BRANCHE- VEJLEDNING OM BØRN OG UNGES ARBEJDE I JORDBRUGET

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BRANCHE- VEJLEDNING OM BØRN OG UNGES ARBEJDE I JORDBRUGET"

Transkript

1 BRANCHE- VEJLEDNING OM BØRN OG UNGES ARBEJDE I JORDBRUGET

2 INDHOLDSFORTEGNELSE FØRSTE DEL Børn under 13 år... 6 Unge på 13 og 14 år samt unge omfattet af undervisningspligten forbudte arbejdsopgaver tilladte arbejdsopgaver... 7 Erhvervspraktikanter... 7 Arbejdstidsregler... 7 Underretning til forældre og kommune... 8 ANDEN DEL Unge på 15, 16 og 17 år, som har opfyldt undervisningspligten... 9 Maskiner og tekniske hjælpemidler forbudte arbejdsopgaver tilladte arbejdsopgaver Arbejdsgiverens egne børn (familievirksomheder) Traktorkørsel Stoffer og materialer Fysiske belastninger Arbejdspladsvurdering Unge under uddannelse Arbejdstidsregler Henvisninger til love, bekendtgørelser, AT meddelelser mv Skema, arbejds- og hviletid

3 FORORD Branchearbejdsmiljørådet (BAR) Jord til Bord er sammensat af repræsentanter fra arbejdsmarkedets parter og oprettet iht. Arbejdsmiljøloven. Branchearbejdsmiljørådet har bl.a. til opgave at informere og vejlede om arbejdsmiljøforhold. Denne branchevejledning om Børn og Unges arbejde i jordbruget er udarbejdet af Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg. Udvalget er et permanent udvalg under BAR Jord til Bord. Udvalget beskæftiger sig med arbejdsmiljø indenfor brancheområderne: landbrug, skovbrug, gartneri og anlægsgartneri. Udvalgets sammensætning, formål og opgaver fremgår af BAR Jord til Bords hjemmeside Vejledningen er udarbejdet på baggrund af de love og bestemmelser, som findes inden for området. Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Vagn Henriksen 3F, Fagligt Fælles Forbund Johnny Ulff Larsen Gartneri-, Land og Skovbrugets Arbejdsgivere Arbejdstilsynet har haft branchevejledningen til gennemsyn og finder, at indholdet i den er i overensstemmelse med arbejdsmiljøloven. Arbejdstilsynet har alene vurderet vejledningen som den foreligger, og har ikke taget stilling til om den dækker samtlige relevante emner inden for det pågældende område. 3

4 INDLEDNING Vejledningen er opdelt i 2 dele. Første del om unge under 15 år, samt unge, der ikke har opfyldt undervisningspligten, og anden del om årige, der har opfyldt undervisningspligten, og som udfører arbejde i jordbruget. Vejledningen indeholder for de enkelte aldersgrupper eksempler på arbejdsopgaver, som de må udføre, eksempler på farligt arbejde som de ikke må udføre samt arbejds- og hviletidsbestemmelser. De røde og grønne lister viser henholdsvis forbudte og tilladte arbejdsopgaver. Listerne er ikke udtømmende. Vejledningen er en hjælp til at forstå reglerne om unges arbejde. 4

5 FØRSTE DEL Vejledningens første del gælder for børn og unge under 15 år, samt unge, der stadig er omfattet af undervisningspligten. Dvs. endnu ikke har afsluttet 9. klasses eksamen. I henhold til arbejdsmiljøloven er det hovedreglen, at unge mennesker skal være fyldt 15 år og have opfyldt undervisningspligten for at have erhvervsmæssigt arbejde. Det er dog tilladt at beskæftige 13 og 14-årige ved nogle former for hjælpearbejde. For alle unge gælder, at de skal have grundig oplæring og instruktion i arbejdet. Reglerne vedrører beskæftigelse af unge for en arbejdsgiver, herunder også arbejde i arbejdsgiverens private husholdning samt arbejde, der udelukkende udføres af medlemmer i arbejdsgivers familie, og som hører til husstanden. Reglerne finder ikke anvendelse på lejlighedsvist og kortvarigt arbejde, hvis det er ufarligt for den unge. 5

6 Tilladelsen gives af politimesteren i den politikreds, hvor aktiviteten skal finde sted. UNGE PÅ 13 OG 14 ÅR, SAMT UNGE OMFATTET AF UNDERVISNINGSPLIGTEN Hovedreglen er, at unge på år samt unge omfattet af undervisningspligten ikke må udføre arbejde. Børn, der er fyldt 13 år må dog udføre lette arbejdsopgaver under fornuftig hensyntagen til deres fysiske formåen. Reglerne gælder også for unge, der stadig er omfattet af undervisningspligt. BØRN UNDER 13 ÅR Børn under 13 år må generelt ikke udføre erhvervsmæssigt arbejde. Det skal normalt ikke opfattes sådan, at børn ikke må hjælpe en far eller mor med et eller andet stykke arbejde, så længe der ikke er tale om erhvervsmæssigt arbejde. Særlige regler Politiet kan efter ansøgning i hvert enkelt tilfælde tillade, at børn under 13 år erhvervsmæssigt optræder, deltager eller medvirker i kulturelle aktiviteter, som f.eks. sportsaktiviteter, teaterforestillinger, koncerter, cirkus, radio og TV eller ved optagelse af film. 6 Forbudte arbejdsopgaver. Farligt arbejde, som årige og undervisningspligtige unge ikke må udføre: arbejde med maskiner eller i farlig nærhed heraf, herunder traktorer, motorredskaber, motorplæneklipper og havefræser arbejde i siloer, gylle- og ajlebeholdere håndtering af tunge byrder. Unge må kun under særlige omstændigheder løfte mere end 12 kg. betjening af mekaniske anlæg arbejde i lokaler, hvor der arbejdes med farlige stoffer og materialer arbejde med farlige stoffer og materialer, herunder rengørings-, desinfektions- og bekæmpelsesmidler bekæmpelse af ukrudt med ukrudtsbrænder, damp og lign. Tabel 1

7 Tabel 2 Tilladte arbejdsopgaver. Som eksempel på arbejdsopgaver kan nævnes følgende: lettere fodrings- og udmugningsarbejde i landbruget lettere arbejde med pasning af mindre husdyr og heste (dog ikke indfangning og aflivning af pelsdyr f.eks. mink) lugning og hakning kartoffel- og grøntsagsopsamling bær- og frugtplukning plantning, opbinding og lignende arbejde lettere arbejde med specialafgrøder, f.eks. plukning af tulipanhoveder, optagning af løg og lignende kogleopsamling lettere malerarbejde, dog ikke sprøjtemaling lettere arbejde med desinfektion af koyvere og lignende med desinfektionsmidler og andre midler, der er godkendt til dette formål af Fødevaredirektoratet. Midlerne må ikke være faremærkede eller indeholde organiske opløsningsmidler. lettere rengøring, oprydning og borddækning ERHVERVSPRAKTIKANTER Unge, der er fyldt 13 år må under kortvarig erhvervspraktik udføre andre lignende former for arbejde end dem, der er nævnt i tabel 2, under forudsætning af, at arbejdet ikke indebærer fare for de unges sikkerhed og sundhed. ARBEJDSTIDSREGLER FOR ÅRIGE SAMT UNDERVISNINGSPLIGTIGE ÅRIGE Arbejdstiden ved lettere arbejde må højst udgøre følgende: 2 timer på skoledage 7 timer på skolefridage 12 timer om ugen, i uger med skoledage den ugentlige arbejdstid må ikke være længere end 35 timer i andre uger end skoleuger Arbejdstiden skal ligge samlet, hvis den daglige arbejdstid er på 7 timer eller mere. Hviletid/fritid de skal have mindst 2 sammenhængende fridøgn pr. uge de skal have mindst 14 timers sammenhængende hvile hver dag. Der må ikke arbejdes mellem kl. 20 og kl. 6. de skal have en pause på min. 30 minutter, hvis den daglige arbejdstid overstiger 4 ½ time. Pausen skal være passende beliggende og om muligt sammenhængende. 7

8 UNDERRETNING TIL FORÆLDRE OG KOMMUNE Underretning af forældrene om ansættelse af unge under 15 år (Underretning af forældremyndigheden skal ske, når medarbejderen er under 15 år eller i den undervisningspligtige alder). Den ansatte Navn: Adresse: Underretningspligt til forældre Arbejdsgiveren skal underrette forældrene ved ansættelse af unge under 15 år eller unge, som fortsat er undervisningspligtige. Denne underretning skal angive arbejdstidens længde, mulige ulykkes- og sygdomsfarer samt de trufne sikkerheds- og sundhedsmæssige foranstaltninger på virksomheden. Fødselsdato: er pr. ansat hos (dato) Arbejdsgiver Navn: Adresse: Oplysninger om ansættelsesforholdet Arbejdstidens længde er: Arbejdet kan medføre følgende ulykkes- eller sygdomsfarer: Der er truffet følgende sikkerhedsforanstaltninger: (arbejdsgivers stempel/underskrift) Underretningspligt til kommunen Arbejdsgiveren skal underrette kommunen ved ansættelse af unge under 18 år, hvis arbejdet varer i mindst 3 sammenhængende måneder og udgør mindst 37 timer om ugen. Kommunen skal ikke underrettes, hvis ansættelsen indgår i en kompetencegivende erhvervsuddannelse. Underretning af kommunen om ansættelse af unge under 18 år (Underretning af kommunen skal ske, når medarbejderen har arbejdet mindst 37 timer om ugen i mindst 3 sammenhængende måneder. Underretning kan undlades, hvis ansættelsen indgår som et led i en uddannelse). Den ansatte Navn: Adresse: Fødselsdato: har været ansat fra Arbejdsgiver Navn: Adresse: (dato) hos Eksempler på 2 blanketter, som kan anvendes til underretning af henholdsvis forældre og kommune. (arbejdsgivers stempel/underskrift) 8

9 ANDEN DEL UNGE PÅ 15,16 OG 17 ÅR, SOM HAR OPFYLDT UNDERVISNINGSPLIGTEN Vejledningens anden del gælder for erhvervsmæssig beskæftigelse af unge på 15, 16 og 17 år som har opfyldt undervisningspligten. Vær dog opmærksom på at unge, der stadig er omfattet af undervisningspligt, dvs. endnu ikke har afsluttet 9. klasses afgangseksamen, skal følge reglerne for årige. Generelt gælder der for beskæftigelse af unge under 18 år, at arbejdsgiveren skal være omhyggelig med oplæring og instruktion, under behørig hensyntagen til, at der ofte vil være tale om uerfaren arbejdskraft. Arbejdet skal udføres under effektivt tilsyn af en voksen. 9

10 MASKINER OG TEKNISKE HJÆLPEMIDLER Der findes en række arbejdsopgaver, der betragtes som farligt arbejde og derfor ikke må udføres af personer under 18 år. Som udgangspunkt er det således forbudt for unge under 18 år, at arbejde med hurtigtgående skærende værktøj som f.eks. rundsave og fræsere og maskiner med farlige stempellignende bevægelser som f.eks. halmpressere. Kun hvor disse tekniske hjælpemidler er udformet eller afskærmet således, at de bevægelige og bearbejdende dele er utilgængelige under drift, er det tilladt unge årige at arbejde med sådanne tekniske hjælpemidler. Inden for jordbruget findes en række maskiner, redskaber og tekniske hjælpemidler, som unge under 18 år ikke må beskæftiges med. I tabel 3 er nævnt nogle af disse. Listen er ikke udtømmende, men eksemplerne skal give en idé om, hvilke typer maskiner og redskaber, der tænkes på. 10 Forbudte arbejdsopgaver. Eksempler på redskaber og maskiner som unge under 18 år ikke må beskæftige sig med: motorkædesave motorrydningssave motorhækklippere buskryddere traktorer traktorer, med jordfræsere traktorer, som er forsynet med spil traktorer, som er forsynet med læsse- eller graveaggregater traktorer, som er forsynet med løfteanordning selvkørende mejetærskere grave- og læssemaskiner til og frakobling af vogne, maskiner og redskaber med kraftoverføring palleløftere rendegravere gaffeltrucks slåmaskiner finsnittere grønthøstere plæne- og motorplæneklippere sneslynger brændekløvere flishuggere skovningsmaskiner håndførte haveredskaber, f.eks. havefræsere arbejde med slagboremaskiner og rystepudsere udover 30 min. pr. dag apparater til rengøring eller lignende med et arbejdstryk på over 70 bar (7MPa) smøring, rengøring og vedligeholdelse af motorer og maskiner, hvor de bevægelige dele kan forårsage personskade autogensvejsning, skærebrænding og lysbuesvejsning ukrudtsbrændere. søm- og boltpistoler, med undtagelse af sømpistoler til hæfteklammer med en masse på højst 0,3 g Tabel 3

11 Tabel årige Inden for jordbrugsområdet er aldersgrænsen for arbejde med visse maskiner og redskaber nedsat fra 18 år til 16 år. Tilladte arbejdsopgaver. Eksempler på redskaber og maskiner, som unge på 16 og 17 år må beskæftige sig med fremgår af tabel 4. maskinelt drevne fodervogne, motorplæneklippere og fejemaskiner selvkørende mejetærsker, hvis den unge har traktorkørekort traktorer, hvis den unge har traktorkørekort traktorer med jordfræsere, hvis den unge har traktorkørekort traktorer med frontlæsser eller bagmonteret ballegaffel, hvis den unge har traktorkørekort apparater til rengøring eller lignende med et arbejdstryk på 70 bar (7 MPa) roe/ tør- og vådvaskere samt roeskærere og raspere gaffelstablere, der ikke er selvkørende ARBEJDSGIVERENS EGNE BØRN (FAMILIEVIRKSOMHEDER) Det er endvidere tilladt unge årige i familievirksomheder at beskæftige sig med de arbejdsopgaver, som fremgår af tabel 5. Ved arbejde i familievirksomheder forstås arbejde, der udelukkende udføres af de medlemmer af arbejdsgiverens familie, som hører til husstanden. En familievirksomhed er f.eks. en landbrugsbedrift, hvor der ikke beskæftiges fremmed arbejdskraft. Tabel 5 traktorer, herunder til- og frakobling af vogne, maskiner og redskaber uden kraftoverføring, dog kun efter en forudgående vurdering af arbejdspladsen, og kun hvor arbejdet foregår under fornødent opsyn. traktorer med frontlæssere til flytning samt af- og pålæsning af løse materialer samt bagmonteret balleløfter, hvor der ikke er fare for traktorens stabilitet motorplæneklippere, hvor operatøren går bag plæneklipperen, og hvor plæneklipperen kører på hjul, til kørsel på plant terræn. Plæneklipperen skal være forsynet med betjeningsgreb med dødemandsfunktion motorplæneklippere, hvor operatøren sidder på plæneklipperen. Plæneklipperen skal være indrettet således, at klippeaggregatet ikke kan køre, når det er løftet. Endvidere skal plæneklipperens motor stoppe, når føreren forlader sædet, og kun kunne startes, når der sidder en person i førersædet motorfodervogne, ved kørsel på plant terræn. 11

12 TRAKTORKØRSEL For traktorkørsel gælder forskellige regler afhængig af om det er arbejdsgiverens egne børn, som samtidig hører til husstanden, eller det er andre unge. Tabel 6 viser reglerne for unges traktorkørsel. Reglerne gælder også for kørsel med motorredskab, f.eks. selvkørende mejetærsker. Passagerer må kun medtages på traktorer og motorredskaber såfremt de kan anvises en sikker plads i form af et sæde, og kun i det omfang de skal medvirke ved traktorens eller motorredskabets arbejde. Regler for unges traktorkørsel Tabel 6 Alder Unge, som er medlemmer af Alle andre unge arbejdsgiverens familie og hører til husstanden og hvor der ikke er andre ansatte Under 15 år Traktorkørsel ikke tilladt Traktorkørsel ikke tilladt 15 årige Traktorkørsel tilladt udenfor vej Traktorkørsel ikke tilladt med offentlig færdsel (f.eks. marken) 16 og Traktorkørsel tilladt udenfor vej Traktorkørsel tilladt 17 årige med offentlig færdsel udenfor og på vej med offentlig færdsel, hvis Traktorkørsel tilladt på vej med man har traktorkørekort offentlig færdsel, hvis man har (se dog tabel 3) traktorkørekort (se dog tabel 3) 12

13 STOFFER OG MATERIALER Farlige stoffer og materialer som unge under 18 år ikke må arbejde med eller udsættes for. Unge under 18 år må ikke arbejde med eller på anden måde udsættes for en række farlige stoffer og materialer, her tænkes bl.a. på rengørings-, desinfektions- og bekæmpelsesmidler. Stoffer og materialer, der er optaget på Arbejdstilsynets lister over stoffer og processer, som anses for at være kræftfremkaldende, i At-vejledningen om grænseværdier for stoffer og materialer. Materialer, der indeholder 0,1 pct. eller mere af stoffer nævnt ovenfor. Organiske opløsningsmidler optaget på Arbejdstilsynets liste over organiske opløsningsmidler i Atvejledningen om grænseværdier for stoffer og materialer. Materialer, der indeholder 1 pct. eller mere af opløsningsmidler nævnt under ovennævnte punkt om organiske opløsningsmidler Biologiske agenser i gruppe 3 og 4 i bekendtgørelse nr. 864 af 10. november 1993 om biologiske agenser og arbejdsmiljø, eller med andet arbejde, hvor de på grund af arbejdets art eller de forhold, hvorunder det foregår, kan blive udsat for påvirkning fra sådanne agenser. Symboler og risikosætninger skal fremgå af midlets etikette (se tabel 7). 13

14 Tx T Xn C E Xi Tabel 7 Meget giftig Giftig Sundheds- Ætsende Eksplosiv Lokalirriterende skadelig 1 Tx, T, C, E herunder stoffer og materialer, der er forsynet med en eller flere af følgende risikosætninger: R39 fare for varig alvorlig skade på helbred R45 kan fremkalde kræft R46 kan forårsage arvelige genetiske skader R49 kan fremkalde kræft ved indånding R60 kan skade forplantningsevnen R61 kan skade barnet under graviditeten 2 Xn samtidig forsynet med mindst en af følgende risiko sætninger: R40 mulighed for kræftfremkaldende effekt R42 kan give overfølsomhed ved indånding R48 alvorlig sundhedsfare ved længere tids påvirkning R62 mulighed for skade for forplantningsevnen R63 mulighed for skade på barnet under graviditeten R68 mulighed for varig skade på helbred 3 Xi, lokalirriterende og samtidig forsynes med risikosætningen: R43 kan give overfølsomhed ved kontakt med huden. 4 R12 yderst brandfarlig Personer, der erhvervsmæssigt anvender bekæmpelsesmidler, skal være i besiddelse af et sprøjtecertifikat, som dokumenterer, at vedkommende har modtaget undervisning i miljø- og sundhedsmæssig forsvarlig anvendelse af bekæmpelsesmidler. Dette gælder dog ikke for elever, der under deres uddannelse arbejder med kemiske bekæmpelsesmidler. Stoffer og materialer som unge der er fyldt 15 år må arbejde med. Inden for jordbrugsområdet findes nogle undtagelsesbestemmelser for arbejde med stoffer og materialer. Unge, som er fyldt 15 år må således arbejde med følgende: desinfektion af koyvere og lignende med milde desinfektionsmidler og andre midler, der er godkendt til formålet af Fødevaredirektoratet. lejlighedsvis malearbejde med malinger, hvor kodenummeret er 00 og 0 før bindestregen og 1 efter bindestregen. brændstofpåfyldning på maskiner, som unge må betjene og faktisk benytter. 14

15 FYSISKE BELASTNINGER Unge under 18 år Unge under 18 år må ikke udsættes for fysiske belastninger, som på kort eller lang sigt er skadelige for deres sundhed eller udvikling. Det skal i videst mulig omfang undgås, at unge under 18 år løfter eller bærer byrder, som vejer over 12 kg. Hvis arbejdet foregår under ergonomisk rigtige forhold, kan det dog tillades, at unge løfter tungere byrder, dog max op til 25 kg. Ved fysisk krævende arbejde skal der tages hensyn til den unges alder, fysiske udvikling, indsigt og arbejdsevne. Unge under 18 år må aldrig arbejde i farlig atmosfære, som kan medføre kvælningsfare. ARBEJDSPLADSVURDERING Særlig arbejdspladsvurdering for unge under 18 år Hvis der er unge under 18 år ansat i en virksomhed, skal de risici, de unge kan komme ud for i virksomheden, beskrives særskilt i virksomhedens arbejdspladsvurdering. Kravet om arbejdspladsvurdering omfatter ikke familievirksomheder eller arbejde i arbejdsgiverens private husholdning. UNGE UNDER UDDANNELSE For unge som er fyldt 15 år gælder, at når arbejdet indgår som et nødvendigt led i en kompetencegivende erhvervsuddannelse, er det tilladt at udføre arbejde, der som udgangspunkt, er forbudt for unge under 18 år. Arbejde, der er tilladt for elever under 18 år, som led i uddannelse: arbejde med tekniske hjælpemidler og maskiner jf. tabellerne 3 og 4 arbejde med stoffer og materialer jf. tabel 7 arbejde, hvor der benyttes friskluftsforsynet åndedrætsværn må højst udføres 4 timer dagligt kørsel med certifikatkrævende gaffeltrucks og kraner, under forudsætning, at den unge har den fornødne certifikat til at betjene den pågældende gaffeltruck, kran eller lignende. Det er en betingelse at arbejdsopgaverne skal udføres under effektivt tilsyn af en person, der er fyldt 18 år, og har fornøden indsigt i arbejdets art. Arbejde, der altid er forbudt for elever under 18 år er: arbejde med udsættelse for sundhedsskadelige fysiske belastninger arbejde, der kan medføre kvælningsfare i ilt/oxygenfattig atmosfære. 15

16 ARBEJDSTIDSREGLER FOR ÅRIGE, OG SOM IKKE LÆNGERE ER OMFATTET AF UNDERVISNINGSPLIGTEN Arbejdstiden må højst udgøre følgende: 8 timer om dagen den ugentlige arbejdstid må ikke være længere end den sædvanlige arbejdstid for voksne i branchen. Endvidere må arbejdstiden ikke overstige 40 timer Undtagelse I særlige tilfælde, hvor det er nødvendigt pga. arbejdets karakter, kan max. overskrides. Dog må den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid ikke overskride 48 timer inden for en 4 måneders reference periode. Hviletid/fritid Den samlede hvileperiode skal udgøre mindst 12 timer. Den unge må ikke arbejde i tidsrummet mellem kl og kl

17 Ved staldarbejde skal hvileperioden omfatte tidsrummet mellem kl og kl I de tilfælde, hvor den daglige arbejdstid overstiger 41/2 time, skal der gives en pause på mindst 30 minutter. Bortset fra denne pause skal arbejdstiden ligge samlet, hvis arbejdstiden er 8 timer eller derover. umiddelbar tilslutning til en daglig hvileperiode. Endelig gælder undtagelse ved force majeure, men så skal der gives kompenserende frihed inden for 3 uger. Da der ikke er grænser for, hvor lang pausen må være, kan unge deltage i både morgen- og aftenmalkning samme dag, blot middagspausen er lang nok. Fridøgn Inden for hver periode på 7 døgn, skal der gives 2 sammenhængende fridøgn. Undtagelse Disse fridøgn kan dog udskydes ved arbejde inden for landbrug og lignende. Endvidere kan det ene af de 2 ugentlige fridøgn omlægges permanent ved landbrugsarbejde. Det ugentlige fridøgn kan omlægges ved rådighedstjeneste i landbruget. I så fald skal det omlagte fridøgn dog lægges i 17

18 HENVISNINGER TIL LOVE, BEKENDTGØRELSER, AT MEDDELELSER MV. Lovbekendtgørelse nr. 268 af 18. marts 2005 om arbejdsmiljø med senere ændringer. Bekendtgørelse nr. 239 af 6. april 2005 om unges arbejde. Bekendtgørelse nr. 329 af 16. maj 2002 om klassificering, emballering, mærkning, salg og opbevaring af kemiske stoffer og produkter med senere ændringer. Bekendtgørelse nr. 533 af 18. juni 2003 om bekæmpelsesmidler. Bekendtgørelse nr. 559 af 17. juni 2004 om arbejdets udførelse. At-vejledning C august 2007 om grænseværdier for stoffer og materialer. At-vejledning D januar 2005 om vejledning om udarbejdelse og revision af arbejdspladsvurdering. At-vejledning E.0.1 marts 2007 om undervisningspligtige unges arbejde. At-vejledning E.0.2 marts 2007 om ikke undervisningspligtiges unges arbejde. At-meddelelse nr februar 1998 Arbejdsmiljølovgivningens anvendelse for elever i erhvervspraktik. Traktorfører 2005, Færdselsregler og Arbejdsmiljø. Bekendtgørelse nr. 864 af 10. november 1993 om biologiske agenser og arbejdsmiljøet, med senere ændringer. Bekendtgørelse nr af 28. november 2006 om undervisning for erhvervsmæssige brugere af bekæmpelsesmidler. 18

19 Reglerne om unges arbejds- og hviletid Kategorier Daglig arbejdstid Ugentlig arbejdstid Daglig Fridøgn i Aften- og af unge Uger med hvile- hver 7 dages Natarbejde Pauser Ferie Skoledage Andre dage Skoledage Andre uger periode periode årige Max. 7 timer Max. 35 timer Max. 2 timer Max. 12 timer Undervisningspligtige årige årige, der op fylder undervisnings pligten ved erhvervsmæssig uddannelse eller bekræftigelse Ikke undervisningspligtige årige årige i butikker og lagre årige i land bruget og lignende erhverv årige med staldarbejde Max. 8 timer Som den sædvanlige arbejdstid for voksne, dog max. 8 timer Som den sædvanlige arbejdstid for voksne, dog max. 8 timer. I særlige tilfælde kan max. overskrides. Max. 8 timer Som den sædvanlige arbejdstid for voksne, dog max. 8 timer Som den sædvanlige arbejdstid for voksne, dog max. 8 timer. I særlige tilfælde kan max. overskrides. Max. 40 timer Som den sædvanlige arbejdstid for voksne, dog max. 40 timer Som den sædvanlige arbejdstid for voksne, dog max. 40 timer. I særlige tilfælde kan max. overskrides. Dog aldrig mere end 48 timer i gns. over 4 mdr. Max. 40 timer Som den sædvanlige arbejdstid for voksne, dog max. 40 timer Som den sædvanlige arbejdstid for voksne, dog max. 40 timer. I særlige tilfælde kan max. overskrides. Dog aldrig mere end 48 timer i gns. over 4 mdr. Min. 14 timer Min. 12 timer 2 så vidt muligt sammenhængende døgn, normalt omfattende søndag 2 så vidt muligt sammenhængende døgn, normalt omfattende søndag. Det ene eller begge fridøgn kan udskydes. Forbudt mellem kl. 20 og kl. 06. Forbudt fra et kvarter efter luk ketid - og altid mellem kl. 22 og kl. 06 Forbudt mellem kl. 20 og kl. 06 Forbudt mellem kl. 19 og kl. 04 Min. 30 minutter hvis arbejdsdagen er over 4 1 / 2 timer. Bortset fra denne pause skal den daglige arbejdstid ligge samlet, hvis den er 8 timer eller derover Såvidt muligt en arbejdsfri periode i skolesommerferien (intet krav til periodens længde) Intet krav om arbejdsfri periode Reglerne om daglig og ugentlig arbejdstid, natarbejde og pauser gælder ikke ved force majeure. Reglerne om natarbejde kan i et vist omfang fraviges inden for butik, lager, hotel, restaurant, kontor og dagbladsudbringning. For kulturelle aktiviteter gælder særlige regler. 19

20 Yderligere information og branchevejledninger kan fås ved henvendelse til Branchearbejdsmiljørådet Jord til Bord, Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Torsøvej Risskov Tlf Arbejdstagersekretariatet Kampmannsgade København V Tlf Udgiver: BAR Jord til Bord, Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg 6. udgave: Marts 2008 Grafisk support og tryk: PrinfoDjurs ISBN nr.: Varenummer: Vejledningen kan down-loades på Vejledningen kan købes i Arbejdsmiljøbutikken Tlf

Branchevejledning om. unge under 18 år. i hotel- og restaurationsbranchen

Branchevejledning om. unge under 18 år. i hotel- og restaurationsbranchen Branchevejledning om unge under 18 år i hotel- og restaurationsbranchen 1 Indledning Hotel- og restaurationsbranchen er en af de brancher, hvor mange unge under 18 år har fritidsjob. Når der er unge ansatte,

Læs mere

Ansættelse af unge under 18 år i fritidsjob

Ansættelse af unge under 18 år i fritidsjob Gode råd om Ansættelse af unge under 18 år i fritidsjob Læs i denne pjece om: Arbejdsgiverens pligter Arbejdsopgaver Arbejdstid Alene-arbejde Maskiner og tekniske hjælpemidler Tunge løft Farlige stoffer

Læs mere

Fleksjob. Gode råd om

Fleksjob. Gode råd om Gode råd om Fleksjob Fleksjob kan hjælpe din virksomhed til at få kvalificeret arbejdskraft og samtidig være med til at styrke virksomhedens sociale profil! Udgivet af Dansk Handel & Service Fleksjob 2005

Læs mere

Skovbruget Branchearbejdsmiljørådet jord til bord

Skovbruget Branchearbejdsmiljørådet jord til bord Sikkerhedshåndbog for Skovbruget Branchearbejdsmiljørådet jord til bord Sikkerhedshåndbog for skovbruget Branchearbejdsmiljørådet (BAR) Jord til Bord er sammensat af repræsentanter fra arbejdsmarkedets

Læs mere

Sikkerhedshåndbog for Skovbruget. Branchearbejdsmiljørådet jord til bord

Sikkerhedshåndbog for Skovbruget. Branchearbejdsmiljørådet jord til bord Sikkerhedshåndbog for Skovbruget Sikkerhedshåndbog for Skovbruget Branchearbejdsmiljørådet jord til bord Sikkerhedshåndbog for skovbruget Branchearbejdsmiljørådet (BAR) Jord til Bord er sammensat af repræsentanter

Læs mere

Branchevejledning om bortskaffelse af kemikalierester og tom emballage

Branchevejledning om bortskaffelse af kemikalierester og tom emballage Branchevejledning om bortskaffelse af kemikalierester og tom emballage Forord Indholdsfortegnelse 03 Branchearbejdsmiljørådet (BAR) Jord til Bord er sammensat af arbejdsmarkedets parter og oprettet i henhold

Læs mere

ARBEJDSMILJØHÅNDBOG FOR DYREPASSERE

ARBEJDSMILJØHÅNDBOG FOR DYREPASSERE ARBEJDSMILJØHÅNDBOG FOR DYREPASSERE Forord 1 Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser vil med denne arbejdsmiljøhåndbog give et redskab til sikkerhedsorganisationen i zoologiske haver,

Læs mere

Arbejdsmiljø 1. Forebyggelse er bedre end helbredelse. unges arbejdsmiljø

Arbejdsmiljø 1. Forebyggelse er bedre end helbredelse. unges arbejdsmiljø Arbejdsmiljø 1 Forebyggelse er bedre end helbredelse unges arbejdsmiljø - unges arbejde (13-25 år) juli 2011 unges arbejdsmiljø - dit medansvar Nisgaard + Christoffersen A/S ønsker et højt niveau af sikkerhed

Læs mere

Få tjek på sikkerheden. Vejledning og tjekliste ved gasbrænding af ukrudt

Få tjek på sikkerheden. Vejledning og tjekliste ved gasbrænding af ukrudt Få tjek på sikkerheden Vejledning og tjekliste ved gasbrænding af ukrudt Kolofon Udgiver: BAR Jord til Bord, Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg 1. oplag: August 2008 Grafisk tilrettelæggelse: Rechnitzer A/S

Læs mere

Børn og unge. Hvad må børn og unge arbejde med i Træ- og Møbelindustrien. Arbejdsmiljø i træ- og møbelindustrien

Børn og unge. Hvad må børn og unge arbejde med i Træ- og Møbelindustrien. Arbejdsmiljø i træ- og møbelindustrien Børn og unge Hvad må børn og unge arbejde med i Træ- og Møbelindustrien Arbejdsmiljø i træ- og møbelindustrien Vejledningen er udarbejdet af Træets Arbejdsgivere, Dansk Byggeri, 3F Fagligt Fælles Forbund

Læs mere

Arbejds- miljø- håndbog

Arbejds- miljø- håndbog Fællessekretariatet H. C. Andersens Boulevard 18 1787 København V Tlf. 33 77 33 77 Fax 33 77 33 70 www.bar-service.dk Arbejdsgiversekretariatet H. C. Andersens Boulevard 18 1787 København V Tlf. 33 77

Læs mere

Arbejds- miljø- håndbog for ejendomsfunktionærer og servicemedarbejdere

Arbejds- miljø- håndbog for ejendomsfunktionærer og servicemedarbejdere Arbejdsmiljø 01-NY! 20/09/01 14:01 Side 2 BRANCHEARBEJDSMILJØRÅDET FOR SERVICE- OG TJENESTEYDELSER Fællessekretariatet Sundkrogskaj 20 2100 København Ø Tlf.: 77 33 47 11 Fax: 77 33 46 11 www.barserviceogtjenesteydelser.dk

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING JEG ARBEJDER I TRÆLAST. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

BRANCHEVEJLEDNING JEG ARBEJDER I TRÆLAST. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros BRANCHEVEJLEDNING JEG ARBEJDER I TRÆLAST Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros BRANCHEVEJLEDNING JEG ARBEJDER I TRÆLAST Indholdsfortegnelse 1. Forord... 1 2. Arbejdsmiljøorganisation... 2 3.

Læs mere

Formelle forhold. Problemer / Anbefalinger. Den Grønne Sikkerhedsbus Side 2. Udarbejdelse af ArbejdsPladsVurdering

Formelle forhold. Problemer / Anbefalinger. Den Grønne Sikkerhedsbus Side 2. Udarbejdelse af ArbejdsPladsVurdering Gartneri og planteskole Den Grønne Sikkerhedsbus Dato: Virksomhed: Adresse: Postnr./by: Kontaktperson: E-mail: Telefon: Fuldtidsansatte: Deltidsansatte: Under 18 år: Fremmedsprogede: Branche: Skovbrug

Læs mere

GUIDE G Æ L D E N D E F R A F O R Å R E T 2 0 0 3 T I L F O R Å R E T

GUIDE G Æ L D E N D E F R A F O R Å R E T 2 0 0 3 T I L F O R Å R E T F R I T I D S J O B GUIDE GÆLDENDE FRA FORÅRET 2003 TIL FORÅRET 2004 02 FRITIDSJOBGUIDE WWW.JOBPATRULJEN.DK HVOR FINDER JEG Indledning...05 Arbejdsmiljø...06 Lønsatser...12 Oversigtsskema/arbejdstider...28

Læs mere

Arbejdsmiljø i værksteder

Arbejdsmiljø i værksteder Arbejdsmiljø i værksteder Forord Branchearbejdsmiljørådet (BAR) Jord til Bord udgiver denne vejledning om Arbejdsmiljø i værksteder med konkrete anvisninger, der gælder ved indretning af serviceværksteder

Læs mere

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med mindst 35 ansatte At-vejledning F.3.3

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med mindst 35 ansatte At-vejledning F.3.3 At-VEJLEDNING Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med mindst 35 ansatte At-vejledning F.3.3 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006,

Læs mere

INSTRUKTION OG OPLÆRING

INSTRUKTION OG OPLÆRING INSTRUKTION OG OPLÆRING INSTRUKTION OG OPLÆRING Denne vejledning giver gode råd om instruktion og oplæring i relation til arbejdsmiljøet. Du får vejledning i, hvordan den gode instruktion og oplæring kan

Læs mere

Helkropsvibrationer i anlægsgartneriet

Helkropsvibrationer i anlægsgartneriet Helkropsvibrationer i anlægsgartneriet Indholdsfortegnelse 2 Side Forord... 3 Vibrationer... 4 Hvad er helkropsvibrationer?... 5 Hvad siger reglerne?... 6 Følger af vibrationspåvirkning... 7 Vurdering

Læs mere

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 At-VEJLEDNING Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006, F.2.5

Læs mere

Når Arbejdstilsynet kommer på besøg i detailhandlen

Når Arbejdstilsynet kommer på besøg i detailhandlen Denne vejledning beskriver de forskellige former for tilsyn, som Arbejdstilsynet gennemfører, bl.a. screeningsbesøg og tilpasset tilsyn. Derudover finder du konkret information om, hvad det er Arbejdstilsynet

Læs mere

ARBEJDS MILJØ HÅNDBOG FOR CHAUFFØRER. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

ARBEJDS MILJØ HÅNDBOG FOR CHAUFFØRER. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros ARBEJDS MILJØ HÅNDBOG FOR CHAUFFØRER Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros FORORD Denne håndbog er skrevet til alle, der arbejder inden for transportområdet. Bogen handler om dine arbejdsforhold,

Læs mere

INSTRUKTION OG INTRODUKTION AF NYE MEDARBEJDERE I AUTOBRANCHEN

INSTRUKTION OG INTRODUKTION AF NYE MEDARBEJDERE I AUTOBRANCHEN INSTRUKTION OG INTRODUKTION AF NYE MEDARBEJDERE I AUTOBRANCHEN ! Denne pjece kan rekvireres hos Dansk Metal, Dansk Industri, Motorbranchens Arbejdsgiverforening og Ledernes Hovedorganisation, samt hos

Læs mere

Arbejdsmiljøhåndbog Godt arbejds- miljø på teatre

Arbejdsmiljøhåndbog Godt arbejds- miljø på teatre Arbejdsmiljøhåndbog Godt arbejdsmiljø på teatre 1 Forord 4 2 Indledning 6 3 Samarbejde om et godt arbejdsmiljø 8 3.1 Arbejdsmiljøorganisationen (AMO) 8 3.2 Den årlige arbejdsmiljødrøftelse 9 3.3 Uddannelse

Læs mere

Branchevejledning om. APV for festudlejere. Formålet med en APV er at forebygge skader

Branchevejledning om. APV for festudlejere. Formålet med en APV er at forebygge skader Branchevejledning om APV for festudlejere Formålet med en APV er at forebygge skader Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 1 2 APV - formål, krav og hvordan den laves... 2 2.1 Formålet med APV er at forebygge

Læs mere

20 1 4-1 5 GUIDE TIL FRITIDSJOB

20 1 4-1 5 GUIDE TIL FRITIDSJOB 20 1 4-1 5 GUIDE TIL FRITIDSJOB 1 GUIDE TIL FRITIDSJOB 5 GODE RÅD Guide til Fritidsjob udgivet af Jobpatruljen, juni 2014 Grafisk Design: Kristian Emil Petersen, kepdesign.dk Oplag: 120.000 REDAKTION 3F

Læs mere

Sikkerhedspjece. Blik- og Rørarbejderforbundet

Sikkerhedspjece. Blik- og Rørarbejderforbundet Ny version 2012 Sikkerhedspjece Blik- og Rørarbejderforbundet Pas nu på! Det skal ikke være farligt at gå på arbejde. Derfor er der regler for, hvordan arbejdsmiljøet og sikkerheden skal være på arbejdspladserne.

Læs mere

Retningslinier for en god ansættelse. værktøj2001. Er du ung i huset eller børnepasser?

Retningslinier for en god ansættelse. værktøj2001. Er du ung i huset eller børnepasser? Retningslinier for en god ansættelse værktøj2001 Er du ung i huset eller børnepasser? Er du ung i huset eller børnepasser er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte. Pjecen har til formål at beskrive,

Læs mere

Redaktion. Guide til Fritidsjob udgivet af Jobpatruljen, juni 2012 Grafisk Produktion: Tabula Rasa Oplag: 100.000

Redaktion. Guide til Fritidsjob udgivet af Jobpatruljen, juni 2012 Grafisk Produktion: Tabula Rasa Oplag: 100.000 2012/13 Guide til fritidsjob Guide til Fritidsjob udgivet af Jobpatruljen, juni 2012 Grafisk Produktion: Tabula Rasa Oplag: 100.000 Redaktion 3F Fælles Fagligt Forbund, Tim Callesen Dansk Artist Forbund,

Læs mere

Vejledning. til. Inatsisartutloven om. orlov og dagpenge ved graviditet, barsel og adoption

Vejledning. til. Inatsisartutloven om. orlov og dagpenge ved graviditet, barsel og adoption Departementet for Familie, Kultur, Kirke og Ligestilling Vejledning til Inatsisartutloven om orlov og dagpenge ved graviditet, barsel og adoption Marts 2013 Indholdsfortegnelse side 1. Indledning 4 2.

Læs mere