Flere vækstvirksomheder. 4 anbefalinger fra Danmarks Vækstråd til, hvordan erhvervslivet kan bidrage til udvikling af nye vækstvirksomheder.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Flere vækstvirksomheder. 4 anbefalinger fra Danmarks Vækstråd til, hvordan erhvervslivet kan bidrage til udvikling af nye vækstvirksomheder."

Transkript

1 Flere vækstvirksomheder 4 anbefalinger fra Danmarks Vækstråd til, hvordan erhvervslivet kan bidrage til udvikling af nye vækstvirksomheder. Maj 2010

2 Forord Danmark har længe været blandt de rigeste lande i verden. Men vores vækst og velstand er under pres. Siden midten af 90 erne har Danmark været blandt de lande i OECD, der har haft den laveste produktivitetsvækst. Utilstrækkelig innovation, dynamik og fornyelse i dansk erhvervsliv er blandt forklaringerne. Det er derfor nødvendigt, at vi gør en ekstra indsats for at skabe flere, nye højproduktive vækstvirksomheder i Danmark. Derfor er det også velvalgt, at regeringen med arbejdsprogrammet Danmark 2020 Viden > Vækst > Velstand > Velfærd har sat velstand og produktivitet højt på den politiske dagsorden. I den sammenhæng er nye vækstvirksomheder særligt interessante, fordi de netop er karakteriseret ved højere produktivitet og innovation. Nye virksomheder skaber en tredjedel af alle nye job i Danmark, svarende til ca i gennemsnit om året. Vækstiværksættere skaber 10 gange flere job i de første 5 leveår end andre iværksættere og har højere produktivitet. Nye vækstvirksomheder kan således både bidrage til at skabe nogle af de arbejdspladser, som Danmark har mistet i forbindelse med den økonomiske krise og bidrage til Danmarks velstand på længere sigt. Danmarks Vækstråd ønsker med dette indspil at præsentere fire indsatsområder, som rådet mener kan styrkes med henblik på at skabe flere nye højproduktive vækstvirksomheder. Det drejer sig om at udnytte potentialet i udvikling af flere spin-offs fra eksisterende virksomheder, flere partnerskaber mellem nye virksomheder og det etablerede erhvervsliv, mere entreprenørielle universiteter og tiltrækning af flere udenlandske iværksættere. Indsatsområderne sætter alle fokus på, hvordan det private erhvervsliv som besidder vigtig viden, kompetencer og ressourcer, som nye vækstvirksomheder har et stort behov for på forskellig vis, kan bidrage mere til udvikling af nye vækstvirksomheder. Lars Nørby Johansen. Erhvervslivet som drivkraft i Iværksætterpolitikken 1

3 Indledning Nye virksomheder og særligt nye vækstvirksomheder bidrager til at sikre velstandsudviklingen. For det første bidrager de nye virksomheder kraftigt til jobskabelse. For det andet bidrager de til dynamik, innovation og produktivitetsvækst. Nye virksomheder skaber mange nye arbejdspladser. Iværksættere har i perioden fra 2003 til 2006 skabt arbejdspladser i gennemsnit om året. Det betyder, at knap en tredjedel af de nye job, i de private virksomheder, skabes i virksomheder, der er under to år gamle, jf. figur 1. Figur 1: Skabte job i private virksomheder Anm.: Figuren viser antallet af skabte job på virksomhedsniveau, dvs. beskæftigelsesfremgangen år til år i de virksomheder, der har udvidet beskæftigelse (novemberbeskæftigelsen). Den registerbaserede opgørelse tager ikke højde for ansatte, der har flere job. Iværksættere er virksomheder, der er højest to år gamle, og som ligger inden for de markedsmæssige erhverv. Da afgrænsningen foretages på CVR-nummer, vil en del af de nye virksomheder reelt være filialer til eksisterende virksomheder, hvorfor virksomheder, der i etableringsåret har flere end 50 ansatte, ikke bliver kategoriseret som iværksættere. Kilde: Iværksætterindeks Anbefalinger fra Danmarks Vækstråd til Regeringen 2010

4 Jobskabelsen varierer imidlertid meget fra virksomhed til virksomhed. Rent faktisk sker der en tilbagegang i beskæftigelsen for de fleste iværksættere efter de første leveår. I modsætning hertil stiger antallet af beskæftigede hos vækstiværksætterne. En gennemsnitlig vækstiværksætter skaber næsten 10 gange så mange job gennem deres første fem leveår som andre iværksættere og står for omtrent 15 pct. af alle job skabt af iværksættere over en femårig periode. Nye vækstvirksomheder er ofte mere innovative, har et højere kompetenceniveau, har en højere produktivitet og er mere globalt orienterede end det øvrige erhvervsliv. På den måde skaber og udnytter nye vækstvirksomheder løbende de nye markeder og muligheder, som opstår med globaliseringen. Nye virksomheder bidrager samtidig til innovation, omstilling og fornyelse ved at udvikle nye serviceydelser, produkter og teknologier. Samtidig er iværksættere med til at skærpe konkurrencen ved at udfordre etablerede virksomheder. De bidrager med andre ord til at opretholde dynamikken i dansk erhvervsliv. Et dynamisk erhvervsliv er kendetegnet ved, at de mindst produktive virksomheder lukker, og at ressourcerne overføres til mere produktive virksomheder. Beregninger har tidligere vist, at bidraget fra nye virksomheder, der åbner, og gamle, der lukker, udgør knap 17 pct. af den årlige gennemsnitlige vækst i produktiviteten. Men i Danmark er der ikke nok nye virksomheder, som vokser sig store og dermed for alvor bliver i stand til at udfordre de eksisterende virksomheder med lavere produktivitet. Andelen af vækstvirksomheder ligger således noget under lande som fx USA. Regeringens mål er klart. Danmark skal i 2020 være blandt de 10 rigeste lande i verden. Og Danmark skal i 2020 være blandt de lande, der er bedst til at skabe nye vækstvirksomheder. Øget fokus på nye vækstvirksomheder er mere nødvendigt nu end nogensinde før. Danmark har mistet private arbejdspladser i forbindelse med krisen. Derudover har krisen betydet et betydeligt fald i opstarten af nye virksomheder. Der er derfor brug for handling, hvis vi skal indhente det tilbageslag, krisen har betydet for danske iværksættere og virksomheder. Regeringen har allerede gjort meget for skabe flere vækstvirksomheder, og Danmarks Vækstråd vurderer, at indsatsen gør en forskel. Vækstiværksætternes adgang til kompetencer, vejledning og rådgivning er blevet styrket med etableringen af et enstrenget og sammenhængende erhvervsfremmesystem med Væksthusene som knude- Erhvervslivet som drivkraft i Iværksætterpolitikken 3

5 punkter. Med Vækstfonden og senest Erhvervspakken er adgangen til risikovillig kapital forbedret, og der er taget initiativer, der skal skabe en kultur, som fremmer iværksætteri, bl.a. via Global Entrepreneurship Week og Fonden for entreprenørskab. Det arbejde skal styrkes yderligere i de kommende år, hvis vi ikke skal tabe terræn til hurtigt voksende økonomier og styrkede kompetencer i andre dele af verden. For at styrke udviklingen af flere danske vækstvirksomheder, finder Danmarks Vækstråd det afgørende at fortsætte arbejdet med at skabe bedre rammevilkår i form af bl.a. opbygningen af et sammenhængende erhvervsfremmesystem med høj kvalitet, der tager udgangspunkt i virksomhedernes behov. Men også etablerede virksomheder kan bidrage til udvikling af nye vækstvirksomheder. Det er Danmarks Vækstråds opfattelse, at der i det etablerede erhvervsliv findes en uudnyttet pulje af ideer, kompetencer og ressourcer, som i langt højere grad end i dag kan bringes i spil. Der ligger derfor et stort, uudnyttet potentiale i at inddrage den private sektor langt mere i indsatsen for at skabe flere, højproduktive vækstvirksomheder, end det er tilfældet i dag. Hvis man ser på førende iværksætterregioner som fx Silicon Valley, kendetegnes de ved en høj grad af involvering af den private sektor og af, at nye virksomheder i vid udstrækning trækker på ekstern viden, kompetencer og ressourcer. Samtidig viser analyser, at immigranter var CEO s eller forskningschefer i en ud af fire teknologi- og ingeniør opstartsvirksomheder i USA i perioden 1995 til 2005 og i halvdelen af opstarterne i Silicon Valley. Danmarks Vækstråd finder derfor, at der er et uudnyttet potentiale i at tiltrække udenlandske iværksættere til Danmark og derved bidrage til et mere globalt orienteret dansk iværksættermiljø. Det er vigtigt for en lille åben økonomi som den danske, at især de virksomheder, der har et stort vækstpotentiale, allerede fra opstarten har et globalt udsyn, fordi høj produktivitet er tæt forbundet med internationalt udsyn og åbenhed overfor omverdenen. Adgangen til kapital både i form af lån og risikovillig kapital er ligeledes essentiel for at skabe flere nye vækstvirksomheder. Denne publikation vil imidlertid ikke forholde sig yderligere til problemstillingen, da den netop er blevet behandlet i Udvalget om risikovillig kapital, der kommer med sine endelige anbefalinger i maj Anbefalinger fra Danmarks Vækstråd til Regeringen 2010

6 Danmarks Vækstråd mener desuden, at det er vigtigt at styrke Danmarks iværksætter- og vækstkultur gennem uddannelserne, medier og fejring af talenter. Vækst- og ambitionsniveauet skal højnes til gavn for virkelysten i samfundet. Iværksætterpolitikken er vigtig for samfundet. Nye virksomheder finansierer i høj grad vores velfærd og står for en stor del af jobskabelsen. Men vi er i en situation, hvor vi løbende skal sikre os og kunne argumentere for, at vi bruger vores ressourcer så effektivt som muligt. Danmarks Vækstråd anbefaler derfor, at nye initiativer funderes på effekt, måling og læring. Viden fra tidligere initiativer skal således inddrages i nye initiativer, og nye initiativer skal testes som pilotprojekter, før de udrulles nationalt. I forlængelse af disse principper for god erhvervspolitik, foreslår Danmarks Vækstråd fire konkrete indsatsområder, der kan styrke udnyttelsen af Danmarks vækstpotentiale særligt i forhold til inddragelsen af erhvervslivet i udviklingen af nye vækstvirksomheder: Flere spin-offs. En spin-off virksomhed er en ny virksomhed, der er baseret på kompetencer og ressourcer opbygget i en etableret modervirksomhed, som ikke ønsker eller har ressourcer til at udvikle ideen videre internt i virksomheden. Sammenlignet med andre virksomheder har spin-off s, defineret som iværksættere med brancheerfaring, 23 pct. større sandsynlighed for at blive vækstiværksættere bl.a. på grund af et højere kompetenceniveau. Flere Partnerskaber. Det etablerede erhvervsliv kan hæve kompetenceniveauet i nye virksomheder ved at indgå i forskellige former for partnerskaber, såsom mentor-ordninger, netværk, bestyrelsesarbejde mv. Mere Entreprenørielle Universiteter. Det etablerede erhvervsliv kan hæve kompetence- og ambitionsniveauet blandt iværksættere ved at bidrage til et fyrtårnsprojekt, hvor et dansk universitet skal udvikle den bedste strategi for uddannelse i entreprenørskab med størst mulig inddragelse af det private erhvervsliv. Flere udenlandske iværksættere. Ved at tiltrække flere kompetente udenlandske iværksættere til Danmark, kan man øge de nye virksomheders åbenhed overfor omverdenen samtidig med, at det internationale udsyn i det danske iværksættermiljø øges. Tabellen nedenfor giver et overblik over sammenhængen mellem Danmarks Vækstråds oplæg til, hvordan erhvervslivet kan spille en Erhvervslivet som drivkraft i Iværksætterpolitikken 5

7 mere aktiv rolle i forhold til at styrke vilkårene for nye vækstvirksomheder og eksisterende statslige initiativer på området. Tabel 1: Sammenhæng mellem Danmarks Vækstråds forslag og den eksisterende indsats Offentlig Sektor Privat sektor DVR forslag 1) Spin-offs. 2) Partnerskaber. Kompetencer Væksthusene. Et sammenhængende rådgivningssystem. Kapital Vækstfonden. Erhvervspakken. Innovationsmiljøer Kultur Fonden for Entreprenørskab. Global Entrepreneurship Week. - 3) Entreprenørielle universiteter. 4) Udenlandske iværksættere. 6 Anbefalinger fra Danmarks Vækstråd til Regeringen 2010

8 Indsatsområde 1. Flere Spin-offs Væksten og produktiviteten i en ny virksomhed kan øges ved at højne kompetencerne i virksomhederne. Spin-offs defineret som virksomheder opstartet af iværksættere med brancheerfaring klarer sig bedre end andre nye virksomheder, jf. figur 2. Det kan bl.a. tilskrives kompetenceoverførsel fra modervirksomheden i form af: Nedarvede rutiner, omgangs- og organisationsformer, branchekendskab og tavs viden om god praksis for ledelse. Erfaringer med og viden om markeds- og produktionsmuligheder. Bidrag fra modervirksomheden til idé og viden om det produkt, som en nyt spin-off virksomhed startes på. Kontakter og forretningsmæssige relationer af betydning for både produkt- og markedsudvikling, indkøb og teknologisk videnopbygning. Spin-offs, hvor modervirksomheden har spillet en aktiv rolle i udskillelsen af spin-off virksomheden, må vurderes at præstere endnu bedre end spin-offs defineret som iværksættere med brancheerfaring. De har nemlig endnu bedre mulighed for kompetenceoverførsel fra modervirksomheden. Det private erhvervsliv kan således bidrage til iværksætterpolitikken ved i højere grad at skabe rum for og arbejde mere Figur 2. Overlevelse blandt spin-offs strategisk og systematisk med nye spin-offs og derved øge kompetenceniveauet i nye virk- Overlevelse somheder. Samtidig er spin-off en måde, hvor erhvervslivet kan kommercialisere ideer, der ligger uden for kerneforretningen. Det er med andre ord, en måde at skabe innovation, nye forretningsområder og holde på medarbejdere, der brænder for en ny ide. Kilde: Dahl, Jensen og Nielsen: Jagten på fremtidens nye vækstvirksomheder, DJØF 2009 Erhvervslivet som drivkraft i Iværksætterpolitikken 7

9 Udfordring Få danske virksomheder arbejder systematisk med spin-off som kilde til innovation. Mange virksomheder fokuserer ikke mindst i krisetider - på deres kerneforretning. Dermed udnytter de ikke de nye idéer, som ligger uden for kerneområdet. Samtidig efterlyser mange virksomheder viden om den værdi strategisk arbejde med spin-off kan tilføre virksomheden, eller om hvordan arbejdet med spin-off konkret skal organiseres. Endelig er virksomhedernes ønske om at fastholde talentfulde medarbejdere formodentlig også en barriere. Inspiration Der findes mange gode ideer gemt i større virksomheder, som af forskellige grunde ikke ser dagens lys, men som kan danne grundlag for en række nye danske vækstvirksomheder. Et eksempel på en god ide, der dannede grundlag for en ny dansk virksomhed, er ideen bag Danfoss IXA. Danfoss IXA er et spin-off fra Danfoss, der bl.a. er blevet modnet via Danfoss Ventures. Danfoss IXA udvikler optiske sensorer til måling af miljø og energiparametre i vanskelige omgivelser. Danfoss IXA blev nummer 3 ved den globale konkurrence Cleantech Open i Silicon Valley i Anbefalinger Danmarks Vækstråd anbefaler at: Der etableres et initiativ gennem et udbud, som skal øge andelen af større, danske virksomheder, der arbejder strategisk med spinoffs som kilde til innovation og forretningsudvikling. Initiativet skal skabe og formidle viden om spin-off som innovationsmetode, udvikle metoder og processer for strategisk arbejde med spin-offs samt formidle kontakt mellem virksomheder og relevante personer i det offentlige erhvervsfremmesystem og blandt private kapitalaktører. Initiativet skal endvidere tilføres tilstrækkelige ressourcer til at kunne engagere sig i udviklingen og markedsmodningen af udvalgte spin-offs og indgå i sparringsforløb med større virksomheder. Initiativet kan tage udgangspunkt i erfaringerne, som er gjort i forbindelse med Vækstforum Hovedstadsregionens projekt, Spinoff aktiviteter - Fremtidens vækstkilde i Region Hovedstaden, der skal skabe flere spin-offs. 8 Anbefalinger fra Danmarks Vækstråd til Regeringen 2010

10 Indsatsområde 2. Partnerskaber Vækst og produktivitet i en ny virksomhed kan stimuleres ved at højne kompetenceniveauet. Stærke kompetencer er drivkraften bag innovation og udvikling, og gør det muligt at udnytte ny teknologi fuldt ud og markedsføre sig mere effektivt. Det private erhvervsliv kan bidrage til iværksætterpolitikken ved at indgå i partnerskaber med nye virksomheder og derved højne virksomhedernes kompetenceniveau. For iværksættere kan et partnerskab med en etableret virksomhed give adgang til branchespecifik ekspertise og rådgivning om internationalisering, ny teknologi og markedsføring, salgs- og distributionsnetværk, sparring om strategi og ledelse, bestyrelsesmedlemmer med særlige kompetencer, kontor- og laboratoriefaciliteter m.m. Partnerskaber er også en fordel for de store virksomheder, da de bliver eksponeret for innovative ideer, kan holde sig opdateret om udviklingen og får muligheder for at opdyrke nye forretningsområder. Partnerskaber mellem det etablerede erhvervsliv og vækstiværksættere kan antage mange former. Der kan fx være tale om mentorordninger, netværk med erfarne iværksættere, partnerskabs- og samarbejdsaftaler eller bestyrelsesarbejde, som stiller forskellige krav til parternes grad af involvering. Udfordring Konkrete samarbejder mellem etablerede virksomheder og opstartsvirksomheder er sjældne i Danmark. Viljen mangler ikke, men ofte har både vækstiværksættere og etablerede virksomheder vanskeligheder med at identificere relevante og interessante samarbejdspartnere. Inspiration Via Cleantech-partnerskabet matches nye og mindre cleantech virksomheder med større relevante virksomheder inden for relevante områder. Formålet er at give de nye virksomheder adgang til relevante ressourcer til udvikling af virksomhederne, mens de større virksomheder får adgang til nye løsninger og idéer. Partnerskaberne er populære og erfaringerne fra eksempelvis Cleantech-partnerskabet viser, at potentialet er stort, og med fordel vil kunne udbredes til andre erhvervsmæssige styrkepositioner. Erhvervslivet som drivkraft i Iværksætterpolitikken 9

11 Anbefalinger Danmarks Vækstråd anbefaler derfor, at: Nye virksomheders adgang til kvalificerede mentorer styrkes. Der etableres netværk af erfarne vækstiværksættere, der kan hjælpe nye iværksættere på vej. Der igangsættes en indsats for, at det etablerede erhvervsliv engagerer sig i nye virksomheders bestyrelser, og der nedsættes en komité for board governance, der skal se på principperne for forretningsudviklende bestyrelser i mindre virksomheder med vækstpotentiale. Der etableres partnerskaber mellem nye og eksisterende virksomheder for eksempel indenfor velfærdsteknologi, kultur- og oplevelsesøkonomi, IKT og biotech. 10 Anbefalinger fra Danmarks Vækstråd til Regeringen 2010

12 Indsatsområde 3 Mere entreprenørielle universiteter Et højt kompetenceniveau og en højere andel af iværksættere og ansatte med en længerevarende videregående uddannelse øger væksten og produktiviteten blandt nye virksomheder. Udvikling af entreprenørskabskompetencer i uddannelserne er afgørende for Danmarks evne til at udvikle nye innovative og konkurrencedygtige virksomheder. Dette kan ske både via fag om entreprenørskab og via integration af entreprenørskab som didaktisk virkemiddel i form af metoder til at fremme de studerendes kreativitet og problemløsningskompetencer. Analyser peger også på, at studerende, der har taget entreprenørskabsfag på universitetet, klarer sig bedre end øvrige studerende, jf. figur 3. Figur 3. Effekten af uddannelse i iværksætteri på University of Arizona Studerende der tog Entreprenørskabsfag, havde 27 pct. højere løn end sammenlignelige alumner Kilde: Charney & Libecap, gange så høj sandsynlighed for at starte virksomhed 62 pct højere formue end sammenlignelige alumner Det private erhvervsliv har en vigtig rolle at spille i forhold til at styrke danske universiteters entreprenørskabsprofil. Erhvervslivet kan fx stille sig til rådighed som undervisere og hjælpe med at frembringe cases for danske studerende, indgå i forskningssamarbejder og efteruddanne undervisere. Inspiration Den amerikanske fond, Kauffman Foundation, har siden 2003 promoveret uddannelse i entreprenørskab på amerikanske universiteter bl.a. via konkurrencer om midler til oprettelsen af tværfaglige entreprenørskabscentre. Initiativet er blevet kopieret i Nederlandene. Det har bidraget til at skabe yderligere fokus på entreprenørskab blandt de hollandske universiteter. Erhvervslivet som drivkraft i Iværksætterpolitikken 11

13 Udfordring Analyser viser, at Danmark stadig er et stykke efter de bedste lande, når det gælder uddannelse i iværksætteri og har en placering som nr. 16 blandt OECD lande inden for uddannelse i entreprenørskab. Regeringen har i 2009 lanceret en strategi for uddannelse i entreprenørskab. Strategien har fokus på at fremme entreprenørskab på alle niveauer i uddannelsessystemet. Et centralt initiativ i strategien er at samle de statslige bevillinger i én aktør Fonden for Entreprenørskab, som netop bygger på et tæt samspil med erhvervslivet. Danmarks Vækstråd vil gerne støtte op om disse initiativer. Særligt på universitetsområdet kan der være betydelige synergieffekter at hente, hvis det private erhvervsliv inddrages langt mere og i alle aspekter af universiteternes arbejde med fremme af entreprenørskab. Anbefalinger Danmarks Vækstråd anbefaler derfor at der etableres et fyrtårnsprojekt, som skal skabe mere entreprenørielle universiteter i Danmark. Konkret anbefales det, at de regionale vækstfora og universiteter indgår i et samarbejde med Fonden for Entreprenørskab om at udarbejde et projektforslag til opbygning og etablering af et center eller en strategi for uddannelse i entreprenørskab på et universitet. Fyrtårnsprojektet skal bygge videre på og samtænkes med universiteternes eksisterende entreprenørskabsprojekter. En strategi skal bl.a. kunne: Styrke inddragelsen af det private erhvervsliv i undervisning i entreprenørskab på universiteterne. Forankre entreprenørskab på tværs af alle uddannelsesretninger, så alle studerende på et tidspunkt i deres uddannelse udsættes for undervisning i entreprenørskab. Styrke viden om og kendskab til didaktik og metoder, der underbygger kreativitet og virketrang. Forankre entreprenørskab i ph.d.-uddannelsen så ph.d.- studerende i højere grad eksponeres for det private erhvervsliv og bliver mere motiverede til at etablere virksomheder. Efteruddanne undervisere via inddragelse af erhvervslivet. Styrke samarbejdet om entreprenørskab med udenlandske universiteter og virksomheder for derved at indsamle erfaringer fra de bedste internationale entreprenørskabsmiljøer. Inddrage Fonden for Entreprenørskab i udviklingen og implementeringen af entreprenørskabsaktiviteter for at sikre en sammenhæng med den eksisterende indsats. 12 Anbefalinger fra Danmarks Vækstråd til Regeringen 2010

14 Indsatsområde 4. Udenlandske iværksættere Åbenhed overfor omverdenen øger danske virksomheders vækst og produktivitet, bl.a. fordi virksomhederne lærer af udenlandske konkurrenter og samhandelspartnere. Højtuddannede kompetente udenlandske iværksættere kan både øge kompetenceniveauet i nye danske virksomheder, ved selv at starte virksomhed og samtidig tilføre det danske iværksættermiljø en international dimension. Det private erhvervsliv kan lære meget af udenlandske iværksættere og sammen med den offentlige sektor bakke op om og facilitere, at flere udenlandske iværksættere tiltrækkes for at styrke og øge det internationale udsyn i iværksættermiljøet i Danmark. Danmarks Vækstråd har tidligere adresseret behovet for at tiltrække udenlandske arbejdstagere, som kan bidrage til et hævet kompetenceniveau og vækst i Danmark. Nedenstående anbefalinger supplerer disse med særligt fokus på kompetente udenlandske iværksættere. Boks 1. Amerikanske tal for effekterne af udenlandske iværksættere 25 pct. af virksomheder i USA, der har fået venture kapital siden 1990, har haft en indvandrer i ejerkredsen. Virksomhederne beskæftiger i dag Næsten 25 pct. af virksomheder startet i Californien mellem 1995 og 2005 havde en indvandrer i ejerkredsen. Virksomhederne beskæftiger i dag en halv million mennesker og omsætter for mere end 300 mia. kroner. I Los Angeles skabte førstegenerationsindvandrere mindst 22 af Los Angeles 100 hurtigst voksende virksomheder Amerikanere af kinesisk og indisk herkomst drev i slutningen af 1990 erne 29 pct. af teknologivirksomhederne i Silicon Vally Kilde: Wadhwa, 2008 Det er helt centralt, at fremtidige initiativer konstrueres således, at der kun tiltrækkes udenlandske iværksættere med stort eksport- og vækstpotentiale. Det er ligeledes centralt, at indsatsen tænkes sammen med den øvrige indsats, fx regi af Work In Denmark og Branding Denmark. Udfordring På trods af at Danmark ofte kåres som et land med et af verdens bedste erhvervsklimaer, etablerer få udlændinge virksomhed i Danmark. I 2008 var der 5 personer fra ikke EU-lande, der fik en opholds- og arbejdstilladelse som selvstændige erhvervsdrivende, og 16 Erhvervslivet som drivkraft i Iværksætterpolitikken 13

15 personer, der fik et afslag. Der findes ingen særskilte ordninger for udenlandske iværksættere i Danmark. Og der er i uddannelsesinstitutionerne et identificeret behov for tilbud til udenlandske studerende, som ønsker at blive og etablere virksomhed i Danmark. Inspiration En række andre lande, fx Canada og Storbritannien, har ordninger, der giver arbejds- og opholdstilladelse til udlændinge med lovende forretningsidéer. Canada har fx tiltrukket mere en iværksættere i perioden 1996 til I de forskellige programmer stilles krav til bl.a. iværksætternes kompetencer, at der investeres et vist beløb i virksomheden samt, at iværksætteren kan forsøge sig selv og sin familie. Anbefalinger Danmarks Vækstråd anbefaler derfor, at: Regeringen gennemfører et serviceeftersyn af kompetente udenlandske iværksætteres mulighed for at etablere virksomhed i Danmark. Det skal herunder undersøges om: o Der skal oprettes en ordning for tiltrækning af udenlandske iværksættere fx i regi af Work-in-Denmark. o Skatterabatten til udenlandske specialister kan bredes ud til også at dække iværksættere. o Udenlandske iværksættere i højere grad bør inddrages i danske acceleratorprogrammer. o Udenlandske iværksættere i højere grad kan integreres i den danske iværksætterinfrastruktur og derved styrke og udvikle det internationale udsyn i det danske iværksættermiljø. 14 Anbefalinger fra Danmarks Vækstråd til Regeringen 2010

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

Nyhedsbrev September 2010

Nyhedsbrev September 2010 Grundvilkårene for dansk økonomi er ændret. Vi er udfordrede. Vi står i en ny tid. Det kan lyde som en frase. Men det er det ikke. Danmark har mistet konkurrenceevne, eksport og arbejdspladser. Konkurrencen

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Hvordan sikrer vi en stærk og udviklingsorienteret lægemiddelindustri? og hvad er produktionens rolle heri?

Hvordan sikrer vi en stærk og udviklingsorienteret lægemiddelindustri? og hvad er produktionens rolle heri? Hvordan sikrer vi en stærk og udviklingsorienteret lægemiddelindustri? og hvad er produktionens rolle heri? Lars Nørby Johansen, formand for Danmarks Vækstråd Lægemiddelproduktion - en dansk styrkeposition

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K. Telefon 33 92 33 00 Fax 33 11 16 65 19. december 2005 Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet

Læs mere

Bestyrelsespartnerskabet

Bestyrelsespartnerskabet Bestyrelsespartnerskabet Med Bestyrelsespartnerskabet vil Erhvervs- og Byggestyrelsen kvalificere og udvikle bestyrelserne i nye og mindre danske virksomheder. De mest kompetente og relevante bestyrelsesmedlemmer

Læs mere

VÆKSTHUS SYDDANMARK. Gør udfordringer til muligheder. Peter Rosendahl

VÆKSTHUS SYDDANMARK. Gør udfordringer til muligheder. Peter Rosendahl VÆKSTHUS SYDDANMARK Gør udfordringer til muligheder Peter Rosendahl OPGAVE OG MÅLGRUPPE Målgruppen er virksomheder med høje vækstambitioner 20% Mindst 5 ansatte og ambition 20% årlig vækst 3 år i træk

Læs mere

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015 6. juni 2014 Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015 Baggrund/Indledning Indsatsen i Væksthusene giver et positivt samfundsøkonomisk afkast, viser en ekstern evaluering

Læs mere

Ny strategi for iværksætterindsatsen i Silkeborg Kommune

Ny strategi for iværksætterindsatsen i Silkeborg Kommune Ny strategi for iværksætterindsatsen i Silkeborg Kommune Indledning En ny strategi for iværksætterindsatsen skal sikre en styrket og sammenhængende indsats, der skaber flere nye iværksættere, vækstvirksomheder

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013 Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune Onsdag den 2. oktober 2013 Program 17.00-17.15 Vision for vækst og erhverv i Lejre her er strategien hvor skal vi hen v. borgmester Mette Touborg

Læs mere

Viden, vækst og vilje Iværksætteri

Viden, vækst og vilje Iværksætteri Viden, vækst og vilje Iværksætteri ErhvervslederForum Handlingsplan i Aalborg Samarbejdet 2011-2014 ERHVERVSLIVETS VÆKSTLAG Med udgangspunkt i erhvervsstrategien Viden, vækst og vilje er der udarbejdet

Læs mere

SPRINGBOARD. D. 23. FEBRUAR 2010 v/ Jens Christian Foged. Platinsponsorer:

SPRINGBOARD. D. 23. FEBRUAR 2010 v/ Jens Christian Foged. Platinsponsorer: SPRINGBOARD D. 23. FEBRUAR 2010 v/ Jens Christian Foged Platinsponsorer: CONNECT Denmarks netværk består i dag af 800 personer i 320 virksomheder 7 pitch/15 feedback ALCORLAB DNA Building Blocks for Life

Læs mere

Cleantechdag 15.3.2010

Cleantechdag 15.3.2010 Cleantechdag 15.3.2010 Dagens Program 10.00 Nye virksomheder i Cleantech Partnerskab 10.30 Hvordan får Cleantech virksomheder de bedste muligheder? 11.00 Copenhagen Cleantech Cluster 11.30 Gate 21 11.45

Læs mere

Aftale mellem regeringen, Venstre og Konservative om: Udmøntning af UMTS-midlerne til erhvervsrettede. samt digitalisering (23.

Aftale mellem regeringen, Venstre og Konservative om: Udmøntning af UMTS-midlerne til erhvervsrettede. samt digitalisering (23. Aftale mellem regeringen, Venstre og Konservative om: Udmøntning af UMTS-midlerne til erhvervsrettede og vækstskabende initiativer samt digitalisering (23. oktober 2012) 1 Aftale om Udmøntning af UMTS-midlerne

Læs mere

Venturefinansierede virksomheder i Danmark

Venturefinansierede virksomheder i Danmark APRIL 2014 Venturefinansierede virksomheder i Danmark Hvem er de? Og hvem er personerne bag? Hvad investerer danske VC ere i? Denne analyse giver et indblik i, hvordan ventureinvestorernes præferencer

Læs mere

IKT og digitalisering. - jobs og vækst i DK? Jørgen Bardenfleth

IKT og digitalisering. - jobs og vækst i DK? Jørgen Bardenfleth Jobs og vækst i DK? IKT og digitalisering - jobs og vækst i DK? Jørgen Bardenfleth Regeringens IKT vækstteam - hvad var opgaven og blev målsætningen? To hovedspor i opgaven på at skabe jobs og vækst ved:

Læs mere

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af:

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af: SPI Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme SPI er medfinancieret af: af: Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com Sammen styrker vi regionen Projekt SPI, Samarbejde om Proaktiv

Læs mere

Ansøgning Etableringen af International House North Denmark

Ansøgning Etableringen af International House North Denmark Ansøgning Etableringen af International House North Denmark Formål Projektets formål er at tiltrække og fastholde internationalt kvalificeret arbejdskraft i Nordjylland. I det perspektiv er formålet med

Læs mere

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner.

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. 12 Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. Væksthus Syddanmark er etableret for at styrke syddanske virksomheders mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. I Væksthus Syddanmark får

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof"

Strategi-plan 2020: På vej mod Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Skolens VISION for 2020

Læs mere

Mål og Midler Uddannelse, handel og innovation

Mål og Midler Uddannelse, handel og innovation Fokusområder i 2014 Udvalget er med konstitueringsaftalen for perioden 2014-2017 et nyt udvalg, og indsatsen i en større del af 2014 bærer præg af, at udvalget tilegner sig det nødvendige vidensfundament

Læs mere

Presseresumeer. Delaftale om Vækstplan DK. 1. Delaftale om Vækstplan DK. 2. Afskaffelse af sodavandsafgift og sænkning af ølafgiften

Presseresumeer. Delaftale om Vækstplan DK. 1. Delaftale om Vækstplan DK. 2. Afskaffelse af sodavandsafgift og sænkning af ølafgiften Presseresumeer 1. Delaftale om Vækstplan DK 2. Afskaffelse af sodavandsafgift og sænkning af ølafgiften 3. BoligJobordningen genindføres og udvides i 2013 og 2014 4. Forhøjelse af totalskadegrænsen for

Læs mere

IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo

IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo IT-VÆKSTHUSET PÅ 5te < SIDE 02 > SIDE 03 IT-væksthuset er et nyt innovativt vækstmiljø på toppen af IT-Universitetet i Ørestaden i København. DET ER STEDET:

Læs mere

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret Strategi 2015-18 1. Indledning... 3 2. Indsatsområder og mål... 4 3. Aktivitetsområder... 4 4. Organisering... 5 Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio.

Læs mere

Vækstforløbet for Vækstfabrikkerne

Vækstforløbet for Vækstfabrikkerne Vækstforløbet for Vækstfabrikkerne Proces- og konceptmap 1-2 uger 1-2 uger 1 ½ -3 år Vækstforløbet Indflytning Udflytning Om Vækstforløbet Det er obligatorisk at indgå i et Vækstforløb, men forløbet tilpasses

Læs mere

Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode.

Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode. Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode. Bornholm, 19. juni 2014 v/ Bent Mikkelsen, Region Midtjylland www.vaekstforum.rm.dk En globalt konkurrencedygtig region - Erhvervsudviklingsstrategi

Læs mere

Bedre adgang til risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder

Bedre adgang til risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder Bedre adgang til risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder 1. Baggrund Iværksættere og små og mellemstore virksomheder er centrale for, at vi igen får skabt vækst og nye

Læs mere

HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV?

HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV? HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV? Toprække De senere år har budt på en række evalueringer af centrale virkemidler på erhvervs- og innovationsfremmeområdet. Evalueringerne

Læs mere

Internationalisering i SMV ere Hvordan kan Væksthuset bistå

Internationalisering i SMV ere Hvordan kan Væksthuset bistå Internationalisering i SMV ere Hvordan kan Væksthuset bistå Regeringens strategi Virksomheder V V Æ V Æ K V Æ K S V Æ K S T 2015 Virksomhedernes udfordringer Fald i Industrieksporten på +16% fra jan 2008

Læs mere

1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER. Randers Kommune - Visionsproces 2020

1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER. Randers Kommune - Visionsproces 2020 1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER Randers Kommune - Visionsproces 2020 Viden, vækst og virksomheder Her beskrives en række udfordringer på arbejdsmarkeds- og erhvervsområdet Færre beskæftigede i industrien,

Læs mere

Hvis vækst i de private serviceerhverv havde været som USA

Hvis vækst i de private serviceerhverv havde været som USA pct. 8. april 2013 Faktaark til Produktivitetskommissionens rapport Danmarks Produktivitet Hvor er problemerne? Servicesektoren halter bagefter Produktivitetsudviklingen har gennem de seneste mange år

Læs mere

Notat til Produktivitetskommissionen

Notat til Produktivitetskommissionen Notat til Produktivitetskommissionen I Håndværksrådet er vi dybt optaget af produktivitetsproblemstillingen, og hvilken rolle vores medlemmer spiller i den sammenhæng. Derfor har vi over de seneste år

Læs mere

Iværksætterindeks 2011. Vilkår for iværksættere i Danmark. 113905_Book 1.indb 1 03/11/11 11.13

Iværksætterindeks 2011. Vilkår for iværksættere i Danmark. 113905_Book 1.indb 1 03/11/11 11.13 Iværksætterindeks 2011 Vilkår for iværksættere i Danmark 113905_Book 1.indb 1 03/11/11 11.13 113905_Book 1.indb 2 03/11/11 11.13 Indholdsfortegnelse Forord 5 1. Iværksætterindeks 2011 sammenfatning 7 1.1

Læs mere

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011 erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011 TV/PF 15.11. 2011 Silkeborg Welcome UDDANNELSE & KOMPETENCE At lette virksomhedernes modtagelse og integration af udenlandsk

Læs mere

Oplæg til strategi for erhvervsudvikling

Oplæg til strategi for erhvervsudvikling Oplæg til strategi for erhvervsudvikling Minimumsmål: Jobskabelse (antal arbejdstimer) Produktivitetsudvikling (værdiskabelse pr. arbejdstime) Skal også bidrage til EU 2020 mål: Intelligent, bæredygtig

Læs mere

INDSPIL En ambitiøs vækstplan for IKT og digital vækst

INDSPIL En ambitiøs vækstplan for IKT og digital vækst INDSPIL En ambitiøs vækstplan for IKT og digital vækst DI ITEK 1787 København V. 3377 3377 itek.di.dk itek@di.dk DI ITEK et branchefællesskab i Dansk Industri for virksomheder inden for it, tele, elektronik

Læs mere

TILBUD OG PROGRAMMER I 2015

TILBUD OG PROGRAMMER I 2015 VÆKSTHUS SYDDANMARKS TILBUD OG PROGRAMMER I 2015 SKAB VÆKST MED PROFESSIONEL BESTYRELSE. 5. MAJ 2015. VÆKSTHUSENE Gør udfordringer til muligheder PROGRAM FOR DAGEN 1. 15.00. Velkomst og introduktion til

Læs mere

Styrkelse af vækstvilkårene for eksport af vandløsninger set fra et vandselskab

Styrkelse af vækstvilkårene for eksport af vandløsninger set fra et vandselskab Styrkelse af vækstvilkårene for eksport af vandløsninger set fra et vandselskab 21. November 2012 Anders Bækgaard Regeringen vil gøre en langt større indsats for at hjælpe virksomhederne med at få fodfæste

Læs mere

Tør du indrømme, du elsker den?

Tør du indrømme, du elsker den? Tør du indrømme, du elsker den? Om moderne dansk lægemiddelforskning Grundlaget for innovation og fremskridt i sygdomsbehandlingen. Forudsætning for et effektivt sundhedsvæsen. Fundamentet for vækst, velfærd

Læs mere

VÆKST OG INNOVATION - STRATEGI

VÆKST OG INNOVATION - STRATEGI VÆKST OG INNOVATION - STRATEGI Notatet her beskriver først de prioriterede indsatsområder, vedtaget på landsmødet, der relaterer sig til ansvarsområdet. Her er de områder, hvor der kan være grænseflader

Læs mere

STRATEGI 2012-2020. { Sundheds- og velfærdsinnovation / Bæredygtig energi / Oplevelseserhverv } Strategi 2012-2020

STRATEGI 2012-2020. { Sundheds- og velfærdsinnovation / Bæredygtig energi / Oplevelseserhverv } Strategi 2012-2020 STRATEGI 2012-2020 { Sundheds- og velfærdsinnovation / Bæredygtig energi / Oplevelseserhverv } Strategi 2012-2020 { strategi } Forord Syddansk Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi 2012-2020 viderefører

Læs mere

KKR Syddanmark-møde 8. september 2014. Væksthus Syddanmark 1

KKR Syddanmark-møde 8. september 2014. Væksthus Syddanmark 1 KKR Syddanmark-møde 8. september 2014 Væksthus Syddanmark 1 Væksthus Syddanmark KKR aftale 2015 Agenda: 1. Kort status på Væksthus 2.0 2. Kort status på nuværende KKR kontrakt 2014 3. Indsatser ny KKR

Læs mere

Styrket automatisering og digitalisering af små og mellemstore virksomheders produktionsprocesser. Danmark som Produktionsland

Styrket automatisering og digitalisering af små og mellemstore virksomheders produktionsprocesser. Danmark som Produktionsland Styrket automatisering og digitalisering af små og mellemstore virksomheders produktionsprocesser. Danmark som Produktionsland Vicedirektør Anders Hoffmann Informationsmøde om den konkurrenceudsatte pulje

Læs mere

Finansiering af opstartsvirksomheder. Bjarne Henning Jensen, Vækstfonden 19. august 2009

Finansiering af opstartsvirksomheder. Bjarne Henning Jensen, Vækstfonden 19. august 2009 Finansiering af opstartsvirksomheder Bjarne Henning Jensen, Vækstfonden 19. august 2009 Overblik Vækstfonden skaber flere nye vækstvirksomheder i Danmark. Vi opsøger og investerer i perspektivrige virksomheder,

Læs mere

Direktørens beretning 2014

Direktørens beretning 2014 Jeg vil gerne starte med at sige, at jeg har glædet mig rigtig meget til denne dag. Glædet mig til igen at deltage i en generalforsamling, hvor mere end 200 lokale erhvervsfolk viser interesse og opbakning

Læs mere

Startup City er for udvalgte iværksættere med idé, evne og vilje til at starte vækstvirksomheder.

Startup City er for udvalgte iværksættere med idé, evne og vilje til at starte vækstvirksomheder. PROFILMATERIALE 2 Startup City er for udvalgte iværksættere med idé, evne og vilje til at starte vækstvirksomheder. Visionen med Startup City er at være Aarhus epicenter for ambitiøse og risikovillige

Læs mere

FM s betydning for samfundets udvikling. Jan Stiiskjær. 29. jan. 09 DFM KONFERENCEN 2009

FM s betydning for samfundets udvikling. Jan Stiiskjær. 29. jan. 09 DFM KONFERENCEN 2009 DFM KONFERENCEN 2009 Dette vil jeg tale om Kort om DI og DI Service Den samfundsmæssige udfordring Offentlig-privat samarbejde og FM Hvad gør DI 2 DI organisation for erhvervslivet DI er en privat arbejdsgiver-

Læs mere

Akademikernes indspil og anbefalinger vedr. offentligt-privat

Akademikernes indspil og anbefalinger vedr. offentligt-privat Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1. 1260 København K Att.: Sekretariatschef Niels C. Beier Sendt pr. e-mail til ncb@produktivitetskommissionen.dk Akademikernes indspil og anbefalinger vedr. offentligt-privat

Læs mere

Væksthuset byder velkommen

Væksthuset byder velkommen Velkommen Væksthuset byder velkommen Det er vores mål at fordoble antallet af vækstvirksomheder i regionen. Væksthuset skal være internationalt førende og være det naturlige omdrejningspunkt for vækstiværksættere

Læs mere

Anbefalinger og strategi for

Anbefalinger og strategi for Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 105 Offentligt Dansk Mode Anbefalinger til en fremtidig erhvervsstrategi Eva Kruse, Direktør for Danish Fashion Institute Anbefalinger og

Læs mere

Sådan kommer Danmark tilbage i førerfeltet inden for digitalt iværksætteri

Sådan kommer Danmark tilbage i førerfeltet inden for digitalt iværksætteri Sådan kommer Danmark tilbage i førerfeltet inden for digitalt iværksætteri 10 anbefalinger fra serieiværksættergruppen GEIST til, hvordan det danske erhvervsfremmesystem får flere digitale iværksættere

Læs mere

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Marts 2013 En central indsats i regeringens innovationsstrategi er de nye store 360- graders Samfundspartnerskaber om innovation. Her skal

Læs mere

Møde i Teknologisk Instituts HACCP-erfagruppe for fiskebranchen. torsdag den 5. december 2013 kl. 9.30- ca. 15.00

Møde i Teknologisk Instituts HACCP-erfagruppe for fiskebranchen. torsdag den 5. december 2013 kl. 9.30- ca. 15.00 Møde i Teknologisk Instituts HACCP-erfagruppe for fiskebranchen torsdag den 5. december 2013 kl. 9.30- ca. 15.00 Indlæg v. Hans Henrik Bruhn, Nordjysk FødevareErhverv Projekt Fødevareindsatsen - et unikt

Læs mere

Tilmelding foregår via www.startup.ffe-ye.dk og alle teams får ved tilmelding tildelt en TEAMPROFIL.

Tilmelding foregår via www.startup.ffe-ye.dk og alle teams får ved tilmelding tildelt en TEAMPROFIL. Start Up Programme Start Up Programme Start Up Programme er et entreprenørskabsforløb med konkurrencer, mødet med omverdenen og inspiration til undervisning i entreprenørskab. I forløbet arbejdes der med

Læs mere

Mindre, men mere effektiv offentlig sektor Erhvervsfremme

Mindre, men mere effektiv offentlig sektor Erhvervsfremme Notat Mindre, men mere effektiv offentlig sektor Erhvervsfremme Indledning Dette notat sætter fokus på optimering af det danske erhvervsfremmesystem. Erhvervsfremmesystemet har til formål at understøtte

Læs mere

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod DI s strategi Et stærkere Danmark frem mod 2020 Forord Siden dannelsen af DI i 1992 har vi skabt et fællesskab, hvor både de allerstørste og de mange tusinde mindre og mellemstore virksomheder i Danmark

Læs mere

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Dato: 9. marts 2015 Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse På bestyrelsesmøde den 10. december 2014 udtrykte bestyrelsen ønske om at få oplyst

Læs mere

Hvem vi er. Hvad vi tror på. Vores mennesker

Hvem vi er. Hvad vi tror på. Vores mennesker Prioriteringer for 2014-2019 Hvem vi er Vi er den største politiske familie i Europa og vi er drevet af en centrum-højre-vision Vi er Det Europæiske Folkepartis Gruppe i Europa-Parlamentet. Hvad vi tror

Læs mere

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK INDLEDNING Vordingborg Kommunes erhvervspolitik danner den overordnede ramme for kommunens arbejde med erhvervsudvikling og skal medvirke til at virkeliggøre Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Skive Kommunes Erhvervspolitik 2013-2016

Skive Kommunes Erhvervspolitik 2013-2016 ENERGI ERHVERV UDVIKLING INNOVATION VÆKST Skive Kommunes Erhvervspolitik 2013-2016 på vej mod mere vækst og udvikling Skive - det er RENT LIV 2013-2016 Skive - det er RENT LIV Indhold Vi vil skabe mere

Læs mere

Erhvervsservice & erhvervsfremme

Erhvervsservice & erhvervsfremme Dette notat er en afrapportering af Business Faxes erhvervsservice- og erhvervsfremmeaktiviteter i perioden 01.01.14-30.06.14. Business Faxe udbyder basale erhvervsserviceydelser til iværksættere og virksomheder

Læs mere

Kortlægning af den danske. Offshorebranche. Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer. viden til handling analyse af forretningsområder

Kortlægning af den danske. Offshorebranche. Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer. viden til handling analyse af forretningsområder Kortlægning af den danske Offshorebranche Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer viden til handling analyse af forretningsområder Viden til vækst og til handling Med fokus på at etablere

Læs mere

Indkaldelse af tilbud på Gap-analyse vedr. finansielle instrumenter

Indkaldelse af tilbud på Gap-analyse vedr. finansielle instrumenter August 2014 Indkaldelse af tilbud på Gap-analyse vedr. finansielle instrumenter De fem danske regioner indkalder hermed tilbud på gennemførelse af en gap-analyse vedr. finansielle instrumenter. Baggrund

Læs mere

Erhvervsskoler som partnere for innovation og virksomhedsudvikling

Erhvervsskoler som partnere for innovation og virksomhedsudvikling Erhvervsskoler som partnere for innovation og virksomhedsudvikling Hvad er REG LAB? Formål: Et medlemsbaseret laboratorium der indsamler, udvikler og formidler god praksis inden for regional erhvervsudvikling.

Læs mere

Københavns Universitets plan for øget samarbejde med virksomheder med begrænset F&U-kapacitet via GTS

Københavns Universitets plan for øget samarbejde med virksomheder med begrænset F&U-kapacitet via GTS Københavns Universitets plan for øget samarbejde med virksomheder med begrænset F&U-kapacitet via GTS For at kunne iværksætte et konstruktivt samarbejde med nationale og internationale virksomheder, der

Læs mere

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen Bilag til pkt. 5 Forslag fra bestyrelsen Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015 Baggrund Mangel på højtuddannede hæmmer vækst og beskæftigelse på såvel kort som langt sigt og kan medføre

Læs mere

Bilag om infrastruktur for iværksættere 1

Bilag om infrastruktur for iværksættere 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Dato: 12. januar 2006 Bilag om infrastruktur for iværksættere

Læs mere

Barrierer for selvstændige og iværksættere

Barrierer for selvstændige og iværksættere juni 2009 Barrierer for selvstændige og iværksættere Vi befinder os midt i en økonomisk krise, og det er derfor interessant at måle temperaturen på de selvstændige ingeniørvirksomheder og iværksættere.

Læs mere

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION KORT VERSION erhvervsstrategi 2015-2022 Den nye erhvervsstrategi 2022 er klar på businesskolding.dk/strategi2022 Vi er stærkere sammen, så lad os komme i gang. Du kan begynde ved at læse med her forord

Læs mere

Uddannelsesforløb i Fremtidsfabrikken Sydfyn

Uddannelsesforløb i Fremtidsfabrikken Sydfyn Uddannelsesforløb i Fremtidsfabrikken Sydfyn En af hovedopgaverne i projektet Fremtidsfabrikken Sydfyn er at udvikle og gennemføre tre uddannelsesforløb for henholdsvis kreative entreprenører, erhvervsrådgivere

Læs mere

Vækstfabrikkerne. Projektets baggrund, indhold og status

Vækstfabrikkerne. Projektets baggrund, indhold og status Vækstfabrikkerne Projektets baggrund, indhold og status Agenda 1 Formål og baggrund Målsætninger, erhvervspolitisk rationale og finansiering Værdiskabelse for iværksættere og andre aktører Indhold Faglige

Læs mere

Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet

Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet VIDEREGÅENDE UDDANNELSER Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet Af Mette Fjord Sørensen I oktober 2013 nedsatte daværende uddannelsesminister Morten Østergaard et ekspertudvalg, hvis opgave

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Midtjysk Iværksætterfond. 1. januar 2012-31. december 2014. Journalnummer: 1-33-70-7-12. Kontraktens parter.

Resultatkontrakt. Vedrørende. Midtjysk Iværksætterfond. 1. januar 2012-31. december 2014. Journalnummer: 1-33-70-7-12. Kontraktens parter. Resultatkontrakt Vedrørende Midtjysk Iværksætterfond 1. januar 201231. december 2014 Journalnummer: 13370712 Kontraktens parter Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Eannr: 5

Læs mere

Produktivitetskommissionens rapport Uddannelse og Innovation del 1. Baggrund om uddannelsessystemet

Produktivitetskommissionens rapport Uddannelse og Innovation del 1. Baggrund om uddannelsessystemet Produktivitetskommissionens rapport Uddannelse og Innovation del 1 Baggrund om uddannelsessystemet Forskning viser, at en bedre uddannet arbejdsstyrke har højere produktivitet, er mere innovativ og er

Læs mere

DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARDS DNA

DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARDS DNA DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARDS DNA DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARDS DNA Hvorfor afholder vi Danish Entrepreneurship Award - DNA Med Danish Entrepreneurship Award vil vi skabe inspiration og motivation til

Læs mere

Den lange projektbeskrivelse. Projektets erhvervspolitiske rationale

Den lange projektbeskrivelse. Projektets erhvervspolitiske rationale Den lange projektbeskrivelse Projektets erhvervspolitiske rationale Region Syddanmark ønsker i sin erhvervsudviklingsstrategi at støtte de erhvervspolitiske, beskæftigelses- og uddannelsesmæssige rammer

Læs mere

Bevilling til Internet Week Denmark 2015, 2016 og 2017

Bevilling til Internet Week Denmark 2015, 2016 og 2017 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 6. august 2014 2015, 2016 og 2017 1. Resume Internet Week Denmark er en festival for hele Danmark med centrum i Aarhus og den

Læs mere

Væksthus Nordjylland v/ John Windbirk

Væksthus Nordjylland v/ John Windbirk Væksthus Nordjylland v/ John Windbirk Væksthusene i Danmark - Fakta I alt 5 Væksthuse i Danmark ét i hver region. Væksthus Nordjylland Væksthus Midtjylland Væksthus Syddanmark Væksthus Sjælland Væksthus

Læs mere

Strategi for uddannelse i entreprenørskab

Strategi for uddannelse i entreprenørskab Ministeriet for Videnskab, Udvikling og Teknologi Kulturministeriet Undervisningsministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet Strategi for uddannelse i entreprenørskab 1 1. Indledning Globaliseringen giver

Læs mere

www.futurefoodinnovation.dk

www.futurefoodinnovation.dk Værdi Hvilken værdi vil vi skabe: At styrke den innovationsbaserede vækst i fødevarebranchen, hvor viden, virksomheder og brugere bringes sammen på nye måder, så de kan udvikle, afprøve og dokumentere

Læs mere

Forskning. For innovation og iværksætteri

Forskning. For innovation og iværksætteri Forskning For innovation og iværksætteri Viden er det fremmeste grundlag for civilisation, kultur, samfund og erhvervsliv. Grundlæggende, langsigtede vidensopbygning kræver en fri, uafhængig og kritisk

Læs mere

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 1. maj 2011

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 1. maj 2011 erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 1. maj 2011 Silkeborg Welcome UDDANNELSE & KOMPETENCE At lette nes modtagelse og integration af udenlandsk arbejdskraft samt at understøtte og

Læs mere

Overvågningsnotat 2011

Overvågningsnotat 2011 Overvågningsnotat 211 BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK I henhold til Lov om erhvervsfremme har de regionale vækstfora til opgave at overvåge de regionale og lokale vækstvilkår. Med dette overvågningsnotat

Læs mere

Sociale medier b2b. nye veje til salg

Sociale medier b2b. nye veje til salg Sociale medier b2b nye veje til salg 1 FORORD VELKOMMEN TIL ANALYSEN De sociale medier får stigende betydning for vores kommunikation og deling af viden. Det smitter af på erhvervslivet og skaber nye forretningsmuligheder.

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Funktionelle erhvervsregioner

Funktionelle erhvervsregioner Funktionelle erhvervsregioner Når kommuner arbejder på tværs af grænser: International frem for sognebaseret vækstkultur KL s Erhvervstemadag 13. september 2013 v/ Gregers André Pilgaard og Jan Beyer Schmidt-Sørensen,

Læs mere

Direktørens beretning 2015

Direktørens beretning 2015 Traditionelt set, så bruges en beretning oftest til at kigge tilbage på det forgangne år, og fremhæve de resultater der er opnået, men som formanden nævnte i sin beretning, så har udviklingen af en ny

Læs mere

Finansiering af egen virksomhed Microsoft Partnermøde, maj 2007. Søren Steen Rasmussen Vækstfonden

Finansiering af egen virksomhed Microsoft Partnermøde, maj 2007. Søren Steen Rasmussen Vækstfonden Finansiering af egen virksomhed Microsoft Partnermøde, maj 2007 Søren Steen Rasmussen Vækstfonden Oversigt over Vækstfonden Vækstfonden medfinansierer små og mellemstore virksomheder Vækstfonden fokuserer

Læs mere

TEMADRØFTELSE OM ERHVERV BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 18. MAJ 2015

TEMADRØFTELSE OM ERHVERV BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 18. MAJ 2015 TEMADRØFTELSE OM ERHVERV BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 18. MAJ 2015 PROGRAM 1. Indsatser i erhvervs- og vækstpolitikken 2. Erhvervshusets organisering og opgaver 3. Drøftelse af forslag til indsatser

Læs mere

Mangel på ingeniører og naturvidenskabelige kandidater kalder på politisk handling

Mangel på ingeniører og naturvidenskabelige kandidater kalder på politisk handling Af Chefanalytiker Klaus Jørgensen og cheføkonom Martin Kyed Analyse 7. juni 2015 Mangel på ingeniører og naturvidenskabelige kandidater kalder på politisk handling Der ligger en udfordring i at tackle

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

Højtuddannede styrker virksomhedernes værdi. En analyse af højtuddannede bidrag til virksomhedernes værdiskabelse og vækst

Højtuddannede styrker virksomhedernes værdi. En analyse af højtuddannede bidrag til virksomhedernes værdiskabelse og vækst Højtuddannede styrker virksomhedernes værdi En analyse af højtuddannede bidrag til virksomhedernes værdiskabelse og vækst April 2012 2 Højtuddannedes værdi Resume De fleste privatansatte i Danmark arbejder

Læs mere

UDSPIL Strategi for digital læring

UDSPIL Strategi for digital læring UDSPIL Strategi for digital læring DI ITEK 1787 København V. 3377 3377 itek.di.dk itek@di.dk DI ITEK et branchefællesskab i Dansk Industri for virksomheder inden for it, tele, elektronik og kommunikation

Læs mere

Erhvervsservice i Region Midtjylland - mod fælles kvalitetsstandarder!

Erhvervsservice i Region Midtjylland - mod fælles kvalitetsstandarder! Erhvervsservice i Region Midtjylland - mod fælles kvalitetsstandarder! Disposition 1. Hvorfor sætte kvalitetsstandarder? Udviklingstendenser og udfordringer i den midtjyske. 2. Fælles målsætninger for

Læs mere

The Future for Creative Faroes

The Future for Creative Faroes The Future for Creative Faroes The world as a work place implementation of (music) export strategies Kristian Riis Betyder de kreative virksomheders eksport noget på internationalt plan? På verdensplan

Læs mere