Studieordning. September Sygeplejerskeuddannelsen Randers Sygeplejerskeuddannelsen Silkeborg Sygeplejerskeuddannelsen Århus

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Studieordning. September 2006. Sygeplejerskeuddannelsen Randers Sygeplejerskeuddannelsen Silkeborg Sygeplejerskeuddannelsen Århus"

Transkript

1 Studieordning September 2006 Sygeplejerskeuddannelsen Randers Sygeplejerskeuddannelsen Silkeborg Sygeplejerskeuddannelsen Århus Jysk Center for Videregående Uddannelse Revideret juli 2007

2 Efter indhentet udtalelse fra Sundhedsstyrelsen godkender Undervisningsministeriet i henhold til bekendtgørelse nr af 7. november 2006 om uddannelsen til professionsbachelor som sygeplejerskestudieordning dateret september Godkendelsen indebærer, at uddannelsen til professionsbachelor som sygeplejerske gennemført efter reglerne for uddannelsen og studieordningen giver ret til autorisation som sygeplejerske. Såfremt der er uoverensstemmelse mellem studieordningen og de regler for uddannelsen, der er fastsat i lov og bekendtgørelse, er det sidstnævnte, som finder anvendelse. Undervisningsministeriet Januar 2006 Revideret juli

3 Indholdsfortegnelse 1 Sygeplejerskeuddannelsens profil Mål, indhold og tidsmæssigt omfang af uddannelsens enkelte fag, fagenes placering og bedømmelse i studieforløbet Formål med sygeplejerskeuddannelsen Uddannelsens struktur Fag og fagenes placering Mål, indhold og bedømmelse i de enkelte semestre Fagbeskrivelser Tværfaglige elementer Mål, indhold, tidsmæssigt omfang, placering, tilrettelæggelse og bedømmelse af den kliniske undervisning Tilrettelæggelse af den kliniske undervisning Bedømmelser i klinisk undervisning Skematisk oversigt over klinisk undervisning Tværfaglige elementer Undervisnings- og arbejdsformer Valg af indhold i uddannelsen Valg af metoder i uddannelsen Sammenhæng mellem teoretisk og klinisk undervisning Informationsteknologi Godkendelse af kliniske undervisningsforløb Obligatorisk deltagelse i den kliniske undervisning Valgfri del Bachelorprojekt Merit Hovedområderne for sygeplejens virksomhedsfelt Internationalisering Prøver og eksaminer Oversigt over bedømmelser fordelt på fag og semestrene Generelle retningslinier ved prøver Eksamenssproget Særlige prøvevilkår Sygeeksamen og omprøve uden for de ordinære eksamensterminer Beskrivelse af prøver i de enkelte semestre Undervisningsdeltagelse i teoretisk undervisning Dispensationsmuligheder Revideret juli

4 13 Bilagsoversigt Uddannelsens struktur JCVU Sygeplejerskeuddannelsen Randers Uddannelsens struktur JCVU Sygeplejerskeuddannelsen Silkeborg Uddannelsens struktur JCVU Sygeplejerskeuddannelsen Århus Revideret juli

5 1 Sygeplejerskeuddannelsens profil Sygeplejerskeuddannelsens profil er udarbejdet i regi af Rektorforsamlingen for sygeplejerskeuddannelsen og er gældende for alle sygeplejerskoler i Danmark. Formål med sygeplejerskeuddannelsen er: at kvalificere de studerende til efter endt uddannelse at kunne fungere selvstændigt som sygeplejerske og herunder indgå i et tværfagligt samarbejde. Uddannelsen skal, i overensstemmelse med den samfundsmæssige, videnskabelige og teknologiske udvikling samt befolkningens behov for sygepleje, kvalificere de studerende inden for teoretiske og kliniske sygeplejekundskaber. (Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor BEK nr af 07/11/2006 1, stk. 1.) Uddannelsen giver ret til betegnelsen professionsbachelor i sygepleje. Efter bestået eksamen autoriseres den studerende som sygeplejerske i medfør af Bekendtgørelse af lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed LOV nr. 451 af 22/05/2006. Autorisationen giver ret til at fungere som sygeplejerske i Danmark. Uddannelsen giver ret til anerkendelse i alle EU-lande. Dog skal der ansøges om ret til at virke i det enkelte land. Uddannelsen kvalificerer til selvstændigt at varetage sygeplejerskens virksomhed og til fortsat uddannelse på master- og kandidatniveau. Faglig profil Sygeplejerskeuddannelsen er professionsbaseret, udviklingsbaseret og har forskningstilknytning. Professionsbasering indebærer, at uddannelsen har et professionsorienteret sigte og er orienteret mod den udvikling og de ændringer, som sker inden for sygeplejeprofessionen og sundhedsvæsenet. I uddannelsen udvikles og formidles viden om professionens værdier, mål, metoder og vilkår. Udviklingsbasering indebærer, at der fokuseres på kvalitetsudvikling, som kan belyse aktuel faglig udvikling og behov herfor sammenholdt med erfaringer i professionen og i sundhedsvæsenet. Forskningstilknytning indebærer, at der udvikles og formidles videnskabsteoretisk forståelse og forskningsmetodologisk indsigt på bachelorniveau. Nationale og internationale forskningsresultater inden for uddannelsens fagområder inddrages i uddannelsen. Uddannelsens faglighed bygger på forsøgs-, forsknings- og udviklingsarbejde, der afspejler aktuelle tendenser i professionen, herunder ændringer i befolkningens sundheds- og sygdomsmønstre samt i sundhedsvæsenets funktion og prioriteringer. Sygeplejerskeuddannelsen er tilrettelagt, så professionelle og akademiske kompetencer udvikles i sammenhæng og i et dynamisk samspil mellem teori og praksis. Revideret juli

6 Kernefaglighed Uddannelsen indeholder centrale fag, der udgør uddannelsens identitet og kernefaglighed. Uddannelsens kernefaglighed har sit grundlag i sygeplejefagets teorier, begreber og metoder samt i fag inden for det sundheds-, natur-, human- og samfundsvidenskabelige område. Fagene medvirker til at beskrive, forstå og forklare faglige problemstillinger inden for virksomhedsområdet. Sygeplejerskeuddannelsens kernefaglighed udvikles i samspil med udviklingen af videnskabelige teorier om og for sygepleje samt samfundsudviklingen både nationalt og internationalt. Kernefaglighed rummer etisk holdning og ansvarlighed, hvor hensynet til patienten og til samfundsmæssige principper er afgørende for udøvelse af professionel sygepleje og omsorg. I udøvelse af professionel sygepleje og omsorg er udgangspunktet patientens oplevelse af og reaktion på egen livssituation samt sygeplejerskens faglige vurdering heraf. Kernefaglighed rummer sygepleje, der er sundhedsfremmende, sundhedsbevarende, forebyggende, behandlende, rehabiliterende og lindrende for det enkelte menneske og grupper af mennesker. Revideret juli

7 2 Mål, indhold og tidsmæssigt omfang af uddannelsens enkelte fag, fagenes placering og bedømmelse i studieforløbet 2.1. Formål med sygeplejerskeuddannelsen 1. Formålet med sygeplejerskeuddannelsen er at kvalificere de studerende til efter endt uddannelse at kunne fungere selvstændigt som sygeplejerske og herunder indgå i et tværfagligt samarbejde. Uddannelsen skal, i overensstemmelse med den samfundsmæssige, videnskabelige og teknologiske udvikling samt befolkningens behov for sygepleje, kvalificere de studerende inden for teoretiske og kliniske sygeplejekundskaber. Stk. 2. De studerende skal kvalificere sig til at: 1) Udføre, formidle og lede sygepleje, der er af såvel sundhedsfremmende, sundhedsbevarende, forebyggende som behandlende, rehabiliterede og lindrende karakter. 2) Opnå en kritisk og analytisk kompetence med henblik på at kunne vurdere, begrunde og udvikle deres professionelle virke i forhold til patienten. 3) Indgå i samarbejde med patienten, pårørende, kolleger og andre faggrupper uafhængigt af etnisk, kulturel, religiøs og sproglig baggrund. 4) Udvikle sygepleje og udføre kvalitets- og udviklingsarbejde samt følge, anvende og deltage i forskningsarbejde inden for sundhedssektoren. 5) Fortsætte i teoretisk og klinisk kompetencegivende videreuddannelse efter afsluttet grunduddannelse. (Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor BEK. nr af 07/11/ 2006) De studerende skal efter endt uddannelse kunne varetage sygeplejens virksomhedsfelt jævnfør kapitel 10: Hovedområderne for sygeplejens virksomhedsfelt. Revideret juli

8 2.2 Uddannelsens struktur Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Januar 1. semester Teoretisk undervisning og 5 ECTS-point 1 klinisk undervisning i sygepleje relateret til medicin/kirurgi 2 2. semester Teoretisk undervisning og 9 ECTS-point klinisk undervisning i sygepleje relateret til medicin/kirurgi 3. semester Klinisk undervisning i sygepleje relateret til medicin/kirurgi 5. semester Klinisk undervisning i sygepleje relateret til psykiatri eller medicin/kirurgi Klinisk undervisning i hjemmesygepleje Teoretisk undervisning og 3 ECTS-point klinisk undervisning i sygepleje relateret til sundhedspleje, obstetrik og pædiatri Teoretisk undervisning 7. semester Teoretisk undervisning og 4 ECTS-point klinisk undervisning. 6 ECTS-point valgfag 4 4. semester Teoretisk undervisning 6. semester Klinisk undervisning i sygepleje relateret til psykiatri eller medicin/kirurgi Klinisk undervisning i sygepleje relateret til medicin/kirurgi Klinisk undervisning i hjemmesygepleje Klinisk undervisning i sygepleje relateret til psykiatri eller medicin/kirurgi 3 Klinisk undervisning i sygepleje relateret til medicin/kirurgi Klinisk undervisning i sygepleje relateret til psykiatri eller medicin/kirurgi Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Januar 1. semester Teoretisk undervisning og 5 ECTS-point 1 klinisk undervisning i sygepleje relateret til medicin/kirurgi 2 2. semester Teoretisk undervisning 9 ECTS-point klinisk undervisning i sygepleje relateret til medicin/kirurgi 3. semester Klinisk undervisning i sygepleje relateret til medicin/kirurgi Teoretisk undervisning og 3 ECTS-point klinisk undervisning i sygepleje relateret til sundhedspleje, obstetrik og pædiatri 4. semester Teoretisk undervisning 6. semester Klinisk undervisning i sygepleje relateret til psykiatri eller medicin/kirurgi Klinisk undervisning i sygepleje relateret til medicin/kirurgi Klinisk undervisning i hjemmesygepleje Klinisk undervisning i sygepleje relateret til psykiatri eller medicin/kirurgi 3 Klinisk undervisning i sygepleje relateret til medicin/kirurgi Klinisk undervisning i sygepleje relateret til psykiatri eller medicin/kirurgi 5. semester Klinisk undervisning i sygepleje relateret til psykiatri eller medicin/kirurgi Klinisk undervisning i hjemmesygepleje Teoretisk undervisning 7. semester Teoretisk undervisning og 4 ECTS-point klinisk undervisning. 6 ECTS-point valgfag 4 I bilagsmaterialet findes specificeret oversigt over uddannelsens struktur for de tre uddannelsesenheder i henholdsvis Randers, Silkeborg og Århus. 1 1,5 ECTS-point svarer til ca. 1 uges undervisning 2 Studerende, der i semester har klinisk undervisning i sygepleje relateret til medicin, har i 4., 5. eller 6. semester sygepleje relateret til kirurgi eller omvendt. Sygepleje relateret til geriatri indgår i hjemmesygepleje samt i sygepleje relateret til medicin og kirurgi. Sygepleje relateret til obstetrik kan indgå i klinisk undervisning i flere semestre (EU-direktiv 77/453/EØF) 3 Studerende i 4., 5. eller 6. semester har klinisk undervisning i sygepleje relateret til psykiatri, hjemmesygepleje og medicin eller kirurgi. (EU-direktiv 77/453/EØF) 4 Selvvalgt teoretisk eller klinisk undervisning relateret til sygeplejerskeuddannelsens formål Revideret juli

9 2.3 Fag og fagenes placering I sygeplejerskeuddannelsen indgår i alt 210 ECTS-point fordelt på teoretisk undervisning svarende til 120 ECTS-point og klinisk undervisning 1 svarende til 90 ECTS-point. Fordelingen af ECTSpoint på de enkelte fag fremgår af nedenstående skema. Fag Sygepleje: semester 2. semester 3. semester 4. semester 5. semester 6. semester 7. semester ECTSpoint T K T K T K T K T K T K T K T K Sygepleje 5,5 4 5,5 6 4, , Valgfag Sundhedsvidenskab: 30 Epidemiologi og miljømedicin Ergonomi 0,5 1 0,5 1,5 0,5 2 Farmakologi 3,5 0,5 0,5 0, Folkesundhedsvidenskab 2,5 2,5 0 2,5 Generel og klinisk ernæring 1 1 0,5 2 0,5 2,5 Sundhedsinformatik Sygdomslære 6,5 0,5 0,5 1, Videnskabsteori og forskningsmetodologi Naturvidenskab: 20 Anatomi, fysiologi og biokemi 15 0,5 0, Mikrobiologi og infektionspatologi 1,5 0,5 1,5 0, Humanvidenskab: 20 Filosofi og etik Kommunikation Psykologi 3,5 1 3,5 1 4,5 Pædagogik 3,5 2 3,5 2 5,5 Religion Samfundsvidenskab: 20 Jura 0,5 0,5 1,5 2,5 0 2,5 Organisation og ledelse 3,5 6 3,5 6 9,5 Sociologi og antropologi ECTS point alt For detaljeret beskrivelse af fag herunder mål og indhold henvises til fagbeskrivelser kapitel 2, afsnit 2.5. I alt 1 Klinisk undervisning består af såvel sygepleje som øvrige fag 2 Indgår som del af bachelorprojekt 3 Valgfag kan være såvel teoretisk som klinisk undervisning 4 Af de 10 ECTS-point udgør de 6 ECTS-point valgfag Revideret juli

10 2.4 Mål, indhold og bedømmelse i de enkelte semestre 1. Semester Hensigten er: - at den studerende erhverver viden om og forståelse for menneskets fysiologiske processer i et livsforløb - at den studerende erhverver viden om og forståelse for sygepleje, der støtter menneskets fysiologiske processer - at den studerende udvikler kvalifikationer til at bearbejde sygeplejefaglige problemstillinger i forhold til menneskets fysiologiske behov Målet er, at den studerende udvikler sine evner til: - at undre sig og arbejde undersøgende - at søge, sortere og tilegne sig kundskaber inden for sygepleje-, natur,- samfunds- og sundhedsvidenskabelige fag - at indhente data om fysiologiske forhold samt beskrive og analysere disse - at bearbejde teori og empiri om fysiologiske forhold med henblik på at identificere og forklare sygeplejefaglige problemstillinger - at begrunde sygeplejehandlinger relateret til menneskets fysiologiske behov Sygeplejetema Sygepleje med henblik på at tilgodese menneskets grundlæggende behov med fokus på de fysiologiske behov Teoretisk undervisning 25 ECTS-point Sygepleje 5,5 Ergonomi 0,5 Generel og klinisk ernæring 1,0 Videnskabsteori og forskningsmetodologi 1,0 Anatomi, fysiologi og biokemi 15,0 Mikrobiologi og infektionspatologi 1,5 Jura 0,5 Klinisk undervisning 5 ECTS-point Observerende studier i sygepleje relateret til medicin eller kirurgi: Sammen med sygeplejerske iagttage, observere, beskrive og analysere sygeplejefaglige problemstillinger i praksis samt udføre udvalgte sygeplejehandlinger Færdighedslaboratorium: Træne observationsmetoder og færdigheder i udvalgte sygeplejehandlinger Undervisnings- og arbejdsformer Udforske gennem problemerkendende, problembearbejdende og fortolkende studier 1 Bedømmelse Interne prøver: Individuel skriftlig prøve i anatomi, fysiologi og biokemi Individuel skriftlig prøve i mikrobiologi 1 Se kapitel 4. Undervisnings- og arbejdsformer Revideret juli

11 2. Semester Hensigten er: - at den studerende erhverver viden om og forståelse for sygdomstilstande og forskelle her i relateret til alder - at den studerende erhverver viden om og forståelse for sygepleje, der støtter menneskets fysiologiske processer ved sygdomstilstande - at den studerende udvikler kvalifikationer til at bearbejde sygeplejefaglige problemstillinger i forhold til menneskets fysiologiske behov ved sygdomstilstande Målet er, at den studerende udvikler sine evner til: - at undre sig og arbejde undersøgende - at søge, sortere og tilegne sig kundskaber inden for sygepleje-, natur- og sundhedsvidenskabelige fag - at indhente data om fysiologiske og patofysiologiske forhold samt beskrive og analysere disse - at bearbejde teori og empiri om fysiologiske og patofysiologiske forhold med henblik på at identificere og forklare sygeplejefaglige problemstillinger - at begrunde sygeplejehandlinger relateret til menneskets fysiologiske behov ved sygdomstilstande - at planlægge, udføre, evaluere og dokumentere sygepleje relateret til menneskets fysiologiske behov ved sygdomstilstande Sygeplejetema Sygepleje med henblik på at tilgodese menneskets grundlæggende behov med fokus på de fysiologiske behov ved sygdomstilstande Teoretisk undervisning 21 ECTS-point Sygepleje 5,5 Epidemiologi og miljømedicin 1,0 Ergonomi 1,0 Farmakologi 3,5 Generel og klinisk ernæring 1,0 Sygdomslære 6,5 Videnskabsteori og forskningsmetodologi 1,0 Mikrobiologi og infektionspatologi 1,5 Klinisk undervisning 9 ECTS-point Observerende studier i sygepleje relateret til medicin eller kirurgi: Sammen med sygeplejerske iagttage, observere, beskrive og analysere sygeplejefaglige problemstillinger i praksis samt udføre udvalgte sygeplejehandlinger Færdighedslaboratorium: Træne observationsmetoder og færdigheder i udvalgte sygeplejehandlinger Undervisnings- og arbejdsformer Udforske gennem problemerkendende, problembearbejdende og fortolkende studier 1 Bedømmelse Intern prøve: Individuel skriftlig prøve i farmakologi, sygdomslære og infektionspatologi Ekstern prøve: Individuel skriftlig og mundtlig prøve i sygepleje. I prøven indgår klinisk undervisning 2, epidemiologi og miljømedicin, ergonomi, generel og klinisk ernæring, videnskabsteori og forskningsmetodologi, anatomi, fysiologi og biokemi, jura 1 Se kapitel 4. Undervisnings- og arbejdsformer 2 Klinisk undervisning består af såvel sygepleje som øvrige fag, jævnfør 2.3 Fag og fagenes placering Revideret juli

12 3. Semester Hensigten er: - at den studerende erhverver viden om og forståelse for menneskets psykologiske tilstand, sociale og kulturelle forhold, og hvordan disse kan ændre sig i et livsforløb - at den studerende erhverver viden om og forståelse for relationelle og etiske aspekter i sygepleje - at den studerende udvikler kvalifikationer til at bearbejde sygeplejefaglige problemstillinger relateret til menneskets psykologiske tilstand, sociale og kulturelle forhold Målet er, at den studerende udvikler sine evner til: - at undre sig og arbejde undersøgende - at søge, sortere og tilegne sig kundskaber inden for sygepleje-, sundheds-, human- og samfundsvidenskabelige fag - at indhente data om psykologiske, sociale og kulturelle forhold samt beskrive og analysere disse - at forstå, hvordan etnisk, kulturel og religiøs baggrund påvirker menneskets situation og handlinger - at beskrive, fortolke og indleve sig i menneskets situation og den kontekst, som det befinder sig i - at bearbejde teori og empiri med henblik på at identificere, forklare og forstå sygeplejefaglige problemstillinger Sygeplejetema Sygepleje med henblik på at forstå menneskets oplevelse, situation og handling i forhold til sundhed og sygdom Teoretisk undervisning 18 ECTS-point Sygepleje 4,5 Videnskabsteori og forskningsmetodologi 1,0 Filosofi og etik 3,0 Psykologi 3,5 Religion 2,0 Sociologi/antropologi 4,0 Klinisk undervisning 12 ECTS-point Interagerende studier i sygepleje relateret til medicin eller kirurgi: Sammen med sygeplejerske udføre sygepleje til udvalgte patienter, herunder observere, beskrive og analysere sygepleje (9 ECTS-point) 1 Observerende studier i sygepleje relateret til sundhedspleje, obstetrik og pædiatri (3 ECTS-point) Færdighedslaboratorium: Træne observationsmetoder og færdigheder i udvalgte sygeplejehandlinger Undervisnings- og arbejdsformer Udforske gennem problemerkendende, problembearbejdende og fortolkende studier 2 Bedømmelse Interne prøver: Individuel prøve i klinisk undervisning. I prøven indgår filosofi og etik Individuel eller gruppebaseret skriftlig prøve i sygepleje. I prøven indgår klinisk undervisning 3, videnskabsteori og forskningsmetodologi, filosofi og etik, psykologi, religion, sociologi og antropologi 1 Hensigt og mål se 2. semester 2 Se kapitel 4. Undervisnings- og arbejdsformer 3 Klinisk undervisning består af såvel sygepleje som øvrige fag, jævnfør 2.3 Fag og fagenes placering Revideret juli

13 4. Semester Hensigten er: - at den studerende erhverver viden om og forståelse for kommunikative og pædagogiske aspekter i patient-sygeplejerske samspil og i sygepleje - at den studerende udvikler kvalifikationer til at bearbejde sygeplejefaglige problemstillinger relateret til kommunikation og formidling - at den studerende erhverver viden om og forståelse for sygepleje, der kan støtte mennesket ved sygdomstilstande - at den studerende erhverver viden om og forståelse for sygepleje, der kan støtte mennesket i belastende psykologiske tilstande og sociale situationer Målet er, at den studerende udvikler sine evner til: - at undre sig og arbejde undersøgende - at søge, sortere og tilegne sig kundskaber inden for sygepleje-, sundheds-, human- og samfundsvidenskabelige fag - at indhente data om relationelle, kommunikative og pædagogiske forhold samt beskrive og analysere disse - at bearbejde teori og empiri med henblik på at identificere, fortolke og forstå sygeplejefaglige problemstillinger knyttet til relationelle, kommunikative og pædagogiske forhold og egen rolle i disse - at kommunikere med mennesker under hensyntagen til forskelle i kulturel og sproglig baggrund - at informere, vejlede og undervise patienter og pårørende - at planlægge, udføre, evaluere og dokumentere sygepleje relateret til psykologiske, sociale, kommunikative og pædagogiske aspekter Sygeplejetema Sygepleje med henblik på kommunikation og formidling Sygepleje med henblik på at støtte patienter ved sygdomstilstande, herunder etablere, vedligeholde og afslutte relationer Teoretisk undervisning 15 ECTS-point Sygepleje 4,0 Farmakologi 0,5 Sygdomslære 1,5 Videnskabsteori og forskningsmetodologi 2,0 Kommunikation 3,0 Pædagogik 3,5 Jura 0,5 Klinisk undervisning 15 ECTS-point Interagerende studier i hjemmesygepleje og sygepleje relateret til psykiatri eller medicin/kirurgi: Sammen med sygeplejerske udføre sygepleje til udvalgte patienter, herunder observere, beskrive og analysere sygepleje Færdighedslaboratorium: Træne observationsmetoder og færdigheder i udvalgte sygeplejehandlinger Undervisnings- og arbejdsformer Udforske gennem problemerkendende, problembearbejdende og fortolkende studier 1 Bedømmelse Interne prøver: Gruppebaseret skriftlig og mundtlig prøve i sygepleje. I prøven indgår videnskabsteori og forskningsmetodologi, pædagogik, jura Individuel prøve i klinisk undervisning 2. I prøven indgår farmakologi, sygdomslære, kommunikation 1 Se kapitel 4. Undervisnings- og arbejdsformer 2 Klinisk undervisning består af såvel sygepleje som øvrige fag, jævnfør 2.3 Fag og fagenes placering Revideret juli

14 5. Semester Hensigten er: - at den studerende erhverver viden om sundhedsvæsenet og dets tilbud til patienter - at den studerende udvikler kvalifikationer til at bearbejde organisatoriske og samarbejdsmæssige problemstillinger knyttet til patientens kontakt med sundhedsvæsenet - at den studerende udvikler kvalifikationer til at argumentere for og iværksætte sundhedsfremmende og forebyggende indsats i sygepleje - at den studerende udvikler kvalifikationer til at udøve, koordinere og skabe kontinuitet i sygepleje til patienter, der er i kontakt med forskellige sektorer i sundhedsvæsenet Målet er, at den studerende udvikler sine evner til: - at undre sig og arbejde undersøgende - at søge, sortere og tilegne sig kundskaber relateret til organisatoriske og samarbejdsmæssige forhold samt sundhedsfremmende og forebyggende indsats i sygepleje - at indhente empiriske data om organisatoriske og samarbejdsmæssige forhold samt beskrive og analysere disse - at bearbejde teori og empiri med henblik på at identificere, fortolke og forstå sygeplejefaglige problemstillinger relateret til patientens kontakt med sundhedsvæsenet samt i forhold til sundhedsfremmende og forebyggende indsats i sygepleje - at vurdere kvaliteten af sundhedsvæsenets tilbud til patienter og fremsætte begrundede forslag til eventuelle ændringer - at planlægge, udføre, evaluere og dokumentere sygepleje relateret til pleje- og behandlingsforløb samt sundhedsfremmende og forebyggende indsats - at formidle resultatet af bearbejdning af sygeplejefaglige problemstillinger Sygeplejetema Sygepleje med henblik på at tilrettelægge og koordinere pleje- og behandlingsforløb mellem afdelinger og/eller sektorer Sygepleje med henblik på sundhedsfremmende og forebyggende indsats Teoretisk undervisning 15 ECTS-point Sygepleje 4,5 Epidemiologi og miljømedicin 1,0 Folkesundhedsvidenskab 2,5 Sundhedsinformatik 2,0 Jura 1,5 Organisation og ledelse 3,5 Klinisk undervisning 15 ECTS-point Interagerende studier i hjemmesygepleje og sygepleje relateret til psykiatri eller medicin/kirurgi: Sammen med sygeplejerske udføre sygepleje til udvalgte patienter, herunder observere, beskrive og analysere sygepleje Færdighedslaboratorium: Træne observationsmetoder og færdigheder i udvalgte sygeplejehandlinger Undervisnings- og arbejdsformer Udforske gennem problemerkendende, problembearbejdende og fortolkende studier 1 Bedømmelse Intern prøve: Individuel skriftlig prøve i sundhedsinformatik og jura Ekstern prøve: Gruppebaseret skriftlig prøve i sygepleje med efterfølgende mundtlig individuel eksamination. I prøven indgår klinisk undervisning 2, epidemiologi og miljømedicin, folkesundhedsvidenskab, organisation og ledelse 1 Se kapitel 4. Undervisnings- og arbejdsformer 2 Klinisk undervisning består af såvel sygepleje som øvrige fag, jævnfør 2.3 Fag og fagenes placering Revideret juli

15 6. Semester Hensigten er: - at den studerende erhverver kvalifikationer til selvstændigt at udøve sygepleje inden for sygeplejens virksomhedsfelt Målet er, at den studerende udvikler sine evner til: - at undre sig og arbejde undersøgende - at søge, sortere og tilegne sig kundskaber relateret til hele sygeplejens virksomhedsfelt - at bearbejde teori og empiri med henblik på at identificere, fortolke og forstå forskellige sygeplejefaglige problemstillinger og samspillet mellem disse i forhold til patientens indlæggelsesforløb - at informere, vejlede og undervise patienter, pårørende og kolleger - at varetage de administrative og koordinerende funktioner relateret til et pleje- og behandlingsprogram for én eller flere patienter - at planlægge, udføre, evaluere og dokumentere sygepleje relateret til sygeplejens virksomhedsfelt - at analysere og vurdere sygeplejekvaliteten og medvirke til udvikling af sygeplejen Sygeplejetema Sygepleje med henblik på at varetage sygeplejens virksomhedsfelt herunder at udføre, formidle, lede og udvikle sygepleje Teoretisk undervisning 0 ECTS-point Klinisk undervisning 30 ECTS-point Professionsrettede studier i sygepleje relateret til psykiatri eller medicin og kirurgi Med sygeplejerske som vejleder selvstændigt udøve sygepleje, herunder udføre, lede, formidle og udvikle sygepleje Undervisnings- og arbejdsformer Udforske gennem problemerkendende, problembearbejdende og fortolkende studier 1 Bedømmelse Intern prøve: Individuel prøve i klinisk undervisning 2 1 Se kapitel 4. Undervisnings- og arbejdsformer 2 Klinisk undervisning består af såvel sygepleje som øvrige fag, jævnfør 2.3 Fag og fagenes placering Revideret juli

16 7. Semester Hensigten er: - at den studerende udvikler og dokumenterer kompetence i sygepleje på bachelorniveau - at den studerende erhverver kvalifikationer inden for sygeplejefagligt udviklingsarbejde - at den studerende udvikler og dokumenterer forudsætninger for videreuddannelse Målet er, at den studerende udvikler sine evner til: - at undre sig og arbejde undersøgende - at bearbejde en selvvalgt problemstilling inden for klinisk sygepleje med anvendelse af relevant teori og videnskabelig metode Sygeplejetema Sygepleje med henblik på at udvikle faget Teoretisk undervisning 24 ECTS - point Sygepleje 4 Bachelorprojekt 16 Klinisk undervisning 4 1 Undervisnings- og arbejdsformer Udforske gennem problemerkendende, problembearbejdende og fortolkende studier 2 Bedømmelse Ekstern prøve: Individuelt eller gruppebaseret skriftligt bachelorprojekt i sygepleje med afsæt i en klinisk sygeplejefaglig problemstilling med efterfølgende individuel mundtlig eksamination Valgfag 6 ECTS-point 3 1 Indgår som del af bachelorprojektet 2 Se kapitel 4. Undervisnings- og arbejdsformer 3 Selvvalgt teoretisk eller klinisk undervisning relateret til sygeplejerskeuddannelsens formål Revideret juli

17 2.5 Fagbeskrivelser Fagbeskrivelse sygepleje Fagbeskrivelse klinisk undervisning Sundhedsvidenskabelige fag: Fagbeskrivelse epidemiologi og miljømedicin Fagbeskrivelse ergonomi Fagbeskrivelse farmakologi Fagbeskrivelse folkesundhedsvidenskab Fagbeskrivelse generel og klinisk ernæring Fagbeskrivelse sundhedsinformatik Fagbeskrivelse sygdomslære Fagbeskrivelse videnskabsteori og forskningsmetodologi Naturvidenskabelige fag: Fagbeskrivelse anatomi, fysiologi og biokemi Fagbeskrivelse mikrobiologi og infektionspatologi Humanvidenskabelige fag: Fagbeskrivelse filosofi og etik Fagbeskrivelse kommunikation Fagbeskrivelse psykologi Fagbeskrivelse pædagogik Fagbeskrivelse religion Samfundsvidenskabelige fag: Fagbeskrivelse jura Fagbeskrivelse organisation og ledelse Fagbeskrivelse sociologi og antropologi Revideret juli

18 Fagbeskrivelse sygepleje Formål At den studerende erhverver viden om sygeplejefagets filosofier, teorier, begreber og metoder. At den studerende udvikler kvalifikationer i forhold til identifikation af sygeplejefaglige fænomener og problemstillinger. At den studerende udvikler evne til at analysere og vurdere egen og andres empiri ved hjælp af teori. At den studerende udvikler forståelse for sygeplejefagets historie og aktuelle situation. Centrale indholdselementer De beskrevne elementer bearbejdes teoretisk i forhold til børn, unge, voksne, ældre både som enkeltpersoner, medlemmer af en familie og en befolkningsgruppe. Fokus er rettet mod mennesker overalt i samfundet, hvis sundhedstilstand er truet, samt mennesker med akut, kronisk, somatisk og psykisk sygdom. Fokus er rettet mod kundskaber inden for såvel sundhedsfremmende, sundhedsbevarende, forebyggende som behandlende, rehabiliterende og lindrende aspekter. Sygeplejefilosofi filosofiske begreber i sygepleje, sygeplejens grundlagsproblemer, herunder videnskabelige, kulturelle, etiske og æstetiske problemstillinger Sygeplejefagets historie og aktuelle situation fagets legitimering, konstituering og udvikling i relation til samfund og sundhedsvæsen professionsteori og professionsudvikling Sygepleje som profession og videnskab fagets videnskabsteoretiske grundlag, fagudvikling og sygeplejeforskning forvaltning af professionen Sygeplejeteori omsorg teorier og begreber om omsorg og egenomsorg grundlæggende behov Revideret juli

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 12 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

Modul 1. Gældende pr. 1. februar 2009. Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul 1

Modul 1. Gældende pr. 1. februar 2009. Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul 1 Gældende pr. 1. februar 2009 1 1. Introduktion til modulet Der afholdes introduktion til hele uddannelsen samt modul 1 i løbet af modulets første uger. 2. Modulets fokusområde Undervisning i alle modulets

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 11 beskrivelsen... 3 Modul 11 Kompleks klinisk

Læs mere

Bachelor i sygepleje

Bachelor i sygepleje Studieordning for uddannelse til Bachelor i sygepleje Bachelor of Science in Nursing 2009 Peqqissaanermik Ilisimatusarfik /Institut for sygepleje og sundhedsforskning Jagtvej 2, Box 1499 3900 Nuuk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje BEK nr 29 af 24/01/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 11. september 2015 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Undervisningsministeriet j. nr. 101.514.021 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Lovtidende A 2008. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje. 24. januar 2008

Lovtidende A 2008. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje. 24. januar 2008 Lovtidende A 2008 24. januar 2008 Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje I medfør af 5, stk. 1-2, og 11, stk. 2, i lov nr. 481 af 31. maj 2000 om mellemlange videregående uddannelser

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 10 Akut og kritisk syge patienter/borgere Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 10 beskrivelsen... 3 Modul 10 Akut

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg. Modulbeskrivelse

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg. Modulbeskrivelse Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Modulbeskrivelse Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Hold SS X Februar 203, uge 6-7 Indholdsfortegnelse.0 Hensigt med beskrivelsen af Modul 8, 4.

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 7. Relationer og interaktioner. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 7. Relationer og interaktioner. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 7 Relationer og interaktioner Professionsbachelor i sygepleje sfortegnelse Introduktion til modul 7 beskrivelsen.3 Studieaktivitetsmodel for modul 7.5

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 6. Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 6. Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 6 Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Modul 6, Sygepleje, kronisk syge patienter

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modulets struktur og opbygning ECTS-point Teoretisk Klinisk Sygepleje 1 11. VIA, Sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg

Modulbeskrivelse. Modulets struktur og opbygning ECTS-point Teoretisk Klinisk Sygepleje 1 11. VIA, Sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg Modul 6 E13 Modulbetegnelse, tema og læringsudbytte Tema: Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem Modulet retter sig mod folkesygdomme, patienter/borgere med kroniske sygdomme og kliniske

Læs mere

Modul 5 Tværprofessionel virksomhed

Modul 5 Tværprofessionel virksomhed Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Afdeling Viborg Januar 2012 Modulets tema og læringsudbytte Tværprofessionel virksomhed Tema: Tværfagligt modul tværprofessionel virksomhed

Læs mere

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 11 Tema: Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 11 Tema: Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed Modulets tema og læringsudbytte Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed Modulet retter sig mod klinisk sygepleje relateret til patienter/borgere med komplekse, akutte og kroniske sygdomme. Modulet retter

Læs mere

Ansøgning om merit for fag/forløb/moduler

Ansøgning om merit for fag/forløb/moduler Ansøgning om merit for fag/forløb/moduler Merit bevilliges på baggrund af en individuel vurdering af dine kompetencer i forhold til det læringsudbytte/mål du søger merit for. Navn: Generelle oplysninger

Læs mere

VIA Sundhed Sygeplejerskeuddannelsen i Aarhus. Modulbeskrivelse - Modul 3

VIA Sundhed Sygeplejerskeuddannelsen i Aarhus. Modulbeskrivelse - Modul 3 Modulets tema og studerendes læringsudbytte Tema: Sygepleje Sygepleje, somatisk sygdom og lidelse Modulet retter sig mod viden om det at være patient med somatisk sygdom, herunder intervention af lindrende

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 - Bachelorprojekt... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 5 - den monofaglige del, Fysioterapeutuddannelsen.

Modulbeskrivelse for modul 5 - den monofaglige del, Fysioterapeutuddannelsen. Modulbeskrivelse for modul 5 - den monofaglige del, Fysioterapeutuddannelsen. Modulets titel Tværfagligt fællesmodul tværprofessionel virksomhed 15 ECTS Modulbeskrivelse modul 5 04.07.12 (pebe) Side 1

Læs mere

ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET

ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET Et stærkt fag i udvikling Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejefaget Grafisk tilrettelægning: Dansk Sygeplejeråd Forsidefoto:

Læs mere

Akademiuddannelse i Sundhedspraksis

Akademiuddannelse i Sundhedspraksis Akademiuddannelse i Sundhedspraksis En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik Uddannelsen henvender sig især til social-og sundhedsassistenter og lignende faggrupper. Nu også

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen. Opgavetyper og akademiske fremstillingsformer i opgaveskrivning.

Sygeplejerskeuddannelsen. Opgavetyper og akademiske fremstillingsformer i opgaveskrivning. Sygeplejerskeuddannelsen Opgavetyper og akademiske fremstillingsformer i opgaveskrivning. Teoretisk undervisning. August 2010 1 Indholdsfortegnelse 1.0 Indhold og formål... 3 2.0 Generelt om professionsbacheloruddannelsen...

Læs mere

Praktikøvelser. ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter. fra Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2.

Praktikøvelser. ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter. fra Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2. Praktikøvelser fra Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2 ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter Alle sidehenvisninger refererer til den trykte bog. Gads Forlag Praktikmål 1 Eleven

Læs mere

Studerende: Hold: Periode: Ansvarlig klinisk underviser: Initialer: 5 Refleksion. Klinisk vejleder: Initialer: 9 Refleksion. Revideres ultimo 2014

Studerende: Hold: Periode: Ansvarlig klinisk underviser: Initialer: 5 Refleksion. Klinisk vejleder: Initialer: 9 Refleksion. Revideres ultimo 2014 Kompetencekort for sygeplejestuderende i modul 12 Et lærings- og evalueringsredskab i klinisk undervisning Studerende: Hold: Periode: 1 Uge Aftalte samtaler: 1 Studieplan 2 Komp.kort Sygehus: Afsnit: 3

Læs mere

PROFIL FOR DE UDFØRENDE SYGEPLEJERSKER i ÆLDREPLEJEN I KØBENHAVNS KOMMUNE

PROFIL FOR DE UDFØRENDE SYGEPLEJERSKER i ÆLDREPLEJEN I KØBENHAVNS KOMMUNE PROFIL FOR DE UDFØRENDE SYGEPLEJERSKER i ÆLDREPLEJEN I KØBENHAVNS KOMMUNE Den nuværende organisatoriske situation Lov om social service stiller krav om sammenhæng i den indsats som tilbydes borgerne i

Læs mere

Modul 12 - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse

Modul 12 - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse MODULBESKRIVELSE - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Modulbeskrivelsen er udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje.

Læs mere

Vejledning til grundfaget psykologi i erhvervsuddannelserne Fagbilag 18

Vejledning til grundfaget psykologi i erhvervsuddannelserne Fagbilag 18 Vejledning til grundfaget psykologi i erhvervsuddannelserne Fagbilag 18 Gældende fra 1. Juli 2011 Uddannelsesstyrelsen, Afdelingen for erhvervsrettede uddannelser 1. Indledning... 1 2. Formål... 1 3. Undervisningen...

Læs mere

Lektionskatalog Teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje

Lektionskatalog Teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje Peqqisaanermik Ilisimatusarfik. Institut for sygepleje og sundhedsvidenskab. Sygeplejestudiet Lektionskatalog Teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje 8. semester Hold 2010 Indholdsfortegnelse Indhold

Læs mere

Sundhedsfaglig Diplomuddannelse

Sundhedsfaglig Diplomuddannelse Sundhedsfaglig Diplomuddannelse Metropol Efter og Videreuddannelse Side 1 Formålet med sundhedsfaglig diplomuddannelse er at kvalificere den enkelte til selvstændigt at varetage specialiserede funktioner

Læs mere

Erhvervsfaglige kompetencer i social- og sundhedsassistentuddannelsen, trin 2 inkl. status omkring målopfyldelse. Midtvejsevaluering, dato :

Erhvervsfaglige kompetencer i social- og sundhedsassistentuddannelsen, trin 2 inkl. status omkring målopfyldelse. Midtvejsevaluering, dato : Navn: Praktiksted: Periode: Vejleder: Praktik 1 Praktik 2 Praktik 3 6. Eleven kan anvende et mundtligt og skriftligt fagsprog, som er i overensstemmelse social- og sundhedsassistentens kompetenceområde.

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG Intern klinisk prøve Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Titel: Intern klinisk prøve Fag: Sygepleje, filosofi, religion og etik, sygdomslære og farmakologi Opgavetype:

Læs mere

Et stærkt fag i udvikling

Et stærkt fag i udvikling Et stærkt fag i udvikling Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejefaget et stærkt fag i udvikling Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejefaget Grafisk tilrettelægning: Dansk Sygeplejeråd Forsidefoto:

Læs mere

Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Monofagligt tillæg til modulbeskrivelse og særlige forhold vedr.

Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Monofagligt tillæg til modulbeskrivelse og særlige forhold vedr. Gældende fra september 2009 Indhold 1. Introduktion til modulet... 3 2. Modulets fokusområde... 3 3. Fordeling af fag og ECTS-point på modulet... 3 4. Fagenes centrale temaer og læringsudbytte... 4 4.1

Læs mere

Sundhedspraksis. En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik AKADEMIUDDANNELSE

Sundhedspraksis. En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik AKADEMIUDDANNELSE Sundhedspraksis AKADEMIUDDANNELSE En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik Uddannelsen henvender sig især til social-og sundhedsassistenter og lignende faggrupper. Akademiuddannelse

Læs mere

Studieordning for uddannelsen til Professionsbachelor i tandpleje (tandplejer)

Studieordning for uddannelsen til Professionsbachelor i tandpleje (tandplejer) Studieordning for uddannelsen til Professionsbachelor i tandpleje (tandplejer) I henhold til Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 731 2011 om uddannelse af professionsbachelorer i tandpleje (tandplejere)

Læs mere

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 12 Tema: Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 12 Tema: Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Modulets tema og læringsudbytte Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Modulet retter sig mod enkelte eller grupper af patienter/borgere med komplekse, akutte og kroniske sygdomme samt disses sociale

Læs mere

Forsøgslæreplan for psykologi B valgfag, marts 2014

Forsøgslæreplan for psykologi B valgfag, marts 2014 Bilag 33 1. Identitet og formål 1.1 Identitet Forsøgslæreplan for psykologi B valgfag, marts 2014 Psykologi er videnskaben om, hvordan mennesker sanser, tænker, lærer, føler, handler og udvikler sig universelt

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1. Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag

Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1. Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1 Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Gældende for hold startet efter 1. januar 2013 1. KOMPETENCEMÅL TRIN 1... 3 2. MÅL FOR FAGENE - TRIN 1...

Læs mere

Psykologi B valgfag, juni 2010

Psykologi B valgfag, juni 2010 Psykologi B valgfag, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Psykologi er videnskaben om, hvordan mennesker sanser, tænker, lærer, føler, handler og udvikler sig universelt og under givne livsomstændigheder.

Læs mere

Modulbeskrivelse. 1. Semester - Modul 1. Hold ss2013va & ss2013vea. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 1. Semester - Modul 1. Hold ss2013va & ss2013vea. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse Modulbeskrivelse 1. Semester - Modul 1 Hold ss2013va & ss2013vea Professionsbachelor i sygepleje Februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE MODUL 1 FAG OG PROFESSION... 2 INTRODUKTION

Læs mere

Modul 5 Tværprofessionel virksomhed

Modul 5 Tværprofessionel virksomhed Fysioterapeutuddannelsen, Psykomotorikuddannelsen og Sygeplejerskeuddannelsen, Nordsjælland d. 11.12.2014 MODULBESKRIVELSE Modul 5 Tværprofessionel virksomhed Forår 2015 Professionsbachelor i fysioterapi,

Læs mere

Modulbeskrivelse. Lokalt tillæg til studieordningen. Modul 8

Modulbeskrivelse. Lokalt tillæg til studieordningen. Modul 8 Modulbeskrivelse Lokalt tillæg til studieordningen Modul 8 Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling II. Psykiatriske og somatiske problemstillinger

Læs mere

Velfærdsteknologi i praksis

Velfærdsteknologi i praksis AKADEMIUDDANNELSE Velfærdsteknologi i praksis En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik Uddannelsen henvender sig især til ansatte inden for social-og sundhedområdet og det

Læs mere

19.7 ALMEN PÆDAGOGIK. Pædagogisk diplomuddannelse

19.7 ALMEN PÆDAGOGIK. Pædagogisk diplomuddannelse Pædagogisk diplomuddannelse 19.7 ALMEN PÆDAGOGIK Mål for læringsudbytte skal opnå kompetencer inden for pædagogisk virksomhed i offentlige og private institutioner, hvor uddannelse, undervisning og læring

Læs mere

BACHELOR- UDDANNELSER

BACHELOR- UDDANNELSER det sundhedsvidenskabelige fakultet københavns universitet BACHELOR- UDDANNELSER det sundhedsvi københavns univer Med fokus på sundhed og sygdom hos mennesker og dyr bacheloruddannelser på sund VELKOMMEN

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt: Sygeplejeprofession, kundskabsgrundlag og metoder Hold S10V Uge 12 Uge 26, 2013 Indholdsfortegnelse 1.0 Hensigt med beskrivelsen

Læs mere

Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold. 10. klasse

Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold. 10. klasse Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold 10. klasse Indhold Indledning 3 Trinforløb for 10. klassetrin 4 Sundhed og sundhedsfremmende aktiviteter 4 Hygiejne og arbejdsmiljø 6 Kommunikation 7 Uddannelsesafklaring

Læs mere

EFTER- OG VIDERE- UDDANNELSE

EFTER- OG VIDERE- UDDANNELSE Overgangsalderen livsstil, levevilkår og livskvalitet en sund overgang eller en sygelig tilgang? SUNDHEDSFAGLIG DIPLOMUDDANNELSE/KOMPETENCEGIVENDE VIDEREUDDANNELSE MED SPECIALE I KLIMAKTERIET FOR SYGEPLEJERSKER

Læs mere

Samlet Evaluering af modul 5 Hold Feb. 2014.

Samlet Evaluering af modul 5 Hold Feb. 2014. Samlet Evaluering af modul 5 Hold Feb. 2014. Kan indgå i tværprofessionelt samarbejde med respekt for og anerkendelse af egen professions ansvar og kompetence såvel som øvrige sundhedsprofessioners og

Læs mere

FAGBESKRIVELSE AFSPÆNDINGSPÆDAGOGISK ERGONOMI OG SUNDHEDSFREMME

FAGBESKRIVELSE AFSPÆNDINGSPÆDAGOGISK ERGONOMI OG SUNDHEDSFREMME FAGBESKRIVELSE VÆGTNING 3 ECTS-point AFSPÆNDINGSPÆDAGOGISK ERGONOMI OG SUNDHEDSFREMME PLACERING I UDDANNELSEN Der undervises i faget på uddannelsens 3. og 4. semester. Faget er et afspændingspædagogisk

Læs mere

Funktionsbeskrivelse

Funktionsbeskrivelse Hovedstadens Sygehusfællesskab Bispebjerg Hospital Marts 2001 Medicinsk Center, klinik Y, YREH Funktionsbeskrivelse Beskrivelse af stillingen som afsnittet/enheden er normeret med og som er nødvendig for

Læs mere

Indledning Vidensformer

Indledning Vidensformer Indledning Professionelt arbejde med mennesker er et offentligt anliggende. At være eksempelvis pædagog, lærer, sygeplejerske, socialrådgiver eller jordemoder af profession indebærer af samme grund en

Læs mere

1.0. Indledning. 2.0. Rammer for modulbeskrivelsen

1.0. Indledning. 2.0. Rammer for modulbeskrivelsen Modulbeskrivelse Modul 12 Ledelse, dokumentation og kvalitetsudvikling af ergoterapi. Klinisk undervisning VI April 2015 MHOL og PIAJ / TRHJ og LIFP 1 1.0. Indledning Modulbeskrivelsen for modul 12 består

Læs mere

Dette papir er udarbejdet med opbakning fra en enig styregruppe bag udviklingen af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser.

Dette papir er udarbejdet med opbakning fra en enig styregruppe bag udviklingen af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser. Notat Fælles om udvikling af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser Uddannelses- og Forskningsministeriet igangsatte ultimo 2014 et udviklingsprojekt med henblik på at sikre, at de sundhedsfaglige

Læs mere

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE Indledning Fagprofilen for ergo- og fysioterapeuter i Ikast-Brande Kommunes træningsområde er et samarbejdsredskab. Den danner

Læs mere

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo).

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo). STUDIEORDNING Revideret 14. maj 2009 STUDIEORDNING PR. 1. FEBRUAR 2008 FOR KOMMUNIKATIONSDELEN AF BACHERLORUDDANNELSEN I ARABISK OG KOMMUNIKATION VED HANDELSHØJSKOLEN, AARHUS UNIVERSITET OG DET TEOLOGISKE

Læs mere

14 Rehabiliterende opgaver og virkning af disse. 18 Kulturforståelse og borgerinddragelse.

14 Rehabiliterende opgaver og virkning af disse. 18 Kulturforståelse og borgerinddragelse. Læringsaktiviteter GF 2 SOSU Tema 1: Intro Fag Mål Beskrivelse af mål Vidensmål 13 Grundlæggende pædagogisk teori, herunder faktorer der fremmer eller hæmmer motivation for egenomsorg, samt metoder til

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 11. Sundhedsfremme og forebyggelse. Arbejdsliv, arbejdsmiljø og erhvervsrettet rehabilitering. Januar 2015 MALN / TRHJ og LIFP

Modulbeskrivelse. Modul 11. Sundhedsfremme og forebyggelse. Arbejdsliv, arbejdsmiljø og erhvervsrettet rehabilitering. Januar 2015 MALN / TRHJ og LIFP Modulbeskrivelse Modul 11 Sundhedsfremme og forebyggelse. Arbejdsliv, arbejdsmiljø og erhvervsrettet rehabilitering. Januar 2015 MALN / TRHJ og LIFP 1 1.0. Indledning Modulbeskrivelsen for modul 11 består

Læs mere

6.0 LÆSEPLAN FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTUDDANNELSEN

6.0 LÆSEPLAN FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTUDDANNELSEN Side: Side 1 af 20 6.0 LÆSEPLAN FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTUDDANNELSEN TEORI 1 TEMA 1: Uddannelse og Læring (ca. 1 uge/7 dage) Der gives introduktion til: Arbejdsområdet / faget som Social- og Sundhedsassistent

Læs mere

Undervisningsplan. Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1. Gældende fra marts 2014 Godkendt i LUU November 2012. Skoleperiode 2.

Undervisningsplan. Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1. Gældende fra marts 2014 Godkendt i LUU November 2012. Skoleperiode 2. Gældende fra marts 01 Godkendt i LUU November 01 Undervisningsplan Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1 Skoleperiode 1 uger 0-0-01 11:51 Skoleperiode. Grundfag og områdefag Social - og sundhedssektoren

Læs mere

Samlet Evaluering af Modul 7. Hold feb. og aug. 2011. Januar 2013. Tema: Sygepleje, relationer og interaktioner

Samlet Evaluering af Modul 7. Hold feb. og aug. 2011. Januar 2013. Tema: Sygepleje, relationer og interaktioner Samlet Evaluering af Modul 7 Hold feb. og aug. 2011 Januar 2013. Tema: Sygepleje, relationer og interaktioner Modulet retter sig mod mennesker med eksistentielle problemer og psykologiske krisetilstande.

Læs mere

Læringsaktiviteter Sprog & kultur

Læringsaktiviteter Sprog & kultur Læringsaktiviteter Sprog & kultur målrettet social- og sundhedsuddannelsen 1 LÆRINGSAKTIVITETER... 3 1.1 TEMAER PÅ GRUNDFORLØBET SPROG & KULTUR - 40 UGER... 3 1.2 TEMAER FÆLLES KOMPETENCEMÅL... 4 1.3 TEMAER

Læs mere

Bedømmelseskriterier

Bedømmelseskriterier Bedømmelseskriterier Social- og sundhedsassistentuddannelsen KOORDINERING, KVALITETSSIKRING OG DOKUMENTATION... 2 SYGEPLEJE... 8 SOMATISK SYGDOMSLÆRE OG FARMAKOLOGI... 12 PSYKIATRISK SYGDOMSLÆRE OG FARMAKOLOGI...

Læs mere

De Sygeplejeetiske Retningslinjer Vedtaget på Dansk Sygeplejeråds kongres 20. maj 2014

De Sygeplejeetiske Retningslinjer Vedtaget på Dansk Sygeplejeråds kongres 20. maj 2014 De Sygeplejeetiske Retningslinjer Vedtaget på Dansk Sygeplejeråds kongres 20. maj 2014 INDHOLD Baggrund... 3 Grundlag... 3 Formål... 4 Sygeplejeetiske grundværdier... 5 Grundlæggende sygeplejeetiske principper...

Læs mere

STUDIEORDNING for Diplomuddannelse i psykiatri. Revideret 1. juni 2013

STUDIEORDNING for Diplomuddannelse i psykiatri. Revideret 1. juni 2013 STUDIEORDNING for Diplomuddannelse i psykiatri Revideret 1. juni 2013 sfortegnelse 1. indledning 2. Uddannelsens formål... 3 3. Uddannelses varighed... 4 4. Uddannelsens titel... 4 5. Adgangskrav... 4

Læs mere

Funktionsbeskrivelse

Funktionsbeskrivelse Hovedstadens Sygehusfællesskab Bispebjerg Hospital Marts 2001 Medicinsk Center, klinik Y, YREH Funktionsbeskrivelse Beskrivelse af stillingen som afsnittet/enheden er normeret med og som er nødvendig for

Læs mere

Lærervejledning til den teoretiske del af basisuddannelsen

Lærervejledning til den teoretiske del af basisuddannelsen Lærervejledning til den teoretiske del af basisuddannelsen Oversigt over emnerne INTRODUKTION... 2 PORTØRENS ARBEJDSOMRÅDER OG OPGAVER... 3 ORGANISATIONSFORHOLD... 4 FORSTÅELSE FOR INTERNE OG EKSTERNE

Læs mere

Guide sådan finder du de nye fag i de nuværende hjælperbøger

Guide sådan finder du de nye fag i de nuværende hjælperbøger Guide sådan finder du de nye fag i de nuværende hjælperbøger Opsat efter målene i den nye Bekendtgørelse (marts 2012) Mens vi venter på de nye bøger, kan de eksisterende bøger sagtens bruges. Her kommer

Læs mere

Uddannelse af inklusionsformidlere en uddannelse på PD-niveau

Uddannelse af inklusionsformidlere en uddannelse på PD-niveau Uddannelse af inklusionsformidlere en uddannelse på PD-niveau I forbindelse med udviklingsprogrammet Et godt børneliv et fælles ansvar etablerede Ballerup Kommune i 2006 et uddannelsesforløb for medarbejdere

Læs mere

Lokal strategi for Etablering af forskning i klinisk sygepleje

Lokal strategi for Etablering af forskning i klinisk sygepleje Regionshospitalet Horsens, Brædstrup og Odder Hospitalsledelsen Sundvej 30 DK-8700 Horsens Telefon +45 7927 4444 Telefax +45 7927 4930 www.regionshospitalethorsens.dk post@horsens.rm.dk Lokal strategi

Læs mere

Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter

Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter Sygeplejerskeuddannelsens Ledernetværk Revideret senest den 14. juni 2013 Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter 1. Indledning Formålet med Sygeplejerskeuddannelsen

Læs mere

Kompetencebehov i forhold til implementering og anvendelse af velfærdsteknologi

Kompetencebehov i forhold til implementering og anvendelse af velfærdsteknologi Kompetencebehov i forhold til implementering og anvendelse af velfærdsteknologi Praksisrettet og udfordrende efter og videreuddannelse i VIA Inge Kirstine Møller Madsen og Kirsten Roelsgaard videreuddannelse

Læs mere

august 2009 Sygeplejerskeuddannelsen

august 2009 Sygeplejerskeuddannelsen Pædagogiske værdier august 2009 Sygeplejerskeuddannelsen Pædagogiske værdier for Sygeplejerskeuddannelsen UCN Den pædagogiske praksis i Sygeplejerskeuddannelsen UCN tilrettelægges med udgangspunkt i fem

Læs mere

Funktionsbeskrivelse

Funktionsbeskrivelse Hovedstadens Sygehusfællesskab Bispebjerg Hospital Marts 2001 Medicinsk Center, klinik Y, YREH Funktionsbeskrivelse Beskrivelse af stillingen som afsnittet/enheden er normeret med og som er nødvendig for

Læs mere

Kompetencer for den professionelle palliative indsats. Marianne Mose Bentzen

Kompetencer for den professionelle palliative indsats. Marianne Mose Bentzen Kompetencer for den professionelle palliative indsats Marianne Mose Bentzen Disposition 1. Formål og organisering 2. Udfordringer 3. Kommunikatorrollen 4. Ideer til implementering WHO s mål for den palliative

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point)

Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point) Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point) Studievejledning studiestart uge 5 2011 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

Modulbeskrivelse. Bioanalytikeruddannelsen Næstved. Modul 4: Bioanalytisk kvalitetssikring. 1. Modulbetegnelse Bioanalytisk kvalitetssikring

Modulbeskrivelse. Bioanalytikeruddannelsen Næstved. Modul 4: Bioanalytisk kvalitetssikring. 1. Modulbetegnelse Bioanalytisk kvalitetssikring Modulbeskrivelse Modul 4: Bioanalytisk kvalitetssikring Bioanalytikeruddannelsen Næstved 1. Modulbetegnelse Bioanalytisk kvalitetssikring 2. Beskrivelse I modulet skal du arbejde med teori fra de foregående

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen Trin 2. Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag

Social- og sundhedsuddannelsen Trin 2. Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Social- og sundhedsuddannelsen Trin 2 Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Gældende for hold, der er startet efter 1. januar 2013 1. KOMPETENCEMÅL - TRIN 2... 3 2. MÅL FOR FAGENE

Læs mere

Modulplan for sygeplejestuderende på modul 8 i. Fælles Akut Modtagelse Svendborg

Modulplan for sygeplejestuderende på modul 8 i. Fælles Akut Modtagelse Svendborg Modulplan for sygeplejestuderende på modul 8 i Fælles Akut Modtagelse Svendborg RØD Resuscitation Team Fast vagt 0 min ORANGE Haster Læge+spl Monitorering 10 min GUL Haster mindre Spl(læge) Tilses 60 min

Læs mere

Fremtidens kliniske uddannelse på sygeplejerskeuddannelsen. Ét bud: Tværfagligt Klinisk Studieafsnit

Fremtidens kliniske uddannelse på sygeplejerskeuddannelsen. Ét bud: Tværfagligt Klinisk Studieafsnit Fremtidens kliniske uddannelse på sygeplejerskeuddannelsen Ét bud: Tværfagligt Klinisk Studieafsnit Bekendtgørelsesbestemt: Fra Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelorer: 1. Formålet med

Læs mere

Introduktionsuddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Glostrup

Introduktionsuddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Glostrup Introduktionsuddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Glostrup Blok 1: Dag-/døgnafsnit for større børn Psykologisk ekspert 1.1.1 Kunne anvende viden om den normale og afvigende psykiske udvikling

Læs mere

National studieordning for uddannelsen til Professionsbachelor i ernæring og sundhed Bilag 1: ECTS-point oversigt

National studieordning for uddannelsen til Professionsbachelor i ernæring og sundhed Bilag 1: ECTS-point oversigt National studieordning for uddannelsen til Professionsbachelor i ernæring og sundhed Bilag 1: ECTS-point oversigt 1 Indholdsfortegnelse Professionsbachelor i ernæring og sundhed... 4 Professionsbachelor

Læs mere

Modul 13 Valgmodul Sygepleje- Praksis- Udviklings- forskningsviden

Modul 13 Valgmodul Sygepleje- Praksis- Udviklings- forskningsviden Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland MODULBESKRIVELSE Modul 13 Valgmodul Sygepleje- Praksis- Udviklings- forskningsviden Hold: sept. 12 Efteråret 2015 Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse

Læs mere

Lokal Undervisningsplan GF2 PAU August 2015

Lokal Undervisningsplan GF2 PAU August 2015 Lokal Undervisningsplan GF2 PAU August 2015 INDHOLD Indledning... 2 Uddannelsen... 2 Uddannelsens formål og mål... 2 Uddannelsens varighed og struktur... 5 Overgangsordning... 5 Undervisningen... 5 Undervisnings-

Læs mere

Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point)

Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point) Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point) Studievejledning - studiestart uge 46 2010 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes følgende valgmodulspakke:

Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes følgende valgmodulspakke: Kære studerende Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På udbydes følgende valgmodulspakke: Uge 1-3 Uge 4 og 5 Uge 6 Teori: Kvalitative og kvantitative metoder med sundhedsteknologi/ telemedicin som eksempel,

Læs mere

Velkommen som social- og sundhedsassistent elev på Palliativ medicinsk afdeling. Bispebjerg Hospital.

Velkommen som social- og sundhedsassistent elev på Palliativ medicinsk afdeling. Bispebjerg Hospital. Velkommen som social- og sundhedsassistent elev på Palliativ medicinsk afdeling. Bispebjerg Hospital. Palliativ Medicinsk afdeling tilbyder lindrende behandling til uhelbredeligt syge kræftpatienter bosiddende

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 12 Tværfaglighed og Psykomotorik Psykomotorikuddannelsen

Modulbeskrivelse for modul 12 Tværfaglighed og Psykomotorik Psykomotorikuddannelsen Modulbeskrivelse for modul 12 Tværfaglighed og Psykomotorik Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Tværfaglighed og psykomotorik Tema: Modulet retter sig mod selvstændig og kritisk professionsudøvelse

Læs mere

Sygeplejestuderendes uddannelse i administration af Medicin, Intravenøs Væske & Ernæring.

Sygeplejestuderendes uddannelse i administration af Medicin, Intravenøs Væske & Ernæring. Sygeplejestuderendes uddannelse i administration af Medicin, Intravenøs Væske & Ernæring. Sygeplejestuderendes uddannelse i administration af medicin og intravenøs væske og ernæring Indholdsfortegnelse

Læs mere

Pædagogisk assistentuddannelse. Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag

Pædagogisk assistentuddannelse. Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Pædagogisk assistentuddannelse Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Gældende for hold startet efter 1. januar 2014 1. KOMPETENCEMÅL FOR PÆDAGOGISK ASSISTENTUDDANNELSE... 3 2. MÅL

Læs mere

Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point)

Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point) Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point) Studievejledning for holdstart uge 35-2011 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

Hold 14 I Efterår 2015 Læseplan for Modul 8 den teoretiske del: Sygepleje, sygdomslære, farmakilogi

Hold 14 I Efterår 2015 Læseplan for Modul 8 den teoretiske del: Sygepleje, sygdomslære, farmakilogi Læseplan for Modul 8 den teoretiske del: Sygepleje, sygdomslære, farmakilogi Den overordnede professionsfaglige problemstillinger i modulet retter sig mod: Sygepleje, psykisk syge patienter/borgere og

Læs mere

Uddannelsesfremsyn Fyraftensmøde, 15. april 2015

Uddannelsesfremsyn Fyraftensmøde, 15. april 2015 Uddannelsesfremsyn Fyraftensmøde, 15. april 2015 Oplæg v. Anne Schultz Pinstrup, enhedschef uddannelse Titel/beskrivelse (Sidehoved/fod) Navn (Sidehoved/fod) Siden sidst Møde i koordinationsgruppen den

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen (15/3-10)

Social- og sundhedsuddannelsen (15/3-10) Side 1 af 14 Fag fælles for hovedforløb 270 Praktikmål social og sundhedshjælper, trin 1 Uden niveau 0,0 uger Praktikmål Praktikerklæring, -, -. 1 Eleven kan i samarbejde med borgeren arbejde støttende,

Læs mere

Beskrivelse af modul 2 SA13 II C-N

Beskrivelse af modul 2 SA13 II C-N Beskrivelse af modul 2 SA13 II C-N 1. Læringsudbytte... 2 2. Struktur og indhold... 3 2.1. Overordnet beskrivelse... 3 2.2. Modulguide... 4 2.3. Klinisk undervisning... 4 2.4. Pensum og bogkøb... 5 3.

Læs mere

KONKRETISERING AF PRAKTIKMÅLENE FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENT ELEVER, TRIN 2

KONKRETISERING AF PRAKTIKMÅLENE FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENT ELEVER, TRIN 2 KONKRETISERING AF PRAKTIKMÅLENE FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENT ELEVER, TRIN 2 Læsevejledning Dokumentet skal læses indenfor en ramme af social- og sundhedsassistentens arbejdsområde, der dækker grundlæggende

Læs mere

Forslag til revision af De Sygeplejeetiske Retningslinjer. Udarbejdet af Sygeplejeetisk Råd 2013

Forslag til revision af De Sygeplejeetiske Retningslinjer. Udarbejdet af Sygeplejeetisk Råd 2013 Forslag til revision af De Sygeplejeetiske Retningslinjer Udarbejdet af Sygeplejeetisk Råd 2013 INDHOLD Baggrund... 4 Grundlag... 4 Formål... 5 Sygeplejeetiske grundværdier... 6 Grundlæggende Sygeplejeetiske

Læs mere

Interkulturelle og internationale kompetencer samt kulturbegrebet

Interkulturelle og internationale kompetencer samt kulturbegrebet Interkulturelle og internationale kompetencer samt kulturbegrebet ved 10/2008 1 Internationalisering ved Sygeplejerskeuddannelsen Svendborg og Odense Sygeplejerskeuddannelsen har til hensigt, at uddanne

Læs mere

SÅR. Længerevarende Efteruddannelse. Maj 2007

SÅR. Længerevarende Efteruddannelse. Maj 2007 SÅR Længerevarende Efteruddannelse Maj 2007 Videncenter for Sundhedsfremme Efter- og Videreuddannelsen Lembckesvej 3-7 6100 Haderslev T 74227722 E evus@cvusonderjylland.dk W www.cvusonderjylland.dk Længerevarende

Læs mere