Tekniske forskrifter. for. fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler¹

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tekniske forskrifter. for. fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler¹"

Transkript

1 Tekniske forskrifter for fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler¹ Beredskabsstyrelsen 11. november 2005 ¹ Forskriften er som udkast notificeret i overensstemmelse med Rådets direktiv 98/34/EF (informationsproceduredirektivet) som ændret ved direktiv 98/48/EF.

2 Disse tekniske forskrifter er fastsat i medfør af 33, stk. 1 og 2, og 70, stk. 4 og 5, i beredskabsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 137 af 1. marts 2004, samt efter bemyndigelse i 5 i Forsvarsministeriets bekendtgørelse nr af 9. november 2005 om fremstilling, opbevaring og anvendelse m.v. af fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler. INDHOLDSFORTEGNELSE 1 ALMINDELIGE BESTEMMELSER Definitioner Anvendelsesområde Generelle bestemmelser Ansøgninger, tilladelser og godkendelser SALG, HÅNDTERING OG OPBEVARING AF FYRVÆRKERI OG ANDRE PYROTEKNISKE ARTIKLER, DER ER TRANSPORTKLASSIFICERET SOM 1.3G, 1.4G ELLER 1.4S, I DETAILLEDDET Anvendelsesområde Generelle bestemmelser Salg og håndtering i butikker Indretning og placering af salgssted i det fri oprettet i tilknytning til butikken Opbevaring af fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler, der er transportklassificeret som 1.4G eller 1.4S, i bygning Opbevaring af fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler, der er transportklassificeret som 1.4G eller 1.4S, i container Opbevaring af fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler, der er transportklassificeret som 1.3G, i bygning Opbevaring af fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler, der er transportklassificeret som 1.3G, i container Indretning og placering af pladser, hvor der opbevares fyrværkeri i containere, og hvor der indrettes salgssteder i det fri som et midlertidigt forretningssted Ordensregler SALG, HÅNDTERING OG OPBEVARING AF FYRVÆRKERI OG ANDRE PYROTEKNISKE ARTIKLER, DER ER TRANSPORTKLASSIFICERET SOM 1.1G ELLER 1.2G, I DETAILLEDDET Anvendelsesområde Generelle bestemmelser

3 4 ANDEN OPBEVARING AF FYRVÆRKERI OG ANDRE PYROTEKNISKE ARTIKLER, DER ER TRANSPORTKLASSIFICERET SOM 1.4G ELLER 1.4S Anvendelsesområde Generelle bestemmelser Anden opbevaring af indtil 500 kg NEM fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler pr. brandsektion i bygning Anden opbevaring af indtil 500 kg NEM fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler i container Anden opbevaring af mere end 500 kg NEM fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler pr. brandsektion i bygning Anden opbevaring af mere end 500 kg NEM fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler i container Ordensregler ANDEN OPBEVARING AF FYRVÆRKERI OG ANDRE PYROTEKNISKE ARTIKLER, DER ER TRANSPORTKLASSIFICERET 1.3G Anvendelsesområde Generelle bestemmelser Opbevaring i bygning Opbevaring i container Afstandskrav Ordensregler ANDEN OPBEVARING AF FYRVÆRKERI ELLER ANDRE PYROTEKNISKE ARTIKLER, DER ER TRANSPORTKLASSIFICERET 1.1G ELLER 1.2G Anvendelsesområde Generelle bestemmelser LÆSNING OG LOSNING AF CONTAINERE OG KØRETØJER Anvendelsesområde Generelle bestemmelser Indretning af læsnings- og losningsplads Ordensregler STRAF OG IKRAFTTRÆDEN Straf Ikrafttræden

4 1 Almindelige bestemmelser 1.1 Definitioner Pyrotekniske artikler: Artikler, der indeholder stoffer eller en blanding af stoffer, som er fremstillet med henblik på at frembringe en effekt i form af lys, lyd, varme, gas eller røg eller en kombination af disse som følge af ikke-detonerende, selvforbrændende, eksoterme, kemiske reaktioner Fyrværkeri: Pyrotekniske artikler, som er konstrueret til at tjene et formål af underholdningsmæssig karakter Småfyrværkeri: Fyrværkeri med begrænset effekt og meget lav risiko, som er beregnet til anvendelse af forbrugere, jf. Sikkerhedsstyrelsens bekendtgørelse om fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler Nytårsfyrværkeri: Fyrværkeri, som er beregnet til anvendelse af forbrugere udendørs Konsumfyrværkeri: Småfyrværkeri og nytårsfyrværkeri, jf og Scenefyrværkeri: Fyrværkeri, der er konstrueret til anvendelse af professionelle indendørs, og som tændes med elektrisk tænding Salgssted: Disk, bord, skranke eller lign., hvorfra salg og udlevering finder sted Container: Fragtcontainer eller lagercontainer af stål NEM: Nettoeksplosivstofmængde Transportklassifikation: Den kombination af en underklasse og en forenelighedsgruppe, som den til forsendelse færdigt emballerede artikel skal henføres til i henhold til FN s Anbefalinger for Transport af Farligt Gods (Recommendations on the Transport of Dangerous Goods), når der anvendes papemballage Udgang: Ved udgang forstås - dør til det fri i terrænhøjde, - dør til trapperum, som har dør til det fri i terrænhøjde, eller 4

5 - dør til anden brandsektion med dør til det fri eller med dør til trapperum, som har dør til det fri i terrænhøjde Pakkeafsnit: En container placeret i det fri, en bygning eller et rum, hvori der foretages pakning af enkeltartikler Kompetent myndighed: Den myndighed eller de myndigheder eller det organ eller de organer, som af en stat i hvert enkelt tilfælde er udpeget som kompetent i overensstemmelse med statens nationale lovgivning Ydre sikkerhedsafstand: Den påkrævede afstand til enhver fredet bygning og til enhver bygning eller aktivitet, der er oplaget af fyrværkeri eller andre pyrotekniske artikler uvedkommende, herunder enhver form for beboelse. 1.2 Anvendelsesområde Disse tekniske forskrifter omfatter: a) Salg, håndtering, pakning og opbevaring af fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler i detailleddet. b) Placering, indretning og brug af bygninger og lokaliteter, hvori der opbevares, håndteres og pakkes fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler Opbevaring af højst 1,5 kg NEM konsumfyrværkeri, scenefyrværkeri og andre pyrotekniske artikler, der er transportklassificeret som 1.3G, 1.4G eller 1.4S, er undtaget fra disse bestemmelser. 1.3 Generelle bestemmelser Bygninger og arealer i det fri, der anvendes til opbevaring, fremstilling, håndtering eller pakning af fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler, skal placeres, indrettes og benyttes på en sådan måde, at risikoen for, at brande opstår, at brande breder sig, at personskade finder sted, at store værdier ødelægges, og at der i forbindelse med brand opstår anden skade, formindskes mest muligt, samt at der sikres forsvarlige rednings- og slukningsmuligheder Kravene i pkt , anses for at være opfyldt, når placering, indretning og benyttelse sker i overensstemmelse med disse tekniske forskrifter. 5

6 1.3.3 Ejeren, brugeren eller en af disse udpeget daglig ansvarlig leder skal sørge for, at disse forskrifter overholdes Ved samlet opbevaring af fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler med forskellig transportklassifikation finder reglerne for den strengeste transportklassifikation anvendelse, idet den samlede mængde henføres til denne transportklassifikation Fyrværkeri, hvis transportklassifikation ikke er godkendt af Beredskabsstyrelsen eller en anden kompetent myndighed i henhold til Europæisk Konvention om International Vejtransport af Farligt Gods (ADR), anses for at være transportklassificeret som 1.1G De i forskrifterne angivne bygningskonstruktioner m.v. skal være i overensstemmelse med Erhvervs- og Boligstyrelsens bygningsreglement samt de krav, der fremgår af disse tekniske forskrifter De i forskrifterne angivne byggevarer og bygningsdele skal enten være klassificeret efter det europæiske brandklassifikationssystem, som det fremgår af Europakommissionens beslutninger 2000/147/EF, 2000/367/EF samt 2001/671/EF, eller lovligt være klassificeret efter det gældende danske brandklassifikationssystem på opførelsestidspunktet Bygninger, hvori der opbevares fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler, må ikke have stråtækt tag På steder, hvor der opbevares og håndteres fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler, må der ikke forefindes tændkilder Fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler skal placeres mindst 2 meter fra enhver varmekilde Elektriske installationer i områder, der er klassificeret som eksplosionsfarlige, skal være indrettet i overensstemmelse med Boligministeriets (nu Økonomi- og Erhvervsministeriets) bekendtgørelse om elektrisk materiel og elektriske sikringssystemer til anvendelse i eksplosionsfarlig atmosfære Motordrevne redskaber, herunder trucks, der anvendes i områder, der er klassificeret som eksplosionsfarlige, skal være indrettet hertil i overensstemmelse med Arbejdstilsynets bekendtgørelse om indretning af tekniske hjælpemidler til anvendelse i eksplosionsfarlig 6

7 atmosfære og Boligministeriets (nu Økonomi- og Erhvervsministeriets) bekendtgørelse om elektrisk materiel og elektriske sikringssystemer til anvendelse i eksplosionsfarlig atmosfære Fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler skal opbevares og håndteres i lukket transportemballage, der opfylder kravene i FN s Anbefalinger for Transport af Farligt Gods (Recommendations on the Transport of Dangerous Goods), medmindre andet er fastsat i forskrifterne. Emballagen skal være original eller være af samme type og mindst samme kvalitet som originalemballagen Sikkerhedsskilte skal være udført i overensstemmelse med de af Arbejdstilsynet udfærdigede bestemmelser om sikkerhedskiltning Trykvandslukkere skal for så vidt angår indretning være i overensstemmelse med Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 743 af 23. september 1999 om indretning af trykbærende udstyr, der gennemfører Europa-Parlamentets og Rådets direktiv nr. 97/23/EF. Trykvandslukkere skal opfylde kravene i EN 3 med hensyn til slukningsevne, men skal dog mindst være af type 13 A. Trykvandslukkere, der lovligt er taget i brug samt opfylder kravene i DS 2120 eller en tilsvarende anerkendt standard med hensyn til slukningsevne, kan fortsat anvendes, såfremt de er på mindst 10 liter Trykvandslukkere skal tilses og vedligeholdes i overensstemmelse med kravene i DS Tilsynet skal foretages af en sagkyndig person, der har den faglige indsigt i forhold til opgaven, herunder fornødent kendskab til håndildslukkerens opbygning, funktion og virkemåde. Trykvandslukkere skal tilses mindst 1 gang om året, og skal være mærket med en tilsynsetikette påsat af den, der har foretaget tilsynet. År og måned for det sidste tilsyn skal fremgå af etiketten Vandfyldte slangevinder skal være udført efter EN Vandfyldte slangevinder skal kontrolleres og vedligeholdes i overensstemmelse med kravene i EN

8 Håndsprøjtebatterier skal kontrolleres og vedligeholdes i overensstemmelse med brandteknisk vejledning nr. 6, udgivet af Dansk Brandteknisk Institut (nu Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut) Brandslukningsmateriel skal anbringes synligt og på let tilgængelige steder f.eks. ved indgange til de pågældende lokaler m.v Brandslukningsmateriel, der placeres på steder, hvor der er risiko for temperaturer under frysepunktet, skal være frostsikret Anbringelsesstederne for brandslukningsmateriel skal markeres med sikkerhedsskilte Sprinkleranlæg skal udføres, kontrolleres og vedligeholdes i overensstemmelse med bestemmelserne i Erhvervs- og Boligstyrelsens bygningsreglement. 1.4 Ansøgninger, tilladelser og godkendelser Ansøgning om tilladelse til opbevaring af fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler skal med det fornødne tegningsmateriale, herunder eventuelle belægningsplaner, dokumentation fra en kompetent myndighed for godkendelse af transportklassifikationer af fyrværkeri og beskrivelse i 2 eksemplarer sendes til kommunalbestyrelsen (redningsberedskabet) i den kommune, hvor opbevaringen skal finde sted. Ved ansøgning om tilladelse til opbevaring af fyrværkeri eller andre pyrotekniske artikler, der er transportklassificeret 1.1G eller 1.2G, fremsendes ansøgning med det fornødne tegningsmateriale og beskrivelse i 3 eksemplarer Tilladelser kan gives som enkeltstående eller generelle tilladelser i indtil 5 år med undtagelse af tilladelser til opbevaring af nytårsfyrværkeri i detailleddet, der skal meddeles som enkeltstående tilladelser i perioden fra den 24. november til og med den 1. februar Anmeldelse af salg og håndtering eller oplag af fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler skal med den fornødne beskrivelse sendes til kommunalbestyrelsen (redningsberedskabet) i den kommune, hvor salg og håndtering eller opbevaring skal finde sted Hvis det er påkrævet af sikkerhedsmæssige årsager, kan en tilladelse eller godkendelse, som er udstedt efter disse tekniske forskrifter, tilbagekaldes af den myndighed, som har udstedt den. Under samme betingelser kan vilkår i tilladelser og godkendelser ændres. 8

9 Tilbagekaldelse og ændring af vilkår kan kun ske, hvis mindre indgribende foranstaltninger ikke er tilstrækkelige, og hvis tilbagekaldelse står i rimelig forhold til formålet hermed Hvis det er påkrævet af sikkerhedsmæssige årsager kan en tilladelse eller godkendelse, som er udstedt i henhold til Tekniske forskrifter for Fyrværkeri af november 1999 som ændret ved Tekniske forskrifter for Fyrværkeri af 30. december 2003 og Tekniske Forskrifter for Fyrværkeri af 26. november 2004 og er omfattet af disse forskrifters anvendelsesområde, jf. punkt 1.2.1, tilbagekaldes af kommunalbestyrelsen. Under samme betingelser kan kommunalbestyrelsen ændre vilkår i tilladelser og godkendelser. Tilbagekaldelse og ændring af vilkår kan kun ske, hvis mindre indgribende foranstaltninger ikke er tilstrækkelige, og hvis tilbagekaldelse står i rimelig forhold til formålet hermed Uanset bestemmelserne i punkterne og bortfalder tilladelser, som er givet i henhold til Tekniske forskrifter for Fyrværkeri af november 1999 som ændret ved Tekniske forskrifter for Fyrværkeri af 30. december 2003 og Tekniske Forskrifter for Fyrværkeri af 26. november 2004 og er omfattet af disse forskrifters anvendelsesområde, jf. punkt 1.2.1, med virkning fra den 1. juli Tilladelser, som ikke benyttes inden 1 år, anses for bortfaldet. 9

10 2 Salg, håndtering og opbevaring af fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler, der er transportklassificeret som 1.3G, 1.4G eller 1.4S, i detailleddet 2.1 Anvendelsesområde Bestemmelserne i dette kapitel omfatter salg, håndtering og opbevaring i butikker og på andre salgssteder af fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler, der er transportklassificeret som 1.3G, 1.4G eller 1.4S. 2.2 Generelle bestemmelser Der må ikke opbevares andet fyrværkeri end konsumfyrværkeri Nytårsfyrværkeri må kun forefindes i salgslokaler og på salgssteder i perioden fra den 1. december til og med den 31. december I perioden fra den 24. november til og med den 30. november skal nytårsfyrværkeri opbevares i uanbrudt transportemballage Udstillede artikler ved salgssteder for konsumfyrværkeri må ikke indeholde pyroteknisk sats. Artikler uden pyroteknisk sats skal bære tydelig mærkning herom, f.eks. ved mærkning med dummy eller attrap På opbevaringssteder må der ikke foretages anden udpakning end den, der sker i forbindelse med udtagning af artikler fra anbrudte kolli med henblik på udlevering, jf. dog punkt Der må ikke foretages pakning af enkeltartikler i sortimentsposer eller pakning af hele kolli til forsendelse, jf. dog punkt og Uanset bestemmelsen i punkt må der foretages pakning af fyrværkeriartikler med henblik på returnering. 10

11 2.3 Salg og håndtering i butikker Salg og håndtering af nytårsfyrværkeri og andre pyrotekniske artikler skal anmeldes til kommunalbestyrelsen (redningsberedskabet). Salg og håndtering skal ske i overensstemmelse med disse tekniske forskrifter Kommunalbestyrelsen (redningsberedskabet) kan fastsætte nærmere vilkår for placering og indretning af salgsstedet for konsumfyrværkeri og andre pyrotekniske artikler i butikken, såfremt dette skønnes nødvendigt for at sikre forsvarlige rednings- og slukningsmuligheder i tilfælde af brand Butikker, hvor der sælges konsumfyrværkeri og andre pyrotekniske artikler, må ikke have fælles flugtvej eller andet indendørs adgangsareal med andre butikker, medmindre der kun sælges småfyrværkeri Ved salgssted i en butiks salgslokale må den samlede mængde af konsumfyrværkeri og andre pyrotekniske artikler ikke overstige 12,5 kg NEM I tilstødende lokaler, der er adskilt fra salgslokalet og forsynet med mindst tætsluttende dør hertil, må der opbevares en samlet mængde på højst 12,5 kg NEM konsumfyrværkeri og andre pyrotekniske artikler, såfremt der i lokalerne ikke findes brandfarlige væsker eller F-gas, og en samlet mængde på højst 25 kg NEM, såfremt der i lokalerne ikke findes brandfarlige væsker, F-gas eller andet brandfarligt oplag Ud over de i punkt nævnte fyrværkeriartikler må der i salgslokalet i en afstand af mindst 5 meter fra salgsstedet opbevares en samlet mængde på højst 12,5 kg NEM småfyrværkeri Ved salgsstedet og i tilstødende lokaler skal konsumfyrværkeri og andre pyrotekniske artikler opbevares i lukket transportemballage, i træskabe, i træforede metalskabe eller i trækasser eller træforede kasser med tætsluttende låg, der kun må åbnes, når der indsættes eller udtages varer, jf. dog punkt Nytårsfyrværkeri og andre pyrotekniske artikler må ikke sælges ved selvbetjening Salgssteder for konsumfyrværkeri og andre pyrotekniske artikler må ikke placeres i bygningers flugtveje eller adgangsveje I umiddelbar nærhed af salgsstedet skal forefindes mindst ét håndsprøjtebatteri, én trykvandslukker eller én vandfyldt slangevinde. 11

12 I tilstødende lokaler, hvor der opbevares konsumfyrværkeri eller andre pyrotekniske artikler, jf. punkt 2.3.5, skal der i umiddelbar nærhed af oplaget af fyrværkeri eller andre pyrotekniske artikler forefindes mindst ét håndsprøjtebatteri, én trykvandslukker eller én vandfyldt slangevinde Ordensreglerne i afsnit 2.10 skal overholdes. 2.4 Indretning og placering af salgssted i det fri oprettet i tilknytning til butikken Tilladelse til indretning og placering af salgssted i det fri gives af kommunalbestyrelsen. Indretning og placering skal ske i overensstemmelse med disse tekniske forskrifter Ved salgssted i det fri må der ikke sælges andet end konsumfyrværkeri og sikkerhedsudstyr hertil På salgsstedet må den samlede mængde konsumfyrværkeri ikke overstige 50 kg NEM Salgssted i det fri, hvorfra der forhandles konsumfyrværkeri, skal have en afstand til naboskel samt vej- og stiskel på mindst 10 m Afstand fra salgssted til brændbar vegetation som f.eks. træer, buskads og lignende skal være mindst 10 meter Området inden for 10 m fra salgsstedet må ikke anvendes til andre formål, herunder parkering og lignende Salgssted i det fri skal placeres således i forhold til andre objekter, for hvilke der er fastsat regler om mindste afstande til naboskel, at den indbyrdes afstand svarer til summen af de afstande, de hver især skal have til naboskel. Den krævede indbyrdes afstand til bygning bortfalder, såfremt bygningens ydermur på den side, hvor salgsstedet placeres, er udformet som mindst klasse EI 60-M A2-s1,d0 ( tung BS-60 konstruktion) uden døre og vinduer inden for en afstand af 10 meter fra salgsstedet På salgsstedet må konsumfyrværkeri ikke placeres tættere end 1 meter fra udstyr, som f.eks. kasseapparater, kortlæsere m.v., der ikke er godkendt til anvendelse i eksplosionsfarligt område, zone 22, temperaturklasse T4. 12

13 2.4.9 Ved salgsstedet skal konsumfyrværkeri opbevares i lukket transportemballage, i træskabe, i træforede metalskabe eller i trækasser eller træforede kasser med tætsluttende låg, der kun må åbnes, når der indsættes eller udtages varer, jf. dog punkt Konsumfyrværkeri skal beskyttes mod vejrliget Hvis salgsstedet indrettes i et telt eller en container, skal der være mindst 1 flugtvej direkte til friområde. Overstiger salgsstedets facadelængde 10 meter, skal der dog være mindst 2 flugtveje direkte til friområde I umiddelbar nærhed af salgsstedet skal forefindes mindst ét håndsprøjtebatteri, én trykvandslukker eller én vandfyldt slangevinde Ordensreglerne i afsnit 2.10 med undtagelse af bestemmelsen i punkt skal overholdes. 2.5 Opbevaring af fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler, der er transportklassificeret som 1.4G eller 1.4S, i bygning Tilladelse til opbevaring gives af kommunalbestyrelsen (redningsberedskabet), jf.dog punkt Opbevaringen skal ske i overensstemmelse med disse tekniske forskrifter Anmeldelse skal foretages til kommunalbestyrelsen (redningsberedskabet) ved opbevaring af en samlet vægt på indtil 500 kg NEM af: a) småfyrværkeri, b) øvrigt fyrværkeri transportklassificeret som 1.4S og c) andre pyrotekniske artikler transportklassificeret som 1.4S Kommunalbestyrelsen (redningsberedskabet) kan godkende andre vilkår end de i punkterne 2.5.6, og nævnte under forudsætning af, at de hensyn, der ligger til grund for disse forskrifter, tilgodeses i mindst samme omfang som ved anvendelse af forskrifterne Der må højst opbevares 500 kg NEM af fyrværkeri eller andre pyrotekniske artikler i hver brandsektion. Dog må mængden af fyrværkeri eller andre pyrotekniske artikler, der er transportklassificeret 1.4G højst udgøre 250 kg NEM I opbevaringsrum, hvor der opbevares fyrværkeri eller andre pyrotekniske artikler transportklassificeret som 1.4G eller 1.4S, må der ikke opbevares 13

14 a) fyrværkeri eller andre pyrotekniske artikler, som ikke er transportklassificeret som 1.4G eller 1.4S, b) brandfarlige væsker eller c) F-gas Brandsektioner, hvori der opbevares fyrværkeri eller andre pyrotekniske artikler, skal have en afstand til naboskel samt vej- og stimidte på mindst - 2,5 m, hvis udvendige vægoverflader mindst er beklædning klasse K 1 10 B-s1,d0 (klasse 1 beklædning), - 5 m, hvis udvendige vægoverflader er ringere end beklædning klasse K 1 10 B-s1,d0 (klasse 1 beklædning) Brandsektioner, hvori der opbevares fyrværkeri eller andre pyrotekniske artikler, skal placeres således i forhold til andre objekter, hvor der er fastsat regler om mindste afstande til naboskel, at den indbyrdes afstand svarer til summen af de afstande, de hver især skal have til naboskel, jf. dog punkterne og Der skal være en afstand på mindst 100 meter fra brandsektionens åbninger til det fri til andre bygningers åbninger samt til større brandfarligt oplag, jf. dog punkt De nævnte afstande udmåles fra åbningernes bundrammer og i en vinkel på 135 til begge sider fra disse Afstandskravet til andre bygningers åbninger bortfalder, og afstanden til større brandfarligt oplag reduceres til 10 m, såfremt a) åbningerne forsynes med en anordning, der på ethvert tidspunkt hindrer udslyngning af fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler ved brand, eller b) der alene opbevares i) småfyrværkeri, ii) øvrigt fyrværkeri transportklassificeret som 1.4S og iii) andre pyrotekniske artikler transportklassificeret som 1.4S Opbevaringen skal ske i rum med gulv i terrænniveau på højst 600 m 2. Gulv, loft og vægge skal være udført som mindst klasse EI 60 A2-s1,d0 (ikke-bærende adskillende BSbygningsdel 60). Hvis tagundersiden udgør rummets loft, kan tagkonstruktionen dog udføres som en let konstruktion af ubrændbare materialer, dog er brugen af træspær og trælægter tilladt. 14

15 Hvis tagundersiden udgør rummets loft, må tagdækningen ikke være udført af materialer, der hurtigt nedbrydes ved varmen fra en brand, f.eks. fibercement. Dette gælder dog ikke, såfremt der alene opbevares a) småfyrværkeri, b) øvrigt fyrværkeri transportklassificeret som 1.4S og c) andre pyrotekniske artikler transportklassificeret som 1.4S Overflader på loft og vægge skal udføres som mindst klasse K 1 10 B-s1,d0 (klasse 1 beklædning) Dør(e) til andre rum skal være mindst klasse EI 2 60-C (BD-dør 60) Fra opbevaringsrummet skal der være mindst 2 af hinanden uafhængige flugtveje placeret i eller umiddelbart ved lokalets modstående ender. Fra lokaler uden sprinkleranlæg skal der være mindst én dør direkte til det fri i terrænhøjde. Rum på højst 15 m² kan dog indrettes med kun én flugtvejsdør, som skal føre direkte til det fri i terrænhøjde Der må højst være 25 meter til nærmeste udgang Udgange og døre i flugtveje helt til det fri i terrænhøjde skal i flugtretningen let kunne passeres uden brug af nøgle eller særligt værktøj I opbevaringsrummet skal forefindes mindst ét håndsprøjtebatteri, én trykvandslukker eller én vandfyldt slangevinde Ordensreglerne i afsnit 2.10 skal overholdes. 2.6 Opbevaring af fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler, der er transportklassificeret som 1.4G eller 1.4S, i container Tilladelse til opbevaring gives af kommunalbestyrelsen (redningsberedskabet), jf. dog punkt Opbevaringen skal ske i overensstemmelse med disse tekniske forskrifter Anmeldelse skal foretages til kommunalbestyrelsen (redningsberedskabet) ved opbevaring af en samlet vægt på indtil 500 kg NEM af: a) småfyrværkeri, 15

16 b) øvrigt fyrværkeri transportklassificeret som 1.4S og c) andre pyrotekniske artikler transportklassificeret som 1.4S Det enkelte oplag af fyrværkeri eller andre pyrotekniske artikler må ikke overstige 500 kg NEM, jf. punkt Mængden af fyrværkeri eller andre pyrotekniske artikler, der er transportklassificeret 1.4G, må dog højst udgøre 250 kg NEM i en 20 fods container og 120 kg NEM i en 10 fods container Der må ikke anvendes containere, der er længere end 20 fod Containere, hvori der opbevares fyrværkeri eller andre pyrotekniske artikler, skal have en afstand til naboskel samt vej- og stimidte på mindst 5 m og mindst 2,5 m til vej- og stiskel Containere, hvori der opbevares fyrværkeri eller andre pyrotekniske artikler, skal placeres således i forhold til andre objekter, for hvilke der er fastsat regler om mindste afstande til naboskel, at den indbyrdes afstand svarer til summen af de afstande, de hver især skal have til naboskel, jf. dog punkterne Ved nedsættelse af den krævede indbyrdes afstand mellem to eller flere containere med oplag af fyrværkeri eller andre pyrotekniske artikler, betragtes disse som ét oplag. Kommunalbestyrelsen (redningsberedskabet) kan dog tillade, at den indbyrdes afstand mellem to containere nedsættes ved etablering af en flammeskærm mellem containerne. Flammeskærmen skal udformes således, at der fremkommer en efter kommunalbestyrelsens (redningsberedskabets) skøn forsvarlig brandmæssig adskillelse I en afstand af mindst 10 meter fra containeren må der ikke forefindes nogen form for brændbar vegetation som f.eks. træer, buskads og lignende Området i en afstand af mindst 10 meter fra containeren må ikke anvendes til andre formål, herunder parkering eller lignende Containere med fyrværkeri eller andre pyrotekniske artikler skal placeres i en afstand af mindst 15 meter fra større brandfarligt oplag i det fri, jf. dog punkterne og

17 Containeren skal placeres således, at dørene i containeren vender væk fra bygningers åbninger og større brandfarligt oplag, der er placeret mindre end 100 meter fra containeren, jf. dog punkt De nævnte afstande udmåles fra containerens dørtærskel og i en vinkel på 135 til begge sider fra denne Kravet i punkt om placering bortfalder dog, såfremt a) containeren forsynes med en anordning, der på ethvert tidspunkt hindrer udslyngning af fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler ved brand, eller b) der alene opbevares i) småfyrværkeri, ii) øvrigt fyrværkeri transportklassificeret som 1.4S og iii) andre pyrotekniske artikler transportklassificeret som 1.4S Containere med fyrværkeri eller andre pyrotekniske artikler må ikke stables eller placeres i forlængelse af hinanden. Containere, der opstilles ved siden af hinanden, skal være placeret parallelt med døråbningerne i samme retning I containere skal forefindes mindst ét håndsprøjtebatteri eller én trykvandslukker Ordensreglerne i afsnit 2.10 med undtagelsen af bestemmelsen i punkt skal overholdes. 2.7 Opbevaring af fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler, der er transportklassificeret som 1.3G, i bygning Tilladelse til opbevaring gives af kommunalbestyrelsen. Opbevaringen skal ske i overensstemmelse med disse tekniske forskrifter Den samlede mængde fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler i bygning må ikke overstige 250 kg NEM Hvis der opbevares fyrværkeri eller andre pyrotekniske artikler, der er transportklassificeret som 1.4G eller 1.4S, sammen med fyrværkeri eller andre pyrotekniske artikler, der er transportklassificeret som 1.3G, finder bestemmelserne i dette afsnit anvendelse for den samlede opbevarede mængde. 17

18 2.7.4 Rum, hvori der opbevares fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler, må ikke benyttes til andre formål Fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler må ikke opbevares i bygninger, der anvendes til beboelse eller i bygninger med lokaliteter, der er omfattet af Beredskabsstyrelsens driftsmæssige forskrifter, jf. dog afsnit Rum, hvori der opbevares fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler, skal have en afstand på mindst 5 meter til naboskel samt vej- og stimidte og mindst 2,5 meter til vej- og stiskel Rum, hvori der opbevares fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler, skal placeres således i forhold til andre objekter, for hvilke der er fastsat regler om mindste afstande til naboskel, at den indbyrdes afstand svarer til summen af de afstande, de hver især skal have til naboskel, jf. dog punkterne Rum, hvori der opbevares fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler, skal have en afstand på mindst 40 meter til andre bygninger, der anvendes til beboelse, samt til bygninger med lokaliteter, der er omfattet af Beredskabsstyrelsens driftsmæssige forskrifter Der skal være en afstand på mindst 100 meter fra opbevaringsrummets åbninger til det fri til andre bygningers åbninger samt til større brandfarligt oplag, jf. dog punkt De nævnte afstande udmåles fra åbningernes bundrammer og i en vinkel på 135 til begge sider fra disse Såfremt opbevaringsrummet ikke har åbninger, der vender mod andre bygningers åbninger eller mod større brandfarligt oplag, eller såfremt åbningerne forsynes med en anordning, der på ethvert tidspunkt hindrer udslyngning af fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler ved brand, kan afstanden til andre bygningers åbninger og til større brandfarligt oplag reduceres til 40 meter. Afstanden på 100 meter skal dog bibeholdes til svært evakuerbare bygninger eller områder Den indbyrdes afstand mellem bygninger med oplag af fyrværkeri eller andre pyrotekniske artikler skal være mindst 10 meter Opbevaringen skal ske i rum med gulv i terrænniveau på højst 600 m 2. Gulv og loft skal være udført som mindst klasse EI 60 A2-s1,d0 (ikke-bærende adskillende BSbygningsdel 60) og vægge skal være udført som mindst klasse EI 60-M A2-s1,d0 (ikkebærende adskillende BS-bygningsdel 60 udført som tung konstruktion). 18

19 Hvis tagundersiden udgør lagerafsnittets loft, kan tagkonstruktionen dog udføres som en let konstruktion af ubrændbare materialer, dog er brugen af træspær og trælægter tilladt. Hvis tagundersiden udgør rummets loft, må tagdækningen ikke være udført af materialer, der hurtigt nedbrydes ved varmen fra en brand, f.eks. fibercement Overflader på loft og vægge skal udføres som mindst klasse K 1 10 B-s1,d0 (klasse 1 beklædning) Dør(e) til andre rum skal være mindst EI 2 60-C A2-s1,d0 (BS-dør 60) Gulvet skal være plant og uden revner og må ikke give anledning til farlige elektrostatiske udladninger Opbevaringsrum skal klassificeres som eksplosionsfarligt område, zone 22, temperaturklasse T Reoler skal være udført af træ, af overfladebehandlet metal eller andre materialer med tilsvarende egenskaber. Fralægningsborde skal være plane og uden revner og må ikke give anledning til farlige elektrostatiske udladninger Eventuel opvarmning må kun ske med vand eller lavtryksdamp fra fyr, som er anbragt uden for opbevaringsrummet, eller med andet opvarmningsudstyr, som er indrettet til placering i områder klassificeret som eksplosionsfarligt område, zone 22, temperaturklasse T Rum, hvori der opbevares fyrværkeri eller pyrotekniske artikler, skal være forsynet med 2 flugtvejsdøre, hvoraf den ene skal føre direkte til det fri i terrænhøjde. Rum på højst 15 m² kan dog forsynes med kun én flugtvejsdør, som skal føre direkte til det fri i terrænhøjde Der må højst være 25 meter til nærmeste udgang Udgange og døre fra opbevaringsrum skal åbne i flugtretningen. Udgange og døre i flugtveje helt til det fri i terrænhøjde skal i flugtretningen let kunne passeres uden brug af nøgle eller særligt værktøj. 19

20 Rum, hvori der opbevares fyrværkeri eller pyrotekniske artikler, skal være forsynet med et automatisk sprinkleranlæg eller med et system, der sikrer redningsberedskabet mulighed for på sikker afstand at tilslutte brandslukningsmateriel og derved bekæmpe en brand i rummet I opbevaringsrummet skal forefindes mindst ét håndsprøjtebatteri, én trykvandslukker eller én vandfyldt slangevinde Ordensreglerne i afsnit 2.10 skal overholdes. 2.8 Opbevaring af fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler, der er transportklassificeret som 1.3G, i container Tilladelse til opbevaring gives af kommunalbestyrelsen. Opbevaringen skal ske i overensstemmelse med disse tekniske forskrifter Der må ikke anvendes containere, der er længere end 20 fod I en 20 fods container må der højst opbevares fyrværkeri eller andre pyrotekniske artikler med en samlet vægt på 250 kg NEM og i en 10 fods container må der højst opbevares fyrværkeri eller andre pyrotekniske artikler med en samlet vægt på 120 kg NEM Hvis der opbevares fyrværkeri eller andre pyrotekniske artikler, der er transportklassificeret som 1.4G eller 1.4S, sammen med fyrværkeri eller andre pyrotekniske artikler, der er transportklassificeret som 1.3G, finder bestemmelserne i dette afsnit anvendelse for den samlede opbevarede mængde Containere, hvori der opbevares fyrværkeri eller andre pyrotekniske artikler, må ikke benyttes til andre formål Containere, hvori der opbevares fyrværkeri eller andre pyrotekniske artikler, skal have en afstand til naboskel samt vej- og stimidte på mindst 10 m og mindst 2,5 m til vej- og stiskel Containere skal placeres således i forhold til andre objekter, for hvilke der er fastsat regler om mindste afstande til naboskel, at den indbyrdes afstand svarer til summen af de afstande, de hver især skal have til naboskel, jf. dog punkterne Containere, hvori der opbevares fyrværkeri eller andre pyrotekniske artikler, skal have en indbyrdes afstand på mindst 10 m. 20

21 Kommunalbestyrelsen (redningsberedskabet) kan tillade, at den indbyrdes afstand mellem to containere nedsættes ved etablering af en flammeskærm mellem containerne. Flammeskærmen skal udformes således, at der fremkommer en efter kommunalbestyrelsens (redningsberedskabets) skøn forsvarlig brandmæssig adskillelse I en afstand af mindst 10 meter fra containeren må der ikke forefindes nogen form for brændbar vegetation, som f.eks. træer, buskads og lignende Området i en afstand af mindst 10 meter fra containeren må ikke anvendes til andre formål, herunder parkering eller lignende Containere med fyrværkeri eller andre pyrotekniske artikler skal placeres i en afstand af mindst 15 meter fra større brandfarligt oplag i det fri, jf. dog punkterne og Container, hvori der opbevares fyrværkeri eller andre pyrotekniske artikler, skal have en afstand på mindst 40 meter til andre bygninger, der anvendes til beboelse samt til bygninger med lokaliteter, der er omfattet af Beredskabsstyrelsens driftsmæssige forskrifter Containeren skal placeres således, at dørene i containeren vender væk fra bygningers åbninger og større brandfarligt oplag, der er placeret mindre end 100 meter fra containeren, jf. dog punkt De nævnte afstande udmåles fra containerens dørtærskel og i en vinkel på 135 til begge sider fra denne Såfremt containeren forsynes med en anordning, der på ethvert tidspunkt hindrer udslyngning af fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler ved brand, kan afstanden til bygningers åbninger og til større brandfarligt oplag reduceres til 40 meter. Afstanden på 100 meter skal dog bibeholdes til svært evakuerbare bygninger eller områder Containere med fyrværkeri eller andre pyrotekniske artikler skal effektivt afskærmes, således at uvedkommende ikke har uhindret adgang. Afskærmningen, der skal udføres af ubrændbare materialer, skal placeres i en afstand af mindst 2 meter fra containeren. Kravet anses for opfyldt, såfremt afskærmningen er etableret omkring hele opbevaringsstedet med containere Containere med fyrværkeri eller andre pyrotekniske artikler må ikke stables eller placeres i forlængelse af hinanden. Containere, der opstilles ved siden af hinanden, skal være placeret parallelt med døråbningerne i samme retning. 21

22 Containeren skal klassificeres som eksplosionsfarligt område, zone 22, temperaturklasse T Containeren skal være forsynet med en anordning, der sikrer redningsberedskabet mulighed for på sikker afstand at tilslutte brandslukningsmateriel og derved bekæmpe en brand i containeren I containere skal forefindes mindst ét håndsprøjtebatteri eller én trykvandslukker Ordensreglerne i afsnit 2.10 med undtagelse af bestemmelsen i punkt skal overholdes. 2.9 Indretning og placering af pladser, hvor der opbevares fyrværkeri i containere, og hvor der indrettes salgssteder i det fri som et midlertidigt forretningssted Tilladelse til indretning og placering af pladser gives af kommunalbestyrelsen. Opbevaringen skal ske i overensstemmelse med disse tekniske forskrifter Midlertidige forretningssteder skal opfylde Erhvervs- og Selskabsstyrelsens regler herom Pladsen for placering af salgssteder kan være en cirkusplads, en fodboldbane, en dyrskueplads eller lignende. Salgssteder må dog ikke placeres på pladser omgivet af høje tribuner eller andre pladser med forringede flugtvejsforhold eller risiko for brandspredning Salgsstederne skal opfylde kravene i afsnit 2.4, herunder ordensreglerne i afsnit Opbevaring af fyrværkeri i containere skal opfylde kravene i henholdsvis afsnit 2.6 og 2.8 for de respektive fyrværkerityper, herunder ordensreglerne i afsnit 2.10 med undtagelse af bestemmelsen i punkt Levering af fyrværkeri til pladsen skal ske igennem en særskilt indgang til opbevaringspladsen, hvor publikum ikke har adgang, og hvor baglænskørsel bør undgås. Det skal dog være muligt at placere fyldte containere og hente tomme containere Ved indgangen til pladsen skal der skiltes med Tobaksrygning, brug af åben ild og afbrænding af fyrværkeri forbudt. Skilte skal være af en sådan størrelse, at man på afstand orienteres om forbuddet Det skal sikres, at publikum ikke har adgang til området mellem salgsstederne og containerne. 22

23 2.9.9 Salgsstedet skal indrettes således, at kødannelse håndteres hensigtsmæssigt mht. flugtveje, og at der ved diske kun er adgang for et begrænset antal kunder. Endvidere skal salgsstedet indrettes således, at der sikres flugtveje for personalet Der må ikke foregå andre aktiviteter på pladsen end opbevaring og salg af fyrværkeri Det skal sikres, at pladsen er oplyst, hvis der håndteres fyrværkeri efter mørkets frembrud Tom emballage skal placeres adskilt fra fyrværkeri og skal løbende fjernes fra området Det skal sikres, at der er gode køreveje for redningsberedskabet til og på pladsen Ordensregler Personalet skal være grundigt instrueret i ordensreglerne og i brugen og placeringen af brandslukningsmateriel Ved stabling på reoler må stablingshøjden ikke overstige 6 meter. Såfremt der ikke anvendes reoler, må stablingshøjden ikke overstige 2 meter På opbevaringssteder, hvor der sker udtagning af artikler fra anbrudte kolli, må der højst forefindes ét åbent kolli af hver af de fyrværkeriartikler eller andre pyrotekniske artikler, som forhandles i butikken eller på salgsstedet Tobaksrygning er forbudt på lokaliteter, hvor der forhandles eller opbevares fyrværkeri eller andre pyrotekniske artikler Affyring af fyrværkeri på lokaliteter, hvor der forhandles eller opbevares fyrværkeri eller andre pyrotekniske artikler, er ikke tilladt Opbevaringssteder og salgssteder skal holdes rene og ryddelige Fyrværkeriartikler eller andre pyrotekniske artikler i defekt emballage skal omgående pakkes forsvarligt, og eventuelt spild fjernes Opbevaringsrum og containere skal holdes aflukket, når der ikke indsættes eller udtages varer. 23

24 Branddøre Branddøres selvlukkemekanisme må ikke sættes ud af funktion, og dørene må ikke fastholdes i åben stilling ved hjælp af kroge, hasper, kiler, automatiske branddørlukningsanlæg el.lign. Automatiske branddørlukningsanlæg må dog anvendes, såfremt der alene opbevares a) småfyrværkeri, b) øvrigt fyrværkeri transportklassificeret som 1.4S og c) andre pyrotekniske artikler transportklassificeret som 1.4S Det skal jævnligt kontrolleres, at dørenes lukkeanordninger er funktionsdygtige, herunder at dørene lukker tætsluttende i fals. Skiltning På opbevaringssted i bygning og udvendigt på alle døre til opbevaringssted i bygning samt ved oplag i det fri skal der opsættes tydelige og holdbare sikkerhedsskilte med forbud mod tobaksrygning og brug af åben ild På den udvendige side af dørene til opbevaringssted i bygninger skal der opsættes sikkerhedsskilte med teksten FARLIG FYRVÆRKERI. Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at der på den udvendige side af døre til containere skal opsættes sikkerhedsskilte på tilsvarende måde Branddøre skal på begge sider være forsynet med sikkerhedsskilt med teksten BRAND- DØR holdes lukket. Flugtveje Flugtveje skal være frie og ryddelige i hele deres bredde Opbevaring skal ske på en sådan måde, at der altid er uhindret adgang til flugtveje, herunder flugtvejsdøre, der ikke benyttes i den daglige drift. 24

25 3 Salg, håndtering og opbevaring af fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler, der er transportklassificeret som 1.1G eller 1.2G, i detailleddet 3.1 Anvendelsesområde Bestemmelserne i dette kapitel omfatter salg, håndtering og opbevaring i butikker og på andre salgssteder af fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler, der er transportklassificeret som 1.1G eller 1.2G. 3.2 Generelle bestemmelser Der må ikke opbevares fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler, der er transportklassificeret som 1.1G eller 1.2G, i detailleddet. 25

26 4 Anden opbevaring af fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler, der er transportklassificeret som 1.4G eller 1.4S 4.1 Anvendelsesområde Bestemmelserne i dette kapitel omfatter anden opbevaring af fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler, der er transportklassificeret som 1.4G eller 1.4S, end opbevaring i detailleddet, jf. kapitel Generelle bestemmelser Tilladelse til opbevaring af fyrværkeri eller andre pyrotekniske artikler gives af kommunalbestyrelsen (redningsberedskabet), jf. dog punkterne og Opbevaring og indretning af pakkeafsnit skal ske i overensstemmelse med disse tekniske forskrifter Anmeldelse skal foretages til kommunalbestyrelsen (redningsberedskabet) ved opbevaring af en samlet vægt på indtil 500 kg NEM af: a) småfyrværkeri, b) øvrigt fyrværkeri transportklassificeret som 1.4S og c) andre pyrotekniske artikler transportklassificeret som 1.4S Tilladelse til opbevaring af en samlet mængde fyrværkeri eller andre pyrotekniske artikler på kg NEM eller derover gives af kommunalbestyrelsen (redningsberedskabet) efter indhentet udtalelse fra Beredskabsstyrelsen Gulve i opbevaringsrum eller pakkeafsnit skal være plane og uden revner og må ikke give anledning til farlige elektrostatiske udladninger Reoler i opbevaringsrum eller pakkeafsnit skal være udført af træ, af overfladebehandlet metal eller andre materialer med tilsvarende egenskaber, og fralægningsborde skal være plane og uden revner og må ikke give anledning til farlige elektrostatiske udladninger Det skal sikres, at der er gode køreveje for redningsberedskabet til og på virksomheden. 26

27 4.3 Anden opbevaring af indtil 500 kg NEM fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler pr. brandsektion i bygning Opbevaring af fyrværkeri eller andre pyrotekniske artikler skal opfylde bestemmelserne i afsnit 2.5, jf. dog punkterne Oplag og pakkeafsnit skal placeres i en 1-etages bygning Bygninger med oplag af fyrværkeri eller andre pyrotekniske artikler eller pakkeafsnit kan have kælder, men oplaget eller pakkeafsnittet skal placeres i stueetagen. Der må i opbevaringsrummet ikke findes en partiel indskudt etageadskillelse Fyrværkeri eller andre pyrotekniske artikler må ikke opbevares i bygninger, der anvendes til beboelse, eller i bygninger med lokaliteter, der er omfattet af Beredskabsstyrelsens driftsmæssige forskrifter Pakkeafsnit med fyrværkeri eller andre pyrotekniske artikler skal placeres i en selvstændig brandsektion, der skal opfylde kravene i afsnit Pakkeafsnit, hvor der sker håndtering og pakning af enkeltartikler, skal være klassificeret som eksplosionsfarlige områder, zone 22, temperaturklasse T Pakkeafsnit med fyrværkeri eller andre pyrotekniske artikler må ikke anvendes til andre formål Ordensreglerne i afsnit 4.7 skal overholdes. 4.4 Anden opbevaring af indtil 500 kg NEM fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler i container Opbevaring af fyrværkeri eller andre pyrotekniske artikler skal opfylde bestemmelserne i afsnit 2.6, jf. dog punkterne Pakkeafsnit med fyrværkeri eller andre pyrotekniske artikler skal placeres i en selvstændig container og skal opfylde de samme krav, som stilles i afsnit 4.6 til oplag af fyrværkeri eller andre pyrotekniske artikler i containere Pakkeafsnit med fyrværkeri eller andre pyrotekniske artikler må ikke anvendes til andre formål. 27

28 4.4.4 Ordensreglerne i afsnit 4.7 med undtagelse af bestemmelsen i punkt skal overholdes. 4.5 Anden opbevaring af mere end 500 kg NEM fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler pr. brandsektion i bygning Generelle bestemmelser Kommunalbestyrelsen (redningsberedskabet) kan godkende andre vilkår end de i afsnittene og , dog ikke punkt , samt afsnit 4.7 nævnte under forudsætning af, at de hensyn, der ligger til grund for disse forskrifter, tilgodeses i mindst samme omfang som ved anvendelse af forskrifterne Der må højst opbevares kg NEM fyrværkeri eller andre pyrotekniske artikler i hver brandsektion, hvis denne ikke er forsynet med et automatisk sprinkleranlæg I pakkeafsnit må der højst være den for pakningen nødvendige mængde fyrværkeri eller andre pyrotekniske artikler, dog højst 250 kg NEM Oplag og pakkeafsnit skal placeres i 1-etages bygning Bygninger med oplag af fyrværkeri eller andre pyrotekniske artikler eller pakkeafsnit kan have kælder, men oplaget eller pakkeafsnittet skal placeres i stueetagen. Der må i opbevaringsrummet ikke findes en partiel indskudt etageadskillelse Fyrværkeri eller andre pyrotekniske artikler må ikke opbevares i bygninger, der anvendes til beboelse, eller i bygninger med lokaliteter, der er omfattet af Beredskabsstyrelsens driftsmæssige forskrifter Oplag og pakkeafsnit skal udgøre selvstændige brandsektioner i overensstemmelse med forskrifterne i afsnit Pakkeafsnit, hvor der sker håndtering og pakning af enkeltartikler, skal være klassificeret som eksplosionsfarlige områder, zone 22, temperaturklasse T Pakkeafsnit med fyrværkeri eller andre pyrotekniske artikler må ikke anvendes til andre formål. 28

29 4.5.2 Konstruktive forhold Bærende bygningskonstruktioner m.v Bærende konstruktioner udføres som mindst R 30 (BD-bygningsdel 30) i brandsektion på indtil 600 m² og mindst klasse R 60 (BD-bygningsdel 60) i brandsektion på over 600 m², jf. dog punkt Kravene i punkt bortfalder for brandsektion på indtil m² med let tagkonstruktion, hvis der i tagfladen findes jævnt fordelte brandventilationsåbninger udført efter bestemmelserne i afsnit med et frit åbningsareal på mindst 5 % af gulvarealet. Ved let tagkonstruktion forstås i denne forbindelse en isoleret eller uisoleret tagkonstruktion (med eller uden loftsbeklædning mod rummet) og med tagdækning af f.eks. tagpap på ubrændbart underlag eller profilerede metalplader. I brandsektion på over 600 m² skal bærende konstruktioner dog udføres som mindst R 30 (BD-bygningsdel 30) såfremt de bærer mere end 200 m² tagkonstruktion, og mindst R 60 (BD-bygningsdel 60) såfremt de bærer mere end 600 m² tagkonstruktion I bygning med kælder skal etageadskillelse over kælder samt de konstruktioner, der bærer etageadskillelsen, udføres som mindst bygningsdel klasse REI 60 A2-s1,d0 (bærende, adskillende BS-bygningsdel 60). Ydervægge og overflader Ydervægge skal udføres som mindst: - klasse EI 60 (BD-bygningsdel 60) ved brandsektion på indtil m² og - klasse EI 60 A2-s1,d0 (BS-bygningsdel 60) ved brandsektion på over m² Udvendige vægoverflader skal udføres mindst som beklædning klasse K 1 10 B-s1,d0 (klasse 1 beklædning) Overflader på lofter og indvendige vægge skal udføres mindst som beklædning klasse K 1 10 B-s1,d0 (klasse 1 beklædning), jf. dog punkt Overflader på vægge til en højde af 2,5 m over gulv kan dog udføres som beklædning klasse K 1 10 D-s2,d2 (klasse 2 beklædning) i sådanne tilfælde, hvor der er et dokumenteret behov herfor (reolopstilling, risiko for mekanisk overlast af vægbeklædning og lignende forhold, som bevirker, at beklædning klasse K 1 10 B-s1,d0 (klasse 1 beklædning) må anses for uhensigtsmæssigt Brændbare isoleringsmaterialer må kun anvendes i hule mure. 29

Udkast 15. juli 2005. Tekniske forskrifter. for. fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler¹

Udkast 15. juli 2005. Tekniske forskrifter. for. fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler¹ Udkast 15. juli 2005 Tekniske forskrifter for fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler¹ Beredskabsstyrelsen ¹ Forskriften er som udkast notificeret i overensstemmelse med Rådets direktiv 98/34/EF (informationsproceduredirektivet)

Læs mere

Vejledning til. tekniske forskrifter for salg, håndtering og opbevaring af. fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler 1

Vejledning til. tekniske forskrifter for salg, håndtering og opbevaring af. fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler 1 Vejledning til tekniske forskrifter for salg, håndtering og opbevaring af fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler 1 Sikkerhedsstyrelsen 5. november 2008 1 Bekendtgørelse nr. 729 af. 4. juli 2008, bilag

Læs mere

(Indskrænkning af salgs- og anvendelsesperiode for fyrværkeri, ændring af de tekniske forskrifter mv.)

(Indskrænkning af salgs- og anvendelsesperiode for fyrværkeri, ændring af de tekniske forskrifter mv.) Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om indførsel, fremstilling, opbevaring, overdragelse, erhvervelse og anvendelse af fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler 1 (Indskrænkning af salgs- og anvendelsesperiode

Læs mere

Temadag for beredskaberne

Temadag for beredskaberne Temadag for beredskaberne Dagens program 09:30 Velkomst og morgenmad 10:00 Gennemgang af reglerne for salg og opbevaring af fyrværkeri v/pernille Enoch 12:00 Frokost 13:00 Blanketter v/arne Hosbond og

Læs mere

Bekendtgørelse om fremstilling, opbevaring og anvendelse m.v. af fyrværkeri og andre pyrotekniske

Bekendtgørelse om fremstilling, opbevaring og anvendelse m.v. af fyrværkeri og andre pyrotekniske Udkast af 14. juli 2005 BEREDSKABSSTYRELSEN Bekendtgørelse om fremstilling, opbevaring og anvendelse m.v. af fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler 1) I medfør af 33, stk. 1-4, og 70, stk. 4 og 5, i

Læs mere

Vejledning til. tekniske forskrifter for salg, håndtering og opbevaring af. fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler 1.

Vejledning til. tekniske forskrifter for salg, håndtering og opbevaring af. fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler 1. Vejledning til tekniske forskrifter for salg, håndtering og opbevaring af fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler 1 November 2011 1 Bekendtgørelse nr. 1424 af. 16. december 2009, bilag 1 Side 1 af 68

Læs mere

Vejledning til. tekniske forskrifter for salg, håndtering og opbevaring af. fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler 1.

Vejledning til. tekniske forskrifter for salg, håndtering og opbevaring af. fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler 1. Vejledning til tekniske forskrifter for salg, håndtering og opbevaring af fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler 1 November 2014 Salgssted i det fri Maks. 50 kg NEM Fyrværkeri Butik Konsumfyrværkeri

Læs mere

Vejledning til. tekniske forskrifter for salg, håndtering og opbevaring af. fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler 1

Vejledning til. tekniske forskrifter for salg, håndtering og opbevaring af. fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler 1 Vejledning til tekniske forskrifter for salg, håndtering og opbevaring af fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler 1 1 Bekendtgørelse nr. 1424 af. 16. december 2009, bilag 1 Side 1 af 67 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Salg, håndtering og opbevaring

Salg, håndtering og opbevaring Salg, håndtering og opbevaring af Fyrværkeri Ordensregler for salg, håndtering og opbevaring af fyrværkeri Beredskabsafdelingen - Viborg Kommune 1. udgave Indholdsfortegnelse Side Anmeldelse 3 Ansøgning

Læs mere

BEK nr 1093 af 08/10/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 27. februar I 43, stk. 1, ændres»1. december - 5. januar«til:»27. december - 1. januar«.

BEK nr 1093 af 08/10/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 27. februar I 43, stk. 1, ændres»1. december - 5. januar«til:»27. december - 1. januar«. BEK nr 1093 af 08/10/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 27. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Sikkerhedsstyrelsen, j.nr. 415-11-00002 Senere ændringer

Læs mere

Fyrværkeri. Pernille Petersen. pep@sik.dk

Fyrværkeri. Pernille Petersen. pep@sik.dk Fyrværkeri Pernille Petersen pep@sik.dk Program Ny bekendtgørelse Bilag 1 Salgssteder og opbevaring i detailleddet Ansøgninger Kontrol Ny fyrværkeribekendtgørelse Bekendtgørelse om fyrværkeri og andre

Læs mere

Transportklassificering / NEM Tidsperiode Salgssteder Opbevaring i bygning Opbevaring i container Anmeldelse/ansøgning Spørgsmål

Transportklassificering / NEM Tidsperiode Salgssteder Opbevaring i bygning Opbevaring i container Anmeldelse/ansøgning Spørgsmål Fyrværkeri Transportklassificering / NEM Tidsperiode Salgssteder Opbevaring i bygning Opbevaring i container Anmeldelse/ansøgning Spørgsmål Transportklassificering 1.1G Artikler, som frembryder fare for

Læs mere

Forskrift om ændring af tekniske forskrifter for træbearbejdning og træoplag, plastforarbejdning og plastoplag, korn- og

Forskrift om ændring af tekniske forskrifter for træbearbejdning og træoplag, plastforarbejdning og plastoplag, korn- og Beredskabsstyrelsen den 1. juni 2007 Forskrift om ændring af tekniske forskrifter for træbearbejdning og træoplag, plastforarbejdning og plastoplag, korn- og foderstofvirksomheder, fremstilling og oplagring

Læs mere

Salg af konsumfyrværkeri. fra anmeldelsespligtig butik

Salg af konsumfyrværkeri. fra anmeldelsespligtig butik Salg af konsumfyrværkeri fra anmeldelsespligtig butik 1 Denne vejledning er udarbejdet af Københavns Brandvæsen og er efter aftale med dem tilpasset vores lokale forhold. Vejledningen skal bruges som huskeliste

Læs mere

Vigtigt for dig der sælger fyrværkeri

Vigtigt for dig der sælger fyrværkeri Vigtigt for dig der sælger fyrværkeri Regler, råd og vejledning for sikkerhed på lageret og i butikken STI FTET 17. APRIL 1 923 NG EN FYRV NI ÆR KE RI BRANCHEFO RE www.fyrvaerkeribrancheforeningen.dk Indhold

Læs mere

Vejledning om opstilling af plasttanke med brandfarlige væsker

Vejledning om opstilling af plasttanke med brandfarlige væsker Vejledning om opstilling af plasttanke med brandfarlige væsker Beredskabsstyrelsen 17. september 2007 BRS sagsnr.: 2007/000863 BRS sagsnr.: 2007/000863 Indholdsfortegnelse: 1. INDLEDNING... 2 2. VILKÅR

Læs mere

Velkommen til Temadag om fyrværkeri 2012

Velkommen til Temadag om fyrværkeri 2012 Velkommen til Temadag om fyrværkeri 2012 Dagens program Velkomst Gennemgang af reglerne for salg og opbevaring af fyrværkeri v/ Pernille Enoch, Sikkerhedsstyrelsen Pause Tilsyn i detailleddet v/ Hans Larsen,

Læs mere

Temadag for beredskaberne 2011

Temadag for beredskaberne 2011 Temadag for beredskaberne 2011 Pernille Enoch pep@sik.dk Program Anmeldelse / Tilladelser Opbevaring af fyrværkeri i detailleddet Markedskontrol Spørgsmål Eksempel på anmeldelse Fejl på anmeldelsesskema

Læs mere

Temadag for beredskaberne 2010

Temadag for beredskaberne 2010 Temadag for beredskaberne 2010 Pernille Petersen pep@sik.dk Program Anmeldelse / Tilladelser Hvem må sælge fyrværkeri Opbevaringsperioder Typer af salgssteder Opbevaring af fyrværkeri El-tilsyn med fyrværkeriudsalgssteder

Læs mere

Ordensregler. for Brandfarlige væsker. Februar 2003. Århus Brandvæsen

Ordensregler. for Brandfarlige væsker. Februar 2003. Århus Brandvæsen ÅRHUS KOMMUNE. MAGISTRATENS 2. AFDELING Ordensregler for Brandfarlige væsker Februar 2003 Århus Brandvæsen Kirstinesmindevej 14, 8200 Århus N - Tlf. 8676 7676 Fax : 8676 7770. E-mail : aabr.aarhus.dk.

Læs mere

Bemærkninger til Forsvarsministeriets bekendtgørelse om fremstilling, opbevaring og anvendelse af fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler.

Bemærkninger til Forsvarsministeriets bekendtgørelse om fremstilling, opbevaring og anvendelse af fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler. FOB. J. nr. 004-035/2005 Bemærkninger til Forsvarsministeriets bekendtgørelse om fremstilling, opbevaring og anvendelse af fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler. I. Almindelige bemærkninger I. Hjemmel

Læs mere

Nye regler om højlagre. FKB-temadage 2013

Nye regler om højlagre. FKB-temadage 2013 Nye regler om højlagre FKB-temadage 2013 Arbejdsgruppen vedr. fremtidig regulering af højlagre 2009 Arbejdsgruppens anbefalinger 2010 Ændrede regler angående højlagre Oprettelse af en følgegruppe, som

Læs mere

Vigtigt for dig, der sælger fyrværkeri

Vigtigt for dig, der sælger fyrværkeri Regler, råd og vejledning for sikkerhed på lageret og i butikken Vigtigt for dig, der sælger fyrværkeri F Y R V Æ R K E R STIFTET 17. APRIL 1923 I N G E N I B R A N C H E F O R E N www.fyrvaerkeribrancheforeningen.dk

Læs mere

Til dig der sælger fyrværkeri

Til dig der sælger fyrværkeri VIGTIGT Til dig der sælger fyrværkeri - regler for sikkerhed i butikken og på lageret Godt nytårssalg! FOLK ER NYTÅRSAFTEN FARLIGE BRUG SIKKERHEDSBRILLER Det er dit ansvar Fyrværkeri er farligt, og skal

Læs mere

Beredskab. Ordensregler efter tekniske forskrifter for gasser

Beredskab. Ordensregler efter tekniske forskrifter for gasser Beredskab Ordensregler efter tekniske forskrifter for gasser Ordensregler efter tekniske forskrifter for gasser Furesø Kommune 1. udgave 3/2013 2 Ordensreglerne i denne folder er uddrag fra Beredskabsstyrelsens

Læs mere

Vejledning for salg af konsumfyrværkeri fra anmeldelsespligtig butik.

Vejledning for salg af konsumfyrværkeri fra anmeldelsespligtig butik. Vejledning for salg af konsumfyrværkeri fra anmeldelsespligtig butik. Københavns Brandvæsen Forebyggelse og Indsats Bag Rådhuset 3 1550 København V Tlf.: 33 66 33 66 www.brand.kk.dk Juli 2014 Denne vejledning

Læs mere

Til dig, der sælger fyrværkeri

Til dig, der sælger fyrværkeri VIGTIGT Til dig, der sælger fyrværkeri - regler for sikkerhed i butikken og på lageret Godt nytårssalg! FOLK ER NYTÅRSAFTEN FARLIGE BRUG beskyttelsesbriller Det er dit ansvar Fyrværkeri er farligt og skal

Læs mere

SALG AF KONSUMFYRVÆRKERI FRA ANMELDELSESPLIGTIG BUTIK

SALG AF KONSUMFYRVÆRKERI FRA ANMELDELSESPLIGTIG BUTIK SALG AF KONSUMFYRVÆRKERI FRA ANMELDELSESPLIGTIG BUTIK December 2014 Denne vejledning er udarbejdet af Beredsabet i Furesø Kommune. Vejledningen skal bruges som huskeliste for de forretningsdrivende, der

Læs mere

Bekendtgørelse om eksplosivstoffer1)

Bekendtgørelse om eksplosivstoffer1) BEK nr 1247 af 30/10/2013 Gældende Justitsministeriet Bekendtgørelse om eksplosivstoffer1) I medfør af 1, stk. 6, og 10, stk. 3, i lov om våben og eksplosivstoffer, jf. lovbekendtgørelse nr. 1005 af 22.

Læs mere

Ordensregler. for F - gas. Maj 2003. Århus Brandvæsen

Ordensregler. for F - gas. Maj 2003. Århus Brandvæsen ÅRHUS KOMMUNE. MAGISTRATENS 2. AFDELING Ordensregler for F - gas Maj 2003 Århus Brandvæsen Kirstinesmindevej 14, 8200 Århus N - Tlf. 8676 7676 Fax : 8676 7770. E-mail : aabr@aarhus.dk. www.aarhus.dk/aabr

Læs mere

BMC-lagrene er testede iht. EN13501-2 til REI 120 og er udført af materialer klasse A2-s1,d0.

BMC-lagrene er testede iht. EN13501-2 til REI 120 og er udført af materialer klasse A2-s1,d0. Denios ApS Dannevirkevej 6 7000 Fredericia Henrik Ohm 2012-02-22 Sag: RE12042 Init.: MSJ/CSH E-mail: msj@dbi-net.dk Dir.tlf.: 61201361 Vedr.: Anvendelse af brandsikre lagre Efter henvendelse fra Henrik

Læs mere

Beredskab. Ordensregler For Brandfarlige virksomheder efter tekniske forskrifter

Beredskab. Ordensregler For Brandfarlige virksomheder efter tekniske forskrifter Beredskab Ordensregler For Brandfarlige virksomheder efter tekniske forskrifter Ordensregler For Brandfarlige virksomheder efter tekniske forskrifter Furesø Kommune 1. udgave 3/2013 2 Ordensreglerne i

Læs mere

Ordensregler. Februar 2003. Århus Brandvæsen

Ordensregler. Februar 2003. Århus Brandvæsen ÅRHUS KOMMUNE. MAGISTRATENS 2. AFDELING Ordensregler for Træbearbejdning og træoplag Plastforarbejdning og plastoplag Korn- og foderstofvirksomheder Fremstilling og oplagring af mel Visse brandfarlige

Læs mere

Brandfarlige væsker og gasser

Brandfarlige væsker og gasser Brandfarlige væsker og gasser Beskrivelse af grænser for oplagsmængder - FORELØBIG ENHED: 1 INDLEDNING Denne folder har til formål at give en tilgængelig og ensartet oversigt over begrænsningen af oplaget

Læs mere

Bekendtgørelse om brandfarlige og brændbare væsker 1)

Bekendtgørelse om brandfarlige og brændbare væsker 1) Bekendtgørelse om brandfarlige og brændbare væsker 1) I medfør af 33, stk. 1 og stk. 6, nr. 2, og 70, stk. 4, i beredskabsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 660 af 10. juni 2009, som ændret ved lov nr. 514

Læs mere

Indretning af faste arbejdsplader i transportable konstruktioner henføres til anvendelseskategori 1.

Indretning af faste arbejdsplader i transportable konstruktioner henføres til anvendelseskategori 1. Notat Version: 1 Init.: AVE E-mail: ave@dbi-net.dk Dir.tlf.: 61220663 Antal sider: 6 Indretning af faste arbejdspladser i transportable konstruktioner, opsat i forbindelse med udførelse af byggearbejde

Læs mere

Vejledning om oplag af halm eller lignende omfattet af beredskabslovgivningen

Vejledning om oplag af halm eller lignende omfattet af beredskabslovgivningen Vejledning om oplag af halm eller lignende omfattet af beredskabslovgivningen Beredskabsstyrelsen 11. juli 2007 BRS sagsnr.: 2007/000863 BRS sagsnr.: 2007/000863 Indholdsfortegnelse: 1. INDLEDNING... 2

Læs mere

Driftsmæssige forskrifter. for. Butikker

Driftsmæssige forskrifter. for. Butikker Driftsmæssige forskrifter for Butikker STATENS BRANDINSPEKTION l. FEBRUAR 1983 Disse driftsmæssige forskrifter er udsendt i medfør af 40 i brandloven, jfr. lovbekendtgørelse nr. 641 af 29. december 1976

Læs mere

Lovtidende A 2008 Udgivet den 8. juli 2008

Lovtidende A 2008 Udgivet den 8. juli 2008 Lovtidende A 2008 Udgivet den 8. juli 2008 4. juli 2008. Nr. 729. Bekendtgørelse om fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler 1) I medfør af 1, stk. 4 og 6, 2, stk. 5, 3, nr. 1-7 og nr. 9-13, 3a, stk.

Læs mere

En række mulige opbygninger af enfamiliehuse, der vil kunne opfylde de overordnede funktionskrav i kapitel 5 BR 08

En række mulige opbygninger af enfamiliehuse, der vil kunne opfylde de overordnede funktionskrav i kapitel 5 BR 08 Bilag 5 En række mulige opbygninger af enfamiliehuse, der vil kunne opfylde de overordnede funktionskrav i kapitel 5 BR 08 Vedrørende 5.1 Generelt I bilaget er angivet en række mulige opbygninger af enfamiliehuse,

Læs mere

Lovtidende A 2008 Udgivet den 14. marts 2008

Lovtidende A 2008 Udgivet den 14. marts 2008 OMTRYK Lovtidende A 2008 Udgivet den 14. marts 2008 25. februar 2008. Nr. 175. Bekendtgørelse om brandsyn og offentliggørelse af resultater af brandsyn foretaget i forsamlingslokaler I medfør af 4, stk.

Læs mere

Udkast. Bekendtgørelse om tekniske forskrifter for højlagre 1

Udkast. Bekendtgørelse om tekniske forskrifter for højlagre 1 Udkast Bekendtgørelse om tekniske forskrifter for højlagre 1 I medfør af 33, stk. 1 og stk. 2, nr. 2, og 70, stk. 4 og 5, i beredskabsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 660 af 10. juni 2009, samt efter bemyndigelse,

Læs mere

3 Forsamlingstelte og selskabshuse til flere end 150 personer

3 Forsamlingstelte og selskabshuse til flere end 150 personer 3 Forsamlingstelte og selskabshuse til flere end 150 personer 3.1 Generelt 3.1.1 Forsamlingstelte og selskabshuse på over 50 m², der anvendes af flere end 150 personer, må kun opstilles med kommunalbestyrelsens

Læs mere

Vejledning: Forsamlingstelte og selskabshuse til over 150 personer

Vejledning: Forsamlingstelte og selskabshuse til over 150 personer Vejledning: Forsamlingstelte og selskabshuse til over 150 personer Forsamlingstelte og selskabshuse til over 150 personer Lovhjemmel: Telt til over 150 personer Forsamlingstelte og selskabshuse på over

Læs mere

Østjyllands Brandvæsen, september 2017 Version 2.

Østjyllands Brandvæsen, september 2017 Version 2. Østjyllands Brandvæsen, september 2017 Version 2. Vejledning Anvendelse af lokaler til midlertidig overnatning Indhold Formål... 2 Lovhjemmel... 2 Anvendelsesområde... 2 Generelle regler... 2 Uddrag af

Læs mere

Driftsmæssige forskrifter. for. Daginstitutioner

Driftsmæssige forskrifter. for. Daginstitutioner Driftsmæssige forskrifter for Daginstitutioner STATENS BRANDINSPEKTION 1. FEBRUAR 1983 Disse driftsmæssige forskrifter er udsendt i medfør af 40 i brandloven, jfr. lovbekendtgørelse nr. 641 af 29. december

Læs mere

Dette notat tager udgangspunkt i de byggepladsskure, der traditionelt anvendes i Danmark.

Dette notat tager udgangspunkt i de byggepladsskure, der traditionelt anvendes i Danmark. Projektnummer: E30884-001 - 04. september 2015 Notat Version: 1 Init.: AVE E-mail: ave@dbi-net.dk Dir.tlf.: 61220663 Antal sider: 5 Overnatning i transportable konstruktioner, opsat i forbindelse med udførelse

Læs mere

Vejledning om midlertidige overnatningslokaler efter beredskabslovgivningen

Vejledning om midlertidige overnatningslokaler efter beredskabslovgivningen Vejledning om midlertidige overnatningslokaler efter beredskabslovgivningen Brandforebyggelse Vejledning nr. 16 Vejledning om midlertidige overnatningslokaler Vejledning om midlertidige overnatningslokaler

Læs mere

SALG AF KONSUMFYRVÆRKERI FRA ANMELDELSESPLIGTIG BUTIK

SALG AF KONSUMFYRVÆRKERI FRA ANMELDELSESPLIGTIG BUTIK SALG AF KONSUMFYRVÆRKERI FRA ANMELDELSESPLIGTIG BUTIK Telefon 5667 6710, Telefax 5663 2150 Indhold Side 3 Lovgrundlag og indholdsfortegnelse. Side 4 Ordliste. Side 5 Konsumfyrværkeri / Helårsfyrværkeri.

Læs mere

VEJLEDNING Tagkonstruktioner med udvendig isolering af EPS Brandmæssige forhold

VEJLEDNING Tagkonstruktioner med udvendig isolering af EPS Brandmæssige forhold VEJLEDNING Tagkonstruktioner med udvendig isolering af EPS Brandmæssige forhold I overensstemmelse med: Bygningsreglement 1995 Tekniske forskrifter Indholdsfortegnelse Generelt Brandkam og brandkamserstatning.

Læs mere

Erhvervs- og Byggestyrelsen

Erhvervs- og Byggestyrelsen Erhvervs- og Byggestyrelsen Vejledning om brandsikring af fritliggende enfamiliehuse, helt eller delvist sammenbyggede enfamiliehuse, sommerhuse og campinghytter samt dertil hørende småbygninger 22. december

Læs mere

Vejledning. til bekendtgørelse 1382 af 15 dec for forsamlingstelte, salgsområder og campingområder (der ikke er omfattet af campingreglementet)

Vejledning. til bekendtgørelse 1382 af 15 dec for forsamlingstelte, salgsområder og campingområder (der ikke er omfattet af campingreglementet) Vejledning til bekendtgørelse 1382 af 15 dec. 2014 for forsamlingstelte, salgsområder og campingområder (der ikke er omfattet af campingreglementet) 1 Indhold: Hvornår skal du ansøge om et arrangement?...

Læs mere

Bekendtgørelse om tilladelse til udlejning af arealer til campering og om indretning og benyttelse af campingpladser

Bekendtgørelse om tilladelse til udlejning af arealer til campering og om indretning og benyttelse af campingpladser Retsinfo: Bekendtgørelse om tilladelse til udlejning af arealer til campering og om indretning og benyttelse af campingpladser Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Bekendtgørelsens anvendelsesområde

Læs mere

Definitioner. SafeExIT a/s, Herstedøstervej 19, DK 2600 Glostrup. Tel Cvr-nr

Definitioner. SafeExIT a/s, Herstedøstervej 19, DK 2600 Glostrup. Tel Cvr-nr Bekendtgørelse om brandværnsforanstaltninger i hoteller m.v., plejeinstitutioner, forsamlingslokaler, undervisningslokaler, daginstitutioner og butikker I medfør af 33, stk. 2, og 70, stk. 4 og 5, i beredskabsloven,

Læs mere

Regler for oplag af halm

Regler for oplag af halm Regler for oplag af halm 1 2 Regler for oplag af halm Forbrug af halm er de senere år steget betydeligt, og vil med al sandsynlighed stige i de kommende år. Oplag af halm eller lignende brændbart oplag

Læs mere

Temadage for landets beredskaber

Temadage for landets beredskaber Temadage for landets beredskaber Hvad er det? Og hvordan har den indvirkning på programmet i dag? Program for i dag Regler for anvendelse af professionelt fyrværkeri Pyroteknik, det grundlæggende Professionelt

Læs mere

Vejledning for midlertidig overnatning

Vejledning for midlertidig overnatning Anvendelsesområde Vejledningen er udarbejdet til anvendelse ved midlertidige overnatninger for mere end 10 personer, (max. 5 døgn) i bygninger som ikke, i henhold til bygningsreglementet er godkendt til

Læs mere

Regler for oplag af halm

Regler for oplag af halm Regler for oplag af halm Forbrug af halm er de senere år steget betydeligt, og vil med al sandsynlighed stige i de kommende år. Oplag af halm eller lignende brændbart oplag på over 10 m 3 i det fri og

Læs mere

Vejledning. Vejledning. Midlertidig overnatning. Nyborg Kommune

Vejledning. Vejledning. Midlertidig overnatning. Nyborg Kommune Vejledning Midlertidig overnatning Nyborg Kommune Vejledning Beredskabsafdelingen Alsvej 11 5800 Nyborg Postadresse: Rådhuset Torvet 1 5800 Nyborg Tlf. 63 33 70 00 Fax. 63 33 70 01 nyborg@kommune.dk www.nyborg.dk

Læs mere

ATEX og Brandmyndighederne

ATEX og Brandmyndighederne ATEX og Brandmyndighederne Hvorfor er tingene som de er og hvem er det bag uniformen? forventningsafstemning Gå ind i Indsæt > hoved og side fod for at indtaste tekst 12. Maj 2015 1 René Ruusunen Ansat

Læs mere

[Forsvarsministerens besvarelse af samrådsspørgsmål nr. A og B]

[Forsvarsministerens besvarelse af samrådsspørgsmål nr. A og B] Erhvervsudvalget (2. samling) B 34 - Svar på Spørgsmål 2 Offentligt [Forsvarsministerens besvarelse af samrådsspørgsmål nr. A og B] Fyrværkeriulykken i Seest ved Kolding den 3. november 2004 viste mod

Læs mere

1 af 42 13-01-2012 08:24. FSK nr 11050 af 01/02/1990 Gældende Offentliggørelsesdato: 25-09-1997 Forsvarsministeriet. Senere ændringer til forskriften

1 af 42 13-01-2012 08:24. FSK nr 11050 af 01/02/1990 Gældende Offentliggørelsesdato: 25-09-1997 Forsvarsministeriet. Senere ændringer til forskriften 1 af 42 13-01-2012 08:24 FSK nr 11050 af 01/02/1990 Gældende Offentliggørelsesdato: 25-09-1997 Forsvarsministeriet Senere ændringer til forskriften BEK nr 9395 af 27/06/2003 BEK nr 9694 af 14/08/2006 BEK

Læs mere

Tillæg 4 til Bygningsreglement 1995

Tillæg 4 til Bygningsreglement 1995 1 Tillæg 4 til Bygningsreglement 1995 Erhvervs- og Boligstyrelsen Tillæg 4 til Bygningsreglement 1995 3 I Bygningsreglementet, der trådte i kraft den 1. april 1995, med tillæg 1, der trådte i kraft den

Læs mere

Grænsen for, hvornår en lagerbygning betragtes som et højlager, flyttes fra stabling højere end 6 m til nu 8 m.

Grænsen for, hvornår en lagerbygning betragtes som et højlager, flyttes fra stabling højere end 6 m til nu 8 m. Center for Forebyggelse MEDDELELSE NR. 10 Bekendtgørelse om tekniske forskrifter for højlagre. Indledning Beredskabsstyrelsen har udarbejdet bekendtgørelse nr. 1204 af 13. december 2012 om tekniske forskrifter

Læs mere

Bekendtgørelse om brandfarlige væsker 1)

Bekendtgørelse om brandfarlige væsker 1) BEK nr 17 af 04/01/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 24. december 2016 Ministerium: Forsvarsministeriet Journalnummer: Forsvarsministeriet, j.nr. 2008/004357 Senere ændringer til forskriften BEK nr 1639

Læs mere

Midlertidig overnatning

Midlertidig overnatning Thisted Brandvæsen Midlertidig overnatning Retningslinier Midlertidig overnatning: Bygninger, som ikke er indrettet til hotel eller anden overnatningsvirksomhed, kan i kortere tidsrum anvendes til indkvartering.

Læs mere

Tekniske forskrifter. for. forsamlingstelte, selskabshuse, salgsområder og campingområder, der ikke er omfattet af campingreglementet

Tekniske forskrifter. for. forsamlingstelte, selskabshuse, salgsområder og campingområder, der ikke er omfattet af campingreglementet Tekniske forskrifter for forsamlingstelte, selskabshuse, salgsområder og campingområder, der ikke er omfattet af campingreglementet Beredskabsstyrelsen 18. oktober 2005 Indholdsfortegnelse 1 Almindelige

Læs mere

Aalborg den 8. januar 2009.

Aalborg den 8. januar 2009. Beredskabsstyrelsen Center For Forebyggelse Fuldmægtig Bo Andersson Datavej 16 3460 Birkerød Aalborg den 8. januar 2009. Høringssvar til udkast til Bekendtgørelse om driftsmæssige forskrifter for hoteller

Læs mere

Beredskab. Vejledning om Brug af Forsamlingslokaler og udfærdigelse af Driftsjournal

Beredskab. Vejledning om Brug af Forsamlingslokaler og udfærdigelse af Driftsjournal Beredskab Vejledning om Brug af Forsamlingslokaler og udfærdigelse af Driftsjournal Vejledning om Brug af forsamlingslokaler og udfærdigelse af Driftsjournal Furesø Kommune 1. udgave 1/2013 2 Furesø Kommune

Læs mere

Driftsmæssige forskrifter. for. Skoler

Driftsmæssige forskrifter. for. Skoler Driftsmæssige forskrifter for Skoler STATENS BRANDINSPEKTION 1. FEBRUAR 1983 Disse driftsmæssige forskrifter er udsendt i medfør af 40 i brandloven, jfr. lovbekendtgørelse nr. 641 af 29. december 1976

Læs mere

Tagkonstruktioner med udvendig isolering af EPS Brandmæssige forhold. September 2008

Tagkonstruktioner med udvendig isolering af EPS Brandmæssige forhold. September 2008 VEJLEDNING Tagkonstruktioner med udvendig isolering af EPS Brandmæssige forhold September 2008 I overensstemmelse med: Bygningsreglement 2008 Tekniske forskrifter Indholdsfortegnelse Indledning Generelt

Læs mere

RØNDE BORGER- OG KULTURHUS

RØNDE BORGER- OG KULTURHUS RØNDE BORGER- OG KULTURHUS Dok. nr. 3176-005 Dato: 07.05.2014 RØNDE BORGER- OG KULTURHUS Side 1 af 6 Indholdsfortegnelse side 1.1 Beskrivelse af projektet... 2 1.2 Anvendelseskategorier... 2 1.3 Flugtvejs-

Læs mere

Vejledning om belægningsplaner ved midlertidig overnatning

Vejledning om belægningsplaner ved midlertidig overnatning Vejledning om belægningsplaner ved midlertidig overnatning NORDSJÆLLANDS BRANDVÆSEN September 2014 MIDLERTIDIG OVERNATNING Mange foreninger, virksomheder og offentlige institutioner gennemfører i dag en

Læs mere

Fordelingsgangene 1.05 og 2.06 udføres med udgang direkte til terræn i det fri. Fordelingsgang 1.05 udføres med udgang via multirum benævnt 0.01.

Fordelingsgangene 1.05 og 2.06 udføres med udgang direkte til terræn i det fri. Fordelingsgang 1.05 udføres med udgang via multirum benævnt 0.01. William Tolstrup - Arkitekt Ap isegårdsvej 4, Lov 4700 Næstved William Tolstrup 2010-03-30 Jour.: D30912543-8 ag: E10044-2 Init.: L/WJ E-mail: lvr@dbi-net.dk Dir.tlf.: 20 21 89 01 Hald ø Lejren enovering

Læs mere

660 af 10. juni 2009, samt efter bemyndigelse i 9 i bekendtgørelse nr. [] af [] om brandfarlige

660 af 10. juni 2009, samt efter bemyndigelse i 9 i bekendtgørelse nr. [] af [] om brandfarlige Udkast af 2. juli 2009 til Beredskabsstyrelsens bekendtgørelse af tekniske forskrifter for brandfarlige væsker 1) I medfør af 33, stk. 1 og 2, nr. 2, og 70, stk. 4 og 5, i beredskabsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Vejledning om. Rudersdal Hørsholm Brandvæsen. Flugtvejsplaner Etageplaner Pladsfordelingsplaner Inventaropstillingsplaner Belægningsplaner

Vejledning om. Rudersdal Hørsholm Brandvæsen. Flugtvejsplaner Etageplaner Pladsfordelingsplaner Inventaropstillingsplaner Belægningsplaner Rudersdal Hørsholm Brandvæsen Forebyggende afdeling Vejledning om Flugtvejsplaner Etageplaner Pladsfordelingsplaner Inventaropstillingsplaner Belægningsplaner 2. udgave sep. 2009 Rudersdal Hørsholm Brandvæsen

Læs mere

Bekendtgørelse om tekniske forskrifter for gasser 1)

Bekendtgørelse om tekniske forskrifter for gasser 1) Page 1 of 20 BEK nr 1444 af 15/12/2010 Gældende Offentliggørelsesdato: 17-12-2010 Forsvarsministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Bilag 1 Den fulde tekst Bekendtgørelse om tekniske forskrifter for gasser

Læs mere

Kaløvigparken Rodskovvej 8543 Hornslet

Kaløvigparken Rodskovvej 8543 Hornslet BRANDTEKNISK DOKUMENTATION Kaløvigparken Rodskovvej 8543 Hornslet Akademiingeniør Svend Poulsen A/S Industriparken 7, Valsgaard 9500 Hobro Tlf. 9851 0866 Rådgiver : Akademiingeniør Svend Poulsen A/S Side

Læs mere

Alm. Brand. Forebyg og begræns brandskader

Alm. Brand. Forebyg og begræns brandskader Alm. Brand Forebyg og begræns brandskader Forebyg brandskader i din virksomhed Brandsikkerhed Indfør et fyraftenseftersyn for at sikre, at branddøre er lukket og sikringssystemer virker. Hold flugtveje

Læs mere

REDEGØRELSE FOR BRANDFORHOLD

REDEGØRELSE FOR BRANDFORHOLD REDEGØRELSE FOR BRANDFORHOLD LANDVEJEN 84; 8543 HORNSLET SAG: 1451 Udført af: CONSULT-ING Rådgivende ingeniørfirma Bjørnkærvej 7 8471 Sabro den 31.07.2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning Side 1 2. Bygningens

Læs mere

VEJLEDNING. Tagkonstruktioner med udvendig isolering af EPS Brandmæssige forhold. Januar 2006

VEJLEDNING. Tagkonstruktioner med udvendig isolering af EPS Brandmæssige forhold. Januar 2006 VEJLEDNING Tagkonstruktioner med udvendig isolering af EPS Brandmæssige forhold Januar 2006 I overensstemmelse med: Bygningsreglement 1995 Tekniske forskrifter Indholdsfortegnelse Indledning Generelt Brandkam

Læs mere

Vejledning for udførelse af inventarplaner for butikker

Vejledning for udførelse af inventarplaner for butikker Aarhus Brandvæsen 2013 Vejledning for udførelse af inventarplaner for butikker Tilsyn og Myndighed FORMÅL I butikker beregnet til flere end 150 personer skal inventaropstilling m.m., jfr. Bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om brandværnsforanstaltninger ved afbrænding, brug af ild, lys, varmekilder m.v.

Bekendtgørelse om brandværnsforanstaltninger ved afbrænding, brug af ild, lys, varmekilder m.v. BEK nr 1339 af 10/12/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Forsvarsministeriet Journalnummer: Forsvarsmin., Beredskabsstyrelsen, j.nr. 2014/033124 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Bekendtgørelse om indførsel, fremstilling, opbevaring, overdragelse, erhvervelse og anvendelse af fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler 1)

Bekendtgørelse om indførsel, fremstilling, opbevaring, overdragelse, erhvervelse og anvendelse af fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler 1) Bekendtgørelse om indførsel, fremstilling, opbevaring, overdragelse, erhvervelse og anvendelse af fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler 1) I medfør af 1, stk. 4 og 6, 2, stk. 5, 3, nr. 1-7 og nr. 9-13,

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 14. januar 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 14. januar 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 14. januar 2010 4. januar 2010. Nr. 28. Bekendtgørelse om tekniske forskrifter for brandfarlige væsker 1) I medfør af 33, stk. 1 og 2, nr. 2, og 70, stk. 4 og 5, i beredskabsloven,

Læs mere

Flugtveje og sikkerhedsbelysning (nødbelysning) på faste arbejdssteder

Flugtveje og sikkerhedsbelysning (nødbelysning) på faste arbejdssteder Flugtveje og sikkerhedsbelysning (nødbelysning) på faste arbejdssteder At-vejledning A.1.10 December 2003 Erstatter At-meddelelse nr. 1.01.2 af januar 1989 1. Afgrænsning Denne vejledning oplyser om kravene

Læs mere

Vejledning om Pladsfordelingspladser, Flugtvejsplaner, Etageplaner, Inventaropstillingsplaner, Belægningsplaner, i Jammerbugt Kommune

Vejledning om Pladsfordelingspladser, Flugtvejsplaner, Etageplaner, Inventaropstillingsplaner, Belægningsplaner, i Jammerbugt Kommune Hvor kan man finde flere informationer? På tryk: Driftsmæssige forskrifter for forsamlingslokaler. Beredskabsstyrelsens vejledning for forsamlingstelte og selskabshuse samt for større arrangementer på

Læs mere

Vejledning om. - Flugtvejsplaner - Etageplaner - Pladsfordelingsplaner - Inventaropstillingsplaner - Belægningsplaner. 8. udgave januar 2008

Vejledning om. - Flugtvejsplaner - Etageplaner - Pladsfordelingsplaner - Inventaropstillingsplaner - Belægningsplaner. 8. udgave januar 2008 Vejledning om - Flugtvejsplaner - Etageplaner - Pladsfordelingsplaner - Inventaropstillingsplaner - Belægningsplaner 8. udgave januar 2008 2 Beredskabscenter Aalborg Hvorfor skal der laves flugtvejsplaner?

Læs mere

Meddelelse nr. 001/CFO af 28. november 2008 om klassifikation og afmærkning af eksplosionsfarlige områder på salgs- og forbrugstankanlæg

Meddelelse nr. 001/CFO af 28. november 2008 om klassifikation og afmærkning af eksplosionsfarlige områder på salgs- og forbrugstankanlæg Meddelelse nr. 001/CFO af 28. november 2008 om klassifikation og afmærkning af eksplosionsfarlige områder på salgs- og forbrugstankanlæg Indledning Virksomheder, hvor der er eksplosionsfarlige områder,

Læs mere

Indledning. meget let (f.eks. linolie, lakrester m.v.).

Indledning. meget let (f.eks. linolie, lakrester m.v.). Indledning Denne folder giver gode råd om brandsikring ved korrekt opstilling og anvendelse af affaldscontainere. Folderen omfatter affaldscontainere med et rumindhold på 120 liter eller mere. Folderen

Læs mere

Bilag 1 til Beredskabsstyrelsens bekendtgørelse af tekniske forskrifter for brandfarlige væsker

Bilag 1 til Beredskabsstyrelsens bekendtgørelse af tekniske forskrifter for brandfarlige væsker Bilag 1 til Beredskabsstyrelsens bekendtgørelse af tekniske forskrifter for brandfarlige væsker Tekniske forskrifter for brandfarlige væsker Indholdsfortegnelse 1 GENERELLE BESTEMMELSER... 2 1.1 Definitioner...

Læs mere

Automatisk kompetenceoverdraget myndighedsopgaver på beredskabsområdet

Automatisk kompetenceoverdraget myndighedsopgaver på beredskabsområdet BILAG 5 Automatisk kompetenceoverdraget myndighedsopgaver på beredskabsområdet Med henvisning til 1) 4.2 i vedtægten for Trekantområdets Brandvæsen og 2) lov nr. 634 af 8 juni 2016 om ændring af beredskabsloven,

Læs mere

Side 1 udfyldes af arrangøren/foreningen

Side 1 udfyldes af arrangøren/foreningen Side 1 udfyldes af arrangøren/foreningen Dato for hvornår overnatningen finder sted Fra dato: Kl.: Til dato: Kl.: Overnatning ønskes på Skolens/hallens navn og adresse Antal overnattende Antal overnattende

Læs mere

Pladsfordelingsplaner. Vejledning om udformning af pladsfordelingsplaner til forsamlingslokaler og telte

Pladsfordelingsplaner. Vejledning om udformning af pladsfordelingsplaner til forsamlingslokaler og telte Pladsfordelingsplaner Vejledning om udformning af pladsfordelingsplaner til forsamlingslokaler og telte Oktober 2017 Indhold 1. Regelgrundlaget... 2 2. Indholdet af en pladsfordelingsplan... 2 3. Udseende

Læs mere

Vejledning. til udarbejdelse af pladsfordelingsplaner i forbindelse med arrangementer indendørs!

Vejledning. til udarbejdelse af pladsfordelingsplaner i forbindelse med arrangementer indendørs! Vejledning til udarbejdelse af pladsfordelingsplaner i forbindelse med arrangementer indendørs! 1 Indhold: Lovgivningen og hvorfor?... 3 Generelt... 3 Målforhold... 3 Tegningen... 3 Funktionsbeskrivelse...

Læs mere

Ikke-bærende vægge. MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser. MK 6.00/010 8. udgave Januar 2014. Telefon 45 76 20 20. Telefax 45 76 33 20

Ikke-bærende vægge. MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser. MK 6.00/010 8. udgave Januar 2014. Telefon 45 76 20 20. Telefax 45 76 33 20 MK 6.00/010 8. udgave Januar 2014 Ikke-bærende vægge MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser ETA-Danmark A/S Kollegievej 6 DK-2920 Charlottenlund Telefon 45 76 20 20 Telefax 45 76 33 20 Forudsætninger...

Læs mere

Cirkustelte til flere end 150 personer, staldtelte m.m.

Cirkustelte til flere end 150 personer, staldtelte m.m. Cirkustelte til flere end 150 personer, staldtelte m.m. Generelle vilkår for benyttelse af Cirkustelte til flere end 150 personer, staldtelte m.m. Beredskabsafdelingen - Viborg Kommune 2. udgave Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bekendtgørelse om brandværnsforanstaltninger ved afbrænding i det fri af halm, kvas, haveaffald og bål m.v.

Bekendtgørelse om brandværnsforanstaltninger ved afbrænding i det fri af halm, kvas, haveaffald og bål m.v. BEK nr 679 af 14/06/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 28. december 2016 Ministerium: Forsvarsministeriet Journalnummer: Forsvarsmin., Beredskabsstyrelsen, j.nr. 2013/029887 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Myndighedsopgaver på beredskabsområdet, som skal varetages af Kommunerne

Myndighedsopgaver på beredskabsområdet, som skal varetages af Kommunerne BILAG 2 Myndighedsopgaver på beredskabsområdet, som skal varetages af Kommunerne Lov og Myndighedsopgave Beskrivelse Beredskabsloven 23a Gebyr ved blinde alarmer Kommunalbestyrelsen kan bestemme, at der

Læs mere

Bilag 1 til Beredskabsstyrelsens bekendtgørelse af tekniske forskrifter for gasser. 1 Generelle bestemmelser... 3

Bilag 1 til Beredskabsstyrelsens bekendtgørelse af tekniske forskrifter for gasser. 1 Generelle bestemmelser... 3 Bilag 1 til Beredskabsstyrelsens bekendtgørelse af tekniske forskrifter for gasser Tekniske forskrifter for gasser Indholdsfortegnelse 1 Generelle bestemmelser... 3 1.1 Definitioner... 3 1.2 Anvendelsesområde...

Læs mere