Flere vækstvirksomheder. 4 anbefalinger fra Danmarks Vækstråd til, hvordan erhvervslivet kan bidrage til udvikling af nye vækstvirksomheder.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Flere vækstvirksomheder. 4 anbefalinger fra Danmarks Vækstråd til, hvordan erhvervslivet kan bidrage til udvikling af nye vækstvirksomheder."

Transkript

1 Flere vækstvirksomheder 4 anbefalinger fra Danmarks Vækstråd til, hvordan erhvervslivet kan bidrage til udvikling af nye vækstvirksomheder. Maj 2010

2 Forord Danmark har længe været blandt de rigeste lande i verden. Men vores vækst og velstand er under pres. Siden midten af 90 erne har Danmark været blandt de lande i OECD, der har haft den laveste produktivitetsvækst. Utilstrækkelig innovation, dynamik og fornyelse i dansk erhvervsliv er blandt forklaringerne. Det er derfor nødvendigt, at vi gør en ekstra indsats for at skabe flere, nye højproduktive vækstvirksomheder i Danmark. Derfor er det også velvalgt, at regeringen med arbejdsprogrammet Danmark 2020 Viden > Vækst > Velstand > Velfærd har sat velstand og produktivitet højt på den politiske dagsorden. I den sammenhæng er nye vækstvirksomheder særligt interessante, fordi de netop er karakteriseret ved højere produktivitet og innovation. Nye virksomheder skaber en tredjedel af alle nye job i Danmark, svarende til ca i gennemsnit om året. Vækstiværksættere skaber 10 gange flere job i de første 5 leveår end andre iværksættere og har højere produktivitet. Nye vækstvirksomheder kan således både bidrage til at skabe nogle af de arbejdspladser, som Danmark har mistet i forbindelse med den økonomiske krise og bidrage til Danmarks velstand på længere sigt. Danmarks Vækstråd ønsker med dette indspil at præsentere fire indsatsområder, som rådet mener kan styrkes med henblik på at skabe flere nye højproduktive vækstvirksomheder. Det drejer sig om at udnytte potentialet i udvikling af flere spin-offs fra eksisterende virksomheder, flere partnerskaber mellem nye virksomheder og det etablerede erhvervsliv, mere entreprenørielle universiteter og tiltrækning af flere udenlandske iværksættere. Indsatsområderne sætter alle fokus på, hvordan det private erhvervsliv som besidder vigtig viden, kompetencer og ressourcer, som nye vækstvirksomheder har et stort behov for på forskellig vis, kan bidrage mere til udvikling af nye vækstvirksomheder. Lars Nørby Johansen. Erhvervslivet som drivkraft i Iværksætterpolitikken 1

3 Indledning Nye virksomheder og særligt nye vækstvirksomheder bidrager til at sikre velstandsudviklingen. For det første bidrager de nye virksomheder kraftigt til jobskabelse. For det andet bidrager de til dynamik, innovation og produktivitetsvækst. Nye virksomheder skaber mange nye arbejdspladser. Iværksættere har i perioden fra 2003 til 2006 skabt arbejdspladser i gennemsnit om året. Det betyder, at knap en tredjedel af de nye job, i de private virksomheder, skabes i virksomheder, der er under to år gamle, jf. figur 1. Figur 1: Skabte job i private virksomheder Anm.: Figuren viser antallet af skabte job på virksomhedsniveau, dvs. beskæftigelsesfremgangen år til år i de virksomheder, der har udvidet beskæftigelse (novemberbeskæftigelsen). Den registerbaserede opgørelse tager ikke højde for ansatte, der har flere job. Iværksættere er virksomheder, der er højest to år gamle, og som ligger inden for de markedsmæssige erhverv. Da afgrænsningen foretages på CVR-nummer, vil en del af de nye virksomheder reelt være filialer til eksisterende virksomheder, hvorfor virksomheder, der i etableringsåret har flere end 50 ansatte, ikke bliver kategoriseret som iværksættere. Kilde: Iværksætterindeks Anbefalinger fra Danmarks Vækstråd til Regeringen 2010

4 Jobskabelsen varierer imidlertid meget fra virksomhed til virksomhed. Rent faktisk sker der en tilbagegang i beskæftigelsen for de fleste iværksættere efter de første leveår. I modsætning hertil stiger antallet af beskæftigede hos vækstiværksætterne. En gennemsnitlig vækstiværksætter skaber næsten 10 gange så mange job gennem deres første fem leveår som andre iværksættere og står for omtrent 15 pct. af alle job skabt af iværksættere over en femårig periode. Nye vækstvirksomheder er ofte mere innovative, har et højere kompetenceniveau, har en højere produktivitet og er mere globalt orienterede end det øvrige erhvervsliv. På den måde skaber og udnytter nye vækstvirksomheder løbende de nye markeder og muligheder, som opstår med globaliseringen. Nye virksomheder bidrager samtidig til innovation, omstilling og fornyelse ved at udvikle nye serviceydelser, produkter og teknologier. Samtidig er iværksættere med til at skærpe konkurrencen ved at udfordre etablerede virksomheder. De bidrager med andre ord til at opretholde dynamikken i dansk erhvervsliv. Et dynamisk erhvervsliv er kendetegnet ved, at de mindst produktive virksomheder lukker, og at ressourcerne overføres til mere produktive virksomheder. Beregninger har tidligere vist, at bidraget fra nye virksomheder, der åbner, og gamle, der lukker, udgør knap 17 pct. af den årlige gennemsnitlige vækst i produktiviteten. Men i Danmark er der ikke nok nye virksomheder, som vokser sig store og dermed for alvor bliver i stand til at udfordre de eksisterende virksomheder med lavere produktivitet. Andelen af vækstvirksomheder ligger således noget under lande som fx USA. Regeringens mål er klart. Danmark skal i 2020 være blandt de 10 rigeste lande i verden. Og Danmark skal i 2020 være blandt de lande, der er bedst til at skabe nye vækstvirksomheder. Øget fokus på nye vækstvirksomheder er mere nødvendigt nu end nogensinde før. Danmark har mistet private arbejdspladser i forbindelse med krisen. Derudover har krisen betydet et betydeligt fald i opstarten af nye virksomheder. Der er derfor brug for handling, hvis vi skal indhente det tilbageslag, krisen har betydet for danske iværksættere og virksomheder. Regeringen har allerede gjort meget for skabe flere vækstvirksomheder, og Danmarks Vækstråd vurderer, at indsatsen gør en forskel. Vækstiværksætternes adgang til kompetencer, vejledning og rådgivning er blevet styrket med etableringen af et enstrenget og sammenhængende erhvervsfremmesystem med Væksthusene som knude- Erhvervslivet som drivkraft i Iværksætterpolitikken 3

5 punkter. Med Vækstfonden og senest Erhvervspakken er adgangen til risikovillig kapital forbedret, og der er taget initiativer, der skal skabe en kultur, som fremmer iværksætteri, bl.a. via Global Entrepreneurship Week og Fonden for entreprenørskab. Det arbejde skal styrkes yderligere i de kommende år, hvis vi ikke skal tabe terræn til hurtigt voksende økonomier og styrkede kompetencer i andre dele af verden. For at styrke udviklingen af flere danske vækstvirksomheder, finder Danmarks Vækstråd det afgørende at fortsætte arbejdet med at skabe bedre rammevilkår i form af bl.a. opbygningen af et sammenhængende erhvervsfremmesystem med høj kvalitet, der tager udgangspunkt i virksomhedernes behov. Men også etablerede virksomheder kan bidrage til udvikling af nye vækstvirksomheder. Det er Danmarks Vækstråds opfattelse, at der i det etablerede erhvervsliv findes en uudnyttet pulje af ideer, kompetencer og ressourcer, som i langt højere grad end i dag kan bringes i spil. Der ligger derfor et stort, uudnyttet potentiale i at inddrage den private sektor langt mere i indsatsen for at skabe flere, højproduktive vækstvirksomheder, end det er tilfældet i dag. Hvis man ser på førende iværksætterregioner som fx Silicon Valley, kendetegnes de ved en høj grad af involvering af den private sektor og af, at nye virksomheder i vid udstrækning trækker på ekstern viden, kompetencer og ressourcer. Samtidig viser analyser, at immigranter var CEO s eller forskningschefer i en ud af fire teknologi- og ingeniør opstartsvirksomheder i USA i perioden 1995 til 2005 og i halvdelen af opstarterne i Silicon Valley. Danmarks Vækstråd finder derfor, at der er et uudnyttet potentiale i at tiltrække udenlandske iværksættere til Danmark og derved bidrage til et mere globalt orienteret dansk iværksættermiljø. Det er vigtigt for en lille åben økonomi som den danske, at især de virksomheder, der har et stort vækstpotentiale, allerede fra opstarten har et globalt udsyn, fordi høj produktivitet er tæt forbundet med internationalt udsyn og åbenhed overfor omverdenen. Adgangen til kapital både i form af lån og risikovillig kapital er ligeledes essentiel for at skabe flere nye vækstvirksomheder. Denne publikation vil imidlertid ikke forholde sig yderligere til problemstillingen, da den netop er blevet behandlet i Udvalget om risikovillig kapital, der kommer med sine endelige anbefalinger i maj Anbefalinger fra Danmarks Vækstråd til Regeringen 2010

6 Danmarks Vækstråd mener desuden, at det er vigtigt at styrke Danmarks iværksætter- og vækstkultur gennem uddannelserne, medier og fejring af talenter. Vækst- og ambitionsniveauet skal højnes til gavn for virkelysten i samfundet. Iværksætterpolitikken er vigtig for samfundet. Nye virksomheder finansierer i høj grad vores velfærd og står for en stor del af jobskabelsen. Men vi er i en situation, hvor vi løbende skal sikre os og kunne argumentere for, at vi bruger vores ressourcer så effektivt som muligt. Danmarks Vækstråd anbefaler derfor, at nye initiativer funderes på effekt, måling og læring. Viden fra tidligere initiativer skal således inddrages i nye initiativer, og nye initiativer skal testes som pilotprojekter, før de udrulles nationalt. I forlængelse af disse principper for god erhvervspolitik, foreslår Danmarks Vækstråd fire konkrete indsatsområder, der kan styrke udnyttelsen af Danmarks vækstpotentiale særligt i forhold til inddragelsen af erhvervslivet i udviklingen af nye vækstvirksomheder: Flere spin-offs. En spin-off virksomhed er en ny virksomhed, der er baseret på kompetencer og ressourcer opbygget i en etableret modervirksomhed, som ikke ønsker eller har ressourcer til at udvikle ideen videre internt i virksomheden. Sammenlignet med andre virksomheder har spin-off s, defineret som iværksættere med brancheerfaring, 23 pct. større sandsynlighed for at blive vækstiværksættere bl.a. på grund af et højere kompetenceniveau. Flere Partnerskaber. Det etablerede erhvervsliv kan hæve kompetenceniveauet i nye virksomheder ved at indgå i forskellige former for partnerskaber, såsom mentor-ordninger, netværk, bestyrelsesarbejde mv. Mere Entreprenørielle Universiteter. Det etablerede erhvervsliv kan hæve kompetence- og ambitionsniveauet blandt iværksættere ved at bidrage til et fyrtårnsprojekt, hvor et dansk universitet skal udvikle den bedste strategi for uddannelse i entreprenørskab med størst mulig inddragelse af det private erhvervsliv. Flere udenlandske iværksættere. Ved at tiltrække flere kompetente udenlandske iværksættere til Danmark, kan man øge de nye virksomheders åbenhed overfor omverdenen samtidig med, at det internationale udsyn i det danske iværksættermiljø øges. Tabellen nedenfor giver et overblik over sammenhængen mellem Danmarks Vækstråds oplæg til, hvordan erhvervslivet kan spille en Erhvervslivet som drivkraft i Iværksætterpolitikken 5

7 mere aktiv rolle i forhold til at styrke vilkårene for nye vækstvirksomheder og eksisterende statslige initiativer på området. Tabel 1: Sammenhæng mellem Danmarks Vækstråds forslag og den eksisterende indsats Offentlig Sektor Privat sektor DVR forslag 1) Spin-offs. 2) Partnerskaber. Kompetencer Væksthusene. Et sammenhængende rådgivningssystem. Kapital Vækstfonden. Erhvervspakken. Innovationsmiljøer Kultur Fonden for Entreprenørskab. Global Entrepreneurship Week. - 3) Entreprenørielle universiteter. 4) Udenlandske iværksættere. 6 Anbefalinger fra Danmarks Vækstråd til Regeringen 2010

8 Indsatsområde 1. Flere Spin-offs Væksten og produktiviteten i en ny virksomhed kan øges ved at højne kompetencerne i virksomhederne. Spin-offs defineret som virksomheder opstartet af iværksættere med brancheerfaring klarer sig bedre end andre nye virksomheder, jf. figur 2. Det kan bl.a. tilskrives kompetenceoverførsel fra modervirksomheden i form af: Nedarvede rutiner, omgangs- og organisationsformer, branchekendskab og tavs viden om god praksis for ledelse. Erfaringer med og viden om markeds- og produktionsmuligheder. Bidrag fra modervirksomheden til idé og viden om det produkt, som en nyt spin-off virksomhed startes på. Kontakter og forretningsmæssige relationer af betydning for både produkt- og markedsudvikling, indkøb og teknologisk videnopbygning. Spin-offs, hvor modervirksomheden har spillet en aktiv rolle i udskillelsen af spin-off virksomheden, må vurderes at præstere endnu bedre end spin-offs defineret som iværksættere med brancheerfaring. De har nemlig endnu bedre mulighed for kompetenceoverførsel fra modervirksomheden. Det private erhvervsliv kan således bidrage til iværksætterpolitikken ved i højere grad at skabe rum for og arbejde mere Figur 2. Overlevelse blandt spin-offs strategisk og systematisk med nye spin-offs og derved øge kompetenceniveauet i nye virk- Overlevelse somheder. Samtidig er spin-off en måde, hvor erhvervslivet kan kommercialisere ideer, der ligger uden for kerneforretningen. Det er med andre ord, en måde at skabe innovation, nye forretningsområder og holde på medarbejdere, der brænder for en ny ide. Kilde: Dahl, Jensen og Nielsen: Jagten på fremtidens nye vækstvirksomheder, DJØF 2009 Erhvervslivet som drivkraft i Iværksætterpolitikken 7

9 Udfordring Få danske virksomheder arbejder systematisk med spin-off som kilde til innovation. Mange virksomheder fokuserer ikke mindst i krisetider - på deres kerneforretning. Dermed udnytter de ikke de nye idéer, som ligger uden for kerneområdet. Samtidig efterlyser mange virksomheder viden om den værdi strategisk arbejde med spin-off kan tilføre virksomheden, eller om hvordan arbejdet med spin-off konkret skal organiseres. Endelig er virksomhedernes ønske om at fastholde talentfulde medarbejdere formodentlig også en barriere. Inspiration Der findes mange gode ideer gemt i større virksomheder, som af forskellige grunde ikke ser dagens lys, men som kan danne grundlag for en række nye danske vækstvirksomheder. Et eksempel på en god ide, der dannede grundlag for en ny dansk virksomhed, er ideen bag Danfoss IXA. Danfoss IXA er et spin-off fra Danfoss, der bl.a. er blevet modnet via Danfoss Ventures. Danfoss IXA udvikler optiske sensorer til måling af miljø og energiparametre i vanskelige omgivelser. Danfoss IXA blev nummer 3 ved den globale konkurrence Cleantech Open i Silicon Valley i Anbefalinger Danmarks Vækstråd anbefaler at: Der etableres et initiativ gennem et udbud, som skal øge andelen af større, danske virksomheder, der arbejder strategisk med spinoffs som kilde til innovation og forretningsudvikling. Initiativet skal skabe og formidle viden om spin-off som innovationsmetode, udvikle metoder og processer for strategisk arbejde med spin-offs samt formidle kontakt mellem virksomheder og relevante personer i det offentlige erhvervsfremmesystem og blandt private kapitalaktører. Initiativet skal endvidere tilføres tilstrækkelige ressourcer til at kunne engagere sig i udviklingen og markedsmodningen af udvalgte spin-offs og indgå i sparringsforløb med større virksomheder. Initiativet kan tage udgangspunkt i erfaringerne, som er gjort i forbindelse med Vækstforum Hovedstadsregionens projekt, Spinoff aktiviteter - Fremtidens vækstkilde i Region Hovedstaden, der skal skabe flere spin-offs. 8 Anbefalinger fra Danmarks Vækstråd til Regeringen 2010

10 Indsatsområde 2. Partnerskaber Vækst og produktivitet i en ny virksomhed kan stimuleres ved at højne kompetenceniveauet. Stærke kompetencer er drivkraften bag innovation og udvikling, og gør det muligt at udnytte ny teknologi fuldt ud og markedsføre sig mere effektivt. Det private erhvervsliv kan bidrage til iværksætterpolitikken ved at indgå i partnerskaber med nye virksomheder og derved højne virksomhedernes kompetenceniveau. For iværksættere kan et partnerskab med en etableret virksomhed give adgang til branchespecifik ekspertise og rådgivning om internationalisering, ny teknologi og markedsføring, salgs- og distributionsnetværk, sparring om strategi og ledelse, bestyrelsesmedlemmer med særlige kompetencer, kontor- og laboratoriefaciliteter m.m. Partnerskaber er også en fordel for de store virksomheder, da de bliver eksponeret for innovative ideer, kan holde sig opdateret om udviklingen og får muligheder for at opdyrke nye forretningsområder. Partnerskaber mellem det etablerede erhvervsliv og vækstiværksættere kan antage mange former. Der kan fx være tale om mentorordninger, netværk med erfarne iværksættere, partnerskabs- og samarbejdsaftaler eller bestyrelsesarbejde, som stiller forskellige krav til parternes grad af involvering. Udfordring Konkrete samarbejder mellem etablerede virksomheder og opstartsvirksomheder er sjældne i Danmark. Viljen mangler ikke, men ofte har både vækstiværksættere og etablerede virksomheder vanskeligheder med at identificere relevante og interessante samarbejdspartnere. Inspiration Via Cleantech-partnerskabet matches nye og mindre cleantech virksomheder med større relevante virksomheder inden for relevante områder. Formålet er at give de nye virksomheder adgang til relevante ressourcer til udvikling af virksomhederne, mens de større virksomheder får adgang til nye løsninger og idéer. Partnerskaberne er populære og erfaringerne fra eksempelvis Cleantech-partnerskabet viser, at potentialet er stort, og med fordel vil kunne udbredes til andre erhvervsmæssige styrkepositioner. Erhvervslivet som drivkraft i Iværksætterpolitikken 9

11 Anbefalinger Danmarks Vækstråd anbefaler derfor, at: Nye virksomheders adgang til kvalificerede mentorer styrkes. Der etableres netværk af erfarne vækstiværksættere, der kan hjælpe nye iværksættere på vej. Der igangsættes en indsats for, at det etablerede erhvervsliv engagerer sig i nye virksomheders bestyrelser, og der nedsættes en komité for board governance, der skal se på principperne for forretningsudviklende bestyrelser i mindre virksomheder med vækstpotentiale. Der etableres partnerskaber mellem nye og eksisterende virksomheder for eksempel indenfor velfærdsteknologi, kultur- og oplevelsesøkonomi, IKT og biotech. 10 Anbefalinger fra Danmarks Vækstråd til Regeringen 2010

12 Indsatsområde 3 Mere entreprenørielle universiteter Et højt kompetenceniveau og en højere andel af iværksættere og ansatte med en længerevarende videregående uddannelse øger væksten og produktiviteten blandt nye virksomheder. Udvikling af entreprenørskabskompetencer i uddannelserne er afgørende for Danmarks evne til at udvikle nye innovative og konkurrencedygtige virksomheder. Dette kan ske både via fag om entreprenørskab og via integration af entreprenørskab som didaktisk virkemiddel i form af metoder til at fremme de studerendes kreativitet og problemløsningskompetencer. Analyser peger også på, at studerende, der har taget entreprenørskabsfag på universitetet, klarer sig bedre end øvrige studerende, jf. figur 3. Figur 3. Effekten af uddannelse i iværksætteri på University of Arizona Studerende der tog Entreprenørskabsfag, havde 27 pct. højere løn end sammenlignelige alumner Kilde: Charney & Libecap, gange så høj sandsynlighed for at starte virksomhed 62 pct højere formue end sammenlignelige alumner Det private erhvervsliv har en vigtig rolle at spille i forhold til at styrke danske universiteters entreprenørskabsprofil. Erhvervslivet kan fx stille sig til rådighed som undervisere og hjælpe med at frembringe cases for danske studerende, indgå i forskningssamarbejder og efteruddanne undervisere. Inspiration Den amerikanske fond, Kauffman Foundation, har siden 2003 promoveret uddannelse i entreprenørskab på amerikanske universiteter bl.a. via konkurrencer om midler til oprettelsen af tværfaglige entreprenørskabscentre. Initiativet er blevet kopieret i Nederlandene. Det har bidraget til at skabe yderligere fokus på entreprenørskab blandt de hollandske universiteter. Erhvervslivet som drivkraft i Iværksætterpolitikken 11

13 Udfordring Analyser viser, at Danmark stadig er et stykke efter de bedste lande, når det gælder uddannelse i iværksætteri og har en placering som nr. 16 blandt OECD lande inden for uddannelse i entreprenørskab. Regeringen har i 2009 lanceret en strategi for uddannelse i entreprenørskab. Strategien har fokus på at fremme entreprenørskab på alle niveauer i uddannelsessystemet. Et centralt initiativ i strategien er at samle de statslige bevillinger i én aktør Fonden for Entreprenørskab, som netop bygger på et tæt samspil med erhvervslivet. Danmarks Vækstråd vil gerne støtte op om disse initiativer. Særligt på universitetsområdet kan der være betydelige synergieffekter at hente, hvis det private erhvervsliv inddrages langt mere og i alle aspekter af universiteternes arbejde med fremme af entreprenørskab. Anbefalinger Danmarks Vækstråd anbefaler derfor at der etableres et fyrtårnsprojekt, som skal skabe mere entreprenørielle universiteter i Danmark. Konkret anbefales det, at de regionale vækstfora og universiteter indgår i et samarbejde med Fonden for Entreprenørskab om at udarbejde et projektforslag til opbygning og etablering af et center eller en strategi for uddannelse i entreprenørskab på et universitet. Fyrtårnsprojektet skal bygge videre på og samtænkes med universiteternes eksisterende entreprenørskabsprojekter. En strategi skal bl.a. kunne: Styrke inddragelsen af det private erhvervsliv i undervisning i entreprenørskab på universiteterne. Forankre entreprenørskab på tværs af alle uddannelsesretninger, så alle studerende på et tidspunkt i deres uddannelse udsættes for undervisning i entreprenørskab. Styrke viden om og kendskab til didaktik og metoder, der underbygger kreativitet og virketrang. Forankre entreprenørskab i ph.d.-uddannelsen så ph.d.- studerende i højere grad eksponeres for det private erhvervsliv og bliver mere motiverede til at etablere virksomheder. Efteruddanne undervisere via inddragelse af erhvervslivet. Styrke samarbejdet om entreprenørskab med udenlandske universiteter og virksomheder for derved at indsamle erfaringer fra de bedste internationale entreprenørskabsmiljøer. Inddrage Fonden for Entreprenørskab i udviklingen og implementeringen af entreprenørskabsaktiviteter for at sikre en sammenhæng med den eksisterende indsats. 12 Anbefalinger fra Danmarks Vækstråd til Regeringen 2010

14 Indsatsområde 4. Udenlandske iværksættere Åbenhed overfor omverdenen øger danske virksomheders vækst og produktivitet, bl.a. fordi virksomhederne lærer af udenlandske konkurrenter og samhandelspartnere. Højtuddannede kompetente udenlandske iværksættere kan både øge kompetenceniveauet i nye danske virksomheder, ved selv at starte virksomhed og samtidig tilføre det danske iværksættermiljø en international dimension. Det private erhvervsliv kan lære meget af udenlandske iværksættere og sammen med den offentlige sektor bakke op om og facilitere, at flere udenlandske iværksættere tiltrækkes for at styrke og øge det internationale udsyn i iværksættermiljøet i Danmark. Danmarks Vækstråd har tidligere adresseret behovet for at tiltrække udenlandske arbejdstagere, som kan bidrage til et hævet kompetenceniveau og vækst i Danmark. Nedenstående anbefalinger supplerer disse med særligt fokus på kompetente udenlandske iværksættere. Boks 1. Amerikanske tal for effekterne af udenlandske iværksættere 25 pct. af virksomheder i USA, der har fået venture kapital siden 1990, har haft en indvandrer i ejerkredsen. Virksomhederne beskæftiger i dag Næsten 25 pct. af virksomheder startet i Californien mellem 1995 og 2005 havde en indvandrer i ejerkredsen. Virksomhederne beskæftiger i dag en halv million mennesker og omsætter for mere end 300 mia. kroner. I Los Angeles skabte førstegenerationsindvandrere mindst 22 af Los Angeles 100 hurtigst voksende virksomheder Amerikanere af kinesisk og indisk herkomst drev i slutningen af 1990 erne 29 pct. af teknologivirksomhederne i Silicon Vally Kilde: Wadhwa, 2008 Det er helt centralt, at fremtidige initiativer konstrueres således, at der kun tiltrækkes udenlandske iværksættere med stort eksport- og vækstpotentiale. Det er ligeledes centralt, at indsatsen tænkes sammen med den øvrige indsats, fx regi af Work In Denmark og Branding Denmark. Udfordring På trods af at Danmark ofte kåres som et land med et af verdens bedste erhvervsklimaer, etablerer få udlændinge virksomhed i Danmark. I 2008 var der 5 personer fra ikke EU-lande, der fik en opholds- og arbejdstilladelse som selvstændige erhvervsdrivende, og 16 Erhvervslivet som drivkraft i Iværksætterpolitikken 13

15 personer, der fik et afslag. Der findes ingen særskilte ordninger for udenlandske iværksættere i Danmark. Og der er i uddannelsesinstitutionerne et identificeret behov for tilbud til udenlandske studerende, som ønsker at blive og etablere virksomhed i Danmark. Inspiration En række andre lande, fx Canada og Storbritannien, har ordninger, der giver arbejds- og opholdstilladelse til udlændinge med lovende forretningsidéer. Canada har fx tiltrukket mere en iværksættere i perioden 1996 til I de forskellige programmer stilles krav til bl.a. iværksætternes kompetencer, at der investeres et vist beløb i virksomheden samt, at iværksætteren kan forsøge sig selv og sin familie. Anbefalinger Danmarks Vækstråd anbefaler derfor, at: Regeringen gennemfører et serviceeftersyn af kompetente udenlandske iværksætteres mulighed for at etablere virksomhed i Danmark. Det skal herunder undersøges om: o Der skal oprettes en ordning for tiltrækning af udenlandske iværksættere fx i regi af Work-in-Denmark. o Skatterabatten til udenlandske specialister kan bredes ud til også at dække iværksættere. o Udenlandske iværksættere i højere grad bør inddrages i danske acceleratorprogrammer. o Udenlandske iværksættere i højere grad kan integreres i den danske iværksætterinfrastruktur og derved styrke og udvikle det internationale udsyn i det danske iværksættermiljø. 14 Anbefalinger fra Danmarks Vækstråd til Regeringen 2010

Iværksætteri i uddannelsessystemet

Iværksætteri i uddannelsessystemet Iværksætteri i uddannelsessystemet Udvalget vedr. Regional Udvikling den 7. oktober 2015 v/ruth Strøm Iværksætteri Rationalet Øget produktivitet Flere job Innovation Bringer nye produkter, services og

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

Partnerskabsaftale om entreprenørskab i uddannelserne Mellem

Partnerskabsaftale om entreprenørskab i uddannelserne Mellem Partnerskabsaftale om entreprenørskab i uddannelserne 2011-2013 Mellem, Via University College, og Region Midtjylland Indledning: Vores fremtidige konkurrenceevne styrkes af, at vi gennem vores uddannelsessystem

Læs mere

Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om:

Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Fordeling af globaliseringsreserven til innovation og iværksætteri mv.

Læs mere

Handlingsplan for Kvindelige Iværksættere

Handlingsplan for Kvindelige Iværksættere Handlingsplan for Kvindelige Iværksættere November 2009 FORORD Vi skal alle være med til at sikre fremtidens vækst og velstand i Danmark. Alle har et ansvar og en rolle at spille, for at vi fortsat kan

Læs mere

Notat om MEA Midtjysk ErhvervsudviklingsAkademi

Notat om MEA Midtjysk ErhvervsudviklingsAkademi Notat om MEA Midtjysk ErhvervsudviklingsAkademi 22.9.215 Baggrund Iværksætter- og vækstpolitikken står i disse år over for en række store, spændende udfordringer. I Danmark starter hvert år mellem 17.

Læs mere

Investeringer for fremtiden. innovationsfonden.dk

Investeringer for fremtiden. innovationsfonden.dk Vær nysgerrig 1 Investeringer for fremtiden innovationsfonden.dk 2 3 Investeringer for fremtiden Innovationsfonden investerer i det, som driver Danmark fremad. I det, som endnu ikke er skabt. I nye og

Læs mere

16 forslag til regeringens og kommunernes iværksætterindsats

16 forslag til regeringens og kommunernes iværksætterindsats 16 forslag til regeringens og kommunernes iværksætterindsats Kommunerne har en unik mulighed for at arbejde på tværs af politikområder i bestræbelserne på at give virksomhederne de bedst mulige rammevilkår.

Læs mere

Anbefalinger til samarbejdet mellem kommuner og væksthuse

Anbefalinger til samarbejdet mellem kommuner og væksthuse Anbefalinger til samarbejdet mellem kommuner og væksthuse Kommunerne er hver dag i berøring med virksomheder i hele Danmark og hjælper virksomhederne med at finde arbejdskraft, sørger for at infrastrukturen

Læs mere

Hvordan sikrer vi en stærk og udviklingsorienteret lægemiddelindustri? og hvad er produktionens rolle heri?

Hvordan sikrer vi en stærk og udviklingsorienteret lægemiddelindustri? og hvad er produktionens rolle heri? Hvordan sikrer vi en stærk og udviklingsorienteret lægemiddelindustri? og hvad er produktionens rolle heri? Lars Nørby Johansen, formand for Danmarks Vækstråd Lægemiddelproduktion - en dansk styrkeposition

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

12. november Regional aftale for Væksthus Hovedstadsregionen 2016

12. november Regional aftale for Væksthus Hovedstadsregionen 2016 12. november 2015 Regional aftale for Væksthus Hovedstadsregionen 2016 Denne regionale aftale mellem Væksthus Hovedstadsregionen og KKR Hovedstaden er enslydende med den aftale, der indgås mellem KKR Sjælland

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

DI s indledende bemærkninger til Produktivitetskommissionens

DI s indledende bemærkninger til Produktivitetskommissionens September 2012 DI s indledende bemærkninger til Produktivitetskommissionens arbejde Vigtigt initiativ Erhvervslivets produktivitetspanel Løbende indspil fra erhvervslivet DI mener, at nedsættelsen af Produktivitetskommissionen

Læs mere

Fonden for Entreprenørskab Adm. Direktør Christian Vintergaard

Fonden for Entreprenørskab Adm. Direktør Christian Vintergaard Fonden for Entreprenørskab Adm. Direktør Christian Vintergaard Orientering omkring Fondens aktiviteter, v/christian Vintergaard Global Entrepreneurship Week (GEW): 160 deltagende lande 10 millioner deltagere

Læs mere

Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen

Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan 2012-13 v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen 1 Handlingsplan 2012-13 Sundheds- og velfærdsinnovation Sundheds- og velfærdsløsninger Vækstforums strategiske

Læs mere

Nyhedsbrev September 2010

Nyhedsbrev September 2010 Grundvilkårene for dansk økonomi er ændret. Vi er udfordrede. Vi står i en ny tid. Det kan lyde som en frase. Men det er det ikke. Danmark har mistet konkurrenceevne, eksport og arbejdspladser. Konkurrencen

Læs mere

Nye erhvervspolitiske satsninger i Region Syddanmark

Nye erhvervspolitiske satsninger i Region Syddanmark Nye erhvervspolitiske satsninger i Syddanmark Udviklingsdirektør Mikkel Hemmingsen Syddanmark Odense, den 22. september 2008 Den regionalpolitiske vækstredegørelse Vækstredegørelsen sætter udfordringen

Læs mere

Strategiske muligheder og anbefalinger

Strategiske muligheder og anbefalinger Strategiske muligheder og anbefalinger Bilag 3, til Region Nordjyllands Regionale Vækst og Udviklingsstrategi (REVUS) - 2015 til 2018. Indledning I dette bilag gives anvisninger til erhvervspolitiske handlinger

Læs mere

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K. Telefon 33 92 33 00 Fax 33 11 16 65 19. december 2005 Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Udkast til aftale mellem Horsens Kommune og Business Horsens 21.maj 2014

Udkast til aftale mellem Horsens Kommune og Business Horsens 21.maj 2014 Udkast til aftale mellem Horsens Kommune og Business Horsens 21.maj 2014 1. Lovgrundlag Lov nr. 602 af 24. juni 2005 om erhvervsfremme. Formålet med loven er at styrke udviklingen i dansk erhvervsliv gennem

Læs mere

Bestyrelsespartnerskabet

Bestyrelsespartnerskabet Bestyrelsespartnerskabet Med Bestyrelsespartnerskabet vil Erhvervs- og Byggestyrelsen kvalificere og udvikle bestyrelserne i nye og mindre danske virksomheder. De mest kompetente og relevante bestyrelsesmedlemmer

Læs mere

Ny erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden

Ny erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden Ny erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden Oplæg ved Jens Chr. Sørensen Møde i Vækstforum for Region Hovedstaden 8. september 2006 Oversigt over oplæg Hvad skal erhvervsudviklingsstrategien?

Læs mere

VÆKSTHUS SYDDANMARK. Gør udfordringer til muligheder. Peter Rosendahl

VÆKSTHUS SYDDANMARK. Gør udfordringer til muligheder. Peter Rosendahl VÆKSTHUS SYDDANMARK Gør udfordringer til muligheder Peter Rosendahl OPGAVE OG MÅLGRUPPE Målgruppen er virksomheder med høje vækstambitioner 20% Mindst 5 ansatte og ambition 20% årlig vækst 3 år i træk

Læs mere

Nyhedsbrev om de politiske aftaler med vækstinitiativer samlet i pakken Danmark som vækstnation

Nyhedsbrev om de politiske aftaler med vækstinitiativer samlet i pakken Danmark som vækstnation Den 27. maj 2011 Nyhedsbrev om de politiske aftaler med vækstinitiativer samlet i pakken Danmark som vækstnation 1. Indledning I dag har regeringen, Dansk Folkeparti og Pia Christmas- Møller indgået aftale

Læs mere

BILAG 5 FAKTA OM REGION MIDTJYLLAND. 1. Socioøkonomiske karakteristika for Region Midtjylland

BILAG 5 FAKTA OM REGION MIDTJYLLAND. 1. Socioøkonomiske karakteristika for Region Midtjylland BILAG 5 FAKTA OM REGION MIDTJYLLAND 1. Socioøkonomiske karakteristika for Region Midtjylland Region Midtjylland har i alt ca. 1.267.000 indbyggere, og indbyggertallet har været svagt stigende de seneste

Læs mere

DANSK ERHVERVS INNOVATIONSPOLITIK VIDEN, INNOVATION OG VÆKST ALLE IDEER SKAL HAVE EN FAIR CHANCE

DANSK ERHVERVS INNOVATIONSPOLITIK VIDEN, INNOVATION OG VÆKST ALLE IDEER SKAL HAVE EN FAIR CHANCE fremtiden starter her... DANSK ERHVERVS INNOVATIONSPOLITIK VIDEN, INNOVATION OG VÆKST ALLE IDEER SKAL HAVE EN FAIR CHANCE dansk erhvervs innovationspolitik / Dansk Erhverv 3 Innovation Innovation handler

Læs mere

ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE

ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE ERHVERVSPOLITIK Marts 2017 Udarbejdet af Opgaveudvalget Erhvervspolitik for Gentofte Kommune Godkendt af Kommunalbestyrelsen i 2017 Layout: Rosendahls a/s Downloades på:

Læs mere

Aarhus universitet. Viden som forudsætning for innovation, vækst og velfærd. Ole Olsen Vicedirektør Aarhus Universitet AARHUS UNIVERSITET

Aarhus universitet. Viden som forudsætning for innovation, vækst og velfærd. Ole Olsen Vicedirektør Aarhus Universitet AARHUS UNIVERSITET 10. marts 2011 Viden som forudsætning for innovation, vækst og velfærd Ole Olsen Vicedirektør Aarhus Universitet Aarhus universitet Temaer: Globale uddannelsespolitiske udfordringer for universiteterne

Læs mere

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VÆKST VIBORG! er navnet på VIBORGegnens Erhvervsråds strategi for 2014-2018. Men det er ikke kun et navn. Det er en klar opfordring til erhvervslivet om at hoppe med på vognen

Læs mere

Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation

Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation Hovedaktivitet 1. Virksomheds udvikling Et helt centralt element i at skabe bedre betingelser for udvikling handler om at skabe overblik

Læs mere

Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I OFFENTLIGE INDKØB

Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I OFFENTLIGE INDKØB Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I OFFENTLIGE INDKØB Anbefalinger om samfundsansvar i offentlige indkøb Introduktion Hvad kan det offentlige gøre for at fremme gode rammer for, at samfundsansvar indgår som

Læs mere

Cleantechdag 15.3.2010

Cleantechdag 15.3.2010 Cleantechdag 15.3.2010 Dagens Program 10.00 Nye virksomheder i Cleantech Partnerskab 10.30 Hvordan får Cleantech virksomheder de bedste muligheder? 11.00 Copenhagen Cleantech Cluster 11.30 Gate 21 11.45

Læs mere

Vækstforums iværksætterpolitik 9. oktober 2008 v/ Lars Hansson

Vækstforums iværksætterpolitik 9. oktober 2008 v/ Lars Hansson s iværksætterpolitik 9. oktober 2008 v/ Lars Hansson Erhvervsudviklingsstrategi 2007-2009 Iværksætteri Styrke den regionale iværksætterkultur Sikre stærke iværksætterkompetencer Styrke et attraktivt kapitaludbud

Læs mere

KKR. En fokuseret vækstdagsorden for hovedstad s- regionen

KKR. En fokuseret vækstdagsorden for hovedstad s- regionen KKR HOVEDSTADEN En fokuseret vækstdagsorden for hovedstad s- regionen Hovedstadsregionen er Danmarks internationale metropol. Regionen tiltrækker hovedparten af de internationale investeringer i Danmark,

Læs mere

Kriterier for projekter til formålsbestemt pulje til Offentlig-Privat Innovation (OPI)

Kriterier for projekter til formålsbestemt pulje til Offentlig-Privat Innovation (OPI) 19. august 2008 Kriterier for projekter til formålsbestemt pulje til Offentlig-Privat Innovation (OPI) Kriterier Vi har i dag kun begrænset viden om, hvilke ideer til innovative offentlig-private samarbejdsprojekter,

Læs mere

Væksthus Nordjylland. Væksthus Nordjylland Tlf. 70 21 08 08 www.vhnordjylland.dk

Væksthus Nordjylland. Væksthus Nordjylland Tlf. 70 21 08 08 www.vhnordjylland.dk Væksthus Nordjylland Business Region North Denmark Regionalt Vækstforum Væksthus Nordjylland EU-kontor Kommunal erhvervsservice Væksthus Nordjylland Væksthus Nordjylland holder til i NOVI Science Park,

Læs mere

HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV?

HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV? HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV? Toprække De senere år har budt på en række evalueringer af centrale virkemidler på erhvervs- og innovationsfremmeområdet. Evalueringerne

Læs mere

Viden, vækst og vilje Iværksætteri

Viden, vækst og vilje Iværksætteri Viden, vækst og vilje Iværksætteri ErhvervslederForum Handlingsplan i Aalborg Samarbejdet 2011-2014 ERHVERVSLIVETS VÆKSTLAG Med udgangspunkt i erhvervsstrategien Viden, vækst og vilje er der udarbejdet

Læs mere

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSKOMMUNEN HVIDOVRE I Hvidovre har vi mange virksomheder og arbejdspladser, både private og offentlige. Vi har et af Nordeuropas største erhvervsområder, Avedøre Holme,

Læs mere

socialøkonomiske virksomheder

socialøkonomiske virksomheder 10 STRATEGI socialøkonomiske virksomheder // SOCIAL ANSVARLIGHED SKAL GØRE EN FORSKEL København har vedtaget en strategi for socialøkonomiske virksomheder. København vil med strategien sætte fokus på dén

Læs mere

STRATEGIPLAN

STRATEGIPLAN STRATEGIPLAN 2014 2018 DI ITEKs strategiplan 2014 2018 3 Ny retning for DI ITEK Vision og mission DI ITEK er et branchefællesskab, der repræsenterer virksomheder inden for it, tele, elektronik og kommunikation.

Læs mere

Danmark mangler investeringer

Danmark mangler investeringer Organisation for erhvervslivet April 21 Danmark mangler investeringer Af Økonomisk konsulent, Tina Honoré Kongsø, tkg@di.dk Fremtidens danske velstand afhænger af, at produktiviteten i samfundet øges,

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Disruptionrådet Partnerskab for Danmarks fremtid. Udkast til temaer og formål samt arbejdsform

Disruptionrådet Partnerskab for Danmarks fremtid. Udkast til temaer og formål samt arbejdsform Disruptionrådet Partnerskab for Danmarks fremtid Udkast til temaer og formål samt arbejdsform Overordnede temaer til drøftelse i partnerskabet Nye teknologier og forretningsmodeller Fremtidens kompetencer

Læs mere

Oplæg 3 fyrtårne i erhvervshandlingsplanen for 2016-17

Oplæg 3 fyrtårne i erhvervshandlingsplanen for 2016-17 Oplæg 3 fyrtårne i erhvervshandlingsplanen for 2016-17 Erhvervsudviklingschef, Jette Rau www.ballerup.dk 3 nye fyrtårne 1. Klyngesamarbejde 2. Investeringsstrategi 3. Vækstiværksættere Målgruppen er i

Læs mere

Stillingsprofil for direktør i Welfare Tech Region

Stillingsprofil for direktør i Welfare Tech Region Stillingsprofil for direktør i Welfare Tech Region Job- og personprofilen indeholder Stillingen 1. Ansættelsesvilkårene 2. Organisationen 3. Welfare Tech Regions konkrete mål 4. Welfare Tech Regions ydelser

Læs mere

Temaspor: Faglærte og ufaglærte iværksættere

Temaspor: Faglærte og ufaglærte iværksættere Temaspor: Faglærte og ufaglærte iværksættere Godt syv ud af ti af de ca. 88.000 virksomheder oprettet i perioden 2005-2009 er skabt af enten faglærte eller ufaglærte iværksættere. Udover det høje antal

Læs mere

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner.

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. 12 Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. Væksthus Syddanmark er etableret for at styrke syddanske virksomheders mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. I Væksthus Syddanmark får

Læs mere

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af:

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af: SPI Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme SPI er medfinancieret af: af: Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com Sammen styrker vi regionen Projekt SPI, Samarbejde om Proaktiv

Læs mere

ERHVERVSSTRATEGI 2013-2017

ERHVERVSSTRATEGI 2013-2017 ERHVERVSSTRATEGI 2013-2017 Pixi www.albertslund.dk/erhvervsstrategi FORORD Albertslund er en del af verden. Det betyder, at vi som by og erhvervsliv er i skarp konkurrence med vores naboer i Europa, men

Læs mere

MSK Strategi

MSK Strategi Indhold Mission... 2 Vision... 2 Styrkepositioner... 3 Indsatsområder i strategien... 4 Vision for uddannelse... 5 Vision for forskning og udvikling... 6 Vision for relations- og videnssamarbejde... 7

Læs mere

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret Strategi 2015-18 1. Indledning... 3 2. Indsatsområder og mål... 4 3. Aktivitetsområder... 4 4. Organisering... 5 Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio.

Læs mere

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik 2016-2020 Region Midtjylland Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik udmøntning af den regionale vækst- og udviklingsstrategi Uddannelsespolitik 2016-2020 Kolofon

Læs mere

SPRINGBOARD. D. 23. FEBRUAR 2010 v/ Jens Christian Foged. Platinsponsorer:

SPRINGBOARD. D. 23. FEBRUAR 2010 v/ Jens Christian Foged. Platinsponsorer: SPRINGBOARD D. 23. FEBRUAR 2010 v/ Jens Christian Foged Platinsponsorer: CONNECT Denmarks netværk består i dag af 800 personer i 320 virksomheder 7 pitch/15 feedback ALCORLAB DNA Building Blocks for Life

Læs mere

Hvis vækst i de private serviceerhverv havde været som USA

Hvis vækst i de private serviceerhverv havde været som USA pct. 8. april 2013 Faktaark til Produktivitetskommissionens rapport Danmarks Produktivitet Hvor er problemerne? Servicesektoren halter bagefter Produktivitetsudviklingen har gennem de seneste mange år

Læs mere

DET HANDLER OM VELSTAND OG VELFÆRD

DET HANDLER OM VELSTAND OG VELFÆRD DET HANDLER OM VELSTAND OG VELFÆRD Præsentation ved VUC årsmøde Produktivitetskommissionens analyserapport Uddannelse og innovation 4. april 2014 Philipp Schröder Professor, Aarhus Universitet Medlem af

Læs mere

Indhold Indledning... 2 Uddannelse som vækstmotor... 6

Indhold Indledning... 2 Uddannelse som vækstmotor... 6 Indhold Indledning... 2 Overordnede anbefalinger for vækst og jobskabelse... 3 Uddannelse som vækstmotor... 6 LO s anbefalinger på uddannelsesområdet... 7 Sammenhæng mellem uddannelsesindsats, styrkepositioner

Læs mere

Vækstlaget og brugen af erhvervs- og innovationssystemet i Region Midtjylland

Vækstlaget og brugen af erhvervs- og innovationssystemet i Region Midtjylland Vækstlaget og brugen af erhvervs- og innovationssystemet i Region Midtjylland Væksthus Midtjyllands bestyrelsesmøde, Hadsten, den 26. august 2015. v/ Bent Mikkelsen, Region Midtjylland www.vaekstforum.rm.dk

Læs mere

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015 6. juni 2014 Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015 Baggrund/Indledning Indsatsen i Væksthusene giver et positivt samfundsøkonomisk afkast, viser en ekstern evaluering

Læs mere

Det nordjyske erhvervsfremmesystem styrker og udfordringer. Oplæg på ErhvervsCamp 2015

Det nordjyske erhvervsfremmesystem styrker og udfordringer. Oplæg på ErhvervsCamp 2015 Det nordjyske erhvervsfremmesystem styrker og udfordringer Oplæg på ErhvervsCamp 2015 Hvordan afdækker man kvaliteten af et regionalt erhvervsfremmesystem?? Fem centrale spørgsmål: 1. Effekt: Hvad får

Læs mere

Store virksomheders betydning for den danske økonomi og potentialet ved at flere virksomheder vokser sig store. Erhvervsstyrelsen

Store virksomheders betydning for den danske økonomi og potentialet ved at flere virksomheder vokser sig store. Erhvervsstyrelsen Store virksomheders betydning for den danske økonomi og potentialet ved at flere virksomheder vokser sig store. Erhvervsstyrelsen 1 Sammenfatning Formålet med denne analyse er at vise store virksomheders

Læs mere

DANMARK STYRKET UD AF KRISEN

DANMARK STYRKET UD AF KRISEN RESUMÉ DANMARK STYRKET UD AF KRISEN September 2009 REGERINGEN Resumé af Danmark styrket ud af krisen Danmark og resten af verden er blevet ramt af den kraftigste og mest synkrone lavkonjunktur i mange

Læs mere

ANALYSE. Effekter af Vækstfondens aktiviteter

ANALYSE. Effekter af Vækstfondens aktiviteter ANALYSE Effekter af Vækstfondens aktiviteter HVILKEN EFFEKT HAR VÆKSTFONDENS AKTIVITETER? Hvor mange arbejdspladser er Vækstfonden med til at skabe i Danmark hvert år via sine investeringer? Det har vi

Læs mere

Light-udgave. Strategi work-live-stay southern denmark

Light-udgave. Strategi work-live-stay southern denmark Light-udgave Strategi 2016-2020 work-live-stay southern denmark Fra opstart til forankring work-live-stay southern denmark skaber sammenhæng og netværk mellem de vigtigste aktører i Syddanmark, så vi sammen

Læs mere

International Business Academy. iba ERHVERVSAKADEMI KOLDING STRATEGI 2020

International Business Academy. iba ERHVERVSAKADEMI KOLDING STRATEGI 2020 International Business Academy TæNDT AF AT LÆRE iba ERHVERVSAKADEMI KOLDING STRATEGI 2020 uddannelsesstrategi 2020 Uddannelsesstrategi 2020 IBA Erhvervsakademi Koldings fokusområder angiver de strategiske

Læs mere

Resultater av DAMVADs analys av samband i Innovationssystemet

Resultater av DAMVADs analys av samband i Innovationssystemet Resultater av DAMVADs analys av samband i Innovationssystemet 22.05.2014 DAMVAD: Grundlagt i 2007, 3 x Gazelle København, Oslo, Tromsø, Stockholm Nordeuropæisk marked Akademiske partnere 50 medarbejdere

Læs mere

Boks 1 Digital vækst i Danmark. Muligheder. Udfordringer

Boks 1 Digital vækst i Danmark. Muligheder. Udfordringer MAJ 2017 Digitalisering og ny teknologi giver virksomhederne nye muligheder for at effektivisere produktion og arbejdsprocesser og skaber samtidig grobund for nye forretningsmodeller, innovation og nye

Læs mere

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande NOTAT Bilag 14 Udkast 30. maj 2011 Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande Økonomi- og Erhvervsministeriet, Region Midtjyllands, Regions Syddanmarks,

Læs mere

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 NOTAT KKR MIDTJYLLAND Den 16. september 2015 KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 KKR Midtjylland har den 10. september 2015 drøftet første udkast til Vækstplan 2016-2020 Handlingsplan

Læs mere

Regional Vækst- og Udviklingsstrategi (REVUS) KKR-Nordjylland 24. april 2015

Regional Vækst- og Udviklingsstrategi (REVUS) KKR-Nordjylland 24. april 2015 Regional Vækst- og Udviklingsstrategi (REVUS) KKR-Nordjylland 24. april 2015 Udarbejdet pba af Forretningsudvalgets anbefaling til Regionsrådets møde 28/4-15 En ny regional vækst- og udviklingsstrategi

Læs mere

IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo

IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo IT-VÆKSTHUSET PÅ 5te < SIDE 02 > SIDE 03 IT-væksthuset er et nyt innovativt vækstmiljø på toppen af IT-Universitetet i Ørestaden i København. DET ER STEDET:

Læs mere

2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi

2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi 2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi Vækstforum Sjælland Region Sjælland Alléen 15 4180 Sorø Telefon 70 15 50 00 E-mail vaekstforum@regionsjaelland.dk www.regionsjaelland.dk Fotos: Jan Djenner Tryk: Glumsø

Læs mere

Greater Copenhagen: En vækstudfordring og -mulighed

Greater Copenhagen: En vækstudfordring og -mulighed Greater Copenhagen: En vækstudfordring og -mulighed Denne analyse stiller skarpt på Greater Copenhagens vækst i forhold til en af regionens største konkurrenter, Stockholm. 25.02.2015 Side 1/5 Analysen

Læs mere

Ny strategi for iværksætterindsatsen i Silkeborg Kommune

Ny strategi for iværksætterindsatsen i Silkeborg Kommune Ny strategi for iværksætterindsatsen i Silkeborg Kommune Indledning En ny strategi for iværksætterindsatsen skal sikre en styrket og sammenhængende indsats, der skaber flere nye iværksættere, vækstvirksomheder

Læs mere

ANALYSENOTAT Hver femte ansat i udenlandsk ejet virksomhed

ANALYSENOTAT Hver femte ansat i udenlandsk ejet virksomhed ANALYSENOTAT Hver femte ansat i udenlandsk ejet virksomhed AF ØKONOM JENS HJARSBECH, CAND.POLIT, Udenlandske investeringer øger velstanden Udenlandsk ejede virksomheder er ifølge Produktivitetskommissionen

Læs mere

HOLDNINGER OG IVÆRKSÆTTERE RESUMÉ

HOLDNINGER OG IVÆRKSÆTTERE RESUMÉ HOLDNINGER OG IVÆRKSÆTTERE RESUMÉ 1 INDHOLD 3 Forord 4 Indledning 4 Konklusioner 5 Metode og datagrundlag 6 Karaktertræk hos iværksættere, lønmodtagere og deres forældre 7 Motivation hos iværksættere,

Læs mere

Status og perspektiver for arbejdet i Vækstforum Midtjylland

Status og perspektiver for arbejdet i Vækstforum Midtjylland Status og perspektiver for arbejdet i Midtjylland Erhvervsudviklingsdøgnet 7. 8. april 2011, Papirfabrikken, Silkeborg v/ Bent Hansen, Formand for Regionsrådet og Midtjylland Region Midtjylland 2010-2013

Læs mere

Danmarks Vækstråds Rapport om kvalificeret arbejdskraft

Danmarks Vækstråds Rapport om kvalificeret arbejdskraft Danmarks Vækstråds Rapport om kvalificeret arbejdskraft Oplæg på Kompetencerådets møde den 25.1.2017 v./ Merete Giehm-Reese, Regional Udvikling, Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Hovedpointer

Læs mere

STRATEGI FOR MUDP

STRATEGI FOR MUDP STRATEGI FOR MUDP 2016-2019 INTRO Et enigt Folketing vedtog i februar 2015 lov nr. 130 om Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP). Med loven og den tilhørende bekendtgørelse overtog

Læs mere

Erhvervspolitik. Ballerup Kommune 2013-2018

Erhvervspolitik. Ballerup Kommune 2013-2018 Erhvervspolitik Ballerup Kommune 2013-2018 Erhvervspolitik 2013-2018 Ballerup Kommune Indhold Forord 3 Ballerup Kommunes erhvervspolitiske vision 4 Fra vision til handling 5 Fokusområde 1 Viden og innovation

Læs mere

Bilag 4a. Syddansk Vækstforum Erhvervsudviklingsstrategi

Bilag 4a. Syddansk Vækstforum Erhvervsudviklingsstrategi Bilag 4a Syddansk Vækstforum Erhvervsudviklingsstrategi 2012-2020 UDKAST 1 Forord (uddybes) Forord af formand for Syddansk Vækstforum, Carl Holst Vision 2020 Forretningsområder De strategiske mål 2 Potentialer

Læs mere

Udviklingsstrategi 2015

Udviklingsstrategi 2015 Udviklingsstrategi 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Innovation i praksis... 4 Fokusområder 2015... 4 Fokusområde 1: Involvering af brugere, borgere og erhverv i velfærdsudviklingen... 6 Fokusområde

Læs mere

Vækstforum. Ansøgning: Team Vækst Danmark. 1. december Sagsnr.: 15/ SAGSFREMSTILLING Projektet Team Vækst Danmark er placeret i kategori A

Vækstforum. Ansøgning: Team Vækst Danmark. 1. december Sagsnr.: 15/ SAGSFREMSTILLING Projektet Team Vækst Danmark er placeret i kategori A Vækstforum 1. december 2015 Ansøgning: Team Vækst Danmark Sagsnr.: 15/39035 SAGSFREMSTILLING Projektet Team Vækst Danmark er placeret i kategori A Indstilling: Vækstforumsekretariatets beskrivelse af projektet:

Læs mere

Nyetableret destinationsselskab hvor hovedopgaven er markedsførings- og brandingaktiviteter

Nyetableret destinationsselskab hvor hovedopgaven er markedsførings- og brandingaktiviteter Nordjylland skal have en stærkere profilering som turistdestination, som skaber en entydig og positiv fortælling om nordjysk turisme. Nordjysk turisme skal være tidsvarende. Der skal være fokus på at rammevilkårene

Læs mere

ODENSE KOMMUNES MANGFOLDIGHEDSSTRATEGI

ODENSE KOMMUNES MANGFOLDIGHEDSSTRATEGI UD KA ST ODENSE KOMMUNES MANGFOLDIGHEDSSTRATEGI MANGFOLDIGHED BRINGER VÆKST TIL ODENSE Mangfoldighed handler om forskellighed. Mangfoldighed kan bidrage til virksomheder og organisationers udvikling, succes

Læs mere

Det danske marked for venturekapital

Det danske marked for venturekapital 21 Det danske marked for venturekapital UDVIKLINGEN PÅ DET DANSKE VENTUREMARKED Venturekapital er risikovillige og langsigtede investeringer i unoterede virksomheder med et betydeligt udviklingspotentiale.

Læs mere

SAMLET DANSK KONKURRENCE EVNE TABER TERRÆN I OECD

SAMLET DANSK KONKURRENCE EVNE TABER TERRÆN I OECD Marts 2014 SAMLET DANSK KONKURRENCE EVNE TABER TERRÆN I OECD AF KONSULENT KATHRINE KLITSKOV, KAKJ@DI.DK Danmark tilhører ikke længere den mest konkurrencedygtige tredjedel af OECD -landene. Danmark opnår

Læs mere

Redegørelse til Danmarks Vækstråd i forbindelse med høring af Region Hovedstadens og Vækstforum Hovedstadens regionale vækst- og udviklingsstrategi

Redegørelse til Danmarks Vækstråd i forbindelse med høring af Region Hovedstadens og Vækstforum Hovedstadens regionale vækst- og udviklingsstrategi Center for Regional Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Att. Danmarks Vækstråd Telefon 38 66 50 00 Direkte 38665566 Fax 38 66 58 50 Web www.regionh.dk Ref.: 15002338 Dato: 22. april 2015 Redegørelse

Læs mere

KKR KKR HOVEDSTADEN SJÆLLAND

KKR KKR HOVEDSTADEN SJÆLLAND FOKUSERET VÆKSTDAGSORDEN Resultater fra fase 1: Kortlægning Fokuseret Vækstdagsorden FÆLLESMÆNGDEN Opsummering af fælles styrker og synergimuligheder 2 Fokuseret Vækstdagsorden Fælles styrker og udfordringer

Læs mere

Organisering. Syddjurs Kommune 1. december 2016

Organisering. Syddjurs Kommune 1. december 2016 Organisering Syddjurs Kommune 1. december 2016 1 Organisering Vi ønsker at realisere målene igennem en række netværk, initiativer og projekter, som er forankret lokalt, og som udvikles i samspil mellem

Læs mere

Aftale mellem regeringen, Venstre og Konservative om: Udmøntning af UMTS-midlerne til erhvervsrettede. samt digitalisering (23.

Aftale mellem regeringen, Venstre og Konservative om: Udmøntning af UMTS-midlerne til erhvervsrettede. samt digitalisering (23. Aftale mellem regeringen, Venstre og Konservative om: Udmøntning af UMTS-midlerne til erhvervsrettede og vækstskabende initiativer samt digitalisering (23. oktober 2012) 1 Aftale om Udmøntning af UMTS-midlerne

Læs mere

Den erhvervsmæssige satsning på Sundheds- og velfærdsinnovation

Den erhvervsmæssige satsning på Sundheds- og velfærdsinnovation Den erhvervsmæssige satsning på Sundheds- og velfærdsinnovation v Afdelingschef Dorthe Kusk 1 Møde i Innovationsudvalget den 17. februar 2014 Vision I 2020 er Syddanmark internationalt førende inden for

Læs mere

DOKUMENTATION FOR UDFØRT OPGAVE. Opgavens indhold og formål:

DOKUMENTATION FOR UDFØRT OPGAVE. Opgavens indhold og formål: DOKUMENTATION FOR UDFØRT OPGAVE Opgavens indhold og formål: Opsøgende kontakt til lokale erhvervsdrivende med henblik på at øge kendskabet til kommunens mange tilbud, herunder understøtte kommunens strategi

Læs mere

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Døesvej 70-76 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 Værdigrundlag for UCH Uddannelsescenter Holstebro indgår med sine uddannelser i en værdikæde og ønsker

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

2. Syddansk Vækstforum: Strategi og investeringer

2. Syddansk Vækstforum: Strategi og investeringer FAKTA OM REGION SYDDANMARK 1. Socioøkonomiske karakteristika for Region Syddanmark Region Syddanmark har i alt godt 1.201.000 indbyggere, og indbyggertallet har været relativt stabilt de seneste år. Beskæftigelsen

Læs mere

IKT og digitalisering. - jobs og vækst i DK? Jørgen Bardenfleth

IKT og digitalisering. - jobs og vækst i DK? Jørgen Bardenfleth Jobs og vækst i DK? IKT og digitalisering - jobs og vækst i DK? Jørgen Bardenfleth Regeringens IKT vækstteam - hvad var opgaven og blev målsætningen? To hovedspor i opgaven på at skabe jobs og vækst ved:

Læs mere

Ældre- og Handicapforvaltningen, Aalborg Kommune Aalborg på Forkant Innovativ udvikling i sundhed og velfærd. Forundersøgelse. Aalborg på Forkant

Ældre- og Handicapforvaltningen, Aalborg Kommune Aalborg på Forkant Innovativ udvikling i sundhed og velfærd. Forundersøgelse. Aalborg på Forkant Forundersøgelse - bedre sundhed og mere omsorg og pleje for færre ressourcer Udvikling af innovative sundheds- og velfærdsløsninger i Ældre- og Handicapforvaltningen i Aalborg Kommune 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere