O:\Skatteministeriet\Lovforslag\572149\Dokumenter\ fm :34 k03 bpe. Fremsat den 8. oktober 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "O:\Skatteministeriet\Lovforslag\572149\Dokumenter\572149.fm 07-10-08 14:34 k03 bpe. Fremsat den 8. oktober 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen)"

Transkript

1 Lovforslag nr. L 18 Folketinget Fremsat den 8. oktober 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om indgåelse af protokol om ændring af overenskomst mellem de nordiske lande til undgåelse af dobbeltbeskatning for så vidt angår indkomst- og formueskatter 1. Protokol af 4. april 2008 mellem Danmarks regering sammen med Færøernes landstyre samt regeringerne i Finland, Island, Norge og Sverige om ændring af overenskomst mellem de nordiske lande til undgåelse af dobbeltbeskatning for så vidt angår indkomst- og formueskatter kan tiltrædes på Danmarks vegne. Protokollen er optaget som bilag til denne lov. Stk. 2. Protokollen træder i kraft og finder anvendelse i Danmark efter bestemmelserne i protokollens artikel XIII. 2. For en person, som den 8. oktober 2008 var skattepligtig efter kildeskattelovens 1 og som den 31. januar 2009 modtog pension fra Finland, Island, Norge eller Sverige, nedsættes den samlede indkomstskat med det beløb, som forholdsmæssigt falder på den nævnte pension, så længe vedkommende forbliver skattepligtig efter kildeskattelovens Loven træder i kraft den 15. december Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland. Skattemin., j.nr AN Schultz Grafisk

2 2 Bilag 1 Protokol om ændring af overenskomst mellem de nordiske lande til undgåelse af dobbeltbeskatning for så vidt angår indkomst- og formueskatter Danmarks regering sammen med Færøernes landsstyre samt regeringerne i Finland, Island, Norge og Sverige, der ønsker at indgå en protokol om ændring af overenskomsten af 23. september 1996 til undgåelse af dobbeltbeskatning for så vidt angår indkomst- og formueskatter (i det følgende omtalt som»overenskomsten«), der konstaterer, at for så vidt angår Færøerne de sagsområder, som omfattes af denne overenskomst, selv i forholdet til udlandet henhører under Færøernes selvstyrekompetence, er blevet enige om følgende: Artikel I I overenskomstens artikel 10, stykke 3, indsættes som nyt 3. og 4. punktum:»i tilfælde, hvor et selskab, som er hjemmehørende i en kontraherende stat, ejer andel i et udbetalende selskab i en anden kontraherende stat gennem en eller flere personsammenslutninger, skal selskabet - ved anvendelsen af dette stykke - anses direkte at eje andel i det udbetalende selskab. Selskabets andel i det udbetalende selskab på grund af dette ejerskab skal anses at modsvare den andel, som selskabet ejer i det udbetalende selskab gennem personsammenslutningen eller personsammenslutningerne.«artikel II I overenskomstens artikel 10, stykke 6, indsættes som nyt 2. punktum:»som udbytte anses også indtægt fra en ordning, som medfører en ret til del i overskud i det omfang, den i henhold til lovgivningen i den kontraherende stat, hvorfra den hidrører, udgør sådan indtægt.«artikel III Bestemmelsen i overenskomstens artikel 13, stykke 7, udgår og erstattes med:»7. Fortjeneste, som ved afståelse af aktier eller andre andele eller rettigheder i et selskab eller en personsammenslutning erhverves af en fysisk person, der har været hjemmehørende i en kontraherende stat og er blevet hjemmehørende i en anden kontraherende stat, kan uanset bestemmelserne i stykke 6 beskattes i den førstnævnte kontraherende stat, hvis afståelsen af aktierne, andelene eller rettighederne sker på noget tidspunkt inden for de ti år, som følger nærmest efter det år, hvor personen ophørte med at være hjemmehørende i førstnævnte stat. Den førstnævnte stat kan dog kun beskatte den værdistigning, som er opstået, inden den fysiske person blev hjemmehørende i den anden kontraherende stat. Med rettigheder i et selskab eller en personsammenslutning anses ved anvendelsen af dette stykke rettigheder eller andre aktiver, som efter lovgivningen i den førstnævnte stat ved beskatningen behandles på samme måde som fortjeneste ved afståelse af andel i et selskab eller en personsammenslutning.«artikel IV I overenskomstens artikel 15, stykke 4, litra a, udgår ordene»i international trafik«. Artikel V I overenskomstens artikel 18, stk. 1, udgår ordene»kan kun beskattes«og erstattes med ordene»kan beskattes«.

3 3 Artikel VI Bestemmelserne i overenskomstens artikel 26, stykke 3 og 4, ophæves. Artikel 26, stykke 5, bliver herefter artikel 26, stykke 3. Artikel VII I overenskomstens artikel 28, stykke 1, indsættes som nyt 2. punktum:»sagen skal indbringes inden fem år fra den dag, hvor der er givet ham den første underretning om den foranstaltning, der medfører en beskatning, som ikke er i overensstemmelse med bestemmelserne i overenskomsten.«artikel VIII I protokollen af 23. september 1996 til overenskomsten udgår bestemmelsen i punkt III, stykke 2, og punkt III, stykke 3, som herefter bliver punkt III, stykke 2, ændres ved, at»stykke 1 og stykke 2«udgår og erstattes med»stykke 1«. Artikel IX I protokollen af 23. september 1996 til overenskomsten udgår bestemmelsen i punkt IV og erstattes af følgende bestemmelse:»bestemmelserne i artikel 13, stykke 6 og 7, berører ikke en kontraherende stats ret til i henhold til sin lovgivning at beskatte en realiseret avance, som en person, der flytter fra denne stat, anses at have opnået ved fraflytningen.«artikel X I protokollen af 23. september 1996 til overenskomsten indsættes som nyt punkt VII a efter nuværende punkt VII:»VII a. Til artikel Uanset bestemmelserne i artikel 18, stykke 1, kan Finland anvende følgende bestemmelser: Pension og livrente, som udbetales fra en anden kontraherende stat end Finland, og udbetaling fra en anden kontraherende stat end Finland i henhold til sociallovgivningen i denne stat til en person, der er hjemmehørende i Finland, kan kun beskattes i den førstnævnte stat. Dette gælder, hvis personen var hjemmehørende i Finland den 4. april 2008 og på dette tidspunkt modtog sådan indkomst. Bestemmelserne finder kun anvendelse, så længe personen uden afbrud stadig er hjemmehørende i Finland. 2. Uanset bestemmelserne i artikel 18, stykke 1, kan Sverige anvende følgende bestemmelser: Pension og livrente, som udbetales fra en anden kontraherende stat end Sverige, og udbetaling fra en anden kontraherende stat end Sverige i henhold til sociallovgivningen i denne stat til en person, der er hjemmehørende i Sverige, kan kun beskattes i den førstnævnte stat. Dette gælder, hvis personen var hjemmehørende i Sverige den 4. april 2008 og på dette tidspunkt modtog sådan indkomst. Bestemmelserne finder kun anvendelse, så længe personen uden afbrud stadig er hjemmehørende i Sverige.«Artikel XI I protokollen af 23. september 1996 til overenskomsten skal i punkt XI henvisningen til»artikel 26, stykke 5«, erstattes med en henvisning til»artikel 26, stykke 3«. Artikel XII I protokollen af 23. september 1996 til overenskomsten udgår bestemmelsen i punkt XII, stykke 3. Artikel XIII 1. Denne protokol træder i kraft den fjortende dag efter den dag, hvor samtlige kontraherende stater har meddelt det finske udenrigsministerium, at protokollen er godkendt. Det finske udenrigsministerium underretter de øvrige kontraherende stater om modtagelsen af disse meddelelser og om tidspunktet for protokollens ikrafttræden. 2. Efter protokollens ikrafttrædelse finder dens bestemmelser anvendelse på skatter, som fastsættes for skatteår, som begynder den 1. januar i det kalenderår, som følger nærmest efter det år, hvor aftalen træder i kraft, eller senere. 3. Denne protokol skal forblive i kraft, så længe overenskomsten er i kraft.

4 4 Originaleksemplaret af denne protokol deponeres i det finske udenrigsministerium, som tilstiller de øvrige kontraherende stater bekræftede kopier heraf. Til bekræftelse heraf har de dertil behørigt befuldmægtigede undertegnet denne protokol. Udfærdiget i Helsingfors, den 4. april 2008 i et eksemplar på dansk, færøsk, finsk, islandsk, norsk og svensk, idet der på svensk udfærdiges to tekster, en for Finland og en for Sverige, hvilke samtlige tekster har lige gyldighed. For Kongeriget Danmarks regering Niels Kaas Dyrlund For Færøernes landsstyre Jakup Eydfinn Kjærbo For Republikken Finlands regering Antero Toivainen For Kongerigets Norges regering Leidulv Namtvedt For Republikken Islands regering Hannes Heimission For Kongerigets Sveriges regering Anders Ljunggren

5 5 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Formålet med lovforslaget er at bemyndige regeringen til at tiltræde protokol af 4. april 2008, som ændrer den gældende dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark, Færøerne, Finland, Island, Norge og Sverige (herefter omtalt som overenskomsten). Overenskomsten og en dertil hørende protokol blev underskrevet den 23. september Overenskomsten blev ændret ved protokol af 6. oktober Overenskomsten har til formål at ophæve international dobbeltbeskatning, som typisk opstår, når en person eller et selskab, som er hjemmehørende i et land, har indkomst fra et andet land. 2. Indholdet af protokollen Protokollen af 4. april 2008 indeholder en række ændringer af overenskomsten, som de seks parter er blevet enige om. Protokollen ændrer overenskomstens artikel 18 om pension m.m., som betales fra et land til en person i et andet land. Den gældende artikel 18 medfører, at pension kun kan beskattes i det land, hvorfra den udbetales (bortset fra forholdet Danmark-Færøerne, hvor pension kun kan beskattes, hvor modtageren bor). Det betyder, at hvis en person, som bor her i landet, modtager pension fra Finland, Island, Norge eller Sverige, som har en lav beskatning af pensionen, kan Danmark ikke opkræve en skat, svarende til forskellen mellem almindelig dansk skat og det andet lands skat. Danmark kan alene tage pensionen i betragtning ved fastsættelse af skattesatsen for modtagerens eventuelle andre indtægter. Den gældende artikel 18 giver mulighed for uhensigtsmæssige virkninger, hvis det andet land nok beskatter pension, men med en lav skattesats. Protokollen ændrer derfor artikel 18, så pension kan beskattes i det land, hvorfra den udbetales. Ændringen medfører, at f.eks. Danmark kan beskatte en person, som bor her i landet, af pension fra et andet nordisk land, dog således at den danske skat af pensionen skal nedsættes med det andet lands skat af denne indtægt. Lovforslagets 2 medfører dog, at denne ændring ikke omfatter personer, som ved lovforslagets fremsættelse er fuldt skattepligtige og senest den 31. januar 2009 var begyndt at modtage pension fra Finland, Island, Norge eller Sverige, så længe de pågældende forbliver fuldt skattepligtige. Som nævnt medfører den gældende artikel 18, at pension kun kan beskattes i det kildeland, hvorfra den udbetales. I de tilfælde, hvor kildelandet ikke beskatter pensionen i sin helhed, kan det land, hvor modtageren er hjemmehørende, alligevel beskatte pensionen, men det skal indrømme et særligt fradrag på svenske kr. Som følge af at pension i fremtiden kan beskattes i modtagerens bopælsland (med dobbeltbeskatningslempelse for kildelandets skat), ophæves det særlige kr. fradrag. Protokollen ændrer overenskomstens artikel 15 om beskatning af personer, som bor i et nordisk land og modtager løn for arbejde ombord på fly i indenrigstrafik i et andet nordisk land for et andet luftfartsselskab end SAS. Ændringen medfører, at disse personer sidestilles med tilsvarende personer ansat af SAS. De gældende regler i artikel 15 og en protokolbestemmelse hertil medfører, at løn for arbejde ombord på et fly i international trafik kun kan beskattes i det land, hvor den pågældende lønmodtager bor. Tilsvarende kan løn for arbejde ombord på et SAS-fly i indenrigstrafik kun beskattes i det land, hvor den pågældende lønmodtager bor. Derimod kan løn for arbejde ombord på et fly i indenrigstrafik for et andet luftfartsselskab end SAS beskattes i det land, hvor trafikken foregår, selv om den pågældende lønmodtager bor i et andet land. Hvis en medarbejder fra et nordisk land er ansat hos et andet luftfartsselskab end SAS og både arbejder ombord på fly i indenrigstrafik og international trafik, skal lønnen altså opdeles på den del, der vedrører arbejde i indenrigstrafik og den del, der vedrører international trafik.

6 6 Ændringen medfører, at løn for arbejde ombord på fly kun kan beskattes i det land, hvor den vedkommende lønmodtager bor, selv om det pågældende luftfartsselskab er hjemmehørende i et andet land, og uanset om der er tale om arbejde ombord på fly i indenrigstrafik eller international trafik. Herudover sker der en række andre ændringer af mindre betydning. 3. Økonomiske konsekvenser for stat, regioner og kommuner Virkningen af protokollen er begrænset til de områder, hvor der sker ændringer i forhold til den eksisterende dobbeltbeskatningsoverenskomst. Ændringen, så pension m.m. generelt også kan beskattes i det land, hvor modtageren er hjemmehørende, skal dog kun gælde for personer, som i fremtiden flytter til Danmark eller i fremtiden begynder at modtage pension fra et andet nordisk land. Forslaget vil på sigt medføre en provenugevinst, som afhænger af antallet af personer, som bliver hjemmehørende i Danmark, eller begynder at modtage pensioner fra et andet nordisk land, og forskellen mellem beskatningen i Danmark og beskatningen i det andet nordiske land. Det skønnes, at provenugevinsten bliver beskeden. Fjernelsen af det særlige fradrag på svenske kroner for pensionister, der er hjemmehørende her i landet og beskattes i Danmark efter bestemmelsen om subsidiær beskatningsret, skønnes at medføre en beskeden provenugevinst. Protokollen medfører også en ændring af beskatningen af personer, der arbejder ombord på fly i indenrigstrafik, så de kun kan beskattes af lønnen for dette arbejde i det land, hvor de er hjemmehørende. Det medfører et provenutab som følge af bortfaldet af beskatningen for de personer, der er hjemmehørende i et andet nordisk land og arbejder ombord på fly i indenrigsruter i Danmark. Derimod er der en provenugevinst som følge af, at Danmark får beskatningsretten til personer, som er hjemmehørende her i landet, men arbejder ombord på fly i indenrigsruter i andre nordiske lande. Der foreligger ikke statistiske oplysninger, der gør det muligt at skønne over nettovirkningen af de modsatrettede provenubevægelser vedr. ændringen, men den skønnes at være beskeden. De øvrige ændringer af overenskomsten skønnes ikke at have nævneværdige provenumæssige konsekvenser. 4. Administrative konsekvenser for stat, regioner og kommuner Lovforslaget skønnes ikke at have administrative konsekvenser. 5. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet Lovforslaget skønnes ikke at have administrative konsekvenser. 6. Administrative konsekvenser for borgerne Lovforslaget skønnes ikke at have administrative konsekvenser. 7. Miljømæssige konsekvenser Lovforslaget skønnes ikke at have miljømæssige konsekvenser. 8. Forholdet til EU-retten Lovforslaget indeholder ikke EU-retlige aspekter. 9. Hørte myndigheder og organisationer Lovforslaget har ikke været i høring, idet der er tale om et forslag om Folketingets godkendelse af en allerede underskrevet protokol.

7 7 10. Sammenfattende skema Positive konsekvenser/ Negative konsekvenser/ mindreudgifter merudgifter Økonomiske konsekvenser for Beskeden provenugevinst Ingen stat, regioner og kommuner Administrative konsekvenser Ingen Ingen for stat, regioner og kommuner Økonomiske konsekvenser for Ingen Ingen erhvervslivet Administrative konsekvenser Ingen Ingen for erhvervslivet Miljømæssige konsekvenser Ingen Ingen Administrative konsekvenser Ingen Ingen for borgere Forholdet til EU-retten Lovforslaget indeholder ikke EU-retlige aspekter. Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser Til 1 Efter lovforslagets 1 bemyndiges regeringen til at tiltræde protokollen mellem Danmark, Færøerne, Finland, Island, Norge og Sverige. Protokollen er optaget som bilag til den foreslåede lov, og dens bestemmelser gennemgås nedenfor. Regeringen vil efter lovens vedtagelse kunne gennemføre protokollens bestemmelser i Danmark, når dens betingelser herfor er opfyldt. Disse betingelser er, at de kontraherende landes regeringer og det færøske landstyre skal give hinanden underretning, når de forfatningsmæssige betingelser for protokollens ikrafttræden er opfyldt. Det vil for Danmarks vedkommende sige, at dette lovforslag er vedtaget. Protokollen træder herefter i kraft 14 dage efter modtagelsen af den sidste af disse meddelelser og har virkning for skatteår, som begynder 1. januar 2009 eller senere. Protokollen vil herefter være en del af de kontraherende parters skattelovgivning. Indholdet af protokollen af 4. april 2008 Protokollen af 4. april 2008 ændrer en række bestemmelser i den gældende nordiske dobbeltbeskatningsoverenskomst af 23. september 1996 og den dertil hørende protokol af samme dato. De bestemmelser, der berøres af protokollen, er optaget som bilag til lovforslagets bemærkninger. Det bemærkes, at udtrykket»person«i dobbeltbeskatningsoverenskomster både omfatter en fysisk person, et selskab og en personsammenslutning. Udtrykket»selskab«betyder en juridisk person eller anden sammenslutning, der i skattemæssig henseende behandles som en juridisk person. Udtrykket»nordisk land«i redegørelsen nedenfor omfatter Danmark, Færøerne, Finland, Island, Norge og Sverige. Artikel I og II Ændring af overenskomstens artikel 10, stk. 3 og 6 (udbytte) Overenskomstens artikel 10, stk. 1, medfører, at udbytte, som et selskab i et nordisk land betaler til en person eller et selskab, der er hjemmehørende i et andet nordisk land, kan beskattes i dette andet land. Artikel 10, stk. 2, har en regel for det tilfælde, at udbyttets retmæssige ejer er hjemmehørende i et nordisk land og har et fast driftssted eller fast sted i et andet nordisk land, og den aktiebesiddelse, som ligger til grund for udbytteudlodningen, er knyttet til dette faste driftssted eller faste sted. I så fald kan udbyttet også beskattes i det andet land. Artikel 10, stk. 3, medfører, at udbytte kan beskattes i det nordiske land, hvor det udbetalende selskab er hjemmehørende (kildelandet). Kildelandets skat må dog ikke overstige 15 pct. af udbyttets bruttobeløb, hvis udbyttets retmæssige ejer er hjemmehørende i et andet nordisk land. Kildelandet må dog ikke beskatte udbyttet, hvis udbyttets retmæssige ejer er et selskab (bortset fra en personsammenslutning og et dødsbo), som et hjemmehørende i et andet nordisk land og ejer mindst 10 pct. af aktiekapitalen i det udbetalende selskab. Protokollen indsætter to nye sætninger i artikel 10, stk. 3. De nye sætninger medfører, at kildelandet ikke må beskatte udbytte, som et selskab i dette land betaler til en personsammenslutning i et andet nordisk land, i det omfang en deltager i personsammenslutningen er

8 8 et selskab, som er hjemmehørende i et nordisk land og som ejer så meget af personsammenslutningen, at minimumskravet på 10 pct. ejerskab er opfyldt. Overenskomstens artikel 10, stk. 6, definerer, hvad der skal forstås ved udtrykket»udbytte«ved anvendelsen af denne artikel. Efter den gældende regel skal udtrykket betyde indkomst af aktier, andelsbeviser eller andre rettigheder, der ikke er gældsfordringer, som giver ret til andel i fortjeneste, samt anden indkomst fra selskaber, der er undergivet samme skattemæssige behandling som indkomst af aktier i henhold til lovgivningen i det land, hvor det betalende selskab er hjemmehørende. Protokollen indsætter en ny sætning, hvorefter»udbytte«også omfatter indtægt fra en ordning, som medfører en ret til del i overskud i det omfang, den i henhold til lovgivningen i det nordiske land, hvorfra den hidrører, er klassificeret som sådan indtægt. Artikel III Ændring af overenskomstens artikel 13, stk. 7 (fraflytningsbeskatning) Den gældende artikel 13, stk. 6, medfører, at avance ved afståelse af aktier som hovedregel kun kan beskattes i det nordiske land, hvor den, der afstår, er hjemmehørende. Efter artikel 13, stk. 2, kan avance ved afståelse af aktier i et selskab, hvis aktiver hovedsagelig består af fast ejendom, beskattes i det nordiske land, hvor den faste ejendom er beliggende. Den gældende artikel 13, stk. 7, har en særlig bestemmelse om aktieavancebeskatning i en vis periode efter flytning fra et nordisk land til et andet nordisk land. Den gældende artikel 13, stk. 7, medfører, at fraflytterlandet kan beskatte avance ved afståelse af aktier i indtil fem år efter fraflytningen. Bestemmelsen omfatter også avance ved afståelse af aktier i selskaber, der er hjemmehørende i et andet nordisk land end fraflytterlandet, hvis værdien af de overdragne aktier hovedsageligt beror direkte eller indirekte på besiddelse af aktier i selskaber, der er hjemmehørende i fraflytterlandet. Bestemmelsen har baggrund i en svensk værnsregel. Den gældende artikel 13, stk. 7, er imidlertid blevet omgået. Et eksempel herpå kan være en person, som flytter fra Sverige og som ejer aktier i selskab A, der er hjemmehørende i et andet nordisk land og ejer aktier i et svensk selskab B. Hvis selskab A har afstået aktierne i selskab B inden personen afstår sine aktier i selskab A, kan artikel 13, stk. 7, ikke længere anvendes, idet værdien af de afståede aktier i selskab A ikke mere beror på besiddelse af aktier i selskab B. Protokollen ændrer ordlyden af artikel 13, stk. 7, så det ikke længere er en betingelse, at værdien af de overdragne aktier i et selskab, som ikke er hjemmehørende i fraflytterlandet, skal bero på besiddelse af aktier i dette land. Protokollen medfører samtidigt, at den periode efter fraflytning, hvor artikel 13, stk. 7, kan anvendes, bliver forlænget fra fem til ti år. Protokollen medfører omvendt, at bestemmelsens virkning begrænses, idet fraflytterlandet alene kan beskatte den værdistigning på de afståede aktier, som er opstået inden fraflytningen. Artikel IV Ændring af overenskomstens artikel 15, stk. 4, litra a (lønindkomst for arbejde på indenrigsfly) Overenskomstens artikel 15 angår beskatning af løn for arbejde i personligt tjenesteforhold. Hovedreglen er, at lønnen kan beskattes i det land, hvor arbejdet udføres (arbejdslandet). Hvis opholdet i arbejdslandet er kortvarigt og arbejdsgiveren hverken er hjemmehørende eller har fast driftssted i dette land, kan lønnen dog kun beskattes i det land, hvor lønmodtageren er hjemmehørende (bopælslandet). Under hensyn til de særlige forhold for arbejde ombord på fly i international trafik, er det aftalt i artikel 15, stk. 4, litra a, at løn for sådant arbejde kun kan beskattes i lønmodtagerens bopælsland. I en protokolbestemmelse til overenskomsten er det aftalt, at reglen om bopælslandsbeskatning også gælder for arbejde ombord på et SAS-fly i indenrigstrafik. Protokollen medfører en ændring af artikel 15, stk. 4, litra a, så reglen om bopælslandsbeskatning udvides til at gælde for løn for arbejde ombord på fly for alle luftfartsselskaber fra de nordiske lande, uanset om der er tale om indenrigstrafik eller international trafik. Baggrunden for denne ændring er nærmere omtalt i de almindelige bemærkninger, afsnit 2. Den nævnte protokolbestemmelse ophæves, jf. nedenfor om artikel VIII. Artikel V og VI Ændring af overenskomstens artikel 18, stk. 1, og artikel 26, stk. 3 og 4 (pension) Den gældende bestemmelse i overenskomstens artikel 18, stk. 1, omfatter pension m.m., som betales fra et nordisk land (kildelandet) til en person, der er hjemmehørende i et andet nordisk land (bopælslandet). Artikel 18, stk. 1, medfører, at pensionen kun kan beskattes i kildelandet. Når en person, som er hjemmehørende i Danmark, modtager en indtægt fra et andet nordisk land, som kun kan beskattes i dette kildeland, skal Danmark undlade beskatning af indtægten, jf. artikel 25, stk. 1. Som bopælsland må Danmark ale-

9 9 ne tage indtægten i betragtning ved fastsættelsen af skattesatsen for personens øvrige indtægter. Artikel 26, stk. 2, har en bestemmelse om såkaldt subsidiær beskatningsret i de tilfælde, hvor kildelandet slet ikke beskatter en indtægt fra dette land. Bestemmelsen medfører, at selv om en indtægt kun kan beskattes i kildelandet, kan det alligevel beskattes i bopælslandet, hvis kildelandet ikke beskatter indtægten. Bestemmelsen gælder dog ikke for svensk og finsk folkepension, jf. artikel 26, stk. 3. Artikel 26, stk. 4, medfører, at hvis bopælslandet udnytter den subsidiære beskatningsret til at beskatte pension, og modtageren var berettiget til et særligt fradrag i kildelandet på grund af invaliditet eller alder, hvis vedkommende havde været hjemmehørende i kildelandet, skal bopælslandet nedsætte dets beskatning ved at give et særligt fradrag på svenske kroner. Protokollen ændrer artikel 18, stk. 1, så kildelandet kan beskatte pension m.m. Ændringen medfører, at f.eks. Danmark kan beskatte personer, der er hjemmehørende her i landet, af pension fra et andet nordisk land, men i så fald skal Danmark ophæve dobbeltbeskatning ved at nedsætte den danske skat af indtægten med den skat, der er opkrævet i det andet land. Lovforslagets 2 medfører dog, at denne ændring ikke omfatter personer, som ved lovforslagets fremsættelse allerede var fuldt skattepligtige og som den 31. januar 2009 var begyndt at modtage pension fra et andet nordisk land. Samtidig ophæves artikel 26, stk. 3 og stk. 4. Artikel VII Ændring af overenskomstens artikel 28, stk. 1 (gensidig aftaleprocedure) Artikel 28 foreskriver den fremgangsmåde, der skal anvendes, hvis en person, som er hjemmehørende i et nordisk land, mener sig udsat for en beskatning, som er i strid med dobbeltbeskatningsoverenskomsten. Personen skal rette henvendelse til de kompetente myndigheder i det land, hvor vedkommende er hjemmehørende, og hvis disse myndigheder ikke selv kan nå en rimelig løsning, skal de rette henvendelse til de kompetente myndigheder i det andet land, hvorefter de to landes kompetente myndigheder skal søge at løse sagen ved gensidig aftale. Protokollen indsætter en ny sætning i artikel 28, stk. 1, hvorefter en person skal forelægge en sag for de kompetente myndigheder inden frem år efter den dag, hvor den pågældende første gang fik underretning om den omstridte foranstaltning. Artikel 28 svarer herefter til artiklen om fremgangsmåden ved indgåelse af gensidige aftaler (til løsning af konkrete skattesager) i OECD s model til dobbeltbeskatningsoverenskomster. Her er fristen dog tre år. Artikel VIII Ophævelse af punkt III i protokollen af 23. september til overenskomsten (løn for arbejde på indenrigsfly) Den særlige protokol-bestemmelse for SAS-medarbejdere på indenrigsfly ophæves som overflødig, jf. ovenfor om artikel IV. Artikel IX Ændring af punkt IV i protokollen af 23. september 1996 til overenskomsten (fraflytningsbeskatning) Dansk skatteret har regler om såkaldt fraflytningsbeskatning af visse aktiver. Reglerne omfatter personer, som ejer disse aktiver og som flytter fra Danmark. Der beregnes en skat, som om den fraflyttede person lige inden fraflytningen havde afstået aktiverne til deres handelsværdi på dette tidspunkt. Skatten skal dog først betales, når den pågældende afstår aktivet. Som nævnt ovenfor vedr. artikel III har overenskomsten en generel regel i artikel 13, stk. 6, om beskatning af aktieavancer og en særlig regel i artikel 13, stk. 7, om beskatning af aktieavancer i en vis periode efter fraflytning. Efter punkt IV i protokollen til overenskomsten berører artikel 13, stk. 6 og 7, ikke Danmarks ret til fraflytningsbeskatning af aktieavance, som en person, der flytter fra Danmark, anses for at have opnået ved fraflytningen. Protokollen ændrer dette protokolpunkt, dels så det ikke kun omfatter Danmark, men alle nordiske lande, dels så det ikke kun omfatter aktieavancer, men avance på alle aktiver. Artikel X Indsættelse af nyt punkt VII a i protokollen af 23. september 1996 til overenskomsten Artikel X medfører indsættelse af to overgangsregler vedr. finsk og svensk beskatning. Artikel XI Ændring af punkt IV i protokollen af 23. september 1996 til overenskomsten Der er tale om en redaktionel rettelse som følge af ophævelsen af artikel 26, stk. 3 og 4, jf. artikel VI. Artikel 26, stk. 3, indeholdt en undtagelse for svensk og finsk folkepension, og artikel 26, stk. 4, havde en regel om det særlige fradrag på svenske kr. Artikel XII Ophævelse af punkt XII, stk. 3, i protokollen af 23. september 1996 til overenskomsten Der er tale om ophævelse af to særregler vedrørende norsk og svensk beskatning, som nu er overflødige.

10 10 Artikel XIII Ikrafttræden og virkning Protokollen træder i kraft 14 dage efter, at alle seks parter har meddelt det finske finansministerium, at protokollen er godkendt. Protokollens bestemmelser finder anvendelse for skatteår, der begynder den 1. januar i det kalenderår, der følger efter ikrafttrædelsen, eller senere. Til 2 Den foreslåede 2 medfører, at en person, som ved lovforslagets fremsættelse allerede var fuldt skattepligtig til Danmark og som senest den 31. januar 2009 var begyndt at modtage pension fra Finland, Island, Norge eller Sverige, kun kan beskattes af pensionen i det andet land, som efter den hidtidige affattelse af den nordiske dobbeltbeskatningsoverenskomst. Reglen medfører, at personens samlede indkomstskat fortsat skal nedsættes med den del, som forholdsmæssigt falder på pensionen fra det andet land, uanset størrelsen af det andet lands beskatning af denne indtægt. Reglen omfatter også andre pensioner, som først påbegyndes udbetalt senere. Personen er omfattet af reglen, så længe den pågældende forbliver fuldt skattepligtig uden afbrud. Reglen gælder ikke for en person, der modtager pension fra Færøerne, idet en protokolbestemmelse til den nordiske dobbeltbeskatningsoverenskomst medfører, at Danmark allerede kan beskatte personer af deres pension fra Færøerne og at Færøerne ikke kan beskatte denne indtægt. Til 3 Efter lovforslagets 3 træder loven i kraft den 15. december Herefter kan de danske myndigheder meddele det finske finansministerium, at protokollen er godkendt fra dansk side. Men protokollen træder først i kraft og får virkning i overensstemmelse med dens artikel XIII. Til 4 Efter lovforslagets 4 gælder loven ikke for Færøerne og Grønland. Skattespørgsmål henhører under det færøske og grønlandske landsstyre, jf. 2 i lov nr. 137 af 23. marts 1948 om Færøernes Landsstyre og 4 i lov nr. 577 af 29. november 1978 om Grønlands hjemmestyre. Grønland har valgt ikke at være omfattet af den nordiske dobbeltbeskatningsoverenskomst.

11 11 Bilag Bestemmelser i den gældende nordiske dobbeltbeskatningsoverenskomst og den dertil hørende protokol, som bliver ændret ved protokollen af 4. april 2007 Dobbeltbeskatningsoverenskomsten Artikel l0 Udbytte 1. ( ) 2. ( ) 3. Udbytte fra et selskab, der er hjemmehørende i en kontraherende stat, til en person, der er hjemmehørende i en anden kontraherende stat, kan tillige beskattes i den kontraherende stat, hvori det selskab, der betaler udbyttet, er hjemmehørende i henhold til lovgivningen i denne stat, men hvis udbyttets retmæssige ejer er en person, der er hjemmehørende i den anden kontraherende stat, må den skat, som pålignes, ikke overstige 15 pct. af udbyttets bruttobeløb. Sådant udbytte skal imidlertid være fritaget fra beskatning i den førstnævnte stat i tilfælde, hvor den retmæssige ejer af udbyttet er et selskab (bortset fra personsammenslutninger og dødsboer), som direkte ejer mindst 10 pct. af kapitalen i det selskab, der udbetaler udbyttet. 4. ( ) 5. ( ) 6. Udtrykket»udbytte«betyder i denne artikel indkomst af aktier, andelsbeviser eller andre rettigheder, der ikke er gældsfordringer, som giver ret til andel i fortjeneste, samt anden indkomst fra selskaber, som efter lovgivningen i den stat, hvor det uddelende selskab er hjemmehørende, gives samme skattemæssige behandling som indkomst af aktier. 7. ( ) 8. ( ) Artikel 13 Kapitalgevinster 1. ( ) 2. ( ) 3. ( ) 4. ( ) 5. ( ) 6. ( ) 7. Fortjeneste ved afståelse af aktier eller andre andele eller rettigheder i selskaber eller personsammenslutninger som i henhold til lovgivningen i en kontraherende stat er hjemmehørende der, eller i selskaber eller personsammenslutninger, der er hjemmehørende i en anden kontraherende stat, hvis værdien af de overdragne aktier, andele eller rettigheder hovedsagelig direkte eller indirekte beror på besiddelse af aktier, andre andele eller rettigheder i selskaber eller personsammenslutninger, som i henhold til lovgivningen i den førstnævnte stat er hjemmehørende der, og hvis fortjenesten erhverves af en fysisk person, som har været hjemmehørende i denne stat og er blevet hjemmehørende i en anden kontraherende stat, kan - uanset bestemmelserne i stykke 6 - beskattes i den førstnævnte kontraherende stat, hvis overdragelsen af aktierne, andelene eller rettighederne sker på et tidspunkt før udløbet af det 5. år, der følger nærmest det år, hvor personen ophørte med at være hjemmehørende i den førstnævnte stat. Rettigheder i selskaber eller personsammenslutninger omfatter ved anvendelsen af dette stykke konvertible obligationer, konvertible udbytteandelsbeviser, tegningsretter samt optionsretter og terminskontrakter, der vedrører andele eller aktier i selskaber eller personsammenslutninger eller som vedrører nogle af de øvrige nævnte finansielle instrumenter. Artikel 15 Personlige tjenesteydelser 1. ( ) 2. ( ) 3. ( ) 4. Uanset de foranstående bestemmelser i denne artikel beskattes vederlag for arbejde, som udføres ombord på a) luftfartøj i international trafik kun i den kontraherende stat, hvori den, som oppebærer vederlaget, er hjemmehørende; b) ( )

12 12 Artikel 18 Pension m.m. 1. Pension og livrente, som udbetales fra en kontraherende stat, og udbetaling fra en kontraherende stat i henhold til sociallovgivningen i denne stat til en person, der er hjemmehørende i en anden kontraherende stat, kan kun beskattes i den førstnævnte stat. 2. ( ) 3. ( ) Artikel 26 Generelle regler om beskatningen 1. ( ) 2. I tilfælde, hvor beskatningsretten til en indkomst eller formue i henhold til overenskomsten er tillagt en anden kontraherende stat end den stat, hvori personen, der oppebærer indkomsten eller ejer formuen, er hjemmehørende og denne anden stat på grund af sin lovgivning ikke medtager indkomsten eller formuen i sin helhed ved beskatningen, eller kun medregner indkomsten eller formuen ved progressionsberegning eller anden skatteberegning, kan indkomsten eller formuen - i det omfang andet ikke følger af stykke 3 - kun beskattes i den kontraherende stat, hvori den pågældende person er hjemmehørende. 3. Bestemmelserne i stykke 2 finder ikke anvendelse på a) finsk folkepension efter den finske familiepensionslov eller sådan anden social godtgørelse, som efter den finske indkomstskattelov ikke er skattepligtig indkomst, eller b) svensk folkepension. 4. Såfremt en person, der er hjemmehørende i en kontraherende stat, oppebærer pension eller livrente, som omfattes af artikel 18, og som udbetales fra en anden kontraherende stat, og sådan indkomst beskattes i førstnævnte stat i henhold til bestemmelserne i denne artikel, skal personen i den førstnævnte stat indrømmes et fradrag på svenske kroner pr. kalenderår eller tilsvarende i dansk, finsk, islandsk eller norsk møntfod, hvis den pågældende person havde været berettiget til et særskilt fradrag på grund af alder eller invaliditet i udbetalingsstaten. Fradraget indrømmes dog - i den førstnævnte stat - højst med et beløb svarende til pensionsbeløbet eller livrentebeløbet fra den anden kontraherende stat. Fradraget reduceres med de særlige fradrag for alder og invaliditet, som indrømmes i bopælsstaten. 5. ( ) Artikel 28 Fremgangsmåden ved indgåelse af gensidige aftaler 1. Såfremt en person mener, at der i en eller flere af de kontraherende stater er truffet foranstaltninger, som for ham medfører eller vil medføre en beskatning, som ikke er i overensstemmelse med bestemmelserne i denne overenskomst, kan han, uden at det påvirker hans ret til at anvende de retsmidler, som står til hans rådighed ifølge disse staters interne lovgivning, indbringe sin sag for den kompetente myndighed i den kontraherende stat, hvori han er hjemmehørende eller, såfremt tilfældet er omfattet af artikel 27, stykke l, i den kontraherende stat, i hvilken han er statsborger. 2. ( ) 3. ( ) 4. ( ) PROTOKOL Ved undertegnelsen af den i dag mellem de nordiske lande indgåede overenskomst til undgåelse af dobbeltbeskatning for så vidt angår indkomst- og formueskatter er undertegnede blevet enige om følgende bestemmelser, som udgør en integrerende del af overenskomsten: III. Til artiklerne 7, 8, 13, 15 og ( ) 2. Bestemmelserne i artikel 15, stykke. 4, litra a) finder tillige anvendelse på indkomst ved arbejde, som udføres om bord på luftfartøjer, som anvendes i indenrigstrafik af konsortierne Scandinavian Airlines System (SAS), Scanair eller SAS Commuter. 3. Bestemmelserne i stykke 1 og stykke 2 finder - efter aftale mellem de kompetente myndigheder i Danmark, Norge og Sverige - tillige anvendelse for så vidt angår noget andet konsortium eller anden lignende sammenslutning med formål at drive luftfart eller anden dermed direkte sammenhængende virksomhed, når kun deltagere i SAS, direkte eller indirekte, har andele i en sådan sammenslutning, og når sammenslutnin-

13 13 gen i det væsentlige er opbygget i overensstemmelse med de principper, som gælder for SAS. IV. Til artikel 13. Bestemmelserne i artikel 13, stykke 6 og 7, berører ikke Danmarks ret til i henhold til sin lovgivning at beskatte aktieavance, som en person, der flytter fra Danmark, anses for at have opnået ved fraflytningen. XI. Til artikel 26. Bestemmelserne i artikel 26, stykke 5, skal ligeledes finde anvendelse i de tilfælde, som omhandles i protokollens punkt II, stykke 3 og 4. XII. Til artikel ( ) 2. ( ) 3. For så vidt angår spørgsmålet om grundlaget for fordelingen af beskatningen i Norge og Sverige af Luossavaara-Kiirunavaara Aktiebolags indkomster gælder, hvad der derom særskilt er aftalt.

Forslag. Lov om indgåelse af aftale om ændring af dansk-færøsk protokol til den nordiske dobbeltbeskatningsoverenskomst

Forslag. Lov om indgåelse af aftale om ændring af dansk-færøsk protokol til den nordiske dobbeltbeskatningsoverenskomst 2014/1 LSF 75 (Gældende) Udskriftsdato: 25. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 12-0188011 Fremsat den 19. november 2014 af skatteministeren (Benny Engelbrecht)

Læs mere

Lov om indgåelse af tillægsaftale til den dansk-grønlandske dobbeltbeskatningsaftale

Lov om indgåelse af tillægsaftale til den dansk-grønlandske dobbeltbeskatningsaftale LOV nr 1332 af 19/12/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 19. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2008-611-0028 Senere ændringer til forskriften LOV nr 1227 af 18/12/2012

Læs mere

Forslag. Lov om indgåelse af protokol om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Polen. Lovforslag nr. L 111 Folketinget 2009-10

Forslag. Lov om indgåelse af protokol om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Polen. Lovforslag nr. L 111 Folketinget 2009-10 Lovforslag nr. L 111 Folketinget 2009-10 Fremsat den 27. januar 2010 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om indgåelse af protokol om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem

Læs mere

Udskrift af L 218: Forslag til lov om ændring af lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem de

Udskrift af L 218: Forslag til lov om ændring af lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem de L 218: Forslag til lov om ændring af lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem de nordiske lande. (Lempelse af dobbeltbeskatning for danske søfolk på skibe indregistreret i Finland, Island,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2008-09 Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 6 Folketinget Fremsat den 8. oktober 2014 af skatteministeren (Benny Engelbrecht) til

Forslag. Lovforslag nr. L 6 Folketinget Fremsat den 8. oktober 2014 af skatteministeren (Benny Engelbrecht) til Lovforslag nr. L 6 Folketinget 2014-15 Fremsat den 8. oktober 2014 af skatteministeren (Benny Engelbrecht) Forslag til Lov om ændring af lov om indgåelse af protokoller om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomster

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem Danmark og henholdsvis Frankrig og Spanien

Forslag. Lov om ændring af lov om opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem Danmark og henholdsvis Frankrig og Spanien Lovforslag nr. L 122 Folketinget 2010-11 Fremsat den 26. januar 2011 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag til Lov om ændring af lov om opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem

Læs mere

P R O T O K O L. Overenskomstens artikel 10 (Udbytter) ophæves og erstattes af følgende artikel: Artikel 10 Udbytte

P R O T O K O L. Overenskomstens artikel 10 (Udbytter) ophæves og erstattes af følgende artikel: Artikel 10 Udbytte P R O T O K O L MELLEM DET SCHWEIZISKE FORBUND OG KONGERIGET DANMARK TIL ÆNDRING AF OVERENSKOMSTEN TIL UNDGÅELSE AF DOBBELTBESKATNING VEDRØRENDE SKATTER AF INDKOMST OG FORMUE, UNDERSKREVET I BERN DEN 23.

Læs mere

2008/1 LSF 125 (Gældende) Udskriftsdato: 1. september Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag.

2008/1 LSF 125 (Gældende) Udskriftsdato: 1. september Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag. 2008/1 LSF 125 (Gældende) Udskriftsdato: 1. september 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2009-611-0043 Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen)

Læs mere

Folketingets Skatteudvalg. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 54 af 10. november 2005. /Ivar Nordland

Folketingets Skatteudvalg. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 54 af 10. november 2005. /Ivar Nordland Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 54 Offentligt J.nr. 2005-418-0272 Dato: Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 54 af 10. november 2005. (Alm. del). Kristian Jensen

Læs mere

Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 24. november 2009. Forslag. til

Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 24. november 2009. Forslag. til Page 1 of 7 Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: +45 3337 5500 Mail: folketinget@ft.dk L 17 Forslag til lov om indgåelse af protokol om ændring af overenskomst mellem Danmark og Schweiz

Læs mere

Forslag. Lov om indgåelse af protokol om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Irland. Lovforslag nr. L 5 Folketinget 2014-15

Forslag. Lov om indgåelse af protokol om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Irland. Lovforslag nr. L 5 Folketinget 2014-15 Lovforslag nr. L 5 Folketinget 2014-15 Fremsat den 8. oktober 2014 af skatteministeren (Benny Engelbrecht) Forslag til Lov om indgåelse af protokol om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem

Læs mere

Overenskomst. mellem de nordiske lande til undgåelse af dobbeltbeskatning for så vidt angår indkomst- og formueskatter

Overenskomst. mellem de nordiske lande til undgåelse af dobbeltbeskatning for så vidt angår indkomst- og formueskatter Overenskomst mellem de nordiske lande til undgåelse af dobbeltbeskatning for så vidt angår indkomst- og formueskatter Danmarks regering sammen med Færøernes landsstyre samt regeringerne i Finland, Island,

Læs mere

Forslag. Lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem Danmark og henholdsvis Frankrig og Spanien

Forslag. Lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem Danmark og henholdsvis Frankrig og Spanien 2007/2 LSF 13 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2007-611-0004 Fremsat den 28. november 2007 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag

Læs mere

Bekendtgørelse af Nordisk konvention af 18. august 2003 med Finland, Island, Norge og Sverige om social sikring 1)

Bekendtgørelse af Nordisk konvention af 18. august 2003 med Finland, Island, Norge og Sverige om social sikring 1) Nr. 40 10. december 2004 Bekendtgørelse af Nordisk konvention af 18. august 2003 med Finland, Island, Norge og Sverige om social sikring 1) Den 18. august 2003 undertegnedes i Karlskrona, Sverige, en nordisk

Læs mere

NORDISK KONVENTION OM SOCIAL SIKRING. Regeringerne i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige,

NORDISK KONVENTION OM SOCIAL SIKRING. Regeringerne i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige, NORDISK KONVENTION OM SOCIAL SIKRING Regeringerne i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige, som efter ikrafttrædelsen af aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) anvender de europæiske

Læs mere

(Oversættelse) Protokol til ændring af Konventionen om gensidig administrativ bistand i skattesager

(Oversættelse) Protokol til ændring af Konventionen om gensidig administrativ bistand i skattesager Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 6 Offentligt (Oversættelse) Protokol til ændring af Konventionen om gensidig administrativ bistand i skattesager Præambel Medlemsstaterne af Europarådet og medlemslandene

Læs mere

Forslag. Lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og. i Serbien. Til lovforslag nr. L 18 Folketinget 2009-10

Forslag. Lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og. i Serbien. Til lovforslag nr. L 18 Folketinget 2009-10 Til lovforslag nr. L 18 Folketinget 2009-10 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 19. november 2009 Forslag til Lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og Serbien 1. Overenskomst

Læs mere

Nordisk Konvention om social sikring. Regeringerne i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige,

Nordisk Konvention om social sikring. Regeringerne i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige, Nordisk Konvention om social sikring Regeringerne i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige, som efter ikrafttrædelsen af aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) anvender reglerne

Læs mere

Forslag. Lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og Ungarn. Lovforslag nr. L 121 Folketinget 2011-12

Forslag. Lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og Ungarn. Lovforslag nr. L 121 Folketinget 2011-12 Lovforslag nr. L 121 Folketinget 2011-12 Fremsat den 28. marts 2012 af skatteministeren (Thor Möger Pedersen) Forslag til Lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og Ungarn 1.

Læs mere

O V E R E N S K O M S T MELLEM REPUBLIKKEN ØSTRIG OG KONGERIGET DANMARK VEDRØRENDE SKATTER AF INDKOMST OG FORMUE

O V E R E N S K O M S T MELLEM REPUBLIKKEN ØSTRIG OG KONGERIGET DANMARK VEDRØRENDE SKATTER AF INDKOMST OG FORMUE O V E R E N S K O M S T MELLEM REPUBLIKKEN ØSTRIG OG KONGERIGET DANMARK VEDRØRENDE SKATTER AF INDKOMST OG FORMUE Republikken Østrig og Kongeriget Danmark, der ønsker at afslutte en overenskomst vedrørende

Læs mere

Forslag. Lov om indgåelse af protokol om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Irland

Forslag. Lov om indgåelse af protokol om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Irland 2014/1 LSF 5 (Gældende) Udskriftsdato: 2. marts 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 14-0216196 Fremsat den 8. oktober 2014 af skatteministeren (Benny Engelbrecht) Forslag

Læs mere

Forslag. Lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsaftale mellem Danmark og Georgien. Fremsat den 12. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) til

Forslag. Lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsaftale mellem Danmark og Georgien. Fremsat den 12. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) til 2007/2 LSF 114 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2007-611-0006 Fremsat den 12. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag

Læs mere

Forslag. Lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsaftale mellem Danmark og Georgien

Forslag. Lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsaftale mellem Danmark og Georgien Lovforslag nr. L 114 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 12. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsaftale mellem Danmark og Georgien

Læs mere

Aftale. Artikel 1. Overenskomstens navn og præambel skal have følgende ændrede ordlyd:

Aftale. Artikel 1. Overenskomstens navn og præambel skal have følgende ændrede ordlyd: Aftale mellem Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige om ændring af overenskomsten af 14. juni 1993, med senere ændringer fra 11. november 1998, om fælles nordisk arbejdsmarked for visse personalegrupper

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. L 13 Forslag til lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster

Folketinget - Skatteudvalget. L 13 Forslag til lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster Skatteudvalget (2. samling) L 13 - Bilag 65 Offentligt J.nr. 2007-611-0004 Dato: 8. januar 2008 Til Folketinget - Skatteudvalget L 13 Forslag til lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster

Læs mere

Side 1 af 15 OVERENSKOMST MELLEM FÆRØERNE OG GRØNLAND TIL UNDGÅELSE AF DOBBELTBESKATNING FOR SÅ VIDT ANGÅR INDKOMST- OG FORMUE-SKATTER. Kapitel I Overenskomstens anvendelsesområde Artikel 1 De af overenskomsten

Læs mere

Forslag. Lov om indgåelse af skatteaftaler mellem Danmark og Isle of Man

Forslag. Lov om indgåelse af skatteaftaler mellem Danmark og Isle of Man Lovforslag nr. L 115 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 12. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om indgåelse af skatteaftaler mellem Danmark og Isle of Man 1. Aftale

Læs mere

Forslag. Lov om dobbeltbeskatningsaftale mellem Danmark og Cypern

Forslag. Lov om dobbeltbeskatningsaftale mellem Danmark og Cypern Lovforslag nr. L 131 Folketinget 2010-11 Fremsat den 9. februar 2011 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag til Lov om dobbeltbeskatningsaftale mellem Danmark og Cypern 1. Bestemmelserne i aftale

Læs mere

Forslag. Lov om indgåelse af tillægsaftale til den dansk-grønlandske dobbeltbeskatningsaftale

Forslag. Lov om indgåelse af tillægsaftale til den dansk-grønlandske dobbeltbeskatningsaftale Lovforslag nr. L 19 Folketinget 2008-09 Fremsat den 8. oktober 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om indgåelse af tillægsaftale til den dansk-grønlandske dobbeltbeskatningsaftale

Læs mere

Side 1 af 10 Danmarks regering sammen med Færøernes landsstyre og Grønlands landsstyre samt regeringerne i Finland, Island, Norge og Sverige, der ønsker at indgå en overenskomst om bistand i skattesager,

Læs mere

Lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og Ghana

Lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og Ghana LOV nr 1471 af 19/12/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 9. december 2015 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 10-0214295 Senere ændringer til forskriften Ingen Lov om indgåelse af

Læs mere

Side 1 af 19 OVERENSKOMST MELLEM ISLAND OG GRØNLAND TIL UNDGÅELSE AF DOBBELTBESKATNING OG FORHINDRING AF SKATTEUNDDRAGELSE FOR SÅ VIDT ANGÅR INDKOMST- OG FORMUESKATTER. Island og Grønland, der ønsker at

Læs mere

Dobbeltbeskatningsaftale Danmark - Tyskland

Dobbeltbeskatningsaftale Danmark - Tyskland Dobbeltbeskatningsaftale Danmark - Tyskland Indholdsfortegnelse 1. Kapitel I Almindelige bestemmelser 2. Kapitel II Beskatning af indkomst og formue 3. Kapitel III Beskatning af dødsboer, arv og gave 4.

Læs mere

Artikel 4. Skattemæssigt hjemsted

Artikel 4. Skattemæssigt hjemsted Til lovforslag nr. L 16 Folketinget 2009-10 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 19. november 2009 Forslag til Lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og Israel 1. Overenskomst

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2002-611-0016 Den

Skatteministeriet J.nr. 2002-611-0016 Den Skatteministeriet J.nr. 2002-611-0016 Den Til Folketingets Skatteudvalg L Fejl! Intet bogmærkenavn opgivet.2626 26- forslag til lov om indgåelse af protokol til ændring af den dansk-malaysiske dobbeltbeskatningsoverenskomst..

Læs mere

Lov om dobbeltbeskatningsaftale mellem Danmark og Cypern

Lov om dobbeltbeskatningsaftale mellem Danmark og Cypern LOV nr 377 af 02/05/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 25. juni 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2008-611-0036 Senere ændringer til forskriften Ingen Lov om dobbeltbeskatningsaftale

Læs mere

INDHOLD. Dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Forbundsrepublikken Tyskland og Kongeriget Danmark. Copyright Die Steuerberater - DanRevision

INDHOLD. Dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Forbundsrepublikken Tyskland og Kongeriget Danmark. Copyright Die Steuerberater - DanRevision INDHOLD Kapitel I Almindelige bestemmelser Artikel 1 Formålet med overenskomsten Artikel 2 Overenskomstens anvendelsesområde Artikel 3 Almindelige definitioner Artikel 4 Skattemæssigt hjemsted Artikel

Læs mere

OVERENSKOMST OM SOCIAL SIKRING MELLEM KONGERIGET DANMARK OG REPUBLIKKEN FILIPPINERNE AFSNIT I ALMINDELIGE BESTEMMELSER

OVERENSKOMST OM SOCIAL SIKRING MELLEM KONGERIGET DANMARK OG REPUBLIKKEN FILIPPINERNE AFSNIT I ALMINDELIGE BESTEMMELSER OVERENSKOMST OM SOCIAL SIKRING MELLEM KONGERIGET DANMARK OG REPUBLIKKEN FILIPPINERNE Kongeriget Danmarks regering og Republikken Filippinernes regering, som ønsker at styrke de gensidige relationer mellem

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. august 2017

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. august 2017 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. august 2017 Sag 273/2016 (1. afdeling) FGNT af 30.10.2012 ApS og FG af 30.10.2012 A/S (advokat Eigil Lego Andersen for begge) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten

Læs mere

Hermed sendes i 5 eksemplarer bemærkninger til henvendelser af 5., 7., 8. og 14. december 2007 fra Klaus Vilner. (L 13 bilag 29, 33, 36 og 39)

Hermed sendes i 5 eksemplarer bemærkninger til henvendelser af 5., 7., 8. og 14. december 2007 fra Klaus Vilner. (L 13 bilag 29, 33, 36 og 39) J.nr. 2007-611-0004 Dato: 20. december 2007 Til Folketinget - Skatteudvalget L 13- Forslag til Lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem Danmark og henholdsvis Frankrig

Læs mere

Forslag. Fremsat den 13. oktober 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) til

Forslag. Fremsat den 13. oktober 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) til 2010/1 LSF 32 (Gældende) Udskriftsdato: 1. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsskadestyrelsen, j.nr. 2009-0020714 Fremsat den 13. oktober 2010 af

Læs mere

Fremsat den 7. oktober 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag. til

Fremsat den 7. oktober 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag. til Page 1 of 17 Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: +45 3337 5500 Mail: folketinget@ft.dk L 17 Forslag til lov om indgåelse af protokol om ændring af overenskomst mellem Danmark og Schweiz

Læs mere

Forslag. til. 2. 7, nr. 30, ophæves.

Forslag. til. 2. 7, nr. 30, ophæves. Arbejdsmarkedsudvalget 2010-11 L 32 Bilag 3 Offentligt Forslag til Lov om ophævelse af lov om udbetaling af ydelser til militære invalider og deres efterladte i de sønderjyske landsdele samt om ændring

Læs mere

MEDDELELSER FRA CPR-KONTORET Danmark, ekskl. Grønland

MEDDELELSER FRA CPR-KONTORET Danmark, ekskl. Grønland INDENRIGS- OG SUNDHEDSMINISTERIET Dato: 1. december 2006 Kontor: CPR-kontoret J. nr.: 2005-5130-10 Internordiske flytninger - Danmark MEDDELELSER FRA CPR-KONTORET Danmark, ekskl. Grønland Retningslinjer

Læs mere

Vejledende løsning til skriftlig prøve i International skatteret

Vejledende løsning til skriftlig prøve i International skatteret Aage Michelsen Professor Juridisk Institut Handelshøjskolen, Aarhus Universitet 21. maj 2008 Vejledende løsning til skriftlig prøve i International skatteret Vintereksamen 2007/2008 1. spørgsmål Hvorledes

Læs mere

MEDDELELSER FRA CPR-KONTORET Grønland

MEDDELELSER FRA CPR-KONTORET Grønland INDENRIGS- OG SUNDHEDSMINISTERIET Dato: 1. december 2006 Kontor: CPR-kontoret J. nr.: 2005-5130-10 Internordiske flytninger - Grønland MEDDELELSER FRA CPR-KONTORET Grønland Retningslinjer for registrering

Læs mere

Tillægsaftale til den dansk-grønlandske dobbeltbeskatningsaftale

Tillægsaftale til den dansk-grønlandske dobbeltbeskatningsaftale Tillægsaftale til den dansk-grønlandske dobbeltbeskatningsaftale Tillægsaftale til den mellem den danske regering og det grønlandske landsstyre indgåede aftale af 18. oktober 1979 til undgåelse af dobbeltbeskatning

Læs mere

Udbyttestrømme i koncernstrukturer med hybride selskaber

Udbyttestrømme i koncernstrukturer med hybride selskaber 676 313 Udbyttestrømme i koncernstrukturer med hybride selskaber Af lektor, ph.d. CBS og partner, Jakob Bundgaard, Deloitte og senior konsulent Morten Reinholdt Nielsen, Deloitte Med udgangspunkt i et

Læs mere

KILDESKATTELOVEN 26 A.

KILDESKATTELOVEN 26 A. KILDESKATTELOVEN 26 A. Skattemæssige afskrivninger på aktiver, der anvendes i en af en gift person drevet erhvervsvirksomhed, foretages af den pågældende, uanset om aktivet tilhører denne eller den med

Læs mere

L Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love (Harmonisering af selskabers aktie- og udbyttebeskatning

L Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love (Harmonisering af selskabers aktie- og udbyttebeskatning J.nr. 2009-511-0038 Dato: 15. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 202 - Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love (Harmonisering af selskabers aktie- og

Læs mere

OMTRYK. Lovforslag nr. L 17 Folketinget 2009-10 OMTRYK Omtrykt pga. manglende bilag. Fremsat den 7. oktober 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen)

OMTRYK. Lovforslag nr. L 17 Folketinget 2009-10 OMTRYK Omtrykt pga. manglende bilag. Fremsat den 7. oktober 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Lovforslag nr. L 17 Folketinget 2009-10 OMTRYK Omtrykt pga. manglende bilag Fremsat den 7. oktober 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om indgåelse af protokol om ændring af overenskomst

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 32 Folketinget 2010-11. Fremsat den 13. oktober 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) til

Forslag. Lovforslag nr. L 32 Folketinget 2010-11. Fremsat den 13. oktober 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) til Lovforslag nr. L 32 Folketinget 2010-11 Fremsat den 13. oktober 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ophævelse af lov om udbetaling af ydelser til militære invalider og

Læs mere

Lov om indgåelse af tillægsaftaler til den dansk-grønlandske dobbeltbeskatningsaftale

Lov om indgåelse af tillægsaftaler til den dansk-grønlandske dobbeltbeskatningsaftale LOV nr 1227 af 18/12/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 25. juni 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 11-0295976 Senere ændringer til forskriften LBK nr 1126 af 10/10/2014 Lov

Læs mere

Forslag. Til lovforslag nr. L 15 Folketinget Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 24. november til

Forslag. Til lovforslag nr. L 15 Folketinget Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 24. november til Til lovforslag nr. L 15 Folketinget 2009-10 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 24. november 2009 Forslag til Lov om indgåelse af protokoller om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem

Læs mere

Niels Winther-Sørensen Martin Poulsen

Niels Winther-Sørensen Martin Poulsen www.pwc.dk Justering af erhvervsbeskatning og tilpasning i forhold til EUretten m.v. Lovforslag (høringsudkast af 5. oktober 2015) Niels Winther-Sørensen Martin Poulsen ID: 10827557 Revision. Skat. Rådgivning.

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2010-11 L 84 Bilag 31 Offentligt J.nr. 2010-511-0045 Dato: 11. marts 2011 Til Folketinget - Skatteudvalget L 84 Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2004-411-0039 Den

Skatteministeriet J.nr. 2004-411-0039 Den Skatteudvalget L 98 - Bilag 11 O Skatteministeriet J.nr. 2004-411-0039 Den Til Folketingets Skatteudvalg Vedlagt følger ændringsforslag, som jeg ønsker at stille til 2. behandling af Forslag til lov om

Læs mere

17. december 2002. Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19

17. december 2002. Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 17. december 2002 Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 SKATTEFRI FRAFLYTNING TIL FRANKRIG Den bindende forhåndsbesked fra Ligningsrådet om at kunne flytte skattefrit til Frankrig afdækker et

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del Bilag 132 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del Bilag 132 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del Bilag 132 Offentligt OVERENSKOMST MELLEM KONGERIGET DANMARKS REGERING OG REPUBLIKKEN AZERBAIJANS REGERING TIL UNDGÅELSE AF DOBBELTBESKATNING OG FORHINDRING AF SKATTEUNDDRAGELSE

Læs mere

Lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og Østrig

Lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og Østrig LOV nr 86 af 20/02/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 20. december 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2007-611-0015 Senere ændringer til forskriften Ingen Lov om indgåelse

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 189 Offentligt

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 189 Offentligt Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 189 Offentligt Forslag til lov om ændring af forskellige skattelove (Diverse EUskattetilpasninger: Repræsentation, eksportmedarbejdere, velgørende foreninger m.v. samt

Læs mere

Tjenestemandspensionister i Frankrig

Tjenestemandspensionister i Frankrig - 1 Tjenestemandspensionister i Frankrig Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med en lovændring fra 3. marts 2011 kan danskere bosat i Frankrig opnå skattelempelser af visse indkomster fra Danmark.

Læs mere

2008/1 LSF 13 (Gældende) Udskriftsdato: 21. december Fremsat den 9. oktober 2008 af velfærdsministeren (Karen Jespersen) Forslag.

2008/1 LSF 13 (Gældende) Udskriftsdato: 21. december Fremsat den 9. oktober 2008 af velfærdsministeren (Karen Jespersen) Forslag. 2008/1 LSF 13 (Gældende) Udskriftsdato: 21. december 2016 Ministerium: Velfærdsministeriet Journalnummer: Velfærdsmin., j.nr. 2008-6386 Fremsat den 9. oktober 2008 af velfærdsministeren (Karen Jespersen)

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt J.nr. 2009-511-0038 Dato: 25. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 202 - Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag Lovforslag nr. L 156 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 28. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag (Skattefritagelse

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 213 Bilag 20 Offentligt J.nr. 2009-311-0033 Dato: 21. maj 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 213 - Forslag til Lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven og forskellige

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009

Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009 Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Bilag 98 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009 20. februar 2008 Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og arbejdsmarkedsbidragsloven (Skattefritagelse

Læs mere

PROTOKOL MELLEM REPUBLIKKEN ØSTRIG KONGERIGET DANMARK

PROTOKOL MELLEM REPUBLIKKEN ØSTRIG KONGERIGET DANMARK BGBl. III - Ausgegeben am 23. März 2010 - Nr. 27 1 von 7 PROTOKOL MELLEM REPUBLIKKEN ØSTRIG OG KONGERIGET DANMARK OG TILLÆGSPROTOKOL OM ÆNDRING AF OVERENSKOMSTEN VEDRØRENDE SKATTER AF INDKOMST OG FORMUE

Læs mere

GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Skatteudvalget 2011-12 SAU alm. del Bilag 87 Offentligt Notat J.nr. 2011-241-0029 12. december 2011 GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europa-Kommissionens forslag til Rådets direktiv

Læs mere

Samrådsspørgsmål L 125, A:

Samrådsspørgsmål L 125, A: Skatteudvalget L 125 - Bilag 53 Offentligt Side 1 af 12 Talepunkter til besvarelse af samrådsspørgsmål L 125, A, B, C vedrørende overgangsreglerne for Frankrig/Spanien i Skatteudvalget den 1. april 2009

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af kildeskatteloven

Forslag. Lov om ændring af kildeskatteloven Skatteudvalget 2010-11 L 81 Bilag 1 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2010-351-0035 Udkast Forslag til Lov om ændring af kildeskatteloven (Ændring af skatteordningen for udenlandske forskere og nøglemedarbejdere)

Læs mere

Medarbejderinvesteringsselskaber

Medarbejderinvesteringsselskaber - 1 Medarbejderinvesteringsselskaber Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I april 2014 blev regeringen sammen med V, DF, LA og K enige om at etablere en 3-årig forsøgsordning med de såkaldte

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik Lovforslag nr. L 106 Folketinget 2014-15 Fremsat den 13. januar 2015 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig genindførelse

Læs mere

7. august 2006 EM 2006/30. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

7. august 2006 EM 2006/30. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 7. august 2006 EM 2006/30 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Lovforslagets baggrund: Lovforslaget er en del af den fornødne lovgivning for at kunne gennemføre den omstrukturering

Læs mere

Aftale mellem Kongeriget Danmarks regering og Republikken Marshalløernes regering om oplysninger i skattesager

Aftale mellem Kongeriget Danmarks regering og Republikken Marshalløernes regering om oplysninger i skattesager Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 36 Offentligt (Oversættelse) Aftale mellem Kongeriget Danmarks regering og Republikken Marshalløernes regering om oplysninger i skattesager Kongeriget Danmarks

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. 2016/1 LSF 86 (Gældende) Udskriftsdato: 23. december 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/16832 Fremsat den

Læs mere

C 326/266 Den Europæiske Unions Tidende PROTOKOL (Nr. 7) VEDRØRENDE DEN EUROPÆISKE UNIONS PRIVILEGIER OG IMMUNITETER KAPITEL I.

C 326/266 Den Europæiske Unions Tidende PROTOKOL (Nr. 7) VEDRØRENDE DEN EUROPÆISKE UNIONS PRIVILEGIER OG IMMUNITETER KAPITEL I. C 326/266 Den Europæiske Unions Tidende 26.10.2012 PROTOKOL (Nr. 7) VEDRØRENDE DEN EUROPÆISKE UNIONS PRIVILEGIER OG IMMUNITETER DE HØJE KONTRAHERENDE PARTER, SOM TAGER I BETRAGTNING, at Den Europæiske

Læs mere

D O M. Afsagt den 18. april 2013 af Østre Landsrets 18. afdeling (landsdommerne Ulla Staal, M. Stassen og Lisbeth Adserballe (kst.)).

D O M. Afsagt den 18. april 2013 af Østre Landsrets 18. afdeling (landsdommerne Ulla Staal, M. Stassen og Lisbeth Adserballe (kst.)). D O M Afsagt den 18. april 2013 af Østre Landsrets 18. afdeling (landsdommerne Ulla Staal, M. Stassen og Lisbeth Adserballe (kst.)). 18. afd. nr. B-1505-12: A (advokat Poul Bostrup) mod Skatteministeriet

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. Fremsat den xx. april 2009 af velfærdsministeren (Karen Jespersen) Forslag til Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v.

Læs mere

Bekendtgørelse af Konkursskatteloven

Bekendtgørelse af Konkursskatteloven Bekendtgørelse af Konkursskatteloven Herved bekendtgøres konkursskatteloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 702 af 6. september 1999, med de ændringer, der følger af 2 i lov nr. 874 af 3. december 1999, 11

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 13-0172525

Skatteministeriet J. nr. 13-0172525 Skatteudvalget 2013-14 L 81 Bilag 1 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 13-0172525 Forslag til Lov om ændring af fusionsskatteloven, selskabsskatteloven, kildeskatteloven og aktieavancebeskatningsloven

Læs mere

Skatteudvalget L Bilag 34 Offentligt. Ændringsforslag uden for betænkningen til 2. behandlingen af

Skatteudvalget L Bilag 34 Offentligt. Ændringsforslag uden for betænkningen til 2. behandlingen af Skatteudvalget L 213 - Bilag 34 Offentligt Ændringsforslag uden for betænkningen til 2. behandlingen af Forslag til lov om ændring af selskabsskatteloven og forskellige andre skatteloven (CFC-beskatning

Læs mere

Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med de færøske myndigheders overtagelse af sager og sagsområder

Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med de færøske myndigheders overtagelse af sager og sagsområder 1 FINANSMINISTERIET PERSONALESTYRELSEN Udkast 4. maj 2005 Personalejuridisk Kontor J.nr. 03-204-42 Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med de færøske myndigheders overtagelse af sager

Læs mere

Fremsat den 18. november 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag. til

Fremsat den 18. november 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag. til Lovforslag nr. L 71 Folketinget 2009-10 Fremsat den 18. november 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet

Læs mere

Nye skatteregler for medarbejderaktier

Nye skatteregler for medarbejderaktier - 1 - Nye skatteregler for medarbejderaktier Som et led i Finanslovsaftalen for 2012 er der fastsat skærpede regler om beskatningen af medarbejderaktier. Stramningen omfatter både de generelle ordninger

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og lov om ændring af selskabsskatteloven, fusionsskatteloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og lov om ændring af selskabsskatteloven, fusionsskatteloven og forskellige andre love Lovforslag nr. L 55 Folketinget 2009-10 Fremsat den 4. november 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og lov om ændring af selskabsskatteloven,

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes ændringsforslag, som jeg ønsker at stille til 3. behandlingen af ovennævnte lovforslag.

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes ændringsforslag, som jeg ønsker at stille til 3. behandlingen af ovennævnte lovforslag. Skatteudvalget 2010-11 L 84 Bilag 36 Offentligt J.nr. 2010-511-0045 Dato: 25. marts 2011 Til Folketinget - Skatteudvalget L 84 Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven

Læs mere

Forslag. Lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og Ungarn. Til lovforslag nr. L 121 Folketinget

Forslag. Lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og Ungarn. Til lovforslag nr. L 121 Folketinget Til lovforslag nr. L 121 Folketinget 2011-12 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 24. maj 2012 Forslag til Lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og Ungarn 1. Bestemmelserne

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om valg til Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om valg til Folketinget Lovforslag nr. L 53 Folketinget 2009-10 Fremsat den 30. oktober 2009 af Thor Pedersen (V), Mogens Lykketoft (S), Søren Espersen (DF), Holger K. Nielsen (SF) og Helge Adam Møller (KF) Forslag til Lov om

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af personskatteloven

Forslag. Lov om ændring af personskatteloven Lovforslag nr. L 74 Folketinget 2009-10 Fremsat den 18. november 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af personskatteloven (Kompensation for kommunale skatteforhøjelser)

Læs mere

U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P

U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P UDLAND OG MP MP Pension Pensionskassen for magistre og psykologer Lyngbyvej 20 2100 København Ø Telefon +45 39 15 01 02 Fax 39 15 01 99 CVR-nr. 20 76 68 16 mp@mppension.dk www.mppension.dk Udland og MP

Læs mere

Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med de færøske myndigheders overtagelse af sager og sagsområder

Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med de færøske myndigheders overtagelse af sager og sagsområder 1 FINANSMINISTERIET PERSONALESTYRELSEN Udkast 31. marts 2005 Personalejuridisk Kontor J.nr. 03-204-42 Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med de færøske myndigheders overtagelse af sager

Læs mere

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED SELVANGIVELSEN 2006 United International Enterprises Limited United Plantations Berhad Til selskabernes aktionærer Videresendelse Hvis nærværende skrivelse er

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ansættelse og opkrævning m.v. af skat ved kulbrinteindvinding

Bekendtgørelse af lov om ansættelse og opkrævning m.v. af skat ved kulbrinteindvinding LBK nr 966 af 20/09/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 16. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2011-411-0048 Senere ændringer til forskriften LOV nr 513 af 07/06/2006

Læs mere

Forslag. Til lovforslag nr. L 14 Folketinget 2009-10. Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 19. november 2009. til

Forslag. Til lovforslag nr. L 14 Folketinget 2009-10. Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 19. november 2009. til Til lovforslag nr. L 14 Folketinget 2009-10 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 19. november 2009 Forslag til Lov om indgåelse af skatteaftaler mellem Danmark og henholdsvis Aruba, Bermuda, De

Læs mere

Fremsat den 7. oktober 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag. til

Fremsat den 7. oktober 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag. til Page 1 of 19 Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: +45 3337 5500 Mail: folketinget@ft.dk L 15 Forslag til lov om indgåelse af protokoller om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem

Læs mere

Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del Bilag 39 Offentligt

Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del Bilag 39 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del Bilag 39 Offentligt AFTALE MELLEM DE FORENEDE ARABISKE EMIRATERS OG KONGERIGET DANMARKS REGERING REGERING OM UDVEKSLING AF OPLYSNINGER I SKATTESAGER De Forenede Arabiske

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. november 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. november 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. november 2012 Sag 157/2012 (1. afdeling) PanEuropean (Colmar) ApS (advokat Jakob Krogsøe) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Kim Lundgaard Hansen)

Læs mere

Aftale mellem Kongeriget Danmark og Commonwealth of The Bahamas om oplysninger i skattesager. Artikel 1 Aftalens formål og anvendelsesområde

Aftale mellem Kongeriget Danmark og Commonwealth of The Bahamas om oplysninger i skattesager. Artikel 1 Aftalens formål og anvendelsesområde Skatteudvalget 2009-10 SAU alm. del Bilag 172 Offentligt (Oversættelse) Aftale mellem Kongeriget Danmark og Commonwealth of The Bahamas om oplysninger i skattesager I ønsket om at tilslutte sig bestræbelserne

Læs mere