Prefeasibility undersøgelse Omstilling til vedvarende energi i Ørsted Mulighed for vedvarende energi i olielandsbyen i Roskilde Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Prefeasibility undersøgelse Omstilling til vedvarende energi i Ørsted Mulighed for vedvarende energi i olielandsbyen i Roskilde Kommune"

Transkript

1 Case.Dok.5.30 Prefeasibility undersøgelse Omstilling til vedvarende energi i Ørsted Mulighed for vedvarende energi i olielandsbyen i Roskilde Kommune Jakob Elkjær, Regin Gaarsmand & Tyge Kjær ENSPAC, Roskilde Universitet Den 15. september Introduktion Formålet er at vurdere mulighederne for omstilling til vedvarende energi i varmeforsyningen i landsbyen Ørsted. 1 1 Roskilde Kommune har følgende olielandsbyer: Hastrup (59 bygninger), Herringsløse (163 bygninger), Ramsømagle (46 bygninger) og Ørsted (54 bygninger). Hertil kommer en række mindre bebyggelser, men også større byer, som også er afhængig af olie til opvarmning.

2 Side 2 Det er politisk besluttet, at brugen af olie (mineralsk olie) til opvarmning skal udfases, fordi der er klimamæssige, miljømæssige og økonomiske fordele ved at anvende lokale vedvarende energiressourcer som et alternativ. Det er et væsentligt element i Folketingets energiaftale fra 2012, som løber frem til Formålet er her at undersøge, hvilke muligheder, der er i Ørsted for en omstilling til vedvarende energi i overensstemmelse med de generelle politiske aftaler og tilkendegivelser. Der er registreret 54 opvarmede boliger/bygninger i Ørsted, hvor det aktuelle varmebehov dækkes på følgende måde: 36 boliger/bygninger opvarmes med olie med et forventet årlig nettoforbrug på MWh. Det gennemsnitlige varmeforbrug er beregnet til 183 kwh pr. m 2 pr. år, som må indeholde væsentlige potentialer for besparelser i slutforbruget. 10 boliger/bygninger er opvarmet med varmepumper med et årligt nettovarmeforbrug på 250 MWh, hvilket svarer til 134 kwh pr. m 2 pr. år, som således er et væsentligt mindre varmeforbrug pr enhed i sammenligning med de olieopvarmede boliger/bygninger. Som følge af varmepumpes funktionsform svarer det anførte varmeforbrug på 134 kwh pr. m 2 pr. år til et elforbrug på ca kwh pr m 2 pr. år. Det er baseret på den såkaldte COP-værdi på 3,0-3,5. COP-værdien angiver forholdet mellem energiinput (el) og energioutput på varmepumpen. De resterede 8 boliger/bygninger er opvarmet med el (3), fast brændsel med centralvarme (4), samt uoplyst (1). Bygningerne med fast brændsel har et forholdsvist lavt varmeforbrug på 88 kwh pr m 2 pr. år. De el-opvarmede har et enhedsforbrug på 143 kwh pr. m 2 pr. år. Bedømt ud fra enhedsforbruget (varmeforbrug i kwh pr m 2 pr. år) vil der som nævnt være en del muligheder for energibesparelser i slutforbruget, både for boliger, der er opvarmet med olie, men også for de el opvarmede boliger omend ikke i samme omfang. Bygninger med varmepumper indgår ikke i den efterfølgende analyse af omstillingsmulighehederne. De er allerede omstillet. Ganske vist er stadig hovedparten af den danske elforsyning baseret på fossil energi, men i 2035 forventes hele el-produktionen omstillet til vedvarende energi. Varmepumperne vil således successivt automatisk blive omstillet til vedvarende energi. Mulighederne for en omfattende omstilling til vedvarende energi i Ørsted vil i det mindst omfatter følgende aktiviteter: Etablering af kollektive varmeforsyning for de områder, hvor de økonomiske og tekniske betingelser er til stede. Iværksættelse af energibesparelser; både i slutforbruget (energibesparelse i husene), og i fremstilling og distribution af fjernvarme, eksempelvis ved anvendelse af intelligent styring af fjernvarmesystemet. Anvendelsen af individuelle varmeløsninger, baseret på vedvarende energi i de områder, der ikke kan udbygges til kollektiv forsyning. 2 Jvf. Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti) og Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om den danske energipolitik Den 22. marts Aftalen siger bl.a., at der fra 2013 indføres et stop for installering af olie fyr i nye bygninger, og at der fra 2016 ikke længere skal være muligt at installere oliefyr i eksisterende bygninger i områder med fjernvarme eller naturgas som alternativ.

3 Side 3 Energiomkostningerne med den eksisterende opvarmning vil kunne motivering en omstilling til vedvarende energi og energibesparelser. Energiomkostningerne i de enkelte boliger afhænger af prisen på kwh og det årlige energiforbrug. Beregnet på basis af BBR-oplysningerne forventes det årlige nettovarmeforbrug i et gennemsnitlig år at være 31,0 MWh for de olieopvarmede huse og 15,1 MWh for de el-opvarmede huse. Det noget mindre varmeforbrug for de el-opvarmede boliger skyldes dels et lavere enhedsforbrug, men også betydeligt mindre boliger eller færre m 2 til opvarmning, hvor der er 105 m 2 i el-op-varmede boliger mod knap 170 m 2 i de olieopvarmede boliger. 2. De aktuelle priser på olie og elektricitet Olie koster for tiden 1,15 kr. pr. kwh. Hvis vi forudsætter, at virkningsgraden for et oliefyr er på 90%, så står nettovarmen i 1,28 kr. pr. kwh. Det betyder, at de olieopvarmede huse i Ørsted i gennemsnit skal regne med en årlig varmeudgift på kr., som måske har været lidt mindre over de seneste par år som følge af de milde vintre. El koster for tiden 2,25 kr. pr. kwh. Fra første januar 2014 er der vedtaget ændringer i de afgifter, der betales for el. For almindelig forbrug af elektricitet skal der betales en afgift på 83,30 øre. pr. kwh (eksklusiv moms). For el-opvarmede huse er afgiften nedsat for det forbrug, der er udover kwh. Afgiften er nedsat til 41,20 øre pr. kwh eksklusiv moms. Det betyder, at afgiften er reduceret med 42,10 øre pr. kwh, eksklusiv moms. Inklusiv moms er afgiftsreduktionen således på 52,62 øre. Hvis vi antager, at en husholdning bruger kwh til andre formål end opvarmning, så skal el-opvarmning betales med 1,72 kr. pr. kwh. Vi forudsætter, at el-radiatorer har en virkningsgrad på 100%. Det betyder, at den gennemsnitlige udgift vil være på kr. for de el-opvarmede huse i Ørsted. Uden afgiftsnedsættelsen ville den gennemsnitlige omkostning være på kr. 3. Omstillingsmuligheder Der er principielt to forskellige former for opvarmning, baseret på vedvarende energi, nemlig individuelle og kollektive forsyningsmuligheder: De individuelle løsninger: De mest oplagte individuelle varmeløsninger er pillefyr, ombygning af bestående kedelanlæg til bioolie, samt individuelle varmepumpeløsninger, hvor der især skal peges på jordvarmeanlæg og på luft-til-vand-varmepumper. En tredje varmepumpemulighed er luft-til-luft varmepumper, som er billigere i anskaffelse, men næppe vil give en tilstrækkelig varmedækning i den kolde periode i ældre huse med stort enhedsforbrug (forbrug pr m 2 pr. år). De kollektive løsninger: Forskellige former for fjernvarme, enten som mindre enheder, såsom blokcentraler, nabovarmeanlæg eller som større fjernvarmeenheder. Brændselsmæssigt kan disse anlæg baseres på lokal biomasse, såsom halm, træflis eller træpiller. De kollektive løsninger giver normalt en høj effektivitet på kedelanlægget (i konverteringen), men der er dog grænser for, hvor lange fjernvarmerør, der kan trækkes til mere fjerntliggende bygninger, fordi det vil gå ud over anlæggets samlede effektivitet. De forskellige løsninger kan økonomisk set falde meget forskelligt ud. For at kunne sammenligne omkostningerne beregnes omkostningerne for både driften og anlægget under ét. Udgiften består af følgende: For det første de årlige driftsudgifter til brændsel, vedligehol-

4 Side 4 delse osv. For det andet består udgifterne af afskrivning og forrentning af anlægget over hele dets levetid. Endvidere tillægges afgifter og moms. Den aktuelle pris for olie- og el-opvarmningen er beregnet på et mix af olieprisen og prisen til el opvarmning. Priserne er omregnet til nettovarmepriser, dvs. prisen for den mængde energi, der bruges til at levere en given mængde varme. Denne leverance er afhængig af den pågældende teknologis virkningsgrad. I beregningerne er anvendt Energistyrelsens standardforudsætninger for de forskellige teknologiers virkningsgrad. 3 Fra BBR-oplysningerne kender vi husenes nettoenergiforbrug, som omregnes til bruttoenergi ved anvendelsen af den specifikke teknologis virkningsgrad, som har betydning for den faktiske pris. Figur 1. Sammenligninger af priser for forskellige teknologier, inklusiv brændsel, anlæg, afgifter og moms. Prissammenligninger Priser incl. afgifter og moms pr kwh varme. Ørsted Roskilde Kr. 1,500 1,125 1,16 kr 1,22 kr 1,23 kr 1,35 kr 0,99 kr Aktuel pris for olieog el-opvarmning 1,45 kr 0,750 0,375 0 Luft-til-vand Pillefyr Bioolie Jordvarme Fjernvarme Aktuel pris Figur 1 ovenfor sammenligner de forskellige teknologiløsninger. Figurerne viser, for det første priserne for de individuelle vedvarende energiteknologier (de blå søjler), som varierer fra 1,16-1,35 kr. pr. kwh. For andet det viser figuren den forventede standardgennemsnit for fjernvarme, samt for det tredje de aktuelle gennemsnitspriser i Ørsted på 1,45 kr. pr. kwh. Den aktuelle pris er baseret på det aktuelle mix af priserne for olie og elektricitet. For oliefyrene alene vil prisen være på 1,28 kr. pr. kwh nettovarme, og el-opvarmningen vil prisen være 1,72 kr. pr. kwh. Disse priser er eksklusiv anskaffelse og vedligeholdelse. Det ses af oversigten, at ingen af de vedvarende individuelle varmeløsninger er dyrere end den aktuelle pris på 1,45 kr. pr. kwh, bl.a. som følge af de større afgifter, som de fossile energikilder er pålagt. I denne sammenligning er der taget højde for, at oliefyrene og el-radiatorerne allerede findes. Der skal ikke investeres. For de vedvarende energiteknologier skal der investeres. I en valgsituationen vil man typisk sammenligne den energiløsning, man har (altså uden anlægs- 3 Der anvendes to udtryk: Nettovarme (og nettovarmepriser) og bruttovarme (og bruttovarmepri- ser). Nettovarme er den varme, der bliver brugt til at opvarmehuset. Bruttovarme er den mængde energi, der skal tilføres oliefyret eller el- radiatoren. Hvis huset skal bruge 100 kwh energi og olie- kedlen har en virkningsgrad på 90%, så skal fyret tilføres 111 kwh. Disse omregninger baseres på Energistyrelsens standardforudsætningerne, nemlig følgende: Oliekedel: 90%; ældre naturgaskedel: 85%; ny naturgaskedel: 95%; træpillefyr: 85%; elvarme: 100%; fjernvarme: 100%.

5 Side 5 udgifter), med den energiløsning, man kan anskaffe sig (altså med anlægsudgifter). Derfor kan det være relevant at sammenligne aktuelle kwh-pris for olie og el uden anlægsudgifter med kwh-prisen for de vedvarende energikilder med anlægsudgifter. Derfor er de aktuelle kwh-priser uden anlægsudgifter og kwh-priserne for de vedvarende energiteknologier med anlægsudgifter. 3. Fjernvarmeløsningen Priserne for de individuelle vedvarende energiteknologier kan nogenlunde standardiseres. I tilfælde af fjernvarme kan der derimod være en stor forskel på fjernvarmeprisen, fordi den afhænger af antallet af tilslutninger, antal stikledninger og længden af de rør, som fører varmen frem fra kilden via ledninger og stikledningerne frem til forbrugeren. Vi har derfor beregnet fjernvarmeprisen nærmere. Beregningerne er baseret på BBR (Boligog bygningsregistret) og på en beregning af det forventede varmeforbrug på de enkelte boliger og bygninger i Ørsted. I bilag 3 er beregnet anlægs- og driftsøkonomien for det foreslåede ledningsnet, som kan sammenfattes i følgende figur: Figur 2. Sammenligninger af priser for fjernvarme under forskellige forudsætninger Prissammenligninger Priser incl. afgifter og moms pr kwh varme. Ørsted Roskilde Kr. 1,50 1,45 kr Afskrivning over 11,6 år 1,30 kr 1,20 0,97 kr 0,90 0,60 Pris 10% Aktuel pris i Ørsted Ny fjernvarmepris Ny fjernvarmepris ( 10%) 0,30 0 Aktuel pris Fjernvarme Garantipris Oversigten viser, at den aktuelle varmeudgift for opvarmning med olie, el og fast brændsel er beregnet til 1,45 kr. pr. kwh. Fjernvarmen vil kunne leveres til en pris på 0,97 kr. pr. kwh, baseret på en kombination af halm og træpiller (se råvaresammensætningen i bilag 3). Denne kwh-pris er med alt inklusiv, herunder afskrivning af anlæg, afgifter og moms. KWh-prisen er beregnet under den forudsætning, at anlægget afskrives over en 20 års periode. Vi kan afkorte afskrivningsperioden ved at ændre på kwh-prisen. Hvis vi antager, at fjernvarmen skal leveres til en pris, der er 10% under de aktuelle priser, så vil priserne blive 1,30 kr. pr. kwh. Det ændrer anlæggets tilbagebetalingsperiode. Prisen på 1,30 kr. pr. kwh betyder, at anlægget vil have en tilbagebetalingsperiode på 11,6 år med udgangspunkt i de investeringer, der er anført i bilag 3. Beregningerne viser, at den foreslåede ledningsføring må karakteriseres som en rimelig god løsning med en passende tilbagebetalingsperiode på omkring 11 år. Det forventes, at der ved budgetteringen af den konkrete anlægsbudget vil være muligt at reducere den samlede anlægssum, fordi vi i beregningerne har taget udgangspunkt i et forholdsvist højt prisniveau for især kedelanlæg, mv.

6 Side 6 Som det fremgår af bilag 1, så findes der 10 varmepumper i Ørsted, som efter BBR-oplysningerne opvarme m 2. Fremfor at se det relativt store antal varmepumper som et problem, der eventuelt kan spærre for et fjernvarmeprojekt, så burde man se på det som et aktiv, og undersøge, hvordan varmepumperne eventuelt kan spille sammen med fjernvarmesystemet. Det forudsætter dog, at varmepumperne er vandbaseret, enten som jordvarmeanlæg eller som luft-til-vand-anlæg. Det forventes at anlægget vil kunne etableres, så en målsætning om 10% lavere priser og en tilbagebetaling på år kan overholdes. Det betyder, at ejerne af de olieopvarmede huse vil kunne se frem til en årlig besparelse på knap kr. og ejerne af de el-opvarmede huse til en årlig besparelse på knap kr. 4. Foreløbig konklusion Hovedkonklusionen er, at en række individuelle vedvarende energiteknologier vil med økonomiske fordel kunne anvendes, især hvis anlægsinvesteringerne kan finansieres. Fjernvarmeløsningen synes oplagt, især hvis det er muligt at optimere anlægget (kedelanlæg og netledninger), så tilbagebetalingsperioden kan nedbringes til år. Det må anses for en klar mulighed. Ved diskussion af fjernvarmeanlæg begynder man ofte med en forudsætning om, at så og så mange skal melde sig til at aftage fjernvarmen med baggrund i et allerede fastlagt ledningsnet. Antallet af aftagere kan være kritisk. Vi ønsker at gå en anden vej. Med udgangspunkt i denne undersøgelser må det undersøges, hvordan anlægget kan optimeres, således at det vil være muligt at tilbyde en fjernvarmeforsyning med alt inklusiv på 10% under den aktuelle forsyningspris med en tilbagebetaling på år. Med udgangspunkt i dette tilbud vil det være relevant at få belyst, hvor mange der ønsker at deltage. Det vil kræve en længere proces, hvor en række forhold og muligheder bør belyses nærmere. I tilknytning til denne afklaringsproces kan man optimere ledningsnet, eventuelt afskære områder, hvor for få melder sig til at aftage fra fjernvarmenettet. I denne afklaringsproces kunne det være relevant at arbejde med følgende spørgsmål: Forbrug: Det aktuelle energiforbrug i de enkelte husstande. Tallene i bilaget er beregnede tal for det forventede energiforbrug. I praksis kunne det være anderledes. Optimering af anlægget: Er det muligt at optimere varmekilde og fjernvarmenet, således at det er muligt at tilbyde fjernvarme til (måske færre) forbrugere, hvor varmen kan leveres til en pris under 10% af de aktuelle priser med en afskrivningsperiode på ikke længere end 12 år. Interessetilkendegivelse: For at få et mere præcist billede af anlægsomkostningerne, og her især omkostninger til ledningsnettet, vil det være en fordel at kende til interessen for en mulig tilslutning. Udgangspunktet kunne her være: Alle udgifter betalt over varmeprisen, dvs. alle udgifter til ledningsnet, stikledning, tilslutning og kedelanlæg betales over varmetariffen; og at den varmepris, der betales, skal være 10% under den aktuelle varmepris, som betales for henholdsvis oliefyring og el-opvarmning. Valg af forskellige vedvarende energimuligheder: Ikke alle vil med fordel kunne tilsluttes fjernvarme, bl.a. fordi ledningsnettet vil kunne blive for lang i forhold til den varme, der kan afsættes. Det vil derfor være en fordel også at fokusere på de individuelle vedvarende energiløsninger.

7 Side 7

8 Side 8

9 Side 9

10 Side 10

Notat: Fjernvarmeprisen i Danmark 2011

Notat: Fjernvarmeprisen i Danmark 2011 Notat: Fjernvarmeprisen i Danmark 2011 Af Teknisk Konsulent John Tang Konklusion Fjernvarmeprisen er for et standardhus på 130 m 2 og et varmeforbrug på 18,1 MWh/år steget gennemsnitligt med 2,1 %. Fjernvarmeprisen

Læs mere

Alternativer til oliefyr

Alternativer til oliefyr 05-03-2012 jh, jw, akw Alternativer til oliefyr Baggrund Sammenfatning og konklusion Regeringen fremlagde i november 2011 oplægget Vores Energi som udspil til de energipolitiske forhandlinger med de øvrige

Læs mere

Udviklingsforløb for omstilling af individuelle opvarmningsløsninger frem mod 2035

Udviklingsforløb for omstilling af individuelle opvarmningsløsninger frem mod 2035 Udviklingsforløb for omstilling af individuelle opvarmningsløsninger frem mod 2035 Udgivet af Energianalyse, Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 7000 Fredericia Tlf. 70 10 22 44 www.energinet.dk Marts 2015

Læs mere

Landsby Nærvarme. Rapport

Landsby Nærvarme. Rapport Landsby Nærvarme Rapport Kogebog for kollektive varmeløsninger i landsbyer NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8000 Århus

Læs mere

N O T AT 2. marts 2012. Alternativer til oliefyr

N O T AT 2. marts 2012. Alternativer til oliefyr N O T AT 2. marts 2012 J.nr. 3401/1001-3967 Ref. trh Alternativer til oliefyr I et typisk enfamiliehus på 130 m² vil et nyt kondenserende oliefyr koste ca. 45.000 kr. i investering og medføre en årlig

Læs mere

SEPTEMBER 2014 ENERGISTYRELSEN ANALYSE AF INDFASNING AF VARMEPUMPER I NATURGASOMRÅDER

SEPTEMBER 2014 ENERGISTYRELSEN ANALYSE AF INDFASNING AF VARMEPUMPER I NATURGASOMRÅDER SEPTEMBER 2014 ENERGISTYRELSEN ANALYSE AF INDFASNING AF VARMEPUMPER I NATURGASOMRÅDER ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk SEPTEMBER 2014

Læs mere

Store forskelle i varmepriserne hvorfor?

Store forskelle i varmepriserne hvorfor? Store forskelle i varmepriserne hvorfor? Der er store prisforskelle på fjernvarme rundt om i landet. Energitilsynet analyserer her, hvordan brændselsvalg, beliggenhed i forhold kunderne, størrelse og ejerskab

Læs mere

4.1 Mindre varmepumper og smart grid

4.1 Mindre varmepumper og smart grid Baggrundsnotat VedvarendeEnergi s Energivision 4.1 Mindre varmepumper og smart grid 25/7 2014 af Jakob Worm, enkelte rettelser Gunnar Boye Olesen, 5/8-2014 4.1.1 Opsummering I dag opvarmes ca. 250.000

Læs mere

Forretningskoncept for udfasning af oliefyr med særlig fokus på fjernvarmeværker som leverandører af varme i Område IV

Forretningskoncept for udfasning af oliefyr med særlig fokus på fjernvarmeværker som leverandører af varme i Område IV Rapport om Forretningskoncept for udfasning af oliefyr med særlig fokus på fjernvarmeværker som leverandører af varme i Område IV Udarbejdet af EXERGI Partners Brædstrup Fjernvarme Insero Energi for Energistyrelsen

Læs mere

Sønderborg Fjernvarme

Sønderborg Fjernvarme Viden der bringer mennesker videre--- Sønderborg Fjernvarme Varmeforsyning af Vollerup Vurdering af drivhusgasemissioner og samfundsøkonomiske konsekvenser ved forsyning af alm. og lavenergiboliger med

Læs mere

CENTRALE POINTER TIL BRUG FOR KOMMUNALE/REGIONALE PROJEKTER OM STRATEGISK ENERGIPLANLÆGNING

CENTRALE POINTER TIL BRUG FOR KOMMUNALE/REGIONALE PROJEKTER OM STRATEGISK ENERGIPLANLÆGNING CENTRALE POINTER TIL BRUG FOR KOMMUNALE/REGIONALE PROJEKTER OM STRATEGISK ENERGIPLANLÆGNING STATUSNOTAT August 2014 14.08.2014 1/29 1. Resumé og hovedpointer... 3 2. Projekter om strategisk energiplanlægning...

Læs mere

DECEMBER 2014 REGION MIDTJYLLAND, REGIONAL UDVIKLING VEDVARENDE ENERGILØSNINGER PÅ LANDET

DECEMBER 2014 REGION MIDTJYLLAND, REGIONAL UDVIKLING VEDVARENDE ENERGILØSNINGER PÅ LANDET DECEMBER 2014 REGION MIDTJYLLAND, REGIONAL UDVIKLING VEDVARENDE ENERGILØSNINGER PÅ LANDET ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk DECEMBER

Læs mere

GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR FJERNVARME VED HOVEDVEJEN

GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR FJERNVARME VED HOVEDVEJEN GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR FJERNVARME VED HOVEDVEJEN Revision 3 Dato 2012-02-21 Udarbejdet af KAC, EBJ, AD Kontrolleret af SOR Godkendt af Beskrivelse Karl Erik Hansen Projektforslag for fjernvarmeforsyning

Læs mere

Energy Services. Demonstrationsprojekt: VE-baseret varme i en hel by

Energy Services. Demonstrationsprojekt: VE-baseret varme i en hel by Energy Services Demonstrationsprojekt: VE-baseret varme i en hel by Et samarbejde mellem Insero Energy, Brædstrup Fjernvarme, Exergi Partners, Energy Services og Niras, med støtte fra Energistyrelsen.

Læs mere

Fakta om energimærkning af enfamiliehuse

Fakta om energimærkning af enfamiliehuse Fakta om energimærkning af enfamiliehuse ENFAMILIEHUSE Gældende fra 1. januar 2007 Nye energiregler for enfamiliehuse Bygninger er en af de største energiforbrugere i samfundet. Mellem 30 og 40 procent

Læs mere

Varmeforsyning i Vejle Fjernvarmeselskabs

Varmeforsyning i Vejle Fjernvarmeselskabs Viden der bringer mennesker videre--- Vejle Fjernvarmeselskab Varmeforsyning i Vejle Fjernvarmeselskabs forsyningsområde Samfundsøkonomisk vurdering af individuelle varmepumper i forhold til fjernvarme

Læs mere

Energi i Egedal Egedal Kommune April 2013

Energi i Egedal Egedal Kommune April 2013 Energi i Egedal Egedal Kommune April 2013 Indholdsfortegnelse Forord 3 Om Energi i Egedal 4 Egedals mål for 2020 5 Strategisk energiplanlægning 6 Samarbejder på energiområdet 7 Relation til andre planer

Læs mere

Møller&Ko. Teknisk Vurdering

Møller&Ko. Teknisk Vurdering Møller&Ko Teknisk Vurdering ENERGIPLANLÆGNI NG Til: Tønder Kommune Dato: 24. februar 2013 Vedr.: Ny biomassekedel, Rejsby Kraftvarmeværk A.m.b.a. Udarbejdet af : Jesper Møller Larsen (JML) 1. Indledning

Læs mere

UDSKIFTNING AF OLIE- ELLER NATURGASFYR SÅDAN KOMMER DU I GANG

UDSKIFTNING AF OLIE- ELLER NATURGASFYR SÅDAN KOMMER DU I GANG UDSKIFTNING AF OLIE- ELLER NATURGASFYR SÅDAN KOMMER DU I GANG FORORD Energisystemet i Danmark skal omstilles, så det i stigende grad bliver baseret på vedvarende energi, og det er regeringens målsætning,

Læs mere

VARDE KOMMUNE STRATEGISK ENERGIPLAN FORSLAG

VARDE KOMMUNE STRATEGISK ENERGIPLAN FORSLAG Til Varde Kommune Dokumenttype Rapport Dato 10. oktober 2013 VARDE KOMMUNE STRATEGISK ENERGIPLAN FORSLAG Revision Dato Udarbejdet af Kontrolleret af Godkendt af Ref. A 10-10-2013 HLLM, BLY BLY og Varde

Læs mere

Vind som varmelever andør

Vind som varmelever andør Vind som varmelever andør Udgivet af Vindmølleindustrien Januar 2005 Redaktion: Claus Bøjle Møller og Rosa Klitgaard Andersen Grafik & Layout: Katrine Sandstrøm Vindmølleindustrien Vester Voldgade 106

Læs mere

Den lille blå om Varmepumper

Den lille blå om Varmepumper Fremtiden tilhører varmepumperne Varmepumper kommer til at spille en central rolle i en fremtid, hvor vi bevæger os væk fra de fossile brændsler og hen imod at bruge mere og mere vedvarende energi. Der

Læs mere

Energy Services. Grøn varme til fast pris

Energy Services. Grøn varme til fast pris Energy Services Grøn varme til fast pris Indhold Indhold 2 Introduktion 3 Energy Services 4 Varmepumpens teknologi 8 Kunde hos Energy Services 10 Økonomi 12 Klargøring til installation 14 Bliv kunde 16

Læs mere

REDNINGSPLAN SMÅ DYRE NATURGASFYRE- DE FJERNVARMEVÆRKER

REDNINGSPLAN SMÅ DYRE NATURGASFYRE- DE FJERNVARMEVÆRKER Til Dansk Fjernvarme og Foreningen af Danske Kraftvarmeværker Dokumenttype Rapport Dato September 2011 REDNINGSPLAN SMÅ DYRE NATURGASFYRE- DE FJERNVARMEVÆRKER REDNINGSPLAN Revision 1 Dato 2011-09-05 Udarbejdet

Læs mere

Roskilde Kommune. Strategi for varme- og energiforsyning 2010-2015. Udarbejdet af Roskilde Kommune i samarbejde med Roskilde Forsyning A/S.

Roskilde Kommune. Strategi for varme- og energiforsyning 2010-2015. Udarbejdet af Roskilde Kommune i samarbejde med Roskilde Forsyning A/S. Roskilde Kommune Strategi for varme- og energiforsyning 21-215 Udarbejdet af Roskilde Kommune i samarbejde med Roskilde Forsyning A/S. Sagsnr. 8489 Roskilde Kommune Køgevej 8 4 Roskilde Peter Krarup Plan

Læs mere

4.2 Fjernvarme, store varmepumper, solvarme og system integration

4.2 Fjernvarme, store varmepumper, solvarme og system integration Baggrundsnotat VedvarendeEnergi s Energivision 4.2 Fjernvarme, store varmepumper, solvarme og system integration 19/7 2014 af Jakob Worm 4.2.1 Opsummering Dette afsnit handler primært om fremtidens fjernvarme

Læs mere

By og Byg Dokumentation 006 Energibesparelser i nybyggeriet. Status år 2000

By og Byg Dokumentation 006 Energibesparelser i nybyggeriet. Status år 2000 By og Byg Dokumentation 00 Energibesparelser i nybyggeriet Status år 00 Energibesparelser i nybyggeriet Status år 00 Søren Aggerholm By og Byg Dokumentation 00 Statens Byggeforskningsinstitut 01 Titel

Læs mere

Randers Kommune. Klimaplan 2030 Strategisk energiplan

Randers Kommune. Klimaplan 2030 Strategisk energiplan Randers Kommune Klimaplan 2030 Strategisk energiplan Klimaplan 2030 Klimaplan 2030 er en handlingsplan vedrørende Randers Kommunes klimamål og implementering af CO 2 reducerende tiltag frem til år 2030.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 9 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bygaden 22 Postnr./by: 4070 Kirke Hyllinge BBR-nr.: 350-000434 Energikonsulent: Anders Møller Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek

Læs mere

Samspil mellem gas, el og varme

Samspil mellem gas, el og varme Samspil mellem gas, el og varme Udgivet af Rapporten kan fås ved henvendelse til: Tonne Kjærsvej 65 7000 Fredericia Tlf. 70 10 22 44 Den kan også downloades på: www.energinet.dk December 2011 Dok. 43418/11,

Læs mere