Nordicom. Analyse. Aktier. Ejendomsselskaber 13. juni Developer aktiviteterne er den aktuelle kurs-driver. Anbefaling NEUTRAL NEUTRAL LAV

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nordicom. Analyse. Aktier. Ejendomsselskaber 13. juni 2005. Developer aktiviteterne er den aktuelle kurs-driver. Anbefaling NEUTRAL NEUTRAL LAV"

Transkript

1 Aktier Analyse Ejendomsselskaber 13. juni 2005 Developer aktiviteterne er den aktuelle kurs-driver I løbet af de seneste to regnskabsår har -koncernen i kraft af Udviklings-divisionens vækst ændret sin profil væsentligt. Målet for Ejendom, der fortsat er den væsentligste division i koncernen, i 2004 var at forbedre indtjeningen, hvilket lykkedes, men målet er yderligere forbedringer. Driften søges forbedret, men det er i høj grad avancer fra ejendomssalg, der er kilden til divisionens indtjening. Med det aktuelt meget lave renteniveau samt gode økonomiske udvikling i Danmark er værdiudviklingen for ejendomme positiv. Dette afspejler sig også i ledelsens beslutning om at hæve de kvartalsvise aconto værdireguleringer på ejendomme fra 7,5 mio. kr. til 10,0 mio. kr. Anbefaling Risiko Likviditet Aktuel kurs Antal aktier Markedsværdi (t. stk.) (mio. kr.) NEUTRAL NEUTRAL LAV Udvikling som forestår developeraktiviteterne i koncernen er ligeledes begunstiget af gode markedsforhold, hvorunder lancering af nye kreditfinansieringsprodukter har haft en positiv effekt. Bolig-efterspørgslen er høj, og salgsprisudviklingen er gunstig, men samtidig er også byggepriserne og jord-priserne stigende. har på denne baggrund fastholdt målet om opførelse og salg af 200 boliger årligt. Kursudviklingen for developeraktierne på fondsbørsen har som følge af de gunstige markedsforhold generelt været imponerende. Vi vurderer, at aktiemarkedet ved det nuværende kursniveau for -aktien har indregnet de gode fremtidsudsigter for Udviklingsdivisionen. Selvom aktiekursen på to års sigt løbende har haft en konkurrencedygtig udvikling, er det specielt fra medio november 2004, hvor afkastet udgør mere end 100 pct., at kursudviklingen har imponeret. Ved det nuværende kursniveau vurderer vi merpotentialet for aktien som moderat, hvorfor NEUTRAL-anbefalingen fastholdes. Performance: KAX, 12 mdr. Selskab, 12 mdr. Anbefalingen ctr. KAX Reuterkode ( ) 31,3 % 120,2 % 123,7 % NRDC.CO Fondskode DK Analytiker Kalle Huhdanmäki Telefon NØGLETAL (mio. DKK) E 2006E 2007E Omsætning EBITA Ordinært resultat før skat Nettoresultat Ejendomsregulering i alt EBITA margin (%) 22,2 22,6 23,1 23,2 Egenkapitalforrentning før skat (%) 18,5 18,3 19,3 19,8 Afkastningsgrad (%) 4,3 4,3 4,6 4,6 EPS (før goodwill) 24,7 24,9 26,2 26,9 Vækst i EPS (før goodwill, %) 21,2 0,9 5,1 2,4 P/E (før goodwill) 9,3 15,4 14,7 14,3 K/IV 1,2 2,0 2,0 2,0 EV/EBITA 14,2 16,3 15,7 15,3 Soliditet 22,8 24,2 23,6 23, J A S N D J M A J COPENHAGEN KAX ALL-SHARE - PRICE INDEX

2 Aktuel udvikling var i 2004 væsentligt påvirket af stigende byggeaktivitet i Udviklings-divisionen (tidl. Bolig). Omsætningen steg i året med 23,4 pct. fra 580,1 til 715,9 mio. kr., hvilket blev fulgt op af stigning i driftsomkostningerne på 27,0 pct. fra 424,0 til 538,4 mio. kr. Bruttoresultatet steg dermed fra 156,1 til 177,5 mio. kr. Efter urealiseret værdiregulering af ejendomme på 29,5 mio. kr. mod 32,1 mio. kr. i 2003, samt stigning i kapacitetsomkostningerne fra 38,5 til 47,9 mio. kr. viste resultatet før finans en fremgang fra 149,7 til 159,2 mio. kr. Resultatet før skat endte på 106,9 mio. kr. mod 95,2 mio. kr. i 2003, hvorved forventningerne blev overgået lidt. I 1. kvartal af 2005 oplevede selskabet stor omsætningsfremgang fra 112,2 til 150,6 mio. kr. primært drevet af et stigende salg af boliger. Lejeindtægterne udgjorde uændret 28 mio. kr. Mens aconto værdireguleringerne på ejendomme i 2004 udgjorde 7,5 mio. kr. på kvartalsbasis, er dette hævet til 10 mio. kr. i 2005, som følge af ledelsens positive vurdering af markedet. Følgelig var resultatet også stigende i 1. kvartal fra 15,3 til 27,4 mio. kr. før skat. Både aktiviteten og resultatet for kvartalet lå over vores estimater. Beholdningen af investeringsejendomme steg væsentligt i de første 3. kvartaler af 2004, men salg af ejendomme i årets sidste kvartal medførte et mindre fald i beholdningen i regnskabsåret. Projektbeholdningen steg imidlertid fra 345,2 til 470,3 mio. kr., hvilket medvirkede til stigningen i den rentebærende gæld fra til mio. kr. Herunder skal det dog bemærkes, at de likvide beholdninger blev væsentligt øget fra 65,1 til 227,7 mio. kr. Den højere gæld betød stigning i finansieringsomkostningerne 57,5 til 61,9 mio. kr., mens finansnetto blev forbedret fra 54,5 til 52,3 mio. kr. I 1. kvartal af 2005 er den rentebærende gæld reduceret efter det væsentlige salg af ejendomme i sidste kvartal af Dette påvirkede periodens finansnetto positivt, så en forbedring i forhold til samme periode i 2004 på 2,7 mio. kr. til 11,9 mio. kr. kunne konstateres. Udviklingen i aktiverne viste i 2004 et mindre fald i de materielle og immaterielle anlægsaktiver fra til mio. kr., hvilket hovedsagelig skyldes et større salg af ejendomme i Ejendomme i 4. kvartal. Samlet steg balancen gennem voksende projektbeholdningen, der var medvirkende til, at boligprojekter og øvrige omsætningsaktiver voksede fra 583 til 920 mio. kr. Balancen voksede samlet 10,8 pct. til mio. kr. i regnskabsåret Balancen er siden i 1. kvartal af 2005 øget til 2.661,5 mio. kr., hvilket væsentligst kan henføres til stigende aktivitet i Udvikling. Ejendom Ejendom øgede på baggrund af en større ejendomsportefølje gennem året lejeindtægterne fra 98,9 til 104,4 mio. kr. i Den største del af divisionens omsætningsstigning kunne dog henføres til kraftig stigning i ejendomssalget på 50,3 pct. til 256,3 mio. kr. Omsætningen i Ejendom blev herved øget med 33,9 pct. fra 269,4 til 360,7 mio. kr. Aconto værdireguleringerne er hævet med 2,5 mio. kr. pr. kvartal. Salget af ejendomme i slutningen af 2004 påvirker finansnetto positivt. Tabel 1: Omsætningens sammensætning Type/mio. kr Andel 2004 Andel Ejendom 269,4 46% 360,7 37% Detail 278,4 48% 323,8 57% Øvrige og elim. 32,3 6% 31,4 5% I alt 580,1 715,9 Kilde: Ejendomsselskaber Analyse Side 2 af 10

3 Avance fra salg af ejendomme blev øget fra 24,9 til 39,2 mio. kr., svarende til 15,3 pct. af salgssummen mod 14,6 pct. i Driftsomkostningerne på ejendomme øgedes med 4,8 mio. kr. til 31,0 mio. kr., hvorved bruttoresultatet udgjorde 112,7 mio. kr. mod 97,6 mio. kr. i 2003, svarende til fald i bruttomarginalen fra 36,2 pct. til 31,2 pct. Desuden steg kapacitetsomkostningerne med 3,0 mio. kr. til 18,4 mio. kr. Hertil kom et fald i værdireguleringerne på ejendomme fra 32,1 til 29,5 mio. kr. Samlet steg divisionens resultat før finans fra 114,3 til 123,8 mio. kr. Før skat resultatet steg hele 9,7 mio. kr. til 76,0 mio. kr. I 2005 er aconto værdireguleringerne på ejendomme øget til 10 mio. kr. pr. kvartal, hvilket i 1. kvartal 2005 betød, at divisionens resultat blev fastholdt på 11 mio. kr. på trods af stigning i kapacitets-omkostningerne. Tabel 2: Fordeling af resultat før skat Type/mio. kr Andel 2004 Andel Ejendom 66,3 70% 76,0 67% Detail 35,4 37% 38,5 43% Øvrige og elim. -6,5-7% -7,6-10% I alt 95,2 106,9 Kilde: Udvikling Udvikling (tidl. Bolig) oplevede som forventet en væsentlig stigning i aktiviteten i Dels var salget af ejendomme højt og dels var fremdriften i produktionen positiv, så en stor del af de i tidligere regnskabsår solgte boliger kunne indtægtsføres. Divisionens omsætning steg i regnskabsåret fra 278,4 til 323,8 mio. kr. svarende til 16,3 pct. Produktionsomkostningerne steg fra 237,5 til 275,5 mio. kr., hvilket forholdsmæssigt var marginalt lavere stigning end i aktiviteten, så bruttomarginal forbedredes fra 14,7 til 14,9 pct. Efter stigning i kapacitetsomkostningerne fra 5,0 til 8,3 mio. kr., samt finansomkostninger på 1,5 mio. kr. mod 0,5 mio. kr udviste divisionens resultat før skat en fremgang fra 35,4 til 38,5 mio. kr. i Starten på 2005 har været præget af væsentlig stigning i boligsalget. Divisionen øgede omsætningen fra 76,4 til 116,5 mio. kr. i 1. kvartal, hvilket resulterede i en fremgang i resultatet før skat på 12,1 mio. kr. til 19,2 mio. kr. Boligsalget var højt i 1. kvartal 2005 Finans Finans realiserede i 2004 en fremgang i resultatet før skat 2,7 til 5,5 mio. kr. Fremgangen kunne helt og holdent henføres til faldende finansieringsomkostninger. Pantebrevsaktiviteterne er under afvikling og restgælden på pantebreve er efter indfrielser for 3,1 mio. kr. nedbragt til 130,0 mio. kr. i 1. kvartal Divisionens nye aktivitet er inden for kautionering af tredje-mand projekter. Første aftale er indgået i fbm. projekt i København, hvor kautionerer for de yderste 20 mio. kr. af et samlet projekt på 65 mio. kr. Udløbet for aftalen er medio I 1. kvartal steg divisionens resultat før skat fra 1,5 til 2,8 mio. kr. Detail & Trevi Detail, som i 2004 forestod driften af et antal Baby-Boom butikker, var fortsat ikke i stand til at generere overskud. Divisionens aktiviteter er i 1. kvartal af 2005 blevet endeligt afviklet. Trevi har fortsat ingen indtægtsskabende aktiviteter. Divisionens resultat var i 1. kvartal 2005 på 1,1 mio. kr., hvor resultatbidraget i hele 2004 var på 2,9 mio. kr. Kautionsandelen svarer til 31 pct. af totalengagementet. Detail-aktiviteterne er endeligt afviklet. Ejendomsselskaber Analyse Side 3 af 10

4 Hovedforretningsområder -koncernen er efter afviklingen af Detail-divisionen opdelt i fire divisioner, hvor Ejendoms- og Udviklings-divisionerne er de væsentligste. A/S Ejendom Udvikling Finans Trevi Ejendom Aktiviteten i divisionen består af udlejning af ejendomme, samt udvikling af og handel med ejendomme. Ejendomsporteføljen havde ultimo 2004 en bogført værdi på næsten mio. kr. Ejendommene opdeles i fem typer: Figur 1 Butiksejendomme, Ejendomme på strøg og i bymidter, mio. kr mio. kr. Ejendomsporteføljens sammensæt ning Kontor 14 % Kontorejendomme, Boligejendomme, mio. kr mio. kr. Butikker 49% Bolig 14 % Logistik- og produktionsejendomme, foreløbig ingen investeringer St røg og bymidter 23% Kilde: Indtjeningen i divisionen genereres af lejeindtægter fra udlejning af ejendomme, samt avancer ved salg af ejendomme. Det er målet at foretage nyinvesteringer på nogenlunde samme niveau som det cash-flow, der skabes ved salg af ejendomme. Målet for salgsaktiviteten ligger på mio. kr. årligt. Værdistigningerne, som skabes i ejendommene, kan for en stor del henføres til udvikling af butiksejendommene og ejendommene på strøg- og i bymidter. Desuden foretages en aconto-værdiregulering på ejendomme, som stort set svarer til den inflationsskabte værdistigning i form af huslejereguleringerne. I 2004 indtægtsføres der kvartalsvist 7,5 mio. kr. i værdireguleringer og helårets værdireguleringer beløb sig til 29,5 mio. kr. Fra 2005 er de kvartalsvise værdireguleringer øget til 10 mio. kr., hvilket afspejler ledelsens positive vurdering af markedet. Cash-flow fra ejendomshandel søges holdt neutralt. Udvikling af ejendomme er kilden til værdistigninger. Divisionens strategi er ikke geografisk bestemt. Investeringerne drives af potentialet. Efter nogle år med stagnerende indtjening var fokus fra 2004 på indtjeningsvækst. Divisionens realiserede resultat for 2004 beviste, at indfrielse af strategien lykkedes. Ejendomsselskaber Analyse Side 4 af 10

5 Udvikling Divisionen indeholder koncernens developer aktiviteter og har gennem de senere år stået for størstedelen af koncernens vækst. Aktuelt fokus på byggeri af boliger, men et større butikscenter ved Slagelse med forventet værdi på mio. kr. er også under projektering. Hertil kommer, at bygning af domicilejendomme også vil blive foretaget, når markedet igen er til dette. har efter de seneste erhvervelser i marts jord eller rettigheder til jord som giver mulighed for opførelse af boliger. Boligerne er rettet mod almindelige mennesker, hvilket vil sige, at priserne ligger i omegnen af kr. pr. kvm., der typisk giver en boligpris på 2,0-2,5 mio. kr. Med et mål om opførelse og salg af 200 boliger årligt vil divisionens omsætning udgøre op til ca. 500 mio. kr. årligt. Ledelsen oplyser, at dækningsbidraget typisk ligger i intervallet pct. Det er attraktivt at udnytte de aktuelt favorable vilkår på bolig-området, med lav rente og stor efterspørgsel. Samtidig skal det imidlertid medtages i kalkulen, at både byggepriser og jordpriser er tilsvarende høje i øjeblikket. Andre byggeemner end boliger overvejes løbende. Dækningsbidrag på op til 100 mio. kr. er muligt. Ledelsen vurderer, at divisionen i kraft af sin lille markedsandel har en fordel i forhold til flere store aktører på markedet, da fleksibiliteten er tilsvarende højere. Finans Divisionens aktivitet har bestået af forvaltning af en pantebrevsportefølje, men aktiviteten vil blive afviklet i takt med indfrielse af pantebrevene. Restgælden på pantebreve udgjorde ultimo 1. kvartal ,0 mio. kr., hvilket indebærer en reduktion på 39 mio. kr. siden udgangen af Kautionistaktivitet er i stedet blevet startet op i divisionen. Det er tanken, at aktiviteten skal bestå af kautionsstillelse eller indskydelse af ansvarlig lånekapital i ejendomsprojekter i tredjemands regi. I 2005 ventes kautionsniveauet at nå omkring 50 mio. kr., hvor målet, er at man på projekter med en løbetid på op til 3 år vil kautionere for de yderste pct. af det samlede engagement i fbm. projektet. Kautionsaktiviteten startes blødt op. Trevi Aktiviteten består af licens på Italiensk underjordisk parkeringsanlæg i Skandinavien og Nordtyskland. Der er endnu ikke indgået aftaler om opførelse af anlæg. Første konkrete projekt mangler endnu at se dagens lys. Detail Aktiviteten bestod i 2004 af driften af Baby-Boom butikker. Det var målet, at en aftager til butikkerne skulle identificeres i løbet af regnskabsåret, men dette lykkedes ikke. Derfor blev aktiviteten besluttet afviklet, hvilket endeligt er sket i 1. kvartal med lukning af de sidste to butikker. Ejendomsselskaber Analyse Side 5 af 10

6 SWOT Analyse I nedenstående tabel er s væsentligste styrker, svagheder, muligheder og trusler opstillet skematisk. Styrker Svagheder Selskabet er præget af stabilitet gennem solidt cash-flow og kontrolleret vækst Gennem det langvarige engagement i sektoren er høj kompetence inden for selskabets kerneforretningsområder opbygget Kendskabet til selskabet og dennes renommé giver mulighed for at påvirke markedet (f.eks. i forbindelse med by-planlægning) Med koncernens relativt lille markedsandel inden for de enkelte forretningsområder, er fleksibiliteten stor Afhængig af den økonomiske udvikling i Danmark er stor Selskabet tegnes i høj grad af topledelsen, hvilket er en knap ressource til en koncern spredt på 4 divisioner Indtjeningen i ejendom er, når der bortses fra værdireguleringer og salgsavancer, relativt lav, omend forbedret Der anvendes betydelige ressourcer på afprøvning af aktiviteter, der ikke fortsættes (Baby-Boom, pantebrevsinvestering) Selskabets solide kapitalgrundlag og lange historik betyder, at tilgangen til penge er god Muligheder Trusler Udvidelse af forretningsomfanget ved opstart af nye aktiviteter; kaution og Trevi Ved udbredning af aktiviteterne kan der gennem systematik skabes gode synergier forretningsområderne imellem Indtjeningen i Ejendom kan stimuleres ved investering i logistik & produktionsejendomme En markant stigning i renteniveauet vil have en væsentlig negativ effekt på indtjening og fremtidsudsigterne Et faldende privatforbrug vil bl.a. ramme markedet for butiksejendomme En generel økonomisk afmatning vil have en negativ afsmitning på samtlige af s divisioner En ændring af skattereglerne mht. fast ejendom, som gør ejerskab mindre attraktivt Ejendomsselskaber Analyse Side 6 af 10

7 Relativ værdiansættelse Når man vil foretage en sammenligning af med andre peerselskaber, er det svært at finde selskaber i Danmark, som er godt egnede. Dette skyldes, at i kraft af den stigende developer aktivitet har ændret karakter fra et decideret ejendomsselskab. Af de selskaber som vi sammenligner med, er Dan-Ejendomme, Jensen & Møller samt Jeudan at betragte som deciderede ejendomsselskaber, mens Keops og Sjælsø Gruppen er at betragte som developere. Performance Tabel 3 Markedsværdi Afkast Afkast 12 mdr. i forhold til 3 mdr. 12 mdr. Peer KAX Ejendom mio. kr. pct. pct. pct.-point pct.-point Dan-Ejendomme 400,5 35,7 60,9-24,2 29,1 Jensen & Møller 163,5 15,8 40,1-44,9 8,4 Jeudan 2.438,5 8,1 30,5-54,6-1,2 Developere mio. kr. pct. pct. pct.-point pct.-point Ejendomsaktier har outperformet aktiemarkedet generelt. Keops 1.233,4 57,8 197,5 112,4 165,7 Sjælsø Gruppen 1.892,6 26,3 96,4 11,3 64, ,9 49,0 120,2 35,1 88,4 Gennemsnit 28,7 85,1 53,3 KAX 6,9 31,8 Kilde: Dansk Aktie Analyse Af tabel 3 fremgår det, at ejendomsaktierne under ét har klaret sig kursmæssigt markant bedre end det totale danske aktiemarked på både 3 og 12 måneders sigt. Blandt peer-selskaberne er det kun de to developere Sjælsø Gruppen og Keops, der kursmæssigt har kunnet følge udviklingen for -aktien. Valuation Tabel 4 Ejendom Price/Earnings EV/EBITA K/I Dan-Ejendomme 15,9 15,0 n.a. 13,4 12,7 n.a. 2,10 Jensen & Møller 14,0 26,1 n.a. n.m. n.m. n.a. 1,53 Jeudan 21,2 19,1 n.a. 11,1 10,1 n.a. 1,55 Både Price/Earnings og kurs/indre værdi for ligger tæt på gennemsnittet. Developere Keops 12,6 11,8 n.a. 10,7 10,3 n.a. 3,79 Sjælsø Gruppen 10,9 10,0 9,5 7,9 7,3 6,9 2,63 15,4 14,7 14,3 15,2 14,9 14,4 2,00 Gennemsnit 14,9 16,4 n.m. 10,8 10,1 n.m. 2,32 Gns. ejendom 1,73 Gns. developere 3,21 Kilde: Dansk Aktie Analyse Ejendomsselskaber Analyse Side 7 af 10

8 Prisfastsættelsen af -aktien afspejler netop selskabets aktivitetsmæssige afvigelse fra de øvrige selskaber i sammenligningen. Vurderet på Price/Earnings er relativt set billig i forhold til de deciderede ejendomsselskaber og tilsvarende dyr i forhold til developerne. Med hensyn til kurs/indre værdi er -aktien i kraft af de senere måneders stigninger, rykket op i et niveau, som ligeledes ligger midt imellem de rene ejendomsselskaber og de rene developere, med de sidstnævnte som de dyreste. Sum of the parts Ved beregningen af en fair-værdi for hele -koncernen har vi taget udgangspunkt i værdifastsættelsen af hver division for sig. Vi har for Ejendom benyttet os af den gennemsnitlige kurs/indre Værdi for hhv. Dan-Ejendomme, Jensen & Møller Invest og Jeudan på 1,7 i beregningen. For Udvikling er den gennemsnitlige Kurs/Indre Værdi for Keops og Sjælsø Gruppen på 3,2 ikke direkte anvendt, da Keops efter virksomhedskøb har ændret karakter. Vi har benyttet værdi på 3,0. Endelig har vi benyttet os af Alm. Brand Pantebreves aktuelle kurs/indre værdi 1,05 ved værdifastsættelsen af Finans. Tabel 5 Prisfastsættelsen af -aktien har bevæget sig til et leje midt imellem ejendoms- og developerselskaberne. Fair værdi Egenkapital Peer K/I Beregnet værdi (mio. kr.) (mio. kr.) Ejendom 462 x 1,7 = 785 Udvikling 137 x 3,0 = 411 Finans 60 x 1,05 = 63 To trediedele af s værdi findes i Ejendoms divisionen. Beregnet værdi for i alt (mio. kr.) Værdi i alt pr. aktie (kr.) 403 Kilde: Dansk Aktie Analyse Beregningen af værdien for de enkelte divisioner på baggrund af kurs/indre Værdi for børsnoterede selskaber, hvis aktivitet svarer til dem i hhv. Ejendom, - Udvikling- og Finans, giver en samlet værdi for koncernen på mio. kr. Værdien svarer til 403 kr. pr. aktie i, hvilket er 19 kr. eller 5 pct. over den aktuelle kurs for. Merpotentiale på 5 pct. i aktien. I det vi på nuværende tidspunkt vurderer værdien af Trevi til nul, motiverer ovenstående beregning af s fair-værdi til vores fastholdelse af anbefalingen for aktien på NEUTRAL-vægt. Ejendomsselskaber Analyse Side 8 af 10

9 Konklusion Fundamental Afkastet af selskabets ejendomsportefølje har en stabiliserende effekt på indtjeningen. Boligdivisionens vækst har i det gunstige marked udvidet indtjeningsgrundlaget, men risikoen er tilsvarende øget, herunder er renterisikoen væsentligt højere. Selskabet har aktivitetsområder, hvor skabelsen af indtægt er en langstrakt proces. Potentialet er til stede, men de knappe ledelsesressourcer kunne muligvis allokeres anderledes. Vi vurderer ikke, at aktien på baggrund af den aktuelle prisfastsættelse vil overgå udviklingen for markedet generelt, hvilket motiverer en NEUTRAL anbefaling. Investeringscase Udviklingen i selskabet og vurderingen af potentialet for aktien hænger tæt sammen med udviklingen i den danske økonomi. Umiddelbart er den danske økonomi sund og der er ikke udsigt til opbremsning. Desuden hjælper den træge økonomiske udvikling i Tyskland og Frankrig med til at holde renteniveauet i Euroland på et lavt niveau. Aktiekursen er siden midten af november 2004 steget med mere end 100 pct. uden direkte resultatmæssig årsag. Vi betragter stigningen, som en ændret vurdering af selskabet, som delvist ejendomsselskab og delvist development-selskab, så kursen ikke længere slavisk følger udviklingen i egenkapitalen. Selskabets indtjening og cashflow er stabilt, men prisfastsættelsen forudsætter efter stigningerne en vis vækst. Kurstriggere En fortsat stigning i boligpriserne, som kan løfte værdien af pipeline i Bolig. Realisering af første projekt i Trevi, der retfærdiggør den negative resultateffekt området har haft over de seneste år. Succes for kautionist aktiviteten, så strategien om ændring af fokus i Finans beviser sig korrekt. Risikofaktorer En væsentlig stigning i renteniveauet uden udsigt til fald. Stagnation i den økonomiske udvikling, som vil ramme indtjeningspotentialet i s divisioner på en bred front. Projekter der er kautioneret for går skævt. Stor eksponering på bolig-byggeri har øget selskabets risiko. Ejendomsselskaber Analyse Side 9 af 10

10 Selskabsbeskrivelse A/S har fokuseret sin ejendomsportefølje på byejendomme ved hovedstrøg. er opbyget med a/s som et egentligt holdingselskab med en række datterselskaber. Ejendom står for udlejning og udvikling af ejendomsporteføljen, ligesom selskabet står for køb og salg (udskiftninger) i ejendomsporteføljen. Ejendom rådede primo 2005 over en ejendomsportefølje på 69 ejendomme med en bogført værdi på mio. kr. Udvikling (tidl. Bolig) står for målrettet udvikling af boligprojekter med mål om færdiggørelse af omkring 200 boliger årligt. Boligudviklingsppipelinen består af 13 projekter med mulighed for opførelse af op mod 2000 boliger. Boligernes salgspris ligger typisk på omkring 2,5 mio. kr. Finans forestår fra 2005 kautionistaktivitet, mens den hidtidige pantebrevsaktivitet sideløbende afvikles. Trevi indeholder en licensaftale med italienske Trevi Group om opførelse og salg af underjordiske parkeringsanlæg. Der han endnu ikke været nogen aktivitet. Detail er nu afviklet.antal ansatte i 2004: 57 RESULTATOPGØRELSE E 2006E 2007E Nettoomsætning EBITA Ordinært resultat før skat Nettoresultat Lejeindtægter Ejendomssalg mv Ejendomsregulering i alt EPS (før goodwill) 27,3 16,6 18,6 20,4 24,7 24,9 26,2 26,9 CEPS 27,6 49,5 25,9 26,9 27,6 26,1 27,3 28,0 BALANCE E 2006E 2007E Anlægsejendomme Anlægsaktiver i alt Omsætningsejendomme Omsætningsaktiver i alt Egenkapital Nettorentebærende gæld Samlet balance REGNSKABSNØGLETAL E 2006E 2007E Omsætningsvækst 446,0% -33,9% -8,5% 137,9% 23,4% 2,0% 2,1% 2,0% Vækst i EBITA 100,4% 1,8% 9,4% 2,2% 6,3% 3,7% 4,2% 2,3% EBITA margin 32,6% 50,3% 60,1% 25,8% 22,2% 22,6% 23,1% 23,2% Vækst i resultat før skat 120,3% -16,4% 9,2% 15,6% 12,2% 2,9% 5,5% 2,6% Soliditet 32,5% 30,5% 26,2% 23,5% 22,8% 24,2% 23,6% 23,3% Dividend Yield 0,0% 4,9% 7,2% 6,3% 4,8% 2,9% 2,9% 2,9% Afkastningsgrad 6,4% 4,5% 4,4% 4,3% 4,3% 4,3% 4,6% 4,6% VALUATION E 2006E 2007E P/E (før goodwill) 3,5 7,3 6,9 7,8 9,3 15,4 14,7 14,3 P/CE 3,4 2,5 5,0 5,9 8,3 14,7 14,1 13,7 K/IV 0,5 0,8 0,7 0,9 1,2 2,0 2,0 2,0 EV/EBITA 9,4 10,4 11,5 12,9 14,2 16,3 15,7 15,3 Denne publikation er udarbejdet af Dansk Aktie Analyse A/S i samarbejde med Spar Nord Bank A/S. Anbefalinger og synspunkter indeholdt i materialet er Dansk Aktie Analyse A/S uafhængige vurdering på tidspunktet for udgivelsen og kan blive ændret efterfølgende uden varsel. Dansk Aktie Analyse A/S modtager ingen økonomisk kompensation for at udtrykke specifikke synspunkter eller anbefalinger. Materialet er baseret på offentligt tilgængelige informationer, som Dansk Aktie Analyse A/S har fundet pålidelige, men hverken Dansk Aktie Analyse A/S eller Spar Nord Bank A/S påtager sig noget ansvar for fejl eller ufuldstændigheder i materialet og ej heller for eventuelle tab eller skade som følge af modtagerens anvendelse af materialet. Anbefalinger må ikke opfattes som tilbud om køb eller salg af papirer. Spar Nord Bank A/S kan have positioner i aktien. Kalle Huhdanmäki har ingen aktier i Ejendomsselskaber Analyse Side 10 af 10

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Den 14. november 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Telefax nr. 33 12 86 13 Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Periodens

Læs mere

Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights

Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights Den 9. august 1999 JSP/ah Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Fax nr. 33 12 86 13 Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights EjendomsSelskabet Norden har haft en positiv

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

Summer School III: Regnskabsnøgletal

Summer School III: Regnskabsnøgletal Summer School III: Regnskabsnøgletal Børsen-tv v/ Senioranalytiker i Sydbank Jacob Pedersen, CFA Foto: Sydbank 1 Regnskabsnøgletal Formål: Analyse af regnskabet og selskabets tilstand Fremme helhedsindtrykket

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Travelmarket.com 1. maj 2009

Travelmarket.com 1. maj 2009 Vækst trods markedskrise Travelmarkets regnskab for 3. kvartal 2008/09 viste fortsat vækst trods en finanskrise, der har ramt rejsebranchen hårdt. Med udsigt til mindre underskud i år, tror vi dog først

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 8 6. maj 2003 Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Realkredit Danmark 1. kvartal 2003 1/7 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 1. kvartal 1. kvartal Indeks Året BASISINDTJENING OG

Læs mere

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december NASDAQ OMX Copenhagen A/S nr. 5 / 2015 Aarhus, 27. februar 2015 CVR. nr. 29 24 64 91 www.re-cap.dk Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december 2014 Bestyrelsen

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

F.E. Bording 6. december 2011

F.E. Bording 6. december 2011 Anledning: 3. kvartal 2011 En aktie, man bør holde øje med Med fortsat resultatfremgang i 3. kvartal i et fortsat vanskeligt marked for grafiske løsninger, ser vi gode muligheder for yderligere indtjeningsfremgang

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 21. maj 2003 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 for Rockwool International A/S Hovedpunkter Omsætningen steg med 1 % i forhold til 1. kvartal 2002. Med uændrede valutakurser ville den være steget

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

F.E. Bording 31. maj 2011

F.E. Bording 31. maj 2011 m-1 j-1 j-1 a-1 s-1 o-1 n-1 d-1 j-11 f-11 m-11 a-11 m-11 j-11 PRAETORIAN RESEARCH Anledning: 1. kvartal 211 Endelig peger pilen i den rigtige retning Bording opnåede endeligt - positive resultat for 1.

Læs mere

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %).

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %). Meddelelse 5/2015 Bestyrelsen for Danske Hoteller A/S har dags dato behandlet halvårsrapporten for 2015. Danske Hoteller havde i 2015 igen en solid resultatfremgang i første halvår. Der er pæn fremgang

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Byggeøkonomuddannelsen

Byggeøkonomuddannelsen Byggeøkonomuddannelsen Overordnet virksomhedsøkonomi Ken L. Bechmann 9. september 2013 1 Dagens emner/disposition Kort introduktion til mig og mine emner Årsregnskabet Regnskabsanalyse nøgletal Værdifastsættelse

Læs mere

Formandens beretning. v. Bo Heide-Ottosen

Formandens beretning. v. Bo Heide-Ottosen Formandens beretning v. Bo Heide-Ottosen Året - Velkommen Tredje år som ejendomsinvesteringsselskab Victoria Properties investeringer omfatter velbeliggende lav-risiko erhvervs- og boligejendomme i det

Læs mere

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen Efter at 2010 var et ekstremt hårdt år for bygge- og anlægsbranchen, så viser regnskabsåret 2011 en mindre fremgang for branchen. Virksomhederne har i stort omfang fået tilpasset sig den nye situation

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

Omsætning år til dato på DKK 371 mio., svarende til en stigning på 70% i forhold til samme periode sidste år.

Omsætning år til dato på DKK 371 mio., svarende til en stigning på 70% i forhold til samme periode sidste år. Delårsrapport for 1.-2. kvartal 2008 Driftsresultatet steg 42% til DKK 180 mio. i første halvår Pr. aktie steg driftsresultatet med 16% Forventninger om fremgang i omsætning og resultat i 2008 fastholdes

Læs mere

Travelmarket.com 9. oktober 2008

Travelmarket.com 9. oktober 2008 Som sagt så gjort Travelmarkets vækst inden for de enkelte forretningsområder er godt på vej via nye partneraftaler og således helt i tråd med investeringscasen. Med indgåelse af partnerskaber med Søndagsavisen

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Berlin III A/S. NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Berlin III A/S Selskabets nye strategi.

Berlin III A/S. NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Berlin III A/S Selskabets nye strategi. NASDAQ OMX Copenhagen A/S nr. 94 / 2012 Birkerød, 27. april 2012 CVR. nr. 29 24 64 91 www.berlin3.dk Berlin III A/S Selskabets nye strategi. Som nævnt i tidligere selskabsmeddelelser skal bestyrelsen herved

Læs mere

1. halvår 2004. Pressemøde. København, 17. august 2004

1. halvår 2004. Pressemøde. København, 17. august 2004 1. halvår 2004 Pressemøde København, 17. august 2004 1. Finansielle hovedtal Resume af 1. halvår 2004 - Positiv udvikling i resultatet af basisforretningen Overskud efter skat 8 pct. til 4,4 mia. kr. Basisindtægter

Læs mere

Generalforsamling i Capinordic A/S 21. april 2009 Claus Ørskov, bestyrelsesformand

Generalforsamling i Capinordic A/S 21. april 2009 Claus Ørskov, bestyrelsesformand Generalforsamling i Capinordic A/S 21. april 2009 Claus Ørskov, bestyrelsesformand Headquarter in Lasse Lindblad. Copenhagen adm. direktør fall 08 ir@capinordic.com AGENDA 1. Mission & værdier 2. Hvem

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2012.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2012. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs

Læs mere

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko Nyhedsbrev Kbh. 1.sep 2014 Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko August måned blev en særdeles god måned for både aktier og obligationer med afkast

Læs mere

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni).

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Markedsvilkår fortsat presset første halvår af 2015 MultiQ s erhvervelse af majoritet i Mermaid A/S Pr. 12. maj 2015 overtog MultiQ

Læs mere

Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. august 2015 Nikolaj Plads 6 1007 København K

Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. august 2015 Nikolaj Plads 6 1007 København K side 1 af 12 Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. august 2015 Nikolaj Plads 6 1007 København K Sendt via OMX indberetningssystem Selskabsmeddelelse nr. 7 2015 Bestyrelsen har i dag godkendt delårsrapporten for

Læs mere

VICTOR INTERNATIONAL A/S

VICTOR INTERNATIONAL A/S Nasdaq OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Meddelelse nr. 2015/04 27. april 2015 4 sider inkl. denne Fondsbørsmeddelelse nr. 4-2015 Referat af ordinær generalforsamling i Victor International

Læs mere

Nordicom A/S Koncernen Q2 Delårsrapport 2006

Nordicom A/S Koncernen Q2 Delårsrapport 2006 Nordicom A/S Koncernen Nordicoms halvårsresultat for udgør 229,5 mio. kr. før skat, hvilket er en fremgang på 144,1 mio. kr. (1. halvår 25: 85,4 mio. kr.). Nordicom har ændret regnskabspraksis vedrørende

Læs mere

Nasdaq-OMX Den Nordiske Børs København A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K

Nasdaq-OMX Den Nordiske Børs København A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K side 1 af 14 Nasdaq-OMX Den Nordiske Børs København A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Sendt via Nasdaq-OMX indberetningssystem Selskabsmeddelelse nr. 9 2009 Bestyrelsen har i dag godkendt delårsrapporten

Læs mere

Selskabsmeddelelse, Halvårsrapport 2010

Selskabsmeddelelse, Halvårsrapport 2010 Selskabsmeddelelse, Halvårsrapport 2010 August 18, 2010 Selskabsmeddelelse nr. 2010-11 18. august 2010 Tocifret organisk vækst i første halvår drevet af succesfuld lancering af Oticon Agil Koncernens stærke

Læs mere

Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked!

Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked! Nyhedsbrev Kbh. 3.nov 2014 Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked! Oktober måned blev en meget urolig måned. En vækstforskrækkelse fra Tyskland og uro i verden i form af Ebola og Ukraine/Rusland krisen

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning

Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning N O T A T Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning Bankerne skal i fremtiden være bedre polstrede med kapital end før finanskrisen. Denne analyse giver nogle betragtninger omkring anskaffelse af ny

Læs mere

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA CVR-nr. 21 64 39 39 HALVÅRSRAPPORT 2014/15 LEDELSESBERETNING Markedsudvikling Danish Crown koncernen er en global aktør indenfor kødprodukter såvel ferske produkter

Læs mere

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Nyhedsbrev Kbh. 4. juli 2014 Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Juni måned blev igen en god måned for både aktier og obligationer med afkast på 0,4 % - 0,8 % i vores

Læs mere

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa!

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Nyhedsbrev Kbh. 5. maj. 2015 Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Efter 14 mdr. med stigninger kunne vi i april notere mindre fald på 0,4 % - 0,6 %. Den øgede optimisme

Læs mere

Hvad er virksomheden værd?

Hvad er virksomheden værd? HVAD ER VIRKSOMHEDEN VÆRD? 55 Hvad er virksomheden værd? Det er ikke muligt at beregne en pris på virksomheden, der er den "rigtige" værdi. En beregnet værdi vil afhænge af de vurderinger og forudsætninger,

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2015

Delårsrapport for 1. kvartal 2015 Meddelelse nr. 272 20. maj 2015 Delårsrapport for 1. kvartal 2015 Driftsresultat (EBIT) på DKK 173 mio. i første kvartal 2015 mod DKK 150 mio. samme periode sidste år, svarende til en stigning på 15%.

Læs mere

Ejendomsselskabet Nordtyskland 1. 3. kvartal 2013 og budget 2014

Ejendomsselskabet Nordtyskland 1. 3. kvartal 2013 og budget 2014 1. 3. kvartal og budget 2014 Regnskabsrapport for 1. 3. kvartal Det ordinære overskud for perioden er 7,9 mio. EUR, hvilket er det samme som det budgetterede. Lejeindtægterne er 29,3 mio. EUR, hvilket

Læs mere

Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S

Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S November 2007 Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S Investeringsprodukt Ved køb af aktier i Vexa Pantebrevsinvest investerer De indirekte i fast ejendom i Danmark, primært i parcelhuse på Sjælland. Investering

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops EjendomsObligationer VIII (Sverige II) A/S

Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops EjendomsObligationer VIII (Sverige II) A/S 8 1 Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops Indberettet til Københavns Fondsbørs via Company News Service den 16. maj 2007. Bestyrelsen i Keops har i dag afholdt bestyrelsesmøde, hvor koncernens halvårsrapport

Læs mere

Årsrapport 2014 (sammendrag)

Årsrapport 2014 (sammendrag) Dansk Revision Korsør godkendt revisionsaktieselskab Jens Baggesens Gade 35 DK-4220 Korsør korsoer@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 37 34 24 Telefax: +45 58 37 30 23 CVR: DK 29 91

Læs mere

German High Street Properties A/S

German High Street Properties A/S German High Street Properties A/S DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR - 31. MARTS 2012 Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø CVR-nr: 30 69 16

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2015

Delårsrapport for 1. halvår 2015 1 af 18 Delårsrapport for 1. halvår Victoria Properties A/S nærmer sig afslutning af afviklingen af Koncernens ejendomsportefølje Perioderegnskabet i overskrifter: Salget af Koncernenes ejendomme forløber

Læs mere

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 Halvårsmeddelelse for 2010 Bestyrelsen for Wirtek A/S har behandlet og godkendt halvårsregnskabet for første halvår 2010 for Wirtek koncernen. Omsætning for

Læs mere

- Omsætningen i 1. halvår 2007 er realiseret med kr. 52,6 mio., hvilket er en stigning på kr. 9 mio. i forhold til samme periode af 2006

- Omsætningen i 1. halvår 2007 er realiseret med kr. 52,6 mio., hvilket er en stigning på kr. 9 mio. i forhold til samme periode af 2006 Københavns Fondsbørs Børsmeddelelse nr. 2007/16 Aalborg den 14. august 2007 for Aalborg Boldspilklub A/S. Hovedkonklusionerne for første halvår 2007: - Aalborg Boldspilklub A/S (AaB) har i 2. kvartal 2007

Læs mere

RESULTAT FØR SKAT PÅ 193 MIO. KR. OG EGENKAPTALFORRENTNING PÅ 12,7 % BEDSTE RESULTAT I 24 KVARTALER

RESULTAT FØR SKAT PÅ 193 MIO. KR. OG EGENKAPTALFORRENTNING PÅ 12,7 % BEDSTE RESULTAT I 24 KVARTALER RESULTAT FØR SKAT PÅ 193 MIO. KR. OG EGENKAPTALFORRENTNING PÅ,7 % BEDSTE RESULTAT I 24 KVARTALER Præsentation af Spar Nords resultat for 1. kvartal 213 1. KVARTAL 213 I OVERSKRIFTER 1 17 % vækst i basisindtægter

Læs mere

Berlin High End A/S Generalforsamling d. 1 nov. 2010

Berlin High End A/S Generalforsamling d. 1 nov. 2010 Moderselskabet: Berlin High End A/S. vs Koncernen: Berlin High End A/S og samtlige tyske datterselskaber konsolideret efter dansk praksis. 2009/2010 vs 2008/2009: 2008/2009 Fuld omsætning med oprindelige

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio.

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio. Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 8-16 DK-8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 25.04. Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for - RESULTAT FØR SKAT KR. 471 MIO. FORRENTER PRIMOEGENKAPITALEN

Læs mere

Bestyrelsen i Bispebjerg Kollegiet A/S har den 18. august 2015 afholdt bestyrelsesmøde, hvor selskabets delårsrapport blev behandlet.

Bestyrelsen i Bispebjerg Kollegiet A/S har den 18. august 2015 afholdt bestyrelsesmøde, hvor selskabets delårsrapport blev behandlet. 66 1 Halvårsmeddelelse for 1. halvår 2015 Bestyrelsen i har den 18. august 2015 afholdt bestyrelsesmøde, hvor selskabets delårsrapport blev behandlet. Rapporten følger her. Resume: Halvårsresultat for

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Summer School II: Forstå et regnskab, Resultatopgørelse

Summer School II: Forstå et regnskab, Resultatopgørelse Summer School II: Forstå et regnskab, Resultatopgørelse Børsen-tv v/ Senioranalytiker i Sydbank Jacob Pedersen, CFA Foto: Sydbank 1 Resultatopgørelse Vestas - Omsætning Resultatopgørelsen repræsenterer

Læs mere

af mellemstore virksomheder Hvad er værdien af din virksomhed?

af mellemstore virksomheder Hvad er værdien af din virksomhed? Hvad tilbyder vi? Processen Hvilke informationer får du? Eksempel på værdiansættelse Værdiansættelse af mellemstore virksomheder SWOT-analyse Indtjeningsmultipler Kontantværdi Følsomhedsananlyse Fortrolighed

Læs mere

Omsætningen er i 1. halvår 2007/08 steget med 19,7% i forhold til samme periode sidste år væksten i same-store-sales har udgjort 8%.

Omsætningen er i 1. halvår 2007/08 steget med 19,7% i forhold til samme periode sidste år væksten i same-store-sales har udgjort 8%. Københavns Fondsbørs A/S Herning, den 28. november 2007 hb/ls Regnskabsmeddelelse for 1. halvår 2007/08 for BoConcept Holding A/S Bestyrelsen for BoConcept Holding A/S har den 28. november 2007 godkendt

Læs mere

Halvårsrapport 2012. HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS 8. august 2012

Halvårsrapport 2012. HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS 8. august 2012 Halvårsrapport 2012 HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS 8. august 2012 Agenda Præsentation ved: Lars Nymann Andersen Administrerende direktør, North Media Kåre Wigh Økonomidirektør, North Media Arne Ullum Mediadirektør,

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 37.669 28.996 61.867 56.743 125.740 Af- og nedskrivninger 1.684 976 3.232 105.607

Læs mere

Ledelsesberetning for 1. halvår 2009

Ledelsesberetning for 1. halvår 2009 Ledelsesberetning for 1. halvår 2009 Bestyrelsen for Investeringsforeningen Nielsen Global Value har på et bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt regnskabet for 1. halvår 2009, hvilket herved fremlægges.

Læs mere

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63.

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2011 Selskabsmeddelelsee nr. 14/2011 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2011: Rekordresultatt i Vibrationn og fortsat

Læs mere

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014 Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014 Driftsresultat (EBIT) på DKK 485 mio. i første til tredje kvartal 2014 mod DKK 477 mio. samme periode sidste år. God aktivitet omkring indgåelse og genforhandling af

Læs mere

Flot 1. halvårs regnskab fra AXA

Flot 1. halvårs regnskab fra AXA AXA SA - STÆRKT KØB Flot 1. halvårs regnskab fra AXA Vores Stærkt Køb anbefaling på AXA er kun blevet styrket efter et flot 1. halvårs regnskab. Et regnskab, som indikerer, at AXAs strategiplan performer.

Læs mere

Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser

Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser Nyhedsbrev Kbh. 2. juni 2014 Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser Maj måned blev en særdeles god måned for både aktier og obligationer med afkast

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag.

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2015 Tivoli, den 15. august 2015 Delårsrapport for

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

HDR - TVÆRFAGLIG PRØVE, JUNI 2004 Side 1 af 9 LØSNINGSFORSLAG

HDR - TVÆRFAGLIG PRØVE, JUNI 2004 Side 1 af 9 LØSNINGSFORSLAG HDR - TVÆRFAGLIG PRØVE, JUNI 2004 Side 1 af 9 OPGAVE 1 Spørgsmål 1.1 T500 T600 T900 Okt. Nov. Dec. Okt. Nov. Dec. Okt. Nov. Dec. Lager primo 200 450 700 500 250 250 240 390 240 + produktion 1.250 1.250

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003/04. Thrane & Thrane A/S

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003/04. Thrane & Thrane A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8 2003/04 21/08/03 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003/04 Bestyrelsen for Thrane & Thrane har godkendt selskabets kvartalsrapport for 1. kvartal 2003/04, som hermed fremsendes.

Læs mere

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15.

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15. Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Fondsbørsmeddelelse nr. 4 2015 Tel. +45 9620 3300 Fax +45 9620 3399 info@roblon.com www.roblon.com CVR no. 5706 8515 Delårsrapport for 2014/15

Læs mere

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013 Cvr-nr. 25064917 Årsrapport for 2013 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 4 Virksomhedsoplysninger 5 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse 8

Læs mere

Delårsrapport 1. halvår 2011/12

Delårsrapport 1. halvår 2011/12 20. februar 2012 Meddelelse nr. 124 Delårsrapport 1. halvår 2011/12 Bestyrelsen for Rovsing A/S har godkendt Selskabets delårsrapport for 1. halvår (1. juli 2011 31. december 2011) for regnskabsåret 2011/12.

Læs mere

Finansrapport. pr. 31. juli 2014

Finansrapport. pr. 31. juli 2014 pr. 31. juli ØKONOMI Assens Kommune 30. august 1 Resume I henhold til kommunens finansielle strategi skal der hvert kvartal gives en afrapportering vedrørende kommunens finansielle forhold på både aktiv

Læs mere

German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø

German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø CVR-nr: 30 69 16 44 Regnskabsår: 1. januar 31. december Hjemstedskommune: Gentofte Direktion Bestyrelse

Læs mere

Målbeskrivelse nr. 3: Den dekomponerede rentabilitetsanalyse

Målbeskrivelse nr. 3: Den dekomponerede rentabilitetsanalyse HA, 5. SEMESTER STUDIEKREDS I EKSTERNT REGNSKAB Esbjerg, efteråret 2002 Målbeskrivelse nr. 3: Den dekomponerede rentabilitetsanalyse Valdemar Nygaard Temaet bliver gennemgået med udgangspunkt i kapitel

Læs mere

ØVELSER TIL KAPITEL 2 Med løsninger

ØVELSER TIL KAPITEL 2 Med løsninger ØVELSER TIL KAPITEL 2 Med løsninger Øvelse 1. I begyndelsen af 2008 blev aktierne i Royal Unibrew handlet til kurs 534 per aktie. Aktien lukkede i december 2008 i kurs 118,5. Royal Unibrew udbetalte en

Læs mere

Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi

Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi 4 timers skriftlig prøve Dette opgavesæt består af 4 delopgaver, der indgår i bedømmelsen af den samlede opgavebesvarelse med følgende omtrentlige vægte: Opgave

Læs mere

Udsigt til fremgang i byggeriet men fra lavt niveau

Udsigt til fremgang i byggeriet men fra lavt niveau DI ANALYSE oktober 14 Udsigt til fremgang i byggeriet men fra lavt niveau Forventninger om øget økonomisk aktivitet, fortsat bedring på boligmarkedet og store offentligt initierede anlægsprojekter betyder,

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. 2007

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. 2007 HP Hedge juli 2009 Juli måned var atter en rigtig god måned for HP Hedge, som endelig er tilbage i en kurs omkring 100. Den indre værdi er nu 100,64, og det betyder at afkastet i juli var 4,44%. Afkastet

Læs mere

Vedr.:Halvårsregnskab 1999 viser kraftig vækst/sammenlægning med jeudan-koncernen

Vedr.:Halvårsregnskab 1999 viser kraftig vækst/sammenlægning med jeudan-koncernen Københavns Fondsbørs Fax 3312 8613 København K, 27. august 1999 Fondsbørsmeddelelse nr. 35 Side 1 af i alt 22 Vedr.:Halvårsregnskab 1999 viser kraftig vækst/sammenlægning med jeudan-koncernen 1. halvår

Læs mere

TK Development delårsrapport for 1. halvår 2011/12. Tivoli Residential Park Warszawa

TK Development delårsrapport for 1. halvår 2011/12. Tivoli Residential Park Warszawa TK Development delårsrapport for 1. halvår 2011/12 Tivoli Residential Park Warszawa Indhold H1 2011/12 Tal Projektnyheder Markedsforhold Fornyet uro Tidsmæssig usikkerhed Projektporteføljen Bogførte værdier

Læs mere

Evalueringsnotat finansiel styring 2013

Evalueringsnotat finansiel styring 2013 Dato 30. april 2014 Dok.nr. 58.643/14 Sagsnr. 13/6645 Ref. jobr Evalueringsnotat finansiel styring 2013 I henhold til rammerne i Finansieringspolitikken for Varde Kommune er der udarbejdet denne rapport

Læs mere

Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskassers regnskaber 1. halvår 2006

Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskassers regnskaber 1. halvår 2006 Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskassers regnskaber 2006 Konklusioner Samlet resultat efter skat på 3,7 mia. kr. i 2006 mod 2,0 mia. kr. i 1. halvår 2005 Livsforsikringshensættelser faldt

Læs mere

Uddrag på dansk. Årsrapport. 20. februar 2015

Uddrag på dansk. Årsrapport. 20. februar 2015 Uddrag på dansk Årsrapport 2014 20. februar 2015 Årsrapporten er udarbejdet og offentliggjort på engelsk. I tvivlstilfælde er ordlyden i den engelske version gældende. Uddraget på dansk omfatter en oversættelse

Læs mere

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008 Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier Halvårsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 3 Anvendt regnskabspraksis... 5 Resultatopgørelse... 6 Balance... 6 Hoved- og nøgletal... 6 2 Investeringsforeningen

Læs mere

Skriftlig eksamen i faget Økonomistyring

Skriftlig eksamen i faget Økonomistyring Skriftlig eksamen i faget Økonomistyring 4 timers skriftlig prøve Dette opgavesæt består af 4 delopgaver, der indgår i bedømmelsen af den samlede opgavebesvarelse med følgende omtrentlige vægte: Opgave

Læs mere

Integrerede producenter

Integrerede producenter Integrerede producenter De integrerede producenter havde i gennemsnit et driftsresultat på knap en halv mio. kr. > > Niels Vejby Kristensen, Videncenter for Svineproduktion Driftsøkonomien for integrerede

Læs mere

ELECTRONIC ARTS - KØB Aktier IT 06.08.2009

ELECTRONIC ARTS - KØB Aktier IT 06.08.2009 Aktier IT 06.08.2009 Kvartalsregnskab Flot regnskab på alle fronter Verdens største udbyder af computerspil lod i går aftes, med deres 2. kvartalsregnskab, champagnepropperne springe oven på et flot regnskab.

Læs mere

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Pressemeddelelse nr. 24/2008 29. september 2008 adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Selskabets godkendte rådgiver:

Læs mere

Danske Speditører Den økonomiske udvikling 2012/13. Oktober 2013

Danske Speditører Den økonomiske udvikling 2012/13. Oktober 2013 Danske Speditører Den økonomiske udvikling 2012/13 Oktober 2013 Indhold 3 5 8 11 12 14 15 Indledning Rentabilitet Elementer i rentabiliteten Soliditet Likviditet Speditionsvirksomhedernes tilstand Kontaktpersoner

Læs mere

Ejerforhold i danske virksomheder

Ejerforhold i danske virksomheder N O T A T Ejerforhold i danske virksomheder 20. februar 2013 Finansrådet har i denne analyse gennemgået Nationalbankens værdipapirstatistik for at belyse, hvordan ejerkredsen i danske aktieselskaber er

Læs mere

Agenda. Finansielle hovedtal Udvikling på forretningsområder Forventninger

Agenda. Finansielle hovedtal Udvikling på forretningsområder Forventninger Årsregnskab 2001 Agenda Finansielle hovedtal Udvikling på forretningsområder Forventninger 2 Resumé af regnskabsåret 2001 Resultat efter skat: 6.984 mio. kr. Resultat pr. aktie er steget 14% Egenkapitalforrentning:

Læs mere

Fortsat positivt udvikling i ERRIA

Fortsat positivt udvikling i ERRIA Selskabsmeddelelse nr. 13/2012 Delårsrapport for ERRIA for perioden 1. januar til 30. september 2012: Fortsat positivt udvikling i ERRIA Resume Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Summer School I: Forstå et regnskab, Balance

Summer School I: Forstå et regnskab, Balance Summer School I: Forstå et regnskab, Balance Børsen-tv v/ Senioranalytiker i Sydbank Jacob Pedersen, CFA Foto: Sydbank 1 Din balance! Værdier (aktiver) og finansieringen af disse (passiver) Aktiver gæld

Læs mere