Bilag 1 til Beredskabsstyrelsens bekendtgørelse af tekniske forskrifter for brandfarlige væsker

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 1 til Beredskabsstyrelsens bekendtgørelse af tekniske forskrifter for brandfarlige væsker"

Transkript

1 Bilag 1 til Beredskabsstyrelsens bekendtgørelse af tekniske forskrifter for brandfarlige væsker Tekniske forskrifter for brandfarlige væsker Indholdsfortegnelse 1 GENERELLE BESTEMMELSER Definitioner Anvendelsesområde Generelle bestemmelser Ansøgninger, tilladelser og godkendelser PRODUKTION Anvendelsesområde Generelle bestemmelser Sprøjtelakering, dyppelakering og maskinel lakering med brandfarlige væsker Destillationsanlæg for brandfarlige væsker Afbrænding af brandfarlige dampe fra udsugningsanlæg Rumopvarmning og ventilation Brandsektioner Afstandsforhold Brandslukning Ordensregler OPLAG I EMBALLAGER PÅ HØJST 450 LITER Anvendelsesområde Generelle bestemmelser Oplag i bygninger Oplag i det fri Rumopvarmning og ventilation Brandsektioner Afstandsforhold Brandslukning Ordensregler OPLAG I EMBALLAGE STØRRE END 450 LITER OG TANKE SAMT SALGS-, FORBRUGS- OG DEPOTTANKANLÆG Anvendelsesområde Generelle bestemmelser Udførelse af tankanlæg Oplag i emballager større end 450 liter Oplag på højst 50 oplagsenheder i indendørs tanke af plast Oplag på højst oplagsenheder i indendørs tanke af metal Oplag på højst 50 oplagsenheder i overjordiske tanke af plast Oplag på højst oplagsenheder i overjordiske tanke af metal Oplag i jorddækkede tanke Påfyldning af tanke fra tankkøretøjer Supplerende bestemmelser for salgs- og forbrugstankanlæg for væsker af klasse I og II Supplerende bestemmelser for depottankanlæg for væsker af klasse I og II Dampreturanlæg Dampgenvindingsanlæg Rumopvarmning og ventilation Brandsektioner Afstandsforhold Brandslukning Ordensregler... 82

2 Kapitel 1 Generelle bestemmelser 1 Generelle bestemmelser 1.1 Definitioner Afluftningsrum: Rum, der er ventileret for afluftning af opløsningsmidler Aftapning: Aftapning af brandfarlig væske fra tanke eller produktionsanlæg til emballager eller fra IBCs til mindre emballager Anbringelsessted: Det sted i en bygning, hvor der anbringes sprøjtelakerede emner, inden disse bringes til afluftningsrum eller tørreaggregat Anvendelseskategori 1: Bygningsafsnit til dagophold, hvor de personer, som normalt opholder sig i afsnittet, alle har kendskab til afsnittets flugtveje og er i stand til ved egen hjælp at bringe sig i sikkerhed Arbejdssted: Det sted i en bygning, hvor der foretages sprøjtelakering, dyppelakering eller maskinel lakering Brandfarlig væske: Væske med flammepunkt på højst 100 C. Brandfarlige væsker klassificeres som angivet i punkt Brandsektion: Bygning eller rum, der er adskilt fra andre bygninger eller rum i overensstemmelse med kravene om brandsektionsadskillelse, eller bygning, der er fritliggende i overensstemmelse med afstandskravene Brandtekniske installationer: Brandventilationsanlæg, brandslukningsanlæg, overrislingsanlæg, automatisk brandalarmanlæg, automatisk gasdetekteringsanlæg og automatisk branddørlukningsanlæg Dampgenvindingsanlæg: Anlæg til genvinding af dampe fra brandfarlige væsker ved nedkøling, adsorption eller lignende metoder Dampreturanlæg: Anlæg, der er placeret på det enkelte tankanlæg til opsamling af dampe fra brandfarlige væsker frigivet i forbindelse med påfyldning af køretøjer og tanke Depottankanlæg: Tankanlæg, der er indrettet til udlevering af brandfarlige væsker til tankkøretøjer m.v. med henblik på distribution. 2

3 Kapitel 1 Generelle bestemmelser Elektrostatisk sprøjtelakering: Sprøjtelakering, hvor påføringen styres af et elektrostatisk felt Emballage: Transportabel beholder, herunder IBC Emballageafsnit: Bygning, rum eller areal i det fri, der anvendes til oplagring af brændbar tom emballage, pakkemateriale eller paller Farlig eksplosiv atmosfære: En blanding af luft og damp fra brandfarlige væsker, i hvilken forbrændingen efter antændelse breder sig til hele den uforbrændte blanding, og i sådanne mængder, at der kan opstå personfare som følge af en eksplosion Flammepunkt: Den laveste temperatur ved hvilken en væske ved en barometerstand på 1013 hpa afgiver antændelige dampe i et sådant omfang, at der dannes en brændbar blanding af damp og luft. Flammepunktet bestemmes efter en af de afprøvningsmetoder, der er angivet i bilag V til Rådets direktiv 67/548/EØF om tilnærmelse af lovgivning om klassificering, emballering og etikettering af farlige stoffer. Der skal anvendes closed cup-metode ved flammepunktsbestemmelsen Fritliggende: Bygninger, brandsektioner samt afsnit i det fri, for hvilke der ikke sker nedsættelse af den krævede indbyrdes afstand og afstande til naboskel, vej- og stimidte, betragtes som fritliggende IBC 1) : Emballage med et rumfang på højst 3 m³ og som defineret i de internationale konventioner og aftaler om transport af farligt gods Jorddækket tank: Tank, der er overdækket med mindst 0,5 m jord eller lignende materiale, der effektivt beskytter tanken mod trafiklast og anden mekanisk last samt varmestråling Kategori A-væske: a) Brandfarlig væske med flammepunkt under 30 C. b) Brandfarlig væske med flammepunkt over 30 C, som opvarmes til en temperatur, der er højere end væskens flammepunkt minus 10 C, c) Brandfarlig væske med flammepunkt under 55 C i forstøvet form Klasse: Klasse I Klasse II omfatter brandfarlige væsker med flammepunkt under 21 C. omfatter brandfarlige væsker med flammepunkt mellem 21 C og 55 C (begge grænseværdier medregnet). 1) Forkortelse af den engelske betegnelse Intermediate Bulk Container (mellemstor fragtcontainer). 3

4 Kapitel 1 Generelle bestemmelser Klasse III omfatter brandfarlige væsker med flammepunkt over 55 C. Alle tre klasser inddeles i en: Underklasse 1 for væsker, som ikke er vandblandbare i ethvert forhold. Underklasse 2 for væsker, som er vandblandbare i ethvert forhold. Væsker, der kan emulgeres med vand, henregnes til underklasse Kombikabine: Kabine med vægge, loft og gulv af ubrændbare materialer, hvori der foretages sprøjtelakering samt afluftning og tørring Læsseplads: Areal, hvor tankkøretøjer placeres under påfyldning Olieprodukter: Råolie samt alle ikke-vandopløselige mineralske olieprodukter, som f.eks. fyringsolie, dieselolie, benzin, petroleum og smøreolie Omhældning: Omhældning af brandfarlig væske fra en emballage til en anden emballage, bortset fra IBCs Oplag: En samlet mængde af brandfarlig væske, der opbevares i et rum, i en bygning eller i det fri, og hvor opbevaring sker i lukket beholder uden tilslutning til produktionsanlæg. Den mængde brandfarlig væske, der findes i et rum eller en bygning, hvor der alene foregår pakning og lignende af færdige produkter i lukket emballage, anses også for at være et oplag. Definitionen omfatter også: a) midlertidig henstilling af brandfarlige væsker i bygninger, b) jævnlig midlertidig henstilling af brandfarlige væsker på arealer i det fri samt c) henstilling i mere end 48 timer i sammenhæng af brandfarlige væsker under transport, dog mere end 60 timer i sammenhæng på en godsterminal eller rangerbanegård. Et oplags størrelse angives i oplagsenheder og bestemmes som summen af det antal oplagsenheder, som beholderne kan rumme ved maksimal tilladelig fyldning. Tømt emballage, ubrændbare bestanddele og ikke flygtigt tørstof medregnes ikke Oplagsenhed: 1 liter af klasse I-væske, 5 liter af klasse II-væske eller 50 liter af klasse IIIvæske Overjordisk tank: Udendørs placeret tank, som ikke er dækket af jord eller lignende Partiel, indskudt etageadskillelse: Tæt etageadskillelse, hvis størrelse ikke overstiger 75% af 4

5 Kapitel 1 Generelle bestemmelser den pågældende brandsektions areal Produktionsafsnit: Område med produktionsanlæg, aftapningsanlæg og andre områder med anvendelse af brandfarlige væsker, herunder eventuel pakning og lignende af færdige produkter i lukket emballage, samt områder med sprøjtelakering, dyppelakering og maskinel lakering Påfyldningsplads: Areal, hvor tankkøretøjer placeres under aflæsning af produkter til tankanlæg Påføringsudstyr: Sprøjteværktøj til påføring af væske Salgs- og forbrugstankanlæg: Tankanlæg, der er forsynet med stander eller anden pumpe for udlevering af brandfarlige væsker til fast monterede brændstofbeholdere på motordrevne køretøjer m.v., hvad enten der er tale om salg eller blot udlevering Skumslukningsanlæg: Anlæg bestående af et rørsystem med tilhørende gydehoveder samt betjeningssted, hvor redningsberedskabet på sikkert sted kan tilslutte deres slanger og nødvendige armaturer, for vandforsyning og tilsætning af skumvæske Små autolakererier: Autolakererier, hvor det samlede areal af sprøjte- og kombikabiner i en brandsektion ikke overstiger 65 m Sprøjteboks: Boks med åben forside og med vægge og loft samt eventuelt gulv af ubrændbare materialer, hvori der foretages sprøjtelakering Sprøjtelakering: Påføring af væske ved en forstøvningsproces Sprøjtekabine: Kabine med vægge, loft og gulv af ubrændbare materialer, hvori der foretages sprøjtelakering Tank: Transporttank som defineret i de internationale konventioner og aftaler om transport af farligt gods eller stationær tank uanset rumindhold Tankanlæg: En eller flere tanke med tilbehør, herunder påfyldningsstudse, pumpeaggregater, udluftningsrør, bassin m.v Tankbrønd: Brønd, som er opbygget direkte over en jorddækket tank for adgang til mandedæksel og rørtilslutninger på tanken Tørreaggregat: Ovn eller andet rum med varmekilde, hvori behandlede emner anbringes til tørring eller hærdning. 5

6 Kapitel 1 Generelle bestemmelser Tørrekabine: Kabine med vægge, loft og gulv af ubrændbare materialer, hvori der foretages afluftning og tørring Udgang: Ved udgang forstås: a) dør til det fri i terrænhøjde, b) dør til trapperum, som har dør til det fri i terrænhøjde, eller c) dør til anden brandsektion med dør til det fri eller med dør til trapperum, som har dør til det fri i terrænhøjde Væske: Stof, som er i væskefase ved 20 C og 1013 hpa Våd sprøjteboks: Sprøjteboks med en bagvæg, hvor rindende vand opsuger sprøjtestøvet og derefter filtreres Åben sprøjtelakering: Sprøjtelakering, der ikke foretages i sprøjte- eller kombikabine samt sprøjteboks. 1.2 Anvendelsesområde Disse tekniske forskrifter finder anvendelse for: a) Produktion, aftapning og anden anvendelse af brandfarlige væsker. b) Oplag af brandfarlige væsker i emballage, jf. dog punkt c) Oplag af brandfarlige væsker i tanke og salgs-, forbrugs- og depottankanlæg, jf. dog punkt For væsker med et flammepunkt over 100 C, som opvarmes til en temperatur, der er højere end væskens flammepunkt minus 10 C, og for faste brændbare stoffer, der som følge af opvarmning får tilsvarende egenskaber, kan Beredskabsstyrelsen bestemme, at disse omfattes af forskrifterne Undtaget fra forskrifterne er oplag, som udelukkende består af: a) Vandige opløsninger af ethanol i en koncentration på højst 24 vol-%. b) Alkoholiske drikkevarer i en koncentration på højst 24 vol-%. c) Alkoholiske drikkevarer med en koncentration over 24 vol-%, men på højst 70 vol-%, medmindre de opbevares i beholdere med en kapacitet på over 250 liter. 6

7 Kapitel 1 Generelle bestemmelser 1.3 Generelle bestemmelser Produktionsafsnit og oplag af brandfarlige væsker skal placeres, indrettes og benyttes på en sådan måde, at risikoen for, at brande opstår, at brande breder sig, at skade på personer, ejendom og miljø finder sted, at store værdier ødelægges, og at der i forbindelse med brand opstår anden skade, formindskes mest muligt, og at der herved sikres forsvarlige rednings- og slukningsmuligheder Oplag med en stablingshøjde på over 6 m fra gulv eller terræn må kun etableres med kommunalbestyrelsens (redningsberedskabets) tilladelse og på vilkår fastsat af Beredskabsstyrelsen Ejeren, brugeren eller en af disse udpeget driftsansvarlig person skal sørge for, at disse forskrifter overholdes. Udpegning af en driftsansvarlig fritager ikke ejer eller bruger for de pligter, som følger af forskrifterne Områder, hvor der kan forekomme eksplosiv atmosfære, skal klassificeres og afmærkes i overensstemmelse med bestemmelserne i Indenrigs- og Sundhedsministeriets (nu Forsvarsministeriets) bekendtgørelse om klassifikation af eksplosionsfarlige områder. Klassifikationen skal godkendes af kommunalbestyrelsen (redningsberedskabet) i de tilfælde, hvor der kræves en tilladelse til etablering af produktion og oplag. Dette gælder dog ikke for områder i udstyr, der anvendes efter producentens anvisninger. I områder med eksplosiv atmosfære skal der etableres ventilation med den kapacitet og udformning, som er forudsat ved klassifikationen. Tekniske hjælpemidler og elektrisk materiel, der anvendes i eksplosionsfarlige områder, skal udføres i overensstemmelse med Arbejdstilsynets bekendtgørelse om indretning af tekniske hjælpemidler til anvendelse i eksplosionsfarlig atmosfære og Boligministeriets (nu Økonomi- og Erhvervsministeriets) bekendtgørelse om elektrisk materiel og elektriske sikringssystemer til anvendelse i eksplosionsfarlig atmosfære Områder, hvor der kan forekomme farlig eksplosiv atmosfære, skal sikres mod opladning af statisk elektricitet, som kan give tændfarlig udladning. Potentialudligning skal bl.a. etableres for produktionsanlæg, herunder påfyldnings- og aftapningsaggregater og påføringsaggregater til maling og lak, tankanlæg, transportable beholdere, udsugningsanlæg, metalborde, døre, stiger og vandrør. Hvor der sker påfyldning eller aftapning af emballager større end 5 liter, der ikke er af metal, skal det dokumenteres, at de valgte materialer og sikringstiltag er tilstrækkelige til at sikre mod opladning med statisk elektricitet, som kan give tændfarlig udladning De i forskrifterne angivne bygningskonstruktioner m.v. skal være i overensstemmelse med Er- 7

8 Kapitel 1 Generelle bestemmelser hvervs- og Byggestyrelsens bygningsreglement samt de krav, der fremgår af disse tekniske forskrifter Sikkerhedsskilte skal være udført i overensstemmelse med Arbejdstilsynets bestemmelser om sikkerhedsskiltning og anden form for signalgivning Gennemføringer for installationer i brandadskillende bygningsdele skal lukkes tæt, så adskillelsernes brandmæssige egenskaber ikke forringes De i forskrifterne angivne byggevarer og bygningsdele skal: enten eller være klassificeret efter det europæiske brandklassifikationssystem, som det fremgår af Europakommissionens beslutninger 2000/147/EF, 2000/367/EF samt 2001/671/EF, lovligt være klassificeret efter det gældende danske brandklassifikationssystem på opførelsestidspunktet. Transportable beholdere Emballager og transporttanke til brandfarlige væsker skal være udført og godkendt i overensstemmelse med de internationale konventioner og aftaler om transport af farligt gods, jf. dog punkterne og Emballager og transporttanke skal anvendes i overensstemmelse med de internationale konventioner og aftaler om transport af farligt gods, herunder udstedte godkendelser Emballager, der stables, skal være konstrueret og egnet til dette Emballager skal mærkes i overensstemmelse med Miljøministeriets bekendtgørelse om klassificering, emballering, mærkning, salg og opbevaring af kemiske stoffer og produkter Punkt finder ikke anvendelse for beholdere, der i produktionsafsnit anvendes til blanding, prøvetagning eller andre aktiviteter, som ikke er omfattet af reglerne for transport af farligt gods. Beholderne skal dog være egnede til formålet, herunder kunne modstå de kemiske påvirkninger fra indholdet, og være forsynet med forsvarligt fastholdt og tætsluttende låg Indvendig emballage, der i henhold til reglerne for vejtransport af farligt gods skal færdigemballeres ved hjælp af ydre emballage (kombinationsemballage) eller ved hjælp af bakke eller palle samt stræk- eller krympefolie, for at punkt er opfyldt, kan anvendes og placeres i produktionsafsnit, laboratorier, pluklagre samt i butikkers salgslokaler og hos private uden yderligere emballering. 8

9 Kapitel 1 Generelle bestemmelser Brandslukning Brandslukningsmateriel skal anbringes på synlige og lettilgængelige steder, fortrinsvis ved udgange fra de pågældende lokaler m.v. Ved anbringelsen skal der tages hensyn til placering af maskiner, inventar og oplagring m.v. Anbringelsesstedet skal markeres i overensstemmelse med punkt Brandslukningsmateriel, der placeres på steder, hvor der er risiko for temperaturer under frysepunktet, skal være frostsikret Vandfyldte slangevinder skal være udført efter EN og med en vandydelse på mindst 40 liter pr. min. og en effektiv kastelængde på mindst 10 m. Vandfyldte slangevinder skal kontrolleres og vedligeholdes i overensstemmelse med kravene i EN Afspærringsventiler på forsyningsledninger til slangevinder, bortset fra ventilen direkte ved slangevinden, skal altid være i åben stilling Håndildslukkere skal for så vidt angår indretning være i overensstemmelse med Arbejdstilsynets bestemmelser om indretning af trykbærende udstyr, der gennemfører Europa- Parlamentets og Rådets direktiv nr. 97/23/EF Håndildslukkere skal opfylde kravene i EN 3 med hensyn til slukningsevne, dog således at: a) Kulsyresneslukkere mindst skal være af type 70 B. b) Pulverslukkere mindst skal være af type 183 B. c) Trykvandslukkere mindst skal være af type 21 A Håndildslukkere, der lovligt er taget i brug samt opfylder kravene i DS 2120 eller en tilsvarende anerkendt standard med hensyn til slukningsevne kan fortsat anvendes, dog således at a) Kulsyresne- og pulverslukkere skal være af en størrelse på mindst 6 kg. b) Kulsyresneslukkere mindst skal være af type 55 B. c) Pulverslukkere mindst skal være af type 89 B. d) Trykvandslukkere skal være på mindst 10 liter Håndildslukkere skal tilses og vedligeholdes i overensstemmelse med kravene i DS Tilsynet skal foretages af en sagkyndig person, der har den faglige indsigt i forhold til opgaven, herunder fornødent kendskab til håndildslukkerens opbygning, funktion og virkemåde. Håndildslukkere skal tilses mindst 1 gang om året, og skal være mærket med en tilsynsetiket 9

10 Kapitel 1 Generelle bestemmelser påsat af den, der har foretaget tilsynet. År og måned for det sidste tilsyn skal fremgå af etiketten. Eventuelle mangler ved brandslukningsmateriel skal omgående afhjælpes. Brandtekniske installationer Brandtekniske installationer skal udføres, så de er pålidelige samt kan kontrolleres og vedligeholdes i hele deres levetid Brandslukningsanlæg skal være indrettet og have en kapacitet således, at der opnås en tilstrækkelig brandslukkende effekt under hensyntagen til produktionsanlæg, lagermetode samt de oplagrede brandfarlige væskers karakteristika, herunder hensyntagen til blandt andet flammepunkt og vandopløselighed Klassifikationen af brandslukningsanlæg skal foretages af en teknisk sagkyndig person med indsigt i standarden eller normen for det valgte anlæg. Kommunalbestyrelsen (redningsberedskabet) kan forlange, at der medvirker en til standarden eller normen akkrediteret inspektionsvirksomhed, og at der ved ansøgningen vedlægges en udtalelse fra denne med en bedømmelse af, om det valgte slukningskoncept er i overensstemmelse med reglerne og dermed tilgodeser sikkerheden Projektering og installation af brandslukningsanlæg skal foretages af en kvalificeret virksomhed Inden ibrugtagning af et brandslukningsanlæg skal en inspektionsvirksomhed, der er akkrediteret i henhold til EN ISO/IEC til inspektion af anlæg udført efter den pågældende installationsstandard eller norm, påse, at kravene i standarden eller normen er tilgodeset. Akkrediteringen skal forestås af Dansk Akkrediterings- og Metrologifond (DANAK) eller et tilsvarende anerkendt akkrediteringsorgan, som har underskrevet den europæiske samarbejdsorganisation for akkrediteringsorganers (EA) multilaterale aftale om gensidig anerkendelse. 1.4 Ansøgninger, tilladelser og godkendelser Ansøgning med tilhørende tegningsmateriale og beskrivelse skal indsendes til kommunalbestyrelsen (redningsberedskabet), for så vidt angår de i kapitlerne 2-4 nævnte produktionsafsnit, oplag og tankanlæg. Ansøgninger, der vedrører produktionsafsnit, skal indeholde en beskrivelse af produktionsprocesser, produkter, transport m.v. Kommunalbestyrelsen (redningsberedskabet) kan forlange, at der indsendes dokumentation for flammepunkter og kemisk sammensætning for de brandfarlige væsker, som anvendes, fremstilles eller oplagres Ansøgning med tilhørende bilag skal indsendes til Beredskabsstyrelsen, for så vidt angår typegodkendelse af dampgenvindingsanlæg samt godkendelse af tankanlæg, anlæg til afbrænding af brandfarlige dampe fra udsugningsanlæg og underjordiske rørledninger, der anvendes til 10

11 Kapitel 1 Generelle bestemmelser andet end olieprodukter Al tekst skal være affattet på dansk, medmindre der vedlægges en dansk oversættelse Hvis det er påkrævet af sikkerhedsmæssige årsager, kan en tilladelse eller godkendelse, som er udstedt efter disse tekniske forskrifter, tilbagekaldes af den myndighed, som har udstedt den. Under samme betingelser kan vilkår i tilladelser og godkendelser ændres. Tilbagekaldelse og ændring af vilkår kan kun ske, hvis mindre indgribende foranstaltninger ikke er tilstrækkelige, og hvis tilbagekaldelse står i rimelig forhold til formålet hermed Hvis det er påkrævet af sikkerhedsmæssige årsager, kan en tilladelse eller godkendelse, som er udstedt i henhold til tekniske forskrifter for brandfarlige væsker af 15. juni 1985, som ændret ved forskrifter af 11. september 2000, 8. november 2002, 27. juni 2003 og 14. august 2006, eller i henhold til tekniske forskrifter for sprøjtemaling og lakering med brandfarlige væsker af oktober 1978, som ændret ved rettelser udstedt i januar 1981, forskrifter af 11. september 2000, 8. november 2002, 27. juni 2003 og 14. august 2006, og er omfattet af disse forskrifters anvendelsesområde, jf. punkterne og 1.2.2, tilbagekaldes af den myndighed, som har udstedt den. Under samme betingelser kan vilkår i tilladelser og godkendelser ændres. Tilsvarende kan Beredskabsstyrelsen tilbagekalde eller ændre vilkår i typegodkendelser af trucks, krympefolieanlæg, emballage, tanke og overdækninger af arealer ved salgs- og forbrugstankanlæg samt godkendelser af kabiner, sprøjtebokse og tørreaggregater. Tilbagekaldelse og ændring af vilkår kan kun ske, hvis mindre indgribende foranstaltninger ikke er tilstrækkelige, og hvis tilbagekaldelse står i rimelig forhold til formålet hermed Uanset bestemmelserne i punkt bortfalder typegodkendelser af plasttanke, som er givet i henhold til tekniske forskrifter for brandfarlige væsker af 15. juni 1985, som ændret ved forskrifter af 11. september 2000, 8. november 2002, 27. juni 2003 og 14. august 2006, og er omfattet af disse forskrifters anvendelsesområde, jf. punkterne og Tilladelser, som ikke benyttes inden 1 år, anses for bortfaldet. 11

12 Kapitel 2 Produktion 2 Produktion 2.1 Anvendelsesområde Bestemmelserne i dette kapitel omfatter produktionsafsnit i bygninger eller i det fri Tankanlæg med tilslutning til produktionsanlæg skal opfylde bestemmelserne i kapitel Følgende produktionsafsnit er undtaget fra bestemmelserne i punkterne : a) Produktionsafsnit med kategori A-væske, hvori der højst findes 25 liter brandfarlig væske. b) Produktionsafsnit på indtil 600 m² i 1-etages bygninger, hvor der højst findes liter brandfarlig væske. Undtagelsen gælder ikke produktionsafsnit med kategori A-væske. c) Sprøjtelakering af stationære konstruktioner m.v. på byggepladser og i forbindelse med bygningsarbejder. d) Sprøjtelakering af små emner ved hjælp af spraydåse el.lign. med et indhold på højst 500 ml, der ikke forekommer jævnligt. e) Manuel påføring ved hjælp af pensel, malerulle el.lign. Undtagelserne i litra a og b gælder ikke produktionsafsnit med sprøjtelakering og maskinel lakering. Undtagelsen i litra c gælder ikke arbejdssted for sprøjtelakering af emner, som efter behandling flyttes fra arbejdsstedet til anvendelsesstedet To eller flere produktionsafsnit på samme grund betragtes som et produktionsafsnit, medmindre de er adskilt i overensstemmelse med reglerne om brandsektionsadskillelser i afsnit 2.7.2, er fritliggende i overensstemmelse med afstandsreglerne i punkt 2.8.7, 1. pkt., eller er adskilt med flammeskærme i overensstemmelse med punkt Generelle bestemmelser Produktionsafsnit, hvor produktionsanlæg m.v. indeholder højst liter brandfarlig væske, må kun etableres med kommunalbestyrelsens (redningsberedskabets) tilladelse og skal placeres, indrettes og benyttes i overensstemmelse med bestemmelserne i dette kapitel, jf. dog punkt

13 Kapitel 2 Produktion Kommunalbestyrelsen (redningsberedskabet) kan godkende andre vilkår end de i punkterne nævnte. De af kommunalbestyrelsen (redningsberedskabet) godkendte vilkår skal sikre, at de i punkt indeholdte hensyn tilgodeses i mindst samme omfang som ved anvendelse af forskrifterne Produktionsafsnit, hvor produktionsanlæg m.v. indeholder mere end liter brandfarlig væske, må kun etableres med kommunalbestyrelsens (redningsberedskabets) tilladelse og på vilkår fastsat af Beredskabsstyrelsen Åbne beholdere med brandfarlig væske med et rumindhold på over 800 liter eller med en væskeoverflade på over 1 m² skal være forsynet med et ubrændbart låg. Dette kan tillades fastholdt i åben stilling, såfremt lukkemekanismen forsynes med røg- eller termodetektor. Låget skal være monteret på en sådan måde, at det lukker tæt over beholderen i tilfælde af brand. Hvis beholderens konstruktion eller andre forhold umuliggør en påhængsling af låget eller en effektiv lukning, skal beholderen forsynes med et brandslukningsanlæg efter kommunalbestyrelsens (redningsberedskabets) nærmere godkendelse Rørinstallationer og tanke m.v. i forbindelse med produktionsanlæg skal udføres i overensstemmelse med afsnit 4.3. Hvor der kan forekomme spild, skal der etableres spildbakker I produktionsafsnit, hvor der kan forekomme farlig eksplosiv atmosfære, skal der etableres mulighed for eksplosionsaflastning i overensstemmelse med Arbejdstilsynets bekendtgørelse om arbejde i forbindelse med eksplosiv atmosfære Emballageafsnit på højst 150 m 2 kan indrettes i samme brandsektion som produktionsafsnit Afstandsreglerne i afsnit 2.8 skal overholdes Bestemmelserne i afsnit 2.9 om brandslukning skal overholdes Ordensreglerne i afsnit 2.10 skal overholdes. Produktionsafsnit i bygning I produktionsafsnit skal brandfarlige væsker, som er aftappet til emballage, løbende flyttes til oplagssted i det fri eller i bygning Produktionsafsnit skal udgøre selvstændige brandsektioner i overensstemmelse med afsnit 2.7, jf. dog punkterne og afsnit

14 Kapitel 2 Produktion Produktionsafsnit med kategori A-væske og produktionsafsnit på over 600 m² skal have mindst én dør direkte til det fri i terrænhøjde Under aftapningsindretninger skal der anbringes en spildbakke af ubrændbart materiale med en mindst 10 cm høj, tæt kant. Spildbakken skal have en sådan størrelse, at spild ikke kan forekomme uden for bakken Bestemmelserne i afsnit 2.6 om opvarmning og ventilation skal overholdes. Produktionsafsnit i det fri I produktionsafsnit skal brandfarlige væsker som er aftappet til emballage løbende flyttes til oplagssted i det fri eller i bygning Produktionsafsnit skal omgives af et mindst 1,8 m højt, ubrændbart hegn med døre eller porte, der kan aflåses, så uvedkommende hindres adgang Der skal efter godkendelse fra kommunalbestyrelsen (redningsberedskabet) træffes foranstaltninger til sikring mod udflydende væske. Produktionsafsnit i bygning hvor der alene sker aftapning Afsnit med aftapning af kategori A-væsker skal være placeret i stueetagen og må højst være på 50 m Afsnit med aftapning skal adskilles fra andre lokaliteter med mindst bygningsdel klasse EI 60 A2-s1,d0 [BS-bygningsdel 60], og åbninger til andre lokaliteter skal lukkes med mindst dør klasse EI 2 60-C A2-s1,d0 [BS-dør 60]. Overflader på loft og vægge skal mindst være af beklædning klasse K 1 10 B-s1,d0 [klasse 1 beklædning] Afsnit med aftapning skal indrettes med flugtveje i overensstemmelse med bestemmelserne i afsnit Afsnit med kategori A-væske og afsnit på over 600 m² skal have mindst én dør direkte til det fri i terrænhøjde Under aftapningsindretninger skal der anbringes en spildbakke af ubrændbart materiale med en mindst 10 cm høj, tæt kant. Spildbakken skal have en sådan størrelse, at spild ikke kan forekomme uden for bakken Bestemmelserne i afsnit 2.6 om opvarmning og ventilation skal overholdes. 14

15 Kapitel 2 Produktion Produktionsafsnit i det fri hvor der alene sker aftapning Under aftapningsindretninger skal der anbringes en spildbakke af ubrændbart materiale med en mindst 10 cm høj, tæt kant. Spildbakken skal have en sådan størrelse, at spild ikke kan forekomme uden for bakken. 2.3 Sprøjtelakering, dyppelakering og maskinel lakering med brandfarlige væsker Sprøjtelakering, dyppelakering og maskinel lakering med brandfarlige væsker skal foruden at opfylde bestemmelserne i afsnit , 2.4 og 2.5 foregå i overensstemmelse med bestemmelserne i dette afsnit. Generelle bestemmelser På arbejdssteder for sprøjtelakering og maskinel lakering må der højst oplagres 100 liter brandfarlig væske, dog højst 75 liter i område med åben sprøjtelakering, jf. dog punkterne og På arbejdssteder for dyppelakering må der ikke findes brandfarlige væsker ud over indholdet i dyppekarrene I en bygning skal hver af følgende aktiviteter, med de undtagelser der fremgår af punkterne og 2.3.5, foregå i selvstændig brandsektioner: a) Sprøjtelakering i sprøjte- og kombikabiner eller sprøjtebokse. b) Åben maskinel lakering. c) Åben sprøjtelakering. d) Opstilling af tørreaggregater. e) Afluftning. f) Dyppelakering. Brandsektionen må ikke benyttes til andre formål Uanset kravet i punkt kan følgende aktiviteter foregå i samme brandsektion: a) Sprøjtelakering i sprøjte- og kombikabiner eller sprøjtebokse. b) Åben maskinel lakering. c) Opstilling af tørreaggregater. d) Dyppelakering i kar med et samlet rumindhold på op til 800 liter. 15

16 Kapitel 2 Produktion Uanset kravet i punkt kan arbejdssteder med a) våde sprøjtebokse, b) sprøjte- og kombikabiner eller c) åben maskinel lakering med tilhørende anbringelsessteder indrettes i et særligt område på indtil 100 m 2 i en brandsektion, som samtidigt benyttes til andet formål. I området kan der desuden opstilles tørreaggregater. Det er dog en forudsætning, at brandsektionen som helhed opfylder kravene i det til enhver tid gældende bygningsreglement og eventuelle tekniske forskrifter, hvis brandsektionen som helhed er omfattet heraf, og at forskrifterne i de efterfølgende punkter overholdes Omkring området med våde sprøjtebokse, åben maskinel lakering eller tørreaggregater skal der udlægges et mindst 3 meter bredt friareal. Friarealet må ikke benyttes til andet formål, dog kan transportbånd, kædebaner og lign. krydse friarealet. Friarealet medregnes ikke i det 100 m 2 store område, jf. punkt Området med arbejdssteder og tørreaggregater m.v. med tilhørende friareal skal adskilles fra den øvrige del af brandsektionen med hegn, rækværk, kæder, lette vægge eller lign. Selve friarealet skal tydeligt markeres, f.eks. ved at gulvet påmales striber Der skal være mindst 1 flugtvejsdør direkte til det fri i terrænhøjde i umiddelbar nærhed af arbejdsstedet I området med arbejdssteder og tørreaggregater m.v. med tilhørende friareal må der ikke anvendes åben ild, herunder vinkelslibere, svejseapparater og lign., med mindre der træffes særlige foranstaltninger. I den øvrige del af brandsektionen må der ikke udføres arbejdsprocesser, i hvilke der indgår sådanne mængder brandfarlige væsker, brændbare gasser eller andre stoffer, som vil kunne forårsage antændelse eller være af særlig fare ved brand, at produktionsafsnittet som helhed er omfattet af beredskabslovgivningen Udsugning fra området skal udføres som et selvstændigt ventilationsanlæg Bestemmelserne i punkterne og skal overholdes afhængig af områdets anvendelse. Sprøjtelakering med kategori A-væske i sprøjtebokse eller -kabiner 16

17 Kapitel 2 Produktion Fra kabiner, der fungerer som arbejdssted, skal der være to af hinanden uafhængige flugtveje. Udgangene skal være placeret i eller umiddelbart ved kabinens modstående ender. Afstanden fra kabinen til en udgang må ikke overstige 25 meter. Kabinens døre til den brandsektion, den er placeret i, skal være forsynet med glasparti Ved udsugningsarmatur fra sprøjtelakering skal der være filtre, der kan opfange malingspartikler. Filtrene skal være udformet, så det er let at foretage den påkrævede rengøring og udskiftning. Ved bøjninger i udsugningsanlæggets kanaler skal der være mulighed for adgang for eftersyn og rengøring Transportorganer og anbringelsessteder samt tørreaggregater i form af åbne tunnelovne el.lign. skal placeres således i forhold til eventuelle sprøjtebokse i samme brandsektion, at en effektiv udsugning kan etableres uden at modvirke effektiviteten af sprøjteboksenes udsugningsanlæg. Åben sprøjtelakering med kategori A-væske Ved udsugningsarmatur fra sprøjtelakering skal der være filtre, der kan opfange malingspartikler. Filtrene skal være udformet, så det er let at foretage den påkrævede rengøring og udskiftning. Ved bøjninger i udsugningsanlæggets kanaler skal der være mulighed for adgang for eftersyn og rengøring Når der foretages sprøjtelakering, må brandsektionen ikke anvendes til andet formål, idet der dog kan indrettes et anbringelsessted. Dyppelakering med kategori A-væske Afdrypning fra behandlede emner skal ske over dyppekarret, over en afdrypningsslidske eller på en anden måde, der sikrer, at afdryppet væske ledes tilbage til dyppekarret Der skal træffes de under litra a eller b nævnte foranstaltninger mod udflydning af væske fra en brandsektion med dyppelakering: a) Dyppekar, hvis rumindhold overstiger 50 liter, skal anbringes på en spildbakke af ubrændbart materiale med en mindst 10 cm høj, tæt kant. Spildbakken skal have en sådan størrelse, at spild ikke kan forekomme uden for bakken. Døråbninger, herunder til det fri, fra brandsektionen med arbejdssted skal forsynes med så høje, tætte tærskler, at en væskemængde svarende til det maksimale rumindhold af det største dyppekar forhindres i at flyde ud fra brandsektionen. 17

18 Kapitel 2 Produktion Kravet bortfalder, hvis arbejdsstedet indrettes i en kabine eller som åben dyppelakering i et særligt område med lignende foranstaltninger, der forhindrer, at væske kan flyde ud fra henholdsvis kabinen og området. b) Dyppekar skal anbringes i et væsketæt bassin af ubrændbart materiale, som kan rumme en væskemængde, der svarer til det maksimale rumindhold af det største dyppekar i bassinet. Elektrostatisk sprøjtelakering med kategori A-væske Elektrostatisk sprøjtelakering skal udføres i overensstemmelse med punkterne samt enten eller De emner, der males, skal være jordforbundet. Inden for en afstand af 3 meter fra sprøjtepistolen skal metalgenstande være jordforbundet. Personer, der arbejder med eller opholder sig i nærheden af sprøjtepistolen, skal bære antistatisk fodtøj, og gulvbelægningen skal være elektrostatisk ledende. Indretning af afluftningsrum til emner behandlet med kategori A-væske Afluftningsrum må ikke benyttes til andre formål, når der er anbragt emner til afluftning. Arbejdssted i det fri med kategori A-væske Permanente arbejdssteder i det fri skal indrettes og anvendes i overensstemmelse med punkt Kommunalbestyrelsen (redningsberedskabet) kan tillade, at der etableres et midlertidigt arbejdssted for sprøjtelakering i et telt. Teltdug skal udføres af et brandmæssigt egnet materiale. Dokumentation for teltdugens brandmæssige egenskaber kan bestå af en godkendelse fra Erhvervs- og Byggestyrelsen, af en prøvningsattest fra et anerkendt prøvningsinstitut eller af en godkendelse fra en ansvarlig myndighed i EU- og EFTA-lande og i Tyrkiet. Et arbejdssted i et telt sidestilles med et arbejdssted i det fri for så vidt angår afstandsforhold. Forskrifterne for udsugningsanlæg, elektriske installationer, flugtveje m.v. for arbejdssted i bygning skal overholdes. Herudover kan kommunalbestyrelsen (redningsberedskabet) stille de krav, som i hvert enkelt tilfælde skønnes fornødne på grundlag af en bedømmelse af de stedlige forhold Små autolakererier 18

19 Kapitel 2 Produktion Små autolakererier kan tillades indrettet som virksomheder i anvendelseskategori 1 efter bestemmelserne i bygningsreglementet og i overensstemmelse med disse forskrifters punkter Opstilling af kabiner m.m Sprøjte- og kombikabiner skal opstilles i en selvstændig brandsektion efter bygningsreglementets bestemmelser. I brandsektionen kan der indrettes forberedelsesområde samt klargøringsområde. Endvidere kan der opstilles en pistolrenser i rummet, såfremt anlægget maksimalt indeholder 40 liter rensefortynder eller lign., og produktets flammepunkt er mindst 30 C Fra kabiner, der fungerer som arbejdssted, skal der være to af hinanden uafhængige flugtveje. Udgangene skal være placeret i eller umiddelbart ved kabinens modstående ender. Afstanden fra kabinen til en udgang må ikke overstige 25 meter. Kabinens døre til den brandsektion, den er placeret i, skal være forsynet med glasparti Kabiner skal betjenes af et selvstændigt ventilationsanlæg, der dog kan være fælles for flere kabiner Der må i arbejdstiden forefindes op til 5 liter brandfarlige væsker i kabinerne. Indretning af blanderum og afrensningsrum I blanderum og afrensningsrum må der højst være 50 oplagsenheder brandfarlig væske. Der kan i samme rum indrettes et blandeområde og et afrensningsområde, såfremt grænsen på 50 oplagsenheder ikke overskrides Rummet skal adskilles fra andre lokaliteter og aktiviteter med mindst bygningsdel klasse EI 60 [BD-bygningsdel 60] og mindst dør klasse EI 2 30-C [BD-dør 30] Overflader på loft og vægge skal mindst være af beklædning klasse K 1 10 B-s1,d0 [klasse 1- beklædning]. Oplagsrum Oplagsrum skal udføres i overensstemmelse med de relevante krav i kapitel 3 og Destillationsanlæg for brandfarlige væsker Destillationsanlæg skal opstilles i en selvstændig brandsektion eller i det fri. Brandsektionen skal udføres i overensstemmelse med afsnit

20 Kapitel 2 Produktion Anlægget skal være forsynet med automatisk overvågning af kølefunktionen. Ved svigtende køling skal varmetilførslen afbrydes. Automatisk genindkobling må ikke anvendes Afblæsning fra sikkerhedsventiler skal ske til det fri. Eventuel udluftning fra destillatbeholdere skal føres til det fri På anlæg, hvor der sker automatisk fyldning, skal der etableres overfyldningssikring og alarm Anlæg må kun betjenes af personale, som er instrueret i risikoforholdene og anlæggets betjening, herunder leverandørens anvisninger. 2.5 Afbrænding af brandfarlige dampe fra udsugningsanlæg Anlæg til afbrænding af brandfarlige dampe i forbindelse med udsugning fra eksplosionsfarlige områder, f.eks. udsugningsluft fra produktionsanlæg eller områder med sprøjtelakering, skal godkendes af Beredskabsstyrelsen. 2.6 Rumopvarmning og ventilation Opvarmning af brandsektioner skal ske: a) med varmt vand eller lavtryksdamp fra fyr, som er anbragt uden for brandsektionen, b) med elektriske varmeapparater, der opfylder kravene svarende til den klassifikation af området, der er foretaget i overensstemmelse punkt 1.3.4, eller c) med varmluft i overensstemmelse med punkterne Oliefyrede aggregater kan dog anvendes efter reglerne i Brandteknisk Vejledning nr. 13 udsendt af Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut. Gasfyrede aggregater kan anvendes i samme omfang. Ventilation Ventilationsanlæg skal være udført på en sådan måde, at gnistdannelse ikke kan forekomme Ventilationsanlæg må alene betjene én brandsektion med produktion med kategori A-væske Ventilationsanlægget kan anbringes i den brandsektion, som anlægget betjener. Ventilationsanlæg, der betjener mere end én brandsektion, eller som placeres uden for den 20

21 Kapitel 2 Produktion brandsektion, som aggregaterne betjener, skal anbringes i det fri eller i et særskilt ventilationsrum adskilt fra andre lokaliteter med mindst bygningsdel klasse (R)EI 60 A2-s1,d0 [BSbygningsdel 60]. Åbninger til andre lokaliteter skal lukkes med mindst dør klasse EI 2 60-C A2- s1,d0 [BS-dør 60]. Luftindtag og -afkast Der må ikke ske luftindtag fra fyrrum Friskluftindtag skal placeres i forhold til eventuelle afkastkanaler på en sådan måde, at der ikke trækkes eksplosionsfarlige gasser og dampe ind i ventilationsanlægget Luftindtag skal placeres mindst 3 meter fra ildsteder, skorstensudmundinger, renselemme og eksplosionsklapper i skorstene Afkastkanaler skal have en udmunding i en højde på mindst 5 meter over terræn i en afstand af mindst 1 meter fra brændbare materialer og mindst 3 meter fra oplukkelige vinduer og andre ydervægsåbninger. Afkastkanalerne skal i øvrigt placeres på en sådan måde, at udblæste dampe, støv m.v. ikke ved normal drift kan antændes eller på anden måde forvolde skade. Afkastkanaler placeret i tagfladen skal føres op til minimum 0,5 m over tagfladen. 2.7 Brandsektioner Generelle bestemmelser Bestemmelserne i punkterne og finder ikke anvendelse i de tilfælde, hvor brandsektionen er fritliggende Indvendige trapper, der indgår i flugtveje, skal anbringes i trapperum. Vægge i trapperum, der grænser op til brandsektioner udført efter bestemmelserne i dette afsnit, skal udføres i overensstemmelse med punkterne og Desuden skal brandsektionsvæggen føres helt op og i tæt forbindelse med den yderste tagdækning. Bestemmelsen gælder ikke for trapper mellem gulv og partielle, indskudte etageadskillelser i samme brandsektion. Døre til trapperum fra lokaler, der er indrettet efter disse forskrifter, må ikke fastholdes i åben stilling, medmindre de er forsynet med automatiske branddørlukningsanlæg. Såfremt der i lokalerne anvendes kategori A-væske, skal der tillige installeres med automatisk et gasalarmanlæg ved mulige udslipskilder. 21

22 Kapitel 2 Produktion Brandsektioner med produktionsafsnit må kun indrettes i stueetage Brandsektioner på over 600 m² må kun indrettes i 1-etages bygninger, herunder bygninger med 1 etage og kælder. I brandsektioner på over 600 m² skal loftet udgøres af tagundersiden, og størrelsen af hver partiel indskudt etageadskillelse må maksimalt være 150 m 2. Der må være flere partielle, indskudte etageadskillelser i en brandsektion, såfremt det dokumenteres, at dette ikke forringer brandventilationens effektivitet Størrelsen af brandsektioner med produktionsafsnit med kategori A-væske må ikke overstige m Størrelsen af brandsektioner med andre produktionsafsnit end de i punkt nævnte, må ikke overstige m Beboelsesafsnit samt lokaliteter omfattet af Beredskabsstyrelsens driftsmæssige forskrifter med tilhørende flugtveje må ikke have forbindelse, herunder døre, til brandsektioner, der er omfattet af disse forskrifter. Etager over brandsektioner må ikke indeholde beboelsesafsnit Renselemme og eksplosionsklapper i skorstene samt gasmålere må ikke findes i brandsektioner med produktionsafsnit med kategori A-væske Brandsektionsadskillelse Generelle bestemmelser En brandsektionsvæg skal udføres som mindst bygningsdel klasse (R)EI 60-M A2-s1,d0 [tung BS-bygningsdel 60]. Er der tale om særlige risikoforhold, så som risiko for væltende reoler eller lign., kan kommunalbestyrelsen (redningsberedskabet) forlange, at sektionsvæggens stabilitet og integritet dokumenteres specifikt for disse forhold Etageadskillelser skal udføres som mindst bygningsdel klasse (R)EI 60 A2-s1,d0 [BSbygningsdel 60], idet de dog kan udføres som mindst bygningsdel klasse (R)EI 30 [BDbygningsdel 30] mod uudnytteligt tagrum Åbninger i brandsektionsvægge og etageadskillelser skal lukkes med døre, porte eller lemme som dør klasse EI 2 60-C A2-s1,d0 [BS-dør 60]. Såfremt døre, porte og lemme i driftstiden ønskes fastholdt i åben stilling kortvarigt eller permanent skal dette udføres i overensstemmelse med én af følgende bestemmelser: 22

23 Kapitel 2 Produktion a) Døre, porte og lemme skal forsynes med et automatisk system, der sikrer lukning umiddelbart efter passage. b) Døre, porte og lemme skal forsynes med et automatisk branddørlukningsanlæg. Såfremt der i ét af lokalerne oplagres eller håndteres kategori A-væske, skal der tillige installeres et automatisk gasdetekteringsanlæg i lokalet med kategori A-væske. Aktivering af anlægget skal medføre aktivering af det automatiske branddørlukningsanlæg. Åbninger i bygningsdel klasse (R)EI 30 [BD-bygningsdel 30] mod uudnytteligt tagrum, skal lukkes med døre, porte eller lemme som mindst klasse EI 2 30-C [BD-dør 30] Fremgår en brandsektionsvægs placering ikke af bygningens ydre, kan kommunalbestyrelsen (redningsberedskabet) stille krav om, at der udføres en udvendig markering til redningsberedskabets orientering. Markeringen skal udføres i overensstemmelse med punkt Brandsektionsvæg - forbindelse med ydervæg En brandsektionsvæg skal ved en ydervæg af bygningsdel klasse EI A2-s1,d0 [BS-bygningsdel] sammenbygges med denne. Ved en ydervæg af bygningsdel klasse EI [BD-bygningsdel] skal brandsektionsvæggen mindst føres frem til og i tæt forbindelse med den udvendige beklædning Ved en brandsektionsvæg skal der sikres mod brandsmitte på én af følgende måder: a) Ydervæggen skal på en strækning af mindst 5 m være udført som mindst bygningsdel klasse EI 60 [BD-bygningsdel 60] uden åbning, herunder ventilationsåbning, af nogen art, bortset fra dør klasse EI 2 60-C [BD-dør 60], og med udvendig overflade som mindst beklædning klasse K 1 10 B-s1,d0 [klasse 1 beklædning]. Denne sikring af ydervæggen skal have forbindelse med brandsektionsvæggen, men placeringen i forhold til brandsektionsvæggen er i øvrigt valgfri. b) Brandsektionsvæggen videreføres gennem ydervæggen til en afstand på 0,5 m fra bygningens udvendige side Ved mulighed for vinkelsmitte finder punkt anvendelse. Brandsektionsvæg - forbindelse med tag Brandsektionsvægge skal føres op over taget med en forsvarligt afdækket brandkam af samme konstruktion som den underliggende væg og med en højde på mindst 0,5 m målt vinkelret på tagfladen. Hvor taghældningen mod brandsektionsvæggen er større end 1:8 på den ene eller begge sider af væggen, skal brandkammen føres op i en sådan højde, dog på mindst 0,5 m, at der opnås en vandret afstand på mindst 5 m mellem tagfladerne. 23

24 Kapitel 2 Produktion Murede brandkamme skal have vandrette skifter Brandkammen kan erstattes med en sikring af tagkonstruktionen langs brandsektionsvæggen (brandkamserstatning). Sikringen skal udføres som mindst bygningsdel klasse REI 60 [bærende, adskillende BD-bygningsdel 60] i et 5 m bredt bælte uden åbning, herunder ventilationsåbninger, af nogen art. Der skal anvendes ubrændbar isolering samt tagdækning af brandmæssigt egnet materiale. Hvor taghældningen mod brandsektionsvæggen er større end 1:8, skal bæltets bredde svare til en vandret afstand på 5 m fra brandsektionsvæggen. Brandkamserstatningen skal have forbindelse med brandsektionsvæggen, men placeringen i forhold til brandsektionsvæggen er i øvrigt valgfri. Sikringen kan udføres som mindst bygningsdel klasse EI 60 [ikke bærende, adskillende BDbygningsdel 60], men det 5 m brede bælte skal da udføres på begge sider af brandsektionsvæggen (dobbelt brandkamserstatning). I begge tilfælde skal brandsektionsvæggen føres helt op og i tæt forbindelse med den yderste tagdækning Ved bygninger med forskellige bygningshøjder finder punkt anvendelse. Særlige foranstaltninger mod brandsmitte Hvis der ved en brandsektionsvæg er mulighed for vinkelsmitte, skal ydervægge og tage ved vinklen sikres således, at vinkelsmitte ikke kan finde sted inden for en afstand på mindst 5 m ved brandsektionsvæggen, jf. punkterne og Hvis der ved en brandsektionsvæg er forskellige bygningshøjder, skal der sikres mod brandsmitte i overensstemmelse med én af følgende bestemmelser: a) Den højere brandsektions ydervæg og tag over den lavere brandsektions tag skal sikres i overensstemmelse med punkterne og Punkterne finder dog ikke anvendelse, når den højere bygnings tag er mere end 5 m over den lavere bygnings tag. b) Den lavere brandsektions tag skal udføres som mindst bygningsdel klasse EI 60 A2- s1,d0 [adskillende BS-bygningsdel 60] uden åbning af nogen art inden for en afstand på mindst 5 m fra den højere brandsektion. Der skal anvendes ubrændbar isolering samt tagdækning af brandmæssigt egnet materiale. De bærende konstruktioner der understøtter dette bælte, skal udføres som mindst bygningsdel klasse R 60 [BD-bygningsdel 60]. 24

660 af 10. juni 2009, samt efter bemyndigelse i 9 i bekendtgørelse nr. [] af [] om brandfarlige

660 af 10. juni 2009, samt efter bemyndigelse i 9 i bekendtgørelse nr. [] af [] om brandfarlige Udkast af 2. juli 2009 til Beredskabsstyrelsens bekendtgørelse af tekniske forskrifter for brandfarlige væsker 1) I medfør af 33, stk. 1 og 2, nr. 2, og 70, stk. 4 og 5, i beredskabsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 14. januar 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 14. januar 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 14. januar 2010 4. januar 2010. Nr. 28. Bekendtgørelse om tekniske forskrifter for brandfarlige væsker 1) I medfør af 33, stk. 1 og 2, nr. 2, og 70, stk. 4 og 5, i beredskabsloven,

Læs mere

Bekendtgørelse om brandfarlige væsker 1)

Bekendtgørelse om brandfarlige væsker 1) BEK nr 17 af 04/01/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 24. december 2016 Ministerium: Forsvarsministeriet Journalnummer: Forsvarsministeriet, j.nr. 2008/004357 Senere ændringer til forskriften BEK nr 1639

Læs mere

Brandfarlige væsker. Regelsammenskrivning. Sammenskrivning af Beredskabsstyrelsens tekniske forskrifter og vejledning for brandfarlige væsker

Brandfarlige væsker. Regelsammenskrivning. Sammenskrivning af Beredskabsstyrelsens tekniske forskrifter og vejledning for brandfarlige væsker Brandfarlige væsker Regelsammenskrivning Sammenskrivning af Beredskabsstyrelsens tekniske forskrifter og vejledning for brandfarlige væsker Udgivet af: Københavns Brandvæsen Bag Rådhuset 3 1550 København

Læs mere

BMC-lagrene er testede iht. EN13501-2 til REI 120 og er udført af materialer klasse A2-s1,d0.

BMC-lagrene er testede iht. EN13501-2 til REI 120 og er udført af materialer klasse A2-s1,d0. Denios ApS Dannevirkevej 6 7000 Fredericia Henrik Ohm 2012-02-22 Sag: RE12042 Init.: MSJ/CSH E-mail: msj@dbi-net.dk Dir.tlf.: 61201361 Vedr.: Anvendelse af brandsikre lagre Efter henvendelse fra Henrik

Læs mere

Bekendtgørelse om brandfarlige og brændbare væsker 1)

Bekendtgørelse om brandfarlige og brændbare væsker 1) Bekendtgørelse om brandfarlige og brændbare væsker 1) I medfør af 33, stk. 1 og stk. 6, nr. 2, og 70, stk. 4, i beredskabsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 660 af 10. juni 2009, som ændret ved lov nr. 514

Læs mere

Vejledning om opstilling af plasttanke med brandfarlige væsker

Vejledning om opstilling af plasttanke med brandfarlige væsker Vejledning om opstilling af plasttanke med brandfarlige væsker Beredskabsstyrelsen 17. september 2007 BRS sagsnr.: 2007/000863 BRS sagsnr.: 2007/000863 Indholdsfortegnelse: 1. INDLEDNING... 2 2. VILKÅR

Læs mere

29. juni 2016 Nr. XX. Tekniske forskrifter for brandfarlige og brændbare væsker 1 GENERELLE BESTEMMELSER... 3

29. juni 2016 Nr. XX. Tekniske forskrifter for brandfarlige og brændbare væsker 1 GENERELLE BESTEMMELSER... 3 Bilag 1 Tekniske forskrifter for brandfarlige og brændbare væsker Indholdsfortegnelse 1 GENERELLE BESTEMMELSER... 3 1.1 Definitioner... 3 1.2 Anvendelsesområde... 8 1.3 Generelle bestemmelser... 8 1.4

Læs mere

Nye regler om højlagre. FKB-temadage 2013

Nye regler om højlagre. FKB-temadage 2013 Nye regler om højlagre FKB-temadage 2013 Arbejdsgruppen vedr. fremtidig regulering af højlagre 2009 Arbejdsgruppens anbefalinger 2010 Ændrede regler angående højlagre Oprettelse af en følgegruppe, som

Læs mere

Bekendtgørelse om brandfarlige og brændbare væsker 1)

Bekendtgørelse om brandfarlige og brændbare væsker 1) BEK nr 1639 af 06/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 23. januar 2018 Ministerium: Forsvarsministeriet Journalnummer: Forsvarsmin., Beredskabsstyrelsen, j.nr.2016/051215 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Brandfarlige væsker og gasser

Brandfarlige væsker og gasser Brandfarlige væsker og gasser Beskrivelse af grænser for oplagsmængder - FORELØBIG ENHED: 1 INDLEDNING Denne folder har til formål at give en tilgængelig og ensartet oversigt over begrænsningen af oplaget

Læs mere

Udkast. Bekendtgørelse om tekniske forskrifter for højlagre 1

Udkast. Bekendtgørelse om tekniske forskrifter for højlagre 1 Udkast Bekendtgørelse om tekniske forskrifter for højlagre 1 I medfør af 33, stk. 1 og stk. 2, nr. 2, og 70, stk. 4 og 5, i beredskabsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 660 af 10. juni 2009, samt efter bemyndigelse,

Læs mere

Tekniske forskrifter. for. fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler¹

Tekniske forskrifter. for. fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler¹ Tekniske forskrifter for fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler¹ Beredskabsstyrelsen 11. november 2005 ¹ Forskriften er som udkast notificeret i overensstemmelse med Rådets direktiv 98/34/EF (informationsproceduredirektivet)

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 9 af 6. marts 1987 om brandfarlige væsker.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 9 af 6. marts 1987 om brandfarlige væsker. Side 1 af 8 Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 9 af 6. marts 1987 om brandfarlige væsker. I medfør af landstingsforordning nr. 9 af 19. december 1986 om forebyggelse og bekæmpelse af ildebrand fastsættes

Læs mere

Bekendtgørelse om tekniske forskrifter for gasser 1)

Bekendtgørelse om tekniske forskrifter for gasser 1) Page 1 of 20 BEK nr 1444 af 15/12/2010 Gældende Offentliggørelsesdato: 17-12-2010 Forsvarsministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Bilag 1 Den fulde tekst Bekendtgørelse om tekniske forskrifter for gasser

Læs mere

Ordensregler. for Brandfarlige væsker. Februar 2003. Århus Brandvæsen

Ordensregler. for Brandfarlige væsker. Februar 2003. Århus Brandvæsen ÅRHUS KOMMUNE. MAGISTRATENS 2. AFDELING Ordensregler for Brandfarlige væsker Februar 2003 Århus Brandvæsen Kirstinesmindevej 14, 8200 Århus N - Tlf. 8676 7676 Fax : 8676 7770. E-mail : aabr.aarhus.dk.

Læs mere

(Indskrænkning af salgs- og anvendelsesperiode for fyrværkeri, ændring af de tekniske forskrifter mv.)

(Indskrænkning af salgs- og anvendelsesperiode for fyrværkeri, ændring af de tekniske forskrifter mv.) Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om indførsel, fremstilling, opbevaring, overdragelse, erhvervelse og anvendelse af fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler 1 (Indskrænkning af salgs- og anvendelsesperiode

Læs mere

Udkast 15. juli 2005. Tekniske forskrifter. for. fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler¹

Udkast 15. juli 2005. Tekniske forskrifter. for. fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler¹ Udkast 15. juli 2005 Tekniske forskrifter for fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler¹ Beredskabsstyrelsen ¹ Forskriften er som udkast notificeret i overensstemmelse med Rådets direktiv 98/34/EF (informationsproceduredirektivet)

Læs mere

Forskrift om ændring af tekniske forskrifter for træbearbejdning og træoplag, plastforarbejdning og plastoplag, korn- og

Forskrift om ændring af tekniske forskrifter for træbearbejdning og træoplag, plastforarbejdning og plastoplag, korn- og Beredskabsstyrelsen den 1. juni 2007 Forskrift om ændring af tekniske forskrifter for træbearbejdning og træoplag, plastforarbejdning og plastoplag, korn- og foderstofvirksomheder, fremstilling og oplagring

Læs mere

En række mulige opbygninger af enfamiliehuse, der vil kunne opfylde de overordnede funktionskrav i kapitel 5 BR 08

En række mulige opbygninger af enfamiliehuse, der vil kunne opfylde de overordnede funktionskrav i kapitel 5 BR 08 Bilag 5 En række mulige opbygninger af enfamiliehuse, der vil kunne opfylde de overordnede funktionskrav i kapitel 5 BR 08 Vedrørende 5.1 Generelt I bilaget er angivet en række mulige opbygninger af enfamiliehuse,

Læs mere

VEJLEDNING Tagkonstruktioner med udvendig isolering af EPS Brandmæssige forhold

VEJLEDNING Tagkonstruktioner med udvendig isolering af EPS Brandmæssige forhold VEJLEDNING Tagkonstruktioner med udvendig isolering af EPS Brandmæssige forhold I overensstemmelse med: Bygningsreglement 1995 Tekniske forskrifter Indholdsfortegnelse Generelt Brandkam og brandkamserstatning.

Læs mere

1 af 42 13-01-2012 08:24. FSK nr 11050 af 01/02/1990 Gældende Offentliggørelsesdato: 25-09-1997 Forsvarsministeriet. Senere ændringer til forskriften

1 af 42 13-01-2012 08:24. FSK nr 11050 af 01/02/1990 Gældende Offentliggørelsesdato: 25-09-1997 Forsvarsministeriet. Senere ændringer til forskriften 1 af 42 13-01-2012 08:24 FSK nr 11050 af 01/02/1990 Gældende Offentliggørelsesdato: 25-09-1997 Forsvarsministeriet Senere ændringer til forskriften BEK nr 9395 af 27/06/2003 BEK nr 9694 af 14/08/2006 BEK

Læs mere

Vejledning til. tekniske forskrifter for salg, håndtering og opbevaring af. fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler 1

Vejledning til. tekniske forskrifter for salg, håndtering og opbevaring af. fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler 1 Vejledning til tekniske forskrifter for salg, håndtering og opbevaring af fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler 1 Sikkerhedsstyrelsen 5. november 2008 1 Bekendtgørelse nr. 729 af. 4. juli 2008, bilag

Læs mere

Vejledning om oplag af halm eller lignende omfattet af beredskabslovgivningen

Vejledning om oplag af halm eller lignende omfattet af beredskabslovgivningen Vejledning om oplag af halm eller lignende omfattet af beredskabslovgivningen Beredskabsstyrelsen 11. juli 2007 BRS sagsnr.: 2007/000863 BRS sagsnr.: 2007/000863 Indholdsfortegnelse: 1. INDLEDNING... 2

Læs mere

Vejledning til. tekniske forskrifter for salg, håndtering og opbevaring af. fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler 1.

Vejledning til. tekniske forskrifter for salg, håndtering og opbevaring af. fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler 1. Vejledning til tekniske forskrifter for salg, håndtering og opbevaring af fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler 1 November 2011 1 Bekendtgørelse nr. 1424 af. 16. december 2009, bilag 1 Side 1 af 68

Læs mere

Bilag 1 til Beredskabsstyrelsens bekendtgørelse af tekniske forskrifter for gasser. 1 Generelle bestemmelser... 3

Bilag 1 til Beredskabsstyrelsens bekendtgørelse af tekniske forskrifter for gasser. 1 Generelle bestemmelser... 3 Bilag 1 til Beredskabsstyrelsens bekendtgørelse af tekniske forskrifter for gasser Tekniske forskrifter for gasser Indholdsfortegnelse 1 Generelle bestemmelser... 3 1.1 Definitioner... 3 1.2 Anvendelsesområde...

Læs mere

Vejledning om brandfarlige væsker

Vejledning om brandfarlige væsker Vejledning om brandfarlige væsker Brandforebyggelse Vejledning nr. 14 Vejledning om brandfarlige væsker Brandforebyggelse, vejledning nr. 14 Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Center for Forebyggelse Datavej

Læs mere

Beredskab. Ordensregler efter tekniske forskrifter for gasser

Beredskab. Ordensregler efter tekniske forskrifter for gasser Beredskab Ordensregler efter tekniske forskrifter for gasser Ordensregler efter tekniske forskrifter for gasser Furesø Kommune 1. udgave 3/2013 2 Ordensreglerne i denne folder er uddrag fra Beredskabsstyrelsens

Læs mere

RØNDE BORGER- OG KULTURHUS

RØNDE BORGER- OG KULTURHUS RØNDE BORGER- OG KULTURHUS Dok. nr. 3176-005 Dato: 07.05.2014 RØNDE BORGER- OG KULTURHUS Side 1 af 6 Indholdsfortegnelse side 1.1 Beskrivelse af projektet... 2 1.2 Anvendelseskategorier... 2 1.3 Flugtvejs-

Læs mere

Ordensregler. for F - gas. Maj 2003. Århus Brandvæsen

Ordensregler. for F - gas. Maj 2003. Århus Brandvæsen ÅRHUS KOMMUNE. MAGISTRATENS 2. AFDELING Ordensregler for F - gas Maj 2003 Århus Brandvæsen Kirstinesmindevej 14, 8200 Århus N - Tlf. 8676 7676 Fax : 8676 7770. E-mail : aabr@aarhus.dk. www.aarhus.dk/aabr

Læs mere

Lovtidende A 2008 Udgivet den 14. marts 2008

Lovtidende A 2008 Udgivet den 14. marts 2008 OMTRYK Lovtidende A 2008 Udgivet den 14. marts 2008 25. februar 2008. Nr. 175. Bekendtgørelse om brandsyn og offentliggørelse af resultater af brandsyn foretaget i forsamlingslokaler I medfør af 4, stk.

Læs mere

Vejledning: Forsamlingstelte og selskabshuse til over 150 personer

Vejledning: Forsamlingstelte og selskabshuse til over 150 personer Vejledning: Forsamlingstelte og selskabshuse til over 150 personer Forsamlingstelte og selskabshuse til over 150 personer Lovhjemmel: Telt til over 150 personer Forsamlingstelte og selskabshuse på over

Læs mere

Erhvervs- og Byggestyrelsen

Erhvervs- og Byggestyrelsen Erhvervs- og Byggestyrelsen Vejledning om brandsikring af fritliggende enfamiliehuse, helt eller delvist sammenbyggede enfamiliehuse, sommerhuse og campinghytter samt dertil hørende småbygninger 22. december

Læs mere

BEK nr 1093 af 08/10/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 27. februar I 43, stk. 1, ændres»1. december - 5. januar«til:»27. december - 1. januar«.

BEK nr 1093 af 08/10/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 27. februar I 43, stk. 1, ændres»1. december - 5. januar«til:»27. december - 1. januar«. BEK nr 1093 af 08/10/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 27. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Sikkerhedsstyrelsen, j.nr. 415-11-00002 Senere ændringer

Læs mere

Tagkonstruktioner med udvendig isolering af EPS Brandmæssige forhold. September 2008

Tagkonstruktioner med udvendig isolering af EPS Brandmæssige forhold. September 2008 VEJLEDNING Tagkonstruktioner med udvendig isolering af EPS Brandmæssige forhold September 2008 I overensstemmelse med: Bygningsreglement 2008 Tekniske forskrifter Indholdsfortegnelse Indledning Generelt

Læs mere

Meddelelse nr. 001/CFO af 28. november 2008 om klassifikation og afmærkning af eksplosionsfarlige områder på salgs- og forbrugstankanlæg

Meddelelse nr. 001/CFO af 28. november 2008 om klassifikation og afmærkning af eksplosionsfarlige områder på salgs- og forbrugstankanlæg Meddelelse nr. 001/CFO af 28. november 2008 om klassifikation og afmærkning af eksplosionsfarlige områder på salgs- og forbrugstankanlæg Indledning Virksomheder, hvor der er eksplosionsfarlige områder,

Læs mere

Bekendtgørelse om fremstilling, opbevaring og anvendelse m.v. af fyrværkeri og andre pyrotekniske

Bekendtgørelse om fremstilling, opbevaring og anvendelse m.v. af fyrværkeri og andre pyrotekniske Udkast af 14. juli 2005 BEREDSKABSSTYRELSEN Bekendtgørelse om fremstilling, opbevaring og anvendelse m.v. af fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler 1) I medfør af 33, stk. 1-4, og 70, stk. 4 og 5, i

Læs mere

Gasser. Regelsammenskrivning. Sammenskrivning af Beredskabsstyrelsens tekniske forskrifter og vejledning for gasser

Gasser. Regelsammenskrivning. Sammenskrivning af Beredskabsstyrelsens tekniske forskrifter og vejledning for gasser Gasser Regelsammenskrivning Sammenskrivning af Beredskabsstyrelsens tekniske forskrifter og vejledning for gasser Version 22. maj 2012 Udgivet af: Københavns Brandvæsen Bag Rådhuset 3 1550 København V

Læs mere

3 Forsamlingstelte og selskabshuse til flere end 150 personer

3 Forsamlingstelte og selskabshuse til flere end 150 personer 3 Forsamlingstelte og selskabshuse til flere end 150 personer 3.1 Generelt 3.1.1 Forsamlingstelte og selskabshuse på over 50 m², der anvendes af flere end 150 personer, må kun opstilles med kommunalbestyrelsens

Læs mere

Vejledning om brandfarlige væsker

Vejledning om brandfarlige væsker Vejledning om brandfarlige væsker Brandforebyggelse Vejledning nr. 14 Vejledning om brandfarlige væsker Brandforebyggelse, vejledning nr. 14 Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Center for Forebyggelse Datavej

Læs mere

Fordelingsgangene 1.05 og 2.06 udføres med udgang direkte til terræn i det fri. Fordelingsgang 1.05 udføres med udgang via multirum benævnt 0.01.

Fordelingsgangene 1.05 og 2.06 udføres med udgang direkte til terræn i det fri. Fordelingsgang 1.05 udføres med udgang via multirum benævnt 0.01. William Tolstrup - Arkitekt Ap isegårdsvej 4, Lov 4700 Næstved William Tolstrup 2010-03-30 Jour.: D30912543-8 ag: E10044-2 Init.: L/WJ E-mail: lvr@dbi-net.dk Dir.tlf.: 20 21 89 01 Hald ø Lejren enovering

Læs mere

Bekendtgørelse om tekniske forskrifter for gasser 1)

Bekendtgørelse om tekniske forskrifter for gasser 1) BEK nr 1444 af 15/12/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 29. juli 2017 Ministerium: Forsvarsministeriet Journalnummer: Forsvarsmin., Beredskabsstyrelsen, j.nr. 2009/009849 Senere ændringer til forskriften BEK

Læs mere

Fyrværkeri. Pernille Petersen. pep@sik.dk

Fyrværkeri. Pernille Petersen. pep@sik.dk Fyrværkeri Pernille Petersen pep@sik.dk Program Ny bekendtgørelse Bilag 1 Salgssteder og opbevaring i detailleddet Ansøgninger Kontrol Ny fyrværkeribekendtgørelse Bekendtgørelse om fyrværkeri og andre

Læs mere

Vejledning til. tekniske forskrifter for salg, håndtering og opbevaring af. fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler 1.

Vejledning til. tekniske forskrifter for salg, håndtering og opbevaring af. fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler 1. Vejledning til tekniske forskrifter for salg, håndtering og opbevaring af fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler 1 November 2014 Salgssted i det fri Maks. 50 kg NEM Fyrværkeri Butik Konsumfyrværkeri

Læs mere

VEJLEDNING. Tagkonstruktioner med udvendig isolering af EPS Brandmæssige forhold. Januar 2006

VEJLEDNING. Tagkonstruktioner med udvendig isolering af EPS Brandmæssige forhold. Januar 2006 VEJLEDNING Tagkonstruktioner med udvendig isolering af EPS Brandmæssige forhold Januar 2006 I overensstemmelse med: Bygningsreglement 1995 Tekniske forskrifter Indholdsfortegnelse Indledning Generelt Brandkam

Læs mere

Flugtveje og sikkerhedsbelysning (nødbelysning) på faste arbejdssteder

Flugtveje og sikkerhedsbelysning (nødbelysning) på faste arbejdssteder Flugtveje og sikkerhedsbelysning (nødbelysning) på faste arbejdssteder At-vejledning A.1.10 December 2003 Erstatter At-meddelelse nr. 1.01.2 af januar 1989 1. Afgrænsning Denne vejledning oplyser om kravene

Læs mere

Beredskab. Ordensregler efter tekniske forskrifter for brandfarlige væsker

Beredskab. Ordensregler efter tekniske forskrifter for brandfarlige væsker Beredskab Ordensregler efter tekniske forskrifter for brandfarlige væsker Ordensregler efter tekniske forskrifter for brandfarlige væsker Furesø Kommune 1. udgave 3/2013 2 Ordensreglerne i denne folder

Læs mere

Kaløvigparken Rodskovvej 8543 Hornslet

Kaløvigparken Rodskovvej 8543 Hornslet BRANDTEKNISK DOKUMENTATION Kaløvigparken Rodskovvej 8543 Hornslet Akademiingeniør Svend Poulsen A/S Industriparken 7, Valsgaard 9500 Hobro Tlf. 9851 0866 Rådgiver : Akademiingeniør Svend Poulsen A/S Side

Læs mere

Grænsen for, hvornår en lagerbygning betragtes som et højlager, flyttes fra stabling højere end 6 m til nu 8 m.

Grænsen for, hvornår en lagerbygning betragtes som et højlager, flyttes fra stabling højere end 6 m til nu 8 m. Center for Forebyggelse MEDDELELSE NR. 10 Bekendtgørelse om tekniske forskrifter for højlagre. Indledning Beredskabsstyrelsen har udarbejdet bekendtgørelse nr. 1204 af 13. december 2012 om tekniske forskrifter

Læs mere

Temadag for beredskaberne

Temadag for beredskaberne Temadag for beredskaberne Dagens program 09:30 Velkomst og morgenmad 10:00 Gennemgang af reglerne for salg og opbevaring af fyrværkeri v/pernille Enoch 12:00 Frokost 13:00 Blanketter v/arne Hosbond og

Læs mere

Vejledning om brandfarlige og brændbare væsker

Vejledning om brandfarlige og brændbare væsker Vejledning om brandfarlige og brændbare væsker Brandforebyggelse Vejledning nr. XX Vejledning om brandfarlige og brændbare væsker Brandforebyggelse, vejledning nr. XX Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Center

Læs mere

Indretning af faste arbejdsplader i transportable konstruktioner henføres til anvendelseskategori 1.

Indretning af faste arbejdsplader i transportable konstruktioner henføres til anvendelseskategori 1. Notat Version: 1 Init.: AVE E-mail: ave@dbi-net.dk Dir.tlf.: 61220663 Antal sider: 6 Indretning af faste arbejdspladser i transportable konstruktioner, opsat i forbindelse med udførelse af byggearbejde

Læs mere

Den fulde tekst. Tekniske forskrifter for. træbearbejdning og træoplag, plastforarbejdning og plastoplag, kornog. foderstofvirksomheder, fremstilling

Den fulde tekst. Tekniske forskrifter for. træbearbejdning og træoplag, plastforarbejdning og plastoplag, kornog. foderstofvirksomheder, fremstilling Til forsiden af retsinformation.dk FSK nr 11050 af 01/02/1990 Gældende Offentliggørelsesdato: 25-09-1997 Forsvarsministeriet Vis mere... Senere ændringer til forskriften BEK nr 9395 af 27/06/2003 BEK nr

Læs mere

Alm. Brand. Forebyg og begræns brandskader

Alm. Brand. Forebyg og begræns brandskader Alm. Brand Forebyg og begræns brandskader Forebyg brandskader i din virksomhed Brandsikkerhed Indfør et fyraftenseftersyn for at sikre, at branddøre er lukket og sikringssystemer virker. Hold flugtveje

Læs mere

Vejledning om frosthøjlagre HISTORISK

Vejledning om frosthøjlagre HISTORISK HISTORISK Brandforebyggelse Tillæg til vejledning nr. 13 HISTORISK Vejledning om frosthøjlagre Brandforebyggelse, tillæg til vejledning nr. 13 Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Center for forebyggelse Datavej

Læs mere

Ordensregler. Februar 2003. Århus Brandvæsen

Ordensregler. Februar 2003. Århus Brandvæsen ÅRHUS KOMMUNE. MAGISTRATENS 2. AFDELING Ordensregler for Træbearbejdning og træoplag Plastforarbejdning og plastoplag Korn- og foderstofvirksomheder Fremstilling og oplagring af mel Visse brandfarlige

Læs mere

Sag: IO99999. Inspektionssted: Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Jernholmen 12 2650 Hvidovre Per Hansen. Kontaktperson:

Sag: IO99999. Inspektionssted: Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Jernholmen 12 2650 Hvidovre Per Hansen. Kontaktperson: Sag: Inspektionssted: Kontaktperson: IO99999 Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Jernholmen 12 2650 Hvidovre Per Hansen Inspektør: Deltog ved besøget: Telefon: Besøg aflagt den: Rapportdato: Jesper

Læs mere

Regler for oplag af halm

Regler for oplag af halm Regler for oplag af halm 1 2 Regler for oplag af halm Forbrug af halm er de senere år steget betydeligt, og vil med al sandsynlighed stige i de kommende år. Oplag af halm eller lignende brændbart oplag

Læs mere

Vejledning til. tekniske forskrifter for salg, håndtering og opbevaring af. fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler 1

Vejledning til. tekniske forskrifter for salg, håndtering og opbevaring af. fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler 1 Vejledning til tekniske forskrifter for salg, håndtering og opbevaring af fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler 1 1 Bekendtgørelse nr. 1424 af. 16. december 2009, bilag 1 Side 1 af 67 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Driftsmæssige forskrifter. for. Daginstitutioner

Driftsmæssige forskrifter. for. Daginstitutioner Driftsmæssige forskrifter for Daginstitutioner STATENS BRANDINSPEKTION 1. FEBRUAR 1983 Disse driftsmæssige forskrifter er udsendt i medfør af 40 i brandloven, jfr. lovbekendtgørelse nr. 641 af 29. december

Læs mere

Vejledning om brandfarlige og brændbare væsker

Vejledning om brandfarlige og brændbare væsker Vejledning om brandfarlige og brændbare væsker Januar 2017 Vejledning om brandfarlige og brændbare v æsker Vejledning om brandfarlige og brændbare væsker Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Brandforebyggelse

Læs mere

Forskrift. Forskrift for opbevaring af miljøfarlige råvarer, affald, stoffer og produkter

Forskrift. Forskrift for opbevaring af miljøfarlige råvarer, affald, stoffer og produkter Forskrift Forskrift for opbevaring af miljøfarlige råvarer, affald, stoffer og produkter Forskrift for opbevaring af farlige stoffer 1. Baggrund og Lovgrundlag Uhensigtsmæssig opbevaring og håndtering

Læs mere

Regler for oplag af halm

Regler for oplag af halm Regler for oplag af halm Forbrug af halm er de senere år steget betydeligt, og vil med al sandsynlighed stige i de kommende år. Oplag af halm eller lignende brændbart oplag på over 10 m 3 i det fri og

Læs mere

Dette notat tager udgangspunkt i de byggepladsskure, der traditionelt anvendes i Danmark.

Dette notat tager udgangspunkt i de byggepladsskure, der traditionelt anvendes i Danmark. Projektnummer: E30884-001 - 04. september 2015 Notat Version: 1 Init.: AVE E-mail: ave@dbi-net.dk Dir.tlf.: 61220663 Antal sider: 5 Overnatning i transportable konstruktioner, opsat i forbindelse med udførelse

Læs mere

Beredskab. Ordensregler For Brandfarlige virksomheder efter tekniske forskrifter

Beredskab. Ordensregler For Brandfarlige virksomheder efter tekniske forskrifter Beredskab Ordensregler For Brandfarlige virksomheder efter tekniske forskrifter Ordensregler For Brandfarlige virksomheder efter tekniske forskrifter Furesø Kommune 1. udgave 3/2013 2 Ordensreglerne i

Læs mere

Vejledning for midlertidig overnatning

Vejledning for midlertidig overnatning Anvendelsesområde Vejledningen er udarbejdet til anvendelse ved midlertidige overnatninger for mere end 10 personer, (max. 5 døgn) i bygninger som ikke, i henhold til bygningsreglementet er godkendt til

Læs mere

Forskrift for opbevaring af olier og kemikalier i Frederikssund Kommune

Forskrift for opbevaring af olier og kemikalier i Frederikssund Kommune Forskrift for opbevaring af olier og kemikalier i Frederikssund Kommune Forskrift for opbevaring af olier og kemikalier i Frederikssund Kommune 1. Baggrund og lovgrundlag Uhensigtsmæssig opbevaring og

Læs mere

Regler for opbevaring af olie og kemikalier

Regler for opbevaring af olie og kemikalier Indledning Dette er en forskrift til dig, der opbevarer olie og kemikalier på din virksomhed eller dit landbrug. En forskrift er et regelsæt, der håndhæves af kommunen, hvis reglerne ikke overholdes. Uheld

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A Planlægning af faste arbejdssteders indretning

At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A Planlægning af faste arbejdssteders indretning At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.1.14 Planlægning af faste arbejdssteders indretning August 2005 Erstatter At-meddelelse nr. 1.01.13 af december 1996 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger

Læs mere

Figur 1, lagertyper (figur 5.3.2 i retningslinie for sprinkleranlæg)

Figur 1, lagertyper (figur 5.3.2 i retningslinie for sprinkleranlæg) Nærværende notat indeholder brandmæssige afsnit og en overordnet beskrivelse af disse, som indgå som bilag til lejerhåndbogen. Da beskrivelserne er overordnet skal lejer sikre, at den brandmæssige indretning

Læs mere

Opbevaring af olier og kemikalier. Vejledning

Opbevaring af olier og kemikalier. Vejledning Opbevaring af olier og kemikalier Vejledning Indledning Ved opbevaring af olie og kemikalier er der risiko for forurening af jord, grundvand, søer og vandløb samt utilsigtet tilledning til kloaksystemer.

Læs mere

Teknik & Miljø Esbjerg Kommune

Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier i Esbjerg og Fanø kommuner 4. udgave, juli 2013 Grafisk produktion: Kommunikation, Esbjerg Kommune Teknik & Miljø. Industrimiljø Torvegade 74. 6700 Esbjerg

Læs mere

Vejledning om sagsbehandling af nye og opgraderede skumsluknings- og overrislingsanlæg på eksisterende tankanlæg

Vejledning om sagsbehandling af nye og opgraderede skumsluknings- og overrislingsanlæg på eksisterende tankanlæg Center for Forebyggelse MEDDELELSE NR. 5 Vejledning om sagsbehandling af nye og opgraderede skumsluknings- og overrislingsanlæg på eksisterende tankanlæg 1. INDLEDNING Beredskabsstyrelsen udsendte den

Læs mere

Vejledning om klassifikation af eksplosionsfarlige områder

Vejledning om klassifikation af eksplosionsfarlige områder Vejledning om klassifikation af eksplosionsfarlige områder Beredskabsstyrelsen 30. juni 2003 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Standarder m.v. med relation til klassifikation af eksplosionsfarlige

Læs mere

Tekniske forskrifter. for. forsamlingstelte, selskabshuse, salgsområder og campingområder, der ikke er omfattet af campingreglementet

Tekniske forskrifter. for. forsamlingstelte, selskabshuse, salgsområder og campingområder, der ikke er omfattet af campingreglementet Tekniske forskrifter for forsamlingstelte, selskabshuse, salgsområder og campingområder, der ikke er omfattet af campingreglementet Beredskabsstyrelsen 18. oktober 2005 Indholdsfortegnelse 1 Almindelige

Læs mere

Vejledning om midlertidige overnatningslokaler efter beredskabslovgivningen

Vejledning om midlertidige overnatningslokaler efter beredskabslovgivningen Vejledning om midlertidige overnatningslokaler efter beredskabslovgivningen Brandforebyggelse Vejledning nr. 16 Vejledning om midlertidige overnatningslokaler Vejledning om midlertidige overnatningslokaler

Læs mere

Bilag A - Plasttanke med højst 50 oplagsenheder

Bilag A - Plasttanke med højst 50 oplagsenheder Bilag A - Plasttanke med højst 50 oplagsenheder Kravene til denne type tanke fremgår af afsnit 4.5 og 4.7 i de tekniske forskrifter for brandfarlige væsker. Da tanke af denne type primært opstilles hos

Læs mere

Østjyllands Brandvæsen, september 2017 Version 2.

Østjyllands Brandvæsen, september 2017 Version 2. Østjyllands Brandvæsen, september 2017 Version 2. Vejledning Anvendelse af lokaler til midlertidig overnatning Indhold Formål... 2 Lovhjemmel... 2 Anvendelsesområde... 2 Generelle regler... 2 Uddrag af

Læs mere

Driftsmæssige forskrifter. for. Butikker

Driftsmæssige forskrifter. for. Butikker Driftsmæssige forskrifter for Butikker STATENS BRANDINSPEKTION l. FEBRUAR 1983 Disse driftsmæssige forskrifter er udsendt i medfør af 40 i brandloven, jfr. lovbekendtgørelse nr. 641 af 29. december 1976

Læs mere

Tillæg 1 til Eksempelsamlingen om brandsikring af byggeri

Tillæg 1 til Eksempelsamlingen om brandsikring af byggeri TILLÆG 1 TIL EKSEMPELSAMLINGEN OM BRANDSIKRING AF BYGGERI 1 Tillæg 1 til Eksempelsamlingen om brandsikring af byggeri Til side 9, forord, sidste afsnit ændres meget høje bygninger, hvor der er mere end

Læs mere

Elektriske installationer ved opbevaring af fyrværkeri

Elektriske installationer ved opbevaring af fyrværkeri Elektriske installationer ved opbevaring af fyrværkeri I butikker mm. hvor der foregår detailsalg og der opbevares max 12,5 kg (evt. 25 kg) NEM, er der ingen særlige bestemmelser for de elektriske installationer,

Læs mere

Bekendtgørelse om brandværnsforanstaltninger ved afbrænding, brug af ild, lys, varmekilder m.v.

Bekendtgørelse om brandværnsforanstaltninger ved afbrænding, brug af ild, lys, varmekilder m.v. BEK nr 1339 af 10/12/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Forsvarsministeriet Journalnummer: Forsvarsmin., Beredskabsstyrelsen, j.nr. 2014/033124 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Bygningsreglementets funktionskrav

Bygningsreglementets funktionskrav Bygningsreglementets funktionskrav Brandtekniske begreber Baggrunden for bygningsreglementets funktionsskrav Brandtekniske begreber Ofte støder I på underlige koder i de forskellige brandtekniske vejledninger,

Læs mere

Indledning. meget let (f.eks. linolie, lakrester m.v.).

Indledning. meget let (f.eks. linolie, lakrester m.v.). Indledning Denne folder giver gode råd om brandsikring ved korrekt opstilling og anvendelse af affaldscontainere. Folderen omfatter affaldscontainere med et rumindhold på 120 liter eller mere. Folderen

Læs mere

Særlige bestemmelser for national vejtransport, der udføres med køretøjer, der er registreringspligtige i Danmark, af affald, der er farligt gods

Særlige bestemmelser for national vejtransport, der udføres med køretøjer, der er registreringspligtige i Danmark, af affald, der er farligt gods Bilag 3 Særlige bestemmelser for national vejtransport, der udføres med køretøjer, der er registreringspligtige i Danmark, af affald, der er farligt gods 1. Særlige bestemmelser for emballering, mærkning

Læs mere

Vejledning om. Rudersdal Hørsholm Brandvæsen. Flugtvejsplaner Etageplaner Pladsfordelingsplaner Inventaropstillingsplaner Belægningsplaner

Vejledning om. Rudersdal Hørsholm Brandvæsen. Flugtvejsplaner Etageplaner Pladsfordelingsplaner Inventaropstillingsplaner Belægningsplaner Rudersdal Hørsholm Brandvæsen Forebyggende afdeling Vejledning om Flugtvejsplaner Etageplaner Pladsfordelingsplaner Inventaropstillingsplaner Belægningsplaner 2. udgave sep. 2009 Rudersdal Hørsholm Brandvæsen

Læs mere

Vejledning til tekniske forskrifter for gasser

Vejledning til tekniske forskrifter for gasser Vejledning til tekniske forskrifter for gasser Brandforebyggelse Vejledning nr. 15 Vejledning til tekniske forskrifter for gasser Brandforebyggelse, vejledning nr. 15 Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Center

Læs mere

Tagkonstruktioner med udvendig isolering af EPS Brandmæssige forhold. September 2012

Tagkonstruktioner med udvendig isolering af EPS Brandmæssige forhold. September 2012 VEJLEDNING Tagkonstruktioner med udvendig isolering af EPS Brandmæssige forhold September 2012 I overensstemmelse med: Bygningsreglement 2012 Eksempelsamling om brandsikring af byggeri 2012 Tekniske forskrifter

Læs mere

Brandtætning af el-installationer

Brandtætning af el-installationer Brandtætning af el-installationer Udarbejdet af: Se Esben Pretzmann og Ole Thestrup lukke huller Se mere på www.brandsikker.dk 1 Selv en stor brand kan komme igennem et lille hul Branden udvikler sig i

Læs mere

Bekendtgørelse om tilladelse til udlejning af arealer til campering og om indretning og benyttelse af campingpladser

Bekendtgørelse om tilladelse til udlejning af arealer til campering og om indretning og benyttelse af campingpladser Retsinfo: Bekendtgørelse om tilladelse til udlejning af arealer til campering og om indretning og benyttelse af campingpladser Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Bekendtgørelsens anvendelsesområde

Læs mere

Vejledning. Vejledning. Midlertidig overnatning. Nyborg Kommune

Vejledning. Vejledning. Midlertidig overnatning. Nyborg Kommune Vejledning Midlertidig overnatning Nyborg Kommune Vejledning Beredskabsafdelingen Alsvej 11 5800 Nyborg Postadresse: Rådhuset Torvet 1 5800 Nyborg Tlf. 63 33 70 00 Fax. 63 33 70 01 nyborg@kommune.dk www.nyborg.dk

Læs mere

At-VEJLEDNING. Flugtveje og sikkerhedsbelysning (nødbelysning) på faste arbejdssteder. A.1.10 December 2003

At-VEJLEDNING. Flugtveje og sikkerhedsbelysning (nødbelysning) på faste arbejdssteder. A.1.10 December 2003 At-VEJLEDNING A.1.10 December 2003 Erstatter At-meddelelse nr. 1.01.2 af januar 1989 Flugtveje og sikkerhedsbelysning (nødbelysning) på faste arbejdssteder 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder

Læs mere

Landbrugets Byggeblade

Landbrugets Byggeblade Landbrugets Byggeblade Love og vedtægter mv. Love og vedtægter vedr. byggeri Brandkrav til jordbrugserhvervets avls- og driftsbygninger Bygninger Teknik Miljø Arkivnr. 95.02-01 Udgivet 01.02.2008 Revideret

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om sikkerhedsskiltning og anden form for signalgivning 1)

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om sikkerhedsskiltning og anden form for signalgivning 1) BEK nr 624 af 04/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 29. april 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsemin., Arbejdstilsynet, j.nr. 20140113721 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

BOGENSHOLM - SYDLÆNGEN PROVSTSKOVVEJ 2A, EBELTOFT. Brandteknisk dokumentation Brandstrategi, brandteknisk dokumentation og brandteknisk udførelse

BOGENSHOLM - SYDLÆNGEN PROVSTSKOVVEJ 2A, EBELTOFT. Brandteknisk dokumentation Brandstrategi, brandteknisk dokumentation og brandteknisk udførelse BOGENSHOLM - SYDLÆNGEN PROVSTSKOVVEJ 2A, EBELTOFT Brandstrategi, brandteknisk dokumentation og brandteknisk udførelse Revision : Vestlige del ændres til Erhvervsformål Revisionsdato : 03.06.2016 Revision

Læs mere

Arbejdstilsynet (vejledning A.1.10)

Arbejdstilsynet (vejledning A.1.10) Arbejdstilsynet (vejledning A.1.10) Flugtveje og sikkerhedsbelysning (nødbelysning) på faste arbejdssteder 1. Afgrænsning Denne vejledning oplyser om kravene i arbejdsmiljølovgivningen til flugtveje og

Læs mere

ATEX Arbejdsmiljøkonferencen 2007

ATEX Arbejdsmiljøkonferencen 2007 ATEX Arbejdsmiljøkonferencen 2007 Lars Vædeled Roed Dias 1 / 2007-10-30 / Lars Vædeled Roed / ATEX ATEX Eksplosionsfarlige områder Arbejde i forbindelse med eksplosiv atmosfære Dias 2 / 2007-10-30 / Lars

Læs mere

Akut forurening Ring 112. Regler for håndtering og opbevaring af olie og kemikalier 2.0

Akut forurening Ring 112. Regler for håndtering og opbevaring af olie og kemikalier 2.0 Akut forurening Ring 112 Regler for håndtering og opbevaring af olie og kemikalier 2.0 Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Indledning 1. Formål 3 2. Gyldighedsområde 3 Kapitel 2: Opbevaring 3. Generelle regler

Læs mere

Bygningsreglement 2008 De vigtigste ændringer

Bygningsreglement 2008 De vigtigste ændringer Bygningsreglement 2008 De vigtigste ændringer Brian Vestergård Jensen, DBI Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Dias 1 / BR 08 Historik Bygningsreglement 1995 Tillæg 1-15, heraf Tillæg 8 og 14 (nye

Læs mere

Har du styr på brand...? rambøll arkitektur landskab og proces

Har du styr på brand...? rambøll arkitektur landskab og proces Har du styr på brand...? Hvem er jeg? Hans Bang Munkholt Bygningskonstruktør 2006 Fire Protection Manager CFPA Ansættelser: KPF Arkitekter, WITRAZ & Rambøll Arbejdsområder: Brandteknisk rådgiver Projektering

Læs mere