N O T AT 2. marts Alternativer til oliefyr

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "N O T AT 2. marts 2012. Alternativer til oliefyr"

Transkript

1 N O T AT 2. marts 2012 J.nr. 3401/ Ref. trh Alternativer til oliefyr I et typisk enfamiliehus på 130 m² vil et nyt kondenserende oliefyr koste ca kr. i investering og medføre en årlig energiudgift på ca kr. Vælges det at skifte fra oliefyr til anden varmeforsyning, er der flere muligheder, herunder: 1. Tilslutning til fjernvarme 2. Tilslutning til naturgas 3. Biomassefyr (træpiller) 4. Biooliefyr 5. Varmepumpe a. Jordvarme b. Luft-vand c. Luft-luft 6. Sol som supplement 7. Elvarme Gennemgangen af de forskellige valgmuligheder er baseret på guiden Valg af varmekilde i en- og tofamiliehuse med oliefyr som er udarbejdet af Videncenter for Energibesparelser i Bygninger. Videncentret har i deres beregninger taget udgangspunkt i et standard parcelhus på 130 m² fra 1965, hvor der bor to voksne og to børn. De forskellige regneeksempler er udarbejdet ud fra valg af løsninger, der umiddelbart kan erstatte et oliefyr med minimalt komforttab for brugerne af bygningen. Regneeksemplerne er baseret på erfaringstal som er vurderet af Videncenter for Energibesparelser i bygninger med efterfølgende kommentering fra brancherne. Af betydning for omkostningerne ved eksemplerne er bl.a. prisen på de valgte løsninger, udgifterne til installation, behov for evt. supplerende investeringer i fx varmefordelingssystemet i huset, bortskaffelse af udtjent udstyr samt hvor meget man som bygningsejer vil involvere sig i installation og den efterfølgende drift af anlægget. Fx kan udgifterne til et træpillefyr nedbringes, hvis der investeres i et fyr med mindre automatik, så der oftere skal fyldes træpiller på fyret. Derudover er der mange forskellige kvaliteter på markedet inden for de forskellige teknologier. Endvidere kan der være forskel i størrelsesordenen kr. på installationer udført i yderområderne og i de større byer. De faktiske omkostninger vil derfor afhænge af den konkrete situation. Side 1

2 Nedenstående regneeksempler viser de økonomiske konsekvenser. Det skal bemærkes, at undersøgelserne kan undervurdere de faktiske omkostninger ved at gennemføre energibesparelser. Der er fx ikke medregnet den tid, der medgår til at identificere og gennemføre skiftet til ny forsyningsform, ligesom visse typer af forslag kan indebære såvel fordele som ulemper i form af fx komfortændringer, som ikke værdiansættes. Der gælder også, at forbrugerne kan være risikoadverse, således at den nuværende forsyningsform foretrækkes, da omkostningerne er kendte. I den forbindelse kan der være en skepsis i forhold til, om en ny forsyningsform rent faktisk leverer den lovede fremtidige besparelse. Endvidere er der usikkerhed omkring niveauet for de tilhørende kapitalomkostninger. Nogle vil have mulighed for at låne med sikkerhed i fx friværdien i deres bolig og kan dermed låne til meget lave renter, mens andre ikke har de samme lånemuligheder og derfor skal betale en højere rente. Niveauet for energipriserne for de enkelte husholdninger kan desuden variere og tallene er således forbundet med usikkerhed. Samtidig er der en vis usikkerhed forbundet med de fremtidige energipriser. Bl.a. peger IEA s deferred investment scenarie på en risiko for olieprisstigninger, der ligger højere end forudsat i priseksemplerne. Desuden bemærkes, at bl.a. fjernvarmepriser varierer og i praksis afhænger af de nærmere omstændigheder for fjernvarmeområdet, som den konkrete bolig ligger i. Endelig skal det bemærkes, at der ved beregninger af de økonomiske konsekvenser ved de forskellige løsninger er taget udgangspunkt i de gældende priser og effektivitetsgrader ved de forskellige teknologier. Såvel den teknologiske udvikling som udviklingen i energipriserne vil have betydning for økonomien i de løsninger, bygningsejere vælger. Ved beregningerne er anvendt Energistyrelsens fremskrivning af energipriserne, jf. notatet Forudsætninger for samfundsøkonomiske analyser, april For de fossile brændsler er fremskrivningerne baseret på IEA s World Energy Outlook Siden udarbejdelsen af fremskrivningerne er især olieprisen steget markant, og prisfremskrivningerne er derfor blevet korrigeret således at der for 2012 anvendes de nuværende priser, hvorefter priserne over en 5-årig periode lineært tilpasses fra de aktuelle priser til IEA s priser. Herved afviger olieprisen i de først 5 år umiddelbart fra de oliepriser der er lagt til grund i eksempelberegningerne i Vores energi, idet der her i udgangspunktet i 2011 var benyttet en lavere pris. Der er i sagens natur en usikker forbundet med udviklingen i olieprisen (og andre energipriser). De anvendte energipriser er forbrugerpriser inkl. moms og afgifter. Energipriserne afspejler også på nuværende tidspunkt kendte kommende stigninger i afgifterne, herunder forsyningssikkerhedsafgiften. Energiudgift 2012 er energiudgiften ved de forskellige opvarmningsformer med de gældende skatter og afgifter. Side 2

3 Tabel 1. Økonomi ved forskellige alternativer til kondenserende oliefyr. Det er antaget, at investeringer forrentes med en realrente på 5 pct. Der er ikke antaget behov for supplerende merinvesteringer. Fortsættelse af eksisterende løsning Investering Energiudgift 2012 Tilbagebetalingstid på merinvestering i forhold til oliefyr, år Nutidsværdi af gevinst over 15 år ved skifte Nutidsværdi af gennemsnitlig årlig energibesparelse over 15 år Oliefyr (kondenserende) Netbaserede løsninger Fjernvarme Naturgas (kondenserende) , Individuelle løsninger Biomasse (Træpiller) , Bioolie** , Jordvarme , Jordvarme + bygningsforbedringer* , Luft-vand varmepumpe , Luft-vand varmepumpe + bygningsforbedringer* , Luft-luft varmepumpe (primært sommerhuse) , * I forbindelse med skift til jordvarme eller luft-vand varmepumpe, kan det i visse bygninger være nødvendigt at gennemføre bygningsforbedringer, fx ved at der skiftes til radiatorer, der fungerer bedre med de temperaturer et varmepumpeanlæg arbejder med, Der er taget udgangspunkt i et regneeksempel hvorefter der regnes med en merinvestering på kr. i bygningsforbedringer. Beløbet vil variere fra bygning til bygning. Ofte vil merinvesteringerne medføre et lavere energiforbrug, men i ovenstående eksempel er det antaget at energiforbruget er uændret. Eksemplerne undervurderer dermed gevinsterne af merinvesteringer, og de årlige varmeomkostninger vil dermed ofte være lavere. Bygningsforbedringer vil typisk have en levetid, der er væsentligt længere end 15 år. ** Der foreligger ikke fremskrivninger af energiprisen for bioolie. Det er i beregningen i stedet antaget, at priserne følger prisudviklingen for fossil olie og at forbrugerpriserne gennemsnitligt ligger 15 pct. under fossil olie. Beregningerne for bioolie er derfor behæftet med stor usikkerhed. 1. Tilslutning til fjernvarme Mere end 60 pct. af alle danske husstande er forsynet med fjernvarme fra et af de mere end 400 fjernvarmenet der findes i Danmark. I de større byer er mere end 95 pct. af bygningerne typisk tilsluttet. Fjernvarmen bruges til såvel rumopvarmning som til opvarmning af brugsvand. Fjernvarmen produceres på centrale værker, herunder ofte på kombinerede kraft/varmeanlæg, der både producerer varme og strøm, og som derved opnår høje virkningsgrader. Desuden fremstilles fjernvarme på biomassefyrede anlæg, gennem affaldsforbrændingsanlæg eller som overskudsvarme fra industrien. Fjernvarme er relativt fleksibel, og det er derfor inden for visse rammer muligt for fjernvarmeselskaberne at skifte brændselsform, hvis det fx viser sig fordelagtigt at anvende overskudsstrøm fra vindproduktionen, eller fx biomasse bliver uforholds- Side 3

4 mæssigt dyrt at anvende. Fjernvarme egner sig ikke til mere tyndtbefolkede områder, hvor nettabet kan være relativt højt. Tilslutning til fjernvarme koster samlet ca kr., men afhængig af den valgte installation kan det være billigere. Ifølge COWI har ca boliger med oliefyr adgang til fjernvarmenettet eller er planlagt til at få adgang til fjernvarmenettet. Fordele ved fjernvarme En fjernvarmeunit er relativt pladsbesparende og enkel at installere. Der er begrænsede vedligeholdelsesomkostninger for bygningsejeren. Lavt støjniveau. Ingen lokal luftforurening fra afbrænding af brændsel. Generelt er fjernvarme den billigste opvarmningsform Ulemper ved fjernvarme Omkostninger ved etablering af net begrænser udbygningen af nettet. 2. Tilslutning til naturgas En gasfyret kedel forbrænder gas i et forbrændingskammer, hvorved der produceres varme til opvarmning af radiatorvand og brugsvand. I Danmark betyder kravene i bygningsreglementet, at det i dag alene er muligt at anvende moderne kondenserende kedler. I forhold til andre fossilt fyrede kedler har naturgasfyr lavere CO 2 -emissioner. Samtidig har naturgas modsat fjernvarme intet tab af energi i nettet. Der er imidlertid store etableringsomkostninger forbundet med udvidelser af naturgasnettet til nye områder, hvilket kan begrænse udbygningen. Samtidig er naturgas fossil og dermed ikke et varigt alternativ til oliefyr. Potentielt kan naturgasnettet bruges til biogas som er CO 2 -neutralt. Det vil dog kræve en betydelig udvikling. Det koster ca kr. at installere naturgas i en bygning. Ifølge COWI har ca bygninger opvarmet med oliefyr adgang til naturgasnettet eller er planlagt til at få adgang til naturgasnettet. Fordele ved tilslutning til naturgas Naturgas er en velafprøvet teknologi. Sammenlignet med fx varmepumper og træpillefyr er investeringsomkostningerne relativt mindre for bygningsejere. Ulemper ved tilslutning til naturgas I byggeri med lavt energiforbrug er installationsudgifterne relativt høje i forhold til energiforbruget. 3. Træpillefyr Et træpillefyr producerer varme og varmt brugsvand ved afbrænding af træpiller. Fyret installeres typisk med en automatisk fodringsmekanisme, der sørger for, at fyret altid har brændsel. Brændslet leveres typisk af en fragtmand og skal opbevares brandsikkert i fx en silo. Samfundsøkonomisk er træpiller blandt de dyreste opvarmningsformer. Samtidig er selve fyret større end et typisk oliefyr. Der er i dag installeret ca træpillefyr i Danmark. Side 4

5 Et træpillefyr koster ca kr. Skal et træpillefyr erstatte et oliefyr, er det i visse tilfælde muligt at beholde dele af det oprindelige fyr, hvilket kan billiggøre installationen. Det er muligt at vælge billigere løsninger, men hvor der til gengæld er fx mindre automatik og lagerkapacitet og dermed større behov for at der løbende påfyldes træpiller. Derudover er der træpillefyr af mange forskellige kvaliteter på markedet, hvor priserne varierer meget afhængig af den valgte løsning. Fordele ved træpillefyr Teknologien er velafprøvet. Meromkostningen ved installation af træpillefyr er med de gældende brændselspriser for træpiller hurtigt tilbagebetalt. Træpiller er fossilfrie. Ulemper ved træpillefyr Er mere pladskrævende end et oliefyr. Det er mere pladskrævende at opbevare træpiller end olie, og det er derfor nødvendigt med enten større lagerkapacitet eller hyppigere levering, end det kendes fra oliefyr. Fyring i træpillefyr medfører lokal luftforurening. 4. Biooliefyr Et biooliefyr er i princippet et konventionelt oliefyr, der er bygget til også at kunne anvende biomassebaseret fyringsolie. Et biooliefyr kan producere såvel varmt vand som varmt brugsvand. Bioolie fremstilles på basis af biomasse, og der er et vist energitab forbundet med konverteringen af biomassen fra fast til flydende form. Det er derfor mindre energieffektivt at anvende bioolie end at anvende biomasse direkte, fx i form af træpiller. Brugen af bioolie anses af mange for at være problematisk. Fremstillingen af bioolie foregår i mange lande på en ikke bæredygtig måde. EU ventes på den baggrund at indføre bæredygtighedskriterier for bioolie, der kan medføre begrænsninger i importen og dermed stigende priser på bioolie. Endelig kan biooliefyr relativt enkelt ombygges til at anvende konventionel fossil fyringsolie. Dermed er der vidtgående omgåelsesmuligheder for ejere af biooliefyr. Et eksisterende oliefyr kan opbygges til at kunne anvende bioolie for ca kr. Et nyt biooliefyr koster ca kr. Der er installeret ca. 200 biooliefyr i Danmark. Fordele ved biooliefyr Forholdsvis billigt i anskaffelse. Bioolie er fossilfri. Ulemper ved biooliefyr Fyring i træpillefyr medfører lokal luftforurening. På nuværende tidspunkt er der ikke etableret dækkende distributionsnet, hvilket kan gøre det dyrt at få leveret bioolie. Side 5

6 5. Varmepumpe Varmepumper fungerer som et omvendt køleskab, hvor de flytter varme fra typisk udeluften eller jorden og afleverer varmen indendørs. Der findes to former for varmepumper, der er velegnede som erstatning for oliefyr væske/vand varmepumper (jordvarme) og luft/vand varmepumper. En tredje type varmepumper luft/luft varmepumper er ikke umiddelbart egnede til opvarmning af større bygninger, men kræver et supplement. Luft/luft varmepumper kan ikke anvendes til opvarmning af varmt brugsvand. De mest effektive varmepumper på det danske marked leverer i dag op til 4 enheder varme for hver enhed elektricitet de bruger. En fordel ved varmepumper er, at de potentielt kan spille sammen med produktionen af fx vindenergi og dermed kan spille en rolle i overgangen til det intelligente elsystem. 5.a) Væske/vand varmepumper (jordvarme) Et jordvarmeanlæg kræver, at man installerer jordvarmeslanger i fx haven til en bygning. Igennem jordvarmeslangerne trækkes varme ud af jorden som sendes ind i varmepumpen, der koncentrerer varmen, som herefter anvendes til rumopvarmning eller opvarmning af brugsvand. En tommelfingerregel er, at det skal være muligt at lægge jordslanger i et udendørsareal (typisk have), der er ca. to gange så stort som det bygningsareal, man ønsker at opvarme. En væske/vand varmepumpe koster i dag ca kr. i anlæg, hvoraf udgifterne til jordslager udgør ca kr. Det forventes at priserne på varmepumper vil falde i de kommende år og i 2020 koste ca kr. i anlæg. Ved udskiftning af varmepumpen på et senere tidspunkt skal jordslangerne ikke udskiftes, og udgifterne til udskiftningen vil derfor være væsentligt lavere. Jordslanger har en anslået levetid på mere end 50 år. I visse tilfælde kan en optimal drift af varmepumpen kræve investeringer i bygningsforbedringer, fx ændringer i varmesystemet.. Beløbet vil variere fra bygning til bygning. I de tilfælde, hvor der ikke er nok udendørsareal til bygningen, kan man vælge at lave vertikale boringer, dvs. at man borer jordvarmeslangerne ned på meter i undergrunden. Dette fordyrer anlægget væsentligt. Fordele ved væske/vand varmepumper Lave årlige varmeomkostninger. Støjsvag. Mere energieffektivt end andre former for varmepumper. Ulemper ved væske/vand varmepumper Relativt dyrt i anlæg. Kræver typisk grunde af en vis størrelse. Kræver opgravning af grund. I visse tilfælde nødvendigt at efterisolere dårligt isolerede bygninger for at opnå en tilfredsstillende effektivitet af varmepumpen Side 6

7 5.b) Luft/vand varmepumper En luft/vand varmepumpe fungerer ved at man installerer en ventilator udendørs der trækker udeluften ind i varmepumpen, der koncentrerer varmen, som herefter anvendes til rumopvarmning eller opvarmning af brugsvand. En luft/vand varmepumpe koster ca kr. i anlæg. Det forventes at priserne på varmepumper vil falde i de kommende år og i 2020 koste ca kr. i anlæg. I visse tilfælde kan en optimal drift af varmepumpen kræve investeringer i bygningsforbedringer, fx ændringer i varmesystemet. Beløbet vil variere fra bygning til bygning. Fordele ved luft/vand varmepumper Lave årlige varmeomkostninger. Billigere i anlæg end væske/vand varmepumper. Stiller ikke krav til størrelsen på grunden. Ulemper ved luft/vand varmepumper Kan medføre støjgener fra den udendørs ventilator. Lavere effektivitet end væske/vand varmepumper. Det kan være nødvendigt at efterisolere dårligt isolerede bygninger for at opnå en tilfredsstillende effektivitet af varmepumpen. Et sådant tiltag vil i sig selv medføre et lavere energiforbrug. Relativt dyrt i anlæg. 5.c) Luft/luft varmepumper En luft/luft varmepumpe fungerer ved at man installerer en udendørs ventilator, der trækker udeluften ind i varmepumpen, der koncentrerer varmen og herefter sender den ind i bygningen. Den kan dække en stor del af rumvarmebehovet, men det vil være nødvendigt at supplere med elopvarmning i rum langt fra varmepumpen, i særligt kolde perioder samt med elopvarmning til brugsvand. En sådan løsning med supplerende elvarme har et elforbrug, der er i størrelsesordenen 45 pct. lavere sammenlignet med direkte elvarme. Det koster typisk ca kr. at installere en luft/luft varmepumpe (inkl. supplerende elvarme). Luft-luft varmepumper anbefales til anvendelse i sommerhuse, hvor de kan erstatte traditionelle elpaneler, samt hvor der ikke er et vandbåren varmesystem. Fordele ved luft/vand varmepumper Billige i anlæg Stiller ikke krav til størrelsen på grunden. Ulemper ved luft/vand varmepumper Kan medføre støjgener fra den udendørs ventilator, samt i mindre grad fra indedelen. Lavere samlet effektivitet end fra væske/vand og jordvarme. Relativt høje energiudgifter i forhold til øvrige alternativer. Side 7

8 6. Solvarme Solenergi kan udnyttes gennem solfangere til at give varmt brugsvand og rumopvarmning. Gennem solfangeren udnyttes solens varme til at opvarme en væske, der herefter køres igennem en varmeveksler, hvor varmen afgives til bygningens varmesystem. Solvarme til boliger er hovedsagelig blevet udviklet til dækning af varmtvandsbehov i sommerperioden og i mindre grad til rumopvarmning. Solvarmeanlæg producerer mest om sommeren, hvor behovet for rumopvarmning er mindst. På grund af dette misforhold, kombineres solvarmeanlæg typisk med andre varmesystemer, fx træpillefyr eller varmepumper. Et solvarmeanlæg koster i sig selv ca kr. Hertil kommer investering i supplerende opvarmningsform. Økonomien i at installere solvarme er bedre jo dyrere den supplerende opvarmningsform er. Et solvarmeanlæg drives af en elektrisk pumpe. Energiforbruget til denne udgør ca. 5 pct. af den samlede mængde energi leveret. Et solvarmeanlæg leverer dermed ca. 20 enheder varme for hver enhed elektricitet de bruger. Fordele ved solvarme Meget energieffektiv sammenlignet med andre varmekilder. Kan spille godt sammen med andre opvarmningsformer Ulemper ved solvarme Nødvendigt at supplere med andre varmekilder, der kan sikre opvarmning i vinterhalvåret. Kan vanskeliggøre vedligeholdelsesarbejder som fx udskiftning af tag. Kan synes at skæmme bygningen. Pga. lokalplaner er det ikke altid muligt at installere solfangere. 7. Elvarme Mens en række af alternativerne til oliefyr medfører øgede installationsomkostninger for forbrugerne og dermed et potentielt finansieringsproblem, der kan være særligt udtalt for huse med lav værdi kan elvarme etableres med forholdsvis lave omkostninger. Med et eksisterende centralvarmesystem, som der vil være, når der tidligere har været oliefyr, vil elvarme efter et dypkogerprincip i de fleste tilfælde formentlig kunne installeres for mindre end kr. Til sammenligning koster et nyt oliefyr ca kr. Imidlertid er elektricitet en dyr energiform, hvilket hænger sammen med den høje energikvalitet. Omdannelse af el til lunkent vand vil derfor medføre betydelige årlige omkostninger til energi. For det standard parcelhus på 130 m2, som er anvendt til beregninger for andre alternativer til oliefyr, vil den årlige omkostning til energi således løbe op i ca kr. mere end kr. over den omkostning der vil være med et nyt oliefyr, der i øvrigt er dyrere end alle de øvrige opstillede alternativer. Den lavere investeringsomkostning vil derfor hurtigt blive ædt op af høje årlige omkostninger. I dag gives der til elvarme en rabat på 6,7 øre/kwh ift. elafgiften på 64,1 øre/kwh. Hvis elvarme skulle have en årlig omkostning til energi på niveau med et nyt oliefyr, ville det imidlertid kræve en fuldstændig afgiftsfritagelse. Direkte elvarme vurderes således ikke at være et reelt alternativ til oliefyr. Side 8

UDSKIFTNING AF OLIE- ELLER NATURGASFYR SÅDAN KOMMER DU I GANG

UDSKIFTNING AF OLIE- ELLER NATURGASFYR SÅDAN KOMMER DU I GANG UDSKIFTNING AF OLIE- ELLER NATURGASFYR SÅDAN KOMMER DU I GANG FORORD Energisystemet i Danmark skal omstilles, så det i stigende grad bliver baseret på vedvarende energi, og det er regeringens målsætning,

Læs mere

Den lille blå om Varmepumper

Den lille blå om Varmepumper Fremtiden tilhører varmepumperne Varmepumper kommer til at spille en central rolle i en fremtid, hvor vi bevæger os væk fra de fossile brændsler og hen imod at bruge mere og mere vedvarende energi. Der

Læs mere

Forretningskoncept for udfasning af oliefyr med særlig fokus på fjernvarmeværker som leverandører af varme i Område IV

Forretningskoncept for udfasning af oliefyr med særlig fokus på fjernvarmeværker som leverandører af varme i Område IV Rapport om Forretningskoncept for udfasning af oliefyr med særlig fokus på fjernvarmeværker som leverandører af varme i Område IV Udarbejdet af EXERGI Partners Brædstrup Fjernvarme Insero Energi for Energistyrelsen

Læs mere

Varmen på rette sted. sådan gør du din varmeregning mindre

Varmen på rette sted. sådan gør du din varmeregning mindre Varmen på rette sted sådan gør du din varmeregning mindre Udgivet af SEAS-NVE Strømmen Hovedgaden 36 4520 Svinninge tlf. 70 29 29 29 www.seas-nve.dk Faktuelle oplysninger og inspiration til Varmen på rette

Læs mere

VEDVARENDE ENERGILØSNINGER TIL EKSISTERENDE BYGNINGER

VEDVARENDE ENERGILØSNINGER TIL EKSISTERENDE BYGNINGER VEDVARENDE ENERGILØSNINGER TIL EKSISTERENDE BYGNINGER DE STØRRE BYGNINGERS BIDRAG TIL FREMTIDENS ENERGIPRODUKTION OG EN MERE BÆREDYGTIG BYGNINGSMASSE Forundersøgelse Maj 2014 Bygherreforeningen Teknologisk

Læs mere

Udviklingsforløb for omstilling af individuelle opvarmningsløsninger frem mod 2035

Udviklingsforløb for omstilling af individuelle opvarmningsløsninger frem mod 2035 Udviklingsforløb for omstilling af individuelle opvarmningsløsninger frem mod 2035 Udgivet af Energianalyse, Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 7000 Fredericia Tlf. 70 10 22 44 www.energinet.dk Marts 2015

Læs mere

1 Vores energi VORES ENERGI REGERINGEN NOVEMBER 2011

1 Vores energi VORES ENERGI REGERINGEN NOVEMBER 2011 1 Vores energi VORES ENERGI 1 REGERINGEN NOVEMBER 2011 2 1 Vores energi 1 Vores energi Klodens svindende ressourcer og den stigende globale efterspørgsel efter energi presser priserne på de fossile brændsler

Læs mere

Samspil mellem gas, el og varme

Samspil mellem gas, el og varme Samspil mellem gas, el og varme Udgivet af Rapporten kan fås ved henvendelse til: Tonne Kjærsvej 65 7000 Fredericia Tlf. 70 10 22 44 Den kan også downloades på: www.energinet.dk December 2011 Dok. 43418/11,

Læs mere

sigt Jesper Asholt I år gav vi bare 558 kr. om måneden i el og varme Jeg gør klar til solceller og jordvarme så hurtigt som muligt Jordvarme erstatter

sigt Jesper Asholt I år gav vi bare 558 kr. om måneden i el og varme Jeg gør klar til solceller og jordvarme så hurtigt som muligt Jordvarme erstatter ENERGIINDSIGT FEBRUAR/MARTS 2012 IND ENERGIINDSIGT sigt EnergiMagasinet med TEMA OM VARMEPUMPER Jesper Asholt Jeg gør klar til solceller og jordvarme så hurtigt som muligt Jordvarme erstatter Pensionsklart

Læs mere

- med fokus på fjernvarme

- med fokus på fjernvarme Forslag til ny struktur for CO2- og energiafgifter i Danmark Forslag til ny struktur for CO 2 - og energiafgifter i Danmark - med fokus på fjernvarme Udarbejdet af Ea Energianalyse for Fjernvarme Fyn,

Læs mere

4.2 Fjernvarme, store varmepumper, solvarme og system integration

4.2 Fjernvarme, store varmepumper, solvarme og system integration Baggrundsnotat VedvarendeEnergi s Energivision 4.2 Fjernvarme, store varmepumper, solvarme og system integration 19/7 2014 af Jakob Worm 4.2.1 Opsummering Dette afsnit handler primært om fremtidens fjernvarme

Læs mere

Smart Grid i Danmark

Smart Grid i Danmark Smart Grid i Danmark Indhold Forord... 4 Resume...5 Rammer og forudsætninger for rapporten... 8 1. Energisystemet står ved en skillevej... 9 1.1 Danmarks klima- og energimål vil ændre vilkårene... for

Læs mere

Appendix 3 Økonomisk model og finansieringsmetoder

Appendix 3 Økonomisk model og finansieringsmetoder DREAM Phase 1 Appendix to main report Appendix 3 Økonomisk model og finansieringsmetoder (in Danish) ForskEL projekt nr. 10744 Project partners: 4 Økonomisk model og potentielle finansieringsmetoder (WP2)

Læs mere

DET FREMTIDIGE BEHOV FOR FLEKSIBILITET I ENERGISYSTEMET

DET FREMTIDIGE BEHOV FOR FLEKSIBILITET I ENERGISYSTEMET DET FREMTIDIGE BEHOV FOR FLEKSIBILITET I ENERGISYSTEMET Notat Den 25. juni 2012 Natur og Miljø Teknik og Miljø Aarhus Kommune Fremtidigt behov for fleksibilitet i energisystemet Klima- og energiudfordringerne

Læs mere

Energiscenarier. Energiscenarier frem mod 2020, 2035 og 2050

Energiscenarier. Energiscenarier frem mod 2020, 2035 og 2050 Energiscenarier Energiscenarier frem mod 22, 235 og 25 Indhold 1. Resumé 4 2. Indledning 12 3. VE-potentiale på lang sigt 14 4. Scenarier til 235 og 25 18 5. Teknologidata 22 6. Forbrugsmodellen 26 7.

Læs mere

Til læseren. Hermed foreligger Kerteminde rapporten/anvendelse af vedvarende energi i Kerteminde Kommunes energiforsyning.

Til læseren. Hermed foreligger Kerteminde rapporten/anvendelse af vedvarende energi i Kerteminde Kommunes energiforsyning. 1 Til læseren Hermed foreligger Kerteminde rapporten/anvendelse af vedvarende energi i Kerteminde Kommunes energiforsyning. Rapportens opbygning(se også INDHOLD, næste side) Rapporten er inddelt i 3 afsnit:

Læs mere

Fagbladet for servicebranchen for olie, gas og biobrændsel Nr. 2 Juni 2010. Anne Grethe Holmsgaard, SF s energiordfører 10 Oliefyr på pension i 2025

Fagbladet for servicebranchen for olie, gas og biobrændsel Nr. 2 Juni 2010. Anne Grethe Holmsgaard, SF s energiordfører 10 Oliefyr på pension i 2025 Energibranchen.dk Fagbladet for servicebranchen for olie, gas og biobrændsel Nr. 2 Juni 2010 Anne Grethe Holmsgaard, SF s energiordfører 10 Oliefyr på pension i 2025 Klimakommissionens formand 12 Situationen

Læs mere

Version 2.01 Dette notat indeholder svar på en række spørgsmål i forbindelse med net- og distributionsselskabernes energispareindsats.

Version 2.01 Dette notat indeholder svar på en række spørgsmål i forbindelse med net- og distributionsselskabernes energispareindsats. 25.7.2014 OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL - ENERGISPAREORDNINGEN ENERGISPAREAFTALEN AF 13. NOVEMBER 2012 Version 2.01 Dette notat indeholder svar på en række spørgsmål i forbindelse med net- og distributionsselskabernes

Læs mere

Den fremtidssikrede investering, der betaler sig hver eneste dag. 20+ år med. energibesparelser

Den fremtidssikrede investering, der betaler sig hver eneste dag. 20+ år med. energibesparelser Danfoss varmepumper Den fremtidssikrede investering, der betaler sig hver eneste dag 20+ år med energibesparelser Med en forventet levetid på mere end 20 år sikrer en investering i en Danfoss varmepumpe

Læs mere

Energibranchen.dk. Bjarne Petersen 12 Specialisten rykker ud. Kedelanlæg 15

Energibranchen.dk. Bjarne Petersen 12 Specialisten rykker ud. Kedelanlæg 15 Energibranchen.dk Fagbladet for servicebranchen for olie, gas og biobrændsel Nr. 1 Marts 2011 Bjarne Petersen 12 Specialisten rykker ud Kedelanlæg 15 Ny eftersynsordning er klar DEBRA, Dansk Energi Brancheforening

Læs mere

GEOTERMI- varme fra jordens indre. Internationale erfaringer, økonomiske forhold og udfordringer for geotermisk varmeproduktion i Danmark

GEOTERMI- varme fra jordens indre. Internationale erfaringer, økonomiske forhold og udfordringer for geotermisk varmeproduktion i Danmark GEOTERMI- varme fra jordens indre Internationale erfaringer, økonomiske forhold og udfordringer for geotermisk varmeproduktion i Danmark Maj 2010 Geotermi varme fra jordens indre Internationale erfaringer,

Læs mere

Varmepumper i områder uden for kollektiv energiforsyning

Varmepumper i områder uden for kollektiv energiforsyning Elforprojekt nr. 335-48 Journal nr. 464-01 Projektrapport August 2007 Indholdsfortegnelse Forord... 4 1. Indledning... 5 1.1 Eksperimentel undersøgelse... 5 1.2 Konceptudvikling... 6 2. Sammenfatning...

Læs mere

Energistrategi for Aalborg Kommune frem til 2030

Energistrategi for Aalborg Kommune frem til 2030 Energistrategi for Aalborg Kommune frem til 2030 Maj 2011 Udgiver: Hjemmeside: Aalborg Kommune Forsyningsvirksomhederne Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby www.forsyning.dk Udgivelse: maj 2011 Titel: Energistrategi

Læs mere

Får du varme nok for dine penge?

Får du varme nok for dine penge? FIF MARKETING FI11/13 - returtemperatu Får du varme nok for dine penge? Du kan gøre meget for at holde på varmen. Det kommer samtidig både din økonomi og miljøet til gode. I Danmark udleder vi i gennemsnit

Læs mere

Virkemiddel- katalog. Potentialer og omkostninger for klimatiltag

Virkemiddel- katalog. Potentialer og omkostninger for klimatiltag Virkemiddel- katalog Potentialer og omkostninger for klimatiltag Tværministeriel arbejdsgruppe August 2013 Virkemiddelkatalog Potentialer og omkostninger for klimatiltag Tværministeriel arbejdsgruppe

Læs mere

UDKAST. Dato: 31.05.2012 Sagsnr.: 2011-50608 Dok. nr.: 2012-68688 Direkte telefon: Initialer: JML

UDKAST. Dato: 31.05.2012 Sagsnr.: 2011-50608 Dok. nr.: 2012-68688 Direkte telefon: Initialer: JML UDKAST Notat Dato: 31.05.2012 Sagsnr.: 2011-50608 Dok. nr.: 2012-68688 Direkte telefon: Initialer: JML Aalborg Forsyning Forsyningsvirksomhederne Stigsborg Brygge 5 Postboks 222 9400 Nørresundby Varmeplan

Læs mere

Strategi for energirenovering af bygninger. Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark

Strategi for energirenovering af bygninger. Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark Strategi for energirenovering af bygninger Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark Maj 2014 Strategi for energirenovering af bygninger Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens

Læs mere

Scenarier for udbygning af el- og kraftvarmekapacitet

Scenarier for udbygning af el- og kraftvarmekapacitet Scenarier for udbygning af el- og kraftvarmekapacitet Teknisk baggrundsrapport til Energistrategi 2025 Juni 2005 www.isbn: 87-7844-534-5 Indhold Denne rapport beskriver de forudsætninger, som antages

Læs mere

10 Politikker til at realisere en hurtig omstilling til vedvarende energi

10 Politikker til at realisere en hurtig omstilling til vedvarende energi Baggrundsnotat VedvarendeEnergi s Energivision "Hurtig omstilling til vedvarende energi. 10 Politikker til at realisere en hurtig omstilling til vedvarende energi 27/3 2015, Gunnar Boye Olesen og Kresten

Læs mere

Store forskelle i varmepriserne hvorfor?

Store forskelle i varmepriserne hvorfor? Store forskelle i varmepriserne hvorfor? Der er store prisforskelle på fjernvarme rundt om i landet. Energitilsynet analyserer her, hvordan brændselsvalg, beliggenhed i forhold kunderne, størrelse og ejerskab

Læs mere