KL høringssvar vedr. bekendtgørelse og vejledninger til Grønt Danmarkskort, udviklingsområder samt lokale naturråd

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KL høringssvar vedr. bekendtgørelse og vejledninger til Grønt Danmarkskort, udviklingsområder samt lokale naturråd"

Transkript

1 KL høringssvar vedr. bekendtgørelse og vejledninger til Grønt Danmarkskort, udviklingsområder samt lokale naturråd KL takker for modtagelse af bekendtgørelse og vejledninger til Grønt Danmarkskort, udviklingsområder samt lokale naturråd. KL vil gerne kvittere for, at der med den igangværende planlovsrevision gives mulighed for at udpege udviklingsområder ved kysterne. Dermed er der tilvejebragt bedre rammer for, at kommunerne fremover kan planlægge for tiltag, der styrker udvikling og vækst lokalt. Dog forventes kravet om landsplandirektiver at gøre administrationen af områderne noget tung. KL anbefaler, at der indføres en ekstra ansøgningsrunde i foråret 2018, som til dels kan kompensere herfor. Side 1 af 9 Ligeledes mener KL, at det er meget positivt, at Grønt Danmarkskort bevares og styrkes i en revideret planlov. Nogle kommuner er i disse måneder allerede i gang med at vedtage første generation af Grønt Danmarkskort, mens andre endnu har til gode at lave udpegningerne. Kommunerne ser frem til at komme i gang, hvad enten det drejer sig om at videreudvikle et allerede etableret Grønt Danmarkskort, eller udpegningsarbejdet først skal til at begynde. Med den fremsendte bekendtgørelse om etablering af lokale naturråd får kommunerne formaliseret opgaven med at sikre en bred inddragelse af lokale interessenter i arbejdet med Grønt Danmarkskort. Etablering af lokale naturråd har længe været et ønske hos kommunerne. KL anbefaler dog en justering af tidsplanen således, at de politiske intentioner og ønsker med naturrådene også kan omsættes i en kommunal planproces. Med det aktuelle planlovsforslag er der lagt vægt på at sikre en tæt sammenhæng mellem hhv. de nye udpegninger af udviklingsområder og Grønt Danmarkskort. Det ønske kan KL fuldt ud tilslutte sig, idet parallelle forløb kan give god mulighed for at planlægge både strategisk og afbalanceret i den enkelte kommune. Proceskravene bør imidlertid tilpasses kommunernes forskellige situationer, særligt under hensyntagen til de kommuner, der i disse måneder er ved at vedtage 1. generation Grønt Danmarkskort. Da det ikke indenfor høringsfristen har været muligt at forelægge høringssvaret politisk, tages der forbehold for efterfølgende politisk behandling heraf. Overordnede budskaber Der bør indføres en ekstra ansøgningsrunde til udviklingsområder i foråret 2018, så de kommuner, der ikke kan nå ansøgningsfristen d. 1

2 15. oktober 2017, ikke tvinges til at vente helt indtil 2020/2021 med at få tilsagn om udpegning af udviklingsområder Der bør ikke være krav om miljøvurdering af kommuneplanstrategien før ansøgning om udviklingsområder. Vejledningens passager herom bør derfor slettes Kommunernes arbejde med Grønt Danmarkskort sker af lovgivningsmæssige årsager i forskellig takt, hvilket bør adresseres i vejledningen om Grønt Danmarkskort. Det skal stå helt klart for kommunerne, hvordan de skal forholde sig ift. deres konkrete situation Det særlige krav om en fornyet udpegning af Grønt Danmarkskort for kommuner, der ønsker at ansøge om udviklingsområder pr. 15. oktober 2017, fremgår ikke af vejledningsudkastet til Grønt Danmarkskort. KL anbefaler i øvrigt, at det for disse kommuner bør være muligt at anvende det allerede vedtagne Grønt Danmarkskort i deres kommuneplantillæg for Grønt Danmarkskort og nye udviklingsområder Fristen for etablering og afvikling af lokale naturråd undergraver intentionerne om en styrket borgerinddragelse. KL foreslår en justering af tidsplanen, samt en mulighed for kommunerne til at danne de tværgående samarbejder om lokale naturråd, der opleves mest hensigtsmæssige Side 2 af 9 Der er behov for en ekstra ansøgningsrunde til udviklingsområder i foråret 2018 Det er KL s vurdering, at det bliver en stor udfordring for mange kommuner at nå ansøgningsfristen om udviklingsområder inden d. 15. oktober Den reviderede planlov ventes at træde i kraft pr. 1. juli En del kommuner er allerede i gang med at forbedre ansøgningsmateriale, men der vil fx ikke kunne igangsættes en offentlig høring af planstrategien, førend loven er trådt i kraft. Det vil imidlertid være en væsentlig prioritet for mange kommuner at deltage i første ansøgningsrunde. Dette skal især ses i lyset af, at de ansøgte udviklingsområder tidligst godkendes af staten i efteråret 2018, hvorefter der ydermere venter en kommuneplanproces. Selv for de kommuner, der vælger den første ansøgningsrunde, vil der derfor gå lang tid fra den kommunale proces med, at udpegningerne starter, til man reelt kan begynde at tage områderne i anvendelse efter et mere lempeligt regelsæt. Afventer man den efterfølgende ansøgningsproces vil udpegningerne have endnu længere udsigter, idet disse udviklingsområder tidligst godkendes i et landsplandirektiv omkring årsskiftet 2020/21, hvorefter der afventer en kommuneplanproces. At nå den første ansøgningsrunde vil formentlig kun være muligt for de kommuner, der i forvejen har lavet en landskabskarakteranalyse, har et godt overblik over hvilke områder der ønskes udpeget (fra tidligere planprocesser), har deres naturudpegninger klar, samt har mulighed for til eksempel at

3 lægge ekstra byrådsmøder hen over sommerferien, med henblik på at afvikle en offentlig høring af planerne i juli og august 2017, på baggrund af en beslutning i kommunalbestyrelsen. Derfor bør der også være en mulighed for de kommuner, der ikke kan nå ansøgningsrunden d. 15. oktober 2017 om at ansøge om udviklingsområder på et tidligere tidspunkt end ultimo Konkret foreslås det, at ansøgningsfristen om udviklingszoner d. 15. oktober 2017 suppleres med en ekstra ansøgningsrunde med frist d. 15. april Dette vil kompensere de kommuner, der af de forskellige ovennævnte grunde ikke kan nå ansøgningsfristen d. 15. oktober 2017 eller som blot ønsker en proces, hvor der er mere tid til udpegningsarbejdet, flere politiske drøftelser, bedre vilkår for bred borgerinddragelse ect. Side 3 af 9 Der bør ikke være krav om miljøvurdering af kommuneplanstrategien før ansøgning om udviklingsområder En kommuneplanstrategi er først og fremmest en politiske strategi der anviser, hvilke overordnede temaer kommunen ønsker at genbesøge i sin kommuneplan. Det er som udgangspunkt ikke et dokument, der miljøvurderes efter lov om miljøvurdering. Af fremsendte udkast til Vejledning om udviklingsområder fremgår det imidlertid på s. 13 (skemaet), at kommunerne forventes at gennemføre en miljøvurdering efter miljøvurderingsloven af forslag til kommuneplanstrategi. Denne forventning - eller krav - fremgik ikke af det fremsatte planlovsforslag, ej heller i den fremsendte skrivelse til kommunerne fra Erhvervsministeriet af d. 10. februar Det forslås derfor, at formuleringen udgår, og at det fortsat er op til kommunen selv at foretage vurderingen af, om kommuneplanstrategien skal miljøvurderes efter miljøvurderingsloven. Kommunernes arbejde med Grønt Danmarkskort sker af lovgivningsmæssige årsager i forskellig takt, hvilket bør adresseres i vejledningen om Grønt Danmarkskort Bestemmelserne omkring Grønt Danmarkskort har været en del af planloven siden november Processen omkring Grønt Danmarkskort hos de relevante statslige myndigheder, og derfor også blandt kommunerne, har dog været noget rodet. Det skyldes de seneste års varierende politiske udmeldinger om Grønt Danmarkskorts fremtid, herunder fraværet af Grønt Danmarkskort i de senest udsendte statslige interesser fra december 2015 samt i det løbende statslige plantilsyn. I juni 2016 blev der imidlertid indgået et bredt forlig om planloven på Christiansborg, hvoraf det fremgik, at Grønt Danmarkskort skulle bevares og styrkes. I ca. 1 år har kommunerne derfor været bekendte med, at udpegning af Grønt Danmarkskort fastholdes som et krav til kommuneplanrevisionen. Langt de flest kommuner, jf. Erhvervsstyrelsen ca kommuner, behandler og vedtager deres kommuneplan i foråret/sommeren I den forbindelse har en hel del kommuner allerede udarbejdet de nye retningslinjer for Grønt Danmarkskort.

4 Samtidig er der en del kommuner som, grundet tidlig vedtagelse af kommuneplanen fx i foråret 2016 (dvs. før planlovsforliget), endnu ikke har lavet arbejdet med udpegning af Grønt Danmarkskort. Eller kommuner som aktivt har valgt at udskyde udpegningen til næste planperiode, dvs , bl.a. med baggrund i, at Grønt Danmarkskort pt. ikke indgår i de statslige interesser. Som konsekvens af denne politiske proces er kommunerne meget forskellige steder i deres arbejde med Grønt Danmarkskort. Dette adresseres imidlertid nærmest ikke i vejledningsudkastet, der blot henviser til lovens bestemmelser om, at kommunerne skal udpege Grønt Danmarkskort ved næste revision af kommuneplanen. Side 4 af 9 Det bør gøres meget tydeligere i vejledningen, hvordan kommunerne forholder sig i de forskellige situationer. Det særlige krav om en fornyet udpegning af Grønt Danmarkskort for kommuner, der ønsker at ansøge om udviklingsområder pr. 15. oktober 2017, fremgår ikke af vejledningsudkastet til Grønt Danmarkskort KL er, af Erhvervsstyrelsen, blevet gjort opmærksom på, at der for de kommuner som ønsker at ansøge om udviklingsområder i første ansøgningsrunde (dvs. pr. 15. oktober 2017) er et krav om, at kommunen skal have lavet en fornyet udpegning af Grønt Danmarkskort, også selvom kommunen lige har vedtaget Grønt Danmarkskort i foråret Det er et krav, at den fornyede udpegning skal laves med input fra de kommende lokale naturråd. For ansøgningskommunerne skal dette senest ske i forbindelse med vedtagelse af et kommuneplantillæg fx ultimo om udpegning af udviklingsområder. Dette krav ses imidlertid ikke at være beskrevet i vejledningsudkastet, hvilket er problematisk for kommunernes tilrettelæggelse af planprocesserne samt for forståelsen af høringsmaterialet. Derudover mener KL, at kravet er meget uhensigtsmæssigt for de kommuner, der lige har færdiggjort deres Grønt Danmarkskort i god tro, herunder gennemført borgerinddragelse, inddraget lokale grønne råd, haft lodsejerdialog, gennemført politiske drøftelser mv. Disse kommuner tvinges nu til at gentage processen én gang til indenfor kort tid, såfremt de ønsker at udpege udviklingsområder i første ansøgningsrunde. KL anbefaler, at det for disse kommuner bør være muligt at anvende det allerede vedtagne Grønt Danmarkskort, og at paralleliteten i udpegninger af hhv. Grønt Danmarkskort og udviklingsområder således træder i kraft i den almindelig planturnus. Endvidere skal KL gøre opmærksom på, at et nyt krav til disse kommuner, om at gentage processen med Grønt Danmarkskort 1 år efter det nuværende kort er vedtaget, er unødigt udgiftsdrivende og bør indgå i den kommende DUT forhandling på området. Fristen for etablering og afvikling af det lokale naturrådsarbejde undergraver intentionerne om en styrket borgerinddragelse

5 Med afsæt i status for kommunernes arbejde med Grønt Danmarkskort, er der behov for at adressere et andet væsentligt problem i det fremsendte høringsmateriale. Bekendtgørelsesudkastet indeholder krav om, at kommunerne opretter lokale naturråd, hvis formål er at rådgive kommunalbestyrelserne i udpegning af områder, der skal indgå i Grønt Danmarkskort. Naturrådene er tværkommunale og skal etableres efter en på forhånd defineret geografisk opdeling. Naturrådene skal være etableret senest 15. oktober Forinden skal gives en frist på minimum 4 uger for foreninger og organisationer til at udpege medlemmer. Naturrådene skal have færdiggjort deres arbejde senest 15. april Side 5 af 9 Set i lyset af, at kommunerne dels er meget forskellige steder i processen med Grønt Danmarkskort, dels at den skitserede tidsplan for etablering af naturrådene og det tværkommunale samarbejde er uhørt stram, er der stærkt behov for en anden tidsplan omkring de kommende naturråd. Dette er en helt nødvendig forudsætning, såfremt de lokale naturråd skal blive den inddragelsesmæssige succes, som der er lagt op til. KL er blevet oplyst om, at målet med den hurtige nedsættelse af naturrådene er, at naturrådenes arbejde kan indgå i en hurtig fornyelse af Grønt Danmarkskort som krævet i de kommuner, der ønsker at ansøge om udviklingsområder i første ansøgningsrunde d. 15. oktober Når de nye udviklingsområder skal vedtages via fx et kommuneplantillæg ultimo 2018, skal det fornyede Grønt Danmarkskort indgå i samme tillæg, så der kan ske en parallel udpegning. Udover at man som tidligere nævnt bør genoverveje dette krav for de kommuner, der netop har vedtaget Grønt Danmarkskort, så er den meget stramme tidsplan for nedsættelse af de lokale naturråd en stor barriere ift. at få en fornuftig og inddragende proces omkring rådenes arbejde. Samtidig vil en mindre justering af tidsplanen, set med KL s øjne, ikke kompromittere de øvrige kommuners mulighed for at nå at lave parallel udpegninger af hhv. Grønt Danmarkskort og udviklingsområder fx ultimo Konkret foreslår KL, at tidsplanen forskydes således, at frist for rådendes oprettelse fastsættes til 15/1 2018, herunder frist for kommunerne d. 1/ til at oplyse, hvem der skal være sekretariatets kommune. De lokale naturråd gives en frist for afslutning af deres arbejde pr. 15/7 2018, hvorefter kommunerne vurderes at have tilstrækkelig tid til, at inddrage naturrådenes arbejde i deres eventuelle kommuneplantillæg i forbindelse med Grønt Danmarkskort. For de kommuner, der ikke ansøger om udviklingsområder i første runde, kan naturrådendes anbefalinger indgå i forbindelse med den almindelige kommuneplanrevision på det tidspunkt, hvor denne finder sted. Den justerede tidsfrist giver endvidere mulighed for, at kommunerne umiddelbart efter sommerferien og indenfor en nærmere fastsat tidsfrist, på fx en måneds tid, får lejlighed til af afklare med nabokommunerne, hvor grænserne for de tværgående samarbejder mest hensigtsmæssigt trækkes. Heri

6 kan indgå overvejelser om eksisterende geografisk og/eller organisatoriske sammenhænge på tværs. KL har, ved flere lejligheder, gjort opmærksom på behovet for sådan en proces. Øvrige bemærkninger til vejledning om udviklingsområder Vejledningsudkastet er klart og overskueligt og giver en god introduktion til de nye muligheder og den overordnede metode. Generelt finder KL som nævnt fortsat, at de administrative rammer for udpegning af udviklingsområderne, herunder særligt kravet om landsplandirektiver, er usædvanlig tung og ufleksibel. Det gælder både for de indledende udpegninger samt for muligheden for løbende at justere, forskyde ect. ift. den lokale udvikling og vækstpotentialer. Dette kunne have været varetaget mere smidigt i en almindelig kommuneplanproces. Side 6 af 9 Det fremgår af vejledningen, at udviklingsområder ikke kan udpeges inden for områder med særlige landskabsinteresser. At et område har særlige landskabsinteresser er ikke ensbetydende med, at alle arealer er sårbare over for byggeri og ændringer, og udpegningen bør derfor ikke udelukke, at der på enkelte lokaliteter kan ske en udvikling. Der bør gives mulighed for en konkret lokal vurdering heraf. Det fremgår på side 3, afsnit 5, at i udviklingsområderne gælder planlovens generelle regler for ferie- og fritidsanlæg samt sommerhusområder. Dette kan tolkes således, at disse anvendelser ikke er omfattet af de planlægningsmæssige lempelser ift. kystnærhedszonen. Det bør være helt klart i såvel lovteksten som i vejledningen, hvad der gælder. Med afsæt i vejledningens formulering af, at udviklingsområder kan omhandle udvikling af turismefaciliteter, bør det indarbejdes i vejledningen, at udviklingsområder også kan udpeges i relation til eksisterende sommerhusområder og større feriefritidsbebyggelse, da disse i planlægningssammenhæng kan sidestilles med byer ift. brugen af området. Det fremgår af vejledningen, at der i kommuneplanstrategien skal ske en konkret udpegning af de påtænkte udviklingsområder samt, at kommuneplanstrategien skal offentliggøres på plansystem.dk. Det bør i den forbindelse sikres, at plansystem.dk kan håndtere en planstrategi indberetning med udpegning på kort. Det fremgår på side 6, at udviklingsområder ikke vil kunne indgå i Grønt Danmarkskort. KL skal gøre opmærksom på, at lovforslagets opdeling af områder, hvor der kan være hhv. natur og byudvikling, ikke bør begrænse kommunernes muligheder for at planlægge for en multifunktionel anvendelse. KL skal derfor igen opfordre til, at opdelingen blødes op. I den forbindelse skal det påpeges, at byudvikling m.m. kan være en måde til at finansiere realiseringen af planlagte grønne korridorer, hvorved den endelige afgræsning samt realisering af nyt naturindhold mv. først fastsættes undervejs i processen. Bliver udpegningerne for fastlåste svækkes de mekanismer, der driver realiseringen af en kommunal planlægning.

7 I forhold til Grønt Danmarkskort er det især de potentielle overordnede dele af udpegningen, som bør kunne tilrettes løbende i takt med udviklingen, så længe den overordnede forbindelseslinje fastholdes, og de eksisterende naturværdier, friluftslivets muligheder, samt dyr og planters bevægelsesveje sikres og udbygges. Det bør i den forbindelse nævnes, at udpegningen af de potentielle naturområder i Grønt Danmarkskort ikke blot har til hensigt at planlægge for nye konkrete naturområder. Udpegningen skal også planlægge for forbindelseslinjer, som ikke skal udfyldes med natur men i stedet skal sikre, at de enkelte naturarealer har en fornuftig indbyrdes afstand og størrelse, der kan opretholde et naturligt dyre- og planteliv. Side 7 af 9 Samlet set kan fastholdelse af ovenstående bestemmelser, herunder den konkrete udmøntning i vejledningen, have den uheldige effekt, at der laves færre og mindre natur- og landskabsudpegninger i den kommunale planlægning. En mere hensigtsmæssig løsning kunne derfor være, at det i loven fastlægges, at den overordnede struktur i Grønt Danmarkskort skal fastholdes, og at planlægningen af udviklingsområder mv. skal medvirke til at sikre og udbygge eksisterende naturværdier, friluftslivets muligheder samt dyr og planters bevægelsesveje. Øvrige bemærkninger til vejledning om Grønt Danmarkskort Vejledningsudkastet er umiddelbart svært at forstå. Den relativt lange vejledning er præget af flere gentagelser med forskellig ordlyd, hvilket er med til at skabe forvirring om indholdet. I det følgende gives nogle konkrete eksempler herpå. Kommunernes mulighed for at foretage en prioritering i udpegningerne på baggrund af et konkret skøn beskrives forskelligt i vejledningen. På s.3 fremgår det, at:.at kommunernes samlede udpegning af beliggenheden af naturområder med særlige naturbeskyttelsesinteresser samt økologiske forbindelser, potentielle naturområder og potentielle økologiske forbindelser tilsammen udgør kommunens bidrag til Grønt Danmarkskort. samt s. 5: Med den seneste ændring af planloven skal kommunerne fortsat udpege de særlige naturbeskyttelsesinteresser og potentielle naturområder. Den samlede udpegning heraf vil udgøre Grønt Danmarkskort På s. 9 fremgår det imidlertid, at: Der er indlagt et vist skøn for kommunerne til på baggrund af anvendelse af digitale naturkort og de nationale kriterier at vurdere, hvilke områder, som konkret skal udpeges til at indgå i Grønt Danmarkskort samt s.13 og kan på den måde danne udgangspunkt for kommunernes videre konkrete vurdering af, hvilke områder der skal udpeges til at indgå i Grønt Danmarkskort KL mener, at vejledningen bør gøres mere tydelig og konsekvent på dette område, og at der i den forbindelse bør lægges vægt på at understrege, og evt. eksemplificere, de kommunale skønsmuligheder.

8 I vejledningen s. 7 lægges vægt på, at kommunerne som planlægningsmyndighed har ansvar for at afveje de enkelte interesser i arealanvendelsen via redegørelsen til kommuneplanen, og at dette også gælder ved udpegning af Grønt Danmarkskort. Samtidig konstateres det, længere nede på samme side, at for eksempel beliggenheden af arealer til lokalisering af driftsbygninger og store husdyrbrug ikke vil være foreneligt med udpegningen af Grønt Danmarkskort. Dette ses ikke at være i overensstemmelse med det lovgrundlag vejledningen er skrevet på baggrund af. Tværtimod så konstateres i ministeriets eget høringsnotat af 17. januar 2017 s. 25, at Det er op til kommunerne i forbindelse med udpegningerne at foretage en planlægningsmæssig afvejning af om områder udpeget til Grønt Danmarkskort samtidig kan udpeges til andre formål, så længe eventuelle andre udpegninger ikke kollidere med naturbeskyttelsesinteresserne eller formålet med Grønt Danmarkskort Side 8 af 9 Når førnævnte formulering om store husdyrbrug er problematisk, er det også fordi arealer til lokalisering af driftsanlæg på store husdyrbrug er forholdsvis store arealer, hvor anlæggets nøjagtige placering ikke er kendt. Derfor er der også inden for disse arealer allerede i dag udpeget områder til potentielle økologiske forbindelser. Dertil kommer, at omfanget af kommunernes arealudpegninger til store husdyrbrug er meget forskellige, idet de bygger på meget forskellige forudsætninger og ønsker for udpegningerne. Nogle kommuner har udlagt meget store arealer, mens andre kommuner har meget snævre udpegninger. I førstnævnte situation vil den beskrevne afgrænsning betyde, at betragtelige dele af disse kommuner ikke kan indgå i Grønt Danmarkskort, selvom der skulle være et politisk ønske herom, samt en vurdering af, at det i det konkrete tilfælde ikke skaber interessekonflikter. Konkret foreslås, at formuleringen ændres således at der står, at en udpegning til store husdyrbrug kan være uforeneligt med placering indenfor Grønt Danmarkskort. Af vejledningen fremgår det, at afsnit 2.2. beskriver kommunernes hidtidige planlægning for naturbeskyttelsesinteresser, mens de nye krav til Grønt Danmarkskort som følge af 2017 planlovsændringen udfoldes i afsnit 3. Ved gennemlæsning af de to afsnit er det imidlertid meget uklart, hvad der præcist er de nye krav til udpegning af Grønt Danmarkskort, og dette bør gøres mere klart. Øvrige bemærkninger til vejledning om lokale naturråd Vejledningen fremstår generelt klar og overskuelig og giver et godt billede af rammerne for de lokale naturråd. Helt generelt savnes det også her, at vejledningen afspejler den aktuelle situation der handler om, at nogle kommuner lige har lavet Grønt Danmarkskort, mens andre kommuner endnu ikke er gået i gang, som følge af de tidligere nævnte årsager.

9 Af indledningen fremgår det fx, at kommunerne ifølge planloven skal have planlagt for varetagelsen af naturbeskyttelsesinteresserne og i den forbindelse have udpeget Grønt Danmarkskort inden udgangen af Derudover kan det undre, at det nævnes præcist i denne sammenhæng, hvor det handler om at nedsætte lokale naturråd, der først færdiggør deres arbejde i foråret 2018, jf. den foreslåede tidsplan. Af vejledningsudkastet (samt bekendtgørelsens bestemmelser) fremgår det, at det bliver et ressourcekrævende arbejde for kommunerne, og særligt sekretariatskommunerne, at sekretariatsbetjene naturrådene. Dette skal afspejles i den økonomiske kompensation til kommunerne som følger af bekendtgørelsen. Side 9 af 9 Med venlig hilsen Marie Louise Madsen Kontorchef, KL s kontor for teknik og miljø

Vejledning om udviklingsområder

Vejledning om udviklingsområder Vejledning om udviklingsområder ERHVERVSSTYRELSEN Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø Indledning Med moderniseringen af planloven åbnes der mulighed for, at kommunerne kan udpege udviklingsområder.

Læs mere

Vejledning om udviklingsområder. Planlægning og byudvikling

Vejledning om udviklingsområder. Planlægning og byudvikling Vejledning om udviklingsområder Med moderniseringen af planloven åbnes der mulighed for, at kommunerne kan udpege udviklingsområder i kystnærhedszonen. Planlægning og byudvikling Indledning Med moderniseringen

Læs mere

Tilsyn med Grønt Danmarkskort. Natur- og Miljøkonference 2017 Tine N. Skafte

Tilsyn med Grønt Danmarkskort. Natur- og Miljøkonference 2017 Tine N. Skafte Tilsyn med Grønt Danmarkskort Natur- og Miljøkonference 2017 Tine N. Skafte Naturbeskyttelsesinteresser i kommuneplanen Hvad gør staten ved kommuneplanerne? Hvad kigger I efter? Hvornår er opgaven løst?

Læs mere

10 Ændring af Proces og tidsplan for revidering af kommuneplanen

10 Ændring af Proces og tidsplan for revidering af kommuneplanen Åbent punkt 10 Ændring af Proces og tidsplan for revidering af kommuneplanen 01.02.05P16-0168 Behandling Mødedato Åbent punkt Lukket punkt Økonomi- og Planudvalget 20-06-2017 10 Hvem beslutter Økonomi-

Læs mere

Forslag til modernisering af Planloven - Danmark i bedre balance. Jane Kragh Andersen, Erhvervsstyrelsen,

Forslag til modernisering af Planloven - Danmark i bedre balance. Jane Kragh Andersen, Erhvervsstyrelsen, Forslag til modernisering af Planloven - Danmark i bedre balance Jane Kragh Andersen, Erhvervsstyrelsen, Et oplæg om lovforslaget Politisk aftale Status for proces Hovedindhold i lovforslaget formålsbestemmelse

Læs mere

Nye udviklingsmuligheder ved kysterne. Sigmund Lubanski Underdirektør Erhvervsstyrelsen

Nye udviklingsmuligheder ved kysterne. Sigmund Lubanski Underdirektør Erhvervsstyrelsen Nye udviklingsmuligheder ved kysterne Sigmund Lubanski Underdirektør Erhvervsstyrelsen KONFERENCE TEKNIK & MILJØ 17 April 2017 Forslag til lov om ændring af lov om planlægning Aftale mellem regeringen,

Læs mere

Den reviderede planlov - set fra en planlæggers vinkel

Den reviderede planlov - set fra en planlæggers vinkel Den reviderede planlov - set fra en planlæggers vinkel Peer Frank - Niras planlægning Den reviderede planlov: Omfattende revision af planloven Vedrører Detailhandel Kystzonen Landzonen Grønt Danmarkskort

Læs mere

Udpegning af udviklingsområder og omlægning af sommerhusområder

Udpegning af udviklingsområder og omlægning af sommerhusområder Udpegning af udviklingsområder og omlægning af sommerhusområder inden for kystnærhedszonen Tillæg til Planstrategi 2016 Den moderniserede planlov giver nye muligheder for udpegning af udviklingsområder

Læs mere

Forslag til ændring af Planloven - Danmark i bedre balance. Christina Berlin Hovmand, kontorchef i Erhvervsstyrelsen

Forslag til ændring af Planloven - Danmark i bedre balance. Christina Berlin Hovmand, kontorchef i Erhvervsstyrelsen Forslag til ændring af Planloven - Danmark i bedre balance Christina Berlin Hovmand, kontorchef i Erhvervsstyrelsen Nyt fra Erhvervsstyrelsen Hvad er på dagsordenen i ERST? Baggrund for lovforslaget om

Læs mere

KL høringssvar til ændring af lov om planlægning vedr. produktionserhverv

KL høringssvar til ændring af lov om planlægning vedr. produktionserhverv Høringssvar KL høringssvar til ændring af lov om planlægning vedr. produktionserhverv KL takker for muligheden for at komme med bemærkninger til ændringsforslagene vedr. produktionserhverv til forslag

Læs mere

Kommuneplan 2017. Projektnavn Kommuneplan 2017. Bjarne Lanng og Trine G. Thomasen. Baggrund

Kommuneplan 2017. Projektnavn Kommuneplan 2017. Bjarne Lanng og Trine G. Thomasen. Baggrund Kommuneplan 2017 Projektnavn Kommuneplan 2017 Projektejer Peer M. Rexen Direktørområde Ole Slot Projektleder Bjarne Lanng og Trine G. Thomasen Baggrund - Formål Baggrund Vejen Kommune skal jf. Planloven

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG 13 til Kommuneplan 2013 for Furesø Kommune Ændring af den økologiske forbindelse Laanshøj Præstesø og kommuneplanramme 16B1

KOMMUNEPLANTILLÆG 13 til Kommuneplan 2013 for Furesø Kommune Ændring af den økologiske forbindelse Laanshøj Præstesø og kommuneplanramme 16B1 KOMMUNEPLANTILLÆG 13 til Kommuneplan 2013 for Furesø Kommune Ændring af den økologiske forbindelse Laanshøj Præstesø og kommuneplanramme 16B1 FORSLAG i offentlig høring fra den 5. december 2016 til den

Læs mere

KL høringssvar vedr. bekendtgørelse om byvækst

KL høringssvar vedr. bekendtgørelse om byvækst KL høringssvar vedr. bekendtgørelse om byvækst KL kvitterer for fremsendelse af udkast til bekendtgørelse om planlægning for udlægning af nyt byzoneareal. KL er meget tilfreds med, at der med bekendtgørelsesudkastet

Læs mere

Sammenfattende redegørelse

Sammenfattende redegørelse Sammenfattende redegørelse Kommuneplantillæg nr. 44 - Udpegning af potentielle områder til placering af solenergianlæg Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet Vejledning Hvad er en sammenfattende redegørelse?

Læs mere

Kommuneplan 2013-2025 for Langeland Kommune. Langeland Kommune Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing Telefon 6351 6000 www.langelandkommune.

Kommuneplan 2013-2025 for Langeland Kommune. Langeland Kommune Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing Telefon 6351 6000 www.langelandkommune. Kommuneplan 2013-2025 for Langeland Kommune Udarbejdet og udgivet af: Langeland Kommune Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing Telefon 6351 6000 www.langelandkommune.dk Ikrafttrædelsesdato: 14. april 2014 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Opfølgning på Grøn Vækst i kommuneplanlægningen. - Store husdyrbrug. - Store fælles biogasanlæg - Energiafgrøder

Opfølgning på Grøn Vækst i kommuneplanlægningen. - Store husdyrbrug. - Store fælles biogasanlæg - Energiafgrøder Opfølgning på Grøn Vækst i kommuneplanlægningen - Store husdyrbrug - Store fælles biogasanlæg - Energiafgrøder Oplæg ved Helga Grønnegaard Naturstyrelsen, Det åbne Land og Friluftsliv Baggrund Grøn Vækst-aftale

Læs mere

Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret

Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget 2014-2017 Borgmesterkontoret Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 15:45 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Ekstraordinært møde - Mødelokale 122, 1. sal, Hjørring

Læs mere

Godkendelse af Tillæg til Planstrategi 2016 for Udpegning af udviklingsområder og omlægning af sommerhusområder (2. forelæggelse)

Godkendelse af Tillæg til Planstrategi 2016 for Udpegning af udviklingsområder og omlægning af sommerhusområder (2. forelæggelse) Punkt 6. Godkendelse af Tillæg til Planstrategi 2016 for Udpegning af udviklingsområder og omlægning af sommerhusområder (2. forelæggelse) 2017-028176 By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender

Læs mere

Drejebog for Syddjurs Kommuneplan 2013

Drejebog for Syddjurs Kommuneplan 2013 Oplæg til Drejebog for Syddjurs Kommuneplan 2013 Det videre arbejde med byrådets visioner for Syddjurs Kommune med udgangspunkt i Planstrategi 2012 Udviklingsafdelingen, maj 2012 Indledning Syddjurs Kommune

Læs mere

Program for Kommuneplan Tids- og procesplan for revision politisk udgave

Program for Kommuneplan Tids- og procesplan for revision politisk udgave Indledning Køreplanen er en ramme for udarbejdelsen af en ny kommuneplan for Holstebro Kommune. I denne proces er der allerede udarbejdet en Kommuneplanstrategi 2015. Der skal nu arbejdes videre med udarbejdelsen

Læs mere

ODENSE LETBANE 1. ETAPE

ODENSE LETBANE 1. ETAPE 1 TILLÆG NR. 18 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE ODENSE LETBANE 1. ETAPE 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 HVAD ER EN KOMMUNEPLAN? I henhold til lov om planlægning skal der for hver kommune foreligge

Læs mere

Hvad betyder kommuneplanerne juridisk set

Hvad betyder kommuneplanerne juridisk set Hvad betyder kommuneplanerne juridisk set Helle Tegner Anker KU-Science/IFRO Plantekongres 2014 15. Januar 2014 Oversigt Kommuneplanernes indhold Visse begrænsninger! Kommuneplanernes retsvirkning Ej direkte

Læs mere

Notat om aftalte ændringer og suppleringer i Herning Kommunes forslag til Kommuneplan 2017

Notat om aftalte ændringer og suppleringer i Herning Kommunes forslag til Kommuneplan 2017 7. december 2016 Sag nr.: 2016-10545 /lismol + majbag Notat om aftalte ændringer og suppleringer i Herning Kommunes forslag til Kommuneplan 2017 Herning Kommune har sendt forslag til kommuneplan nr. 2017

Læs mere

2 REGELSÆTTET OMKRING DETAILHANDELSPLANLÆGNING I HOVEDSTADSOMRÅDET. T: D: Sortemosevej 2 F:

2 REGELSÆTTET OMKRING DETAILHANDELSPLANLÆGNING I HOVEDSTADSOMRÅDET. T: D: Sortemosevej 2 F: Notat Dragør Kommune SYDSTRANDSCENTERET 15. november 2011 Udarbejdet af MST Kontrolleret af Godkendt af 1 BAGGRUND FOR OPGAVEN På Kommunalbestyrelsens møde den 27. oktober blev det besluttet at opfordre

Læs mere

Kommuneplanlægningen Status og centrale emner

Kommuneplanlægningen Status og centrale emner Kommuneplanlægningen Status og centrale emner 1. Status på Kommuneplanen opbygning og indhold 2. Befolkningsprognose og demografisk udvikling 3. Boliger og erhverv status på areal og salg af bygge grunde

Læs mere

Lov om ændring af lov om planlægning. (Planlægning for almene boliger i nye boligområder)

Lov om ændring af lov om planlægning. (Planlægning for almene boliger i nye boligområder) UDKAST 17.11.2014 Forslag til Lov om ændring af lov om planlægning (Planlægning for almene boliger i nye boligområder) 1 I lov om planlægning, jf. lovbekendtgørelse nr. 587 af 27. maj 2013, som ændret

Læs mere

Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 for Odsherred Kommune - omhandlende potentielle økologiske forbindelser og naturområder

Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 for Odsherred Kommune - omhandlende potentielle økologiske forbindelser og naturområder PLAN, BYG OG ERHVERV Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 for Odsherred Kommune - omhandlende potentielle økologiske forbindelser og naturområder BAGGRUND FOR KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 1 I forbindelse med

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 13: Ændring i skovrejsningstema i området mellem Havnbjerg, Nordborg, Oksbøl

Kommuneplantillæg nr. 13: Ændring i skovrejsningstema i området mellem Havnbjerg, Nordborg, Oksbøl Kommuneplantillæg nr. 13: Ændring i skovrejsningstema i området mellem Havnbjerg, Nordborg, Oksbøl By & Landskab Rådhustorvet 7 6400 Sønderborg Tlf 88 72 40 72 E-mail by-landskab@sonderborg.dk Læsevejledning

Læs mere

Kommunale naturhandleplaner

Kommunale naturhandleplaner Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø, Aarhus Kommune Dato 13. marts 2017 Kommunale naturhandleplaner 2016-2021 Forslag om kommunale naturhandleplaner for 2016-2021. Planerne

Læs mere

Stenløse - Agertoftegårdsvej Ophævelse af kommuneplanramme O-29 Tillæg til Kommuneplan Forslag i høring: xx.måned - xx.

Stenløse - Agertoftegårdsvej Ophævelse af kommuneplanramme O-29 Tillæg til Kommuneplan Forslag i høring: xx.måned - xx. KOMMUNEPLANTILLÆG 06 Stenløse - Agertoftegårdsvej Ophævelse af kommuneplanramme O-29 Tillæg til Kommuneplan 2013-2025 Forslag i høring: xx.måned - xx.måned 20xx Kommuneplantillæg nr.8 til kommuneplan 2013-2025

Læs mere

Retningslinjer for naturrådene fastættes i bekendtgørelse og vejledning om etablering af lokale naturråd, som forventes udstedt primo august 2017.

Retningslinjer for naturrådene fastættes i bekendtgørelse og vejledning om etablering af lokale naturråd, som forventes udstedt primo august 2017. Dato 28. juni 2017 Side 1 af 5 Til Foreningsformænd og -sekretærer Nedsættelse af naturråd frist 1. september Med revisionen af planloven, der blev vedtaget den 1. juni 2017, er det slået fast, at der

Læs mere

Nye muligheder i landzonen

Nye muligheder i landzonen Nye muligheder i landzonen Advokat, Mark Christian Walters 53 Kort om zoneinddelingen Planlovens 34, stk. 1: Hele landet er opdelt i byzoner, sommerhusområder og landzoner. De overordnede retningslinjer

Læs mere

Forslag til modernisering af Planloven - Danmark i bedre balance

Forslag til modernisering af Planloven - Danmark i bedre balance Forslag til modernisering af Planloven - Danmark i bedre balance Christina Berlin Hovmand, kontorchef i Erhvervsstyrelsen, Planlægning og Byudvikling Ny regering (VLAK) Ny minister (Brian Mikkelsen) Vi

Læs mere

FORSLAG TIL TILLÆG NR. 30 TIL KOMMUNEPLAN FOR ODENSE KOMMUNE

FORSLAG TIL TILLÆG NR. 30 TIL KOMMUNEPLAN FOR ODENSE KOMMUNE FORSLAG TIL TILLÆG NR. 30 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE KORUP BYDELSCENTER TILLÆG TIL HOVEDSTRUKTUR OG ÆNDRING AF KOMMUNEPLANOMRÅDE 9 KORUP HVAD ER EN KOMMUNEPLAN? I henhold til lov om planlægning

Læs mere

Danske planchefers årsmøde. Holger Bisgaard, Kontorchef, Naturstyrelsen

Danske planchefers årsmøde. Holger Bisgaard, Kontorchef, Naturstyrelsen Danske planchefers årsmøde Holger Bisgaard, Kontorchef, Naturstyrelsen Regeringsgrundlaget Naturen Sikring og udvikling af en varieret og mangfoldig natur, der er tilgængelig og til glæde for alle i både

Læs mere

Notat. Serviceeftersyn af gældende lokalplaner for eksisterende tunge erhvervsområder Teknisk Udvalg. Planlægning og Byggeri

Notat. Serviceeftersyn af gældende lokalplaner for eksisterende tunge erhvervsområder Teknisk Udvalg. Planlægning og Byggeri Notat Emne: Til: Kopi til: Serviceeftersyn af gældende lokalplaner for eksisterende tunge erhvervsområder Teknisk Udvalg Bünyamin Simsek Punkt 5 til Teknisk Udvalgs møde- mandag den 15. april 2013. Planlægning

Læs mere

Forslag til Tillæg nr. 26 til Kommuneplan 2013 Naturpark Randers Fjord. Randers Kommune. Forslag til Kommuneplantillæg 26

Forslag til Tillæg nr. 26 til Kommuneplan 2013 Naturpark Randers Fjord. Randers Kommune. Forslag til Kommuneplantillæg 26 Forslag til Tillæg nr. 26 til Kommuneplan 2013 Naturpark Randers Fjord Randers Kommune Forslag til BAGGRUND OG REDEGØRELSE Der udarbejdes et tillæg til Kommuneplan 2013 for Randers Kommune, fordi Byrådet

Læs mere

Landbrug & Fødevarers bemærkninger til ændringsforslag til L 121 om modernisering af planloven.

Landbrug & Fødevarers bemærkninger til ændringsforslag til L 121 om modernisering af planloven. Dato 27. april 2017 Side 1 af 5 Erhvervsstyrelsen Langelinie Allé 17 2100 København Ø erst@erst.dk Landbrug & Fødevarers bemærkninger til ændringsforslag til L 121 om modernisering af planloven. Erhvervsstyrelsen

Læs mere

Syddjurs Kommuneplan 2016 Hidtidig proces og endelige vedtagelse

Syddjurs Kommuneplan 2016 Hidtidig proces og endelige vedtagelse Syddjurs Kommuneplan 2016 Hidtidig proces og endelige vedtagelse Gennemgang af Fokuspunkterne for kommuneplanrevisionen 2016 og proces indtil nu Indstillede væsentlige ændringer i forbindelse med den endelige

Læs mere

FORSLAG - Tillæg nr. 5

FORSLAG - Tillæg nr. 5 FORSLAG - Tillæg nr. 5 Boliger og erhverv ved Ærtekildevej Kommmuneplan 2013-2025 Marts 2016 2 Hvad er et kommuneplantillæg? Et kommuneplantillæg er et supplement til den eksisterende kommuneplan. Et kommuneplantillæg

Læs mere

Planlovsystemet. Landinspektør Helle Witt, By- og Landskabsstyrelsen

Planlovsystemet. Landinspektør Helle Witt, By- og Landskabsstyrelsen Planlovsystemet Landinspektør Helle Witt, By- og Landskabsstyrelsen Miljøministeriet fra oktober 2007 Ministeren Departement Center for Koncernforvaltning Naturklagenævn Miljøklagenævn Miljøstyrelsen By-

Læs mere

Forslag til modernisering af Planloven - Danmark i bedre balance

Forslag til modernisering af Planloven - Danmark i bedre balance Forslag til modernisering af Planloven - Danmark i bedre balance Holger Bisgaard, Planlægning og Byudvikling, maj 2017 Status Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti fra juni 2016.

Læs mere

Danmark i balance. Ved kontorchef Sanne Kjær

Danmark i balance. Ved kontorchef Sanne Kjær Danmark i balance Ved kontorchef Sanne Kjær Baggrund for lovændringen Kort gennemgang af L424 Nye muligheder for yderområderne Revision af detailhandelsbestemmelserne Fjernelse af tilslutningspligt til

Læs mere

Indstilling. Ny høring af statens vandplaner. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 29. oktober Aarhus Kommune

Indstilling. Ny høring af statens vandplaner. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 29. oktober Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Den 29. oktober 2013 Ny høring af statens vandplaner Aarhus Kommune Natur og Miljø Teknik og Miljø Forslag til Aarhus Kommunes høringssvar til statens vandplaner,

Læs mere

- set med kommunale briller. Lars Linneberg, biolog

- set med kommunale briller. Lars Linneberg, biolog Grønt Danmarkskort - set med kommunale briller Lars Linneberg, biolog set med kommunale briller AGENDA Hvad er Grønt Danmarkskort? Ikast-Brande Kommune Fra regionplan til kommuneplan Forslag til nye udpegninger

Læs mere

Opgørelse over kommunernes Naturkapital. Grønt Råds møde den 23. februar 2017

Opgørelse over kommunernes Naturkapital. Grønt Råds møde den 23. februar 2017 Opgørelse over kommunernes Naturkapital Grønt Råds møde den 23. februar 2017 Kommunernes Naturkapital Hvordan ser det ud for Assens Kommune? Naturkapital på 14 ud af 100 point (100 = natur uden tab af

Læs mere

ADMINISTRATIONSGRUNDLAG

ADMINISTRATIONSGRUNDLAG ADMINISTRATIONSGRUNDLAG Retningslinjer vedrørende administration af planlovens bestemmelser om planlægning for almene boliger (blandet boligsammensætning) 1. Indledning Aarhus vokser hastigt i disse år.

Læs mere

4. Eksempel på trin for trin anvendelse af Digitale Naturkort og nationale kriterier

4. Eksempel på trin for trin anvendelse af Digitale Naturkort og nationale kriterier NOTAT Naturbeskyttelse J.nr.001-16505 Ref. BPC, TNS Udkast til vejledning om Grønt Danmarkskort og naturbeskyttelsesinteresser Indhold 1. Indledning 2. Kommunernes planlægning for Grønt Danmarkskort og

Læs mere

Kommuneplan 2017-2028 Orientering om kommende proces for revision af kommuneplanen

Kommuneplan 2017-2028 Orientering om kommende proces for revision af kommuneplanen Kommuneplan 2017-2028 Orientering om kommende proces for revision af kommuneplanen Lokalrådskonference 7. november 2015 v. Anne-Mette Lade Teknik- og Miljøafdelingen, Silkeborg Kommune 1 PLANLOVEN Den

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

Kommunernes hjemmel til at lave særregler i kommune- og lokalplanlægningen

Kommunernes hjemmel til at lave særregler i kommune- og lokalplanlægningen Notat Det åbne land og friluftsliv J.nr. NST-103-00050 Ref. HWI/HINEL Den 11. april 2011 Kommunernes hjemmel til at lave særregler i kommune- og lokalplanlægningen Vindmølleindustrien har med pressemeddelelse

Læs mere

Referat af møde i Byplanudvalget

Referat af møde i Byplanudvalget GENTOFTE KOMMUNE Referat af møde i Byplanudvalget Mødetidspunkt 04-05-2017 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Protokollen blev læst og mødet hævet kl.: 17:20 Tilstede: Marianne Zangenberg, Christian

Læs mere

Planklagenævnet har modtaget en klage over, at Assens Kommune har vedtaget kommuneplantillæg nr.17.

Planklagenævnet har modtaget en klage over, at Assens Kommune har vedtaget kommuneplantillæg nr.17. 27. marts 2017 Sagsnr. NMK-33-03798 KlageID: 105554 INROE-NMKN AFGØRELSE i sag om klage over Assens Kommunes endelige vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 17 - Revision af temaet Landskab Planklagenævnet

Læs mere

Planer for vand og natur. Hans Chr. Karsten, Skov- og Naturstyrelsen

Planer for vand og natur. Hans Chr. Karsten, Skov- og Naturstyrelsen Planer for vand og natur Hans Chr. Karsten, Skov- og Naturstyrelsen Planlovens 14 stk. 4 Kommuneplanen må ikke stride mod En vandplan, en Natura 2000-plan, handleplaner for realiseringen af disse planer,

Læs mere

Forslag til lov om ændring af lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven)

Forslag til lov om ændring af lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven) Finanstilsynet Juridisk kontor Århusgade 110 2100 København Ø hoeringer@ftnet.dk belhvl@ftnet.dk Dato: 24. august 2016 Forslag til lov om ændring af lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og

Læs mere

Kommuneplan for Odense Kommune Forslag til tillæg nr. 7

Kommuneplan for Odense Kommune Forslag til tillæg nr. 7 Kommuneplan 2016-2028 for Odense Kommune Forslag til tillæg nr. 7 Serviceområde på Blækhatten 25 Ændring af kommuneplanområde 4 Rosengård Holluf Pile Tornbjerg - Fraugde Hvad er en Kommuneplan? I henhold

Læs mere

3. Baggrund. 4. Relationer til mål. 5. Sagsfremstilling

3. Baggrund. 4. Relationer til mål. 5. Sagsfremstilling Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 12. marts 2013 Aarhus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø 1. Resume Denne indstilling er en opfølgning på muligheden for at etablere

Læs mere

Planteavlskongres 2012

Planteavlskongres 2012 Planteavlskongres 2012 Plads til landbruget i planlægningen Indhold Fakta om Ringkøbing Skjern Kommune Planstrategi 2011 Revision af kommuneplanen iht. landbrug og biogasanlæg Ringkøbing-Skjern Kommune

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task

Læs mere

Grønt Danmarkskort og naturbeskyttelsesinteresser Vejledning

Grønt Danmarkskort og naturbeskyttelsesinteresser Vejledning Grønt Danmarkskort og naturbeskyttelsesinteresser Vejledning Juni 2017 Udgiver: Miljøstyrelsen 2 Miljøstyrelsen /Grønt Danmarkskort og naturbeskyttelsesinteresser/ Vejledning Indhold 1. Indledning 2. Kommunernes

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG 3 TIL KOMMUNEPLAN FOR HOLBÆK KOMMUNE RAMMEBESTEMMELSER FOR ET AFFALDSHÅNDTERINGS- ANLÆG VED AUDEBO

KOMMUNEPLANTILLÆG 3 TIL KOMMUNEPLAN FOR HOLBÆK KOMMUNE RAMMEBESTEMMELSER FOR ET AFFALDSHÅNDTERINGS- ANLÆG VED AUDEBO KOMMUNEPLANTILLÆG 3 TIL KOMMUNEPLAN 2013-25 FOR HOLBÆK KOMMUNE RAMMEBESTEMMELSER FOR ET AFFALDSHÅNDTERINGS- ANLÆG VED AUDEBO VÆKST OG BÆREDYGTIGHED PLAN OG STRATEGISK FORSYNING Grundkortet findes her:

Læs mere

Planstrategi 2015 Den 4. november 2015, Langeskov

Planstrategi 2015 Den 4. november 2015, Langeskov Fællesskab i Kerteminde Kommune Velkommen til Dialogmøde Planstrategi 2015 Den 4. november 2015, Langeskov Aftens program 18.30-19.30 Kommunernes planlægning, ved Jesper Hempler, Formand for Teknik- og

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. Kommuneplantillæg nr. 5. Klimatilpasningsplan for Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. Kommuneplantillæg nr. 5. Klimatilpasningsplan for Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE Kommuneplantillæg nr. 5 Klimatilpasningsplan for Ærø Kommune Forord Denne plan integrerer Ærø Kommunes Klimatilpasningsplan, i Kommuneplan 2009-2021 for Ærø Kommune. - En vejledning, der fortæller,

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Helsingør Kommunes afgørelse om endeligt at vedtage Planstrategi

AFGØRELSE i sag om Helsingør Kommunes afgørelse om endeligt at vedtage Planstrategi Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 9. august 2016 J.nr.: NMK-33-03545 KlageID: 94015 Ref.: CHUDE-NMKN AFGØRELSE i sag om Helsingør Kommunes afgørelse om endeligt

Læs mere

Sag Flexboliger. Retningslinjer for sagsbehandling. Sagsnr. 13/2522 Initialer BjøSøe. Åben sag. Resumé

Sag Flexboliger. Retningslinjer for sagsbehandling. Sagsnr. 13/2522 Initialer BjøSøe. Åben sag. Resumé Sag Flexboliger. Retningslinjer for sagsbehandling. Sagsnr. 13/2522 Initialer BjøSøe Åben sag Resumé Der er vedtaget en Lov om flexboliger. Der skal tages stilling til, 1. om Stevns Kommune ønsker at benytte

Læs mere

Finanstilsynet Att.: Marianne Majbrink Rosenbeck E-mail: mmr@ftnet.dk. Høringssvar til bekendtgørelse om ledelse og styring af pengeinstitutter m.fl.

Finanstilsynet Att.: Marianne Majbrink Rosenbeck E-mail: mmr@ftnet.dk. Høringssvar til bekendtgørelse om ledelse og styring af pengeinstitutter m.fl. Finanstilsynet Att.: Marianne Majbrink Rosenbeck E-mail: mmr@ftnet.dk Høringssvar til bekendtgørelse om ledelse og styring af pengeinstitutter m.fl. Overordnede bemærkninger takker for muligheden for igen

Læs mere

Regionsrådets principper for revisionen og ændringer af råstofplanen

Regionsrådets principper for revisionen og ændringer af råstofplanen Dato: 24. november 2011 Regionsrådets principper for revisionen og ændringer af råstofplanen Regionsrådet besluttede den 3. februar 2011, at der er behov for en revision af råstofplanen ud fra de indkomne

Læs mere

VEJLEDNING. Oprydning af ferie- og fritidsreservationer Teknisk vejledning

VEJLEDNING. Oprydning af ferie- og fritidsreservationer Teknisk vejledning VEJLEDNING 15. marts 2017 Sag nr.: 2017-1434 Oprydning af ferie- og fritidsreservationer Teknisk vejledning Vejledningen præciserer baggrunden for opgaven og skitserer de enkelte elementer i forløbet for

Læs mere

Bekendtgørelse og vejledning om krav til kommunernes fysiske planlægning

Bekendtgørelse og vejledning om krav til kommunernes fysiske planlægning Bekendtgørelse og vejledning om krav til kommunernes fysiske planlægning EnviNa - Temadag om indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse, Middelfart 8. februar 2017 Helga Ejskjær, Vandforsyning 1. Baggrund

Læs mere

Undervisningsudvalget L 49 Bilag 1 Offentligt

Undervisningsudvalget L 49 Bilag 1 Offentligt Undervisningsudvalget 2017-18 L 49 Bilag 1 Offentligt Undervisningsministeriet Oktober 2017 Høringsnotat til Forslag til lov om ændring af lov om folkeskolen (Lempelse af Bindinger i regelsættet om Fælles

Læs mere

FORSLAG. Tillæg 3. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 11,46 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,26cm (vandret) 10,37 cm (lodret)

FORSLAG. Tillæg 3. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 11,46 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,26cm (vandret) 10,37 cm (lodret) FORSLAG Tillæg 3 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Billedstørrelse: 11,46 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,26cm (vandret) 10,37 cm (lodret) Fremlagt i offentlig høring fra 20. december 2013-28. februar

Læs mere

Åbent referat Ekstraordinært møde Teknik- og Miljøudvalget Teknik- & Miljøsekretariatet

Åbent referat Ekstraordinært møde Teknik- og Miljøudvalget Teknik- & Miljøsekretariatet Åbent referat Ekstraordinært møde Teknik- og Miljøudvalget 2014-2017 Teknik- & Miljøsekretariatet Hjørring Kommune Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 08:30 Mødet afsluttet: kl. 10:00 Mødested: Hjørring

Læs mere

Oversigt over ændringerne til Kommuneplan

Oversigt over ændringerne til Kommuneplan Oversigt over ændringerne til Kommuneplan 2017-29 I Planstrategi 2015 for Kommune blev det besluttet, at der skulle foretages en delvis revision af kommuneplanen. Det betyder, at den samlede kommuneplan

Læs mere

Høringssvar fra skolebestyrelsen ved Ansgarskolen, Ribe

Høringssvar fra skolebestyrelsen ved Ansgarskolen, Ribe Til Børn & Kultur Skoleadministrationen Esbjerg Kommune b-k@esbjergkommune.dk Ribe den 12. januar 2015 Høringssvar fra skolebestyrelsen ved Ansgarskolen, Ribe Skolebestyrelsen har den 19. november 2014

Læs mere

PLAN, BYG & MILJØ. Bygherrevejledning Lokalplanlægning i Kalundborg Kommune

PLAN, BYG & MILJØ. Bygherrevejledning Lokalplanlægning i Kalundborg Kommune Bygherrevejledning Lokalplanlægning i Kalundborg Kommune Om lokalplaner Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en samling detaljerede bestemmelser, der gælder for et lokalområde i kommunen. Det kan typisk

Læs mere

B-SOSU Bestyrelsesforeningen for Social- og sundhedsskoler

B-SOSU Bestyrelsesforeningen for Social- og sundhedsskoler Høring over AMU-bekendtgørelse kvitterer med dette høringssvar for Børne- og undervisningsministeriets henvendelse vedrørende høring over udkast til ny bekendtgørelse om arbejdsmarkedsuddannelser. Indledningsvist

Læs mere

Teknik- og Havneudvalget 19. maj KOMMUNEPLAN - 2. HØRING Sagsnr.: Dok.nr.: Sagsbeh.

Teknik- og Havneudvalget 19. maj KOMMUNEPLAN - 2. HØRING Sagsnr.: Dok.nr.: Sagsbeh. Teknik- og Havneudvalget 19. maj 2011 1 1. KOMMUNEPLAN - 2. HØRING Sagsnr.: 492-2010-4569 Dok.nr.: 492-2011-15159 Sagsbeh.: HVO Åbent Endelig vedtagelse af Kommuneplan 2009-2021 for Ærø Kommune. Resume:

Læs mere

Natura 2000-handleplan Tved Kær. Natura 2000-område nr. 50. Habitatområde H46

Natura 2000-handleplan Tved Kær. Natura 2000-område nr. 50. Habitatområde H46 Natura 2000-handleplan 2016 2021 Tved Kær Natura 2000-område nr. 50 Habitatområde H46 Titel: Natura 2000-handleplan 2016 2021 Tved Kær Udgiver: Syddjurs Kommune År: 2016 Forsidefoto: Sumphullæbe, Tved

Læs mere

Oplæg om etablering af et kommunalt BID-netværk

Oplæg om etablering af et kommunalt BID-netværk UDKAST December 2016 Oplæg om etablering af et kommunalt BID-netværk 1. Baggrund I England, Tyskland, USA og Canada har man god erfaring med at etablere forpligtigende BID s (Business Improvement Districts)

Læs mere

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg Bilag 2: Forslag til revideret Kommissorium for Lokaludvalg Kommissorium for Lokaludvalg På baggrund af Borgerrepræsentationens beslutning af 13. oktober 2005 blev der i perioden 2006-2009 nedsat i alt

Læs mere

Kommuneplan for Odense Kommune. Forslag til Tillæg nr. 4

Kommuneplan for Odense Kommune. Forslag til Tillæg nr. 4 Kommuneplan 2016-2028 for Odense Kommune Forslag til Tillæg nr. 4 Serviceområde ved Nyt OUH Syd Ændring af kommuneplanområde 4 Rosengård Holluf Pile Tornbjergvej - Fraugde Hvad er en Kommuneplan? I henhold

Læs mere

Natur- og landbrugskommissionens anbefalinger hvad er deres skæbne? Mette Marcker Christiansen, Naturstyrelsen

Natur- og landbrugskommissionens anbefalinger hvad er deres skæbne? Mette Marcker Christiansen, Naturstyrelsen Natur- og landbrugskommissionens anbefalinger hvad er deres skæbne? Mette Marcker Christiansen, Naturstyrelsen 2012-11-01 Naturplan Danmark SIDE 1 Natur- og landbrugskommissionen Rapport april 2013 44

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter planlovens 58, stk. 1, nr. 4 1.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter planlovens 58, stk. 1, nr. 4 1. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 23. oktober 2014 J.nr.: NMK-33-02560 Ref.: NYNAP-NMKN AFGØRELSE i sag om Aabenraa Kommunes vedtagelse af Lokalplan nr. 70

Læs mere

Kortet viser med sort stiplet linje afgrænsningen af lokalplanområdet. Med rød streg vises den reviderede kommuneplanramme for Søsum.

Kortet viser med sort stiplet linje afgrænsningen af lokalplanområdet. Med rød streg vises den reviderede kommuneplanramme for Søsum. B E K E N D T G Ø R E L S E Forslag til lokalplan 23 samt forslag til Kommuneplantillæg 10 Kommunalbestyrelsen i Egedal Kommune har den 26. juni 2013 vedtaget at udsende ovenstående planforslag i offentlig

Læs mere

Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen Karin Jensen Planteamet Naturstyrelsen Roskilde

Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen Karin Jensen Planteamet Naturstyrelsen Roskilde Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013 Karin Jensen Planteamet Naturstyrelsen Roskilde introduktion til dagen tæt pakket dagsorden mange temaer, som vi har lyst til at præsentere

Læs mere

forslag til kommuneplan 2013

forslag til kommuneplan 2013 forslag til kommuneplan 2013 fornyet offentlig høring fornyet offentlig fremlæggelse af fire ændringer til det offentligt fremlagte forslag juli 2013 Ændring 1 kulturmiljøet; Skovvejen 21-51 På grund af

Læs mere

Grundsalg i samt salgspriser i 2016

Grundsalg i samt salgspriser i 2016 Grundsalg i 2014-2015 samt salgspriser i 2016 Byrådet traf den 20. januar 2016 beslutning om at fremsende indstilling om Grundsalg i 2014-2015 samt salgspriser i 2016 til Teknisk Udvalg. Byrådet rejste

Læs mere

Til Erhvervs- og Vækstministeriet. Forslag til lov om dansk turisme

Til Erhvervs- og Vækstministeriet. Forslag til lov om dansk turisme Til Erhvervs- og Vækstministeriet ces@evm.dk OM2@evm.dk 15-08-2013 Sag nr. 14/2419 Dokumentnr. 41422/14 Forslag til lov om dansk turisme Tak for det fremsendte udkast til lov om dansk turisme, som skal

Læs mere

13. Ansøgning om opstilling af vindmøller ved Sandbæk

13. Ansøgning om opstilling af vindmøller ved Sandbæk Ringkøbing-Skjern Kommune Økonomi- og Erhvervsudvalget 29. september 2015 13. Ansøgning om opstilling af vindmøller ved Sandbæk 15-022379 Sagsfremstilling Ringkøbing-Skjern Kommune har i 2013 modtaget

Læs mere

Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune

Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune Opsamling på LBR-seminar den 6. september 2010 mploy a/s www.mploy.dk Gothersgade 103, 3. sal 1123 København K Tlf: 32979787 Email: mploy@mploy.dk

Læs mere

Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om aktie- og anpartsselskaber og forskellige love (Obligatorisk digital kommunikation)

Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om aktie- og anpartsselskaber og forskellige love (Obligatorisk digital kommunikation) Erhvervs- og Vækstministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Sendt til: om2@evm.dk Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om aktie- og anpartsselskaber og forskellige love (Obligatorisk

Læs mere

Bornholms Udviklingsstrategi (BUS) 2016. Proces- og tidsplan

Bornholms Udviklingsstrategi (BUS) 2016. Proces- og tidsplan Bornholms Udviklingsstrategi (BUS) 2016 Proces- og tidsplan September 2014 Baggrund Bornholms udviklingsplan(bup) bliver omdøbt til Bornholms udviklingsstrategi (BUS), Bornholms udviklingsstrategi skal

Læs mere

Modernisering af planloven Juni 2017

Modernisering af planloven Juni 2017 Modernisering af planloven Juni 2017 Baggrund Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti fra juni 2016: Danmark i bedre balance - Bedre rammer for kommuner, borgere og virksomheder

Læs mere

Forslag til ændring af Planloven - Danmark i bedre balance. Sigmund Lubanski, Underdirektør, Erhvervsstyrelsen

Forslag til ændring af Planloven - Danmark i bedre balance. Sigmund Lubanski, Underdirektør, Erhvervsstyrelsen Forslag til ændring af Planloven - Danmark i bedre balance Sigmund Lubanski, Underdirektør, Erhvervsstyrelsen Vækst og udvikling i hele Danmark - Hvad er formålet? Regeringen ønsker vækst og udvikling

Læs mere

"Landbruget og landskabet i kommuneplanen"

Landbruget og landskabet i kommuneplanen Karsten L. Willeberg-Nielsen, COWI "Landbruget og landskabet i kommuneplanen" Rådgivergruppens anbefalinger ved afsluttende seminar 1 Erfaringer og anbefalinger - Processen Behov for dialog: Tidlig inddragelse

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 23. oktober 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 23. oktober 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task

Læs mere

Tillæg nr. 16 til Kommuneplan 2013

Tillæg nr. 16 til Kommuneplan 2013 Tillæg nr. 16 til Kommuneplan 2013 Avl.E.1 Erhvervsområde Vejlegårdsvej, Allested-Vejle (Løgismose) Tillæg nr 16 - Forslag 15.2.2016 1 Hvad er et kommuneplantillæg? KOMMUNEPLAN Kommuneplanen fastsætter

Læs mere

Kommuneplan Proces- og tidsplan. Det videre arbejde med kommunalbestyrelsens visioner med udgangspunkt i Bornholms Udviklingsstrategi

Kommuneplan Proces- og tidsplan. Det videre arbejde med kommunalbestyrelsens visioner med udgangspunkt i Bornholms Udviklingsstrategi Proces- og tidsplan Kommuneplan 2018 Kommuneplan 2018 Det videre arbejde med kommunalbestyrelsens visioner med udgangspunkt i Bornholms Udviklingsstrategi Center for Erhverv, Byg og Sekretariat - januar

Læs mere

Natura 2000-handleplan Stadil Fjord og Vest Stadil Fjord. Natura 2000-område nr. 66. Habitatområde H59 Fuglebeskyttelsesområde F41

Natura 2000-handleplan Stadil Fjord og Vest Stadil Fjord. Natura 2000-område nr. 66. Habitatområde H59 Fuglebeskyttelsesområde F41 Natura 2000-handleplan 2016 2021 Stadil Fjord og Vest Stadil Fjord Natura 2000-område nr. 66 Habitatområde H59 Fuglebeskyttelsesområde F41 Titel: Natura 2000-handleplan 2016-2021. Stadil Fjord og Vest

Læs mere

KOMMUNEPLAN OG DET ÅBNE LAND. DET ÅBNE LAND workshop, kommuneplanseminar 6. januar 2009

KOMMUNEPLAN OG DET ÅBNE LAND. DET ÅBNE LAND workshop, kommuneplanseminar 6. januar 2009 DET ÅBNE LAND workshop, kommuneplanseminar 6. januar 2009 Roller i det åbne lands planlægning: Kommunen: emner efter planlovens 11a (11b stk.2) Regionen: Regional råstofplan Regional udviklingsplan Staten:

Læs mere