Tag på kursus med Skat & Råd i 2014/15

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tag på kursus med Skat & Råd i 2014/15"

Transkript

1 1

2 Tag på kursus med Skat & Råd i 2014/15 Velkommen: Vores kurser i denne sæson vil være præget af de reformer som Folketinget har vedtaget på flere relevante områder. Der er dog andet end vedtagne reformer og i det efterfølgende vil I også kunne se og tilmelde jer de kurser vi udbyder indenfor regnskab, revision og jura mv. Et godt grundlag for vedligeholdelse af jeres viden indenfor de væsentlige områder. Andelsboligforeninger kommer mere og mere i fokus og vi er glade for igen i år at kunne præsentere et heldagskursus på dette område som både henvender sig til revisorer samt andre der arbejder med andelsboligforeninger, herunder ikke mindst dem, der arbejder med regnskab i andelsboligforeningerne. Generelt er kursernes indhold og undervisere målrettet godkendte revisorer, så undervisningen kan tælle med i de obligatoriske efteruddannelsestimer. Efteruddannelse: 2014 er tredje år i den 3 årige periode for obligatorisk efteruddannelse som alle registrerede revisorer er underlagt. alle halvdagskurser giver 4 timers efteruddannelsestimer. alle heldagskurser giver 8 timers efteruddannelsestimer. Frokost: Alle heldagskurser inkluderer frokost, og der betales ikke for frokost, hvis man deltager i to halvdagskurser samme dag. Generelt om kurserne: Alle kurser Aktuel Skat undtaget - afholdes på Kolle Kolle, Frederiksborgvej 105, 3500 Værløse. Aktuel Skat (26/1-2015) afholdes på Scandic Glostrup, Roskildevej 550, 2605 Brøndby. Der vil blive serveret frugt på alle kurser. Om formiddagen serveres kaffe/te og rundstykker fra kl Om eftermiddagen serveres kage, kaffe og isvand. Alle kurser er kompetencegivende i forhold til de krav som stilles fra FSR og der udstedes behørigt kursusbevis til alle deltagere på kurserne. Tilmelding sker ved at sende en mail til med navn, firma, adresse samt adresse på deltageren. Større firmaer bedes fremsende samlede lister med alle tilmeldinger. Se også gerne vores hjemmeside 2

3 Kursusoversigt Dato Tid Emne: Målgruppe Udd. Skat Rev. Regn Familie- og arveret Carsten Bo Nielsen Erfarne revisormedarbejdere Generationsskifte Ole Aagesen Erfarne revisormedarbejdere Udvidet gennemgang Jesper Steensbjerre, BDO Erfarne revisormedarbejdere Klasse A-regnskaber for bogholdere Bjarne Aalbæk Bogholdere og revisorer 2 6 og revisorer Revisors selskabslov Bjarne Aalbæk Erfarne revisormedarbejdere Hovedaktionærdispositioner Lars Jacobsen, BDO Erfarne revisormedarbejdere Aktuel Moms Søren Engers Pedersen Alle Moms for bogholdere Søren Engers Pedersen Bogholdere, revisortrainees m.v Finansielle instrumenter Jesper Nielsen Erfarne revisormedarbejdere Tal samme sprog som financier Jesper Nielsen Erfarne revisormedarbejdere Effektiv kommunikation Steen Jensen/Tim Madsen Alle Undgå stress Ivan/Charlotte Fruergaard Alle få ro og balance i hverdagen Aktuelt regnskab, Iben Larsen, BDO Erfarne revisormedarbejdere 4 4 revision og erklæringer Andelsboliger Hanne Sandersen Erfarne revisormedarbejdere Sæson Kickoff Bjarne Aalbæk Revisorer, advokater Aktuel Skat for alle Anders Lützhøft og Alle 8 Thorbjørn Helmo Madsen 3

4 Virksomhedsejerens familie- og arveret & konkurskarantæne og andre følger af konkurs - Rådgivning af klienter i økonomisk krise De fleste mindre og mellemstore erhvervsvirksomheder har deres revisor som primære og faste rådgiver, mens man ofte kun kontakter advokat, når skaden er sket. Ved indgåelse af ejeraftaler er det relevant at overveje særeje for virksomhedsejere. Der er flere forskellige former for særeje, og særeje kan også være relevant for ene-ejede virksomheder. Nogle gange indtræder generationsskiftet tidligere end planlagt, hvilket kan bringe virksomhedens overlevelse i fare. Revisor bør kunne identificere arvemæssige risici for klienterne og deres ejerkreds og, at der er løsningsmuligheder. Arveloven fra 2007 adskiller sig på mange punkter fra den tidligere arvelov. Reglerne om konkurskarantæne er trådt i kraft for konkursboer med dekret efter den 1. januar Reglerne er relevant for revisors rådgivning af ledelsen af virksomheder, som er i økonomiske vanskeligheder. Dydens smalle vej er blevet snævre, og det har nye og skærpede konsekvenser at træde ved siden af. Reglerne gælder ikke kun konkursryttere, men også personer, som for første gang i deres liv indblandes i en konkurs. Det kan begrænse muligheder for rekonstruktion ved etablering af et nyt selskab med frisk kapital. Kurset præsenterer også andre konsekvenser af uansvarlig ledelse op mod en konkurs, navnlig erstatningsansvar og omstødelse. Indhold: Grundlæggende ægtefælleformueret, de forskellige former for særeje Ejeraftaler, familieretlige løsningsmodeller Præsentation af den nye arvelov og dens hovedformål Slægtens arveret og tvangsarv Ægtefællens arveret Ugifte samlevendes arvemæssige stilling Testamenter Den kriseramte virksomhed et minefyldt farvand for ledelse og revisor Erstatningsansvar for ledelsen og omstødelse samt strafansvar Præsentation af konkurskarantæne Persongalleriet, de omfattede virksomheder og personer Ansvarsgrundlaget groft uforsvarlig forretningsførelse. Konkurskarantænens tidsmæssige udstrækning Retsvirkninger af konkurskarantæne, herunder betydningen for erstatnings- og straffesager Strafansvar og personlig hæftelse ved overtrædelse af konkurskarantæne Sagsbehandlingen ved skifteretten, håndhævelse, registrering, offentlighed Torsdag den Kl Erfarne revisormedarbejdere Advokat Carsten Bo Nielsen har i mange år skrevet testamenter og behandlet dødsboer. Har arbejdet i Justitsministeriet med sager om grænseoverskridende dødsboer og ved domstolene, bl.a. som notar og som skiftedommer med dødsboer. Revision og erklæringer 4 timer Regnskab og økonomi 4 timer 4

5 Generationsskifte selskaber og personlige virksomheder Få overblik over virksomhedsoverdragelse med succession (udskudt skat), passivposter/udskudt skat, pengetanksreglen samt beregning af passivposter og udskudt skat. Kurset vil give dig overblik over de regler, som regulerer udfordringerne ved overdragelse af virksomheder med skattemæssig succession og du vil kunne beregne gevinster og udskudt skat ved virksomhedsoverdragelse. Revisorer med kendskab til skatteret, som har brug for overblik og detaljer om de komplicerede skatteretlige udfordringer, der kommer i spil ved generationsskifte. Indhold En gennemgang af mulighederne ved virksomhedsoverdragelse, generelt, i levende live samt ved død. Følgende emner bliver gennemgået: Subjektive og objektive betingelser Definitioner og afgrænsninger Principper og metoder Værdiansættelse, herunder cirkulæret fra 1982 Beregning af formueskattekursen på unoterede aktier/anparter Finansiering med løbende ydelser Overdragelse med succession, herunder pengetanksreglen Succession for ægtefælle, samlever, familie, medarbejdere, arvinger og legatarer Personlige virksomheder Andele i personselskaber (I/S, K/S og P/S) Virksomhedsordningen (konto for opsparet overskud) Virksomheder i aktie- og anpartsselskaber Aktier/anparter i en koncern (Holding) Finansiering af overdragelsessummer, herunder udskudt skat og løbende ydelser Beregning af udskudt skat og passivposter Dødsbosuccession Undervisningsform: Forelæsning, diskussion og gennemgang af kompendium, der efterfølgende kan anvendes i det daglige arbejde. Onsdag den Kl , morgenmad fra 8.30 Ole Aagesen, Tax Partner i Revitax A/S og lektor i skatteret på CBS Handelshøjskolen. Direkte og indirekte skatter 8 timer 5

6 Udvidet gennemgang Kursusindhold Kurset vil omhandle følgende: Med udgangspunkt i FSR s vejledning omkring udvidet gennemgang vil reglerne blive gennemgået. Gennemgangen vil blive struktureret således, at gennemgangen følger opgaveprocessen: Kunde/opgaveaccept Planlægning Udførelse Konklusion Rapportering Under den teoretiske gennemgang vil seneste udvikling af praksis blive gennemgået, herunder vil der i gennemgangen være cases og dilemmaspørgsmål. Mandag den Kl Erfarne revisormedarbejdere Jesper Steensbjerre er statsautoriseret revisor og partner på BDO s kontor i Kolding. Til daglig er han beskæftiget med revision og rådgivning af små og mellemstore virksomheder. Jesper Steensbjerre har deltaget i udviklingen af undervisningsmaterialerne til revisorakademiet, samt BDO s interne undervisningsprogram. Revision og erklæringer 8 timer 6

7 Klasse A-regnskaber for bogholdere og revisorer Klasse A regnskaber har ikke haft det store fokus de senere år. Men der er regler, også for ikke-godkendte revisorer, som står for en ganske stor del af markedet. Har du styr på opstillingsreglerne? Mål Efter kurset har du overblik over regnskab for klasse A. Overblik over dokumentationskrav til kvalitetsstyringen. Regnskabsmæssig begrebsramme. Hvad er det og hvorfor er det vigtigt? Vi ser eksempler. Torsdag den Kl Kursusindhold: Vi gennemgår bl.a. Skal regnskabet overholde årsregnskabsloven? Hvad er der ellers af muligheder? Principper og grundlæggende krav for klasse A. Årsrapportens omfang. Hvad der sker som minimum være? Specifikke krav til regnskabet. Pantsætninger og eventualforpligtelser. Poster og oplysninger som særskilt skal oplyses i klasse A regnskaber. Når indehaver trækker private udgifter fra. Krav til oplysninger om virksomhedsskatteordningen og kapitalafkastordningen. Erklæringsmuligheder i klasse A. Undervisningsform En kombination af indlæg og diskussioner. Kursusdeltagere inddrages i debat. Forudsætninger Du udarbejder årsrapporter for personligt ejede virksomheder. Alle Bjarne Aalbæk er registreret revisor, og en meget anvendt underviser i revisorverdenen. Bjarne eksaminerer de nye revisorer og har desuden en fortid i DREFO sekretariatet. Bjarne leder endvidere Faglig Afdeling a/s. Efteruddann else godkendte revisorer Revision og erklæringer 2 timer Regnskab og økonomi 6 timer 7

8 Revisors selskabslov Har du overblikket over dine pligter i forbindelse med selskabsloven? Og rådgiver du dine kunder om de mange muligheder selskabsloven giver? Loven er ændret i 2014 og forventes også ændret i Vi fik ny selskabslov i 3 faser som trådte i kraft delvist i 2010 og delvist i 2011 (enkelte dele er ikke trådt i kraft endnu). Men hvordan påvirker det revisors hverdag? Dette kursus er ikke en udtømmende gennemgang af selskabsloven. Vi gennemgår de forhold som er relevant for revisorer og revisors hverdag, og byder på et overblik over risici og muligheder. Målgruppe Godkendte revisorer og ledende medarbejdere med stor regnskabserfaring. Mål Efter kurset har du overblik over selskabslovens krav til revisors arbejde og handlinger. Kursusindhold: Dagen lægger hovedvægten på kravene til revisors handlinger og arbejde med selskabsloven. Vi gennemgår bl.a.: Mulighed for at undlade vurderingsberetning. Mulighed for delvis indbetaling af selskabskapital. Mulighed for at købe egne kapitalandele, også i ApS. Mulighed for udlån og sikkerhedsstillelse til selvfinansiering. Ledelsens pligter til formalia og revisors kontrolpligt. Opdaterede pligter ved tabt kapital. Principper for vedtægter contra ejeraftaler. Hvornår kan ledelsen straffes (krav om supplerende oplysninger)? Krav ved revisorskifte. Arbejde ved vurderingsberetninger og åbningsbalancer. Generalforsamling, indkaldelse, obligatoriske punkter og referatet. Anmeldelsesfrister og hvad hvis de ikke overholdes? Kan revisor være dirigent? Ulovlige lån og udlån mellem selskaber. Undervisningsform: Undervisningen sker som en kombination af indlæg og diskussioner. Kursusdeltagerne inddrages i debat. Onsdag den Kl Forudsætninger: Du udarbejder årsrapporter og rådgiver kunder. Bjarne Aalbæk er registreret revisor, og en meget anvendt underviser i revisorverdenen. Bjarne eksaminerer de nye revisorer og har desuden en fortid i DREFO sekretariatet. Bjarne leder endvidere Faglig Afdeling a/s. Regnskab og økonomi 8 timer 8

9 Hovedaktionærdispositioner Kurset supplerer den almindelige regelgennemgang med den meget vigtige praksis på området som i et betydeligt omfang er præget af utrykte ikke offentliggjorte afgørelser. Indsigt i ikke offentliggjorte afgørelser fra SKAT kan være af afgørende betydning i den skattemæssige rådgivning om hovedaktionærforhold eller i en eventuel tvist med SKAT. Kursets hovedindhold: Værdiansættelse af ejendomme og andre formueaktiver ved interne overdragelser - muligheder og faldgruber Mulighederne for at fortryde en hovedaktionærdisposition så man undgår en utilsigtet beskatning. Fristreglerne for hovedaktionærdispositioner De nye aktionærlåneregler - nyeste praksis Personalegoder, bilordning, fribolig mv. - særligt fokusområde fra SKAT samt nyeste praksis på området Maskeret udlodning - nyeste praksis Fraflytning til udlandet - muligheder og faldgruber Tirsdag den Kl Revisorer, advokater, bankrådgivere og andre som rådgiver om hovedaktionærforhold. Det forudsættes at deltager har en grundlæggende skatteretlig indsigt. Lars Jacobsen, seniorskattekonsulent hos BDO Direkte og indirekte skatter 8 timer 9

10 Aktuel Moms Kurset fokuserer på de mange ændringer, som momsloven er undergået i løbet af det seneste år. Herudover gennemgås enkeltafgørelser/enkeltområder, som har betydning for mange virksomheder. Kursusindhold Dansk moms Omvendt betalingspligt o Mobiltelefoner, bærbare computere mv. Hvilke produkter er omfattet, hvordan skal sælger og køber forholde sig, afgrænsningsproblemer mv. Immaterielle ydelser omfattet af investeringsgodereglerne pr. 1. juli 2014 Fast ejendom opdatering på seneste ændringer i praksis, gennemgang af væsentlige enkeltafgørelser Fradragsret dokumentation o Fejlagtigt faktureret moms o Mangelfuldt fakturagrundlag Udvalgte enkeltafgørelser, herunder o Betalingskortgebyrer Depotleje/møbelopbevaring International moms Overblik Salg af elektroniske ydelser ændrede regler pr. 1. januar 2015 Reverse charge ved køb o SKAT har gennemført en række kontroller, som har afsløret mange fejl Udvalgte enkeltafgørelser Afgifter Orientering og satser, væsentlige nyheder mv. Torsdag den Kl Alle Søren Engers er kendt af de fleste der beskæftiger sig med regnskab, skat og moms. Efter en del år i bl.a. BDO og Ernst & Young er Søren i dag tilknyttet Timetax, Skat & Råd m.fl. Efteruddannelse godkendte revisorer Direkte og indirekte skatter 4 timer 10

11 Moms for bogholdere Kurset indeholder en gennemgang af momslovens væsentligste områder med fokus på problemområder og væsentlige ændringer. Kursusindhold Salgsmoms o Registreringspligt mv. o Omvendt betalingspligt, mobiltelefoner, bærbare computere mv. o Momslovens fritagelsesbestemmelser med fokus på kursusvirksomhed og sundhedsområdet o Håndtering af udlægsreglerne Købsmoms o Bespisning i egne lokaler o Bespisning ude i byen o Personaleomkostninger o Kørsel orientering o Delvis fradragsret case o Investeringsgoder ændring pr. 1. juli 2014 o International handel o Køb og salg af varer o Køb og salg af ydelser o Tilbagesøgning af moms o Elektroniske ydelser nye regler pr. 1 januar 2015 Energiafgifter o o Satser overblik Væsentlige ændringer Torsdag den Kl Bogholdere, revisortrainees mv. Søren Engers er kendt af de fleste der beskæftiger sig med regnskab, skat og moms. Efter en del år i bl.a. BDO og Ernst & Young er Søren i dag tilknyttet Timetax, Skat & Råd m.fl. Direkte og indirekte skatter 4 timer 11

12 Finansielle instrumenter I forbindelse med drøftelser med pengeinstitut og kunde dukker nogle gange begreber som finansielle instrumenter op i samtalens løb. Begrebet kan dække over en flerhed af finansieringsretlige tiltag med formål som risikominimering, sikkerhed for finansiering, profitmaksimering, budgetsikkerhed mv. Mange af disse begreber lyder alt andet lige meget lovende og udmærket men der er ikke altid kun fordele ved anvendelse af såkaldte finansielle instrumenter. Kurset vil således forsøge at afdække dels betydning, indhold og risici ved traditionelle finansielle instrumenter såsom bl.a. terminskontrakter, options og futures samt Swap. Kurset vil derudover kort berøre andre tiltag/erklæringer samt lånevilkår som nogen også opfatter som en slags finansielle instrumenter. Kurset vil yderligere tage sit udgangspunkt i revisors stilling som enten revisor eller rådgiver og denne særlige position, med risiko for ansvar. Formål Formålet med kurset er at give en forståelse af type/indhold karakteristika samt fordele og ulemper ved dels traditionelle finansielle instrumenter og dels begreber i periferien af finansielle instrumenter. Yderligere en kobling til rådgivers/revisors evt. ansvar. Vi behandler bl.a. følgende: Hvorfor er begreberne relevante for revisor/rådgiver (bl.a. risiko for erstatningsansvar). Sammenhæng til bl.a. going concern og anden lovgivning Rolle som rådgiver Begrebsdefinitioner Indhold Fordele / ulemper ved anvendelse Aftaler Andre typer af erklæringer Mandag den Kl Erfarne revisormedarbejdere Jesper Nielsen, Legal Learning ApS, cand.jur 1983, advokat Bl.a. ekstern lektor siden 1988 på Københavns Universitet og Copenhagen Business School, forfatter og medforfatter til diverse bøger og artikler. Efteruddannelse godkendte revisor: Revision og erklæringer 2 timer Regnskab og økonomi 2 timer 12

13 Tal samme sprog som financier De fleste virksomheder har brug for udefrakommende finansiering. I den forbindelse er det vigtigt at forstå pengeinstituttets tankegang og hvilke konsekvenser bankens tanker kan få. Kurset tager således udgangspunkt i, at banken ved kreditgivning har to væsentlige interesser (udover selv at tjene penge) nemlig hvorvidt kunden er kreditværdig (bankens tro på kundens evne og vilje til tilbagebetaling), samt om banken evt. kan opnå sikkerhed for sin långivning. Formål Formålet med kurset er at bedre forstå dels bankens måde at tænke på og dels bankens sprog og ønsker og konsekvenser af dette, og således lette kommunikationen og dermed give mulighed for at handle proaktivt med henblik på at din kunde er den der får finansiering på et velafvejet grundlag. Kurset vil bl.a. indeholde følgende emner: tilbagetrædelseserklæringer, ansvar /ansvarsgennembrud, identifikation mv. Kundepræsentation Personelle sikkerheder (kaution/garanti og alternativer/vilkår hertil der måske for kunden er bedre og måske kan accepteres af banken) Sikkerhed via selskabs /koncerndannelse Erklæringsfinansiering Værdipapirhandelslovens slutafregningsbestemmelser Diverse pantereglers betydning og særlige faldgruber Leasing samt sale & lease back Andre emner kortfattet eks. kreditkøb, forfeiting og confirming. Onsdag den Kl Erfarne revisormedarbejdere Jesper Nielsen, Legal Learning ApS, cand.jur 1983, advokat Bl.a. ekstern lektor siden 1988 på Københavns Universitet og Copenhagen Business School, forfatter og medforfatter til diverse bøger og artikler. Revision og erklæringer 4 timer Regnskab og økonomi 4 timer Kundetyper og karakteristika herunder kapital/personlig selskab, 13

14 Effektiv kommunikation Målet Målet med kurset er at give dig den værktøjskasse du har brug for, for at kunne yde en effektiv og coachende kommunikation i dit daglige lederskab eller arbejde med udvikling. Kursusindhold Formålet med forløbet er at kvalificere, inspirere og dygtiggøre den enkelte deltager til at blive endnu bedre til at lytte og kommunikere - samt at kunne praktisere coachende kommunikation i det daglige arbejde. Undervisningsform Teori og praktiske øvelser Vi gennemgår bl.a. Grundviden og færdigheder i kommunikation, metode og praksis. Træning i coach fokuseret kommunikation i praksis. Hvordan du bliver bevidst om egne foretrukne kommunikations- og tankemønstre. Indsigt i hvornår effektiv og coachende kommunikation er hensigtsmæssig og velegnet og hvornår det er uhensigtsmæssigt. Indsigt i hvordan effektiv kommunikation, kan bruges til at skabe motivation og fremdrift, hos de mennesker der arbejdes med. Steen Georg Jensen har en pædagogisk / terapeutisk baggrund, og arbejdede før opstarten af Team Consult indenfor behandlingssektoren, detailbranchen og i forsvaret som befalingsmand." Opsætning af personlige og faglige mål for egen udvikling i brugen af effektiv kommunikation. Underviser(e): Onsdag den Kl Tim Bak Madsen er uddannet pædagog og har der udover en psykologisk/terapeutisk uddannelse fra Sverige samt en NLP master fra NLP instituttet. Desuden er han autoriseret i en række psykologiske test systemer. Alle Ingen 14

15 Undgå stress få ro og balance i hverdagen Kender du det, at du er et andet sted i tankerne, end dér, hvor du fysisk befinder dig? Tag kampen op med kapløb mod tiden, lange to-do lister, dårlig samvittighed og konstante afbrydelser, der fjerner dit fokus fra dét du ønsker at nå. Lad dig inspirere af konceptet Mindfulness én af hvor tids mest kraftfulde teknikker, specielt designet til at øge din præstationsevne, bevare koncentrationen og vigtigst af alt forebygge stress og derved styrke arbejds- og livsglæden. Undervisningsform Der veksles mellem teori og praktiske øvelser. Kursusindhold Vi guider dig til hvordan du med lette øvelser kan bremse op og skabe de vigtige lufthuller i hverdagen, der giver dig sunde tanker, fred og overskud til dine arbejdsopgaver. Som hjælper dig til et godt ståsted i forhold til dit samarbejde med andre. Det handler også om at blive klog på hvordan man kan skabe god balance i sit liv, for her igennem at sikre glæde og tilfredshed i livet. Tirsdag den Kl Alle Underviser(e): Ivan og Charlotte Fruergaard har begge en lang erfaring i kompetenceudvikling af ledere og medarbejdere. De sidste 16 år har de undervist i kommunikation, personlig effektivitet, nærvær, personlig gennemslagskraft, coaching, mindfulness og Yoga m.m. Ingen 15

16 Aktuelt regnskab, revision og erklæringer Hvad er der kommet af nye standarder, og hvad skal du have fokus på ved erklæringer både revision og andre erklæringer? Der er stor fokus på revisors arbejde, herunder ikke mindst kvaliteten af det. Dette ses blandt andet i forbindelse med afgørelserne i revisornævnet samt de bødestørrelser, der nogle gange følger med. Senest er der givet store bøder i forbindelse med manglende CSR oplysninger i ledelsesberetningen, der ikke engang er underlagt revision. Hvad skal vi som revisorer være opmærksomme på, og hvad er fokus lige nu? Mål Efter kurset har du overblik over fokusområderne indenfor revision og regnskab lige nu samt en opdatering på nye ting i standarderne. Kursusindhold Vi gennemgår bl.a.: Påtegninger Fokusområder indenfor revision Revision vs. udvidet gennemgang og assistance Regnskabskrav indenfor klasse B- selskaber Undervisningsform En kombination af indlæg og diskussioner. Kursusdeltagere inddrages i debat. Mandag den Kl Der er morgenmad fra 8.30 Godkendte revisorer samt deres ledende medarbejdere. Iben Larsen har 10 års erfaring som revisor. Hun blev statsautoriseret i 2012 og har i starten af hendes karriere arbejdet med større selskaber, herunder børsnoterede. De sidste 7 år har hun primært arbejdet med små og mellemstore virksomheder, herunder hovedaktionærselskaber. Iben Larsen har undervist i både interne og eksterne sammenhænge de sidste 5 år indenfor revision, regnskab og erklæringer. Regnskab 4 timer Revision 4 timer 16

17 Andelsboligforeninger, regnskab, revision og skat Kurset vil tage udgangspunkt i de sidste nye og aktuelle emner indenfor følgende: Seneste domspraksis Seneste lovgivning Nøgletals bekendtgørelsen Regnskabsvejledningen Andelsværdi Skattemæssige forhold Revision Nødlidende andelsboligforeninger Torsdag den Kl Erfarne revisormedarbejdere Hanne Sandersen har speciale i andelsboligforeninger og er en meget anvendt underviser indenfor området. Hanne har egentlig lagt det meste undervisning på hylden, men vi har helt ekstraordinært fået hende på andre tanker. Revision og erklæringer Regnskab og økonomi Direkte og indirekte skatter 2 timer 4 timer 2 timer 17

18 Sæson Kickoff Dette kursus er for dig der i forvejen føler dig rigtig godt klædt på alle områder. Vi ajourfører dig på én dag med de væsentligste nyheder indenfor regnskab, revision, skat, moms, selskabsret, erklæring, og revisorloven. De regler som revisor arbejder efter i dagligdagen ændres konstant, og det kan være en stor udfordring at holde styr på alle nyheder, især når hverdagen bliver travl i statussæsonen. Vi gennemgår alle revisors områder i hovedtræk, hvad du skal huske på når højsæsonen for alvor slår igennem. Kurset placeres optimalt i starten af sæsonen, hvor godkendte revisorer og medarbejdere har brug for en reminder på, hvad der er vigtigt lige nu. Målgruppe Målgruppen er revisorer der udarbejder årsrapporter, reviderer, rådgiver og beregner skat og moms. Mål Kursusindhold Dagen er et kursus præget af debat med hovedvægten på de væsentligste ændringer til de regler som revisorer anvender i dagligdagen. Vi gennemgår bl.a.: Nyheder i regnskabsreglerne de seneste par år. Der forventes udkast til en ny årsregnskabsloven i Oversigt over nyheder i skatteretten. Overfladisk overblik over nyheder i moms. Nyheder inden for selskabsret. Nyheder i revisorlovgivningen, fx EU direktiv, kvalitetskontrol uddannelse, mv. Undervisningsform: Undervisningen sker som en kombination af indlæg og diskussioner. Kursusdeltagernes inddrages i debat. Forudsætninger Overblik over revision, regnskab og skat. Mandag den Kl Revisorer, advokater Bjarne Aalbæk er registreret revisor, og en meget anvendt underviser i revisorverdenen. Bjarne eksaminerer de nye revisorer og har desuden en fortid i DREFO sekretariatet. Bjarne leder endvidere Faglig Afdeling a/s. Revision og erklæringer 2 timer Regnskab og økonomi Direkte og indirekte skatter 4 timer 2 timer Efter kurset har du overblik over de væsentligste ændringer til regnskabsreglerne, revisionsreglerne, revisorloven, skattereglerne og moms i hovedtræk. 18

19 Aktuel Skat - for alle Kursusindhold Årets Aktuel Skat vil særligt fokusere på de nye regler fra regeringens Vækstpakke 2014, og herunder: Erhvervsbeskatningsudvalgets aktiviteter f.eks. beskatningen af kapitalindkomst og en ny såkaldt hovedaktionærmodel Nye skatteinitiativer for små virksomheder og herunder lempelse af administrative omkostninger i alt 11 nye initiativer Danmark helt ud af krisen 89 initiativer til styrkelse af virksomhedernes konkurrenceevne m.v. Nyt investeringsfradrag samt sænkning af udbytteskatten Dertil kommer de lovforslag, der fremsættes i efteråret 2014 uden hensyntagen til Vækstpakke 2014, herunder: Ændring af behandlingen af private renter i virksomhedsordningen (allerede fremsat til vedtagelse september 2014) Andet som i skrivende stund ikke er kendt Fra forårets love vil vi særligt fokusere på: Fremrykkede skatte- og afgiftslempelser Exitskat Selskabers registrering af fremførselsberettigede underskud Ændringer på afgiftsområdet Mere overordnet ser vi på: SKATS kontrolarbejde Skattekontrolloven til eftersyn samt SKATs kontrolarbejde og retssikkerheden SKATs aktivitetsplan 2014 Pensionskommission nedsat til at analysere pensionssystemet m.v. Og så er der naturligvis: Årets styresignaler og bekendtgørelser Årets afgørelser Vi tager i øvrigt nogle aktuelle emner op, hvoraf allerede nu kan nævnes: Den nye klagestruktur: Erfaringer og praksis! Ifølge SKAT er mere end 50 % af de skattefrie omdannelser forkerte. Hvor er fejlene og hvad er nyeste praksis? SKAT er blevet mere opmærksomme på handel mellem interesseforbundne parter. Praktiske eksempler gennemgås og nyeste praksis. Er der nyt om aktionærlån? Mandag den Kl Kursussted: OBS! OBS! OBS! Scandic Glostrup, Roskildevej 550, 2605 Brøndby Alle Undervisere: Anders Lützhøft, vicedirektør i SKAT og Efteruddannelse godkendte revisorer Direkte og indirekte skatter 8 timer Helmo Madsen, skatterådgiver i TimeTax 19

20 Øvrige oplysninger Kursuspriser: Halvdagskurser (uden frokost) kr. Heldagskurser kr. Aktuel Skat d. 26/ kr. Frokost v/halvdagskurser 210 kr. Alle priser er ekskl. moms. Alle heldagskurser er inkl. frokost. Det samme gælder hvor man deltager i 2 halvdagskurser på én dag. Afbud: Ved afbud tidligere end 3 uger før kurset, refunderes betalt kursusafgift med fradrag af gebyr på kr Ved afbud indenfor 3 uger før kurset vil der ikke ske refusion af betalt kursusafgift. Efteruddannelse: Fra og med 2009 skal alle godkendte revisorer gennemføre mindst 120 timers obligatorisk efteruddannelse over en periode på 3 år. Perioden på de 3 år løber fra 1. januar 2012 til 31. december Fordeling af timer: Mindst 60 timer heraf skal være indenfor regnskab, revision og skat: 1. Mindst 24 timer revision og erklæringer 2. Mindst 24 timer retlige krav og standarder (regnskab og økonomi) 3. Mindst 12 timer direkte og indirekte skatter For de øvrige 60 timer er der ikke stillet krav om art, udover at det skal have en vis relevans til og sammenhæng med ovenstående. Med den foretagne justering af kursernes afvikling opnås at alle heldagskurser tæller for 8 timer og alle halvdagskurser tæller for 4 timer. En godkendt revisor vil således kunne opfylde efteruddannelseskravet på de 120 timer ved at deltage i, hvad der svarer til 15 heldagskurser. Kursusmateriale: Alt kursusmateriale fremsendes til deltagerne pr. mail inden kursets start. Kursusmateriale leveres enten i PDF eller i Powerpoint format. Vi har indskærpet overfor vores undervisere at alt kursusmateriale bør forsynes med sideantal og indholdsfortegnelser, med henblik på at gøre materialet mere tilgængeligt såvel på selve kurset som efterfølgende. Kursusevaluering: Der uddeles evalueringsskemaer på alle kurser som bedes udfyldt og afleveret inden man forlader kursusstedet. Kursussteder: Alle kurser afholdes på Kolle Kolle, Frederiksborgvej 105, 3500 Værløse med undtagelse af Aktuel Skat 26/1-2015, der afholdes på Scandic Glostrup, Roskildevej 550, 2605 Brøndby. Tilmelding: Man tilmelder sig ved at sende en mail til med navn, firma, adresse samt adresse på deltageren. Tilmeld meget gerne flere deltagere samtidig. 20

Tag på kursus med Skat & Råd i 2013/14

Tag på kursus med Skat & Råd i 2013/14 1 Tag på kursus med Skat & Råd i 2013/14 Velkommen: Vores kurser i denne sæson vil naturligvis være præget af den skattereform som regeringen netop har fremlagt i en helt overordnet form. Vi forventer

Læs mere

Tag på kursus med Skat & Råd i 2012/13

Tag på kursus med Skat & Råd i 2012/13 1 Tag på kursus med Skat & Råd i 2012/13 Velkommen: Vores kurser i denne sæson vil naturligvis være præget af den skattereform som regeringen netop har fremlagt i en helt overordnet form. Vi forventer

Læs mere

Tag på kursus med Skat & Råd i 2015/16

Tag på kursus med Skat & Råd i 2015/16 1 Tag på kursus med Skat & Råd i 2015/16 Velkommen: Vi byder velkommen til kursussæson 2015/16. I det efterfølgende vil I kunne se og tilmelde jer de kurser, vi udbyder indenfor regnskab, revision og jura

Læs mere

Revisorbranchens foretrukne efteruddannelsespartner

Revisorbranchens foretrukne efteruddannelsespartner Moms Revisors Kombi Dage Revision & Erklæringer Bogholdere Retlige krav & Standarder Eksamenstræning Regnskab & Revision Skat Revisorassistenter Forberedelseskurser Grundlæggende Krav Fra registreret til

Læs mere

MOMS 2010. Bliv opdateret på. Få styr på de nye regler!

MOMS 2010. Bliv opdateret på. Få styr på de nye regler! 1-dags kursus Bliv opdateret på MOMS 2010 Få styr på de nye regler! Få fradrag for det, du har krav på kend de centrale elementer i moms loven, og lær, hvordan du bruger dem Indgående og udgående moms

Læs mere

VEJLEDNING OM. Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen. December 2013

VEJLEDNING OM. Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen. December 2013 VEJLEDNING OM Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2013 Denne vejledning er opdateret generelt efter evalueringen af selskabsloven og bekendtgørelse om delvis ikrafttræden af

Læs mere

TimeTax NYHEDSBREV 30/2013 23.05 05.06.2013

TimeTax NYHEDSBREV 30/2013 23.05 05.06.2013 Nye regler for stiftelse af selskaber m.v. er vedtaget den 16. maj 2013 Side 1 Gæld i brugt bil Side 2 Nye regler for stiftelse af selskaber m.v. er vedtaget den 16. maj 2013. Folketinget har den 16. maj

Læs mere

EFTER NELSE UDDAN. Obligatorisk efteruddannelse for godkendte revisorer GENNEMFØRELSESGARANTI PÅ ALLE KURSERNE

EFTER NELSE UDDAN. Obligatorisk efteruddannelse for godkendte revisorer GENNEMFØRELSESGARANTI PÅ ALLE KURSERNE EFTER UDDAN NELSE 2015 Obligatorisk efteruddannelse for godkendte revisorer GENNEMFØRELSESGARANTI PÅ ALLE KURSERNE Et samarbejde mellem: Kursuscentret Frederikshavn Handelsskole, Center for Karriere &

Læs mere

At lede andre uden at være chef

At lede andre uden at være chef Confex-Kursus: Den 9. - 10. november 2009 i København Den 1. - 2. december 2009 i København Den 16. - 17. november i Århus To-dags kursus for dig der leder uden at have formelt ledelsesansvar Et af forårets

Læs mere

Overblik over den nye lov Ikke en detaljeret gennemgang, hvor vi når omkring alle detaljerne

Overblik over den nye lov Ikke en detaljeret gennemgang, hvor vi når omkring alle detaljerne Ny selskabslov Tilgang i oplæg Overblik over den nye lov Ikke en detaljeret gennemgang, hvor vi når omkring alle detaljerne Fravalgt visse emner, der omhandler et begrænset antal Fravalgt visse emner,

Læs mere

Nye regler i selskabsloven er nu vedtaget

Nye regler i selskabsloven er nu vedtaget Nye regler i selskabsloven er nu vedtaget Af Henrik Steffensen og Martin Kristensen Den 16. maj 2013 har folketinget vedtaget en række ændringer i selskabsloven. De væsentligste ændringer af loven vedrører:

Læs mere

Nye regler i selskabsloven

Nye regler i selskabsloven Nye regler i selskabsloven Af Henrik Steffensen og Martin Kristensen Kontakt Henrik Steffensen Telefon: 3945 3214 Mobil: 2373 2147 E-mail: hns@pwc.dk Martin Kristensen Telefon: 3945 3683 Mobil: 5120 6478

Læs mere

Opstart af virksomhed

Opstart af virksomhed - 1 Opstart af virksomhed Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Etablering af egen virksomhed nødvendiggør en lang række overvejelser af meget forskellig karakter. Et af de centrale spørgsmål

Læs mere

Moms og afgifter for det private erhvervsliv

Moms og afgifter for det private erhvervsliv Deltag på et intensivt seminar om Moms og afgifter for det private erhvervsliv Det får du ud af at deltage: n Indblik i de seneste nyheder og ændringer n Overblik over moms- og afgiftsforhold i Danmark

Læs mere

VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE

VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE VIRKSOMHEDS- OMDANNELSE SOM LED I GENERATIONS- SKIFTE FORORD Dette er specialbrochure nr. 2 i serien Generationsskifte. Vi har valgt at give Dem denne

Læs mere

NOTAT 1. marts 2010 SØREN THEILGAARD. Emne: Ændringer i selskabsloven 2010

NOTAT 1. marts 2010 SØREN THEILGAARD. Emne: Ændringer i selskabsloven 2010 SØREN THEILGAARD Advokat, møderet for Højesteret Søren Theilgaard Advokatanpartsselskab, CVR.nr. 16 93 63 08 H.C. Ørstedsvej 38. 2.th. 1879 Frederiksberg C e-mail: theilgaardlaw@gmail.com www.theilgaardlaw.dk

Læs mere

EFTER NELSE UDDAN. Obligatorisk efteruddannelse for godkendte revisorer

EFTER NELSE UDDAN. Obligatorisk efteruddannelse for godkendte revisorer EFTER UDDAN NELSE 2013 Obligatorisk efteruddannelse for godkendte revisorer Et samarbejde mellem Kursuscentret Frederikshavn Handelsskole, Kursusafdelingen Aalborg Handelsskole, KursusCentret EUC Nordvest

Læs mere

Ny selskabslov, nye muligheder

Ny selskabslov, nye muligheder Ny selskabslov, nye muligheder Fordele og muligheder Bag om loven Den 29. maj 2009 blev der vedtaget en ny, samlet selskabslov for aktie- og anpartsselskaber. Hovedparten af loven forventes at træde i

Læs mere

Svar: [INDLEDNING] Tak for invitationen til dette samråd og tak for ordet.

Svar: [INDLEDNING] Tak for invitationen til dette samråd og tak for ordet. Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 248 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 2. maj 2011 Talepapir til åbent samråd i ERU alm. del den 3. maj 2011 Samrådsspørgsmål AC af 6. april 2011 stillet af Orla

Læs mere

Virksomhedsetablering

Virksomhedsetablering Virksomhedsetablering Copenhagen IT University, 8 September 2005 Jan Trzaskowski Copenhagen Business School 1 Til diskussion Forretningsplanen Præsentation og diskussion Erfaringer fra brug af digital

Læs mere

Iværksætterselskaber - IVS. Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre.

Iværksætterselskaber - IVS. Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre. Iværksætterselskaber - IVS Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre. Iværksætterselskaber - IVS Det er nu blevet muligt for iværksættere og andre at stifte et selskab benævnt iværksætterselskab

Læs mere

Nye bogudgivelser inden for selskabsret

Nye bogudgivelser inden for selskabsret Nye bogudgivelser inden for selskabsret Flere af titlerne fås også i en onlineversion. Se efter markeringen karnov group denmark A/S Sankt Petri Passage 5 1165 KØBENHAVN K T: 33 74 07 00 www.karnovgroup.dk

Læs mere

VIRKSOMHEDSFORMER KAPITALSELSKABER OG PERSONSELSKABER

VIRKSOMHEDSFORMER KAPITALSELSKABER OG PERSONSELSKABER VIRKSOMHEDSFORMER KAPITALSELSKABER OG PERSONSELSKABER Indledning Valget af virksomhedsform bør være en velovervejet beslutning, hvor alle aspekter løbende bliver overvejet og vurderet. For mange virksomheder

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen) Udkast til Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen) I medfør af 16, stk. 4, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder

Læs mere

Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. Gennemsigtighedsrapport 2013

Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. Gennemsigtighedsrapport 2013 Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Gennemsigtighedsrapport 2013 Rapport om gennemsigtighed for 2013 I henhold til lov om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (Revisorloven

Læs mere

Moms og afgifter for den offentlige sektor

Moms og afgifter for den offentlige sektor Deltag på et intensivt seminar om Moms og afgifter for den offentlige sektor Det får du ud af at deltage: n Indblik i de seneste lovændringer og afgørelser n Præsentation af konkrete eksempler og cases

Læs mere

Gennemsigtighedsrapport 2011

Gennemsigtighedsrapport 2011 Gennemsigtighedsrapport 2011 I henhold til Revisorlovens 27 samt EU s 8. direktiv er det fra og med 2009 et lovkrav, at revisionsfirmaer, som udfører erklæringsopgaver for virksomheder med offentlig interesse,

Læs mere

AKTIONÆRLÅN. v/ Jan-Christian Nilsen - chefkonsulent i Erhvervsstyrelsen

AKTIONÆRLÅN. v/ Jan-Christian Nilsen - chefkonsulent i Erhvervsstyrelsen AKTIONÆRLÅN v/ Jan-Christian Nilsen - chefkonsulent i Erhvervsstyrelsen Historisk tilbageblik Skiftende holdninger til aktionærlån Lovligt til 1982 mod betryggende sikkerhed Forbud fra 1982 Kontrol af

Læs mere

Sporskifte. - hvor vil du hen med dit arbejdsliv eller din virksomhed? - fra lønansat til dit eget enkeltmandsfirma

Sporskifte. - hvor vil du hen med dit arbejdsliv eller din virksomhed? - fra lønansat til dit eget enkeltmandsfirma - fra lønansat til dit eget enkeltmandsfirma 1 Sporskifte - fra lønansat til interessentskab med to eller flere ejere af virksomheden 2 - hvor vil du hen med dit arbejdsliv eller din virksomhed? - fra

Læs mere

TimeTax NYHEDSBREV 26/2013 22.03 11.04 2013

TimeTax NYHEDSBREV 26/2013 22.03 11.04 2013 Kolonihavehus beskatning af andelsbevis og fritagelse for beskatning Side 1 Aktionærlån lidt klogere på den skattemæssige behandling? Side 2 Kolonihavehus beskatning af andelsbevis og fritagelse for beskatning

Læs mere

1.3 Hvem skal betale skat...18 Næsten alle, der bor i Danmark kongehuset og diplomatiet undtaget er skattepligtige her i landet.

1.3 Hvem skal betale skat...18 Næsten alle, der bor i Danmark kongehuset og diplomatiet undtaget er skattepligtige her i landet. Indhold Indledning............................. 11 Om forfatteren........................... 13 1. Hvad er en virksomhed................. 14 Hvis du udøver erhvervsaktiviteter og modtager vederlag for

Læs mere

Hundested Erhverv 2. oktober 2013. Advokat Lone Munk Jensen

Hundested Erhverv 2. oktober 2013. Advokat Lone Munk Jensen Hundested Erhverv 2. oktober 2013 Advokat Lone Munk Jensen Hundested Erhverv 2. oktober 2013 Enkeltpersonsvirksomhed ctr. Virksomhedsdri@ i kapitalselskab Godthåbsvej 1, 3300 Frederiksværk Hvad kan vi?

Læs mere

Økonomi for ikke-økonomer

Økonomi for ikke-økonomer 2-dags kursus Økonomi for ikke-økonomer - Grundlæggende økonomi og budgetarbejde Bliv bedre rustet til budgetarbejdet Få større forståelse for de økonomiske sammenhænge i din virksomhed Lær at udarbejde

Læs mere

VEJLEDNING OM Stiftelse af et kapitalselskab, inkl. udkast til en vedtægt for et aktieselskab og anpartsselskab UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen

VEJLEDNING OM Stiftelse af et kapitalselskab, inkl. udkast til en vedtægt for et aktieselskab og anpartsselskab UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen VEJLEDNING OM Stiftelse af et kapitalselskab, inkl. udkast til en vedtægt for et aktieselskab og anpartsselskab UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen Maj 2011 Indholdsfortegnelse 1. Stiftelse af kapitalselskab...

Læs mere

KAN MAN BLÆSE OG HAVE MEL I MUNDEN PÅ ÉN GANG?

KAN MAN BLÆSE OG HAVE MEL I MUNDEN PÅ ÉN GANG? INDLÆG PÅ KOLDINGFJORD SUCCESSION PASSIVPOSTER - VÆRDIANSÆTTELSE Torsdag, den 16. maj 2013 v/advokat Birte Rasmussen, Aalborg KAN MAN BLÆSE OG HAVE MEL I MUNDEN PÅ ÉN GANG? 2 1 SKM 2011.406: Værdiansættelse

Læs mere

Ændringerne vil også nødvendiggøre en ændring af bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser

Ændringerne vil også nødvendiggøre en ændring af bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 24. april 2015 Nyhedsbrev Capital Markets Nye regler vedrørende finansiel rapportering, storaktionærflagning og offentliggørelse af sanktioner Folketinget har den 21. april 2015 vedtaget et lovforslag

Læs mere

2 Plesner-seminar om Generalforsamling 2010 Hvordan påvirker de nye regler i selskabsloven generalforsamlinger i unoterede og børsnoterede selskaber?

2 Plesner-seminar om Generalforsamling 2010 Hvordan påvirker de nye regler i selskabsloven generalforsamlinger i unoterede og børsnoterede selskaber? Indhold: 1 Udkast til nye anbefalinger om god selskabsledelse 2 Plesner-seminar om Generalforsamling 2010 Hvordan påvirker de nye regler i selskabsloven generalforsamlinger i unoterede og børsnoterede

Læs mere

Vi engagerer os mere. Gennemsigtighedsrapport 2013. CVR-nr.: 29 44 27 89

Vi engagerer os mere. Gennemsigtighedsrapport 2013. CVR-nr.: 29 44 27 89 Vi engagerer os mere Gennemsigtighedsrapport 2013 CVR-nr.: 29 44 27 89 Revisionsvirksomhedens juridiske struktur Nielsen & Christensen er organiseret som et partnerselskab. Nielsen & Christensen Statsautoriseret

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

Bogen om skat for selvstændige

Bogen om skat for selvstændige Bogen om skat for selvstændige Bogen om skat for selvstændige af Søren Revsbæk Regnskabsskolen ApS 2011 Udgivet af Regnskabsskolen Wesselsgade 2 2200 København N Tlf. 3333 0161 Redaktion: Anette Sand regnskabsskolen.dk

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

TimeTax NYHEDSBREV 47/2014 24.04.2014 07.05.2014

TimeTax NYHEDSBREV 47/2014 24.04.2014 07.05.2014 Husleje selskabers benyttelse af kontor eller andre lokaler i hovedaktionærens ejendom Side 1 Husleje selskabers benyttelse af kontor- eller andre lokaler i hovedaktionærens ejendom SKAT er begyndt at

Læs mere

REVISORMANUAL 2013-1 OG EU MOMSMANUAL 2013

REVISORMANUAL 2013-1 OG EU MOMSMANUAL 2013 REVISORMANUAL 2013-1 OG EU MOMSMANUAL 2013 REVISORMANUAL 2013-1 Af Thorbjørn Helmo Madsen I RevisorManualen finder du de vigtigste regler, satser og beløbsgrænser samlet i et alfabetisk opslagsværk. VERSION

Læs mere

Behandling af dødsboer i Frankrig

Behandling af dødsboer i Frankrig Behandling af dødsboer i Frankrig Af Ann-Sofie Kold Christensen, Advokat En fransk ejendom er underlagt franske arveregler og skifte uanset om ejeren er fast bosiddende i Frankrig eller ej og ejerens nationalitet.

Læs mere

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1)

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1) BEK nr 874 af 01/07/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 14. juli 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 50218-0007 Senere ændringer til

Læs mere

2015/efterår Dansk erhvervs Kurser i HR og ledelse

2015/efterår Dansk erhvervs Kurser i HR og ledelse fremtiden starter her... 2015/efterår Dansk erhvervs Kurser i HR og ledelse FÅ NY OG OPDATERET VIDEN OM ALT FRA HR OG LEDELSE TIL HÅNDTERING AF STRESS, CSR OG MEGET MERE. Kurserne henvender sig til både

Læs mere

Vejledning om genoptagelse af kapitalselskaber under tvangsopløsning (ApS, A/S og P/S)

Vejledning om genoptagelse af kapitalselskaber under tvangsopløsning (ApS, A/S og P/S) Vejledning om genoptagelse af kapitalselskaber under tvangsopløsning (ApS, A/S og P/S) ERHVERVSSTYRELSEN INDLEDNING... 2 1. GRUNDLÆGGENDE BETINGELSER FOR EN GENOPTAGELSE... 3 1.1. SELSKABER UNDER TVANGSOPLØSNING...

Læs mere

Nyheder inden for selskabsretten. v/niels Kornerup Uddannelsesdagen 2015

Nyheder inden for selskabsretten. v/niels Kornerup Uddannelsesdagen 2015 Nyheder inden for selskabsretten v/niels Kornerup Uddannelsesdagen 2015 2 1. januar 2014 På baggrund af den forudsatte 2 års-revision af SEL: Nedsættelse af kapitalkrav for ApS fra kr. 80.000 til kr. 50.000

Læs mere

NYHEDER FRA PLESNER APRIL 2009

NYHEDER FRA PLESNER APRIL 2009 NYHEDER FRA PLESNER APRIL 2009 CORPORATE COMMERCIAL Lovforslag om den nye selskabslov Af Advokat Jacob Christensen og Advokatfuldmægtig Husna Sahar Jahangir I forsættelse af vores nyhedsbrev af november

Læs mere

KURSUSKATALOG 2012 13

KURSUSKATALOG 2012 13 KURSUSKATALOG 2012 13 - revisionsbranchens foretrukne efteruddannelsespartner VIDEN OG GLÆDE PÅ DET RIGTIGE NIVEAU Velkommen til Fakta Kursers kursuskatalog 2012-13. Det har været en stor fornøjelse at

Læs mere

EFTER NELSE UDDAN. Obligatorisk efteruddannelse for godkendte revisorer

EFTER NELSE UDDAN. Obligatorisk efteruddannelse for godkendte revisorer EFTER UDDAN NELSE 2014 Obligatorisk efteruddannelse for godkendte revisorer Gennemførelsesgaranti på alle kurserne Et samarbejde mellem Kursuscentret Frederikshavn Handelsskole, Kursusafdelingen Aalborg

Læs mere

Fyraftensmøde om selskaber

Fyraftensmøde om selskaber Fyraftensmøde om selskaber 28. maj 2013 Morten Hyldgaard Jensen Specialkonsulent Jens Faurholt Registreret revisor Agenda Generelt om selskaber Fordele og ulemper ved selskaber Hvornår skal jeg drive min

Læs mere

Generationsskifte. Udlejningsejendomme. Lilly Jeppesen Registreret Revisor FRR Vestergade 165a, 1. sal 5700 Svendborg, Tlf.

Generationsskifte. Udlejningsejendomme. Lilly Jeppesen Registreret Revisor FRR Vestergade 165a, 1. sal 5700 Svendborg, Tlf. Generationsskifte af Udlejningsejendomme Lilly Jeppesen Registreret Revisor FRR Vestergade 165a, 1. sal 5700 Svendborg, Tlf. 62 22 02 12 Indehavere Lilly Jeppesen Registreret Revisor FRR Eva Kristensen

Læs mere

Søren Revsbæk. Bogen om skat. med virksomhedsordningen

Søren Revsbæk. Bogen om skat. med virksomhedsordningen Søren Revsbæk Bogen om skat med virksomhedsordningen Bogen om skat med virksomhedsordningen Bogen om skat med virksomhedsordningen Bogen om skat med virksomhedsordningen af Søren Revsbæk Regnskabsskolen

Læs mere

Sammenfatning af indholdet i loven om aktie- og anpartsselskaber. 1. Sammenfatning af lovens enkelte kapitler

Sammenfatning af indholdet i loven om aktie- og anpartsselskaber. 1. Sammenfatning af lovens enkelte kapitler 15. september 2009 /adf/che Sag Sammenfatning af indholdet i loven om aktie- og anpartsselskaber 1. Sammenfatning af lovens enkelte kapitler Kapitel 1 - Indledende bestemmelser. Kapitlet indeholder en

Læs mere

Værd at vide om investering i solcelleanlæg

Værd at vide om investering i solcelleanlæg SOLCELLER Værd at vide om investering i solcelleanlæg Gælder kun for anlæg, der er indgået efter de gamle regler. Aftale med leverandør skal være indgået senest den 19. november 2012. 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

EJERSKIFTE. Scenarie 5 - Anvendelse af selskaber ved generationsskifte af pelsdyrfarme

EJERSKIFTE. Scenarie 5 - Anvendelse af selskaber ved generationsskifte af pelsdyrfarme Scenarie 5 - Anvendelse af selskaber ved generationsskifte af pelsdyrfarme Scenarie 5 - Anvendelse af selskaber ved generationsskifte af pelsdyrfarme Anvendelse af selskaber i minkproduktionen og i landbruget

Læs mere

Følgende dele af loven forventes sat i kraft

Følgende dele af loven forventes sat i kraft Følgende dele af loven forventes sat i kraft Kapitel 1 Indledende bestemmelser De nye definitionsbestemmelser, der bl.a. er konsekvens af, at reglerne for aktie- og anpartsselskaber samles i én lov og

Læs mere

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1 Finanstilsynet 16. februar 2015 J.nr. 50218-0007 /lcc Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1 I medfør af 199, stk. 13, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed,

Læs mere

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Innovation ApS CVR-nr.

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Codan A/S. CVR-nr. 56 77 12 12. (2015-udgave)

VEDTÆGTER. for. Codan A/S. CVR-nr. 56 77 12 12. (2015-udgave) VEDTÆGTER for Codan A/S CVR-nr. 56 77 12 12 (2015-udgave) CODAN A/S 1 I. Almindelige bestemmelser 1. Selskabets navn er Codan A/S. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnet Codan Limited A/S.

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 4. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 4. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor A. Den 12. december 2013 blev der i Sag nr. 41/2013 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 4. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret

Læs mere

Vi engagerer os mere. Revision Rådgivning Skat

Vi engagerer os mere. Revision Rådgivning Skat Vi engagerer os mere Revision Rådgivning Skat Altid til rådighed... Jesper Christensen, Revisor Vi er med hele vejen Gennem en virksomheds livsforløb er der behov for assistance og rådgivning på en række

Læs mere

DET OPTIMALE GENERATIONSSKIFTE. - generationsskifte i levende live

DET OPTIMALE GENERATIONSSKIFTE. - generationsskifte i levende live DET OPTIMALE GENERATIONSSKIFTE - generationsskifte i levende live GENERATIONSSKIFTE HVAD ER DET? Traditionelt Overdragelse af en virksomhed i levende live eller ved død til yngre slægtning og/eller én

Læs mere

MAZARS UDVALGTE SELSKABSRETLIGE PROBLEMSTILLINGER 26. OKTOBER 2012 ADVOKAT DINES BENNED JENSEN

MAZARS UDVALGTE SELSKABSRETLIGE PROBLEMSTILLINGER 26. OKTOBER 2012 ADVOKAT DINES BENNED JENSEN MAZARS UDVALGTE SELSKABSRETLIGE PROBLEMSTILLINGER 26. OKTOBER 2012 ADVOKAT DINES BENNED JENSEN WINSLØW ADVOKATFIRMA, GAMMEL STRAND 34, 1202 KØBENHAVN K T: (+45) 3332 1033 F: (+45) 3696 0909 WINLAW@WINLAW.DK

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 7 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0041 Dok.: HTR40329 Besvarelse af spørgsmål nr. 7 af 12. januar

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R. Land & Leisure A/S. CVR nr. 31 22 65 11 -------------------------------

V E D T Æ G T E R F O R. Land & Leisure A/S. CVR nr. 31 22 65 11 ------------------------------- V E D T Æ G T E R F O R Land & Leisure A/S CVR nr. 31 22 65 11 ------------------------------- 1. Navn og hjemsted 1.1. Selskabets navn er Land & Leisure A/S. Binavne: Active Bolig Invest A/S (Land & Leisure

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

SKATTE- OG MOMSRÅDGIVNING

SKATTE- OG MOMSRÅDGIVNING SKATTE- OG MOMSRÅDGIVNING kursuskatalog 2013 Rabat ved tilmelding inden 1. juli 2013, se side 2 Indhold Revitax er et specialfirma i skatterådgivning, der primært har revisionsfirmaer som målgruppe. Vi

Læs mere

Coaching - fremtidens udviklingsredskab på arbejdspladsen

Coaching - fremtidens udviklingsredskab på arbejdspladsen Deltag på et intensivt seminar om Coaching - fremtidens udviklingsredskab på arbejdspladsen Det får du ud af at deltage på seminaret: n Lær, hvordan coaching anvendes som udviklingsredskab n Skab større

Læs mere

News & Updates Corporate/Commercial. Generationsskifte af virksomheder og fast ejendom - overblik og status

News & Updates Corporate/Commercial. Generationsskifte af virksomheder og fast ejendom - overblik og status Generationsskifte af virksomheder og fast ejendom - overblik og status Generationsskifte af virksomheder og fast ejendom - overblik og status De fleste virksomhedsejere vil med fordel kunne stille sig

Læs mere

1.1. Iværksætterselskaber. Stiftelse af et anparts selskab med 1 kr.

1.1. Iværksætterselskaber. Stiftelse af et anparts selskab med 1 kr. RISSKOV REVISION ORIENTERER Januar 2014 Orientringsskrivelsen er opdelt i to: Generel orientering om skat, jura, regnskab og andre virksomhedsrelevante forhold. Fagligt nyt der også har interesse for bogholdere

Læs mere

FORDI. Indsigt. Viden er vores værktøj

FORDI. Indsigt. Viden er vores værktøj 201 5 Uddra in g i r o g af g o l a t alt ka FORDI Indsigt Viden er vores værktøj Et individuelt, sammenhængende uddannelsesforløb med fokus på faglig, personlig og forretningsmæssig udvikling. Et kompetence-

Læs mere

Vejledning vedrørende Det Offentlige Ejerregister

Vejledning vedrørende Det Offentlige Ejerregister Vejledning vedrørende Det Offentlige Ejerregister Erhvervsstyrelsen 14. november 2014 Vejledning vedrørende Det Offentlige Ejerregister og ejerbogen 3 1.0 Baggrund og lovgrundlag for Det Offentlige Ejerregister

Læs mere

Skattepligtige aktionærlån Ligningslovens 16 E. Kontorchef Jesper Wang-Holm SKAT, Jura

Skattepligtige aktionærlån Ligningslovens 16 E. Kontorchef Jesper Wang-Holm SKAT, Jura Skattepligtige aktionærlån Ligningslovens 16 E Kontorchef Jesper Wang-Holm SKAT, Jura Dagsorden Formål Reglen i hovedtræk Selskabsretten - aktionærlån Undtagelsen for lån ydet som led i en sædvanlig forretningsmæssig

Læs mere

Kommunikation. med gennemslagskraft og power. En af Confex absolut bedste undervisere

Kommunikation. med gennemslagskraft og power. En af Confex absolut bedste undervisere Confex 2-DAGS kursus Kommunikation med gennemslagskraft og power Får du sagt, hvad du vil når du vil? Lær kunsten at føre en ligeværdig dialog og få dit budskab klart igennem En af Confex absolut bedste

Læs mere

HR Konsulent-uddannelsen 4 intensive dage med certificering

HR Konsulent-uddannelsen 4 intensive dage med certificering NY CONFEX-UDDANNELSE: HR Konsulent-uddannelsen 4 intensive dage med certificering Komplet introduktion alt du bør vide som HR-konsulent Rekruttering, ansættelse og afskedigelse bliv klædt på til bedre

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

TimeTax NYHEDSBREV 41/2014 29.01.2014 11.02.2014

TimeTax NYHEDSBREV 41/2014 29.01.2014 11.02.2014 SELVANGIVELSE 2013 Ingen papirselvangivelser til SKAT Nyheder i forbindelse med selvangivelsen for 2013 Dette nyhedsbrev vil fortrinsvis fortælle om de nyheder, man skal være opmærksom på når der skal

Læs mere

Ledernes. Styrk dit lederskab og din evne til at opbygge stærke relationer. Skab større motivation og bedre præstationer blandt medarbejdere

Ledernes. Styrk dit lederskab og din evne til at opbygge stærke relationer. Skab større motivation og bedre præstationer blandt medarbejdere ICF-godkendt uddannelse Ledernes COACHUDDANNELSE Styrk dit lederskab og din evne til at opbygge stærke relationer Skab større motivation og bedre præstationer blandt medarbejdere Få en internationalt godkendt

Læs mere

Må vi præsentere. Knap 200 veluddannede og engagerede medarbejdere. Heraf 29 statsautoriserede revisorer

Må vi præsentere. Knap 200 veluddannede og engagerede medarbejdere. Heraf 29 statsautoriserede revisorer Kommanditselskaber Må vi præsentere Lokalt og regionalt statsautoriseret revisions- og rådgivningsfirma i Esbjerg, Grindsted, Kolding, København, Skjern, Tørring, Vejen, Vejle og Aarhus Knap 200 veluddannede

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

Vejledning til revisoreksamen for statsautoriserede revisorer

Vejledning til revisoreksamen for statsautoriserede revisorer REVISORKOMMISSIONEN Maj 2014 Vejledning til revisoreksamen for statsautoriserede revisorer Generelt I henhold til 1 i Erhvervsstyrelsens bekendtgørelse nr. 1408 af 11. december 2013 om revisoreksamen for

Læs mere

COACHUDDANNELSE LEDERNES STYRK DIT LEDERSKAB OG DIN EVNE TIL AT OPBYGGE STÆRKE RELATIONER

COACHUDDANNELSE LEDERNES STYRK DIT LEDERSKAB OG DIN EVNE TIL AT OPBYGGE STÆRKE RELATIONER LEDERNES COACHUDDANNELSE STYRK DIT LEDERSKAB OG DIN EVNE TIL AT OPBYGGE STÆRKE RELATIONER SKAB STØRRE MOTIVATION OG BEDRE PRÆSTATIONER BLANDT MEDARBEJDERE FÅ EN INTERNATIONALT GODKENDT COACHUDDANNELSE

Læs mere

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse...

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse... Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning............................................... 1 Den uafhængige revisor påtegning................................... 2-3 Ledelsesberetningen..............................................

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. august 2008 har Revisortilsynet klaget over J. Revision v/ Jan Rasmussen og registreret revisor Jan Rasmussen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. august 2008 har Revisortilsynet klaget over J. Revision v/ Jan Rasmussen og registreret revisor Jan Rasmussen. Den 19. april 2010 blev der i sag nr. 61/2008-R Revisortilsynet mod J. Revision v/ Jan Rasmussen CVR-nr. 21 17 24 48 og registreret revisor Jan Rasmussen afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse

Læs mere

revisorer Udgivelser fra karnov Group for Juli - december 2014 Flere af titlerne fås også i en onlineversion. Se efter markeringen

revisorer Udgivelser fra karnov Group for Juli - december 2014 Flere af titlerne fås også i en onlineversion. Se efter markeringen Udgivelser fra karnov Group for revisorer Juli - december 2014 Flere af titlerne fås også i en onlineversion. Se efter markeringen karnov group denmark A/S Sankt Petri Passage 5 1165 KØBENHAVN K T: 33

Læs mere

Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. København, den 26. marts 2009

Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. København, den 26. marts 2009 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. København, den 26. marts 2009 Forårspakke 2.0 Udkast til lovforslag der skal udmønte aftalen Dansk Aktionærforening, der repræsenterer private

Læs mere

Selvevaluering. Spørgsmål og svar

Selvevaluering. Spørgsmål og svar Selvevaluering Spørgsmål og svar I forbindelse med udstedelse af Bekendtgørelse om selvevaluering af overholdelse af kapitel 4 og 4 b i lov om varmeforsyning (Selvevalueringsbekendtgørelsen) har Energitilsynet

Læs mere

Vil du være blandt verdens bedste ledere og teamcoaches?

Vil du være blandt verdens bedste ledere og teamcoaches? Det, der ligger før os, og det, der ligger efter os, er for intet at regne mod det, der ligger inden i os. - Oliver Wendell Holmes Vil du være blandt verdens bedste ledere og teamcoaches? Så er Mindjuice

Læs mere

kendelse: Ved skrivelse af 8. april 2014 har SKAT indbragt registreret revisor Johnny Per Karleby for Revisornævnet.

kendelse: Ved skrivelse af 8. april 2014 har SKAT indbragt registreret revisor Johnny Per Karleby for Revisornævnet. Den 4. december 2014 blev der i sag nr. 32/2014 SKAT mod Registreret revisor Johnny Per Karleby afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 8. april 2014 har SKAT indbragt registreret revisor Johnny Per

Læs mere

Undtaget er også låntagning og opnåelse af kredit, når dette opstår som et led i almindelig samhandel mellem et selskab, og dets hovedaktionær.

Undtaget er også låntagning og opnåelse af kredit, når dette opstår som et led i almindelig samhandel mellem et selskab, og dets hovedaktionær. RSM plus er Danmarks 7. største revisions- og rådgivningsvirksomhed med egen IT- og skatteafdeling. RSM plus beskæftiger mere end 200 medarbejdere fordelt på 8 kontorer, og er et selvstændigt medlem af

Læs mere

6.2.1 Som følge af ny terminologi i selskabsloven mv. ændres følgende ord og begreber i vedtægterne

6.2.1 Som følge af ny terminologi i selskabsloven mv. ændres følgende ord og begreber i vedtægterne Emne: Ordinær Generalforsamling Indkalder: Tid: Torsdag, den 29. april 2010 Indk.dato: Sted: Toftegårdsvej 4, 8370 Hadsten Rev: 03-05-2010 År 2010, den 29. april, afholdtes Ordinær Generalforsamling i

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

K e n d e l s e: Den 23. april 2010 blev der i. sag nr. 56/2008-S. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. mod

K e n d e l s e: Den 23. april 2010 blev der i. sag nr. 56/2008-S. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. mod Den 23. april 2010 blev der i sag nr. 56/2008-S Erhvervs- og Selskabsstyrelsen mod statsautoriseret revisor Jens Lars Riise og statsautoriseret revisor Peter Wilhelm Øckenholt Larsen afsagt sålydende K

Læs mere

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder VEDTÆGTER for DANSK LIVE - Interesseorganisation for festivaler og spillesteder Vedtaget på generalforsamlinger i Festivaldanmark.dk og [spillesteder dk] d. 29.4.2011 Revideret på generalforsamlinger i

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport 1. juli - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den /. Carsten Iversen

Læs mere

Årsrapport 2013-14. Skovdyrkerforeningen Nord-Østjylland a.m.b.a. Marsvej 3, Paderup 8660 Randers SØ Denmark CVR-nr. 35 50 41 17

Årsrapport 2013-14. Skovdyrkerforeningen Nord-Østjylland a.m.b.a. Marsvej 3, Paderup 8660 Randers SØ Denmark CVR-nr. 35 50 41 17 Årsrapport 2013-14 a.m.b.a. Marsvej 3, Paderup 8660 Randers SØ Denmark CVR-nr. 35 50 41 17 Tel. +45 86 44 73 17 Fax +45 86 44 81 87 sno@skovdyrkerne.dk www.skovdyrkerne.dk/sno Til medlemmer i Skovdyrkerforeningen

Læs mere

INSTRUKTØR UDDANNELSE. i meditation, mindfulness og anerkendende metode ved Henning Daverne

INSTRUKTØR UDDANNELSE. i meditation, mindfulness og anerkendende metode ved Henning Daverne INSTRUKTØR UDDANNELSE i meditation, mindfulness og anerkendende metode ved Henning Daverne GENERELT Hvem bør deltage? Denne uddannelse henvender sig til dig, der ønsker at styrke dine personlige og professionelle

Læs mere