Nordicom. Analyse. Aktier. Ejendomsselskaber 13. juni Developer aktiviteterne er den aktuelle kurs-driver. Anbefaling NEUTRAL NEUTRAL LAV

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nordicom. Analyse. Aktier. Ejendomsselskaber 13. juni 2005. Developer aktiviteterne er den aktuelle kurs-driver. Anbefaling NEUTRAL NEUTRAL LAV"

Transkript

1 Aktier Analyse Ejendomsselskaber 13. juni 2005 Developer aktiviteterne er den aktuelle kurs-driver I løbet af de seneste to regnskabsår har -koncernen i kraft af Udviklings-divisionens vækst ændret sin profil væsentligt. Målet for Ejendom, der fortsat er den væsentligste division i koncernen, i 2004 var at forbedre indtjeningen, hvilket lykkedes, men målet er yderligere forbedringer. Driften søges forbedret, men det er i høj grad avancer fra ejendomssalg, der er kilden til divisionens indtjening. Med det aktuelt meget lave renteniveau samt gode økonomiske udvikling i Danmark er værdiudviklingen for ejendomme positiv. Dette afspejler sig også i ledelsens beslutning om at hæve de kvartalsvise aconto værdireguleringer på ejendomme fra 7,5 mio. kr. til 10,0 mio. kr. Anbefaling Risiko Likviditet Aktuel kurs Antal aktier Markedsværdi (t. stk.) (mio. kr.) NEUTRAL NEUTRAL LAV Udvikling som forestår developeraktiviteterne i koncernen er ligeledes begunstiget af gode markedsforhold, hvorunder lancering af nye kreditfinansieringsprodukter har haft en positiv effekt. Bolig-efterspørgslen er høj, og salgsprisudviklingen er gunstig, men samtidig er også byggepriserne og jord-priserne stigende. har på denne baggrund fastholdt målet om opførelse og salg af 200 boliger årligt. Kursudviklingen for developeraktierne på fondsbørsen har som følge af de gunstige markedsforhold generelt været imponerende. Vi vurderer, at aktiemarkedet ved det nuværende kursniveau for -aktien har indregnet de gode fremtidsudsigter for Udviklingsdivisionen. Selvom aktiekursen på to års sigt løbende har haft en konkurrencedygtig udvikling, er det specielt fra medio november 2004, hvor afkastet udgør mere end 100 pct., at kursudviklingen har imponeret. Ved det nuværende kursniveau vurderer vi merpotentialet for aktien som moderat, hvorfor NEUTRAL-anbefalingen fastholdes. Performance: KAX, 12 mdr. Selskab, 12 mdr. Anbefalingen ctr. KAX Reuterkode ( ) 31,3 % 120,2 % 123,7 % NRDC.CO Fondskode DK Analytiker Kalle Huhdanmäki Telefon NØGLETAL (mio. DKK) E 2006E 2007E Omsætning EBITA Ordinært resultat før skat Nettoresultat Ejendomsregulering i alt EBITA margin (%) 22,2 22,6 23,1 23,2 Egenkapitalforrentning før skat (%) 18,5 18,3 19,3 19,8 Afkastningsgrad (%) 4,3 4,3 4,6 4,6 EPS (før goodwill) 24,7 24,9 26,2 26,9 Vækst i EPS (før goodwill, %) 21,2 0,9 5,1 2,4 P/E (før goodwill) 9,3 15,4 14,7 14,3 K/IV 1,2 2,0 2,0 2,0 EV/EBITA 14,2 16,3 15,7 15,3 Soliditet 22,8 24,2 23,6 23, J A S N D J M A J COPENHAGEN KAX ALL-SHARE - PRICE INDEX

2 Aktuel udvikling var i 2004 væsentligt påvirket af stigende byggeaktivitet i Udviklings-divisionen (tidl. Bolig). Omsætningen steg i året med 23,4 pct. fra 580,1 til 715,9 mio. kr., hvilket blev fulgt op af stigning i driftsomkostningerne på 27,0 pct. fra 424,0 til 538,4 mio. kr. Bruttoresultatet steg dermed fra 156,1 til 177,5 mio. kr. Efter urealiseret værdiregulering af ejendomme på 29,5 mio. kr. mod 32,1 mio. kr. i 2003, samt stigning i kapacitetsomkostningerne fra 38,5 til 47,9 mio. kr. viste resultatet før finans en fremgang fra 149,7 til 159,2 mio. kr. Resultatet før skat endte på 106,9 mio. kr. mod 95,2 mio. kr. i 2003, hvorved forventningerne blev overgået lidt. I 1. kvartal af 2005 oplevede selskabet stor omsætningsfremgang fra 112,2 til 150,6 mio. kr. primært drevet af et stigende salg af boliger. Lejeindtægterne udgjorde uændret 28 mio. kr. Mens aconto værdireguleringerne på ejendomme i 2004 udgjorde 7,5 mio. kr. på kvartalsbasis, er dette hævet til 10 mio. kr. i 2005, som følge af ledelsens positive vurdering af markedet. Følgelig var resultatet også stigende i 1. kvartal fra 15,3 til 27,4 mio. kr. før skat. Både aktiviteten og resultatet for kvartalet lå over vores estimater. Beholdningen af investeringsejendomme steg væsentligt i de første 3. kvartaler af 2004, men salg af ejendomme i årets sidste kvartal medførte et mindre fald i beholdningen i regnskabsåret. Projektbeholdningen steg imidlertid fra 345,2 til 470,3 mio. kr., hvilket medvirkede til stigningen i den rentebærende gæld fra til mio. kr. Herunder skal det dog bemærkes, at de likvide beholdninger blev væsentligt øget fra 65,1 til 227,7 mio. kr. Den højere gæld betød stigning i finansieringsomkostningerne 57,5 til 61,9 mio. kr., mens finansnetto blev forbedret fra 54,5 til 52,3 mio. kr. I 1. kvartal af 2005 er den rentebærende gæld reduceret efter det væsentlige salg af ejendomme i sidste kvartal af Dette påvirkede periodens finansnetto positivt, så en forbedring i forhold til samme periode i 2004 på 2,7 mio. kr. til 11,9 mio. kr. kunne konstateres. Udviklingen i aktiverne viste i 2004 et mindre fald i de materielle og immaterielle anlægsaktiver fra til mio. kr., hvilket hovedsagelig skyldes et større salg af ejendomme i Ejendomme i 4. kvartal. Samlet steg balancen gennem voksende projektbeholdningen, der var medvirkende til, at boligprojekter og øvrige omsætningsaktiver voksede fra 583 til 920 mio. kr. Balancen voksede samlet 10,8 pct. til mio. kr. i regnskabsåret Balancen er siden i 1. kvartal af 2005 øget til 2.661,5 mio. kr., hvilket væsentligst kan henføres til stigende aktivitet i Udvikling. Ejendom Ejendom øgede på baggrund af en større ejendomsportefølje gennem året lejeindtægterne fra 98,9 til 104,4 mio. kr. i Den største del af divisionens omsætningsstigning kunne dog henføres til kraftig stigning i ejendomssalget på 50,3 pct. til 256,3 mio. kr. Omsætningen i Ejendom blev herved øget med 33,9 pct. fra 269,4 til 360,7 mio. kr. Aconto værdireguleringerne er hævet med 2,5 mio. kr. pr. kvartal. Salget af ejendomme i slutningen af 2004 påvirker finansnetto positivt. Tabel 1: Omsætningens sammensætning Type/mio. kr Andel 2004 Andel Ejendom 269,4 46% 360,7 37% Detail 278,4 48% 323,8 57% Øvrige og elim. 32,3 6% 31,4 5% I alt 580,1 715,9 Kilde: Ejendomsselskaber Analyse Side 2 af 10

3 Avance fra salg af ejendomme blev øget fra 24,9 til 39,2 mio. kr., svarende til 15,3 pct. af salgssummen mod 14,6 pct. i Driftsomkostningerne på ejendomme øgedes med 4,8 mio. kr. til 31,0 mio. kr., hvorved bruttoresultatet udgjorde 112,7 mio. kr. mod 97,6 mio. kr. i 2003, svarende til fald i bruttomarginalen fra 36,2 pct. til 31,2 pct. Desuden steg kapacitetsomkostningerne med 3,0 mio. kr. til 18,4 mio. kr. Hertil kom et fald i værdireguleringerne på ejendomme fra 32,1 til 29,5 mio. kr. Samlet steg divisionens resultat før finans fra 114,3 til 123,8 mio. kr. Før skat resultatet steg hele 9,7 mio. kr. til 76,0 mio. kr. I 2005 er aconto værdireguleringerne på ejendomme øget til 10 mio. kr. pr. kvartal, hvilket i 1. kvartal 2005 betød, at divisionens resultat blev fastholdt på 11 mio. kr. på trods af stigning i kapacitets-omkostningerne. Tabel 2: Fordeling af resultat før skat Type/mio. kr Andel 2004 Andel Ejendom 66,3 70% 76,0 67% Detail 35,4 37% 38,5 43% Øvrige og elim. -6,5-7% -7,6-10% I alt 95,2 106,9 Kilde: Udvikling Udvikling (tidl. Bolig) oplevede som forventet en væsentlig stigning i aktiviteten i Dels var salget af ejendomme højt og dels var fremdriften i produktionen positiv, så en stor del af de i tidligere regnskabsår solgte boliger kunne indtægtsføres. Divisionens omsætning steg i regnskabsåret fra 278,4 til 323,8 mio. kr. svarende til 16,3 pct. Produktionsomkostningerne steg fra 237,5 til 275,5 mio. kr., hvilket forholdsmæssigt var marginalt lavere stigning end i aktiviteten, så bruttomarginal forbedredes fra 14,7 til 14,9 pct. Efter stigning i kapacitetsomkostningerne fra 5,0 til 8,3 mio. kr., samt finansomkostninger på 1,5 mio. kr. mod 0,5 mio. kr udviste divisionens resultat før skat en fremgang fra 35,4 til 38,5 mio. kr. i Starten på 2005 har været præget af væsentlig stigning i boligsalget. Divisionen øgede omsætningen fra 76,4 til 116,5 mio. kr. i 1. kvartal, hvilket resulterede i en fremgang i resultatet før skat på 12,1 mio. kr. til 19,2 mio. kr. Boligsalget var højt i 1. kvartal 2005 Finans Finans realiserede i 2004 en fremgang i resultatet før skat 2,7 til 5,5 mio. kr. Fremgangen kunne helt og holdent henføres til faldende finansieringsomkostninger. Pantebrevsaktiviteterne er under afvikling og restgælden på pantebreve er efter indfrielser for 3,1 mio. kr. nedbragt til 130,0 mio. kr. i 1. kvartal Divisionens nye aktivitet er inden for kautionering af tredje-mand projekter. Første aftale er indgået i fbm. projekt i København, hvor kautionerer for de yderste 20 mio. kr. af et samlet projekt på 65 mio. kr. Udløbet for aftalen er medio I 1. kvartal steg divisionens resultat før skat fra 1,5 til 2,8 mio. kr. Detail & Trevi Detail, som i 2004 forestod driften af et antal Baby-Boom butikker, var fortsat ikke i stand til at generere overskud. Divisionens aktiviteter er i 1. kvartal af 2005 blevet endeligt afviklet. Trevi har fortsat ingen indtægtsskabende aktiviteter. Divisionens resultat var i 1. kvartal 2005 på 1,1 mio. kr., hvor resultatbidraget i hele 2004 var på 2,9 mio. kr. Kautionsandelen svarer til 31 pct. af totalengagementet. Detail-aktiviteterne er endeligt afviklet. Ejendomsselskaber Analyse Side 3 af 10

4 Hovedforretningsområder -koncernen er efter afviklingen af Detail-divisionen opdelt i fire divisioner, hvor Ejendoms- og Udviklings-divisionerne er de væsentligste. A/S Ejendom Udvikling Finans Trevi Ejendom Aktiviteten i divisionen består af udlejning af ejendomme, samt udvikling af og handel med ejendomme. Ejendomsporteføljen havde ultimo 2004 en bogført værdi på næsten mio. kr. Ejendommene opdeles i fem typer: Figur 1 Butiksejendomme, Ejendomme på strøg og i bymidter, mio. kr mio. kr. Ejendomsporteføljens sammensæt ning Kontor 14 % Kontorejendomme, Boligejendomme, mio. kr mio. kr. Butikker 49% Bolig 14 % Logistik- og produktionsejendomme, foreløbig ingen investeringer St røg og bymidter 23% Kilde: Indtjeningen i divisionen genereres af lejeindtægter fra udlejning af ejendomme, samt avancer ved salg af ejendomme. Det er målet at foretage nyinvesteringer på nogenlunde samme niveau som det cash-flow, der skabes ved salg af ejendomme. Målet for salgsaktiviteten ligger på mio. kr. årligt. Værdistigningerne, som skabes i ejendommene, kan for en stor del henføres til udvikling af butiksejendommene og ejendommene på strøg- og i bymidter. Desuden foretages en aconto-værdiregulering på ejendomme, som stort set svarer til den inflationsskabte værdistigning i form af huslejereguleringerne. I 2004 indtægtsføres der kvartalsvist 7,5 mio. kr. i værdireguleringer og helårets værdireguleringer beløb sig til 29,5 mio. kr. Fra 2005 er de kvartalsvise værdireguleringer øget til 10 mio. kr., hvilket afspejler ledelsens positive vurdering af markedet. Cash-flow fra ejendomshandel søges holdt neutralt. Udvikling af ejendomme er kilden til værdistigninger. Divisionens strategi er ikke geografisk bestemt. Investeringerne drives af potentialet. Efter nogle år med stagnerende indtjening var fokus fra 2004 på indtjeningsvækst. Divisionens realiserede resultat for 2004 beviste, at indfrielse af strategien lykkedes. Ejendomsselskaber Analyse Side 4 af 10

5 Udvikling Divisionen indeholder koncernens developer aktiviteter og har gennem de senere år stået for størstedelen af koncernens vækst. Aktuelt fokus på byggeri af boliger, men et større butikscenter ved Slagelse med forventet værdi på mio. kr. er også under projektering. Hertil kommer, at bygning af domicilejendomme også vil blive foretaget, når markedet igen er til dette. har efter de seneste erhvervelser i marts jord eller rettigheder til jord som giver mulighed for opførelse af boliger. Boligerne er rettet mod almindelige mennesker, hvilket vil sige, at priserne ligger i omegnen af kr. pr. kvm., der typisk giver en boligpris på 2,0-2,5 mio. kr. Med et mål om opførelse og salg af 200 boliger årligt vil divisionens omsætning udgøre op til ca. 500 mio. kr. årligt. Ledelsen oplyser, at dækningsbidraget typisk ligger i intervallet pct. Det er attraktivt at udnytte de aktuelt favorable vilkår på bolig-området, med lav rente og stor efterspørgsel. Samtidig skal det imidlertid medtages i kalkulen, at både byggepriser og jordpriser er tilsvarende høje i øjeblikket. Andre byggeemner end boliger overvejes løbende. Dækningsbidrag på op til 100 mio. kr. er muligt. Ledelsen vurderer, at divisionen i kraft af sin lille markedsandel har en fordel i forhold til flere store aktører på markedet, da fleksibiliteten er tilsvarende højere. Finans Divisionens aktivitet har bestået af forvaltning af en pantebrevsportefølje, men aktiviteten vil blive afviklet i takt med indfrielse af pantebrevene. Restgælden på pantebreve udgjorde ultimo 1. kvartal ,0 mio. kr., hvilket indebærer en reduktion på 39 mio. kr. siden udgangen af Kautionistaktivitet er i stedet blevet startet op i divisionen. Det er tanken, at aktiviteten skal bestå af kautionsstillelse eller indskydelse af ansvarlig lånekapital i ejendomsprojekter i tredjemands regi. I 2005 ventes kautionsniveauet at nå omkring 50 mio. kr., hvor målet, er at man på projekter med en løbetid på op til 3 år vil kautionere for de yderste pct. af det samlede engagement i fbm. projektet. Kautionsaktiviteten startes blødt op. Trevi Aktiviteten består af licens på Italiensk underjordisk parkeringsanlæg i Skandinavien og Nordtyskland. Der er endnu ikke indgået aftaler om opførelse af anlæg. Første konkrete projekt mangler endnu at se dagens lys. Detail Aktiviteten bestod i 2004 af driften af Baby-Boom butikker. Det var målet, at en aftager til butikkerne skulle identificeres i løbet af regnskabsåret, men dette lykkedes ikke. Derfor blev aktiviteten besluttet afviklet, hvilket endeligt er sket i 1. kvartal med lukning af de sidste to butikker. Ejendomsselskaber Analyse Side 5 af 10

6 SWOT Analyse I nedenstående tabel er s væsentligste styrker, svagheder, muligheder og trusler opstillet skematisk. Styrker Svagheder Selskabet er præget af stabilitet gennem solidt cash-flow og kontrolleret vækst Gennem det langvarige engagement i sektoren er høj kompetence inden for selskabets kerneforretningsområder opbygget Kendskabet til selskabet og dennes renommé giver mulighed for at påvirke markedet (f.eks. i forbindelse med by-planlægning) Med koncernens relativt lille markedsandel inden for de enkelte forretningsområder, er fleksibiliteten stor Afhængig af den økonomiske udvikling i Danmark er stor Selskabet tegnes i høj grad af topledelsen, hvilket er en knap ressource til en koncern spredt på 4 divisioner Indtjeningen i ejendom er, når der bortses fra værdireguleringer og salgsavancer, relativt lav, omend forbedret Der anvendes betydelige ressourcer på afprøvning af aktiviteter, der ikke fortsættes (Baby-Boom, pantebrevsinvestering) Selskabets solide kapitalgrundlag og lange historik betyder, at tilgangen til penge er god Muligheder Trusler Udvidelse af forretningsomfanget ved opstart af nye aktiviteter; kaution og Trevi Ved udbredning af aktiviteterne kan der gennem systematik skabes gode synergier forretningsområderne imellem Indtjeningen i Ejendom kan stimuleres ved investering i logistik & produktionsejendomme En markant stigning i renteniveauet vil have en væsentlig negativ effekt på indtjening og fremtidsudsigterne Et faldende privatforbrug vil bl.a. ramme markedet for butiksejendomme En generel økonomisk afmatning vil have en negativ afsmitning på samtlige af s divisioner En ændring af skattereglerne mht. fast ejendom, som gør ejerskab mindre attraktivt Ejendomsselskaber Analyse Side 6 af 10

7 Relativ værdiansættelse Når man vil foretage en sammenligning af med andre peerselskaber, er det svært at finde selskaber i Danmark, som er godt egnede. Dette skyldes, at i kraft af den stigende developer aktivitet har ændret karakter fra et decideret ejendomsselskab. Af de selskaber som vi sammenligner med, er Dan-Ejendomme, Jensen & Møller samt Jeudan at betragte som deciderede ejendomsselskaber, mens Keops og Sjælsø Gruppen er at betragte som developere. Performance Tabel 3 Markedsværdi Afkast Afkast 12 mdr. i forhold til 3 mdr. 12 mdr. Peer KAX Ejendom mio. kr. pct. pct. pct.-point pct.-point Dan-Ejendomme 400,5 35,7 60,9-24,2 29,1 Jensen & Møller 163,5 15,8 40,1-44,9 8,4 Jeudan 2.438,5 8,1 30,5-54,6-1,2 Developere mio. kr. pct. pct. pct.-point pct.-point Ejendomsaktier har outperformet aktiemarkedet generelt. Keops 1.233,4 57,8 197,5 112,4 165,7 Sjælsø Gruppen 1.892,6 26,3 96,4 11,3 64, ,9 49,0 120,2 35,1 88,4 Gennemsnit 28,7 85,1 53,3 KAX 6,9 31,8 Kilde: Dansk Aktie Analyse Af tabel 3 fremgår det, at ejendomsaktierne under ét har klaret sig kursmæssigt markant bedre end det totale danske aktiemarked på både 3 og 12 måneders sigt. Blandt peer-selskaberne er det kun de to developere Sjælsø Gruppen og Keops, der kursmæssigt har kunnet følge udviklingen for -aktien. Valuation Tabel 4 Ejendom Price/Earnings EV/EBITA K/I Dan-Ejendomme 15,9 15,0 n.a. 13,4 12,7 n.a. 2,10 Jensen & Møller 14,0 26,1 n.a. n.m. n.m. n.a. 1,53 Jeudan 21,2 19,1 n.a. 11,1 10,1 n.a. 1,55 Både Price/Earnings og kurs/indre værdi for ligger tæt på gennemsnittet. Developere Keops 12,6 11,8 n.a. 10,7 10,3 n.a. 3,79 Sjælsø Gruppen 10,9 10,0 9,5 7,9 7,3 6,9 2,63 15,4 14,7 14,3 15,2 14,9 14,4 2,00 Gennemsnit 14,9 16,4 n.m. 10,8 10,1 n.m. 2,32 Gns. ejendom 1,73 Gns. developere 3,21 Kilde: Dansk Aktie Analyse Ejendomsselskaber Analyse Side 7 af 10

8 Prisfastsættelsen af -aktien afspejler netop selskabets aktivitetsmæssige afvigelse fra de øvrige selskaber i sammenligningen. Vurderet på Price/Earnings er relativt set billig i forhold til de deciderede ejendomsselskaber og tilsvarende dyr i forhold til developerne. Med hensyn til kurs/indre værdi er -aktien i kraft af de senere måneders stigninger, rykket op i et niveau, som ligeledes ligger midt imellem de rene ejendomsselskaber og de rene developere, med de sidstnævnte som de dyreste. Sum of the parts Ved beregningen af en fair-værdi for hele -koncernen har vi taget udgangspunkt i værdifastsættelsen af hver division for sig. Vi har for Ejendom benyttet os af den gennemsnitlige kurs/indre Værdi for hhv. Dan-Ejendomme, Jensen & Møller Invest og Jeudan på 1,7 i beregningen. For Udvikling er den gennemsnitlige Kurs/Indre Værdi for Keops og Sjælsø Gruppen på 3,2 ikke direkte anvendt, da Keops efter virksomhedskøb har ændret karakter. Vi har benyttet værdi på 3,0. Endelig har vi benyttet os af Alm. Brand Pantebreves aktuelle kurs/indre værdi 1,05 ved værdifastsættelsen af Finans. Tabel 5 Prisfastsættelsen af -aktien har bevæget sig til et leje midt imellem ejendoms- og developerselskaberne. Fair værdi Egenkapital Peer K/I Beregnet værdi (mio. kr.) (mio. kr.) Ejendom 462 x 1,7 = 785 Udvikling 137 x 3,0 = 411 Finans 60 x 1,05 = 63 To trediedele af s værdi findes i Ejendoms divisionen. Beregnet værdi for i alt (mio. kr.) Værdi i alt pr. aktie (kr.) 403 Kilde: Dansk Aktie Analyse Beregningen af værdien for de enkelte divisioner på baggrund af kurs/indre Værdi for børsnoterede selskaber, hvis aktivitet svarer til dem i hhv. Ejendom, - Udvikling- og Finans, giver en samlet værdi for koncernen på mio. kr. Værdien svarer til 403 kr. pr. aktie i, hvilket er 19 kr. eller 5 pct. over den aktuelle kurs for. Merpotentiale på 5 pct. i aktien. I det vi på nuværende tidspunkt vurderer værdien af Trevi til nul, motiverer ovenstående beregning af s fair-værdi til vores fastholdelse af anbefalingen for aktien på NEUTRAL-vægt. Ejendomsselskaber Analyse Side 8 af 10

9 Konklusion Fundamental Afkastet af selskabets ejendomsportefølje har en stabiliserende effekt på indtjeningen. Boligdivisionens vækst har i det gunstige marked udvidet indtjeningsgrundlaget, men risikoen er tilsvarende øget, herunder er renterisikoen væsentligt højere. Selskabet har aktivitetsområder, hvor skabelsen af indtægt er en langstrakt proces. Potentialet er til stede, men de knappe ledelsesressourcer kunne muligvis allokeres anderledes. Vi vurderer ikke, at aktien på baggrund af den aktuelle prisfastsættelse vil overgå udviklingen for markedet generelt, hvilket motiverer en NEUTRAL anbefaling. Investeringscase Udviklingen i selskabet og vurderingen af potentialet for aktien hænger tæt sammen med udviklingen i den danske økonomi. Umiddelbart er den danske økonomi sund og der er ikke udsigt til opbremsning. Desuden hjælper den træge økonomiske udvikling i Tyskland og Frankrig med til at holde renteniveauet i Euroland på et lavt niveau. Aktiekursen er siden midten af november 2004 steget med mere end 100 pct. uden direkte resultatmæssig årsag. Vi betragter stigningen, som en ændret vurdering af selskabet, som delvist ejendomsselskab og delvist development-selskab, så kursen ikke længere slavisk følger udviklingen i egenkapitalen. Selskabets indtjening og cashflow er stabilt, men prisfastsættelsen forudsætter efter stigningerne en vis vækst. Kurstriggere En fortsat stigning i boligpriserne, som kan løfte værdien af pipeline i Bolig. Realisering af første projekt i Trevi, der retfærdiggør den negative resultateffekt området har haft over de seneste år. Succes for kautionist aktiviteten, så strategien om ændring af fokus i Finans beviser sig korrekt. Risikofaktorer En væsentlig stigning i renteniveauet uden udsigt til fald. Stagnation i den økonomiske udvikling, som vil ramme indtjeningspotentialet i s divisioner på en bred front. Projekter der er kautioneret for går skævt. Stor eksponering på bolig-byggeri har øget selskabets risiko. Ejendomsselskaber Analyse Side 9 af 10

10 Selskabsbeskrivelse A/S har fokuseret sin ejendomsportefølje på byejendomme ved hovedstrøg. er opbyget med a/s som et egentligt holdingselskab med en række datterselskaber. Ejendom står for udlejning og udvikling af ejendomsporteføljen, ligesom selskabet står for køb og salg (udskiftninger) i ejendomsporteføljen. Ejendom rådede primo 2005 over en ejendomsportefølje på 69 ejendomme med en bogført værdi på mio. kr. Udvikling (tidl. Bolig) står for målrettet udvikling af boligprojekter med mål om færdiggørelse af omkring 200 boliger årligt. Boligudviklingsppipelinen består af 13 projekter med mulighed for opførelse af op mod 2000 boliger. Boligernes salgspris ligger typisk på omkring 2,5 mio. kr. Finans forestår fra 2005 kautionistaktivitet, mens den hidtidige pantebrevsaktivitet sideløbende afvikles. Trevi indeholder en licensaftale med italienske Trevi Group om opførelse og salg af underjordiske parkeringsanlæg. Der han endnu ikke været nogen aktivitet. Detail er nu afviklet.antal ansatte i 2004: 57 RESULTATOPGØRELSE E 2006E 2007E Nettoomsætning EBITA Ordinært resultat før skat Nettoresultat Lejeindtægter Ejendomssalg mv Ejendomsregulering i alt EPS (før goodwill) 27,3 16,6 18,6 20,4 24,7 24,9 26,2 26,9 CEPS 27,6 49,5 25,9 26,9 27,6 26,1 27,3 28,0 BALANCE E 2006E 2007E Anlægsejendomme Anlægsaktiver i alt Omsætningsejendomme Omsætningsaktiver i alt Egenkapital Nettorentebærende gæld Samlet balance REGNSKABSNØGLETAL E 2006E 2007E Omsætningsvækst 446,0% -33,9% -8,5% 137,9% 23,4% 2,0% 2,1% 2,0% Vækst i EBITA 100,4% 1,8% 9,4% 2,2% 6,3% 3,7% 4,2% 2,3% EBITA margin 32,6% 50,3% 60,1% 25,8% 22,2% 22,6% 23,1% 23,2% Vækst i resultat før skat 120,3% -16,4% 9,2% 15,6% 12,2% 2,9% 5,5% 2,6% Soliditet 32,5% 30,5% 26,2% 23,5% 22,8% 24,2% 23,6% 23,3% Dividend Yield 0,0% 4,9% 7,2% 6,3% 4,8% 2,9% 2,9% 2,9% Afkastningsgrad 6,4% 4,5% 4,4% 4,3% 4,3% 4,3% 4,6% 4,6% VALUATION E 2006E 2007E P/E (før goodwill) 3,5 7,3 6,9 7,8 9,3 15,4 14,7 14,3 P/CE 3,4 2,5 5,0 5,9 8,3 14,7 14,1 13,7 K/IV 0,5 0,8 0,7 0,9 1,2 2,0 2,0 2,0 EV/EBITA 9,4 10,4 11,5 12,9 14,2 16,3 15,7 15,3 Denne publikation er udarbejdet af Dansk Aktie Analyse A/S i samarbejde med Spar Nord Bank A/S. Anbefalinger og synspunkter indeholdt i materialet er Dansk Aktie Analyse A/S uafhængige vurdering på tidspunktet for udgivelsen og kan blive ændret efterfølgende uden varsel. Dansk Aktie Analyse A/S modtager ingen økonomisk kompensation for at udtrykke specifikke synspunkter eller anbefalinger. Materialet er baseret på offentligt tilgængelige informationer, som Dansk Aktie Analyse A/S har fundet pålidelige, men hverken Dansk Aktie Analyse A/S eller Spar Nord Bank A/S påtager sig noget ansvar for fejl eller ufuldstændigheder i materialet og ej heller for eventuelle tab eller skade som følge af modtagerens anvendelse af materialet. Anbefalinger må ikke opfattes som tilbud om køb eller salg af papirer. Spar Nord Bank A/S kan have positioner i aktien. Kalle Huhdanmäki har ingen aktier i Ejendomsselskaber Analyse Side 10 af 10

Hovedpunkter i delårsrapport for Berlin III A/S, perioden 1. juli 31. december 2010

Hovedpunkter i delårsrapport for Berlin III A/S, perioden 1. juli 31. december 2010 Nasdaq OMX Copenhagen A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 67 / 2011 Hellerup, 25. februar 2011 CVR. nr. 29 24 64 91 www.berlin3.dk Hovedpunkter i delårsrapport for Berlin III A/S, perioden 1. juli 31. december

Læs mere

Selskab: Nordicom A/S Kongens Nytorv 26 1050 København K CVR-nr.: 12 93 25 02 Hjemsted: København, Danmark

Selskab: Nordicom A/S Kongens Nytorv 26 1050 København K CVR-nr.: 12 93 25 02 Hjemsted: København, Danmark Årsrapport // 2012 Selskab: Nordicom A/S Kongens Nytorv 26 1050 København K CVR-nr.: 12 93 25 02 Hjemsted: København, Danmark Telefon: +45 33 33 93 03 Telefax: +45 33 33 83 03 Internet: www.nordicom.dk

Læs mere

Hovedpunkter i årsrapport for perioden 1. juli 2010 30. juni 2011

Hovedpunkter i årsrapport for perioden 1. juli 2010 30. juni 2011 Nasdaq OMX Copenhagen A/S Selskabsmeddelelse nr. 78 / 2011 Hellerup, 22. september 2011 CVR. nr. 29 24 64 91 www.berlin3.dk Hovedpunkter i årsrapport for perioden 1. juli 2010 30. juni 2011 Bestyrelsen

Læs mere

SmallCap Danmark A/S Årsrapport 2010 60. regnskabsår

SmallCap Danmark A/S Årsrapport 2010 60. regnskabsår SmallCap Danmark A/S Årsrapport 2010 60. regnskabsår INDHOLD Ti års hoved- og nøgletal 2 Forord 3 Ledelsens årsberetning 4 Investment cases 12 Profil SmallCap Danmark A/S 14 Aktien og investorene 16 IR-politik

Læs mere

Pres på kronen årsager og konsekvenser

Pres på kronen årsager og konsekvenser Pres på kronen årsager og konsekvenser Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk Det har været en meget begivenhedsrig start på det danske obligationsmarked i 20. Den Europæiske Centralbank

Læs mere

Om DSV global transport og logistik

Om DSV global transport og logistik Årsrapport 2007 indledning om DSV GLOBAL TRANSPORT OG LOGISTIK Om DSV global transport og logistik DSV er en global udbyder af transport- og logistikydelser. Koncernen er på verdensplan etableret med egne

Læs mere

IC COMPANYS ÅRSRAPPORT 2013/14

IC COMPANYS ÅRSRAPPORT 2013/14 IC COMPANYS ÅRSRAPPORT 2013/14 LEDELSESBERETNING 1 HOVED- OG NØGLETAL 2 INDLEDNING 4 KONCERNSTRATEGI OG FORRETNINGSMODEL 9 FORVENTNINGER 10 RESULTATER PR. BRAND 18 KONCERNRESULTAT 22 RISIKOSTYRING 26 SAMFUNDSANSVAR

Læs mere

DANSKE BANK KONCERNEN ÅRSRAPPORT 2012

DANSKE BANK KONCERNEN ÅRSRAPPORT 2012 DANSKE BANK KONCERNEN ÅRSRAPPORT 2012 2 danske bank / Årsrapport 2012 ÅRSRAPPORT 2012 DANSKE BANK / ÅRSRAPPORT 2012 3 DANSKE BANK KONCERNEN 15 lande 491 filialer 20.308 ansatte 5.000.000 kunder INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Bert Nordberg Bestyrelsesformand. 004 Vestas årsrapport 2013 Bestyrelsesformandens indlæg

Bert Nordberg Bestyrelsesformand. 004 Vestas årsrapport 2013 Bestyrelsesformandens indlæg Årsrapport 2013 Disclaimer og forbehold Dette dokument indeholder fremadrettede udsagn vedrørende Vestas finansielle stilling, driftsresultat og virksomhed. Med undtagelse af udsagn om historiske kendsgerninger

Læs mere

GRIFFIN III BERLIN A/S

GRIFFIN III BERLIN A/S GRIFFIN III BERLIN A/S ÅRSRAPPORT 2007/2008 Årsrapport 2007/2008 Griffin III Berlin A/S 1 GRIFFIN III BERLIN A/S Indholdsfortegnelse Årsrapport 2007/2008 RESUMÉ 4 Kort om 2007/2008 LEDELSESBERETNING 5

Læs mere

Årsrapport 2006. CVR Nr. 66 59 01 19

Årsrapport 2006. CVR Nr. 66 59 01 19 Årsrapport 2006 CVR Nr. 66 59 01 19 DEL I --- Årsrapport for koncernen Side Idégrundlag 1 Ledelsesberetning 3 Hoved-og nøgletal 3 Årsberetning 4 Regnskabsberetning 6 Corporate governance 12 Incitamentsprogrammer

Læs mere

KVARTALSNYT TREDJE KVARTAL 2013

KVARTALSNYT TREDJE KVARTAL 2013 KVARTALSNYT TREDJE KVARTAL 2013 2 OM MAJ INVEST KVALITET, ENKELTHED OG KØBMANDSKAB Investeringsforeningen Maj Invest har som mål at levere et godt afkast til medlemmerne. Kodeordene for Maj Invest er enkelthed,

Læs mere

Danske bank koncernen

Danske bank koncernen Årsrapport 2009 Danske bank koncernen fokus bank Sampo pankki Danske Bank sverige Danske Bank danske bank danske bank skt.rusland Petersborg Sampo pank Danica Pension Realkredit Danmark Danske BANKA Nordania

Læs mere

Årsrapport 2007. Royal Unibrew A/S

Årsrapport 2007. Royal Unibrew A/S Årsrapport 2007 Royal Unibrew A/S Royal Unibrew A/S Faxe Allé 1 DK-4640 Faxe CVR 41 95 67 12 www.royalunibrew.com INDHOLDSFORTEGNELSE Årsrapport Hovedpunkter 5 Nøgletal 6 Beretninger Forord 8 Strategiplan

Læs mere

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2014/15

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2014/15 ILLUSTRATION: STRÆDET, KØGE, DANMARK TK DEVELOPMENT A/S CVR-NR. 24256782 SELSKABSMEDDELELSE NR. 6/2015 27. MARTS 2015 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2014/15 (1.2.2014-31.01.2015) INDHOLDSFORTEGNELSE Side 3 Resumé

Læs mere

Årsrapport 2014. Lån & Spar Bank A/S CVR-nr. 13 53 85 30

Årsrapport 2014. Lån & Spar Bank A/S CVR-nr. 13 53 85 30 Årsrapport 2014 Lån & Spar Bank A/S CVR-nr. 13 53 85 30 Indhold Til vores aktionærer... 1 Hoved- og nøgletal 2010-2014... 2 Ledelsesberetning... 3-22 Strategi Plan 218, Vision og Mission... 9 Plan 218

Læs mere

30/04/15. Danske Aktier. Anbefalinger. Flyvere og dykkere. Ændringer af analysedækning. Analyser af danske aktier

30/04/15. Danske Aktier. Anbefalinger. Flyvere og dykkere. Ændringer af analysedækning. Analyser af danske aktier 30/04/15 Danske Aktier Anbefalinger Flyvere og dykkere Ændringer af analysedækning Analyser af danske aktier Indholdsfortegnelse Flyvere: Størst potentiale på kort sigt 4 Dykkere: Mindst potentiale på

Læs mere

Årsrapport 2009 stærkt cash flow og lovende udvikling i EBITA for den normale drift

Årsrapport 2009 stærkt cash flow og lovende udvikling i EBITA for den normale drift Nærværende dokument udgives på dansk og engelsk. Såfremt der er forskel på udgaverne, er den danske gældende. 24. februar 2010 MEDDELELSE nr.: 2 Årsrapport 2009 stærkt cash flow og lovende udvikling i

Læs mere

Årsrapport 2012 Højgaard Holding A/S

Årsrapport 2012 Højgaard Holding A/S 2012 Årsrapport 2012 Højgaard Holding A/S INDHOLD Ledelsens beretning 1 Hoved og nøgletal for koncernen 2 Resumé og koncernens udvikling 12 MT Højgaard koncernen og Højgaard Industri A/S 14 Aktionærforhold

Læs mere

OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S

OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S Scandinavian Brake Systems A/S Kuopiovej 11 5700 Svendborg Denmark Tel +45 63 21 15 15 Fax +45 63 21 15 95 E-mail sbs@sbs.dk www.sbs.dk CVR-nr. DK 32 77 42 10 Svendborg,

Læs mere

Research Danmark Næppe boble i København men vigtigt med vågent øje

Research Danmark Næppe boble i København men vigtigt med vågent øje Investeringsanalyse generelle markedsforhold 29. april 2015 Research Danmark Næppe boble i København men vigtigt med vågent øje Der er i kølvandet på de ekstremt lave renter kommet øget fokus på risikoen

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2012/13

Årsregnskabsmeddelelse 2012/13 Årsregnskabsmeddelelse 2012/13 Ambu øger omsætning med 32% til 1.383 mio. kr. og EBIT før særlige poster til 161 mio. kr. og fortsætter med at tage markedsandele. Lancerer ny fireårig strategi. Ambu har

Læs mere

Årsrapport 2014 side 2

Årsrapport 2014 side 2 Årsrapport 2014 Nordjyske Bank Jernbanegade 4-8 9900 Frederikshavn Telefon +45 9633 5000 email@nordjyskebank.dk www.nordjyskebank.dk CVR: 30828712 BIC/SWIFT ebandk22 Årsrapport 2014 side 2 Indhold Indhold

Læs mere

SALGSMODNING. Med henblik på at øge interessen for og værdien af virksomheden

SALGSMODNING. Med henblik på at øge interessen for og værdien af virksomheden SALGSMODNING Med henblik på at øge interessen for og værdien af virksomheden Ved Partner i Advizer Søren Nørbjerg og Professor ved CBS Thomas Plenborg 485_Salgsmodning.indd 1 01-05-2009 14:02:06 Salgsmodning

Læs mere

Analyse af byggeog anlægsbranchen. Oktober 2014

Analyse af byggeog anlægsbranchen. Oktober 2014 Analyse af byggeog anlægsbranchen. Oktober 2014 Indholdsfortegnelse 5 6 12 14 19 27 28 31 33 35 37 39 40 41 42 43 Leder Bygge- og anlægsbranchen generelt Branchens vilkår Økonomi- og risikostyring i bygge-

Læs mere

Analyse af leverandører til vindindustrien Markedsudvikling 2013

Analyse af leverandører til vindindustrien Markedsudvikling 2013 Analyse af leverandører til vindindustrien Markedsudvikling 2013 Indhold 3 4 Forord Analyse af leverandører til vindindustrien 5 Positiv historisk udvikling 6 Indtjeningsevnen er stærkt svingende på tværs

Læs mere

En analyse af den økonomiske situation og identifikation af udfordringerne i

En analyse af den økonomiske situation og identifikation af udfordringerne i Forår 2008 HD 8. semester HD Finansiel Rådgivning Ledelse & Projektledelse Afhandling En analyse af den økonomiske situation og identifikation af udfordringerne i Forfatter: Martin Bjærge Vejleder: Uffe

Læs mere

Formue. fokuseret risikostyring giver balanceret afkast. Sådan arbejder investeringskomiteen. Hængekøje eller sved på panden?

Formue. fokuseret risikostyring giver balanceret afkast. Sådan arbejder investeringskomiteen. Hængekøje eller sved på panden? INVESTORmagasin fra formueplejeforeningerne // 4. kvartal 2014 // 29. årgang Formue fokuseret risikostyring giver balanceret afkast Sådan arbejder investeringskomiteen LEDER: Hængekøje eller sved på panden?

Læs mere

Topdanmark Forsikring. Årsrapport 2007. CVR-nr. 78416114

Topdanmark Forsikring. Årsrapport 2007. CVR-nr. 78416114 Topdanmark Forsikring Årsrapport 2007 CVR-nr. 78416114 Indhold Ledelsesberetning 3 Femårsoversigt koncernen 4 Endnu et godt år for Topdanmark Forsikring 4 Skadeforsikring 8 Livsforsikring 10 Investeringsaktiviteter

Læs mere

Danske bank koncernen

Danske bank koncernen Årsrapport 2007 Danske bank koncernen Fokus Bank Sampo pankki Danske Bank Sweden ZAO danske bank Northern Bank Danske Bank Danica Pension Realkredit Danmark Nordania Leasing Danske Markets Danske capital

Læs mere