Projektbeskrivelse for et Å-aktivitetscenter ved Skovlyst i Langå. december 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Projektbeskrivelse for et Å-aktivitetscenter ved Skovlyst i Langå. december 2014"

Transkript

1 Projektbeskrivelse for et Å-aktivitetscenter ved Skovlyst i Langå december

2 Indholdsfortegnelse Indledning 2 Baggrunden for projektet 3 Projektbeskrivelse 4 Formidlingsindsats, tavler, digitale historier etc. 10 Digital formidling 11 Udpluk af gode historier om Langå 12 Forsidebillede: Den fredede Amtmand Hoppes Bro ved Langå Danmarks første vejbro i jernbeton fra Grejbank 12 Oversigtskort 13 Arealet, beliggenhed, ejerforhold m.v. 14 Screening for myndighedsgodkendelse 15 Redegørelse for den frivillige indsats 16 Budget 17 Markedsføring 17 Indledning Borgere i Langå fremlagde i februar 2014 en udviklingsplan for Langå, Langå i udvikling. En undergruppe bragte fokus på Gudenåens potentiale, og det er med udgangspunkt i dette arbejde, at projektgruppen er nedsat. Partnerne Gudenåens potentialer: Langå Borger- og Håndværkerforening Langå Bådelaug Langå Camping Langå Miljøgruppe Langå Sportsfiskerforening Danmarks Naturfredningsforening Randers Kommune Forslag om andre mulige partnere, der evt. senere inviteres med: Langå Skole Lokalarkivet / museet Trækstien i billedets forgrund føres over Gudenåen på tracéet fra Langå-Laurbjergbanen, der blev åbnet i

3 Baggrunden for projektet Langå i Udvikling beskriver ønskerne til området langs Gudenåen således: åbne det centrale område, Borger- og Håndværkerforeningens arealer, som et å-aktivitetscenter, der udover sejladsen med motorbåde inviterer til kano- og kajaksejlads, sportsfiskeri, motion og fitness, og eventuelt (vinter) badning. sikre området en fremtræden og faciliteter, som toilet og madpakkehus/bålhytte, der inviterer børneinstitutioner, familier og andre til at bruge området til leg og som støttepunkt for ture i de Grødeskæring ved Langå Marina ekstensivt anvendte naturområder. etablere en ny marina med motorbådspladser, rampe, ophalerbro til kano og kajak. etablere en lystfiskersti, der åbner Gudenåfiskeriet for handicappede og samtidig gør det mere tilgængeligt for sportsfiskere og åbner mulighed for alle åtekniske fiskedicipliner (flue, orm og diverse kunstagn) etablere alsidige klubfaciliteter for bådeklubben, en eventuelt integreret kano- og kajakklub, sportsfiskere og motionister. Et alsidigt klubliv sammen med øget besøgstal fra land- og vandsiden kan forbedre grundlaget for drift af et serveringssted og evt. et vandrehjem. Med udgangspunkt i dette idékatalog har partnerne sammensat nærværende projektbeskrivelse, for et å-aktivitetscenter ved Skovlyst i Langå, som man nu gerne vil realisere gennem ansøgninger om anlægsmidler og myndighedsgodkendelser. 3

4 Projektbeskrivelse Generelt for alle de beskrevne anlægsprojekter i det følgene gælder, at der skal sikres tilladelser fra lodsejere, myndigheder samt anlægsøkonomi. Disse forhold er der ikke taget initiativ til at få afklaret endnu, så der er indtil videre tale om en visionsplan, der efterfølgende kan justeres efter de muligheder, der måtte vise sig. Træsti og siddeplatform ved Vejerslev Skov 130 cm bredde hævet ca. 50 cm over terræn Partnerskabet arbejder med universel tilgængelighed på strækningen fra A til B på kortet. Universel tilgængelighed Hvis man i et projekt skaber gode adgangsforhold for f.eks. handicappede og/eller bevægelseshæmmede medborgere, skaber man bedre til gængelighed for alle. Det kaldes universel tilgængelighed. Træstier og lystfiskeplatforme vil være et element i sikring af universel tilgængelighed på strækningen fra P-pladsen ved Skovallé til Amtmand Hoppes Bro. Det vil give god mening at sikre adgang for kørestole fra P-pladserne til mindst en lystfiskeplatform. Anlægsopgave træstier og lystfiskeplatforme Det vurderes, at der er steder syd for Langå Egeskov, hvor der er behov for anlæg af træstier over meget sumpede områder. Træstierne, der er hævet lidt over det naturlige terræn sikrer vandets frie bevægelighed under stien ved oversvømmelser. 4

5 På samme måde er lystfiskeplatforme tænkt som et hævet trædækket areal på stolper. Lystfiskeplatformen tættest på marinaen kan indrettes som en 6-kantet træbeklædt platform med værn mod åen. Platformen er her stor og med værn, der sikrer universel tilgængelighed, for alle brugergrupper. Der kan evt. placeres en bænk på platformene, som vist på billedet side 3, så der på den måde placeres bænke langs Trækstien. Da den høje brink ved Gudenåen på denne strækning medfører, at lystfiskeren er placeret forholdsvist højt over vandet, trækkes en fangst på land med net eller fangstkrog. Platformene udføres, så de er forankret på land, men rager ud over brinken, så der er direkte visuel kontakt med det strømmende vand nedenfor platformene. Der er således ingen bærende stolper i selve Gudenåen, men stolperne er nedgravet/nedstøbt på land. Platformene foreslås i flere steder placeret over skelgrøfter, hvor der alligevel er små træbroer, som ved samme lejlighed integreres i platformen, så Trækstien føres henover platformenes landfæste. Konstruktionsprincip af træsti i Vejerslev Skov. Montering af børnetalerstol, Himmelbjergets legeunivers værn om lystfiskeplatform kunne være tilsvarende Principskitse for handicapvenlig lystfiskeplatform med værn mod vandsiden, Trækstien passerer platformen, som samtidig kan være bro over grøften. 5

6 Ny kørefast belægning i cykelgrus udlægges i aftalt bredde på en måtte af geotekstil, Kyststien ved Hov Anlægsopgave grusstier Hvor der ikke er behov for træstier, planlægges der om muligt udlagt et lag af cykelgrus i ca. 2 meters bredde. Cykelgruset pakker med tiden og skaber en hård overflade, der visuelt falder godt sammen med naturen. Den endelige stibredde vil med tiden stå mål med det aktuelle slid, idet græsser m.v. vil vandre ind på de dele af de befæstede arealer, der ikke udsættes for slid. Selvom stien er græsklædt i siderne vil den kunne bære f.eks. tunge kørestole eller maskiner til brug ved vedligeholdelse m.v. Nyudlagt belægning i cykelgrus, Kyststien ved Hov Pramdrift på Gudenåen Trækstien ses til højre i illustrationen 6

7 Anlægsopgave grillhytte som samlingssted På arealet ved marinaen placeres en grillhytte, der kan fungere som samlingssted for grupper. Grillhytten foreslås udført som en standardmodel fra Naturstyrelsens katalog over Små huse i skoven - f.eks. type 4, som er afbildet nedenfor. Forskellen på en bålhytte og en grillhytte er i princippet, at en bålhytte skal være forsynet med en større aftrækskanal/ emhætte, hvis det skal være muligt at sidde i hytten uden store røggener. Grillhytte, type 4. Derfor anbefales det, at hytten kun anvendes til grill, idet den så fortsat kan være samlingspunkt for grupper. Anlægsopgave Å-aktivitets center med ny marina Bådene ved Langå Marina fortøjes i dag parallelt med å-brinken, og der er plads til 20 både. Det er ønsket, at kanten mod vandet gøres mere offentligt tilgængeligt, og kan fungere som en promenade strækning, hvor turister og besøgende kan se på sejlsport og åløbet. Der er desuden mulighed for at øge antallet af bådpladser over den samme strækning, samtidig med at der åbnes op for alsidige åfacilliteter ved isætningssted, som siddepladser, flydebro mv. Dette kan ske ved at indrette fortøjningsmulighederne som skråfortøjning i bådpladser a ca. 3x7 meter. Fra marinaen syd for isætningsstedet Luftfoto fra 2012, Randers Kommune/Cowi Marinaen nord for isætningsstedet 7

8 Kort over eksisterende forhold ved Skovlyst-området Skitse til en ny plan for Skovlyst-området 8

9 De nye bådpladser etableres ved at fjerne den nuværende spuns af imprægnerede træpæle og sætte en ny spuns ca. 5 meter længere inde på land. Den nye spuns stabiliseres ved forankring i brinken landværts, og der etableres en træsti på spunsen i ca. 1,5 meters bredde. Ved det beskrevne anlæg vil de fortøjede både ikke rage så langt ud i Gudenåen, som det er tilfældet i dag. Anlægsopgave eksisterende isætningssted for motorbåde og nyt isætningssted for kanoer/ kajakker samt siddepladser ved åen Det eksisterende isætningssted for motorbåde ved Langå Marina ændres i princippet ikke. De eksisterende betonfliser rettes op, men genudlægges ved genudlægningen skal Trækstien et passende sted passere isætningsstedet niveaufrit. Kaj- og isætningssted ved Kano- og Kajakklubben Gudenaaen i Randers. Partnerskabet foreslår et lignende anlæg ved Langå Marina. Flydepontonerne sikrer, at anlægget kan anvendes ved varierende vandstande i Gudenåen. Eksisterende isætningssted for motorbåde Ved det eksisterende isætningssted for motorbåde etableres et nyt isætningssted for kanoer og kajakker i form af en lav flydeplatform på 2x5 meter med et landgangsled, som er monteret i spunsen, så det kan optage svingninger i vandstanden. Spunsen formes syd for flydeplatformen som en rund trappe, så der opstår siddepladser på brinken af Gudenåen. Anlægsopgave eksisterende kanoisætning Isætningsstedet for kanoer og kajakker syd for marinaen renoveres. Itilknytning til marinaen etableres faciliteter i kajakregi. Der er tradition for, at gæster i området tager en dukkert i Gudenåen. Partnerskabet er imidlertid enige om, at der ikke ønskes skiltet officielt med bademulighed ved Gudenåen, da strømmen vurderes at være for stærk. Folk bader derfor på eget ansvar evt. i klub-regi som vinterbader. Landgangssted ved Emborg Bro i trykimprægneret NTR klasse A Anlægsopgave landgangssted opstrøms Langå På et passende sted ved Gudenåen opstrøms Langå foreslås der etableret et landgangssted, hvor man på en informationstavle kan få oplysninger, om de muligheder, der byder sig for de sejlende gæster, når de kommer frem til Langå Marina. Landgangsstedet indrettes som en ca. 10 meter lang, lav spuns, hvor man kan fortøje sit fartøj for et kortere ophold. Det er vigtigt at inddrage Langå Sportsfiskerforening i placeringen af dette landgangssted, så det ikke går ud over standpladser for laksefisk eller skader naturlige brinker. Frivillige etablerede kanobukke ved Emborg Bro 9

10 Formidlingsindsats, tavler, digitale historier etc. De gode historier I forbindelse med en forbedring af adgangsmulighederne ved Gudenåen, er det også ønsket at etablere formidling, der omhandler Langås og Skovlystområdets gode historier. Disse historier skal gøre det muligt for gæsten i landskabet at få et større udbytte af besøget. Historierne skal også medvirke til at skabe et øget tilhørsforhold for den lokale beboer samt kunne anvendes i undervisningsmæssig sammenhæng. Det er tanken, at arkiver og museer inddrages i formidlingsarbejdet. Der ønskes derfor opsat kort- og infotavler samt digitale fortællinger via QR-koder på centrale steder langs den opgraderede Træksti. Eksempler på A2-kortbord og A3-infotavler fra Vejerslev Skov 10

11 Ry Kirke Digital formidling Flere steder langs Gudenåen er der etableret digital formidling, hvor man via mobiltelefonen kan ringe til en historie eller scanne en QRkode, som leder til en hjemmeside med historier, videoer, billeder, lydfiler etc. Den digitale formidling vil i de kommende år blive videreudviklet og drage fordel af de teknologiske landvindinger, der hele tiden foregår. Det er oplagt at etablere formidling via de meget fleksible muligheder, der knytter sig til, at publikum selv er i besiddelse af det nødvendige værktøj den moderne smartphone med indbygget gps. Og ejerskab af smartphones breder sig hastigt for tiden. Blandt de største svagheder kan nævnes den meget variende dækning af mobilsignalet, behovet for at kunne oplade mobiltelefonerne og til en vis grad omkostningerne til at downloade information. Mobil digital formidling kan supplere opsætning af infotavler, brochurer og udstillinger, men ikke erstatte disse måder at formidle på, som hver især har deres styrker og svagheder. Det er vigtigt, at digital formidling designes til målgrupper og til de platforme, publikum anvender smartphones, tablets, PC ere, storskærme etc. Generelt er mobile websites bredere anvendelige end applikationer, der skal designes i flere udgaver til et udvalg af mobile styresystemer i de forskellige typer af smartphones. Vestermølle Møllelaug og Skanderborg Museum StoRYturen OplevVestermølle Mobile websites er som nævnt afhængige af mobilsignal, hvilket kan være en svaghed flere steder langs Gudenåen især i landdistrikterne mellem de større bysamfund. OplevGudenaa.dk og QR-koder I Søhøjlandet har OplevSøhøjlandet med økonomiske bidrag fra bl.a. Landdistrikspuljen under By- og Boligministeriet, Region Midtjylland og Den Europæiske Regionalfond gennemført et større partnerskabsprojekt om digital formidling sammen med Midtjysk Turisme, VisitSkanderborg, AQUA, Naturstyrelsen og Skanderborg Kommune. Produktet OplevGudenaa.dk er et mobilt website til visning på smartphones. Publikum kan via smartphonen hente geo-koordinerede natur- og kulturhistorier indlæst af f.eks. museer på HistoriskAtlas.dk viden om faciliteter i landskabet (data fra UdiNaturen.dk og Visitdenmark) og se det hele på baggrund af nyudviklede digitale kort fra Geodatastyrelsen. OplevGudenaa.dk drives idag af projektet OplevGudenaa.OplevGudenaa vil arbejde videre med digital formidling i det allerede lagte spor herunder evt. en udvikling af applikationer, som gør det muligt hjemmefra at downloade data til brug i områder med dårlig mobildækning. Det vil sige, at formidlingsinstitutioner langs Gudenåen opfordres til at fremstille ny formidling efter de principper, som anvendes i Historisk Atlas.dk, og de opfordres til at indlæse digital formidling på netop denne platform. Dermed er der sikret automatisk visning på OplevGudenaa.dk, og der skabes synergi for publikum, som kun behøver at forholde sig til een visningsmulighed for oplevelser langs Gudenåen. 11

12 Udpluk af gode historier om Langå Til Langå knyttes en lang række gode historier. I det følgende opremses blot nogle enkelte af dem med fokus på Skovlyst: 1345 Bynavnet staves Langhgu måske i betydningen den lange ø 1862 Banen Århus-Randers samt Langå Station åbner 1863 Banen Langå-Viborg åbner 1905 Amtmand Hoppes Bros står færdig Danmarks ældste vejbro i jernbeton 1906 Langå Borger- og Håndværkerforening stiftes 1923 Borger- og Håndværkerforeningen køber Skovlystområdet, oprindeligt ca. 30 tønder land 1924 Skovlystpavillonen indvies Målebordsblad ca få år efter etableringen af Langå Station 1926 Langå Tennisklub får lov til at anlægge tennisbaner i Skovlyst. Baneanlægget forfalder og sløjfes ca Borger- og Håndværkerforeningen afgiver areal til en 50 m skydebane i Skovlyst. Banen nedlægges i Der udgraves bassiner til et friluftsbad i Skovlyst. Friluftsbadet nedlægges Langå Bådelaug lejer en strækning af Gudenåen 1960 Langå Camping påbegyndes. Indtil 1978 driver Borger- og Håndværkerforeningen campingpladsen ved bortforpagtning Skovlystpavillonen nedbrænder 1978 Langå Campingplads sælges 1986 Amtmand Hoppes Bro fredes 2007 Granplantagen langs Skovallé sælges til Danmarks Naturfond Grejbank en mulighed Til brug for udeskole eller undervisning i det fri kan der ved en evt. ny toiletbygning etableres en grejbank eller en grejbase, så skoler ikke behøver slæbe de mest nødvendige ting med, hver gang man skal afsted. 12

13 Oversigtskort Gudenåkomitéen er initiativtager til et stort anlagt partnerskabsprojekt om Vandvejen - sejladsoplevelser på Gudenåen. En lang række partnere har fremsat ønsker og idéer til udvikling af bl.a. faciliteter til sejlads. På nedstående kort er piktogrammer med rød kontur et udtryk for disse ønsker, der ligger i klar tråd med de idéer, som partnerne i partnerskabet om Skovlystområdet arbejder på at realisere. 13

14 Arealet beliggenhed, ejerforhold m.v. 14

15 Screening for myndighedsgodkendelser Lokalplan 102 Området Skovlyst, som også rummer Langå Marina er lokalplanlagt ved Lokalplan nr. 102 fra Lokalplanen fastlægger rammerne for områdets udvikling, men da der er tale om en forholdsvis gammel lokalplan vil Randers Kommune som planmyndighed overveje, om der evt. skal udarbejdes en ny lokalplan for området, eller om der kan dispenseres fra lokalplanens bestemmelser alternativt om lokalplanen kan aflyses. Byggetilladelser Bebyggelser og anlæg skal udover tilladelser i henhold til planloven sandsynligvis i de fleste tilfælde også have byggetilladelse. Det er kommunen, der er myndighed på byggetilladelser. Naturbeskyttelsesloven Hele projektområdet er omfattet af Naturbeskyttelseslovens å-beskyttelseslinie, der gælder indtil 150 meter fra Gudenåen. Der må ikke placeres bebyggelse eller foretages ændringer i beplantning eller terræn. Forbuddet gælder dog ikke for havneanlæg og landarealer, der ved lokalplan er udlagt til havneformål. Der er desuden muligehd for at søge dispensation. Da en stor del af partnerskabets aktiviteter foregår uden for det lokalplanlagte område, skal kommunens overveje, om anlæg kræver dispensation fra naturbeskyttelseslovens å-beskyttelseslinie. Naturbeskyttelsesloven beskytter gennem lovens 3 også en række naturtyper som f.eks. moser og ferske enge. Arealerne nord for marinaen, hvor grilhytten og lysfiskeplatforme foreslås etableret er omfattet af 3 og vil derfor kun kunne udføres med en dispensation fra loven. Skovloven Skovene i Skovlystområdet er udlagt som fredskov, og er derfor omfattet af skovlovens bestemmelser. Det betyder, at Naturstyrelsen som skovmyndighed skal give tilladelse til aktiviteter inden for fredskovsområdet bl.a. til etablering af plads til opbevaring af kanoer ved Langå Camping. Den fredede Træksti Trækstien er sikret ved en fredningskendelse fra Det fremgår af fredningens kortbilag nedenfor, hvor stien forløber. Der er en faktuel uoverensstemmelse mellem fredningskendelsen og Trækstiens afmærkede forløb gennem Skovlystområdet, idet stien er ført nord om Langå Marinas bygninger. I kendelsen forløber stien langs marinaens fortøjningspladser. Fredningskendelsen fastlægger også, at der på bynære strækninger er tilladelse til at have hund i snor med på turen. Hund i snor er tilladt på strækningen fra Skov Alles slutning til Amtmand Hoppes Bro, men ikke på det sidste stykke fra Skovallé og til stien over broen med den tidligere jernbane til Laurbjerg. I praksis er forbuddet mod hunde i snor på dette sidste stykke næppe relevant. 15

16 Redegørelse for den frivillige indsats opgaver Det være oplagt at involvere frivillige kræfter i en række delopgaver, samt i tilsyn og drift fremadrettet. Blandt de anlægsopgaver, der typisk kan udføres ved hjælp af frivillige kan nævnes: nedgravning af ruteafmærkninger nedgravning af infotavler nedgravning af borde/bænke-sæt klargøring af arealer og oprydning herunder rydning af krat og mindre træer m.v. udbringning af materialer til proff. anlægsopgaver Dertil kommer visse anlægsopgaver, hvor frivillige kan være i besiddelse af den nødvendige fagkundskab samt maskiner f.eks. virksomhedssponsorater, hvor en lokal virksomhed går ind og leverer en delydelse til projekthelheden uden beregning. Det vurderes, at der i dette projekt vil kunne leveres minimum 300 frivillige arbejdstimer. Langå Borger og Håndværkerforening samt Langå Marina kan stå for at organisere den frivillige indsats. Billederne viser et eksempel på en indsats ved hjælp fra frivillige ved Knudhule Strand ved Ry. Arbejder, som kræver farligt værktøj udføres normalt af professionelle, så sikkerheds- og forsikringsforhold er varetaget korrekt. Under kyndig ledelse af f.eks. Naturstyrelsens snedkere kan frivillige etablere bord/ bænke-sæt, nedgrave skiltestandere etc. og stå for almindelig klargøringsarbejder, renholdelse m.v. 16

17 Budget Anlægsbudgettet for partnerskabets aktiviteter er anslået ud fra erfaringstal og gennem dialog med erfarne entreprenører. Anlægsbudgettet er indsat skematisk på denne og næste side. Partnerskabet vil indgå de nødvendige aftaler vedrørende den daglige drift og vedligehold af anlæg i projektbeskrivelsen. Markedsføring Markedsføringen af projektet vil ske på lokale hjemmesider for Langå samt via VisitRanders, VisitGudenaa og Oplev Gudenaa.dk. OplevGudenaa.dk henter data fra bl.a. Naturstyrelsens Udinaturen.dk og VisitDenmarks Guide Danmark. Budget for stier og formidling ved Langå - fra Gjernstien til Amtmand Hoppes Bro Alle priser er eksklusive 25 % moms Sum Sum inkl. moms Træstier og lystfiskeplatforme m kr/m Honorar/løn Materialer kr kr Træsti, 1,35 meter til fordeling platforme, lystfiskeri m.v Opmåling/nivellement, afsætning Etablering af arbejdsplads Belægningsforbedringer udover træ-stier m kr/m kr kr Cykelgrusbelægning, anslået Ny marina m kr/m kr kr Opgravning og udjævning af brink og gl. an Etablering af ny spuns m. træsti på 1,50 m Tværspuns som strømlæ, 4 stk a 8 meter Nedspuling af fortøjningspæle Renovering af isætningssted for motorbåde Siddepladser ved å-brinken Flydebro for isætning af kanoer/kajakker Spuns til fortøjning af lange robåde Kano-isætningssted ved Langå Camping Spuns til fortøjning af kanoer og kajakker Rydning og planering af oplagsplads Bukke til kanoopbevaring Teknikrum /kajakopbevaring/grejbank Klimaskærm/ ifm. Teknik og kajakopbevari Samlingssted/ facilliteter Stk. kr kr Madpakkehus/grillhytte Svinggrill Toiletenhed, handicapvenlig Tilslutning, vand Tilslutning, strøm Borde/bænke-sæt Grillriste til bordplader Afmærkning Stk. kr kr Piktogramstandere Ruteafmærkningspæle Piktogramskilte Levering Afsætning kr kr Formidling Stk. Højskilte ved P-pladser og nyt landgangsst A2 tavler natur og kulturhistorisk info Tavleprint, Højskilte Tavleprint, A Korttegning, lau-out og grafisk design Fremstilling af illustrationer Fremstilling af digitale historier Indtaling, studietid Oversættelser og indtaling, UK Indkøb til grejbank Uforudsete omkostninger, 5 % kr kr Uforudsete omkostninger kr I alt eksklusive moms kr inkl. Moms Finansieringsforslag Naturstyrelsen, grønne partnerskaber Friluftsrådet, tips og lottomidler? Langå Marina

Et grønt partnerskab om Trækstien ved Vejerslev Skov. Oktober 2012

Et grønt partnerskab om Trækstien ved Vejerslev Skov. Oktober 2012 Et grønt partnerskab om Trækstien ved Vejerslev Skov Oktober 2012 1 Indholdsfortegnelse Indledning 2 Projektbeskrivelse 3 Formidling 4 Trækstien 5 Tilladelser m.v. 7 Budget for stier og formidling 8 Forsidebillede:

Læs mere

Notat til anvendelse ved myndighedsbehandling efter strandbeskyttelseslinien. Det grønne partnerskab om Kyststien ved Hov

Notat til anvendelse ved myndighedsbehandling efter strandbeskyttelseslinien. Det grønne partnerskab om Kyststien ved Hov Notat til anvendelse ved myndighedsbehandling efter strandbeskyttelseslinien Det grønne partnerskab om Kyststien ved Hov Marts 2014 1 Indledning I forbindelse med myndighedsbehandlingen efter strandbeskyttelseslinien

Læs mere

Et grønt partnerskab. i Uldum Kær

Et grønt partnerskab. i Uldum Kær Et grønt partnerskab om stier og formidling i Uldum Kær Marts 2014 1 Indholdsfortegnelse Et grønt GudenaaPartnerskab i Uldum Kær 2 Projektbeskrivelse 3 Statuskort, friluftsliv 9 Projektkort, friluftsliv

Læs mere

Forundersøgelse projekt. Sten i Gudenåen i Randers Kommune. Af Danmarks Center for Vildlaks Vandløbsrådgivning for Randers Kommune

Forundersøgelse projekt. Sten i Gudenåen i Randers Kommune. Af Danmarks Center for Vildlaks Vandløbsrådgivning for Randers Kommune Forundersøgelse projekt Sten i Gudenåen i Randers Kommune Af Danmarks Center for Vildlaks Vandløbsrådgivning for Randers Kommune 1 Idé og formål Med ambitionen om at skabe mere fysisk variation i Gudenåen,

Læs mere

GudenåKortets formål og arkitektur

GudenåKortets formål og arkitektur GudenåKortets formål og arkitektur Beskrivelse af formålet med GudenåKortet og af dets afsendere, målgruppe samt snitfladen mellem GudenåKortet og www.oplevgudenaa.dk Version 2-20. december 2013 Formål

Læs mere

Planlægningsmæssige og turistpolitiske bindinger og begrundelser

Planlægningsmæssige og turistpolitiske bindinger og begrundelser Notat NIRAS A/S Åboulevarden 80 Postboks 615 DK-8100 Århus C Telefon 8732 3232 Fax 8732 3200 E-mail niras@niras.dk Hotel og offentligt grønt område ved Klintegården, Kalundborg kommune CVR-nr. 37295728

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende

Resultatkontrakt. Vedrørende Resultatkontrakt Vedrørende Fremtidens landsby Projekt: Thorsminde med afsæt i fiskeri og turisme 17. juni 2010-26. september 2013 Journalnummer: 1-33-76-23-12-10 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM)

Læs mere

Projektbeskrivelse. Projekt nr. 2.2.1.1 Vejviserskilte til det overordnede stisystem

Projektbeskrivelse. Projekt nr. 2.2.1.1 Vejviserskilte til det overordnede stisystem Projekt nr. 2.2.1.1 Vejviserskilte til det overordnede stisystem Oplevelsen af Nationalpark Mols Bjerge til fods og på cykel giver den besøgende en helt unik og stærk oplevelse af områdets særegne landskab

Læs mere

Projektoversigt Naturpark Vesterhavet Januar 2014

Projektoversigt Naturpark Vesterhavet Januar 2014 Projektoversigt Naturpark Vesterhavet Januar 2014 Aktivitet Beskrivelse Tovholder Prioritet (høj 1- lav 3) Frist Budget + finansiering Turisme Digital oplevelsesformidling i Destination Sydvestjylland

Læs mere

En vision for friluftslivet i. Blykobbe Plantage

En vision for friluftslivet i. Blykobbe Plantage En vision for friluftslivet i Blykobbe Plantage 2011 Blykobbe Plantage Blykobbe Plantage og Antoinette Strand er beliggende i udkanten af Rønne. Skoven og stranden bliver året rundt besøgt af rigtig mange

Læs mere

Onsevig Havn et øje til fremtiden

Onsevig Havn et øje til fremtiden Onsevig Havn et øje til fremtiden Onsevig Havn er en privat havn ejet af de der har fast plads i havnen. Onsevig Havn bruges af et utal af mennesker, der bruger havnen på forskellig måde. kr. 1000 900

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Natur- og Kulturdatabasen for Søhøjlandet. [01.01.2008-31.12.2011] Journalnummer: 1-33-76-23-21-08. Kontraktens parter

Resultatkontrakt. Vedrørende. Natur- og Kulturdatabasen for Søhøjlandet. [01.01.2008-31.12.2011] Journalnummer: 1-33-76-23-21-08. Kontraktens parter Resultatkontrakt Vedrørende Natur- og Kulturdatabasen for Søhøjlandet [01.01.2008-31.12.2011] Journalnummer: 1-33-76-23-21-08 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg

Læs mere

Bilag 1. Afrapportering af dialogmøder. Referaterne er godkendt af de enkelte interessenter. Gl. Brydegaard

Bilag 1. Afrapportering af dialogmøder. Referaterne er godkendt af de enkelte interessenter. Gl. Brydegaard Bilag 1 Afrapportering af dialogmøder Referaterne er godkendt af de enkelte interessenter. Gl. Brydegaard Mht. formidling kan kommunen bidrage med standard tekster og billeder, til de enkelte udbyderes

Læs mere

Ansøgning om myndighedstilladelse til retablering af dambrugsarealet ved Endrup Mølle

Ansøgning om myndighedstilladelse til retablering af dambrugsarealet ved Endrup Mølle Postadresse Frodesgade 30. 6700 Esbjerg Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 10. april 2013 Sags id 2012-2030 Sagsbehandler Anne Christine Bang Telefon direkte 76 16 15 62 E-mail acb@esbjergkommune.dk Ansøgning

Læs mere

- tid til natur og fællesskab

- tid til natur og fællesskab - tid til natur og fællesskab Indhold Danmarks smukkeste kanotur... 03 Stolte traditioner... 04 Det praktiske... 05 Planlæg din kanotur... 06 Lejrliv ved Gudenåen... 08 Udstyr til din kano... 09 Sådan

Læs mere

Faaborg - tættere på hav og natur

Faaborg - tættere på hav og natur Faaborg - tættere på hav og natur Faaborg Faaborg er omgivet af større naturområder og sammen med byens kystnære beliggenhed giver det et særdeles godt udgangspunkt for mange rekreative aktiviteter. Faaborgs

Læs mere

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010 Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å Oktober 2010 Kort om konceptet Borgerinddragelse og lokal forankring har været centrale elementer i det hidtidige arbejde med Nationalpark

Læs mere

LANGÅ I UDVIKLING Udviklingsplan for Langå Februar 2014

LANGÅ I UDVIKLING Udviklingsplan for Langå Februar 2014 LANGÅ I UDVIKLING Udviklingsplan for Langå Februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 3 Forord Fra borgermøde til lokalråd Vi vil skabe sammenhænge Side 4-5 Vision og forudsætninger Det er godt at bo i Langå

Læs mere

Omegnens All-Round Klub

Omegnens All-Round Klub Indledning Regler for fiskeri Kort over fiskevand Foreningen samler lystfiskere i alle aldre, og arrangerer fisketure, familieture, udflugter og klubfester. Desuden stiller klubben ca. 6 km. fiskevand

Læs mere

Grundlæggende er det tanken at bringe Frellos kunst ud i bybilledet på en anderledes og oplevelsesrig måde.

Grundlæggende er det tanken at bringe Frellos kunst ud i bybilledet på en anderledes og oplevelsesrig måde. Frello i Varde By I anledning af Otto Frellos 90 års fødselsdag har Udviklingsrådet for Varde By samlet en række af de tanker og ideer som rådet arbejder med i relation til Frellos kunst. Grundlæggende

Læs mere

BALLEN INSPIRATION FOR UDVIKLING

BALLEN INSPIRATION FOR UDVIKLING BALLEN INSPIRATION FOR UDVIKLING BALLEN I DAG KARAKTERGIVENDE SÆRLIGE KIG INDUSTRIOMRÅDET KNUDEPUNKTET HAVNEN HAVNEN DOKKEN, VÆRFTET, TORVET, KLYNGEN De eksisterende bygninger rives ned og giver plads

Læs mere

De gode historier om Gudenåen

De gode historier om Gudenåen De gode historier om Gudenåen anbefalinger om formidling Version 1.0, september 2014 1 OplevGudenaa baggrund og idé med projektet Til glæde for alle der har lyst til at færdes på eller ved Gudenåen vil

Læs mere

Handle- og kommunikationsplan. for realisering af nye stier i Slagelse Kommune.

Handle- og kommunikationsplan. for realisering af nye stier i Slagelse Kommune. Handle- og kommunikationsplan for realisering af nye stier i Slagelse Kommune. Center for Plan og Byg April 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Mål og Vision... 2 Projektorganisation... 3 Lodsejere...

Læs mere

Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk

Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk BALD EJENDOMME ApS Dato: 22. juli 2014 Baldersbuen 14 Sagsb.: Lov 2640 Hedehusene Sagsnr.: 14/31578 Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk AFSLAG og PÅBUD Fritidshytte opført

Læs mere

! Bemærkninger til høringsgrundlaget for Aalborg Kommunes landdistriktspolitik 2014-2018

! Bemærkninger til høringsgrundlaget for Aalborg Kommunes landdistriktspolitik 2014-2018 Bemærkninger til høringsgrundlaget for Aalborg Kommunes landdistriktspolitik 2014-2018 Indledende bemærkninger LAK Landsbyerne i Aalborg Kommune vil allerførst give vores anerkendelse af en god og indledende

Læs mere

Greve Kystplan. - om en plan der er mere end klimatilpasning

Greve Kystplan. - om en plan der er mere end klimatilpasning Greve Kystplan - om en plan der er mere end klimatilpasning Proces og borgerinddragelse Greve Kommune og kystplanlægning Udfordringer og potentialer Processen i Greve Strandvandring og workshops og ønsker

Læs mere

Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Herning d. 15. marts 2012

Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Herning d. 15. marts 2012 Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Herning d. 15. marts 2012 Friluftsrådet mere natur - mere friluftsliv Tips- og Lottomidler fra Danske Spil Tips- og Lottomidler til Friluftslivet er en del af overskuddet

Læs mere

I den handleplan, der er under udarbejdelse for kommunens turismeindsats, peges der på en række konkrete projekter.

I den handleplan, der er under udarbejdelse for kommunens turismeindsats, peges der på en række konkrete projekter. Planmæssig vurdering af de konkrete projekter i handlingsplanerne for turisme I den handleplan, der er under udarbejdelse for kommunens turismeindsats, peges der på en række konkrete projekter. Flere af

Læs mere

Pilotprojekt Naturpark Randers Fjord Januar 2011

Pilotprojekt Naturpark Randers Fjord Januar 2011 Projektbeskrivelse Formål og baggrund Randers Fjord har store naturmæssige værdier, som udgør et stort udviklingspotentiale. Derfor har Randers og Norddjurs Kommuner, LAG Randers, LAG Djursland, Visit

Læs mere

Næstved Kommune. Teknik og miljøforvaltningen. Ansøgning om landzonetilladelse og byggetilladelse i forbindelse med Mølleåhaven.

Næstved Kommune. Teknik og miljøforvaltningen. Ansøgning om landzonetilladelse og byggetilladelse i forbindelse med Mølleåhaven. Næstved Kommune Teknik og miljøforvaltningen Ansøgning om landzonetilladelse og byggetilladelse i forbindelse med Mølleåhaven. Pjojekt omfatter etablering af bålhus med integreret shelters, hæk mod Møllegårdsvej,

Læs mere

Her er UdiNaturen//Søhøjlandet...

Her er UdiNaturen//Søhøjlandet... Jakob Stigsen Andersen Her er UdiNaturen//Søhøjlandet... Afrapportering af projektet DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Fond for Regionaludvikling Vi investerer i din fremtid Søhøjlandskompasset på Siimtoften

Læs mere

Hvad er Møgelø og Juulsborg?

Hvad er Møgelø og Juulsborg? Hvad er Møgelø og Juulsborg? Måske Danmarks smukkest beliggende sommerlejr/lejrskole. Juulsborg har 55 indendørs sovepladser, køkken- og servicekapacitet til 100 pers. Udendørs teltpladser forefindes.

Læs mere

Dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 og 16 til hævet træsti, lave broer, platforme samt vejunderføring på Trækstien ved Ulstrup

Dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 og 16 til hævet træsti, lave broer, platforme samt vejunderføring på Trækstien ved Ulstrup Favrskov Kommune Skovvej 20 8382 Hinnerup Postadresse: Favrskov Kommune Teknik og Miljø Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 8964 1010 favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk Dispensation fra naturbeskyttelseslovens

Læs mere

Vejledning om solenergianlæg

Vejledning om solenergianlæg Vejledning om solenergianlæg Fanø kommune 2013 Vejledning om solenergianlæg Indholdsfortegnelse Før du går igang Generelt Solenergianlæg og brand Lokalplanforhold Anbringelse af solenergianlæg Byggetilladelse

Læs mere

Center for Teknik og Miljø Natur og Vand

Center for Teknik og Miljø Natur og Vand Center for Teknik og Miljø Natur og Vand Stiplan for fredningen Helsingørs Grønne Vestkile 1 Indledning Natur- og Miljøklagenævnet meddelte med brev af 23. september 2011, at Natur- og Miljøklagenævnet

Læs mere

Tilskud til etablering af mindre vådområder, jagttegnsmidler. Ansøgningsskema og vejledning til ansøger om tilskudsordningen, 2016.

Tilskud til etablering af mindre vådområder, jagttegnsmidler. Ansøgningsskema og vejledning til ansøger om tilskudsordningen, 2016. Tilskud til etablering af mindre vådområder, jagttegnsmidler. Ansøgningsskema og vejledning til ansøger om tilskudsordningen, 2016. Naturstyrelsen Ansøgning om tilskud til etablering af mindre vådområder.

Læs mere

Koordinering af kommunikation mellem OplevGudenaa, VisitGudenaa og Gudenåkomitéen

Koordinering af kommunikation mellem OplevGudenaa, VisitGudenaa og Gudenåkomitéen Koordinering af kommunikation mellem OplevGudenaa, VisitGudenaa og Gudenåkomitéen Fælles kommunikationsplan september 2013 Koordinering af kommunikation mellem OplevGudenaa, VisitGudenaa og Gudenåkomitéen

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Brøndby d. 1. November 2012

Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Brøndby d. 1. November 2012 Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Brøndby d. 1. November 2012 Friluftsrådet mere natur - mere friluftsliv Tips- og Lottomidler fra Danske Spil Tips- og Lottomidler til Friluftslivet er en del af overskuddet

Læs mere

Rekreative stier. Velkommen til konferencen. Konference for alle med interesse for at etablere stier

Rekreative stier. Velkommen til konferencen. Konference for alle med interesse for at etablere stier Velkommen til konferencen Rekreative stier Konference for alle med interesse for at etablere stier Den 5. oktober 2011 Kl. 9.30-16.00 Comwell Roskilde Stier i natur, landskaber og grønne områder giver

Læs mere

LOUALPLAN NR. I20 STØVRING KOMMUNE EFTERSKOLEN LYNGHØJ HOVHEDEVEJ 4 HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 ANMELDER:

LOUALPLAN NR. I20 STØVRING KOMMUNE EFTERSKOLEN LYNGHØJ HOVHEDEVEJ 4 HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 ANMELDER: LOUALPLAN NR. I20 EFTERSKOLEN LYNGHØJ HOVHEDEVEJ 4 ANMELDER: STØVRING KOMMUNE / HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse: Indledning Forhold til anden planlægning Lokalplanens

Læs mere

Notat om skovbevoksningen i den østlige del af Christiansminde ud for ejendommen Gammel Hestehauge 2, der tilhører Svend Ipsen.

Notat om skovbevoksningen i den østlige del af Christiansminde ud for ejendommen Gammel Hestehauge 2, der tilhører Svend Ipsen. Notat om skovbevoksningen i den østlige del af Christiansminde ud for ejendommen Gammel Hestehauge 2, der tilhører Svend Ipsen. Indledning I forbindelse med renovering af den østlige del af Christiansminde

Læs mere

Afledte justeringer: I lokalplanens bestemmelser tilføjes, at kikkertens udsynsområde begrænses.

Afledte justeringer: I lokalplanens bestemmelser tilføjes, at kikkertens udsynsområde begrænses. Dato 09.01.2014 Dok.nr. 2217-14 Sagsnr. 13/15214 Ref. AGSC Resumé af de indkomne bidrag til Forslag til lokalplan 05.10.L01 og Forslag til kommuneplantillæg 02 for museet ved Tirpitz samt udkast til Byrådets

Læs mere

Indstilling. Brabrand Rostadion anlægsbevilling til genopretning og modernisering. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice

Indstilling. Brabrand Rostadion anlægsbevilling til genopretning og modernisering. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Den 15.5.2009 Brabrand Rostadion anlægsbevilling til genopretning og modernisering Århus Kommune Sport & Fritid Kultur og Borgerservice

Læs mere

Referat fra møde i Brugerrådet for sejlads den 27. februar 2012

Referat fra møde i Brugerrådet for sejlads den 27. februar 2012 Modtager: Brugerrådet for sejlads 10. april 2012 Deltagere: Se side 7 Referat fra møde i Brugerrådet for sejlads den 27. februar 2012 A. Formøde i kommunegruppen Det blev besluttet at ændre navn på kommunegruppen,

Læs mere

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013 Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillægets retsvirkninger Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens

Læs mere

Etablering af miljøstation på Gammel Kulhusvej

Etablering af miljøstation på Gammel Kulhusvej Etablering af miljøstation på Gammel Kulhusvej Baggrund Byrådet har besluttet at afprøve en ny type anlæg til indsamling af genanvendelige materialer. Senest med regeringen ressourcestrategi er der lagt

Læs mere

Vedbæk Havn 11. november 2010 Udbygning af havnen og tilhørende faciliteter på land

Vedbæk Havn 11. november 2010 Udbygning af havnen og tilhørende faciliteter på land Vedbæk Havn 11. november 2010 Udbygning af havnen og tilhørende faciliteter på land - Kort beskrivelse af omfanget af udbygningsplanerne Udvidelsen af Vedbæk Havn omfatter fl ere elementer: En havneudvidelse.

Læs mere

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Få inspiration til de udfordringer, du står overfor lige nu: Læs om de 16 inspirerende projekter i vores publikationer Kom

Læs mere

Du har søgt om tilladelse til etablering af tre vandhuller på ejendommen Rugårdsvej 793, 5462 Morud.

Du har søgt om tilladelse til etablering af tre vandhuller på ejendommen Rugårdsvej 793, 5462 Morud. TEKNIK OG MILJØ PC OFFSHORE ApS Bårdesøvej 104 Bårdesø 5450 Otterup Dato: 9. januar 2013 Sagsnr. 480-2012-104980 Dok.nr. 480-2013-33558 13822 Landzonetilladelse til etablering af tre vandhuller Du har

Læs mere

Referat fra Havnebestyrelsen

Referat fra Havnebestyrelsen Referat fra Havnebestyrelsen Mødedato 19. marts 2014 Tid 15.00 bustur 17.00 havnebestyrelsesmøde Sted Næstved Havn, Vestre Kaj 16 Medlemmer Bjarne Eggert Rasmussen Hanne Sørensen (A) Henrik Bonné Otto

Læs mere

Opsamling og inspiration. Fra dialogmødet om fælledens fremtid

Opsamling og inspiration. Fra dialogmødet om fælledens fremtid Opsamling og inspiration Fra dialogmødet om fælledens fremtid at skabe et fælles billede af fælledens fremtidige udvikling Intro Synpunkter fra dialogmødet 12. november 2012 Den 12. november 2012 blev

Læs mere

Afgørelse i sagen om tilbygning til en institution i Kolding Kommune.

Afgørelse i sagen om tilbygning til en institution i Kolding Kommune. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk Den 10.april 2006 J.nr.: 03-31/600-0101 LTP Afgørelse i sagen

Læs mere

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt. Byggedivisionens Vedligeholdelsesteam Vest, Bygning 466 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste Herningvej 30, Kølvrå DK-7470 Karup J. Att. Eva Støttrup Hancock 9. december 2013 Sagsident: 13/20071

Læs mere

Naturmobil. Overslag på en. Applikation. Kontakt: LANDSKABSVÆRKSTEDET Svanholmsvej 18, 4. th 1905 Frederiksberg C H: www.landskab.

Naturmobil. Overslag på en. Applikation. Kontakt: LANDSKABSVÆRKSTEDET Svanholmsvej 18, 4. th 1905 Frederiksberg C H: www.landskab. Overslag på en Naturmobil Applikation Kontakt: LANDSKABSVÆRKSTEDET Svanholmsvej 18, 4. th 1905 Frederiksberg C H: www.landskab.nu Projektleder Jørgen Nimb Lassen Tlf.: 30 70 75 18 E: jnl@landskab.nu BYSTED

Læs mere

Introduktion Danmarks Naturfredningsforening (DN) har rejst et forslag om fredning af områderne Nordbjerg, Vesterklit og Sønderbjerg på Anholt.

Introduktion Danmarks Naturfredningsforening (DN) har rejst et forslag om fredning af områderne Nordbjerg, Vesterklit og Sønderbjerg på Anholt. Oplæg til drøftelse af fredningsforslag for Nordbjerg, Vesterklit og Sønderbjerg på Anholt", forud for offentligt møde på Anholt den????? 2008. J.nr. 08/6551 Introduktion Danmarks Naturfredningsforening

Læs mere

Ansøgning vedr. vindmølleområde 1

Ansøgning vedr. vindmølleområde 1 Ansøgning vedr. vindmølleområde 1 Sagsnummer: Lokalitet: Ansøger: Konsulent: 01.02.20-G01-7-12 sydvest for Sæsing eksisterende vindmølleområde med 6 stk. 660 kw 4 eksisterende mølleejere bl.a. Niels Jørgen

Læs mere

TEKNIK OG MILJØ TEKNIK OG MILJØ. Afgørelse om badebrosdelen af et badebrosanlæg ved Badevej ud fra matr.nr. 311a Vejlby By, Risskov

TEKNIK OG MILJØ TEKNIK OG MILJØ. Afgørelse om badebrosdelen af et badebrosanlæg ved Badevej ud fra matr.nr. 311a Vejlby By, Risskov TEKNIK OG MILJØ Aarhus Kommune Risskov Badebro Att: Formand Per Lykke Jacobsen Skrænten 5 8240 Risskov Mail:perlykke@oncable.dk og Digital Post Side 1 af 12 Afgørelse om badebrosdelen af et badebrosanlæg

Læs mere

Bevaringsværdige bygninger

Bevaringsværdige bygninger 18. Sig 18.01 Sig By 18.10 Åbent land Sig Bevaringsværdige bygninger Rammer 18.01 Sig By Status Sig er en lokalby med udviklingspotentiale indenfor bosætning og turisme. Byen ligger ca. 8 km nord for

Læs mere

Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000. Lene Stegemejer Dir: +4579755683 Mob: e-mail: Lene.Stegemejer @Hedensted.dk Sagsnr. 01.03.03-P19-336-14 5.10.

Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000. Lene Stegemejer Dir: +4579755683 Mob: e-mail: Lene.Stegemejer @Hedensted.dk Sagsnr. 01.03.03-P19-336-14 5.10. Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Lene Stegemejer Dir: +4579755683 Mob: e-mail: Lene.Stegemejer @Hedensted.dk Sagsnr. 01.03.03-P19-336-14 5.10.2015 Landzonetilladelse Der meddeles tilladelse til en ny

Læs mere

Uddybende projektbeskrivelse. Ridestier på Sydfyn og Øerne

Uddybende projektbeskrivelse. Ridestier på Sydfyn og Øerne Uddybende projektbeskrivelse Ridestier på Sydfyn og Øerne Indledningsvis præsenteres partnerskabet Naturturisme I/S, og den udvikling som partnerskabet har besluttet at igangsætte på Sydfyn og Øerne. Dette

Læs mere

Bekendtgørelse om Nationalpark Skjoldungernes Land

Bekendtgørelse om Nationalpark Skjoldungernes Land BEK nr 521 af 27/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 5. maj 2015 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Naturstyrelsen j.nr. NST-909-00037 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Hedebostien finansiering og jorderhvervelse

Hedebostien finansiering og jorderhvervelse Pkt. 315 Hedebostien finansiering og jorderhvervelse Sagsnr. 68849 Byrådet Lukket punkt Resume Arbejdsmarkedets Feriefond og Nordea-fonden har givet tilsagn om støtte på i alt 11,3 mio. kroner til realisering

Læs mere

Skæve boliger i Helsingør Kommune

Skæve boliger i Helsingør Kommune Center for Kultur Idræt og Byudvikling Skæve boliger i Helsingør Kommune Boliger og Medborgerskab Stengade 72 3000 Helsingør Tlf. 49283216 Mob. 25313216 kjo25@helsingor.dk Dato 20.01.2015 Sagsbeh. Kit

Læs mere

Mou Bro`s fremtidsudvalg

Mou Bro`s fremtidsudvalg Mou Bro`s fremtidsudvalg Hvem sidder i fremtidsudvalget? Bo Mardell Lars Petersen Preben Jensen Lena Søndergaard Jan Bælum Ulrik Nørgaard Fremtidsudvalgets formål Udvalget er nedsat på generalforsamlingen

Læs mere

Notat vedrørende Lokalplan 4.112 Horne Sommerland

Notat vedrørende Lokalplan 4.112 Horne Sommerland Notat vedrørende Lokalplan 4.112 Horne Sommerland Lokalplan 4.112 Horne Sommerland blev udarbejdet efter at staten med et landsplandirektiv i 2005 havde åbnet op for udvidelse af de eksisterende sommerhusområder.

Læs mere

Dong Energy Thomas Toftman Hansen Mail. thoto@dongenergy.dk

Dong Energy Thomas Toftman Hansen Mail. thoto@dongenergy.dk Dong Energy Thomas Toftman Hansen Mail. thoto@dongenergy.dk Center for Teknik Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Tlf. 49282541 ajb55@helsingor.dk www.helsingor.dk Dato 06.02.2015

Læs mere

Landzonetilladelse samt dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 16 Sø og Å byggelinie til opsætning af shelters til kanosejlads

Landzonetilladelse samt dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 16 Sø og Å byggelinie til opsætning af shelters til kanosejlads Kultur og fritid Haderslev kommune Hansborggade 7 6100 Haderslev 28. oktober 2013 Sagsident: 13/4861 Sagsbehandler: Keld Roed Haderslev Kommune EB Plan og Ejendomsudvikling Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev

Læs mere

Favrskov Kommunes Landsbyråd er etableret af Favrskov Kommune og har følgende formålsparagraffer:

Favrskov Kommunes Landsbyråd er etableret af Favrskov Kommune og har følgende formålsparagraffer: Projektbeskrivelse Projekttitel Virtuelt netværk til landsbyerne i Favrskov Kommune Oplysninger om ansøger Favrskov Kommunes Landsbyråd er etableret af Favrskov Kommune og har følgende formålsparagraffer:

Læs mere

Lokalplan nr. 125. Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, januar 2002. Grønnehave Strand Camping

Lokalplan nr. 125. Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, januar 2002. Grønnehave Strand Camping Lokalplan nr. 125 Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, januar 2002 Grønnehave Strand Camping 1 Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund... 4 Forhold til anden planlægning... 5 Forsyningsforhold...

Læs mere

Mastepolitik. Thor. Randers Kommune

Mastepolitik. Thor. Randers Kommune Mastepolitik Thor Randers Kommune Indledning Baggrund for udarbejdelse af mastepolitik I de seneste år er der sket en stor udvikling i behovet for nye maste- og antennesystemer. Mobiltelefoner bliver

Læs mere

RFR Rørvig Foreningsråd

RFR Rørvig Foreningsråd RFR Rørvig Foreningsråd Projektforslag Reetablering af parti af det historiske Højsandet i Rørvig Forslagets begrundelse og hovedidé Den 16 meter høje indlandsklit, Højsandet, består af rent flyvesand,

Læs mere

Landsplandirektiv om afgrænsning og ramme for anvendelse af den grønne kile gennem Flyvestation Værløse

Landsplandirektiv om afgrænsning og ramme for anvendelse af den grønne kile gennem Flyvestation Værløse Landsplandirektiv om afgrænsning og ramme for anvendelse af den grønne kile gennem Flyvestation Værløse Landsplandirektiv om afgrænsning og ramme for anvendelsen af den grønne kile gennem Flyvestation

Læs mere

Bemærkninger til skitseforslaget for Gl. Havn

Bemærkninger til skitseforslaget for Gl. Havn Bemærkninger til skitseforslaget for Gl. Havn Udarbejdet af landskabsarkitektfirmaet Land+ i samarbejde med Teknisk Forvaltning, Plan og Byg Ved opbygning af notatet er der taget udgangspunkt i kommissoriet

Læs mere

Udviklingsplan for. Bording Kirkeby. Borgerforeningen i Bording Kirkeby & Bording Kirkeby Medborgerhus

Udviklingsplan for. Bording Kirkeby. Borgerforeningen i Bording Kirkeby & Bording Kirkeby Medborgerhus Udviklingsplan for Bording Kirkeby Borgerforeningen i Bording Kirkeby & Bording Kirkeby Medborgerhus Januar 2009 Indhold Forord...3 Landsbyens identitet...4 Målsætning og indsatstemaer...5 Status og befolkningsstatistik...7

Læs mere

Lone Cecilie Jensen Elbjergvej 52 Vejrhøj 9610 Nørager. Sendt pr. mail: KM.regnogbyg@gmail.com

Lone Cecilie Jensen Elbjergvej 52 Vejrhøj 9610 Nørager. Sendt pr. mail: KM.regnogbyg@gmail.com Postadresse: Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars Lone Cecilie Jensen Elbjergvej 52 Vejrhøj 9610 Nørager Tel.: +45 99 66 70 00 post@vesthimmerland.dk www.vesthimmerland.dk Sendt pr. mail:

Læs mere

DEBATAVIS. udlægge et stort nyt erhvervsområde. Siden kommunens Plan- og Klimastrategi

DEBATAVIS. udlægge et stort nyt erhvervsområde. Siden kommunens Plan- og Klimastrategi ISHØJ KOMMUNE DEBATAVIS Deltag i debatten! Den avis, du sidder med her, er et debatoplæg. Vi skal udarbejde en ny kommuneplan for Ishøj Kommune, og det vil vi gerne fortælle om. Vi vil også gerne høre

Læs mere

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 4-15 KØGE TEKNISKE SKOLE BOHOLTE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE: Lokalplanens baggrund og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3

Læs mere

Højfyns. Frilu scenter. - centrum for aktivt friluftsliv

Højfyns. Frilu scenter. - centrum for aktivt friluftsliv Højfyns Frilu scenter - centrum for aktivt friluftsliv Indhold 1. Indledning... 3 2. Idé... 3 2.1 Fra spejderhytte til Højfyns Friluftscenter... 4 2.1.1 Højfyns Friluftscenter - Den centrale friluftsbase...

Læs mere

Tilladelse til midlertidig opsætning af robaner på Silkeborg Langsø i 2015. Dispensation til opsætning af tilhørende landanlæg i Sølystparken i 2015

Tilladelse til midlertidig opsætning af robaner på Silkeborg Langsø i 2015. Dispensation til opsætning af tilhørende landanlæg i Sølystparken i 2015 Silkeborg Kajakklub att. Lars Damgaard e-mail: lrsdmgrd88@gmail.com 28. januar 2015 Sag nr. EMN-2015-00153 Tilladelse til midlertidig opsætning af robaner på Silkeborg Langsø i 2015 Dispensation til opsætning

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 26a, stk. 3.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 26a, stk. 3. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 22. september 2014 J.nr.: NMK-512-00086 Ref.: LTP-NMKN AFGØRELSE i sag om nedlæggelse af en sti i Faxe Kommune Natur- og

Læs mere

Introduktion til byen Vinge. Levende by. Nærværende natur. 1

Introduktion til byen Vinge. Levende by. Nærværende natur. 1 Introduktion til byen Vinge Levende by. Nærværende natur. 1 2 Vinge Levende by. Nærværende natur. 3 4 Vinge Introduktion til byen Vinge Udgivelsen er baseret på helhedsplanen for Vinge udviklet af et tværfagligt

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Ring-stier i Hillerød

Ring-stier i Hillerød Byringen Søringen Naturringen Ring-stier i Hillerød Strategiprogram Marts 2012 Strategiprogrammet er udarbejdet som et samarbejde mellem: Hillerød Kommune & RUM by & landskab Nærværende strategiprogram

Læs mere

Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Klimatilpasning

Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Klimatilpasning Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Klimatilpasning Nyborg Kommune satser på at skabe attraktive bymiljøer og grønne og bæredygtige boligområder, så der skabes en positiv udvikling på bosætningsområdet

Læs mere

Bårse Søerne et rekreativt område

Bårse Søerne et rekreativt område Bårse Søerne et rekreativt område Introduktion til området I Bårse har vi et vidunderligt sted, et grønt område med to store søer. Søerne skulle egentligt havde været til brug af vandski, og derfor har

Læs mere

Landzonetilladelse. Tilladelse

Landzonetilladelse. Tilladelse Returadresse: Teknik og Miljø - Team Plan og Byg Postboks 50, 4400 Kalundborg Fausø Ejendomme Nyager 2 2605 Brøndby DATO 11. september 2014 SAGS NR. 326-2014-90959 BETJE N D IG SELV www.kalundborg.dk Landzonetilladelse

Læs mere

Gennemgang og vurdering af mulige løsninger for afløb med faunapassage fra Gyrstinge Sø til Ringsted Å

Gennemgang og vurdering af mulige løsninger for afløb med faunapassage fra Gyrstinge Sø til Ringsted Å Gennemgang og vurdering af mulige løsninger for afløb med faunapassage fra Gyrstinge Sø til Ringsted Å Gennemgang og vurdering Scenarie A. Opdatering i forhold til sagsfremstilling den 18. Maj 2015. Der

Læs mere

Mona og John Harder Anebjergvej 22 8600 Silkeborg. 25. februar 2014

Mona og John Harder Anebjergvej 22 8600 Silkeborg. 25. februar 2014 Mona og John Harder Anebjergvej 22 8600 Silkeborg 25. februar 2014 Afgørelse om, at markvej/sti ved Anebjergvej 22, Gl. Laven, 8600 Silkeborg, skal være åben for offentligheden og påbud om fjernelse af

Læs mere

PROJEKT#GRØNNE OPLEVELSER I SILLEBRO ÅDAL 2013

PROJEKT#GRØNNE OPLEVELSER I SILLEBRO ÅDAL 2013 Frederikssund Kommune har stort fokus på natur og sundhed. Vi vil derfor i samarbejde med en række foreninger skabe et unikt bynært multifunktions naturområde til gavn for borgere i alle aldre. Samtidig

Læs mere

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt jf. Naturbeskyttelseslovens 66, stk. 2.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt jf. Naturbeskyttelseslovens 66, stk. 2. Business College Syd Att. Rikke Mikkonen Holm Sendt pr. e-mail: RH@bcsyd.dk Det åbne land J.nr. NST-4132-540-00240 Ref. narhe Den 08. juli 2014 Dispensation til etablering af highrope bane inden for strandbeskyttelseslinjen

Læs mere

1. Etape. Vi vil gerne skabe

1. Etape. Vi vil gerne skabe Projektbeskrivelse Askov lokalråd ønsker at skabe et attraktivt område omkring Torvet, Brugsen og Dammen. Formålet er en byfornyelsen som skal skabe et fælles holdepunkt for befolkningen i Askov. Et sted,

Læs mere

Naturstyrelsen Christian Bertelsen. Mailet dd. Ansøgning ophævelse af skovbyggelinje på ejendom i byzone

Naturstyrelsen Christian Bertelsen. Mailet dd. Ansøgning ophævelse af skovbyggelinje på ejendom i byzone Naturstyrelsen Christian Bertelsen Mailet dd Center for Teknik, Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Tlf. 49282582 hwa02@helsingor.dk www.helsingor.dk Dato 08.06.2015 Sagsnr. 15/10841

Læs mere

Sammenfattende miljøredegørelse Lokalplan 36-002 for Langdalsparken i Sejs

Sammenfattende miljøredegørelse Lokalplan 36-002 for Langdalsparken i Sejs 22. december 2011 Sammenfattende miljøredegørelse Lokalplan 36-002 for Langdalsparken i Sejs I forbindelse med den endelige vedtagelse af lokalplanen for Langdalsparken i Sejs, skal der i henhold til Lov

Læs mere

Ansøgning. Støttepulje til initiativer i landsbyer og lokalområder i 2012. Ansøger: (Fulde navn, adresse og tlf.nr.)

Ansøgning. Støttepulje til initiativer i landsbyer og lokalområder i 2012. Ansøger: (Fulde navn, adresse og tlf.nr.) Ansøger: (Fulde navn, adresse og tlf.nr.) Lars Christian Stubbe Solgaard Græse Bygade 17 3600 Frederikssund Som fmd. For Græse Landsby grundejerforening Ansøgningen bakkes op af: (F.eks. Bylaug, idrætsforening,

Læs mere

Bamsebo Camping, Kano og Fiskeri ved Gudenåen Hagenstrupvej 28 8860 Ulstrup

Bamsebo Camping, Kano og Fiskeri ved Gudenåen Hagenstrupvej 28 8860 Ulstrup Bamsebo Camping, Kano og Fiskeri ved Gudenåen Hagenstrupvej 28 8860 Ulstrup Postadresse: Favrskov Kommune Natur og Miljø Skovvej 20 8382 Hinnerup Pos Fav Nat Sko 838 Tlf. 8964 1010 Tlf. Tilladelse til

Læs mere

I uprioriteret rækkefølge vurderer Ferslev Borgerforening, at formålet med den kombinerede gang- og cykelsti er bl.a.:

I uprioriteret rækkefølge vurderer Ferslev Borgerforening, at formålet med den kombinerede gang- og cykelsti er bl.a.: Aalborg Kommune Sundhed og Bæredygtig Udvikling Rantzausgade 4 Postboks 248 9000 Aalborg Ferslev, den 5. maj 2012 Vedr.: Sti fra Ferslev til Svenstrup 1. Baggrund Nedenstående ansøgning er udarbejdet af

Læs mere

I den sydlige del af Kulhuse, ud for Bautahøj Kursuscenter. Adgang kun langs stranden eller fra sommerhusene.

I den sydlige del af Kulhuse, ud for Bautahøj Kursuscenter. Adgang kun langs stranden eller fra sommerhusene. Badevandsprofil for: Klassifikation af badevandet Beliggenhed (vandet) Hydrologiske forhold Morfologiske forhold blågrønalger (Cyanobakterievækst) makroalger og/eller fytoplankton Mulige forureningskilder

Læs mere