Studieordning. September Sygeplejerskeuddannelsen Randers Sygeplejerskeuddannelsen Silkeborg Sygeplejerskeuddannelsen Århus

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Studieordning. September 2006. Sygeplejerskeuddannelsen Randers Sygeplejerskeuddannelsen Silkeborg Sygeplejerskeuddannelsen Århus"

Transkript

1 Studieordning September 2006 Sygeplejerskeuddannelsen Randers Sygeplejerskeuddannelsen Silkeborg Sygeplejerskeuddannelsen Århus Jysk Center for Videregående Uddannelse Revideret juli 2007

2 Efter indhentet udtalelse fra Sundhedsstyrelsen godkender Undervisningsministeriet i henhold til bekendtgørelse nr af 7. november 2006 om uddannelsen til professionsbachelor som sygeplejerskestudieordning dateret september Godkendelsen indebærer, at uddannelsen til professionsbachelor som sygeplejerske gennemført efter reglerne for uddannelsen og studieordningen giver ret til autorisation som sygeplejerske. Såfremt der er uoverensstemmelse mellem studieordningen og de regler for uddannelsen, der er fastsat i lov og bekendtgørelse, er det sidstnævnte, som finder anvendelse. Undervisningsministeriet Januar 2006 Revideret juli

3 Indholdsfortegnelse 1 Sygeplejerskeuddannelsens profil Mål, indhold og tidsmæssigt omfang af uddannelsens enkelte fag, fagenes placering og bedømmelse i studieforløbet Formål med sygeplejerskeuddannelsen Uddannelsens struktur Fag og fagenes placering Mål, indhold og bedømmelse i de enkelte semestre Fagbeskrivelser Tværfaglige elementer Mål, indhold, tidsmæssigt omfang, placering, tilrettelæggelse og bedømmelse af den kliniske undervisning Tilrettelæggelse af den kliniske undervisning Bedømmelser i klinisk undervisning Skematisk oversigt over klinisk undervisning Tværfaglige elementer Undervisnings- og arbejdsformer Valg af indhold i uddannelsen Valg af metoder i uddannelsen Sammenhæng mellem teoretisk og klinisk undervisning Informationsteknologi Godkendelse af kliniske undervisningsforløb Obligatorisk deltagelse i den kliniske undervisning Valgfri del Bachelorprojekt Merit Hovedområderne for sygeplejens virksomhedsfelt Internationalisering Prøver og eksaminer Oversigt over bedømmelser fordelt på fag og semestrene Generelle retningslinier ved prøver Eksamenssproget Særlige prøvevilkår Sygeeksamen og omprøve uden for de ordinære eksamensterminer Beskrivelse af prøver i de enkelte semestre Undervisningsdeltagelse i teoretisk undervisning Dispensationsmuligheder Revideret juli

4 13 Bilagsoversigt Uddannelsens struktur JCVU Sygeplejerskeuddannelsen Randers Uddannelsens struktur JCVU Sygeplejerskeuddannelsen Silkeborg Uddannelsens struktur JCVU Sygeplejerskeuddannelsen Århus Revideret juli

5 1 Sygeplejerskeuddannelsens profil Sygeplejerskeuddannelsens profil er udarbejdet i regi af Rektorforsamlingen for sygeplejerskeuddannelsen og er gældende for alle sygeplejerskoler i Danmark. Formål med sygeplejerskeuddannelsen er: at kvalificere de studerende til efter endt uddannelse at kunne fungere selvstændigt som sygeplejerske og herunder indgå i et tværfagligt samarbejde. Uddannelsen skal, i overensstemmelse med den samfundsmæssige, videnskabelige og teknologiske udvikling samt befolkningens behov for sygepleje, kvalificere de studerende inden for teoretiske og kliniske sygeplejekundskaber. (Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor BEK nr af 07/11/2006 1, stk. 1.) Uddannelsen giver ret til betegnelsen professionsbachelor i sygepleje. Efter bestået eksamen autoriseres den studerende som sygeplejerske i medfør af Bekendtgørelse af lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed LOV nr. 451 af 22/05/2006. Autorisationen giver ret til at fungere som sygeplejerske i Danmark. Uddannelsen giver ret til anerkendelse i alle EU-lande. Dog skal der ansøges om ret til at virke i det enkelte land. Uddannelsen kvalificerer til selvstændigt at varetage sygeplejerskens virksomhed og til fortsat uddannelse på master- og kandidatniveau. Faglig profil Sygeplejerskeuddannelsen er professionsbaseret, udviklingsbaseret og har forskningstilknytning. Professionsbasering indebærer, at uddannelsen har et professionsorienteret sigte og er orienteret mod den udvikling og de ændringer, som sker inden for sygeplejeprofessionen og sundhedsvæsenet. I uddannelsen udvikles og formidles viden om professionens værdier, mål, metoder og vilkår. Udviklingsbasering indebærer, at der fokuseres på kvalitetsudvikling, som kan belyse aktuel faglig udvikling og behov herfor sammenholdt med erfaringer i professionen og i sundhedsvæsenet. Forskningstilknytning indebærer, at der udvikles og formidles videnskabsteoretisk forståelse og forskningsmetodologisk indsigt på bachelorniveau. Nationale og internationale forskningsresultater inden for uddannelsens fagområder inddrages i uddannelsen. Uddannelsens faglighed bygger på forsøgs-, forsknings- og udviklingsarbejde, der afspejler aktuelle tendenser i professionen, herunder ændringer i befolkningens sundheds- og sygdomsmønstre samt i sundhedsvæsenets funktion og prioriteringer. Sygeplejerskeuddannelsen er tilrettelagt, så professionelle og akademiske kompetencer udvikles i sammenhæng og i et dynamisk samspil mellem teori og praksis. Revideret juli

6 Kernefaglighed Uddannelsen indeholder centrale fag, der udgør uddannelsens identitet og kernefaglighed. Uddannelsens kernefaglighed har sit grundlag i sygeplejefagets teorier, begreber og metoder samt i fag inden for det sundheds-, natur-, human- og samfundsvidenskabelige område. Fagene medvirker til at beskrive, forstå og forklare faglige problemstillinger inden for virksomhedsområdet. Sygeplejerskeuddannelsens kernefaglighed udvikles i samspil med udviklingen af videnskabelige teorier om og for sygepleje samt samfundsudviklingen både nationalt og internationalt. Kernefaglighed rummer etisk holdning og ansvarlighed, hvor hensynet til patienten og til samfundsmæssige principper er afgørende for udøvelse af professionel sygepleje og omsorg. I udøvelse af professionel sygepleje og omsorg er udgangspunktet patientens oplevelse af og reaktion på egen livssituation samt sygeplejerskens faglige vurdering heraf. Kernefaglighed rummer sygepleje, der er sundhedsfremmende, sundhedsbevarende, forebyggende, behandlende, rehabiliterende og lindrende for det enkelte menneske og grupper af mennesker. Revideret juli

7 2 Mål, indhold og tidsmæssigt omfang af uddannelsens enkelte fag, fagenes placering og bedømmelse i studieforløbet 2.1. Formål med sygeplejerskeuddannelsen 1. Formålet med sygeplejerskeuddannelsen er at kvalificere de studerende til efter endt uddannelse at kunne fungere selvstændigt som sygeplejerske og herunder indgå i et tværfagligt samarbejde. Uddannelsen skal, i overensstemmelse med den samfundsmæssige, videnskabelige og teknologiske udvikling samt befolkningens behov for sygepleje, kvalificere de studerende inden for teoretiske og kliniske sygeplejekundskaber. Stk. 2. De studerende skal kvalificere sig til at: 1) Udføre, formidle og lede sygepleje, der er af såvel sundhedsfremmende, sundhedsbevarende, forebyggende som behandlende, rehabiliterede og lindrende karakter. 2) Opnå en kritisk og analytisk kompetence med henblik på at kunne vurdere, begrunde og udvikle deres professionelle virke i forhold til patienten. 3) Indgå i samarbejde med patienten, pårørende, kolleger og andre faggrupper uafhængigt af etnisk, kulturel, religiøs og sproglig baggrund. 4) Udvikle sygepleje og udføre kvalitets- og udviklingsarbejde samt følge, anvende og deltage i forskningsarbejde inden for sundhedssektoren. 5) Fortsætte i teoretisk og klinisk kompetencegivende videreuddannelse efter afsluttet grunduddannelse. (Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor BEK. nr af 07/11/ 2006) De studerende skal efter endt uddannelse kunne varetage sygeplejens virksomhedsfelt jævnfør kapitel 10: Hovedområderne for sygeplejens virksomhedsfelt. Revideret juli

8 2.2 Uddannelsens struktur Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Januar 1. semester Teoretisk undervisning og 5 ECTS-point 1 klinisk undervisning i sygepleje relateret til medicin/kirurgi 2 2. semester Teoretisk undervisning og 9 ECTS-point klinisk undervisning i sygepleje relateret til medicin/kirurgi 3. semester Klinisk undervisning i sygepleje relateret til medicin/kirurgi 5. semester Klinisk undervisning i sygepleje relateret til psykiatri eller medicin/kirurgi Klinisk undervisning i hjemmesygepleje Teoretisk undervisning og 3 ECTS-point klinisk undervisning i sygepleje relateret til sundhedspleje, obstetrik og pædiatri Teoretisk undervisning 7. semester Teoretisk undervisning og 4 ECTS-point klinisk undervisning. 6 ECTS-point valgfag 4 4. semester Teoretisk undervisning 6. semester Klinisk undervisning i sygepleje relateret til psykiatri eller medicin/kirurgi Klinisk undervisning i sygepleje relateret til medicin/kirurgi Klinisk undervisning i hjemmesygepleje Klinisk undervisning i sygepleje relateret til psykiatri eller medicin/kirurgi 3 Klinisk undervisning i sygepleje relateret til medicin/kirurgi Klinisk undervisning i sygepleje relateret til psykiatri eller medicin/kirurgi Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Januar 1. semester Teoretisk undervisning og 5 ECTS-point 1 klinisk undervisning i sygepleje relateret til medicin/kirurgi 2 2. semester Teoretisk undervisning 9 ECTS-point klinisk undervisning i sygepleje relateret til medicin/kirurgi 3. semester Klinisk undervisning i sygepleje relateret til medicin/kirurgi Teoretisk undervisning og 3 ECTS-point klinisk undervisning i sygepleje relateret til sundhedspleje, obstetrik og pædiatri 4. semester Teoretisk undervisning 6. semester Klinisk undervisning i sygepleje relateret til psykiatri eller medicin/kirurgi Klinisk undervisning i sygepleje relateret til medicin/kirurgi Klinisk undervisning i hjemmesygepleje Klinisk undervisning i sygepleje relateret til psykiatri eller medicin/kirurgi 3 Klinisk undervisning i sygepleje relateret til medicin/kirurgi Klinisk undervisning i sygepleje relateret til psykiatri eller medicin/kirurgi 5. semester Klinisk undervisning i sygepleje relateret til psykiatri eller medicin/kirurgi Klinisk undervisning i hjemmesygepleje Teoretisk undervisning 7. semester Teoretisk undervisning og 4 ECTS-point klinisk undervisning. 6 ECTS-point valgfag 4 I bilagsmaterialet findes specificeret oversigt over uddannelsens struktur for de tre uddannelsesenheder i henholdsvis Randers, Silkeborg og Århus. 1 1,5 ECTS-point svarer til ca. 1 uges undervisning 2 Studerende, der i semester har klinisk undervisning i sygepleje relateret til medicin, har i 4., 5. eller 6. semester sygepleje relateret til kirurgi eller omvendt. Sygepleje relateret til geriatri indgår i hjemmesygepleje samt i sygepleje relateret til medicin og kirurgi. Sygepleje relateret til obstetrik kan indgå i klinisk undervisning i flere semestre (EU-direktiv 77/453/EØF) 3 Studerende i 4., 5. eller 6. semester har klinisk undervisning i sygepleje relateret til psykiatri, hjemmesygepleje og medicin eller kirurgi. (EU-direktiv 77/453/EØF) 4 Selvvalgt teoretisk eller klinisk undervisning relateret til sygeplejerskeuddannelsens formål Revideret juli

9 2.3 Fag og fagenes placering I sygeplejerskeuddannelsen indgår i alt 210 ECTS-point fordelt på teoretisk undervisning svarende til 120 ECTS-point og klinisk undervisning 1 svarende til 90 ECTS-point. Fordelingen af ECTSpoint på de enkelte fag fremgår af nedenstående skema. Fag Sygepleje: semester 2. semester 3. semester 4. semester 5. semester 6. semester 7. semester ECTSpoint T K T K T K T K T K T K T K T K Sygepleje 5,5 4 5,5 6 4, , Valgfag Sundhedsvidenskab: 30 Epidemiologi og miljømedicin Ergonomi 0,5 1 0,5 1,5 0,5 2 Farmakologi 3,5 0,5 0,5 0, Folkesundhedsvidenskab 2,5 2,5 0 2,5 Generel og klinisk ernæring 1 1 0,5 2 0,5 2,5 Sundhedsinformatik Sygdomslære 6,5 0,5 0,5 1, Videnskabsteori og forskningsmetodologi Naturvidenskab: 20 Anatomi, fysiologi og biokemi 15 0,5 0, Mikrobiologi og infektionspatologi 1,5 0,5 1,5 0, Humanvidenskab: 20 Filosofi og etik Kommunikation Psykologi 3,5 1 3,5 1 4,5 Pædagogik 3,5 2 3,5 2 5,5 Religion Samfundsvidenskab: 20 Jura 0,5 0,5 1,5 2,5 0 2,5 Organisation og ledelse 3,5 6 3,5 6 9,5 Sociologi og antropologi ECTS point alt For detaljeret beskrivelse af fag herunder mål og indhold henvises til fagbeskrivelser kapitel 2, afsnit 2.5. I alt 1 Klinisk undervisning består af såvel sygepleje som øvrige fag 2 Indgår som del af bachelorprojekt 3 Valgfag kan være såvel teoretisk som klinisk undervisning 4 Af de 10 ECTS-point udgør de 6 ECTS-point valgfag Revideret juli

10 2.4 Mål, indhold og bedømmelse i de enkelte semestre 1. Semester Hensigten er: - at den studerende erhverver viden om og forståelse for menneskets fysiologiske processer i et livsforløb - at den studerende erhverver viden om og forståelse for sygepleje, der støtter menneskets fysiologiske processer - at den studerende udvikler kvalifikationer til at bearbejde sygeplejefaglige problemstillinger i forhold til menneskets fysiologiske behov Målet er, at den studerende udvikler sine evner til: - at undre sig og arbejde undersøgende - at søge, sortere og tilegne sig kundskaber inden for sygepleje-, natur,- samfunds- og sundhedsvidenskabelige fag - at indhente data om fysiologiske forhold samt beskrive og analysere disse - at bearbejde teori og empiri om fysiologiske forhold med henblik på at identificere og forklare sygeplejefaglige problemstillinger - at begrunde sygeplejehandlinger relateret til menneskets fysiologiske behov Sygeplejetema Sygepleje med henblik på at tilgodese menneskets grundlæggende behov med fokus på de fysiologiske behov Teoretisk undervisning 25 ECTS-point Sygepleje 5,5 Ergonomi 0,5 Generel og klinisk ernæring 1,0 Videnskabsteori og forskningsmetodologi 1,0 Anatomi, fysiologi og biokemi 15,0 Mikrobiologi og infektionspatologi 1,5 Jura 0,5 Klinisk undervisning 5 ECTS-point Observerende studier i sygepleje relateret til medicin eller kirurgi: Sammen med sygeplejerske iagttage, observere, beskrive og analysere sygeplejefaglige problemstillinger i praksis samt udføre udvalgte sygeplejehandlinger Færdighedslaboratorium: Træne observationsmetoder og færdigheder i udvalgte sygeplejehandlinger Undervisnings- og arbejdsformer Udforske gennem problemerkendende, problembearbejdende og fortolkende studier 1 Bedømmelse Interne prøver: Individuel skriftlig prøve i anatomi, fysiologi og biokemi Individuel skriftlig prøve i mikrobiologi 1 Se kapitel 4. Undervisnings- og arbejdsformer Revideret juli

11 2. Semester Hensigten er: - at den studerende erhverver viden om og forståelse for sygdomstilstande og forskelle her i relateret til alder - at den studerende erhverver viden om og forståelse for sygepleje, der støtter menneskets fysiologiske processer ved sygdomstilstande - at den studerende udvikler kvalifikationer til at bearbejde sygeplejefaglige problemstillinger i forhold til menneskets fysiologiske behov ved sygdomstilstande Målet er, at den studerende udvikler sine evner til: - at undre sig og arbejde undersøgende - at søge, sortere og tilegne sig kundskaber inden for sygepleje-, natur- og sundhedsvidenskabelige fag - at indhente data om fysiologiske og patofysiologiske forhold samt beskrive og analysere disse - at bearbejde teori og empiri om fysiologiske og patofysiologiske forhold med henblik på at identificere og forklare sygeplejefaglige problemstillinger - at begrunde sygeplejehandlinger relateret til menneskets fysiologiske behov ved sygdomstilstande - at planlægge, udføre, evaluere og dokumentere sygepleje relateret til menneskets fysiologiske behov ved sygdomstilstande Sygeplejetema Sygepleje med henblik på at tilgodese menneskets grundlæggende behov med fokus på de fysiologiske behov ved sygdomstilstande Teoretisk undervisning 21 ECTS-point Sygepleje 5,5 Epidemiologi og miljømedicin 1,0 Ergonomi 1,0 Farmakologi 3,5 Generel og klinisk ernæring 1,0 Sygdomslære 6,5 Videnskabsteori og forskningsmetodologi 1,0 Mikrobiologi og infektionspatologi 1,5 Klinisk undervisning 9 ECTS-point Observerende studier i sygepleje relateret til medicin eller kirurgi: Sammen med sygeplejerske iagttage, observere, beskrive og analysere sygeplejefaglige problemstillinger i praksis samt udføre udvalgte sygeplejehandlinger Færdighedslaboratorium: Træne observationsmetoder og færdigheder i udvalgte sygeplejehandlinger Undervisnings- og arbejdsformer Udforske gennem problemerkendende, problembearbejdende og fortolkende studier 1 Bedømmelse Intern prøve: Individuel skriftlig prøve i farmakologi, sygdomslære og infektionspatologi Ekstern prøve: Individuel skriftlig og mundtlig prøve i sygepleje. I prøven indgår klinisk undervisning 2, epidemiologi og miljømedicin, ergonomi, generel og klinisk ernæring, videnskabsteori og forskningsmetodologi, anatomi, fysiologi og biokemi, jura 1 Se kapitel 4. Undervisnings- og arbejdsformer 2 Klinisk undervisning består af såvel sygepleje som øvrige fag, jævnfør 2.3 Fag og fagenes placering Revideret juli

12 3. Semester Hensigten er: - at den studerende erhverver viden om og forståelse for menneskets psykologiske tilstand, sociale og kulturelle forhold, og hvordan disse kan ændre sig i et livsforløb - at den studerende erhverver viden om og forståelse for relationelle og etiske aspekter i sygepleje - at den studerende udvikler kvalifikationer til at bearbejde sygeplejefaglige problemstillinger relateret til menneskets psykologiske tilstand, sociale og kulturelle forhold Målet er, at den studerende udvikler sine evner til: - at undre sig og arbejde undersøgende - at søge, sortere og tilegne sig kundskaber inden for sygepleje-, sundheds-, human- og samfundsvidenskabelige fag - at indhente data om psykologiske, sociale og kulturelle forhold samt beskrive og analysere disse - at forstå, hvordan etnisk, kulturel og religiøs baggrund påvirker menneskets situation og handlinger - at beskrive, fortolke og indleve sig i menneskets situation og den kontekst, som det befinder sig i - at bearbejde teori og empiri med henblik på at identificere, forklare og forstå sygeplejefaglige problemstillinger Sygeplejetema Sygepleje med henblik på at forstå menneskets oplevelse, situation og handling i forhold til sundhed og sygdom Teoretisk undervisning 18 ECTS-point Sygepleje 4,5 Videnskabsteori og forskningsmetodologi 1,0 Filosofi og etik 3,0 Psykologi 3,5 Religion 2,0 Sociologi/antropologi 4,0 Klinisk undervisning 12 ECTS-point Interagerende studier i sygepleje relateret til medicin eller kirurgi: Sammen med sygeplejerske udføre sygepleje til udvalgte patienter, herunder observere, beskrive og analysere sygepleje (9 ECTS-point) 1 Observerende studier i sygepleje relateret til sundhedspleje, obstetrik og pædiatri (3 ECTS-point) Færdighedslaboratorium: Træne observationsmetoder og færdigheder i udvalgte sygeplejehandlinger Undervisnings- og arbejdsformer Udforske gennem problemerkendende, problembearbejdende og fortolkende studier 2 Bedømmelse Interne prøver: Individuel prøve i klinisk undervisning. I prøven indgår filosofi og etik Individuel eller gruppebaseret skriftlig prøve i sygepleje. I prøven indgår klinisk undervisning 3, videnskabsteori og forskningsmetodologi, filosofi og etik, psykologi, religion, sociologi og antropologi 1 Hensigt og mål se 2. semester 2 Se kapitel 4. Undervisnings- og arbejdsformer 3 Klinisk undervisning består af såvel sygepleje som øvrige fag, jævnfør 2.3 Fag og fagenes placering Revideret juli

13 4. Semester Hensigten er: - at den studerende erhverver viden om og forståelse for kommunikative og pædagogiske aspekter i patient-sygeplejerske samspil og i sygepleje - at den studerende udvikler kvalifikationer til at bearbejde sygeplejefaglige problemstillinger relateret til kommunikation og formidling - at den studerende erhverver viden om og forståelse for sygepleje, der kan støtte mennesket ved sygdomstilstande - at den studerende erhverver viden om og forståelse for sygepleje, der kan støtte mennesket i belastende psykologiske tilstande og sociale situationer Målet er, at den studerende udvikler sine evner til: - at undre sig og arbejde undersøgende - at søge, sortere og tilegne sig kundskaber inden for sygepleje-, sundheds-, human- og samfundsvidenskabelige fag - at indhente data om relationelle, kommunikative og pædagogiske forhold samt beskrive og analysere disse - at bearbejde teori og empiri med henblik på at identificere, fortolke og forstå sygeplejefaglige problemstillinger knyttet til relationelle, kommunikative og pædagogiske forhold og egen rolle i disse - at kommunikere med mennesker under hensyntagen til forskelle i kulturel og sproglig baggrund - at informere, vejlede og undervise patienter og pårørende - at planlægge, udføre, evaluere og dokumentere sygepleje relateret til psykologiske, sociale, kommunikative og pædagogiske aspekter Sygeplejetema Sygepleje med henblik på kommunikation og formidling Sygepleje med henblik på at støtte patienter ved sygdomstilstande, herunder etablere, vedligeholde og afslutte relationer Teoretisk undervisning 15 ECTS-point Sygepleje 4,0 Farmakologi 0,5 Sygdomslære 1,5 Videnskabsteori og forskningsmetodologi 2,0 Kommunikation 3,0 Pædagogik 3,5 Jura 0,5 Klinisk undervisning 15 ECTS-point Interagerende studier i hjemmesygepleje og sygepleje relateret til psykiatri eller medicin/kirurgi: Sammen med sygeplejerske udføre sygepleje til udvalgte patienter, herunder observere, beskrive og analysere sygepleje Færdighedslaboratorium: Træne observationsmetoder og færdigheder i udvalgte sygeplejehandlinger Undervisnings- og arbejdsformer Udforske gennem problemerkendende, problembearbejdende og fortolkende studier 1 Bedømmelse Interne prøver: Gruppebaseret skriftlig og mundtlig prøve i sygepleje. I prøven indgår videnskabsteori og forskningsmetodologi, pædagogik, jura Individuel prøve i klinisk undervisning 2. I prøven indgår farmakologi, sygdomslære, kommunikation 1 Se kapitel 4. Undervisnings- og arbejdsformer 2 Klinisk undervisning består af såvel sygepleje som øvrige fag, jævnfør 2.3 Fag og fagenes placering Revideret juli

14 5. Semester Hensigten er: - at den studerende erhverver viden om sundhedsvæsenet og dets tilbud til patienter - at den studerende udvikler kvalifikationer til at bearbejde organisatoriske og samarbejdsmæssige problemstillinger knyttet til patientens kontakt med sundhedsvæsenet - at den studerende udvikler kvalifikationer til at argumentere for og iværksætte sundhedsfremmende og forebyggende indsats i sygepleje - at den studerende udvikler kvalifikationer til at udøve, koordinere og skabe kontinuitet i sygepleje til patienter, der er i kontakt med forskellige sektorer i sundhedsvæsenet Målet er, at den studerende udvikler sine evner til: - at undre sig og arbejde undersøgende - at søge, sortere og tilegne sig kundskaber relateret til organisatoriske og samarbejdsmæssige forhold samt sundhedsfremmende og forebyggende indsats i sygepleje - at indhente empiriske data om organisatoriske og samarbejdsmæssige forhold samt beskrive og analysere disse - at bearbejde teori og empiri med henblik på at identificere, fortolke og forstå sygeplejefaglige problemstillinger relateret til patientens kontakt med sundhedsvæsenet samt i forhold til sundhedsfremmende og forebyggende indsats i sygepleje - at vurdere kvaliteten af sundhedsvæsenets tilbud til patienter og fremsætte begrundede forslag til eventuelle ændringer - at planlægge, udføre, evaluere og dokumentere sygepleje relateret til pleje- og behandlingsforløb samt sundhedsfremmende og forebyggende indsats - at formidle resultatet af bearbejdning af sygeplejefaglige problemstillinger Sygeplejetema Sygepleje med henblik på at tilrettelægge og koordinere pleje- og behandlingsforløb mellem afdelinger og/eller sektorer Sygepleje med henblik på sundhedsfremmende og forebyggende indsats Teoretisk undervisning 15 ECTS-point Sygepleje 4,5 Epidemiologi og miljømedicin 1,0 Folkesundhedsvidenskab 2,5 Sundhedsinformatik 2,0 Jura 1,5 Organisation og ledelse 3,5 Klinisk undervisning 15 ECTS-point Interagerende studier i hjemmesygepleje og sygepleje relateret til psykiatri eller medicin/kirurgi: Sammen med sygeplejerske udføre sygepleje til udvalgte patienter, herunder observere, beskrive og analysere sygepleje Færdighedslaboratorium: Træne observationsmetoder og færdigheder i udvalgte sygeplejehandlinger Undervisnings- og arbejdsformer Udforske gennem problemerkendende, problembearbejdende og fortolkende studier 1 Bedømmelse Intern prøve: Individuel skriftlig prøve i sundhedsinformatik og jura Ekstern prøve: Gruppebaseret skriftlig prøve i sygepleje med efterfølgende mundtlig individuel eksamination. I prøven indgår klinisk undervisning 2, epidemiologi og miljømedicin, folkesundhedsvidenskab, organisation og ledelse 1 Se kapitel 4. Undervisnings- og arbejdsformer 2 Klinisk undervisning består af såvel sygepleje som øvrige fag, jævnfør 2.3 Fag og fagenes placering Revideret juli

15 6. Semester Hensigten er: - at den studerende erhverver kvalifikationer til selvstændigt at udøve sygepleje inden for sygeplejens virksomhedsfelt Målet er, at den studerende udvikler sine evner til: - at undre sig og arbejde undersøgende - at søge, sortere og tilegne sig kundskaber relateret til hele sygeplejens virksomhedsfelt - at bearbejde teori og empiri med henblik på at identificere, fortolke og forstå forskellige sygeplejefaglige problemstillinger og samspillet mellem disse i forhold til patientens indlæggelsesforløb - at informere, vejlede og undervise patienter, pårørende og kolleger - at varetage de administrative og koordinerende funktioner relateret til et pleje- og behandlingsprogram for én eller flere patienter - at planlægge, udføre, evaluere og dokumentere sygepleje relateret til sygeplejens virksomhedsfelt - at analysere og vurdere sygeplejekvaliteten og medvirke til udvikling af sygeplejen Sygeplejetema Sygepleje med henblik på at varetage sygeplejens virksomhedsfelt herunder at udføre, formidle, lede og udvikle sygepleje Teoretisk undervisning 0 ECTS-point Klinisk undervisning 30 ECTS-point Professionsrettede studier i sygepleje relateret til psykiatri eller medicin og kirurgi Med sygeplejerske som vejleder selvstændigt udøve sygepleje, herunder udføre, lede, formidle og udvikle sygepleje Undervisnings- og arbejdsformer Udforske gennem problemerkendende, problembearbejdende og fortolkende studier 1 Bedømmelse Intern prøve: Individuel prøve i klinisk undervisning 2 1 Se kapitel 4. Undervisnings- og arbejdsformer 2 Klinisk undervisning består af såvel sygepleje som øvrige fag, jævnfør 2.3 Fag og fagenes placering Revideret juli

16 7. Semester Hensigten er: - at den studerende udvikler og dokumenterer kompetence i sygepleje på bachelorniveau - at den studerende erhverver kvalifikationer inden for sygeplejefagligt udviklingsarbejde - at den studerende udvikler og dokumenterer forudsætninger for videreuddannelse Målet er, at den studerende udvikler sine evner til: - at undre sig og arbejde undersøgende - at bearbejde en selvvalgt problemstilling inden for klinisk sygepleje med anvendelse af relevant teori og videnskabelig metode Sygeplejetema Sygepleje med henblik på at udvikle faget Teoretisk undervisning 24 ECTS - point Sygepleje 4 Bachelorprojekt 16 Klinisk undervisning 4 1 Undervisnings- og arbejdsformer Udforske gennem problemerkendende, problembearbejdende og fortolkende studier 2 Bedømmelse Ekstern prøve: Individuelt eller gruppebaseret skriftligt bachelorprojekt i sygepleje med afsæt i en klinisk sygeplejefaglig problemstilling med efterfølgende individuel mundtlig eksamination Valgfag 6 ECTS-point 3 1 Indgår som del af bachelorprojektet 2 Se kapitel 4. Undervisnings- og arbejdsformer 3 Selvvalgt teoretisk eller klinisk undervisning relateret til sygeplejerskeuddannelsens formål Revideret juli

17 2.5 Fagbeskrivelser Fagbeskrivelse sygepleje Fagbeskrivelse klinisk undervisning Sundhedsvidenskabelige fag: Fagbeskrivelse epidemiologi og miljømedicin Fagbeskrivelse ergonomi Fagbeskrivelse farmakologi Fagbeskrivelse folkesundhedsvidenskab Fagbeskrivelse generel og klinisk ernæring Fagbeskrivelse sundhedsinformatik Fagbeskrivelse sygdomslære Fagbeskrivelse videnskabsteori og forskningsmetodologi Naturvidenskabelige fag: Fagbeskrivelse anatomi, fysiologi og biokemi Fagbeskrivelse mikrobiologi og infektionspatologi Humanvidenskabelige fag: Fagbeskrivelse filosofi og etik Fagbeskrivelse kommunikation Fagbeskrivelse psykologi Fagbeskrivelse pædagogik Fagbeskrivelse religion Samfundsvidenskabelige fag: Fagbeskrivelse jura Fagbeskrivelse organisation og ledelse Fagbeskrivelse sociologi og antropologi Revideret juli

18 Fagbeskrivelse sygepleje Formål At den studerende erhverver viden om sygeplejefagets filosofier, teorier, begreber og metoder. At den studerende udvikler kvalifikationer i forhold til identifikation af sygeplejefaglige fænomener og problemstillinger. At den studerende udvikler evne til at analysere og vurdere egen og andres empiri ved hjælp af teori. At den studerende udvikler forståelse for sygeplejefagets historie og aktuelle situation. Centrale indholdselementer De beskrevne elementer bearbejdes teoretisk i forhold til børn, unge, voksne, ældre både som enkeltpersoner, medlemmer af en familie og en befolkningsgruppe. Fokus er rettet mod mennesker overalt i samfundet, hvis sundhedstilstand er truet, samt mennesker med akut, kronisk, somatisk og psykisk sygdom. Fokus er rettet mod kundskaber inden for såvel sundhedsfremmende, sundhedsbevarende, forebyggende som behandlende, rehabiliterende og lindrende aspekter. Sygeplejefilosofi filosofiske begreber i sygepleje, sygeplejens grundlagsproblemer, herunder videnskabelige, kulturelle, etiske og æstetiske problemstillinger Sygeplejefagets historie og aktuelle situation fagets legitimering, konstituering og udvikling i relation til samfund og sundhedsvæsen professionsteori og professionsudvikling Sygepleje som profession og videnskab fagets videnskabsteoretiske grundlag, fagudvikling og sygeplejeforskning forvaltning af professionen Sygeplejeteori omsorg teorier og begreber om omsorg og egenomsorg grundlæggende behov Revideret juli

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 12 Tema: Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 12 Tema: Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Modulets tema og læringsudbytte Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Modulet retter sig mod enkelte eller grupper af patienter/borgere med komplekse, akutte og kroniske sygdomme samt disses sociale

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 12 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 11 beskrivelsen... 3 Modul 11 Kompleks klinisk

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 11 Tema: Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 11 Tema: Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed Modulets tema og læringsudbytte Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed Modulet retter sig mod klinisk sygepleje relateret til patienter/borgere med komplekse, akutte og kroniske sygdomme. Modulet retter

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

Fagligt udvalgt for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen

Fagligt udvalgt for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: 2. oktober 2012 Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 816 af

Læs mere

ANBEFALINGER TIL KOMPETENCER FOR SYGEPLEJERSKER I DEN PALLIATIVE INDSATS

ANBEFALINGER TIL KOMPETENCER FOR SYGEPLEJERSKER I DEN PALLIATIVE INDSATS ANBEFALINGER TIL KOMPETENCER FOR SYGEPLEJERSKER I DEN PALLIATIVE INDSATS Anette Lindgren, Birte Rasmussen, Birthe Ørskov, Helle Nordestgaard Matthiesen, Ina Lillevang, Jeanette Nielsen, Jorit Tellervo,

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for sundhedsuddannelsen Udstedt af det faglige udvalg for Den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Sygeplejefagligt ansvar og sygeplejefaglig ledelse

Sygeplejefagligt ansvar og sygeplejefaglig ledelse Sygeplejefagligt ansvar og sygeplejefaglig ledelse Sygeplejefagligt ansvar og sygeplejefaglig ledelse Nye tider nye krav side 4 Sygeplejerskers faglige ansvar i det danske sundhedsvæsen side 6 Udfordringer

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløbet SOSU 20 uger. April 2014

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløbet SOSU 20 uger. April 2014 LOKAL UNDERVISNINGSPLAN Grundforløbet SOSU 20 uger April 2014 1 Den lokale undervisningsplan refererer til følgende bekendtgørelser: Bekendtgørelse 816 af 20/07/2012 Bekendtgørelse om uddannelsen i den

Læs mere

Anbefalinger til kompetencer for social- og sundhedsassistenter i den basale palliative indsats

Anbefalinger til kompetencer for social- og sundhedsassistenter i den basale palliative indsats Anbefalinger til kompetencer for social- og sundhedsassistenter i den basale palliative indsats Marianne Mose Bentzen December 2012. Version 1.0. - Dansk Multidisciplinær Cancer Gruppe for Palliativ Indsats

Læs mere

KONKRETISERING AF PRAKTIKMÅLENE FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENT ELEVER, TRIN 2

KONKRETISERING AF PRAKTIKMÅLENE FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENT ELEVER, TRIN 2 KONKRETISERING AF PRAKTIKMÅLENE FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENT ELEVER, TRIN 2 Læsevejledning Dokumentet skal læses indenfor en ramme af social- og sundhedsassistentens arbejdsområde, der dækker grundlæggende

Læs mere

Det nye i praktikken. Information til praktikvejledere på social- og sundhedsuddannelsen om den nye uddannelsesordning

Det nye i praktikken. Information til praktikvejledere på social- og sundhedsuddannelsen om den nye uddannelsesordning Det nye i praktikken Information til praktikvejledere på social- og sundhedsuddannelsen om den nye uddannelsesordning Forord Fra januar 2013 følger nye elever på socialog sundhedsuddannelsen en ny uddannelsesordning.

Læs mere

6.0 LÆSEPLAN FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTUDDANNELSEN

6.0 LÆSEPLAN FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTUDDANNELSEN Side: Side 1 af 20 6.0 LÆSEPLAN FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTUDDANNELSEN TEORI 1 TEMA 1: Uddannelse og Læring (ca. 1 uge/7 dage) Der gives introduktion til: Arbejdsområdet / faget som Social- og Sundhedsassistent

Læs mere

UDDANNELSESBOG. Social og sundhedsuddannelsen Trin 2 Social og sundhedsassistent

UDDANNELSESBOG. Social og sundhedsuddannelsen Trin 2 Social og sundhedsassistent UDDANNELSESBOG Social og sundhedsuddannelsen Trin 2 Social og sundhedsassistent Social- og sundhedsuddannelsen trin 2 1. Velkommen 1.1 Social- og sundhedsuddannelsens formål... 3 1.2 Kompetencemål... 6

Læs mere

STUDIEORDNING for den pædagogiske diplomuddannelse

STUDIEORDNING for den pædagogiske diplomuddannelse for den pædagogiske diplomuddannelse 1. august 2014 PROJEKTLEDELSE OG ORGANISATIONSUDVIKLING Studieordningens historik 01-08-2014 gældende 8. udgave med revision af afgangsprojekt, 2 nye moduler (19.11.5

Læs mere

Sygeplejefagligt ansvar og sygeplejefaglig ledelse

Sygeplejefagligt ansvar og sygeplejefaglig ledelse L O F I. 3 3 1 5 Sygeplejefagligt ansvar og sygeplejefaglig ledelse Arbejdsrapport Dansk Sygeplejeråd Vimmelskaftet 38 Postbox 1084 1008 København K Tlf. 33 15 15 55 E-mail: dsr@dsr.dk www.dsr.dk Indledning

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 10 Akut og kritisk syge patienter/borgere Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 10 beskrivelsen... 3 Modul 10 Akut

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Social- og sundhedshjælperuddannelsen Afsnit 2 og 3 Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. januar 2013 Indhold 2.0 Uddannelsen... 1 2.1 Praktiske oplysninger...

Læs mere

Uddannelsesprogram. SSA-elever praktik 2. Psykiatrisk Afdeling Kolding-Vejle

Uddannelsesprogram. SSA-elever praktik 2. Psykiatrisk Afdeling Kolding-Vejle Psykiatrisk Afdeling Kolding-Vejle Uddannelsesprogram kontaktperson Susanne Vakker Maass, uddannelseskoordinator Voksenpsykiatrisk afd. Kolding-Vejle SSA-elever praktik 2. September 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

01-08-2013 STUDIEORDNING. for Akademiuddannelse i Ledelse (AU) Revideret 01.august 2013

01-08-2013 STUDIEORDNING. for Akademiuddannelse i Ledelse (AU) Revideret 01.august 2013 for Akademiuddannelse i Ledelse (AU) Revideret 01.august 2013 Studieordningen er gældende fra 1. august 2013 Indhold 1 Indledning... 1 2 Uddannelsens formål... 1 3 Uddannelses varighed... 2 4 Uddannelsens

Læs mere

STUDIEORDNING for Teknologisk diplomuddannelse i projektledelse

STUDIEORDNING for Teknologisk diplomuddannelse i projektledelse for Teknologisk diplomuddannelse i projektledelse Revideret 1. juli 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Uddannelsens formål 1 3. Uddannelses varighed 1 4. Uddannelsens titel 2 5. Adgangskrav 2

Læs mere

Mission Visioner Værdier Faglig etik og samarbejde

Mission Visioner Værdier Faglig etik og samarbejde Professionsgrundlag for ergoterapi en dokumentsamling om Mission Visioner Værdier Faglig etik og samarbejde Ergoterapeutforeningen 2008 Professionsgrundlag for ergoterapi 1 professionsgrundlag for ergoterapi

Læs mere

Pædagogers kompetenceprofil

Pædagogers kompetenceprofil Pædagogers kompetenceprofil Udarbejdet af en arbejdsgruppe nedsat af Undervisningsministeriet bestående af repræsentanter fra: Amtsrådsforeningen, Børne- og kulturchefforeningen, BUPL, Daginstitutionernes

Læs mere

Lektionskatalog - teori Bachelor i sygepleje

Lektionskatalog - teori Bachelor i sygepleje Peqqissaanermik Ilisimatusarfik/Institut for sygepleje og sundhedsvidenskab Sygeplejestudiet Lektionskatalog - teori Bachelor i sygepleje 2. semester Hold 2013 9. januar 2014 2. Semester lektionskatalog

Læs mere

Studieordning for masteruddannelsen i biblioteks- og informationsvidenskab

Studieordning for masteruddannelsen i biblioteks- og informationsvidenskab Studieordning for masteruddannelsen i biblioteks- og informationsvidenskab Danmarks Biblioteksskole. September 2007 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Formål... 4 Adgangskrav og optagelse til masteruddannelsen...

Læs mere

KANDIDATUDDANNELSEN I LÆRING OG FORANDRINGSPROCESSER

KANDIDATUDDANNELSEN I LÆRING OG FORANDRINGSPROCESSER STUDIEORDNING FOR KANDIDATUDDANNELSEN I LÆRING OG FORANDRINGSPROCESSER DET HUMANISTISKE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET September 2014 1 Kapitel 1: Indledende bestemmelser 1 Bekendtgørelsesgrundlag 2 Fakultetstilhørsforhold

Læs mere

Forløbsprogrammer for kronisk sygdom. den generiske model

Forløbsprogrammer for kronisk sygdom. den generiske model Forløbsprogrammer for kronisk sygdom den generiske model 2012 Forløbsprogrammer for kronisk sygdom den generiske model Sundhedsstyrelsen, 2012. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Læs mere

Disse læringsudbytter danner grundlag for vores planlægning af undervisningen på modul 1.

Disse læringsudbytter danner grundlag for vores planlægning af undervisningen på modul 1. Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Campus Holstebro Modul 1 Fag og profession Modulbeskrivelse Tema og læringsudbytte Tema: Sygepleje fag og profession Modulet indeholder en introduktion

Læs mere