halmballer. sikker håndtering i landbruget

Halmballer. sikker håndtering i landbruget Halmballer sikker håndtering i landbruget Forord Branchearbejdsmiljørådet (BAR) Jord til Bord udgiver denne vejledning om sikker håndtering af halmballer i landbruget. Vejledningen beskriver en række praktiske

Læs mere

Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med højst ni ansatte

Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med højst ni ansatte Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med højst ni ansatte At-vejledning F.3.1 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006, F.2.5 Sikkerhedsgrupper

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Bedemænd Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

Branchevejledning om de foranstaltninger der skal eller bør træffes ved arbejde med pesticidbehandlede potteplanter.

Branchevejledning om de foranstaltninger der skal eller bør træffes ved arbejde med pesticidbehandlede potteplanter. Branchevejledning om de foranstaltninger der skal eller bør træffes ved arbejde med pesticidbehandlede potteplanter. Forord Branchesikkerhedsrådet for Jordbruget har udgivet denne branchevejledning for

Læs mere

Gravide i autolakererbranchen

Gravide i autolakererbranchen Gravide i autolakererbranchen Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postboks 7777 1790 København V www.i-bar.dk Vejledningen kan fås ved henvendelse til organisationerne og kan downloades fra www.i-bar.dk.

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING KØRSEL MED TRUCK. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

BRANCHEVEJLEDNING KØRSEL MED TRUCK. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros BRANCHEVEJLEDNING KØRSEL MED TRUCK Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros BRANCHEVEJLEDNING KØRSEL MED TRUCK Indledning Trucks, el-heste og andre løftevogne bruges i stort omfang på lagre. Arbejdstilsynets

Læs mere

F.0.3 Juni 2003 Egentlig militærtjeneste

F.0.3 Juni 2003 Egentlig militærtjeneste At-VEJLEDNING F.0.3 Juni 2003 Egentlig militærtjeneste 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen skal fortolkes. At-vejledninger bruges til at

Læs mere

Arbejdsmiljølovens udvidede område i relation til elever og studerende

Arbejdsmiljølovens udvidede område i relation til elever og studerende Arbejdsmiljølovens udvidede område i relation til elever og studerende Denne DCUM-vejledning handler om arbejdsmiljølovens udvidede område. en beskriver, hvad arbejdsmiljølovens udvidede område betyder

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet. hvordan gribes det an!

Arbejdsmiljøarbejdet. hvordan gribes det an! Arbejdsmiljøarbejdet hvordan gribes det an! Forord Denne vejledning om Arbejdsmiljøarbejdet hvordan gribes det an!, er udarbejdet af Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg, BAR Jord til Bord. Vejledningen henvender

Læs mere

I slutningen af 1996 kom der en ny bekendtgørelse om hviletid og fridøgn. Det drejer sig om bekendtgørelse nr. 1282 af 20. december 1996.

I slutningen af 1996 kom der en ny bekendtgørelse om hviletid og fridøgn. Det drejer sig om bekendtgørelse nr. 1282 af 20. december 1996. 21. august 1997 ARBEJDSMILJØINFORMATION NR. 116. mg/ai Vedr.: Hviletid, fridøgn og køretid. I slutningen af 1996 kom der en ny bekendtgørelse om hviletid og fridøgn. Det drejer sig om bekendtgørelse nr.

Læs mere

Planlægning, Instruktion og tilsyn. v/ Jan Møller Mikkelsen

Planlægning, Instruktion og tilsyn. v/ Jan Møller Mikkelsen Planlægning, Instruktion og tilsyn v/ Jan Møller Mikkelsen Spørgsm rgsmål l fra jer? TC3 dækker region Syddanmark + Horsensområdet Tilsynscenter I - IV Arbejdstilsynet som virksomhed Budget : 457 mill.

Læs mere

Fysiske forhold - Mine arbejdsredskaber kan indstilles til mine behov(it-udstyr, bord, stol, værktøjer, maskiner, tekniske hjælpemidler mv.

Fysiske forhold - Mine arbejdsredskaber kan indstilles til mine behov(it-udstyr, bord, stol, værktøjer, maskiner, tekniske hjælpemidler mv. FEBRUAR APRIL JUNI August Fysiske forhold - Jeg har generelt et godt fysisk arbejdsmiljø Enig 45 88,2% 55 96,5% 47 85,5% 48 90,6% Uenig 3 5,9% 2 3,5% 7 12,7% 5 9,4% Ikke relevant 3 5,9% 0 0,0% 1 1,8% 0

Læs mere

HØRESKADER. Branchevejledning om forebyggelse af. Forsvar og politi. 2. udgave 2.oplag, 2005 ISBN nr. 87-91106-25-7 Vare nr.

HØRESKADER. Branchevejledning om forebyggelse af. Forsvar og politi. 2. udgave 2.oplag, 2005 ISBN nr. 87-91106-25-7 Vare nr. Branchevejledning om forebyggelse af HØRESKADER Forsvar og politi 2. udgave 2.oplag, 2005 ISBN nr. 87-91106-25-7 Vare nr. 162033 Layout: www.zenario.com Tryk: PrintDivision Vejledningen henvender sig til

Læs mere

Skema til udarbejdelse af arbejdspladsvurdering, APV, for gravide og ammende

Skema til udarbejdelse af arbejdspladsvurdering, APV, for gravide og ammende Skema til udarbejdelse af arbejdspladsvurdering, APV, for gravide og ammende Indhold Ansvar ifølge Det Naturvidenskabelige Fakultets graviditets politik... 2 Registrering... 2 Ergonomi... 3 Arbejdsstillinger...

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om arbejdsmiljø 1)

Bekendtgørelse af lov om arbejdsmiljø 1) LBK nr 1072 af 07/09/2010 Gældende (Arbejdsmiljøloven) Offentliggørelsesdato: 18-09-2010 Beskæftigelsesministeriet S enere ændringer til forskriften LOV nr 1538 af 21/12/2010 LOV nr 597 af 14/06/2011 LOV

Læs mere

August 2010. Pædagogisk Assistent Uddannelse. Praktikhåndbog. For elever og praktikvejledere. Børn og Unge

August 2010. Pædagogisk Assistent Uddannelse. Praktikhåndbog. For elever og praktikvejledere. Børn og Unge August 2010 Pædagogisk Assistent Uddannelse Praktikhåndbog For elever og praktikvejledere Børn og Unge Indholdsfortegnelse Generel information Indledning...............................................................

Læs mere

Introdag om arbejdsmiljø

Introdag om arbejdsmiljø Introdag om arbejdsmiljø Eftermiddagens program 13:30 16:15 Arbejdsmiljø Når dit hjem er en arbejdsplads Arbejdsmiljøets love og regler Pligter og ansvar Arbejdsgiver Arbejdsleder Arbejdstager Ca. 15:00

Læs mere

Reparation af maskiner til plastforarbejdning vejledning for arbejdsledere

Reparation af maskiner til plastforarbejdning vejledning for arbejdsledere Reparation af maskiner til plastforarbejdning vejledning for arbejdsledere Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postboks 7777 1790 København V Web: www.i-bar.dk Medarbejdersekretariatet: Vester Søgade 12

Læs mere

Universiteter og forskning

Universiteter og forskning Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Universiteter og forskning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Butikker, supermarkeder og varehuse

Butikker, supermarkeder og varehuse Tjekliste til arbejdspladsvurdering i Grønland Butikker, supermarkeder og varehuse Indledning Arbejdstilsynet har lavet denne tjekliste, fortrinsvis til virksomheder med færre end ti ansatte. Den er et

Læs mere

Bekendtgørelse om foranstaltninger til forebyggelse af kræftrisikoen ved arbejde med stoffer og materialer*)

Bekendtgørelse om foranstaltninger til forebyggelse af kræftrisikoen ved arbejde med stoffer og materialer*) Bekendtgørelse om foranstaltninger til forebyggelse af kræftrisikoen ved arbejde med stoffer og materialer*) Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 908 af 27. september 2005 med senere ændringer - uautoriseret

Læs mere

en nem til et bedre arbejdsmiljø og direkte vej Gode råd om arbejdsmiljøorganisation og APV Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

en nem til et bedre arbejdsmiljø og direkte vej Gode råd om arbejdsmiljøorganisation og APV Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros en nem og direkte vej til et bedre arbejdsmiljø Gode råd om arbejdsmiljøorganisation og APV Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Sådan etablerer I en arbejdsmiljøorganisation Er I 10 eller

Læs mere

At-VEJLEDNING. Arbejdspladsbrugsanvisning for stoffer og materialer

At-VEJLEDNING. Arbejdspladsbrugsanvisning for stoffer og materialer At-VEJLEDNING STOFFER OG MATERIALER C.0.11 Arbejdspladsbrugsanvisning for stoffer og materialer November 2005 Erstatter april 2003 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne

Læs mere

SIKKER JOBSTART - SPÆND NETTET UD!

SIKKER JOBSTART - SPÆND NETTET UD! SIKKER JOBSTART - SPÆND NETTET UD! For mange børn og unge skades på jobbet Børn og unge er særlig sårbare over for skadelige påvirkninger i arbejdsmiljøet. Ofte mangler børn og unge den viden, erfaring

Læs mere

RENGØRING. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

RENGØRING. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Tjekliste til RENGØRING Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV en er

Læs mere

Organisationsaftale om implementering af EU-Arbejdstidsdirektiv

Organisationsaftale om implementering af EU-Arbejdstidsdirektiv Bilag 10 Organisationsaftale om implementering af EUArbejdstidsdirektiv Grundlaget for denne organisationsaftale er EUdirektiv nr. 93/104/EF af 23. november 1993 om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelse

Læs mere

HVILETIDS- OG FRIDØGNSREGLER

HVILETIDS- OG FRIDØGNSREGLER MILJØ- OG SOCIALSEKRETARIATET Design: www.specialproduction.dk Tryk: Hafnia Tryk A/S Nyropsgade 38 1780 København V Postboks 308 Tlf 33 63 20 00 Fax 33 63 21 00 www.danskmetal.dk metal@danskmetal.dk HVILETIDS-

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering It-rådgivning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

APV-skema - Fysisk arbejdsmiljø

APV-skema - Fysisk arbejdsmiljø 0% 0% 100% 1 af 27. APV-skema - Fysisk arbejdsmiljø Din besvarelse af dette spørgeskema skal anvendes til at kortlægge det fysiske arbejdsmiljø på din arbejdsplads. Svarene i den fysiske APV er ikke anonyme.

Læs mere

Transport af passagerer - taxi

Transport af passagerer - taxi Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Transport af passagerer - taxi Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Laboratorier og procesindustri. Vejledning om Arbejdspladsbrugsanvisninger

Laboratorier og procesindustri. Vejledning om Arbejdspladsbrugsanvisninger Laboratorier og procesindustri Vejledning om Arbejdspladsbrugsanvisninger På procesindustrielle virksomheder og laboratorier med farlige stoffer og materialer er det et lovkrav, at arbejdsgiveren udarbejder

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM TEKNISKE HJÆLPEMIDLER I BROLÆGGERFAGET

BRANCHEVEJLEDNING OM TEKNISKE HJÆLPEMIDLER I BROLÆGGERFAGET BRANCHEVEJLEDNING OM TEKNISKE HJÆLPEMIDLER I BROLÆGGERFAGET Tekniske hjælpemidler i brolæggerfaget Brolæggerhåndværket er et herligt fag med en stor grad af frihed for den enkelte til at forme sin egen

Læs mere

Præsentation 4: Hvordan ved jeg, om der bruges nanomaterialer på min arbejdsplads? www.nanodiode.eu

Præsentation 4: Hvordan ved jeg, om der bruges nanomaterialer på min arbejdsplads? www.nanodiode.eu Præsentation 4: Hvordan ved jeg, om der bruges nanomaterialer på min arbejdsplads? www.nanodiode.eu EU-lovgivning om sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen Vigtig europæisk lovgivning vedrørende beskyttelse

Læs mere

Indeklima: Oplever du problemer med indeklimaet (temperatur, træk, luftkvalitet, fugt og skimmelsvamp, belysning og dagslys, statisk elektricitet,

Indeklima: Oplever du problemer med indeklimaet (temperatur, træk, luftkvalitet, fugt og skimmelsvamp, belysning og dagslys, statisk elektricitet, 1 Indeklima: Oplever du problemer med indeklimaet (temperatur, træk, luftkvalitet, fugt og skimmelsvamp, belysning og dagslys, statisk elektricitet, tobaksrøg) Støj: Oplever du problemer med støj (støjniveau,

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Stilladsarbejde Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere