Et grønt partnerskab. i Uldum Kær

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Et grønt partnerskab. i Uldum Kær"

Transkript

1 Et grønt partnerskab om stier og formidling i Uldum Kær Marts

2 Indholdsfortegnelse Et grønt GudenaaPartnerskab i Uldum Kær 2 Projektbeskrivelse 3 Statuskort, friluftsliv 9 Projektkort, friluftsliv 10 Nørtoft Anlægs- og driftsbudget 11 Digital formidling 13 Et grønt GudenaaPartnerskab i Uldum Kær Den 31. maj 2012 blev der holdt et møde på Uldum Mølle om muligheden for at etablere et naturcenter på møllen, og 5. juli 2012 blev dette møde fulgt op med et planlægningsmøde med deltagelse af Uldum Fællesråd og LAG Hedensted om et grønt GudenaaPartnerskab. Det blev besluttet at afsøge muligheden for at etablere et GudenaaPartnerskab i tilknytning til OplevGudenaa et projekt om bæredygtige oplevelser og formidling fra kilde til fjord. Støttet af Nordea-fonden og udført af Naturstyrelsen, AQUA og VisitGudenaa. Ønsket fra Uldum Fællesråd side var, at et partnerskab kunne arbejde med formidling af og tilgængelighed til natur og kultur i bred forstand i og omkring Uldum Kær. Men således, at aktiviteter i kæret og i området omkring kæret kunne understøtte idéen om en mere koordineret indsats i området fra Hærvejen og Gudenåens kilder via Gudenådalen til Uldum Kær også kaldet Det Store Vandskel. Det første partnerskabsmøde blev afholdt på Uldum Højskole den 7. marts 2013, og det næste blev afholdt den 3. april 2013 på Uldum Mølle. Partnerskabet består af: Ølholm Lokalråd Uldum Kær Naturlaug Aale-Hjortsvang-Hammer Lokalråd Uldum Mølle Tørring Kanoudlejning Uldum Højskole Uldum Fællesråd Hedensted Kommune Tørring Teltplads Naturstyrelsen Friluftsrådet Danmarks Naturfredningsforening Horsens Museum Hvad er gået forud? Miljøministeriet ved Naturstyrelsen har i tæt samarbejde med lodsejere og Hedensted Kommune i 2009 gennemført et Miljømilliard-projekt i Uldum Kær: Der er ryddet 27 ha træopvækst i et område på ca. 130 ha i den centrale del af kæret mellem Aale og Uldum. For at mindske udvaskningen af kvælstof til Gudenåen er der i kæret ved Tørring etableret 2

3 søer og arealer, der oversvømmes om vinteren ca. 135 ha er omfattet. Der er lavet broer, gang- og cykelstier gennem kæret, og der er etableret en rasteplads for kanoer, parkeringspladser, fugletårne og borde og bænke. Stierne er ruteafmærket, der er opsat informationstavler i området og etableret en lille plancheudstilling ved Uldum Fugletårn, og en folder om kærets natur- og kulturhistorie er blevet fremstillet. Aastedbro Kro og Bjerres Mølle Den kongelige lensmand på Skanderborg Slot, Claus Niels Glambeck ( ) fik samlet sig et større godsområde på begge sider af Gudenåen nordøst for Uldum Kær. Derfor kunne han i 1570 erne udføre et opstemningsprojekt af Gudenåen til forbedring af vandtilførslen til vandmøllen Bjerres Mølle. Dæmningen og en kro blev anlagt ved Aastedbro, og åen blev opstemt ca. 3 meter. Fra Aastedbro blev der etableret en kanal til Bjerres Mølle. Aastedbro blev spærret med en bom, så der skulle betales bompenge for at krydse Gudenåen her. Opstemningen betød, at engene langs Gudenåen ovenfor Aastedbro blev oversvømmet, og store dele af Uldum Kær blev sat under vand. I 1616 anlagde fæstebønderne en retssag, og der mødte vidner fra landsbyerne omkring det store Uldum Kær, som var sat under vand. Vidnerne berettede, at afdøde Claus Glambeck Stiprojektet og formidlingsprojektet blev støttet af den Lokale Aktions Gruppe i Hedensted, Fødevareministeriet og EU. Projektbeskrivelse havde bygget dæmningen, så Gudenåen ej længere sno sig i sit gamle Leje af Arilds Tid. Retsagen trak ud, og der blev ikke afsagt dom, så bønderne måtte leve med de oversvømmede enge i flere hundrede år. På et kort over Det Skanderborgske Rytterdistrikt fra 1724 ses, hvordan en stor del af kæret var oversvømmet (Lille Bag Søe) Det Kongelige Bibliotek Partnerskabsprojektet tager udgangspunkt i eksisterende stier og formidling, som foreslås forbedret via supplerende udlæg af afmærkede ruter, formidling, faciliteter m.v. samt nye formidlingstiltag, som dels vil rette fokus væsentligt mere på kærets store oplevelsespotentiale som et særligt del-landskab i Gudenå-sammenhængen. Derfor bygger partnerskabet også på den grundidé, at de mange positive erfaringer, der er høstet om samarbejde mellem private lodsejere og frivillige borgere gennem Uldum Kær-projektet kan yderligere styrkes og være et eksempelprojekt for andre partnerskaber langs Gudenåen. Nogle af de ønsker, der beskrives efterfølgende, har været drøftet i forbindelse med gennemførelsen af Uldumkær-projektet, men blev af forskellige grunde udskudt til senere gennemførelse. Partnerskabsprojektet er således også et udtryk for et ønske om at komplettere og yderligere styrke Uldumkærprojektet. Det er vigtigt at pointere, at adgang og formidling på private arealer udover naturbeskyttelseslovens almindelige adgangsregler beror på lodsejernes accept og medvirken. Denne projektbeskrivelse udtrykker først og fremmest en række ønsker fra partnerne. Om ønskerne efterfølgende kan indfries afhænger af den efterfølgende dialog med lodsejerne samt mulighederne for at opnå myndigheds-tilladelser. Partnerskabsprojektet rummer følgende del-elementer: 1. Anlæggelse af sti fra Mosevænget i Tørring til Ølholm Kærvej inkl. ny bro over Ølholm Bæk 2. Afmærkning af ringrute ved Ølholm ad Ølholm Kærvej 3. Anlæggelse af sti over Gudenåen nær Verdens Ende inkl. ny bro over Gudenåen 3

4 4. Træsti ved busholdepladsen på Kærvejen 5. Generel forbedring af stier 6. Flere borde/bænke-sæt spredt i området 7. 3-fløjet højskilt og toilet ved Ølholm 8. Fokus på arkæologi og tørvegravning, formidlet på Uldum Mølle 9. Etablering af guidekorps af frivillige 10. Mobil, digital formidling Partnerskabet har også drøftet følgende emner, der var enighed om, at holde uden for partnerskabet dog således, at andre grupper arbejder på at realisere disse emner, og at størst mulig grad af synergi er ønskeligt. Stiforbindelse med Gudenåens kilder og den store fredning langs Gudenåens øvre løb Kogræsserlaug i Uldum Kær Jernalderhus/sheltere Cykeludlejning Ad 1. Anlæggelse af sti fra Mosevænget i Tørring til Ølholm Kærvej inkl. ny bro over Ølholm Bæk Dette delprojekt var tæt på at blive realiseret i forbindelse med Uldum Kær-projektet. Således er der allerede fremstillet en bro til at føre stiforbindelsen over Ølholm Bæk. Det er nu ønsket, at denne bro opsættes, og at stiforbindelsen aftales med lodsejerne og anlægges. Der er en del blød bund, hvor der skal udlægges cykelgrus på tekstil-dug. Ligeledes vil en generel istandsættelse af Mosevængets yderste del være ønskelig. I bl.a. Uldum Kær har man flere steder anvendt Naturstyrelsens Skiltekoncept i signalfarver. Pælenes farve indikerer, om det er offentlige eller private arealer, man befinder sig på. Rød er statens arealer, sort anvendes på kommunale arealer og brun farve på private arealer. I praksis kan det have betydning for private lodsejeres medvirken til at skabe adgang, at man kan fortælle publikum om adgangsregler gennem pælefarver. Naturstyrelsens afmærkningskoncept. Yderst til venstre de høje piktogrampæle ved stiens begyndelse og de lavere ruteafmærkningspæle langs stie2 i midten A3-infotavler og til højre A2-infotavler 4 cm Hund i snor 6 cm 12 cm 135 cm 6 cm 4 cm 6 cm 10 cm 12 cm 24 cm 37 cm 4 cm A3 6 cm 4 cm 135 cm A4 135 cm 5 cm 4 cm 8,5 cm 90 cm 27 cm 33 cm 12,5 cm A2 60,4 cm 12,5 x 12,5 cm 12,5 x 12,5 cm Side Front 90 cm 37 cm 17 cm 12,5 x 12,5 cm Front Side Side Front Side 90 cm 12,5 x 12,5 cm 75 cm 75 cm 4

5 Ad 2. Afmærkning af ringrute ved Ølholm ad Ølholm Kærvej Ved at realisere dette delprojekt, bliver mulighederne for at gå en rundtur ved Ølholm indfriet. Ølholm Lokalråd er igang med at indrette Ølholm Bypark med bl.a. opholdsfaciliteter og grillhytte, så dette delprojekt samt stien fra Mosevænget vil skabe stor synergi med og understøtte nyetablerede initiativer fra frivillige kræfter i Ølholm. Ad 3. Anlæggelse af sti over Gudenåen nær Verdens Ende inkl. ny bro over Gudenåen Brugere af stierne gennem Uldum Kær fra Tørring til Uldum har efterspurgt en mulighed for at kunne variere oplevelsen med flere kortere ture. Hvis der etableres en stibro over Gudenåen ved Verdens Ende, vil der opstå mange muligheder for rundture og forskellige koblinger mellem lange og kortere ture. Arbejde med tørv i kæret, ca Nordkær Bro over Gudenåen Ad 4. Træsti ved busholdepladsen på Kærvejen Ved busholdepladsen på Kærvejen er der hyppige oversvømmelser af selve Kærvejen med cm vand, når høj vandstand medfører, at tørvegravene oversvømmes og løber sammen. Sker det om vinteren i frostvejr bliver Kærvejen yderligere farlig at færdes på til fods og på cykel pga. is. Derfor ønsker partnerskabet, at der etableres en hævet træsti i kanten langs Kærvejen, så man kan komme tørskoet over oversvømmelser og eventuelle tilfrosne områder. Træstien ønskes etableret i 1,5 meters bredde max cm over terræn over en strækning på 70 meter. Ad 5. Generel forbedring af stier Det har vist sig, at der især i våde perioder er vanskelighed med at komme frem til fugletårnet ved Verdens Ende, ligesom Ølholm Kærvej og vandre- 5

6 stien mellem Aale og Nordkær Bro også i perioder er svært fremkommelige. Der afsættes i budgettet midler til at udføre generelle forbedringer på stinettet i form af udlægning af grus og/eller barkflis. Ad 6. Flere borde/bænke-sæt spredt i området Før Uldum Kær-projektet blev gennemført, var det begrænset, hvor mange mennsker, der opholdt sig i kæret med rekreativt formål. Efter projektets gennemførelse er kæret blevet et yndet udflugtsmål. At det er lykkes skyldes ikke mindst etablering af faciliteter som bl.a. stier, udsigtstårne, shelter og toilet, som har bidraget til at gøre kærområdet tilgængeligt. En af de lokale formidlere beretter om nattergaleture med flere hundrede deltagere. Det vil øge publikums glæde ved at færdes i området, hvis der etableres endnu flere sidde-muligheder på udvalgte lokaliteter. Et af disse steder er Tørring Teltplads, der for få år siden blev etableret på arealet, der tidligere rummede Tørring Camping. Idag er det Støtteforeningen for Gudenåcentret, som på frivillig basis driver den kommunalt ejede teltplads, og overskuddet går til nye aktiviteter i Gudenåcentret. opholdsfaciliteter bl.a. grillhytte og P-plads. Ved etablering af en ringrute ad Ølholm Kærvej opstår en ny mulighed for at komme til faciliteterne i selve Kæret nemlig fra Byparken. Derfor ønskes der opstillet et tre-fløjet højskilt med oversigtskort over stier og faciliteter i kæret og med formidling af natur- og kulturhistorien, som knytter sig til Ølholm. Ølholm Bypark er forsynet med målerbrønd og kloakstik, hvorfor der ønskes opstillet et handicapvenligt toilet koblet til vand og kloak. På den måde faciliteres gæsterne i kæret med endnu en mulighed for et toilet ved stinettet, der kobler de omliggende byer med kæret. Ad 8. Fokus på arkæologi og tørvegravning, formidlet på Uldum Mølle samt etaterstykke om Uldum Pigen Uldum Kær er i Gudenåsammenhæng bl.a. specielt ved de mange oldtidsfund, der er gjort på kanten af kæret i form af hustomter samt fund af skeletter i mosen bla. kraniet fra Uldum-pigen, der blev fundet ved tørvegravning i Og netop tørvegravning er en anden af de aktiviteter, som gør kæret til noget ganske særligt. Uldum Mølle, der drives af frivillige, har formidlet bl.a. fundet af Uldum Pigen og tørvegravningen. Men der er behov for at give dennne formidling et Ad 7. 3-fløjet højskilt og toilet ved Ølholm Ølholm Lokalråd har indgået en 20-årig aftale med Hedensted Kommune om leje af et offentligt område midt i Ølholm by kaldet Ølholm Bypark (se ad 2). Lokalrådet er ved at indrette området med 6

7 væsentligt løft bl.a. i samarbejde med professionelle museumsfolk og Panum-instituttet, hvor skeletfundene fra Uldum Kær opbevares. En frivillig-gruppe med deltagelse af Børneteaterforeningen Lille Stjerne har besluttet at indlede forberedelserne til opførelse af en teaterforestilling om Uldum-pigen. Forestillingen planlægges afviklet første gang i 2014, men kunne måske efterfølgende blive en tradition. Uldum Mølle Ad 9. Etablering af guidekorps af frivillige Med gennemførelsen af Uldum Kær-projektet kom der fokus på områdets store naturværdier og kulturhistorie. Formidlingen i form af folder og oversigtstavler med info om natur- og kultur tiltrækker publikum, men den levende formidling ønskes også opgraderet. Alle steder langs Gudenåen arbejder forskellige formidlingsinstitutioner med guidede fortælleture, men det er ofte på meget frivillig basis, når der ses bort fra enkelte offentlige arrangementer, der planlægges og afholdes af f.eks. kulturhistoriske museer og interesseorganisationer, myndigheder o.lign. Træstier i Uldum Kær Der er i f.eks. Søhøjlandet arbejdet meget på at skabe et koncept for historiefortælling, hvor grupper af besøgende kan rekvirere en levende historiefortæller mod brugerbetaling. Konceptet sikrer, at publikum får en kvalificeret historiefortæller til at komme på et ønsket tidspunkt, og at det sker på en måde, så tilbuddet markedsføres centralt fra turistbureauerne. Turistbureauerne fremsender kontrakt til kunden og honorar til historiefortælleren indberettes til Skat. Gruppen af historiefortællere tilbydes løbende kompetanceudvikling gennem møder og arrangementer. Michael Laursen 7

8 Ad 10. Mobil, digital formidling Som et supplement til den øvrige formidling er der fremsat ønske om etablering af digital formidling i form af podcasts, som hentes til publikums personlige smartphones via QR-koder. Den digitale formidling giver mening, hvor der er gode telefonsignaler, hvilket især gør sig gældende ved byerne Tørring og Uldum, men de forskellige mobilselskabers dækningskort lover dog også, at der vil være dækning i hele Uldum Kær. Den mobile, digitale formidling udføres i det samme koncept som alle andre GudenaaPartnerskaber. Det vil sige, at historierne indlæses sammen med udvalgte illustrationer på HistoriskAtlas.dk. Endvidere speakes historierne på dansk og engelsk. Historier, Uldum-pigen kraniet af en årig pige fundet ved tørvegravning i Mosen som offersted Både fra bondestenalderen og fra ældre jernalder er der i kæret gjort fund af ofrede oldsager. Umiddelbart efter overgangen fra jægerstenalder til bondestenalder for snart år siden har man henlagt 4 slebne flintøkser og i jernalderen lerkar sandsynligvis med fødevarer til de højere magter i mosen. At det ikke altid var nok med ofringer af genstande vidner gentagne fund af menneskeskeletter om. Der er således optegnelser om skeletfund fra 1877, 1913 og TDC s dækningskort for Uldum Kær billeder og speaks er dermed også tilgængelige fra Historisk Atlas applikation, fra OplevGudenaa.dk, og de kan hentes via QR-koder opsat i landskabet. En engelsk version af digitale historier vil gøre produktet anvendeligt for folk, som ikke taler/forstår dansk. Her tænkes ikke alene på turister, men også på udenlandske ansatte i danske virksomheder, udenlandske studerende og nydanskere. 8

9 Ågade Parkering Informationscenter i Uldum Kær Oversigtskort Informationstavle Hjortsvang Museum Statuskort, friluftsliv Aale Museum/attraktion Toilet Rasteplads Shelter Fugletårn Teltplads for kano- og kajaksejladsen Startsted for kano- og kajaksejlads Kanoudlejning Bil- og cykelrute rundt om kæret Adgang i bil til P-plads Adgang til fods Boringholm Adgang til fods og på cykel Vandre- og cykelruten Tørring-Uldum Vandre- og cykelstier Nordkær Bro Vandrestier 0 1km Uldum Fugletårn Verdens Ende Bredgade Tørring Bro Ølholm Bro Uldum Mølle 9

10 Ågade Parkering Informationscenter i Uldum Kær Oversigtskort Informationstavle Hjortsvang Museum Projektkort, friluftsliv Aale Museum/attraktion Toilet Rasteplads Shelter Fugletårn Teltplads for kano- og kajaksejladsen Startsted for kano- og kajaksejlads Kanoudlejning Bil- og cykelrute rundt om kæret Adgang i bil til P-plads Adgang til fods Boringholm Adgang til fods og på cykel Vandre- og cykelruten Tørring-Uldum Vandre- og cykelstier Vandrestier 0 1km Nordkær Bro Træsti langs Kærvejen Uldum Fugletårn Verdens Ende Sti over Gudenåen Bredgade Tørring Bro Ølholm Bro Sti over Ølholm Bæk Sti på Ølhom Kærvej Uldum Mølle Udstillinger på Uldum Mølle Information og toilet i Ølholm Bypark 10

11 Anlægs- og driftsbudget Anlægsbudgettet tager udgangspunkt i gældende pislister og erfaringstal fra andre tilsvarende projekter. Det tilstræbes ved indkøb til projektet at købe velkendte og robuste ting, som medfører så få driftsomkostninger som muligt. I forbindelse med udførelsen af anlægsopgaverne inddrages de frivillige kræfter, hvor det er oplagt. Endvidere supporteres den frivillige indsats ved bidrag fra professionelle håndværkere, som står for vejledning og instruktioner til de frivillige. Der er budgetteret med en frivillig indsats i anlægsopgaven svarende til ca. 300 timer. Indsatsen leveres af frivillige fra områdets lokalråd under koordinering af Uldum Fællesråd. Allerede i dag er der etableret et frivilligt tilsyn med faciliteter i Uldum Kær via Uldum Kær Naturlaug. De frivillige har også givet tilsagn om, at ville stå for det løbende tilsyn med afmærkninger m.v., der følger af dette partnerskab. Tilsynet består i en organiseret årlig gennemgang af ruter og faciliteter, og i den udstrækning de frivillige ikke selv kan udføre småreparationer etc. vil det være muligt at rekvirere hjælp fra Hedensted Kommune. Drift og renholdelse af toilettet i Ølholm Bypark står Ølholm Lokalråd for. Hedensted Kommune er back-up på driften for så vidt angår kommunale og private arealer. Budget for etablering af et grønt partnerskab i Uldum Kær Alle priser er ekskl. 25 % moms Honorar/udførelse Intern løn Materialer Sum Planlægning Konsulent, ansøgninger/tilladelser Konsulent, afmærkninger/tovholderi Konsulent, regnskab og afrapportering Projektansættelse, kommunal indsats Frivilligt arbejde, montage Planlægning Anlægsarbejde meter a Sti over Ølholm Bæk Udbedring af Mosevænget Bro over Ølholm Bæk Placering af bro over Ølholm Bæk Sti på Ølholm Kærvej Sti over Gudenåen Bro over Gudenåen Placering af bro over Gudenåen Træsti langs Kærvejen Etablering af toilet, Ølholm Bypark Forefaldene stiforbedringer Anlægsarbejde i alt Andre leverandørydelser stk a Borde/bænke-sæt Piktogrampæle Ruteafmærkningspæle Nedgravnng af borde/bænke-sæt Nedgravning af pæle Standardpiktogrammer Specialpiktogrammer Montering af piktogrammer Andre leverandørydelser i alt Materialer, inventar, udstyr, maskiner Manuskript og rekvisitter til Uldum-teater gt arbejde, anlægsfasen Frivilligt arbejde, anlægsfasen timer Materialer, inventar, udstyr, maskiner i alt timer largøring, toilet i Ølholm Klargøring, Bypark toilet i Ølholm Bypark 32 Rejser/transport 32 km a edgravning af bordebænke Nedgravning og pæle af bordebænke og pæle 210 Div. kørselsudgifter 210 i projektperioden , ontering af skilte og piktogrammer Montering af skilte og piktogrammer 87 Transport 87af materialer , gt arbejde, anlægsfasen Frivilligt i alt arbejde, i timeranlægsfasen i alt i timer 315 Rejser/transport, 315 i alt Fortsættes på næste side Formidling og information stk a ieringsforslag Finansieringsforslag timer a timer a Opgr. af formidlingsflader, A3-tavler aturstyrelsen Naturstyrelsen Opgr af formidlingsflader, højskilte ldum Kær projektet, brouldum Kær projektet, bro Nye A3-tavle-stativer riluftsrådet Friluftsrådet Nye A3-formidlingsflader, kort edensted Kommune, intern Hedensted løn Kommune, intern løn Nyt trefløjet højskilt ved Ølholm Bypark

12 Andre leverandørydelser i alt Materialer, inventar, udstyr, maskiner Manuskript og rekvisitter til Uldum-teater Fortsat Materialer, fra forrige inventar, side udstyr, maskiner i alt Rejser/transport km a Div. kørselsudgifter i projektperioden , Transport af materialer , Rejser/transport, i alt Formidling og information stk a Opgr. af formidlingsflader, A3-tavler Opgr. af formidlingsflader, højskilte Nye A3-tavle-stativer Nye A3-formidlingsflader, kort Nyt trefløjet højskilt ved Ølholm Bypark Nye formidlingsflader, 3-fl. højskilt Vejviser-skilte ved Ølholm Skilteflader til vejviserskilte Layout og indkøb af illustrationer Nedgravning af tavlestativer Nedgravning af vejvisere Montage af skilteflader Udstilling om arkæologi Udstilling om tørvegravning Opbygning af korps af historiefortællere Mobile digitale fortællinger Validering/redigering og studietid Fremstilling af QR-koder m.v Opgradering og tryk af ny folder Formidling og information i alt Revision Fremstillingsomkostninger i alt ekskl. moms Nørtoft Da Uldum Kær-projektet blev udført, blev der udgivet en projektfolder som bl.a. redegjorde for anlægsarbejderne i kæret. Det er ønsket, at folderen omskrives til en formidlingsfolder. Folderen skal alligevel revideres i forbindelse med afmærkning af nye stier m.v. 12

13 Digital formidling Flere steder langs Gudenåen er der etableret digital formidling, hvor man via mobiltelefonen kan ringe til en historie eller scanne en QR-kode, som leder til en hjemmeside med historier, videoer, billeder, lydfiler etc. Den digitale formidling vil i de kommende år blive videreudviklet og drage fordel af de teknologiske landvindinger, der hele tiden foregår. Det er oplagt at etablere formidling via de meget fleksible muligheder, der knytter sig til, at publikum selv er i besiddelse af det nødvendige værktøj den moderne smartphone med indbygget gps. Og ejerskab af smartphones breder sig hastigt for tiden. Blandt de største svagheder kan nævnes den meget variende dækning af mobilsignalet, behovet for at kunne oplade mobiltelefonenerne og til en vis grad omkostningerne til at downloade information. Mobil digital formidling kan supplere opsætning af infotavler, brochurer og udstillinger, men ikke erstatte disse måder at formidle på, som hver især har deres styrker og svagheder. Det er vigtigt, at digital formidling designes til målgrupper og til de platforme, publikum anvender smartphones, tablets, PC ere, storskærme etc. Generelt er mobile websites bredere anvendelige end applikationer, der skal designes i flere udgaver til et udvalg af mobile styresystemer i de forskellige typer af smartphones. Mobile websites er som nævnt afhængige af mobilsignal, hvilket kan være en svaghed flere steder langs Gudenåen især i landdistrikterne mellem de større bysamfund. OplevGudenaa.dk og QR-koder I Søhøjlandet har OplevSøhøjlandet med økonomiske bidrag fra bl.a. Landdistrikspuljen under By- og Boligministeriet, Region Midtjylland og Den Europæiske Regionalfond gennemført et større partnerskabsprojekt om digital formidling sammen med Midtjysk Turisme, VisitSkanderborg, AQUA, Naturstyrelsen og Skanderborg Kommune. Produktet OplevGudenaa.dk er et mobilt website til visning på smartphones. Publikum kan via smartphonen hente geo-koordinerede natur- og kulturhistorier indlæst af f.eks. museer på HistoriskAtlas.dk viden om faciliteter i landskabet (data fra UdiNaturen.dk og Visitdenmark) og se det hele på baggrund af nyudviklede digitale kort fra Geodatastyrelsen. OplevGudenaa.dk drives idag af projektet OplevGudenaa.OplevGudenaa vil arbejde videre med digital formidling i det allerede lagte spor herunder evt. en udvikling af applikationer, som muliggør, at man hjemmefra kan downloade en vis mængde data til brug i områder med dårlig mobildækning. Det vil sige, at formidlingsinstitutioner langs Gudenåen opfordres til at fremstille ny formidling efter de principper, som anvendes i HistoriskAtlas.dk, og de opfordres til at indlæse digital formidling på netop denne platform. Dermed er der sikret automatisk visning på Oplev- Gudenaa.dk, og der skabes synergi for publikum, som kun behøver at forholde sig til een visningsmulighed for oplevelser langs Gudenåen. 13

Et grønt partnerskab om Trækstien ved Bjerringbro. Maj 2014

Et grønt partnerskab om Trækstien ved Bjerringbro. Maj 2014 Et grønt partnerskab om Trækstien ved Bjerringbro Maj 2014 1 Indholdsfortegnelse Baggrunden for projektet Baggrunden for projektet 2 Projektbeskrivelse 3 Formidlingsindsats 4 Digital formidling 6 Oversigtskort

Læs mere

Et grønt partnerskab om Trækstien ved Vejerslev Skov. Oktober 2012

Et grønt partnerskab om Trækstien ved Vejerslev Skov. Oktober 2012 Et grønt partnerskab om Trækstien ved Vejerslev Skov Oktober 2012 1 Indholdsfortegnelse Indledning 2 Projektbeskrivelse 3 Formidling 4 Trækstien 5 Tilladelser m.v. 7 Budget for stier og formidling 8 Forsidebillede:

Læs mere

Et grønt partnerskab om Trækstien ved Vejerslev Skov. Oktober 2012

Et grønt partnerskab om Trækstien ved Vejerslev Skov. Oktober 2012 Et grønt partnerskab om Trækstien ved Vejerslev Skov Oktober 2012 1 Indholdsfortegnelse Indledning 2 Projektbeskrivelse 3 Formidling 4 Trækstien 5 Tilladelser m.v. 7 Budget for stier og formidling 8 Forsidebillede:

Læs mere

Notat til anvendelse ved myndighedsbehandling efter strandbeskyttelseslinien. Det grønne partnerskab om Kyststien ved Hov

Notat til anvendelse ved myndighedsbehandling efter strandbeskyttelseslinien. Det grønne partnerskab om Kyststien ved Hov Notat til anvendelse ved myndighedsbehandling efter strandbeskyttelseslinien Det grønne partnerskab om Kyststien ved Hov Marts 2014 1 Indledning I forbindelse med myndighedsbehandlingen efter strandbeskyttelseslinien

Læs mere

Ansøgning - Stier i Videbæk

Ansøgning - Stier i Videbæk 23. marts 2015 Videbæk Borgerforening Ansøgning - Stier i Videbæk Videbæk Borgerforening ønsker flere borgere på byens stier Ringkøbing-Skjern kommune søges om: Etablering af nogle nye stistrækninger i

Læs mere

Udvikling af Nørreådalen - aktive beboere og landsbyer i ådalen. Visions- og idékatalog for udviklingen i ådalen 2012 2022

Udvikling af Nørreådalen - aktive beboere og landsbyer i ådalen. Visions- og idékatalog for udviklingen i ådalen 2012 2022 Udvikling af Nørreådalen - aktive beboere og landsbyer i ådalen Visions- og idékatalog for udviklingen i ådalen 2012 2022 UDKAST 21. marts 2012 1 1. Introduktion til Kataloget Visions- og idékataloget

Læs mere

Et grønt partnerskab. sydvest for Mossø

Et grønt partnerskab. sydvest for Mossø Et grønt partnerskab om stier og formidling sydvest for Mossø September 2013 1 Indholdsfortegnelse Indledning 2 Projektbeskrivelse 4 Projektområdet, oversigtskort 8 Statuskort, friluftsliv 9 Projektkort,

Læs mere

Rekreative stier. Velkommen til konferencen. Konference for alle med interesse for at etablere stier

Rekreative stier. Velkommen til konferencen. Konference for alle med interesse for at etablere stier Velkommen til konferencen Rekreative stier Konference for alle med interesse for at etablere stier Den 5. oktober 2011 Kl. 9.30-16.00 Comwell Roskilde Stier i natur, landskaber og grønne områder giver

Læs mere

Rideskov i Hodsager Plantage

Rideskov i Hodsager Plantage Rideskov i Hodsager Plantage Projektbeskrivelse Projektleder: MJ Senest revideret: 4/2-15 Version: 2 Projektejer Projektleder Erik Skibsted Herning Kommune, Natur og Grønne Områder Enghavevej 10 7400 Herning

Læs mere

Sti over Bagges Dæmning

Sti over Bagges Dæmning Sti over Bagges Dæmning Projektbeskrivelse 17. september 2010 En sti over Bagges Dæmning vil skabe en enestående mulighed for at færdes tæt på Ringkøbing Fjord og opleve landskabet og naturen uden at forstyrre

Læs mere

Projektbeskrivelse. Projekt nr. 2.2.1.1 Vejviserskilte til det overordnede stisystem

Projektbeskrivelse. Projekt nr. 2.2.1.1 Vejviserskilte til det overordnede stisystem Projekt nr. 2.2.1.1 Vejviserskilte til det overordnede stisystem Oplevelsen af Nationalpark Mols Bjerge til fods og på cykel giver den besøgende en helt unik og stærk oplevelse af områdets særegne landskab

Læs mere

Projektoversigt Naturpark Vesterhavet Januar 2014

Projektoversigt Naturpark Vesterhavet Januar 2014 Projektoversigt Naturpark Vesterhavet Januar 2014 Aktivitet Beskrivelse Tovholder Prioritet (høj 1- lav 3) Frist Budget + finansiering Turisme Digital oplevelsesformidling i Destination Sydvestjylland

Læs mere

GudenåKortets formål og arkitektur

GudenåKortets formål og arkitektur GudenåKortets formål og arkitektur Beskrivelse af formålet med GudenåKortet og af dets afsendere, målgruppe samt snitfladen mellem GudenåKortet og www.oplevgudenaa.dk Version 2-20. december 2013 Formål

Læs mere

Screening af naturhistorien med henblik på de gode historier. Fortælle om hvorfor Espe skov er lavet og hvorfor der skal laves mere skov i Danmark.

Screening af naturhistorien med henblik på de gode historier. Fortælle om hvorfor Espe skov er lavet og hvorfor der skal laves mere skov i Danmark. Ideer og ønsker til naturstien fra borgerne ved offentlig møde 6. oktober Lokalitet Friluftsliv og motion (herunder faciliteter, som understøtter benyttelsen, samt adgangsforhold) Koordinering med Masterplan

Læs mere

GudenaaPartnerskaber

GudenaaPartnerskaber GudenaaPartnerskaber Hvad er et grønt partnerskab? Lokale grønne partnerskaber: Miljøministeriet har afsat 5 mio. kr. om året i perioden 2010-2015 (50 % op =l 400.000 kr. ekskl. moms) Grønne partnerskaber

Læs mere

Natur og Miljø Sagsbehandler: Keld Rasmussen Sagsnr P Dato: Oplæg til udarbejdelse af helhedsplan for Fyel Mose-området

Natur og Miljø Sagsbehandler: Keld Rasmussen Sagsnr P Dato: Oplæg til udarbejdelse af helhedsplan for Fyel Mose-området Natur og Miljø Sagsbehandler: Keld Rasmussen Sagsnr. 01.05.00-P00-12-17 Dato:17.8.2017 Oplæg til udarbejdelse af helhedsplan for Fyel Mose-området Indledning og baggrund Sammenhæng med øvrige planer i

Læs mere

Hvor skal stien føre hen og hvem skal bruge den? V/ Casper Lindemann, Friluftsrådet

Hvor skal stien føre hen og hvem skal bruge den? V/ Casper Lindemann, Friluftsrådet Hvor skal stien føre hen og hvem skal bruge den? V/ Casper Lindemann, Friluftsrådet 1 Disposition Formål Stiens forløb Analyser Stityper og valg af underlag Stiens dimensioner Faciliteter og støttepunkter

Læs mere

Velkommen til Aale - Hjortsvang. - aktive landsbyer i hjertet af Danmark - midt i landlige og fredelige omgivelser

Velkommen til Aale - Hjortsvang. - aktive landsbyer i hjertet af Danmark - midt i landlige og fredelige omgivelser Velkommen til Aale - Hjortsvang - aktive landsbyer i hjertet af Danmark - midt i landlige og fredelige omgivelser 2 Med denne folder vil vi gerne byde dig velkommen og give dig et indblik i lokalområdet

Læs mere

Nyhedsbrev 27. januar 2014

Nyhedsbrev 27. januar 2014 Nyhedsbrev 27. januar 2014 Det grønne partnerskab om Kyststien ved Hov Det er længe siden, at det grønne partnerskab bag kyststien ved Hov har informeret om de planer og idéer, som partnerskabet gerne

Læs mere

FRILUFTSLIV OG AKTIVITETSSTEDER I SLAGELSE KOMMUNE:

FRILUFTSLIV OG AKTIVITETSSTEDER I SLAGELSE KOMMUNE: FRILUFTSLIV OG AKTIVITETSSTEDER I SLAGELSE KOMMUNE: Områder hvor Friluftsrådet har været aktivt med: 1: NATURRASTEPLADSEN VED HALSSKOV: Efter bygning af broen, var der et museum om byggeriet og spændende

Læs mere

Plads for aktive borgere i Alken - et grønt partnerskab inden for bygrænsen

Plads for aktive borgere i Alken - et grønt partnerskab inden for bygrænsen Plads for aktive borgere i Alken - et grønt partnerskab inden for bygrænsen Indledning: Alken- borgerne har gennem mange år haft tradition for at skabe rammer og rum gennem fællesskaber. Med denne projektbeskrivelse

Læs mere

Oversigt over kommende projekter i Naturpark Vesterhavet januar 2014

Oversigt over kommende projekter i Naturpark Vesterhavet januar 2014 Oversigt over kommende projekter i Naturpark Vesterhavet januar 2014 Aktivitet Beskrivelse Ansvarlig Prioritet (høj 1- lav 3) Frist Budget Turisme Blå Flag information om og markedsføring af rene strande

Læs mere

Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Brøndby d. 1. November 2012

Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Brøndby d. 1. November 2012 Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Brøndby d. 1. November 2012 Friluftsrådet mere natur - mere friluftsliv Tips- og Lottomidler fra Danske Spil Tips- og Lottomidler til Friluftslivet er en del af overskuddet

Læs mere

Rideskov i Hodsager Plantage

Rideskov i Hodsager Plantage Rideskov i Hodsager Plantage Projektbeskrivelse Projektleder: MJ Senest revideret: 4/9-14 Version: 1 Projektejer Erik Skibsted Herning Kommune, Natur og Grønne Områder Enghavevej 10 7400 Herning Tlf: 9628

Læs mere

Faaborg - tættere på hav og natur

Faaborg - tættere på hav og natur Faaborg - tættere på hav og natur Faaborg Faaborg er omgivet af større naturområder og sammen med byens kystnære beliggenhed giver det et særdeles godt udgangspunkt for mange rekreative aktiviteter. Faaborgs

Læs mere

Himmelbjergruten. sti nord om søerne mellem Ry og Silkeborg. Projektbeskrivelse for et grønt partnerskab om oplevelser, tilgængelighed og formidling

Himmelbjergruten. sti nord om søerne mellem Ry og Silkeborg. Projektbeskrivelse for et grønt partnerskab om oplevelser, tilgængelighed og formidling Himmelbjergruten sti nord om søerne mellem Ry og Silkeborg Projektbeskrivelse for et grønt partnerskab om oplevelser, tilgængelighed og formidling December 2012 Himmelbjergruten sti nord om søerne mellem

Læs mere

Tilskud til naturpleje og friluftsliv 2016

Tilskud til naturpleje og friluftsliv 2016 Tilskud til naturpleje og friluftsliv 2016 Vejledning og ansøgningsskema Har du en god idé? I 2016 er det igen muligt af få tilskud til naturpleje, naturgenopretning og friluftsprojekter i Hedensted Kommune.

Læs mere

Et grønt partnerskab. Odden i Silkeborg By. om naturoplevelser og aktiviteter på. Februar 2013

Et grønt partnerskab. Odden i Silkeborg By. om naturoplevelser og aktiviteter på. Februar 2013 Et grønt partnerskab om naturoplevelser og aktiviteter på Odden i Silkeborg By Februar 2013 1 Indholdsfortegnelse Indledning 2 Hvad er Odden? 3 Ideer, som indgår i partnerskabet 6 Projektbeskrivelse 8

Læs mere

Frivillighed og borgerinddragelse - hvordan giver vi borgeren ejerskab?

Frivillighed og borgerinddragelse - hvordan giver vi borgeren ejerskab? Frivillighed og borgerinddragelse - hvordan giver vi borgeren ejerskab? Mads Ellegaard, Friluftsrådet For alle midt imellem barndom og alderdom gælder, at naturkontakt har positiv betydning for humøret,

Læs mere

Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Herning d. 15. marts 2012

Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Herning d. 15. marts 2012 Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Herning d. 15. marts 2012 Friluftsrådet mere natur - mere friluftsliv Tips- og Lottomidler fra Danske Spil Tips- og Lottomidler til Friluftslivet er en del af overskuddet

Læs mere

De gode historier om Gudenåen

De gode historier om Gudenåen De gode historier om Gudenåen anbefalinger om formidling Version 1.0, september 2014 1 OplevGudenaa baggrund og idé med projektet Til glæde for alle der har lyst til at færdes på eller ved Gudenåen vil

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Natur- og Kulturdatabasen for Søhøjlandet. [01.01.2008-31.12.2011] Journalnummer: 1-33-76-23-21-08. Kontraktens parter

Resultatkontrakt. Vedrørende. Natur- og Kulturdatabasen for Søhøjlandet. [01.01.2008-31.12.2011] Journalnummer: 1-33-76-23-21-08. Kontraktens parter Resultatkontrakt Vedrørende Natur- og Kulturdatabasen for Søhøjlandet [01.01.2008-31.12.2011] Journalnummer: 1-33-76-23-21-08 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg

Læs mere

ANSØGNING TIL FRILUFTSRÅDET. Fra Skjoldungeland til Nationalpark

ANSØGNING TIL FRILUFTSRÅDET. Fra Skjoldungeland til Nationalpark Oktober 2012 ANSØGNING TIL FRILUFTSRÅDET Fra Skjoldungeland til Nationalpark På de sidste bestyrelsesmøder i nationalparkprojekt Skjoldungelandet er det vurderet, at fortsat udviklings- og forankringsarbejde

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Natur- og Kulturdatabasen for Søhøjlandet. [01.01.2008-31.12.2009] Journalnummer: 1-33-76-23-21-08. Kontraktens parter

Resultatkontrakt. Vedrørende. Natur- og Kulturdatabasen for Søhøjlandet. [01.01.2008-31.12.2009] Journalnummer: 1-33-76-23-21-08. Kontraktens parter Resultatkontrakt Vedrørende Natur og Kulturdatabasen for Søhøjlandet [01.01.200831.12.2009] Journalnummer: 13376232108 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg 26

Læs mere

Høringssvar til Helhedsplan for Haraldsted Sø og Gyrstinge Sø

Høringssvar til Helhedsplan for Haraldsted Sø og Gyrstinge Sø Høringssvar til Helhedsplan for Haraldsted Sø og Gyrstinge Sø Indsendt af Foreningen Oplevelsesstiens Venner. CVR nr. 35 32 41 78 Den 6. november 2015 Til Ringsted Kommune, Teknik og Miljø og til orientering

Læs mere

Kong Valdemars Jagtslot

Kong Valdemars Jagtslot Kong Valdemars Jagtslot Det lille middelaldervoldsted Kong Valdemars Jagtslot ligger i engen langs den tidligere mere vandrige Stensby Møllebæk, som gennem Malling Kløft udmunder i Storstrømmen. Det smukke

Læs mere

Integrerede planprojekter og stiplanlægning erfaringer fra DIAPLAN

Integrerede planprojekter og stiplanlægning erfaringer fra DIAPLAN Integrerede planprojekter og stiplanlægning erfaringer fra DIAPLAN Lone Kristensen Lektor i Landskabsforvaltning, Skov & Landskab, Københavns Universitet Indholdet Noget Diaplan og dets organisering og

Læs mere

Om Natur- og friluftsstrategien side 3. Vision. side 3. 6 indsatsområder. side 3. 1. Beskyttelse af naturen.. side 4. 2. Adgang til naturen.

Om Natur- og friluftsstrategien side 3. Vision. side 3. 6 indsatsområder. side 3. 1. Beskyttelse af naturen.. side 4. 2. Adgang til naturen. 1 INDHOLD Om Natur- og friluftsstrategien side 3 Vision. side 3 6 indsatsområder. side 3 1. Beskyttelse af naturen.. side 4 2. Adgang til naturen. side 5 3. Bynære rekreative områder. side 6 4. Formidling

Læs mere

Velkommen i kano og kajak på Gudenåen!

Velkommen i kano og kajak på Gudenåen! Gudenåkomitéen 1 Velkommen i kano og kajak på Gudenåen! Brochuren vil hjælpe dig med at skabe et overblik over de informationer og faciliteter, som gør sejladsen i Gudenåsystemet til en god oplevelse for

Læs mere

Udkast til tilladelse til etablering af sti og gangbro over Ølholm Bæk mellem Ølholm Kær og Tørring Fælled

Udkast til tilladelse til etablering af sti og gangbro over Ølholm Bæk mellem Ølholm Kær og Tørring Fælled Hedensted Kommune Natur og Miljø afdelingen Tjørnvej 6, 7171 Uldum Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Lene Kofoed Dir: 79755628 Mob: 51724602 e-mail: Lene.Kofoed @Hedensted.dk Sagsnr. 06.02.16-P19-1-15

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Projektet Hærvejen -- et moderne oplevelsesrum med historiske rammer

Resultatkontrakt. Vedrørende. Projektet Hærvejen -- et moderne oplevelsesrum med historiske rammer Resultatkontrakt Vedrørende Projektet Hærvejen -- et moderne oplevelsesrum med historiske rammer 1.7.2008-28.2.2011 Journalnummer: 1-33-76-23-20-08 1-33-76-21-10-08 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM)

Læs mere

Giv naturen en hånd - Danmarks Fredede områder

Giv naturen en hånd - Danmarks Fredede områder Giv naturen en hånd - Danmarks Fredede områder DN s fredningsskilte i fredede områder - Arbejdsplan Som led i projektet Fredninger i Danmark arbejder DN med formidlingsprojekter i en række af vores fredede

Læs mere

Formidling af fortidsminder i Vordingborg kommune. Naturnetværksmøde 29. februar 2012

Formidling af fortidsminder i Vordingborg kommune. Naturnetværksmøde 29. februar 2012 Formidling af fortidsminder i Vordingborg kommune Naturnetværksmøde 29. februar 2012 Hvorfor beskæftige sig med formidling af fortidsminder? Synliggøre og fremme forståelsen for vores fælles kulturarv

Læs mere

D. 17. november 2013 Høringssvar til Tillæg nr. 4 Stiplan til Kommuneplan 2013 Danmarks Naturfredningsforening i Slagelse Kommune afgiver høringssvar til Slagelse Kommunes forslag til Tillæg nr. 4 til

Læs mere

BILAG 1 PROJEKTBESKRIVELSE

BILAG 1 PROJEKTBESKRIVELSE FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE BILAG 1 PROJEKTBESKRIVELSE SUPERCYKELSTI ÅRSLEV-ODENSE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk 1 Baggrund og formål

Læs mere

Hedebostien finansiering og jorderhvervelse

Hedebostien finansiering og jorderhvervelse Pkt. 315 Hedebostien finansiering og jorderhvervelse Sagsnr. 68849 Byrådet Lukket punkt Resume Arbejdsmarkedets Feriefond og Nordea-fonden har givet tilsagn om støtte på i alt 11,3 mio. kroner til realisering

Læs mere

GudenåStierne. og Vandvejen. Version 1.1. Oktober 2013

GudenåStierne. og Vandvejen. Version 1.1. Oktober 2013 GudenåStierne og Vandvejen Version 1.1. Oktober 2013 1 Indholdsfortegnelse Gudenåen 3 Forprojekt om GudenåStierne 3 3 Sammenhængen til Vandvejen Begrebsafklaring 4 OplevGudenaa Til glæde for alle der har

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. [Hærvejen en international destination for cykel- og vandreturisme]

Resultatkontrakt. Vedrørende. [Hærvejen en international destination for cykel- og vandreturisme] Resultatkontrakt Vedrørende [Hærvejen en international destination for cykel- og vandreturisme] [1. januar 2013-31. oktober 2014] Journalnummer: 1-33-76-23-14-11 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM)

Læs mere

Oprindeligt er vejen ned over åen en vej der er brugt af bønderne i Olding når de skulle ud til

Oprindeligt er vejen ned over åen en vej der er brugt af bønderne i Olding når de skulle ud til Notat om nedlæggelse af overkørsel nr. 199 på jernbanen Kibæk-Skjern. Herning den 05-08-2015/ngoga Nedlæggelse af overkørsel 199 konflikter med naturbeskyttelseslovens 26 a om nedlæggelse af gennemgående

Læs mere

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010 Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å Oktober 2010 Kort om konceptet Borgerinddragelse og lokal forankring har været centrale elementer i det hidtidige arbejde med Nationalpark

Læs mere

Natur skaber synergi! V./ Jesper Gersholm Formand for Teknisk Udvalg, Næstved Kommune

Natur skaber synergi! V./ Jesper Gersholm Formand for Teknisk Udvalg, Næstved Kommune Natur skaber synergi! V./ Jesper Gersholm Formand for Teknisk Udvalg, Næstved Kommune Disposition Kommunernes nye rolle Skovrejsning - synergi med sundhed Friluftsguiden - et nyt redskab! Spørgsmål Kommunernes

Læs mere

Ansøgning til cykelpulje - bilag 1

Ansøgning til cykelpulje - bilag 1 Aalborg Kommune Ansøgning til cykelpulje - bilag 1 Vadum Banesti - porten mellem storbyen og vestkysten COWI A/S Cimbrergaarden Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 wwwcowidk

Læs mere

Sundhedsprojekt. Københavns nye Bevægelsesrum. Bilag 1 - web

Sundhedsprojekt. Københavns nye Bevægelsesrum. Bilag 1 - web Sundhedsprojekt Københavns nye Bevægelsesrum Bilag 1 - web 1 Overordnet projektbeskrivelse Sundhedsprojektet Københavns nye Bevægelsesrum Formål Projektleder Dato 28.10.08 At udvikle og etablere faciliteter

Læs mere

Ny Naturvejlederordning fra 2016

Ny Naturvejlederordning fra 2016 Ny Naturvejlederordning fra 2016 Samarbejdspartnere Center for Børn og Undervisning Center for Kultur, Frivillighed og Borgerservice Center for Teknik og Miljø Østsjællands Museum Stillingen er normeret

Læs mere

Projektbeskrivelse for et Å-aktivitetscenter ved Skovlyst i Langå. december 2014

Projektbeskrivelse for et Å-aktivitetscenter ved Skovlyst i Langå. december 2014 Projektbeskrivelse for et Å-aktivitetscenter ved Skovlyst i Langå december 2014 1 Indholdsfortegnelse Indledning 2 Baggrunden for projektet 3 Projektbeskrivelse 4 Formidlingsindsats, tavler, digitale historier

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte til lokale projekter og arrangementer fra Nationalpark Vadehavet

Vejledning til ansøgning om støtte til lokale projekter og arrangementer fra Nationalpark Vadehavet Marts 2017 Vejledning til ansøgning om støtte til lokale projekter og arrangementer fra Nationalpark Vadehavet Indledning Nationalpark Vadehavet yder støtte i form af mindre beløb* til ikke-kommercielle

Læs mere

SKOVBYSKOVEN ET LOKALT GRØNT PARTNERSKAB

SKOVBYSKOVEN ET LOKALT GRØNT PARTNERSKAB Til Skanderborg Kommune Rådhuset Adelgade 44 8660 Skanderborg Skovby Vandværk Skovby 25. maj 2012 SKOVBYSKOVEN ET LOKALT GRØNT PARTNERSKAB Projektforum Galten-Skovby og Skovby Vandværk anmoder hermed Skanderborg

Læs mere

Outdoorstrategi. Handleplan 2. Ruter

Outdoorstrategi. Handleplan 2. Ruter Outdoorstrategi. Handleplan 2. Ruter Handleplan for indsatsområdet Styrke det rekreative rutenet, så vejen til destinationen bliver sikker og gerne en del af oplevelsen Handleplan (2-årig, 2017-2018).

Læs mere

Natur- og friluftsstrategi Norddjurs Kommune 2012

Natur- og friluftsstrategi Norddjurs Kommune 2012 Natur- og friluftsstrategi Norddjurs Kommune 2012 INDHOLD OM NATUR- OG FRILUFTSSTRATEGIEN 3 VISION 3 6 INDSATSOMRÅDER 4 1. Beskyttelse af naturen 5 2. Adgang til naturen 6 3. Bynære rekreative områder

Læs mere

begrænsninger Fakta om friluftslivet 9

begrænsninger Fakta om friluftslivet 9 1. Friluftslivets muligheder og begrænsninger Hvert år er rigtig mange danskere i skoven, på stranden eller ude i det åbne land for at udøve forskellige former for friluftsaktiviteter. Interessen for friluftsliv

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende

Resultatkontrakt. Vedrørende Resultatkontrakt Vedrørende Fremtidens landsby Projekt: Thorsminde med afsæt i fiskeri og turisme 17. juni 2010-26. september 2013 Journalnummer: 1-33-76-23-12-10 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM)

Læs mere

http://www.dn-esbjerg.dk/udvalg_aktivitetsudvalget/udvalg_vadehavsudvalget/dn_esbjerg_vadehavsgrp.htm

http://www.dn-esbjerg.dk/udvalg_aktivitetsudvalget/udvalg_vadehavsudvalget/dn_esbjerg_vadehavsgrp.htm Ideer til nationalparkplanen udarbejdet i samarbejde mellem: DN Esbjerg (http://www.dn-esbjerg.dk) Vadehavsudvalget http://www.dn-esbjerg.dk/udvalg_aktivitetsudvalget/udvalg_vadehavsudvalget/dn_esbjerg_vadehavsgrp.htm

Læs mere

Sti nord om søerne mellem Ry og Silkeborg

Sti nord om søerne mellem Ry og Silkeborg Sti nord om søerne mellem Ry og Silkeborg Projektbeskrivelse for et grønt partnerskab om oplevelser, tilgængelighed og formidling Maj 2012 Sti nord om søerne mellem Ry og Silkeborg, side 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vejledning til lave ture på HistoriskAtlas.dks borgerlag

Vejledning til lave ture på HistoriskAtlas.dks borgerlag Vejledning til lave ture på HistoriskAtlas.dks borgerlag HistoriskAtlas.dk er et digitalt atlas med stedbaseret formidling af den lokale og nationale historie i tekst, lyd og billeder. Fortællingerne kan

Læs mere

Frisenvold Laksegård, Stevnstrup Enge og Midtbæk Enge - areal nr. 212

Frisenvold Laksegård, Stevnstrup Enge og Midtbæk Enge - areal nr. 212 Skov- og Naturstyrelsen, Kronjylland Arealvise beskrivelser side 1 Frisenvold Laksegård, Stevnstrup Enge og Midtbæk Enge - areal nr. 212 1. Beskrivelse 1.1 Generelt Der er i denne Driftsplan kun planlagt

Læs mere

Nordrup Kirkeskov. Et trivsels- og skovrejsningsprojekt for borgerne i Nordrup by Ringsted kommune

Nordrup Kirkeskov. Et trivsels- og skovrejsningsprojekt for borgerne i Nordrup by Ringsted kommune 1 Nordrup Kirkeskov Et trivsels- og skovrejsningsprojekt for borgerne i Nordrup by Ringsted kommune Projektbeskrivelse som grundlag for Ansøgning til Landsbyforum Ringsted & Friluftsrådet Version 1.0 Udarbedjet

Læs mere

Cafedrøftelserne på borgermødet på Elbæk Efterskole 21. september 2011 om udviklingen i landdistrikterne/det åbne land

Cafedrøftelserne på borgermødet på Elbæk Efterskole 21. september 2011 om udviklingen i landdistrikterne/det åbne land Cafedrøftelserne på borgermødet på Elbæk Efterskole 21. september 2011 om udviklingen i landdistrikterne/det åbne land Debattemaer 1. runde: Liv og bevægelse i landsbyerne hvad skal der til, for at du

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Symbol forklaring: Side 2: Oversigt. Sejlretning. Side 3: Tørskind. Parkering. Rasteplads. Side 4: Ravningbroen.

Indholdsfortegnelse. Symbol forklaring: Side 2: Oversigt. Sejlretning. Side 3: Tørskind. Parkering. Rasteplads. Side 4: Ravningbroen. Sejlads på Vejle Å Indholdsfortegnelse Side 2: Oversigt Side 3: Tørskind Side 4: Ravningbroen Side 5: Vingsted Side 6: Haraldskær Fabrik (overbæring) Side 7: Haraldskær Avlsgård Side 8: Buldalen til Vejle

Læs mere

Skolespor. Træk virkeligheden ind i klasseværelset - og undervisningen ud i det fri. Projekt til udskolingen

Skolespor. Træk virkeligheden ind i klasseværelset - og undervisningen ud i det fri. Projekt til udskolingen Skolespor Træk virkeligheden ind i klasseværelset - og undervisningen ud i det fri Projekt til udskolingen Et Skolespor er en trampesti, som skolen etablerer med henblik på at bruge naturen i undervisningen.

Læs mere

Notatark. Projektets titel. Formål. Navne på projektansvarlige. Ansøgningsskema. Oplevelsesrum Gudenåen

Notatark. Projektets titel. Formål. Navne på projektansvarlige. Ansøgningsskema. Oplevelsesrum Gudenåen Notatark Sagsnr. 04.21.00-G01-2-14 Sagsbehandler Susanne Ernst 14.3.2014 Ansøgningsskema Projektets titel Oplevelsesrum Gudenåen Formål Projektets formål er at udnytte det oplevelsesmæssige potentiale,

Læs mere

DJM 2734 Langholm NØ

DJM 2734 Langholm NØ DJM 2734 Langholm NØ Rapport til bygherre Med rødt lokalplansområdet syd for den eksisterende sommerhusbebyggelse Resumé. Prøvegravning af 1,2 ha ved Gjerrild Nordstrand med levn fra bondestenalder (Tragtbægerkultur

Læs mere

Formidling af bevaringsværdige bygninger i Nationalpark Vadehavet

Formidling af bevaringsværdige bygninger i Nationalpark Vadehavet Formidling af bevaringsværdige bygninger i Nationalpark Vadehavet Projektbeskrivelse Museerne ved Vadehavet har netop afsluttet en gennemgang de bevaringsværdige bygninger i området, der blandt andet havde

Læs mere

Indsatsområdets navn: Vandrestier i Undersøgelsesområdet Nationalpark Det Sydfynske Øhav.

Indsatsområdets navn: Vandrestier i Undersøgelsesområdet Nationalpark Det Sydfynske Øhav. Indsatsområdets navn: Vandrestier i Undersøgelsesområdet Nationalpark Det Sydfynske Øhav. Kort/billede Beskrivelse af forslaget hvad går det ud på? Det særlige ved at vandre i undersøgelsesområdet Nationalpark

Læs mere

LAG Midt-Nordvestsjælland

LAG Midt-Nordvestsjælland LAG Midt-Nordvestsjælland Tilskud til udvikling af liv og erhverv i landdistrikterne Lokale aktionsgrupper (LAG er) er lokalt forankrede foreninger, som skaber udvikling og innovation i lokalsamfundene

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune Lønborg Hede et uudnyttet potentiale

Ringkøbing-Skjern Kommune Lønborg Hede et uudnyttet potentiale Ringkøbing-Skjern Kommune Lønborg Hede et uudnyttet potentiale Lønborg Hede Tæt på Ringkøbing Fjord og Skjern åens enge Projektafgrænsning Natura 2000-områder: Skjern Å Ringkøbing Fjord Lønborg Hede Trusler

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE. Formål

PROJEKTBESKRIVELSE. Formål PROJEKTBESKRIVELSE Ansøger: Skov- og Naturstyrelsen Storstrøm, i samarbejde med Næstved og Slagelse Kommuner Kontaktperson: skovrider Claus Jespersen Dato: 5. december 2008 Projektnavn: Næstved-Slagelse-Skælskør-banen

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2017 Forslag fra institutioner, foreninger mv.

Favrskov Kommune Budget 2017 Forslag fra institutioner, foreninger mv. Nr. F-201 Cykel og gangsti i Lilleådalen Hinnerup-Hadsten Etablering af rekreativ, grusbelagt cykel og gangsti i Lilleådalen mellem Hinnerup og Hadsten, så området gøres bedre tilgængelig for borgerne.

Læs mere

Her er UdiNaturen//Søhøjlandet...

Her er UdiNaturen//Søhøjlandet... Jakob Stigsen Andersen Her er UdiNaturen//Søhøjlandet... Afrapportering af projektet DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Fond for Regionaludvikling Vi investerer i din fremtid Søhøjlandskompasset på Siimtoften

Læs mere

Den flotte vej. Landskabsarkitekt Preben Skaarup. Rampen fly-overen fører bilerne fra øst i en flot bue ind mod centrum af Silkeborg.

Den flotte vej. Landskabsarkitekt Preben Skaarup. Rampen fly-overen fører bilerne fra øst i en flot bue ind mod centrum af Silkeborg. Den flotte vej Rampen fly-overen fører bilerne fra øst i en flot bue ind mod centrum af Silkeborg. Smuk tur gennem land og by Turen på motorvejen bliver en stor oplevelse for trafikanterne. På de 29 km

Læs mere

Bilag 1 prioriterede trafikstianlæg 2009-2012

Bilag 1 prioriterede trafikstianlæg 2009-2012 Forslag til Stiplan Bilag 1: Prioritering af trafikstier 2009-2012 Bilag 2: Prioritering af rekreative stier 2009-2012 Bilag 3: Færdsel på veje og stier Bilag 4: Miljøvurdering 95 Bilag 1 prioriterede

Læs mere

IDEKATALOG TIL NATIONALPARKPLAN VADEHAVET INDSENDT AF

IDEKATALOG TIL NATIONALPARKPLAN VADEHAVET INDSENDT AF IDEKATALOG TIL NATIONALPARKPLAN VADEHAVET INDSENDT AF - et natur & kulturformidlingscenter - INTRODUKTION Vadehavets Formidlerforum blev dannet under Nationalpark Vadehavets pilotprojektfase og har siden

Læs mere

KULTURSTRATEGI FOR FREDENSBORG KOMMUNE

KULTURSTRATEGI FOR FREDENSBORG KOMMUNE KULTURSTRATEGI FOR FREDENSBORG KOMMUNE INDLEDNING Et varieret og aktivt kulturliv spiller en vigtig rolle i visionen om, at skal være et attraktivt sted at bo med unikke og forskelligartede bysamfund og

Læs mere

Referat fra 6. Naturparkrådsmøde i Naturpark Vesterhavet Torsdag den 6. december 2012

Referat fra 6. Naturparkrådsmøde i Naturpark Vesterhavet Torsdag den 6. december 2012 Dok.nr. 1026662-12 Sagsnr. 11/12126 Referat fra 6. Naturparkrådsmøde i Naturpark Vesterhavet Torsdag den 6. december 2012 Sted: Oksbøl Vandrehjem, Præstegaardsvej 21, 6840 Oksbøl Tid: 6. december 2012

Læs mere

Velkommen til. Kløverstiseminar. Friluftsrådet, København, den 24. maj 2012

Velkommen til. Kløverstiseminar. Friluftsrådet, København, den 24. maj 2012 Velkommen til Kløverstiseminar 2012 Friluftsrådet, København, den 24. maj 2012 Velkommen til Kløverstier et projekt der forener oplevelse med motion v. projektleder Johanne Leth Nielsen, Friluftsrådet

Læs mere

Den lokale huskeseddel Indsendt pr. 1. marts 2012

Den lokale huskeseddel Indsendt pr. 1. marts 2012 Stierne i Sejs-Svejbæk optimeres I forbindelse med navngivningen af stier i lokalområderne ønsker Sejs-Svejbæks borgere, at der bliver skiltet med de nye navne. De større stier er vigtigst, men i princippet

Læs mere

Kommissorium for samarbejde omkring Odense Fjord

Kommissorium for samarbejde omkring Odense Fjord Kommissorium for samarbejde omkring Odense Fjord Projektets navn Evt. projektnr. Del af projektprogram Baggrund Odense Fjord-samarbejdet Odense Fjord med Kertinge Nor rummer store naturværdier, hvoraf

Læs mere

Ansøgning til Friluftsrådet

Ansøgning til Friluftsrådet t Ansøgning til Friluftsrådet 1. Historisk tilbageblik Thissinghus havn er en 150 år gammel havn som frem til 1974 blev brugt til industri havn i forbindelse med den lokale korn- og foderstofforretning

Læs mere

Sjællad sleden. Naturparker i Region Sjælland ved regionsrådsmedlem Henning Fougt

Sjællad sleden. Naturparker i Region Sjælland ved regionsrådsmedlem Henning Fougt Sjællad sleden Naturparker i Region Sjælland ved regionsrådsmedlem Henning Fougt Hvad skal I bl.a. høre om? Naturparker som mulighed Regional Udviklingsstrategi Regional analyse Naturparknetværk Støtte

Læs mere

Center for Teknik og Miljø Natur og Vand

Center for Teknik og Miljø Natur og Vand Center for Teknik og Miljø Natur og Vand Stiplan for fredningen Helsingørs Grønne Vestkile 1 Indledning Natur- og Miljøklagenævnet meddelte med brev af 23. september 2011, at Natur- og Miljøklagenævnet

Læs mere

Christian d. 3. kanal ved Randers.

Christian d. 3. kanal ved Randers. Christian d. 3. kanal ved Randers. Christian d. 3 kanal blev - som navnet siger - anlagt i 1552-53 på foranledning af Kong Christian d. 3 (født1503) som regerede Danmark fra 1534 og til sin død 1559 (2+3).

Læs mere

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne.

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne. Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne. Denne folder indeholder fem forslag til vandreture på Venø, hvoraf den ene også kan gennemføres

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Fremtidens landsby Projekt: Selde som fremtidens landsby

Resultatkontrakt. Vedrørende. Fremtidens landsby Projekt: Selde som fremtidens landsby Resultatkontrakt Vedrørende Fremtidens landsby Projekt: Selde som fremtidens landsby Kontraktens start: 15. marts 2010 Kontraktens slut: 1. juli 2013 Journalnummer: 1-33-76-23-16-10 Kontraktens parter

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning. 2. Det åbne land og de rekreative værdier. 3. Grøn Strukturplan principper og målsætninger

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning. 2. Det åbne land og de rekreative værdier. 3. Grøn Strukturplan principper og målsætninger Grøn Strukturplan - En rekreativ plan for Hillerød Kommune - 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Det åbne land og de rekreative værdier 3. Grøn Strukturplan principper og målsætninger 4. Grøn Strukturplan

Læs mere

Der blev stillet spørgsmålstegn ved om træstier nu er den rigtige løsning set i forhold til ex. flydebroer.

Der blev stillet spørgsmålstegn ved om træstier nu er den rigtige løsning set i forhold til ex. flydebroer. Notat Trækstien ved Ulstrup Referat - 2. partnerskabsmøde den 20. februar 2014 Til stede: Knud Erik Hesselbjerg ( Naturstyrelsen ), Thorkil Danielsen ( Friluftsrådet ), Ulrik Dalmose ( lodsejer ), Arne

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

Erfaringer om processer og resultater

Erfaringer om processer og resultater Erfaringer om processer og resultater Stiplan for Holbæk k Kommune Fjordstien,, anlæg Vedligeholdelse Morten Holme Holbæk Kommune Planafdelingen Holbæk Kommune lokalområder Holbæk by + 17 lokalområder

Læs mere

Friluftspolitik. Inspiration fra 3 kommuner. Herning kommune. Friluftsstrategi et friluftsliv, der byder op til dans.

Friluftspolitik. Inspiration fra 3 kommuner. Herning kommune. Friluftsstrategi et friluftsliv, der byder op til dans. Friluftspolitik Inspiration fra 3 kommuner Herning kommune Friluftsstrategi et friluftsliv, der byder op til dans. Den nationale friluftspolitik har sat fokus på at styrke vores sundhed og livskvalitet.

Læs mere

f f Cykelhandleplan2012

f f Cykelhandleplan2012 CykelHandleplan...KORT UDGAVE 2012 - udmøntning af Cykelpolitik Esbjerg Kommune 2012-20 f f f: Cykelhandleplan2012 INDLEDNING Cykelhandleplanen, som du ser her, er en kort udgave af Cykelhandleplan 2012

Læs mere

Naturrum og kulturformidling i Vang Granitbrud

Naturrum og kulturformidling i Vang Granitbrud Afrapportering Naturrum og kulturformidling i Vang Granitbrud Juni 2015 Naturrum og kulturformidling i Vang Granitbrud Dette notat supplerer det reviderede regnskab med erklæring af 13. maj 2015 og de

Læs mere

Afmærkningsplan for. Vammenruten. Den midtjyske Cykelstjerne Viborg Kommune. Udarbejdet for Viborg Kommune. 2012 (revideret jan 2014)

Afmærkningsplan for. Vammenruten. Den midtjyske Cykelstjerne Viborg Kommune. Udarbejdet for Viborg Kommune. 2012 (revideret jan 2014) Afmærkningsplan for Vammenruten Den midtjyske Cykelstjerne Viborg Kommune Udarbejdet for Viborg Kommune 2012 (revideret jan 2014) af Jens Erik Larsen Dansk Cykel Safari Kolofon Notatet er udarbejdet for

Læs mere