Landdistriktspolitik

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Landdistriktspolitik 2014-2018"

Transkript

1 Landdistriktspolitik

2 Indhold Politikkens interesseområde 4 Indsatsområder Mennesker der vil noget 8 Udvikling af byerne 10 Aktiviteter og oplevelser 12 Adgang til naturen 14 Erhvervsudvikling i landdistriktet 16 Den gode historie 18 Rammer for udvikling af landdistriktet 20 2

3 I Aalborg Kommune har vi ført en aktiv landdistriktsindsats siden 2007, hvor kommunens første landdistriktspolitik blev vedtaget. Forord Vi står nu med den 3. landdistriktspolitik, og endnu engang sætter vi nye og ambitiøse mål for udviklingen i landdistriktet! Landdistriktspolitik Landdistriktspolitikken er et fælles redskab for borgere, foreninger, organisationer, virksomheder og Aalborg Kommune til at arbejde med udvikling af kommunens landdistrikt. Den bygger på de mange spændende input fra 3 workshops afholdt i februar 2014, og på de mange gode erfaringer fra de to foregående politikperioder. Landdistriktspolitikken sætter således rammer og mål for, hvordan Aalborg Kommune skal arbejde med udvikling af kommunens landdistrikt, og hvordan vi understøtter de mange lokale initiativer og kræfter, der arbejder for levende og attraktive byer og lokalsamfund. Det gode liv i landdistriktet tæt på byen Aalborg Kommunes landdistrikt rummer rigtig gode muligheder for at mange mennesker kan realisere deres drømme om et trygt og godt hverdagsliv, såvel som et aktivt og spændende arbejds- og fritidsliv. Der er levende og unikke landsbymiljøer, rummelige fællesskaber, spændende og afvekslende natur og gode lokale erhvervsmuligheder, samt kort afstand til arbejdspladser, kulturtilbud og infrastruktur i Aalborg. Tag del i udviklingen Livet i landdistriktet tilbyder samtidig gode muligheder for, at den enkelte kan tage del i udviklingen af sin egen by. Her er et vidt forgrenet foreningsliv, og mange andre lokale aktører, som opstarter og gennemfører projekter til udvikling af netop deres by og lokalområde. Vi vil i Aalborg Kommune forsøge at give dem de bedste betingelser for deres arbejde. Vi skal dyrke det unikke Alle byer og lokalsamfund har særlige kvaliteter at tilbyde i form af fx kulturhistorie, naturværdier, bymiljøer, traditioner og ikke mindst de mennesker, der bor der! Derfor skal der i endnu højere grad satses på at styrke de enkelte byers særlige identitet og realisere deres stedbundne ressourcer, de kommende år. Mads Duedahl Bente Graversen rådmand direktør 3

4 Vision Det skal være attraktivt at bo og leve i Aalborg Kommunes landdistrikt! Landdistriktet udvikles i samarbejde med mennesker, foreninger og erhvervsdrivende, og med udgangspunkt i de enkelte lokalsamfunds særlig kvaliteter og ressourcer! Mål Visionen omsættes til handling ved hjælp af 6 overordnede mål for perioden : Understøtte det lokale initiativ Udvikling af byernes fysiske rammer Fremme oplevelses- og aktivitetsmuligheder Sikre bedre adgang til naturoplevelser Understøtte erhvervsudvikling med udgangspunkt i landdistriktets stedbundne ressourcer Styrke kendskabet til byer og lokalområders særlige identitet og kvaliteter De overordnede mål er omsat i en lang række handlinger under de enkelte indsatsområder. 4

5 Udvikling af landdistriktet er et fælles ansvar At skabe udvikling i landdistriktet er en fælles opgave og et fælles ansvar. Aalborg Kommune kan skabe gode rammer for livet i landdistrikterne, og borgere, foreninger og erhvervsdrivende kan udfylde disse med konkrete aktiviteter og initiativer. Derfor er det også under de enkelte indsatsområder beskrevet, hvad Aalborg Kommune vil gøre, og hvordan borgere, foreninger, virksomheder og andre aktører i landdistrikterne kan bidrage til den ønskede udvikling. Udviklingen påvirkes fra mange sider Samtidig er der rammer og forhold, som Aalborg Kommune ikke alene kan ændre. Det gælder fx udfordringer i forhold internetforbindelser, lånemuligheder til boligkøb eller lovgivning om forhold i landdistrikterne. Her er det op til byrådets politikere og landdistrikternes interesseorganisationer sammen og hver for sig, at forsøge at påvirke beslutninger og beslutningstagere. Nye muligheder og udfordringer Der er mange forskellige forhold, der påvirker livet i landdistrikterne, og mange forskellige aktører, fra EU til den enkelte lokale forening, der beskæftiger sig med udvikling i landdistrikterne. Det betyder, at der ofte opstår uforudsete muligheder og udfordringer i den enkelte by eller for landdistriktet som sådan. Det er derfor vigtigt, at Aalborg Kommunes indsatser planlægges, så det er muligt at reagere på og udnytte de muligheder, der opstår undervejs i politikperioden. 5

6 Politikkens interesseområde Landdistriktspolitikken omhandler den del af Aalborg Kommune, som ligger udenfor Aalborgs bynære kerne. Alle byer og områder har, uanset størrelse eller beliggenhed, mulighed for at søge ind på Aalborg Kommunes puljer til landdistriktsudvikling, benytte sig af tilbud om aktiviteter i landdistrikterne og deltage i konkrete indsatser. I forhold til udarbejdelse af lokale udviklingsplaner og lignende lokale planer, vil indsatsen være rettet mod landsbyer og de oplandsbyer, som ikke er udpeget i kommuneplanen Vision 2025, som oplandsbyer med særligt byvækstpotentiale. Fysisk Vision 2025 I Aalborg Kommunes kommuneplan Fysisk Vision 2025 har byrådet vedtaget, at 11 større byer tæt på Aalborg i kraft af nærheden til Aalborg, god infrastruktur, varieret serviceudbud samt tilstrækkeligt befolkningsunderlag har et særligt potentiale for byvækst. De udpegede byer med særligt vækstpotentiale er Vadum, Vestbjerg, Vodskov, Vester Hassing, Nibe, Frejlev, Godthåb, Svenstrup, Klarup, Storvorde og Hals. By- og Landskabsforvaltningen udarbejder byudviklingsplaner for de 11 oplandsbyer med særligt vækstpotentiale i perioden I kommunens øvrige oplandsbyer og landsbyer er der: fokus på frihed og fleksible rammer til at kunne rumme en lokal forankret udvikling tilpasset byens struktur, identitet og størrelse en udvikling der tager afsæt i at sikre kvalitet, samt en bedre udnyttelse af den enkelte bys potentialer lokalt forankrede projekter og initiativer i oplandsbyerne der udmøntes i såvel tilpasset arealudlæg, som omdannelse af centralt beliggende, nedslidte bygninger for at give plads for nye muligheder. Omdannelse og byfortætning prioriteres her frem for byspredning 6

7 Brændskov Milbakken Ajstrup Vester Halne Vejlen Torpet Hvorupgaard Øster Hassing Restrup Enge Nyrup Valsted Tostrup St. Restrup Restrup Enge Dall 4 Lillevorde Torderup Skovstrup Romdrup Lundby Oppelstrup Mjels Gunderup Haal Halkær Komdrup 7

8 Mennesker der vil noget Mål: Understøtte det lokale initiativ Bevarelse af gode og attraktive byer i Aalborg Kommunes landdistrikt er et fælles ansvar mellem kommunen og landdistriktets borgere. Aalborg Kommune og borgerne kan i fællesskab og hver for sig bidrage til, at byerne fortsat udvikles og fungerer som en god base for hverdagslivet. Borgernes rolle Udvikling af landdistriktet er afhængig af, at der er mennesker, der vil yde en aktiv indsats for at skabe liv og trivsel i deres by, fx ved drift af foreninger og aktiviteter, og ved at igangsætte og støtte op om store og små initiativer og arrangementer i byen og området. Uden aktive mennesker vendes udvikling meget hurtigt til afvikling. Kommunens rolle Aalborg Kommune vil arbejde på at skabe de bedste rammer for borgere, foreninger og virksomheder, der vil gennemføre aktiviteter og projekter til udvikling af deres by og lokalområde. Det kan fx være med rådgivning og adgang til puljemidler, men også i forhold til smidig sagsbehandling og fleksibel anvendelse af gældende rammer. Langt de fleste byer i landdistriktet er i en positiv udvikling, men nogle byer har vanskeligere end andre ved at fastholde en positiv udvikling. Her har kommunen en særlig opgave i forhold til at mobilisere, uddanne og støtte byernes foreninger mv. i at skabe udvikling i deres by. 8

9 Hvad vil kommunen gøre Succeskriterier for indsatsen er Understøtte det lokale foreningsliv med kursustilbud om drift og udvikling af foreninger Bistå byer med gennemførelse af fremtidsværksteder, udviklingsplaner og lign. Tilbyde arrangementer der kan inspirere og tilføre lokalområderne viden om relevante temaer Understøtte gennemførelse af aktiviteter og projekter med puljemidler Tilbyde råd og vejledning i forhold til udviklingsinitiativer Være igangsættende og bidragende i lokalområder, hvor udvikling er vanskelig at fastholde Anerkende de gode initiativer, fx ved uddeling af ildsjæle- og projektpriser Medvirke til gode samarbejdsrelationer og konstruktiv dialog mellem borgere, foreninger og kommune at der udbydes 2-3 aktiviteter om året, som understøtter det lokale foreningsliv at der understøttes projekter årligt via AKA-midler at der understøttes 8-10 større lokalt initierede projekter om året, med rådgivning og støtte at der igangsættes projekter i alle dele af kommunens landdistrikt at der årligt uddeles ildsjæle- og projektpris at foreninger og andre projektholdere oplever en konstruktiv dialog med Aalborg Kommune om udvikling og gennemførelse af projekter Hvad kan borgere, foreninger og erhvervslivet gøre Skabe sammenhold og fællesskaber via aktiviteter Bruge de lokale kompetencer til at løfte opgaver og aktiviteter i byen Integrere tilflyttere i byens fællesskab ved at byde dem velkommen og introducere dem til byens liv og aktiviteter Anerkende dem der igangsætter og gennemfører initiativer for fællesskabet. Afprøve nye samarbejdsformer i og mellem foreninger, erhvervslivet og byer Koordinere og samarbejde på tværs af foreninger og byer om større og mindre aktiviteter og opgaver, fx via samrådene Holde sig orienteret om initiativer fra kommunen og områdets foreninger, fx på hjemmesider, via nyhedsmails mm. 9

10 Udvikling af byerne Mål: Udvikling af byernes fysiske rammer Fysiske rammer Aalborg Kommune er kendetegnet ved mange mindre oplandsbyer og landsbyer. I kommunens landdistrikt er der over 80 større og mindre byer, som alle har deres egen identitet og kvaliteter. Der skal fortsat være fokus på at udvikle de fysiske rammer, såsom boliger, infrastruktur, bredbånd, erhverv og samlingssteder, for at sikre attraktive bosætnings- og erhvervsmiljøer. Bosætning Byernes kvaliteter i forhold til nærhed, overskuelighed, stedbundne værdier og fællesskab skal fremhæves og synliggøres. Kvalitetsudvikling af både den eksisterende bygningsmasse og nye udstykninger skal være med til at sikre byernes mulighed for at tiltrække tilflyttere. Øget fokus på generationsskifte i byerne kan styrkes. Planlægning Landdistriktet i kommunen har stor fordel af at være opland til Aalborg by, og dette potentiale og den synergi, som er mellem landdistrikt og storby, skal fremadrettet planlægges og styrkes i et tæt samarbejde mellem kommune, borgere og erhvervsliv, til gavn for alle borgere i kommunen. Det er dog samtidig vigtigt at være opmærksom på, at udvikling af byerne er påvirket af mange faktorer såsom markedskonjunkturer, overordnede flyttemønstre, lånemuligheder, energiforsyning, kollektiv trafik, infrastruktur mv. 10

11 Hvad vil kommunen gøre Tage udgangspunkt i den enkeltes bys identitet og styrke byens potentialer og behov i den fremtidige udvikling Skabe nye muligheder for bosætning og kvalitetssikring via, fx omdannelse, nedrivning af forfaldne bygninger, fortætning, huludfylding mv. Nedrive forfaldne bygninger i landdistriktet og styrke indsatsen i forhold til anvendelse af de nye frirum i byerne Igangsætte byfornyelsesprojekter i udvalgte byer Styrke tydelig kommunikation om kommunale planer i forhold til lokalområder Give mulighed for at støtte initiativer som forbedrer byens rum, pladser og grønne områder ved adgang til puljemidler Have fokus på at løfte de grønne områder i et tæt samarbejde mellem kommunen og borgerne, fx ved brug af landsbypedeller Tænke naturkvaliteter ind i byudviklingen, og skabe grønne og aktive opholdsarealer Udbygge stinettet og skabe forbindelse mellem byerne, så fx børn i højere grad kan gå eller cykle til skole og fritidsaktiviteter, jf. cykelhandlingsplan 2013 Synliggøre kommunale systemer, hvor det er muligt at indberette fejl og mangler fx Tip kommunen Hvad kan borgere, foreninger og erhvervslivet gøre! Tage aktivt del i fællesskabet om at udvikle byen stille egne kompetencer til rådighed. Sørge for opbakning til konkrete projekter Etablere fælles oprydningsdage give en hjælpende hånd til dem der ikke selv magter det! Foreninger og grupper af borgere kan investere i tomme boliger og leje disse ud. Byer og foreninger kan kåre private forskønnelsesinitiativer Etablere og koordinere delebilsordninger og samkørsel Bruge samrådsstrukturen aktivt i forhold til samarbejdet med kommunen sørge for bred repræsentation af foreninger og erhvervsliv Hvad Succeskriterier kan foreninger, for erhvervslivet indsatsen mv. gøre at antallet af borgere i landdistriktet fastholdes at der i 4-5 byer om året er støttet og igangsat projekter til forskønnelse af byernes fysiske rammer at der i 2-3 byer om året er igangsat Udvikling af din by at der er gennemført udviklingsplaner for de 11 oplandsbyer med særligt byvækstoptentiale at der er nedrevet 30 forfaldne boliger i årene 2014 og 2015 (de statslige midler er pt. kun tilgængelig i den periode) at der er oprenset 4-5 gadekær om året INFO Vision 2025 giver mulighed for frihed og fleksible rammer til at kunne rumme en lokal forankret udvikling tilpasset byens struktur, identitet og størrelse. Byerne skal kvalitetsudvikles ved at udnytte de givne forudsætninger på nye kreative og fleksible måder. Landsbypedelordningen blev igangsat i 2013, og har til formål at løse mindre vedligeholdelsesopgaver udenfor de almindelige driftsopgaver i kommunens byer. Energiforsyning, Byrådet godkendte foråret 2013 fase 1 af Varmeplan 2030 der omhandler udvidelse af det central fjernvarmeområde i ca. 20 byer. Både byer, der i dag har individuel naturgasforsyning eller egen fjernvarmeforsyning. Pt. er Aalborg Forsyning Varme i gang i Sulsted. Tip Kommunen, på Aalborg Kommunes hjemmeside kan du give kommunen et tip om fejl og mangler på veje, stier, fortove, parker og grønne områder. Cykelhandlingsplanen er udgangspunkt for planlægning på cykelområdet De prioriterede cykelstiprojekter er fastlagt i Cykelhandlingsplan 2013 og indeholder lister med 45 strækninger, hvor der planlægges nye cykelstier. 11

12 H Aktiviteter og oplevelser Mål: Fremme oplevelses- og aktivitetsmuligheder Fritidsaktiviteter Foreningslivet har gennem tiden været den centrale arrangør af kultur- og fritidsaktiviteter og oplevelser i landdistrikterne. Mange foreninger har de seneste år udvidet deres tilbud for at matche nye ønsker og behov. Derudover findes også mange forskellige initiativer af mere uformel karakter, der imødekommer nye målgruppers ønsker og behov, fx løb, havkajak, mountainbike og vandregrupper. Mulighederne for nye aktiviteter og oplevelser er ikke udtømt. Der er fortsat potentiale for udvikling. Kultur i landdistriktet Kulturelle tilbud hører ikke kun til i storbyen Aalborg. Teater, musik, kunst og foredragsarrangementer er, og skal fortsat være en del af oplevelsesmulighederne i kommunens landdistrikt. Der skal arbejdes for, at tilgængelighed til aktiviteter og oplevelser af kulturel karakter både på amatørniveau og på mere professionelt niveau fortsat udbygges. Potentiale i de lokale samlingssteder Der findes mange samlingssteder, som danner rammen om aktiviteter i byerne, fx forsamlingshuse, klubhuse og lokalhistoriske arkiver. Nogle samlingssteder benyttes i stort omfang, andre står mere ubenyttede hen. Nytænkning i aktivitetsformer og udvikling af de fysiske rammer skal fortsat stå højt på prioriteringslisten, fx ved hjælp af Fremtidens Forsamlingshus og ved udvikling af tilbud og muligheder i de kommunale institutioner så som biblioteker/bogbusser, skoler, aktivitetscentre på ældreområdet og daginstitutioner. Udvikling af samlingssteder skal altid ske med udgangspunkt i områdets samlede behov og faciliteter. Fokus på de udendørs samlingssteder De fleste byer i landdistriktet har et eller flere udendørssamlingssteder eller grønne områder. Her foregår mange planlagte aktiviteter og uformelt samvær. De udendørs samlingssteder kan desuden danne udgangspunkt for en videreudvikling af nye aktivitets- og oplevelsesformer, både som selvstændige arenaer og i sammenhæng med andre udendørs oplevelsesmuligheder. Også større geografiske områders potentialer skal dyrkes endnu mere. Udbredelse, udvikling og opfølgning på konceptet Oplevelseszone, som er igangsat ved Aalborg Kyst og Aalborg Fjordland, skal fortsat være i fokus i udvikling af Aalborg Kommunes landdistrikt. 12

13 Hvad vil kommunen gøre Succeskriterier for indsatsen er Understøtte aktiviteter af kulturel karakter i landdistriktet, fx videreudvikling af kulturen rykker ud Understøtte ideudvikling af nye aktiviteter og oplevelser for lokalbefolkningen inden for motionsområdet Arbejde for at etablere en række lokale sundhedsfremmende og forebyggende tilbud i landdistrikterne Understøtte udvikling af mere uformelle tilbud, særligt for unge Understøtte foreningslivet i udvikling af nye samarbejdsformer i og mellem byer i lokalområdet og på tværs af kommunens landdistrikt Medvirke til at skabe bedre udnyttelse af de eksisterende samlingssteder og faciliteter, herunder biblioteker, bogbusser og de kommunale institutioner Understøtte forsamlingshuse og lignende samlingssteder i opgradering af de fysiske rammer, ud fra en samlet vurdering af lokalområdets behov Fortsat udvikle oplevelseszone -konceptet at kommunen årligt udbyder et karavaneprojekt, fx kulturen rykker ud at der årligt understøttes 5-10 lokale kulturprojekter med puljemidler at der er en bedre udnyttelse af byernes samlingssteder og faciliteter at der er opstartet 30 projekter i forsamlingshuse og lignende samlingssteder med opgradering af de fysiske rammer at der er gennemført sundhedsfremmende og forebyggende tilbud i landdistriktet at der er aktiviteter, der understøtter erhverv, turisme og oplevelser i oplevelseszonerne Hvad kan borgere, foreninger og erhvervslivet gøre Udbrede kendskabet til mulighederne i nærmiljøet og hjælpe andre i gang med aktiviteter Støtte op om de aktiviteter, der foregår i nærmiljøet, enten som arrangør eller som deltager Søge samarbejde og danne netværk med andre aktører i byen og området om planlægning og gennemførelse af eksisterende og nye aktiviteter se nabobyerne som samarbejdspartnere Lave arbejdsfællesskaber og søge nye måder til løsning af fælles udfordringer, fx på tværs af foreninger/lokalområder. Tænke nyt i forhold til udnyttelse af faciliteter og muligheder for at engagere flere mennesker, fx ved at inddrage erhvervsliv og institutioner Lave aktiviteter der appellerer til borgere på tværs af sædvanlige målgrupper og åbne faciliteter for andre end egne medlemmer INFO Aalborg Kommune har i Kulturpolitik og Fritidspolitik 2010 opsat konkrete mål for indsatsen for et rigt kultur- og fritidsliv i hele kommunen. Oplevelseszoner er områder, hvor der er fokus på at styrke forskellige oplevelsesmuligheder. Pt. er er der udpeget 3 oplevelseszoner i kommunen: Aalborgs Havnefront, Aalborgs Kyst og Aalborgs Fjordland. Fremtidens Forsamlingshuse er et forsøgsprojekt, der er gennemført i partnerskab med interessenterne i tre forskellige forsamlingshuse i Aalborg Kommune. Formålet med projektet har været at undersøge forsamlingshusets potentiale som levende og bæredygtigt mødested i den lille landsby. Bibliotekerne er et møde- og samlingsstedsted og kulturelt omdrejningspunkt samt en række borgerserviceopgaver som fx brevafstemning, udstedelse af nem-id mm. Bibliotekerne i landdistriktet holder åbent i 513 timer om ugen. Bogbussen kommer til de yderste dele af kommunen med med 47 faste holdesteder. 13

14 Mål: Sikre bedre adgang til naturoplevelser i landdistriktet Adgang til naturen Nem adgang til naturen Adgang til naturen og byernes grønne områder er for mange en af de vigtigste grunde til at bosætte sig på landet eller i landdistriktets små og større byer. Flere undersøgelser viser desuden at et aktivt friluftsliv fremmer sundhed og livskvalitet. Naturen er således både en vigtig ressource for de som bor i landdistriktet, og for folk som bor i Aalborg eller besøger kommunen som turister. Det er derfor vigtigt, at der i Aalborg Kommune er god adgang til at opleve og færdes i naturen. Naturens kvaliteter Landskabet ved Limfjorden og Kattegat, de udstrakte flader, bakkelandet og ådalene er en væsentlig del af Aalborg Kommunes identitet. På samme måde giver de grønne områder identitet til byerne og rummer samtidig plads til forskellige funktioner, fra samlingssted til hvile, leg og bevægelse. Landskabet rummer desuden vigtige fortællinger om natur- og kulturhistorie. Der skal fortsat gøres en aktiv indsats for at beskytte og bevare disse spor, og for at formidle historien gennem oplevelser og undervisning. Naturens brugere Der skal være plads til mange forskellige aktiviteter i kommunens naturområder. Samtidig skal der også være områder, der appellerer til stille oplevelser, og områder hvor naturen kan udvikle sig på egne præmisser. For at et aktivt frilufts- og fritidsliv kan blomstre i alle egne af kommunen, er det derfor vigtigt, at der også i fremtiden er fokus på en markant og robust struktur, der kan rumme og give plads til stier, skove og bynære grønne områder. Og at der fortsat arbejdes på en god dialog mellem de mange forskellige brugergrupper og lodsejere. Benyttelse og beskyttelse Nogle naturområder er hårdføre og tåler mange aktiviteter, mens andre er mere sårbare. Behovet for beskyttelse af sårbar natur og ønsket om benyttelse skal derfor løbende afvejes. På mange arealer er det muligt at kombinere og tilgodese begge interesser. 14

15 Hvad vil kommunen gøre Hvad Succeskriterier kan foreninger, indsatsen erhvervslivet mv. gøre Stille egne grønne arealer til friluftsliv til rådighed for forskellige oplevelsesmuligheder, fra ro og hvile til aktivitet og kreativitet Etablere faciliteter der motiverer til et aktivt liv, fx mountainbikeruter, fitnessfaciliteter, formidlingshytter eller hundeskove på kommunale arealer både til organiseret og uorganiseret brug Give plads til urørt natur, samt uforstyrrede områder, hvor naturen kan opleves i stilhed Skabe sammenhængende stinet med et højt naturindhold over hele kommunen, og sikre at der er faciliteter til ophold og primitiv overnatning i udvalgte områder Sikre adgang til åer, vandløb, søer, hav og fjord for at fremme aktiviteter ved vand Støtte op om borgere og foreninger der ønsker at lave stinet, samlingssteder og aktiviteter i naturen, med rådgivning og puljemidler Arbejde aktivt med formidling af natur- og kulturhistorie, samt aktivitets- og oplevelsesmuligheder i naturen. Det gøres både gennem naturvejledere, formidlingsskilte og elektroniske medier. Inddrage naturen aktivt i forbindelse med tiltrækning af borgere og turister til kommunen. Større naturområder som Aalborg Kyst, Aalborg Fjordland eller Lille Vildmose kan fx bruges aktivt i reklame for kommunen Hvad kan borgere, foreninger og erhvervsliv gøre Udvikle lokale projekter der giver adgang til naturen, fx stier omkring og mellem byerne Hjælpe det gode samarbejde mellem brugergrupper og lodsejere i gang Påtage sig vedligeholdelsesopgaver i forbindelse med lokale projekter Hjælpe aktivt med udarbejdelse af naturprojekter på privat jord Sikre at der ryddes op efter egne og foreningers aktiviteter i naturen Foreninger kan lave aktiviteter i naturen f.eks. løb, ridning, jagt eller formidlingsaktiviteter Foreninger kan aktivt medvirke til at undgå konflikter mellem brugergrupper, ved hensyntagen og gensidig accept, samt oplysning om egne aktiviteter Landbrug og skovbrug kan, hvor det er muligt, tillade stier og aktiviteter på deres arealer Under hensyntagen til naturen kan erhvervslivet lave kommercielle natur- og friluftslivsaktivite-ter, fx sejlads på fjorden og guidede rideture at der årligt støttes 6-8 lokale natur- og friluftslivsprojekter via puljemidler at der årligt understøttes 2-3 større natur- og friluftslivsprojekter via rådgivning, puljemidler og eksterne midler at der årligt etableres 4-5 projekter som fremmer aktiviteter og tilgængelighed til vandløb, søer, fjord og kyst. INFO I politik for Natur, parker og friluftsliv vil Aalborg Kommune gøre en aktiv indsats for naturen. Målet er at forbedre borgernes adgang til og muligheder for at bruge grønne områder samt at standse tilbagegangen i den biologiske mangfoldighed. LINK Friluftsliv er fællesbetegnelsen for en broget buket af aktiviteter i naturen, lige fra løb- og gåture til kajakroning, ridning, geocaching, fuglekig, jagt og lystfiskeri. Nogle finder ro og afstresning gennem friluftsaktiviteter, andre får stillet deres behov for hård motion, udfordring og spænding. Gode muligheder for at dyrke friluftsliv er en vigtig base for borgernes velvære og trivsel, og mange af kommunens politikker berører dette emne såsom børn og unge-, sundheds-, fritids- og seniorpolitikken. 15

16 Erhverv i landdistriktet MÅL: Understøtte erhvervsudvikling med udgangspunkt i landdistriktets stedbundne ressourcer Erhverv i landdistriktet At være erhvervsdrivende i landdistriktet handler bl.a. om at kunne tiltrække den nødvendige arbejdskraft, og tilbyde gode bosætningsmiljøer i nærheden. Potentialet i landdistriktets byer skal derfor synliggøres. Attraktive bymiljøer, oplevelses- og kulturtilbud, oplevelser langs fjord og vand og ikke mindst kommunens store naturområder er ligeledes vigtige parametre for udvikling af turisterhvervet. Der vil fremadrettet være fokus på at udvikle mulighederne for nicheproduktion og småskalaerhverv i landdistrikterne, særligt i tilknytning til landbrug, turisme og oplevelsesøkonomi. Muligheder for nyuddannede og iværksætteri Muligheder for etablering af erhverv og iværksætteri i landdistriktet skal synliggøres. Landdistriktet kan tilbyde billige lokaler til iværksætteri og boligformål, og kan derfor spille en vigtig rolle i forhold til at fastholde unge i kommunen, når de afslutter deres uddannelse i Aalborg. En fælles indsats mellem erhvervsliv, uddannelsesinstitutioner og offentlige partnere, skal synliggøre kommunens attraktive jobmuligheder, øge kendskabet til Aalborg som et attraktivt sted at bo og arbejde, samt skabe flere jobs til højtuddannede. Digital infrastruktur Der er i Aalborg Kommune stor fokus på udnyttelse af informations- og kommunikations teknologier som forudsætning for at udvikle attraktive byer og skabe grundlag for brug af digitale løsninger til gavn for velfærd og høj livskvalitet (Smart City). Mobil- og internetdækningen er dog mange steder i kommunen mangelfuld, og giver ikke mulighed for at borgere og erhvervslivet kan udnytte de mange digitale løsninger. Selve sikringen af mobil- og internetdækning er ikke en kommunal opgave, men kommunen har stor interesse i at styrke den digitale infrastruktur i hele kommunen. 16

17 Hvad vil kommunen gøre Succeskriterier for indsatsen er Skabe gode rammer for erhvervslivet i forhold til etablering, vækst, fastholdelse og udvikling af virksomheder med udgangspunkt i lokale forhold Styrke rådgivning og vejledning om mulighed for at være erhvervsdrivende i landdistriktet Støtte op om eksisterende erhverv og iværksætterkultur med rådgivning og netværksskabende aktiviteter Indtænke tomme bygninger i erhvervsudvikling, Forsat fokus på at fremme den digitale infrastruktur Gennemføre forsøgsprojekter med implementering af Smart City i landdistrikterne Forsat fokus på oplevelseszoner til understøttelse af både fuld- og deltidserhverv Mulighed for nicheproduktion, lokal afsætning og branding af lokale produkter at antallet af iværksættere i landdistriktet øges at den digitale infrastruktur i landdistriktet forbedres væsentligt at oplevelseszonerne giver grobund for småskalaerhverv Hvad kan foreninger, erhvervslivet mv. gøre Støtte op om de lokale erhvervsdrivende handle lokalt. Brande lokale produkter Tilstræbe gode samarbejdsrelationer med erhverv i området om det gode naboskab Stille lokaler til rådighed for iværksætterspirer Gøre kommunen opmærksom på ledige lokale og muligheder Gå sammen i forening af borgere i forhold til at skabe bedre muligheder for at private bredbånd-udbydere vil etablere bredbånd i lokalområdet. Skabe netværk mellem lokale erhvervsdrivende INFO STAY: STAY jobskabelse i partnerskab er en fælles indsats mellem erhvervsliv, uddannelsesinstitutioner og offentlige partnere, som skal synliggøre kommunens attraktive jobmuligheder, øge kendskabet til Aalborg som et attraktivt sted at bo og arbejde, samt skabe flere jobs til højtuddannede. Kommunale indkøbsaftaler, Aalborg kommune arbejder pt. med analyse af de kommunale indkøbsaftaler, og sagen forventes behandlet i Magistraten før sommeren 2014 Smart City Aalborg er en vision om, at Aalborg gennem udnyttelse af informations- og kommunikations teknologierne via smart ledelse og samarbejde mellem kommunen, vidensinstitutioner og erhvervslivet: BusinessAalborg (tidl. Erhvervsafdelingen) er sekretariat for Aalborg Erhvervsråd og Aalborg Samarbejdet. I forbindelse med sekretariatsfunktionen administreres og formidles mange forskellige erhvervsfremmeinitiativer i form af projekter og netværk. 17

18 Den gode historie MÅL: Styrke kendskabet til byer og lokalområders særlige identitet og kvaliteter Landdistriktets potentialer Aalborg Kommunes landdistrikt er opland til regionens vækstcenter og dynamo Aalborg. Langt de fleste borgere i landdistriktet har god adgang til og fra storbyens puls og arbejdspladser, og samtidig rummer byerne i landdistriktet en mangfoldighed af boformer og attraktive, levende landsbymiljøer, der har fokus på fællesskab og trygge opvækstvilkår for børn og unge. Disse værdier og den gode fortælling herom skal markedsføres overfor kommunens øvrige indbyggere, potentielle tilflyttere og turister. 18

19 Hvad vil kommunen gøre Medvirke til at synliggøre de gode historier om Aalborg Kommunes landdistrikt via trykte og elektroniske medier i samarbejde med borgere, foreninger og erhvervsliv Videreudvikle Landkortet på Aalborg Kommunes hjemmeside, der oplyser om byernes karakteristika, faciliteter og potentialer Videreudvikle oplevelseszone-konceptet, således at oplevelsesmuligheder i landdistriktet synliggøres ogformidlingen forbedres Støtte op om byernes egne informationsinitiativer med råd, vejledning, kursusaktiviteter, puljemidler og omtale Igangsætte aktiviteter med fokus på at synliggøre landdistriktets potentialer som bosted og turistmål Tage udgangspunkt i byernes kulturhistorie og landskabsværdier i kommunens planlægning Holde kommunens interne møder i samlingssteder i landdistriktet, når det er et oplagt alternativ til møder i Aalborg Succeskriterier for indsatsen er at der opnået et større kendskab til landdistriktets byer blandt borgere og turister at der er kendskab til aktivitets- og oplevelsesmuligheder i oplevelseszonerne Aalborgs Kyst og Aalborgs Fjordland at der er et aktivt og tilgængeligt landkort på kommunens hjemmeside Hvad kan foreninger, erhvervslivet mv. gøre Fortælle venner og bekendte om fordelene ved at bo i landdistriktet Holde egen have, hus og fortov i pæn stand Deltage i fælles oprydningsdage, så byen fremstår pæn og velholdt Markedsføre byen og områdets kvaliteter og aktiviteter i lokalområdet og i et større opland, når det er relevant Foreninger og erhvervsdrivende kan samarbejde om lokale events, udvikling af oplevelsesøkonomi og markedsføring af lokale produkter. Samarbejde med nabobyerne om markedsføring af områdets samlede aktiviteter og muligheder Holde hjemmesider, facebook profiler mv. opdaterede, så de fremstår som aktive mediere. Lave folder om byen og lade de lokale ejendomsmæglere dele den ud 19

20 20 Rammer for udvikling af landdistriktet

Landdistriktspolitik

Landdistriktspolitik Landdistriktspolitik 2014-2018 1 Indhold Politikkens interesseområde 4 Indsatsområder Mennesker der vil noget 8 Udvikling af byerne 10 Aktiviteter og oplevelser 12 Adgang til naturen 14 Erhvervsudvikling

Læs mere

Indledning:... 3. Landdistriktspolitik 2015-2017... 3. Tag del i udviklingen... 4. Vi skal dyrke det unikke... 4

Indledning:... 3. Landdistriktspolitik 2015-2017... 3. Tag del i udviklingen... 4. Vi skal dyrke det unikke... 4 1 2 Indhold Indledning:... 3 Landdistriktspolitik 2015-2017... 3 Tag del i udviklingen... 4 Vi skal dyrke det unikke... 4 Landdistriktspolitikkens geografiske interesseområder... 5 Visionen... 7 Prioriteringer...

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik

Kultur- og Fritidspolitik Kultur- og Fritidspolitik Nordfyns Kommune Revideret den 15. august 2014 Dokument nr. 480-2014-852344 Sags nr. 480-2013-36230 Indhold FORORD... 2 INDLEDNING... 3 VISIONEN... 4 VÆRDIER... 5 NORDFYNS KOMMUNE

Læs mere

LAG Midt-Nordvestsjælland

LAG Midt-Nordvestsjælland LAG Midt-Nordvestsjælland Tilskud til udvikling af liv og erhverv i landdistrikterne Lokale aktionsgrupper (LAG er) er lokalt forankrede foreninger, som skaber udvikling og innovation i lokalsamfundene

Læs mere

Forslag til Landdistriktspolitik, Brønderslev Kommune 2014

Forslag til Landdistriktspolitik, Brønderslev Kommune 2014 Forslag til Landdistriktspolitik, Brønderslev Kommune 2014 Indledning Regeringens overordnede målsætning er, at det også i fremtiden skal være muligt at bo og virke i alle dele af landet. Dette kræver

Læs mere

F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER

F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER 1 of 7 F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER F.1. UDVIKLINGSSTRATEGIENS VISION LAG Djurslands vision er at videreudvikle og synliggøre Djursland som et områdefyldt

Læs mere

! Bemærkninger til høringsgrundlaget for Aalborg Kommunes landdistriktspolitik 2014-2018

! Bemærkninger til høringsgrundlaget for Aalborg Kommunes landdistriktspolitik 2014-2018 Bemærkninger til høringsgrundlaget for Aalborg Kommunes landdistriktspolitik 2014-2018 Indledende bemærkninger LAK Landsbyerne i Aalborg Kommune vil allerførst give vores anerkendelse af en god og indledende

Læs mere

Kulturpolitik Syddjurs som Kulturkommune frem mod 2017

Kulturpolitik Syddjurs som Kulturkommune frem mod 2017 Kulturpolitik Syddjurs som Kulturkommune frem mod 2017 Der arbejdes målrettet og strategisk med kulturudviklingen i kommunen. I forlængelse af byrådets beslutning af juni 2011 udnyttes synergien i sammenhæng

Læs mere

Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune

Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune NORDDJURS KOMMUNE Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune Landdistriktspolitik 2013 2016 1. Indhold 2. Indledning...2 3. Fakta om Norddjurs Kommune...3 4. Mål og udviklingstemaer...4 4.1. Dialog, samarbejde

Læs mere

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem med overskriften Sammen om det gode

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik

Kultur- og Fritidspolitik Kultur og Fritid Dato: 31-10-2016 Sagsnr.: 15/25492 Sagsbehandler: Lise Lotte Urfe Direkte tlf.: 7376 8234 E-mail: llu@aabenraa.dk Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med

Læs mere

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem. I Aabenraa Kommune er kultur- og fritidslivet

Læs mere

Vision Greve - hvor livet er grønt

Vision Greve - hvor livet er grønt Vision 2020 Greve - hvor livet er grønt Vision 2020 Greve - hvor livet er grønt er udgivet af: Greve Kommune Greve Byråd Vedtaget af Greve Byråd december 2008 Henvendelse: Kontakt Ledelsessekretariatet

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige kræfter

Læs mere

Nyt revideret forslag til landdistriktspolitik for Køge Kommune Maj 2016

Nyt revideret forslag til landdistriktspolitik for Køge Kommune Maj 2016 Nyt revideret forslag til landdistriktspolitik for Køge Kommune Maj 2016 1. Formål En meget stor del af Køge Kommunens areal udgøres af landdistrikter, og en betydelig del af kommunens borgere bor i landdistrikterne.

Læs mere

Friluftslivsstrategi - et friluftsliv, der byder op til dans

Friluftslivsstrategi - et friluftsliv, der byder op til dans Yderligere information: Teknik og Miljø Natur og Grønne Områder Rådhuset, Torvet 7400 Herning Telefon 96282828 teknik@herning.dk www.herning.dk Friluftslivsstrategi - et friluftsliv, der byder op til dans

Læs mere

Kulturpolitik Brønderslev Kommune 2014

Kulturpolitik Brønderslev Kommune 2014 Tilgængelighed og formidling Samhørighed og sammenhængskraft Kultur og identitet Kulturpolitik Brønderslev Kommune 2014 Rum til at spire Frivillighed og ansvar Forord Brønderslev Kommunes vision mod 2020

Læs mere

Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer Bosætning

Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer Bosætning Landdistriktspolitikken for Ikast-Brande Kommune Visioner og indsatsområder August 2011 Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune 4 Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer

Læs mere

Udviklingsstrategi. for landdistrikter

Udviklingsstrategi. for landdistrikter Udviklingsstrategi for landdistrikter Indhold Indledning 2 Landdistrikterne under forandring 3 Prioriterede udfordringer i kommunens landdistrikter 4 Initiativer idéer til tværgående projekter 5 Idéer

Læs mere

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Aktiviteterne på Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalgets område er alle omfattet af Vision 2020, der viser vejen for, hvordan kommunens fritids- og kulturliv skal

Læs mere

SAMSØ KOMMUNE ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGI

SAMSØ KOMMUNE ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGI SAMSØ KOMMUNE ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGI 2014 2020 FORORD 3 VISION FOR ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGIEN 2014-2020 4 MÅL FOR ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGIEN 2014 2020 4 PULS ÅRET RUNDT UDFORDRINGER

Læs mere

Friluftslivsstrategi. et friluftsliv, der byder op til dans

Friluftslivsstrategi. et friluftsliv, der byder op til dans Friluftslivsstrategi et friluftsliv, der byder op til dans Kolofon: Udarbejdet af: Herning Kommune, Teknik og Miljø, 2015 Illustrationer: Ole Jørgensen Indhold Forord 5 Vision for friluftslivet 7 Friluftslivet

Læs mere

Viborg Kommune i bevægelse

Viborg Kommune i bevægelse Viborg Kommune i bevægelse politik for idræt og motion UDKAST Indhold Indledning....................................................3 Politikkens opbygning....................................... 4 Politikkens

Læs mere

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Notat Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Faaborg-Midtfyn kommune overtager den tidligere Polymerfabrik på Stationsvej

Læs mere

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES VISION VEJEN Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES Byerne driver fremtidens vækst. Befolkningstilvæksten foregår fortrinsvis omkring de større byer. Her sker også den største vækst

Læs mere

Projektstøtte i Kerteminde kommune

Projektstøtte i Kerteminde kommune Kerteminde LAG Projektstøtte i Kerteminde kommune Information om Kerteminde LAG Formålet med denne folder er kort at redegøre for Kerteminde LAG og vilkårene for at søge projektstøtte. LAG står for Lokal

Læs mere

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen VISION VEJEN Din holdning - Jeres By - Vores Vejen Byerne driver fremtidens vækst. Befolkningstilvæksten foregår fortrinsvis omkring de større byer. Her sker også den største vækst i arbejdspladser, service,

Læs mere

Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik

Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik Indhold side 4 Forord side 6 Fremtidens udfordringer side 8 Udviklingsområder side 10 Etablerede virksomheder side 12 Turisme side 14 Iværksættere og iværksætterkultur

Læs mere

ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE

ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE ERHVERVSPOLITIK Marts 2017 Udarbejdet af Opgaveudvalget Erhvervspolitik for Gentofte Kommune Godkendt af Kommunalbestyrelsen i 2017 Layout: Rosendahls a/s Downloades på:

Læs mere

Vestegnen i udvikling byer i bevægelse. Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier

Vestegnen i udvikling byer i bevægelse. Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier Vestegnen i udvikling byer i bevægelse Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier 15. oktober 2007 Vestegnen i udvikling byer i bevægelse På Vestegnen er der lang tradition

Læs mere

Kulturpolitik. Mange stærke Fællesskaber. Skanderborg Kommune

Kulturpolitik. Mange stærke Fællesskaber. Skanderborg Kommune Kulturpolitik Mange stærke Fællesskaber Skanderborg Kommune 1 Indledning Mange stærke fællesskaber det er undertitlen på kulturpolitikken. Med politikken opfordrer vi til, at udnytter vore fantastiske

Læs mere

gladsaxe.dk/kultur Kultur fritid idræt

gladsaxe.dk/kultur Kultur fritid idræt gladsaxe.dk/kultur Kultur fritid idræt Kultur-, fritids- og idrætspolitik 2013-2016 Kultur-, Fritids- og Idrætspolitik 2013-2016 Indledning Kultur-, fritids- og idrætslivet er med til at gøre Gladsaxe

Læs mere

Puls, sjæl og samarbejde. Politik for Kultur, Fritid og Frivillighed i Ringsted Kommune

Puls, sjæl og samarbejde. Politik for Kultur, Fritid og Frivillighed i Ringsted Kommune Puls, sjæl og samarbejde Politik for Kultur, Fritid og Frivillighed i Ringsted Kommune Puls Sjæl Samarbejde Puls, sjæl og samarbejde Politik for Kultur, Fritid og Frivillighed i Ringsted Kommune I Ringsted

Læs mere

Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019

Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019 Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019 Forord Fritidspolitikken fastlægger retningen for fritids-, idræts- og kulturområdet. Fritidsudvalget ønsker at understøtte og udvikle byområder,

Læs mere

Branding- og markedsføringsstrategi

Branding- og markedsføringsstrategi Branding- og markedsføringsstrategi for Assens Kommune 1. Indledning: Assens Kommunes vision Vilje til vækst realiserer vi gennem tre indsatsområder: Flere vil bo her, Vækst og udvikling og Alle får en

Læs mere

VISION VEJEN. Fra visioner til handling HANDLINGSKATALOG

VISION VEJEN. Fra visioner til handling HANDLINGSKATALOG VISION VEJEN Fra visioner til handling HANDLINGSKATALOG Forord Missionen, visionen og indsatsområderne er rammen for det videre arbejde. Handlingskataloget konkretiserer det kommende arbejde og vil i foråret

Læs mere

BRN. Strategi

BRN. Strategi BRN Strategi 2017-2018 Indholdsfortegnelse Introduktion til BRN...4 Status efter første strategiperiode.....7 Vision, mission og mål........8 Vores indsatsområder......9 Vores samarbejdsmodel.....10 Sådan

Læs mere

Kulturpolitik Frem mod 2020 Handleplan 2016

Kulturpolitik Frem mod 2020 Handleplan 2016 1 of 5 Kulturpolitik Frem mod 2020 Handleplan 2016 Syddjurs som Kulturkommune Vedtaget i Byrådet, Syddjurs Kommune den 25. februar 2015. Syddjurs Kommune vedtog i foråret 2015 en ny kulturpolitik. Visionen

Læs mere

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Vision 2020 Aktiviteterne på Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalgets område er alle omfattet af Vision 2020, der skal vise vejen for, hvordan kommunens fritids-

Læs mere

LANDDISTRIKTS POLITIK

LANDDISTRIKTS POLITIK LANDDISTRIKTS POLITIK 2016-2018 Forord Vi ønsker at skabe mere dynamik, vækst og udvikling i vores landdistrikter i Randers Kommune. Her ligger mere end 80 landsbyer hver med sin særlige identitet, sine

Læs mere

I Byrådets overordnede vision lægges der vægt på botilbud og stærk sammenhæng mellem by og land.

I Byrådets overordnede vision lægges der vægt på botilbud og stærk sammenhæng mellem by og land. Landdistriktspolitik Vision I Byrådets overordnede vision lægges der vægt på botilbud og stærk sammenhæng mellem by og land. I Byrådets vision for en landdistriktspolitik indebærer dette, at Ringsted Kommune

Læs mere

Radikal Politik i Skive Kommune

Radikal Politik i Skive Kommune Radikal Politik i Skive Kommune En gevinst for landskaberne i Salling, for fjordmiljøet ved vore kyster, for forebyggelse og sundhed for den enkelte, for et aktivt kultur og fritidsliv og for uddannelsesniveauet

Læs mere

Landdistriktspolitik for Lemvig Kommune

Landdistriktspolitik for Lemvig Kommune Landdistriktspolitik 2007-2013 for Lemvig Kommune Lemvig Kommune Rådhusgade 2 7620 Lemvig Side 1 af 8 1. Indledning 2. Tidshorisont Det er af stor værdi for Lemvig Kommune, at man i kommunen har landdistrikter

Læs mere

Landdistriktspolitik Et sundt liv i en sund kommwune

Landdistriktspolitik Et sundt liv i en sund kommwune Landdistriktspolitik 2017-2020 Et sundt liv i en sund kommwune 1 Indledning Rebild Kommunes Landdistriktspolitik har landsbyerne og det åbne lands kvaliteter og muligheder som omdrejningspunkt. Den sætter

Læs mere

LANDDISTRIKTSPOLITIK I ESBJERG KOMMUNE LIVSKVALITET I LAND- DISTRIKTERNE

LANDDISTRIKTSPOLITIK I ESBJERG KOMMUNE LIVSKVALITET I LAND- DISTRIKTERNE LANDDISTRIKTSPOLITIK I ESBJERG KOMMUNE LIVSKVALITET I LAND- DISTRIKTERNE 2 LANDDISTRIKTS- POLITIKKEN 2015-2017 3 Landdistriktspolitikken er et fælles redskab for borgere, foreninger, organisationer, virksomheder

Læs mere

Landsplanredegørelse Ministerens velkomst

Landsplanredegørelse Ministerens velkomst Landsplanredegørelse 2012 Ministerens velkomst Velkommen til debat om den kommende landsplanredegørelse. Efter nyvalg til Folketinget er det Miljøministerens opgave at udarbejde en ny landsplanredegørelse.

Læs mere

Velkommen til borgermøde om Planstrategi 2015

Velkommen til borgermøde om Planstrategi 2015 Velkommen til borgermøde om 27. oktober 2015 Formål Først og fremmest sige tak for jeres bidrag Fortælle om Byrådets Fremhæve det væsentlige i strategien Mulighed for høringssvar Opfølgning på Planstrategi

Læs mere

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Erhvervs- og vækstpolitik 2017-2021 Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Vision 2029: Ballerup - en førende erhvervsby Ballerup er en førende erhvervsby. Ballerup Kommune er en integreret del

Læs mere

Udviklingsstrategi LAG Randers-Favrskov 2015-2020

Udviklingsstrategi LAG Randers-Favrskov 2015-2020 Udviklingsstrategi LAG Randers-Favrskov 2015-2020 Visionen for LAG Randers-Favrskov er at støtte og udvikle tiltag, der forbedrer mulighederne for erhvervsliv og attraktive levevilkår i området. Vi vil

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Høringsudgave Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige

Læs mere

KULTURPOLITIK. Næstved Kommune G UDKAST 2.0 til Kultur- og Demokratiudvalget, april 2018 INDHOLD:

KULTURPOLITIK. Næstved Kommune G UDKAST 2.0 til Kultur- og Demokratiudvalget, april 2018 INDHOLD: Sagsnr. 20.00.00-G01-37-15 UDKAST 2.0 til Kultur- og Demokratiudvalget, april 2018 KULTURPOLITIK Næstved Kommune 2018-2022 INDHOLD: 1. Sammen om et stærkt kulturliv 2. Fokusområder 3. Næstved som regional

Læs mere

Kultur- og idrætspolitik

Kultur- og idrætspolitik Kultur- og idrætspolitik Fredensborg Kommune l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Kultur- og idrætslivet binder hverdagen sammen for rigtig mange mennesker og er med til at gøre Fredensborg Kommune til

Læs mere

Ny drift Nummer Projektnavn Fagudvalg Funktion Aftaleenhed Indsatsområde Område Beskrivelse af forslag

Ny drift Nummer Projektnavn Fagudvalg Funktion Aftaleenhed Indsatsområde Område Beskrivelse af forslag Nummer 130 Udvidelse af landdistriktspujen Indsatsområde Nye initiativer i øvrigt Område Hele kommunen Landdistriktspuljen er idag på 309.000 kr om året. Puljens formål er at støtte lokale udviklingsprojekter

Læs mere

HORNE VISION 2020. 200 elever i Horne skole!

HORNE VISION 2020. 200 elever i Horne skole! Horne Vision 2020 HORNE VISION 2020 200 elever i Horne skole! 2020 Fremtidens Horne Hornes fremtid som aktiv landsby er afhængig af tilflytning primært af en karaktér som kan styrke byens trivsel herunder

Læs mere

Vision for Rebild Kommune

Vision for Rebild Kommune Erhvervsudvikling Sammenhængskraft Vision Land og By Bosætning Sundhed og Klima Kvalitet i opgaverne Åbenhed Borgerinddragelse Borgerdeltagelse Vision for Rebild Kommune Indledning Det følgende er resultatet

Læs mere

Politik for Kulturhovedstad 2017

Politik for Kulturhovedstad 2017 Politik for Kulturhovedstad 2017 Vision Hvordan kan vi medvirke til, at lokale kunst- og kulturmiljøer bidrager endnu mere offensivt og værdsættes for deres kompetencer og bidrag til den samlede udvikling

Læs mere

BO-VESTs Frivillighedspolitik

BO-VESTs Frivillighedspolitik BO-VESTs Frivillighedspolitik Indhold BO-VESTs frivillighedspolitik................................................................... 3 Formålet med det frivillige arbejde i BO-VEST.............................................

Læs mere

Rebild Kommune Kulturpolitik Forslag til nye fokusområder og handlingsplaner Værdigrundlag

Rebild Kommune Kulturpolitik Forslag til nye fokusområder og handlingsplaner Værdigrundlag Rebild Kommune Kulturpolitik Forslag til nye fokusområder og handlingsplaner Værdigrundlag Rebild Kommunes kulturpolitik har til formål at støtte og stimulere borgernes trivsel og aktive deltagelse i lokalsamfundets

Læs mere

Planstrategi 2015 Den 4. november 2015, Langeskov

Planstrategi 2015 Den 4. november 2015, Langeskov Fællesskab i Kerteminde Kommune Velkommen til Dialogmøde Planstrategi 2015 Den 4. november 2015, Langeskov Aftens program 18.30-19.30 Kommunernes planlægning, ved Jesper Hempler, Formand for Teknik- og

Læs mere

GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK

GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK 2017-2029 Foto Uber Images Das Büro Per Heegaard STT Foto Flemming P. Nielsen Udarbejdelse Gentofte Kommune Layout: Operate A/S Tryk Bording A/S Oplag:1000

Læs mere

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område Forord...4 Den overordnede vision...6 Bærende principper...8 Understøttelse af frivilligheden...10 Mangfoldighed og respekt...12 Synliggørelse af det frivillige

Læs mere

Kultur- og fritidspolitik for Faxe Kommune

Kultur- og fritidspolitik for Faxe Kommune Kultur- og fritidspolitik for Faxe Kommune Indhold Indledning...3 Udgangspunkt...4 Pejlemærker...4 Værdier...7 Målgrupper...9 Afrunding...11 2 Indledning Kultur- og fritidslivet og de tilknyttede arrangementer,

Læs mere

1 of 6. Strategi for Kalø Campus

1 of 6. Strategi for Kalø Campus 1 of 6 Strategi for Kalø Campus 2015-2016 2 of 6 Strategi for Kalø Campus 2015-16 Vision Vi skaber rammerne for, at Syddjurs Kommune får det bredest mulige udbud af attraktive uddannelses- og vidensinstitutioner

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

Landdistriktspolitik og handlingsplan Indledning

Landdistriktspolitik og handlingsplan Indledning Landdistriktspolitik 2015-2018 og handlingsplan 2017-2018 Indledning Ringkøbing- Skjern Kommunes vision Naturens rige er udtryk for at byrådet gennem naturen vil sikre borgerne det gode liv og at skabe

Læs mere

Puls, sjæl og samarbejde

Puls, sjæl og samarbejde Puls, sjæl og samarbejde Politik for Kultur, Fritid og Frivillighed i Ringsted Kommune I Ringsted har vi et rigt og varieret fritids- og foreningsliv og et kulturliv, der byder på gode oplevelser for børn

Læs mere

Mer, fler och ännu bättre i Danmark Jan Eriksen, direktør i Friluftsrådet. Jan Eriksen, direktør i Friluftsrådet

Mer, fler och ännu bättre i Danmark Jan Eriksen, direktør i Friluftsrådet. Jan Eriksen, direktør i Friluftsrådet Mer, fler och ännu bättre i Danmark Jan Eriksen, direktør i Friluftsrådet Jan Eriksen, direktør i Friluftsrådet Friluftsrådet kort Oprettet af statsministeren i 1942 Paraply for 90 organisationer indenfor

Læs mere

Holbæk i Fællesskab. Byrådets vision for Holbæk Kommune

Holbæk i Fællesskab. Byrådets vision for Holbæk Kommune Holbæk i Fællesskab Byrådets vision for Holbæk Kommune Holbæk i Fællesskab Politik handler om at ville noget, og som byråd er det vores ansvar at formulere, hvad vi vil. Med denne vision giver vi borgere,

Læs mere

Du har som borger mulighed for at få indflydelse på indholdet inden den politiske behandling.

Du har som borger mulighed for at få indflydelse på indholdet inden den politiske behandling. Kære læser Du sidder lige nu med det første udkast til ny landdistriktspolitik for Rebild Kommune. Udkastet er sendt ud til landsbyerne i kommunen og de interessenter, der har deltaget i workshops mm.

Læs mere

Kulturstrategi for Odense / Visioner

Kulturstrategi for Odense / Visioner Kulturstrategi for Odense / Visioner OKTOBER 2004 Kulturstrategi for Odense / ER Kulturstrategi for Odense er en sammenfatning af de mange idéer og forslag der er opstillet i Udkast til kulturstrategi

Læs mere

Pixi-udgave. Jordbrugets Fremtid. - muligheder for brug af jorden på nye måder vi alle får gavn af

Pixi-udgave. Jordbrugets Fremtid. - muligheder for brug af jorden på nye måder vi alle får gavn af Pixi-udgave Jordbrugets Fremtid - muligheder for brug af jorden på nye måder vi alle får gavn af Hvorfor arbejde med jordbrug? Vi gør det fordi potentialet til oplevelser i baglandet til de turistmættede

Læs mere

Frederikshavn Kommune. Politik for frivilligt socialt arbejde 2014-2018

Frederikshavn Kommune. Politik for frivilligt socialt arbejde 2014-2018 Frederikshavn Kommune Politik for frivilligt socialt arbejde 2014-2018 Indledning FÆLLES pejlemærker Bærende principper Tænkes sammen med 4 5 8 10 Indledning Frederikshavn Kommune er fyldt med frivillige

Læs mere

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen Søvej 1 8600 Silkeborg Sendt via hjemmesiden under Din mening og pr. e-mail til teknikogmiljoe@silkeborg.dk Kirsten Kruckow Sorringvej 77, Voel 8600 Silkeborg

Læs mere

Brandingstrategi Udgivet af Vordingborg Kommune 2011. Udarbejdet af: Udviklingsstaben

Brandingstrategi Udgivet af Vordingborg Kommune 2011. Udarbejdet af: Udviklingsstaben Brandingstrategi Brandingstrategi Udgivet af Vordingborg Kommune 2011 Udarbejdet af: Udviklingsstaben Vordingborg Kommune Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg Tlf. 55 36 36 36 www.vordingborg.dk 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Social Frivilligpolitik

Social Frivilligpolitik Social Frivilligpolitik 2 Forord Det frivillige sociale arbejde i Aalborg Kommune bygger på en meget værdifuld indsats, som et stort antal frivillige hver dag udfører i Aalborg Kommune. Indsatsen er meningsfuld

Læs mere

LOGO1TH_LS_POSr d. By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979

LOGO1TH_LS_POSr d. By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979 LOGO1TH_LS_POSr d By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979 KULTURUDVALGETS Politiske fokusområder 2014-2015 Mødesteder og midlertidighed Kultur er fyrtårne og fysiske rammer.

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg - kort fortalt Denne folder informerer om LAG Nyborg og vilkårene for at søge projektstøtte herfra. (LAG står iøvrigt for: Lokal AktionsGruppe).

Læs mere

Odder Kommunes vision

Odder Kommunes vision Odder Kommunes vision 2014-2018 Dokumentnummer: 727-2014-95229 side 1 Odder Kommune skaber rammerne for det gode liv gennem fællesskab, nærhed og åbenhed I Odder Kommune har borgerne mulighederne for et

Læs mere

Politik for Nærdemokrati

Politik for Nærdemokrati Politik for Nærdemokrati oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Formål... 3 2 Rammer for nærdemokratiet... 4 2.1 Definition af lokalområder... 4 2.2 Lokal repræsentation...

Læs mere

Frivilligstrategi. for Aalborg Kommune

Frivilligstrategi. for Aalborg Kommune Frivilligstrategi for Aalborg Kommune Frivilligstrategi for Aalborg Kommune Frivilligheden i Aalborg Kommune er kendetegnet af stor mangfoldighed. Der arbejdes frivilligt på landet og i byen, med ældre,

Læs mere

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 1 of 8 Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 2016-2019 - Sammen skaber vi vækst og velfærd 1. udkast, marts 2016 2 of 8 Forord Byrådet har gennem de senere år arbejdet på at styrke indsatsen over for erhvervslivet

Læs mere

1 of 7 NYT LYS I MØRKE

1 of 7 NYT LYS I MØRKE 1 of 7 NYT LYS I MØRKE 1 2 of 7 BAGGRUNDEN FOR PROJEKTET Langs det grønne bånd, der snor sig langs med jernbanen ind i det indre af Syddjurs Kommune, finder man fire jernbanebyer bundet sammen af Grenaabanen

Læs mere

Ansøgningsvejledning

Ansøgningsvejledning September 2016 Ansøgningsvejledning Landdistrikter landet over står midt i den største omstilling i nyere tid. Befolkningstilvæksten til de større byer er accelereret, og det har efterladt især de mindre

Læs mere

Evaluering af Landsbyhjemmesider fælles indsats for bosætning i Rebild kommunes landdistrikter

Evaluering af Landsbyhjemmesider fælles indsats for bosætning i Rebild kommunes landdistrikter Evaluering af Landsbyhjemmesider fælles indsats for bosætning i Rebild kommunes landdistrikter (Der er i alt modtaget 31 besvarede skemaer) Hvordan har projektet medvirket til at nå de konkrete mål i LAG-himmerlands

Læs mere

1. Formål. Erhvervs- og beskæftigelsesstrategi for Mariagerfjord Kommune

1. Formål. Erhvervs- og beskæftigelsesstrategi for Mariagerfjord Kommune Center for Plan, HR og Udvikling Postadresse: Nordre Kajgade 1 9500 Hobro Tlf. 97 11 30 00 raadhus@mariagerfjord.dk www.mariagerfjord.dk Journalnummer: 24.10.00-P22-1-15 Ref.: Michael Christiansen Direkte

Læs mere

UDVALGSPOLITIK FOR PLAN- OG BOLIGUDVALGET 2014-2018

UDVALGSPOLITIK FOR PLAN- OG BOLIGUDVALGET 2014-2018 UDVALGSPOLITIK FOR PLAN- OG BOLIGUDVALGET 2014-2018 Fokusområder 2016-2017 UDVALGSPOLITIK FOR PLAN OG BOLIGUDVALGET 2014 BAGGRUND Denne udvalgspolitik for Plan- og Boligudvalget er skabt i fællesskab af

Læs mere

Strateginotat Lege- og aktivitetsområder i Aalborg Kommune

Strateginotat Lege- og aktivitetsområder i Aalborg Kommune Aalborg den 20. december 2016 Strateginotat Lege- og aktivitetsområder i Aalborg Kommune Indledning Aalborg Kommune er inde i en rivende udvikling og i kraftig vækst med en befolkningstilgang på ca. 2500

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Turisme og event. Politik for Herning Kommune

Turisme og event. Politik for Herning Kommune Turisme og event Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Turisme- og eventpolitik - vision 7 1 - Erhvervsturisme 9 2 - Events 11 3 - Ferieturisme 13 4 - Attraktionsudvikling

Læs mere

Ringsted hjertet ligger i midten

Ringsted hjertet ligger i midten VISION Ringsted hjertet ligger i midten Ringsted er en attraktiv bosætningskommune. Vi udnytter den centrale placering, de mange muligheder og de trygge rammer til at være det foretrukne sted at bo og

Læs mere

Afdelingschef i Vesthimmerlands Kommune

Afdelingschef i Vesthimmerlands Kommune Generelt Afdelingschef i Vesthimmerlands Kommune Om Vesthimmerlands Kommune Vesthimmerlands Kommune i Region Nordjylland blev etableret ved Kommunalreformen i 2007. Kommunen har ca. 37.500 indbyggere og

Læs mere

Idræt og fritid. Politik for Herning Kommune

Idræt og fritid. Politik for Herning Kommune Idræt og fritid Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Johs. Poulsen, Formand for Kultur- og Fritidsudvalget 5 Idræts- og fritidspolitik - vision 7 1 - Den organiserede foreningsaktivitet med fokus

Læs mere

Lokalområde Holme-Olstrup / Toksværd

Lokalområde Holme-Olstrup / Toksværd Lokalråd og Toksværd Lokalområde / Toksværd Vi ønsker et stærkt lokalsamfund bygget på sammenhold, omsorg og gensidig respekt! Vi vil være synlige Lokalråd og Toksværd Forord: Hvad og hvorfor har vi sat

Læs mere

Fritids- og kulturpolitik for Solrød Kommune

Fritids- og kulturpolitik for Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE - BYRÅDET Fritids- og kulturpolitik for Solrød Kommune I Solrød Kommune er der kultur- og fritidstilbud til alle borgere overalt i kommunen. I fritids- og kulturlivet vokser vi fra barnsben

Læs mere

Notat. Varmeplan Aalborg - Fase 2 og fase 3

Notat. Varmeplan Aalborg - Fase 2 og fase 3 Notat Dato: 10.03.2014 Sagsnr.: 2013-35946 Dok. nr.: 2013-274023 Direkte telefon: 9931 9461 Initialer: LO Aalborg Forsyning Administration Stigsborg Brygge 5 Postboks 222 9400 Nørresundby Varmeplan Aalborg

Læs mere

2. GENERATION TEKNIK & MILJØUDVALGET. INDLEDNING Ved udvalgsformand Flemming Jantzen. Rammer og vision

2. GENERATION TEKNIK & MILJØUDVALGET. INDLEDNING Ved udvalgsformand Flemming Jantzen. Rammer og vision 2. GENERATION TEKNIK & MILJØUDVALGET INDLEDNING Ved udvalgsformand Flemming Jantzen Rammer og vision Der er i Guldborgsund Kommune en stor udfordring med den ændrede demografi. Der bliver færre borgere

Læs mere

Kunst- og kulturpolitik INDDRAGELSE, ENGAGEMENT OG MANGFOLDIGHED

Kunst- og kulturpolitik INDDRAGELSE, ENGAGEMENT OG MANGFOLDIGHED Kunst- og kulturpolitik 2017-2020 INDDRAGELSE, ENGAGEMENT OG MANGFOLDIGHED INDHOLD Velkommen til Kunst- og kulturpolitik 2017-2020... 4 Børnekultur... 7 Ungdomskultur... 9 Kultur i byen og på landet...11

Læs mere