16. august 2005 PIH Høring over forslag til lov om ændring af lov om tjenestemandspension

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "16. august 2005 PIH 05-801-24. Høring over forslag til lov om ændring af lov om tjenestemandspension"

Transkript

1 Til Se fordelingsliste 16. august 2005 PIH Høring over forslag til lov om ændring af lov om tjenestemandspension Hermed sendes udkast af 16. august 2005 til forslag til lov om ændring af lov om tjenestemandspension. Forslaget er primært en opfølgning på aftale- og overenskomstforhandlingerne 2005, hvor det bl.a. blev aftalt, at aftaler om lavere pligtig afgangsalder end 70 år kan fraviges ved konkret aftale mellem ansættelsesmyndigheden og den enkelte tjenestemand. Efter forslaget vil der ske ændring i reglerne om bevarelse af under 65-års tillæg til det 67. år for visse svagelighedspensionerede tjenestemænd fradrag for førtidspensionering beregning af pensionsalder for tjenestemænd, der afskediges efter det 60. år, og som har en lavere pligtig afgangsalder end 70 år samt indført regler om bevarelse af under 65-års tillæg frem til det 67. år for ægtefæller efter visse tjenestemænd og pensionerede tjenestemænd på Færøerne. Eventuelle bemærkninger til udkast til lovforslag bedes sendt til senest onsdag den 7. september Med venlig hilsen Grete Pihl Frederiksholms Kanal 6 Tel: e-post: 1220 København K Fax:

2 Oversigt over høringer mv. 16. august 2005 Til høring hos: Centralorganisationernes Fællesudvalg Statsansattes Kartel Stats- og Kommunalt Ansattes Forhandlingsfællesskab Akademikernes Centralorganisation KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Kommunernes Lønningsnævn Hovedstadens Sygehusfællesskab Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Københavns og Frederiksbergs Fællesrepræsentation Forhandlingsfællesskabet for Hovedstadens Sygehusfællesskab Att.

3 2 Færøernes Landsstyre Grønlands Hjemmestyre Statsministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet Udenrigsministeriet Beskæftigelsesministeriet Justitsministeriet Domstolsstyrelsen Kulturministeriet Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Skatteministeriet Transport- og Energiministeriet Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

4 3 Forsvarsministeriet Miljøministeriet Indenrigs- og Sundhedsministeriet Kirkeministeriet Undervisningsministeriet Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender Socialministeriet Økonomistyrelsen Til lovteknisk gennemgang: Justitsministeriets lovteknik Att.: Lovteknik Til orientering til: Finansministeriet Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg Att.: Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg

5 4 Rigsombudsmanden på Færøerne Rigsombudsmanden i Grønland

6 Udkast 16. august 2005 PIH J.nr Forslag til Lov om ændring af lov om tjenestemandspension (Bevarelse af tillæg til visse pensionister til det 67. år og beregning af pension til tjenestemænd med lavere pligtig afgangsalder end 70 år) 1 I lov om tjenestemandspension, jf. lovbekendtgørelse nr. 230 af 19. marts 2004, som ændret ved 3 i lov nr. 527 af 24. juni 2005, foretages følgende ændringer: 1. 6, stk. 4, 1. pkt., affattes således: Til egenpensionister, der er afskediget på grund af helbredsbetinget utjenstdygtighed, er fratrådt den 1. juli 1999 eller tidligere, har fået tilkendt førtidspension efter lov om social pension før den 1. juli 1999, og som fylder 65 år den 1. juli 2004 eller senere, ydes tillæg i henhold til stk. 3 til det 67. år. 2. 6, stk. 6, affattes således: Stk. 6. Når en tjenestemand begærer afsked efter at være fyldt 60 år, nedsættes pensionen beregnet efter stk. 1-3 i forhold til den tid, der står tilbage, indtil den pågældende fylder 65 år eller opnår den lavere alder, som er fastsat eller aftalt generelt for vedkommende personalegruppe. Nedsættelsen af pensionen beregnes samtidig med denne og reguleres efter 27. Pensionen nedsættes dog ikke, hvis tjenestemanden begærer afsked på et tidspunkt, der ligger efter den aldersgrænse, der er aftalt generelt for vedkommende personalegruppe, men inden den pågældende har nået en konkret aftalt højere aldersgrænse. 3. I 12, stk. 2, indsættes efter 1. pkt.: Til ægtefællepensionister efter tjenestemænd eller pensionerede tjenestemænd på Færøerne, der er ansat i deres stilling før 1. juli 1999, ydes Finansmin., Personalestyrelsen, j.nr

7 2 tillægget, indtil pågældende opnår folkepensionsalderen, dog længst til det 67. år affattes således: 17. Når en tjenestemand bliver afskediget efter at være fyldt 60 år, men inden sit fyldte 70. år som følge af, at den pågældende har nået den aldersgrænse, der er aftalt generelt for vedkommende personalegruppe eller en konkret aftalt højere aldersgrænse, fastsættes pensionen efter 6 og 12 på grundlag af den pensionsalder, den pågældende ville have opnået ved tjeneste indtil 70 års alderen. Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 finder tilsvarende anvendelse, hvis tjenestemanden bliver afskediget eller søger sig afskediget på et tidspunkt, der ligger efter den aldersgrænse, der er aftalt generelt for vedkommende personalegruppe, men inden den pågældende har nået en konkret aftalt højere aldersgrænse. 2 Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar Stk. 2. 1, nr. 2 og 4, har virkning for tjenestemænd, der 1. april 2005 eller senere indgår konkret aftale om en højere pligtig afgangsalder end den, der er aftalt generelt for vedkommende personalegruppe. Stk. 3. 1, nr. 3, har virkning fra den 1. juli Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Lovforslagets baggrund og indhold Lovforslaget er hovedsagelig en opfølgning på aftale- og overenskomstforhandlingerne i staten i Tillæg til pensionen til det 67. år for visse svagelighedspensionerede tjenestemænd Efter en overgangsordning i lov om tjenestemandspension bevarer 2 årgange af svagelighedspensionerede tjenestemænd med en folkepensionsalder på 65 år et tillæg til pensionen (under 65-års tillæg) til det 67. år. Det er en betingelse, at tjenestemanden er afskediget på grund af svagelighed, er fratrådt den 1. juli 1999 eller tidligere og har fået tilkendt førtidspension efter lov om social pension før denne dato. Det foreslås, at denne overgangsordning udvides til at omfatte alle svagelighedspensionerede tjenestemænd, der har en folkepensionsalder på 65 år, og som opfylder de øvrige nævnte betingelser.

8 3 Der henvises i øvrigt til pkt. 2 nedenfor Pensionsberegning for tjenestemænd med en lavere pligtig afgangsalder end 70 år Pensionen til tjenestemænd, der har en lavere pligtig afgangsalder end 70 år, beregnes efter en særregel i loven på grundlag af en pensionsalder, som er fremregnet til det 70. år. Ved aftale- og overenskomstforhandlingerne i 2005 blev der opnået enighed om, at aftaler om lavere pligtig afgangsalder kan fraviges ved aftale mellem ansættelsesmyndigheden og den enkelte tjenestemand. Det er en forudsætning, at kriterier for sådanne konkrete aftaler fastlægges i en rammeaftale mellem Finansministeriet og vedkommende forhandlingsberettigede organisation. Forslaget indebærer, at den særlige pensionsberegning også anvendes i tilfælde, hvor der konkret er aftalt en højere aldersgrænse for fratræden, men hvor tjenestemanden fratræder, før denne aldersgrænse er nået. Dette gælder uanset afskedsårsag. Der foreslås tillige en justering af reglerne om fradrag for førtidspensionering. Justeringen betyder, at tjenestemanden undgår førtidspensionsfradrag i tilfælde, hvor pågældende fratræder efter den generelle, men før den konkret aftalte højere aldersgrænse. Der henvises i øvrigt til pkt. 3 nedenfor Tillæg til det 67. år for visse ægtefællepensionister på Færøerne Det foreslås, at ægtefæller efter tjenestemænd eller pensionerede tjenestemænd på Færøerne, der er ansat i deres stilling før 1. juli 1999, bevarer tillægget til pensionen (under 65-års tillægget) til det 67. år som følge af, at folkepensionsalderen på Færøerne er 67 år. Der henvises i øvrigt til pkt. 4 nedenfor. 2. Tillæg til pensionen til det 67. år for visse svagelighedspensionerede tjenestemænd 2.1. Gældende regler I henhold til 6, stk. 3, i lov om tjenestemandspension får tjenestemandspensionister et tillæg til pensionen, som falder væk, når pensionisten fylder 65 år (under 65-års tillæg). Efter lovens 6, stk. 4, 1. pkt., bevarer visse svagelighedspensionerede tjenestemænd dog tillægget til det 67. år. Betingelserne er, at pensionisten 1) er afskediget på grund af helbredsbetinget utjenstdygtighed, 2) er fratrådt den 1. juli 1999 eller tidligere, 3) har fået tilkendt førtidspension efter lov om social pension før denne dato og 4) fylder 65 år i perioden 1. juli 2004 til 30. juni Finansministeriets overvejelser Fra 1. januar 1994 blev der indført et nyt beregningssystem for tjenestemandspension. For tjenestemandspensionister, som tillige får folkepen-

9 sion, beregnes tjenestemandspensionen som en procentdel af den pensionsgivende løn efter en særlig vægtet optjening. Tjenestemandspensionister, der ikke har nået folkepensionsalderen, får et tillæg til procentpensionen. Tillægget afhænger af pensionsalderen og falder væk ved overgang til folkepension. I 1999 blev folkepensionsalderen nedsat fra 67 år til 65 år for personer, der fylder 65 år den 1. juli 2004 eller senere. Som konsekvens heraf blev lov om tjenestemandspension ændret, så tjenestemandspensionister i denne aldersgruppe får tillægget til det 65. år (under 65-års tillæg), jf. lov nr. 346 af 2. juni Da folkepensionens grundbeløb beløbsmæssigt overstiger tillægget, indebærer den nedsatte aldersgrænse normalt en økonomisk fordel for tjenestemandspensionister. For svagelighedspensionerede tjenestemænd, der får førtidspension efter lov om social pension, medfører nedsættelsen af aldersgrænsen derimod en indtægtsnedgang. Det skyldes, at folkepensionens grundbeløb beløbsmæssigt svarer til grundbeløbet i den sociale pension, som falder væk ved overgangen til folkepension. Ved lov nr af 17. december 2002 blev der indført en overgangsordning for 2 årgange af svagelighedspensionerede tjenestemænd, der er afskediget før 1. juli 1999, og som har fået tilkendt førtidspension efter lov om social pension før denne dato. Efter overgangsordningen bevarer de tillægget til det 67. år. De 2 årgange omfatter pensionister, der fylder 65 år i perioden 1. juli 2004 til 30. juni Lovændringen var et led i opfølgningen på aftale- og overenskomstforhandlingerne i Afgrænsningen af den personkreds, som er omfattet af overgangsordningen, beroede dels på en afvejning af de forventninger, en tjenestemand kan have på baggrund af de regler, der gælder på relevante tidspunkter, dels på en afvejning af den tid, en person har til at indrette sig på konsekvenserne af en ændret lovgivning. Ved aftale- og overenskomstforhandlingerne i 2005 blev den pensionsretlige stilling for svagelighedspensionerede tjenestemænd med en folkepensionsalder på 65 år på ny drøftet. Pensionister, der fylder 65 år efter den 30. juni 2006, er som nævnt ikke omfattet af overgangsordningen. De vil imidlertid opleve det samme indtægtstab, når de som 65-årige overgår til folkepension i modsætning til den almindelige tjenestemandspensionist, som ikke får social pension, og som derfor oplever en forbedret økonomi ved at få folkepension 2 år tidligere. I forbindelse med nedsættelsen af folkepensionsalderen blev der etableret en overgangsordning i lov om social pension. Overgangsordningen gælder for personer, der fylder 60 år den 1. juli 1999 eller senere, og som har fået tilkendt førtidspension eller invaliditetsydelse med virkning fra før den 1. januar Det er yderligere en betingelse, at de umiddelbart inden overgangen til folkepension har modtaget førtidsbeløb, invaliditetsbeløb eller erhvervsudygtighedsbeløb. Overgangsordningen indebærer, at de nævnte personer bevarer disse tillæg til førtidspensionens grundbeløb til det 67. år. Staten afholder udgifterne til de bevarede tillæg. 4

10 5 På denne baggrund finder Finansministeriet det samlet set rimeligt at udvide den eksisterende overgangsordning, så ingen af gruppens svaglighedspensionerede tjenestemænd, som før nedsættelsen af folkepensionsalderen havde udsigt til at få tillægget frem til det 67. år, rammes af indtægtsnedgang som følge af bortfald af tillægget 2 år tidligere. Finansministeren gav derfor som led i aftale- og overenskomstforhandlingerne i 2005 tilsagn om at søge lovgrundlag for at udvide overgangsordningen, så den kommer til at omfatte hele gruppen. Udgiften hertil er indeholdt i den samlede økonomiske ramme for overenskomstforliget Pensionsberegning for tjenestemænd med en lavere pligtig afgangsalder end 70 år 3.1. Gældende regler Tjenestemænd afskediges fra udgangen af den måned, hvori de fylder 70 år eller opnår den alder, der efter den øvrige lovgivning er foreskrevet som aldersgrænse for vedkommende stilling, eller opnår den alder over 60 år, som i medfør af 45 i lov om tjenestemænd er fastsat ved aftale, jf. 29 i lov om tjenestemænd. Efter 17 i lov om tjenestemandspension gælder der særlige regler for beregning af pension til tjenestemænd, som bliver afskediget efter at være fyldt 60 år, men inden det fyldte 70. år som følge af, at de har nået den aldersgrænse, der gælder for vedkommende stilling. Pensionen til disse tjenestemænd bliver beregnet på grundlag af den pensionsalder, de ville have opnået ved tjeneste indtil 70 års alderen. Efter lovens 6, stk. 6, skal pensionen nedsættes, når en tjenestemand begærer afsked efter at være fyldt 60 år, men inden det 65. år eller en lavere alder, ved hvilken pågældende skulle have været afskediget. Nedsættelsen sker i forhold til den tid, der står tilbage, indtil tjenestemanden fylder 65 år eller opnår den lavere alder, ved hvilken pågældende skulle have været afskediget Finansministeriets overvejelser Visse grupper af tjenestemænd har en lavere pligtig afgangsalder end 70 år i medfør af centralt eller decentralt indgåede aftaler. Således er den pligtige afgangsalder for store grupper af tjenestemænd i politiet og kriminalforsorgen 63 år. For store grupper af tjenestemænd i forsvaret er den pligtige afgangsalder 60 år. Bestemmelsen i 17 i lov om tjenestemandspension om fremregning af pensionsalderen til det 70. år skal sikre, at tjenestemænd med en lavere pligtig afgangsalder ikke stilles ringere pensionsmæssigt som følge af den lavere aldersgrænse. Ved aftale- og overenskomstforhandlingerne i 2005 blev der opnået enighed om, at aftaler om lavere pligtig afgangsalder kan fraviges ved konkret aftale mellem ansættelsesmyndigheden og den enkelte tjenestemand. Finansministeriet fandt, at der burde være mulighed for at fravige aldersgrænsen i tilfælde, hvor såvel tjenestemanden som ansættelsesmyn-

11 6 digheden har interesse i, at ansættelsesforholdet opretholdes. Efter forhandlingsresultatet kan der konkret aftales en højere aldersgrænse end den, der er aftalt generelt for den pågældende personalegruppe. De nærmere kriterier herfor fastlægges i en rammeaftale mellem Finansministeriet og vedkommende forhandlingsberettigede organisation. Forhandlingsresultatet har som forudsætning, at bestemmelsen i lovens 17 ændres, så den også kan anvendes på tjenestemænd, der indgår konkret aftale om en højere pligtig afgangsalder. Formålet med forslaget er at sikre den enkelte tjenestemand en uændret retsstilling med hensyn til pensionsberegning. Der er tillige behov for en justering af reglerne om fradrag for førtidspensionering i lovens 6, stk. 6, så det sikres, at tjenestemanden ikke får forringet sin pensionsmæssige stilling ved at indgå en aftale om en højere pligtig afgangsalder. 4. Tillæg til det 67. år for visse ægtefællepensionister på Færøerne 4.1. Gældende regler Efter 6, stk. 3, i lov om tjenestemandspension ydes der et tillæg til pensionen, indtil tjenestemandspensionisten fylder 65 år. Tjenestemænd, der er pensioneret fra en stilling på Færøerne, og som er ansat i denne stilling før den 1. juli 1999, får tillægget efter 6, stk. 3, indtil opnåelse af folkepensionsalderen, dog længst indtil det 67. år, jf. lovens 6, stk. 4, 2. pkt. Den særlige regel for statens tjenestemænd på Færøerne blev indført ved lov nr af 17. december 2002 som opfølgning på aftale- og overenskomstforhandlingerne i 2002, hvor spørgsmålet om en overgangsordning for tjenestemænd på Færøerne var inddraget. Baggrunden var, at folkepensionsalderen på Færøerne fortsat er 67 år. Der blev imidlertid ikke indført en tilsvarende regel om bevarelse af tillægget for ægtefællepensionister efter sådanne tjenestemænd på Færøerne. Det betyder, at ægtefællepensionister ikke er ligestillet med pensionerede tjenestemænd Finansministeriets overvejelser Det er Finansministeriets opfattelse, at der bør søges gennemført en ligestilling mellem tjenestemandspensionister på Færøerne og ægtefællepensionister efter disse, da samme hensyn gør sig gældende for ægtefællepension med hensyn til bevarelse af tillæg. Det foreslås derfor at udvide ordningen til også at omfatte ægtefæller efter disse tjenestemænd for at rette op på den utilsigtede virkning af lovændringen i Økonomiske konsekvenser for det offentlige De samlede statsudgifter ved gennemførelse af lovforslaget forventes at udgøre ca. 153 mio. kr. over en periode på 30 år. Udgiften vedrører forslagets 1, nr. 1, om bevarelse af tillæg til pensionen til det 67. år for visse svagelighedspensionerede tjenestemænd. Lovforslaget, som er finansieret

12 7 inden for den samlede økonomiske ramme for aftale- og overenskomstforliget 2005 på det statslige område, får først virkning fra 2006, hvor den samlede merudgift forventes at udgøre 3,1 mio. kr. I 2007, 2008 og 2009 anslås merudgiften til henholdsvis 9,3 mio. kr., 12,7 mio. kr. og 12,9 mio. kr. Lovforslaget vedrører ikke kommunale tjenestemænd, men tilsvarende ændring som i 1, nr. 1, er aftalt for kommunale tjenestemænd ved aftaleog overenskomstforhandlingerne i 2005 på det kommunale område. 6. Forholdet til EU-retten Forslaget har ingen EU-retlige aspekter. 7. Høring m.v. Lovforslaget har været sendt til høring hos Centralorganisationernes Fællesudvalg, Statsansattes Kartel, Stats- og Kommunalt Ansattes Forhandlingsfællesskab, Akademikernes Centralorganisation, Domstolsstyrelsen, KL, Amtsrådsforeningen, Københavns Kommune, Frederiksberg Kommune, Kommunernes Lønningsnævn, Hovedstadens Sygehusfællesskab, Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte, Københavns og Frederiksbergs Fællesrepræsentation, Forhandlingsfællesskabet for Hovedstadens Sygehusfællesskab, Færøernes Landsstyre og Grønlands Hjemmestyre. Lovforslaget har i henhold til 48 i lov om tjenestemænd været forhandlet med tjenestemændenes centralorganisationer. Vurdering af konsekvenser af lovforslaget Positive konsekvenser/mindreudgifter Økonomiske Ingen konsekvenser for stat, kommuner og amtskommuner Administrative Ingen konsekvenser for stat, kommuner og amtskommuner Økonomiske Ingen konsekvenser for erhvervslivet Administrative Ingen konsekvenser for erhvervslivet Miljømæssige Ingen konsekvenser Negative konsekvenser/merudgifter De samlede statsudgifter forventes at udgøre 153 mio. kr. over 30 år. Ingen Ingen Ingen Ingen

13 8 Administrative konsekvenser for borgerne Forholdet til EUretten Ingen Ingen EU-retlige aspekter Ingen Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser Til 1 Til nr. 1 Efter lovens 6, stk. 4, 1. pkt., gælder overgangsordningen for tjenestemænd, der fylder 65 år i perioden 1. juli 2004 til 30. juni Det foreslås, at begrænsningen til tjenestemænd, der fylder 65 år den 30. juni 2006, udgår. Ordningen kommer derved til at omfatte alle svagelighedspensionerede tjenestemænd, der fylder 65 år den 1. juli 2004 eller senere, og som opfylder de øvrige gældende betingelser om afskedstidspunkt og tidspunkt for tilkendelse af førtidspension efter lov om social pension. Til nr. 2 Efter lovens 6, stk. 6, 1. pkt., nedsættes pensionen til en tjenestemand, der begærer afsked efter at være fyldt 60 år, i forhold til en tid, der står tilbage, indtil han fylder 65 år eller opnår den lavere alder, ved hvilken han skulle have været afskediget. For en tjenestemand, der konkret har aftalt en højere pligtig afgangsalder, vil bestemmelsen medføre, at der skal beregnes førtidspensionsfradrag i pensionen, hvis pågældende begærer afsked på et tidspunkt, der ligger efter den aldersgrænse, der er aftalt generelt for vedkommende personalegruppe, men inden pågældende har nået den konkret aftalte højere aldersgrænse. Det foreslås at indsætte et nyt punktum, som sikrer, at tjenestemanden ikke får forringet sin pensionsmæssige stilling i tilfælde, hvor der er aftalt en højere aldersgrænse, men hvor pågældende ønsker at fratræde, før denne aldersgrænse er nået. Det foreslås endvidere, at affattelsen gøres kønsneutral. Til nr. 3 Det foreslås, at ægtefæller efter tjenestemænd eller pensionerede tjenestemænd på Færøerne, der er ansat i deres stilling før 1. juli 1999, bevarer tillægget til pensionen (under 65-års tillægget) til det 67. år som følge af, at folkepensionsalderen på Færøerne er 67 år. Hvis en ægtefællepensionist, der er omfattet af forslaget, tager bopæl i Danmark og dér er berettiget til folkepension før det 67. år, bortfalder tillægget.

14 9 Til nr. 4 Efter lovens 17 fastsættes pensionen til en tjenestemand, der bliver afskediget efter at være fyldt 60 år, men inden sit fyldte 70. år, som følge af, at han har nået den aldersgrænse, der gælder for vedkommende stilling, på grundlag af den pensionsalder han ville have opnået ved tjeneste indtil 70 års alderen. Det foreslås, at der indsættes et nyt stk. 2, som indebærer, at en tjenestemand, der konkret har aftalt en højere aldersgrænse, end den der er aftalt generelt for vedkommende personalegruppe, får sin pensionsalder fremregnet til det 70. år, uanset om pågældende afskediges eller søger sig afskediget, inden den højere aldersgrænse er nået, og uanset afskedsårsagen. Forslaget skal sikre, at pensionen ikke forringes i tilfælde, hvor den højere aldersgrænse ikke nås som følge af uforudsete omstændigheder, eksempelvis at tjenestemanden bliver syg. Det foreslås endvidere, at affattelsen gøres kønsneutral. Til 2 Det foreslås, at loven træder i kraft den 1. januar I stk. 2 foreslås det, at bestemmelsen i 1, nr. 2 og 4, har virkning for tjenestemænd, der efter 1. april 2005 indgår konkret aftale om en højere pligtig afgangsalder end den, der generelt er aftalt for vedkommende personalegruppe. I stk. 3 foreslås det, at bestemmelsen i 1, nr. 3, har virkning fra 1. juli 2004, hvor nedsættelsen af folkepensionsalderen træder i kraft. Bilag 1 Lovforslaget sammenholdt med gældende lov Gældende formulering Lovforslaget 1 I lov om tjenestemandspension, jf. lovbekendtgørelse nr. 230 af 19. marts 2004, foretages følgende ændringer: Stk. 4, 1. pkt. Til egenpensionister, der er afskediget på grund af hel- 1. 6, stk. 4, 1. pkt., affattes således: Til egenpensionister, der er afskediget på grund af helbredsbetinget

15 10 bredsbetinget utjenstdygtighed, er fratrådt den 1. juli 1999 eller tidligere, har fået tilkendt førtidspension efter lov om social pension før denne dato, og som fylder 65 år i perioden 1. juli 2004 til 30. juni 2006, ydes tillæg i henhold til stk. 3 til det 67. år. Stk utjenstdygtighed, er fratrådt den 1. juli 1999 eller tidligere, har fået tilkendt førtidspension efter lov om social pension før den 1. juli 1999, og som fylder 65 år den 1. juli 2004 eller senere, ydes tillæg i henhold til stk. 3 til det 67. år Stk. 6. Når en tjenestemand begærer afsked efter at være fyldt 60 år, nedsættes pensionen beregnet efter stk. 1-3 i forhold til den tid, der står tilbage, indtil han fylder 65 år eller opnår den lavere alder, ved hvilken han skulle have været afskediget. Nedsættelsen af pensionen beregnes samtidig med denne og reguleres efter Stk. 2. Til ægtefællepensionister ydes indtil det 65. år et tillæg, der for hvert års pensionsalder udgør 1/37 af kr. i årligt grundbeløb. Stk Når en tjenestemand bliver afskediget efter at være fyldt 60 år, men inden sit fyldte 70. år, som følge af, at han har nået den aldersgrænse, der gælder for vedkommende stilling, fastsættes pensionen efter 6 og 12 på grundlag af den pensionsalder, han ville have opnået ved tjeneste indtil 2. 6, stk. 6, affattes således: Stk. 6. Når en tjenestemand begærer afsked efter at være fyldt 60 år, nedsættes pensionen beregnet efter stk. 1-3 i forhold til den tid, der står tilbage, indtil den pågældende fylder 65 år eller opnår den lavere alder, som er fastsat eller aftalt generelt for vedkommende personalegruppe. Nedsættelsen af pensionen beregnes samtidig med denne og reguleres efter 27. Pensionen nedsættes dog ikke, hvis tjenestemanden begærer afsked på et tidspunkt, der ligger efter den aldersgrænse, der er aftalt generelt for vedkommende personalegruppe, men inden den pågældende har nået en konkret aftalt højere aldersgrænse. 3. I 12, stk. 2, indsættes efter 1. pkt.: Til ægtefællepensionister efter tjenestemænd eller pensionerede tjenestemænd på Færøerne, der er ansat i deres stilling før 1. juli 1999, ydes tillægget, indtil pågældende opnår folkepensionsalderen, dog længst til det 67. år affattes således: 17. Når en tjenestemand bliver afskediget efter at være fyldt 60 år, men inden sit fyldte 70. år som følge af, at den pågældende har nået den aldersgrænse, der er aftalt generelt for vedkommende personalegruppe eller en konkret aftalt højere aldersgrænse, fastsættes pensionen efter 6 og 12

16 11 70 års alderen. på grundlag af den pensionsalder, den pågældende ville have opnået ved tjeneste indtil 70 års alderen. Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 finder tilsvarende anvendelse, hvis tjenestemanden bliver afskediget eller søger sig afskediget på et tidspunkt, der ligger efter den aldersgrænse, der er aftalt generelt for vedkommende personalegruppe, men inden den pågældende har nået en konkret aftalt højere aldersgrænse. 2 Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar Stk. 2. 1, nr. 2 og 4, har virkning for tjenestemænd, der 1. april 2005 eller senere indgår konkret aftale om en højere pligtig afgangsalder end den, der er aftalt generelt for vedkommende personalegruppe. Stk. 3. 1, nr. 3, har virkning fra den 1. juli 2004.

16. august 2005 PIH J.nr Udkast. Forslag. til

16. august 2005 PIH J.nr Udkast. Forslag. til Udkast 16. august 2005 PIH J.nr. 05-801-24 Forslag til Lov om ændring af lov om tjenestemandspension (Bevarelse af tillæg til visse pensionister til det 67. år og beregning af pension til tjenestemænd

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om statens tjenestemænd i Grønland og lov om pension til statens tjenestemænd m.v. i Grønland

Forslag til Lov om ændring af lov om statens tjenestemænd i Grønland og lov om pension til statens tjenestemænd m.v. i Grønland FINANSMINISTERIET PERSONALESTYRELSEN Udkast 8. december 2008 J.nr. 08-801-3 Forslag til Lov om ændring af lov om statens tjenestemænd i Grønland og lov om pension til statens tjenestemænd m.v. i Grønland

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om tjenestemænd og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om tjenestemænd og forskellige andre love Kirkeudvalget 2009-10 L 115 Svar på Spørgsmål 4 Offentligt Kopieret fra Retsinformation (https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=114507) den 26. april 2010. Fremsat den 1. april 2008 af finansministeren

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 12. maj 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 12. maj 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 12. maj 2010 6. maj 2010. Nr. 489. Bekendtgørelse af lov om tjenestemandspension Herved bekendtgøres lov om tjenestemandspension, jf. lovbekendtgørelse nr. 230 af 19. marts

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om tjenestemandspension

Bekendtgørelse af lov om tjenestemandspension LBK nr 489 af 06/05/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juni 2016 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansmin., Personalestyrelsen, j.nr. 09-801-5 Senere ændringer til forskriften LOV nr 1371

Læs mere

Udkast til. 1. I 2 udgår, lov om åremålsansættelse af tjenestemænd og ansatte på tjenestemandslignende vilkår.

Udkast til. 1. I 2 udgår, lov om åremålsansættelse af tjenestemænd og ansatte på tjenestemandslignende vilkår. Udkast til 8. september 2005 BLj J.nr. 05-204-93 Forslag til Lov om ændring af lov om tjenestemænd i folkeskolen m.v. (Konsekvensrettelser som følge af kommunalreformen og ændringer af tjenestemandslovgivningen)

Læs mere

Staten ansætter ikke seniorer

Staten ansætter ikke seniorer Staten ansætter ikke seniorer Ud af 15.744 nyansatte i staten i 2009 havde 282 rundet de 60 år. I ministeriernes departementer blev der i 2009 ansat 11 personer på 60 år eller derover ud af 623 ansættelser.

Læs mere

C.604/21.02 Side 1. Dampfærgevej 22 Postboks 2593 2100 København Ø Tlf.: 3529 8100

C.604/21.02 Side 1. Dampfærgevej 22 Postboks 2593 2100 København Ø Tlf.: 3529 8100 Side 1 Dampfærgevej 22 Postboks 2593 2100 København Ø Tlf.: 3529 8100 Cirkulære nr. 604 af marts 1999 J.nr. 7-2101-9/98 Vedlagt følger cirkulære om regler om samordningsfradrag til brug for sammenlignende

Læs mere

Forslag. til Lov om ændring af lov om tjenestemænd og lov om tjenestemandspension

Forslag. til Lov om ændring af lov om tjenestemænd og lov om tjenestemandspension UDKAST 05-07-2016 J.nr. 2016-6001-0007 Fremsat den {FREMSAT} af finansministeren Forslag til Lov om ændring af lov om tjenestemænd og lov om tjenestemandspension (Rådighedsløn til personer, der har nået

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om tjenestemænd og lov om tjenestemandspension. Lovforslag nr. L 32 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om tjenestemænd og lov om tjenestemandspension. Lovforslag nr. L 32 Folketinget Lovforslag nr. L 32 Folketinget 2016-17 Fremsat den 6. oktober 2016 af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om tjenestemænd og lov om tjenestemandspension (Rådighedsløn

Læs mere

Ændring af cirkulære om tjeneste- og lejeboliger

Ændring af cirkulære om tjeneste- og lejeboliger Cirkulære om Ændring af cirkulære om tjeneste- og lejeboliger 2006 Cirkulære af 31. maj 2006 Perst. nr. 031-06 PKAT nr. J.nr. 06-543-24 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 3 Aftale

Læs mere

FORSVARSMINISTERIET Udkast af 30. november 2004 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF BEREDSKABSLOVEN

FORSVARSMINISTERIET Udkast af 30. november 2004 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF BEREDSKABSLOVEN FORSVARSMINISTERIET Udkast af 30. november 2004 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF BEREDSKABSLOVEN (Konsekvensændringer i forbindelse med kommunalreformen) 1 I beredskabsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 137

Læs mere

Finansministeriet Moderniseringsstyrelsen Udkast 7. november 2011 J.nr

Finansministeriet Moderniseringsstyrelsen Udkast 7. november 2011 J.nr Finansministeriet Moderniseringsstyrelsen Udkast 7. november 2011 J.nr. 11-801-9 Forslag til Lov om ændring af lov om tjenestemandspension og lov om pension til statens tjenestemænd m.v. i Grønland (Ophævelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om tjenestemænd og lov om tjenestemandspension

Forslag. Lov om ændring af lov om tjenestemænd og lov om tjenestemandspension 2016/1 LSF 32 (Gældende) Udskriftsdato: 14. februar 2017 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansmin., Moderniseringsstyrelsen, j.nr. 2016-6001-0007 Fremsat den 6. oktober 2016 af finansministeren

Læs mere

2011/1 LSF 26 (Gældende) Udskriftsdato: 26. september Fremsat den 21. november 2011 af finansministeren (Bjarne Corydon) Forslag.

2011/1 LSF 26 (Gældende) Udskriftsdato: 26. september Fremsat den 21. november 2011 af finansministeren (Bjarne Corydon) Forslag. 2011/1 LSF 26 (Gældende) Udskriftsdato: 26. september 2017 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansmin., Moderniseringsstyrelsen, j.nr. 11-801-9 Fremsat den 21. november 2011 af finansministeren

Læs mere

Beregning af pension (hvis født før 1. januar 1959) pr. 1. januar 2016

Beregning af pension (hvis født før 1. januar 1959) pr. 1. januar 2016 Beregning af pension (hvis født før 1. januar 1959) pr. 1. januar 2016 Af Bente Grønbæk Bruun, KLF s sekretariat TJENESTEMANDSPENSIONEN I KØBENHAVN PR. 1. januar 2016. Nedenstående satser gælder kun tjenestemænd,

Læs mere

Aftalen er en sammenskrivning af de enslydende aftaler, der er indgået med Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte og Sundhedskartellet.

Aftalen er en sammenskrivning af de enslydende aftaler, der er indgået med Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte og Sundhedskartellet. Side 1 AMTSRÅDSFORENINGEN KL KØBENHAVNS KOMMUNE FREDERIKSBERG KOMMUNE KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE SUNDHEDSKARTELLET Rammeaftale om seniorpolitik 2005 Aftalen er en sammenskrivning af

Læs mere

Modtagere på høringslisten 5. juli 2005 J.nr. 05-870-6

Modtagere på høringslisten 5. juli 2005 J.nr. 05-870-6 Modtagere på høringslisten 5. juli 2005 J.nr. 05-870-6 Høring over bekendtgørelse om beregning af tjenestemandspensioner og om fordeling af tjenestemandspensionsbyrden mellem staten og kommunerne for tjenestemænd,

Læs mere

Udkast til Forslag. til. (Ansættelse af nyudnævnte biskopper på længerevarende åremål)

Udkast til Forslag. til. (Ansættelse af nyudnævnte biskopper på længerevarende åremål) Udkast til Forslag til Dokument nr.: 102133/11 Lov om ændring af lov om udnævnelse af biskopper og om stiftsbåndsløsning og forskellige andre love (Ansættelse af nyudnævnte biskopper på længerevarende

Læs mere

En opsat pension er en pensionsydelse, hvor udbetalingen er udskudt til et senere tidspunkt end fratrædelsestidspunktet.

En opsat pension er en pensionsydelse, hvor udbetalingen er udskudt til et senere tidspunkt end fratrædelsestidspunktet. KL Afsnit I Pkt. A) Definition En opsat pension er en pensionsydelse, hvor udbetalingen er udskudt til et senere tidspunkt end fratrædelsestidspunktet. Pkt. B) Retsgrundlag for opsat pension m.v. Pensionsregulativets

Læs mere

2008/1 LSF 194 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016. Fremsat den 22. april 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag.

2008/1 LSF 194 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016. Fremsat den 22. april 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag. 2008/1 LSF 194 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., j.nr. Fremsat den 22. april 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg)

Læs mere

Folketingets Finansudvalg

Folketingets Finansudvalg Finansministeren Folketingets Finansudvalg J.nr. 09/02256-14 Nedenfor fremsender jeg høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om bemyndigelse til optagelse af statslån. Lovforslaget har

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. Lov om ændring af lov om sygedagpenge. (Ændring af beskæftigelseskravet, ophør af ret til sygedagpenge på søgnehelligdage m.v.

UDKAST. Forslag. til. Lov om ændring af lov om sygedagpenge. (Ændring af beskæftigelseskravet, ophør af ret til sygedagpenge på søgnehelligdage m.v. Fremsat den af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge 17. august 2010 (Ændring af beskæftigelseskravet, ophør af ret til sygedagpenge på søgnehelligdage

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge Lovforslag nr. L 8 Folketinget 2010-11 Fremsat den 6. oktober 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Ændring af beskæftigelseskravet, afskaffelse

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi (2. samling) UVT alm. del - Bilag 28 Offentligt

Udvalget for Videnskab og Teknologi (2. samling) UVT alm. del - Bilag 28 Offentligt Udvalget for Videnskab og Teknologi (2. samling) UVT alm. del - Bilag 28 Offentligt Advokatfirma DLA Nordic A/S E-mail: hans.abildstrom@dlanordic.dk Advokatfirmaet Jonas Bruun E-mail: jb@jblaw.dk Advokatfirmaet,

Læs mere

Statens personale i tal. Juni 2007

Statens personale i tal. Juni 2007 Statens personale i tal Juni 2007 Statens personale i tal Juni 2007 Statens personale i tal Udgivet juni 2007 Udgivet af Personalestyrelsen Publikationen kan bestilles hos: Schultz Distribution Herstedvang

Læs mere

Udkast til Forslag. Lov om ændring af lov om menighedsråd og lov om folkekirkens økonomi

Udkast til Forslag. Lov om ændring af lov om menighedsråd og lov om folkekirkens økonomi Udkast til Forslag til Lov om ændring af lov om menighedsråd og lov om folkekirkens økonomi (Samarbejder mellem menighedsråd m.v.) 1 I lov om menighedsråd, jf. lovbekendtgørelse nr. 79 af 2. februar 2009,

Læs mere

Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med de færøske myndigheders overtagelse af sager og sagsområder

Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med de færøske myndigheders overtagelse af sager og sagsområder 1 FINANSMINISTERIET PERSONALESTYRELSEN Udkast 31. marts 2005 Personalejuridisk Kontor J.nr. 03-204-42 Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med de færøske myndigheders overtagelse af sager

Læs mere

Førtidspensionsfradrag

Førtidspensionsfradrag Cirkulære om Førtidspensionsfradrag 2015 Cirkulære af 26. marts 2015 Modst. nr. 010-15 J.nr. 2013-7002-001 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære 1. Indledning... 5 2. Førtidspensionering... 5 3. Førtidspensionsfradrag...

Læs mere

Cirkulære om Aftale om ferieregler for ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved de frie grundskoler

Cirkulære om Aftale om ferieregler for ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved de frie grundskoler Cirkulære om Aftale om ferieregler for ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved de frie grundskoler 1994 1 CIRKULÆRE OM AFTALE OM FERIEREGLER FOR LEDERE, LÆRERE OG BØRNE- HAVEKLASSELEDERE VED DE FRIE

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension og lov om arbejdsskadesikring

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension og lov om arbejdsskadesikring Beskæftigelsesudvalget 2015-16 L 40 Bilag 1 Offentligt Lovforslag nr. L 40 Folketinget 2015-16 Fremsat den 4. november 2015 af beskæftigelsesministeren (Jørn Neergaard Larsen) Forslag til Lov om ændring

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem Danmark og henholdsvis Frankrig og Spanien

Forslag. Lov om ændring af lov om opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem Danmark og henholdsvis Frankrig og Spanien Lovforslag nr. L 122 Folketinget 2010-11 Fremsat den 26. januar 2011 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag til Lov om ændring af lov om opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem

Læs mere

Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med de færøske myndigheders overtagelse af sager og sagsområder

Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med de færøske myndigheders overtagelse af sager og sagsområder 1 FINANSMINISTERIET PERSONALESTYRELSEN Udkast 4. maj 2005 Personalejuridisk Kontor J.nr. 03-204-42 Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med de færøske myndigheders overtagelse af sager

Læs mere

Forslag til lov om ændring af lov om Lønmodtagernes Dyrtidsfond (Udbetaling ved livstruende sygdom)

Forslag til lov om ændring af lov om Lønmodtagernes Dyrtidsfond (Udbetaling ved livstruende sygdom) Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Bilag 298 Offentligt Beskæftigelsesministeriet xx oktober 2006 ArC j.nr. 6141-0007 1. Udkast Forslag til lov om ændring af lov om Lønmodtagernes Dyrtidsfond (Udbetaling

Læs mere

Regulering af tjenestemandspensioner mv. pr. 1. april 2014 og fastsættelse af pensionsgivende lønninger

Regulering af tjenestemandspensioner mv. pr. 1. april 2014 og fastsættelse af pensionsgivende lønninger Cirkulære om Regulering af tjenestemandspensioner mv. pr. 1. april 2014 og fastsættelse af pensionsgivende lønninger 2014 Cirkulære af 21. marts 2014 Modst.nr. 014-14 J.nr. 2014-7622-001 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tjenestemandspension

Tjenestemandspension Tjenestemandspension Lovgrundlag: Landstingslov nr. 21 af 18. december 2003 om Grønlands Hjemmestyres og kommunernes tjenestemænd i Grønland, 55, der lyder som følger: Der tilkommer tjenestemænd pension

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension Socialudvalget 2014-15 L 79 Bilag 1 Offentligt Lovforslag nr. L 79 Folketinget 2014-15 Fremsat den 19. november 2014 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om valg til Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om valg til Folketinget 2011/1 LSF 49 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 8. december 2011 af Mogens Lykketoft (S), Bertel Haarder (V), Søren Espersen (DF), Marianne Jelved

Læs mere

Forslag. Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med Grønlands Selvstyres overtagelse af sagsområder

Forslag. Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med Grønlands Selvstyres overtagelse af sagsområder 2008/1 LSF 131 (Gældende) Udskriftsdato: 14. januar 2017 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansmin., Personalestyrelsen, j.nr. 07-231-1 Fremsat den 5. februar 2009 af finansministeren (Lars

Læs mere

miljocenter@fyn-trekant.dk

miljocenter@fyn-trekant.dk Ministerier og styrelser: Statsministeriet Udenrigsministeriet Beskæftigelsesministeriet Forsvarsministeriet Finansministeriet Indenrigs- og Sundhedsministeriet Justitsministeriet Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

Gruppelivsordning for tjenestemænd m.fl. og visse overenskomstansatte i staten og folkekirken mv.

Gruppelivsordning for tjenestemænd m.fl. og visse overenskomstansatte i staten og folkekirken mv. Cirkulære om Gruppelivsordning for tjenestemænd m.fl. og visse overenskomstansatte i staten og folkekirken mv. 2008 Cirkulære af 27. juni 2008 Perst. nr. 024-08 J.nr. 08-866-15 Indholdsfortegnelse Cirkulære

Læs mere

Barsel, adoption og omsorgsdage

Barsel, adoption og omsorgsdage Cirkulære om Barsel, adoption og omsorgsdage 2005 Cirkulære af 15. september 2005 Perst. nr. 048-05 PKAT nr. J.nr. 05-524-66 Indholdsfortegnelse Cirkulære Indledning...3 Bemærkninger til aftalens enkelte

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 224 Folketinget 2009-10 Fremsat den 2. juni 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Harmonisering af beskæftigelseskravet)

Læs mere

HØRING af. Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

HØRING af. Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Bilag 185 Offentligt HØRING af Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af den øvre grænse for hjælp (loftet) til modtagere af kontanthjælp,

Læs mere

BILAG 1 TIL PENSIONSREGULATIV FOR AMTSKOMMUNER AF NOVEMBER 1993 AFTALE OM FRADRAG I EGENPENSION I MEDFØR AF PENSIONSREGULATIVETS 6, STK.

BILAG 1 TIL PENSIONSREGULATIV FOR AMTSKOMMUNER AF NOVEMBER 1993 AFTALE OM FRADRAG I EGENPENSION I MEDFØR AF PENSIONSREGULATIVETS 6, STK. Side 1 Dampfærgevej 22 Postboks 2593 2100 København Ø Tlf.: 3529 8100 Juni 1995 J.nr. 7-2102-5/95 BILAG 1 TIL PENSIONSREGULATIV FOR AMTSKOMMUNER AF NOVEMBER 1993 AFTALE OM FRADRAG I EGENPENSION I MEDFØR

Læs mere

Bilag 1 Pensionsgivende lønninger pr. 1. april 2005 (inkl. procentregulering 115,2381) til tjenestemænd, der er pensioneret før 1. april 2005.

Bilag 1 Pensionsgivende lønninger pr. 1. april 2005 (inkl. procentregulering 115,2381) til tjenestemænd, der er pensioneret før 1. april 2005. Bilag 1 Pensionsgivende lønninger pr. 1. april 2005 (inkl. procentregulering 115,2381) til tjenestemænd, der er pensioneret før 1. april 2005. 1 147.194,00 169.624,00 29 231.191,00 266.420,00 2 149.455,00

Læs mere

Lærere m.fl. ved almen voksenuddannelse, forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning

Lærere m.fl. ved almen voksenuddannelse, forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning Cirkulære om organisationsaftale for Lærere m.fl. ved almen voksenuddannelse, forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning 2014 Cirkulære af 4. juni 2014 Modst. nr. 035-14 PKAT nr. 620 J.nr.

Læs mere

Førtidspensionsfradrag

Førtidspensionsfradrag Cirkulære om Førtidspensionsfradrag 2014 Cirkulære af 20. maj 2014 Modst.nr. 029-14 J.nr. 2013-7002-001 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære 1. Indledning... 5 2. Førtidspensionering... 5 3. Førtidspensionsfradrag...

Læs mere

RAMMEAFTALE OM SENIORPOLITIK

RAMMEAFTALE OM SENIORPOLITIK Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN SUNDHEDSKARTELLET RAMMEAFTALE OM SENIORPOLITIK **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende aftale **NYT** med virkning fra dato = Hvis en bestemmelse træder

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om markedsføring

Forslag. Lov om ændring af lov om markedsføring Lovforslag nr. L 131 Folketinget 2009-10 Fremsat den 25. februar 2010 af økonomi- og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag til Lov om ændring af lov om markedsføring (Faktureringspligt for regningsarbejde

Læs mere

Høringsliste udkast til bekendtgørelse om Klagenævnet for Udbud 16. juni 2011

Høringsliste udkast til bekendtgørelse om Klagenævnet for Udbud 16. juni 2011 Høringsliste udkast til bekendtgørelse om Klagenævnet for Udbud 16. juni 2011 Advokatsamfundet Affald Danmark Akademikernes Centralorganisation Amager forbrænding I/S Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Asfaltindustrien

Læs mere

Socialudvalget L 58 - Bilag 1 Offentligt. Socialministeriet Pensionsenhed J.nr. 2006-1330 the 3. november 2006

Socialudvalget L 58 - Bilag 1 Offentligt. Socialministeriet Pensionsenhed J.nr. 2006-1330 the 3. november 2006 Socialudvalget L 58 - Bilag 1 Offentligt Socialministeriet Pensionsenhed J.nr. 2006-1330 the 3. november 2006 Høringsnotat Bemærkninger til høringssvar vedrørende udkast til: Forslag til lov om ændring

Læs mere

Pensionsregler for tjenestemænd. Regler for tjenestemandspension i hovedtræk

Pensionsregler for tjenestemænd. Regler for tjenestemandspension i hovedtræk Pensionsregler for tjenestemænd Regler for tjenestemandspension i hovedtræk Tjenestemandspension Som tjenestemand er du og dine pårørende berettiget til tjenestemandspension fra din arbejdsgiver. I det

Læs mere

2007/2 LSF 48 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016. Forslag. til. (Administrative lettelser på funktionærrettens område)

2007/2 LSF 48 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016. Forslag. til. (Administrative lettelser på funktionærrettens område) 2007/2 LSF 48 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin. Fremsat den 14. december 2007 af beskæftigelsesministeren (Claus Hjort Frederiksen)

Læs mere

FINANSMINISTERIET PERSONALESTYRELSEN Udkast 10. januar 2008 Fmst., Perst. j.nr. 07-30-1. 1. I 29 udgår fylder 70 år eller.

FINANSMINISTERIET PERSONALESTYRELSEN Udkast 10. januar 2008 Fmst., Perst. j.nr. 07-30-1. 1. I 29 udgår fylder 70 år eller. FINANSMINISTERIET PERSONALESTYRELSEN Udkast 10. januar 2008 Fmst., Perst. j.nr. 07-30-1 Forslag til Lov om ændring af lov om tjenestemænd og forskellige andre love (Ophævelse af den generelle pligtige

Læs mere

Regulering af tjenestemandspensioner og pensionsgivende lønninger mv. pr. 1. april 2010

Regulering af tjenestemandspensioner og pensionsgivende lønninger mv. pr. 1. april 2010 Cirkulære om Regulering af tjenestemandspensioner og pensionsgivende lønninger mv. pr. 1. april 2010 2010 Cirkulære af 5. februar 2010 Perst. nr. 008-10 J.nr. 10-882-24 2 Indholdsfortegnelse 1. Regulering

Læs mere

Cirkulære om ansættelsesvilkår fra 1. april 2008 for tjenestemænd, der er overgået til ansættelse i staten mv. i forbindelse med kommunalreformen

Cirkulære om ansættelsesvilkår fra 1. april 2008 for tjenestemænd, der er overgået til ansættelse i staten mv. i forbindelse med kommunalreformen UDKAST 28. juni 2006 Cirkulære om ansættelsesvilkår fra 1. april 2008 for tjenestemænd, der er overgået til ansættelse i staten mv. i forbindelse med kommunalreformen (Til samtlige ministerier mv.) Indledning

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension 2014/1 LSF 79 (Gældende) Udskriftsdato: 5. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 32 Folketinget 2010-11. Fremsat den 13. oktober 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) til

Forslag. Lovforslag nr. L 32 Folketinget 2010-11. Fremsat den 13. oktober 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) til Lovforslag nr. L 32 Folketinget 2010-11 Fremsat den 13. oktober 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ophævelse af lov om udbetaling af ydelser til militære invalider og

Læs mere

Cirkulære om organisationsaftale for. Sygeplejersker m.fl. i Dansk Røde Kors Asylafdeling og Beredskabsstyrelsens asylcentre

Cirkulære om organisationsaftale for. Sygeplejersker m.fl. i Dansk Røde Kors Asylafdeling og Beredskabsstyrelsens asylcentre Cirkulære om organisationsaftale for Sygeplejersker m.fl. i Dansk Røde Kors Asylafdeling og Beredskabsstyrelsens asylcentre 2002 2.4.13 Indholdsfortegnelse Cirkulære Indledning... 3 Bemærkninger til organisationsaftalens

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om individuel boligstøtte

Forslag. Lov om ændring af lov om individuel boligstøtte Beskæftigelsesudvalget 2015-16 L 67 Bilag 1 Offentligt Lovforslag nr. L 67 Folketinget 2015-16 Fremsat den 20. november 2015 af beskæftigelsesministeren (Jørn Neergaard Larsen) Forslag til Lov om ændring

Læs mere

BETÆNKNING VEDRØRENDE NYORDNING AF PENSIONSFORHOLDENE FOR PENSIONISTER HVIS PENSION ER BEREGNET EFTER DE FØR 1. APRIL 1958 GÆLDENDE REGLER

BETÆNKNING VEDRØRENDE NYORDNING AF PENSIONSFORHOLDENE FOR PENSIONISTER HVIS PENSION ER BEREGNET EFTER DE FØR 1. APRIL 1958 GÆLDENDE REGLER BETÆNKNING VEDRØRENDE NYORDNING AF PENSIONSFORHOLDENE FOR PENSIONISTER HVIS PENSION ER BEREGNET EFTER DE FØR 1. APRIL 1958 GÆLDENDE REGLER AFGIVET AF DET AF FINANSMINISTEREN DEN 15. OKTOBER 1958 NEDSATTE

Læs mere

Akademikere under IDAs og DdLs forhandlingsområde

Akademikere under IDAs og DdLs forhandlingsområde Cirkulære af 28. december 2011 Perst.nr. 072-11 PKAT nr. 44, 85 og 0553 J.nr. 10-331-36 Cirkulære om overenskomst for Akademikere under IDAs og DdLs forhandlingsområde 2011 Dataark PKAT med specifikation

Læs mere

Tjenestemandspension 12-04-2016 1. Centralforeningen for Stampersonel

Tjenestemandspension 12-04-2016 1. Centralforeningen for Stampersonel Tjenestemandspension 1 12-04-2016 1 Tjenestemandspension Egenpension Opsat pension Ægtefællepension Børnepension 2 12-04-2016 2 Egenpension Afsked efter opnåelse af 10 pensions år Afsked på grund af helbredsbetinget

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service. (Landsdækkende pasningsgaranti til børn i dagtilbud)

Forslag. Lov om ændring af lov om social service. (Landsdækkende pasningsgaranti til børn i dagtilbud) Lovforslag nr. L 0 Folketinget 2004-05 Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Landsdækkende pasningsgaranti til børn i dagtilbud) 1 I lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Gruppelivsordning for tjenestemænd m.fl. og visse overenskomstansatte i staten og folkekirken mv.

Gruppelivsordning for tjenestemænd m.fl. og visse overenskomstansatte i staten og folkekirken mv. Cirkulære om Gruppelivsordning for tjenestemænd m.fl. og visse overenskomstansatte i staten og folkekirken mv. 2008 Cirkulære af 2. september 2008 Perst. nr. 048-08 J.nr. 08-866-15 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tjenestemandspension. Tjenestemandspension. Gennemgang v/gorm Neigaard

Tjenestemandspension. Tjenestemandspension. Gennemgang v/gorm Neigaard Tjenestemandspension Tjenestemandspension Gennemgang v/gorm Neigaard Tjenestemandsbegrebet Indtil omkring 1979 den dominerende ansættelsesform i staten, folkeskolen og folkekirken Baseret på livslang ansættelse,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) (SVU til fagspecifikke kurser)

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) (SVU til fagspecifikke kurser) Uddannelsesudvalget (2. samling) UDU alm. del - Bilag 171 Offentligt Lovforslag nr. L 1 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 26. marts 2008 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag til

Læs mere

Vodroffsvej 32 DK-1900 Frederiksberg C E-mail: drf@travelassoc.dk Danmarks Skibskredit A/S Sankt Annæ Plads 3 1250 København K E-mail:

Vodroffsvej 32 DK-1900 Frederiksberg C E-mail: drf@travelassoc.dk Danmarks Skibskredit A/S Sankt Annæ Plads 3 1250 København K E-mail: Advokatrådet Kronprinsessegade 28 1306 København K E-mail: samfund@advocom.dk Assuranceforeningen SKULD Sankt Petri Passage 5,3 1165 Købehavn K E-mail:cph@skuld.com Arbejdstilsynet Postboks 1228 0900 København

Læs mere

21.15.1 Side 1 OG OVERENSKOMSTANSATTE. Rammeaftale om åremålsansættelse OK-02

21.15.1 Side 1 OG OVERENSKOMSTANSATTE. Rammeaftale om åremålsansættelse OK-02 Side 1 AMTSRÅDSFORENINGEN KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE Rammeaftale om åremålsansættelse 2002 Side 2 Indholdsfortegnelse KAPITEL 1. ÅREMÅLSANSÆTTELSE PÅ TJENESTEMANDSVILKÅR.. 3 1. RAMMEAFTALENS

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsskadesikring i Grønland

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsskadesikring i Grønland 2015/1 LSF 27 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin. Arbejdsskadestyrelsen, j.nr. 20014-0000283 Fremsat den 7. oktober 2015 af beskæftigelsesministeren

Læs mere

Åremålsansættelse i staten i Grønland

Åremålsansættelse i staten i Grønland Cirkulære om Åremålsansættelse i staten i Grønland 2008 Cirkulære af 2. april 2009 Perst. nr. 027-09 J.nr. 07-233-4 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 5 1. Lovgrundlag... 5 2. Personkredsen...

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om markedsføring

Forslag. Lov om ændring af lov om markedsføring 2009/1 LSF 131 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Økonomi- og Erhvervsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin. Forbrugerstyrelsen, j.nr. 09/05614 Fremsat den 25. februar 2010

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om forbud mod hold af ræve (Ophævelse af revisionsbestemmelse.)

Forslag. Lov om ændring af lov om forbud mod hold af ræve (Ophævelse af revisionsbestemmelse.) Forslag til Lov om ændring af lov om forbud mod hold af ræve (Ophævelse af revisionsbestemmelse.) 1 I lov om nr. 466 af 12. juni 2009 om forbud mod hold af ræve, foretages følgende ændring: 1. 5 ophæves.

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om Barsel, adoption og omsorgsdage

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om Barsel, adoption og omsorgsdage FINANSMINISTERIET Cirkulære om Barsel, adoption og omsorgsdage 1999 1 Cirkulære om barsel, adoption og omsorgsdage (Til samtlige ministerier mv.) Indledning 1. Finansministeriet og centralorganisationerne

Læs mere

Medarbejdere og lederes syn på løn og ansættelsesvilkår i staten

Medarbejdere og lederes syn på løn og ansættelsesvilkår i staten Medarbejdere og lederes syn på løn og ansættelsesvilkår i staten Personalestyrelsen København 16. juli 2010 KØBENHAVN ÅRHUS SAIGON 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort om Epinion...3 2. Baggrund...4 3. Frekvenstabeller

Læs mere

StK:Forsvar. Populærudgave. af Civilarbejderloven DEN OFFENTLIGE GRUPPE

StK:Forsvar. Populærudgave. af Civilarbejderloven DEN OFFENTLIGE GRUPPE StK:Forsvar Populærudgave af Civilarbejderloven 2003 DEN OFFENTLIGE GRUPPE FORORD I 1996 udgav STK:Forsvar en populærudgave af Civilarbejderloven som på ingen måde erstattede lovteksterne i Civilarbejderloven

Læs mere

Rammeaftale om åremålsansættelse

Rammeaftale om åremålsansættelse Rammeaftale om åremålsansættelse KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1 Åremålsansættelse på Tjenestemandsvilkår.... 3 1. Indholdet af åremålsansættelse...3

Læs mere

Lærere m.fl. ved almen voksenuddannelse, forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning

Lærere m.fl. ved almen voksenuddannelse, forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning Cirkulære om organisationsaftale for Lærere m.fl. ved almen voksenuddannelse, forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning 2015 Cirkulære af 30. juni 2015 Modst. nr. 025-15 PKAT nr. 620 J.nr.

Læs mere

Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte. Løn- og ansættelsesvilkår ved en kommunalreform. hvad gælder?

Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte. Løn- og ansættelsesvilkår ved en kommunalreform. hvad gælder? Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Løn- og ansættelsesvilkår ved en kommunalreform hvad gælder? Denne publikation er tilrettelagt af: Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte (KTO) Løngangstræde

Læs mere

Rammeaftale om seniorpolitik 2005

Rammeaftale om seniorpolitik 2005 Foreningen af Kommunale Chefer KC jnr. 43401.8 Rammeaftale om seniorpolitik 2005 KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune KTO Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Kapitel

Læs mere

L 17 Forslag 1 2 10. 3

L 17 Forslag 1 2 10. 3 Lovforslag nr. L 17 Folketinget 2014-15 Fremsat den 8. oktober 2014 af erhvervs- og vækstministeren (Henrik Sass Larsen) Forslag til Lov om ophævelse af lov om næringsbrev til visse fødevarevirksomheder

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af velfærdsministeren (Karen Jespersen) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af velfærdsministeren (Karen Jespersen) Forslag. til Fremsat den {FREMSAT} af velfærdsministeren (Karen Jespersen) Forslag til Lov om ændring af lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag, lov om en børnefamilieydelse, lov om individuel

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Lovforslagets formål og baggrund. Siden lov om undersøgelseskommissioner trådte i kraft den 1. juli 1999, har to undersøgelseskommissioner afgivet

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om afgift af øl, vin og frugtvin m.m. (øl- og vinafgiftsloven) 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om afgift af øl, vin og frugtvin m.m. (øl- og vinafgiftsloven) 1) Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 188 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2011-231-0045 Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om afgift af øl, vin og frugtvin m.m. (øl- og vinafgiftsloven) 1)

Læs mere

Faglærere ansat ved Skolen for Klinikassistenter, Tandplejere og Kliniske Tandteknikere (SKT)

Faglærere ansat ved Skolen for Klinikassistenter, Tandplejere og Kliniske Tandteknikere (SKT) Cirkulære om organisationsaftale for Faglærere ansat ved Skolen for Klinikassistenter, Tandplejere og Kliniske Tandteknikere (SKT) 2014 Cirkulære af 4. juni 2014 Modst. nr. 041-14 PKAT nr. 133 J.nr. 2013-1513-082

Læs mere

Beregning af pension (hvis født før 1. januar 1959) pr. 1. april 2013

Beregning af pension (hvis født før 1. januar 1959) pr. 1. april 2013 Beregning af pension (hvis født før 1. januar 1959) pr. 1. april 2013 Af Bente Grønbæk Bruun, KLF s sekretariat TJENESTEMANDSPENSIONEN I KØBENHAVN PR. 1. april 2013. Nedenstående satser gælder kun tjenestemænd,

Læs mere

Tillæg til adjunkter og lektorer mv. ved professionshøjskoler

Tillæg til adjunkter og lektorer mv. ved professionshøjskoler Cirkulære om Tillæg til adjunkter og lektorer mv. ved professionshøjskoler 2008 Cirkulære af 7. maj 2010 Perst. nr. 019-10 J.nr. 07-333/51-10 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 5

Læs mere

Ansættelsesvilkår fra 1. april 2008 for tjenestemænd, der er overgået til ansættelse i staten mv. i forbindelse med kommunalreformen

Ansættelsesvilkår fra 1. april 2008 for tjenestemænd, der er overgået til ansættelse i staten mv. i forbindelse med kommunalreformen Cirkulære om Ansættelsesvilkår fra 1. april 2008 for tjenestemænd, der er overgået til ansættelse i staten mv. i forbindelse med kommunalreformen 2006 Cirkulære af 12. oktober 2006 Perst. nr. 054-06 PKAT

Læs mere

Rammeaftale om seniorpolitik

Rammeaftale om seniorpolitik Rammeaftale om seniorpolitik KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte 05.21 Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1. Indledende bestemmelser... 3 1. Hvem er omfattet af aftalen...3 2.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om detailsalg fra butikker m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om detailsalg fra butikker m.v. Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 130 Offentligt Fremsat den 2012 af erhvervs- og vækstminister Ole Sohn Forslag til Lov om ændring af lov om detailsalg fra butikker m.v.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 78 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 78 Folketinget Lovforslag nr. L 78 Folketinget 2012-13 Fremsat den 16. november 2012 af Beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om Førtidspensionsfradrag

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om Førtidspensionsfradrag FINANSMINISTERIET Cirkulære om Førtidspensionsfradrag 1999 1 CIRKULÆRE OM FØRTIDSPENSIONSFRADRAG (Til samtlige ministerier m.v.) 1. Indledning Finansministeriet og Centralorganisationernes Fællesudvalg

Læs mere

REGERINGENS FINANSLOVFORSLAG FOR 2003

REGERINGENS FINANSLOVFORSLAG FOR 2003 September 2002 Af Lise Nielsen REGERINGENS FINANSLOVFORSLAG FOR 2003 Resumé: BOLIGOMRÅDET OG BYGGE- OG ANLÆGSSEKTOREN Regeringens finanslovforslag for 2003 viser, at der er afsat væsentligt færre statslige

Læs mere

Fritagelse for indbetaling af pensionsbidrag for visse tidsbegrænset ansatte i staten mv.

Fritagelse for indbetaling af pensionsbidrag for visse tidsbegrænset ansatte i staten mv. Cirkulære af 2. november 2012 Modst.nr. 034-12 J.nr. 12-339-166 Cirkulære om protokollat til overenskomst for akademikere i staten om Fritagelse for indbetaling af pensionsbidrag for visse tidsbegrænset

Læs mere

Regulering af tjenestemandspensioner og pensionsgivende lønninger mv. pr. 1. april 2005

Regulering af tjenestemandspensioner og pensionsgivende lønninger mv. pr. 1. april 2005 Cirkulære om Regulering af tjenestemandspensioner og pensionsgivende lønninger mv. pr. 1. april 2005 2005 Cirkulære af 15. april 2005 Perst. nr. 011-05 PKAT nr. J.nr. 05-882-5 Indholdsfortegnelse Cirkulære

Læs mere

Cirkulære om. Barsel, adoption og omsorgsdage

Cirkulære om. Barsel, adoption og omsorgsdage Cirkulære om Barsel, adoption og omsorgsdage 2002 1 Cirkulære om barsel, adoption og omsorgsdage (Til samtlige ministerier mv.) Indledning 1. Finansministeriet og centralorganisationerne har den 2. juli

Læs mere

Udredning vedrørende flygtninges optjening af ret til dansk pension

Udredning vedrørende flygtninges optjening af ret til dansk pension 1. november 2010 Udredning vedrørende flygtninges optjening af ret til dansk pension J.nr. 2010-2010710 JØP 1 Indledning Baggrunden for denne analyse vedrørende flygtninges optjening af ret til pension

Læs mere

Orienteringsbrev til kommunerne nr. 13/07

Orienteringsbrev til kommunerne nr. 13/07 Orienteringsbrev til kommunerne nr. 13/07 22. august 2007 Erstatter orienteringsbrev nr. 09/07 Til samtlige kommuner Stormgade 10 Postboks 1103 1009 København K Tlf. 38 10 60 11 Fax 38 19 38 90 adir@adir.dk

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v. 2013/1 LSF 100 (Gældende) Udskriftsdato: 12. juni 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsministeriet, j.nr. 036.78R.351 Fremsat den 12. december 2013 af undervisningsministeren

Læs mere