Flere vækstvirksomheder. 4 anbefalinger fra Danmarks Vækstråd til, hvordan erhvervslivet kan bidrage til udvikling af nye vækstvirksomheder.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Flere vækstvirksomheder. 4 anbefalinger fra Danmarks Vækstråd til, hvordan erhvervslivet kan bidrage til udvikling af nye vækstvirksomheder."

Transkript

1 Flere vækstvirksomheder 4 anbefalinger fra Danmarks Vækstråd til, hvordan erhvervslivet kan bidrage til udvikling af nye vækstvirksomheder. Maj 2010

2 Forord Danmark har længe været blandt de rigeste lande i verden. Men vores vækst og velstand er under pres. Siden midten af 90 erne har Danmark været blandt de lande i OECD, der har haft den laveste produktivitetsvækst. Utilstrækkelig innovation, dynamik og fornyelse i dansk erhvervsliv er blandt forklaringerne. Det er derfor nødvendigt, at vi gør en ekstra indsats for at skabe flere, nye højproduktive vækstvirksomheder i Danmark. Derfor er det også velvalgt, at regeringen med arbejdsprogrammet Danmark 2020 Viden > Vækst > Velstand > Velfærd har sat velstand og produktivitet højt på den politiske dagsorden. I den sammenhæng er nye vækstvirksomheder særligt interessante, fordi de netop er karakteriseret ved højere produktivitet og innovation. Nye virksomheder skaber en tredjedel af alle nye job i Danmark, svarende til ca i gennemsnit om året. Vækstiværksættere skaber 10 gange flere job i de første 5 leveår end andre iværksættere og har højere produktivitet. Nye vækstvirksomheder kan således både bidrage til at skabe nogle af de arbejdspladser, som Danmark har mistet i forbindelse med den økonomiske krise og bidrage til Danmarks velstand på længere sigt. Danmarks Vækstråd ønsker med dette indspil at præsentere fire indsatsområder, som rådet mener kan styrkes med henblik på at skabe flere nye højproduktive vækstvirksomheder. Det drejer sig om at udnytte potentialet i udvikling af flere spin-offs fra eksisterende virksomheder, flere partnerskaber mellem nye virksomheder og det etablerede erhvervsliv, mere entreprenørielle universiteter og tiltrækning af flere udenlandske iværksættere. Indsatsområderne sætter alle fokus på, hvordan det private erhvervsliv som besidder vigtig viden, kompetencer og ressourcer, som nye vækstvirksomheder har et stort behov for på forskellig vis, kan bidrage mere til udvikling af nye vækstvirksomheder. Lars Nørby Johansen. Erhvervslivet som drivkraft i Iværksætterpolitikken 1

3 Indledning Nye virksomheder og særligt nye vækstvirksomheder bidrager til at sikre velstandsudviklingen. For det første bidrager de nye virksomheder kraftigt til jobskabelse. For det andet bidrager de til dynamik, innovation og produktivitetsvækst. Nye virksomheder skaber mange nye arbejdspladser. Iværksættere har i perioden fra 2003 til 2006 skabt arbejdspladser i gennemsnit om året. Det betyder, at knap en tredjedel af de nye job, i de private virksomheder, skabes i virksomheder, der er under to år gamle, jf. figur 1. Figur 1: Skabte job i private virksomheder Anm.: Figuren viser antallet af skabte job på virksomhedsniveau, dvs. beskæftigelsesfremgangen år til år i de virksomheder, der har udvidet beskæftigelse (novemberbeskæftigelsen). Den registerbaserede opgørelse tager ikke højde for ansatte, der har flere job. Iværksættere er virksomheder, der er højest to år gamle, og som ligger inden for de markedsmæssige erhverv. Da afgrænsningen foretages på CVR-nummer, vil en del af de nye virksomheder reelt være filialer til eksisterende virksomheder, hvorfor virksomheder, der i etableringsåret har flere end 50 ansatte, ikke bliver kategoriseret som iværksættere. Kilde: Iværksætterindeks Anbefalinger fra Danmarks Vækstråd til Regeringen 2010

4 Jobskabelsen varierer imidlertid meget fra virksomhed til virksomhed. Rent faktisk sker der en tilbagegang i beskæftigelsen for de fleste iværksættere efter de første leveår. I modsætning hertil stiger antallet af beskæftigede hos vækstiværksætterne. En gennemsnitlig vækstiværksætter skaber næsten 10 gange så mange job gennem deres første fem leveår som andre iværksættere og står for omtrent 15 pct. af alle job skabt af iværksættere over en femårig periode. Nye vækstvirksomheder er ofte mere innovative, har et højere kompetenceniveau, har en højere produktivitet og er mere globalt orienterede end det øvrige erhvervsliv. På den måde skaber og udnytter nye vækstvirksomheder løbende de nye markeder og muligheder, som opstår med globaliseringen. Nye virksomheder bidrager samtidig til innovation, omstilling og fornyelse ved at udvikle nye serviceydelser, produkter og teknologier. Samtidig er iværksættere med til at skærpe konkurrencen ved at udfordre etablerede virksomheder. De bidrager med andre ord til at opretholde dynamikken i dansk erhvervsliv. Et dynamisk erhvervsliv er kendetegnet ved, at de mindst produktive virksomheder lukker, og at ressourcerne overføres til mere produktive virksomheder. Beregninger har tidligere vist, at bidraget fra nye virksomheder, der åbner, og gamle, der lukker, udgør knap 17 pct. af den årlige gennemsnitlige vækst i produktiviteten. Men i Danmark er der ikke nok nye virksomheder, som vokser sig store og dermed for alvor bliver i stand til at udfordre de eksisterende virksomheder med lavere produktivitet. Andelen af vækstvirksomheder ligger således noget under lande som fx USA. Regeringens mål er klart. Danmark skal i 2020 være blandt de 10 rigeste lande i verden. Og Danmark skal i 2020 være blandt de lande, der er bedst til at skabe nye vækstvirksomheder. Øget fokus på nye vækstvirksomheder er mere nødvendigt nu end nogensinde før. Danmark har mistet private arbejdspladser i forbindelse med krisen. Derudover har krisen betydet et betydeligt fald i opstarten af nye virksomheder. Der er derfor brug for handling, hvis vi skal indhente det tilbageslag, krisen har betydet for danske iværksættere og virksomheder. Regeringen har allerede gjort meget for skabe flere vækstvirksomheder, og Danmarks Vækstråd vurderer, at indsatsen gør en forskel. Vækstiværksætternes adgang til kompetencer, vejledning og rådgivning er blevet styrket med etableringen af et enstrenget og sammenhængende erhvervsfremmesystem med Væksthusene som knude- Erhvervslivet som drivkraft i Iværksætterpolitikken 3

5 punkter. Med Vækstfonden og senest Erhvervspakken er adgangen til risikovillig kapital forbedret, og der er taget initiativer, der skal skabe en kultur, som fremmer iværksætteri, bl.a. via Global Entrepreneurship Week og Fonden for entreprenørskab. Det arbejde skal styrkes yderligere i de kommende år, hvis vi ikke skal tabe terræn til hurtigt voksende økonomier og styrkede kompetencer i andre dele af verden. For at styrke udviklingen af flere danske vækstvirksomheder, finder Danmarks Vækstråd det afgørende at fortsætte arbejdet med at skabe bedre rammevilkår i form af bl.a. opbygningen af et sammenhængende erhvervsfremmesystem med høj kvalitet, der tager udgangspunkt i virksomhedernes behov. Men også etablerede virksomheder kan bidrage til udvikling af nye vækstvirksomheder. Det er Danmarks Vækstråds opfattelse, at der i det etablerede erhvervsliv findes en uudnyttet pulje af ideer, kompetencer og ressourcer, som i langt højere grad end i dag kan bringes i spil. Der ligger derfor et stort, uudnyttet potentiale i at inddrage den private sektor langt mere i indsatsen for at skabe flere, højproduktive vækstvirksomheder, end det er tilfældet i dag. Hvis man ser på førende iværksætterregioner som fx Silicon Valley, kendetegnes de ved en høj grad af involvering af den private sektor og af, at nye virksomheder i vid udstrækning trækker på ekstern viden, kompetencer og ressourcer. Samtidig viser analyser, at immigranter var CEO s eller forskningschefer i en ud af fire teknologi- og ingeniør opstartsvirksomheder i USA i perioden 1995 til 2005 og i halvdelen af opstarterne i Silicon Valley. Danmarks Vækstråd finder derfor, at der er et uudnyttet potentiale i at tiltrække udenlandske iværksættere til Danmark og derved bidrage til et mere globalt orienteret dansk iværksættermiljø. Det er vigtigt for en lille åben økonomi som den danske, at især de virksomheder, der har et stort vækstpotentiale, allerede fra opstarten har et globalt udsyn, fordi høj produktivitet er tæt forbundet med internationalt udsyn og åbenhed overfor omverdenen. Adgangen til kapital både i form af lån og risikovillig kapital er ligeledes essentiel for at skabe flere nye vækstvirksomheder. Denne publikation vil imidlertid ikke forholde sig yderligere til problemstillingen, da den netop er blevet behandlet i Udvalget om risikovillig kapital, der kommer med sine endelige anbefalinger i maj Anbefalinger fra Danmarks Vækstråd til Regeringen 2010

6 Danmarks Vækstråd mener desuden, at det er vigtigt at styrke Danmarks iværksætter- og vækstkultur gennem uddannelserne, medier og fejring af talenter. Vækst- og ambitionsniveauet skal højnes til gavn for virkelysten i samfundet. Iværksætterpolitikken er vigtig for samfundet. Nye virksomheder finansierer i høj grad vores velfærd og står for en stor del af jobskabelsen. Men vi er i en situation, hvor vi løbende skal sikre os og kunne argumentere for, at vi bruger vores ressourcer så effektivt som muligt. Danmarks Vækstråd anbefaler derfor, at nye initiativer funderes på effekt, måling og læring. Viden fra tidligere initiativer skal således inddrages i nye initiativer, og nye initiativer skal testes som pilotprojekter, før de udrulles nationalt. I forlængelse af disse principper for god erhvervspolitik, foreslår Danmarks Vækstråd fire konkrete indsatsområder, der kan styrke udnyttelsen af Danmarks vækstpotentiale særligt i forhold til inddragelsen af erhvervslivet i udviklingen af nye vækstvirksomheder: Flere spin-offs. En spin-off virksomhed er en ny virksomhed, der er baseret på kompetencer og ressourcer opbygget i en etableret modervirksomhed, som ikke ønsker eller har ressourcer til at udvikle ideen videre internt i virksomheden. Sammenlignet med andre virksomheder har spin-off s, defineret som iværksættere med brancheerfaring, 23 pct. større sandsynlighed for at blive vækstiværksættere bl.a. på grund af et højere kompetenceniveau. Flere Partnerskaber. Det etablerede erhvervsliv kan hæve kompetenceniveauet i nye virksomheder ved at indgå i forskellige former for partnerskaber, såsom mentor-ordninger, netværk, bestyrelsesarbejde mv. Mere Entreprenørielle Universiteter. Det etablerede erhvervsliv kan hæve kompetence- og ambitionsniveauet blandt iværksættere ved at bidrage til et fyrtårnsprojekt, hvor et dansk universitet skal udvikle den bedste strategi for uddannelse i entreprenørskab med størst mulig inddragelse af det private erhvervsliv. Flere udenlandske iværksættere. Ved at tiltrække flere kompetente udenlandske iværksættere til Danmark, kan man øge de nye virksomheders åbenhed overfor omverdenen samtidig med, at det internationale udsyn i det danske iværksættermiljø øges. Tabellen nedenfor giver et overblik over sammenhængen mellem Danmarks Vækstråds oplæg til, hvordan erhvervslivet kan spille en Erhvervslivet som drivkraft i Iværksætterpolitikken 5

7 mere aktiv rolle i forhold til at styrke vilkårene for nye vækstvirksomheder og eksisterende statslige initiativer på området. Tabel 1: Sammenhæng mellem Danmarks Vækstråds forslag og den eksisterende indsats Offentlig Sektor Privat sektor DVR forslag 1) Spin-offs. 2) Partnerskaber. Kompetencer Væksthusene. Et sammenhængende rådgivningssystem. Kapital Vækstfonden. Erhvervspakken. Innovationsmiljøer Kultur Fonden for Entreprenørskab. Global Entrepreneurship Week. - 3) Entreprenørielle universiteter. 4) Udenlandske iværksættere. 6 Anbefalinger fra Danmarks Vækstråd til Regeringen 2010

8 Indsatsområde 1. Flere Spin-offs Væksten og produktiviteten i en ny virksomhed kan øges ved at højne kompetencerne i virksomhederne. Spin-offs defineret som virksomheder opstartet af iværksættere med brancheerfaring klarer sig bedre end andre nye virksomheder, jf. figur 2. Det kan bl.a. tilskrives kompetenceoverførsel fra modervirksomheden i form af: Nedarvede rutiner, omgangs- og organisationsformer, branchekendskab og tavs viden om god praksis for ledelse. Erfaringer med og viden om markeds- og produktionsmuligheder. Bidrag fra modervirksomheden til idé og viden om det produkt, som en nyt spin-off virksomhed startes på. Kontakter og forretningsmæssige relationer af betydning for både produkt- og markedsudvikling, indkøb og teknologisk videnopbygning. Spin-offs, hvor modervirksomheden har spillet en aktiv rolle i udskillelsen af spin-off virksomheden, må vurderes at præstere endnu bedre end spin-offs defineret som iværksættere med brancheerfaring. De har nemlig endnu bedre mulighed for kompetenceoverførsel fra modervirksomheden. Det private erhvervsliv kan således bidrage til iværksætterpolitikken ved i højere grad at skabe rum for og arbejde mere Figur 2. Overlevelse blandt spin-offs strategisk og systematisk med nye spin-offs og derved øge kompetenceniveauet i nye virk- Overlevelse somheder. Samtidig er spin-off en måde, hvor erhvervslivet kan kommercialisere ideer, der ligger uden for kerneforretningen. Det er med andre ord, en måde at skabe innovation, nye forretningsområder og holde på medarbejdere, der brænder for en ny ide. Kilde: Dahl, Jensen og Nielsen: Jagten på fremtidens nye vækstvirksomheder, DJØF 2009 Erhvervslivet som drivkraft i Iværksætterpolitikken 7

9 Udfordring Få danske virksomheder arbejder systematisk med spin-off som kilde til innovation. Mange virksomheder fokuserer ikke mindst i krisetider - på deres kerneforretning. Dermed udnytter de ikke de nye idéer, som ligger uden for kerneområdet. Samtidig efterlyser mange virksomheder viden om den værdi strategisk arbejde med spin-off kan tilføre virksomheden, eller om hvordan arbejdet med spin-off konkret skal organiseres. Endelig er virksomhedernes ønske om at fastholde talentfulde medarbejdere formodentlig også en barriere. Inspiration Der findes mange gode ideer gemt i større virksomheder, som af forskellige grunde ikke ser dagens lys, men som kan danne grundlag for en række nye danske vækstvirksomheder. Et eksempel på en god ide, der dannede grundlag for en ny dansk virksomhed, er ideen bag Danfoss IXA. Danfoss IXA er et spin-off fra Danfoss, der bl.a. er blevet modnet via Danfoss Ventures. Danfoss IXA udvikler optiske sensorer til måling af miljø og energiparametre i vanskelige omgivelser. Danfoss IXA blev nummer 3 ved den globale konkurrence Cleantech Open i Silicon Valley i Anbefalinger Danmarks Vækstråd anbefaler at: Der etableres et initiativ gennem et udbud, som skal øge andelen af større, danske virksomheder, der arbejder strategisk med spinoffs som kilde til innovation og forretningsudvikling. Initiativet skal skabe og formidle viden om spin-off som innovationsmetode, udvikle metoder og processer for strategisk arbejde med spin-offs samt formidle kontakt mellem virksomheder og relevante personer i det offentlige erhvervsfremmesystem og blandt private kapitalaktører. Initiativet skal endvidere tilføres tilstrækkelige ressourcer til at kunne engagere sig i udviklingen og markedsmodningen af udvalgte spin-offs og indgå i sparringsforløb med større virksomheder. Initiativet kan tage udgangspunkt i erfaringerne, som er gjort i forbindelse med Vækstforum Hovedstadsregionens projekt, Spinoff aktiviteter - Fremtidens vækstkilde i Region Hovedstaden, der skal skabe flere spin-offs. 8 Anbefalinger fra Danmarks Vækstråd til Regeringen 2010

10 Indsatsområde 2. Partnerskaber Vækst og produktivitet i en ny virksomhed kan stimuleres ved at højne kompetenceniveauet. Stærke kompetencer er drivkraften bag innovation og udvikling, og gør det muligt at udnytte ny teknologi fuldt ud og markedsføre sig mere effektivt. Det private erhvervsliv kan bidrage til iværksætterpolitikken ved at indgå i partnerskaber med nye virksomheder og derved højne virksomhedernes kompetenceniveau. For iværksættere kan et partnerskab med en etableret virksomhed give adgang til branchespecifik ekspertise og rådgivning om internationalisering, ny teknologi og markedsføring, salgs- og distributionsnetværk, sparring om strategi og ledelse, bestyrelsesmedlemmer med særlige kompetencer, kontor- og laboratoriefaciliteter m.m. Partnerskaber er også en fordel for de store virksomheder, da de bliver eksponeret for innovative ideer, kan holde sig opdateret om udviklingen og får muligheder for at opdyrke nye forretningsområder. Partnerskaber mellem det etablerede erhvervsliv og vækstiværksættere kan antage mange former. Der kan fx være tale om mentorordninger, netværk med erfarne iværksættere, partnerskabs- og samarbejdsaftaler eller bestyrelsesarbejde, som stiller forskellige krav til parternes grad af involvering. Udfordring Konkrete samarbejder mellem etablerede virksomheder og opstartsvirksomheder er sjældne i Danmark. Viljen mangler ikke, men ofte har både vækstiværksættere og etablerede virksomheder vanskeligheder med at identificere relevante og interessante samarbejdspartnere. Inspiration Via Cleantech-partnerskabet matches nye og mindre cleantech virksomheder med større relevante virksomheder inden for relevante områder. Formålet er at give de nye virksomheder adgang til relevante ressourcer til udvikling af virksomhederne, mens de større virksomheder får adgang til nye løsninger og idéer. Partnerskaberne er populære og erfaringerne fra eksempelvis Cleantech-partnerskabet viser, at potentialet er stort, og med fordel vil kunne udbredes til andre erhvervsmæssige styrkepositioner. Erhvervslivet som drivkraft i Iværksætterpolitikken 9

11 Anbefalinger Danmarks Vækstråd anbefaler derfor, at: Nye virksomheders adgang til kvalificerede mentorer styrkes. Der etableres netværk af erfarne vækstiværksættere, der kan hjælpe nye iværksættere på vej. Der igangsættes en indsats for, at det etablerede erhvervsliv engagerer sig i nye virksomheders bestyrelser, og der nedsættes en komité for board governance, der skal se på principperne for forretningsudviklende bestyrelser i mindre virksomheder med vækstpotentiale. Der etableres partnerskaber mellem nye og eksisterende virksomheder for eksempel indenfor velfærdsteknologi, kultur- og oplevelsesøkonomi, IKT og biotech. 10 Anbefalinger fra Danmarks Vækstråd til Regeringen 2010

12 Indsatsområde 3 Mere entreprenørielle universiteter Et højt kompetenceniveau og en højere andel af iværksættere og ansatte med en længerevarende videregående uddannelse øger væksten og produktiviteten blandt nye virksomheder. Udvikling af entreprenørskabskompetencer i uddannelserne er afgørende for Danmarks evne til at udvikle nye innovative og konkurrencedygtige virksomheder. Dette kan ske både via fag om entreprenørskab og via integration af entreprenørskab som didaktisk virkemiddel i form af metoder til at fremme de studerendes kreativitet og problemløsningskompetencer. Analyser peger også på, at studerende, der har taget entreprenørskabsfag på universitetet, klarer sig bedre end øvrige studerende, jf. figur 3. Figur 3. Effekten af uddannelse i iværksætteri på University of Arizona Studerende der tog Entreprenørskabsfag, havde 27 pct. højere løn end sammenlignelige alumner Kilde: Charney & Libecap, gange så høj sandsynlighed for at starte virksomhed 62 pct højere formue end sammenlignelige alumner Det private erhvervsliv har en vigtig rolle at spille i forhold til at styrke danske universiteters entreprenørskabsprofil. Erhvervslivet kan fx stille sig til rådighed som undervisere og hjælpe med at frembringe cases for danske studerende, indgå i forskningssamarbejder og efteruddanne undervisere. Inspiration Den amerikanske fond, Kauffman Foundation, har siden 2003 promoveret uddannelse i entreprenørskab på amerikanske universiteter bl.a. via konkurrencer om midler til oprettelsen af tværfaglige entreprenørskabscentre. Initiativet er blevet kopieret i Nederlandene. Det har bidraget til at skabe yderligere fokus på entreprenørskab blandt de hollandske universiteter. Erhvervslivet som drivkraft i Iværksætterpolitikken 11

13 Udfordring Analyser viser, at Danmark stadig er et stykke efter de bedste lande, når det gælder uddannelse i iværksætteri og har en placering som nr. 16 blandt OECD lande inden for uddannelse i entreprenørskab. Regeringen har i 2009 lanceret en strategi for uddannelse i entreprenørskab. Strategien har fokus på at fremme entreprenørskab på alle niveauer i uddannelsessystemet. Et centralt initiativ i strategien er at samle de statslige bevillinger i én aktør Fonden for Entreprenørskab, som netop bygger på et tæt samspil med erhvervslivet. Danmarks Vækstråd vil gerne støtte op om disse initiativer. Særligt på universitetsområdet kan der være betydelige synergieffekter at hente, hvis det private erhvervsliv inddrages langt mere og i alle aspekter af universiteternes arbejde med fremme af entreprenørskab. Anbefalinger Danmarks Vækstråd anbefaler derfor at der etableres et fyrtårnsprojekt, som skal skabe mere entreprenørielle universiteter i Danmark. Konkret anbefales det, at de regionale vækstfora og universiteter indgår i et samarbejde med Fonden for Entreprenørskab om at udarbejde et projektforslag til opbygning og etablering af et center eller en strategi for uddannelse i entreprenørskab på et universitet. Fyrtårnsprojektet skal bygge videre på og samtænkes med universiteternes eksisterende entreprenørskabsprojekter. En strategi skal bl.a. kunne: Styrke inddragelsen af det private erhvervsliv i undervisning i entreprenørskab på universiteterne. Forankre entreprenørskab på tværs af alle uddannelsesretninger, så alle studerende på et tidspunkt i deres uddannelse udsættes for undervisning i entreprenørskab. Styrke viden om og kendskab til didaktik og metoder, der underbygger kreativitet og virketrang. Forankre entreprenørskab i ph.d.-uddannelsen så ph.d.- studerende i højere grad eksponeres for det private erhvervsliv og bliver mere motiverede til at etablere virksomheder. Efteruddanne undervisere via inddragelse af erhvervslivet. Styrke samarbejdet om entreprenørskab med udenlandske universiteter og virksomheder for derved at indsamle erfaringer fra de bedste internationale entreprenørskabsmiljøer. Inddrage Fonden for Entreprenørskab i udviklingen og implementeringen af entreprenørskabsaktiviteter for at sikre en sammenhæng med den eksisterende indsats. 12 Anbefalinger fra Danmarks Vækstråd til Regeringen 2010

14 Indsatsområde 4. Udenlandske iværksættere Åbenhed overfor omverdenen øger danske virksomheders vækst og produktivitet, bl.a. fordi virksomhederne lærer af udenlandske konkurrenter og samhandelspartnere. Højtuddannede kompetente udenlandske iværksættere kan både øge kompetenceniveauet i nye danske virksomheder, ved selv at starte virksomhed og samtidig tilføre det danske iværksættermiljø en international dimension. Det private erhvervsliv kan lære meget af udenlandske iværksættere og sammen med den offentlige sektor bakke op om og facilitere, at flere udenlandske iværksættere tiltrækkes for at styrke og øge det internationale udsyn i iværksættermiljøet i Danmark. Danmarks Vækstråd har tidligere adresseret behovet for at tiltrække udenlandske arbejdstagere, som kan bidrage til et hævet kompetenceniveau og vækst i Danmark. Nedenstående anbefalinger supplerer disse med særligt fokus på kompetente udenlandske iværksættere. Boks 1. Amerikanske tal for effekterne af udenlandske iværksættere 25 pct. af virksomheder i USA, der har fået venture kapital siden 1990, har haft en indvandrer i ejerkredsen. Virksomhederne beskæftiger i dag Næsten 25 pct. af virksomheder startet i Californien mellem 1995 og 2005 havde en indvandrer i ejerkredsen. Virksomhederne beskæftiger i dag en halv million mennesker og omsætter for mere end 300 mia. kroner. I Los Angeles skabte førstegenerationsindvandrere mindst 22 af Los Angeles 100 hurtigst voksende virksomheder Amerikanere af kinesisk og indisk herkomst drev i slutningen af 1990 erne 29 pct. af teknologivirksomhederne i Silicon Vally Kilde: Wadhwa, 2008 Det er helt centralt, at fremtidige initiativer konstrueres således, at der kun tiltrækkes udenlandske iværksættere med stort eksport- og vækstpotentiale. Det er ligeledes centralt, at indsatsen tænkes sammen med den øvrige indsats, fx regi af Work In Denmark og Branding Denmark. Udfordring På trods af at Danmark ofte kåres som et land med et af verdens bedste erhvervsklimaer, etablerer få udlændinge virksomhed i Danmark. I 2008 var der 5 personer fra ikke EU-lande, der fik en opholds- og arbejdstilladelse som selvstændige erhvervsdrivende, og 16 Erhvervslivet som drivkraft i Iværksætterpolitikken 13

15 personer, der fik et afslag. Der findes ingen særskilte ordninger for udenlandske iværksættere i Danmark. Og der er i uddannelsesinstitutionerne et identificeret behov for tilbud til udenlandske studerende, som ønsker at blive og etablere virksomhed i Danmark. Inspiration En række andre lande, fx Canada og Storbritannien, har ordninger, der giver arbejds- og opholdstilladelse til udlændinge med lovende forretningsidéer. Canada har fx tiltrukket mere en iværksættere i perioden 1996 til I de forskellige programmer stilles krav til bl.a. iværksætternes kompetencer, at der investeres et vist beløb i virksomheden samt, at iværksætteren kan forsøge sig selv og sin familie. Anbefalinger Danmarks Vækstråd anbefaler derfor, at: Regeringen gennemfører et serviceeftersyn af kompetente udenlandske iværksætteres mulighed for at etablere virksomhed i Danmark. Det skal herunder undersøges om: o Der skal oprettes en ordning for tiltrækning af udenlandske iværksættere fx i regi af Work-in-Denmark. o Skatterabatten til udenlandske specialister kan bredes ud til også at dække iværksættere. o Udenlandske iværksættere i højere grad bør inddrages i danske acceleratorprogrammer. o Udenlandske iværksættere i højere grad kan integreres i den danske iværksætterinfrastruktur og derved styrke og udvikle det internationale udsyn i det danske iværksættermiljø. 14 Anbefalinger fra Danmarks Vækstråd til Regeringen 2010

Vækst gennem innovation og fornyelse

Vækst gennem innovation og fornyelse Vækst gennem innovation og fornyelse Møde i Vækstforum den 25. 26. november 2010 REGERINGEN Vækst gennem innovation og fornyelse Møde i Vækstforum den 25. 26. november 2010 REGERINGEN Vækst gennem innovation

Læs mere

Danmark Løsningernes land. Styrket samarbejde og bedre rammer for innovation i virksomhederne

Danmark Løsningernes land. Styrket samarbejde og bedre rammer for innovation i virksomhederne Danmark Løsningernes land Styrket samarbejde og bedre rammer for innovation i virksomhederne December 2012 3 Forord Vi står midt i en global omstilling. Den globale middelklasse vokser. Flere får en uddannelse,

Læs mere

NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM

NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM Marts 2011 NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM Marts 2011 Forord Vækstforum blev nedsat af regeringen i september 2009 med det formål

Læs mere

Vækst med vilje Regeringen Maj 2002

Vækst med vilje Regeringen Maj 2002 Vækst med vilje Regeringen Maj 2002 Vækst med vilje Vækst med vilje Trykt i Danmark, maj 2002 Oplag: 4000 ISBN: Trykt udgave 87-7862-141-0 ISBN: Elektronisk udgave 87-7862-143-7 Produktion: Schultz Grafisk

Læs mere

DANMARK OG GLOBALISERINGEN. Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark

DANMARK OG GLOBALISERINGEN. Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark DANMARK OG GLOBALISERINGEN Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark REGERINGEN JUNI 2005 INDHOLD Globalisering mulighed og risiko................................... s. 5 Hvad er globalisering?..............................................

Læs mere

Danmark i arbejde Vækstplan for kreative erhverv design

Danmark i arbejde Vækstplan for kreative erhverv design Danmark i arbejde Vækstplan for kreative erhverv design Februar 2013 Danmark i arbejde Vækstplan for kreative erhverv design Sammenfatning Danmarks kreative erhverv står stærkt. Dansk design og arkitektur

Læs mere

Ny viden til mindre virksomheder sådan gør vi det bedre

Ny viden til mindre virksomheder sådan gør vi det bedre Ny viden til mindre virksomheder sådan gør vi det bedre Bidrag til strategi for øget videnspredning til SMV er Indhold Side 1. Indledning 2 2. Danmark som vidensamfund 3 3. Det danske videnmarked 4 4.

Læs mere

Vækst og beskæftigelse gennem Innovationsfonden INNOVATIONSFONDEN JANUAR 2015

Vækst og beskæftigelse gennem Innovationsfonden INNOVATIONSFONDEN JANUAR 2015 Vækst og beskæftigelse gennem Innovationsfonden INNOVATIONSFONDEN JANUAR 2015 Indhold 1. Indledning 4 2. Danmarks vækstudfordring 5 3. Innovationsfondens rolle 15 4. Bilag Interventionslogik og effektkæder

Læs mere

Nye veje mellem forskning og erhverv. fra tanke til faktura

Nye veje mellem forskning og erhverv. fra tanke til faktura Nye veje mellem forskning og erhverv fra tanke til faktura Regeringen september 2003 Nye veje mellem forskning og erhverv - fra tanke til faktura 2 Nye veje mellem forskning og erhverv Indhold Danmark

Læs mere

Gode job ANBEFALINGER TIL REGERINGEN FOR AT STYRKE DANMARK SOM PRODUKTIONSLAND

Gode job ANBEFALINGER TIL REGERINGEN FOR AT STYRKE DANMARK SOM PRODUKTIONSLAND Gode job ANBEFALINGER TIL REGERINGEN FOR AT STYRKE DANMARK SOM PRODUKTIONSLAND MAJ 2015 FORORD Produktion er en uvurderlig økonomisk drivkraft for det danske samfund og en forudsætning for nogle af landets

Læs mere

Vækstteamet for sundheds- og velfærdsløsninger ANBEFALINGER

Vækstteamet for sundheds- og velfærdsløsninger ANBEFALINGER Vækstteamet for sundheds- og velfærdsløsninger ANBEFALINGER Januar 2013 Sammenfatning Virksomhederne inden for sundheds- og velfærdsområdet har over de seneste 20 år fået stigende betydning for dansk økonomi.

Læs mere

Nye mål. Regeringsgrundlag. VK Regeringen II. Februar 2005

Nye mål. Regeringsgrundlag. VK Regeringen II. Februar 2005 Nye mål Regeringsgrundlag Februar 2005 VK Regeringen II Nye mål Regeringsgrundlag VK Regeringen II Februar 2005 1 2 Indholdsfortegnelse Side Nye mål... 5 Danmark som førende vidensamfund... 9 Danmark som

Læs mere

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Udgivet af Udvalget for socialøkonomiske virksomheder, september 2013 ISBN: 978-87-7546-447-0 (onlineudgave) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov

Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov Møde i Vækstforum den 21. januar 2011 REGERINGEN Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov Møde i Vækstforum den 21. januar

Læs mere

DET VELFÆRDSTEKNOLOGISKE ØKOSYSTEM I REGION SYDDANMARK

DET VELFÆRDSTEKNOLOGISKE ØKOSYSTEM I REGION SYDDANMARK DET VELFÆRDSTEKNOLOGISKE ØKOSYSTEM I REGION SYDDANMARK Glenda Napier og Sabina Kethelz REG X - Det Danske Klyngeakademi INDHOLD 3 4 5 7 12 24 Forord Resumé Anbefalinger Indledning Analyse af økosystemet

Læs mere

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder [Måned] [årstal] September 2014 ISBN: 978-87-7546-497-5 Billede:

Læs mere

Vækstteam for IKT og digital vækst ANBEFALINGER Januar 2014

Vækstteam for IKT og digital vækst ANBEFALINGER Januar 2014 Vækstteam for IKT og digital vækst ANBEFALINGER Januar 2014 Indholdsfortegnelse 1 Forord... 3 Visionen og hvordan vi kommer derhen... 5 Vækstteamets vision... 5 Målsætninger... 5 Vækstteamets anbefalinger...

Læs mere

Danmark helt ud af krisen. Virksomheder i vækst

Danmark helt ud af krisen. Virksomheder i vækst Danmark helt ud af krisen Virksomheder i vækst Maj 2014 Danmark helt ud af krisen Virksomheder i vækst Maj 2014 Kapitel 1 1. Danmark helt ud af krisen... 5 2. Nye vækstinitiativer... 13 Indsatsområde

Læs mere

Haves: Lav vækst Søges: Talentstrategi

Haves: Lav vækst Søges: Talentstrategi Haves: Lav vækst Søges: Talentstrategi Analyse af behovet for en regional strategi for tiltrækning og fastholdelse af internationalt talent UDARBEJDET AF: Peter Munkholm Nielsen, Research Manager & Klaus

Læs mere

kompetencefabrikken Nulpunktsanalyse

kompetencefabrikken Nulpunktsanalyse kompetencefabrikken Nulpunktsanalyse DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Socialfond Vi investerer i din fremtid Indhold 4INDLEDNING 6 Vækstudfordringen i Region Sjælland 7 Fremtidens erhvervsservice i

Læs mere

Innovativ og bæredygtig vækst i virksomheder

Innovativ og bæredygtig vækst i virksomheder Nationalt program for EU s Regionalfond 2014-2020 DANMARK 20. marts 2014 Innovativ og bæredygtig vækst i virksomheder 1 1 STRATEGI FOR REGIONALFONDSPROGRAMMETS BIDRAG TIL EU- STRATEGIEN FOR INTELLIGENT,

Læs mere

ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN

ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN R E G E R I N G S G R U N D L A G OKTOBER 2011 REGERINGEN ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN R E G E R I N G S G R U N D L A G OKTOBER 2011 REGERINGEN ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN

Læs mere

det handler om Velstand og velfærd slutrapport

det handler om Velstand og velfærd slutrapport det handler om Velstand og velfærd slutrapport Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1. 1260 København K Tlf.: 5077 5680 E-mail: post@produktivitetskommissionen.dk www.produktivitetskommissionen.dk Oplag:

Læs mere

Danmark i arbejde Vækstplan for sundheds- og velfærdsløsninger

Danmark i arbejde Vækstplan for sundheds- og velfærdsløsninger Danmark i arbejde Vækstplan for sundheds- og velfærdsløsninger Juni 2013 Danmark i arbejde Vækstplan for sundheds- og velfærdsløsninger Juni 2013 Indhold Sammenfatning. 7 Potentialer og udfordringer

Læs mere

Innovation: Analyse og evaluering 16/2008

Innovation: Analyse og evaluering 16/2008 Matchmaking mellem virksomheder og videninstitutioner Innovation: Analyse og evaluering 16/2008 < Matchmaking mellem virksomheder og videninstitutioner Innovation: Analyse og evaluering 16/2008 Udgivet

Læs mere

ET TÆPPELAND, DER STÅR SAMMEN

ET TÆPPELAND, DER STÅR SAMMEN TORSKEROGNEN ET TÆPPELAND, DER STÅR SAMMEN OKTOBER 2011 TORSKEROGNS G R U N D L A G 5 ET TÆPPELAND, DER STÅR SAMMEN Tæppeland er et fantastisk land. Det er et land med fri og lige adgang til sundhed. Det

Læs mere

Innovation i en krisetid - Danmarks innovationsevne under pres

Innovation i en krisetid - Danmarks innovationsevne under pres Innovation i en krisetid - Danmarks innovationsevne under pres August 2009 AgroTech Institut for Jordbrugs- og FødevareInnovation Alexandra Instituttet Bioneer DBI - Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut

Læs mere

INDSÆT PUBLIKATIONSFORSIDE

INDSÆT PUBLIKATIONSFORSIDE INDSÆT PUBLIKATIONSFORSIDE ERHVERVSSTRATEGI OG -POLITIK DEN STÆRKE HISTORIE, ET GODT SAMMENHOLD MELLEM KOMMUNE OG ERHVERVSLIV OG EN UKUELIG VILJE TIL AT OVERKOMME STORE UDFORDRINGER. KLARE KENDETEGN FOR

Læs mere

Midtvejsevaluering af Markedsmodningsfonden. Rapport 1 Effekter og merværdi

Midtvejsevaluering af Markedsmodningsfonden. Rapport 1 Effekter og merværdi Midtvejsevaluering af Markedsmodningsfonden Rapport 1 Effekter og merværdi Indholdsfortegnelse Forord... 3 Kapitel 1. Sammenfatning til rapport 1... 4 Kapitel 2. Projektporteføljen og forventede effekter...

Læs mere

Produktivitetskommissionsrapport nr. 2

Produktivitetskommissionsrapport nr. 2 Produktivitetskommissionsrapport nr. 2 KAPITEL 1 OVERBLIK 11 1.1 Velfungerende markeder 14 1.2 Internationalisering 15 1.3 Offentlig regulering 16 1.4 Effekt på produktiviteten 17 DEL 1: KONKURRENCE KAPITEL

Læs mere