Projektbeskrivelse for et Å-aktivitetscenter ved Skovlyst i Langå. december 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Projektbeskrivelse for et Å-aktivitetscenter ved Skovlyst i Langå. december 2014"

Transkript

1 Projektbeskrivelse for et Å-aktivitetscenter ved Skovlyst i Langå december

2 Indholdsfortegnelse Indledning 2 Baggrunden for projektet 3 Projektbeskrivelse 4 Formidlingsindsats, tavler, digitale historier etc. 10 Digital formidling 11 Udpluk af gode historier om Langå 12 Forsidebillede: Den fredede Amtmand Hoppes Bro ved Langå Danmarks første vejbro i jernbeton fra Grejbank 12 Oversigtskort 13 Arealet, beliggenhed, ejerforhold m.v. 14 Screening for myndighedsgodkendelse 15 Redegørelse for den frivillige indsats 16 Budget 17 Markedsføring 17 Indledning Borgere i Langå fremlagde i februar 2014 en udviklingsplan for Langå, Langå i udvikling. En undergruppe bragte fokus på Gudenåens potentiale, og det er med udgangspunkt i dette arbejde, at projektgruppen er nedsat. Partnerne Gudenåens potentialer: Langå Borger- og Håndværkerforening Langå Bådelaug Langå Camping Langå Miljøgruppe Langå Sportsfiskerforening Danmarks Naturfredningsforening Randers Kommune Forslag om andre mulige partnere, der evt. senere inviteres med: Langå Skole Lokalarkivet / museet Trækstien i billedets forgrund føres over Gudenåen på tracéet fra Langå-Laurbjergbanen, der blev åbnet i

3 Baggrunden for projektet Langå i Udvikling beskriver ønskerne til området langs Gudenåen således: åbne det centrale område, Borger- og Håndværkerforeningens arealer, som et å-aktivitetscenter, der udover sejladsen med motorbåde inviterer til kano- og kajaksejlads, sportsfiskeri, motion og fitness, og eventuelt (vinter) badning. sikre området en fremtræden og faciliteter, som toilet og madpakkehus/bålhytte, der inviterer børneinstitutioner, familier og andre til at bruge området til leg og som støttepunkt for ture i de Grødeskæring ved Langå Marina ekstensivt anvendte naturområder. etablere en ny marina med motorbådspladser, rampe, ophalerbro til kano og kajak. etablere en lystfiskersti, der åbner Gudenåfiskeriet for handicappede og samtidig gør det mere tilgængeligt for sportsfiskere og åbner mulighed for alle åtekniske fiskedicipliner (flue, orm og diverse kunstagn) etablere alsidige klubfaciliteter for bådeklubben, en eventuelt integreret kano- og kajakklub, sportsfiskere og motionister. Et alsidigt klubliv sammen med øget besøgstal fra land- og vandsiden kan forbedre grundlaget for drift af et serveringssted og evt. et vandrehjem. Med udgangspunkt i dette idékatalog har partnerne sammensat nærværende projektbeskrivelse, for et å-aktivitetscenter ved Skovlyst i Langå, som man nu gerne vil realisere gennem ansøgninger om anlægsmidler og myndighedsgodkendelser. 3

4 Projektbeskrivelse Generelt for alle de beskrevne anlægsprojekter i det følgene gælder, at der skal sikres tilladelser fra lodsejere, myndigheder samt anlægsøkonomi. Disse forhold er der ikke taget initiativ til at få afklaret endnu, så der er indtil videre tale om en visionsplan, der efterfølgende kan justeres efter de muligheder, der måtte vise sig. Træsti og siddeplatform ved Vejerslev Skov 130 cm bredde hævet ca. 50 cm over terræn Partnerskabet arbejder med universel tilgængelighed på strækningen fra A til B på kortet. Universel tilgængelighed Hvis man i et projekt skaber gode adgangsforhold for f.eks. handicappede og/eller bevægelseshæmmede medborgere, skaber man bedre til gængelighed for alle. Det kaldes universel tilgængelighed. Træstier og lystfiskeplatforme vil være et element i sikring af universel tilgængelighed på strækningen fra P-pladsen ved Skovallé til Amtmand Hoppes Bro. Det vil give god mening at sikre adgang for kørestole fra P-pladserne til mindst en lystfiskeplatform. Anlægsopgave træstier og lystfiskeplatforme Det vurderes, at der er steder syd for Langå Egeskov, hvor der er behov for anlæg af træstier over meget sumpede områder. Træstierne, der er hævet lidt over det naturlige terræn sikrer vandets frie bevægelighed under stien ved oversvømmelser. 4

5 På samme måde er lystfiskeplatforme tænkt som et hævet trædækket areal på stolper. Lystfiskeplatformen tættest på marinaen kan indrettes som en 6-kantet træbeklædt platform med værn mod åen. Platformen er her stor og med værn, der sikrer universel tilgængelighed, for alle brugergrupper. Der kan evt. placeres en bænk på platformene, som vist på billedet side 3, så der på den måde placeres bænke langs Trækstien. Da den høje brink ved Gudenåen på denne strækning medfører, at lystfiskeren er placeret forholdsvist højt over vandet, trækkes en fangst på land med net eller fangstkrog. Platformene udføres, så de er forankret på land, men rager ud over brinken, så der er direkte visuel kontakt med det strømmende vand nedenfor platformene. Der er således ingen bærende stolper i selve Gudenåen, men stolperne er nedgravet/nedstøbt på land. Platformene foreslås i flere steder placeret over skelgrøfter, hvor der alligevel er små træbroer, som ved samme lejlighed integreres i platformen, så Trækstien føres henover platformenes landfæste. Konstruktionsprincip af træsti i Vejerslev Skov. Montering af børnetalerstol, Himmelbjergets legeunivers værn om lystfiskeplatform kunne være tilsvarende Principskitse for handicapvenlig lystfiskeplatform med værn mod vandsiden, Trækstien passerer platformen, som samtidig kan være bro over grøften. 5

6 Ny kørefast belægning i cykelgrus udlægges i aftalt bredde på en måtte af geotekstil, Kyststien ved Hov Anlægsopgave grusstier Hvor der ikke er behov for træstier, planlægges der om muligt udlagt et lag af cykelgrus i ca. 2 meters bredde. Cykelgruset pakker med tiden og skaber en hård overflade, der visuelt falder godt sammen med naturen. Den endelige stibredde vil med tiden stå mål med det aktuelle slid, idet græsser m.v. vil vandre ind på de dele af de befæstede arealer, der ikke udsættes for slid. Selvom stien er græsklædt i siderne vil den kunne bære f.eks. tunge kørestole eller maskiner til brug ved vedligeholdelse m.v. Nyudlagt belægning i cykelgrus, Kyststien ved Hov Pramdrift på Gudenåen Trækstien ses til højre i illustrationen 6

7 Anlægsopgave grillhytte som samlingssted På arealet ved marinaen placeres en grillhytte, der kan fungere som samlingssted for grupper. Grillhytten foreslås udført som en standardmodel fra Naturstyrelsens katalog over Små huse i skoven - f.eks. type 4, som er afbildet nedenfor. Forskellen på en bålhytte og en grillhytte er i princippet, at en bålhytte skal være forsynet med en større aftrækskanal/ emhætte, hvis det skal være muligt at sidde i hytten uden store røggener. Grillhytte, type 4. Derfor anbefales det, at hytten kun anvendes til grill, idet den så fortsat kan være samlingspunkt for grupper. Anlægsopgave Å-aktivitets center med ny marina Bådene ved Langå Marina fortøjes i dag parallelt med å-brinken, og der er plads til 20 både. Det er ønsket, at kanten mod vandet gøres mere offentligt tilgængeligt, og kan fungere som en promenade strækning, hvor turister og besøgende kan se på sejlsport og åløbet. Der er desuden mulighed for at øge antallet af bådpladser over den samme strækning, samtidig med at der åbnes op for alsidige åfacilliteter ved isætningssted, som siddepladser, flydebro mv. Dette kan ske ved at indrette fortøjningsmulighederne som skråfortøjning i bådpladser a ca. 3x7 meter. Fra marinaen syd for isætningsstedet Luftfoto fra 2012, Randers Kommune/Cowi Marinaen nord for isætningsstedet 7

8 Kort over eksisterende forhold ved Skovlyst-området Skitse til en ny plan for Skovlyst-området 8

9 De nye bådpladser etableres ved at fjerne den nuværende spuns af imprægnerede træpæle og sætte en ny spuns ca. 5 meter længere inde på land. Den nye spuns stabiliseres ved forankring i brinken landværts, og der etableres en træsti på spunsen i ca. 1,5 meters bredde. Ved det beskrevne anlæg vil de fortøjede både ikke rage så langt ud i Gudenåen, som det er tilfældet i dag. Anlægsopgave eksisterende isætningssted for motorbåde og nyt isætningssted for kanoer/ kajakker samt siddepladser ved åen Det eksisterende isætningssted for motorbåde ved Langå Marina ændres i princippet ikke. De eksisterende betonfliser rettes op, men genudlægges ved genudlægningen skal Trækstien et passende sted passere isætningsstedet niveaufrit. Kaj- og isætningssted ved Kano- og Kajakklubben Gudenaaen i Randers. Partnerskabet foreslår et lignende anlæg ved Langå Marina. Flydepontonerne sikrer, at anlægget kan anvendes ved varierende vandstande i Gudenåen. Eksisterende isætningssted for motorbåde Ved det eksisterende isætningssted for motorbåde etableres et nyt isætningssted for kanoer og kajakker i form af en lav flydeplatform på 2x5 meter med et landgangsled, som er monteret i spunsen, så det kan optage svingninger i vandstanden. Spunsen formes syd for flydeplatformen som en rund trappe, så der opstår siddepladser på brinken af Gudenåen. Anlægsopgave eksisterende kanoisætning Isætningsstedet for kanoer og kajakker syd for marinaen renoveres. Itilknytning til marinaen etableres faciliteter i kajakregi. Der er tradition for, at gæster i området tager en dukkert i Gudenåen. Partnerskabet er imidlertid enige om, at der ikke ønskes skiltet officielt med bademulighed ved Gudenåen, da strømmen vurderes at være for stærk. Folk bader derfor på eget ansvar evt. i klub-regi som vinterbader. Landgangssted ved Emborg Bro i trykimprægneret NTR klasse A Anlægsopgave landgangssted opstrøms Langå På et passende sted ved Gudenåen opstrøms Langå foreslås der etableret et landgangssted, hvor man på en informationstavle kan få oplysninger, om de muligheder, der byder sig for de sejlende gæster, når de kommer frem til Langå Marina. Landgangsstedet indrettes som en ca. 10 meter lang, lav spuns, hvor man kan fortøje sit fartøj for et kortere ophold. Det er vigtigt at inddrage Langå Sportsfiskerforening i placeringen af dette landgangssted, så det ikke går ud over standpladser for laksefisk eller skader naturlige brinker. Frivillige etablerede kanobukke ved Emborg Bro 9

10 Formidlingsindsats, tavler, digitale historier etc. De gode historier I forbindelse med en forbedring af adgangsmulighederne ved Gudenåen, er det også ønsket at etablere formidling, der omhandler Langås og Skovlystområdets gode historier. Disse historier skal gøre det muligt for gæsten i landskabet at få et større udbytte af besøget. Historierne skal også medvirke til at skabe et øget tilhørsforhold for den lokale beboer samt kunne anvendes i undervisningsmæssig sammenhæng. Det er tanken, at arkiver og museer inddrages i formidlingsarbejdet. Der ønskes derfor opsat kort- og infotavler samt digitale fortællinger via QR-koder på centrale steder langs den opgraderede Træksti. Eksempler på A2-kortbord og A3-infotavler fra Vejerslev Skov 10

11 Ry Kirke Digital formidling Flere steder langs Gudenåen er der etableret digital formidling, hvor man via mobiltelefonen kan ringe til en historie eller scanne en QRkode, som leder til en hjemmeside med historier, videoer, billeder, lydfiler etc. Den digitale formidling vil i de kommende år blive videreudviklet og drage fordel af de teknologiske landvindinger, der hele tiden foregår. Det er oplagt at etablere formidling via de meget fleksible muligheder, der knytter sig til, at publikum selv er i besiddelse af det nødvendige værktøj den moderne smartphone med indbygget gps. Og ejerskab af smartphones breder sig hastigt for tiden. Blandt de største svagheder kan nævnes den meget variende dækning af mobilsignalet, behovet for at kunne oplade mobiltelefonerne og til en vis grad omkostningerne til at downloade information. Mobil digital formidling kan supplere opsætning af infotavler, brochurer og udstillinger, men ikke erstatte disse måder at formidle på, som hver især har deres styrker og svagheder. Det er vigtigt, at digital formidling designes til målgrupper og til de platforme, publikum anvender smartphones, tablets, PC ere, storskærme etc. Generelt er mobile websites bredere anvendelige end applikationer, der skal designes i flere udgaver til et udvalg af mobile styresystemer i de forskellige typer af smartphones. Vestermølle Møllelaug og Skanderborg Museum StoRYturen OplevVestermølle Mobile websites er som nævnt afhængige af mobilsignal, hvilket kan være en svaghed flere steder langs Gudenåen især i landdistrikterne mellem de større bysamfund. OplevGudenaa.dk og QR-koder I Søhøjlandet har OplevSøhøjlandet med økonomiske bidrag fra bl.a. Landdistrikspuljen under By- og Boligministeriet, Region Midtjylland og Den Europæiske Regionalfond gennemført et større partnerskabsprojekt om digital formidling sammen med Midtjysk Turisme, VisitSkanderborg, AQUA, Naturstyrelsen og Skanderborg Kommune. Produktet OplevGudenaa.dk er et mobilt website til visning på smartphones. Publikum kan via smartphonen hente geo-koordinerede natur- og kulturhistorier indlæst af f.eks. museer på HistoriskAtlas.dk viden om faciliteter i landskabet (data fra UdiNaturen.dk og Visitdenmark) og se det hele på baggrund af nyudviklede digitale kort fra Geodatastyrelsen. OplevGudenaa.dk drives idag af projektet OplevGudenaa.OplevGudenaa vil arbejde videre med digital formidling i det allerede lagte spor herunder evt. en udvikling af applikationer, som gør det muligt hjemmefra at downloade data til brug i områder med dårlig mobildækning. Det vil sige, at formidlingsinstitutioner langs Gudenåen opfordres til at fremstille ny formidling efter de principper, som anvendes i Historisk Atlas.dk, og de opfordres til at indlæse digital formidling på netop denne platform. Dermed er der sikret automatisk visning på OplevGudenaa.dk, og der skabes synergi for publikum, som kun behøver at forholde sig til een visningsmulighed for oplevelser langs Gudenåen. 11

12 Udpluk af gode historier om Langå Til Langå knyttes en lang række gode historier. I det følgende opremses blot nogle enkelte af dem med fokus på Skovlyst: 1345 Bynavnet staves Langhgu måske i betydningen den lange ø 1862 Banen Århus-Randers samt Langå Station åbner 1863 Banen Langå-Viborg åbner 1905 Amtmand Hoppes Bros står færdig Danmarks ældste vejbro i jernbeton 1906 Langå Borger- og Håndværkerforening stiftes 1923 Borger- og Håndværkerforeningen køber Skovlystområdet, oprindeligt ca. 30 tønder land 1924 Skovlystpavillonen indvies Målebordsblad ca få år efter etableringen af Langå Station 1926 Langå Tennisklub får lov til at anlægge tennisbaner i Skovlyst. Baneanlægget forfalder og sløjfes ca Borger- og Håndværkerforeningen afgiver areal til en 50 m skydebane i Skovlyst. Banen nedlægges i Der udgraves bassiner til et friluftsbad i Skovlyst. Friluftsbadet nedlægges Langå Bådelaug lejer en strækning af Gudenåen 1960 Langå Camping påbegyndes. Indtil 1978 driver Borger- og Håndværkerforeningen campingpladsen ved bortforpagtning Skovlystpavillonen nedbrænder 1978 Langå Campingplads sælges 1986 Amtmand Hoppes Bro fredes 2007 Granplantagen langs Skovallé sælges til Danmarks Naturfond Grejbank en mulighed Til brug for udeskole eller undervisning i det fri kan der ved en evt. ny toiletbygning etableres en grejbank eller en grejbase, så skoler ikke behøver slæbe de mest nødvendige ting med, hver gang man skal afsted. 12

13 Oversigtskort Gudenåkomitéen er initiativtager til et stort anlagt partnerskabsprojekt om Vandvejen - sejladsoplevelser på Gudenåen. En lang række partnere har fremsat ønsker og idéer til udvikling af bl.a. faciliteter til sejlads. På nedstående kort er piktogrammer med rød kontur et udtryk for disse ønsker, der ligger i klar tråd med de idéer, som partnerne i partnerskabet om Skovlystområdet arbejder på at realisere. 13

14 Arealet beliggenhed, ejerforhold m.v. 14

15 Screening for myndighedsgodkendelser Lokalplan 102 Området Skovlyst, som også rummer Langå Marina er lokalplanlagt ved Lokalplan nr. 102 fra Lokalplanen fastlægger rammerne for områdets udvikling, men da der er tale om en forholdsvis gammel lokalplan vil Randers Kommune som planmyndighed overveje, om der evt. skal udarbejdes en ny lokalplan for området, eller om der kan dispenseres fra lokalplanens bestemmelser alternativt om lokalplanen kan aflyses. Byggetilladelser Bebyggelser og anlæg skal udover tilladelser i henhold til planloven sandsynligvis i de fleste tilfælde også have byggetilladelse. Det er kommunen, der er myndighed på byggetilladelser. Naturbeskyttelsesloven Hele projektområdet er omfattet af Naturbeskyttelseslovens å-beskyttelseslinie, der gælder indtil 150 meter fra Gudenåen. Der må ikke placeres bebyggelse eller foretages ændringer i beplantning eller terræn. Forbuddet gælder dog ikke for havneanlæg og landarealer, der ved lokalplan er udlagt til havneformål. Der er desuden muligehd for at søge dispensation. Da en stor del af partnerskabets aktiviteter foregår uden for det lokalplanlagte område, skal kommunens overveje, om anlæg kræver dispensation fra naturbeskyttelseslovens å-beskyttelseslinie. Naturbeskyttelsesloven beskytter gennem lovens 3 også en række naturtyper som f.eks. moser og ferske enge. Arealerne nord for marinaen, hvor grilhytten og lysfiskeplatforme foreslås etableret er omfattet af 3 og vil derfor kun kunne udføres med en dispensation fra loven. Skovloven Skovene i Skovlystområdet er udlagt som fredskov, og er derfor omfattet af skovlovens bestemmelser. Det betyder, at Naturstyrelsen som skovmyndighed skal give tilladelse til aktiviteter inden for fredskovsområdet bl.a. til etablering af plads til opbevaring af kanoer ved Langå Camping. Den fredede Træksti Trækstien er sikret ved en fredningskendelse fra Det fremgår af fredningens kortbilag nedenfor, hvor stien forløber. Der er en faktuel uoverensstemmelse mellem fredningskendelsen og Trækstiens afmærkede forløb gennem Skovlystområdet, idet stien er ført nord om Langå Marinas bygninger. I kendelsen forløber stien langs marinaens fortøjningspladser. Fredningskendelsen fastlægger også, at der på bynære strækninger er tilladelse til at have hund i snor med på turen. Hund i snor er tilladt på strækningen fra Skov Alles slutning til Amtmand Hoppes Bro, men ikke på det sidste stykke fra Skovallé og til stien over broen med den tidligere jernbane til Laurbjerg. I praksis er forbuddet mod hunde i snor på dette sidste stykke næppe relevant. 15

16 Redegørelse for den frivillige indsats opgaver Det være oplagt at involvere frivillige kræfter i en række delopgaver, samt i tilsyn og drift fremadrettet. Blandt de anlægsopgaver, der typisk kan udføres ved hjælp af frivillige kan nævnes: nedgravning af ruteafmærkninger nedgravning af infotavler nedgravning af borde/bænke-sæt klargøring af arealer og oprydning herunder rydning af krat og mindre træer m.v. udbringning af materialer til proff. anlægsopgaver Dertil kommer visse anlægsopgaver, hvor frivillige kan være i besiddelse af den nødvendige fagkundskab samt maskiner f.eks. virksomhedssponsorater, hvor en lokal virksomhed går ind og leverer en delydelse til projekthelheden uden beregning. Det vurderes, at der i dette projekt vil kunne leveres minimum 300 frivillige arbejdstimer. Langå Borger og Håndværkerforening samt Langå Marina kan stå for at organisere den frivillige indsats. Billederne viser et eksempel på en indsats ved hjælp fra frivillige ved Knudhule Strand ved Ry. Arbejder, som kræver farligt værktøj udføres normalt af professionelle, så sikkerheds- og forsikringsforhold er varetaget korrekt. Under kyndig ledelse af f.eks. Naturstyrelsens snedkere kan frivillige etablere bord/ bænke-sæt, nedgrave skiltestandere etc. og stå for almindelig klargøringsarbejder, renholdelse m.v. 16

17 Budget Anlægsbudgettet for partnerskabets aktiviteter er anslået ud fra erfaringstal og gennem dialog med erfarne entreprenører. Anlægsbudgettet er indsat skematisk på denne og næste side. Partnerskabet vil indgå de nødvendige aftaler vedrørende den daglige drift og vedligehold af anlæg i projektbeskrivelsen. Markedsføring Markedsføringen af projektet vil ske på lokale hjemmesider for Langå samt via VisitRanders, VisitGudenaa og Oplev Gudenaa.dk. OplevGudenaa.dk henter data fra bl.a. Naturstyrelsens Udinaturen.dk og VisitDenmarks Guide Danmark. Budget for stier og formidling ved Langå - fra Gjernstien til Amtmand Hoppes Bro Alle priser er eksklusive 25 % moms Sum Sum inkl. moms Træstier og lystfiskeplatforme m kr/m Honorar/løn Materialer kr kr Træsti, 1,35 meter til fordeling platforme, lystfiskeri m.v Opmåling/nivellement, afsætning Etablering af arbejdsplads Belægningsforbedringer udover træ-stier m kr/m kr kr Cykelgrusbelægning, anslået Ny marina m kr/m kr kr Opgravning og udjævning af brink og gl. an Etablering af ny spuns m. træsti på 1,50 m Tværspuns som strømlæ, 4 stk a 8 meter Nedspuling af fortøjningspæle Renovering af isætningssted for motorbåde Siddepladser ved å-brinken Flydebro for isætning af kanoer/kajakker Spuns til fortøjning af lange robåde Kano-isætningssted ved Langå Camping Spuns til fortøjning af kanoer og kajakker Rydning og planering af oplagsplads Bukke til kanoopbevaring Teknikrum /kajakopbevaring/grejbank Klimaskærm/ ifm. Teknik og kajakopbevari Samlingssted/ facilliteter Stk. kr kr Madpakkehus/grillhytte Svinggrill Toiletenhed, handicapvenlig Tilslutning, vand Tilslutning, strøm Borde/bænke-sæt Grillriste til bordplader Afmærkning Stk. kr kr Piktogramstandere Ruteafmærkningspæle Piktogramskilte Levering Afsætning kr kr Formidling Stk. Højskilte ved P-pladser og nyt landgangsst A2 tavler natur og kulturhistorisk info Tavleprint, Højskilte Tavleprint, A Korttegning, lau-out og grafisk design Fremstilling af illustrationer Fremstilling af digitale historier Indtaling, studietid Oversættelser og indtaling, UK Indkøb til grejbank Uforudsete omkostninger, 5 % kr kr Uforudsete omkostninger kr I alt eksklusive moms kr inkl. Moms Finansieringsforslag Naturstyrelsen, grønne partnerskaber Friluftsrådet, tips og lottomidler? Langå Marina

Et grønt partnerskab om Trækstien ved Bjerringbro. Maj 2014

Et grønt partnerskab om Trækstien ved Bjerringbro. Maj 2014 Et grønt partnerskab om Trækstien ved Bjerringbro Maj 2014 1 Indholdsfortegnelse Baggrunden for projektet Baggrunden for projektet 2 Projektbeskrivelse 3 Formidlingsindsats 4 Digital formidling 6 Oversigtskort

Læs mere

Et grønt partnerskab om Trækstien ved Vejerslev Skov. Oktober 2012

Et grønt partnerskab om Trækstien ved Vejerslev Skov. Oktober 2012 Et grønt partnerskab om Trækstien ved Vejerslev Skov Oktober 2012 1 Indholdsfortegnelse Indledning 2 Projektbeskrivelse 3 Formidling 4 Trækstien 5 Tilladelser m.v. 7 Budget for stier og formidling 8 Forsidebillede:

Læs mere

Et grønt partnerskab om Trækstien ved Vejerslev Skov. Oktober 2012

Et grønt partnerskab om Trækstien ved Vejerslev Skov. Oktober 2012 Et grønt partnerskab om Trækstien ved Vejerslev Skov Oktober 2012 1 Indholdsfortegnelse Indledning 2 Projektbeskrivelse 3 Formidling 4 Trækstien 5 Tilladelser m.v. 7 Budget for stier og formidling 8 Forsidebillede:

Læs mere

Notat til anvendelse ved myndighedsbehandling efter strandbeskyttelseslinien. Det grønne partnerskab om Kyststien ved Hov

Notat til anvendelse ved myndighedsbehandling efter strandbeskyttelseslinien. Det grønne partnerskab om Kyststien ved Hov Notat til anvendelse ved myndighedsbehandling efter strandbeskyttelseslinien Det grønne partnerskab om Kyststien ved Hov Marts 2014 1 Indledning I forbindelse med myndighedsbehandlingen efter strandbeskyttelseslinien

Læs mere

Nyhedsbrev 27. januar 2014

Nyhedsbrev 27. januar 2014 Nyhedsbrev 27. januar 2014 Det grønne partnerskab om Kyststien ved Hov Det er længe siden, at det grønne partnerskab bag kyststien ved Hov har informeret om de planer og idéer, som partnerskabet gerne

Læs mere

Hvor skal stien føre hen og hvem skal bruge den? V/ Casper Lindemann, Friluftsrådet

Hvor skal stien føre hen og hvem skal bruge den? V/ Casper Lindemann, Friluftsrådet Hvor skal stien føre hen og hvem skal bruge den? V/ Casper Lindemann, Friluftsrådet 1 Disposition Formål Stiens forløb Analyser Stityper og valg af underlag Stiens dimensioner Faciliteter og støttepunkter

Læs mere

NST Midtjylland Bjørnkærvej Haderup. Landzonetilladelse: Vinderup Byskov

NST Midtjylland Bjørnkærvej Haderup. Landzonetilladelse: Vinderup Byskov Side 1/7 NST Midtjylland Bjørnkærvej 18 7540 Haderup Dato: 13-12-2016 Sagsnr.: 01.03.03-P19-111-16 Henv. til: Rikke Rasmussen Byggeri og Ejendomme Direkte tlf.: 9611 7811 Afdeling tlf.: 9611 7550 teknik.miljoe@holstebro.dk

Læs mere

Køge Å station godkendelse af trædæk v/ Høllingers Bro / Den Hvide Bro. Natur og Miljø

Køge Å station godkendelse af trædæk v/ Høllingers Bro / Den Hvide Bro. Natur og Miljø Køge Å station 20.780 godkendelse af trædæk v/ Høllingers Bro / Den Hvide Bro Teknik- og Miljøforvaltningen Dato Sagsnummer Dokumentnummer Køge Kommune, Afdeling for Anlæg har 3. februar 2014 ansøgt om

Læs mere

GudenåKortets formål og arkitektur

GudenåKortets formål og arkitektur GudenåKortets formål og arkitektur Beskrivelse af formålet med GudenåKortet og af dets afsendere, målgruppe samt snitfladen mellem GudenåKortet og www.oplevgudenaa.dk Version 2-20. december 2013 Formål

Læs mere

Forundersøgelse projekt. Sten i Gudenåen i Randers Kommune. Af Danmarks Center for Vildlaks Vandløbsrådgivning for Randers Kommune

Forundersøgelse projekt. Sten i Gudenåen i Randers Kommune. Af Danmarks Center for Vildlaks Vandløbsrådgivning for Randers Kommune Forundersøgelse projekt Sten i Gudenåen i Randers Kommune Af Danmarks Center for Vildlaks Vandløbsrådgivning for Randers Kommune 1 Idé og formål Med ambitionen om at skabe mere fysisk variation i Gudenåen,

Læs mere

Et grønt partnerskab. i Uldum Kær

Et grønt partnerskab. i Uldum Kær Et grønt partnerskab om stier og formidling i Uldum Kær Marts 2014 1 Indholdsfortegnelse Et grønt GudenaaPartnerskab i Uldum Kær 2 Projektbeskrivelse 3 Statuskort, friluftsliv 9 Projektkort, friluftsliv

Læs mere

Ansøgning til Friluftsrådet

Ansøgning til Friluftsrådet t Ansøgning til Friluftsrådet 1. Historisk tilbageblik Thissinghus havn er en 150 år gammel havn som frem til 1974 blev brugt til industri havn i forbindelse med den lokale korn- og foderstofforretning

Læs mere

Velkommen i kano og kajak på Gudenåen!

Velkommen i kano og kajak på Gudenåen! Gudenåkomitéen 1 Velkommen i kano og kajak på Gudenåen! Brochuren vil hjælpe dig med at skabe et overblik over de informationer og faciliteter, som gør sejladsen i Gudenåsystemet til en god oplevelse for

Læs mere

Ændring af naturbeskyttelsesloven perspektiver for kystkommuner

Ændring af naturbeskyttelsesloven perspektiver for kystkommuner Ændring af naturbeskyttelsesloven perspektiver for kystkommuner 26. april 2017 Hans Erik Cutoi-Toft Præsentation Hans Erik Cutoi-Toft, Afdelingschef, Søterritoriet Kystdirektoratet, Naturstyrelsen 2 /

Læs mere

Lokalplan nr. 143. Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, juli 2006. P-plads ved Hotel Nyborg Strand

Lokalplan nr. 143. Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, juli 2006. P-plads ved Hotel Nyborg Strand Lokalplan nr. 143 Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, juli 2006 P-plads ved Hotel Nyborg Strand Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund...4 Forhold til anden planlægning...5 Forsyningsforhold...5

Læs mere

Aage V: Jensen Naturfond ansøger om dispensation til opførelse af

Aage V: Jensen Naturfond ansøger om dispensation til opførelse af Fredningsnævnet for København Lyngby Hovedgade 96 2800 Kgs. Lyngby kobenhavn@fredningsnaevn.dk København d. 28. januar 2015 Kampmannsgade 1 1604 København V natur@avjf.dk Telefon 33 13 21 45 www.avjf.dk

Læs mere

Potentialer i Bork 11. august et bidrag til udvikling af Bork Havn

Potentialer i Bork 11. august et bidrag til udvikling af Bork Havn otentialer i Bork 11. august 2016 otentialeplan - Bork Havn Bork Havn i billeder Adgangsvej til Bryggen Surferstranden syd for havnen Lystbådehavnen Bryggen Fiskehuset Legeplads ved Bryggen Det gule hus

Læs mere

Tilskud til naturpleje og friluftsliv 2016

Tilskud til naturpleje og friluftsliv 2016 Tilskud til naturpleje og friluftsliv 2016 Vejledning og ansøgningsskema Har du en god idé? I 2016 er det igen muligt af få tilskud til naturpleje, naturgenopretning og friluftsprojekter i Hedensted Kommune.

Læs mere

Planlægningsmæssige og turistpolitiske bindinger og begrundelser

Planlægningsmæssige og turistpolitiske bindinger og begrundelser Notat NIRAS A/S Åboulevarden 80 Postboks 615 DK-8100 Århus C Telefon 8732 3232 Fax 8732 3200 E-mail niras@niras.dk Hotel og offentligt grønt område ved Klintegården, Kalundborg kommune CVR-nr. 37295728

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende

Resultatkontrakt. Vedrørende Resultatkontrakt Vedrørende Fremtidens landsby Projekt: Thorsminde med afsæt i fiskeri og turisme 17. juni 2010-26. september 2013 Journalnummer: 1-33-76-23-12-10 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM)

Læs mere

GudenaaPartnerskaber

GudenaaPartnerskaber GudenaaPartnerskaber Hvad er et grønt partnerskab? Lokale grønne partnerskaber: Miljøministeriet har afsat 5 mio. kr. om året i perioden 2010-2015 (50 % op =l 400.000 kr. ekskl. moms) Grønne partnerskaber

Læs mere

Oversigt over kommende projekter i Naturpark Vesterhavet januar 2014

Oversigt over kommende projekter i Naturpark Vesterhavet januar 2014 Oversigt over kommende projekter i Naturpark Vesterhavet januar 2014 Aktivitet Beskrivelse Ansvarlig Prioritet (høj 1- lav 3) Frist Budget Turisme Blå Flag information om og markedsføring af rene strande

Læs mere

Til Henrik Dam Kristensen. Løsningsforslag til lovlig overgang mellem Skovlyst-området og Langå station

Til Henrik Dam Kristensen. Løsningsforslag til lovlig overgang mellem Skovlyst-området og Langå station Til Henrik Dam Kristensen Løsningsforslag til lovlig overgang mellem Skovlyst-området og Langå station Kære Henrik Dam Kristensen! Mange tak for dit besøg den 29. april 2013 i Langå Kulturhus. Vi oplevede

Læs mere

Et grønt partnerskab. Odden i Silkeborg By. om naturoplevelser og aktiviteter på. Februar 2013

Et grønt partnerskab. Odden i Silkeborg By. om naturoplevelser og aktiviteter på. Februar 2013 Et grønt partnerskab om naturoplevelser og aktiviteter på Odden i Silkeborg By Februar 2013 1 Indholdsfortegnelse Indledning 2 Hvad er Odden? 3 Ideer, som indgår i partnerskabet 6 Projektbeskrivelse 8

Læs mere

Agroplan aps. Løvelbrovej 9 8830 Tjele Telefon 86 69 92 16. Notat for gennemførelse af projekter ved Tjele Langsø 2005/2006

Agroplan aps. Løvelbrovej 9 8830 Tjele Telefon 86 69 92 16. Notat for gennemførelse af projekter ved Tjele Langsø 2005/2006 Agroplan aps Løvelbrovej 9 8830 Tjele Telefon 86 69 92 16 Notat for gennemførelse af projekter ved Tjele Langsø 2005/2006 Indledning Der er planlagt en række projekter ved Tjele Langsø ved henholdsvis

Læs mere

FRILUFTSLIV OG AKTIVITETSSTEDER I SLAGELSE KOMMUNE:

FRILUFTSLIV OG AKTIVITETSSTEDER I SLAGELSE KOMMUNE: FRILUFTSLIV OG AKTIVITETSSTEDER I SLAGELSE KOMMUNE: Områder hvor Friluftsrådet har været aktivt med: 1: NATURRASTEPLADSEN VED HALSSKOV: Efter bygning af broen, var der et museum om byggeriet og spændende

Læs mere

Sti over Bagges Dæmning

Sti over Bagges Dæmning Sti over Bagges Dæmning Projektbeskrivelse 17. september 2010 En sti over Bagges Dæmning vil skabe en enestående mulighed for at færdes tæt på Ringkøbing Fjord og opleve landskabet og naturen uden at forstyrre

Læs mere

Rideskov i Hodsager Plantage

Rideskov i Hodsager Plantage Rideskov i Hodsager Plantage Projektbeskrivelse Projektleder: MJ Senest revideret: 4/2-15 Version: 2 Projektejer Projektleder Erik Skibsted Herning Kommune, Natur og Grønne Områder Enghavevej 10 7400 Herning

Læs mere

Prioritering af havnearbejder Dato: 10/4 2014

Prioritering af havnearbejder Dato: 10/4 2014 9 4 7b Bagenkop havn 9 6 8 7a Ristinge havn 9 Strynø havn 1+2 5 310 9 Oplæg til Prioritering af havnearbejder Dato: 10/4 2014 1. Grillhytter (kr 250.000,-) 2. Solceller på Grillhytter (tænkes betalt via

Læs mere

Gudenåens udvikling 2012-2014 - resultater af fællesskaber. Version 2.0 december 2014

Gudenåens udvikling 2012-2014 - resultater af fællesskaber. Version 2.0 december 2014 Gudenåens udvikling 2012-2014 - resultater af fællesskaber Version 2.0 december 2014 1 Indholdsfortegnelse Indledning 2 OplevGudenaa baggrund og idé med projektet 4 VisitGudenaa 5 Brandstory 5 Gudenåkomitéen

Læs mere

Udvidelse af Svendborg Lystbådehavn. Praksis Arkitekter - 30.05.12

Udvidelse af Svendborg Lystbådehavn. Praksis Arkitekter - 30.05.12 Udvidelse af Svendborg Lystbådehavn Praksis Arkitekter - 30.05.12 HOVEDGREB Hovedgrebet tager afsæt i den eksisterende runde havn fra 1930erne. Omkring denne etableres en ellipseformet ydermole der lægger

Læs mere

Screening af naturhistorien med henblik på de gode historier. Fortælle om hvorfor Espe skov er lavet og hvorfor der skal laves mere skov i Danmark.

Screening af naturhistorien med henblik på de gode historier. Fortælle om hvorfor Espe skov er lavet og hvorfor der skal laves mere skov i Danmark. Ideer og ønsker til naturstien fra borgerne ved offentlig møde 6. oktober Lokalitet Friluftsliv og motion (herunder faciliteter, som understøtter benyttelsen, samt adgangsforhold) Koordinering med Masterplan

Læs mere

Himmelbjergruten. sti nord om søerne mellem Ry og Silkeborg. Projektbeskrivelse for et grønt partnerskab om oplevelser, tilgængelighed og formidling

Himmelbjergruten. sti nord om søerne mellem Ry og Silkeborg. Projektbeskrivelse for et grønt partnerskab om oplevelser, tilgængelighed og formidling Himmelbjergruten sti nord om søerne mellem Ry og Silkeborg Projektbeskrivelse for et grønt partnerskab om oplevelser, tilgængelighed og formidling December 2012 Himmelbjergruten sti nord om søerne mellem

Læs mere

Til dig, der bor ved kysten. - regler og love for kystområdet

Til dig, der bor ved kysten. - regler og love for kystområdet Til dig, der bor ved kysten - regler og love for kystområdet 2012 Forord Kysten i Fredericia Kommune er i særklasse, fordi kystlandskabet rummer store og meget forskellige natur- og landskabsværdier. Det

Læs mere

Bilag: Visions- og Udviklingsplan for Svogerslev Grusgrav: Proces og væsentlige spørgsmål

Bilag: Visions- og Udviklingsplan for Svogerslev Grusgrav: Proces og væsentlige spørgsmål Veje og Grønne Områder Sagsnr. 231532 Brevid. 2101154 Ref. JEST Dir. tlf. 46 31 3404 jensst@roskilde.dk Bilag: Visions- og Udviklingsplan for Svogerslev Grusgrav: Proces og væsentlige spørgsmål 1. juli

Læs mere

SKITSEFORSLAG TIL DÆKMOLEVEJ HVIDE SANDE HAVNEKLIT

SKITSEFORSLAG TIL DÆKMOLEVEJ HVIDE SANDE HAVNEKLIT SKITSEFORSLAG TIL DÆKMOLEVEJ HVIDE SANDE HAVNEKLIT Udarbejdet af Absolut Landskab i samarbejde med Mist+grassat. Projektet er udarbejdet i forbindelse med Turismepotentialeplaner i Søndervig og, Erhvervsmæssig

Læs mere

VISIONSPLAN VISIONSPLAN FOR DANNEBROGSPLADSEN I ULSTRUP - AUGUST 2014

VISIONSPLAN VISIONSPLAN FOR DANNEBROGSPLADSEN I ULSTRUP - AUGUST 2014 VISIONSPLAN VISIONSPLAN FOR DANNEBROGSPLADSEN I ULSTRUP - AUGUST 2014 Eksisterende forhold: INDLEDNING: Som en del af byfornyelsen af Ulstrup og gudenåen, foreslås her en etablering af rekreative arealer

Læs mere

Der blev stillet spørgsmålstegn ved om træstier nu er den rigtige løsning set i forhold til ex. flydebroer.

Der blev stillet spørgsmålstegn ved om træstier nu er den rigtige løsning set i forhold til ex. flydebroer. Notat Trækstien ved Ulstrup Referat - 2. partnerskabsmøde den 20. februar 2014 Til stede: Knud Erik Hesselbjerg ( Naturstyrelsen ), Thorkil Danielsen ( Friluftsrådet ), Ulrik Dalmose ( lodsejer ), Arne

Læs mere

Resumé. Teknik- og Miljøudvalget. NOTAT: Behandling af høringssvar fra den indledende høring om Roskilde Camping

Resumé. Teknik- og Miljøudvalget. NOTAT: Behandling af høringssvar fra den indledende høring om Roskilde Camping Teknik- og Miljøudvalget Teknik og Miljø Plan og Udvikling Sagsnr. 79003 Brevid. 1420166 Ref. MOKP Dir. tlf. 4631 3549 monakp@roskilde.dk NOTAT: Behandling af høringssvar fra den indledende høring om Roskilde

Læs mere

INDLEDENDE ANSØGNINGSSKEMA

INDLEDENDE ANSØGNINGSSKEMA Ajstrup strand for Alle INDLEDENDE ANSØGNINGSSKEMA TILGÆNGELIGHEDSPULJEN AARHUS KOMMUNE Indledende ansøgningsskema - Tilgængelighedspuljen Side 1 af 5 INDLEDENDE ANSØGNINGSKEMA TIL TILGÆNGELIGHEDSPULJEN

Læs mere

På øens østlige side er der bygget en fiskebro, som bl.a. kan benyttes af handicappede i kørestol.

På øens østlige side er der bygget en fiskebro, som bl.a. kan benyttes af handicappede i kørestol. Landskabet naturen planter og dyr Genner Bugt og dens forlængelse ind i landet, er en gammel tunneldal, skabt under isen i sidste istid. Selve Kalvø er egentlig blot en bakke i landskabet, der stiger op

Læs mere

Om Natur- og friluftsstrategien side 3. Vision. side 3. 6 indsatsområder. side 3. 1. Beskyttelse af naturen.. side 4. 2. Adgang til naturen.

Om Natur- og friluftsstrategien side 3. Vision. side 3. 6 indsatsområder. side 3. 1. Beskyttelse af naturen.. side 4. 2. Adgang til naturen. 1 INDHOLD Om Natur- og friluftsstrategien side 3 Vision. side 3 6 indsatsområder. side 3 1. Beskyttelse af naturen.. side 4 2. Adgang til naturen. side 5 3. Bynære rekreative områder. side 6 4. Formidling

Læs mere

Projektbeskrivelse. Projekt nr. 2.2.1.1 Vejviserskilte til det overordnede stisystem

Projektbeskrivelse. Projekt nr. 2.2.1.1 Vejviserskilte til det overordnede stisystem Projekt nr. 2.2.1.1 Vejviserskilte til det overordnede stisystem Oplevelsen af Nationalpark Mols Bjerge til fods og på cykel giver den besøgende en helt unik og stærk oplevelse af områdets særegne landskab

Læs mere

Pay and play golfbane ved Lindum

Pay and play golfbane ved Lindum Tillæg nr. 67 til Regionplan 2000-2012 Pay and play golfbane ved Lindum Viborg Amtsråd September 2004 VIBORG AMT - Miljø og Teknik 1 J.nr. 8-52-6-2-511-02 Tillæg nr.67 til Regionplan 2000-2012 er udarbejdet

Læs mere

HASLE OMRÅDEFORNYELSE

HASLE OMRÅDEFORNYELSE HASLE OMRÅDEFORNYELSE REVITALISERING AF HASLE FÆLLED SKITSEFORSLAG FOR BØRNE/UNGE GRUPPEN 9.SEPTEMBER 2009 ALGREEN ARKITEKTER MAA OVERSIGTSKORT HASLE FÆLLED M.M. Overordnet for område skal man være varsom

Læs mere

Udvikling af Nørreådalen - aktive beboere og landsbyer i ådalen. Visions- og idékatalog for udviklingen i ådalen 2012 2022

Udvikling af Nørreådalen - aktive beboere og landsbyer i ådalen. Visions- og idékatalog for udviklingen i ådalen 2012 2022 Udvikling af Nørreådalen - aktive beboere og landsbyer i ådalen Visions- og idékatalog for udviklingen i ådalen 2012 2022 UDKAST 21. marts 2012 1 1. Introduktion til Kataloget Visions- og idékataloget

Læs mere

Rideskov i Hodsager Plantage

Rideskov i Hodsager Plantage Rideskov i Hodsager Plantage Projektbeskrivelse Projektleder: MJ Senest revideret: 4/9-14 Version: 1 Projektejer Erik Skibsted Herning Kommune, Natur og Grønne Områder Enghavevej 10 7400 Herning Tlf: 9628

Læs mere

Oprindeligt er vejen ned over åen en vej der er brugt af bønderne i Olding når de skulle ud til

Oprindeligt er vejen ned over åen en vej der er brugt af bønderne i Olding når de skulle ud til Notat om nedlæggelse af overkørsel nr. 199 på jernbanen Kibæk-Skjern. Herning den 05-08-2015/ngoga Nedlæggelse af overkørsel 199 konflikter med naturbeskyttelseslovens 26 a om nedlæggelse af gennemgående

Læs mere

Ribe Sejlklub. Kammerslusen; et stykke maritimt kulturhistorie. - det maritime Ribe. ved

Ribe Sejlklub. Kammerslusen; et stykke maritimt kulturhistorie. - det maritime Ribe. ved ved Ribe Sejlklub - det maritime Ribe Kammerslusen; et stykke maritimt kulturhistorie Indledning Området indenfor Ribe Kammersluse har sit eget helt unikke miljø med små hytter på den nordlige kanalvold

Læs mere

Plads for aktive borgere i Alken - et grønt partnerskab inden for bygrænsen

Plads for aktive borgere i Alken - et grønt partnerskab inden for bygrænsen Plads for aktive borgere i Alken - et grønt partnerskab inden for bygrænsen Indledning: Alken- borgerne har gennem mange år haft tradition for at skabe rammer og rum gennem fællesskaber. Med denne projektbeskrivelse

Læs mere

Den flotte vej. Landskabsarkitekt Preben Skaarup. Rampen fly-overen fører bilerne fra øst i en flot bue ind mod centrum af Silkeborg.

Den flotte vej. Landskabsarkitekt Preben Skaarup. Rampen fly-overen fører bilerne fra øst i en flot bue ind mod centrum af Silkeborg. Den flotte vej Rampen fly-overen fører bilerne fra øst i en flot bue ind mod centrum af Silkeborg. Smuk tur gennem land og by Turen på motorvejen bliver en stor oplevelse for trafikanterne. På de 29 km

Læs mere

Fjernelse af spærring ved Lerkenfeld Dambrug

Fjernelse af spærring ved Lerkenfeld Dambrug Fjernelse af spærring ved Lerkenfeld Dambrug 2015 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. GENNEMFØRTE INDSATSER... 4 2.1 Nedbrydning af opstemning og oprensning af sand... 4 2.2 Lukning af omløbsstryg

Læs mere

Projektoversigt Naturpark Vesterhavet Januar 2014

Projektoversigt Naturpark Vesterhavet Januar 2014 Projektoversigt Naturpark Vesterhavet Januar 2014 Aktivitet Beskrivelse Tovholder Prioritet (høj 1- lav 3) Frist Budget + finansiering Turisme Digital oplevelsesformidling i Destination Sydvestjylland

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE. Formål

PROJEKTBESKRIVELSE. Formål PROJEKTBESKRIVELSE Ansøger: Skov- og Naturstyrelsen Storstrøm, i samarbejde med Næstved og Slagelse Kommuner Kontaktperson: skovrider Claus Jespersen Dato: 5. december 2008 Projektnavn: Næstved-Slagelse-Skælskør-banen

Læs mere

Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Brøndby d. 1. November 2012

Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Brøndby d. 1. November 2012 Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Brøndby d. 1. November 2012 Friluftsrådet mere natur - mere friluftsliv Tips- og Lottomidler fra Danske Spil Tips- og Lottomidler til Friluftslivet er en del af overskuddet

Læs mere

Rødskebølle Hundeskov - Projektbeskrivelse

Rødskebølle Hundeskov - Projektbeskrivelse Helle Mølgaard d. 04-01-2016 Acadre 12/33135 Rødskebølle Hundeskov - Projektbeskrivelse Baggrund I de senere år har der jævnligt blandt byens borgere og turister, været efterspurgt en hundeskov i Svendborg

Læs mere

Sti nord om søerne mellem Ry og Silkeborg

Sti nord om søerne mellem Ry og Silkeborg Sti nord om søerne mellem Ry og Silkeborg Projektbeskrivelse for et grønt partnerskab om oplevelser, tilgængelighed og formidling Maj 2012 Sti nord om søerne mellem Ry og Silkeborg, side 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ansøgning - Stier i Videbæk

Ansøgning - Stier i Videbæk 23. marts 2015 Videbæk Borgerforening Ansøgning - Stier i Videbæk Videbæk Borgerforening ønsker flere borgere på byens stier Ringkøbing-Skjern kommune søges om: Etablering af nogle nye stistrækninger i

Læs mere

Onsevig Havn et øje til fremtiden

Onsevig Havn et øje til fremtiden Onsevig Havn et øje til fremtiden Onsevig Havn er en privat havn ejet af de der har fast plads i havnen. Onsevig Havn bruges af et utal af mennesker, der bruger havnen på forskellig måde. kr. 1000 900

Læs mere

Regler for brug af Kimmerslev Sø og Dalby Sø. Januar 2011

Regler for brug af Kimmerslev Sø og Dalby Sø. Januar 2011 Regler for brug af Kimmerslev Sø og Dalby Sø Januar 2011 Teknik- og Miljøforvaltningen Regler for brug af Kimmerslev Sø og Dalby Sø Køge Kommune lejer brugsretten til Kimmerslev Sø og fiskeretten til Dalby

Læs mere

Friluftsliv i sø-landskabet. Resultater fra spørgeskemaundersøgelse i forbindelse med debatarrangement d. 19. januar, Ringsted kommune

Friluftsliv i sø-landskabet. Resultater fra spørgeskemaundersøgelse i forbindelse med debatarrangement d. 19. januar, Ringsted kommune Friluftsliv i sø-landskabet Resultater fra spørgeskemaundersøgelse i forbindelse med debatarrangement d. 19. januar, Ringsted kommune 1 Antal Spørgeskema om friluftsliv Respondenter 43 personer, 29 mænd,

Læs mere

En sikker vej til gode naturoplevelser. hvad du kan og må i naturen

En sikker vej til gode naturoplevelser. hvad du kan og må i naturen En sikker vej til gode naturoplevelser hvad du kan og må i naturen Gode råd om færdsel Naturen skal opleves! Og det er der heldigvis rigtig gode muligheder for i Danmark. Både fordi vi har en masse spændende

Læs mere

Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Herning d. 15. marts 2012

Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Herning d. 15. marts 2012 Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Herning d. 15. marts 2012 Friluftsrådet mere natur - mere friluftsliv Tips- og Lottomidler fra Danske Spil Tips- og Lottomidler til Friluftslivet er en del af overskuddet

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Natur- og Kulturdatabasen for Søhøjlandet. [01.01.2008-31.12.2011] Journalnummer: 1-33-76-23-21-08. Kontraktens parter

Resultatkontrakt. Vedrørende. Natur- og Kulturdatabasen for Søhøjlandet. [01.01.2008-31.12.2011] Journalnummer: 1-33-76-23-21-08. Kontraktens parter Resultatkontrakt Vedrørende Natur- og Kulturdatabasen for Søhøjlandet [01.01.2008-31.12.2011] Journalnummer: 1-33-76-23-21-08 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg

Læs mere

Nordrup Kirkeskov. Et trivsels- og skovrejsningsprojekt for borgerne i Nordrup by Ringsted kommune

Nordrup Kirkeskov. Et trivsels- og skovrejsningsprojekt for borgerne i Nordrup by Ringsted kommune 1 Nordrup Kirkeskov Et trivsels- og skovrejsningsprojekt for borgerne i Nordrup by Ringsted kommune Projektbeskrivelse som grundlag for Ansøgning til Landsbyforum Ringsted & Friluftsrådet Version 1.0 Udarbedjet

Læs mere

Arealer ved Mariager Fjord - arealerne nr. 221, 222, 224, 225 og 226

Arealer ved Mariager Fjord - arealerne nr. 221, 222, 224, 225 og 226 Skov- og Naturstyrelsen, Kronjylland Arealvise beskrivelser Side 1 Arealer ved Mariager Fjord - arealerne nr. 221, 222, 224, 225 og 226 1. Beskrivelse 1.1 Generelt Arealerne ved Mariager Fjord består af

Læs mere

Godkendelse efter vandløbsloven til etablering af bro over Gels Å i st. 4590, ca. 300 m vest for Kaltoftvej 1

Godkendelse efter vandløbsloven til etablering af bro over Gels Å i st. 4590, ca. 300 m vest for Kaltoftvej 1 Ribe Sportsfiskerforening Att.: Morten Isaksen (mv.isaksen@gmail.com) Frodesgade 30. 6700 Esbjerg Dato 11. oktober 2013 Sags id 2013-22945 Sagsbehandler Tomas Jensen E-mail tojen@esbjergkommune.dk Godkendelse

Læs mere

Velkommen i kano og kajak på Gudenåen!

Velkommen i kano og kajak på Gudenåen! Gudenåkomitéen 1 Velkommen i kano og kajak på Gudenåen! Brochuren vil hjælpe dig med at skabe et overblik over de informationer og regler, som gør sejladsen i Gudenåsystemet til en god oplevelse for dig,

Læs mere

Kyststi Springforbi. Helhedsplan og fase 1 Borgermøde 13. januar 2015. Fotograf Anne Prytz Schaldemose

Kyststi Springforbi. Helhedsplan og fase 1 Borgermøde 13. januar 2015. Fotograf Anne Prytz Schaldemose Kyststi Springforbi Helhedsplan og fase 1 Borgermøde 13. januar 2015 Fotograf Anne Prytz Schaldemose Kyststi Springforbi Borgernes input Jeg er enig i projektet fordi: fint at lave sti oppe på strækningen

Læs mere

Program: Velkomst ved formanden.

Program: Velkomst ved formanden. Program: Velkomst ved formanden. Generalforsamling Dagsorden iflg. vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2. Lokalrådets beretning. 3. Godkendelse af regnskab 4. Indkomne forslag 5. Valg til lokalrådet 6. Valg

Læs mere

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Natur- og Miljøklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet.

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Natur- og Miljøklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet. Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme Taksationskommissionen Natur- og Miljøklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Forslag Dispensationer: sidst i filen med den nyeste til sidst Tårnby

Læs mere

FORUNDERSØGELSE RIB-00259. Fjernelse af stemmeværk ved Linding Møllesø

FORUNDERSØGELSE RIB-00259. Fjernelse af stemmeværk ved Linding Møllesø FORUNDERSØGELSE RIB-00259 Fjernelse af stemmeværk ved Linding Møllesø April 2014 Forundersøgelse RIB-00259 Etablering af passage til Linding Møllesø Side 1 Indhold Formål med indsatsen/projektet... 2 Eksisterende

Læs mere

Giv naturen en hånd - Danmarks Fredede områder

Giv naturen en hånd - Danmarks Fredede områder Giv naturen en hånd - Danmarks Fredede områder DN s fredningsskilte i fredede områder - Arbejdsplan Som led i projektet Fredninger i Danmark arbejder DN med formidlingsprojekter i en række af vores fredede

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Natur- og Kulturdatabasen for Søhøjlandet. [01.01.2008-31.12.2009] Journalnummer: 1-33-76-23-21-08. Kontraktens parter

Resultatkontrakt. Vedrørende. Natur- og Kulturdatabasen for Søhøjlandet. [01.01.2008-31.12.2009] Journalnummer: 1-33-76-23-21-08. Kontraktens parter Resultatkontrakt Vedrørende Natur og Kulturdatabasen for Søhøjlandet [01.01.200831.12.2009] Journalnummer: 13376232108 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg 26

Læs mere

Men hvor blev kulturhistorien af? Ny udviklingsplan for byen Hornsyld

Men hvor blev kulturhistorien af? Ny udviklingsplan for byen Hornsyld Men hvor blev kulturhistorien af? Ny udviklingsplan for byen Hornsyld Kulturarvsstien I visionsplanen arbejdes med anlæggelse af stier, der opfordrer til bevægelse og motion. Der skal bl.a. anlægges stier

Læs mere

REGNVANDSHÅNDTERING I LOKALPLANLÆGNING V/ M I E S Ø G A A R D R A S M U S S E N B Y P L A N L Æ G G E R

REGNVANDSHÅNDTERING I LOKALPLANLÆGNING V/ M I E S Ø G A A R D R A S M U S S E N B Y P L A N L Æ G G E R REGNVANDSHÅNDTERING I LOKALPLANLÆGNING V/ M I E S Ø G A A R D R A S M U S S E N B Y P L A N L Æ G G E R BELLINGE FÆLLED BELLINGE FÆLLED Bæredygtighed Bydel 45 Ha Ca. 500 boliger åben/lav Tæt/lav Beliggende

Læs mere

Center for Teknik og Miljø Natur og Vand

Center for Teknik og Miljø Natur og Vand Center for Teknik og Miljø Natur og Vand Stiplan for fredningen Helsingørs Grønne Vestkile 1 Indledning Natur- og Miljøklagenævnet meddelte med brev af 23. september 2011, at Natur- og Miljøklagenævnet

Læs mere

Espergærde bypark - principper for den videre planlægning okt. 2014

Espergærde bypark - principper for den videre planlægning okt. 2014 Espergærde bypark - principper for den videre planlægning okt. 2014 Med udgangspunkt i de tre forslag til Espergærdes fremtidige udvikling og tegnestuen PK3 s skitseforslag til Espergærde bypark har vi

Læs mere

LOKALPLAN 1.30. Vandrerhjem og campingplads ved Ishøj Strandvej. Ishøj Kommune 1999

LOKALPLAN 1.30. Vandrerhjem og campingplads ved Ishøj Strandvej. Ishøj Kommune 1999 1 LOKALPLAN 1.30 Vandrerhjem og campingplads ved Ishøj Strandvej Ishøj Kommune 1999 BAGGRUND OG FORMÅL 3 I forbindelse med udviklingen af Køge Bugtområdet til et attrakivt turistområde og som led i den

Læs mere

Projektet omfatter følgende broer: Nedlæggelse af bro nr. 21018, km 171,482 Udskiftning af bro nr.: 21016, km 171,003

Projektet omfatter følgende broer: Nedlæggelse af bro nr. 21018, km 171,482 Udskiftning af bro nr.: 21016, km 171,003 Basisoplysninger Tekst Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Dette projekt omhandler nedlæggelse af en jernbanebro, udskiftning af en anden jernbanebro samt etablering af erstatningsvej langs jernbanen mellem

Læs mere

Greve Kystplan. - om en plan der er mere end klimatilpasning

Greve Kystplan. - om en plan der er mere end klimatilpasning Greve Kystplan - om en plan der er mere end klimatilpasning Proces og borgerinddragelse Greve Kommune og kystplanlægning Udfordringer og potentialer Processen i Greve Strandvandring og workshops og ønsker

Læs mere

Ungdomsskolen Skive Frederiksdalallé Skive Mail: Den 20. juni 2014

Ungdomsskolen Skive Frederiksdalallé Skive Mail: Den 20. juni 2014 Ungdomsskolen Skive Frederiksdalallé 7 Mail: than@skivekommune.dk Den 20. juni 2014 Svansøvej 8, Skive Legaliserende landzonetilladelse til crossbane og halvtage samt dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen

Læs mere

Formidling af fortidsminder i Vordingborg kommune. Naturnetværksmøde 29. februar 2012

Formidling af fortidsminder i Vordingborg kommune. Naturnetværksmøde 29. februar 2012 Formidling af fortidsminder i Vordingborg kommune Naturnetværksmøde 29. februar 2012 Hvorfor beskæftige sig med formidling af fortidsminder? Synliggøre og fremme forståelsen for vores fælles kulturarv

Læs mere

Ranunkelvej 12, 7500 Holstebro Dispensation fra åbeskyttelseslinien ( 16 NBL) til etablering af bade-/bådebro

Ranunkelvej 12, 7500 Holstebro Dispensation fra åbeskyttelseslinien ( 16 NBL) til etablering af bade-/bådebro Side 1/6 Hartmann Harkjær Jensen Ranunkelvej 12 7500 Holstebro Dato: 27-07-2016 Sagsnr.: 01.05.02-P19-19-16 Henv. til: Rikke Rasmussen Byggeri og Ejendomme Direkte tlf.: 9611 7811 Afdeling tlf.:9611 7550

Læs mere

Bilag 1. Afrapportering af dialogmøder. Referaterne er godkendt af de enkelte interessenter. Gl. Brydegaard

Bilag 1. Afrapportering af dialogmøder. Referaterne er godkendt af de enkelte interessenter. Gl. Brydegaard Bilag 1 Afrapportering af dialogmøder Referaterne er godkendt af de enkelte interessenter. Gl. Brydegaard Mht. formidling kan kommunen bidrage med standard tekster og billeder, til de enkelte udbyderes

Læs mere

3 Formålet med projektet Forbedre forholdene for medlemmerne af Bådelauget, kajakklubben og besøgende udefra.

3 Formålet med projektet Forbedre forholdene for medlemmerne af Bådelauget, kajakklubben og besøgende udefra. 1 Projekttitel Mellerup Bådelaug Del af bedre adgang til Randers fjord for alle. 2 Oplysninger om ansøger Mellerup Bådelaug er en privat lystbådehavn, der er 81 medlemmer af havnen med lige så mange havnepladser

Læs mere

De gode historier om Gudenåen

De gode historier om Gudenåen De gode historier om Gudenåen anbefalinger om formidling Version 1.0, september 2014 1 OplevGudenaa baggrund og idé med projektet Til glæde for alle der har lyst til at færdes på eller ved Gudenåen vil

Læs mere

Til Rudersdal Kommune, Byplan. Dokumenttype Rapport. Dato Oktober 2011

Til Rudersdal Kommune, Byplan. Dokumenttype Rapport. Dato Oktober 2011 Til Rudersdal Kommune, Byplan Dokumenttype Rapport Dato Oktober 2011 ANSØGNING OM LANDZONE- TILLADELSE TIL ETABLERING AF REGNVANDSBASSINER, ERSTATNINGSVANDHULLER OG ARBEJDSPLADSER SAMT ANSØGNING OM DISPENSA-

Læs mere

Velkommen i kano, kajak og robåd på Gudenåsystemet!

Velkommen i kano, kajak og robåd på Gudenåsystemet! Gudenåsystemet Illustration: Snigne Design kano, kajak og robåd Gudenåkomitéen Velkommen i kano, kajak og robåd på Gudenåsystemet! Denne informationsfolder er udgivet af Gudenåkomitéen (www.gudenaakomiteen.dk),

Læs mere

Natur, Vej og Trafik Dahlsvej 3 4220 Korsør

Natur, Vej og Trafik Dahlsvej 3 4220 Korsør Natur, Vej og Trafik Dahlsvej 3 4220 Korsør Side1/6 Teknik og Miljø Natur, Vej og Trafik Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf. 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Dispensation fra naturbeskyttelseslovens

Læs mere

Lokalplan 210. Lokalplan for udvidelse af Horsens Kunstmuseum TEKNISK FORVALTNING

Lokalplan 210. Lokalplan for udvidelse af Horsens Kunstmuseum TEKNISK FORVALTNING Lokalplan for udvidelse af Horsens Kunstmuseum TEKNISK FORVALTNING JUNI 2005 Indhold Indhold Redegørelse Baggrund for lokalplanen 4 Lokalplanens formål 4 Lokalplanområdet i dag 5 Forhold til anden planlægning

Læs mere

Erfaringer med VVM og Natur

Erfaringer med VVM og Natur Erfaringer med VVM og Natur Hvad sker der fra VVM til færdigt projekt Anne B. Hansen, Banedanmark 14. april 2015 1 Fra VVM til virkelighedens anlægsarbejde når der skabes nye landskaber og ny natur Hvorvidt

Læs mere

Bevaringsplan. for de grønne områder i København Sydvest fra Karens Minde Kulturhus til Kalvebodløbet

Bevaringsplan. for de grønne områder i København Sydvest fra Karens Minde Kulturhus til Kalvebodløbet Bevaringsplan for de grønne områder i København Sydvest fra Karens Minde Kulturhus til Kalvebodløbet Vedtaget på Det Grønne Knæs generalforsamling d. 25. maj 2004 Beskrivelse af områdernes historie og

Læs mere

Fodsporet mellem Sdr. Bjerge og Skælskør. En økologisk korridor. En økologisk korridor!

Fodsporet mellem Sdr. Bjerge og Skælskør. En økologisk korridor. En økologisk korridor! Fodsporet mellem Sdr. Bjerge og Skælskør. En økologisk korridor En økologisk korridor! Små 8 km Økologisk korridor Beskyttede jord og stendiger Skovbyggelinie Mulighed for skovrejsning på strækningen i

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Symbol forklaring: Side 2: Oversigt. Sejlretning. Side 3: Tørskind. Parkering. Rasteplads. Side 4: Ravningbroen.

Indholdsfortegnelse. Symbol forklaring: Side 2: Oversigt. Sejlretning. Side 3: Tørskind. Parkering. Rasteplads. Side 4: Ravningbroen. Sejlads på Vejle Å Indholdsfortegnelse Side 2: Oversigt Side 3: Tørskind Side 4: Ravningbroen Side 5: Vingsted Side 6: Haraldskær Fabrik (overbæring) Side 7: Haraldskær Avlsgård Side 8: Buldalen til Vejle

Læs mere

Det åbne land J.nr. NST-4132-400-00102 Ref: lanth Den 17. december 2014. Naturstyrelsen Bornholm. Sendes pr. mail: bon@nst.dk

Det åbne land J.nr. NST-4132-400-00102 Ref: lanth Den 17. december 2014. Naturstyrelsen Bornholm. Sendes pr. mail: bon@nst.dk Naturstyrelsen Bornholm Sendes pr. mail: bon@nst.dk Det åbne land J.nr. NST-4132-400-00102 Ref: lanth Den 17. december 2014 Dispensation til opførelse af multihus inden for strandbeskyttelseslinjen på

Læs mere

Natur- og friluftsstrategi Norddjurs Kommune 2012

Natur- og friluftsstrategi Norddjurs Kommune 2012 Natur- og friluftsstrategi Norddjurs Kommune 2012 INDHOLD OM NATUR- OG FRILUFTSSTRATEGIEN 3 VISION 3 6 INDSATSOMRÅDER 4 1. Beskyttelse af naturen 5 2. Adgang til naturen 6 3. Bynære rekreative områder

Læs mere

Konkrete handlingsforslag i forhold til natur- og friluftsstrategiens 6 temaer

Konkrete handlingsforslag i forhold til natur- og friluftsstrategiens 6 temaer Konkrete handlingsforslag i forhold til natur- og friluftsstrategiens 6 temaer Kommunalbestyrelsen vedtog i oktober 2012 Natur- og friluftsstrategi for Norddjurs Kommune. I forlængelse af natur- og friluftsstrategien

Læs mere

Gudenåpark Stevnstrup ideer og forslag.

Gudenåpark Stevnstrup ideer og forslag. Gudenåpark Stevnstrup ideer og forslag. Formål med en totalrenovering af det såkaldte Vadested ved Gudenå i Stevnstrup til Gudenåpark Stevnstrup er: At gøre det naturskønne område omkring Gudenå i Stevnstrup

Læs mere

Erik Bach Korsholmvej 139 Glerup 9631 Gedsted erb@naturgas.dk. Dispensation fra skovbyggelinje til husstandsvindmølle

Erik Bach Korsholmvej 139 Glerup 9631 Gedsted erb@naturgas.dk. Dispensation fra skovbyggelinje til husstandsvindmølle Postadresse: Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars Erik Bach Korsholmvej 139 Glerup 9631 Gedsted erb@naturgas.dk Tel.: +45 99 66 70 00 post@vesthimmerland.dk www.vesthimmerland.dk Dato:

Læs mere