Tag på kursus med Skat & Råd i 2014/15

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tag på kursus med Skat & Råd i 2014/15"

Transkript

1 1

2 Tag på kursus med Skat & Råd i 2014/15 Velkommen: Vores kurser i denne sæson vil være præget af de reformer som Folketinget har vedtaget på flere relevante områder. Der er dog andet end vedtagne reformer og i det efterfølgende vil I også kunne se og tilmelde jer de kurser vi udbyder indenfor regnskab, revision og jura mv. Et godt grundlag for vedligeholdelse af jeres viden indenfor de væsentlige områder. Andelsboligforeninger kommer mere og mere i fokus og vi er glade for igen i år at kunne præsentere et heldagskursus på dette område som både henvender sig til revisorer samt andre der arbejder med andelsboligforeninger, herunder ikke mindst dem, der arbejder med regnskab i andelsboligforeningerne. Generelt er kursernes indhold og undervisere målrettet godkendte revisorer, så undervisningen kan tælle med i de obligatoriske efteruddannelsestimer. Efteruddannelse: 2014 er tredje år i den 3 årige periode for obligatorisk efteruddannelse som alle registrerede revisorer er underlagt. alle halvdagskurser giver 4 timers efteruddannelsestimer. alle heldagskurser giver 8 timers efteruddannelsestimer. Frokost: Alle heldagskurser inkluderer frokost, og der betales ikke for frokost, hvis man deltager i to halvdagskurser samme dag. Generelt om kurserne: Alle kurser Aktuel Skat undtaget - afholdes på Kolle Kolle, Frederiksborgvej 105, 3500 Værløse. Aktuel Skat (26/1-2015) afholdes på Scandic Glostrup, Roskildevej 550, 2605 Brøndby. Der vil blive serveret frugt på alle kurser. Om formiddagen serveres kaffe/te og rundstykker fra kl Om eftermiddagen serveres kage, kaffe og isvand. Alle kurser er kompetencegivende i forhold til de krav som stilles fra FSR og der udstedes behørigt kursusbevis til alle deltagere på kurserne. Tilmelding sker ved at sende en mail til med navn, firma, adresse samt adresse på deltageren. Større firmaer bedes fremsende samlede lister med alle tilmeldinger. Se også gerne vores hjemmeside 2

3 Kursusoversigt Dato Tid Emne: Målgruppe Udd. Skat Rev. Regn Familie- og arveret Carsten Bo Nielsen Erfarne revisormedarbejdere Generationsskifte Ole Aagesen Erfarne revisormedarbejdere Udvidet gennemgang Jesper Steensbjerre, BDO Erfarne revisormedarbejdere Klasse A-regnskaber for bogholdere Bjarne Aalbæk Bogholdere og revisorer 2 6 og revisorer Revisors selskabslov Bjarne Aalbæk Erfarne revisormedarbejdere Hovedaktionærdispositioner Lars Jacobsen, BDO Erfarne revisormedarbejdere Aktuel Moms Søren Engers Pedersen Alle Moms for bogholdere Søren Engers Pedersen Bogholdere, revisortrainees m.v Finansielle instrumenter Jesper Nielsen Erfarne revisormedarbejdere Tal samme sprog som financier Jesper Nielsen Erfarne revisormedarbejdere Effektiv kommunikation Steen Jensen/Tim Madsen Alle Undgå stress Ivan/Charlotte Fruergaard Alle få ro og balance i hverdagen Aktuelt regnskab, Iben Larsen, BDO Erfarne revisormedarbejdere 4 4 revision og erklæringer Andelsboliger Hanne Sandersen Erfarne revisormedarbejdere Sæson Kickoff Bjarne Aalbæk Revisorer, advokater Aktuel Skat for alle Anders Lützhøft og Alle 8 Thorbjørn Helmo Madsen 3

4 Virksomhedsejerens familie- og arveret & konkurskarantæne og andre følger af konkurs - Rådgivning af klienter i økonomisk krise De fleste mindre og mellemstore erhvervsvirksomheder har deres revisor som primære og faste rådgiver, mens man ofte kun kontakter advokat, når skaden er sket. Ved indgåelse af ejeraftaler er det relevant at overveje særeje for virksomhedsejere. Der er flere forskellige former for særeje, og særeje kan også være relevant for ene-ejede virksomheder. Nogle gange indtræder generationsskiftet tidligere end planlagt, hvilket kan bringe virksomhedens overlevelse i fare. Revisor bør kunne identificere arvemæssige risici for klienterne og deres ejerkreds og, at der er løsningsmuligheder. Arveloven fra 2007 adskiller sig på mange punkter fra den tidligere arvelov. Reglerne om konkurskarantæne er trådt i kraft for konkursboer med dekret efter den 1. januar Reglerne er relevant for revisors rådgivning af ledelsen af virksomheder, som er i økonomiske vanskeligheder. Dydens smalle vej er blevet snævre, og det har nye og skærpede konsekvenser at træde ved siden af. Reglerne gælder ikke kun konkursryttere, men også personer, som for første gang i deres liv indblandes i en konkurs. Det kan begrænse muligheder for rekonstruktion ved etablering af et nyt selskab med frisk kapital. Kurset præsenterer også andre konsekvenser af uansvarlig ledelse op mod en konkurs, navnlig erstatningsansvar og omstødelse. Indhold: Grundlæggende ægtefælleformueret, de forskellige former for særeje Ejeraftaler, familieretlige løsningsmodeller Præsentation af den nye arvelov og dens hovedformål Slægtens arveret og tvangsarv Ægtefællens arveret Ugifte samlevendes arvemæssige stilling Testamenter Den kriseramte virksomhed et minefyldt farvand for ledelse og revisor Erstatningsansvar for ledelsen og omstødelse samt strafansvar Præsentation af konkurskarantæne Persongalleriet, de omfattede virksomheder og personer Ansvarsgrundlaget groft uforsvarlig forretningsførelse. Konkurskarantænens tidsmæssige udstrækning Retsvirkninger af konkurskarantæne, herunder betydningen for erstatnings- og straffesager Strafansvar og personlig hæftelse ved overtrædelse af konkurskarantæne Sagsbehandlingen ved skifteretten, håndhævelse, registrering, offentlighed Torsdag den Kl Erfarne revisormedarbejdere Advokat Carsten Bo Nielsen har i mange år skrevet testamenter og behandlet dødsboer. Har arbejdet i Justitsministeriet med sager om grænseoverskridende dødsboer og ved domstolene, bl.a. som notar og som skiftedommer med dødsboer. Revision og erklæringer 4 timer Regnskab og økonomi 4 timer 4

5 Generationsskifte selskaber og personlige virksomheder Få overblik over virksomhedsoverdragelse med succession (udskudt skat), passivposter/udskudt skat, pengetanksreglen samt beregning af passivposter og udskudt skat. Kurset vil give dig overblik over de regler, som regulerer udfordringerne ved overdragelse af virksomheder med skattemæssig succession og du vil kunne beregne gevinster og udskudt skat ved virksomhedsoverdragelse. Revisorer med kendskab til skatteret, som har brug for overblik og detaljer om de komplicerede skatteretlige udfordringer, der kommer i spil ved generationsskifte. Indhold En gennemgang af mulighederne ved virksomhedsoverdragelse, generelt, i levende live samt ved død. Følgende emner bliver gennemgået: Subjektive og objektive betingelser Definitioner og afgrænsninger Principper og metoder Værdiansættelse, herunder cirkulæret fra 1982 Beregning af formueskattekursen på unoterede aktier/anparter Finansiering med løbende ydelser Overdragelse med succession, herunder pengetanksreglen Succession for ægtefælle, samlever, familie, medarbejdere, arvinger og legatarer Personlige virksomheder Andele i personselskaber (I/S, K/S og P/S) Virksomhedsordningen (konto for opsparet overskud) Virksomheder i aktie- og anpartsselskaber Aktier/anparter i en koncern (Holding) Finansiering af overdragelsessummer, herunder udskudt skat og løbende ydelser Beregning af udskudt skat og passivposter Dødsbosuccession Undervisningsform: Forelæsning, diskussion og gennemgang af kompendium, der efterfølgende kan anvendes i det daglige arbejde. Onsdag den Kl , morgenmad fra 8.30 Ole Aagesen, Tax Partner i Revitax A/S og lektor i skatteret på CBS Handelshøjskolen. Direkte og indirekte skatter 8 timer 5

6 Udvidet gennemgang Kursusindhold Kurset vil omhandle følgende: Med udgangspunkt i FSR s vejledning omkring udvidet gennemgang vil reglerne blive gennemgået. Gennemgangen vil blive struktureret således, at gennemgangen følger opgaveprocessen: Kunde/opgaveaccept Planlægning Udførelse Konklusion Rapportering Under den teoretiske gennemgang vil seneste udvikling af praksis blive gennemgået, herunder vil der i gennemgangen være cases og dilemmaspørgsmål. Mandag den Kl Erfarne revisormedarbejdere Jesper Steensbjerre er statsautoriseret revisor og partner på BDO s kontor i Kolding. Til daglig er han beskæftiget med revision og rådgivning af små og mellemstore virksomheder. Jesper Steensbjerre har deltaget i udviklingen af undervisningsmaterialerne til revisorakademiet, samt BDO s interne undervisningsprogram. Revision og erklæringer 8 timer 6

7 Klasse A-regnskaber for bogholdere og revisorer Klasse A regnskaber har ikke haft det store fokus de senere år. Men der er regler, også for ikke-godkendte revisorer, som står for en ganske stor del af markedet. Har du styr på opstillingsreglerne? Mål Efter kurset har du overblik over regnskab for klasse A. Overblik over dokumentationskrav til kvalitetsstyringen. Regnskabsmæssig begrebsramme. Hvad er det og hvorfor er det vigtigt? Vi ser eksempler. Torsdag den Kl Kursusindhold: Vi gennemgår bl.a. Skal regnskabet overholde årsregnskabsloven? Hvad er der ellers af muligheder? Principper og grundlæggende krav for klasse A. Årsrapportens omfang. Hvad der sker som minimum være? Specifikke krav til regnskabet. Pantsætninger og eventualforpligtelser. Poster og oplysninger som særskilt skal oplyses i klasse A regnskaber. Når indehaver trækker private udgifter fra. Krav til oplysninger om virksomhedsskatteordningen og kapitalafkastordningen. Erklæringsmuligheder i klasse A. Undervisningsform En kombination af indlæg og diskussioner. Kursusdeltagere inddrages i debat. Forudsætninger Du udarbejder årsrapporter for personligt ejede virksomheder. Alle Bjarne Aalbæk er registreret revisor, og en meget anvendt underviser i revisorverdenen. Bjarne eksaminerer de nye revisorer og har desuden en fortid i DREFO sekretariatet. Bjarne leder endvidere Faglig Afdeling a/s. Efteruddann else godkendte revisorer Revision og erklæringer 2 timer Regnskab og økonomi 6 timer 7

8 Revisors selskabslov Har du overblikket over dine pligter i forbindelse med selskabsloven? Og rådgiver du dine kunder om de mange muligheder selskabsloven giver? Loven er ændret i 2014 og forventes også ændret i Vi fik ny selskabslov i 3 faser som trådte i kraft delvist i 2010 og delvist i 2011 (enkelte dele er ikke trådt i kraft endnu). Men hvordan påvirker det revisors hverdag? Dette kursus er ikke en udtømmende gennemgang af selskabsloven. Vi gennemgår de forhold som er relevant for revisorer og revisors hverdag, og byder på et overblik over risici og muligheder. Målgruppe Godkendte revisorer og ledende medarbejdere med stor regnskabserfaring. Mål Efter kurset har du overblik over selskabslovens krav til revisors arbejde og handlinger. Kursusindhold: Dagen lægger hovedvægten på kravene til revisors handlinger og arbejde med selskabsloven. Vi gennemgår bl.a.: Mulighed for at undlade vurderingsberetning. Mulighed for delvis indbetaling af selskabskapital. Mulighed for at købe egne kapitalandele, også i ApS. Mulighed for udlån og sikkerhedsstillelse til selvfinansiering. Ledelsens pligter til formalia og revisors kontrolpligt. Opdaterede pligter ved tabt kapital. Principper for vedtægter contra ejeraftaler. Hvornår kan ledelsen straffes (krav om supplerende oplysninger)? Krav ved revisorskifte. Arbejde ved vurderingsberetninger og åbningsbalancer. Generalforsamling, indkaldelse, obligatoriske punkter og referatet. Anmeldelsesfrister og hvad hvis de ikke overholdes? Kan revisor være dirigent? Ulovlige lån og udlån mellem selskaber. Undervisningsform: Undervisningen sker som en kombination af indlæg og diskussioner. Kursusdeltagerne inddrages i debat. Onsdag den Kl Forudsætninger: Du udarbejder årsrapporter og rådgiver kunder. Bjarne Aalbæk er registreret revisor, og en meget anvendt underviser i revisorverdenen. Bjarne eksaminerer de nye revisorer og har desuden en fortid i DREFO sekretariatet. Bjarne leder endvidere Faglig Afdeling a/s. Regnskab og økonomi 8 timer 8

9 Hovedaktionærdispositioner Kurset supplerer den almindelige regelgennemgang med den meget vigtige praksis på området som i et betydeligt omfang er præget af utrykte ikke offentliggjorte afgørelser. Indsigt i ikke offentliggjorte afgørelser fra SKAT kan være af afgørende betydning i den skattemæssige rådgivning om hovedaktionærforhold eller i en eventuel tvist med SKAT. Kursets hovedindhold: Værdiansættelse af ejendomme og andre formueaktiver ved interne overdragelser - muligheder og faldgruber Mulighederne for at fortryde en hovedaktionærdisposition så man undgår en utilsigtet beskatning. Fristreglerne for hovedaktionærdispositioner De nye aktionærlåneregler - nyeste praksis Personalegoder, bilordning, fribolig mv. - særligt fokusområde fra SKAT samt nyeste praksis på området Maskeret udlodning - nyeste praksis Fraflytning til udlandet - muligheder og faldgruber Tirsdag den Kl Revisorer, advokater, bankrådgivere og andre som rådgiver om hovedaktionærforhold. Det forudsættes at deltager har en grundlæggende skatteretlig indsigt. Lars Jacobsen, seniorskattekonsulent hos BDO Direkte og indirekte skatter 8 timer 9

10 Aktuel Moms Kurset fokuserer på de mange ændringer, som momsloven er undergået i løbet af det seneste år. Herudover gennemgås enkeltafgørelser/enkeltområder, som har betydning for mange virksomheder. Kursusindhold Dansk moms Omvendt betalingspligt o Mobiltelefoner, bærbare computere mv. Hvilke produkter er omfattet, hvordan skal sælger og køber forholde sig, afgrænsningsproblemer mv. Immaterielle ydelser omfattet af investeringsgodereglerne pr. 1. juli 2014 Fast ejendom opdatering på seneste ændringer i praksis, gennemgang af væsentlige enkeltafgørelser Fradragsret dokumentation o Fejlagtigt faktureret moms o Mangelfuldt fakturagrundlag Udvalgte enkeltafgørelser, herunder o Betalingskortgebyrer Depotleje/møbelopbevaring International moms Overblik Salg af elektroniske ydelser ændrede regler pr. 1. januar 2015 Reverse charge ved køb o SKAT har gennemført en række kontroller, som har afsløret mange fejl Udvalgte enkeltafgørelser Afgifter Orientering og satser, væsentlige nyheder mv. Torsdag den Kl Alle Søren Engers er kendt af de fleste der beskæftiger sig med regnskab, skat og moms. Efter en del år i bl.a. BDO og Ernst & Young er Søren i dag tilknyttet Timetax, Skat & Råd m.fl. Efteruddannelse godkendte revisorer Direkte og indirekte skatter 4 timer 10

11 Moms for bogholdere Kurset indeholder en gennemgang af momslovens væsentligste områder med fokus på problemområder og væsentlige ændringer. Kursusindhold Salgsmoms o Registreringspligt mv. o Omvendt betalingspligt, mobiltelefoner, bærbare computere mv. o Momslovens fritagelsesbestemmelser med fokus på kursusvirksomhed og sundhedsområdet o Håndtering af udlægsreglerne Købsmoms o Bespisning i egne lokaler o Bespisning ude i byen o Personaleomkostninger o Kørsel orientering o Delvis fradragsret case o Investeringsgoder ændring pr. 1. juli 2014 o International handel o Køb og salg af varer o Køb og salg af ydelser o Tilbagesøgning af moms o Elektroniske ydelser nye regler pr. 1 januar 2015 Energiafgifter o o Satser overblik Væsentlige ændringer Torsdag den Kl Bogholdere, revisortrainees mv. Søren Engers er kendt af de fleste der beskæftiger sig med regnskab, skat og moms. Efter en del år i bl.a. BDO og Ernst & Young er Søren i dag tilknyttet Timetax, Skat & Råd m.fl. Direkte og indirekte skatter 4 timer 11

12 Finansielle instrumenter I forbindelse med drøftelser med pengeinstitut og kunde dukker nogle gange begreber som finansielle instrumenter op i samtalens løb. Begrebet kan dække over en flerhed af finansieringsretlige tiltag med formål som risikominimering, sikkerhed for finansiering, profitmaksimering, budgetsikkerhed mv. Mange af disse begreber lyder alt andet lige meget lovende og udmærket men der er ikke altid kun fordele ved anvendelse af såkaldte finansielle instrumenter. Kurset vil således forsøge at afdække dels betydning, indhold og risici ved traditionelle finansielle instrumenter såsom bl.a. terminskontrakter, options og futures samt Swap. Kurset vil derudover kort berøre andre tiltag/erklæringer samt lånevilkår som nogen også opfatter som en slags finansielle instrumenter. Kurset vil yderligere tage sit udgangspunkt i revisors stilling som enten revisor eller rådgiver og denne særlige position, med risiko for ansvar. Formål Formålet med kurset er at give en forståelse af type/indhold karakteristika samt fordele og ulemper ved dels traditionelle finansielle instrumenter og dels begreber i periferien af finansielle instrumenter. Yderligere en kobling til rådgivers/revisors evt. ansvar. Vi behandler bl.a. følgende: Hvorfor er begreberne relevante for revisor/rådgiver (bl.a. risiko for erstatningsansvar). Sammenhæng til bl.a. going concern og anden lovgivning Rolle som rådgiver Begrebsdefinitioner Indhold Fordele / ulemper ved anvendelse Aftaler Andre typer af erklæringer Mandag den Kl Erfarne revisormedarbejdere Jesper Nielsen, Legal Learning ApS, cand.jur 1983, advokat Bl.a. ekstern lektor siden 1988 på Københavns Universitet og Copenhagen Business School, forfatter og medforfatter til diverse bøger og artikler. Efteruddannelse godkendte revisor: Revision og erklæringer 2 timer Regnskab og økonomi 2 timer 12

13 Tal samme sprog som financier De fleste virksomheder har brug for udefrakommende finansiering. I den forbindelse er det vigtigt at forstå pengeinstituttets tankegang og hvilke konsekvenser bankens tanker kan få. Kurset tager således udgangspunkt i, at banken ved kreditgivning har to væsentlige interesser (udover selv at tjene penge) nemlig hvorvidt kunden er kreditværdig (bankens tro på kundens evne og vilje til tilbagebetaling), samt om banken evt. kan opnå sikkerhed for sin långivning. Formål Formålet med kurset er at bedre forstå dels bankens måde at tænke på og dels bankens sprog og ønsker og konsekvenser af dette, og således lette kommunikationen og dermed give mulighed for at handle proaktivt med henblik på at din kunde er den der får finansiering på et velafvejet grundlag. Kurset vil bl.a. indeholde følgende emner: tilbagetrædelseserklæringer, ansvar /ansvarsgennembrud, identifikation mv. Kundepræsentation Personelle sikkerheder (kaution/garanti og alternativer/vilkår hertil der måske for kunden er bedre og måske kan accepteres af banken) Sikkerhed via selskabs /koncerndannelse Erklæringsfinansiering Værdipapirhandelslovens slutafregningsbestemmelser Diverse pantereglers betydning og særlige faldgruber Leasing samt sale & lease back Andre emner kortfattet eks. kreditkøb, forfeiting og confirming. Onsdag den Kl Erfarne revisormedarbejdere Jesper Nielsen, Legal Learning ApS, cand.jur 1983, advokat Bl.a. ekstern lektor siden 1988 på Københavns Universitet og Copenhagen Business School, forfatter og medforfatter til diverse bøger og artikler. Revision og erklæringer 4 timer Regnskab og økonomi 4 timer Kundetyper og karakteristika herunder kapital/personlig selskab, 13

14 Effektiv kommunikation Målet Målet med kurset er at give dig den værktøjskasse du har brug for, for at kunne yde en effektiv og coachende kommunikation i dit daglige lederskab eller arbejde med udvikling. Kursusindhold Formålet med forløbet er at kvalificere, inspirere og dygtiggøre den enkelte deltager til at blive endnu bedre til at lytte og kommunikere - samt at kunne praktisere coachende kommunikation i det daglige arbejde. Undervisningsform Teori og praktiske øvelser Vi gennemgår bl.a. Grundviden og færdigheder i kommunikation, metode og praksis. Træning i coach fokuseret kommunikation i praksis. Hvordan du bliver bevidst om egne foretrukne kommunikations- og tankemønstre. Indsigt i hvornår effektiv og coachende kommunikation er hensigtsmæssig og velegnet og hvornår det er uhensigtsmæssigt. Indsigt i hvordan effektiv kommunikation, kan bruges til at skabe motivation og fremdrift, hos de mennesker der arbejdes med. Steen Georg Jensen har en pædagogisk / terapeutisk baggrund, og arbejdede før opstarten af Team Consult indenfor behandlingssektoren, detailbranchen og i forsvaret som befalingsmand." Opsætning af personlige og faglige mål for egen udvikling i brugen af effektiv kommunikation. Underviser(e): Onsdag den Kl Tim Bak Madsen er uddannet pædagog og har der udover en psykologisk/terapeutisk uddannelse fra Sverige samt en NLP master fra NLP instituttet. Desuden er han autoriseret i en række psykologiske test systemer. Alle Ingen 14

15 Undgå stress få ro og balance i hverdagen Kender du det, at du er et andet sted i tankerne, end dér, hvor du fysisk befinder dig? Tag kampen op med kapløb mod tiden, lange to-do lister, dårlig samvittighed og konstante afbrydelser, der fjerner dit fokus fra dét du ønsker at nå. Lad dig inspirere af konceptet Mindfulness én af hvor tids mest kraftfulde teknikker, specielt designet til at øge din præstationsevne, bevare koncentrationen og vigtigst af alt forebygge stress og derved styrke arbejds- og livsglæden. Undervisningsform Der veksles mellem teori og praktiske øvelser. Kursusindhold Vi guider dig til hvordan du med lette øvelser kan bremse op og skabe de vigtige lufthuller i hverdagen, der giver dig sunde tanker, fred og overskud til dine arbejdsopgaver. Som hjælper dig til et godt ståsted i forhold til dit samarbejde med andre. Det handler også om at blive klog på hvordan man kan skabe god balance i sit liv, for her igennem at sikre glæde og tilfredshed i livet. Tirsdag den Kl Alle Underviser(e): Ivan og Charlotte Fruergaard har begge en lang erfaring i kompetenceudvikling af ledere og medarbejdere. De sidste 16 år har de undervist i kommunikation, personlig effektivitet, nærvær, personlig gennemslagskraft, coaching, mindfulness og Yoga m.m. Ingen 15

16 Aktuelt regnskab, revision og erklæringer Hvad er der kommet af nye standarder, og hvad skal du have fokus på ved erklæringer både revision og andre erklæringer? Der er stor fokus på revisors arbejde, herunder ikke mindst kvaliteten af det. Dette ses blandt andet i forbindelse med afgørelserne i revisornævnet samt de bødestørrelser, der nogle gange følger med. Senest er der givet store bøder i forbindelse med manglende CSR oplysninger i ledelsesberetningen, der ikke engang er underlagt revision. Hvad skal vi som revisorer være opmærksomme på, og hvad er fokus lige nu? Mål Efter kurset har du overblik over fokusområderne indenfor revision og regnskab lige nu samt en opdatering på nye ting i standarderne. Kursusindhold Vi gennemgår bl.a.: Påtegninger Fokusområder indenfor revision Revision vs. udvidet gennemgang og assistance Regnskabskrav indenfor klasse B- selskaber Undervisningsform En kombination af indlæg og diskussioner. Kursusdeltagere inddrages i debat. Mandag den Kl Der er morgenmad fra 8.30 Godkendte revisorer samt deres ledende medarbejdere. Iben Larsen har 10 års erfaring som revisor. Hun blev statsautoriseret i 2012 og har i starten af hendes karriere arbejdet med større selskaber, herunder børsnoterede. De sidste 7 år har hun primært arbejdet med små og mellemstore virksomheder, herunder hovedaktionærselskaber. Iben Larsen har undervist i både interne og eksterne sammenhænge de sidste 5 år indenfor revision, regnskab og erklæringer. Regnskab 4 timer Revision 4 timer 16

17 Andelsboligforeninger, regnskab, revision og skat Kurset vil tage udgangspunkt i de sidste nye og aktuelle emner indenfor følgende: Seneste domspraksis Seneste lovgivning Nøgletals bekendtgørelsen Regnskabsvejledningen Andelsværdi Skattemæssige forhold Revision Nødlidende andelsboligforeninger Torsdag den Kl Erfarne revisormedarbejdere Hanne Sandersen har speciale i andelsboligforeninger og er en meget anvendt underviser indenfor området. Hanne har egentlig lagt det meste undervisning på hylden, men vi har helt ekstraordinært fået hende på andre tanker. Revision og erklæringer Regnskab og økonomi Direkte og indirekte skatter 2 timer 4 timer 2 timer 17

18 Sæson Kickoff Dette kursus er for dig der i forvejen føler dig rigtig godt klædt på alle områder. Vi ajourfører dig på én dag med de væsentligste nyheder indenfor regnskab, revision, skat, moms, selskabsret, erklæring, og revisorloven. De regler som revisor arbejder efter i dagligdagen ændres konstant, og det kan være en stor udfordring at holde styr på alle nyheder, især når hverdagen bliver travl i statussæsonen. Vi gennemgår alle revisors områder i hovedtræk, hvad du skal huske på når højsæsonen for alvor slår igennem. Kurset placeres optimalt i starten af sæsonen, hvor godkendte revisorer og medarbejdere har brug for en reminder på, hvad der er vigtigt lige nu. Målgruppe Målgruppen er revisorer der udarbejder årsrapporter, reviderer, rådgiver og beregner skat og moms. Mål Kursusindhold Dagen er et kursus præget af debat med hovedvægten på de væsentligste ændringer til de regler som revisorer anvender i dagligdagen. Vi gennemgår bl.a.: Nyheder i regnskabsreglerne de seneste par år. Der forventes udkast til en ny årsregnskabsloven i Oversigt over nyheder i skatteretten. Overfladisk overblik over nyheder i moms. Nyheder inden for selskabsret. Nyheder i revisorlovgivningen, fx EU direktiv, kvalitetskontrol uddannelse, mv. Undervisningsform: Undervisningen sker som en kombination af indlæg og diskussioner. Kursusdeltagernes inddrages i debat. Forudsætninger Overblik over revision, regnskab og skat. Mandag den Kl Revisorer, advokater Bjarne Aalbæk er registreret revisor, og en meget anvendt underviser i revisorverdenen. Bjarne eksaminerer de nye revisorer og har desuden en fortid i DREFO sekretariatet. Bjarne leder endvidere Faglig Afdeling a/s. Revision og erklæringer 2 timer Regnskab og økonomi Direkte og indirekte skatter 4 timer 2 timer Efter kurset har du overblik over de væsentligste ændringer til regnskabsreglerne, revisionsreglerne, revisorloven, skattereglerne og moms i hovedtræk. 18

19 Aktuel Skat - for alle Kursusindhold Årets Aktuel Skat vil særligt fokusere på de nye regler fra regeringens Vækstpakke 2014, og herunder: Erhvervsbeskatningsudvalgets aktiviteter f.eks. beskatningen af kapitalindkomst og en ny såkaldt hovedaktionærmodel Nye skatteinitiativer for små virksomheder og herunder lempelse af administrative omkostninger i alt 11 nye initiativer Danmark helt ud af krisen 89 initiativer til styrkelse af virksomhedernes konkurrenceevne m.v. Nyt investeringsfradrag samt sænkning af udbytteskatten Dertil kommer de lovforslag, der fremsættes i efteråret 2014 uden hensyntagen til Vækstpakke 2014, herunder: Ændring af behandlingen af private renter i virksomhedsordningen (allerede fremsat til vedtagelse september 2014) Andet som i skrivende stund ikke er kendt Fra forårets love vil vi særligt fokusere på: Fremrykkede skatte- og afgiftslempelser Exitskat Selskabers registrering af fremførselsberettigede underskud Ændringer på afgiftsområdet Mere overordnet ser vi på: SKATS kontrolarbejde Skattekontrolloven til eftersyn samt SKATs kontrolarbejde og retssikkerheden SKATs aktivitetsplan 2014 Pensionskommission nedsat til at analysere pensionssystemet m.v. Og så er der naturligvis: Årets styresignaler og bekendtgørelser Årets afgørelser Vi tager i øvrigt nogle aktuelle emner op, hvoraf allerede nu kan nævnes: Den nye klagestruktur: Erfaringer og praksis! Ifølge SKAT er mere end 50 % af de skattefrie omdannelser forkerte. Hvor er fejlene og hvad er nyeste praksis? SKAT er blevet mere opmærksomme på handel mellem interesseforbundne parter. Praktiske eksempler gennemgås og nyeste praksis. Er der nyt om aktionærlån? Mandag den Kl Kursussted: OBS! OBS! OBS! Scandic Glostrup, Roskildevej 550, 2605 Brøndby Alle Undervisere: Anders Lützhøft, vicedirektør i SKAT og Efteruddannelse godkendte revisorer Direkte og indirekte skatter 8 timer Helmo Madsen, skatterådgiver i TimeTax 19

20 Øvrige oplysninger Kursuspriser: Halvdagskurser (uden frokost) kr. Heldagskurser kr. Aktuel Skat d. 26/ kr. Frokost v/halvdagskurser 210 kr. Alle priser er ekskl. moms. Alle heldagskurser er inkl. frokost. Det samme gælder hvor man deltager i 2 halvdagskurser på én dag. Afbud: Ved afbud tidligere end 3 uger før kurset, refunderes betalt kursusafgift med fradrag af gebyr på kr Ved afbud indenfor 3 uger før kurset vil der ikke ske refusion af betalt kursusafgift. Efteruddannelse: Fra og med 2009 skal alle godkendte revisorer gennemføre mindst 120 timers obligatorisk efteruddannelse over en periode på 3 år. Perioden på de 3 år løber fra 1. januar 2012 til 31. december Fordeling af timer: Mindst 60 timer heraf skal være indenfor regnskab, revision og skat: 1. Mindst 24 timer revision og erklæringer 2. Mindst 24 timer retlige krav og standarder (regnskab og økonomi) 3. Mindst 12 timer direkte og indirekte skatter For de øvrige 60 timer er der ikke stillet krav om art, udover at det skal have en vis relevans til og sammenhæng med ovenstående. Med den foretagne justering af kursernes afvikling opnås at alle heldagskurser tæller for 8 timer og alle halvdagskurser tæller for 4 timer. En godkendt revisor vil således kunne opfylde efteruddannelseskravet på de 120 timer ved at deltage i, hvad der svarer til 15 heldagskurser. Kursusmateriale: Alt kursusmateriale fremsendes til deltagerne pr. mail inden kursets start. Kursusmateriale leveres enten i PDF eller i Powerpoint format. Vi har indskærpet overfor vores undervisere at alt kursusmateriale bør forsynes med sideantal og indholdsfortegnelser, med henblik på at gøre materialet mere tilgængeligt såvel på selve kurset som efterfølgende. Kursusevaluering: Der uddeles evalueringsskemaer på alle kurser som bedes udfyldt og afleveret inden man forlader kursusstedet. Kursussteder: Alle kurser afholdes på Kolle Kolle, Frederiksborgvej 105, 3500 Værløse med undtagelse af Aktuel Skat 26/1-2015, der afholdes på Scandic Glostrup, Roskildevej 550, 2605 Brøndby. Tilmelding: Man tilmelder sig ved at sende en mail til med navn, firma, adresse samt adresse på deltageren. Tilmeld meget gerne flere deltagere samtidig. 20

Tag på kursus med Skat & Råd i 2012/13

Tag på kursus med Skat & Råd i 2012/13 1 Tag på kursus med Skat & Råd i 2012/13 Velkommen: Vores kurser i denne sæson vil naturligvis være præget af den skattereform som regeringen netop har fremlagt i en helt overordnet form. Vi forventer

Læs mere

SKATTE- OG MOMSRÅDGIVNING

SKATTE- OG MOMSRÅDGIVNING SKATTE- OG MOMSRÅDGIVNING kursuskatalog 2013 Rabat ved tilmelding inden 1. juli 2013, se side 2 Indhold Revitax er et specialfirma i skatterådgivning, der primært har revisionsfirmaer som målgruppe. Vi

Læs mere

EFTER UDDAN. NELSE Kursuskatalog andet halvår 2011

EFTER UDDAN. NELSE Kursuskatalog andet halvår 2011 EFTER UDDAN NELSE Kursuskatalog andet halvår 2011 Obligatorisk efteruddannelse for godkendte revisorer Generel efteruddannelse for revisorer og bogføringsvirksomheder Et samarbejde mellem Kursuscentret

Læs mere

Danske Revisorer. Nr. 3. 37. Årgang September 2010

Danske Revisorer. Nr. 3. 37. Årgang September 2010 Danske Revisorer Nr. 3 37. Årgang September 2010 KURSER 2010 Arvelov og dødsbobeskatning Mandag den 25. Oktober 2010 Comwell, Roskilde Tirsdag den 26. Oktober 2010 Centerbakken Kursus- og konferencecenter,

Læs mere

Danske Revisorer. Nr. 2. 37. Årgang Juni 2011

Danske Revisorer. Nr. 2. 37. Årgang Juni 2011 Danske Revisorer Nr. 2 37. Årgang Juni 2011 URSER FDR Kurser 2011 Effektiv Revision Onsdag den 6. September 2011 Fredericia Messecenter, Fredericia Torsdag den 8. September 2011 Hotel Frederik d.ii, Slagelse

Læs mere

Danske Revisorer. Nr. 2. 37. Årgang Juni 2010

Danske Revisorer. Nr. 2. 37. Årgang Juni 2010 Danske Revisorer Nr. 2 37. Årgang Juni 2010 KURSER 2010 Revision af mindre virksomheder Onsdag den 8. September 2010 Comwell, Roskilde Torsdag den 9. September 2010 Centerbakken Kursus- og konferencecenter,

Læs mere

Direktion. Selskabet. Bestyrelse. Revision. Pengeinstitut

Direktion. Selskabet. Bestyrelse. Revision. Pengeinstitut Årsrapport 2010/11 Selskabet Beierholm Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Voergaardvej 2 9200 Aalborg SV Telefon: 98 18 72 00 Hjemmeside: www.beierholm.dk Regnskabsår: 01.05-30.04 CVR-nr.: 32 89

Læs mere

Generationsskifte af virksomheden Poulsen Totalentreprise ApS

Generationsskifte af virksomheden Poulsen Totalentreprise ApS Generationsskifte af virksomheden Poulsen Totalentreprise ApS Udarbejdet af: Søren Nielsen 311085-xxxx (SN) Camilla Sørensen 010887-xxxx (CAS) Vejleder: Henrik Nielsen Indholdsfortegnelse Indledning (Fælles)...

Læs mere

skat for selvstændige

skat for selvstændige Bogen om skat for selvstændige Bogen om skat for selvstændige er relevant for alle, der driver selvstændig virksomhed. Her får læseren et overblik over de grundlæggende skatteregler, beregningen af indkomstskatten

Læs mere

information NYE OG SKÆRPEDE REGLER OM BESKATNING AF AKTIONÆRLÅN Domicilejendomme optaget i regnskabet til dagsværdi It-sikkerhed på det praktiske plan

information NYE OG SKÆRPEDE REGLER OM BESKATNING AF AKTIONÆRLÅN Domicilejendomme optaget i regnskabet til dagsværdi It-sikkerhed på det praktiske plan information NYE OG SKÆRPEDE REGLER OM BESKATNING AF AKTIONÆRLÅN Domicilejendomme optaget i regnskabet til dagsværdi It-sikkerhed på det praktiske plan Skattereformen og andre vedtagne love SkatteNyt herunder

Læs mere

Skattefri virksomhedsomdannelse

Skattefri virksomhedsomdannelse Skattefri virksomhedsomdannelse Analyse af en færdig omdannet virksomhed Copenhagen Business School, HD(R) Vejleder: Henrik Kofod Dich Udarbejdet af: Limin K. Lauridsen Table of Contents 1. Indledning...

Læs mere

Danske Revisorer. Nr. 4. 37. Årgang December 2009

Danske Revisorer. Nr. 4. 37. Årgang December 2009 Danske Revisorer Nr. 4 37. Årgang December 2009 ERFAgrupper Foreningen Danske Revisorer Munkehatten 32 5220 Odense SØ Telefon 65 93 25 00 Telefax 65 93 25 08 Bestyrelse: Formand: Merete Leth Ulstrupvej

Læs mere

På vej mod egen virksomhed

På vej mod egen virksomhed På vej mod egen virksomhed Fradrag Frister Skat Registrering Regnskab Ny virksomhed med Told Skat Moms Indhold Hvornår driver du en virksomhed...6 Selvstændig eller lønmodtager...6 Erhverv eller hobby...6

Læs mere

Mere viden om regnskab, skat og moms

Mere viden om regnskab, skat og moms Mere viden om regnskab, skat og moms Skattekonsulent Martin E. Skytte Statsaut. revisor Johnny Bækholm Kerteminde, 24. februar 2015 Program Velkomst Etablering virksomhed Regnskab, herunder bogholderi

Læs mere

CBS. Selvstændigt erhvervsdrivendes beskatningsmuligheder af virksomhedens resultat

CBS. Selvstændigt erhvervsdrivendes beskatningsmuligheder af virksomhedens resultat CBS Selvstændigt erhvervsdrivendes beskatningsmuligheder af virksomhedens resultat Philip Dalsgaard Jefting Afgangsprojekt HD(R) 12. maj 2014 Indhold Indhold... 2 1 Indledning... 6 1.1 Problemformulering...

Læs mere

Hvem står på mål for årsregnskabet?

Hvem står på mål for årsregnskabet? Hvem udarbejder regnskaberne? Hvem bruger årsregnskaberne? Hvad er revisors rolle? Hvorfor revidere årsregnskabet?. Hvad er forskellen på et revideret og et ikke-revideret regnskab? Hvad er en blank påtegning?

Læs mere

KØB EN VIRKSOMHED ET INSPIRATIONSHÆFTE TIL DIG, DER OVERVEJER AT KØBE EN VIRKSOMHED

KØB EN VIRKSOMHED ET INSPIRATIONSHÆFTE TIL DIG, DER OVERVEJER AT KØBE EN VIRKSOMHED KØB EN VIRKSOMHED ET INSPIRATIONSHÆFTE TIL DIG, DER OVERVEJER AT KØBE EN VIRKSOMHED Køb en virksomhed et inspirationshæfte til dig, der overvejer at købe en virksomhed Hæftet er udviklet som en del af

Læs mere

Danske Advokaters. Etableringsguide. 8 gode råd til dig, der vil starte egen advokatvirksomhed

Danske Advokaters. Etableringsguide. 8 gode råd til dig, der vil starte egen advokatvirksomhed Danske Advokaters Etableringsguide 8 gode råd til dig, der vil starte egen advokatvirksomhed 1 2 Introduktion Antallet af advokatvirksomheder i Danmark har i mange år ligget nogenlunde stabilt på omkring

Læs mere

Kursuskatalog 2015 Dental Consult

Kursuskatalog 2015 Dental Consult 01-04-2015 Kursuskatalog 2015 Dental Consult Hos Dental Consult kan du få et løft, der styrker dine egne kompetencer og klinikken som arbejdsplads. kurser 2015 Indholdsfortegnelse 01) Dental - Lederudvikling

Læs mere

Virksomhedernes forventninger til revisor i forbindelse med besvigelser

Virksomhedernes forventninger til revisor i forbindelse med besvigelser Virksomhedernes forventninger til revisor i forbindelse med besvigelser 1 Udarbejdet af: Heidi Vinther & Jannie Mølgård Jensen Speciale, maj 2005 Cand.merc.aud-studiet, Aalborg Universitet Vejleder: Lars

Læs mere

statsautoriserede revisorer 2-2011

statsautoriserede revisorer 2-2011 statsautoriserede revisorer 2-2011 Moms ved salg af byggegrunde fra 2011 2 Ændringer i konkursloven. Nye regler om rekonstruktion og afskaffelse af betalingsstandsning 3 Hvorfor skal man oprette testamente?

Læs mere

Indholdsfortegnelsen. Bora Yilmaz Bachelorprojekt Side 2 af 56

Indholdsfortegnelsen. Bora Yilmaz Bachelorprojekt Side 2 af 56 Den offentlige myndighedd SKAT og uregelmæssigheder i moms s. Bora Yilmaz - 041090 Studienummer 50446 6. semester - Bachelorprojekt Roskilde Universitet - HA almenn Vejleder Jørgen Ravn Elkjær Dato: 19/12-2013

Læs mere

KURSUS oversigt EFTERÅR 2008 SPÆNDENDE NYE KURSUS- TILBUD FRA SRF

KURSUS oversigt EFTERÅR 2008 SPÆNDENDE NYE KURSUS- TILBUD FRA SRF KURSUS oversigt EFTERÅR 2008 SPÆNDENDE NYE KURSUS- TILBUD FRA SRF 08 URSUS Leo 2. halvår 2008 oversigt Tag på Danmarks bedste skattekurser og styrk din markedsværdi - vi har gjort vores, nu er det op til

Læs mere

2 0 1 4 Kursuskatalog

2 0 1 4 Kursuskatalog 2014 Kursuskatalog Udgivet af: Domstolsstyrelsen Store Kongensgade 1-3 1264 København K Telefon 7010 3322 post@domstolsstyrelsen.dk www.domstol.dk Grafisk design og produktion: GP-Tryk Fotograf: Ulrik

Læs mere

IR BEST PRACTICE DIRFs anbefalinger

IR BEST PRACTICE DIRFs anbefalinger IR BEST PRACTICE DIRFs anbefalinger INDHOLD Klik på det ønskede område for at komme direkte til dette Indledning Hvad er godt Investor Relationsarbejde? IR-politik IR-funktionen - rammer og organisatorisk

Læs mere

Revisor skriver om at være selvstændig erhvervsdrivende.

Revisor skriver om at være selvstændig erhvervsdrivende. 2010 Revisor skriver om Revisor skriver om at være selvstændig erhvervsdrivende. Man skal se sin virksomhed og dens virke, som én del i det samlede billede, hvor det ene og alene handler om at skabe værdi

Læs mere

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser Gennemført for Københavns Universitet Kompetenceenheden Af Ulveman Explorative A/S Jobnr. 205-045 20. december 2005 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Side 1 af 28 På vej mod egen virksomhed Dato for 09 sep 2011 10:42 offentliggørelse Resumé Hvad er nyt? - I denne vejledning kan du finde svar på de mest almindelige spørgsmål om skat, moms, afgifter,

Læs mere

Nyhedsbrevet den 1ste

Nyhedsbrevet den 1ste Oktober 2012 Side 1 Nyhedsbrevet den 1ste Velkommen til Advokatfirmaet Drachmanns Nyhedsbrev Den 1 ste. Vi er glade for de mange positive tilbagemeldinger vi fået, både til det nye layout af nyhedsbrevet

Læs mere

UDGIVET AF FSR DANSKE REVISORER

UDGIVET AF FSR DANSKE REVISORER KLAR TIL VÆKST SPECIALMAGASIN UDGIVET AF FSR DANSKE REVISORER ANNONCEFINANSIERET FEBRUAR 2014 Revisor i centrum Revisorerne spiller en central rolle for danske virksomheder. Magasinet Klar til Vækst giver

Læs mere