ERHVERVSKORRIDOREN SILKEBORGS NYE NETVÆRKSBY. Boris Brorman Jensen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ERHVERVSKORRIDOREN SILKEBORGS NYE NETVÆRKSBY. Boris Brorman Jensen"

Transkript

1 ERHVERVSKORRIDOREN SILKEBORGS NYE NETVÆRKSBY + + Grontmij + ICP + Boris Brorman Jensen

2 BAGGRUND OG VISION

3 SILKEBORG OG MOTORVEJSNETTET I DK Silkeborg vil i 2016 blive en del af det overordnede danske motorvejsnet. De nye forbindelser frembyder et stort potentiale for hele byen.

4 BUEN DYREHAVEN Den nye motorvej - i form af den såkaldte kombirute - skærer sig igennem by og landskab, og består af meget forskelligartede sekvenser - strækninger af Silkeborgs smukke natur, klos op af aktive erhvervsområder. Projekt Mellemland har udpeget disse strækninger og foreslår at fastholde og styrke variationen langs motorvejen. ERHVERVSKORRIDOREN ERHVERVSPORTEN OVERDÆKNING SPORTSKORRIDOREN ÅDAL MOTORVEJENS MANGE SEKVENSER

5 Erhvervskorridoren indgår i byens nordlige bælte af erhvervsområder. Området afgrænses mod nord af stejle bakker og tætte skove, og nord for disse findes nyere og mere spredte erhvervsområder. Erhvervskorridoren er placeret kun 1800 m fra det historiske centrum og kombinationen af motorvejstilgang og nærhed til centrum er et godt grundlag for en ambitiøs byomdannelse. LANDSKABET OG ERHVERVSOMRÅDERNE

6 Silkeborgs to aktive knudepunkter - 1_ Midtbyen og 2_Nordcentret - vil i fremtiden kunne suppleres af et tredje - i krydspunktet mellem Motorvejen, Nørreskov Bakke og Erhvervskorridoren BYENS 3 KNUDEPUNKTER OG DERES RELATIONER

7 GRUNDEN OG DEN NYE MOTORVEJ Motorvejen gennemskærer råt det eksisterende område og deler byen i 2. Men nye muligheder vil vise sig - og området skal i fremtiden samle sig som et markant og moderne erhvervsområde der er synligt og aktivt mod motorvejen, og en naturlig del af hele Silkeborg.

8 MEDARBEJDER KUNDEN VIDEN VÆKST BYMILJØ BYMILJØ I ERHVERVSOMRÅDER Realdania og Gehl Architects påpeger at et stimulerende bymiljø er afgørende for skabelsen af netværk, viden og vækst. Den nye erhvervskorridor må fremvise et ÆGTE bymiljø til gavn for medarbejdere, gæster og virksomheder. - mødet med bymiljøet! Bymiljøets betydning for virksomheders værdiskabelse Kan bymiljøets udformning stimulere økonomisk vækst? Hvordan kan bymiljøer bidrage til værdiskabelse og netværk mellem mennesker og virksomheder? 1 VIRKSOMHED

9 VISIONEN OM EN GOD ERHVERVSBY Vi ønsker at skabe et markant, men også tæt og sammensat bybillede, med klare offentlige rum der fastholder visionen om et venligt og varieret byområde - Erhvervskorridoren - til glæde for medarbejdere, gæster og erhvervsdrivende!

10 4 STRATEGIER 4 urbane strategier skal hjælpe med at styre fremtidens planlægning og sikre områdets grundlæggende kvaliteter :

11 #1 STYRK BYENS FORBINDELSER #2 DEFINER KLARE BYBRIKKER #3 TILFØR NYE FUNKTIONER #4 BLAND NYT OG GAMMELT

12 Den første strategi handler om at styrke områdets interne og eksterne forbindelser. #1 STYRK BYENS FORBINDELSER

13 EKSISTERENDE SITUATION Området er kun forbundet til den omkringliggende by i få punkter, og har en meget en dårlig indre sammenhæng.

14 DE NYE FORBINDELSER Ved at forlænge de eksisterende veje og koble til den omkringliggende by får vi et net af gader og veje der skaber en stærk og sammenhængende bydel.

15 MOTORVEJ SIGNATUR: SIGNALKRYDS RUNDKØRSEL MOTORVEJ TRAFIKVEJ LOKALVEJ STI Antallet af tilslutninger reduceres i forbindelse med områdeomdannelsen. Der etableres tilslutninger til erhvervsområdet ved Kastaniehøjvej til hhv. Kejlstrupvej og Nørreskov Bakke samt mellem Lillehøjvej og Kejlstrupvej. Lokalvejene inde i erhvervsområdet opbygges i et grid. Af hensyn til trafiksikkerheden skal der sættes fokus på lave hastigheder og hensyn til lette trafikanter. Der er god tilgængelighed til parkeringsfaciliteterne og området er logisk at finde rundt. NØRRESKOV BAKKE KEJLSTRUPVEJ RINGVEJ RINGVEJ ANSVEJ MOTORVEJSRAMPER MOTORVEJ VEJE OG KRYDS

16 EN SAMMENHÆNGENDE BYDEL Bydelen er koblet stærkt internt og eksternt.

17 AKTIVE BYRUM - SAMMENHÆNGENDE BY I byen ønsker vi klare og tydelige bybilleder, med offentlige rum der tilbyder sig til medarbejdere, gæster og beboere. Området har en klar urban tone sammeholdt af gader og pladser, og de mange grønne elementer samler den sammensatte arkitektur.

18 DIVERSITET: ARKITEKTUR OG PROGRAMMERING -HVAD SKAL DER TIL FOR AT SKABE ET ATTRAKTIVT BYOMRÅDE? BEVÆGELSE I BYEN

19 FORBINDELSER I DEN SAMMENHÆNGENDE BY

20 Vi ønsker at byen består af klare, veldefinerede by-brikker, med god kontakt til infrastrukturen og klare interne og eksterne relationer. #2 DEFINÉR KLARE BYBRIKKER

21 EKSISTERENDE MATRIKELSTRUKTUR Erhvervsområdet er helt pragmatisk udlagt, men uden kvaliteter i det offentlige rum. Bydelen er skabt efter industriens skala og behov.

22 GRUNDEN OG DEN NYE MOTORVEJ Motorvejen skærer sig igennem matriklerne. Omkring motorvejen eksproprieres alle ejendomme.

23 EN TILPASSET MATRIKELSTRUKTUR Matriklerne justeres let og en ny by opstår med klart definerede bybrikker, med god adgang fra byens vejnet og grunde af en størrelse der passer til funktionerne og områdets urbane stemninger.

24 DE NYE BYBRIKKER De nye bybrikker varierer i størrelse, men kan sikre en overordnet sammenhæng i byens skala. Brikkernes sider af fra 100 til 220 meter lange.

25 DE NYE MATRIKLER De nye matrikler spænder fra m 2 til m 2 og giver en bred mulighed for at optage et bredt udvalg af funktioner og størrelser af byggeri.

26 Et sæt af 5 dogmer bør opfyldes for at hver bybrik fungerer optimalt. De 5 dogmer sikrer sammenhæng og en god udnyttelse af byens ressourcer - fx optimal udnyttelse af parkeringspladserne. ADGANG FRA ALLE SIDER BYG MOD KANTERNE ETABLER GRØNT INDRE AFLEDNING AF REGNVAND PÅ GRUNDEN PARKERING I KANTEN OG PÅ MIDTEN AF GRUNDEN 5 DOGMER TIL BYBRIKKER

27 #1 ADGANG FRA ALLE SIDER Hver brik skal i videst mulige omfang have adgang fra alle sider - og ikke en enkelt eller to som idag. Sammen med de nye muligheder for cirkulation i området giver adgangsmulighederne mere levende og spændende gadeforløb.

28 #2 SKAB KANTER OG GADEFORLØB Ny bebyggelse i brikkerne skal adressere de nye gadeforløb, og være med til at skabe de nye gaderum. Fra at have fritliggende og indadvendte boxe, får man et nyt og mere bymæssigt udryk.

29 #3 GRØNT FÆLLES INDRE Med den nye bebyggelsesstruktur, åbnes der for mulighed for fælles grønne rum i brikkernes midter. Bebyggelsestrukturen giver mere intime rum, der i højere grad indbyder til ibrugtagning, end de for-plæner, der kendetegner lignende forstads- og erhvervsområder. Muligheden for virkomheder for at trække ud i uderummene giver iflg. Gehl øget værdiskabelse.

30 #4 LOKAL REGNVANDSHÅNDTERING Hver brik bidrager til områdets overordnede bæredygtighed. Der er mulighed for lokal regnvandshåndtering i de grønne fællesrum. Ved evt overløb, kan vandet ledes ud i gaden, og samles i bassiner på strategiske steder i området.

31 #5 ORDNET PARKERING Idag ankommer man til en stor parkeringsplads foran hver erhvervsbebyggelse. Det medvirker til at områdets rum er store og udflydende. Projektet optimerer parkerings- og vejforholdene, så der er kantstensparkering i størstedelen af området. Det medvirker til, at man kan skabe mere sammenhængende gaderum med bebyggelsen, og det giver mere levende og varierede gadebilleder.

32 Med nærheden til motorvejen, og dermed regionen, bliver erhvervsområdet pludselig interessant for flere og for flere forskellige erhvervstyper. Åbenhed for nye funktionstyper vil kunne skabe en både sammensat og attraktiv erhvervsbydel. #3 TILFØR NYE FUNKTIONER

33 EN FUNKTIONELT SAMMENSAT BYDEL Fra mono- til multifunktionel. Opdelingen af området i brikker, der er underinddelt i matrikler giver mulighed for at udvikle en bydel, der henvender sig til flere forskellige brugere. Opdelingen i varierede størrelser på brikker og matrikler giver mulighed for stor fleksibilitet i udviklingen

34 Området har mange forskellige naboer. Projektet lader konteksten farve og underinddele bestanddelene inden for området. Det skaber en afvekslende og imødekommende by, der er integreret i dens kontekst. LANDSKAB BILBY GADE- BILLEDER RINGVEJ GRØN KILE GADE- BILLEDER E15 LAND- SKAB SHOP GADE- BILLEDER BOLIGER KULTUR KONTEKSTEN FARVER DEN NYE BY

35 E - EKSPONERET ERHVERV - (VIDENSERHVERV & DOMICILER) kontorer E - HOTEL / KONFERENCE EL. DOMICIL overnatning, stadionrelaterede aktiviteter, rekreativ teambuilding E - BILBY bilsalg, showrooms E - MINDRE HÅNDVÆRK & IVÆRKSÆTTERE synshal, mekaniker, vaskehal, smed, små iværksættervirksomheder R - REKREATIVT OMRÅDE offentlig plads O - OFFENTLIGE FORMÅL (KOLLEGIE & UDANNELSE) teknisk skole o.l., studieboliger E - SHOWROOM BOKSE & E-HANDEL (TURTLENECKS) køkkenfirma, E-handel lager med kontor og mindre shop D - BOLIGER MED HJEMME ERHVERV boliger disponeret med plads til hjemmearbejde/erhverv Ouddannelse-kollegier Ebilby Rrekreativt område Emindre håndværkiværksætteri Eeksponeret erhverv Ouddannelse Eshowroom/turtleneck Eshowroom/turtleneck Dblandet bolig/erhverv Emindre håndværkiværksætteri Ehotel-konference RAMMEKORT MED SÆRLIGE BESTEMMELSER

36 BILBY Bydelen er vævet sammen med dens kontekst. Som en puslespilsbrik relaterer området sig til dets forskellige kontekster. Det medvirker også til en logisk underinddeling af funktioner indenfor selve området. REKREATIV FORBINDELSE GADEBILLEDER DYREHAVEN/ LANDSKAB RINGVEJ GADEBILLEDER SPORT OG KULTUR MOTORVEJ DYREHAVEN/ LANDSKAB SHOWROOMS RINGVEJ GADEBILLEDER FUNKTIONSFORDELING FUNKTIONER (?)

37 Byen intensiveres mod motorvejen. De store showrooms relateres til ringvejen. Resten af området holdes i en skala (1-2 etager), der både er egnet til forskellige typer af erhverv, institution og bolig MAKSIMALE ETAGEANTAL

38 Byen intensiveres mod motorvejen, hvilket afspejles i bebyggelsesprocenterne. Resten af området har en bebyggelsesprocent på ca % MAKSIMALE BEBYGGELSESPROCENT

39 MAKSIMALE SAMLEDE ETAGEMETER

40 Projektet har 1000 parkeringspladser ved kantsten, 2100 parkeringspladser i brikkerne og 1000 pladser i hotel og konferencecenteret. Det giver tilsammen 4100 p-pladser. Til sammenligning findes der idag knap offentligt tilgængelige P-pladser i Silkeborg midtby. Beregnes behovet efter Silkeborg Kommunes parkeringsnorm, er det samlede behov på 5100 pladser. Da store dele af erhvervsområdet er lagre, showrooms, bilforhandlere etc., kan det overvejes hvorvidt disse programmer behøver at følge normen. I så fald, vil der kunne etableres P-huse og yderligere parkering i brikkerne. KANTSTENSPARKERING PARKERING I BRIKKER P-HUS PARKERING

41 SAMMENSATTE BYRUM De sammensatte byrum - med nyt og gammelt - giver mulighed for en håndter- og eksekvérbar transformationsproces. Det endelige by- og gadebillede understreger projektets ønske om diversitet i brug og udtryk.

42 Ved at blande nyt og gammelt byggeri skabes en variation og historisk dybde i det nye kvarter. De nye byggerier placeres så de støtter og styrker de nye gaderum. #4 BLAND NYT OG GAMMELT

43 FORTÆTNING I DET EKSISTERENDE

44 EKSISTERENDE BEBYGGELSE Det eksisterende byggeri er primært fritstående huse, der ikke danner nogen bymæssig sammenhæng.

45 EKSISTERENDE BEBYGGELSE Trods de åbenbare mangler i bebyggelsestrukturen og i husenes meget varierede arkitektoniske kvalitet, mener vi at man skal bevare en del af de eksisterende bygninger.

46 BEBYGGELSE DER BEVARES Vi foreslår at bevare cirka m 2 af den eksisterende bebyggelse.

47 NYT OG GAMMELT Den nye bebyggelse griber den gamle og et både klart og varieret bebyggelsesmønster opstår i byen.

48 NY BEBYGGELSE Byens mønster er tæt og samlet mod motorvejen, men mere løst hvor bydelen møder naboområderne. Der kan tilføres cirka nye m 2.

49 OMDANNET ERHVERVSKVARTER Et nyt kvarter er skabt med en klar struktur, men også overraskende variationer og et venligt og åbent ansigt mod omgivelserne.

50 BEBYGGELSESTÆTHED - BYG MERE/UDVID BYGGE I SKEL - SKAB FORLØB BYGGE I HØJDEN - SKAB TÆTHED OG IDENTITET ADRESSÉR DE NYE RUMLIGE TRÆK - SKAB KVALITET ÅBNE FACADER I STUEETAGE MOD GADE - SKAB LIV BYG TIL VEJKANT - SKAB RUM ARKITEKTONISKE STYRINGSPRINCIPPER

51 NYT OG GAMMELT BLANDES

52 Byen består nu af klart definerede bybrikker, bebygget med et mix af nye og gamle bygninger og sammenholdt af karakteristiske gaderum. Disse gaderum tilpasses trafik, funktioner og relationer og fremstår med hver sin klare karakter. NYE GADEBILLEDER

53 Motorvejen skærer sig igennem byen 6 meter under gadeniveau. Byen møder motorvejen med udkragede bygninger og et præcist gadeprofil med vejbelysning og gadetræer, så man får fornemmelse af at køre igennem en rigtig BY med et rigtigt BYLIV. De nye facader respekterer spunsvæggenes jordankre og er trukket 11 meter tilbage fra motorvejen. DOMICIL DOMICIL MOTORVEJ MOTORVEJEN

54 Et dynamisk og aktivt bybillede møder een fra motorvejen, og man passerer igennem en levende, kreativ og dynamisk BY!

55 Den tætte byprofil omkring motorvejen giver stor synlighed til domicilerne, og bebyggelserne fungerer samtidigt som støjskærm for hele det bagvedliggende byområde. Facaderne stødes sammen og danner samlede forløb mod motorvejen. BYGNINGER MOTORVEJ BYGNINGER BEBYGGELSE SOM STØJSKÆRM

56 Et perforeret indlæg i spunsvæggen kan absorbere en meget stor del af støjen fra bilerne. Yderligere kan en bevidst behandling af bygningernes facader bidrage til at dæmpe lyden - evnt. med perforerede metalfacader og visse typer af tegl. PERFORERET INDLÆG I SPUNSVÆG SPUNSVÆGGE I MOTORVEJSRUM ABSORBERING AF STØJEN I SPUNSVÆG OG PÅ BYGNINGER

57 På kanten af motorvejen og flankeret af den grønne hovedsti og Lillehøjvej/ Hovedgaden placeres BYPLADSEN - et præcist byrum med aktive stueetager, liv og et fantastisk kig til den store motorvej. BYPLADSEN DOMICIL MOTORVEJ MOTORVEJ, SNIT VED BYPLADSEN

58 Bypladsen defineres rumligt af de omkringliggende bygninger og har et dramatisk kig ned til motorvejen. Pladsen er et naturligt centrum for bydelen. LILLEHØJVEJ/HOVEDSTRØGET OG BYPLADSEN

59 De indre gadeforløb fortættes - fortove, gadetræer og parallelparkering introduceres, og de nye bygninger skal kante byrummet. FØR 7 EFTER 1, ,5 STAGEHØJVEJ - INDRE GADEFORLØB

60 Det generelle gadebillede - med fortove og kantstens parkering - sikrer et aktivt og venligt bymiljø i området, og en varieret arkitektur bidrager til et levende bybillede. STAGEHØJVEJ - INDRE GADEFORLØB

61 Hovedgaden løber tværs igennem hele området, og er med sine 16 meter vejprofil et markant og imødekommende byrum - med plads til både bløde trafikanter og de mange biler som skal ind i kvarteret. FØR 10 EFTER 1,5 1, ,5 1,5 HOVEDGADEN

62 Langs den nye hovedgade kan man kantstensparkere i begge sider og de flotte vejtræer skaber sammenhæng i byrummet. Hovedgaden skaber en generøs sammenbinding af hele kvarteret. LILLEHØJVEJ HOVEDGADEN - HOVEDSTRØGET

63 Det nord-syd gående strøg opgraderes og en bred sti placeres i det frodige træk, der forbinder Silkeborg centrum med Dyrehaven og erhvervsarealerne mod nord. Stien bliver et frodigt og generøst træk igennem den nye bydel og tangerer også Bypladsen. 4 DET GRØNNE STRØG

64 DET GRØNNE STRØG Den brede sti og de frodige kanter præger den nord-syd gående stribe gennem området.

65 Regnvand håndteres i to systemer. Vejvand og Tagvand. Vejvand føres til ringvejen, der fungerer som rensende mebran inden der udledes til recipient. Tagvand, håndteres lokalt i gårdrum, samt er forbundet til et centralt nedsivningsområde ved svære regnskyl. VEJVAND TAGVAND CENTRALT NEDSIVNINGSOMRÅDE LOKALE NEDSIVNINGER RINGVEJEN SOM MEMBRAN FILTER + UDSKILLERE RECIPIENT RENSET VEJVAND LOKAL AFLEDNING AF REGNVAND PÅ OMRÅDENIVEAU

66 Ringvejen kan forvente et stort fald i trafikmængden, og kan justeres til et mere imødekommende gadeprofil, med plads til bløde trafikanter og aktive facader. FØR EFTER BEBOELSE 2,5 2 3,5 2,7 3,5 2 1,5 ERHVERV RINGVEJ

67 RINGVEJ Ringvejen beplantes i midterrabaten og de bløde trafikanter bydes velkommen.

68 Kejlstrupvej beplantes i begge sider og de opstammede træer giver en sammenhængende karakter til byrummet. Tilbagetrukket fra vejen placeres store bilhuse, og rummet mellem huse og vej bruges til udstilling af de mange biler. FØR BILHUS BILHUS EFTER KEJLSTRUPVEJ - BILGADEN

69 KEJLSTRUPVEJ - BILGADEN Mellem bygnigerne og Kejlstrupvej udstilles de mange biler - med træerne som det samlende træk

70 Langs Nørreskov Bakke fortættes byrummet og der skabes rum for aktive stueetagerne. FØR 2,00 EFTER ,5 NØRRESKOV BAKKE - AKTIVE STUEETAGER

71 NØRRESKOV BAKKE - EN AKTIV LINJE I BYEN Nørreskov Bakke danner en aktiv streng i Silkeborg - med udadvendte aktiviteter og handel.

72 Mod Dyrehaven og Kejlstruphøjvej åbner bebyggelsen sig og inviterer det grønne træk helt ind i gårdrummene. Omkring disse grønne træk kan kollegier og vidensvirksomheder placeres. FØR 8 EFTER 2 6 1,5 1,5 SKOVKANTEN - BYKANTEN

73 SKOVKANTEN - BYKANTEN Kanten mellem by og skov - det grønne trækkes over Kejlstruphøjvej.

74 6,29 Boliggaderne er tætte og står i kontrast til meget åbne og grønne bagsider på boligerne. 1, ,5 BOLIGGADE

75 BOLIGGADE Boliggaden er urban - og rækkehusene har udgang direkte til fortov.

76 BYBRIKKER

77 EKSISTERENDE FORHOLD MELLEM LILLEHØJVEJ OG STAGEHØJVEJ NY BRIK MED KONTAKT TIL REKREATIV FORBINDELSE, PLADS OG GADER

78 EKSISTERENDE FORHOLD MELLEM LILLEHØJVEJ OG KASTANIEHØJVEJ NY BRIK MED UDDANNELSE OG KONTAKT TIL GADER OG DYREHAVEN

79 EKSISTERENDE FORHOLD MELLEM LILLEHØJVEJ OG KASTANIEHØJVEJ NY BRIK MED FACADE MOD MOTORVEJEN OG NØRRESKOV BAKKE

80 Den nye byplan har et fast gadenet og præcise byrum, men er samtidig porøs og imødekommende mod naboerområder og med overraskelser omkring det næste hjørne. SITUATIONSPLAN

81 SITUATIONSPLAN Byen samler sig omkring motorvejen, men er mere åben og grøn mod dyrehaven og boligområdet i øst. Ny og gammel bebyggelse fletter sig sammen og giver bydelen en kompleksitet og variation i form og rum.

82 UDSNIT, DEN CENTRALE BYPLADS På kanten af motorvejen placeres den nye BYPLADS, flankeret af HOVEDGA- DEN og STIEN. Den nye bro over motorvejen er placeret i det østre hjørne og sikrer et flow af mennesker hen over pladsen.

83 UDSNIT, OVERGANG TIL DYREHAVEN Mod nord åbner planen sig mod Dyrehaven. Kollegier placeres i dette område.

84 UDSNIT, GADEN MED BILHANDLERE Mod Kejlstrupsvej placeres de nye bilhuse.

85 I krydset mellem Nørreskov Bakke og motorvejen placeres bydelen højeste hus - der kan fungere som hotel og konferencecenter - tæt forbundet med silkeborgs nye stadion. UDSNIT, DET HØJE HUS LANGS NØRRESKOV BAKKE

86 Rækkehuse og grønne indre gårdrum danner overgangen til de eksisterende parcelhuse. UDSNIT, BOLIGER MOD ØST

87 Parallelopdraget er startskuddet på en langvarig omdannelsesproces, som kræver en robust plan samt få men stærke principper for processen. Selvom der er stor forskel på de eksproprierede, motorvejsnære arealer og de bagvedliggende erhvervsarealer, er det vigtigt at strategien udvikles som en samlet strategi for hele området. Kun på den måde kan erfaringer og investeringer fra de motorvejsnære arealer smitte af på de bagvedliggende områder. PROCES

88 #1 DAN ET UDVIKLINGSSELSKAB! - DET KRÆVER EN MÅLRETTET OG VEDHOLDENDE INDSATS AT UDVIKLE OMRÅDET SUCCESFULDT. KOMMUNE ERHVERV EVT. ANDEN AKTØR O P A UDVIKLINGSSELSKAB UDVIKLINGSSELSKABETS OPGAVER: Opstille strategi og udforme endelig masterplan Gennemføre systematisk afdækning af potentielle kunder i markedet Skabe synlighed og interesse i markedet gennem opsøgende arbejde Prisfastsætte med introduktionspris, der i takt med områdets udbygning øges Sætte standarder for udbygningen af området (størrelser/mix/beliggenhed) Opstille særlige krav til virksomhederne i de mest markante beliggenheder PROCES

89 #2 KØB NU! - Udviklingsselskabet skal dannes hurtigst muligt og købe de eksproprierede arealer af vejdirektoratet. - Grundpriserne vil stige når den nye kommuneplan vedtages. - Med én ejer er det muligt at tænke i helheder og dermed hæve områdets værdi. - Motiver de private ejere i området til at deltage forpligtende i processen. PROCES

90 #3 KICKSTART GRUNDSALG! - START GRUNDSALGET BILLIGT OG HÆV PRISEN SENERE OG MELD DET UD! - HONORER PIONERERNE. - TILTRÆK DE RIGTIGE VIRKSOMHEDER. - SÆT STANDARDEN FOR OMRÅDET. Argumenter for at købe grund tidligt i udviklingsprocessen: Vælge beliggenhed blandt de første Vær med til at præge området Stor synlighed, da de første vil blive brugt i markedsføringen af området Prisen vil stige i takt med områdets udbygning PROCES

91 #4 INVESTER I INFRASTRUKTUR AF HØJ KVALITET! - DE FØRSTE INVESTORER HAR BEHOV FOR AT SE VISIONEN OG VILJEN TIL FORANDRING. - EN TIDLIG ETABLERING AF DE FYSISKE RAMMER GØR DET MULIGT AT FASTHOLDE VISIONEN I EN LANG- SIGTET UDVIKLING. Lillehøjvej vil i fremtiden danne områdets infrastrukturelle rygrad. Byrum af høj kvalitet vil have stor betydning for hvilke virksomheder der tiltrækkes. PROCES

92 #5 UDNYT POTENTIALET I OMRÅDETS UDDANNELSESINSTITUTIONER! - UNDERSTØT DEN BYGNINGSMÆSSIGE BOTTOM UP STRATEGI VED AT TILGODESE UNGE KREATIVE. - TÆNK I FUNKTIONER SOM STARTER KL SKAB FUNKTIONSMÆSSIGE SAMMENSTØD I GADERUMMET. 1, ,5 PROCES

93 I ERHVERVSKORRIDOREN ER DER... tale om et meget synligt BYmæssigt område fokus på let tilgængelighed etableret et markant udviklingsselskab udarbejdet en gennemtænkt masterplan et udviklingsperspektiv for området over de næste år er mulighed for erhvervsarealer også i stor skala tale om energioptimerede arealer mulighed for at brugerne kan præge egne omgivelser ERHVERVSUDVIKLING

94 ETAPEPLANER

95 De eksproprierede arealer langs motorvejen er klar til at blive byggemodnet, og samtidig opstartes etableringen af den centrale del af hovedgaden. De første byggeretter har stærk kontakt til motorvejen. FASE 1: EKSPROPRIEREDE AREALER OG TVÆRFORBINDELSE

96 FASE 2: MOTORVEJSNÆRE BYBRIKKER UDBYGGES I fase 2 udbygges de påbegyndte bybrikker og et fastere bybillede tegner sig.

97 Resten af bydelen kan udbygges gradvist og frit i forhold til intern rækkefølge. FASE 3: BAGVEDLIGGENDE BYBRIKKER UDBYGGES FLEKSIBELT

98 FØR

99 EFTER

100 FILM Grontmij ICP Boris Brorman Jensen

Introduktion til byen Vinge. Levende by. Nærværende natur. 1

Introduktion til byen Vinge. Levende by. Nærværende natur. 1 Introduktion til byen Vinge Levende by. Nærværende natur. 1 2 Vinge Levende by. Nærværende natur. 3 4 Vinge Introduktion til byen Vinge Udgivelsen er baseret på helhedsplanen for Vinge udviklet af et tværfagligt

Læs mere

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603 9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

KOMBINÉR BOLIG OG ERHVERV KREATIVE FAMILIEBOLIGER RUM TIL AT BO OG ARBEJDE

KOMBINÉR BOLIG OG ERHVERV KREATIVE FAMILIEBOLIGER RUM TIL AT BO OG ARBEJDE KOMBINÉR BOLIG OG ERHVERV KREATIVE FAMILIEBOLIGER RUM TIL AT BO OG ARBEJDE FAMILIEBOLIGER MED PLADS TIL BÅDE ARBEJDE, FAMILIELIV OG FÆLLESSKAB Som beboer i de Kreative Familieboliger får man en unik mulighed

Læs mere

Trafikstøjsberegninger. Oktober 2014 ERHVERVSKORRIDOR OMKRING MOTORVEJ SILKEBORG

Trafikstøjsberegninger. Oktober 2014 ERHVERVSKORRIDOR OMKRING MOTORVEJ SILKEBORG Oktober 2014 ERHVERVSKORRIDOR OMKRING MOTORVEJ SILKEBORG PROJEKT Erhvervskorridor Silkeborg 24. oktober 2014 Projekt nr. 218536 Udarbejdet af JEK Kontrolleret af MABO NIRAS A/S Åboulevarden 80 Postboks

Læs mere

KICKSTART FORSTADEN KONFERENCE MED INSPIRATION & DEBAT

KICKSTART FORSTADEN KONFERENCE MED INSPIRATION & DEBAT KICKSTART FORSTADEN KONFERENCE MED INSPIRATION & DEBAT FILIP ZIBRANDTSEN CHEFKONSULENT I REALDANIA BY 24. NOVEMBER 2014 Indhold Kort om RealdaniaBy Udfordring Parkering kan skabe værdi Aspekterne Case

Læs mere

velkommen til københavns FØrSte klimakvarter klimakvarter.dk

velkommen til københavns FØrSte klimakvarter klimakvarter.dk VELKOMMEN TIL KØBENHAVNS FØRSTE KLIMAKVARTER klimakvarter.dk 1 3. oplag, april 2013 De stigende regnmængder er en stor udfordring for vores by. Men ved at gribe udfordringen rigtigt an kan vi sikre byen

Læs mere

SAMARBEJDSPARTNER BYGHERRE RÅDGIVER. Trollesmindealle 27 3400 Hillerød. Haraldsgade 53 2100 København Ø. Partner: Helle Søholt, MAA

SAMARBEJDSPARTNER BYGHERRE RÅDGIVER. Trollesmindealle 27 3400 Hillerød. Haraldsgade 53 2100 København Ø. Partner: Helle Søholt, MAA BYGHERRE Trollesmindealle 27 3400 Hillerød SAMARBEJDSPARTNER Haraldsgade 53 2100 København Ø RÅDGIVER Partner: Helle Søholt, MAA Projekt leder: Birgitte Katborg Laursen, MAA Projekt Team: Bianca Maria

Læs mere

D E N N Y S T R A N D B O U L E V A R D - P R O J E K T F O R S L A G. F r a b i l e r t i l m e n n e s k e r

D E N N Y S T R A N D B O U L E V A R D - P R O J E K T F O R S L A G. F r a b i l e r t i l m e n n e s k e r D E N N Y S T R A N D B O U L E V A R D - P R O J E K T F O R S L A G F r a b i l e r t i l m e n n e s k e r POTENTIALET Forestil dig halvdelen af Strandboulevarden fyldt med haver, pladser, boldbaner

Læs mere

SILKEBORG ERHVERVSKORRIDOR IDENTITET

SILKEBORG ERHVERVSKORRIDOR IDENTITET SILKEBORG ERHVERVSKORRIDOR IDENTITET ERHVERVSSTRATEGI RANDERS - Randers Regnskov - --------- - Danish Crown VIBORG - Viborg Domkirke - Kongepladsen - -------------- HERNING -Boxen - Messecenter Herning

Læs mere

Latiner kvartner. Banegård FREDERIKS PLADS. Skansepark

Latiner kvartner. Banegård FREDERIKS PLADS. Skansepark Bilag 8 Latiner kvartner Bynære havnearealer Kultur Kultur Banegård FREDERIKS PLADS Frederiksbjerg Skansepark Oversigtskort der viser den centrale beliggenhed Nord P O frederiks Plads Åen Multimedie huset

Læs mere

Sofie Mandrup Andreassen Portfolio

Sofie Mandrup Andreassen Portfolio Sofie Mandrup Andreassen Portfolio Navn Sofie Mandrup Andreassen Adresse Hasserisgade 1, 2.th 9000 Aalborg, Denmark E-mail sman07@student.aau.dk Mobil +45 27 33 07 24 Fødselsdag 1. sep. 1986, 24 år PEDESTRIAN

Læs mere

BOKA GROUP. RING 3 OFFICEPARK HERLEV [Et moderne kontormiljø med suveræn placering]

BOKA GROUP. RING 3 OFFICEPARK HERLEV [Et moderne kontormiljø med suveræn placering] BOKA GROUP RING 3 OFFICEPARK HERLEV [Et moderne kontormiljø med suveræn placering] A+ PLACERING FOR NYT DOMICIL Hjørneejendommen Ring3/Mileparken har den bedste placering i Herlev, da både tilkørselsforhold

Læs mere

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan Den 19. november 2010 Aftale om dispositionsplan Formålet med nærværende aftale er at bekræfte enigheden mellem Brabrand Boligforening og Århus Kommune om den endelige dispositionsplan for Gellerup og

Læs mere

Erhverv ved Silkeborgmotorvejen

Erhverv ved Silkeborgmotorvejen Erhverv ved Silkeborgmotorvejen Vi bevæger os fremad Silkeborgmotorvejen er ikke nogen almindelig motorvej. Den passerer gennem Silkeborg by og noget af det smukkeste landskab, Danmark har at byde på.

Læs mere

LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT. - strategi for et grønnere København

LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT. - strategi for et grønnere København LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT - strategi for et grønnere København Mål og visioner for et grønnere København I visionen for København som Miljømetropol har vi under overskriften En grøn og blå hovedstad

Læs mere

BILAG 8 NOTAT 22/05 2013 BELÆGNING UD FOR NYHAVN 71 KVÆSTHUSMOLEN SYD

BILAG 8 NOTAT 22/05 2013 BELÆGNING UD FOR NYHAVN 71 KVÆSTHUSMOLEN SYD BILAG 8 NOTAT 22/05 2013 BELÆGNING UD FOR NYHAVN 71 KVÆSTHUSMOLEN SYD Nyhavns huse står på nordsiden af kanalen, side om side med den kendte smalle, lodrette takt, med forskellige højder og farver. Her

Læs mere

KONTOR + ERHVERV - HOLMBLADSGADE /FORSLAG B (151%) SAGSNUMMER 07.2825 - DATO 11.02.2010

KONTOR + ERHVERV - HOLMBLADSGADE /FORSLAG B (151%) SAGSNUMMER 07.2825 - DATO 11.02.2010 KONTOR + ERHVERV - HOLMBLADSGADE /FORSLAG B (151%) SAGSNUMMER 07.2825 - DATO 11.02.2010 KONTEKST BAGGRUND I 2007 erhvervede BOKA GROUP A/S grunden Holmbladsgade 113, beliggende på Amager. Projektgrunden

Læs mere

FORNY DIN FORSTAD ROLLEBESKRIVELSER HØJE-TAASTRUP

FORNY DIN FORSTAD ROLLEBESKRIVELSER HØJE-TAASTRUP 1947 2007 2017 FORNY DIN FORSTAD R HØJE-TAASTRUP ADVISORY BOARD Er et uvildigt ekspertpanel bestående af forskere, der forsker og formidler byplanlægning og dens historie. Forskerne er interesseret i,

Læs mere

Infill, Boliger, Tøndergade, København V.

Infill, Boliger, Tøndergade, København V. Introduktion Med tanken på fortætning af byen og manglen på billige boliger i København, har jeg valgt at tegne en infill ejendom med boliger eg let erhverv. Beliggenheden er på Vesterbro, nærmere bestemt

Læs mere

gladsaxe.dk Forslag til Tillæg 20 til Kommuneplan 2009 Bagsværd Fælled

gladsaxe.dk Forslag til Tillæg 20 til Kommuneplan 2009 Bagsværd Fælled gladsaxe.dk Forslag til Tillæg 20 til Kommuneplan 2009 Bagsværd Fælled Forslag til Tillæg 20 til Kommuneplan 2009 er fremlagt i perioden 05.03.203 til 07.05.203. Har du indsigelser eller ændringsforslag

Læs mere

HELSINGØR STADION ATRIUM ARKITEKTER 09.06.2015

HELSINGØR STADION ATRIUM ARKITEKTER 09.06.2015 HELSINGØR STADION ATRIUM ARKITEKTER 09.06.2015 ATRIUM ARKITEKTER ApS Sofie Brahes gade 1A 3000 Helsingør Telefon nr. +45 60 21 23 72 Mail info@atriumarkitekter.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Side 4 HELSINGØR Side

Læs mere

OFFICEPARK SØBORG. [Et moderne kontormiljø med suveræn placering i Storkøbenhavn]

OFFICEPARK SØBORG. [Et moderne kontormiljø med suveræn placering i Storkøbenhavn] [ 0 0 1 ] OFFICEPARK SØBORG [Et moderne kontormiljø med suveræn placering i Storkøbenhavn] OFFICEPARK SØBORG KØBENHAVN OFFICEPARK SØBORG OfficePark Søborg ligger i erhvervsområdet Vandtårnsvej, Gladsaxe

Læs mere

ATLAS Boliger Bebyggelsesplan Baltorpvej Ballerup. Januar 2013

ATLAS Boliger Bebyggelsesplan Baltorpvej Ballerup. Januar 2013 ATLAS Boliger Bebyggelsesplan Baltorpvej Ballerup Januar 2013 Atlas Grantoftegård Atlas grunden er placeret i kanten af erhvervområdet ved Baltorpvej mellem Råmosen og jernbanen mod nord. Atlas grunden

Læs mere

AARHUS' NYE HAVNEFRONT - ÆNDRINGER I TRAFIKKEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN EUROPAHUSET AARHUS Å Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET AARHUS DOMKIRKE

AARHUS' NYE HAVNEFRONT - ÆNDRINGER I TRAFIKKEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN EUROPAHUSET AARHUS Å Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET AARHUS DOMKIRKE Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET EUROPAHUSET AARHUS Å OPHOLDSNIVEAUER TOLDBODEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN AARHUS DOMKIRKE OPHOLDSNIVEAUER OPHOLDSNIVEAUER AARHUS' NYE HAVNEFRONT - ÆNDRINGER I TRAFIKKEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN

Læs mere

S t o r e K r o Ombygning og nybygning

S t o r e K r o Ombygning og nybygning Dato: 2011-06-10 1 Store Kro Kroens historie Kong Frederik d. 4 opførte Store Kro i 1719-1722 som overnatingssted for slottets gæster. Kroen blev indviet ca. et halvt år efter Fredensborg Slot og hofbygmester

Læs mere

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035 Visioner for fremtidens Køge Nord Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035. The triangle of growth Befolkningsudviklingen 2012-2030 (prog. 2011) God infrastruktur ved Køge

Læs mere

Byggeri med visioner

Byggeri med visioner Byggeri med visioner Nøgletal 2005-2006 Kroner Resultat Egenkapital Balancesum* Soliditetsgrad 2005 29.480.813 41.965.182 351.857.585 11,9 % 2006 64.594.083 120.541.377 557.160.152 21,6 % *Balancesumsbegrebet

Læs mere

PARKERING OG BYKVALITET INSPIRATION TIL VÆRDISKABENDE PARKERINGSLØSNINGER

PARKERING OG BYKVALITET INSPIRATION TIL VÆRDISKABENDE PARKERINGSLØSNINGER PARKERING OG BYKVALITET INSPIRATION TIL VÆRDISKABENDE PARKERINGSLØSNINGER 1 2 Vurdér den samlede økonomi og værdiskabelse for hele projektet og skab optimale rammer for opførelse, ejerskab og drift Tænk

Læs mere

Bevaringsværdige bygninger

Bevaringsværdige bygninger 18. Sig 18.01 Sig By 18.10 Åbent land Sig Bevaringsværdige bygninger Rammer 18.01 Sig By Status Sig er en lokalby med udviklingspotentiale indenfor bosætning og turisme. Byen ligger ca. 8 km nord for

Læs mere

I MIDTEN AF DANMARK. E20 Erhvervspark

I MIDTEN AF DANMARK. E20 Erhvervspark I MIDTEN AF DANMARK E20 Erhvervspark VELKOMMEN TIL E 20 ERHVERVSPARK E20 Erhvervspark udvikles til de fremsynede virksomheder, som vil eksponeres optimalt og lever af at være tættest på de største talenter,

Læs mere

LOKALPLAN 123. Kvikmarkens Privatskole Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 123. Kvikmarkens Privatskole Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 123 Kvikmarkens Privatskole Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 2000 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

UDBUD Lillehøjvej 30 8600 Silkeborg

UDBUD Lillehøjvej 30 8600 Silkeborg UDBUD Lillehøjvej 30 8600 Silkeborg Bebygget areal 1.502 m2 Grundareal 6.004 m2 Anvendelse: In du stri- og værk stedsvirksomhed mv. Silkeborg Kommune sælger ejendommen beliggende Lillehøjvej 30, Silkeborg

Læs mere

Sundholm Syd Skema A AB+

Sundholm Syd Skema A AB+ Sundholm Syd Skema A AB+ september 2010 Bertelsen & Scheving arkitekter Almen Bolig + Sundholm Skema A 1 Helhedsplan AB+ 2 AB+ 1 2 Almen Bolig + Sundholm Skema A Bertelsen & Scheving arkitekter Introduktion

Læs mere

Køge Kyst fra Udviklingsplan til gennemførelse

Køge Kyst fra Udviklingsplan til gennemførelse Køge Kyst fra Udviklingsplan til gennemførelse Projektområdet Collstrop-grunden 3 ha Stationsområdet 6 ha Søndre Havn 15 ha 1.500 boliger 22.000 m 2 detailhandel 4.000 kontorarbejdspladser 21.000m 2 kultur+offentlig

Læs mere

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE Planstrategi 2011 - forslag til revideret tekst i cases for de tre stationsnære områder NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE Teknisk Forvaltning Plan- og Miljøafdelingen Sagsbehandler: Henrik Nielsen j.nr. 11/39550

Læs mere

P-HUS PÅ SORTEBRØDRE PLADS

P-HUS PÅ SORTEBRØDRE PLADS P-HUS PÅ SORTEBRØDRE PLADS Parkeringsstrategien for Roskilde bymidte blev drøftet på byrådsmødet den 19. marts 2013. Baggrunden for strategien er byrådets ønske om at styrke bymidten som hele kommunens

Læs mere

Cortex Park CORTEX PARK, 5230 ODENSE SALGSPROSPEKT 2014

Cortex Park CORTEX PARK, 5230 ODENSE SALGSPROSPEKT 2014 Cortex Park CORTEX PARK, 5230 ODENSE SALGSPROSPEKT 2014 Side 2 Cortex Park salgsprospekt 2014 Fyn er utvivlsomt det strategisk mest udbytterige valg i forbindelse med den nye Forsker & Videnpark. Det gælder

Læs mere

HØJHUS I NØRRESUNDBY HAVNELIV VED BROERNE 30.03.2007

HØJHUS I NØRRESUNDBY HAVNELIV VED BROERNE 30.03.2007 HØJHUS I NØRRESUNDBY 30.03.2007 1 Innovativt højhusbyggeri ved havnefronten Det nye havneprojekt med marinefaciliteter ved brolandingen i Nørresundby fremtræder som et markant landmark for området nord

Læs mere

Gedvad Danmarks klogeste klimatilpasning!

Gedvad Danmarks klogeste klimatilpasning! Gedvad Danmarks klogeste klimatilpasning! Gedvadområdet Projektområdet udgøre et topopland, der oprindeligt har afvandet mod nord gennem Bagsværd Rende til Lyngby Sø. Overordnede visioner og mål for projektet

Læs mere

Liselundvej LISELUNDVEJ, 4200 SLAGELSE SALGSPROSPEKT 2014

Liselundvej LISELUNDVEJ, 4200 SLAGELSE SALGSPROSPEKT 2014 Liselundvej LISELUNDVEJ, 4200 SLAGELSE SALGSPROSPEKT 2014 Side 2 Liselundvej salgsprospekt 2014 Enestående parkområde, hyggelige boliger og et væld af fritidstilbud lige om hjørnet. Det er Liselundvej.

Læs mere

Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Klimatilpasning

Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Klimatilpasning Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Klimatilpasning Nyborg Kommune satser på at skabe attraktive bymiljøer og grønne og bæredygtige boligområder, så der skabes en positiv udvikling på bosætningsområdet

Læs mere

Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby

Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby Humleby Vi er 750 mennesker, der bor i 235 byggeforeningshuse, opført i perioden 1886-91 som arbejderboliger for B&W. Husene

Læs mere

PÅ SYDLEJREN Flyvestation Værløse, Sydlejren BOLIGER AUGUST 2015

PÅ SYDLEJREN Flyvestation Værløse, Sydlejren BOLIGER AUGUST 2015 PÅ SYDLEJREN Flyvestation Værløse, Sydlejren BOLIGER AUGUST 2015 Beliggenhed NORDLEJREN FLYVESTATION VÆRLØSE SLETTEN SYDLEJREN KILDEDAL ST. 2 MÅLØV Sydlejren er placeret naturskønt på kanten af Måløvs

Læs mere

OVERSKRIFT RESEN LANDSKABSSTRATEGI

OVERSKRIFT RESEN LANDSKABSSTRATEGI OVERSKRIFT RESEN LANDSKABSSTRATEGI Resen ligger nord for Skive i umiddelbar forlængelse af Skive by. Området skiller sig således ud fra de andre caseområder ved ikke at være en landsby men en bydel på

Læs mere

Jonstrupvej 300, 3500 Værløse SALGSOPSTILLING 2014

Jonstrupvej 300, 3500 Værløse SALGSOPSTILLING 2014 Jonstrupvej 300, 3500 Værløse SALGSOPSTILLING 2014 Side 2 Kortet en del tættere på Beliggenhed Ejendommen er beliggende i Værløse, i stor grønt naturskønt område. Sydlejren udgør 73 ha af området syd for

Læs mere

22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej

22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej 22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej 22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej Projektudvikling entreprenør arkitekt Domicil på Skanderborgvej 2 Domicil på Skanderborgvej 3 ÅRHUS CENTRUM ÅRHUS H RINGVEJEN O2

Læs mere

SIKALEDDET. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser.

SIKALEDDET. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser. Ledige boliggrunde tæt på by, indkøbsmuligheder, S-tog og med direkte adgang til fælleden. Dato 6.06.205 Version 0 Revideret - SIKALEDDET

Læs mere

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY ØSTRE SKOLE OG ARBEJDERKVARTERET

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY ØSTRE SKOLE OG ARBEJDERKVARTERET KULTURMILJØER I HOLBÆK BY ØSTRE SKOLE OG ARBEJDERKVARTERET BESKRIVELSE AF KULTURMILJØ: ØSTRE SKOLE OG ARBEJDERKVARTERET, HOLBÆK Historie Fra 1887 kunne der gives billige lån til opførelse af arbejderboliger,

Læs mere

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013 Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillægets retsvirkninger Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens

Læs mere

Ørestadens arkitektur

Ørestadens arkitektur Ørestadens arkitektur Oplev den nye bydel Kom og oplev den nye Ørestad med masser af sport- og fritidsoplevelser 1 mnb tryksag.indd 1 28-11-2011 15:32:19 om Ørestad blev fremlagt. Det var fra starten tanken,

Læs mere

BORGERMØDE VED AMAGERBANEN SYD DEN 5. MAJ 2015

BORGERMØDE VED AMAGERBANEN SYD DEN 5. MAJ 2015 BORGERMØDE VED AMAGERBANEN SYD DEN 5. MAJ 2015 Det følgende er referatet fra et velbesøgt borgermøde arrangeret i fællesskab af Københavns Kommune, Lokaludvalget og grundejerne med deltagelse af disse

Læs mere

Den gamle Højskole - 3 volumenstudier for ny bebyggelse

Den gamle Højskole - 3 volumenstudier for ny bebyggelse 43.000 29.000 42.000 28.000 ca. 40.000 ca. 25.500 25.340 16.000 22.500 13.000 18.343 12.000 10.500 0.000 Forslag 1a Den gamle Højskole - 3 volumenstudier for ny bebyggelse Bebyggelse på højskole-området

Læs mere

1 T.5.5.2 2 T.5.5.2 3 T.5.5.2.B1, 5 T.5.5.2.H1, 7 T.5.5.2.H2, 9 T.5.5.2.I1, 11 T.5.5.2.R1,

1 T.5.5.2 2 T.5.5.2 3 T.5.5.2.B1, 5 T.5.5.2.H1, 7 T.5.5.2.H2, 9 T.5.5.2.I1, 11 T.5.5.2.R1, Sølyst Sølyst... 1 T.5.5.2 Illustrationsplan... 2 T.5.5.2 Rammeområder... 3 T.5.5.2.B1, Sølyst... 5 T.5.5.2.H1, Sølyst... 7 T.5.5.2.H2, Sølyst... 9 T.5.5.2.I1, Sølyst...11 T.5.5.2.R1, Sølyst... 13 Sølyst

Læs mere

AARHUS REGIONALE LUFTHAVN

AARHUS REGIONALE LUFTHAVN Aarhus og Østjylland har brug for en ny regional lufthavn REGIONALE LUFTHAVN En regional lufthavn tæt på Aarhus og centralt i Østjylland vil gavne hele Midtjylland markant. Forslaget indeholder to placeringer.

Læs mere

DATO HOFOR ERSTATNING AF REGNVANDSBASSIN VED LAR-LØSNINGER - BAUNEBAKKEN - HVIDOVRE KOMMUNE

DATO HOFOR ERSTATNING AF REGNVANDSBASSIN VED LAR-LØSNINGER - BAUNEBAKKEN - HVIDOVRE KOMMUNE DATO HOFOR ERSTATNING AF REGNVANDSBASSIN VED LAR-LØSNINGER - BAUNEBAKKEN - HVIDOVRE KOMMUNE 1 INDHOLD RESUME Resume... 2 Baggrund...3 Lokal afledning af regnvand (LAR)...4 Baunebakken...5 I forbindelse

Læs mere

Danmarks grønne fremtid

Danmarks grønne fremtid Danmarks grønne fremtid Udfordringer og muligheder i byudviklingsprocesser v/mette Lis Andersen, direktør for Realdania By Danske Parkdage, Aalborg, 14. september 2012 På vej mod 2050 Partnerskaber Grøn

Læs mere

REALISERING 1 REALISERING

REALISERING 1 REALISERING ERHVERVSKORRIDOREN - SILKEBORG KOMMUNE REALISERING ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk 1 REALISERING Nedenstående anbefalinger er baseret

Læs mere

Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt

Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt Borgermøde den 20. januar 2014 om Fremtidens Sølund Input fra grupperne Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt (Denne gruppe valgte ikke at udarbejde en prioriteringspils-planche) Kan Læssøegade

Læs mere

KIRKEBJERG BYDELSCENTER. projektmappe 27 09 2013 IKKE GÆLDENDE

KIRKEBJERG BYDELSCENTER. projektmappe 27 09 2013 IKKE GÆLDENDE KIRKEBJERG BYDELSCENTER projektmappe 27 09 2013 IKKE GÆLDENDE 1 KIRKEBJERG BYCENTER BELIGGENHED Med sin unikke placering er der mulighed for en fantastisk eksponering til de omkring 33.000 bilister, der

Læs mere

REFERAT Dato: 26. marts 2008

REFERAT Dato: 26. marts 2008 VORES BY REFERAT Dato: 26. marts 2008 Dialogmøde (4) med beboere og andre interesserede Deltagere: 20-25 repræsentanter fra nabo- og interessentgrupper. Inviterede var Beboere Vesterfælledvej 66, Beboere

Læs mere

RING 3 OFFICEPARK HERLEV [Et moderne kontormiljø med suveræn placering]

RING 3 OFFICEPARK HERLEV [Et moderne kontormiljø med suveræn placering] RING 3 OFFICEPARK HERLEV [Et moderne kontormiljø med suveræn placering] RING 3 OFFICEPARK - EKSPLOSIV UDVIKLING AF ERHVERVSOMRÅDE Ring 3 OfficePark er så stort et område, at det vil fremstå som sit eget

Læs mere

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret)

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Tillæg 6 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Billedstørrelse: 11,46 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,26cm (vandret)

Læs mere

OPLÆG RETNINGSLINJER FOR DIGITAL SKILTNING

OPLÆG RETNINGSLINJER FOR DIGITAL SKILTNING POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK OPLÆG RETNINGSLINJER FOR DIGITAL SKILTNING Digital skiltning er en ny type skiltning i bybilledet,

Læs mere

Kommuneplantillæg 13/2009 for Kanalvejsområdet nord

Kommuneplantillæg 13/2009 for Kanalvejsområdet nord Kommuneplantillæg 13/2009 for Kanalvejsområdet nord Status Plannavn bydel Dato for forslagets vedtagelse i kommunalbestyrelsen Vedtaget Kommuneplantillæg 13/2009 for Kanalvejsområdet nord Kgs. Lyngby 3.

Læs mere

Dansk Talentakademi: Vision for Campus

Dansk Talentakademi: Vision for Campus Dansk Talentakademi: Vision for Campus vedtaget af bestyrelsen September 2014 Indledning Dansk Talentakademi tilbyder undervisning til ca. 150 elever fordelt på fem linjer: Musik Kunst og Design Dans Musical

Læs mere

Bæredygtig trafik i Køge Kyst

Bæredygtig trafik i Køge Kyst 1 Bæredygtig trafik i Køge Kyst Vejforum 2011, 8. December Erik Basse Kristensen Illustration: Vandkunsten Agenda 2 Baggrund Lidt om eksisterende forhold Udfordringer Biltrafik og parkering Lette trafikanter

Læs mere

Kan vi effektivisere planlægningen? Danske Planchefer årsmøde 2010

Kan vi effektivisere planlægningen? Danske Planchefer årsmøde 2010 Kan vi effektivisere planlægningen? Danske Planchefer årsmøde 2010 Ulrik Winge, Københavns Kommune 1. Om effekter, ydelser og helheder - metode og tankegang g 2. Om helhedsorienteret drift i TMF Københavns

Læs mere

ERHVERVSKORRIDOREN 1. POTENTIALER 2. VISION 3. HELHEDSPLAN 4. KONCEPT OG STRATEGI 8. REALISERING 9. BILAG

ERHVERVSKORRIDOREN 1. POTENTIALER 2. VISION 3. HELHEDSPLAN 4. KONCEPT OG STRATEGI 8. REALISERING 9. BILAG ERHVERVSKORRIDOREN ERHVERVSKORRIDOREN 1. POTENTIALER 2. VISION 3. HELHEDSPLAN 4. KONCEPT OG STRATEGI 8. REALISERING 9. BILAG Erhvervskorridoren set i fugleperspektiv VISIONSPLAN Med projektet Erhvervskorridoren

Læs mere

SØMOSEPARK SKITSEFORSLAG 2014 01 23

SØMOSEPARK SKITSEFORSLAG 2014 01 23 SØMOSEARK SKITSEFORSLAG 2014 01 23 Danneskiold-Samsøes Allé 28 / 1434 København K Tel.: +45 3288 7844 / www.cfmoller.com rojektleder/ kontaktperson: Franz Ødum Dir. +45 3288 7842 / foe@cfmoller.com Kontekst

Læs mere

Langeland -atlas over byer, bygninger og miljøer

Langeland -atlas over byer, bygninger og miljøer Identifikation nr. Kategori Arkitektoniske elementer der viser en historisk/social udvikling (3) Lokalitet Registreringsdato forår 2002 Registrator JEJ/RM Arkiv nr. Løbenr. 50 1 Sammenfatning nr. var en

Læs mere

Udbygning af den kollektive trafik i København

Udbygning af den kollektive trafik i København Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk

Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Status Plannavn Område bydel Dato for forslagets vedtagelse i kommunalbestyrelsen Vedtaget Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Taarbæk Taarbæk bydel 6. september

Læs mere

Visionerne for Aarhus Kommunes byudvikling

Visionerne for Aarhus Kommunes byudvikling Visionerne for Aarhus Kommunes byudvikling Arealudviklingschef Bente Lykke Sørensen Aarhus en by i vækst Vi bygger os ud af krisen SHiP Byggeriet påbegyndes ultimo 2012 Z-Huset Under opførelse Felt 8

Læs mere

Hvordan kan man arbejde strategisk med almene boliger som led i byomdannelsen i forstæderne?

Hvordan kan man arbejde strategisk med almene boliger som led i byomdannelsen i forstæderne? Hvordan kan man arbejde strategisk med almene boliger som led i byomdannelsen i forstæderne? Realdania, konference den 24. november 2014 Direktør Ole Nielsen, Himmerland Boligforening Nøgletal Himmerland

Læs mere

Reference: Udvalgt projekterelse.

Reference: Udvalgt projekterelse. Reference: Udvalgt projekterelse. Opgave: Bygherre: Areal: Økonomi: Å-husene, Århus C (2010-14) 9 højhuse, 432 boliger SFV K/S 27.000 m² 450.000.000,- Jens Baggesens Vej, Århus (2012) 4 etagers boligblok,

Læs mere

Harridslev. 14. Rammer, Harridslev. Harridslev set fra nordvest. Skolen ligger til venstre i billedet.

Harridslev. 14. Rammer, Harridslev. Harridslev set fra nordvest. Skolen ligger til venstre i billedet. 14. Rammer, set fra nordvest. Skolen ligger til venstre i billedet. set fra sydøst med byens nyeste boligområde ved Bækkevejen og Kildevældet i forgrunden. 101 14. Rammer, N Blandet bolig og erhverv Boligområde

Læs mere

En ny tilflytter. benene eller blive underholdt af de mange festlige aktiviteter. Midlertidigt byrum

En ny tilflytter. benene eller blive underholdt af de mange festlige aktiviteter. Midlertidigt byrum Nomaden Nomaden er flyttet til den smalle gade i den lille købstad. På den 400 meter lange kulturvej har Nomaden slået sig ned i mellem to byhuse det gule og det røde. Det er i forbindelse med det store

Læs mere

Struer bymidte & havn

Struer bymidte & havn Struer bymidte & havn Forundersøgelse Sammenhæng Bymidte & Havn UDDRAG Forbindelsen mellem bymidte og havn skal styrkes Formålet med forundersøgelsen af sammenhængen bymidte og havn er at belyse, hvordan

Læs mere

Lokalplan 977, Boliger og Butik, Ceresbyen - Endelig

Lokalplan 977, Boliger og Butik, Ceresbyen - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 21. november 2014 Lokalplan 977, Boliger og Butik, Ceresbyen - Endelig Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 977, Boligområde ved Dollerupvej,

Læs mere

munkebjerg park i odenses studiemiljø, nær syddansk universitet og ingeniørskolen, opføres et 35.000 m 2 moderne uddannelses- og forskningsmiljø.

munkebjerg park i odenses studiemiljø, nær syddansk universitet og ingeniørskolen, opføres et 35.000 m 2 moderne uddannelses- og forskningsmiljø. munkebjerg park i odenses studiemiljø, nær syddansk universitet og ingeniørskolen, opføres et 35.000 m 2 moderne uddannelses- og forskningsmiljø. den kreative proces er kendetegnet ved at man først kender

Læs mere

Nyt centralt havnebyrum og Multimediehus

Nyt centralt havnebyrum og Multimediehus Nyt centralt havnebyrum og Multimediehus Læs mere på www.multimediehuset.dk Århus Kommune Hvad og hvor? Samspil mellem by, bygning og havn Omdannelsen af De Bynære Havnearealer er et af de største udviklingsprojekter

Læs mere

NYT TILSLUTNINGSANLÆG PÅ E45 ØSTJYSKE MOTORVEJ VED HORSENS

NYT TILSLUTNINGSANLÆG PÅ E45 ØSTJYSKE MOTORVEJ VED HORSENS NYT TILSLUTNINGSANLÆG PÅ E45 ØSTJYSKE MOTORVEJ VED HORSENS Projektets formål er at skabe direkte adgang til E45 Østjyske Motorvej fra Horsens by og havn via etablering af nyt tilslutningsanlæg nord for

Læs mere

Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020

Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Rammeområde C2 Centerområde vest for Jyllandsgade 1. Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Da lokalplanen for et område udlagt til centerformål

Læs mere

SMUKKE VEJE. Vejledende retningslinier for erhvervsområder langs indfaldsveje og større veje i forstæderne

SMUKKE VEJE. Vejledende retningslinier for erhvervsområder langs indfaldsveje og større veje i forstæderne SMUKKE VEJE Vejledende retningslinier for erhvervsområder langs indfaldsveje og større veje i forstæderne Århus Kommune Magistratens 2. Afdeling Maj 2001 SMUKKE VEJE Vejledende retningslinier for erhvervsområder

Læs mere

- Vækst og dynamik i Rønnede

- Vækst og dynamik i Rønnede - Vækst og dynamik i Rønnede Ny vitalitet i Rønnede Netop i disse år sker der rigtig meget i Rønnede. Et nyt stort erhvervsområde er på vej, et kommende servicecenter med benzintank, hotel og restauranter

Læs mere

Havelejligheder i Lyngby-Taarbæk. 176 parcelhuse 176 etagelejligheder 176 havelejligheder. 176 parcelhuse 176 etagelejligheder 176 havelejligheder

Havelejligheder i Lyngby-Taarbæk. 176 parcelhuse 176 etagelejligheder 176 havelejligheder. 176 parcelhuse 176 etagelejligheder 176 havelejligheder Havelejligheder i Lyngby-Taarbæk 176 parcelhuse 176 etagelejligheder 176 havelejligheder 176 parcelhuse 176 etagelejligheder 176 havelejligheder + = + = Parcelhuse 176 parcelhuse med egen have og private

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Tingbjerg-Utterslevhuse

Indholdsfortegnelse. Tingbjerg-Utterslevhuse Tingbjerg-Utterslevhuse COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefa 45 97 22 12 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 Områdernes afgrænsning 2 2 Elementer i området 2 3 Lejligheder

Læs mere

LAR fra anlæg til opland og fra servicemål til skybrud

LAR fra anlæg til opland og fra servicemål til skybrud LAR fra anlæg til opland og fra servicemål til skybrud Overordnet vandhåndtering Vandet kommer fra Tag Vej Pladser Dræn Terræn Mulige recipienter Fælleskloak Separatkloak Lokal nedsivning Fordampning Lokal

Læs mere

BOLIGRENOVERING URBANPLANEN - BYGGESKADERENOVERING

BOLIGRENOVERING URBANPLANEN - BYGGESKADERENOVERING URBANPLANEN - BYGGESKADERENOVERING BEBOERNES VISION ER AT RENOVERINGEN SKAL TILPASSES BEBOERNES ØNSKER, GØRE URBAN-PLANEN TIL KØBENHAVNS BEDSTE BOLIGOMRÅDE. RENOVERINGEN AF DE CA. 2000 BOLIGER I ET PARTNERING-SAMARBEJDE

Læs mere

NOTAT: Placering af nye almene boliger.

NOTAT: Placering af nye almene boliger. Sagsnr. 246187 Brevid. 194019 12. august 2014 NOTAT: Placering af nye almene boliger. Indledning: Der er behov for flere almene boliger, for at kommunens kan løse boligbehovet for udsatte befolkningsgrupper.

Læs mere

"strandpromenaden" startredegørelse

strandpromenaden startredegørelse "strandpromenaden" startredegørelse Bilag 1 til indstilling om redegørelse for igangsætning af lokalplan "Strandpromenaden" Lokalplanområdet ligger i bydelen Østerbro Luftfoto af området set mod nordvest

Læs mere

centerbebyggelse HANDELS- OG SERVICECENTER VED HERNINGVEJ I RINGKØBING PROJEKTMATERIALE

centerbebyggelse HANDELS- OG SERVICECENTER VED HERNINGVEJ I RINGKØBING PROJEKTMATERIALE centerbebyggelse HANDELS- OG SERVICECENTER VED HERNGVEJ I RGKØBG UDARBEJDET AF: SKALA ARKITEKTER A/S ALLÉGADE 2 8700 HORSENS FOR: BOKA HOLDG A/S TELEHØJEN 6 5220 ODENSE HOVEDIDÉ OG DISPONERG: Dette prospekt

Læs mere

PARKPROGRAM FOR ÅRHUS Tæt på mennesker 2010-2019. Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune

PARKPROGRAM FOR ÅRHUS Tæt på mennesker 2010-2019. Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune PARKPROGRAM FOR ÅRHUS Tæt på mennesker 2010-2019 Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Del 1: Århus Kommune Hvad vil vi? 3 Hvorfor udvikling? 4 Hvordan gør vi? 4 Hvad kan vi?

Læs mere

14 NYE BOLIGER PÅ KJELDING HØJ

14 NYE BOLIGER PÅ KJELDING HØJ 14 NYE BOLIGER PÅ KJELDING HØJ 17.03.2011 boligbebyggelse på kjelding høj i struer 2 OVERORDNET DISPONERING Den udbudte, smukt placerede storparcel på Kjelding Høj er karakteriseret ved et fint kuperet

Læs mere

Byer i 21 årh. - hvordan?

Byer i 21 årh. - hvordan? Byer i 21 årh. - hvordan? Camilla van Deurs, Arkitekt M.A.A., PhD Associate Partner Gehl Architects Program Del 1 10-10:15 Velkomst v. kommunen 10:15-11 Byrummets funktioner og udfordringer i det 21. Århundrede

Læs mere

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Erhvervs- og Borgerservice Plan og Byg Dato: 28.11.2014 Sags nr.: 14/5340 Sagsbehandler: Anne Buur Ogilvie LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Indledning Haderslev Kommune

Læs mere

Klimatilpasning i Odense Kommune

Klimatilpasning i Odense Kommune Klimatilpasning i Odense Kommune Præsentation af Kontorchef Charlotte Moosdorf Industrimiljø Tour de Klimatilpasning d. 7. september 2011 1 Globale klimaforandringer : Giver lokale udfordringer: Temperaturstigninger

Læs mere

Ø. Tørslev. 14. Rammer, Ø. Tørslev. Ø. Tørslev set fra sydøst. Ø. Tørslev set fra nordvest med fjorden i baggrunden.

Ø. Tørslev. 14. Rammer, Ø. Tørslev. Ø. Tørslev set fra sydøst. Ø. Tørslev set fra nordvest med fjorden i baggrunden. 14. Rammer, set fra sydøst. set fra nordvest med fjorden i baggrunden. 93 14. Rammer, N Blandet bolig og erhverv Boligområde Butiksområde Erhvervsområde Landområde Rekreation /fritidsformål Sommerhusområde

Læs mere

Vedtaget. Tillæg 1. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025

Vedtaget. Tillæg 1. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Vedtaget Tillæg 1 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Vedtaget af Silkeborg Byråd 23. marts 2015 Tillæg 1 til Kommuneplan 2013-2025. Silkeborg Byråd har 23. marts 2015 godkendt tillæg 1 til Silkeborg Kommuneplan

Læs mere

Der er udarbejdet et bilag med illustrationer af projektet og dispensationerne, se afsnittet Yderligere information, side 3.

Der er udarbejdet et bilag med illustrationer af projektet og dispensationerne, se afsnittet Yderligere information, side 3. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling 25-02-2015 Sagsnr. 2015-0034554 Dokumentnr. 2015-0034554-4 Naboorientering Vestre Teglgade 2-6 I forbindelse med opførelse af en boligkarré

Læs mere