2011/1 LSF 26 (Gældende) Udskriftsdato: 26. september Fremsat den 21. november 2011 af finansministeren (Bjarne Corydon) Forslag.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2011/1 LSF 26 (Gældende) Udskriftsdato: 26. september Fremsat den 21. november 2011 af finansministeren (Bjarne Corydon) Forslag."

Transkript

1 2011/1 LSF 26 (Gældende) Udskriftsdato: 26. september 2017 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansmin., Moderniseringsstyrelsen, j.nr Fremsat den 21. november 2011 af finansministeren (Bjarne Corydon) Forslag til Lov om ændring af lov om tjenestemandspension og lov om pension til statens tjenestemænd m.v. i Grønland (Ophævelse af aldersgrænser for optjening af pensionsalder og krav om mindste pensionsalder for ret til opsat pension, fastsættelse af pension for visse tjenestemænd og førtidspensionsfradrag for visse tjenestemænd) 1 I lov om tjenestemandspension, jf. lovbekendtgørelse nr. 489 af 6. maj 2010, foretages følgende ændringer: 1. I 4, stk. 1, ændres»han efter sit fyldte 25. år«til:»den pågældende«. 2. I 4, stk. 2, 4 a, stk. 1, og 4 b, stk. 1, udgår»efter sit fyldte 25. år«. 3. I 6, stk. 6, 1. pkt., indsættes efter»afskediget«:», jf. dog stk. 7 og 8«. 4. I 6, stk. 7, udgår»dog«. 5. I 6 indsættes efter stk. 7 som nyt stykke:»stk. 8. Pensionen nedsættes ikke efter stk. 6, når en tjenestemand i politikorpset inden den 1. januar 2019 begærer afsked efter at være fyldt 63 år.«stk. 8 bliver herefter stk I 17, stk. 1, udgår», men inden sit fyldte 70. år,«. 7. I 17 indsættes som stk. 3 og 4:»Stk. 3. Finansministeren kan bestemme, at pensionen til en militær tjenestemand, der afskediges som følge af, at den pågældende har nået aldersgrænsen for pligtig afgang, fastsættes på grundlag af en pensionsalder, der er forhøjet med indtil 10 år. Stk. 4. Finansministeren kan bestemme, at pensionen til en tjenestemand i politikorpset, der er ansat inden den 1. januar 2012, og en uniformeret tjenestemand i kriminalforsorgen, der er ansat inden den 1. januar 2019, fastsættes på grundlag af den pensionsalder, tjenestemanden ville have opnået ved tjeneste indtil sit fyldte 70. år, uanset at der ikke gælder en aldersgrænse for pligtig afgang for den pågældende.«8. I 24, stk. 1, udgår»der har opnået en pensionsalder på mindst 3 år, og«. 1

2 2 I lov om pension til statens tjenestemænd m.v. i Grønland, jf. lovbekendtgørelse nr. 661 af 12. august 1993, som ændret ved 6 i lov nr. 346 af 2. juni 1999, 2 i lov nr af 22. december 2004, 5 i lov nr. 527 af 24. juni 2005 og 2 i lov nr. 249 af 31. marts 2009, foretages følgende ændringer: 1. I 3, stk. 1, og 3 a, stk. 1, udgår»efter sit fyldte 23. år«. 2. I 3, stk. 2, 3, stk. 3, 3 a, stk. 1, og 3 b, stk. 1, udgår»efter sit fyldte 25. år«. 3. I 20, stk. 1, udgår»der har opnået en pensionsalder på mindst 3 år, og«. 3 Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar Stk. 2. 1, nr. 1, 2 og 8, og 2 har virkning for tjenestemænd, der ansættes den 1. januar 2012 eller senere. 2

3 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Baggrunden for lovforslaget 3. Aldersgrænser for optjening af pensionsalder 3.1. Gældende ret 3.2. Finansministeriets overvejelser 3.3. Den foreslåede ordning 4. Krav om mindste pensionsalder for ret til opsat pension 4.1. Gældende ret 4.2. Finansministeriets overvejelser 4.3. Den foreslåede ordning 5. Fastsættelse af pension for visse militære tjenestemænd 5.1. Gældende ret 5.2. Finansministeriets overvejelser 5.3. Den foreslåede ordning 6. Fastsættelse af pension for visse tjenestemænd i politikorpset og uniformeret personale i kriminalforsorgen 6.1. Gældende ret 6.2. Finansministeriets overvejelser 6.3. Den foreslåede ordning 7. Førtidspensionsfradrag for visse tjenestemænd i politikorpset 7.1. Gældende ret 7.2. Finansministeriets overvejelser 7.3. Den foreslåede ordning 8. Statens tjenestemænd i Grønland 9. Konsekvenser for andre grupper af ansatte 10. Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige 11. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet 12. Miljømæssige konsekvenser 3

4 13. Administrative konsekvenser for borgerne 14. Forholdet til EU-retten 15. Hørte myndigheder og organisationer 16. Sammenfattende skema 1. Indledning I forbindelse med aftale- og overenskomstforhandlingerne i 2011 mellem finansministeren og Centralorganisationernes Fællesudvalg gav finansministeren tilsagn om at ville fremsætte lovforslag om følgende ændringer i tjenestemandspensionsloven: Ophævelse af 25-års-grænsen for optjening af pensionsalder, jf. tjenestemandspensionslovens 4, 4 a og 4 b, for tjenestemænd, der ansættes den 1. januar 2012 eller senere. Ophævelse af kravet om 3 års pensionsalder for ret til opsat pension, jf. tjenestemandspensionslovens 24, for tjenestemænd, der ansættes den 1. januar 2012 eller senere. Indførelse af en bestemmelse i tjenestemandspensionslovens 17, hvorefter finansministeren bemyndiges til at forhøje pensionsalderen med indtil 10 år for visse tjenestemænd, der fratræder ved pligtig afgangsalder. Indførelse af en bestemmelse i tjenestemandspensionslovens 17, hvorefter finansministeren bemyndiges til at fremregne pensionsalderen til det 70. år for visse tjenestemænd, uanset at de ikke har en pligtig afgangsalder. Lovforslaget indeholder forslag til ændring af tjenestemandspensionsloven i overensstemmelse hermed. Endvidere foreslås der som konsekvens af resultatet af aftale- og overenskomstforhandlingerne en ændring af tjenestemandspensionslovens 6, hvorefter pensionen ikke nedsættes med førtidspensionsfradrag for visse tjenestemænd i politikorpset. 2. Baggrunden for lovforslaget Finansministeriet stillede ved aftale- og overenskomstforhandlingerne i 2011 i overensstemmelse med aftalen af 20. juni 2006 mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti) og Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om fremtidens velstand og velfærd og investeringer i fremtiden krav om skærpelse af fradragene i tjenestemandspension ved tilbagetrækning før folkepensionsalderen, så de bliver mere aktuarmæssige og dermed reducerer tilskyndelsen til tidlig tilbagetrækning, og om løft af de pligtige afgangsaldre i politiet, forsvaret og kriminalforsorgen. Ved aftale- og overenskomstforhandlingerne blev der aftalt skærpede førtidspensionsfradrag for tjenestemænd, der fratræder 1. januar 2019 eller senere. Endvidere blev der indgået aftale om, at den pligtige afgangsalder på 63 år for tjenestemænd i politikorpset ophæves med virkning fra 1. januar 2012, og at den pligtige afgangsalder på 63 år for det uniformerede personale i kriminalforsorgen ophæves med virkning fra 1. januar Endelig blev der indgået aftale om, at den pligtige afgangsalder for militære tjenestemænd, der fratræder den 1. januar 2019 eller senere, forhøjes fra 60 til 62 år i takt med den gradvise forhøjelse af efterlønsalderen i perioden , og at den pligtige afgangsalder forhøjes yderligere i takt med forhøjelsen af efterlønsalderen. I forbindelse med aftale- og overenskomstforhandlingerne fremsatte tjenestemandsorganisationerne ønske om, at tjenestemandspensionsloven blev ændret på nogle punkter. Finansministeren gav tilsagn om at søge tjenestemandspensionsloven ændret i overensstemmelse hermed, jf. pkt. VI. 1 i forhandlingsresultatet af 12. februar

5 På den baggrund foreslås det, at tjenestemandspensionsloven ændres som anført i pkt Aldersgrænser for optjening af pensionsalder 3.1. Gældende ret Efter tjenestemandspensionslovens 4, stk. 1, er en tjenestemands pensionsalder det antal år, i hvilket den pågældende efter sit fyldte 25. år har været ansat som statstjenestemand eller tjenestemand inden for nærmere angivne områder i det offentlige. Tjenestemandspensionslovens 4, stk. 2, 4 a og 4 b giver mulighed for, at den tid, i hvilken en tjenestemand efter sit fyldte 25. år har haft visse andre ansættelser, medregnes i pensionsalderen. Efter tjenestemandspensionslovens 4, stk. 2, kan der i pensionsalderen medregnes den tid, i hvilken en tjenestemand efter sit fyldte 25. år har været ansat på tjenestemandsvilkår i en stilling, hvortil der er knyttet en pensionsordning, der i det væsentlige giver samme rettigheder som tjenestemandspensionsloven. Efter tjenestemandspensionslovens 4 a kan der i pensionsalderen medregnes den tid, i hvilken en tjenestemand efter sit fyldte 25. år har været ansat inden for nærmere angivne områder på betingelse af, at der har været knyttet en pensionsordning til denne ansættelse, og af, at udtrædelsesgodtgørelsen fra pensionsordningen overføres til statskassen. Efter tjenestemandspensionslovens 4 b kan der i pensionsalderen medregnes den tid, i hvilken en tjenestemand efter sit fyldt 25. år har været ansat som tjenestemand under De Europæiske Fællesskaber. Det er en betingelse, at der fra Fællesskaberne sker overførsel til statskassen af den aktuarmæssige værdi af den pågældendes pensionsrettigheder under Fællesskaberne, eller at der fra den pågældende selv sker indbetaling med renter til statskassen af den udtrædelsesgodtgørelse, der blev udbetalt ved den pågældendes fratræden fra stillingen i Fællesskaberne Finansministeriets overvejelser Efter lønnings- og pensionsloven af 1958 blev en tjenestemands pensionsalder regnet fra det tidspunkt, hvor den pågældende havde været ansat som tjenestemand i 5 år efter sit fyldte 30. år, dvs. tidligst fra det fyldte 35. år. Aldersgrænsen på 25 år for at påbegynde optjening af pensionsalder blev indført ved tjenestemandspensionsloven af Indførelsen af 25-års-grænsen hvilede på en betragtning om, at tjenestemandsforholdets afledede pensionssikring i højere grad burde baseres på den stillingsmæssige tilknytning, der etableres ved ansættelsen i en tjenestemandsstilling. Det fandtes dog ikke hensigtsmæssigt, at der blev knyttet afledet pensionsoptjening til tjenestemandsansættelsen i tilfælde, hvor den måtte finde sted i ganske ung alder og derpå ophører efter en relativt kortvarig tjeneste. Som følge heraf blev grænsen fastlagt til 25 år. I forbindelse med aftale- og overenskomstforhandlingerne i 2011 fremsatte tjenestemandsorganisationerne ønske om, at aldersgrænsen for optjening af pensionsalder blev ophævet. Efter Finansministeriets opfattelse er det samlet set rimeligt at ophæve denne grænse i lyset af den udvikling, der har fundet sted siden 1969 med indførelse af arbejdsmarkedspensioner på såvel det offentlige som det private område. En stor del af disse pensionsordninger er uden karensbestemmelser eller med relativt lempelige karensbestemmelser, så medarbejderne bliver omfattet af pensionsordningen straks eller efter kort tid fra ansættelsen. Der er tillige henset til det fokus, der i de senere år har været på aldersgrænser i ansættelsesforhold. Finansministeren gav på denne baggrund tilsagn om at søge tjenestemandspensionsloven ændret, så 25- års-grænsen for optjening af pensionsalder i 4, stk. 1 og 2, 4 a og 4 b ophæves med virkning for tjenestemænd, der ansættes den 1. januar 2012 eller senere. 5

6 3.3. Den foreslåede ordning Det foreslås, at 25-års-grænsen for optjening af pensionsalder i tjenestemandspensionslovens 4, stk. 1 og 2, 4 a og 4 b ophæves med virkning for tjenestemænd, der ansættes den 1. januar 2012 eller senere. Der henvises til lovforslagets 1, nr. 1 og Krav om mindste pensionsalder for ret til opsat pension 4.1. Gældende ret Hvis en tjenestemand fratræder sin tjenestemandsstilling uden at være berettiget til egenpension og uden at overgå til anden ansættelse, som giver ret til tjenestemandspension, bliver den pågældende berettiget til opsat pension. Det er dog en betingelse, at den pågældende har optjent en pensionsalder på mindst 3 år, jf. tjenestemandspensionslovens 24, stk. 1. Bestemmelsen medfører, at en tjenestemand, der fratræder efter at have været ansat som tjenestemand i f.eks. 2 år og 11 måneder, ikke har ret til opsat pension Finansministeriets overvejelser Reglerne om opsat pension i forbindelse med fratræden af en tjenestemandsstilling, der ikke giver grundlag for aktuel pension, blev indført med tjenestemandspensionsloven af Nyordningen skulle understøtte bestræbelserne for at tilvejebringe en højere grad af bevægelighed inden for tjenestemandssystemet, idet reglerne sikrer, at indtjente pensionsrettigheder bevares inden for visse rammer efter fratrædelsen. Disse rammer var, at ansættelsestiden forud for fratrædelsestidspunktet skulle have en bestemt mindste længde, så retten til opsat pension var betinget af, at tjenestemanden havde opnået en pensionsalder på mindst 3 år. I forbindelse med aftale- og overenskomstforhandlingerne i 2011 fremsatte tjenestemandsorganisationerne ønske om, at betingelsen om 3 års pensionsalder for ret til opsat pension blev ophævet. Efter Finansministeriets opfattelse er det samlet set rimeligt at ophæve kravet om mindst 3 års pensionsalder for ret til opsat pension. Dette krav er blevet overhalet af udviklingen, idet hovedparten af de ansatte i såvel offentligt som privat regi i dag bliver omfattet af arbejdsmarkedspensionsordninger, hvortil der straks fra ansættelsen eller efter en relativt kort karensperiode bliver indbetalt pensionsbidrag. Finansministeren gav på denne baggrund tilsagn om at søge tjenestemandspensionsloven ændret, så kravet om 3 års pensionsalder for ret til opsat pension i tjenestemandspensionslovens 24, stk. 1, ophæves med virkning for tjenestemænd, der ansættes den 1. januar 2012 eller senere. Da pensionsalder regnes i hele år, jf. tjenestemandspensionslovens 4, stk. 1, og 6, stk. 1, indebærer den foreslåede ændring, at ret til opsat pension kræver mindst 1 års pensionsalder Den foreslåede ordning Det foreslås, at kravet om 3 års pensionsalder for ret til opsat pension i tjenestemandspensionslovens 24, stk. 1, ophæves med virkning for tjenestemænd, der ansættes den 1. januar 2012 eller senere. Der henvises til lovforslagets 1, nr Fastsættelse af pension for visse militære tjenestemænd 5.1. Gældende ret Den generelle pligtige afgangsalder på 70 år for tjenestemænd blev ophævet med virkning fra den 19. juni 2008, jf. lov nr. 484 af 17. juni 2008 om ændring af lov om tjenestemænd og forskellige andre love (Ophævelse af den generelle pligtige afgangsalder på 70 år m.v.). Tjenestemænd afskediges herefter fra udgangen af den måned, hvori de opnår den alder, der efter den øvrige lovgivning er foreskrevet som al- 6

7 dersgrænse for vedkommende stilling, eller opnår den alder over 60 år, som fastsat ved aftale, jf. tjenestemandslovens 29. Efter tjenestemandspensionslovens 17 gælder der særlige regler for fastsættelse af pension til en tjenestemand, som bliver afskediget efter at være fyldt 60 år som følge af, at den pågældende har nået aldersgrænsen for pligtig afgang. Pensionen til en sådan tjenestemand fastsættes på grundlag af den pensionsalder, tjenestemanden ville have opnået ved tjeneste indtil sit fyldte 70. år. Bestemmelsen indebærer, at disse tjenestemænd ikke stilles ringere pensionsmæssigt som følge af den lavere aldersgrænse Finansministeriets overvejelser Militære tjenestemænd har i dag en aftalt pligtig afgangsalder på 60 år. Efter tjenestemandspensionslovens 17 får en militær tjenestemand således efter gældende regler pensionsalderen forhøjet med 10 år. Ved aftale- og overenskomstforhandlingerne i 2011 blev der indgået aftale om at forhøje den pligtige afgangsalder for militære tjenestemænd, der fratræder den 1. januar 2019 eller senere, fra 60 til 62 år i takt med den gradvise forhøjelse af efterlønsalderen i perioden , og at den pligtige afgangsalder forhøjes yderligere i takt med forhøjelsen af efterlønsalderen. I forbindelse med forhandlingerne fremsatte Hærens Konstabel- og Korporalforening og Centralforeningen for Stampersonel ønske om, at militære tjenestemænd på disse organisationers forhandlingsområder skulle have mulighed for at få en pensionsmæssig forbedring som følge af de 2 ekstra tjenesteår. Disse personalegrupper ansættes typisk som tjenestemænd, når de er i midten af 30 erne. Ved ansættelse som 35-årig med en pligtig afgangsalder på 60 år, vil tjenestemanden kunne optjene 25 års pensionsalder. Hertil kommer 10 års pensionsalder efter tjenestemandspensionslovens 17, dvs. i alt 35 års pensionsalder. Den pågældende optjener således ikke den maksimale pensionsalder på 37 år. De 2 ekstra tjenesteår medfører imidlertid ikke nogen pensionsforbedring for den pågældende, idet den 35-årige fremover kan optjene 27 års pensionsalder, hvortil kommer 8 års pensionsalder efter tjenestemandspensionslovens 17, dvs. som hidtil i alt 35 år. Finansministeren gav på denne baggrund tilsagn om at søge tjenestemandspensionsloven ændret, så der indføres en bestemmelse, hvorefter finansministeren kan bestemme, at militære tjenestemænd fortsat vil kunne få medregnet indtil 10 år i deres pensionsalder, når deres pligtige afgangsalder forhøjes. Bestemmelsen tænkes anvendt for militære tjenestemænd på Hærens Konstabel- og Korporalforenings og Centralforeningen for Stampersonels forhandlingsområder. Efter forslaget vil disse tjenestemænd, hvis de ansættes efter at være fyldt 33 år, kunne få fremregnet deres pensionsalder til en dato efter det fyldte 70. år Den foreslåede ordning Det foreslås at indsætte en bestemmelse i tjenestemandspensionslovens 17, hvorefter finansministeren kan bestemme, at pensionen til en militær tjenestemand, der afskediges som følge af, at den pågældende har nået aldersgrænsen for pligtig afgang, fastsættes på grundlag af en pensionsalder, der er forhøjet med indtil 10 år. Der henvises til lovforslagets 1, nr Fastsættelse af pension for visse tjenestemænd i politikorpset og uniformeret personale i kriminalforsorgen 6.1. Gældende ret Som beskrevet i pkt gælder der efter tjenestemandspensionslovens 17 særlige regler for fastsættelse af pension til en tjenestemand, som bliver afskediget efter at være fyldt 60 år som følge af, at den 7

8 pågældende har nået aldersgrænsen for pligtig afgang. Pensionen til en sådan tjenestemand fastsættes på grundlag af den pensionsalder, tjenestemanden ville have opnået ved tjeneste indtil sit 70. år. Tjenestemænd, for hvem der ikke gælder en aldersgrænse for pligtig afgang, får deres pension beregnet efter den faktisk optjente pensionsalder på pensioneringstidspunktet Finansministeriets overvejelser Tjenestemænd i politikorpset og uniformeret personale i kriminalforsorgen har i dag en pligtig afgangsalder på 63 år. Det betyder, at deres pensionsalder i medfør af tjenestemandspensionslovens 17 bliver beregnet på grundlag af den pensionsalder, de pågældende ville have opnået ved tjeneste indtil 70 års alderen. Ved aftale- og overenskomstforhandlingerne i 2011 blev der indgået aftaler om, at den pligtige afgangsalder for tjenestemænd i politikorpset ophæves fra den 1. januar 2012 og for uniformeret personale i kriminalforsorgen fra den 1. januar Politiforbundet og Fængselsforbundet fremsatte i forbindelse med forhandlingerne ønske om, at de tjenestemænd, som er ansat inden ophævelsen af den pligtige afgangsalder, pensionsmæssigt skal stilles, som de ville have været stillet, hvis deres pligtige afgangsalder ikke var ophævet. Finansministeren gav på denne baggrund tilsagn om at søge tjenestemandspensionsloven ændret, så der indføres en bestemmelse, hvorefter finansministeren kan bestemme, at pensionen til en tjenestemand i politikorpset, der er ansat inden den 1. januar 2012, og en uniformeret tjenestemand i kriminalforsorgen, der er ansat inden den 1. januar 2019, kan fastsættes på grundlag af den pensionsalder, tjenestemanden ville have opnået ved tjeneste indtil sit fyldte 70. år, uanset at der ikke gælder en pligtig afgangsalder for den pågældende. Der er tale om en overgangsbestemmelse, som med tiden vil have udtømt sit formål Den foreslåede ordning Det foreslås at indsætte en bestemmelse i tjenestemandspensionslovens 17, hvorefter finansministeren kan bestemme, at pensionen til en tjenestemand i politikorpset, der er ansat inden den 1. januar 2012, og en uniformeret tjenestemand i kriminalforsorgen, der er ansat inden den 1. januar 2019, fastsættes på grundlag af den pensionsalder, tjenestemanden ville have opnået ved tjeneste indtil sit fyldte 70. år, uanset at der ikke gælder en aldersgrænse for pligtig afgang for den pågældende. Der henvises til lovforslagets 1, nr Førtidspensionsfradrag for visse tjenestemænd i politikorpset 7.1. Gældende ret Når en tjenestemand anmoder om afsked efter at have nået efterlønsalderen, nedsættes pensionen med et førtidspensionsfradrag i forhold til den tid, der står tilbage, indtil tjenestemanden når folkepensionsalderen eller den lavere alder, ved hvilken den pågældende skulle have været afskediget, jf. tjenestemandspensionslovens 6, stk. 6. Pensionen nedsættes dog ikke, når en tjenestemand anmoder om afsked efter den aldersgrænse for pligtig afgang, der er aftalt i medfør af tjenestemandslovens 29, men inden en individuelt aftalt højere aldersgrænse, jf. tjenestemandspensionslovens 6, stk Finansministeriets overvejelser Ved aftale- og overenskomstforhandlingerne i 2011 blev der indgået aftale om skærpede førtidspensionsfradrag, som har virkning for tjenestemænd, der fratræder den 1. januar 2019 eller senere. 8

9 Efter aftalen finder de hidtidige regler om førtidspensionsfradrag anvendelse for tjenestemænd, der fratræder inden den 1. januar Tjenestemænd i politikorpset vil således være omfattet af den hidtil gældende aftale, hvorefter der kun er førtidspensionsfradrag i pensionen, hvis tjenestemanden søger sig afskediget før sit fyldte 63. år i perioden frem til 31. december Endvidere blev der ved aftale- og overenskomstforhandlingerne i 2011 indgået aftale om at ophæve den pligtige afgangsalder for tjenestemænd i politikorpset fra den 1. januar Det indgik som et led i forhandlingerne, at der ikke skulle indgås aftale om førtidspensionsfradrag for de tjenestemænd, der fratræder efter at være fyldt 63 år i perioden fra den 1. januar 2012 til den 31. december 2018, hvor de hidtidige regler om førtidspensionsfradrag fortsat finder anvendelse. På den baggrund foreslås det at ændre tjenestemandspensionsloven, så pensionen ikke nedsættes med et førtidspensionsfradrag for tjenestemænd i politikorpset, der inden 1. januar 2019 fratræder deres tjenestemandsstilling efter at være fyldt 63 år, uanset at de ikke har en pligtig afgangsalder Den foreslåede ordning Det foreslås at indsætte en bestemmelse i tjenestemandspensionslovens 6, hvorefter pensionen ikke nedsættes, når en tjenestemand i politikorpset inden den 1. januar 2019 begærer afsked efter at være fyldt 63 år. Der henvises til lovforslagets 1, nr Statens tjenestemænd i Grønland Lov om pension til statens tjenestemænd m.v. i Grønland indeholder bestemmelser om aldersgrænser for optjening af pensionsalder og om betingelser for ret til opsat pension, der i det væsentlige svarer til bestemmelserne herom i tjenestemandspensionsloven. Dog er den nedre aldersgrænse for optjening af pensionsalder for statens tjenestemænd i Grønland 23 år. Derimod har loven om pension til statens tjenestemænd m.v. i Grønland ikke bestemmelser svarende til tjenestemandspensionslovens 6, stk. 6-8, om førtidspensionsfradrag og 17 om fastsættelse af pension til tjenestemænd med en pligtig afgangsalder. I konsekvens af forslaget om at ophæve aldersgrænsen for optjening af pensionsalder og betingelsen om 3 års pensionsalder for ret til opsat pension i tjenestemandspensionsloven foreslås det, at der samtidig gennemføres tilsvarende ændringer i lov om pension til statens tjenestemænd m.v. i Grønland. Der henvises til lovforslagets Konsekvenser for andre grupper af ansatte Det forudsættes, at der i de kommunale og regionale pensionsregulativer for tjenestemænd tilsvarende sker ophævelse af 25-års-grænsen for optjening af pensionsalder og betingelsen om 3 års pensionsalder for ret til opsat pension. 10. Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige Lovforslaget indebærer merudgifter til pension som følge af forslagene om at ophæve aldersgrænsen for optjening af pensionsalder og betingelsen om 3 års pensionsalder for ret til opsat pension for tjenestemænd, der ansættes den 1. januar 2012 eller senere. Der vil dog være tale om relativt beskedne merudgifter på grund af den begrænsede anvendelse af tjenestemandsansættelse i forbindelse med nyansættelser. Lovforslaget indebærer endvidere merudgifter til pension som følge af forslagene om fastsættelse af pension for visse tjenestemænd og førtidspensionsfradrag for visse tjenestemænd. Nogle af disse merudgifter vil dog være midlertidige, idet de vedrører overgangsordninger for de nuværende ansatte. Det vurderes, at de samlede økonomiske konsekvenser af lovforslaget og skærpelsen af førtidspensionsfradrag og ophævelsen eller forhøjelsen af de pligtige afgangsaldre på længere sigt vil være positive. 9

10 11. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet Lovforslaget har ingen økonomiske eller administrative konsekvenser for erhvervslivet. 12. Miljømæssige konsekvenser Lovforslaget har ingen miljømæssige konsekvenser. 13. Administrative konsekvenser for borgerne Lovforslaget har ingen administrative konsekvenser for borgerne. 14. Forholdet til EU-retten Lovforslaget indeholder ikke EU-retlige aspekter. 15. Hørte myndigheder og organisationer Lovforslaget har været i høring hos Domstolsstyrelsen, Centralorganisationernes Fællesudvalg, Offentligt Ansattes Organisationer, Stats- og Kommunalt Ansattes Forhandlingsfællesskab, AC, Grønlands Selvstyre, Rigsombudsmanden i Grønland, Færøernes landsstyre, KL, Danske Regioner, Kommunernes Lønningsnævn, Regionernes Lønnings- og Takstnævn, Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte og Sundhedskartellet. Lovforslaget har i henhold til tjenestemandslovens 48 været forhandlet med tjenestemændenes centralorganisationer. 16. Sammenfattende skema Positive konsekvenser/mindreudgifter Negative konsekvenser/merudgifter Økonomiske konsekvenser for det Ingen Beskedne merudgifter offentlige Administrative konsekvenser for det Ingen Ingen offentlige Økonomiske konsekvenser for erhvervslivet Ingen Ingen Administrative konsekvenser for erhvervslivet Ingen Ingen Miljømæssige konsekvenser Ingen Ingen Administrative konsekvenser for borgerne Ingen Ingen Forholdet til EU-retten Forslaget indeholder ikke EU-retlige aspekter Til nr. 1 Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser Til 1 Efter tjenestemandspensionslovens 4, stk. 1, er en tjenestemands pensionsalder det antal år, i hvilket han efter sit fyldte 25. år har været statstjenestemand eller tjenestemand i folkeskolen, folkekirken, Folketinget, under Københavns kommunale skolevæsen, Færøernes landsstyre før den 1. januar 1988 eller 10

11 Grønlands landsråd eller hjemmestyre før den 1. januar 1980 eller har været berettiget til rådighedsløn i medfør af 32 i lov om tjenestemænd eller ville have været berettiget til rådighedsløn, hvis pågældende ikke havde nået folkepensionsalderen, jf. 1 a i lov om social pension. Det foreslås, at aldersgrænsen på 25 år for at påbegynde optjening af pensionsalder ophæves. Derved vil de tjenestemænd, der ansættes i en ung alder optjene pensionsalder straks fra tjenestemandsansættelsen, selv om de tjenestemandsansættes før deres fyldte 25. år. Der henvises i øvrigt pkt. 3. i lovforslagets almindelige bemærkninger. Til nr. 2 Efter tjenestemandspensionslovens 4, stk. 2, kan finansministeren efter indhentet udtalelse fra Lønningsrådet bestemme, at der i pensionsalderen medregnes den tid, i hvilken en tjenestemand efter sit fyldte 25. år har været ansat på tjenestemandsvilkår i en stilling, hvortil er knyttet en pensionsordning, der i det væsentlige giver samme rettigheder som tjenestemandspensionsloven. Bestemmelsen tager sigte på at kunne medregne tidligere ansættelse som kommunal/regional tjenestemand eller tidligere ansættelse med medlemskab af en statsgaranteret pensionskasse/statslig pensionsordning. Efter tjenestemandspensionslovens 4 a, stk. 1, kan finansministeren efter indhentet udtalelse fra Lønningsrådet bestemme, at der i pensionsalderen medregnes den tid, i hvilken en tjenestemand efter sit fyldte 25. år har været ansat inden for de i 4, stk. 1, nævnte områder eller i en kommune, region, et koncessioneret selskab eller en stats-, kommune- eller regionsgaranteret virksomhed. Det er i henhold til 4 a, stk. 2, en betingelse, at der til statskassen sker overførsel af den udtrædelsesgodtgørelse, der tilkommer den pågældende fra den hidtidige pensionsordning. Efter tjenestemandspensionslovens 4 b, stk. 1, kan finansministeren efter indhentet udtalelse fra Lønningsrådet bestemme, at der i pensionsalderen medregnes den tid, i hvilken en tjenestemand efter sit fyldte 25. år har været ansat som tjenestemand under De Europæiske Fællesskaber, under forudsætning af, at der fra Fællesskaberne sker overførsel til statskassen af den aktuarmæssige værdi af den pågældendes pensionsrettigheder under Fællesskaberne, eller at der fra den pågældende selv sker indbetaling med renter til statskassen af den udtrædelsesgodtgørelse, der blev udbetalt den pågældende ved fratræden fra stillingen i Fællesskaberne. I konsekvens af forslaget i nr. 1 foreslås det, at aldersgrænserne på 25 år for medregning i pensionsalderen i 4, stk. 2, 4 a, stk. 1, og 4 b, stk. 1, ophæves. Til nr. 3 og 4 Der er tale om en redaktionel ændring som følge af, at der indsættes et nyt stk. 8 i 6, jf. nr. 5. Til nr. 5 Efter tjenestemandspensionslovens 6, stk. 6, nedsættes pensionen til en tjenestemand, der begærer afsked efter at have nået efterlønsalderen. Nedsættelsen sker i forhold til den tid, der står tilbage, indtil den pågældende når folkepensionsalderen eller den lavere alder, ved hvilken den pågældende skulle have været afskediget. Det foreslås i 6 at indsætte et nyt stk. 8, hvorefter der ikke sker nedsættelse af pensionen efter stk. 6 for tjenestemænd i politikorpset, der inden den 1. januar 2019 begærer afsked efter at være fyldt 63 år. Forslaget skal sikre, at tjenestemænd i politikorpset, der fratræder deres tjenestemandsstilling i perioden fra 1. januar 2012 til den 31. december 2018 efter at være fyldt 63 år, pensionsmæssigt bliver stillet, som 11

12 de ville have været stillet, hvis den pligtige afgangsalder på 63 år ikke var blevet ophævet fra 1. januar Der henvises i øvrigt til pkt. 7. i lovforslagets almindelige bemærkninger. Til nr. 6 Der er tale om en redaktionel ændring som følge af, at den generelle pligtige afgangsalder på 70 år for tjenestemænd er ophævet med virkning fra den 19. juni Til nr. 7 Til stk. 3 Efter tjenestemandspensionslovens 17, stk. 1, fastsættes pensionen på grundlag af den pensionsalder, tjenestemanden ville have opnået ved tjeneste indtil sit fyldte 70. år, når den pågældende afskediges efter at være fyldt 60 år, men inden sit fyldte 70. år, som følge af, at den pågældende har nået aldersgrænsen for pligtig afgang. For militære tjenestemænd, der i dag har en pligtig afgangsalder på 60 år, kan pensionsalderen således forhøjes med indtil 10 år. Det foreslås at indsætte et nyt stk. 3 i tjenestemandspensionslovens 17, hvorefter finansministeren kan bestemme, at pensionen til en militær tjenestemand, der afskediges som følge af, at den pågældende har nået aldersgrænsen for pligtige afgang, kan fastsættes på grundlag af en pensionsalder, der er forhøjet med indtil 10 år. Efter forslaget sikres det, at militære tjenestemænd, som fra 1. januar 2019 gradvist får løftet deres pligtige afgangsalder, fortsat kan få deres pensionsalder forhøjet med indtil 10 år. Der henvises i øvrigt til pkt. 5. i lovforslagets almindelige bemærkninger. Til stk. 4 Efter tjenestemandspensionslovens 17, stk. 1, fastsættes pensionen på grundlag af den pensionsalder, tjenestemanden ville have opnået ved tjeneste indtil sit fyldte 70. år, når den pågældende afskediges efter at være fyldt 60 år, men inden sit fyldte 70. år, som følge af, at den pågældende har nået aldersgrænsen for pligtig afgang. Tjenestemænd i politikorpset og uniformeret personale i kriminalforsorgen har i dag en pligtig afgangsalder på 63 år. Når de pågældende tjenestemænd afskediges ved 63 år bliver de således pensionsmæssigt stillet, som om de havde fortsat deres tjeneste til deres 70. år. Den pligtige afgangsalder for tjenestemænd i politikorpset er ophævet fra den 1. januar 2012 og for uniformeret personale i kriminalforsorgen fra den 1. januar Det foreslås at indsætte et nyt stk. 4 i tjenestemandspensionslovens 17, hvorefter finansministeren kan bestemme, at pensionen til en tjenestemand i politikorpset, der er ansat inden den 1. januar 2012, og en uniformeret tjenestemand i kriminalforsorgen, der er ansat inden den 1. januar 2019, fastsættes på grundlag af den pensionsalder, tjenestemanden ville have opnået ved tjeneste indtil sit fyldte 70. år, uanset at der ikke gælder en aldersgrænse for pligtig afgang for den pågældende. Med forslaget sikres det, at de pågældende tjenestemænd pensionsmæssigt bliver stillet, som de ville have været stillet, hvis de fortsat havde en pligtig afgangsalder. Der henvises i øvrigt til pkt. 6. i lovforslagets almindelige bemærkninger. 12

13 Til nr. 8 Efter tjenestemandspensionslovens 24, stk. 1, er en tjenestemand, der har opnået en pensionsalder på mindst 3 år, og som fratræder tjenesten uden at være berettiget til pension efter 2 og uden at overgå til anden ansættelse, som efter 4 medregnes i pensionsalderen, berettiget til opsat pension. Det foreslås, at kravet om mindst 3 års pensionsalder for ret til opsat pension ophæves. Tjenestemandspension beregnes efter pensionsalder i antal fulde år, jf. tjenestemandspensionslovens 4, stk. 1, og 6, stk. 1. Eventuelt overskydende måneder indgår således ikke i beregning af tjenestemandspension. Som følge af beregningsreglerne betyder forslaget, at ret til opsat pension vil være betinget af, at tjenestemanden på fratrædelsestidspunktet har opnået en pensionsalder på mindst 1 år. Der henvises i øvrigt til pkt. 4. i lovforslagets almindelige bemærkninger. Til 2 Til nr. 1 Bestemmelsen i 3, stk. 1, i lov om pension til statens tjenestemænd m.v. i Grønland om optjening af pensionsalder svarer i princippet til tjenestemandspensionslovens 4, stk. 1, idet der dog efter reglerne for pension til statens tjenestemænd i Grønland optjenes pensionsalder fra det 23. år under tjenestemandsansættelse i Grønland. Bestemmelsen i 3 a, stk. 1, i lov om pension til statens tjenestemænd m.v. i Grønland vedrører medregning i pensionsalderen af bl.a. tjenestemandsansættelse i Grønlands Selvstyre og kommuner i Grønland efter det fyldte 23. år. Bestemmelsen svarer i princippet til 4 a, stk. 1. Forslaget svarer til de foreslåede ændringer i tjenestemandspensionslovens 4, stk. 1, og 4 a, stk. 1, i forslagets 1, nr. 1 og 2. Til nr. 2 Bestemmelsen i 3, stk. 2, i lov om pension til statens tjenestemænd m.v. i Grønland vedrører medregning i pensionsalderen af ansættelse som statstjenestemand inden for de områder, som er omfattet af tjenestemandspensionslovens 4, stk. 1. Bestemmelsen i 3, stk. 3, i lov om pension til statens tjenestemænd m.v. i Grønland vedrører medregning i pensionsalderen af ansættelse inden for de områder, som er omfattet af tjenestemandspensionslovens 4, stk. 2. Bestemmelsen i 3 a, stk. 1, i lov om pension til statens tjenestemænd m.v. i Grønland vedrører medregning i pensionsalderen af ansættelse inden for de områder, som er omfattet af tjenestemandspensionslovens 4, stk. 1. Bestemmelsen i 3 b, stk. 1, i lov om pension til statens tjenestemænd m.v. i Grønland vedrører medregning i pensionsalderen af ansættelse inden for det område, som er omfattet af tjenestemandspensionslovens 4 b, stk. 1. Forslaget svarer til de foreslåede ændringer i tjenestemandspensionslovens 4, stk. 1, 4, stk. 2, og 4 b, stk. 1, i forslagets 1, nr. 1 og 2. Til nr. 3 13

14 Bestemmelsen i 20, stk. 1, i lov om pension til statens tjenestemænd m.v. i Grønland svarer til bestemmelsen i tjenestemandspensionslovens 24, stk. 1, hvorefter det er en betingelse for ret til opsat pension, at tjenestemanden har optjent en pensionsalder på 3 år. Forslaget svarer til den foreslåede ændring i tjenestemandspensionslovens 24, stk. 1, i forslagets 1, nr. 8. Til 3 Det foreslås i stk. 1, at loven træder i kraft den 1. januar I stk. 2 foreslås det, at 1, nr. 1, 2 og 8, og 2 om ophævelse af aldersgrænser for ret til optjening af pensionsalder og betingelsen om 3 års pensionsalder for ret til opsat pension får virkning for tjenestemænd, der ansættes den 1. januar 2012 eller senere. Dette er i overensstemmelse med det tilsagn, som finansministeren gav i forbindelse med aftale- og overenskomstforhandlingerne i 2011, jf. pkt. 1. og 2. i lovforslagets almindelige bemærkninger. 14

15 Bilag 1 Lovforslaget sammenholdt med gældende lov Gældende formulering Lovforslaget 1 Lov om tjenestemandspension 4. En tjenestemands pensionsalder er det antal år, i hvilket han efter sit fyldte 25. år har været statstjenestemand eller tjenestemand i folkeskolen, folkekirken, Folketinget, under Københavns kommunale skolevæsen, Færøernes landsstyre før den 1. januar 1988 eller Grønlands landsråd eller hjemmestyre før den 1. januar 1980 eller har været berettiget til rådighedsløn i medfør af 32 i lov om tjenestemænd eller ville have været berettiget til rådighedsløn, hvis pågældende ikke havde nået folkepensionsalderen, jf. 1 a i lov om social pension. Stk. 2. Finansministeren kan efter indhentet udtalelse fra Lønningsrådet bestemme, at der i pensionsalderen medregnes den tid, i hvilken en tjenestemand efter sit fyldte 25. år har været ansat på tjenestemandsvilkår i en stilling, hvortil er knyttet en pensionsordning, der i det væsentlige giver samme rettigheder som denne lov. Stk. 3. I lov om tjenestemandspension, jf. lovbekendtgørelse nr. 489 af 6. maj 2010, foretages følgende ændringer: 1. I 4, stk. 1, ændres»han efter sit fyldte 25. år«til:»den pågældende«. 2. I 4, stk. 2, 4 a, stk. 1, og 4 b, stk. 1, udgår»efter sit fyldte 25. år«. 4 a. Finansministeren kan efter indhentet udtalelse fra Lønningsrådet bestemme, at der i pensionsalderen medregnes den tid, i hvilken en tjenestemand efter sit fyldte 25. år har været ansat inden for de i 4, stk. 1, nævnte områder eller i en kommune, region, et koncessioneret selskab eller en stats-, kommune- eller regionsgaranteret virksomhed. Stk b. Finansministeren kan efter indhentet udtalelse fra Lønningsrådet bestemme, at der i pensionsalderen medregnes den tid, i hvilken en tjenestemand efter sit fyldte 25. år har været ansat som 15

16 tjenestemand under De Europæiske Fællesskaber, under forudsætning af, at der fra Fællesskaberne sker overførsel til statskassen af den aktuarmæssige værdi af den pågældendes pensionsrettigheder under Fællesskaberne, eller at der fra den pågældende selv sker indbetaling med renter til statskassen af den udtrædelsesgodtgørelse, der blev udbetalt ham ved hans fratræden fra stillingen i Fællesskaberne. Stk Stk. 6. Når en tjenestemand begærer afsked efter at have nået efterlønsalderen, jf. 74 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., nedsættes pensionen beregnet efter stk. 1-3 i forhold til den tid, der står tilbage, indtil den pågældende når folkepensionsalderen, jf. 1 a i lov om social pension, eller den lavere alder, ved hvilken han skulle have været afskediget. Nedsættelsen af pensionen beregnes samtidig med denne og reguleres efter 27. Stk. 7. Pensionen nedsættes dog ikke efter stk. 6, når en tjenestemand begærer afsked efter den aldersgrænse for pligtig afgang, der er aftalt i medfør af 29 i lov om tjenestemænd, men inden en individuelt aftalt højere aldersgrænse. Stk Pensionen efter 6 og 12 fastsættes på grundlag af den pensionsalder, tjenestemanden ville have opnået ved tjeneste indtil sit fyldte 70. år, når den pågældende afskediges efter at være fyldt 60 år, men inden sit fyldte 70. år, som følge af, at den pågældende har nået aldersgrænsen for pligtig afgang. Stk I 6, stk. 6, 1. pkt., indsættes efter»afskediget«:», jf. dog stk. 7 og 8«. 4. I 6, stk. 7, udgår»dog«. 5. I 6 indsættes efter stk. 7 som nyt stykke:»stk. 8. Pensionen nedsættes ikke efter stk. 6, når en tjenestemand i politikorpset inden den 1. januar 2019 begærer afsked efter at være fyldt 63 år.«stk. 8 bliver herefter stk I 17, stk. 1, udgår», men inden sit fyldte 70. år,«. 7. I 17 indsættes som stk. 3 og 4:»Stk. 3. Finansministeren kan bestemme, at pensionen til en militær tjenestemand, der afskediges som følge af, at den pågældende har nået aldersgrænsen for pligtig afgang, fastsættes på grundlag 16

17 af en pensionsalder, der er forhøjet med indtil 10 år. Stk. 4. Finansministeren kan bestemme, at pensionen til en tjenestemand i politikorpset, der er ansat inden den 1. januar 2012, og en uniformeret tjenestemand i kriminalforsorgen, der er ansat inden den 1. januar 2019, fastsættes på grundlag af den pensionsalder, tjenestemanden ville have opnået ved tjeneste indtil sit fyldte 70. år, uanset at der ikke gælder en aldersgrænse for pligtig afgang for den pågældende.«24. En tjenestemand, der har opnået en pensionsalder på mindst 3 år, og som fratræder tjenesten uden at være berettiget til pension efter 2 og uden at overgå til anden ansættelse, som efter 4 medregnes i pensionsalderen, er berettiget til opsat pension, jf. stk. 5. Stk I 24, stk. 1, udgår»der har opnået en pensionsalder på mindst 3 år, og«. 2 I lov om pension til statens tjenestemænd m.v. i Grønland, jf. lovbekendtgørelse nr. 661 af 12. august 1993, som ændret ved 6 i lov nr. 346 af 2. juni 1999, 2 i lov nr af 22. december 2004, 5 i lov nr. 527 af 24. juni 2005 og 2 i lov nr. 249 af 31. marts 2009, foretages følgende ændringer: Lov om pension til statens tjenestemænd i Grønland m.v. 3. En tjenestemands pensionsalder er det antal år, i hvilket tjenestemanden efter sit fyldte 23. år har: 1) været statstjenestemand i Grønland eller 2) været berettiget til rådighedsløn efter 32 i lov om statens tjenestemænd i Grønland eller 3) været tjenestemand under Grønlands hjemmestyre, såfremt staten efter 24 a beregner og udbetaler pensionen, eller 4) været tjenestemand under en kommune i Grønland, såfremt staten efter 24 a beregner og udbetaler pensionen. Stk. 2. Den tid, i hvilken en tjenestemand efter sit fyldte 25. år har været ansat som statstjenestemand uden for Grønland eller som tjenestemand i 1. I 3, stk. 1, og 3 a, stk. 1, udgår»efter sit fyldte 23. år«. 2. I 3, stk. 2, 3, stk. 3, 3 a, stk. 1, og 3 b, stk. 1, udgår»efter sit fyldte 25. år«. 17

18 folkeskolen, folkekirken, Folketinget, under Københavns kommunale skolevæsen, Færøernes landsstyre før den 1. januar 1988 eller Grønlands landsråd eller hjemmestyre før den 1. januar 1980 eller har været berettiget til rådighedsløn i medfør af 32 i lov om tjenestemænd, medregnes i pensionsalderen. Stk. 3. Finansministeren kan efter indhentet udtalelse fra Lønningsrådet bestemme, at der i pensionsalderen medregnes den tid, i hvilken en tjenestemand efter sit fyldte 25. år har været ansat på tjenestemandsvilkår i en stilling, hvortil er knyttet en pensionsordning, der i det væsentlige giver samme rettigheder som denne lov. Stk a. Finansministeren kan efter indhentet udtalelse fra Lønningsrådet bestemme, at der i pensionsalderen medregnes den tid, i hvilken en tjenestemand efter sit fyldte 23. år har været ansat inden for de i 3, stk. 1, nævnte områder, eller den tid, i hvilken tjenestemanden efter sit fyldte 25. år har været ansat inden for de i 3, stk. 2, nævnte områder eller i en kommune, region, et koncessioneret selskab eller i en stats-, kommune- eller regionsgaranteret virksomhed i den øvrige del af riget. Stk b. Finansministeren kan efter indhentet udtalelse fra Lønningsrådet bestemme, at der i pensionsalderen medregnes den tid, i hvilken en tjenestemand efter sit fyldte 25. år har været ansat som tjenestemand under De Europæiske Fællesskaber, under forudsætning af, at der fra Fællesskaberne sker overførsel til statskassen af den aktuarmæssige værdi af den pågældendes pensionsrettigheder under Fællesskaberne, eller at der fra den pågældende selv sker indbetaling med renter til statskassen af den udtrædelsesgodtgørelse, der blev udbetalt ham ved hans fratræden fra stillingen i Fællesskaberne. Stk En tjenestemand, der har opnået en pensionsalder på mindst 3 år, og som fratræder tjenesten uden at være berettiget til pension efter 1 og uden at overgå til anden ansættelse, som efter 3. I 20, stk. 1, udgår»der har opnået en pensionsalder på mindst 3 år, og«. 18

19 3 medregnes i pensionsalderen, er berettiget til opsat pension, jf. stk. 5. Stk Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar Stk. 2. 1, nr. 1, 2 og 8, og 2 har virkning for tjenestemænd, der ansættes den 1. januar 2012 eller senere. 19

Finansministeriet Moderniseringsstyrelsen Udkast 7. november 2011 J.nr

Finansministeriet Moderniseringsstyrelsen Udkast 7. november 2011 J.nr Finansministeriet Moderniseringsstyrelsen Udkast 7. november 2011 J.nr. 11-801-9 Forslag til Lov om ændring af lov om tjenestemandspension og lov om pension til statens tjenestemænd m.v. i Grønland (Ophævelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om tjenestemænd og lov om tjenestemandspension

Forslag. Lov om ændring af lov om tjenestemænd og lov om tjenestemandspension 2016/1 LSF 32 (Gældende) Udskriftsdato: 14. februar 2017 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansmin., Moderniseringsstyrelsen, j.nr. 2016-6001-0007 Fremsat den 6. oktober 2016 af finansministeren

Læs mere

Forslag. til Lov om ændring af lov om tjenestemænd og lov om tjenestemandspension

Forslag. til Lov om ændring af lov om tjenestemænd og lov om tjenestemandspension UDKAST 05-07-2016 J.nr. 2016-6001-0007 Fremsat den {FREMSAT} af finansministeren Forslag til Lov om ændring af lov om tjenestemænd og lov om tjenestemandspension (Rådighedsløn til personer, der har nået

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om tjenestemænd og lov om tjenestemandspension. Lovforslag nr. L 32 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om tjenestemænd og lov om tjenestemandspension. Lovforslag nr. L 32 Folketinget Lovforslag nr. L 32 Folketinget 2016-17 Fremsat den 6. oktober 2016 af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om tjenestemænd og lov om tjenestemandspension (Rådighedsløn

Læs mere

16. august 2005 PIH J.nr Udkast. Forslag. til

16. august 2005 PIH J.nr Udkast. Forslag. til Udkast 16. august 2005 PIH J.nr. 05-801-24 Forslag til Lov om ændring af lov om tjenestemandspension (Bevarelse af tillæg til visse pensionister til det 67. år og beregning af pension til tjenestemænd

Læs mere

Forslag. Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med Grønlands Selvstyres overtagelse af sagsområder

Forslag. Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med Grønlands Selvstyres overtagelse af sagsområder 2008/1 LSF 131 (Gældende) Udskriftsdato: 14. januar 2017 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansmin., Personalestyrelsen, j.nr. 07-231-1 Fremsat den 5. februar 2009 af finansministeren (Lars

Læs mere

Førtidspensionsfradrag

Førtidspensionsfradrag Cirkulære om Førtidspensionsfradrag 2014 Cirkulære af 20. maj 2014 Modst.nr. 029-14 J.nr. 2013-7002-001 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære 1. Indledning... 5 2. Førtidspensionering... 5 3. Førtidspensionsfradrag...

Læs mere

Førtidspensionsfradrag

Førtidspensionsfradrag Cirkulære om Førtidspensionsfradrag 2015 Cirkulære af 26. marts 2015 Modst. nr. 010-15 J.nr. 2013-7002-001 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære 1. Indledning... 5 2. Førtidspensionering... 5 3. Førtidspensionsfradrag...

Læs mere

Fremsat den 15. april 2007 af Christian Mejdahl (V), Svend Auken (S), Poul Nødgaard (DF), Helge Adam Møller (KF) og Niels Helveg Petersen (RV)

Fremsat den 15. april 2007 af Christian Mejdahl (V), Svend Auken (S), Poul Nødgaard (DF), Helge Adam Møller (KF) og Niels Helveg Petersen (RV) Udvalget for Forretningsordenen UFO alm. del - Bilag 39 Offentligt Lovforslag nr. L 300 Folketinget 2006-07 Fremsat den 15. april 2007 af Christian Mejdahl (V), Svend Auken (S), Poul Nødgaard (DF), Helge

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om vederlag og pension m.v. for ministre

Forslag. Lov om ændring af lov om vederlag og pension m.v. for ministre 2011/1 LSF 158 (Gældende) Udskriftsdato: 4. marts 2017 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansministeriet, Moderniseringsstyrelsen, j.nr. 11-204-150 Fremsat den 13. april 2012 af finansministeren

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om tjenestemandspension

Bekendtgørelse af lov om tjenestemandspension LBK nr 489 af 06/05/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juni 2016 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansmin., Personalestyrelsen, j.nr. 09-801-5 Senere ændringer til forskriften LOV nr 1371

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 12. maj 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 12. maj 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 12. maj 2010 6. maj 2010. Nr. 489. Bekendtgørelse af lov om tjenestemandspension Herved bekendtgøres lov om tjenestemandspension, jf. lovbekendtgørelse nr. 230 af 19. marts

Læs mere

Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med de færøske myndigheders overtagelse af sager og sagsområder

Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med de færøske myndigheders overtagelse af sager og sagsområder 1 FINANSMINISTERIET PERSONALESTYRELSEN Udkast 4. maj 2005 Personalejuridisk Kontor J.nr. 03-204-42 Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med de færøske myndigheders overtagelse af sager

Læs mere

Pensionsregulativ af 2013 for kommuner. 23.01 O.13 22/2013 Side 1

Pensionsregulativ af 2013 for kommuner. 23.01 O.13 22/2013 Side 1 Pensionsregulativ af 2013 for kommuner Side 1 Indholdsfortegnelse Side Side 2 Kapitel 1. Anvendelsesområde... 4 1... 4 Kapitel 2. Egenpension... 4 2... 4 3... 4 4... 5 4a... 6 5... 6 6... 7 7... 8 8...

Læs mere

Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med de færøske myndigheders overtagelse af sager og sagsområder

Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med de færøske myndigheders overtagelse af sager og sagsområder 1 FINANSMINISTERIET PERSONALESTYRELSEN Udkast 31. marts 2005 Personalejuridisk Kontor J.nr. 03-204-42 Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med de færøske myndigheders overtagelse af sager

Læs mere

Lovbekendtgørelse nr. 724 af 9. september 1993 om tjenestemandspension, som senest ændret ved lov nr. 346 af 2. juni 1999

Lovbekendtgørelse nr. 724 af 9. september 1993 om tjenestemandspension, som senest ændret ved lov nr. 346 af 2. juni 1999 Lovbekendtgørelse nr 724 af 9 september 1993 om tjenestemandspension, som senest ændret ved lov nr 346 af 2 juni 1999 Kapitel 1 Anvendelsesområde Kapitel 2 Egenpension Kapitel 3 Ægtefællepension Kapitel

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om tjenestemandspension

Bekendtgørelse af lov om tjenestemandspension LBK nr 510 af 18/05/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 16. november 2017 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansmin., Moderniseringsstyrelsen, j.nr. 2017-7001-0007 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

FINANSMINISTERIET PERSONALESTYRELSEN Udkast 10. januar 2008 Fmst., Perst. j.nr. 07-30-1. 1. I 29 udgår fylder 70 år eller.

FINANSMINISTERIET PERSONALESTYRELSEN Udkast 10. januar 2008 Fmst., Perst. j.nr. 07-30-1. 1. I 29 udgår fylder 70 år eller. FINANSMINISTERIET PERSONALESTYRELSEN Udkast 10. januar 2008 Fmst., Perst. j.nr. 07-30-1 Forslag til Lov om ændring af lov om tjenestemænd og forskellige andre love (Ophævelse af den generelle pligtige

Læs mere

Udkast til. 1. I 2 udgår, lov om åremålsansættelse af tjenestemænd og ansatte på tjenestemandslignende vilkår.

Udkast til. 1. I 2 udgår, lov om åremålsansættelse af tjenestemænd og ansatte på tjenestemandslignende vilkår. Udkast til 8. september 2005 BLj J.nr. 05-204-93 Forslag til Lov om ændring af lov om tjenestemænd i folkeskolen m.v. (Konsekvensrettelser som følge af kommunalreformen og ændringer af tjenestemandslovgivningen)

Læs mere

Lagtingslov om tjenstemandspension, som senest ændret ved lagtingslov nr. 74 af 13. juni )

Lagtingslov om tjenstemandspension, som senest ændret ved lagtingslov nr. 74 af 13. juni ) Nr. 32 5. juli 1971 Lagtingslov om tjenstemandspension, som senest ændret ved lagtingslov nr. 74 af 13. juni 1995 1) Kapitel 1. Anvendelsesområde. Kapitel 2. Egenpension. Kapitel 3. Ægtefællepension. Kapitel

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om tjenestemænd og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om tjenestemænd og forskellige andre love Kirkeudvalget 2009-10 L 115 Svar på Spørgsmål 4 Offentligt Kopieret fra Retsinformation (https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=114507) den 26. april 2010. Fremsat den 1. april 2008 af finansministeren

Læs mere

16. august 2005 PIH 05-801-24. Høring over forslag til lov om ændring af lov om tjenestemandspension

16. august 2005 PIH 05-801-24. Høring over forslag til lov om ændring af lov om tjenestemandspension Til Se fordelingsliste 16. august 2005 PIH 05-801-24 Høring over forslag til lov om ændring af lov om tjenestemandspension Hermed sendes udkast af 16. august 2005 til forslag til lov om ændring af lov

Læs mere

Regulering af tjenestemandspensioner mv. pr. 1. april 2014 og fastsættelse af pensionsgivende lønninger

Regulering af tjenestemandspensioner mv. pr. 1. april 2014 og fastsættelse af pensionsgivende lønninger Cirkulære om Regulering af tjenestemandspensioner mv. pr. 1. april 2014 og fastsættelse af pensionsgivende lønninger 2014 Cirkulære af 21. marts 2014 Modst.nr. 014-14 J.nr. 2014-7622-001 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Regulering af tjenestemandspensioner mv. pr. 1. april 2012 og fastsættelse af pensionsgivende lønninger

Regulering af tjenestemandspensioner mv. pr. 1. april 2012 og fastsættelse af pensionsgivende lønninger Cirkulære af 8. marts 2012 Modst.nr. 010-12 J.nr. 12-882-33 Cirkulære om Regulering af tjenestemandspensioner mv. pr. 1. april 2012 og fastsættelse af pensionsgivende lønninger 2012 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

2007/2 LSF 175 (Gældende) Udskriftsdato: 25. februar Fremsat den 1. april 2008 af finansministeren (Lars Løkke Rasmussen) Forslag.

2007/2 LSF 175 (Gældende) Udskriftsdato: 25. februar Fremsat den 1. april 2008 af finansministeren (Lars Løkke Rasmussen) Forslag. 2007/2 LSF 175 (Gældende) Udskriftsdato: 25. februar 2017 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansmin., Personalestyrelsen, j.nr. 07-30-1 Fremsat den 1. april 2008 af finansministeren (Lars

Læs mere

Rammeaftale om åremålsansættelse. 07.50 O.13 19/2014 Side 1

Rammeaftale om åremålsansættelse. 07.50 O.13 19/2014 Side 1 Rammeaftale om åremålsansættelse KL Sundhedskartellet Side 1 Indholdsfortegnelse Side Side 2 Kapitel 1 Åremålsansættelse på tjenestemandsvilkår... 3 1 Indholdet i åremålsansættelse... 3 2 åremålsstillingen...

Læs mere

Pensionsordningen for lærere i friskolen og efterskolen

Pensionsordningen for lærere i friskolen og efterskolen J.nr. 2016-7022-0011 Finansministeriets regulativ af 30. september 2016 Pensionsordningen for lærere i friskolen og efterskolen I. Pensionsordningen 1. Pensionsordningens navn er "Pensionsordningen for

Læs mere

Rammeaftale om åremålsansættelse

Rammeaftale om åremålsansættelse Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN FORHANDLINGSFÆLLESSSKABET Rammeaftale om åremålsansættelse **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende rammeaftale **NYT** med virkning fra dato = Hvis en bestemmelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. 2012/1 LSF 78 (Gældende) Udskriftsdato: 4. september 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering, j.nr. 2012-1435 Fremsat den

Læs mere

Rammeaftale om åremålsansættelse

Rammeaftale om åremålsansættelse Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE SUNDHEDSKARTELLET Rammeaftale om åremålsansættelse **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende rammeaftale **NYT**

Læs mere

Regulering af tjenestemandspensioner og pensionsgivende lønninger mv. pr. 1. april 2010

Regulering af tjenestemandspensioner og pensionsgivende lønninger mv. pr. 1. april 2010 Cirkulære om Regulering af tjenestemandspensioner og pensionsgivende lønninger mv. pr. 1. april 2010 2010 Cirkulære af 5. februar 2010 Perst. nr. 008-10 J.nr. 10-882-24 2 Indholdsfortegnelse 1. Regulering

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om statens tjenestemænd i Grønland og lov om pension til statens tjenestemænd m.v. i Grønland

Forslag til Lov om ændring af lov om statens tjenestemænd i Grønland og lov om pension til statens tjenestemænd m.v. i Grønland FINANSMINISTERIET PERSONALESTYRELSEN Udkast 8. december 2008 J.nr. 08-801-3 Forslag til Lov om ændring af lov om statens tjenestemænd i Grønland og lov om pension til statens tjenestemænd m.v. i Grønland

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om Førtidspensionsfradrag

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om Førtidspensionsfradrag FINANSMINISTERIET Cirkulære om Førtidspensionsfradrag 1999 1 CIRKULÆRE OM FØRTIDSPENSIONSFRADRAG (Til samtlige ministerier m.v.) 1. Indledning Finansministeriet og Centralorganisationernes Fællesudvalg

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. 2016/1 LSF 86 (Gældende) Udskriftsdato: 23. december 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/16832 Fremsat den

Læs mere

Rammeaftale om åremålsansættelse

Rammeaftale om åremålsansættelse Side 1 Rammeaftale om åremålsansættelse KL Forhandlings fælles skabet Indholdsfortegnelse Side Side 2 Kapitel 1 Åremålsansættelse på Tjenestemandsvilkår. 3 5 1. Indholdet af åremålsansættelse 3 2. Åremålsstillingen

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 78 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 78 Folketinget Lovforslag nr. L 78 Folketinget 2012-13 Fremsat den 16. november 2012 af Beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Læs mere

Cirkulære om. Åremålsansættelse. Cirkulære af 19. april Modst. nr J.nr

Cirkulære om. Åremålsansættelse. Cirkulære af 19. april Modst. nr J.nr Cirkulære om Åremålsansættelse 2016 Cirkulære af 19. april 2016 Modst. nr. 022-16 J.nr. 2016-1718-0011 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 5 1. Ændringer ved OK15... 5 2. Lovgrundlag...

Læs mere

Pensionsordningen af 1925 for de private eksamensskoler

Pensionsordningen af 1925 for de private eksamensskoler J.nr. 2016-7022-0010 Finansministeriets regulativ af 30. september 2016 Pensionsordningen af 1925 for de private eksamensskoler I Pensionsordningen 1. Pensionsordningens navn er "Pensionsordningen af 1925

Læs mere

Regulativ om helbredsbedømmelse af tjenestemænd

Regulativ om helbredsbedømmelse af tjenestemænd Side 1 Regulativ om helbredsbedømmelse af tjenestemænd mfl. Kommunernes Landsforening Side 2 1. Indledning Regulativet omfatter tjenestemænd, som er ansat efter Tjenestemandsregulativ af 1991 for kommuner

Læs mere

Lovtidende A Udgivet den 25. maj Bekendtgørelse af lov om pension til statens tjenestemænd m.v. i Grønland. 18. maj Nr. 520.

Lovtidende A Udgivet den 25. maj Bekendtgørelse af lov om pension til statens tjenestemænd m.v. i Grønland. 18. maj Nr. 520. Lovtidende A 2017 Udgivet den 25. maj 2017 18. maj 2017. Nr. 520. Bekendtgørelse af lov om pension til statens tjenestemænd m.v. i Grønland Herved bekendtgøres lov om pension til statens tjenestemænd m.v.

Læs mere

21.02.1 Side 1 PENSIONSREGULATIV FOR TJENESTEMÆND ANSAT I REGIONERNE

21.02.1 Side 1 PENSIONSREGULATIV FOR TJENESTEMÆND ANSAT I REGIONERNE Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN PENSIONSREGULATIV FOR TJENESTEMÆND ANSAT I REGIONERNE **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende overenskomst/aftale **NYT** med virkning fra dato = Hvis en

Læs mere

Forslag. Lov om tilskud til Færøernes hjemmestyre for

Forslag. Lov om tilskud til Færøernes hjemmestyre for Lovforslag nr. L 31 Folketinget 2016-17 Fremsat den 6. oktober 2016 af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen) Forslag til Lov om tilskud til Færøernes hjemmestyre for 2016-2019 1. Staten yder for 2016

Læs mere

AC og enkelte andre organisationer som for eksempel IDA og Dansk Journalistforbund forhandler særskilt med Finansministeriet.

AC og enkelte andre organisationer som for eksempel IDA og Dansk Journalistforbund forhandler særskilt med Finansministeriet. Hvem forhandler overenskomster i staten? De statslige overenskomstparter Det er finansministeren, der forhandler løn- og ansættelsesvilkår for statens ansatte med de faglige organisationer, som har organiseret

Læs mere

23.01 O.08 28/2008(2) Side 1. Pensionsregulativ af 2008 for tjenestemænd i kommuner inden for KL s forhandlingsområde

23.01 O.08 28/2008(2) Side 1. Pensionsregulativ af 2008 for tjenestemænd i kommuner inden for KL s forhandlingsområde Side 1 Pensionsregulativ af 2008 for tjenestemænd i kommuner inden for KL s forhandlingsområde Indholdsfortegnelse 23.01 Side 2 Side Kapitel 1. Anvendelsesområde... 3 Kapitel 1. Anvendelsesområde... 3

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af hjemmeværnsloven

Forslag. Lov om ændring af hjemmeværnsloven 2016/1 LSF 35 (Gældende) Udskriftsdato: 1. februar 2017 Ministerium: Forsvarsministeriet Journalnummer: Forsvarsmin., j.nr. 2016/006708 Fremsat den 6. oktober 2016 af forsvarsministeren (Peter Christensen)

Læs mere

Regulering af tjenestemandspensioner og pensionsgivende lønninger mv. pr. 1. april 2006 og for skalatrin 51 pr. 1. oktober 2006

Regulering af tjenestemandspensioner og pensionsgivende lønninger mv. pr. 1. april 2006 og for skalatrin 51 pr. 1. oktober 2006 Cirkulære om Regulering af tjenestemandspensioner og pensionsgivende lønninger mv. pr. 1. april 2006 og for skalatrin 51 pr. 1. oktober 2006 2005 Cirkulære af 20. februar 2006 Perst. nr. 010-06 PKAT nr.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ferie

Forslag. Lov om ændring af lov om ferie Lovforslag nr. L 159 Folketinget 2013-14 Fremsat den 19. marts 2014 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om ferie (Overførsel af 280 mio. kr. fra Arbejdsmarkedets

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. 2007/2 LSF 149 (Gældende) Udskriftsdato: 8. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsdirektoratet, j.nr. 08-21-0007 Fremsat den 28. marts 2008 af beskæftigelsesministeren

Læs mere

Bestemmelse om Forlængelse af militær tjenestemandsansættelse i henhold til kriterieaftaler

Bestemmelse om Forlængelse af militær tjenestemandsansættelse i henhold til kriterieaftaler FORSVARETS PERSONELTJENESTE Bestemmelse om Forlængelse af militær tjenestemandsansættelse i henhold til kriterieaftaler INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Generelt 1.1. Formål 1.2. Afgrænsning 1.3. Anvendelsesområde

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension 2014/1 LSF 79 (Gældende) Udskriftsdato: 5. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension Socialudvalget 2014-15 L 79 Bilag 1 Offentligt Lovforslag nr. L 79 Folketinget 2014-15 Fremsat den 19. november 2014 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov for Grønland om visse spil

Forslag. Lov om ændring af lov for Grønland om visse spil 2016/1 LSF 84 (Gældende) Udskriftsdato: 20. december 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 16-0741503 Fremsat den 16. november 2016 af skatteministeren (Karsten Lauritzen)

Læs mere

Tjenestemandspension

Tjenestemandspension Tjenestemandspension Lovgrundlag: Landstingslov nr. 21 af 18. december 2003 om Grønlands Hjemmestyres og kommunernes tjenestemænd i Grønland, 55, der lyder som følger: Der tilkommer tjenestemænd pension

Læs mere

Modtagere på høringslisten 5. juli 2005 J.nr. 05-870-6

Modtagere på høringslisten 5. juli 2005 J.nr. 05-870-6 Modtagere på høringslisten 5. juli 2005 J.nr. 05-870-6 Høring over bekendtgørelse om beregning af tjenestemandspensioner og om fordeling af tjenestemandspensionsbyrden mellem staten og kommunerne for tjenestemænd,

Læs mere

Tjenestemandspension er

Tjenestemandspension er Tjenestemandspension er en løbende og livsvarig ved indtrædende/afsked pga alder (baseret på optjening/opsparing) sygdom (forsikringsmæssig dækning af risiko for sygdom) dødsfald (risikodækning af forsørgelsen

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om produktionsskoler

Forslag. Lov om ændring af lov om produktionsskoler 2011/1 LSF 67 (Gældende) Udskriftsdato: 28. december 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn og Undervisning Journalnummer: Ministeriet for Børn og Undervisning, j.nr. 087.63K.391 Fremsat den 11. januar

Læs mere

2008/1 LSF 157 (Gældende) Udskriftsdato: 4. januar Fremsat den 26. februar 2009 af kirkeministeren (Birthe Rønn Hornbech) Forslag.

2008/1 LSF 157 (Gældende) Udskriftsdato: 4. januar Fremsat den 26. februar 2009 af kirkeministeren (Birthe Rønn Hornbech) Forslag. 2008/1 LSF 157 (Gældende) Udskriftsdato: 4. januar 2017 Ministerium: Kirkeministeriet Journalnummer: Kirkemin., j.nr. Fremsat den 26. februar 2009 af kirkeministeren (Birthe Rønn Hornbech) Forslag til

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje

Forslag. Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje Lovforslag nr. L 129 Folketinget 2016-17 Fremsat den 8. februar 2017 af justitsminister (Søren Pape Poulsen) Forslag til Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje (International kompetence i

Læs mere

HELBREDSVURDERING VED TJENESTEMANDSANSÆTTELSER

HELBREDSVURDERING VED TJENESTEMANDSANSÆTTELSER Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Cirkulære nr. 601/2007 (Tidl. nr. 601/1999) HELBREDSVURDERING VED TJENESTEMANDSANSÆTTELSER 2007 Side 2 Indholdsfortegnelse 1. HELBREDSBEDØMMELSE VED ANSÆTTELSE...

Læs mere

Rammeaftale om åremålsansættelse

Rammeaftale om åremålsansættelse Rammeaftale om åremålsansættelse KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte 04.60 Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1. Åremålsansættelse på tjenestemandsvilkår... 3 1. Rammeaftalens

Læs mere

Tjenestemandspension og samspil til efterløn m.v. TAT s temadag for kommende seniorer Et kig mod den 3. alder Tirsdag den 1. marts 2011 KOSMOPOL

Tjenestemandspension og samspil til efterløn m.v. TAT s temadag for kommende seniorer Et kig mod den 3. alder Tirsdag den 1. marts 2011 KOSMOPOL Tjenestemandspension og samspil til efterløn m.v. TAT s temadag for kommende seniorer Et kig mod den 3. alder Tirsdag den 1. marts 2011 KOSMOPOL TAT s temadag for kommende seniorer 1.3.2011 Vi beskæftiger

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. 1) Lovforslag nr. L 60 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. 1) Lovforslag nr. L 60 Folketinget Lovforslag nr. L 60 Folketinget 2014-15 Fremsat den 12. november 2014 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet

Læs mere

2016/1 LSF 127 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juli Forslag. til

2016/1 LSF 127 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juli Forslag. til 2016/1 LSF 127 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juli 2017 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin., j.nr. 2016-9047 Fremsat den 8. februar 2017 af økonomi- og

Læs mere

Fremsat den xx. november 2014 af beskæftigelsesminister Mette Frederiksen. Forslag. til

Fremsat den xx. november 2014 af beskæftigelsesminister Mette Frederiksen. Forslag. til Fremsat den xx. november 2014 af beskæftigelsesminister Mette Frederiksen Forslag til Lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet mv. 1 (Ophævelse af 70 års-grænse) I lov

Læs mere

og Overenskomstansatte Rammeaftale om åremålsansættelse

og Overenskomstansatte Rammeaftale om åremålsansættelse Københavns Kommune Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Rammeaftale om åremålsansættelse 2002 Kapitel 1. Åremålsansættelse på tjenestemandsvilkår...3 1. Rammeaftalens område...3 2. Åremålsstillingen...3

Læs mere

StK:Forsvar. Populærudgave. af Civilarbejderloven DEN OFFENTLIGE GRUPPE

StK:Forsvar. Populærudgave. af Civilarbejderloven DEN OFFENTLIGE GRUPPE StK:Forsvar Populærudgave af Civilarbejderloven 2003 DEN OFFENTLIGE GRUPPE FORORD I 1996 udgav STK:Forsvar en populærudgave af Civilarbejderloven som på ingen måde erstattede lovteksterne i Civilarbejderloven

Læs mere

PENSIONSREGULATIV FOR FYNS TELEFONS PENSIONSKASSE

PENSIONSREGULATIV FOR FYNS TELEFONS PENSIONSKASSE PENSIONSREGULATIV FOR FYNS TELEFONS PENSIONSKASSE Dette regulativ er senest ajourført Februar 2009 1 Hovedpunkter: Almindelige bestemmelser 1 Pensionsvilkår 2-5 Overførselsregler 6 og 7 Forskellige bestemmelser

Læs mere

Udkast. Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Beregning af skattefri præmie til fuldtidsbeskæftigede)

Udkast. Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Beregning af skattefri præmie til fuldtidsbeskæftigede) Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Beregning af skattefri præmie til fuldtidsbeskæftigede) 1 I lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 642

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning

Forslag. Lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning 2013/1 LSF 145 (Gældende) Udskriftsdato: 7. juli 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik 2009/1 LSF 56 (Gældende) Udskriftsdato: 5. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2009-0012398 Fremsat den 4. november 2009

Læs mere

21.02.1 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN PENSIONSREGULATIV FOR TJENESTEMÆND ANSAT I REGIONERNE

21.02.1 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN PENSIONSREGULATIV FOR TJENESTEMÆND ANSAT I REGIONERNE Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN PENSIONSREGULATIV FOR TJENESTEMÆND ANSAT I REGIONERNE 2007 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE KAPITEL 1. ANVENDELSESOMRÅDE... 4 1. REGULATIVETS ANVENDELSESOMRÅDE... 4

Læs mere

Cirkulære om. Retningslinier for indbetaling af pensionsbidrag for tjenestemænd mv., der optjener pensionsalder under tjenestefrihed

Cirkulære om. Retningslinier for indbetaling af pensionsbidrag for tjenestemænd mv., der optjener pensionsalder under tjenestefrihed Cirkulære om Retningslinier for indbetaling af pensionsbidrag for tjenestemænd mv., der optjener pensionsalder under tjenestefrihed 2001 1 Cirkulære om retningslinier for indbetaling af pensionsbidrag

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 2 Folketinget 2013-14 Fremsat den 2. oktober 2013 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Beregning af skattefri

Læs mere

23.01 O.05 15/2006 Side 1. Pensionsregulativ af 2006 for tjenestemænd i kommuner inden for KL s forhandlingsområde

23.01 O.05 15/2006 Side 1. Pensionsregulativ af 2006 for tjenestemænd i kommuner inden for KL s forhandlingsområde Side 1 Pensionsregulativ af 2006 for tjenestemænd i kommuner inden for KL s forhandlingsområde Indholdsfortegnelse 23.01 Side 2 Side Kapitel 1. Anvendelsesområde...3 Kapitel 2. Egenpension...3 Kapitel

Læs mere

Udkast. Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Udkast. Forslag. Lov om ændring af lov om social pension Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om social pension (Forhøjelse af supplerende pensionsydelse og pensionstillæg til folkepensionister) 1 I lov om social pension, jf. lovbekendtgørelse nr. 1005 af

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om nedsættelse af statstilskuddet til kommuner ved forhøjelser af den kommunale skatteudskrivning

Forslag. Lov om ændring af lov om nedsættelse af statstilskuddet til kommuner ved forhøjelser af den kommunale skatteudskrivning 2009/1 LSF 218 (Gældende) Udskriftsdato: 18. september 2016 Ministerium: Indenrigs- og Sundhedsministeriet Journalnummer: Indenrigs- og Sundhedsmin., j.nr. 2010-2654 Fremsat den 26. maj 2010 af indenrigs

Læs mere

Rammeaftale om seniorpolitik 2005

Rammeaftale om seniorpolitik 2005 Foreningen af Kommunale Chefer KC jnr. 43401.8 Rammeaftale om seniorpolitik 2005 KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune KTO Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Kapitel

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af kriminalloven og retsplejeloven for Grønland

Forslag. Lov om ændring af kriminalloven og retsplejeloven for Grønland 2007/2 LSF 37 (Gældende) Udskriftsdato: 2. januar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2007-730-0497 Fremsat den 12. december 2007 af justitsministeren (Lene Espersen)

Læs mere

Rammeaftale om åremålsansættelse

Rammeaftale om åremålsansættelse Rammeaftale om åremålsansættelse KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1 Åremålsansættelse på Tjenestemandsvilkår.... 3 1. Indholdet af åremålsansættelse...3

Læs mere

C.603/ Side 1. Cirkulære nr. 603 af marts 1999 J.nr /98

C.603/ Side 1. Cirkulære nr. 603 af marts 1999 J.nr /98 C.603/ 21.02 Side 1 Dampfærgevej 22 Postboks 2593 2100 København Ø Tlf.: 3529 8100 Cirkulære nr. 603 af marts 1999 J.nr. 7-2101-9/98 OPSAT PENSION Vedlagt følger cirkulære om beregning af opsatte pensioner,

Læs mere

Lov om ændring af hjemmeværnsloven

Lov om ændring af hjemmeværnsloven Forslag til Lov om ændring af hjemmeværnsloven (Nedlæggelse af Marinehjemmeværnsinspektoratet og Flyverhjemmeværnsinspektoratet) 1 I lov om hjemmeværnet, jf. lovbekendtgørelse nr. 198 af 9. februar 2007,

Læs mere

Fremsat den 18. november 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag. til

Fremsat den 18. november 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag. til Lovforslag nr. L 71 Folketinget 2009-10 Fremsat den 18. november 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet

Læs mere

PENSIONSREGULATIV FOR. TDC Pensionskasse

PENSIONSREGULATIV FOR. TDC Pensionskasse PENSIONSREGULATIV FOR TDC Pensionskasse Dette regulativ er vedtaget i forbindelse med fusionen af KTAS Pensionskasse, Jydsk Telefons Pensionskasse og Fyns Telefons Pensionskasse på ekstraordinære generalforsamlinger

Læs mere

Folketinget 2007-08 (2. samling) Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 21. maj 2008. Betænkning. over

Folketinget 2007-08 (2. samling) Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 21. maj 2008. Betænkning. over Til lovforslag nr. L 175 Folketinget 2007-08 (2. samling) Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 21. maj 2008 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om tjenestemænd og forskellige

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Anvendelse af tjenestemandsansættelse i staten og folkekirken

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Anvendelse af tjenestemandsansættelse i staten og folkekirken FINANSMINISTERIET Cirkulære om Anvendelse af tjenestemandsansættelse i staten og folkekirken 2000 1 Cirkulære om anvendelse af tjenestemandsansættelse i staten og folkekirken (Til ministerier og styrelser

Læs mere

Regulering af tjenestemandspensioner og pensionsgivende lønninger mv. pr. 1. april 2005

Regulering af tjenestemandspensioner og pensionsgivende lønninger mv. pr. 1. april 2005 Cirkulære om Regulering af tjenestemandspensioner og pensionsgivende lønninger mv. pr. 1. april 2005 2005 Cirkulære af 15. april 2005 Perst. nr. 011-05 PKAT nr. J.nr. 05-882-5 Indholdsfortegnelse Cirkulære

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner. Lovforslag nr. L 127 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner. Lovforslag nr. L 127 Folketinget Lovforslag nr. L 127 Folketinget 2016-17 Fremsat den 8. februar 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud

Læs mere

Cirkulære om ÅREMÅLSANSÆTTELSE

Cirkulære om ÅREMÅLSANSÆTTELSE Cirkulære om ÅREMÅLSANSÆTTELSE 2001 1 Cirkulære om åremålsansættelse (Til samtlige ministerier) Finansministeriet og tjenestemændenes centralorganisationer har den 31. oktober 2001 indgået aftale om løn-

Læs mere

2008/1 LSF 125 (Gældende) Udskriftsdato: 1. september Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag.

2008/1 LSF 125 (Gældende) Udskriftsdato: 1. september Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag. 2008/1 LSF 125 (Gældende) Udskriftsdato: 1. september 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2009-611-0043 Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 222 Folketinget 2009-10 Fremsat den 27. maj 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Nedsættelse af dagpengeperioden)

Læs mere

Rammeaftale om seniorpolitik

Rammeaftale om seniorpolitik Rammeaftale om seniorpolitik KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte 05.21 Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1. Indledende bestemmelser... 3 1. Hvem er omfattet af aftalen...3 2.

Læs mere

23.05 O.15 Side 1. Aftale om førtidspensionsfradrag KL Forhandlingsfællesskabet

23.05 O.15 Side 1. Aftale om førtidspensionsfradrag KL Forhandlingsfællesskabet Side 1 Aftale om førtidspensionsfradrag KL Forhandlingsfællesskabet Side 2 Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Førtidspensionsfradrag... 3 1 Førtidspensionsfradrag... 3 Kapitel 2: Tjenestemænd, der er født

Læs mere

Regulativ om fratrædelsesgodtgørelse

Regulativ om fratrædelsesgodtgørelse Regulativ om fratrædelsesgodtgørelse KL Side 1 I henhold til 23, stk. 1 og 2, i pensionsregulativ af 2006 for tjenestemænd for kommuner inden for KL s forhandlingsområde fastsættes følgende regler om fratrædelsesgodtgørelse:

Læs mere

PENSIONSREGLEMENT FOR TJENESTEMANDSLIGNENDE ANSATTE VED LOKALBANERNE AF DECEMBER 2010.

PENSIONSREGLEMENT FOR TJENESTEMANDSLIGNENDE ANSATTE VED LOKALBANERNE AF DECEMBER 2010. PENSIONSREGLEMENT FOR TJENESTEMANDSLIGNENDE ANSATTE VED LOKALBANERNE AF DECEMBER 2010. Bestemmelserne vedrørende pensionsforhold for tjenestemandslignende ansatte ved lokalbanerne(lokalbanetjenestemænd)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag 2013/1 LSF 43 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsministeriet, j. nr. 001.80R.391 Fremsat den 10. oktober 2013 af undervisningsministeren

Læs mere

Denne publika ion er udarbejdet af Moderniseringsstyrelsen Landgreven 4 Postboks København K Telefon

Denne publika ion er udarbejdet af Moderniseringsstyrelsen Landgreven 4 Postboks København K Telefon Denne publika ion er udarbejdet af Moderniseringsstyrelsen Landgreven 4 Postboks 2193 1017 København K Telefon 33 92 80 00 modst@modst.dk Publikationen er udelukkende udsendt elektronisk. Omslag: Bgraphics

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. Fremsat den xx. april 2009 af velfærdsministeren (Karen Jespersen) Forslag til Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v.

Læs mere

Pensionstabeller. 1. april 30. november 2017

Pensionstabeller. 1. april 30. november 2017 Pensionstabeller 1. april 30. november 2017 Pensionstabeller 1. april 30. november 2017 Denne publikation er udarbejdet af Moderniseringsstyrelsen Landgreven 4 Postboks 2193 1017 København K Telefon 33

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om valg til Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om valg til Folketinget 2008/1 LSF 94 (Gældende) Udskriftsdato: 6. januar 2017 Ministerium: Velfærdsministeriet Journalnummer: Velfærdsmin., j.nr. 2008-9317 Fremsat den 11. december 2008 af velfærdsministeren (Karen Jespersen)

Læs mere

Forslag. Fremsat den 13. oktober 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) til

Forslag. Fremsat den 13. oktober 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) til 2010/1 LSF 32 (Gældende) Udskriftsdato: 1. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsskadestyrelsen, j.nr. 2009-0020714 Fremsat den 13. oktober 2010 af

Læs mere