Et grønt partnerskab. i Uldum Kær

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Et grønt partnerskab. i Uldum Kær"

Transkript

1 Et grønt partnerskab om stier og formidling i Uldum Kær Marts

2 Indholdsfortegnelse Et grønt GudenaaPartnerskab i Uldum Kær 2 Projektbeskrivelse 3 Statuskort, friluftsliv 9 Projektkort, friluftsliv 10 Nørtoft Anlægs- og driftsbudget 11 Digital formidling 13 Et grønt GudenaaPartnerskab i Uldum Kær Den 31. maj 2012 blev der holdt et møde på Uldum Mølle om muligheden for at etablere et naturcenter på møllen, og 5. juli 2012 blev dette møde fulgt op med et planlægningsmøde med deltagelse af Uldum Fællesråd og LAG Hedensted om et grønt GudenaaPartnerskab. Det blev besluttet at afsøge muligheden for at etablere et GudenaaPartnerskab i tilknytning til OplevGudenaa et projekt om bæredygtige oplevelser og formidling fra kilde til fjord. Støttet af Nordea-fonden og udført af Naturstyrelsen, AQUA og VisitGudenaa. Ønsket fra Uldum Fællesråd side var, at et partnerskab kunne arbejde med formidling af og tilgængelighed til natur og kultur i bred forstand i og omkring Uldum Kær. Men således, at aktiviteter i kæret og i området omkring kæret kunne understøtte idéen om en mere koordineret indsats i området fra Hærvejen og Gudenåens kilder via Gudenådalen til Uldum Kær også kaldet Det Store Vandskel. Det første partnerskabsmøde blev afholdt på Uldum Højskole den 7. marts 2013, og det næste blev afholdt den 3. april 2013 på Uldum Mølle. Partnerskabet består af: Ølholm Lokalråd Uldum Kær Naturlaug Aale-Hjortsvang-Hammer Lokalråd Uldum Mølle Tørring Kanoudlejning Uldum Højskole Uldum Fællesråd Hedensted Kommune Tørring Teltplads Naturstyrelsen Friluftsrådet Danmarks Naturfredningsforening Horsens Museum Hvad er gået forud? Miljøministeriet ved Naturstyrelsen har i tæt samarbejde med lodsejere og Hedensted Kommune i 2009 gennemført et Miljømilliard-projekt i Uldum Kær: Der er ryddet 27 ha træopvækst i et område på ca. 130 ha i den centrale del af kæret mellem Aale og Uldum. For at mindske udvaskningen af kvælstof til Gudenåen er der i kæret ved Tørring etableret 2

3 søer og arealer, der oversvømmes om vinteren ca. 135 ha er omfattet. Der er lavet broer, gang- og cykelstier gennem kæret, og der er etableret en rasteplads for kanoer, parkeringspladser, fugletårne og borde og bænke. Stierne er ruteafmærket, der er opsat informationstavler i området og etableret en lille plancheudstilling ved Uldum Fugletårn, og en folder om kærets natur- og kulturhistorie er blevet fremstillet. Aastedbro Kro og Bjerres Mølle Den kongelige lensmand på Skanderborg Slot, Claus Niels Glambeck ( ) fik samlet sig et større godsområde på begge sider af Gudenåen nordøst for Uldum Kær. Derfor kunne han i 1570 erne udføre et opstemningsprojekt af Gudenåen til forbedring af vandtilførslen til vandmøllen Bjerres Mølle. Dæmningen og en kro blev anlagt ved Aastedbro, og åen blev opstemt ca. 3 meter. Fra Aastedbro blev der etableret en kanal til Bjerres Mølle. Aastedbro blev spærret med en bom, så der skulle betales bompenge for at krydse Gudenåen her. Opstemningen betød, at engene langs Gudenåen ovenfor Aastedbro blev oversvømmet, og store dele af Uldum Kær blev sat under vand. I 1616 anlagde fæstebønderne en retssag, og der mødte vidner fra landsbyerne omkring det store Uldum Kær, som var sat under vand. Vidnerne berettede, at afdøde Claus Glambeck Stiprojektet og formidlingsprojektet blev støttet af den Lokale Aktions Gruppe i Hedensted, Fødevareministeriet og EU. Projektbeskrivelse havde bygget dæmningen, så Gudenåen ej længere sno sig i sit gamle Leje af Arilds Tid. Retsagen trak ud, og der blev ikke afsagt dom, så bønderne måtte leve med de oversvømmede enge i flere hundrede år. På et kort over Det Skanderborgske Rytterdistrikt fra 1724 ses, hvordan en stor del af kæret var oversvømmet (Lille Bag Søe) Det Kongelige Bibliotek Partnerskabsprojektet tager udgangspunkt i eksisterende stier og formidling, som foreslås forbedret via supplerende udlæg af afmærkede ruter, formidling, faciliteter m.v. samt nye formidlingstiltag, som dels vil rette fokus væsentligt mere på kærets store oplevelsespotentiale som et særligt del-landskab i Gudenå-sammenhængen. Derfor bygger partnerskabet også på den grundidé, at de mange positive erfaringer, der er høstet om samarbejde mellem private lodsejere og frivillige borgere gennem Uldum Kær-projektet kan yderligere styrkes og være et eksempelprojekt for andre partnerskaber langs Gudenåen. Nogle af de ønsker, der beskrives efterfølgende, har været drøftet i forbindelse med gennemførelsen af Uldumkær-projektet, men blev af forskellige grunde udskudt til senere gennemførelse. Partnerskabsprojektet er således også et udtryk for et ønske om at komplettere og yderligere styrke Uldumkærprojektet. Det er vigtigt at pointere, at adgang og formidling på private arealer udover naturbeskyttelseslovens almindelige adgangsregler beror på lodsejernes accept og medvirken. Denne projektbeskrivelse udtrykker først og fremmest en række ønsker fra partnerne. Om ønskerne efterfølgende kan indfries afhænger af den efterfølgende dialog med lodsejerne samt mulighederne for at opnå myndigheds-tilladelser. Partnerskabsprojektet rummer følgende del-elementer: 1. Anlæggelse af sti fra Mosevænget i Tørring til Ølholm Kærvej inkl. ny bro over Ølholm Bæk 2. Afmærkning af ringrute ved Ølholm ad Ølholm Kærvej 3. Anlæggelse af sti over Gudenåen nær Verdens Ende inkl. ny bro over Gudenåen 3

4 4. Træsti ved busholdepladsen på Kærvejen 5. Generel forbedring af stier 6. Flere borde/bænke-sæt spredt i området 7. 3-fløjet højskilt og toilet ved Ølholm 8. Fokus på arkæologi og tørvegravning, formidlet på Uldum Mølle 9. Etablering af guidekorps af frivillige 10. Mobil, digital formidling Partnerskabet har også drøftet følgende emner, der var enighed om, at holde uden for partnerskabet dog således, at andre grupper arbejder på at realisere disse emner, og at størst mulig grad af synergi er ønskeligt. Stiforbindelse med Gudenåens kilder og den store fredning langs Gudenåens øvre løb Kogræsserlaug i Uldum Kær Jernalderhus/sheltere Cykeludlejning Ad 1. Anlæggelse af sti fra Mosevænget i Tørring til Ølholm Kærvej inkl. ny bro over Ølholm Bæk Dette delprojekt var tæt på at blive realiseret i forbindelse med Uldum Kær-projektet. Således er der allerede fremstillet en bro til at føre stiforbindelsen over Ølholm Bæk. Det er nu ønsket, at denne bro opsættes, og at stiforbindelsen aftales med lodsejerne og anlægges. Der er en del blød bund, hvor der skal udlægges cykelgrus på tekstil-dug. Ligeledes vil en generel istandsættelse af Mosevængets yderste del være ønskelig. I bl.a. Uldum Kær har man flere steder anvendt Naturstyrelsens Skiltekoncept i signalfarver. Pælenes farve indikerer, om det er offentlige eller private arealer, man befinder sig på. Rød er statens arealer, sort anvendes på kommunale arealer og brun farve på private arealer. I praksis kan det have betydning for private lodsejeres medvirken til at skabe adgang, at man kan fortælle publikum om adgangsregler gennem pælefarver. Naturstyrelsens afmærkningskoncept. Yderst til venstre de høje piktogrampæle ved stiens begyndelse og de lavere ruteafmærkningspæle langs stie2 i midten A3-infotavler og til højre A2-infotavler 4 cm Hund i snor 6 cm 12 cm 135 cm 6 cm 4 cm 6 cm 10 cm 12 cm 24 cm 37 cm 4 cm A3 6 cm 4 cm 135 cm A4 135 cm 5 cm 4 cm 8,5 cm 90 cm 27 cm 33 cm 12,5 cm A2 60,4 cm 12,5 x 12,5 cm 12,5 x 12,5 cm Side Front 90 cm 37 cm 17 cm 12,5 x 12,5 cm Front Side Side Front Side 90 cm 12,5 x 12,5 cm 75 cm 75 cm 4

5 Ad 2. Afmærkning af ringrute ved Ølholm ad Ølholm Kærvej Ved at realisere dette delprojekt, bliver mulighederne for at gå en rundtur ved Ølholm indfriet. Ølholm Lokalråd er igang med at indrette Ølholm Bypark med bl.a. opholdsfaciliteter og grillhytte, så dette delprojekt samt stien fra Mosevænget vil skabe stor synergi med og understøtte nyetablerede initiativer fra frivillige kræfter i Ølholm. Ad 3. Anlæggelse af sti over Gudenåen nær Verdens Ende inkl. ny bro over Gudenåen Brugere af stierne gennem Uldum Kær fra Tørring til Uldum har efterspurgt en mulighed for at kunne variere oplevelsen med flere kortere ture. Hvis der etableres en stibro over Gudenåen ved Verdens Ende, vil der opstå mange muligheder for rundture og forskellige koblinger mellem lange og kortere ture. Arbejde med tørv i kæret, ca Nordkær Bro over Gudenåen Ad 4. Træsti ved busholdepladsen på Kærvejen Ved busholdepladsen på Kærvejen er der hyppige oversvømmelser af selve Kærvejen med cm vand, når høj vandstand medfører, at tørvegravene oversvømmes og løber sammen. Sker det om vinteren i frostvejr bliver Kærvejen yderligere farlig at færdes på til fods og på cykel pga. is. Derfor ønsker partnerskabet, at der etableres en hævet træsti i kanten langs Kærvejen, så man kan komme tørskoet over oversvømmelser og eventuelle tilfrosne områder. Træstien ønskes etableret i 1,5 meters bredde max cm over terræn over en strækning på 70 meter. Ad 5. Generel forbedring af stier Det har vist sig, at der især i våde perioder er vanskelighed med at komme frem til fugletårnet ved Verdens Ende, ligesom Ølholm Kærvej og vandre- 5

6 stien mellem Aale og Nordkær Bro også i perioder er svært fremkommelige. Der afsættes i budgettet midler til at udføre generelle forbedringer på stinettet i form af udlægning af grus og/eller barkflis. Ad 6. Flere borde/bænke-sæt spredt i området Før Uldum Kær-projektet blev gennemført, var det begrænset, hvor mange mennsker, der opholdt sig i kæret med rekreativt formål. Efter projektets gennemførelse er kæret blevet et yndet udflugtsmål. At det er lykkes skyldes ikke mindst etablering af faciliteter som bl.a. stier, udsigtstårne, shelter og toilet, som har bidraget til at gøre kærområdet tilgængeligt. En af de lokale formidlere beretter om nattergaleture med flere hundrede deltagere. Det vil øge publikums glæde ved at færdes i området, hvis der etableres endnu flere sidde-muligheder på udvalgte lokaliteter. Et af disse steder er Tørring Teltplads, der for få år siden blev etableret på arealet, der tidligere rummede Tørring Camping. Idag er det Støtteforeningen for Gudenåcentret, som på frivillig basis driver den kommunalt ejede teltplads, og overskuddet går til nye aktiviteter i Gudenåcentret. opholdsfaciliteter bl.a. grillhytte og P-plads. Ved etablering af en ringrute ad Ølholm Kærvej opstår en ny mulighed for at komme til faciliteterne i selve Kæret nemlig fra Byparken. Derfor ønskes der opstillet et tre-fløjet højskilt med oversigtskort over stier og faciliteter i kæret og med formidling af natur- og kulturhistorien, som knytter sig til Ølholm. Ølholm Bypark er forsynet med målerbrønd og kloakstik, hvorfor der ønskes opstillet et handicapvenligt toilet koblet til vand og kloak. På den måde faciliteres gæsterne i kæret med endnu en mulighed for et toilet ved stinettet, der kobler de omliggende byer med kæret. Ad 8. Fokus på arkæologi og tørvegravning, formidlet på Uldum Mølle samt etaterstykke om Uldum Pigen Uldum Kær er i Gudenåsammenhæng bl.a. specielt ved de mange oldtidsfund, der er gjort på kanten af kæret i form af hustomter samt fund af skeletter i mosen bla. kraniet fra Uldum-pigen, der blev fundet ved tørvegravning i Og netop tørvegravning er en anden af de aktiviteter, som gør kæret til noget ganske særligt. Uldum Mølle, der drives af frivillige, har formidlet bl.a. fundet af Uldum Pigen og tørvegravningen. Men der er behov for at give dennne formidling et Ad 7. 3-fløjet højskilt og toilet ved Ølholm Ølholm Lokalråd har indgået en 20-årig aftale med Hedensted Kommune om leje af et offentligt område midt i Ølholm by kaldet Ølholm Bypark (se ad 2). Lokalrådet er ved at indrette området med 6

7 væsentligt løft bl.a. i samarbejde med professionelle museumsfolk og Panum-instituttet, hvor skeletfundene fra Uldum Kær opbevares. En frivillig-gruppe med deltagelse af Børneteaterforeningen Lille Stjerne har besluttet at indlede forberedelserne til opførelse af en teaterforestilling om Uldum-pigen. Forestillingen planlægges afviklet første gang i 2014, men kunne måske efterfølgende blive en tradition. Uldum Mølle Ad 9. Etablering af guidekorps af frivillige Med gennemførelsen af Uldum Kær-projektet kom der fokus på områdets store naturværdier og kulturhistorie. Formidlingen i form af folder og oversigtstavler med info om natur- og kultur tiltrækker publikum, men den levende formidling ønskes også opgraderet. Alle steder langs Gudenåen arbejder forskellige formidlingsinstitutioner med guidede fortælleture, men det er ofte på meget frivillig basis, når der ses bort fra enkelte offentlige arrangementer, der planlægges og afholdes af f.eks. kulturhistoriske museer og interesseorganisationer, myndigheder o.lign. Træstier i Uldum Kær Der er i f.eks. Søhøjlandet arbejdet meget på at skabe et koncept for historiefortælling, hvor grupper af besøgende kan rekvirere en levende historiefortæller mod brugerbetaling. Konceptet sikrer, at publikum får en kvalificeret historiefortæller til at komme på et ønsket tidspunkt, og at det sker på en måde, så tilbuddet markedsføres centralt fra turistbureauerne. Turistbureauerne fremsender kontrakt til kunden og honorar til historiefortælleren indberettes til Skat. Gruppen af historiefortællere tilbydes løbende kompetanceudvikling gennem møder og arrangementer. Michael Laursen 7

8 Ad 10. Mobil, digital formidling Som et supplement til den øvrige formidling er der fremsat ønske om etablering af digital formidling i form af podcasts, som hentes til publikums personlige smartphones via QR-koder. Den digitale formidling giver mening, hvor der er gode telefonsignaler, hvilket især gør sig gældende ved byerne Tørring og Uldum, men de forskellige mobilselskabers dækningskort lover dog også, at der vil være dækning i hele Uldum Kær. Den mobile, digitale formidling udføres i det samme koncept som alle andre GudenaaPartnerskaber. Det vil sige, at historierne indlæses sammen med udvalgte illustrationer på HistoriskAtlas.dk. Endvidere speakes historierne på dansk og engelsk. Historier, Uldum-pigen kraniet af en årig pige fundet ved tørvegravning i Mosen som offersted Både fra bondestenalderen og fra ældre jernalder er der i kæret gjort fund af ofrede oldsager. Umiddelbart efter overgangen fra jægerstenalder til bondestenalder for snart år siden har man henlagt 4 slebne flintøkser og i jernalderen lerkar sandsynligvis med fødevarer til de højere magter i mosen. At det ikke altid var nok med ofringer af genstande vidner gentagne fund af menneskeskeletter om. Der er således optegnelser om skeletfund fra 1877, 1913 og TDC s dækningskort for Uldum Kær billeder og speaks er dermed også tilgængelige fra Historisk Atlas applikation, fra OplevGudenaa.dk, og de kan hentes via QR-koder opsat i landskabet. En engelsk version af digitale historier vil gøre produktet anvendeligt for folk, som ikke taler/forstår dansk. Her tænkes ikke alene på turister, men også på udenlandske ansatte i danske virksomheder, udenlandske studerende og nydanskere. 8

9 Ågade Parkering Informationscenter i Uldum Kær Oversigtskort Informationstavle Hjortsvang Museum Statuskort, friluftsliv Aale Museum/attraktion Toilet Rasteplads Shelter Fugletårn Teltplads for kano- og kajaksejladsen Startsted for kano- og kajaksejlads Kanoudlejning Bil- og cykelrute rundt om kæret Adgang i bil til P-plads Adgang til fods Boringholm Adgang til fods og på cykel Vandre- og cykelruten Tørring-Uldum Vandre- og cykelstier Nordkær Bro Vandrestier 0 1km Uldum Fugletårn Verdens Ende Bredgade Tørring Bro Ølholm Bro Uldum Mølle 9

10 Ågade Parkering Informationscenter i Uldum Kær Oversigtskort Informationstavle Hjortsvang Museum Projektkort, friluftsliv Aale Museum/attraktion Toilet Rasteplads Shelter Fugletårn Teltplads for kano- og kajaksejladsen Startsted for kano- og kajaksejlads Kanoudlejning Bil- og cykelrute rundt om kæret Adgang i bil til P-plads Adgang til fods Boringholm Adgang til fods og på cykel Vandre- og cykelruten Tørring-Uldum Vandre- og cykelstier Vandrestier 0 1km Nordkær Bro Træsti langs Kærvejen Uldum Fugletårn Verdens Ende Sti over Gudenåen Bredgade Tørring Bro Ølholm Bro Sti over Ølholm Bæk Sti på Ølhom Kærvej Uldum Mølle Udstillinger på Uldum Mølle Information og toilet i Ølholm Bypark 10

11 Anlægs- og driftsbudget Anlægsbudgettet tager udgangspunkt i gældende pislister og erfaringstal fra andre tilsvarende projekter. Det tilstræbes ved indkøb til projektet at købe velkendte og robuste ting, som medfører så få driftsomkostninger som muligt. I forbindelse med udførelsen af anlægsopgaverne inddrages de frivillige kræfter, hvor det er oplagt. Endvidere supporteres den frivillige indsats ved bidrag fra professionelle håndværkere, som står for vejledning og instruktioner til de frivillige. Der er budgetteret med en frivillig indsats i anlægsopgaven svarende til ca. 300 timer. Indsatsen leveres af frivillige fra områdets lokalråd under koordinering af Uldum Fællesråd. Allerede i dag er der etableret et frivilligt tilsyn med faciliteter i Uldum Kær via Uldum Kær Naturlaug. De frivillige har også givet tilsagn om, at ville stå for det løbende tilsyn med afmærkninger m.v., der følger af dette partnerskab. Tilsynet består i en organiseret årlig gennemgang af ruter og faciliteter, og i den udstrækning de frivillige ikke selv kan udføre småreparationer etc. vil det være muligt at rekvirere hjælp fra Hedensted Kommune. Drift og renholdelse af toilettet i Ølholm Bypark står Ølholm Lokalråd for. Hedensted Kommune er back-up på driften for så vidt angår kommunale og private arealer. Budget for etablering af et grønt partnerskab i Uldum Kær Alle priser er ekskl. 25 % moms Honorar/udførelse Intern løn Materialer Sum Planlægning Konsulent, ansøgninger/tilladelser Konsulent, afmærkninger/tovholderi Konsulent, regnskab og afrapportering Projektansættelse, kommunal indsats Frivilligt arbejde, montage Planlægning Anlægsarbejde meter a Sti over Ølholm Bæk Udbedring af Mosevænget Bro over Ølholm Bæk Placering af bro over Ølholm Bæk Sti på Ølholm Kærvej Sti over Gudenåen Bro over Gudenåen Placering af bro over Gudenåen Træsti langs Kærvejen Etablering af toilet, Ølholm Bypark Forefaldene stiforbedringer Anlægsarbejde i alt Andre leverandørydelser stk a Borde/bænke-sæt Piktogrampæle Ruteafmærkningspæle Nedgravnng af borde/bænke-sæt Nedgravning af pæle Standardpiktogrammer Specialpiktogrammer Montering af piktogrammer Andre leverandørydelser i alt Materialer, inventar, udstyr, maskiner Manuskript og rekvisitter til Uldum-teater gt arbejde, anlægsfasen Frivilligt arbejde, anlægsfasen timer Materialer, inventar, udstyr, maskiner i alt timer largøring, toilet i Ølholm Klargøring, Bypark toilet i Ølholm Bypark 32 Rejser/transport 32 km a edgravning af bordebænke Nedgravning og pæle af bordebænke og pæle 210 Div. kørselsudgifter 210 i projektperioden , ontering af skilte og piktogrammer Montering af skilte og piktogrammer 87 Transport 87af materialer , gt arbejde, anlægsfasen Frivilligt i alt arbejde, i timeranlægsfasen i alt i timer 315 Rejser/transport, 315 i alt Fortsættes på næste side Formidling og information stk a ieringsforslag Finansieringsforslag timer a timer a Opgr. af formidlingsflader, A3-tavler aturstyrelsen Naturstyrelsen Opgr af formidlingsflader, højskilte ldum Kær projektet, brouldum Kær projektet, bro Nye A3-tavle-stativer riluftsrådet Friluftsrådet Nye A3-formidlingsflader, kort edensted Kommune, intern Hedensted løn Kommune, intern løn Nyt trefløjet højskilt ved Ølholm Bypark

12 Andre leverandørydelser i alt Materialer, inventar, udstyr, maskiner Manuskript og rekvisitter til Uldum-teater Fortsat Materialer, fra forrige inventar, side udstyr, maskiner i alt Rejser/transport km a Div. kørselsudgifter i projektperioden , Transport af materialer , Rejser/transport, i alt Formidling og information stk a Opgr. af formidlingsflader, A3-tavler Opgr. af formidlingsflader, højskilte Nye A3-tavle-stativer Nye A3-formidlingsflader, kort Nyt trefløjet højskilt ved Ølholm Bypark Nye formidlingsflader, 3-fl. højskilt Vejviser-skilte ved Ølholm Skilteflader til vejviserskilte Layout og indkøb af illustrationer Nedgravning af tavlestativer Nedgravning af vejvisere Montage af skilteflader Udstilling om arkæologi Udstilling om tørvegravning Opbygning af korps af historiefortællere Mobile digitale fortællinger Validering/redigering og studietid Fremstilling af QR-koder m.v Opgradering og tryk af ny folder Formidling og information i alt Revision Fremstillingsomkostninger i alt ekskl. moms Nørtoft Da Uldum Kær-projektet blev udført, blev der udgivet en projektfolder som bl.a. redegjorde for anlægsarbejderne i kæret. Det er ønsket, at folderen omskrives til en formidlingsfolder. Folderen skal alligevel revideres i forbindelse med afmærkning af nye stier m.v. 12

13 Digital formidling Flere steder langs Gudenåen er der etableret digital formidling, hvor man via mobiltelefonen kan ringe til en historie eller scanne en QR-kode, som leder til en hjemmeside med historier, videoer, billeder, lydfiler etc. Den digitale formidling vil i de kommende år blive videreudviklet og drage fordel af de teknologiske landvindinger, der hele tiden foregår. Det er oplagt at etablere formidling via de meget fleksible muligheder, der knytter sig til, at publikum selv er i besiddelse af det nødvendige værktøj den moderne smartphone med indbygget gps. Og ejerskab af smartphones breder sig hastigt for tiden. Blandt de største svagheder kan nævnes den meget variende dækning af mobilsignalet, behovet for at kunne oplade mobiltelefonenerne og til en vis grad omkostningerne til at downloade information. Mobil digital formidling kan supplere opsætning af infotavler, brochurer og udstillinger, men ikke erstatte disse måder at formidle på, som hver især har deres styrker og svagheder. Det er vigtigt, at digital formidling designes til målgrupper og til de platforme, publikum anvender smartphones, tablets, PC ere, storskærme etc. Generelt er mobile websites bredere anvendelige end applikationer, der skal designes i flere udgaver til et udvalg af mobile styresystemer i de forskellige typer af smartphones. Mobile websites er som nævnt afhængige af mobilsignal, hvilket kan være en svaghed flere steder langs Gudenåen især i landdistrikterne mellem de større bysamfund. OplevGudenaa.dk og QR-koder I Søhøjlandet har OplevSøhøjlandet med økonomiske bidrag fra bl.a. Landdistrikspuljen under By- og Boligministeriet, Region Midtjylland og Den Europæiske Regionalfond gennemført et større partnerskabsprojekt om digital formidling sammen med Midtjysk Turisme, VisitSkanderborg, AQUA, Naturstyrelsen og Skanderborg Kommune. Produktet OplevGudenaa.dk er et mobilt website til visning på smartphones. Publikum kan via smartphonen hente geo-koordinerede natur- og kulturhistorier indlæst af f.eks. museer på HistoriskAtlas.dk viden om faciliteter i landskabet (data fra UdiNaturen.dk og Visitdenmark) og se det hele på baggrund af nyudviklede digitale kort fra Geodatastyrelsen. OplevGudenaa.dk drives idag af projektet OplevGudenaa.OplevGudenaa vil arbejde videre med digital formidling i det allerede lagte spor herunder evt. en udvikling af applikationer, som muliggør, at man hjemmefra kan downloade en vis mængde data til brug i områder med dårlig mobildækning. Det vil sige, at formidlingsinstitutioner langs Gudenåen opfordres til at fremstille ny formidling efter de principper, som anvendes i HistoriskAtlas.dk, og de opfordres til at indlæse digital formidling på netop denne platform. Dermed er der sikret automatisk visning på Oplev- Gudenaa.dk, og der skabes synergi for publikum, som kun behøver at forholde sig til een visningsmulighed for oplevelser langs Gudenåen. 13

Et grønt partnerskab om Trækstien ved Vejerslev Skov. Oktober 2012

Et grønt partnerskab om Trækstien ved Vejerslev Skov. Oktober 2012 Et grønt partnerskab om Trækstien ved Vejerslev Skov Oktober 2012 1 Indholdsfortegnelse Indledning 2 Projektbeskrivelse 3 Formidling 4 Trækstien 5 Tilladelser m.v. 7 Budget for stier og formidling 8 Forsidebillede:

Læs mere

Notat til anvendelse ved myndighedsbehandling efter strandbeskyttelseslinien. Det grønne partnerskab om Kyststien ved Hov

Notat til anvendelse ved myndighedsbehandling efter strandbeskyttelseslinien. Det grønne partnerskab om Kyststien ved Hov Notat til anvendelse ved myndighedsbehandling efter strandbeskyttelseslinien Det grønne partnerskab om Kyststien ved Hov Marts 2014 1 Indledning I forbindelse med myndighedsbehandlingen efter strandbeskyttelseslinien

Læs mere

Projektbeskrivelse. Projekt nr. 2.2.1.1 Vejviserskilte til det overordnede stisystem

Projektbeskrivelse. Projekt nr. 2.2.1.1 Vejviserskilte til det overordnede stisystem Projekt nr. 2.2.1.1 Vejviserskilte til det overordnede stisystem Oplevelsen af Nationalpark Mols Bjerge til fods og på cykel giver den besøgende en helt unik og stærk oplevelse af områdets særegne landskab

Læs mere

Projektoversigt Naturpark Vesterhavet Januar 2014

Projektoversigt Naturpark Vesterhavet Januar 2014 Projektoversigt Naturpark Vesterhavet Januar 2014 Aktivitet Beskrivelse Tovholder Prioritet (høj 1- lav 3) Frist Budget + finansiering Turisme Digital oplevelsesformidling i Destination Sydvestjylland

Læs mere

Rekreative stier. Velkommen til konferencen. Konference for alle med interesse for at etablere stier

Rekreative stier. Velkommen til konferencen. Konference for alle med interesse for at etablere stier Velkommen til konferencen Rekreative stier Konference for alle med interesse for at etablere stier Den 5. oktober 2011 Kl. 9.30-16.00 Comwell Roskilde Stier i natur, landskaber og grønne områder giver

Læs mere

GudenåKortets formål og arkitektur

GudenåKortets formål og arkitektur GudenåKortets formål og arkitektur Beskrivelse af formålet med GudenåKortet og af dets afsendere, målgruppe samt snitfladen mellem GudenåKortet og www.oplevgudenaa.dk Version 2-20. december 2013 Formål

Læs mere

Faaborg - tættere på hav og natur

Faaborg - tættere på hav og natur Faaborg - tættere på hav og natur Faaborg Faaborg er omgivet af større naturområder og sammen med byens kystnære beliggenhed giver det et særdeles godt udgangspunkt for mange rekreative aktiviteter. Faaborgs

Læs mere

Notatark. Projektets titel. Formål. Navne på projektansvarlige. Ansøgningsskema. Oplevelsesrum Gudenåen

Notatark. Projektets titel. Formål. Navne på projektansvarlige. Ansøgningsskema. Oplevelsesrum Gudenåen Notatark Sagsnr. 04.21.00-G01-2-14 Sagsbehandler Susanne Ernst 14.3.2014 Ansøgningsskema Projektets titel Oplevelsesrum Gudenåen Formål Projektets formål er at udnytte det oplevelsesmæssige potentiale,

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Natur- og Kulturdatabasen for Søhøjlandet. [01.01.2008-31.12.2011] Journalnummer: 1-33-76-23-21-08. Kontraktens parter

Resultatkontrakt. Vedrørende. Natur- og Kulturdatabasen for Søhøjlandet. [01.01.2008-31.12.2011] Journalnummer: 1-33-76-23-21-08. Kontraktens parter Resultatkontrakt Vedrørende Natur- og Kulturdatabasen for Søhøjlandet [01.01.2008-31.12.2011] Journalnummer: 1-33-76-23-21-08 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg

Læs mere

De gode historier om Gudenåen

De gode historier om Gudenåen De gode historier om Gudenåen anbefalinger om formidling Version 1.0, september 2014 1 OplevGudenaa baggrund og idé med projektet Til glæde for alle der har lyst til at færdes på eller ved Gudenåen vil

Læs mere

Hedebostien finansiering og jorderhvervelse

Hedebostien finansiering og jorderhvervelse Pkt. 315 Hedebostien finansiering og jorderhvervelse Sagsnr. 68849 Byrådet Lukket punkt Resume Arbejdsmarkedets Feriefond og Nordea-fonden har givet tilsagn om støtte på i alt 11,3 mio. kroner til realisering

Læs mere

Projektbeskrivelse for et Å-aktivitetscenter ved Skovlyst i Langå. december 2014

Projektbeskrivelse for et Å-aktivitetscenter ved Skovlyst i Langå. december 2014 Projektbeskrivelse for et Å-aktivitetscenter ved Skovlyst i Langå december 2014 1 Indholdsfortegnelse Indledning 2 Baggrunden for projektet 3 Projektbeskrivelse 4 Formidlingsindsats, tavler, digitale historier

Læs mere

Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Brøndby d. 1. November 2012

Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Brøndby d. 1. November 2012 Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Brøndby d. 1. November 2012 Friluftsrådet mere natur - mere friluftsliv Tips- og Lottomidler fra Danske Spil Tips- og Lottomidler til Friluftslivet er en del af overskuddet

Læs mere

Sundhedsprojekt. Københavns nye Bevægelsesrum. Bilag 1 - web

Sundhedsprojekt. Københavns nye Bevægelsesrum. Bilag 1 - web Sundhedsprojekt Københavns nye Bevægelsesrum Bilag 1 - web 1 Overordnet projektbeskrivelse Sundhedsprojektet Københavns nye Bevægelsesrum Formål Projektleder Dato 28.10.08 At udvikle og etablere faciliteter

Læs mere

Den lokale huskeseddel Indsendt pr. 1. marts 2012

Den lokale huskeseddel Indsendt pr. 1. marts 2012 Stierne i Sejs-Svejbæk optimeres I forbindelse med navngivningen af stier i lokalområderne ønsker Sejs-Svejbæks borgere, at der bliver skiltet med de nye navne. De større stier er vigtigst, men i princippet

Læs mere

Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Herning d. 15. marts 2012

Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Herning d. 15. marts 2012 Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Herning d. 15. marts 2012 Friluftsrådet mere natur - mere friluftsliv Tips- og Lottomidler fra Danske Spil Tips- og Lottomidler til Friluftslivet er en del af overskuddet

Læs mere

Sjællad sleden. Naturparker i Region Sjælland ved regionsrådsmedlem Henning Fougt

Sjællad sleden. Naturparker i Region Sjælland ved regionsrådsmedlem Henning Fougt Sjællad sleden Naturparker i Region Sjælland ved regionsrådsmedlem Henning Fougt Hvad skal I bl.a. høre om? Naturparker som mulighed Regional Udviklingsstrategi Regional analyse Naturparknetværk Støtte

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende

Resultatkontrakt. Vedrørende Resultatkontrakt Vedrørende Fremtidens landsby Projekt: Thorsminde med afsæt i fiskeri og turisme 17. juni 2010-26. september 2013 Journalnummer: 1-33-76-23-12-10 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM)

Læs mere

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010 Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å Oktober 2010 Kort om konceptet Borgerinddragelse og lokal forankring har været centrale elementer i det hidtidige arbejde med Nationalpark

Læs mere

Koordinering af kommunikation mellem OplevGudenaa, VisitGudenaa og Gudenåkomitéen

Koordinering af kommunikation mellem OplevGudenaa, VisitGudenaa og Gudenåkomitéen Koordinering af kommunikation mellem OplevGudenaa, VisitGudenaa og Gudenåkomitéen Fælles kommunikationsplan september 2013 Koordinering af kommunikation mellem OplevGudenaa, VisitGudenaa og Gudenåkomitéen

Læs mere

Referat fra møde i Brugerrådet for sejlads den 27. februar 2012

Referat fra møde i Brugerrådet for sejlads den 27. februar 2012 Modtager: Brugerrådet for sejlads 10. april 2012 Deltagere: Se side 7 Referat fra møde i Brugerrådet for sejlads den 27. februar 2012 A. Formøde i kommunegruppen Det blev besluttet at ændre navn på kommunegruppen,

Læs mere

Næstved Kommune. Teknik og miljøforvaltningen. Ansøgning om landzonetilladelse og byggetilladelse i forbindelse med Mølleåhaven.

Næstved Kommune. Teknik og miljøforvaltningen. Ansøgning om landzonetilladelse og byggetilladelse i forbindelse med Mølleåhaven. Næstved Kommune Teknik og miljøforvaltningen Ansøgning om landzonetilladelse og byggetilladelse i forbindelse med Mølleåhaven. Pjojekt omfatter etablering af bålhus med integreret shelters, hæk mod Møllegårdsvej,

Læs mere

Her er UdiNaturen//Søhøjlandet...

Her er UdiNaturen//Søhøjlandet... Jakob Stigsen Andersen Her er UdiNaturen//Søhøjlandet... Afrapportering af projektet DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Fond for Regionaludvikling Vi investerer i din fremtid Søhøjlandskompasset på Siimtoften

Læs mere

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne.

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne. Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne. Denne folder indeholder fem forslag til vandreture på Venø, hvoraf den ene også kan gennemføres

Læs mere

Favrskov Kommunes Landsbyråd er etableret af Favrskov Kommune og har følgende formålsparagraffer:

Favrskov Kommunes Landsbyråd er etableret af Favrskov Kommune og har følgende formålsparagraffer: Projektbeskrivelse Projekttitel Virtuelt netværk til landsbyerne i Favrskov Kommune Oplysninger om ansøger Favrskov Kommunes Landsbyråd er etableret af Favrskov Kommune og har følgende formålsparagraffer:

Læs mere

Ring-stier i Hillerød

Ring-stier i Hillerød Byringen Søringen Naturringen Ring-stier i Hillerød Strategiprogram Marts 2012 Strategiprogrammet er udarbejdet som et samarbejde mellem: Hillerød Kommune & RUM by & landskab Nærværende strategiprogram

Læs mere

FJORDENS DAG 2014 SPONSORSAMARBEJDE

FJORDENS DAG 2014 SPONSORSAMARBEJDE FJORDENS DAG 2014 SPONSORSAMARBEJDE DET ER HELT NATURLIGT at bidrage til Fjordens Dag Siden 1991 har Fjordens Dag sat fokus på miljøet i de fynske fjordområder. I dag er Fjordens Dag et af Danmarks største

Læs mere

En vision for friluftslivet i. Blykobbe Plantage

En vision for friluftslivet i. Blykobbe Plantage En vision for friluftslivet i Blykobbe Plantage 2011 Blykobbe Plantage Blykobbe Plantage og Antoinette Strand er beliggende i udkanten af Rønne. Skoven og stranden bliver året rundt besøgt af rigtig mange

Læs mere

Erfaringer om processer og resultater

Erfaringer om processer og resultater Erfaringer om processer og resultater Stiplan for Holbæk k Kommune Fjordstien,, anlæg Vedligeholdelse Morten Holme Holbæk Kommune Planafdelingen Holbæk Kommune lokalområder Holbæk by + 17 lokalområder

Læs mere

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Handlingsplan for turismestrategien Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Forord Byrådet vedtog d. 18. dec. 2013 en ny turismestrategi for Frederikssund Kommune. Turismestrategien efterfølges

Læs mere

Formidling af bevaringsværdige bygninger i Nationalpark Vadehavet

Formidling af bevaringsværdige bygninger i Nationalpark Vadehavet Formidling af bevaringsværdige bygninger i Nationalpark Vadehavet Projektbeskrivelse Museerne ved Vadehavet har netop afsluttet en gennemgang de bevaringsværdige bygninger i området, der blandt andet havde

Læs mere

Vejledning. i etablering af lokale stier i Slagelse Kommune

Vejledning. i etablering af lokale stier i Slagelse Kommune Vejledning i etablering af lokale stier i Slagelse Kommune Center for Plan og Byg December 2014 Version 1.1 Indholdsfortegnelse Indhold... 2 Forord... 3 Indledning... 3 Begrebet lokal sti... 3 Mål og Vision...

Læs mere

Tilgængelighed i historiske bykerner nye veje til Viborgs kulturarv

Tilgængelighed i historiske bykerner nye veje til Viborgs kulturarv Tilgængelighed i historiske bykerner nye veje til Viborgs kulturarv 10. februar 2014/rev. 17. februar 2014/ rev. 4. marts 2014 Formidlingsopgave Baggrundsnotat Indhold 1. Indledning 4 2. Baggrund 5 3.

Læs mere

Center for Teknik og Miljø Natur og Vand

Center for Teknik og Miljø Natur og Vand Center for Teknik og Miljø Natur og Vand Stiplan for fredningen Helsingørs Grønne Vestkile 1 Indledning Natur- og Miljøklagenævnet meddelte med brev af 23. september 2011, at Natur- og Miljøklagenævnet

Læs mere

Slutrapport for projektet

Slutrapport for projektet Hjeruplund den 7. april 2015 J.nr.: 32312-G-13-01018 Slutrapport for projektet Brende Ådal Demonstrationsprojekt for helårsgræsning med Naturkvæg Tilsagnsholder: Lisbeth Blomstrøm Tellerupvej 15 5591 Gelsted

Læs mere

Planlægning. Plan og Erhvervsudvikling December 2013. November 2011. Tillæg nr. 4

Planlægning. Plan og Erhvervsudvikling December 2013. November 2011. Tillæg nr. 4 Plan og Erhvervsudvikling December 2013 Planlægning November 2011 Tillæg nr. 4 Til Kommuneplan 2013 Oplevelsesstier i det åbne land Dette afsnit indeholder de vigtigste eksisterende stier i kommunen af

Læs mere

Uddybende projektbeskrivelse. Ridestier på Sydfyn og Øerne

Uddybende projektbeskrivelse. Ridestier på Sydfyn og Øerne Uddybende projektbeskrivelse Ridestier på Sydfyn og Øerne Indledningsvis præsenteres partnerskabet Naturturisme I/S, og den udvikling som partnerskabet har besluttet at igangsætte på Sydfyn og Øerne. Dette

Læs mere

Introduktion til byen Vinge. Levende by. Nærværende natur. 1

Introduktion til byen Vinge. Levende by. Nærværende natur. 1 Introduktion til byen Vinge Levende by. Nærværende natur. 1 2 Vinge Levende by. Nærværende natur. 3 4 Vinge Introduktion til byen Vinge Udgivelsen er baseret på helhedsplanen for Vinge udviklet af et tværfagligt

Læs mere

Hvordan Handlingsplan => Gruppe: 2a Spor 2: Den lærende oplevelse.

Hvordan Handlingsplan => Gruppe: 2a Spor 2: Den lærende oplevelse. Hvordan Handlingsplan => Gruppe: 2a Spor 2: Den lærende oplevelse. handlingerne Dialogmøde med: Hoteller, busselskaber, campingpladser, bed and breakfast, rosenfestival emner: finansiering, projektledelse,

Læs mere

Hemmelige Stier. Årsrapport 2013

Hemmelige Stier. Årsrapport 2013 Hemmelige Stier Årsrapport 2013 KMØ Hemmelige Stier er et delprojekt under KOMON, som er et af 9 projekter under kulturaftalen Kulturmetropol-Øresund, der er indgået mellem 26 kommuner, Region Hovedstaden

Læs mere

Højfyns. Frilu scenter. - centrum for aktivt friluftsliv

Højfyns. Frilu scenter. - centrum for aktivt friluftsliv Højfyns Frilu scenter - centrum for aktivt friluftsliv Indhold 1. Indledning... 3 2. Idé... 3 2.1 Fra spejderhytte til Højfyns Friluftscenter... 4 2.1.1 Højfyns Friluftscenter - Den centrale friluftsbase...

Læs mere

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Få inspiration til de udfordringer, du står overfor lige nu: Læs om de 16 inspirerende projekter i vores publikationer Kom

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende Fremtidens landsby Projekt: Børnebondegård Horsens

Resultatkontrakt. Vedrørende Fremtidens landsby Projekt: Børnebondegård Horsens Resultatkontrakt Vedrørende Fremtidens landsby Projekt: Børnebondegård Horsens Kontraktens start: 5. april 2011 Kontraktens slut: 1. juli 2014 Journalnummer: 13376231510 Kontraktens parter Region: Region

Læs mere

PROJEKT#GRØNNE OPLEVELSER I SILLEBRO ÅDAL 2013

PROJEKT#GRØNNE OPLEVELSER I SILLEBRO ÅDAL 2013 Frederikssund Kommune har stort fokus på natur og sundhed. Vi vil derfor i samarbejde med en række foreninger skabe et unikt bynært multifunktions naturområde til gavn for borgere i alle aldre. Samtidig

Læs mere

Samarbejde om udvikling af et vidensgrundlag for balance mellem benyttelse og beskyttelse af Naturpark Lillebælt.

Samarbejde om udvikling af et vidensgrundlag for balance mellem benyttelse og beskyttelse af Naturpark Lillebælt. BILAG 3. PROJEKTBESKRIVELSE Samarbejde om udvikling af et vidensgrundlag for balance mellem benyttelse og beskyttelse af Naturpark Lillebælt. Februar 2015 2 Vidensgrundlag for balance mellem benyttelse

Læs mere

I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens beslutning af 24. april 2012 1 om ekspropriation til etablering af en cykelsti langs T vej.

I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens beslutning af 24. april 2012 1 om ekspropriation til etablering af en cykelsti langs T vej. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 19. april 2013 12/06000-25 Søren Peter Kongsted spk@vd.dk 7244 3113 EKSPROPRIATION TIL ETABLERING AF CYKELSTI I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens

Læs mere

Ansøgt Fynslands. 100.000 kr. Indstilling 25.000 kr. 18.000 kr. Indstilling 18.000 kr.

Ansøgt Fynslands. 100.000 kr. Indstilling 25.000 kr. 18.000 kr. Indstilling 18.000 kr. s indstilling Oversigt over ansøgninger til 1. ansøgningsrunde af Faaborg-Midtfyn Kommunes landdistriktspulje 2013 Ansøger Keld Jakobsen Lokalrådet for Horne Land Formål Lokalportalen.dk - én indgang til

Læs mere

Referat - Bestyrelsesmøde nr. 13 i Naturturisme I/S

Referat - Bestyrelsesmøde nr. 13 i Naturturisme I/S Referat - Bestyrelsesmøde nr. 13 i Naturturisme I/S Dato: Onsdag den 24.november 2010 Tidspunkt: kl. 10.30 12.30 (efterfølgende let frokost) Sted: Abildvej 5A, Svendborg Deltagere: Bestyrelsesmedlemmer:

Læs mere

Bilag 1. Afrapportering af dialogmøder. Referaterne er godkendt af de enkelte interessenter. Gl. Brydegaard

Bilag 1. Afrapportering af dialogmøder. Referaterne er godkendt af de enkelte interessenter. Gl. Brydegaard Bilag 1 Afrapportering af dialogmøder Referaterne er godkendt af de enkelte interessenter. Gl. Brydegaard Mht. formidling kan kommunen bidrage med standard tekster og billeder, til de enkelte udbyderes

Læs mere

Viborg Kommune. Anlæg af bygninger og faciliteter ved. Himmerlandsstien i Skringstrup og Skals. Bygherre : Rådgiver :

Viborg Kommune. Anlæg af bygninger og faciliteter ved. Himmerlandsstien i Skringstrup og Skals. Bygherre : Rådgiver : Anlæg af bygninger og faciliteter ved Himmerlandsstien i Skringstrup og Skals Viborg Kommune Bygherre : Viborg Kommune Udviklingsafdelingen Rødevej 3 8800 Viborg Tlf 87 87 87 87 Rådgiver : Agroplan aps

Læs mere

Hvad mener du om din nye smartphone? - resultater fra spørgeskemaundersøgelse 1

Hvad mener du om din nye smartphone? - resultater fra spørgeskemaundersøgelse 1 Hvad mener du om din nye smartphone? - resultater fra spørgeskemaundersøgelse 1 To til fire uger efter at deltagende landmænd havde fået udleveret en smartphone 15 fik en android og 5 en Windows mobil

Læs mere

- om område- og byfornyelse - fra ansøgning til program - TEMAERNE - videre forløb efter i aften

- om område- og byfornyelse - fra ansøgning til program - TEMAERNE - videre forløb efter i aften Velkommen til Bredebro - by i bevægelse - efter kommunesammenlægningen - om område- og byfornyelse - fra ansøgning til program - TEMAERNE - videre forløb efter i aften Områdefornyelse drejer sig om at

Læs mere

I den sydlige del af Kulhuse, ud for Bautahøj Kursuscenter. Adgang kun langs stranden eller fra sommerhusene.

I den sydlige del af Kulhuse, ud for Bautahøj Kursuscenter. Adgang kun langs stranden eller fra sommerhusene. Badevandsprofil for: Klassifikation af badevandet Beliggenhed (vandet) Hydrologiske forhold Morfologiske forhold blågrønalger (Cyanobakterievækst) makroalger og/eller fytoplankton Mulige forureningskilder

Læs mere

Bekendtgørelse om Nationalpark Skjoldungernes Land

Bekendtgørelse om Nationalpark Skjoldungernes Land BEK nr 521 af 27/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 5. maj 2015 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Naturstyrelsen j.nr. NST-909-00037 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Projektgruppemøde Frederikssundsruten 28.05.2014

Projektgruppemøde Frederikssundsruten 28.05.2014 29-05-2014 Projektgruppemøde Frederikssundsruten 28.05.2014 Til stede Anna Driscoll, Ballerup Kommune Linda Madsen, Herlev Kommune Nawsad Marouf, Frederikssund Kommune Line Groot, Sekretariatet Peter Jantzen,

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

Den mobile kulturguide Formidling af kulturelle tilbud i kommunen

Den mobile kulturguide Formidling af kulturelle tilbud i kommunen Den mobile kulturguide Formidling af kulturelle tilbud i kommunen 2 Roskilde LIVE Case for Roskilde Kommune lanceret maj 2012 Scan QR-koden eller sms mob roskilde til 1969 En let og legende vej til kulturelle

Læs mere

1. Etape. Vi vil gerne skabe

1. Etape. Vi vil gerne skabe Projektbeskrivelse Askov lokalråd ønsker at skabe et attraktivt område omkring Torvet, Brugsen og Dammen. Formålet er en byfornyelsen som skal skabe et fælles holdepunkt for befolkningen i Askov. Et sted,

Læs mere

VI VOKSER SAMMEN I FREDERIKSHAVN SPEJDERNES LEJR 2017 PÅ KNIVHOLT

VI VOKSER SAMMEN I FREDERIKSHAVN SPEJDERNES LEJR 2017 PÅ KNIVHOLT VI VOKSER SAMMEN I FREDERIKSHAVN SPEJDERNES LEJR 2017 PÅ KNIVHOLT KOM TIL FREDERIKSHAVN, HVOR VI KAN VOKSE SAMMEN I Frederikshavn Kommune ser vi Spejdernes Lejr 2017 som et samarbejdsprojekt, hvor parterne

Læs mere

Find vej PLUS Vejledning til ansøgere

Find vej PLUS Vejledning til ansøgere Find vej PLUS Vejledning til ansøgere - Vær med til at bygge videre på Find vej i Danmark! Find vej i Danmark tager afsæt i orienteringssporten, hvor det handler om at finde vej til de opsatte poster ved

Læs mere

Lodsejerdeltagelse i Spor i Landskabet. Mette Bindesbøll Nørregård mettenorregard@gmail.com

Lodsejerdeltagelse i Spor i Landskabet. Mette Bindesbøll Nørregård mettenorregard@gmail.com Lodsejerdeltagelse i Spor i Landskabet Mette Bindesbøll Nørregård mettenorregard@gmail.com 2 Baggrund Friluftsliv gør godt! Landbrugslandskabet Lovgivning: færdsel på udyrkede arealer, markveje og stier

Læs mere

Opsamling fra workshop d. 16. april 2015

Opsamling fra workshop d. 16. april 2015 Opsamling fra workshop d. 16. april 2015 Gruppe 1 Borsætning! Gruppen fokuserer på bosætning i Nordfjends. Deres vision er, at det er bosætning, der skal styrke Nordfjends, samt at der skal satses på få,

Læs mere

Frisk luft, friluftsliv og folkesundhed

Frisk luft, friluftsliv og folkesundhed Frisk luft, friluftsliv og folkesundhed KPN vintermøde 8. marts 2012 For alle midt imellem barndom og alderdom gælder, at naturkontakt har positiv betydning for humøret, for følelsen af overskud, velvære

Læs mere

PRAKTISK INFORMATION VEJ- OG TRAFIKRAPPORTØR

PRAKTISK INFORMATION VEJ- OG TRAFIKRAPPORTØR PRAKTISK INFORMATION VEJ- OG TRAFIKRAPPORTØR INDRAPPORTER GRATIS PÅ 8020 2060 VEJ- OG TRAFIKRAPPORTØR VEJ- OG TRAFIKRAPPORTØRER FUNGERER SOM OBSERVATØRER PÅ DET RUTENUMMEREREDE VEJNET, OG SÅ SNART DER

Læs mere

Telt- og shelterpladser I Sydvestsjælland

Telt- og shelterpladser I Sydvestsjælland Telt- og shelterpladser I Sydvestsjælland Tlf.: 70 25 22 06 Nygade 7,4220 Korsør Købmandsgården Algade 11, 4230 Skælskør Løvegade 7, 4200 Slagelse Retningslinier for brug af lejrpladserne Teltplads Økofeen,

Læs mere

De kortlagte oplevelsesmuligheder er grupperet i følgende 6 kategorier (grå = eksisterende muligheder/tilbud, grøn = potentialer):

De kortlagte oplevelsesmuligheder er grupperet i følgende 6 kategorier (grå = eksisterende muligheder/tilbud, grøn = potentialer): Notat Morsø Kommune INPUT TIL UDVIKLING AF FERIE- OG FRILUFTSLIV Oplevelsespotentialer på Mors NIRAS Konsulenterne A/S Vestre Havnepromenade 9 Postboks 119 DK-9100 Aalborg Telefon 9630 6575 Fax 9630 6578

Læs mere

www.randers.dk www.randerscykelby.dk

www.randers.dk www.randerscykelby.dk Hornbæk cykler, cykler du med? www.randers.dk www.randerscykelby.dk Hornbæk springer op på jernhesten Denne folder er en oversigt over cykelaktiviteter i Hornbæk i foråret 2011. Aktiviteter går hånd i

Læs mere

Naturvejleder Faxe 2015. Kom med på tur!

Naturvejleder Faxe 2015. Kom med på tur! Naturvejleder Faxe 2015 Kom med på tur! Den levende natur i Faxe Kalkbrud 30. maj kl. 14-16 Mødested: Geomuseum Faxe, Østervej 2, 4640 Faxe Deltag i dagens arrangement hvor Naturvejleder Faxe og Danmarks

Læs mere

Sorø Kommune HANDLEPLAN FOR UDVALGTE INDSATSER 2012-2013 MILJØPOLITIK BILAG TIL. politik for natur, miljø, planlægning og infrastruktur i Sorø Kommune

Sorø Kommune HANDLEPLAN FOR UDVALGTE INDSATSER 2012-2013 MILJØPOLITIK BILAG TIL. politik for natur, miljø, planlægning og infrastruktur i Sorø Kommune Sorø Kommune HANDLEPLAN FOR UDVALGTE INDSATSER 2012-2013 BILAG TIL MILJØPOLITIK politik for natur, miljø, planlægning og infrastruktur i Sorø Kommune Juni 2011 Indledning Denne handleplan er udarbejdet

Læs mere

Ansøgning til Hedensted Kommunes Lokal Udviklings Pulje. Glud Museum

Ansøgning til Hedensted Kommunes Lokal Udviklings Pulje. Glud Museum Ansøgning til Hedensted Kommunes Lokal Udviklings Pulje Glud Museum 25. april 2014 1 RESUMÉ: Projektet Kend din landsby er udviklet af Glud Museum det østjyske landsbymuseum. Kend din landsbys natur/kulturvejleder

Læs mere

Ændring af. af Udsættelse projektet?

Ændring af. af Udsættelse projektet? Ændring af Ændring Overdragelse af Udsættelse projektet? budgettet? af projektet? af projektet? Kursus for LAG koordinatorer maj/juni 2011 1 Rubrik A (projekttitel) og B (CVR-nr.) Entydig og dækkende titel.

Læs mere

Mødet foregår på Bechs Hotel, Storegade 4, 6880 Tarm, Danmark

Mødet foregår på Bechs Hotel, Storegade 4, 6880 Tarm, Danmark VER-DI Vern og verdiskaping - naturskyddsområder som ressurs i hållbar økonomisk utvikling Projektleder Thomas Olesen Program for 1. årsmøde i VER-DI projektet 3 4. november 2009 og 2. møde i Styregruppen

Læs mere

Udstikker rammerne og peger på optimeringsmuligheder for oplevelser udendørs i naturen herunder åbne pladser og parker i byen.

Udstikker rammerne og peger på optimeringsmuligheder for oplevelser udendørs i naturen herunder åbne pladser og parker i byen. Kontornotits By- og Udviklingsforvaltningen Dato 22. maj 2012 Sagsbehandler Mette Keseler List Direkte telefon 79 79 74 47 E-mail meli@kolding.dk Emne: Outdoorstrategi / Oplevelsesplan Geografi: Omfatter

Læs mere

Nyhedsbrev august - 2009. Hej alle gode MJ ere! Økonomi

Nyhedsbrev august - 2009. Hej alle gode MJ ere! Økonomi Nyhedsbrev august - 2009 Hej alle gode MJ ere! Økonomi Generelt kører vi pænt efter budgettet - og vi er dybt taknemlige for Jespers (Spar købmandens) sponsorat. Årets sponsorat falder i år i to omgange:

Læs mere

NP Vadehavet. Betydning for turisme-og erhvervsudvikling

NP Vadehavet. Betydning for turisme-og erhvervsudvikling NP Vadehavet Betydning for turisme-og erhvervsudvikling Nationalpark som begreb Kendt fra hele verden Yellowstone -verdens første nationalpark i 1872 Grønlands nationalpark fra 1974 -verdens største med

Læs mere

Stihandlingsplan Sønderborg Kommune 2012-2017. - Danmarks bedste vandrerutenet

Stihandlingsplan Sønderborg Kommune 2012-2017. - Danmarks bedste vandrerutenet Stihandlingsplan Sønderborg Kommune 2012-2017 - Danmarks bedste vandrerutenet Stihandlingsplan Sønderborg Kommune 2012-2017 - Danmarks bedste vandrerutenet Forord Sønderborg Kommunes stihandlingsplan gør

Læs mere

Mobil Kunst og Kulturformidling Formidling af kunst og kultur direkte via mobilen.

Mobil Kunst og Kulturformidling Formidling af kunst og kultur direkte via mobilen. Mobil Kunst og Kulturformidling Formidling af kunst og kultur direkte via mobilen. Index INDHOLDSFORTEGNELSE side Innovativ digital formidling... 3 Idékatalog 4 Udvalgte funktioner 5 Kort 6 Kalender 7

Læs mere

Vejledning til ansøgere

Vejledning til ansøgere Tilskud til Lokale Grønne Partnerskaber 2010-2015 Juli 2014 30 mio. kr. til grønne partnerskaber Miljøministeriet har afsat en pulje på 5 mio. kr. om året i perioden 2010-2015 til støtte for lokale grønne

Læs mere

Indhentning af tilbud

Indhentning af tilbud Indhentning af tilbud Midtjysk Turisme ønsker at få tilbud på opgaveløsning vedrørende følgende opgaver i regi af Socialfondsprojektet RETHINK Kulturturisme : Konsulentbistand til Udvikling af håndbog

Læs mere

Handle- og kommunikationsplan. for realisering af nye stier i Slagelse Kommune.

Handle- og kommunikationsplan. for realisering af nye stier i Slagelse Kommune. Handle- og kommunikationsplan for realisering af nye stier i Slagelse Kommune. Center for Plan og Byg April 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Mål og Vision... 2 Projektorganisation... 3 Lodsejere...

Læs mere

AFGØRELSE i sag om opførelse af helårsbolig til erstatning for et fritidshus i Hedensted Kommune

AFGØRELSE i sag om opførelse af helårsbolig til erstatning for et fritidshus i Hedensted Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 13. november 2014 J.nr.: NMK-31-01403 Ref.: BIBIS-NMKN AFGØRELSE i sag om opførelse af helårsbolig til erstatning for et

Læs mere

BESTYRELSENS BERETNING

BESTYRELSENS BERETNING BESTYRELSENS BERETNING 2012-13 LAG Horsens har til formål At fremme udviklingen i de lokale landdistrikter gennem samarbejde mellem frivillige kræfter i lokalsamfundet, kommunale og regionale aktører,

Læs mere

Grønt Dialogforums medlemmer. 7. april 2011. Referat fra møde i Grønt Dialogforum 6. april 2011.

Grønt Dialogforums medlemmer. 7. april 2011. Referat fra møde i Grønt Dialogforum 6. april 2011. TEKNIK & MILJØ Skovløkken 4 Tejn 3770 Allinge Tlf.: 56 92 00 00 Fax: 56 92 58 16 Grønt Dialogforums medlemmer E-mail: TeknikogMiljoe@brk.dk CVR: 26-69-63-48 www.brk.dk 7. april 2011 Referat fra møde i

Læs mere

Afledte justeringer: I lokalplanens bestemmelser tilføjes, at kikkertens udsynsområde begrænses.

Afledte justeringer: I lokalplanens bestemmelser tilføjes, at kikkertens udsynsområde begrænses. Dato 09.01.2014 Dok.nr. 2217-14 Sagsnr. 13/15214 Ref. AGSC Resumé af de indkomne bidrag til Forslag til lokalplan 05.10.L01 og Forslag til kommuneplantillæg 02 for museet ved Tirpitz samt udkast til Byrådets

Læs mere

Det nye VisitVesthimmerland. Vi arbejder med at udvikle turismen i Vesthimmerland

Det nye VisitVesthimmerland. Vi arbejder med at udvikle turismen i Vesthimmerland Det nye VisitVesthimmerland Vi arbejder med at udvikle turismen i Vesthimmerland Vi markedsfører Vesthimmerland, rådgiver og servicerer både gæster og turisterhverv Fordi turismen er af stor betydning

Læs mere

FREDENSBORG-HUMLEBÆK KOMMUNE. Lokalplan H7

FREDENSBORG-HUMLEBÆK KOMMUNE. Lokalplan H7 FREDENSBORG-HUMLEBÆK KOMMUNE Lokalplan H7 for Louisiana og Humlebæk Kirkegård m.m Juni 1997 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE Lokalplanområdet side 3 Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens formål side

Læs mere

Naturmobil Proces og budgetramme Standard-applikation

Naturmobil Proces og budgetramme Standard-applikation Naturmobil Proces og budgetramme Standard-applikation Kontakt: LANDSKABSVÆRKSTEDET Frederiksberg Runddel 3F 2000 Frederiksberg T: + 45 33 36 38 76 H: www.landskab.nu Projektchef Jørgen Nimb Lassen M: 30

Læs mere

Om Færgegården: Om Roskilde Museum. Fusion mellem Roskilde Museum og Museum Færgegården.

Om Færgegården: Om Roskilde Museum. Fusion mellem Roskilde Museum og Museum Færgegården. Fusion mellem Roskilde Museum og Museum Færgegården. Baggrund Det danske museumslandskab er i forandring. En igangværende udredning peger på større museer, som fagligt, økonomisk og organisatorisk er bæredygtigt

Læs mere

Besøg Thisted, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder

Besøg Thisted, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Besøg Thisted, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Få inspiration til de udfordringer, du står overfor lige nu: Læs om de 16 inspirerende projekter i vores publikationer Kom

Læs mere

Fly Enge. Forundersøgelsen i en sammenskrevet kort version

Fly Enge. Forundersøgelsen i en sammenskrevet kort version Fly Enge Forundersøgelsen i en sammenskrevet kort version Indledning og baggrund For at opfylde målene i EU s Vandrammedirektiv om god tilstand i alle vandområder, har regeringen lanceret Grøn Vækst pakken.

Læs mere

Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer Bosætning

Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer Bosætning Landdistriktspolitikken for Ikast-Brande Kommune Visioner og indsatsområder August 2011 Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune 4 Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer

Læs mere

ARKÆOLOGISK METODE À LA FEMERN

ARKÆOLOGISK METODE À LA FEMERN ARKÆOLOGISK METODE À LA FEMERN - Digital arkæologi Af: Nadja M. K. Mortensen, Forhistorisk arkæolog, GIS-ansvarlig Oversigt over undersøgelsesarealet Digital opmåling og registrering er en vigtig del af

Læs mere

Miljø og teknikudvalget

Miljø og teknikudvalget Udvalg: Måloverskrift: Miljø og teknikudvalget Assens Kommunes by- og naturværdier Sammenhæng til vision 2018: Flere vil bo her. Vi vil værne om vores natur og vi vil give borgere og gæster mulighed for

Læs mere

Energien i Horsens: Rundvisning

Energien i Horsens: Rundvisning Energien i Horsens: Rundvisning - historien om hvordan byen blev afhængig af fossile brændstoffer Når klassen ankommer til Danmarks Industrimuseum, vil den blive modtaget af en rundviser, der viser rundt

Læs mere

Referat fra møde i Grønt Dialogforum 060910, Landemærket, Rønne.

Referat fra møde i Grønt Dialogforum 060910, Landemærket, Rønne. TEKNIK & MILJØ Skovløkken 4 Tejn 3770 Allinge Tlf.: 56 92 00 00 Fax: 56 92 58 16 Grønt Dialogforums medlemmer E-mail: TeknikogMiljoe@brk.dk CVR: 26-69-63-48 www.brk.dk 17. september 2010 Referat fra møde

Læs mere

Nr.2 Djonni Skoubo Havnevej 19a+b, Snaptun 7130 Juelsminde

Nr.2 Djonni Skoubo Havnevej 19a+b, Snaptun 7130 Juelsminde Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Lene Stegemejer Dir: 79755683 Mob: e-mail: Lene.Stegemejer @Hedensted.dk Sagsnr. 01.03.00-P19-3-14 18.3.2015 Notat til bemærkninger i forbindelse med naboorientering

Læs mere

Årsrapport for Natur- og Sundhedsvejleder En motionsaktivist

Årsrapport for Natur- og Sundhedsvejleder En motionsaktivist 2011 Årsrapport for Natur- og Sundhedsvejleder En motionsaktivist Der tegnes blad struktur i Brejning. Dieter Toftkjær Sørensen Vejle Kommune 01-01-2011 Tekst: Naturvejleder Dieter Toftkjær Sørensen, Geolog

Læs mere

PLAN FOR VEDLIGEHOLDELSE & OPGRADERING. HÆRVEJENS RUTENET (cykel- og vandrerute)

PLAN FOR VEDLIGEHOLDELSE & OPGRADERING. HÆRVEJENS RUTENET (cykel- og vandrerute) PLAN FOR VEDLIGEHOLDELSE & OPGRADERING AF HÆRVEJENS RUTENET (cykel- og vandrerute) BIR/02-02-2010 1 BAGGRUND Denne plan for vedligeholdelse og opgradering af Hærvejens rutenet er udarbejdet i forbindelse

Læs mere