Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold"

Transkript

1 Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Ambulatorium for Mani og Depression er tilknyttet afdeling Q, Århus Universitetshospital, Risskov og hører ind under, Psykiatri og Social, Region Midtjylland. Århus Universitetshospital, Risskov er inddelt i 5 afdelinger: Afdeling Q, som er afdeling for depression og angst. Afdeling P, som er afdeling for psykoser. Afdeling M, som er afdeling for organiske lidelser og akutmodtagelse. Afdeling R, som er afdeling for retspsykiatri. Børne- ungdomspsykiatrisk Center (BUC). Hver afdeling har tilknyttet ambulante enheder. Yderligere oplysninger om psykiatrien i Region Midtjylland kan findes på Ambulatorium for Mani og Depression hører under afdeling Q, som desuden består af fire sengeafsnit, Klinik for Personlighedsforstyrrelser, Klinik for PTSD og Transkulturel psykiatri, Klinik for OCD og Angstlidelser samt Klinik for Selvmordsforebyggelse. Ambulatoriet er delt på 3 adresser. Vi har studerende på 2 adresser: Børglumvej 5-11, 8240 Risskov. Tlf Skovagervej 2, indgang 34, 2. sal, 8240 Risskov. Tlf Ambulatorium for Mani og Depression har udrednings- og behandlingsopgaver i forhold til patienter med affektive lidelser. I ambulatoriet er der ansat en ledende sygeplejerske, en ledende overlæge, sygeplejersker, psykiatere, psykologer og sekretærer. Patienterne kan henvises til ambulatoriet i forbindelse med udskrivning fra Psykiatrisk Hospital. Desuden kan praktiserende læge og speciallæge henvise patienter. Samarbejdsrelationer, herunder bl.a. tværfaglige og tværsektorielle De primære samarbejdspartnere i det affektive ambulatorium er patienten og dennes pårørende. Internt samarbejde Ambulatoriet er organiseret tværfagligt. Den endelige behandling planlægges på tværfaglige behandlingskonferencer. Hver patient bliver tilknyttet en behandler, som har ansvaret for at udføre den behandling, der planlægges på de fælles konferencer. I planlægningen af behandlingen gør vi brug af de faglige kompetencer, som hver faggruppe repræsenterer. Ambulatoriet kan have opgaver af informerende, koordinerende og undervisende karakter i forhold til samarbejdspartnere i eget system samt eksternt i lokalsamfundet. Side 1 af 9

2 Eksternt samarbejde Ambulatoriet har samarbejde med social- og hospitalspsykiatrien, patienternes egen læge, hjemmeplejen, privat praktiserende psykiatere samt kommunale sagsbehandlere. Disse samarbejdsrelationer er essentielle for at bevare kontinuiteten i behandlingsforløbene for den enkelte patient. Patientkategorier/borgerkategorier Patienter der henvises til Ambulatoriet er patienter med affektive lidelser som depression og affektiv bipolar sindslidelse. Målgruppen i Ambulatoriet er patienter med svær psykisk sygdom i alderen år. Det er den psykiske tilstand og sværhedsgraden og ikke udelukkende diagnosen, der er afgørende for om patienten tilhører målgruppen. Patienter med mindre komplekse psykiske lidelser henvises til behandling hos almen praktiserende læge eller privat praktiserende psykiater. Beskrivelse af sygeplejefaglige forhold Centrale kliniske sygeplejefaglige problemstillinger Relationen til patienten er et vigtigt middel til at opnå en behandlingsalliance. Der arbejdes fokuseret og struktureret med patientens problemer i forhold til den affektive lidelse. Udredning og behandling planlægges i samarbejde med patienten og dokumenteres i behandlingsplanen og EPJ. Målet er at skabe tydelighed og åbenhed omkring behandlingen. Behandlingen af den psykiske syge bør hele tiden være dynamisk og tilpasse patientens tilstand. Målet er at øge patientens egne kompetencer i form af øget sygdomsindsigt, mestring og reducering af symptomer. Psykoedukation er en del af vores tilbud. Dette kan tilrettelægges som individuel behandling eller i grupper. Mange patienter profiterer af, at møde andre patienter i samme situation. I forbindelse med nyhenviste patienter foregår der indledningsvis et udredningsarbejde. Udredningen bliver primært varetaget af vores læger eller psykologer. Vores grundlæggende tilgang til patienten er bredt teoretisk funderet og inspireret af såvel en kognitiv som psykodynamisk tilgang. Vi tilstræber, at vores behandling er evidensbaseret. Typiske kliniske sygeplejeopgaver De ansatte sygeplejersker i ambulatoriet udøver højt specialiseret sygepleje. Det forventes ikke, at de studerende kan opnå samme niveau. Nedenstående er områder, som de studerende kan arbejde med. Introduktionsperiode Den første uge følges du med sygeplejersker både ved ambulante samtaler og ved hjemmebesøg og har ikke selvstændige opgaver. Du får i løbet af den kliniske studieperiode mulighed for med stadig større Side 2 af 9

3 selvstændighed at observere, bidrage til eller udføre sygepleje i relation til nedenstående sygeplejefaglige opgaver/ fænomener. Sygeplejefaglige opgaver i et patientforløb er knyttet til etableringsfasen, behandlingsfasen og den afsluttende fase. Etableringsfasen - Etablere kontakt og tillid, så der kan skabes en bæredygtig alliance - Observation herunder anvendelse af udvalgte skemaer - Vurdering af patientens psykiske tilstand, psykosociale årsager og funktionsniveau - Varetage kontaktperson funktionen som studerende - Reflektere over egne holdninger, handlinger, tanker og følelser - Afklare hvem gør hvad. Eksempelvis arbejdsdeling mellem læge, sygeplejerske og bostøtte - Deltage i udfærdigelse af behandlingsplan - Inddrage netværk herunder familie og professionelle Behandlingsfasen - Løbende observation og vurdering af patientens psykiske tilstand - Kognitive mestringsstrategier, f.eks. social færdighedstræning, struktur og ugeskemaer - Sygepleje knyttet til varetagelse af hverdagssituationer f.eks. indkøb og rengøring - Indhente beskrivelse af patientens livshistorie - Psykoedukation i forhold til mestring af depression, mani og angst - Målrettede samtaler i forhold til mestring af patients dagligdag og lindring af symptomer - Støttende samtaler f.eks. containe, give håb, lindre og aflede. - Målrettet kommunikation med patienter med fokus på ensomhed, angst og social isolation - Vejledning i forhold til KRAM faktorerne - Tilbagefaldsforebyggelse - Inddrage samarbejdspartnere efter behov f.eks. bostøtte, sagsbehandler og praktiserende læge. - Understøtte compliance omkring den medicinske behandling - observere og vurdere virkning og bivirkning af psykofarmaka Afsluttende fase - Afvikling af relationen til patienten Deltagelse i møder - Behandlingskonferencer, morgenmøder for patienter osv. Typiske patientforløb/borgerforløb Ambulatoriet er organiseret i mindre teams, der dels har forskellige funktioner og dels har til huse på forskellige adresser. Teamet på Tretommervej udreder og behandler primært patienter med nydiagnosticeret bipolar lidelse. På Skovagervej og på Børglumvej er der tværfagligt sammensatte teams, der udreder og behandler de øvrige patienter, der tilhører ambulatoriets målgruppe. Side 3 af 9

4 På Børglumvej er der et mobilteam, der ligeledes er tværfagligt sammensat, men med en overvægt af sygeplejersker. Mobilteamet har mulighed for at køre ud til patienter og har udelukkende korte og intensive forløb. Intensitet, varighed og hvor hastende opgaven er, afgør hvilket team patienter bliver udredt og/eller behandlet i. Behandlingen kan omfatte: - Observation, udredning og diagnosticering - Udarbejdelse af behandlingsplan i samarbejde med tværfaglige team, patienten og patientens pårørende. Der kan samarbejdes med andre nøglepersoner, som varetager behandlings- og støtteopgaver i forhold til patienten - Vurdering af den psykiske tilstand og monitorering af den medikamentelle behandling herunder vurdering af bivirkninger - Samtaler og vejledning med sigte på behandling - Psykoedukation individuelt og i grupper - Afklaring af kompetencer og sociale færdigheder - For nogle patienter vil der være tilbud om psykoterapi individuelt eller i grupper - Samarbejde med patientens almen praktiserende læge, hjemmeplejen og pårørende - Hjælp til social afklaring gennem kontakt til den kommunale socialforvaltning - Forældre- og familiesamtaler med henblik på hjælp til afklaring af eventuelle problemstillinger i forhold til patientens børn, der er under 18 år, herunder hjælp til formidling af kontakt til den kommunale socialforvaltning - Samarbejde med patientens professionelle støttepersoner f.eks. sagsbehandlere, hjemmesygeplejersker og bostøtter - Samarbejde omkring ansøgning til kommunale socialpsykiatriske tilbud - Henvisning til anden behandlings- eller støttetilbud Når patienten bliver henvist til ambulatoriet, visiteres de til de respektive teams. Efter behandlerens første samtale med patienten, tages behandlingen op på behandlingskonference, hvor der lægges plan for den videre behandling. I samarbejde med patienten dokumenteres aftaler i en behandlingsplan. Alle samtaler, eksklusiv individuel psykoedukation, regulering af medicinsk behandling og anden kontakt vedrørende behandlingen foregår i samarbejde mellem patienten og behandleren. Når behandlingsforløbet afsluttes, overdrages det videre behandlingsforløb oftest til egen læge eller privat praktiserende psykiater. Sygeplejemetoder Det kliniske arbejde i ambulatoriet er meget selvstændigt, hvorfor det fordres, at behandleren har en bred klinisk erfaring. En betydelig del af arbejdet baseres på den faglige vurdering, suppleret med observationer eksempelvis via rating-scales. Det samlede behandlingstiltag synliggøres og dokumenteres i den fælles behandlingsplan, der udarbejdes til den enkelte patient. Der arbejdes med forskellige referencer især med Side 4 af 9

5 fokus på den psykodynamiske og kognitive tilgang. Der arbejdes med: - Behandlingsplaner med udgangspunkt i patientens problemer, ressourcer og mål - Vurdering af selvmordsrisiko - Vurdering af psykisk tilstand ved hjælp af observationer, kommunikation og rating-scales - Vurdering af medicinsk compliance ved hjælp af kommunikation og blodprøvekontrol - Vurdering af somatisk tilstand ved hjælp af vægtkontrol og standardblodprøver. Der screenes blandt andet for metabolisk syndrom - Psykoedukation, individuelt og i grupper - Klarlægge tidlige advarselssignaler og symptomer i samarbejde med patienten samt finde strategier, mestringsplaner og handlemuligheder for at forbygge tilbagefald af sygdom I det kliniske arbejde anvendes sygeplejeprocessen som en integreret del af sygeplejerskernes arbejdsmetode. Der afholdes mono og tværfaglige møder og konferencer. Der afholdes behandlingskonference én gang ugentligt. Al dokumentation skrives af alle faggrupper i ambulatoriet i den elektronisk patientjournal (EPJ). Der afventes afklaring af juridiske retningslinjer ved dokumentation i EPJ for sygeplejestuderende. Den studerende aftaler derfor indtil videre dokumentation med klinisk vejleder. Der er flere fora, hvor der er fælles refleksion over behandlingen og de relationelle forhold f.eks. fælles faglig sparring og supervision. Supervision hver14. dag er med fokus på patientrelationen. Aktuelle sygeplejefaglige udviklings- og forskningsområder I afdeling Q er der ansat en kvalitets- og udviklingsleder. Denne samarbejder med kvalitetsnøglepersoner ansat i afdeling Q s forskellige enheder, som skal understøtte de kvalitetsfremmende tiltag. At arbejde med kvalitetsudvikling involverer alle medarbejdere, og her har ledelsen og nøglepersonerne en væsentlig implementerings- og undervisningsopgave. Afdeling Q ønsker at fremme den kliniske forskning for alle faggrupper. Et lokalt forskningsråd koordinerer og initierer projekter i afdeling Q. Der ønskes på sigt stillinger delt mellem kliniske opgaver og forskningsopgaver. I 2012 er status, at der er en sygeplejerske ansat med en sådan delt funktion. Som medarbejder har man mulighed for at søge frihed til forskning i perioder, hvor der kan kompenseres økonomisk fra en forskningspulje. Der vil løbende være mange lokale projekter i gang, som også involverer regionalt, nationalt og internationalt samarbejde. I 2012 arbejdes der med kvalitetsudvikling knyttet til blandt andet: - Selvmordsrisikovurdering/dokumentation ved afslutning af patientforløb Side 5 af 9

6 - Hamiltons Depressionsskala D17 - Implementering af behandlingsplaner i ambulant regi - Implementering af kvalitetssikring jævnfør DDKM - Det Nationale Indikatorprojekt, NIP for Depression Beskrivelse af uddannelsesmæssige forhold Undervisningens organisering, herunder vejlednings- og evalueringstilbud Senest 14 dage før klinikken i ambulatoriet tilsendes den studerende et velkomstbrev med mødetider. Det forventes, at den studerende har læst den generelle kliniske studieplan for inden start i klinikken samt medbringer sin klinikforberedende opgave. Den studerende skal være i klinikken 30 timer ugentligt fordelt på 4 dage. Normal dag starter kl. 8 eller Studiedage ligger fortrinsvis om fredagen. Den studerende i ambulatoriet er tilknyttet en fast klinisk vejleder. Den kliniske vejleder vil en til to gange ugentligt deltage i planlægning, evaluering, vejledning, Undervisning med de studerende. Ved disse møder drøftes skriftlige studieaktiviteter. Den kliniske vejleder er, sammen med den studerende, ansvarlig for afvikling af planlægningssamtale, afslutningssamtale, seminar, følgedage med de studerende og intern klinisk prøve. Daglige vejledere vil løbende tilbyde vejledning i form af før-, under- og eftervejledning i relation til konkrete udvalgte patientforløb med henblik på at uddrage læring af praksis. Pædagogisk tilrettelæggelse og tidsmæssige ramme Uge 1 og 2 De første uger bruges til introduktionen i ambulatoriet. Du vil i den første tid i ambulatoriet komme med til samtaler med de faste behandlere. Der arbejdes med at etablere, vedligeholde og afvikle en professionel kontakt og kommunikation. Der bliver udvalgt 2-3 patienter til dig, hvor du skal fungere som med-kontaktperson sammen med den faste behandler. De første par gange er du sammen med den faste behandler. Derefter skal du selv på hjemmebesøg eller have kontakten i ambulatoriet. Planlægningssamtale mandag i uge 2 Samtalen tager udgangspunkt i de gensidige forventninger. Til samtalen har den studerende skriftliggjort sine overvejelser om egne læringsforudsætninger samt personlige og faglige forudsætninger. Udkast til den individuelle klinisk studieplan afleveres mandag i uge 2. Du skal beskrive, hvilke mål du vil arbejde med i de forskellige uger, og hvordan du vil opnå disse. Ligeledes skal du beskrive dine overvejelser om teori i relation til mål for ugerne. Efter planlægningsmødet justerer du dit første udkast til den individuelle kliniske studieplan. Uge 5, 6, 7 og 8 Seminar og fastlagt studieaktivitet med fokus på kommunikativ aktivitet afvikles på et tidspunkt i denne periode. I forhold til seminarafvikling koordineres dette med underviser fra sygeplejerskeuddannelsen. Side 6 af 9

7 Intern klinisk prøve ligger indenfor de sidste 2 uger. I uge 3 til 8 arbejdes med: - Opøve evnen til at målrette observationer i forhold til patienten - Opøve evnen til at redegøre mundtligt og skriftligt for observationer - Opøve evnen til at samarbejde om patienten - Opøve evnen til at identificere og genkende problemstillinger knyttet til sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse i forhold til patientforløbene - Opøve kontaktpersonsfunktionen, hvor den studerende får mulighed for at deltag i vurdering, planlægning, udførelse, evaluering og dokumentation af patientforløbene - Iagttage og analysere organisatoriske og samarbejdsmæssige forhold knyttet til patientforløbene - Deltage i koordinering af det tværsektorielle samarbejde - Ansvarlig for gennemførelse af forskellige aktiviteter, som giver mulighed for at træne/øve observation og kommunikation og afdække vejlednings og undervisningsbehov. Det kan eksempelvis være gåture, indkøbsture, cafebesøg, følge patienten til undersøgelser og besøge væresteder sammen med patienten - Til sidst i perioden forventes det, at den studerende selvstændigt kan varetage dele af plejen omkring en patient Forventninger til den studerende Det forventes, at den studerende til vejledning med klinisk vejleder har ajourført sin eportfolio og har forholdt sig til sin individuelle kliniske studieplan, således at disse danner udgangspunkt for vejledningen. Det forventes, at den studerende overholder tidsfristerne for aflevering af opgaver og forbereder sig til opgavegennemgang. Der forventes, at den studerende tager medansvar for egen læring. Den studerende forventes at være opsøgende i forhold til at tilegne sig ny viden og skabe kontakter med samarbejdspartnere internt og eksternt. Der er mange muligheder for læring internt i ambulatoriet. Det forventes, at den studerende ved afslutningen af studieperioden deltager i en opsamlingssamtale, hvor praktikstedet skriftligt og mundtligt evalueres. Det forventes at den studerende udfylder elektronisk evalueringsskema og afleverer et udskrift af dette til klinisk vejleder. Kliniske vejlederes sygeplejefaglige og pædagogiske kvalifikationer Klinisk vejleder, Jesper Porsfelt: Har arbejdet i psykiatrien i 19 år såvel som distriktssygeplejerske som leder. Afsluttede i 2004 specialuddannelsen som psykiatrisk sygeplejerske i psykiatri. Har siden 2006 været ansat som distriktssygeplejerske. Er uddannet som klinisk vejleder i efteråret Er aktuelt i gang med en sundhedsfaglig Diplomuddannelse. Side 7 af 9

8 Klinisk vejleder, Birthe Halling: Har mange års psykiatrisk erfaring indenfor socialpsykiatri, børne- og ungepsykiatri samt voksenpsykiatri. Klinisk vejleder har desuden en etårig voksenunderviseruddannelse. Klinisk vejleder, Bodil Spejlborg: Har 11 års klinisk erfaring i psykiatrisk sygepleje dels indenfor hospitalspsykiatri og dels indenfor ambulant psykiatri (de sidste 5 år). Har Diplomeksamen ved Danmarks Sygeplejerskehøjskole i 1991, eksamen i Forskningsmetodologi i 1998 og Klinisk vejleder uddannelse Har videreuddannelse i Tværfagligt Kognitivt Terapikursus i Depression og Angstlidelser i Krav vedrørende klinisk pensum Litteraturliste med anbefalet litteratur sider tilsendes sammen med velkomstbrev. Denne findes også på Afdelingens hjemmeside. Du skal læse sider selvvalgt litteratur samt dokumentere dette i din eportfolio. Bestemmelser vedrørende studerendes studieaktivitet og bedømmelser For at blive indstillet til intern klinisk prøve skal den studerende opfylde nedenstående krav til studieaktivitet: Den studerende skal være aktivt opsøgende overfor læremuligheder. Individuel klinisk studieplan Den studerende skal i samarbejde med klinisk vejleder udarbejde en individuel klinisk studieplan i eportfolio inden for de første 2 uger. Denne skal kontinuerligt evalueres og justeres ved vejledningssamtaler. Planlægningssamtale Den studerende skal have udarbejdet oplæg til den individuelle kliniske studieplan. Gensidige forventninger og forudsætninger udveksles. Individuelle eller gruppe vejledningssamtaler Den studerende har forberedt sig til samtalen, der afholdes en gang om ugen. Til vejledningssamtalerne skal den individuelle kliniske studieplan evalueres og opdateres. Der vejledes omkring aktuelle problemstillinger. eportfolio Det forudsættes, at den studerende anvender eportfolio i overensstemmelse med hensigten herfor. En ajourført eportfolio er en vigtig forudsætning for, at den studerende kan modtage en kvalificeret vejledning i sit studieforløb. Seminar og fastlagt studieaktivitet med fokus på kommunikation Den studerende skal gennemføre eget seminar og deltage aktivt i afvikling af medstuderendes. Den studerende skal fastlagt studieaktivitet med fokus på kommunikativaktivitet efter afdelingens kriterier. Side 8 af 9

9 Evalueringssamtalen Den studerende har forberedt sig skriftligt med udgangspunkt i den individuelle kliniske studieplan og evalueringsskema fra Sygeplejerskeuddannelsen i Århus. Udarbejdet af de kliniske vejledere og uddannelsesansvarlig i Ambulatorium for Mani og Depression, september Ledelsesansvarlig, Tine Nyegaard Hansen. Godkendt af sygeplejerskeuddannelsen:, november 2012 Side 9 af 9

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 4. semester Klinik for PTSD og Transkulturel Psykiatri 1 Klinisk studieplan Den kliniske studieplan giver dig en præsentation af det kliniske uddannelsessted,

Læs mere

Modul 8 Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Modul 8 Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Klinik for PTSD og Transkulturel psykiatri er tilknyttet afdeling Q, Århus Universitetshospital, Risskov og hører ind

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan. 6. semester. Afdeling Q Ambulatorium for Mani og Depression Risskov

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan. 6. semester. Afdeling Q Ambulatorium for Mani og Depression Risskov Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 6. semester Afdeling Q Ambulatorium for Mani og Depression Risskov 1. Klinisk studieplan Den kliniske studieplan giver dig en præsentation af det kliniske

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Center for bostøtte i eget hjem i består af 4 centre i hhv. Syd, Nord, Vest og Centrum, der har fælles ledelse ved centerleder

Læs mere

Generel klinisk studieplan - Modul 8 Aarhus Universitetshospital, Risskov Afdeling M, M-Ambulatoriet

Generel klinisk studieplan - Modul 8 Aarhus Universitetshospital, Risskov Afdeling M, M-Ambulatoriet Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering M-ambulatoriet er organisatorisk placeret under afdeling M, som er afdeling for organiske psykiske lidelser og akutmodtagelse.

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Afsnit M2 er organisatorisk placeret under Region Midtjylland, Aarhus Universitets Hospital, Risskov, Afdeling M. Afdeling

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Århus Universitetshospital, Risskov hører under Psykiatri og Social Midtjylland. Yderligere oplysning om psykiatrien i

Læs mere

Patient/borger kategorier Overordnet har ambulatoriet 2 målgrupper, henholdsvis den almenpsykiatriske og den socialpsykiatriske.

Patient/borger kategorier Overordnet har ambulatoriet 2 målgrupper, henholdsvis den almenpsykiatriske og den socialpsykiatriske. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering er tilknyttet og hører ind under Psykiatri og Social, Region Midtjylland. Hospitalet er inddelt i 5 afdelinger: Afdeling

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Center for bostøtte i eget hjem i Århus Kommune består af 4 centre i henholdsvis Syd, Nord, Vest og Centrum. De sygeplejestuderende

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 4. semester Ambulatorium for Mani og Depression Afdeling Q Aarhus Universitetshospital Risskov 1 Klinisk studieplan Den kliniske studieplan giver dig en

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering M-ambulatoriet er organisatorisk placeret under afdeling M, som er afdeling for organiske psykiske lidelser og akutmodtagelse.

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 4. semester Ambulant Psykoseenhed Afdeling P Aarhus Universitetshospital, Risskov 1 Klinisk studieplan Den kliniske studieplan giver dig en præsentation

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 6. semester Ambulant Psykoseenhed Team NV & SC Afdeling P Aarhus Universitetshospital, Risskov 2 1. Klinisk studieplan Den kliniske studieplan giver dig

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering De kliniske undervisningssteder hører under Psykiatri og Social området i Region Midtjylland, og er tilknyttet Århus Universitetshospital

Læs mere

Generel klinisk studieplan Aarhus Kommune Socialpsykiatri og Udsatte Voksne Center for Akut- og Opsøgende Indsatser Det Opsøgende Team.

Generel klinisk studieplan Aarhus Kommune Socialpsykiatri og Udsatte Voksne Center for Akut- og Opsøgende Indsatser Det Opsøgende Team. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering hører under driftsområdet for. Teamet er organiseret i Socialforvaltningen, som er en del af Social- og Beskæftigelsesforvaltningen

Læs mere

Modul 8 Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Modul 8 Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Afdeling P, som er afdeling for psykoser Aarhus Universitetshospital Risskov (AUHR), tilbyder behandling til patienter

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering hører under Region Midtjylland. Almenpsykiatrien er opdelt i en række afdelinger: Affektiv Afdeling, der består af sengeafsnittene

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering hører under Region Midtjylland. Almenpsykiatrien er opdelt i 2 afdelinger, N og S. Desuden findes specialafdelingerne

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering i Odder er en del af s Ældreservice. I kommunens ældreservice indgår to plejecentre Stenslund og Bronzealdervej, hjemmeplejen

Læs mere

Modul 8: Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Modul 8: Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Psykiatrisk Sengeafsnit Thisted, Korsgade 18, 7700 Thisted - tlf. 97643060. Almen psykiatrisk sengeafsnit under Klinik

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering hører under Psykiatri og Social Region Midtjylland. Almenpsykiatrien er opdelt i: Affektiv Afdeling med sengeafsnittene

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Afdelingsledelsen i afdeling Q består af ledende overlæge Poul Erik Buchholtz og oversygeplejerske Asger Bjerre. Der er

Læs mere

Modul 8 Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Modul 8 Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Småbørns- og Skolebørns afsnittene i Herning er en del af BUC, Region Midt. Vi er beliggende på Hospitalsenheden Vest,

Læs mere

Du kan læse mere om Psykiatriplanen og statusfolderen på dette link:

Du kan læse mere om Psykiatriplanen og statusfolderen på dette link: Beskrivelse af uddannelsesforhold i relation til grunduddannelserne. Den første side beskriver generelle forhold i Psykiatrien Region Sjælland. Resten af dokumentet beskriver forhold i: Distriktspsykiatrisk

Læs mere

Generel klinisk studieplan

Generel klinisk studieplan Regionspsykiatri Horsens, ambulatorium for psykoser og personlighedsforstyrrelser Modul 8 Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Regionspsykiatri Horsens Sundvej

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Hjemme- og Sygeplejen i Odder er en del af s Ældreservice. I Ældreservice er Hjemme- og Sygeplejen integreret med både

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Afdeling Q har en afdelingsledelsen, der består af ledende overlæge Poul Erik Buchholtz og oversygeplejerske Asger Bjerre.

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering hører under Psykiatri og Social Midtjylland. Yderligere oplysning om psykiatrien i Region Midtjylland kan findes på www.sundhed.dk.

Læs mere

Patienterne indlægges til udredning, behandling og planlægning af efterbehandling.

Patienterne indlægges til udredning, behandling og planlægning af efterbehandling. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering De kliniske undervisningssteder hører under Psykiatri og Social området i Region Midtjylland, og er tilknyttet Århus Universitetshospital

Læs mere

Generel Klinisk Studieplan

Generel Klinisk Studieplan VIA University College Sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg Generel Klinisk Studieplan For modul nr. 8 For Afsnit U1 & U2 på Børnepsykiatrisk Afd. BUC Herning Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige

Læs mere

Modul 8: Psykisk syge patienter og borgere og udsatte grupper. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Modul 8: Psykisk syge patienter og borgere og udsatte grupper. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Værestedet er for folk med psykisk lidelse og/eller socialt ensomme. Vi startede i 2006 og er nu under Thsited kommune

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 6. semester Psykiatrisk Ambulatorium Klinik H2 Regionspsykiatrien Horsens Sundvej 30 8700 Horsens Tlf 78475000 1 Klinisk uddannelsesplan Den kliniske studieplan

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan kk Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 6. semester For Klinik for Mave- og Tarmsygdomme, RH Silkeborg, HE Midt Udarbejdet: Juni 2017 Klinisk studieplan Den kliniske studieplan giver dig en

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan Modul 12 Psykose Afdelingen, Opus Århus Universitetshospital, Risskov Marts 2017 1 Klinisk studieplan Den kliniske studieplan giver dig en præsentation

Læs mere

Generel klinisk studieplan

Generel klinisk studieplan Regionspsykiatri Horsens, afsnit O2 Modul 8 Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Regionspsykiatri Horsens Sundvej 30 8700 Horsens Afsnit O2 Telefon: 78 47

Læs mere

M-ambulatoriet er organisatorisk placeret under afdeling P, som er afdeling for psykoser.

M-ambulatoriet er organisatorisk placeret under afdeling P, som er afdeling for psykoser. Organisatorisk placering M-ambulatoriet er organisatorisk placeret under afdeling P, som er afdeling for psykoser. Århus Universitetshospital, Risskov er inddelt i 4 afdelinger: som er afdeling for psykoser,

Læs mere

Generel klinisk studieplan. Daghospitalet Viborg. Modul 8: Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper

Generel klinisk studieplan. Daghospitalet Viborg. Modul 8: Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Daghospitalet Viborg Søndersøparken 1, kld. Daghospitalet Skive Kompagnigade 11B 8800 Viborg 7800 Skive Daghospitalet

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Afdeling Q s ledelse består af overlæge Poul Erik Buchholtz og oversygeplejerske Asger Bjerre. Der er en tilhørende administrativ

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 4. semester. Botilbuddet Harebakken Favrskov Kommune

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 4. semester. Botilbuddet Harebakken Favrskov Kommune Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 4. semester Botilbuddet Harebakken Favrskov Kommune 1 Klinisk uddannelsesplan Den kliniske studieplan giver dig en præsentation af det kliniske uddannelsessted,

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 6. semester Regionshospital Randers Akut Afdeling 1 Klinisk uddannelsesplan Den kliniske studieplan giver dig en præsentation af det kliniske uddannelsessted,

Læs mere

Modul 8: Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Modul 8: Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Gerontopsykiatrisk team Søndersøparken 1, 1 etage 8800 Viborg Tlf 7847 4297 Psykiatri og Social i Region Midtjylland varetager

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan. 6. semester

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan. 6. semester Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 6. semester For ambulatorium for mave/tarmsygdomme, RH Viborg, HE Midt Udarbejdet: Juni 2017 Klinisk studieplan Den kliniske studieplan giver dig en præsentation

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Center for Alkoholbehandling (CfA) hører under, som er en af de tre søjler i Socialforvaltningen i. Socialforvaltningen

Læs mere

Beskrivelse af uddannelsesforhold for sygeplejestuderende Børne- og ungdomspsykiatrisk klinik Næstved

Beskrivelse af uddannelsesforhold for sygeplejestuderende Børne- og ungdomspsykiatrisk klinik Næstved Beskrivelse af uddannelsesforhold for sygeplejestuderende Børne- og ungdomspsykiatrisk klinik Næstved Adresse: Rådmandsengen 1A, 4700 Næstved Kontakt i afsnittet: Uddannelsesansvarlig sygeplejerske: Hanne

Læs mere

BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESSTED

BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESSTED BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESSTED ÆLDREPSYKIATRISK TEAM VORDINGBORG Uddannelsesansvarlig sygeplejerske: Lene Månsson Hansen Ældrepsykiatrisk Team Vordingborg Færgegårdsvej 15, 4760 Vordingborg Telefon

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 6. semester Sengeafsnit for psykotiske lidelser, P2, 2. etage Søndersøparken 1, 8800 Viborg 1 Klinisk uddannelsesplan Den kliniske studieplan giver dig

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Organisering af afdeling Q består af afdelingsledelsen; Ledende overlæge Poul Erik Buchholtz og oversygeplejerske Asger

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 2. semester Regionshospitalet Randers Akutafdeling 1 Klinisk uddannelsesplan Den kliniske studieplan giver dig en præsentation af det kliniske uddannelsessted,

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan. 6. semester. For Klinik for Gigt- og Bindevævssygdomme RH Silkeborg, HE Midt

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan. 6. semester. For Klinik for Gigt- og Bindevævssygdomme RH Silkeborg, HE Midt Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 6. semester For Klinik for Gigt- og Bindevævssygdomme RH Silkeborg, HE Midt Udarbejdet: Juni 2017 Klinisk studieplan Den kliniske studieplan giver dig

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 4. semester Børneafdelingen Regionshospitalet Randers 1 Klinisk uddannelsesplan Den kliniske studieplan giver dig en præsentation af det kliniske uddannelsessted,

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Aarhus Universitetshospital Risskov hører under Psykiatri og Social Region Midtjylland. Yderligere oplysning om psykiatrien

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 4. semester Skolebørnsafsnit C, Ambulatorie, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center 1 Klinisk studieplan Den kliniske studieplan giver dig en præsentation

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 4. semester Perron 4. (Bo og værested for socialt udsatte) Jernbanegade 4D 8900 Randers C. 1 Klinisk uddannelsesplan Den kliniske studieplan giver dig

Læs mere

Modul 8: Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Modul 8: Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Dragskilde er et midlertidigt døgndækket trænings- og bosted for yngre mennesker med en lidelse i sindet. Dragskilde er

Læs mere

Introduktion til klinisk undervisning på Hospitalsenhed Midt for sygeplejestuderende

Introduktion til klinisk undervisning på Hospitalsenhed Midt for sygeplejestuderende Introduktion til klinisk undervisning på Hospitalsenhed Midt for sygeplejestuderende Hospitalsenhed Midt HR, uddannelse Sygeplejerskeuddannelsen Klinisk undervisning og introduktion I dine kliniske undervisningsperioder

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

Afdelings- og funktionsbeskrivelse for overlæge Afdeling Q for Depression og Angst, Århus Universitetshospital Risskov

Afdelings- og funktionsbeskrivelse for overlæge Afdeling Q for Depression og Angst, Århus Universitetshospital Risskov Afdelings- og funktionsbeskrivelse for overlæge Afdeling Q for Depression og Angst, Århus Universitetshospital Risskov Afdeling for Depression og Angst indgår som en del af Aarhus Universitetshospital

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering er en afdeling med landsdelsfunktion. Afdelingen modtager endvidere patienter med intern medicinske sygdomme fra lokalområdet.

Læs mere

MODUL 8 teoretisk del Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper

MODUL 8 teoretisk del Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje MODUL 8 teoretisk del Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper 4. semester Hold September 2012 X Lektionsplan Modul 8 Teoretisk del 25. marts 2014

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

Modul: 8 Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Modul: 8 Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Det kliniske undervisningssted hører under Psykiatri og Social området i Region Midtjylland, og er tilknyttet Aarhus Universitetshospital

Læs mere

Generel Klinisk Studieplan: Døgnhus Thy-Mors Korsgade 18, 7700 Thisted

Generel Klinisk Studieplan: Døgnhus Thy-Mors Korsgade 18, 7700 Thisted Den Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Generel Klinisk Studieplan: Døgnhus Thy-Mors Korsgade 18, 7700 Thisted Modul 8 - Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Beskrivelse

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 6. semester Regionshospital Randers Anæstesiologisk afdeling 1 Klinisk uddannelsesplan Den kliniske studieplan giver dig en præsentation af det kliniske

Læs mere

Modul 8: Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper

Modul 8: Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Regionspsykiatrien Viborg-Skive Sengeafsnit for intensiv behandling og observation Søndersøparken 1, 3 etage 8800 Viborg

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse 07/2016 modul 12 Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse... 4 2.1 Varighed... 4 2.2 Særlige

Læs mere

Beskrivelse af uddannelsesforhold for sygeplejestuderende

Beskrivelse af uddannelsesforhold for sygeplejestuderende Beskrivelse af uddannelsesforhold for sygeplejestuderende Børne-og Ungdomspsykiatrisk klinik 1 Ny Østergade 12 4000 Roskilde Kontakt i afsnittet: Uddannelsesansvarlig sygeplejerske: Christina Thøgersen

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering er et midlertidigt bo- og rehabiliteringstilbud i henhold til lov om social service 107. Det har eksisteret siden 1998.

Læs mere

BESKRIVELSE AF DET KLINISKE UNDERVISNINGSSTED OG AF DET KLINISKE UNDERVISNINGSFORLØB

BESKRIVELSE AF DET KLINISKE UNDERVISNINGSSTED OG AF DET KLINISKE UNDERVISNINGSFORLØB BESKRIVELSE AF DET KLINISKE UNDERVISNINGSSTED OG AF DET KLINISKE UNDERVISNINGSFORLØB Region Sjælland Psykiatrien Vest Psykiatrisk Akut Modtagelse (PAM) Fælledvej indgang 42 4200 Slagelse Tlf. 58 55 93

Læs mere

Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse

Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2012 Modulets tema og læringsudbytte Selvstændig professionsudøvelse Tema: Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Modulet retter

Læs mere

Pakkeforløb Regionsfunktionsniveau og højt specialiseret niveau

Pakkeforløb Regionsfunktionsniveau og højt specialiseret niveau Aarhus Universitetshospital, Risskov Afdeling Q Afdeling for Depression og Angst Skovagervej 2 DK-8240 Risskov Tel. +45 784 72100 www.regionmidtjylland.dk Pakkeforløb Regionsfunktionsniveau og højt specialiseret

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 4. Semester Odder Kommune Psykiatri-klinikken 1 Klinisk studieplan Den kliniske studieplan giver dig en præsentation af Hjemmesygeplejen i Sundhed & Omsorg

Læs mere

Psykiatrisk Afdeling Kolding-Vejle Praktikstedsbeskrivelse Gerontopsykiatrisk Team Lillebælt

Psykiatrisk Afdeling Kolding-Vejle Praktikstedsbeskrivelse Gerontopsykiatrisk Team Lillebælt Psykiatrisk Afdeling Kolding-Vejle Praktikstedsbeskrivelse Gerontopsykiatrisk Team Lillebælt kontaktperson Susanne Vakker Maass, uddannelseskoordinator Voksenpsykiatrisk afd. Kolding-Vejle Januar 2013

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Afsnit D er en del af Børne- og Ungdomspsykiatrisk Regionscenter (BUC) i Risskov. Afsnit D er et specialafsnit for børn

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering M3 er placeret på Aarhus Universitets Hospital, Risskov og er organisatorisk en del af afdeling M, Afdelingen for organiske

Læs mere

Psykiatrisk Syd Psykiatrisk Klinik Næstved Ramsherred 1. 1sal, Næstved

Psykiatrisk Syd Psykiatrisk Klinik Næstved Ramsherred 1. 1sal, Næstved Beskrivelse af uddannelsesforhold for sygeplejestuderende Psykiatrisk Syd Psykiatrisk Klinik Næstved Ramsherred 1. 1sal, Næstved Kontakt i afsnittet: Uddannelsesansvarlig sygeplejerske: Lonnie Hougaard

Læs mere

Beskrivelse af uddannelsesforhold for sygeplejestuderende

Beskrivelse af uddannelsesforhold for sygeplejestuderende Beskrivelse af uddannelsesforhold for sygeplejestuderende Afdeling for børn og ungdomspsykiatri, B og U psykiatrisk klinik 2 Kontakt i afsnittet: Uddannelsesansvarlig sygeplejerske: Gitte Moth Mailadresse:

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 6. Semester Sønderparken Specialområde Socialpsykiatri Voksne Søndergade 21 8783 Hornsyld Tlf.: 78476450 1 Klinisk studieplan Den kliniske studieplan giver

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering hører under Psykiatri og Social Region Midtjylland. Yderligere oplysning om psykiatrien i Region Midtjylland kan findes

Læs mere

PRÆSENTATION AF FORLØB I VALGMODUL 13

PRÆSENTATION AF FORLØB I VALGMODUL 13 PRÆSENTATION AF FORLØB I VALGMODUL 13 2014-10-01 Valgmodulets titel : Patient- og pårørendeinddragelse i psykiatrien Klinisk undervisningssted: Aarhus Universitetshospital, Risskov og Børne- og Ungdomspsykiatrisk

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan. 3. semester

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan. 3. semester Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 3. semester Akut Sengeafsnit, ASA Regionshospitalet Herning Gl. Landevej 61, 7400 Herning Tlf: 78432000 1 Klinisk uddannelsesplan Den kliniske studieplan

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 2. semester Regionshospitalet Randers Kirurgisk Center 1 Klinisk uddannelsesplan Den kliniske studieplan giver dig en præsentation af det kliniske uddannelsessted,

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Undervisningssted P3, Regionspsykiatrien Vest, Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Psykiatrisk dagafdeling, P3 er en enhed i regionspsykiatrien Vest, som

Læs mere

Modul 8: Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Modul 8: Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Regionspsykiatrien -Skive Psykoseafsnit 2. etage Søndersøparken 1 8800 Regionspsykiatrien -skive er en del af Region Midtjyllands

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Afsnit R3 er et af 3 retspsykiatriske sengeafsnit under Retspsykiatrisk Afdeling, hvorunder også hører R- Ambulatorium

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Gerontopsykiatrisk team Søndersøparken 1, 1 etage 8800 Viborg Tlf. 7847 4297 Psykiatri og Social i Region Midtjylland

Læs mere

Beskrivelse af uddannelsesforhold for sygeplejestuderende

Beskrivelse af uddannelsesforhold for sygeplejestuderende Beskrivelse af uddannelsesforhold for sygeplejestuderende Distriktspsykiatri for Ældre og hukommelsesklinik Psykiatrien, Afdelingen for specialfunktioner Trekronercentervej 57, 2sal 4000 Roskilde Tlf.

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed 04/2016 - Modul 11 Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed... 4 2.1 Varighed... 4 2.2 Særlige forhold...

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan. 6. semester

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan. 6. semester Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 6. semester For Endokrinologisk ambulatorium, RH Viborg, HE Midt Udarbejdet: Juni 2017 Klinisk studieplan Den kliniske studieplan giver dig en præsentation

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper - gældende indtil 05.02.2012 Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte

Læs mere

Modul 4 Grundlæggende klinisk virksomhed

Modul 4 Grundlæggende klinisk virksomhed Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2011 Modulbetegnelse, tema og læringsudbytte Grundlæggende klinisk virksomhed Tema: Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed Modulet

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 6. semester Psykiatrisk sengeafsnit O1 Regionspsykiatri Horsens Sundvej 30 8700 Horsens Telefon: 78475010 1 Klinisk studieplan Den kliniske studieplan

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Rusmiddelcenter Skive Resenvej 10 A 7800 Skive Hjemmeside: www.rusmiddelcenterskive.dk Rusmiddelcenteret er en del af

Læs mere

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Uddannelsesregion Syd PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Klinisk uddannelsesvejleder tilknyttet afsnittet Navn: Anne Kamuk m.fl Beskrivelse af uddannelsesstedet

Læs mere

Beskrivelse af uddannelsesforhold for sygeplejestuderende

Beskrivelse af uddannelsesforhold for sygeplejestuderende Beskrivelse af uddannelsesforhold for sygeplejestuderende Distriktspsykiatrien Havnevej 7 4000 Roskilde Kontakt i afsnittet: Uddannelsesansvarlig sygeplejerske: Helle Tellerup Mailadresse: hbte@regionsjaelland.dk

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering er en afdeling med landsdelsfunktion. Afdelingen modtager endvidere patienter med intern medicinske sygdomme fra lokalområdet.

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 6. Semester Sønderparken Specialområde Socialpsykiatri Voksne Søndergade 21 8783 Hornsyld Tlf.: 78476450 1 Klinisk studieplan Den kliniske studieplan giver

Læs mere

Kvalitetsstandard for klinisk undervisning af studerende på uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje

Kvalitetsstandard for klinisk undervisning af studerende på uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje Kvalitetsstandard for klinisk undervisning af studerende på uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje Formål med klinisk undervisning Tilbyde studerende på modul 6, 11 og 12 på uddannelsen til professionsbachelor

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 4. semester Specialcenter Baunegården, Bjerggårdsvej 5, Tebstrup 8660 Skanderborg Landsbyen Sølund Dyrehaven 10, 8660 Skanderborg 1 Klinisk uddannelsesplan

Læs mere