Ringkjøbing Amt Kvalitetsafdelingen for Sundhedsvæsenet. Audit af individuelle genoptræningsplaner 2003

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ringkjøbing Amt Kvalitetsafdelingen for Sundhedsvæsenet. Audit af individuelle genoptræningsplaner 2003"

Transkript

1 Ringkjøbing Amt Kvalitetsafdelingen for Sundhedsvæsenet Audit af individuelle genoptræningsplaner 00 Else Rose Hjortbak Kvalitetskonsulent Februar 00

2 Indhold Side Resumé Indledning/baggrund Resultatopgørelse Begrundelse for genoptræning Planlagt genoptræning og opfølgende kontrol Funktionsniveau forud for indlæggelse og nuværende funktionsniveau Forventet funktionsniveau efter endt genoptræning Bemærkninger Underskrivelse Supplerende spørgsmål stillet til den interne audit Generelle betragtninger over individuelle genoptræningsplaner Kommentarer fra deltagerne til det at foretage en audit af genoptræningsplaner Hvordan er det gået siden sidste audit Bilag. Audit opgørelse fra intern audit Bilag. Tabeloversigt over ekstern audit Rapport: Audit af Genoptræningsplaner er udarbejdet af Kvalitetsafdelingen for Sundhedsvæsenet i Ringkjøbing Amt, feb. 00 Trykt i Ringkjøbing Amt Kan rekvireres ved henvendelse til Kvalitetsafdelingen for Sundhedsvæsenet, Herning Sygehus, 700 Herning, tlf eller downloades fra Kvalitetsafdelingen for Sundhedsvæsenet Side af

3 Resumé Formålet med denne audit af individuelle genoptræningsplaner er at vurdere udfyldelsen af skemaerne til genoptræningsplaner og vurdere, om de er udformet, så de lever op til vejledning i at udfylde genoptræningsplaner. Denne audit er gennemført ved årsskiftet 00/00. Audit er gennemført af et internt panel bestående af fysioterapeuter og ergoterapeuter ved sygehusene i Ringkjøbing Amt og et eksternt panel bestående af terapeuter og sygeplejersker fra det primærkommunale område. Materialet er individuelle genoptræningsplaner udtrukket repræsentativt fra PAS systemet. 9 af de genoptræningsplaner udgår af undersøgelsen. Mere end halvdelen udgår fordi de ikke var udfyldt ud fra skemaet for individuel genoptræningsplan, men planen var blot skrevet som tekst i journalen; andre planer udgik, fordi de var standardplaner, men var blevet registreret som individuelle og enkelte var udfyldt ud fra gamle skemaer. Intern audit har vurderet alle planer og ekstern audit har vurderet et mindre udpluk heraf. Resultatet viser at udlevering af plan til patient, videregivelse af planen, underskrivelse af både sundhedspersonale og patient er udfyldt i alle planerne. Kontaktpersoner på sygehuset, patientens sygdom, hvilken type og tidspunktet for genoptræning patienten henvises til samt aftaler med kommunen og opfølgende kontrol er udfyldt i omkring ¾ af planerne. Behandlingsvarighed og bemærkninger til planen er påført i ca. havdelen af planerne. Funktionsniveau, mål, plan er vurderet temmelig forskelligt af de to audit. Intern audit vurderer udfyldelsen til mellem 90-00%, hvor ekstern vurderer det påført mellem og 70%. Sproget i planerne er kun i ca. ¾ af planerne forståelige for patienten, og problemet med de resterende er latinske ord og faglige forkortelser. Patientens genoptræning er angivet i ¼ af epikriserne. Auditeringen viste, at der siden sidste audit er sket fremgang indenfor kontakt til sygehuspersonaleog underskrivelse af planer. Sproget og udfyldelse i epikrisen er uændret på ca. ¼ del. Funktionsniveau, mål og plan scorer lavere. Ud fra undersøgelsen kan der peges på flere indsatsområder : Fortsat optimering af registreringspraksis af genoptræningsplaner i PAS-systemet og epikriser Revidering af skemaer til genoptræningsplanerne samt præcisering af definitioner af begreber Bedring af den sproglige fremstilling i planerne Forbedring af kommunikation mellem sygehus og kommune koordineret med den øvrige udskrivningspraksis. Kvalitetsafdelingen for Sundhedsvæsenet Side af

4 Indledning /baggrund Efter indførelse af genoptræningsplaner blev det i juni 00 besluttet, at der en gang årligt skulle gennemføres en audit på udfyldelse af genoptræningsplaner. Den første audit blev gennemført i oktober måned 00 af de ledende terapeuter ved de sygehuse i Ringkjøbing Amt. Denne audit blev gennemført ved årsskiftet 00/00 og bestod af en intern audit med fysio- og ergoterapeuter ved de sygehuse samt en ekstern audit som bestod af fysio- og ergoterapeuter og sygeplejersker fra primærkommunerne. Notatet: implementering og dokumentation af genoptræningsplaner indholder eksplicitte kriterier for udfyldelse af genoptræningsplaner. Disse har sammen med skemaet til genoptræningsplaner dannet baggrunden for denne audit. Intern og ekstern audit blev foretaget ud fra samme skabelon, dog med lidt færre spørgsmål til den eksterne audit. Genoptræningsplanerne er udtrukket ud fra PAS systemet ud fra følgende kriterier, at de skal være registreret som individuel genoptræningsplan, der skal være en procentvis fordeling efter antal genoptræningsplaner fra matrikler, afdelinger, indlagte og ambulante patienter fra august måned 00 og bagud. Der er udtrukket genoptræningsplaner til den interne audit: på hvert af de store sygehuse og på hvert af de små sygehuse. Ud af genoptræningsplanerne til intern audit er der udtrukket til den eksterne audit. Resultatopgørelse. 9 af de udtagne genoptræningsplaner bortfalder, fordi der ikke er udarbejdet genoptræningsplan ud fra de vedtagne regler. I journalen står skrevet, at der foreligger en individuel genoptræningsplan, og det er registreret i PAS systemet; men genoptræningen er ikke beskrevet i den vedtagne skemaform. Nogle af disse planer er beskrevet som en plan i journalen (specielt for det kirurgiske område), og der er sendt et brev til patienten indeholdende fremtidigt forventet funktionsniveau samt en plan for genoptræning. Enkelte af de 9 planer var fejlregistreret som individuelle i stedet for som standard, og andre var udfyldt ud fra den tidligere udgave af genoptræningsskemaer. Den efterfølgende opgørelse gælder for de resterende patienter, hvor der er skrevet en individuel genoptræningsplan ud fra det givne skema. Enkelte af disse planer er vurderet uden adgang til journal og epikrise, som ikke var tilgængelig af forskellige årsager. Eftersom intern audit bygger på genoptræningsplaner og ekstern audit bygger på genoptræningsplaner, er der en naturlig usikkerhed i procentsatserne ved optælling af resultater. Ved rimelig overensstemmelse i vurderingerne mellem intern og ekstern audit fremlægges et gennemsnit i resultatopgørelsen. Foreligger der større forskel mellem de to vurderinger, er vurderingerne vist for hver audit. For præcise opgørelser fra de to audit henvises til bilag : dataopgørelse for intern og bilag : dataopgørelse for ekstern audit Auditdeltagerne havde mulighed for at kommentere deres audit svar ganske kort. Disse kommentarer er medtaget under de enkelte kategorier. Kvalitetsafdelingen for Sundhedsvæsenet Side af

5 Begrundelse for genoptræning Kontaktlæge, kontaktfysioterapeut, kontaktergoterapeut, egen og ordinerende læge påført planen Patientens sygdom påført planen Diagnose/sygdom skrevet i et sprog der er forståeligt for patienten Bilag,; Tabel 7%-9% 00% % Kommentar: Terapeuter mangler lægelige oplysninger om patienten. Disse oplysninger var beskrevet i den gamle status. Planlagt genoptræning og opfølgende kontrol Hvilken genoptræning patienten skal have og hvor Tidspunktet for igangsættelse at træning Behandlingsvarighed Specifikke aftaler med kommunen Opfølgende kontrol Bilag,; Tabel 90% 70% %. % 7% Kommentarer: I hovedparten er sat eller flere krydser til forskellige former for genoptræning. Forslag: Der mangler en afkrydsningsmulighed, hvis patienten skal fortsætte træningen på et andet sygehus. Forslag til at der under - opfølgning ved sygehusterapeut - indføjes plads til at skrive, om opfølgning foregår ved et hjemmebesøg. Funktionsniveau forud for indlæggelse og nuværende funktionsniveau Funktionsniveau forud for indlæggelsen Funktionsniveau skrevet i et sprog forståeligt for patienten Nuværende funktionsniveau Nuværende funktionsniveau skrevet i et forståeligt sprog for patienten Bilag,; Tabel +. Intern audit 00% % 00% 9% Ekstern audit 7% 7% % % Kommentar: Der er stor forskel i vurderinger af funktionsniveau forud for indlæggelse og det nuværende funktionsniveau. Grunden hertil er, at ekstern audit vurderede, at det skrevne i planen ikke var en beskrivelse af funktionsniveauet ud fra vejledningen i at udfylde genoptræningsplanen. Forslag : funktionsniveau beskrives som f.eks. forflytninger, gangfunktion, ADL. Forslag : præcisering af funktionsniveau i vejledningen og i skemaet som f.eks. forflytninger, gangfunktion, ADL (primær/sekundær/tertiær) og kognitive funktioner. Kvalitetsafdelingen for Sundhedsvæsenet Side af

6 Forventet funktionsniveau efter endt genoptræning Mål for genoptræning Mål skrevet i et for patienten forståeligt sprog Plan for genoptræning Plan skrevet i et for patienten forståeligt sprog Bilag,; Tabel Intern audit 9% % 9% 9% Ekstern audit % 7% 7% 79% Kommentar: Forskellene for mål og plan skyldes, at ekstern audit vurderer, at de mål og planer der er beskrevet, ikke opfylder mål og planer ud fra vejledning i at udfylde genoptræningsplanen. For en stor del af genoptræningsplanerne mangler der under rubrikken om plan for genoptræning en tydeligere markering i skemaet af, hvordan, hvor og hvornår genoptræningen skal foregå. Desuden er der usikkerhed på forskellen mellem plan og bemærkninger. Bemærkninger Bemærkninger Bemærkninger påført i et sprog forståeligt for patienten Planen udleveret til patienten Patienten har givet tilladelse til at viderebringe planen Bilag,; Tabel % % 9% 9% Kommentar: Det er ikke et mål, at der skal være bemærkninger i alle tilfælde. Det kan være irrelevant for patienten at påføre bemærkninger. Underskrivelse Plan underskrevet af sundhedspersonale 00% Plan underskrevet af patienten 9% Bilag,; Tabel 7 Grundet anonymisering er underskrivelse kun vurderet at intern audit. Supplerende spørgsmål stillet til den interne audit Er de foreslåede afkrydsningsmuligheder under Planlagt genoptræning dækkende Er de foreslåede afkrydsningsmuligheder under Opfølgende kontrol dækkende Er det påført i epikrisen, hvilken genoptræning patienten skal fortsætte med Bilag,; Tabel : % % % % % % Ikke besvaret % % % Svarene antyder, at svarkategorierne vedrørende planlagt genoptræning og opfølgende kontrol ikke er dækkende. Kvalitetsafdelingen for Sundhedsvæsenet Side af

7 Generelle kommentarer fra intern og ekstern audit til selve skemaet Patienten er målgruppe for genoptræningsplanen, men i udfyldelse af planerne skrives der i. person. Det foreslås at du-formen anvendes, hvilket måske vil mindske fagsprog. Det er problematisk med sproglige forkortelser og latinske diagnoser i genoptræningsplanerne, fordi det er uforståeligt for patienten. Det er meget svært med håndskrevne genoptræningsplaner, fordi de er svære at læse. På det fortrykte skema er rubrikkerne grå, hvilket betyder, at det er svært at se, hvad der står, og specielt hvis de fotokopieres. Det anbefales, at teksten står på hvid baggrund. Der efterlyses en ekstra rubrik i skemaet for at kunne oplyse om, der er udleveret hjælpemidler. Generelle betragtninger over individuelle genoptræningsplaner Terapeuterne føler ansvar for genoptræningsplanerne. Terapeuterne skal minde lægerne om at ordinere genoptræning i journalerne. Der er stadig usikkerhed om retningslinierne for, hvornår det er en standardplan, og hvornår der er en individuel plan, der skal laves. Det er svært at skelne mellem genoptræning og vedligeholdelsestræning. Der er et ønske om at genoptræningsplanen også skal kunne bruges, når det drejer sig om vedligeholdelsestræning, som er en kommunal opgave. Det er et stort ønske, at patientens hjemkommune orienteres, når en patient udskrives med en individuel genoptræningsplan. Dette sker ikke altid i dag, selv om patienten skriver under på, at planen må videregives til kommune. Dette suppleres med et ønske om orientering til kommunen, når ældre patienter på over f.eks. 70 år/ eller er svagelige udskrives med en standardplan. Sygehuset opfordres til at være mere omhyggelige i deres vurdering af, om det ældre menneske selv kan træne efter udskrivelse. For mange ældre borgere er det et problem efter udskrivelse at skulle træne i sygehusregi. De bruger ofte en ½ dag eller mere for 0-0 minutters træning. Patienter, som efter udskrivelse fra sygehus først må påbegynde genoptræningen efter et stykke tid, kan blive glemt i systemet. Det kan f.eks. være genoptræning efter et brud med efterfølgende gipsning. Der savnes en mere aktiv kommunikation om disse patienter, så genoptræningen iværksættes på det aftalte tidspunkt. Der bliver sat spørgsmål ved, hvorfor patienter skal betale for praktiserende fysioterapeut, når sygehuset er forpligtet til at yde genoptræning i forbindelse med udskrivelse. Der gives eksempler på, at der til enkelte specialafdelinger i kommuner ikke udarbejdes individuelle genoptræningsplaner til patienter, der udskrives til venteophold. Det medfører, at der investeres mange ressourcer i at tage kontakt til sygehuset og for at få den fornødne information om disse patienters behov. Kvalitetsafdelingen for Sundhedsvæsenet Side af

8 Kommentarer fra deltagerne til det at foretage en audit af genoptræningsplaner Deltagere ved begge audit har givet udtryk for at det har været meget givende selv at foretage en audit. Auditdeltagere oplyser: Det har været fint at lave audit på den her måde. Vi har også fundet ud af, at der er behov for at bruge noget tid her hos os på at gennemgå genoptræningsskemaet sammen med alle terapeuterne, så vi kan blive mere enige om, hvad de enkelte felter skal indeholde. Hvordan er det gået siden audit oktober 00? Fremgangsmåden ved de audit har ikke været ens, men det kan konkluderes, at der er sket en positiv udvikling i udfyldelsen af hvilket center, sygehus og afsnit patienten kommer fra. Flere af planerne er underskrevet af henholdsvis sundhedspersonale og patient. Funktionsniveau, mål og plan vurderes lavere i denne audit i forhold til audit fra år 00, dette skyldes sandsynligvis at vejledningen i at udfylde genoptræningsplanerne som vurderingsgrundlag har vægtet mere denne gang. Der har ikke været fremgang i antallet af epikriser med beskrivelse af patientens genoptræningsbehov, det ligger stadig på %. Sproget i genoptræningsplanen skal være forståeligt for patienten, hvilket blev vurderet dårligere ved audit 00/00 end tidligere. Dette kan skyldes, at audit indenfor dette område har været meget mere nuanceret denne gang end ved audit år 00. Kvalitetsafdelingen for Sundhedsvæsenet Side 7 af

9 Bilag. Audit opgørelse fra intern audit. Totalt antal genoptræningsplaner: Tabel Kontaktpersoner Er patientens kontaktlæge påført? Er patientens kontakt fysioterapeut påført? Er patientens kontakt ergoterapeut påført? Er patientens egen læge påført? Er diagnose/sygdom beskrevet? Er sproget forståeligt for patienten? Er den ordinerende læge påført? Tabel Planlagt genoptræning Er der sat x ved den genoptræning, patienten skal have? Er der kun sat X? Er tidspunktet for forventet igangsættelse af træning beskrevet? Er forventet behandlingsvarighed beskrevet? Er det påført, om der er specifikke aftaler med kommunen? Hvis JA, er der da angivet et navn? Er der sat kryds ved opfølgende kontrol? ikke relevante ikke besvaret Tabel Funktionsniveau forud for indlæggelse Er funktionsniveauet forud for indlæggelsen beskrevet? Er funktionsniveauet forud for indlæggelse beskrevet i et sprog, der er forståeligt for patienten? Tabel Nuværende funktionsniveau Er det nuværende funktionsniveau ( - status ved udskrivelse) beskrevet? Er det nuværende funktionsniveau beskrevet i et sprog, der er forståeligt for patienten? Tabel Forventet funktionsniveau og plan efter endt genoptræning Er målet for genoptræningen beskrevet? Er målet beskrevet i et sprog, der er forståeligt for patienten? Er der beskrevet en plan for genoptræning (fx. om det er køkkentræning, funktionstræning etc.)? Er planen for genoptræningen beskrevet i et sprog, der er forståeligt for patienten? Kvalitetsafdelingen for Sundhedsvæsenet Side af

10 Tabel Bemærkninger Er der påført bemærkninger? Er bemærkningerne beskrevet i et sprog, der er forståeligt for patienten? Er det påført om planen er udleveret/ikke udleveret til patienten? Er det påført, om pt. har givet tilladelse til, at genoptræningsplanen må videregives/ikke videregives til egen læge/behandlende terapeut/eller kommunen? Tabel 7 Underskrivelse Er det påført om planen er underskrevet af et sundhedspersonale Er det påført om planen er underskrevet af patienten Tabel Supplerende spørgsmål af mere generel karakter Udfyldt ud fra alle, de omhandler mere generel karakter Planlagt genoptræning Er de foreslåede afkrydsningsmuligheder under Planlagt genoptræning dækkende? Planlagt genoptræning Er de foreslåede afkrydsningsmuligheder under Planlagt genoptræning dækkende? Opfølgende kontrol Er de foreslåede afkrydsningsmuligheder under Opfølgende kontrol dækkende? Kvalitetsafdelingen for Sundhedsvæsenet Side 9 af

11 Bilag. Tabeloversigt over ekstern audit. Totalt antal genoptræningsplaner Tabel Diagnose Er diagnose/sygdom beskrevet? Er sproget forståeligt for patienten? Er den ordinerende læge påført? 9 Tabel Planlagt genoptræning Er der sat x ved den genoptræning, patienten skal have? Er der kun sat X? Er tidspunktet for forventet igangsættelse af træning beskrevet? Er forventet behandlingsvarighed beskrevet? Er det påført, om der er specifikke aftaler med kommunen? Hvis JA, er der da angivet et navn? Er der sat kryds ved opfølgende kontrol? Tabel Funktionsniveau forud for indlæggelse Er funktionsniveau forud for indlæggelsen beskrevet? Er funktionsniveauet forud for indlæggelse beskrevet i et sprog, der er forståeligt for patienten? 0 0 Tabel Nuværende funktionsniveau Er det nuværende funktionsniveau ( - status ved udskrivelse) beskrevet? Er det nuværende funktionsniveau beskrevet i et sprog, der er forståeligt for patienten? 9 9 Tabel Forventet funktionsniveau og plan efter endt genoptræning Er målet for genoptræningen beskrevet? Er målet beskrevet i et sprog, der er forståeligt for patienten? Er målet for genoptræningen beskrevet Er der beskrevet en plan for genoptræning (fx. om det er køkkentræning, funktionstræning etc.)? Er planen for genoptræningen beskrevet i et sprog, der er forståeligt for patienten? 0 Kvalitetsafdelingen for Sundhedsvæsenet Side 0 af

12 Tabel Bemærkninger Er der påført bemærkninger? Er bemærkningerne beskrevet i et sprog, der er forståeligt for patienten? Er det påført om planen er udleveret/ikke udleveret til patienten? Er det påført, om pt. har givet tilladelse til, at genoptræningsplanen må videregives/ikke videregives til egen læge/behandlende terapeut/eller kommunen? 0 7 Kvalitetsafdelingen for Sundhedsvæsenet Side af

Får apopleksipatienter en genoptræningsplan ved udskrivning fra sygehusene i Ringkjøbing Amt - og registreres genoptræningsplanen i PAS systemet?

Får apopleksipatienter en genoptræningsplan ved udskrivning fra sygehusene i Ringkjøbing Amt - og registreres genoptræningsplanen i PAS systemet? RINGKJØBING AMT Kvalitetsafdelingen for Sundhedsvæsenet Rapport Får apopleksipatienter en genoptræningsplan ved udskrivning fra sygehusene i Ringkjøbing Amt - og registreres genoptræningsplanen i PAS systemet?

Læs mere

Ringkjøbing Amt Kvalitets- og Udviklingsafdelingen for Sundhedsvæsenet

Ringkjøbing Amt Kvalitets- og Udviklingsafdelingen for Sundhedsvæsenet Ringkjøbing Amt Kvalitets- og Udviklingsafdelingen for Sundhedsvæsenet Notat Implementering og dokumentation af genoptræningsplaner i Ringkjøbing Amt. Juni 2002 Indholdsfortegnelse Side Baggrund... 2 Genoptræningsplanens

Læs mere

Bilag til Sundhedsaftalen om træningsområdet

Bilag til Sundhedsaftalen om træningsområdet Bilag til Sundhedsaftalen om træningsområdet Bilag 1: Vejledende anbefalinger for differentierede tidsfrister for igangsættelse af rettidig genoptræning med udgangspunkt i faglig prioritering Bilag 2:

Læs mere

Kvalitetsstandard. Træning. Omsorg og Sundhed

Kvalitetsstandard. Træning. Omsorg og Sundhed Kvalitetsstandard Træning Omsorg og Sundhed Godkendt af Social- og Forebyggelsesudvalget 17. januar 2017 Genoptræning efter Lov om Social Service 86 stk. 1 Lovgrundlag for Lov om Social Service 86, stk.

Læs mere

NOTAT. Antal borgere fordelt på genoptræningsforløb Figur 1

NOTAT. Antal borgere fordelt på genoptræningsforløb Figur 1 SOLRØD KOMMUNE GENOPTRÆNINGEN NOTAT Emne: Til: Genoptræning i Solrød Kommune Social-, sundheds- og fritidsudvalget Dato: 5. maj 214 Sagsbeh.: Bibi Anshøj Sagsnr.:12/16 383 Antal borgere fordelt på genoptræningsforløb

Læs mere

Krav 2. Hvordan parterne sikrer, at relevant information formidles rettidigt til patienten og eventuelt pårørende samt til den praktiserende læge,

Krav 2. Hvordan parterne sikrer, at relevant information formidles rettidigt til patienten og eventuelt pårørende samt til den praktiserende læge, Krav 2. Hvordan parterne sikrer, at relevant information formidles rettidigt til patienten og eventuelt pårørende samt til den praktiserende læge, kommunen og andre relevante aktører i forbindelse med

Læs mere

Foreningen af Kliniske Diætisters høringssvar vedrørende Vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler revision 2013.

Foreningen af Kliniske Diætisters høringssvar vedrørende Vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler revision 2013. København, den 25. november 2013 Foreningen af Kliniske Diætisters høringssvar vedrørende Vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler revision 2013. Foreningen af Kliniske Diætister (FaKD)

Læs mere

Spørgeskema til effektmåling projekt Apovideo

Spørgeskema til effektmåling projekt Apovideo Spørgeskema til effektmåling projekt Apovideo Indledning: Dette spørgeskema har til formål at indhente input til vurdering af effekterne af Projekt Apovideo. Projekt Apovideo er et projekt der har deltagelse

Læs mere

Intern audit af terapeutjournal

Intern audit af terapeutjournal Intern audit af terapeutjournal Ergoterapi- og Fysioterapiafdelingen Århus Universitetshospital, Århus Sygehus Juni 2008 Auditgruppe: Fysioterapeut Marianne Amorsen Ergoterapeut Bente Biehl Fysioterapeut

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse nr. 10 A Genoptræning efter Serviceloven

Ydelsesbeskrivelse nr. 10 A Genoptræning efter Serviceloven Planlægning Ydelsesbeskrivelse nr. 10 A Genoptræning efter Serviceloven Hvilket behov dækker genoptræningen (Servicelov nr. 573 af 24.06.05 86, stk.1 ) Genoptræning tilbydes borgere til afhjælpning af

Læs mere

Koncern Plan og Udvikling. Enhed for Kommunesamarbejde. Kongens Vænge 2 3400 Hillerød

Koncern Plan og Udvikling. Enhed for Kommunesamarbejde. Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Koncern Plan og Udvikling Enhed for Kommunesamarbejde Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 48 20 50 00 Direkte 4820 5416 Web www.regionh.dk Dato: 28. september 2010 Præcisering og uddybning

Læs mere

Høring over rapport om evaluering af kommunalreformen

Høring over rapport om evaluering af kommunalreformen Økonomi- og Indenrigsministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K. Høring over rapport om evaluering af kommunalreformen Danske Fysioterapeuter har med interesse læst rapporten om evalueringen af

Læs mere

Kvalitetsstandard Genoptræning efter Sundhedsloven

Kvalitetsstandard Genoptræning efter Sundhedsloven Kvalitetsstandard Genoptræning efter Sundhedsloven Voksenservice 1. Overordnet lovgrundlag Genoptræning efter Sundhedslovens 1.1 Formål med lovgivningedigheder og klare dig lige så godt som tidligere

Læs mere

Audit udsprunget af kvalitetsudviklingsprojektet

Audit udsprunget af kvalitetsudviklingsprojektet Audit udsprunget af kvalitetsudviklingsprojektet Implementering af ergoterapeutiske og fysioterapeutiske kliniske retningslinjer fra genoptræningsforløbsbeskrivelsen 1 Audit Hvad er audit : Fagpersoners

Læs mere

KOMMUNAL TRÆNING AF ÆLDRE 2009

KOMMUNAL TRÆNING AF ÆLDRE 2009 KOMMUNAL TRÆNING AF ÆLDRE 2009 En undersøgelse foretaget af TNS Gallup for Danske Fysioterapeuter, Danske Handicaporganisationer, Ergoterapeutforeningen og Ældre Sagen Udarbejdet af Celia Paltved-Kaznelson

Læs mere

Information om genoptræning efter sygehusindlæggelse

Information om genoptræning efter sygehusindlæggelse Information om genoptræning efter sygehusindlæggelse Indholdsfortegnelse 1. Hvad er lovgrundlaget?... 2 2. Hvordan er sagsgangen i forbindelse med visitering af almen genoptræning, genoptræning på specialiseret

Læs mere

Kvalitetsstandard for genoptræning 2014

Kvalitetsstandard for genoptræning 2014 Kvalitetsstandard for genoptræning 2014 Udarbejdet af: Elsebeth Elsted Dato: 02.01.2014 Sagsid.: Elel Version nr.: Kvalitetsstandard for genoptræning Område Sundhed og handicap Træning, Aktivitet og Rehabilitering.

Læs mere

Rammeaftale om anvendelse af korrespondancebrevet mellem hospitaler og kommuner i Region Midtjylland

Rammeaftale om anvendelse af korrespondancebrevet mellem hospitaler og kommuner i Region Midtjylland Sundhedsaftalen et samarbejde mellem Region Midtjylland og de 19 kommuner Rammeaftale om anvendelse af korrespondancebrevet mellem hospitaler og kommuner i Region Midtjylland (Godkendt Sundhedsstyregruppen,

Læs mere

Forslag til udmøntning af Kommunernes økonomiaftale for 2015 Sundhed og Handicap

Forslag til udmøntning af Kommunernes økonomiaftale for 2015 Sundhed og Handicap Forslag til udmøntning af Kommunernes økonomiaftale for 2015 Sundhed og Handicap Regeringen, KL og Danske Regioner har et fælles ønske om at Styrke Det Nære Sundhedsvæsen, et sundhedsvæsen, hvor patienterne

Læs mere

Udkast til aftale om indlæggelses- og udskrivningsforløb

Udkast til aftale om indlæggelses- og udskrivningsforløb Indsatsområde 1: Udskrivningsforløb for svage, ældre patienter Krav 1. Hvordan parterne sikrer rettidig afklaring af den enkelte patients behov efter udskrivning fra sygehus, herunder koordinering af udskrivningstidspunkt

Læs mere

Dato 31. januar 2014 Sagsnr. 4-1212-107/1 7222 7815

Dato 31. januar 2014 Sagsnr. 4-1212-107/1 7222 7815 Dato 31. januar 2014 Sagsnr. 4-1212-107/1 7222 7815 bem Kommissorier for Sundhedsstyrelsens følgegruppe og arbejdsgrupper vedrørende øget faglighed i genoptrænings- og rehabiliteringsindsatsen jf. opfølgningen

Læs mere

(journal)audit. Audit:

(journal)audit. Audit: (journal)audit Audit: Fagpersoners gennemgang af konkrete processer (patientforløb og/eller arbejdsgange) med henblik på at vurdere kvaliteten af sundhedsvæsenets ydelser. Vurderingen foretages på grundlag

Læs mere

Kvalitetsstandard 2015

Kvalitetsstandard 2015 Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 07/10-2014 Kvalitetsstandard 2015 Genoptræning efter serviceloven ( 86, stk. 1) ALBERTSLUND KOMMUNE 1 Formål med kvalitetsstandarden Albertslund Kommune skal mindst

Læs mere

GENOPTRÆNING EFTER INDLÆGGELSE

GENOPTRÆNING EFTER INDLÆGGELSE 2012 GENOPTRÆNING EFTER INDLÆGGELSE Kvalitetsstandard for genoptræning efter sygehusindlæggelse Lovgrundlag Sundhedsloven 140 Hvad er formålet med genoptræningen Formålet med genoptræningen er, at borgeren

Læs mere

Kvalitetsstandard. Genoptræning efter udskrivning fra sygehus. Sundhedsloven 140. Lovgrundlag. Formål. Indhold. Målgruppe /tildelingskriterier

Kvalitetsstandard. Genoptræning efter udskrivning fra sygehus. Sundhedsloven 140. Lovgrundlag. Formål. Indhold. Målgruppe /tildelingskriterier Kvalitetsstandard Genoptræning efter udskrivning fra sygehus Sundhedsloven 140 Lovgrundlag 140. Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri genoptræning til personer, der efter udskrivning fra sygehus har

Læs mere

Patientforløbsbeskrivelse Ambulatorium Styrket indsats for unge med erhvervet hjerneskade

Patientforløbsbeskrivelse Ambulatorium Styrket indsats for unge med erhvervet hjerneskade Patientforløbsbeskrivelse Ambulatorium Styrket indsats for unge med erhvervet hjerneskade Patientgrupper: Patienter mellem 15-30 år som indenfor det sidste år har været indlagt på grund af et hovedtraume

Læs mere

Aftale om forpligtende samarbejde. Delaftale 1.b Genoptræning. Den 6. april 2006 Dragør j.nr. 00.01.A.09

Aftale om forpligtende samarbejde. Delaftale 1.b Genoptræning. Den 6. april 2006 Dragør j.nr. 00.01.A.09 Dragør Kommune Tårnby Kommune. Aftale om forpligtende samarbejde Delaftale 1.b Genoptræning Den 6. april 2006 Dragør j.nr. 00.01.A.09 Forord Dragør og Tårnby kommunalbestyrelser indgik i december 2004

Læs mere

Genoptræning efter Sundhedslovens 140 i Mariagerfjord Kommune. Kvalitetsstandard

Genoptræning efter Sundhedslovens 140 i Mariagerfjord Kommune. Kvalitetsstandard Genoptræning efter Sundhedslovens 140 i Mariagerfjord Kommune Kvalitetsstandard 2014-01-28 Retningslinjer og kvalitetsstandard Baggrund Genoptræning efter Sundhedslovens 140 er i Mariagerfjord Kommune

Læs mere

NOTAT. Spørgeskemaundersøgelse om psykiatri 2016

NOTAT. Spørgeskemaundersøgelse om psykiatri 2016 NOTAT Ergoterapeutforeningen Nørre Voldgade 90 DK-1358 København K Tlf: +45 88 82 62 70 Fax: +45 33 41 47 10 cvr nr. 19 12 11 19 etf.dk Den 19. maj 2016 Side 1 Ref.: nbl E-mail: nbl@etf.dk Direkte tlf:

Læs mere

Bornholms Regionskommune

Bornholms Regionskommune Bornholms Regionskommune Kvalitetsstandard for Genoptræning og vedligeholdende træning efter lov om Social Service Genoptræning efter Sundhedsloven Godkendt i Socialudvalget d. 6. marts 2017-1 - Indledning...

Læs mere

Den Ældre Medicinske Patient

Den Ældre Medicinske Patient Vejledning om Den Ældre Medicinske Patient Til sundhedspersoner på sygehuse, i kommuner og i almen praksis Vælg billede Vælg farve regionsyddanmark.dk Godkendt i Det Administrative Kontaktforum den 14.

Læs mere

Kvalitetsstandard 2015

Kvalitetsstandard 2015 Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 07/10-2014 Kvalitetsstandard 2015 Genoptræning efter sundhedslovens 140 uden for det 3-kommunale samarbejde Albertslund Kommune 1 Indhold Forord 3 Mål for genoptræning

Læs mere

Fysioterapi og genoptræning - TKA

Fysioterapi og genoptræning - TKA Fysioterapi og genoptræning - TKA DET AKTIVE PATIENTFORLØB - kort fortalt Fokus på sundhed frem for sygdom patienterne informeres om, at de betragtes som raske, der har behov for hjælp til at få udskiftet

Læs mere

Den gode genoptræning

Den gode genoptræning Den gode genoptræning Den gode genoptræning Hvad er god genoptræning? Ældre Sagen, Ergoterapeutforeningen, Danske Fysioterapeuter og Danske Handicaporganisationer har formuleret en række forslag til indholdet

Læs mere

Kriterier for snitflade mellem specialiseret og almen ambulant genoptræning jf. Sundhedsloven i Region Syddanmark 2007

Kriterier for snitflade mellem specialiseret og almen ambulant genoptræning jf. Sundhedsloven i Region Syddanmark 2007 Kriterier for snitflade mellem specialiseret og almen ambulant genoptræning jf. Sundhedsloven i Region Syddanmark 2007 Godkendt i Styregruppen vedr. grundaftale den 10.05.07 1 Baggrund Specialiseret og

Læs mere

Kvalitetsstandard 2014 Træningsområdet

Kvalitetsstandard 2014 Træningsområdet Kvalitetsstandard 2014 Træningsområdet Vedtaget af byrådet maj 2014 2014: REBILD KVALITETSSTANDARD SUNDHEDSLOVENS 140 Kriterier Alle borgere i Rebild kommune, der på tidspunktet for udskrivning fra sygehus

Læs mere

Brugerundersøgelse Roskilde Kommune. for genoptræningsområdet. Rapport - inklusiv bilag

Brugerundersøgelse Roskilde Kommune. for genoptræningsområdet. Rapport - inklusiv bilag Brugerundersøgelse Roskilde Kommune for genoptræningsområdet 2009 Rapport - inklusiv bilag Rapport Indhold 1 Konklusion...1 2 Undersøgelsens hovedresultater...2 3 Træning med genoptræningsplan...2 3.1

Læs mere

GENOPTRÆNING EFTER INDLÆGGELSE

GENOPTRÆNING EFTER INDLÆGGELSE GENOPTRÆNING EFTER INDLÆGGELSE 2015 Kvalitetsstandard for genoptræning efter sygehusindlæggelse Lovgrundlag Hvad er formålet med genoptræningen Hvem kan få træningstilbud Sundhedsloven 140 Formålet med

Læs mere

Efter log ind: ex print screen:

Efter log ind: ex print screen: Hvilken information og kommunikation tilbyder Personlig Online patientbog? Det giver siderne her svar på vha. eksempler på print screen skærmbilleder. Personlig Online patientbog via Log Ind Personlige

Læs mere

Social og Sundhed. Kvalitetsstandard Genoptræning efter Sundhedslovens 140 i Morsø Kommune. Maj 2016

Social og Sundhed. Kvalitetsstandard Genoptræning efter Sundhedslovens 140 i Morsø Kommune. Maj 2016 Social og Sundhed Kvalitetsstandard Genoptræning efter Sundhedslovens 140 i Morsø Kommune Maj 2016 Baggrund Genoptræningsområdet i Morsø Kommune er organiseret i Sundhedsafdelingen og har udgangspunkt

Læs mere

Det sammenhængende og koordinerede patientforløb

Det sammenhængende og koordinerede patientforløb Det sammenhængende og koordinerede patientforløb Årsmøde for visitatorer 12.-13. November 2012 Svendborg Kvalitetskonsulent Hospitalsenheden Vest Regionshospitalerne Herning, Holstebro, Lemvig, Ringkøbing

Læs mere

Sagsnummer 20-17-78/4 Udfyldt af Embedslægeinstitution. Besøgsdato 07-09-2006 Navn og adresse på plejehjem Kommune. Amt

Sagsnummer 20-17-78/4 Udfyldt af Embedslægeinstitution. Besøgsdato 07-09-2006 Navn og adresse på plejehjem Kommune. Amt Sagsnummer 20-17-78/4 Udfyldt af Embedslægeinstitution Konklusioner Anna Lise Wagner ELIFRB Besøgsdato 07-09-2006 Navn og adresse på plejehjem Kommune Fredensborg-Humlebæk Kommune Amt Frederiksborg Amt

Læs mere

1 Træning. 1.1 Genoptræning efter Serviceloven

1 Træning. 1.1 Genoptræning efter Serviceloven 1 Træning 1.1 Genoptræning efter Serviceloven Servicelovens 86 stk.1. Voksne, typisk ældre borgere, som har fået svært ved at klare de daglige gøremål efter eksempelvis sygdom. Gratis genoptræning til

Læs mere

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med skizofreni

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med skizofreni Kvaliteten i behandlingen af patienter med skizofreni Region Midtjylland Sundhedsfaglig delrapport til den nationale sundhedsfaglige rapport 1. januar 2010 31. december 2010 1 Indholdsfortegnelse Generelle

Læs mere

Rapport for projekt på Lungemedicinsk afd. Y, Gentofte Hospital 2009 støttet af Forebyggelsespuljen 2008

Rapport for projekt på Lungemedicinsk afd. Y, Gentofte Hospital 2009 støttet af Forebyggelsespuljen 2008 KOL Hjem Igen Rapport for projekt på Lungemedicinsk afd. Y, Gentofte Hospital 2009 støttet af Forebyggelsespuljen 2008 Lungemedicinsk afdeling Y på Gentofte Hospital har i samarbejde med Ergoterapien &

Læs mere

Budgetgennemgang af serviceområde Genoptræning

Budgetgennemgang af serviceområde Genoptræning Budgetgennemgang af serviceområde Genoptræning Social og Sundhed, Roskilde Kommune, april 2010 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION... 4 FORMÅL OG MÅL... 4 KONKLUSIONER OG INDSTILLINGER... 4 TRÆNINGSOMRÅDETS

Læs mere

IKAS. 4. december 2009

IKAS. 4. december 2009 IKAS 4. december 2009 aw@danskepatienter.dk Høringssvar vedr. akkrediteringsstandarder for det kommunale sundhedsvæsen 3. fase Høringssvaret er afsendt via en elektronisk skabelon på IKAS hjemmeside. Indholdets

Læs mere

Kvalitetsstandard 2015 Center Sundhed

Kvalitetsstandard 2015 Center Sundhed Kvalitetsstandard 2015 Center Sundhed Til politisk behandling marts 2015 Genoptræning efter sygehusindlæggelse Kriterier Alle borgere i Rebild kommune, der på tidspunktet for udskrivning fra sygehus har

Læs mere

Monitorering af fælles forløbskoordination og opfølgende hjemmebesøg i regioner og kommuner

Monitorering af fælles forløbskoordination og opfølgende hjemmebesøg i regioner og kommuner Monitorering af fælles forløbskoordination og opfølgende hjemmebesøg i regioner og kommuner I udmøntningsplanen for handlingsplanen for den ældre medicinske patient afsættes 97,4 mio. til etablering af

Læs mere

Kvalitetsstandard. Lov om Social Service 86. Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning

Kvalitetsstandard. Lov om Social Service 86. Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Kvalitetsstandard Lov om Social Service 86 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning 1 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning 1. Overordnede rammer 1.1. Formål med lovgivningen Genoptræning

Læs mere

Opfølgning på økonomiaftalen for Genoptræning efter udskrivning fra sygehus. Til Følgegruppen vedr. genoptræning og hjælpemidler

Opfølgning på økonomiaftalen for Genoptræning efter udskrivning fra sygehus. Til Følgegruppen vedr. genoptræning og hjælpemidler Opfølgning på økonomiaftalen for 2009 - Genoptræning efter udskrivning fra sygehus Til Følgegruppen vedr. genoptræning og hjælpemidler Det fremgår af økonomiaftalen for 2009 mellem regeringen og hhv. Danske

Læs mere

1. Overordnede rammer Genoptræning uden sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 86, stk. 1

1. Overordnede rammer Genoptræning uden sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 86, stk. 1 Kvalitetsstandard Genoptræning uden sygehusindlæggelse 1. januar 2015 1. Overordnede rammer Genoptræning uden sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 86, stk. 1 1.2 Politiske målsætninger

Læs mere

Udvalgte resultater fra patienttilfredshedsundersøgelsen på Silkeborg Centralsygehus 2006

Udvalgte resultater fra patienttilfredshedsundersøgelsen på Silkeborg Centralsygehus 2006 Udvalgte resultater fra patienttilfredshedsundersøgelsen på Silkeborg Centralsygehus 2006 Med denne patientundersøgelse er der nu fire gange gennemført detaljerede tilfredshedsundersøgelser på Silkeborg

Læs mere

MedCom 7 Styregruppen 10. februar Den Gode og Elektroniske Genoptræningsplan

MedCom 7 Styregruppen 10. februar Den Gode og Elektroniske Genoptræningsplan MedCom 7 Styregruppen 10. februar 2011 Den Gode og Elektroniske Genoptræningsplan De 3 spor i projektet Den gode og elektroniske genoptræningsplan 2 Fagligt spor Teknisk spor Metodisk spor Historisk perspektiv

Læs mere

Bedre patientoplevelser hvordan?

Bedre patientoplevelser hvordan? Bedre patientoplevelser hvordan? Effekten af forbedringsinitiativer på baggrund af LUP 2009 Januar 2012 www.centerforkvalitet.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning 1 Metode 2 Afdelingernes indsatsområder 2

Læs mere

Viborg den 25. april 2010

Viborg den 25. april 2010 Viborg den 25. april 2010 Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup: - Audit på standard 3 og standard 4 i Strategi for dokumentation af sygeplejen på hospitalerne i Region Midtjylland 2009 2011. Regionshospitalet

Læs mere

Tyngde Start-Slut, Alle

Tyngde Start-Slut, Alle Evaluering af Korttidscenter I 2013 blev der oprettet et korttidscenter i Center Sundhed, og det blev besluttet at indsatsen skulle evalueres i 2014. Formålet med Korttidscenteret er, at borgeren skal

Læs mere

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med Hoftebrud

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med Hoftebrud Kvaliteten i behandlingen af patienter med Hoftebrud Region Sjælland Sundhedsfaglig delrapport til den nationale sundhedsfaglige rapport marts 2010 november 2010 - 2 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Slotsholmsgade 10-12 1216 København K

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Nørre Voldgade 90 1358 København K Telefon 33 41 47 60 www.danskepatienter.dk Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Slotsholmsgade 10-12 1216 København K 27. maj 2009 jl@danskepatienter.dk Vedrørende

Læs mere

Muligheder for træning af børn i København

Muligheder for træning af børn i København Muligheder for træning af børn i København Side 2 Indhold Kære forælder i Københavns Kommune 4 Genoptræning efter hospitalsbehandling 5 Vederlagsfri fysioterapi og ridefysioterapi efter henvisning fra

Læs mere

Hospitalsbaseret tværfaglig udredning af rehabiliteringsbehov: Hvem er vi, og hvad gør vi?

Hospitalsbaseret tværfaglig udredning af rehabiliteringsbehov: Hvem er vi, og hvad gør vi? Udredning af rehabiliteringsbehovet gennem hele forløbet Hospitalsbaseret tværfaglig udredning af rehabiliteringsbehov: Hvem er vi, og hvad gør vi? Mødet med en neurologisk afdeling - den første kontakt

Læs mere

Demensarbejde på tværs Indlæggelse og udskrivning

Demensarbejde på tværs Indlæggelse og udskrivning Demensarbejde på tværs Indlæggelse og udskrivning 2012 2 Forebyggelse af indlæggelser af borgere med demens Borgere med demens har svært ved at fungere i uvante omgivelser. Derfor er det vigtigt at undgå

Læs mere

Spørgeskema. Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ

Spørgeskema. Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ Spørgeskema Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ Juni 2005 Udsendt af Health Care Consulting på vegne af Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering, Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med Hoftebrud

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med Hoftebrud Kvaliteten i behandlingen af patienter med Hoftebrud Region Hovedstaden Sundhedsfaglig delrapport til den nationale sundhedsfaglige rapport marts 2010 november 2010 - 2 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Patienter der ikke blev indkaldt til kontroller fordi henvisninger, ordinationer, journaler m.v. blev væk i systemet

Patienter der ikke blev indkaldt til kontroller fordi henvisninger, ordinationer, journaler m.v. blev væk i systemet Hospitalsenheden Vest Patienter der ikke blev indkaldt til kontroller fordi henvisninger, ordinationer, journaler m.v. blev væk i systemet Analyse af arbejdsprocesser i U-kir afdeling Regionshospitalet

Læs mere

Genoptræning efter Servicelovens 86 i Mariagerfjord Kommune. Kvalitetsstandard November 2013

Genoptræning efter Servicelovens 86 i Mariagerfjord Kommune. Kvalitetsstandard November 2013 Genoptræning efter Servicelovens 86 i Mariagerfjord Kommune Kvalitetsstandard November 2013 Baggrund Genoptræning efter Servicelovens 86 er i Mariagerfjord Kommune organiseret i Sundhed og Træning, en

Læs mere

R A P P O R T. Strategi for den palliative indsats i Ringkøbing-Skjern kommune.

R A P P O R T. Strategi for den palliative indsats i Ringkøbing-Skjern kommune. R A P P O R T Strategi for den palliative indsats i Ringkøbing-Skjern kommune. Sundhed og Omsorg Faglig drift og udvikling 2017 S i d e 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Indledning side 3 2. Definition af den

Læs mere

Referat fra møde i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget

Referat fra møde i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Referat fra møde i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Mandag den 30. marts 2009 Kl. 16.30 i mødelokale F5, Frederikssund Mødedeltagere: Allan Madsen (A) Bente Nielsen (V) Carsten Cederholm (A) Grethe Olsen

Læs mere

4. Hvilken klageadgang er der i Københavns Kommune på området, og hvordan har udviklingen i behandlingstiden for klager været over de

4. Hvilken klageadgang er der i Københavns Kommune på området, og hvordan har udviklingen i behandlingstiden for klager været over de Marialise Rømer, MB 6. november 2012 Sagsnr. 2012-156912 Dokumentnr. 2012-881023 Kære Marialise Rømer Tak for din henvendelse af 24. oktober 2012, hvor du stiller følgende spørgsmål til forvaltningen:

Læs mere

SAM B. Samarbejde om borger/patientforløb. Til læger og praksispersonale i almen praksis

SAM B. Samarbejde om borger/patientforløb. Til læger og praksispersonale i almen praksis Til læger og praksispersonale i almen praksis SAM B Samarbejde om borger/patientforløb Samarbejdsaftale mellem kommuner og region om borger/patientforløb i Region Syddanmark Til læger og praksispersonale

Læs mere

Kvalitetsstandard Genoptræning efter Servicelovens 86 stk. 1 og Sundhedslovens 140 på Morsø Afklaringscenter

Kvalitetsstandard Genoptræning efter Servicelovens 86 stk. 1 og Sundhedslovens 140 på Morsø Afklaringscenter S o c i a l o g S u n d h e d Kvalitetsstandard Genoptræning efter Servicelovens 86 stk. 1 og Sundhedslovens 140 på Morsø Afklaringscenter August 2014 Baggrund Kvalitetsstandarden tjener det formål at

Læs mere

3. Kommunikation og samarbejde vedr. behandlingsforløb under 48 timer

3. Kommunikation og samarbejde vedr. behandlingsforløb under 48 timer 3. Kommunikation og samarbejde vedr. behandlingsforløb under 48 timer Afgrænsning Nedenstående fastlægger kommunikation og samarbejde i forbindelse med: akutte og planlagte indlæggelsesforløb under 48

Læs mere

Tværsektoriel Audit Henvisninger og Epikriser

Tværsektoriel Audit Henvisninger og Epikriser Hospitalsenheden Vest Regionshospitalet Holstebro Staben Kvalitet og Udvikling kvalitetogudvikling@vest.rm.dk www.vest.rm.dk Tværsektoriel Audit Henvisninger og Epikriser Hospitalsenheden Vest og almen

Læs mere

Aftale om afgrænsning af målgruppe og tilbud for genoptræningsplaner til rehabilitering på specialiseret niveau

Aftale om afgrænsning af målgruppe og tilbud for genoptræningsplaner til rehabilitering på specialiseret niveau Journal nr.: Dato: 30. november 2015 Aftale om afgrænsning af målgruppe og tilbud for genoptræningsplaner til rehabilitering på specialiseret niveau Grundlæggende principper for samarbejdet I oktober 2014

Læs mere

Kerteminde Kommune Leder af rehabiliteringsenheden Lisbeth Windeballe Rasmussen Visitator Jette Juul Henriksen

Kerteminde Kommune Leder af rehabiliteringsenheden Lisbeth Windeballe Rasmussen Visitator Jette Juul Henriksen Kerteminde Kommune Leder af rehabiliteringsenheden Lisbeth Windeballe Rasmussen Visitator Jette Juul Henriksen Oplægget har afsæt i Samarbejde mellem Rehabiliteringsenheden og Myndighedsafdelingen Det

Læs mere

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med hjertesvigt

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med hjertesvigt Kvaliteten i behandlingen af patienter med hjertesvigt Region Syddanmark Sundhedsfaglig delrapport til den nationale sundhedsfaglige rapport 21. juni 2009 20. 1 Indholdsfortegnelse Resultater... 4 Ekkokardiografi

Læs mere

Kommunal træning af ældre

Kommunal træning af ældre Kommunal træning af ældre - en kvantitativ undersøgelse blandt ledende terapeuter i danske kommuner Prepared for Prepared by Job Number Date Ældre Sagen Charlotte Klinge-Christensen, Synovate Danmark 14614

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel- akkreditering

Den Danske Kvalitetsmodel- akkreditering Den Danske Kvalitetsmodel- akkreditering 01-01-2015 31-01-2016 Politisk udvalg: Sundhedsudvalg type: Aftaleenhed Tandplejen, Sundhedsplejen og børne ergo-og fysioterapi leverer sundhedsydelser til borgere

Læs mere

Det koordinerede borgerforløb. Sundheds- og Ældreafdelingen januar 2010

Det koordinerede borgerforløb. Sundheds- og Ældreafdelingen januar 2010 Det koordinerede borgerforløb Sundheds- og Ældreafdelingen januar 2010 Det koordinerede borgerforløb... 1 Resumé... 2 1. Oplæg til ny organisering af rehabilitering og det sammenhængende borgerforløb...

Læs mere

NOTAT. Borgere fordelt på genoptræningsforløb Figur 1

NOTAT. Borgere fordelt på genoptræningsforløb Figur 1 SOLRØD KOMMUNE GENOPTRÆNINGEN NOTAT Emne: Til: Genoptræning i Solrød Kommune Social-, sundheds- og fritidsudvalget Dato: Sagsbeh.: Bibi Anshøj Sagsnr.:12/16 383 Antal borgere fordelt på genoptræningsforløb

Læs mere

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Att. Pernille Westh Mail pwn@sum.dk

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Att. Pernille Westh Mail pwn@sum.dk Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Att. Pernille Westh Mail pwn@sum.dk KL s høringssvar vedr. udkast til revision af bekendtgørelse om genoptræningsplaner og om patienters valg af genoptræningstilbud

Læs mere

Bilag 2: Retningslinjer om genoptræning fra Sundhedsaftalen

Bilag 2: Retningslinjer om genoptræning fra Sundhedsaftalen Bilag 2: Retningslinjer om genoptræning fra Sundhedsaftalen 2011-2014 Det gode genoptræningsforløb Når borgeren er udskrivningsklar, gør hospitalet følgende: Vurderer, om borgeren har behov for en genoptræningsplan

Læs mere

Embedslæge rapport Handling Tidshorisont Kommentar Personalet følger ikke instruksen. Juli 2014. September oktober. Fra november.

Embedslæge rapport Handling Tidshorisont Kommentar Personalet følger ikke instruksen. Juli 2014. September oktober. Fra november. Handleplan for opfølgning på embedslægens tilsyn Embedslæge rapport Handling Tidshorisont Kommentar Personalet følger ikke instruksen Øjeblikkeligt på medicinhåndteringsområdet Til alle assistenter rundsendes

Læs mere

Aftale om forpligtende samarbejde. Delaftale 2 Genoptræning. Tårnby dok.nr

Aftale om forpligtende samarbejde. Delaftale 2 Genoptræning. Tårnby dok.nr Dragør Kommune Tårnby Kommune. Aftale om forpligtende samarbejde Delaftale 2 Genoptræning Tårnby dok.nr. 2024239 Forord Dragør og Tårnby kommunalbestyrelser indgik i december 2004 en aftale om forpligtende

Læs mere

Eksempel på en borgerrejse for person med erhvervet hjerneskade

Eksempel på en borgerrejse for person med erhvervet hjerneskade Eksempel på en borgerrejse for person med erhvervet hjerneskade Skaden rammer En borger får typisk en hjerneskade ved en blodprop, en hjerneblødning eller et traume. Hospitalsindlæggelse På hospitalet

Læs mere

Den eksisterende generelle samarbejdsaftale mellem Sygehus Sønderjylland og Aabenraa Kommune er fortsat gældende indtil udgangen af 2007.

Den eksisterende generelle samarbejdsaftale mellem Sygehus Sønderjylland og Aabenraa Kommune er fortsat gældende indtil udgangen af 2007. Indsatsområde 1: Udskrivningsforløb for svage, ældre patienter Krav 1. Hvordan parterne sikrer rettidig afklaring af den enkelte patients behov efter udskrivning fra sygehus, herunder koordinering af udskrivningstidspunkt

Læs mere

Patient. Faglig Fra DGMA Under udarbejdelse Ernæring Mobilisering under

Patient. Faglig Fra DGMA Under udarbejdelse Ernæring Mobilisering under Matrix Ringkjøbing Amt, inkl. servicemål samt indikatorområder /VK 05.08.02 side 1 Kriterier, Standarder og Indikatorområder Patient Hvor intet andet er anført kommer indikatoren fra den landsdækkende

Læs mere

Gentofte Kommune 2015

Gentofte Kommune 2015 Kvalitetsstandard Rehabilitering, genoptræning samt forebyggende og vedligeholdende træning i Tranehavens regi Gentofte Kommune 2015 Godkendt på Socialudvalgets møde den 8. januar 2015 0 1. INDLEDNING...

Læs mere

Implementeringsplan for Kræftrehabilitering og palliation i Region Sjælland

Implementeringsplan for Kræftrehabilitering og palliation i Region Sjælland Implementeringsplan for Kræftrehabilitering og palliation i Region Sjælland 1. Indledning Cirka 50 procent af de borgere, som rammes af kræft (herefter kræftpatienter eller patienter), bliver i dag helbredt

Læs mere

Geriatri Det brede intern medicinske speciale

Geriatri Det brede intern medicinske speciale Geriatri Det brede intern medicinske speciale Geriatriske teams Fald-og synkopeudredning Orto-geriatri Osteoporose Polyfarmaci Demens Urinkontinens Apopleksi Udfordringer for geriatrien I de seneste år

Læs mere

Ringkjøbing Amt Kvalitetsafdelingen for Sundhedsvæsenet. Rapport. Ubenyttede høreapparater blandt førstegangsbrugere i Ringkøbing Amt

Ringkjøbing Amt Kvalitetsafdelingen for Sundhedsvæsenet. Rapport. Ubenyttede høreapparater blandt førstegangsbrugere i Ringkøbing Amt Ringkjøbing Amt Kvalitetsafdelingen for Sundhedsvæsenet Rapport Ubenyttede høreapparater blandt førstegangsbrugere i Ringkøbing Amt Eva N.G. Pedersen Juni 2006 Indholdsfortegnelse Sammenfatning 3 Baggrund

Læs mere

Lokale koordinatorer på Hvidovre Hospital Tina Jørgensen, Ellen Koefoed og Stine Ravn

Lokale koordinatorer på Hvidovre Hospital Tina Jørgensen, Ellen Koefoed og Stine Ravn Lokale koordinatorer på Hvidovre Hospital Tina Jørgensen, Ellen Koefoed og Stine Ravn Samarbejde mellem de lokale koordinatorer og behandlende terapeuter Sende indkaldelses mail til kommunale terapeuter

Læs mere

Rapport Internt survey Hospitalsenheden Vest Januar 2014

Rapport Internt survey Hospitalsenheden Vest Januar 2014 Hospitalsenheden Vest Holstebro Staben Kvalitet og Udvikling Lægårdvej 12 DK-7500 Holstebro Tel. +45 7843 8700 kvalitetogudvikling@vest.rm.dk www.vest.rm.dk Rapport Internt survey Hospitalsenheden Vest

Læs mere

Udkast til samarbejdsaftale om. udskrivningsforløb mellem Region. Midtjylland og Region Nordjylland

Udkast til samarbejdsaftale om. udskrivningsforløb mellem Region. Midtjylland og Region Nordjylland Udkast til samarbejdsaftale om udskrivningsforløb mellem Region Midtjylland og Region Nordjylland Side 1 af 5 Baggrund På baggrund af ønske fra de nordjyske kommuner, der grænser op til Region Midtjylland,

Læs mere

Kære deltagere i spørgeskemaundersøgelse om ernæring

Kære deltagere i spørgeskemaundersøgelse om ernæring Kære deltagere i spørgeskemaundersøgelse om ernæring Du deltog i en spørgeskemaundersøgelse i slutningen af om klinisk ernæring. Resultaterne er blevet gjort op, og hermed sendes hovedresultaterne som

Læs mere

Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren

Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren Region Syddanmark Sagsnr. 13/31059 Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren Indholdsfortegnelse.....Side

Læs mere

Ændringer i principper, serviceniveauer og kvalitetsstandarder 2017

Ændringer i principper, serviceniveauer og kvalitetsstandarder 2017 Ændringer i principper, serviceniveauer og kvalitetsstandarder 2017 I dette notat beskrives de væsentlige ændringer, der er foretaget i forhold til principper, serviceniveauer og kvalitetsstandarderne

Læs mere

Forslag til specifikke aftalepunkter for Svendborg Kommune

Forslag til specifikke aftalepunkter for Svendborg Kommune Afdelingen for Kommunesamarbejde Dato: 22. december 2006 Journalnr.: 06/349 Initialer: JMS Forslag til specifikke aftalepunkter for Svendborg Kommune Introduktion Følgende forslag til specifikke aftalepunkter

Læs mere

Bilag. Til grundaftale om indsatsen for mennesker med sindslidelser. Udrednings-, rehabiliterings og behandlingsforløbsbeskrivelse

Bilag. Til grundaftale om indsatsen for mennesker med sindslidelser. Udrednings-, rehabiliterings og behandlingsforløbsbeskrivelse Bilag Til grundaftale om indsatsen for mennesker med sindslidelser Udrednings-, rehabiliterings og behandlingsforløbsbeskrivelse Samarbejde og arbejdsdeling som udrednings-, rehabiliterings- og behandlingsforløb

Læs mere

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med apopleksi

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med apopleksi Kvaliteten i behandlingen af patienter med apopleksi Region Syddanmark Sundhedsfaglig delrapport til den nationale sundhedsfaglige rapport 1. januar 2010 31. december 2010 1 Indholdsfortegnelse Resultater...

Læs mere