Antennelauget Flimmer. Referat fra ordinær generalforsamling 25. marts 2009 kl På Havdrup Skole, i Storrum IA

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Antennelauget Flimmer. Referat fra ordinær generalforsamling 25. marts 2009 kl. 19.00 På Havdrup Skole, i Storrum IA"

Transkript

1 Antennelauget Flimmer Referat fra ordinær generalforsamling 25. marts 2009 kl På Havdrup Skole, i Storrum IA Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning om Antennelaugets virksomhed 3. Aflæggelse af årsregnskab Indkomne forslag Forslag fra bestyrelsen. Bestyrelsen har gennem længere tid gerne ville modernisere flere punkter i foreningens vedtægter. Derfor fremsættes 5 ændringspunkter, og en tilføjelse til vedtægterne. Nedenfor listes overskrift for disse ændringer: 1. Foreningens formål. Fra kun at være TV og radio, til at indbefatte andre elektroniske tjenester Kommunikation, fra at være papir til at benytte hjemmeside og infokanal 5. Bestyrelsesmødereferater, fra at være protokol, til at være referat via mail 6. Ny regel for regulering af programmer i pakkerne 5. Fremlæggelse af budget til godkendelse, herunder fastsættelse af årskontingenter, tilslutningsafgifter og rykkergebyr 6. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer, samt 2 suppleanter Michael Jantunen og Karsten Larsen er på valg. Begge modtager gerne genvalg. Nuværende suppleanter, Jørgen Svendsen og Ole Zeuner modtager genvalg. 7. Valg af 2 revisorer, samt 1 revisorsuppleant Valg af revisorer, Michael Christiansen og Jan Priess, samt Werner Krog-Jensen som revisor suppleant. Michael, Jan og Werner modtager alle genvalg. 8. Eventuelt Formanden startede med at byde den fremmødte forsamling velkommen til dette års ordinære generalforsamling. 1. valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Christian Rhode fra FDA. Dirigenten blev derefter enstemmigt valgt af forsamlingen. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen er lovligt indvarslet ifølge reglerne. Det blev konstateret at der var 22 stemmeberettigede medlemmer mødt frem. Dirigenten bemærkede også at grundet forslag til vedtægtsændringer krævede 2/3 flertal af medlemmerne, var der indkaldt ekstraordinær generalforsamling direkte efter afslutning af det ordinære generalforsamlingsmøde. Herefter gik man over til 1. pkt. på dagsorden. 1

2 2. Beretning om Antennelaugets virksomhed. Formanden oplæste årsberetningen, som kunne fås ved indgangen, og som også er tilgængelig på vores web. Dirigenten udbad forsamlingen om evt. kommentarer/spørgsmål til årsberetningen. Kommentar: Infokanalens sideskift er nogen gange for hurtig, især ved lange tekster. Svar: Bestyrelsen oplyste, at antal minutter for hver side kan justeres efter skøn, normalt sek. Bestyrelsen lovede at være mere opmærksom på at sørge for flere sekunder til lange tekstsider. Et andet medlem gav udtryk for tilfredsstillelse med infokanalens nyhedssider. Formandens beretning blev herefter godkendt af forsamlingen 3. Aflæggelse af årsregnskab 2008 Lis Larsen gennemgik regnskabet, som også er omdelt sammen med indkaldelsen. Lis oplyste, at enkelte udgiftsposter var bogført på forkert konto på det udsendte regnskab. Reparationer beløb sig kun til kr , 77 og Nyanskaffelser/opdatering beløb sig i stedet for til kr ,22. Det samlede regnskab forblev uændret. Regnskabet blev herefter godkendt af forsamlingen. 4. Indkomne forslag Dirigenten oplæste bestyrelsens punkter til vedtægtsændringer. Efter oplæsning blev der stemt om vedtagelse af hvert enkelt forslag. 1: Nuværende tekst, 3: Foreningens formål er at eje, vedligeholde og drive et fællesantenneanlæg for modtagning af Radioog TV programmer indenfor det i 2 anførte område, i overensstemmelse med de af de offentlige myndigheder fastsatte bestemmelser. Ny foreslået tekst, 3: Foreningens formål er at eje, vedligeholde og drive kabelnet til modtagelse af radio- og fjernsynsprogrammer samt eventuelle andre elektroniske tjenester samt varetage medlemmernes nuværende og fremtidige fælles interesser i forbindelse hermed. Foreningen drives efter de til enhver tid gældende bestemmelser, fastsat af de offentlige myndigheder for sådanne anlæg. 2: nuværende tekst, 7, Stk. 2: Ordinær generalforsamling afholdes hvert år, senest inden udgangen af Marts måned og indkaldes med 21 dages varsel, ved brev til hvert medlem. Samtidig med indkaldelsen, fremsendes det reviderede regnskab og forslag til budget til medlemmerne. Ny foreslået tekst, 7, Stk. 2: Ordinær generalforsamling afholdes hvert år, senest inden udgangen af marts måned og indkaldes med 21 dages varsel, på Flimmers hjemmeside, samt på Flimmers infokanal både TV og tekst-tv. Samtidig med indkaldelsen placeres også det reviderede regnskab og forslag til budget til medlemmerne samme steder. 3: Nuværende tekst, 7, Stk. 4: Forslag fra medlemmerne skal tilsendes bestyrelsen senest 15 dage før generalforsamlingens afholdelse. Bestyrelsen forpligtiger sig til at udsende indkomne forslag senest 8 dage inden afholdelse af ordinær generalforsamling. Ny foreslået tekst, 7, Stk. 4: Forslag fra medlemmerne skal tilsendes bestyrelsen senest 15 dage før generalforsamlingens afholdelse. Indkommende forslag offentliggøres på samme medier som indkaldelsen senest 8 dage inden afholdelse af ordinær generalforsamling. 2

3 4: Nuværende tekst, 8: Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det påkrævet, eller skal afholdes, når mindst 20 medlemmer ( enheder ) fremsætter skriftlig begæring herom til formanden, med angivelse af, hvad der ønskes behandlet på generalforsamlingen. Bestyrelsen er da pligtig til at foranstalte ekstraordinær generalforsamling afholdt snarest belejligt. Ny foreslået tekst, 8: Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det påkrævet, eller skal afholdes, når mindst 20 medlemmer (enheder) fremsætter skriftlig begæring herom til formanden, med angivelse af, hvad der ønskes behandlet på generalforsamlingen. Bestyrelsen er da pligtig til at foranstalte ekstraordinær generalforsamling afholdt snarest belejligt. Indkaldelsen offentliggøres efter samme regler som ordinær generalforsamling. Debat: Et flertal af medlemmerne tilstede synes ikke at det var hensigtsmæssigt at indkalde til ekstraordinær generalforsamling kun via web og Infokanal når varsel var ganske kort. Det formodes ikke at alle kigger på infokanal og web regulært i løbet af året. Ny tekst blev ikke vedtaget! 5: Nuværende tekst, 9, stk. 5: Bestyrelsen afholder møde, så ofte formanden eventuelt dennes stedfortræder, eller 2 andre medlemmer af bestyrelsen finder det påkrævet. Referater af bestyrelsesmøder indføres i en forhandlingsprotokol, der skal godkendes og underskrives af de i mødet deltagende bestyrelsesmedlemmer inden mødets afslutning. Ny foreslået tekst, 9, stk. 5: Bestyrelsen afholder møde, så ofte formanden eventuelt dennes stedfortræder, eller 2 andre medlemmer af bestyrelsen finder det påkrævet. Referater af bestyrelsesmøder udsendes som mail til bestyrelsesmedlemmer og bestyrelsessuppleanter og godkendes pr. mail indenfor 14 dage. Efter referatets godkendelse gøres dette i redigeret form tilgængeligt på foreningens website. Debat: Medlem Orla Dam Larsen havde stillet forslag til tilføjelse til teksten, at internt referat fra bestyrelsesmøde blev offentliggjort på webben. Under debatten blev der foreslået at ordet referat i redigeret form skulle tilføjes, da det formodes at ikke alle emner diskuteret på bestyrelsesmøder er egnet til offentliggørelse. Dog blev der rettet i den foreslåede tekst som foroven 6: Ny foreslået tekst, 11, stk. 4: Hvilke programmer der skal udsendes over nettet udvælges af bestyrelsen. Der kan ved en generalforsamling ikke fremføres forslag om enkelte programmer til beslutning. Bestyrelsen pålægges mindst hvert andet år at undersøge, hvilke ønsker medlemmerne har til programpakkerne, ved at afholde vejledende afstemning eller en anden type måling. Ved sammensætning af de samlede programpakker er det bestyrelsens pligt at sammensætte disse således, at der, ud over de programmer som lovgivningen kræver bragt (must carry), lægges vægt på medlemmernes ønsker, samt det i lovgivningen krævede udtryk for alsidighed. Bestyrelsen skal også arbejde for at give det enkelte medlem den størst mulige frihed for individuelt valg, efterhånden som teknologien og økonomien tillader det. Debat: Sætningen ovenfor blev streget over, da en del medlemmer argumenterede for at det var udemokratisk ikke at give ret til at stille forslag til nye kanaler. Dog blev der slettet i den foreslåede tekst som beskrevet ovenfor. Derudover var der indkommet forslag fra Orla Dam Larsen vedr. oprettelse af en servicefunktion på så medlemmer kan tilmelde sig til modtagelse af nyhedsbrev fra Flimmer løbende når der opdateres med nyheder på webben. Dette var der også stort flertal for at en sådan funktion blev indført. 3

4 Bestyrelsen vil undersøge snarest muligt om der findes en omkostningsfri og ikke tidskrævende nyhedsbrevs løsning. Bestyrelsen har tidligere tilbudt denne mulighed via referat fra generalforsamlingsmøde 2008 samt på webben. Kun 1 tilmelding modtog bestyrelsen. Derfor skal vi helst finde en billig og enkel løsning, da vi ikke ved om interessen er stor nok til større investering i både tid og penge. 5. Fremlæggelse af budget til godkendelse Lis Larsen fremlagde og gennemgik budget for Ingen havde spørgsmål til budgettet. Budgettet blev godkendt. 6. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer, samt 2 suppleanter Michael Jantunen og Karsten Larsen er på valg. Begge modtager genvalg. Begge blev valgt uden modkandidater. Nuværende suppleanter Jørgen Svendsen og Ole Zeuner modtager genvalg. Begge blev valgt uden modkandidater. 7. Valg af 2 revisorer, samt 1 revisorsuppleant Revisorer Michael Christiansen og jan Priess er på valg samt Werner Krog-Jensen som revisor suppleant. Michael, Jan og Werner modtager genvalg. Alle blev genvalgt uden modkandidater. 8. Eventuelt Spørgsmål: Hvad er en MUX. Svar: I en MUX eller Multipleks samles, pakkes, kodes, komprimeres og udsendes flere tv kanaler på samme frekvens. Udover lyd- og billed-informationer rummer det digitale signal også informationer til den elektroniske programguide, DVB undertekster, tekst-tv mv. MUX1 og MUX2 er som Public Service tilbud ukrypterede og dermed gratis. MUX1 indtil 1. november 2009: DR1, DR2, TV 2, den lokale TV 2 region og DR-Update samt tegnsprogstolkning af alle nyhedsudsendelser mellem kl. 17:00 og 20:00. Efter 1. november 2009 ser den foreløbige kanalplacering således ud: MUX1: DR1, DR2, TV 2 Danmark, den lokale TV 2 region, ikke kommercielt lokalt tv, tegnsprog og ekstra sendetid til TV 2 regionerne. Sender i mpeg2-format frem til MUX2: DR-Update, børnekanalen DR Ramasjang, historie og kulturkanalen DR K og HD-kanalen DR HD og Folketingskanalen med transmissioner fra Christiansborg. Sender i mpeg4-format. MUX3 - MUX5: Betalingskanaler fra Boxer tv. Sender i mpeg4 format. For at modtage formatet mpeg4 kræver det et TV med indbygget digital Mpeg4 tuner eller en ekstern digital mpeg4 modtager Spørgsmål: Hvad er DVB-T / DVB-C Svar: Kort fortalt betyder DVB = Digital Video Broadcasting. T står for Terrestrial (jordbaseret) og C står for Cable (Kabel). Det er to forskellige måder at udsende det digitale signal, hvor DVB-C anvendes til at udsende kabeltv hos fx Yousee. For tiden videresender vi i antenneforeningen det jordbaserede signal DVB-T så alle kan se det nuværende luftbårne digitale signal. Som nævnt i formandens beretning vil vi snart videresende det svenske digitale signal, så alle med en DVB-T modtager (Mpeg2) kan se digital svensk TV. P.t. 6 gratis kanaler. Med installering af dette digitale modtagerudstyr vil foreningen d. 1. november være i stand til at videresende de 3 nye danske DR kanaler inkl. DR HD. De nye kanaler kræver dog en Mpeg4 digitalmodtager enten indbygget i TV eller en ekstern modtager. Læs yderligere info om den digitale TV-udvikling på Dirigenten takkede for godt fremmøde, og god ro og orden, og erklærer herefter generalforsamlingen for afsluttet. 4

5 Referat fra ekstraordinær generalforsamling Da bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer kræver tilstedeværelse af mindst 50% af medlemmerne, anmoder bestyrelsen medlemmerne om et stort fremmøde. Er dette ikke muligt, men forslaget har 2/3 flertal af de fremmødte, indkalder bestyrelsen hermed til ekstra- ordinær generalforsamling i umiddelbar forlængelse af den ordinære generalforsamling med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. Christian Rhode fra FDA blev, uden modkandidater, enstemmigt valgt til dirigent. 2. Afstemning om bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer. Alle bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer inkl. rettelser fra det ordinære generalforsamlingsmøde blev alle vedtaget. Den ekstraordinære generalforsamling sluttede herefter Flimmer s web adresse: Telefonnummer til vagttelefonen for fejlmelding Bestyrelsen ser således ud: Formand: Karsten Larsen Næstformand: Ole Schou Kasserer: Lis Larsen Bestyrelsesmedlem, webmaster/infokanal: Michael Jantunen Bestyrelsesmedlem: Peter Leisner 5

MARTS GENERAL- FORSAMLING - SE

MARTS GENERAL- FORSAMLING - SE MARTS GENERAL- FORSAMLING - SE SIdE 14 LEDEREN fra formanden Velkommen til læserne af det første antenneblad i år. - Året, vi nu har bag os, har været et godt år for Antennelauget. Vi har formået, trods

Læs mere

Referat. Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013.

Referat. Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013. Side 1 af 10 Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013. Der var fremmødt 50 stemmeberettigede medlemmer. 1. Valg af dirigent. Efter at formanden havde budt velkommen blev Lars

Læs mere

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave NYHEDSBREV DATO GREVE GANGSPORT ÅRGANG NUMMER 3 MARTS 2013 I denne udgave Bestyrelsens hjørne Medlemmernes hjørne Omtale af generalforsamlingen Kommende aktiviteter Tillæg med referat og vedtægter BESTYRELSENS

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet Vedtægter for Foreningen BryggeNet 1 Navn & hjemsted Foreningens navn er BryggeNet. Foreningens hjemsted er Islands Brygge i Københavns kommune. 2 Formål Foreningens formål er at etablere, eje og drive

Læs mere

Oprettelse af en forening sådan!

Oprettelse af en forening sådan! Vejledning: Frivillig Folkeoplysende Forening 1 Oprettelse af en forening sådan! Kravene til en frivillig folkeoplysende forening handler primært om hvilke aktiviteter, der er i foreningen, og hvordan

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN 2. Foreningens hjemsted er Vallensbæk Kommune under Brøndbyernes Ret, der er foreningens værneting. 3. Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND

VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND I FORENINGENS NAVN OG FORMÅL 1 Foreningens navn Stk. 1. Foreningens navn er GA Østjylland. 2 Foreningens formål Stk. 1. Foreningens formål er gennem organisatorisk fællesskab

Læs mere

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Adopterede 30+. Foreningens hjemsted er sekretærs adresse. 2 Foreningens formål At skabe et fortroligt forum, hvor MEDLEMMERNE kan dele

Læs mere

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej Note: Disse vedtægter er udarbejdet for et vejlav, men kan også anvendes for en grundejerforening eller enhver anden forening hvis der ændres i 1, 2, 6 og 11. Der er markeret med rødt i teksten, hvor vejnavn

Læs mere

Generalforsamlingsreferat 2008.

Generalforsamlingsreferat 2008. 1 Generalforsamlingsreferat 2008. År 2008, den 14. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen THYLANDSHUSE i Grøndalskirkens menighedslokaler, Hulgårdsvej 2, 2400 NV. Til stede

Læs mere

GENERALFORSAMLING. De bedste hilsner og på gensyn. Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon 26164576 kbhloppe@post.tele.

GENERALFORSAMLING. De bedste hilsner og på gensyn. Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon 26164576 kbhloppe@post.tele. GENERALFORSAMLING Tiden for årets generalforsamling nærmer sig og på grund af Påsken og andre helligdage, bliver Generalforsamlingen afholdt sent i år. Vi har valgt søndag den 19. april. Jeg skal opfordre

Læs mere

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener Boligforening Side 1 af 7 06-11-2014 Politik Mødevirksomhed. Det skal være interessant og givende at deltage i foreningens liv, både på møder og som medlem af en bestyrelse. Der skal være noget for Hovedet.

Læs mere

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at:

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at: Dansk Svømmebadsteknisk Forening Vedtægter 1. Navn Foreningens navn er Dansk Svømmebadsteknisk Forening. Over for udlandet benævnes foreningen Danish Association for the Technology of Swimming Pools og

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2013

Referat fra Generalforsamling 2013 Referat fra Generalforsamling 2013 Hovedstadens Jernbane-Idræt Sekretær: Claus A. Pedersen. hi.sekretaer@gmail.com Tid: 26. februar 2013. Sted: Klublokalerne, Gl. Ellebjerg station. Fremmødte: 20 fremmødte

Læs mere

Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug. Vedtægter for Vejlauget for xx-vej

Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug. Vedtægter for Vejlauget for xx-vej Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug Vedtægter for Vejlauget for xx-vej Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Vejlauget for xx-vej, og dens

Læs mere

Referat af generalforsamling

Referat af generalforsamling Referat af generalforsamling Tirsdag den 18. maj 2010 kl. 19.00 blev der i menighedslokalerne ved Fillips Kirke, Kastrupvej 57, afholdt til ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Bredegrund,

Læs mere

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden.

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden. Generalforsamling i SAS løb og motion Onsdag den 10. februar 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen 3. Valg af mødesekretær 4. Beretning 5. Regnskab 6. Fremlæggelse

Læs mere

Generalforsamling 2012

Generalforsamling 2012 Generalforsamling 2012 Generalforsamlingen i MINI Torsdag. 15.marts 2012. FORMANDENS BERETNING : præsentation af bestyrelsen. Vi er nu oppe på at have afholdt 33 bestyrelsesmøder siden vi startede i 2006.

Læs mere

Vejledning til oprettelse af støtteforening i regi af selvejende eller private dag- og fritidsinstitutioner

Vejledning til oprettelse af støtteforening i regi af selvejende eller private dag- og fritidsinstitutioner MDI Enghavevej 31, 1 1674 København V Tlf. 3324 8100 info@mdi.dk www.mdi.dk Vejledning til oprettelse af støtteforening i regi af selvejende eller private dag- og fritidsinstitutioner Okt. 2013 Forord

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 21 februar 2006.

Referat fra generalforsamlingen den 21 februar 2006. Viborg den 28 februar. 2006 1. MØDEDELTAGERE Fra bestyrelsen deltog: Jesper Myrtue, Teglmarken 113, Formand Jan Ø. Møller, Ålekrogen 36., næstformand Christina Jeppesen, Ålekrogen 9, Kasserer. Jens Arne

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HERMELINLØKKEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HERMELINLØKKEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HERMELINLØKKEN GRUNDEJERFORENINGEN ER STIFTET DEN. 29. MARTS 1979 RETTET 16. AUGUST 2014 PARAGRAF 1. Foreningen er stiftet den 29.3. 1979 i henhold til deklaration tinglyst

Læs mere

Forslag til ændring af vedtægter for Komiks.dk

Forslag til ændring af vedtægter for Komiks.dk Forslag til ændring af vedtægter for Komiks.dk 1. Foreningens navn Motivation: For en ordens skyld bringes foreningens navn ajour med sin primære aktivitet. 1. Foreningens navn, ejerforhold, art og status

Læs mere

Grundejerforeningen Hallandsparken. Vedtægter

Grundejerforeningen Hallandsparken. Vedtægter Grundejerforeningen Hallandsparken Vedtægter 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Hallandsparken. Dens hjemsted er Høje Taastrup kommune. Grundejerforeningens område er matr. nr. 2 o Høje Taastrup

Læs mere

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne på foreningen hjemmeside til gennemsyn. Vedtægter for

Læs mere

LØNBERG & LETH CHRISTENSEN

LØNBERG & LETH CHRISTENSEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN KÆRUP PARK 1. Foreningens navn og formål: 1.1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kærup Park (herefter benævnt foreningen ) med hjemsted i Ringsted Kommune og med

Læs mere

2 Som medlem af Syddjurs Erhvervsforening kan optages organisationer og foreninger, firmaer og enkeltpersoner.

2 Som medlem af Syddjurs Erhvervsforening kan optages organisationer og foreninger, firmaer og enkeltpersoner. Vedtægter for Syddjurs Erhvervsforening 1 Syddjurs Erhvervsforening er en medlems- og brugerdrevet forening, der er oprettet af og for de erhvervsdrivende og andre interesserede, herunder foreninger og

Læs mere

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde Vedtægter for Kom og Dans Roskilde 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans Roskilde. Foreningen er hjemhørende i Roskilde Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

Vedtægter for Værum-ørum Kraftvarmeværk A.m.b.a.

Vedtægter for Værum-ørum Kraftvarmeværk A.m.b.a. Vedtægter for Værum-ørum Kraftvarmeværk A.m.b.a. 1 Navn og hjemsted 1.1. Selskabets navn er Værum-ørum Kraftvarmeværk A.m.b.a. 1.2. Selskabets hjemsted er Langå Kommune. 2 Formål og forsyningsområde 2.1.

Læs mere