Landdistriktspolitik

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Landdistriktspolitik 2014-2018"

Transkript

1 Landdistriktspolitik

2 Indhold Politikkens interesseområde 4 Indsatsområder Mennesker der vil noget 8 Udvikling af byerne 10 Aktiviteter og oplevelser 12 Adgang til naturen 14 Erhvervsudvikling i landdistriktet 16 Den gode historie 18 Rammer for udvikling af landdistriktet 20 2

3 I Aalborg Kommune har vi ført en aktiv landdistriktsindsats siden 2007, hvor kommunens første landdistriktspolitik blev vedtaget. Forord Vi står nu med den 3. landdistriktspolitik, og endnu engang sætter vi nye og ambitiøse mål for udviklingen i landdistriktet! Landdistriktspolitik Landdistriktspolitikken er et fælles redskab for borgere, foreninger, organisationer, virksomheder og Aalborg Kommune til at arbejde med udvikling af kommunens landdistrikt. Den bygger på de mange spændende input fra 3 workshops afholdt i februar 2014, og på de mange gode erfaringer fra de to foregående politikperioder. Landdistriktspolitikken sætter således rammer og mål for, hvordan Aalborg Kommune skal arbejde med udvikling af kommunens landdistrikt, og hvordan vi understøtter de mange lokale initiativer og kræfter, der arbejder for levende og attraktive byer og lokalsamfund. Det gode liv i landdistriktet tæt på byen Aalborg Kommunes landdistrikt rummer rigtig gode muligheder for at mange mennesker kan realisere deres drømme om et trygt og godt hverdagsliv, såvel som et aktivt og spændende arbejds- og fritidsliv. Der er levende og unikke landsbymiljøer, rummelige fællesskaber, spændende og afvekslende natur og gode lokale erhvervsmuligheder, samt kort afstand til arbejdspladser, kulturtilbud og infrastruktur i Aalborg. Tag del i udviklingen Livet i landdistriktet tilbyder samtidig gode muligheder for, at den enkelte kan tage del i udviklingen af sin egen by. Her er et vidt forgrenet foreningsliv, og mange andre lokale aktører, som opstarter og gennemfører projekter til udvikling af netop deres by og lokalområde. Vi vil i Aalborg Kommune forsøge at give dem de bedste betingelser for deres arbejde. Vi skal dyrke det unikke Alle byer og lokalsamfund har særlige kvaliteter at tilbyde i form af fx kulturhistorie, naturværdier, bymiljøer, traditioner og ikke mindst de mennesker, der bor der! Derfor skal der i endnu højere grad satses på at styrke de enkelte byers særlige identitet og realisere deres stedbundne ressourcer, de kommende år. Mads Duedahl Bente Graversen rådmand direktør 3

4 Vision Det skal være attraktivt at bo og leve i Aalborg Kommunes landdistrikt! Landdistriktet udvikles i samarbejde med mennesker, foreninger og erhvervsdrivende, og med udgangspunkt i de enkelte lokalsamfunds særlig kvaliteter og ressourcer! Mål Visionen omsættes til handling ved hjælp af 6 overordnede mål for perioden : Understøtte det lokale initiativ Udvikling af byernes fysiske rammer Fremme oplevelses- og aktivitetsmuligheder Sikre bedre adgang til naturoplevelser Understøtte erhvervsudvikling med udgangspunkt i landdistriktets stedbundne ressourcer Styrke kendskabet til byer og lokalområders særlige identitet og kvaliteter De overordnede mål er omsat i en lang række handlinger under de enkelte indsatsområder. 4

5 Udvikling af landdistriktet er et fælles ansvar At skabe udvikling i landdistriktet er en fælles opgave og et fælles ansvar. Aalborg Kommune kan skabe gode rammer for livet i landdistrikterne, og borgere, foreninger og erhvervsdrivende kan udfylde disse med konkrete aktiviteter og initiativer. Derfor er det også under de enkelte indsatsområder beskrevet, hvad Aalborg Kommune vil gøre, og hvordan borgere, foreninger, virksomheder og andre aktører i landdistrikterne kan bidrage til den ønskede udvikling. Udviklingen påvirkes fra mange sider Samtidig er der rammer og forhold, som Aalborg Kommune ikke alene kan ændre. Det gælder fx udfordringer i forhold internetforbindelser, lånemuligheder til boligkøb eller lovgivning om forhold i landdistrikterne. Her er det op til byrådets politikere og landdistrikternes interesseorganisationer sammen og hver for sig, at forsøge at påvirke beslutninger og beslutningstagere. Nye muligheder og udfordringer Der er mange forskellige forhold, der påvirker livet i landdistrikterne, og mange forskellige aktører, fra EU til den enkelte lokale forening, der beskæftiger sig med udvikling i landdistrikterne. Det betyder, at der ofte opstår uforudsete muligheder og udfordringer i den enkelte by eller for landdistriktet som sådan. Det er derfor vigtigt, at Aalborg Kommunes indsatser planlægges, så det er muligt at reagere på og udnytte de muligheder, der opstår undervejs i politikperioden. 5

6 Politikkens interesseområde Landdistriktspolitikken omhandler den del af Aalborg Kommune, som ligger udenfor Aalborgs bynære kerne. Alle byer og områder har, uanset størrelse eller beliggenhed, mulighed for at søge ind på Aalborg Kommunes puljer til landdistriktsudvikling, benytte sig af tilbud om aktiviteter i landdistrikterne og deltage i konkrete indsatser. I forhold til udarbejdelse af lokale udviklingsplaner og lignende lokale planer, vil indsatsen være rettet mod landsbyer og de oplandsbyer, som ikke er udpeget i kommuneplanen Vision 2025, som oplandsbyer med særligt byvækstpotentiale. Fysisk Vision 2025 I Aalborg Kommunes kommuneplan Fysisk Vision 2025 har byrådet vedtaget, at 11 større byer tæt på Aalborg i kraft af nærheden til Aalborg, god infrastruktur, varieret serviceudbud samt tilstrækkeligt befolkningsunderlag har et særligt potentiale for byvækst. De udpegede byer med særligt vækstpotentiale er Vadum, Vestbjerg, Vodskov, Vester Hassing, Nibe, Frejlev, Godthåb, Svenstrup, Klarup, Storvorde og Hals. By- og Landskabsforvaltningen udarbejder byudviklingsplaner for de 11 oplandsbyer med særligt vækstpotentiale i perioden I kommunens øvrige oplandsbyer og landsbyer er der: fokus på frihed og fleksible rammer til at kunne rumme en lokal forankret udvikling tilpasset byens struktur, identitet og størrelse en udvikling der tager afsæt i at sikre kvalitet, samt en bedre udnyttelse af den enkelte bys potentialer lokalt forankrede projekter og initiativer i oplandsbyerne der udmøntes i såvel tilpasset arealudlæg, som omdannelse af centralt beliggende, nedslidte bygninger for at give plads for nye muligheder. Omdannelse og byfortætning prioriteres her frem for byspredning 6

7 Brændskov Milbakken Ajstrup Vester Halne Vejlen Torpet Hvorupgaard Øster Hassing Restrup Enge Nyrup Valsted Tostrup St. Restrup Restrup Enge Dall 4 Lillevorde Torderup Skovstrup Romdrup Lundby Oppelstrup Mjels Gunderup Haal Halkær Komdrup 7

8 Mennesker der vil noget Mål: Understøtte det lokale initiativ Bevarelse af gode og attraktive byer i Aalborg Kommunes landdistrikt er et fælles ansvar mellem kommunen og landdistriktets borgere. Aalborg Kommune og borgerne kan i fællesskab og hver for sig bidrage til, at byerne fortsat udvikles og fungerer som en god base for hverdagslivet. Borgernes rolle Udvikling af landdistriktet er afhængig af, at der er mennesker, der vil yde en aktiv indsats for at skabe liv og trivsel i deres by, fx ved drift af foreninger og aktiviteter, og ved at igangsætte og støtte op om store og små initiativer og arrangementer i byen og området. Uden aktive mennesker vendes udvikling meget hurtigt til afvikling. Kommunens rolle Aalborg Kommune vil arbejde på at skabe de bedste rammer for borgere, foreninger og virksomheder, der vil gennemføre aktiviteter og projekter til udvikling af deres by og lokalområde. Det kan fx være med rådgivning og adgang til puljemidler, men også i forhold til smidig sagsbehandling og fleksibel anvendelse af gældende rammer. Langt de fleste byer i landdistriktet er i en positiv udvikling, men nogle byer har vanskeligere end andre ved at fastholde en positiv udvikling. Her har kommunen en særlig opgave i forhold til at mobilisere, uddanne og støtte byernes foreninger mv. i at skabe udvikling i deres by. 8

9 Hvad vil kommunen gøre Succeskriterier for indsatsen er Understøtte det lokale foreningsliv med kursustilbud om drift og udvikling af foreninger Bistå byer med gennemførelse af fremtidsværksteder, udviklingsplaner og lign. Tilbyde arrangementer der kan inspirere og tilføre lokalområderne viden om relevante temaer Understøtte gennemførelse af aktiviteter og projekter med puljemidler Tilbyde råd og vejledning i forhold til udviklingsinitiativer Være igangsættende og bidragende i lokalområder, hvor udvikling er vanskelig at fastholde Anerkende de gode initiativer, fx ved uddeling af ildsjæle- og projektpriser Medvirke til gode samarbejdsrelationer og konstruktiv dialog mellem borgere, foreninger og kommune at der udbydes 2-3 aktiviteter om året, som understøtter det lokale foreningsliv at der understøttes projekter årligt via AKA-midler at der understøttes 8-10 større lokalt initierede projekter om året, med rådgivning og støtte at der igangsættes projekter i alle dele af kommunens landdistrikt at der årligt uddeles ildsjæle- og projektpris at foreninger og andre projektholdere oplever en konstruktiv dialog med Aalborg Kommune om udvikling og gennemførelse af projekter Hvad kan borgere, foreninger og erhvervslivet gøre Skabe sammenhold og fællesskaber via aktiviteter Bruge de lokale kompetencer til at løfte opgaver og aktiviteter i byen Integrere tilflyttere i byens fællesskab ved at byde dem velkommen og introducere dem til byens liv og aktiviteter Anerkende dem der igangsætter og gennemfører initiativer for fællesskabet. Afprøve nye samarbejdsformer i og mellem foreninger, erhvervslivet og byer Koordinere og samarbejde på tværs af foreninger og byer om større og mindre aktiviteter og opgaver, fx via samrådene Holde sig orienteret om initiativer fra kommunen og områdets foreninger, fx på hjemmesider, via nyhedsmails mm. 9

10 Udvikling af byerne Mål: Udvikling af byernes fysiske rammer Fysiske rammer Aalborg Kommune er kendetegnet ved mange mindre oplandsbyer og landsbyer. I kommunens landdistrikt er der over 80 større og mindre byer, som alle har deres egen identitet og kvaliteter. Der skal fortsat være fokus på at udvikle de fysiske rammer, såsom boliger, infrastruktur, bredbånd, erhverv og samlingssteder, for at sikre attraktive bosætnings- og erhvervsmiljøer. Bosætning Byernes kvaliteter i forhold til nærhed, overskuelighed, stedbundne værdier og fællesskab skal fremhæves og synliggøres. Kvalitetsudvikling af både den eksisterende bygningsmasse og nye udstykninger skal være med til at sikre byernes mulighed for at tiltrække tilflyttere. Øget fokus på generationsskifte i byerne kan styrkes. Planlægning Landdistriktet i kommunen har stor fordel af at være opland til Aalborg by, og dette potentiale og den synergi, som er mellem landdistrikt og storby, skal fremadrettet planlægges og styrkes i et tæt samarbejde mellem kommune, borgere og erhvervsliv, til gavn for alle borgere i kommunen. Det er dog samtidig vigtigt at være opmærksom på, at udvikling af byerne er påvirket af mange faktorer såsom markedskonjunkturer, overordnede flyttemønstre, lånemuligheder, energiforsyning, kollektiv trafik, infrastruktur mv. 10

11 Hvad vil kommunen gøre Tage udgangspunkt i den enkeltes bys identitet og styrke byens potentialer og behov i den fremtidige udvikling Skabe nye muligheder for bosætning og kvalitetssikring via, fx omdannelse, nedrivning af forfaldne bygninger, fortætning, huludfylding mv. Nedrive forfaldne bygninger i landdistriktet og styrke indsatsen i forhold til anvendelse af de nye frirum i byerne Igangsætte byfornyelsesprojekter i udvalgte byer Styrke tydelig kommunikation om kommunale planer i forhold til lokalområder Give mulighed for at støtte initiativer som forbedrer byens rum, pladser og grønne områder ved adgang til puljemidler Have fokus på at løfte de grønne områder i et tæt samarbejde mellem kommunen og borgerne, fx ved brug af landsbypedeller Tænke naturkvaliteter ind i byudviklingen, og skabe grønne og aktive opholdsarealer Udbygge stinettet og skabe forbindelse mellem byerne, så fx børn i højere grad kan gå eller cykle til skole og fritidsaktiviteter, jf. cykelhandlingsplan 2013 Synliggøre kommunale systemer, hvor det er muligt at indberette fejl og mangler fx Tip kommunen Hvad kan borgere, foreninger og erhvervslivet gøre! Tage aktivt del i fællesskabet om at udvikle byen stille egne kompetencer til rådighed. Sørge for opbakning til konkrete projekter Etablere fælles oprydningsdage give en hjælpende hånd til dem der ikke selv magter det! Foreninger og grupper af borgere kan investere i tomme boliger og leje disse ud. Byer og foreninger kan kåre private forskønnelsesinitiativer Etablere og koordinere delebilsordninger og samkørsel Bruge samrådsstrukturen aktivt i forhold til samarbejdet med kommunen sørge for bred repræsentation af foreninger og erhvervsliv Hvad Succeskriterier kan foreninger, for erhvervslivet indsatsen mv. gøre at antallet af borgere i landdistriktet fastholdes at der i 4-5 byer om året er støttet og igangsat projekter til forskønnelse af byernes fysiske rammer at der i 2-3 byer om året er igangsat Udvikling af din by at der er gennemført udviklingsplaner for de 11 oplandsbyer med særligt byvækstoptentiale at der er nedrevet 30 forfaldne boliger i årene 2014 og 2015 (de statslige midler er pt. kun tilgængelig i den periode) at der er oprenset 4-5 gadekær om året INFO Vision 2025 giver mulighed for frihed og fleksible rammer til at kunne rumme en lokal forankret udvikling tilpasset byens struktur, identitet og størrelse. Byerne skal kvalitetsudvikles ved at udnytte de givne forudsætninger på nye kreative og fleksible måder. Landsbypedelordningen blev igangsat i 2013, og har til formål at løse mindre vedligeholdelsesopgaver udenfor de almindelige driftsopgaver i kommunens byer. Energiforsyning, Byrådet godkendte foråret 2013 fase 1 af Varmeplan 2030 der omhandler udvidelse af det central fjernvarmeområde i ca. 20 byer. Både byer, der i dag har individuel naturgasforsyning eller egen fjernvarmeforsyning. Pt. er Aalborg Forsyning Varme i gang i Sulsted. Tip Kommunen, på Aalborg Kommunes hjemmeside kan du give kommunen et tip om fejl og mangler på veje, stier, fortove, parker og grønne områder. Cykelhandlingsplanen er udgangspunkt for planlægning på cykelområdet De prioriterede cykelstiprojekter er fastlagt i Cykelhandlingsplan 2013 og indeholder lister med 45 strækninger, hvor der planlægges nye cykelstier. 11

12 H Aktiviteter og oplevelser Mål: Fremme oplevelses- og aktivitetsmuligheder Fritidsaktiviteter Foreningslivet har gennem tiden været den centrale arrangør af kultur- og fritidsaktiviteter og oplevelser i landdistrikterne. Mange foreninger har de seneste år udvidet deres tilbud for at matche nye ønsker og behov. Derudover findes også mange forskellige initiativer af mere uformel karakter, der imødekommer nye målgruppers ønsker og behov, fx løb, havkajak, mountainbike og vandregrupper. Mulighederne for nye aktiviteter og oplevelser er ikke udtømt. Der er fortsat potentiale for udvikling. Kultur i landdistriktet Kulturelle tilbud hører ikke kun til i storbyen Aalborg. Teater, musik, kunst og foredragsarrangementer er, og skal fortsat være en del af oplevelsesmulighederne i kommunens landdistrikt. Der skal arbejdes for, at tilgængelighed til aktiviteter og oplevelser af kulturel karakter både på amatørniveau og på mere professionelt niveau fortsat udbygges. Potentiale i de lokale samlingssteder Der findes mange samlingssteder, som danner rammen om aktiviteter i byerne, fx forsamlingshuse, klubhuse og lokalhistoriske arkiver. Nogle samlingssteder benyttes i stort omfang, andre står mere ubenyttede hen. Nytænkning i aktivitetsformer og udvikling af de fysiske rammer skal fortsat stå højt på prioriteringslisten, fx ved hjælp af Fremtidens Forsamlingshus og ved udvikling af tilbud og muligheder i de kommunale institutioner så som biblioteker/bogbusser, skoler, aktivitetscentre på ældreområdet og daginstitutioner. Udvikling af samlingssteder skal altid ske med udgangspunkt i områdets samlede behov og faciliteter. Fokus på de udendørs samlingssteder De fleste byer i landdistriktet har et eller flere udendørssamlingssteder eller grønne områder. Her foregår mange planlagte aktiviteter og uformelt samvær. De udendørs samlingssteder kan desuden danne udgangspunkt for en videreudvikling af nye aktivitets- og oplevelsesformer, både som selvstændige arenaer og i sammenhæng med andre udendørs oplevelsesmuligheder. Også større geografiske områders potentialer skal dyrkes endnu mere. Udbredelse, udvikling og opfølgning på konceptet Oplevelseszone, som er igangsat ved Aalborg Kyst og Aalborg Fjordland, skal fortsat være i fokus i udvikling af Aalborg Kommunes landdistrikt. 12

13 Hvad vil kommunen gøre Succeskriterier for indsatsen er Understøtte aktiviteter af kulturel karakter i landdistriktet, fx videreudvikling af kulturen rykker ud Understøtte ideudvikling af nye aktiviteter og oplevelser for lokalbefolkningen inden for motionsområdet Arbejde for at etablere en række lokale sundhedsfremmende og forebyggende tilbud i landdistrikterne Understøtte udvikling af mere uformelle tilbud, særligt for unge Understøtte foreningslivet i udvikling af nye samarbejdsformer i og mellem byer i lokalområdet og på tværs af kommunens landdistrikt Medvirke til at skabe bedre udnyttelse af de eksisterende samlingssteder og faciliteter, herunder biblioteker, bogbusser og de kommunale institutioner Understøtte forsamlingshuse og lignende samlingssteder i opgradering af de fysiske rammer, ud fra en samlet vurdering af lokalområdets behov Fortsat udvikle oplevelseszone -konceptet at kommunen årligt udbyder et karavaneprojekt, fx kulturen rykker ud at der årligt understøttes 5-10 lokale kulturprojekter med puljemidler at der er en bedre udnyttelse af byernes samlingssteder og faciliteter at der er opstartet 30 projekter i forsamlingshuse og lignende samlingssteder med opgradering af de fysiske rammer at der er gennemført sundhedsfremmende og forebyggende tilbud i landdistriktet at der er aktiviteter, der understøtter erhverv, turisme og oplevelser i oplevelseszonerne Hvad kan borgere, foreninger og erhvervslivet gøre Udbrede kendskabet til mulighederne i nærmiljøet og hjælpe andre i gang med aktiviteter Støtte op om de aktiviteter, der foregår i nærmiljøet, enten som arrangør eller som deltager Søge samarbejde og danne netværk med andre aktører i byen og området om planlægning og gennemførelse af eksisterende og nye aktiviteter se nabobyerne som samarbejdspartnere Lave arbejdsfællesskaber og søge nye måder til løsning af fælles udfordringer, fx på tværs af foreninger/lokalområder. Tænke nyt i forhold til udnyttelse af faciliteter og muligheder for at engagere flere mennesker, fx ved at inddrage erhvervsliv og institutioner Lave aktiviteter der appellerer til borgere på tværs af sædvanlige målgrupper og åbne faciliteter for andre end egne medlemmer INFO Aalborg Kommune har i Kulturpolitik og Fritidspolitik 2010 opsat konkrete mål for indsatsen for et rigt kultur- og fritidsliv i hele kommunen. Oplevelseszoner er områder, hvor der er fokus på at styrke forskellige oplevelsesmuligheder. Pt. er er der udpeget 3 oplevelseszoner i kommunen: Aalborgs Havnefront, Aalborgs Kyst og Aalborgs Fjordland. Fremtidens Forsamlingshuse er et forsøgsprojekt, der er gennemført i partnerskab med interessenterne i tre forskellige forsamlingshuse i Aalborg Kommune. Formålet med projektet har været at undersøge forsamlingshusets potentiale som levende og bæredygtigt mødested i den lille landsby. Bibliotekerne er et møde- og samlingsstedsted og kulturelt omdrejningspunkt samt en række borgerserviceopgaver som fx brevafstemning, udstedelse af nem-id mm. Bibliotekerne i landdistriktet holder åbent i 513 timer om ugen. Bogbussen kommer til de yderste dele af kommunen med med 47 faste holdesteder. 13

14 Mål: Sikre bedre adgang til naturoplevelser i landdistriktet Adgang til naturen Nem adgang til naturen Adgang til naturen og byernes grønne områder er for mange en af de vigtigste grunde til at bosætte sig på landet eller i landdistriktets små og større byer. Flere undersøgelser viser desuden at et aktivt friluftsliv fremmer sundhed og livskvalitet. Naturen er således både en vigtig ressource for de som bor i landdistriktet, og for folk som bor i Aalborg eller besøger kommunen som turister. Det er derfor vigtigt, at der i Aalborg Kommune er god adgang til at opleve og færdes i naturen. Naturens kvaliteter Landskabet ved Limfjorden og Kattegat, de udstrakte flader, bakkelandet og ådalene er en væsentlig del af Aalborg Kommunes identitet. På samme måde giver de grønne områder identitet til byerne og rummer samtidig plads til forskellige funktioner, fra samlingssted til hvile, leg og bevægelse. Landskabet rummer desuden vigtige fortællinger om natur- og kulturhistorie. Der skal fortsat gøres en aktiv indsats for at beskytte og bevare disse spor, og for at formidle historien gennem oplevelser og undervisning. Naturens brugere Der skal være plads til mange forskellige aktiviteter i kommunens naturområder. Samtidig skal der også være områder, der appellerer til stille oplevelser, og områder hvor naturen kan udvikle sig på egne præmisser. For at et aktivt frilufts- og fritidsliv kan blomstre i alle egne af kommunen, er det derfor vigtigt, at der også i fremtiden er fokus på en markant og robust struktur, der kan rumme og give plads til stier, skove og bynære grønne områder. Og at der fortsat arbejdes på en god dialog mellem de mange forskellige brugergrupper og lodsejere. Benyttelse og beskyttelse Nogle naturområder er hårdføre og tåler mange aktiviteter, mens andre er mere sårbare. Behovet for beskyttelse af sårbar natur og ønsket om benyttelse skal derfor løbende afvejes. På mange arealer er det muligt at kombinere og tilgodese begge interesser. 14

15 Hvad vil kommunen gøre Hvad Succeskriterier kan foreninger, indsatsen erhvervslivet mv. gøre Stille egne grønne arealer til friluftsliv til rådighed for forskellige oplevelsesmuligheder, fra ro og hvile til aktivitet og kreativitet Etablere faciliteter der motiverer til et aktivt liv, fx mountainbikeruter, fitnessfaciliteter, formidlingshytter eller hundeskove på kommunale arealer både til organiseret og uorganiseret brug Give plads til urørt natur, samt uforstyrrede områder, hvor naturen kan opleves i stilhed Skabe sammenhængende stinet med et højt naturindhold over hele kommunen, og sikre at der er faciliteter til ophold og primitiv overnatning i udvalgte områder Sikre adgang til åer, vandløb, søer, hav og fjord for at fremme aktiviteter ved vand Støtte op om borgere og foreninger der ønsker at lave stinet, samlingssteder og aktiviteter i naturen, med rådgivning og puljemidler Arbejde aktivt med formidling af natur- og kulturhistorie, samt aktivitets- og oplevelsesmuligheder i naturen. Det gøres både gennem naturvejledere, formidlingsskilte og elektroniske medier. Inddrage naturen aktivt i forbindelse med tiltrækning af borgere og turister til kommunen. Større naturområder som Aalborg Kyst, Aalborg Fjordland eller Lille Vildmose kan fx bruges aktivt i reklame for kommunen Hvad kan borgere, foreninger og erhvervsliv gøre Udvikle lokale projekter der giver adgang til naturen, fx stier omkring og mellem byerne Hjælpe det gode samarbejde mellem brugergrupper og lodsejere i gang Påtage sig vedligeholdelsesopgaver i forbindelse med lokale projekter Hjælpe aktivt med udarbejdelse af naturprojekter på privat jord Sikre at der ryddes op efter egne og foreningers aktiviteter i naturen Foreninger kan lave aktiviteter i naturen f.eks. løb, ridning, jagt eller formidlingsaktiviteter Foreninger kan aktivt medvirke til at undgå konflikter mellem brugergrupper, ved hensyntagen og gensidig accept, samt oplysning om egne aktiviteter Landbrug og skovbrug kan, hvor det er muligt, tillade stier og aktiviteter på deres arealer Under hensyntagen til naturen kan erhvervslivet lave kommercielle natur- og friluftslivsaktivite-ter, fx sejlads på fjorden og guidede rideture at der årligt støttes 6-8 lokale natur- og friluftslivsprojekter via puljemidler at der årligt understøttes 2-3 større natur- og friluftslivsprojekter via rådgivning, puljemidler og eksterne midler at der årligt etableres 4-5 projekter som fremmer aktiviteter og tilgængelighed til vandløb, søer, fjord og kyst. INFO I politik for Natur, parker og friluftsliv vil Aalborg Kommune gøre en aktiv indsats for naturen. Målet er at forbedre borgernes adgang til og muligheder for at bruge grønne områder samt at standse tilbagegangen i den biologiske mangfoldighed. LINK Friluftsliv er fællesbetegnelsen for en broget buket af aktiviteter i naturen, lige fra løb- og gåture til kajakroning, ridning, geocaching, fuglekig, jagt og lystfiskeri. Nogle finder ro og afstresning gennem friluftsaktiviteter, andre får stillet deres behov for hård motion, udfordring og spænding. Gode muligheder for at dyrke friluftsliv er en vigtig base for borgernes velvære og trivsel, og mange af kommunens politikker berører dette emne såsom børn og unge-, sundheds-, fritids- og seniorpolitikken. 15

16 Erhverv i landdistriktet MÅL: Understøtte erhvervsudvikling med udgangspunkt i landdistriktets stedbundne ressourcer Erhverv i landdistriktet At være erhvervsdrivende i landdistriktet handler bl.a. om at kunne tiltrække den nødvendige arbejdskraft, og tilbyde gode bosætningsmiljøer i nærheden. Potentialet i landdistriktets byer skal derfor synliggøres. Attraktive bymiljøer, oplevelses- og kulturtilbud, oplevelser langs fjord og vand og ikke mindst kommunens store naturområder er ligeledes vigtige parametre for udvikling af turisterhvervet. Der vil fremadrettet være fokus på at udvikle mulighederne for nicheproduktion og småskalaerhverv i landdistrikterne, særligt i tilknytning til landbrug, turisme og oplevelsesøkonomi. Muligheder for nyuddannede og iværksætteri Muligheder for etablering af erhverv og iværksætteri i landdistriktet skal synliggøres. Landdistriktet kan tilbyde billige lokaler til iværksætteri og boligformål, og kan derfor spille en vigtig rolle i forhold til at fastholde unge i kommunen, når de afslutter deres uddannelse i Aalborg. En fælles indsats mellem erhvervsliv, uddannelsesinstitutioner og offentlige partnere, skal synliggøre kommunens attraktive jobmuligheder, øge kendskabet til Aalborg som et attraktivt sted at bo og arbejde, samt skabe flere jobs til højtuddannede. Digital infrastruktur Der er i Aalborg Kommune stor fokus på udnyttelse af informations- og kommunikations teknologier som forudsætning for at udvikle attraktive byer og skabe grundlag for brug af digitale løsninger til gavn for velfærd og høj livskvalitet (Smart City). Mobil- og internetdækningen er dog mange steder i kommunen mangelfuld, og giver ikke mulighed for at borgere og erhvervslivet kan udnytte de mange digitale løsninger. Selve sikringen af mobil- og internetdækning er ikke en kommunal opgave, men kommunen har stor interesse i at styrke den digitale infrastruktur i hele kommunen. 16

17 Hvad vil kommunen gøre Succeskriterier for indsatsen er Skabe gode rammer for erhvervslivet i forhold til etablering, vækst, fastholdelse og udvikling af virksomheder med udgangspunkt i lokale forhold Styrke rådgivning og vejledning om mulighed for at være erhvervsdrivende i landdistriktet Støtte op om eksisterende erhverv og iværksætterkultur med rådgivning og netværksskabende aktiviteter Indtænke tomme bygninger i erhvervsudvikling, Forsat fokus på at fremme den digitale infrastruktur Gennemføre forsøgsprojekter med implementering af Smart City i landdistrikterne Forsat fokus på oplevelseszoner til understøttelse af både fuld- og deltidserhverv Mulighed for nicheproduktion, lokal afsætning og branding af lokale produkter at antallet af iværksættere i landdistriktet øges at den digitale infrastruktur i landdistriktet forbedres væsentligt at oplevelseszonerne giver grobund for småskalaerhverv Hvad kan foreninger, erhvervslivet mv. gøre Støtte op om de lokale erhvervsdrivende handle lokalt. Brande lokale produkter Tilstræbe gode samarbejdsrelationer med erhverv i området om det gode naboskab Stille lokaler til rådighed for iværksætterspirer Gøre kommunen opmærksom på ledige lokale og muligheder Gå sammen i forening af borgere i forhold til at skabe bedre muligheder for at private bredbånd-udbydere vil etablere bredbånd i lokalområdet. Skabe netværk mellem lokale erhvervsdrivende INFO STAY: STAY jobskabelse i partnerskab er en fælles indsats mellem erhvervsliv, uddannelsesinstitutioner og offentlige partnere, som skal synliggøre kommunens attraktive jobmuligheder, øge kendskabet til Aalborg som et attraktivt sted at bo og arbejde, samt skabe flere jobs til højtuddannede. Kommunale indkøbsaftaler, Aalborg kommune arbejder pt. med analyse af de kommunale indkøbsaftaler, og sagen forventes behandlet i Magistraten før sommeren 2014 Smart City Aalborg er en vision om, at Aalborg gennem udnyttelse af informations- og kommunikations teknologierne via smart ledelse og samarbejde mellem kommunen, vidensinstitutioner og erhvervslivet: BusinessAalborg (tidl. Erhvervsafdelingen) er sekretariat for Aalborg Erhvervsråd og Aalborg Samarbejdet. I forbindelse med sekretariatsfunktionen administreres og formidles mange forskellige erhvervsfremmeinitiativer i form af projekter og netværk. 17

18 Den gode historie MÅL: Styrke kendskabet til byer og lokalområders særlige identitet og kvaliteter Landdistriktets potentialer Aalborg Kommunes landdistrikt er opland til regionens vækstcenter og dynamo Aalborg. Langt de fleste borgere i landdistriktet har god adgang til og fra storbyens puls og arbejdspladser, og samtidig rummer byerne i landdistriktet en mangfoldighed af boformer og attraktive, levende landsbymiljøer, der har fokus på fællesskab og trygge opvækstvilkår for børn og unge. Disse værdier og den gode fortælling herom skal markedsføres overfor kommunens øvrige indbyggere, potentielle tilflyttere og turister. 18

19 Hvad vil kommunen gøre Medvirke til at synliggøre de gode historier om Aalborg Kommunes landdistrikt via trykte og elektroniske medier i samarbejde med borgere, foreninger og erhvervsliv Videreudvikle Landkortet på Aalborg Kommunes hjemmeside, der oplyser om byernes karakteristika, faciliteter og potentialer Videreudvikle oplevelseszone-konceptet, således at oplevelsesmuligheder i landdistriktet synliggøres ogformidlingen forbedres Støtte op om byernes egne informationsinitiativer med råd, vejledning, kursusaktiviteter, puljemidler og omtale Igangsætte aktiviteter med fokus på at synliggøre landdistriktets potentialer som bosted og turistmål Tage udgangspunkt i byernes kulturhistorie og landskabsværdier i kommunens planlægning Holde kommunens interne møder i samlingssteder i landdistriktet, når det er et oplagt alternativ til møder i Aalborg Succeskriterier for indsatsen er at der opnået et større kendskab til landdistriktets byer blandt borgere og turister at der er kendskab til aktivitets- og oplevelsesmuligheder i oplevelseszonerne Aalborgs Kyst og Aalborgs Fjordland at der er et aktivt og tilgængeligt landkort på kommunens hjemmeside Hvad kan foreninger, erhvervslivet mv. gøre Fortælle venner og bekendte om fordelene ved at bo i landdistriktet Holde egen have, hus og fortov i pæn stand Deltage i fælles oprydningsdage, så byen fremstår pæn og velholdt Markedsføre byen og områdets kvaliteter og aktiviteter i lokalområdet og i et større opland, når det er relevant Foreninger og erhvervsdrivende kan samarbejde om lokale events, udvikling af oplevelsesøkonomi og markedsføring af lokale produkter. Samarbejde med nabobyerne om markedsføring af områdets samlede aktiviteter og muligheder Holde hjemmesider, facebook profiler mv. opdaterede, så de fremstår som aktive mediere. Lave folder om byen og lade de lokale ejendomsmæglere dele den ud 19

20 20 Rammer for udvikling af landdistriktet

! Bemærkninger til høringsgrundlaget for Aalborg Kommunes landdistriktspolitik 2014-2018

! Bemærkninger til høringsgrundlaget for Aalborg Kommunes landdistriktspolitik 2014-2018 Bemærkninger til høringsgrundlaget for Aalborg Kommunes landdistriktspolitik 2014-2018 Indledende bemærkninger LAK Landsbyerne i Aalborg Kommune vil allerførst give vores anerkendelse af en god og indledende

Læs mere

Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer Bosætning

Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer Bosætning Landdistriktspolitikken for Ikast-Brande Kommune Visioner og indsatsområder August 2011 Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune 4 Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige kræfter

Læs mere

LANDDISTRIKTSPOLITIK I ESBJERG KOMMUNE LIVSKVALITET I LAND- DISTRIKTERNE

LANDDISTRIKTSPOLITIK I ESBJERG KOMMUNE LIVSKVALITET I LAND- DISTRIKTERNE LANDDISTRIKTSPOLITIK I ESBJERG KOMMUNE LIVSKVALITET I LAND- DISTRIKTERNE 2 LANDDISTRIKTS- POLITIKKEN 2015-2017 3 Landdistriktspolitikken er et fælles redskab for borgere, foreninger, organisationer, virksomheder

Læs mere

Pixi-udgave. Jordbrugets Fremtid. - muligheder for brug af jorden på nye måder vi alle får gavn af

Pixi-udgave. Jordbrugets Fremtid. - muligheder for brug af jorden på nye måder vi alle får gavn af Pixi-udgave Jordbrugets Fremtid - muligheder for brug af jorden på nye måder vi alle får gavn af Hvorfor arbejde med jordbrug? Vi gør det fordi potentialet til oplevelser i baglandet til de turistmættede

Læs mere

Lokalområde Holme-Olstrup / Toksværd

Lokalområde Holme-Olstrup / Toksværd Lokalråd og Toksværd Lokalområde / Toksværd Vi ønsker et stærkt lokalsamfund bygget på sammenhold, omsorg og gensidig respekt! Vi vil være synlige Lokalråd og Toksværd Forord: Hvad og hvorfor har vi sat

Læs mere

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen Søvej 1 8600 Silkeborg Sendt via hjemmesiden under Din mening og pr. e-mail til teknikogmiljoe@silkeborg.dk Kirsten Kruckow Sorringvej 77, Voel 8600 Silkeborg

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

Social Frivilligpolitik

Social Frivilligpolitik Social Frivilligpolitik 2 Forord Det frivillige sociale arbejde i Aalborg Kommune bygger på en meget værdifuld indsats, som et stort antal frivillige hver dag udfører i Aalborg Kommune. Indsatsen er meningsfuld

Læs mere

Kultur- og idrætspolitik

Kultur- og idrætspolitik Kultur- og idrætspolitik Fredensborg Kommune l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Kultur- og idrætslivet binder hverdagen sammen for rigtig mange mennesker og er med til at gøre Fredensborg Kommune til

Læs mere

Gode råd til kommunalbestyrelsen sammenfatning af gruppearbejdet

Gode råd til kommunalbestyrelsen sammenfatning af gruppearbejdet Møde om borgerbudgetter den 16. marts 2015 Gode råd til kommunalbestyrelsen sammenfatning af gruppearbejdet Hvilke temaer, synes du er vigtigst, når vi samme skal udvikle kommunen med borgerbudgetter Hvem

Læs mere

Mål og indsatser for øget bosætning i Odder Kommune. Mål for bosætningsstrategi. Indsatser: Erhverv og jobskabelse. Indsatser: Kultur- og fritidsliv

Mål og indsatser for øget bosætning i Odder Kommune. Mål for bosætningsstrategi. Indsatser: Erhverv og jobskabelse. Indsatser: Kultur- og fritidsliv Mål og indsatser for øget bosætning i Odder Kommune Mål for bosætningsstrategi Indsatser: Bolig Indsatser: Erhverv og jobskabelse Indsatser: Kultur- og fritidsliv Indsatser: Handel og bymiljø Indsatser:

Læs mere

Kultur- og Fritids- POLITIKKEN

Kultur- og Fritids- POLITIKKEN Kultur- og Fritids- POLITIKKEN 2013-2017 Kultur- og Fritids- POLITIKKEN Forord side 3 Folkeoplysningspolitikken side 4 Indhold Landdistriktspolitikken side 10 Kulturpolitikken side 16 side 3 Forord Tønder

Læs mere

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg - kort fortalt Denne folder informerer om LAG Nyborg og vilkårene for at søge projektstøtte herfra. (LAG står iøvrigt for: Lokal AktionsGruppe).

Læs mere

Kulturstrategi. for. Bornholms Regionskommune 2014-2017

Kulturstrategi. for. Bornholms Regionskommune 2014-2017 Kulturstrategi for Bornholms Regionskommune 2014-2017 1 Indholdsfortegnelse Baggrund... 3 Politisk målsætning... 5 Oversigt over indsatsområder... 5 Målgruppe... 5 Udgangspunkt... 5 Indsatsområder... 7

Læs mere

PARKPROGRAM FOR ÅRHUS Tæt på mennesker 2010-2019. Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune

PARKPROGRAM FOR ÅRHUS Tæt på mennesker 2010-2019. Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune PARKPROGRAM FOR ÅRHUS Tæt på mennesker 2010-2019 Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Del 1: Århus Kommune Hvad vil vi? 3 Hvorfor udvikling? 4 Hvordan gør vi? 4 Hvad kan vi?

Læs mere

Vordingborg Kommune er storbyens sundeste og smukkeste forhave, summende af aktivitet, med internationalt udsyn og et blomstrende erhvervsliv.

Vordingborg Kommune er storbyens sundeste og smukkeste forhave, summende af aktivitet, med internationalt udsyn og et blomstrende erhvervsliv. Strategi for implementering af visionen Vordingborg Kommune er storbyens sundeste og smukkeste forhave, summende af aktivitet, med internationalt udsyn og et blomstrende erhvervsliv. Indhold Indledning...3

Læs mere

Evaluering af Geopark Konferencen d.3. marts 2014

Evaluering af Geopark Konferencen d.3. marts 2014 Evaluering af Geopark Konferencen d.3. marts 2014 Udarbejdet af Signe Sejbjerg Jensen, Lemvig Kommune. Evalueringsskemaerne blev udleveret i forbindelse med velkomstmaterialet på Geopark konferencen d.3.

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

Temamøde for Samrådene i Aalborg Kommune. Onsdag den 19. november 2014

Temamøde for Samrådene i Aalborg Kommune. Onsdag den 19. november 2014 Temamøde for Samrådene i Aalborg Kommune Onsdag den 19. november 2014 Samrådenes Temamøde 19.00 Velkommen 19.05 Modtagelse af flygtninge i Aalborg Kommune v. Famile- og Beskæftigelsesforvaltningen 19.20

Læs mere

Hvor stor en procentdel af projektets samlede budget udgør ovenstående beløb? 70 %

Hvor stor en procentdel af projektets samlede budget udgør ovenstående beløb? 70 % Journalnummer (udfyldes af Vordingborg Kommune) 1. Projektets titel Erhvervsmesse 2015 i Køng-Lundby 2. Beløb der søges finansieret af LUP-puljen Hvilket beløb søges fra LUP-puljen: ca. 32.000 kr. Hvor

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019

Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019 Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019 - Udkast - Foto: Thomas Petri København er tre gange kåret af et internationalt magasin som verdens bedste by at bo og leve i. Det er der mange gode grunde til. Blandt

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Handlingsplan for turismestrategien Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Forord Byrådet vedtog d. 18. dec. 2013 en ny turismestrategi for Frederikssund Kommune. Turismestrategien efterfølges

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Kommunikationsstrategi 2011-2014 UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Indledning UngSlagelse har længe haft et ønske om flere brugere. Èn af de udfordringer som UngSlagelses står overfor er, et

Læs mere

Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Herning d. 15. marts 2012

Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Herning d. 15. marts 2012 Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Herning d. 15. marts 2012 Friluftsrådet mere natur - mere friluftsliv Tips- og Lottomidler fra Danske Spil Tips- og Lottomidler til Friluftslivet er en del af overskuddet

Læs mere

Kultur- og fritidspolitik Handlinger 2011 10.11.10. Kultur- og udviklingsafdelingen 2010

Kultur- og fritidspolitik Handlinger 2011 10.11.10. Kultur- og udviklingsafdelingen 2010 Kultur- og fritidspolitik Handlinger 2011 10.11.10 Kultur- og udviklingsafdelingen 2010 Kultur- og fritidspolitikken for Norddjurs Kommune blev vedtaget af kommunalbestyrelsen den 1. juli 2008. Politikken

Læs mere

LAG Faaborg-Midtfyn. Projektstøtte i Faaborg-Midtfyn Kommune. Med midler fra Landdistriktprogrammet 2007 2013. LAG Faaborg-Midtfyn - 12 -

LAG Faaborg-Midtfyn. Projektstøtte i Faaborg-Midtfyn Kommune. Med midler fra Landdistriktprogrammet 2007 2013. LAG Faaborg-Midtfyn - 12 - LAG Faaborg-Midtfyn Projektstøtte i Faaborg-Midtfyn Kommune Med midler fra Landdistriktprogrammet 2007 2013 Vi støtter projekter, som Skaber attraktive levevilkår i landdistrikterne Skaber nye arbejdspladser

Læs mere

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Få inspiration til de udfordringer, du står overfor lige nu: Læs om de 16 inspirerende projekter i vores publikationer Kom

Læs mere

Udviklings- og driftsmål

Udviklings- og driftsmål Udviklingsmål koblet til Byrådets Vision Indsatsområde/ Arbejdspladser Der skal skabes flere arbejdspladser. Bosætning Der skal tiltrækkes flere bosættere i Slagelse Kommune. Flere arbejdspladser i h.t.

Læs mere

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen Bilag til pkt. 5 Forslag fra bestyrelsen Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015 Baggrund Mangel på højtuddannede hæmmer vækst og beskæftigelse på såvel kort som langt sigt og kan medføre

Læs mere

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010 Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å Oktober 2010 Kort om konceptet Borgerinddragelse og lokal forankring har været centrale elementer i det hidtidige arbejde med Nationalpark

Læs mere

Projektplan for Norddjurs Sundhedsportal Det sunde valg Det lette valg

Projektplan for Norddjurs Sundhedsportal Det sunde valg Det lette valg Projektplan for Norddjurs Sundhedsportal Det sunde valg Det lette valg 1. Baggrund Norddjurs Kommune er en fusion af Grenaa, Nørre Djurs, Rougsø og halvdelen af Sønderhald kommuner. Den nye kommune har

Læs mere

Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet

Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet Formål Denne handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet er en del af Temaplan for Sundhed, Kultur og Fritid. Kulturlivet er en vigtig del

Læs mere

Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Brøndby d. 1. November 2012

Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Brøndby d. 1. November 2012 Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Brøndby d. 1. November 2012 Friluftsrådet mere natur - mere friluftsliv Tips- og Lottomidler fra Danske Spil Tips- og Lottomidler til Friluftslivet er en del af overskuddet

Læs mere

Opsamling fra workshop d. 16. april 2015

Opsamling fra workshop d. 16. april 2015 Opsamling fra workshop d. 16. april 2015 Gruppe 1 Borsætning! Gruppen fokuserer på bosætning i Nordfjends. Deres vision er, at det er bosætning, der skal styrke Nordfjends, samt at der skal satses på få,

Læs mere

Kend din byrådskandidat! Birgit Christensen (J)

Kend din byrådskandidat! Birgit Christensen (J) Kend din byrådskandidat! Birgit Christensen (J) Navn: Parti: Alder: Erhverv: Birgit Christensen Oplandslisten, liste J 63 år Uddannet socialrådgiver, er nu på efterløn Hvad har fået dig til at gå ind i

Læs mere

Forslag til Strategisk udviklingsplan for Fjordklyngen

Forslag til Strategisk udviklingsplan for Fjordklyngen Forslag til Baggrund I det nordvestlige hjørne af Viborg Kommune ligger landsbyerne Ulbjerg, Skringstrup, Sundstrup, Nr. Rind, Låstrup og Skals. Disse seks landsbyer, som igennem nedenstående forløb, er

Læs mere

Status på større projekter i Kultur og Fritid pr. august 2014

Status på større projekter i Kultur og Fritid pr. august 2014 Dato August 2014 Doknr. 98847-14 Sag. nr. 11-3121 på større projekter i Kultur og Fritid pr. august 2014 Projekter som Kultur og Fritid er ansvarlig for i 2014 1. Fritids-, Idræts- og Kulturpolitik Fritids-,

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2009

Årsberetning og regnskab 2009 Årsberetning og regnskab 2009 Kultursamarbejdet festivalåret 2009. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets kulturliv. Det er Kultursamarbejdets overordnede formål at bidrage

Læs mere

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE.

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID - i Lejre Kommune Kære Borger, Kære Gæst - i Lejre Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. Meningen med vore

Læs mere

Kommunens indsats? Din indsats?

Kommunens indsats? Din indsats? FÆLLESSKAB / SAMMENHOLD / SAMLINGSSTEDER Tilskud til forsamlingssteder/ landsbypuljer/ LAG landsbypuljen +forsamlingshuspuljen forsamlingshuspuljen Skab rammer opbakning på nye ideer fra foreninger Bevarelse

Læs mere

Rapport. Fem koncepter for danske forsamlingshuse. Landsforeningen Danske Forsamlingshuse

Rapport. Fem koncepter for danske forsamlingshuse. Landsforeningen Danske Forsamlingshuse Rapport Fem koncepter for danske forsamlingshuse Landsforeningen Danske Forsamlingshuse 5 koncepter for danske forsamlingshuse Der findes i Danmark cirka 1250 forsamlingshuse, hvoraf ca. 800 er medlemmer

Læs mere

KULTUR-, IDRÆTS- OG FRITIDSPOLITIK MOD PÅ LIVET ENERGI TIL HANDLING - DET ER NOGET SÆRLIGT AT VÆRE BORGER I FREDERICIA VISION VÆRDIER INDSATSER

KULTUR-, IDRÆTS- OG FRITIDSPOLITIK MOD PÅ LIVET ENERGI TIL HANDLING - DET ER NOGET SÆRLIGT AT VÆRE BORGER I FREDERICIA VISION VÆRDIER INDSATSER KULTUR-, IDRÆTS- OG FRITIDSPOLITIK 2012 15 MOD PÅ LIVET ENERGI TIL HANDLING - DET ER NOGET SÆRLIGT AT VÆRE BORGER I FREDERICIA VISION VÆRDIER INDSATSER Oplag: 500 Udgiver: Fredericia Kommune, 2012 Grafisk

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 15 TORSDAG DEN 24. JANUAR 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 24. januar 2008 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Indledning I Horsens Kommune er der en lang tradition for at løfte i flok på social- og sundhedsområdet. Mange borgere i Horsens Kommune bruger en del

Læs mere

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015 Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 februar 2015 1 Indhold Kort resumé af strategien... 2 Formalia... 2 Strategiens vision og handlingsplan, mål,

Læs mere

FJORDENS DAG 2014 SPONSORSAMARBEJDE

FJORDENS DAG 2014 SPONSORSAMARBEJDE FJORDENS DAG 2014 SPONSORSAMARBEJDE DET ER HELT NATURLIGT at bidrage til Fjordens Dag Siden 1991 har Fjordens Dag sat fokus på miljøet i de fynske fjordområder. I dag er Fjordens Dag et af Danmarks største

Læs mere

Strategiske Mål for 2016

Strategiske Mål for 2016 Strategiske Mål for 2016 Hvert år konkretiseres det kommende års arbejde med de fire strategiske emner i 1-årige mål først tværgående og derefter for de enkelte centre i organisationen. Idet alle mål skal

Læs mere

ERHVERVS- OG UDVIKLINGS- UDVALGET

ERHVERVS- OG UDVIKLINGS- UDVALGET ERHVERVS- OG UDVIKLINGS- UDVALGET (side 80-91) 80 Erhvervs- og udviklingsudvalget Jf. vedtægten for styrelsen af de kommunale anliggender i Nordfyns Kommune varetager udvalget den umiddelbare forvaltning

Læs mere

Vejledning om støtte fra LAG Vejen. Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra LAG Vejen

Vejledning om støtte fra LAG Vejen. Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra LAG Vejen Vejledning om støtte fra Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra Vi støtter projekter, som Understøtter udviklingen af unikke lokalsamfund med fokus på levevilkår, sundhed og bæredygtighed Herefter

Læs mere

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef Greve Kommune Job- og personprofil for erhvervschef Maj 2010 1 Baggrund Erhvervslivet og arbejdsmarkedet i Greve Kommune er i udpræget grad en del af regionale og nationale strukturer og kan vanskeligt

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2007

Årsberetning og regnskab 2007 Årsberetning og regnskab 2007 Foreningen afløste den 1. januar 2007 Kultursamarbejdet i Ringkøbing Amt og har fungeret i 1 år. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets

Læs mere

Holbæk Kommunes. kultur- og fritidspolitik

Holbæk Kommunes. kultur- og fritidspolitik Holbæk Kommunes kultur- og fritidspolitik Indhold Forord... s. 3 1. Fremtidens udfordringer... s. 6 2. Vores overordnede ambitioner... s. 8 3. Udviklingsområder: a. Kulturmuligheder for og med alle...

Læs mere

Dianalund UdviklingsRåd DUR

Dianalund UdviklingsRåd DUR Dianalund UdviklingsRåd DUR Til Sorø Kommune: 14. september 2014 pbc-hrc plan@soroe.dk Borgmester Gert Jørgensen Bidrag fra Dianalund Udviklingsråd/DUR til Udviklings- og planstrategi 2014 Sorø Kommunes

Læs mere

DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE. Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19.

DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE. Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19. e DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19. april 2012 FORMALIA FOR ANSØGNING ØKONOMISK RAMME Den samlede økonomiske

Læs mere

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset VÆRDIGRUNDLAG FOR Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Værdigrundlag for Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Udarbejdet i samarbejde med NIRAS Konsulenterne

Læs mere

Seniorlivspolitik. Svendborg Kommune

Seniorlivspolitik. Svendborg Kommune Seniorlivspolitik Svendborg Kommune 1 Indholdsfortegnelse Indledning 4 Et aktivt seniorliv 7 Sundhed og forebyggelse 8 Omgivelser og boliger samt transport 10 Pleje og omsorg 12 Kommunikation 15 Idékatalog

Læs mere

Kulturstrategi. for. Bornholms Regionskommune 2014-2017

Kulturstrategi. for. Bornholms Regionskommune 2014-2017 Kulturstrategi for Bornholms Regionskommune 2014-2017 1 Indholdsfortegnelse Baggrund... 3 Politisk målsætning... 4 Oversigt over indsatsområder... 4 Målgruppe... 4 Udgangspunkt... 4 Indsatsområder... 6

Læs mere

De fire løsninger til Vision Gammelsø. HTK Innovation Camp den 9. juni 2011

De fire løsninger til Vision Gammelsø. HTK Innovation Camp den 9. juni 2011 De fire løsninger til Vision Gammelsø HTK Innovation Camp den 9. juni 2011 29 interne medarbejdere fra HTK udvikler 4 løsninger til Vision Gammelsø på 8 timer med Instant Business Innovation Metoden Dagens

Læs mere

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION KORT VERSION erhvervsstrategi 2015-2022 Den nye erhvervsstrategi 2022 er klar på businesskolding.dk/strategi2022 Vi er stærkere sammen, så lad os komme i gang. Du kan begynde ved at læse med her forord

Læs mere

Besøg Thisted, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder

Besøg Thisted, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Besøg Thisted, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Få inspiration til de udfordringer, du står overfor lige nu: Læs om de 16 inspirerende projekter i vores publikationer Kom

Læs mere

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK INDLEDNING Vordingborg Kommunes erhvervspolitik danner den overordnede ramme for kommunens arbejde med erhvervsudvikling og skal medvirke til at virkeliggøre Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Idéoplæg Vækstprojekt Marin naturpark Lillebælt

Idéoplæg Vækstprojekt Marin naturpark Lillebælt Natur- og Miljøafdelingen Middelfart Kommune Østergade 21 5580 Nørre Aaby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4923 Fax +45 8888 5501 Dato: 30. marts 2011 Sagsnr.: 201003505-4 Anni.Berndsen@middelfart.dk

Læs mere

Rekreative stier. Velkommen til konferencen. Konference for alle med interesse for at etablere stier

Rekreative stier. Velkommen til konferencen. Konference for alle med interesse for at etablere stier Velkommen til konferencen Rekreative stier Konference for alle med interesse for at etablere stier Den 5. oktober 2011 Kl. 9.30-16.00 Comwell Roskilde Stier i natur, landskaber og grønne områder giver

Læs mere

1. Bosætning. 2 stevns kommune

1. Bosætning. 2 stevns kommune Vision Stevns Kommune vil være kendt som et stærkt lokalsamfund i Øresundsregionen - i storslået natur, en alsidig kultur og med god plads til både at bo og leve i. 1 stevns kommune 1. Bosætning Stevns

Læs mere

At der er et bredt tilbud af aktiviteter til borgere uanset funktionsniveau.

At der er et bredt tilbud af aktiviteter til borgere uanset funktionsniveau. Et aktivt Seniorliv Alle seniorer i Svendborg Kommune. Mål og Visioner At der er et bredt tilbud af aktiviteter til borgere uanset funktionsniveau. At seniorer er aktive deltagere og medskabere i udvikling

Læs mere

Lokale Udviklingsplaner generation 2:0 LUP 2:0. Strategisk Forretningsplanlægning for landdistrikterne

Lokale Udviklingsplaner generation 2:0 LUP 2:0. Strategisk Forretningsplanlægning for landdistrikterne Lokale Udviklingsplaner generation 2:0 LUP 2:0 Strategisk Forretningsplanlægning for landdistrikterne Januar 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE 01 Hvorfor landdistriktsudvikling? 3 02 Hvad kan NIRAS tilbyde 4 03

Læs mere

Årsmøde 2012. Beretning

Årsmøde 2012. Beretning Årsmøde 2012 Beretning New deal..! 30. marts 2012 v/ formand Steffen Husted Damsgaard A - medlemmer Landsforeningen af Menighedsråd Landsforeningen for Økosamfund Plantning & Landskab B - medlemmer Assens

Læs mere

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015 Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015 Indhold Indledning... 3 1. Formålet med Landdistriktspuljen... 3 2. Hvilken type af forsøgsprojekter kan der ydes

Læs mere

Bekendtgørelse om Nationalpark Skjoldungernes Land

Bekendtgørelse om Nationalpark Skjoldungernes Land BEK nr 521 af 27/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 5. maj 2015 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Naturstyrelsen j.nr. NST-909-00037 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Hvordan skal vi udvikle Haldum?

Hvordan skal vi udvikle Haldum? LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i HALDUM Indledning: Borgerforeningen i Halduminviterede i samarbejde med Landdistrikternes

Læs mere

Byens Rum. The Meaningful City of Tomorrow

Byens Rum. The Meaningful City of Tomorrow Byens Rum The Meaningful City of Tomorrow The vision of the future is always changing, dependent of the technology and knowledge on all fields: If you design the best building you know to design, that's

Læs mere

TILTRÆKNING AF VIRKSOMHEDER OG ARBEJDSPLADSER PROJEKT

TILTRÆKNING AF VIRKSOMHEDER OG ARBEJDSPLADSER PROJEKT TILTRÆKNING AF VIRKSOMHEDER OG ARBEJDSPLADSER PROJEKT 1. OPGAVEN Opgaven omfatter, at Faxe Erhvervsråd igangsætter og driver et projekt, som tiltrækker virksomheder og dermed skaber nye arbejdspladser.

Læs mere

UDKAST Frederikshavn Kommune. - et godt sted at bo

UDKAST Frederikshavn Kommune. - et godt sted at bo UDKAST Frederikshavn Kommune - et godt sted at bo Boligpolitik juni 2014 2 Indhold Frederikshavn Kommune -et godt sted at bo 4 Eksisterende boliger og boligområder 8 Nye boligområder 12 Almene boliger

Læs mere

Den udgave, du sidder med nu, er drøftet i centrets MED-regi i uge 7 og vil være centrets strategiplan for 2013. God læselyst!

Den udgave, du sidder med nu, er drøftet i centrets MED-regi i uge 7 og vil være centrets strategiplan for 2013. God læselyst! 1 Indledning I skrivende stund er vi i starten af 2013. Arbejdet med strategiplanen er i år gennemført i en komprimeret proces, da arbejdet med kommuneplanen, revision af tekster til ny hjemmeside samte

Læs mere

VISION 2030 VORDINGBORG KOMMUNE

VISION 2030 VORDINGBORG KOMMUNE VISION 2030 VORDINGBORG KOMMUNE Program 19.00 19.10 Velkomst ved Borgmester Knud Larsen 19.10 19.30 Præsentation af visionen ved Knud Larsen / Kommunaldirektør Lau Svendsen-Tune 19.30 20.00 Debat ved borde

Læs mere

LandLabDK PROJEKTBESKRIVELSE

LandLabDK PROJEKTBESKRIVELSE 1. marts 2013 BLENSTRUP - ST. BRØNDUM TERNDRUP SIEM HELLUM - BÆLUM med oplande. Erhvervsudvikling og levevilkår - lokale ressourcer og helhedsorienteret udvikling mellem samarbejdende lokalsamfund i den

Læs mere

LAG Brønderslev Den Lokale Aktionsgruppe for Brønderslev kommune

LAG Brønderslev Den Lokale Aktionsgruppe for Brønderslev kommune LAG Brønderslev Den Lokale Aktionsgruppe for Brønderslev kommune 1. MUSIKTANKEN. 2. Kontaktperson: Karen M.V. Olesen Løkkenvej 436, Stenum 9700 Brønderslev Tlf: 21291588 Email: post@karenmvolesen.dk www.karenmvolesen.dk

Læs mere

Bevilling til Internet Week Denmark 2015, 2016 og 2017

Bevilling til Internet Week Denmark 2015, 2016 og 2017 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 6. august 2014 2015, 2016 og 2017 1. Resume Internet Week Denmark er en festival for hele Danmark med centrum i Aarhus og den

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

Landdisktrikternes aktionsgrupper

Landdisktrikternes aktionsgrupper Landdisktrikternes aktionsgrupper Hvad er LAG. Lokalt politisk og borgerligt forankret forening understøttet af EU midler, som vil drive udviklingen af landdistrikterne/fiskeriområder i bredt samspil med

Læs mere

Erhvervsudvikling på Samsø. Handlingsplan

Erhvervsudvikling på Samsø. Handlingsplan Erhvervsudvikling på Samsø Handlingsplan 2007-2008 1. Indledning Erhvervsudviklingsstrategien for Samsø 2007-2013 er godkendt af Samsø Kommunalbestyrelse den 23. januar 2007 og af Samsø Vækstudvalg den

Læs mere

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VOLDUM

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VOLDUM Indledning: LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VOLDUM Landbyrådsrepræsentanten fra Voldum og Lokalrådet i Voldum inviterede

Læs mere

Aarhus Kommunes Handicappolitik. Aarhus for alle. - en politik for alle aarhusianere

Aarhus Kommunes Handicappolitik. Aarhus for alle. - en politik for alle aarhusianere Aarhus for alle - en politik for alle aarhusianere Indholdsfortegnelse Indledning side 3 Vision side 4 Det overordnede mål for Aarhus Kommunes Handicappolitik side 5 Kommunens serviceydelser bygger på

Læs mere

Indstilling. Internationaliseringsudvalg. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 4. december 2014

Indstilling. Internationaliseringsudvalg. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 4. december 2014 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 4. december 2014 Internationaliseringsudvalg Som led i budgetforliget 2015 blev det besluttet at nedsætte et midlertidigt internationaliseringsudvalg

Læs mere

Kravprofil til brug ved ansættelse af leder til VitaPark Odder

Kravprofil til brug ved ansættelse af leder til VitaPark Odder Kravprofil til brug ved ansættelse af leder til VitaPark Odder Kolding, den 10. november 2014 KEN BAGGRUND Dette notat er udarbejdet i forbindelse med rekruttering og udvælgelse af kandidater til stillingen

Læs mere

sæt fokus på rilutsliv

sæt fokus på rilutsliv sæt fokus på rilutsliv sæt fokus på rilutsliv Kommunerne får med kommunalreformen en ny rolle i naturforvaltningen i Danmark og får øget ansvar for både naturbeskyttelse og friluftsliv. Det skaber nye

Læs mere

Mulighedernes Markedsplads Vi arbejder med vækst!

Mulighedernes Markedsplads Vi arbejder med vækst! ØU SYRETEST AF VISIONEN Roskilde Kommune, 1. oktober 2014 Mulighedernes Markedsplads Vi arbejder med vækst! 1 VISIONENS SPROGLIGE PEJLEMÆRKE Visionens sproglige pejlemærke rummer både de nuværende styrkepositioner

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

Lintrup. det idéelle hjørne

Lintrup. det idéelle hjørne 2010 2020 Lintrup det idéelle hjørne A n s v a r lig : L o k a lr å d e t i L in tr u p S e p te m b e r 2 0 1 0 Indhold Indhold...2 Forord...2 Lokal Udviklingsplan...3 Lintrup s historie...3 Lokal analyse...3

Læs mere

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013 Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune Onsdag den 2. oktober 2013 Program 17.00-17.15 Vision for vækst og erhverv i Lejre her er strategien hvor skal vi hen v. borgmester Mette Touborg

Læs mere

Højfyns. Frilu scenter. - centrum for aktivt friluftsliv

Højfyns. Frilu scenter. - centrum for aktivt friluftsliv Højfyns Frilu scenter - centrum for aktivt friluftsliv Indhold 1. Indledning... 3 2. Idé... 3 2.1 Fra spejderhytte til Højfyns Friluftscenter... 4 2.1.1 Højfyns Friluftscenter - Den centrale friluftsbase...

Læs mere

Udledninger fra Renseanlæg

Udledninger fra Renseanlæg Skema 1.1 Udledninger fra Renseanlæg Der er indsat en enkelt side (U-skemaet) fra udledningstilladelserne til renseanlæggene: - Aalborg Renseanlæg Vest (RAV) - Aalborg Renseanlæg Øst (RAØ), herunder oplande

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Børneuniverset 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Børneuniverset 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Børneuniverset 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed,

Læs mere

Uddelingspolitik Spar Nord Fonden

Uddelingspolitik Spar Nord Fonden Uddelingspolitik Spar Nord Fonden December 2014 1 Spar Nord Fondens historie: Spar Nord Fonden oprindelig Nordjyllandsfonden er oprettet i 1990. Tilbage i 1980 erne var der et udbredt ønske fra mange sparekasser

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Sundhedsprojekt. Københavns nye Bevægelsesrum. Bilag 1 - web

Sundhedsprojekt. Københavns nye Bevægelsesrum. Bilag 1 - web Sundhedsprojekt Københavns nye Bevægelsesrum Bilag 1 - web 1 Overordnet projektbeskrivelse Sundhedsprojektet Københavns nye Bevægelsesrum Formål Projektleder Dato 28.10.08 At udvikle og etablere faciliteter

Læs mere