Forslag. Lov om indgåelse af protokol om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Irland. Lovforslag nr. L 5 Folketinget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag. Lov om indgåelse af protokol om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Irland. Lovforslag nr. L 5 Folketinget 2014-15"

Transkript

1 Lovforslag nr. L 5 Folketinget Fremsat den 8. oktober 2014 af skatteministeren (Benny Engelbrecht) Forslag til Lov om indgåelse af protokol om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Irland 1. Bestemmelserne i protokol af 22. juli 2014 til ændring af overenskomsten mellem regeringen i Kongeriget Danmark og regeringen i Irland til undgåelse af dobbeltbeskatning og forhindring af skatteunddragelse for så vidt angår indkomstskatter, som blev undertegnet i Dublin den 26. marts 1993, jf. bilag 1, gælder her i landet. 2. Loven træder i kraft på det tidspunkt, hvorfra protokollen nævnt i 1 ifølge artikel II, stk. 2, træder i kraft. Skatteministeren bekendtgør tidspunktet for lovens ikrafttræden. Skattemin., j.nr AN011758

2 2 Bilag 1 PROTOKOL TIL ÆNDRING AF OVERENSKOMSTEN MELLEM REGERINGEN I IRLAND OG REGERINGEN I KONGERIGET DANMARK TIL UNDGÅELSE AF DOBBELTBESKATNING OG FORHINDRING AF SKATTEUNDDRAGELSE FOR SÅ VIDT ANGÅR INDKOMSTSKATTER, SOM BLEV UNDERTEGNET I DUBLIN DEN 26. MARTS 1993 Regeringen i Irland og regeringen i Kongeriget Danmark Som ønsker at indgå en protokol til ændring af overenskomsten mellem regeringen i Irland og regeringen i Kongeriget Danmark til undgåelse af dobbeltbeskatning og forhindring af skatteunddragelse for så vidt angår indkomstskatter, som blev undertegnet i Dublin den 26. marts 1993 (herefter omtalt som»overenskomsten«), Er blevet enige om følgende: ARTIKEL I Overenskomstens artikel 23, stk. 1, litra c, (Metoder til ophævelse af dobbeltbeskatning) ophæves og erstattes af følgende:»(c) Hvor en person, der er hjemmehørende i Danmark, oppebærer indkomst, som ifølge bestemmelserne i denne overenskomst kun kan beskattes i Irland, kan Danmark medregne denne indkomst i beskatningsgrundlaget, men skal indrømme fradrag i indkomstskatten med den del af indkomstskatten, som svarer til den indkomst, der hidrører fra Irland.«. ARTIKEL II 1. Denne protokol skal ratificeres i overensstemmelse med proceduren herfor i Irland og i Kongeriget Danmark. De kontraherende stater skal skriftligt ad diplomatisk vej underrette hinanden, når deres respektive procedurer er opfyldt. 2. Protokollen skal træde i kraft på datoen for den sidste af de underretninger, der er nævnt i stykke 1. Bestemmelserne i denne protokol skal have virkning med hensyn til skatteår, der begynder den 1. januar eller senere i det kalenderår, der følger efter det år, hvor denne protokol træder i kraft. TIL BEKRÆFTELSE HERAF har de undertegnede, dertil behørigt befuldmægtigede, underskrevet denne protokol. UDFÆRDIGET i to eksemplarer i Dublin, den 22. juli 2014, på engelsk. For regeringen i Irland: Simon Harris For regeringen i Kongeriget Danmark: Niels Pultz

3 3 Bemærkninger til lovforslaget 1. Indledning Almindelige bemærkninger Lovforslaget har til formål at gennemføre en protokol til ændring af den dansk-irske dobbeltbeskatningsoverenskomst, når protokollens betingelser herfor er opfyldt. Protokollen træder i kraft, når begge lande har underrettet hinanden om, at de forfatningsmæssige betingelser for ikrafttræden er opfyldt. Med en vedtagelse af lovforslaget giver Folketinget i medfør af Grundlovens 19 samtykke til, at regeringen på Danmarks vegne tiltræder protokollen. Ændringen af dobbeltbeskatningsoverenskomsten vedrører beskatningen af vederlag for personligt arbejde i tjenesteforhold (lønindkomst), som en person, der er hjemmehørende i Danmark, modtager for arbejde i Irland, eller for arbejde om bord på et fly eller skib i international trafik for et irsk luftfartsselskab eller rederi, dvs. et foretagende, hvis virkelige ledelse har sit sæde i Irland. Med protokollen er Danmark og Irland blevet enige om at ændre den dansk-irske dobbeltbeskatningsoverenskomst, så Danmark fremover kan lempe efter den såkaldte credit-metode i de tilfælde, hvor personer, der er hjemmehørende i Danmark, modtager lønindkomst, som efter overenskomsten kan beskattes i Irland. Hermed bringes overenskomsten i overensstemmelse med, hvad der i mange år er aftalt i andre danske dobbeltbeskatningsoverenskomster, ligesom det opnås, at den samlede danske og irske beskatning af lønindkomst fra Irland i disse tilfælde altid mindst vil svare til dansk skatteniveau. Der er herved bl.a. taget et skridt i den rigtige retning i kampen mod social dumping i luftfarten. 2. Baggrund 2.1. Lovforslagets baggrund Den gældende overenskomst, som blev underskrevet i 1993, medfører, at Danmark, for så vidt angår lønindkomst, som efter overenskomsten kan beskattes i Irland, skal lempe efter den såkaldte eksemptions-metode med progressionsforbehold. Det betyder, at Danmark kan medregne den irske indkomst ved opgørelsen af den danske skattepligtige indkomst, men skal nedsætte den danske skat med den del, der forholdsmæssigt falder på den irske indkomst, uanset størrelsen af den irske skat. Indkomsten bliver således kun beskattet i Irland, men indgår i det danske beregningsgrundlag og får derved progressionsvirkning. Den gældende overenskomst medfører bl.a., at en person, der er hjemmehørende i Danmark og f.eks. arbejder om bord på et fly, der flyver i international trafik for et irsk luftfartselskab, kun kan beskattes i Irland af lønnen. Dette gælder uanset, om personen f.eks. har hjemmebase i en dansk lufthavn og derfor, foruden at være hjemmehørende i Danmark, også normalt påbegynder og afslutter en tjenesteperiode i en dansk lufthavn på samme måde som luftfartspersonale, der arbejder for danske luftfartselskaber. Denne forskelsbehandling af personer, der er hjemmehørende i Danmark, kan i et vist omfang tilskynde dansk hjemmehørende personer til at arbejde i Irland frem for i Danmark. Alternativt kan den lavere irske beskatning af lønnen f.eks. give irske luftfartsselskaber mulighed for at give dansk hjemmehørende luftfartspersonale en løn, der ligger under det sædvanlige danske lønniveau. Dette kan dels give irske luftfartselskaber en konkurrencefordel frem for danske luftfartselskaber i form af lavere lønomkostninger, og kan dels føre til social dumping. Luftfart er et internationalt erhverv, der er i hastig udvikling. Da den gældende dobbeltbeskatningsaftale med Irland blev indgået, var luftfarten primært kendetegnet af en lang række større nationale selskaber, der oftest varetog de fleste ydelser i forbindelse med flyvningen. Med liberaliseringen af luftfarten inden for EU er der opstået en ny type luftfartselskaber, der i stedet for at have trafikknudepunkter med komplekse faciliteter flyver mellem destinationer, som hurtigt kan ændres, hvis dette vurderes at være mere hensigtsmæssigt og rentabelt. Udviklingen går mod virtuelle selskaber, der har det samlede ansvar for de sikkerhedsmæssige og operationelle forhold, mens de køber de fleste andre ydelser fra andre virksomheder. Herudover går udviklingen mod transnationale selskaber, hvor et moderselskab med EU-licens og tilhørende Air Operating Certificate (AOC) i ét EUland opretter datterselskaber med EU-licens og AOC i andre medlemslande f.eks. for at få adgang til at benytte disse landes bilaterale luftfartsaftaler m.v. I tilknytning hertil er der udviklet nye ansættelses- og beskæftigelsesformer, som ikke var kendt for år tilbage. Dette har skabt nogle nye udfordringer for luftfartserhvervet, som er blevet behandlet i en redegørelse af 5. maj 2014 fra arbejdsgruppen om»social dumping«inden for luftfart nedsat af Rådet for Luftfart. I redegørelsen peger arbejdsgruppen bl.a. på, at den dansk-irske dobbeltbeskatningsoverenskomst understøtter social dumping, da den medfører, at det kun er Irland, som kan beskatte luftfartspersonale, der er hjemmehørende i Danmark og flyver i international trafik for et irsk luftfartselskab. Social dumping inden for luftfart anvendes i en bredere forstand end traditionelt og har mere karakter af regel-shopping, dvs. hvor luftfartsselskaber med EU-licens tilrettelægger ansættelseskonstruktioner, ansættelsesvilkår og selskabsopbygning i forhold til forskelle i medlemslandenes regler og derved på lovlig vis»shopper«mellem forskelle i medlemslandenes regler om bl.a. sociale ydelser og sundhedsydelser, arbejdsgiverafgifter, arbejdstagerrettigheder, lønog skatteforhold m.v., alt efter hvor det er økonomisk mest fordelagtigt for selskabet, hvilket bl.a. kan medføre risiko for dårligere arbejdsforhold, lavere løn og manglende arbejdsgiverbetalt social sikring for luftfartspersonalet.

4 4 Regeringen prioriterer bekæmpelsen af social dumping meget højt, ligesom det gennem mange år har været dansk politik ved indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster at lempe efter en såkaldt credit-metode i de tilfælde, hvor det efter overenskomsten er aftalt, at lønindkomsten kan beskattes i den anden stat. Credit-metoden medfører, at dobbeltbeskatningen undgås på den måde, at den beregnede danske skat nedsættes med det mindste af to beløb, enten den skat, der er betalt i det andet land, eller den del af den danske skat, der falder på indkomsten fra det andet land. Samme lempelsesmetode anvendes også i de interne danske lempelsesregler i ligningslovens 33. Fra dansk side har det således været vigtigt at få ændret den dansk-irske dobbeltbeskatningsoverenskomst, så luftfartspersonale, der er hjemmehørende i Danmark og flyver i international trafik, også beskattes i Danmark Baggrunden for dobbeltbeskatningsoverenskomsten og dens indhold En dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem to stater har som hovedformål at undgå international dobbeltbeskatning som følge af, at begge stater beskatter en person eller et selskab af den samme indkomst. Det sker typisk, når en person eller et selskab, der er hjemmehørende i den ene stat, modtager indkomst fra den anden stat. En person er typisk hjemmehørende i Danmark, hvis personen er fuldt skattepligtig her til landet, jf. kildeskattelovens 1, det vil bl.a. sige, hvis personen har bopæl her i landet. Hvis personen både er hjemmehørende i Irland og Danmark efter landenes interne regler, følger det af artikel 4 i den dansk-irske dobbeltbeskatningsoverenskomst, at spørgsmålet om, hvor personen er hjemmehørende, afgøres efter følgende regler i prioriteret orden: a) Personen er hjemmehørende i det land, hvor personen har fast bolig til rådighed, hvis der er fast bolig til rådighed i begge stater, skal personen anses for at være hjemmehørende i den stat, med hvilken personen har de stærkeste personlige og økonomiske forbindelser (midtpunkt for sine livsinteresser); b) hvis det ikke kan afgøres, i hvilken stat personen har midtpunkt for sine livsinteresser, eller hvis personen ikke har en fast bolig til sin rådighed i nogen af staterne, skal personen anses for at være hjemmehørende i den stat, i hvilken personen sædvanligvis har ophold; c) hvis personen sædvanligvis har ophold i begge stater, eller hvis personen ikke har sådant ophold i nogen af dem, skal personen anses for at være hjemmehørende i den stat, i hvilken personen er statsborger; d) hvis personen er statsborger i begge stater, eller hvis personen ikke er statsborger i nogen af dem, skal de kompetente myndigheder i Irland og Danmark afgøre spørgsmålet ved gensidig aftale. En person eller et selskab, der er hjemmehørende i Danmark, beskattes som hovedregel efter globalindkomstprincippet. Det betyder, at personen eller selskabet er skattepligtig af samtlige sine indkomster, hvad enten de hidrører her fra landet eller ikke. Det følger af statsskattelovens 4. Samtidig har Danmark regler om begrænset skattepligt for personer og selskaber, der ikke er omfattet af fuld skattepligt, men modtager indkomst fra kilder her i landet. Begrænset skattepligt medfører, at Danmark beskatter personer og selskaber, som er hjemmehørende i andre stater, af en række indkomsttyper, som de pågældende modtager her fra landet. Kildeskattelovens 2 og selskabsskattelovens 2 opregner de indkomsttyper, der er omfattet af begrænset skattepligt. Irland har tilsvarende regler om fuld skattepligt for personer og selskaber, der er hjemmehørende i Irland, og om begrænset skattepligt for personer og selskaber, der er hjemmehørende i andre stater, og som modtager indkomst fra kilder i Irland. Hvis en person, som er hjemmehørende i Danmark, modtager indkomst fra Irland, vil Irland beskatte denne indkomst, såfremt de irske regler om begrænset skattepligt er opfyldt. Irland har f.eks. med virkning fra 2011 indført begrænset skattepligt af lønindkomst for luftfartspersonale, der ikke er hjemmehørende i Irland, og som flyver i international trafik for et irsk luftfartsselskab. Modtageren vil også være skattepligtig af den pågældende indkomst i Danmark i overensstemmelse med de danske skatteregler (globalindkomstprincippet). Hvis der ikke var en dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem de to stater, ville begge stater beskatte fuldt ud efter deres interne regler, og der kunne dermed foreligge dobbeltbeskatning. Tilsvarende gælder for indkomst fra Danmark, som modtages, af en person, der er hjemmehørende i Irland. Dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Irland skal forhindre denne dobbeltbeskatning, og det formål kan kun opnås ved, at den ene eller den anden stat eller begge stater nedsætter den beskatning, som skulle ske efter den interne skattelovgivning, hvis der ikke var en overenskomst. Overenskomsten har derfor en række regler (artiklerne 6-22) vedrørende forskellige typer indkomst, som angiver, hvornår Danmark henholdsvis Irland kan beskatte indkomst, som en person eller et selskab, der er hjemmehørende i den ene stat (bopælsstaten), modtager fra den anden stat (kildestaten). For kildestaten er der tale om, at denne stat nedsætter eller helt frafalder den begrænsede skattepligt på indkomst, som oppebæres af en modtager i den anden stat. Den dansk-irske dobbeltbeskatningsoverenskomst medfører således, at Danmark alene kan gennemføre reglerne om begrænset skattepligt af indkomst, som personer og selskaber i Irland modtager fra Danmark, i det omfang beskatningen er i overensstemmelse med overenskomsten. Tilsvarende gælder for irsk beskatning af indkomst, som personer og selskaber i Danmark modtager fra Irland. For bopælsstaten kan der ligeledes være tale om begrænsninger i denne stats ret til at beskatte en person eller et selskab, der er hjemmehørende i denne stat, af indkomst fra den anden stat, ligesom bopælsstaten skal anvende den metode for lempelse af dobbeltbeskatning, som overenskomsten foreskriver.

5 5 Dobbeltbeskatningsoverenskomsten medfører ikke i sig selv, at der sker dansk beskatning. Overenskomsten kan medføre, at Danmark kan beskatte en indkomst, som betales til eller modtages fra Irland. Hvis der skal ske dansk beskatning af denne indkomst, skal der både være hjemmel hertil i intern dansk skattelovgivning og beskatningsret efter overenskomsten. Ud over bestemmelser om fordeling af beskatningsretten har overenskomsten en bestemmelse om, hvordan de to stater skal lempe for dobbeltbeskatning (artikel 23). Den såkaldte metode-bestemmelse angiver, hvordan en stat skal lempe for dobbeltbeskatning, når en person, der er hjemmehørende i denne stat (bopælsstat), modtager indkomst fra den anden stat (kildestaten), og kildestaten kan beskatte indkomsten efter de andre artikler i overenskomsten. Metodebestemmelsen er nødvendig, fordi overenskomsten ikke forhindrer bopælsstaten i at medregne den udenlandske indkomst ved beskatningen, selv om kildestaten har ret til at beskatte denne indkomst. Bopælsstaten lemper for dobbeltbeskatning efter enten credit-metoden eller eksemptions-metoden, jf. nedenfor afsnit 3. Det bemærkes, at der efter de interne danske lempelsesregler i ligningslovens 33 og 33 A er mulighed for at få lempelse for udenlandsk skat uanset, om der er en dobbeltbeskatningsoverenskomst med kildelandet eller ikke, hvis betingelserne for lempelse er opfyldt. Efter ligningslovens 33 nedsættes den danske skat med den skat, der er betalt i udlandet. Nedsættelsen kan dog ikke overstige den danske skat af den pågældende indkomst (credit-lempelse). Efter ligningslovens 33 A er der under visse betingelser mulighed for at få nedsat den danske skat med den forholdsmæssige del, der vedrører den udenlandske skat (eksemptions-lempelse). Lempelse efter ligningslovens 33 A forudsætter bl.a., at indkomsten er erhvervet ved personligt arbejde i tjenesteforhold, og personen opholder sig uden for riget i mindst 6 måneder, bortset fra ophold her i riget af en sammenlagt varighed på højst 42 dage inden for enhver 6-måneders-periode, når opholdene her i riget har karakter af nødvendigt arbejde med direkte forbindelse til udlandsopholdet eller ferie eller lignende. Luftfarspersonale med hjemmebase i Danmark opfylder således ikke betingelserne for lempelse efter ligningslovens 33 A. 3. Protokollen med Irland Efter metodebestemmelsen i den gældende dansk-irske dobbeltbeskatningsoverenskomst skal Danmark lempe efter den såkaldte eksemptions-metode med progressionsforbehold, når personer, der er hjemmehørende i Danmark, modtager lønindkomst fra Irland, som Irland kan beskatte, jf. artikel 23, stk. 1, litra c. Det betyder, at Danmark kan medregne den irske indkomst ved opgørelsen af den danske skattepligtige indkomst, men skal nedsætte den beregnede danske skat med den del, der forholdsmæssigt falder på den irske indkomst, uanset størrelsen af den eventuelle irske skat. Indkomsten bliver således kun beskattet i Irland, men indgår i det danske beregningsgrundlag og får derved progressionsvirkning. Efter artikel 15, stk. 1, kan Irland beskatte en person, der er hjemmehørende i Danmark af lønindkomst ved arbejde udført i Irland. Dette gælder dog ikke arbejde udført i Irland, hvor arbejdstageren opholder sig i Irland i en eller flere perioder, der tilsammen ikke overstiger 183 dage i det pågældende skatteår, og vederlaget ikke betales af eller for en arbejdsgiver, der er hjemmehørende i Irland, og vederlaget ikke udredes af et fast driftssted eller fast sted, som arbejdsgiveren har i Irland, og arbejdet ikke er arbejdsudleje. Hvis alle disse betingelser er opfyldt, følger det af overenskomsten, at vederlaget kun kan beskattes i Danmark, jf. artikel 15, stk. 2. Efter artikel 15, stk. 3, kan Irland herover beskatte en person, der er hjemmehørende i Danmark, af lønindkomst for arbejde, der udføres om bord på et skib eller fly i international trafik for et foretagende, hvis virkelige ledelse har sit sæde i Irland. Med protokollen ændres dobbeltbeskatningsoverenskomstens artikel 23, stk. 1, litra c, om den fremgangsmåde, som Danmark skal anvende, når en person, der er hjemmehørende i Danmark, modtager lønindkomst fra Irland, og Irland efter overenskomstens artikel 15 (personligt arbejde i tjenesteforhold) kan beskatte indkomsten. Ændringen medfører, at Danmark i denne situation fremover skal lempe efter den såkaldte credit-metode. Efter credit-metoden kan Danmark medregne indkomsten ved opgørelsen af den pågældendes skattepligtige indkomst, men skal nedsætte den danske skat med det mindste af følgende to beløb: Den skat af den irske indkomst, der er betalt i Irland, eller den del af den danske skat, der forholdsmæssigt falder på den irske indkomst. Samme lempelsesmetode anvendes i de interne danske regler, jf. ligningslovens 33. Protokollen medfører, at personer, der er hjemmehørende i Danmark og arbejder i Irland i over 183 dage i et skatteår, eller hvis indkomst udbetales af en irsk arbejdsgiver eller af et fast driftssted i Irland, fremover får beregnet dansk skat af lønnen på normal vis, som hvis de arbejdede i Danmark, med fradrag for en eventuel betalt irsk skat, dog højst den danske skat af indkomsten. Protokollen får tilsvarende betydning for personer, der er hjemmehørende i Danmark og arbejder om bord på et fly eller skib i international trafik for et foretagende, der har ledelsens virkelige sæde i Irland. Disse personer vil også fremover få beregnet dansk skat af lønnen med fradrag for en eventuel betalt irsk skat. Personer, der er hjemmehørende i Danmark, og som arbejder i Irland i højst 183 dage på et skatteår, og hvor vederlaget ikke betales af en irsk arbejdsgiver eller et irsk fast driftssted, og hvor der ikke foreligger arbejdsudleje, kan fortsat kun beskattes i Danmark. Det ændres ikke med protokollen. De nye selskabskonstruktioner og ansættelseskonstruktioner inden for luftfart har givet anledning til usikkerhed om,

6 6 hvilke regelsæt, der gælder i ansættelsesforholdet, herunder efter hvilket lands regler vederlaget beskattes. SKAT nedsatte sidste år projektet Globalisering 2013 Flypersonale, der undersøgte efterretteligheden hos flypersonale med dansk certifikat. Projektet har bl.a. vurderet tre typiske ansættelseskontrakter for piloter, der arbejder på fly i international trafik for et udenlandsk luftfartsselskab. Det er kontrakter, hvor piloten er ansat i et selskab, men er udlejet til et luftfartsselskab, der skal have udført flyvningen. Projektet har foretaget en vurdering af kontrakterne for at kunne vurdere, om den ansættelseskontrakt, som luftfartsselskabet har indgået med den enkelte pilot, kan anses for at være transparent. Sammenfattende var det vurderingen, at de forskellige ansættelsesmodeller for luftfartspersonale i international trafik som udgangspunkt ikke medfører en anden beskatning af medarbejderens lønindkomst end ved direkte ansættelse i luftfartsselskabet. De kontrakter, der er vurderet, har i alle tilfælde ført til, at luftfartsselskabet er blevet anset for at være den egentlige arbejdsgiver. De bindende svar, der er afgivet vedrørende beskatningen af piloter, der arbejder på fly i international trafik for udenlandske luftfartsselskaber med lignende ansættelseskontrakter, er nået til samme resultat. Det er på baggrund heraf vurderingen, at den nye protokol som udgangspunkt vil medføre, at Danmark vil kunne beskatte lønindkomsten for luftfartspersonale, der er hjemmehørende i Danmark og flyver i international trafik for et irsk luftfartselskab, uanset om luftfartspersonalet er direkte ansat i luftfartselskabet, er ansat i et vikarbureau, der udlejer personalet til luftfartsselskabet, eller luftfartspersonalet har oprettet enkeltmandsfirmaer og gennem et formidlings-/vikarbureau udlejes til luftfartsselskabet. 4. Økonomiske konsekvenser for det offentlige Protokollen til dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Irland medfører, at Danmark fremover kan beskatte en række personer, der tidligere kun blev beskattet efter de irske skatteregler. Således vil deres skattebetaling fremover tilfalde den danske stat, dog med credit for deres eventuelle irske skattebetaling. Det skønnes med stor usikkerhed, at protokollen vil medføre, at ca. 30 personer, der hovedsagelig arbejder om bord på fly i international trafik for et irsk luftfartselskab, fremover vil blive skattepligtige til Danmark. På denne baggrund skønnes protokollen med nogen usikkerhed at medføre et umiddelbart merprovenu på ca. 6 mio. kr., jf. tabel 1. Merprovenuet efter tilbageløb og adfærd skønnes ligeledes at udgøre 6 mio. kr. årligt. I provenuskønnet er forudsat, at credit-lempelsen udgør ¼ af skattebetalingen, og at de ca. 30 personer bibeholder deres nuværende bopæl og dermed fortsat vil være hjemmehørende i Danmark. Det er forudsat, at aftalen ikke påvirker den disponible indkomst for de ca. 30 personer, som fremover bliver skattepligtige til Danmark. Dermed udebliver de afledte effekter på moms og afgifter. Det skyldes, at de ca. 30 personer ved gældende regler må antages at blive nettoaflønnet svarende til lønnen efter skat for personer med tilsvarende kompetencer og erfaring. Dermed vil en ændring i beskatningsniveauet enten betyde øgede omkostninger for virksomhederne eller alternativ beskæftigelse i den øvrige del af branchen, hvorfor deres disponible indkomst i begge tilfælde vil være uændret. Det bemærkes, at de adfærdsmæssige konsekvenser kan være betydelige og i yderste konsekvens medføre, at lovændringen ikke medfører et merprovenu. Denne konsekvens kan f.eks. opstå, hvis de ca. 30 personer alle fraflytter landet og opgiver deres skattepligt til Danmark. På den anden side kan merprovenuet i beskedent omfang stige, hvis de ca. 30 personer ingen credit-lempelse har til modregning i den danske skattebetaling. For finansåret 2015 skønnes forslaget at medføre et merprovenu på ca. 6 mio. kr. Cirka halvdelen af provenuet skønnes at vedrøre kommunerne. Lovforslaget har ingen provenumæssige konsekvenser for regionerne. Tabel 1. Provenumæssige konsekvenser af protokollen til DBO en mellem Irland og Danmark Mio. kr. (2015-niveau) Varig virkning Årligt fra 2015 Finansårsvirkning 2015 Umiddelbart merprovenu Merprovenu efter tilbageløb Merprovenu efter tilbageløb og adfærd Administrative konsekvenser for det offentlige Det skønnes, at der vil være engangsomkostninger på kr. til systemtilretninger. 6. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet mv. Lovforslaget vil umiddelbart øge lønomkostningerne for de virksomheder, der kompenserer deres ansatte for forskellen mellem skattebetalingen i Danmark og Irland. Det er imidlertid ikke statistisk grundlag for at skønne over omfanget af virksomheder, der kompenserer deres ansatte for den øgede skattebetaling. Lovforslaget har ikke administrative konsekvenser for erhvervslivet. 7. Administrative konsekvenser for borgerne Lovforslaget har ikke administrative konsekvenser for borgerne.

7 7 8. Miljømæssige konsekvenser Lovforslaget har ikke miljømæssige konsekvenser. 9. Forholdet til EU-retten Lovforslaget indeholder ikke EU-retlige aspekter. 10. Hørte myndigheder og organisationer m.v. Et udkast til lovforslag er ikke forinden fremsættelsen sendt i høring, da der er tale om godkendelse af en allerede underskrevet protokol til en dobbeltbeskatningsoverenskomst. 11. Sammenfattende skema Samlet vurdering af konsekvenser af lovforslaget Økonomiske konsekvenser for stat, kommuner og regioner Administrative konsekvenser for stat, kommuner og regioner Positive konsekvenser/ Negative konsekvenser/ mindre udgifter merudgifter Protokollen skønnes at medføre et merprovenu efter tilbageløb og adfærd på ca. 6 mio. kr. årligt fra Heraf vedrører ca. halvdelen de kommunale indkomstskatter. Økonomiske konsekvenser for erhvervsliverer I det omfang virksomhederne kompense- deres ansatte for forskellen mellem skattebetalingen i Danmark og Irland vil deres lønomkostninger stige. Administrative konsekvenser for erhvervslivet Miljømæssige konsekvenser Administrative konsekvenser for borgerne Forholdet til EU-retten Lovforslaget indeholder ikke EU-retlige aspekter. Det skønnes, at der vil være engangsomkostninger på kr. til systemtilretninger Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser Til 1 Det foreslås, at bestemmelserne i protokollen til ændring af den dansk-irske dobbeltbeskatningsoverenskomst skal gælde her i landet, når betingelserne herfor er opfyldt. Protokollen er optaget som bilag 1 til den foreslåede lov, og dens bestemmelser gennemgås nedenfor. Med en vedtagelse af lovforslaget giver Folketinget i medfør af Grundlovens 19 samtykke til, at regeringen på Danmarks vegne tiltræder protokollen. Betingelserne for protokollens ikrafttræden er opfyldt den dag, hvor begge lande har underrettet hinanden om, at de forfatningsmæssige betingelser for protokollens ikrafttræden er opfyldt, jf. protokollens artikel II. Efter statsskattelovens 4 er en person, der er hjemmehørende i Danmark, skattepligtig af samtlige sine indkomster, hvad enten de hidrører her fra landet eller ikke (globalindkomstprincippet). Hvis udenlandsk indkomst hidrører fra et land, som har en dobbeltbeskatningsoverenskomst med Danmark, afhænger det af overenskomstens regler, om Danmark kan gennemføre beskatningen. En person, der er hjemmehørende her i landet, er således skattepligtig af lønindkomst fra Irland på samme måde, som hvis lønindkomsten var modtaget fra kilder her i landet, men det afhænger af den dansk-irske dobbeltbeskatningsoverenskomst, om og i givet fald i hvilket omfang beskatningen kan gennemføres. Bestemmelserne i den dansk-irske dobbeltbeskatningsoverenskomsts artikel 15 (personligt arbejde i tjenesteforhold) kan i sammenhæng med metodebestemmelsen i overenskomstens artikel 23 (ophævelse af dobbeltbeskatning) medføre en begrænsning af Danmarks ret til efter interne regler at beskatte den pågældende person af den irske lønindkomst. Ifølge metodebestemmelsen i den dansk-irske dobbeltbeskatningsoverenskomsts artikel 23 nedsættes den danske skat enten efter credit-metoden eller eksemptionsmetoden. Lempelsesmetoden for Danmarks vedkommende er som hovedregel credit-metoden, for så vidt angår en person hjemmehørende i Danmark med indkomst fra Irland, som efter overenskomsten kan beskattes i Irland, jf. artikel 23,

8 8 stk. 1, litra a. Efter bestemmelsen kan Danmark medregne den irske indkomst ved opgørelsen af den pågældende persons skattepligtige indkomst, men skal nedsætte den danske skat af indkomsten med den betalte irske skat. Nedsættelsen kan dog ikke være større end den danske skat af den pågældende indkomst. Hvis en person, som er hjemmehørende i Danmark, har indkomst fra Irland, og denne indkomst efter overenskomsten kun kan beskattes i Irland, eller kan beskattes i Irland efter artikel 15 (personligt arbejde i tjenesteforhold), skal Danmark efter gældende regler lempe for dobbeltbeskatning efter metoden eksemption med progressionsforbehold, jf. artikel 23, stk. 1, litra c. Efter bestemmelsen kan Danmark medregne den irske indkomst ved opgørelsen af den pågældende persons danske skattepligtige indkomst, men Danmark skal nedsætte den beregnede danske skat med den forholdsmæssige del, der vedrører den irske indkomst, uanset størrelsen af eventuel irsk skat. Dobbeltbeskatningslempelsen er altså ikke begrænset til det beløb, der er betalt i irsk skat af indkomsten. Protokollens artikel I ændrer artikel 23, stk. 1, litra c, i den dansk-irske dobbeltbeskatningsoverenskomst om eksemptions-lempelse. Fremover omfatter bestemmelsen kun den situation, hvor en person, der er hjemmehørende i Danmark, oppebærer indkomst, som ifølge overenskomsten kun kan beskattes i Irland. Bestemmelsen omfatter således ikke længere indkomst, som ifølge overenskomstens artikel 15 (personligt arbejde i tjenesteforhold) kan beskattes i Irland, hvilket medfører, at Danmark for disse tilfælde fremover skal lempe efter hovedreglen i artikel 23, stk. 1, litra a, om credit-lempelse. Protokollen medfører for det første, at Danmark fremover kan beskatte personer, der er hjemmehørende i Danmark og arbejder i Irland, af deres lønindkomst. Efter den gældende overenskomst kan Danmark kun beskatte personer, der er hjemmehørende i Danmark og arbejder i Irland i op til 183 dage på et år, og hvor lønnen ikke udbetales af en irsk arbejdsgiver eller et fast driftssted i Irland, og der ikke foreligger arbejdsudleje. For det andet medfører protokollen, at Danmark kan beskatte personer, der er hjemmehørende i Danmark og arbejder om bord på fly eller skib i international trafik for et irsk luftfartselskab eller rederi. Efter den gældende dobbeltbeskatningsoverenskomst kan Danmark ikke beskatte disse personers lønindkomst. Ifølge protokollen skal Danmark i disse situationer lempe for dobbeltbeskatning efter credit-metoden, hvilket medfører, at den danske skat af lønindkomsten nedsættes med en eventuel betalt irsk skat, dog højst den danske skat af indkomsten. Protokollens artikel II er protokollens ikrafttrædelsesbestemmelse. Ifølge bestemmelsen skal de to lande underrette hinanden, når de forfatningsmæssige betingelser for protokollens ikrafttræden er opfyldt. Protokollen træder i kraft på datoen for den sidste af disse underretninger, og den skal have virkning med hensyn til skatteår, der begynder den 1. januar eller senere i det kalenderår, der følger efter det år, hvor protokollen trådte i kraft. Til 2 Efter lovforslagets 2 træder loven i kraft på det tidspunkt, hvorfra den dansk-irske protokol træder i kraft. Efter protokollens artikel II træder protokollen i kraft den dag, hvor begge lande har givet hinanden underretning om, at de forfatningsmæssige fremgangsmåder, som er påkrævet efter landets lovgivning, er gennemført. Skatteministeren bekendtgør tidspunktet for lovens ikrafttræden. Der vil også blive offentliggjort en bekendtgørelse af protokollen med gengivelse af den engelske originale tekst og en oversættelse af den engelske originale tekst til dansk.

Forslag. Lov om indgåelse af protokol om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Irland

Forslag. Lov om indgåelse af protokol om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Irland 2014/1 LSF 5 (Gældende) Udskriftsdato: 2. marts 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 14-0216196 Fremsat den 8. oktober 2014 af skatteministeren (Benny Engelbrecht) Forslag

Læs mere

Forslag. Lov om indgåelse af aftale om ændring af dansk-færøsk protokol til den nordiske dobbeltbeskatningsoverenskomst

Forslag. Lov om indgåelse af aftale om ændring af dansk-færøsk protokol til den nordiske dobbeltbeskatningsoverenskomst 2014/1 LSF 75 (Gældende) Udskriftsdato: 25. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 12-0188011 Fremsat den 19. november 2014 af skatteministeren (Benny Engelbrecht)

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 6 Folketinget Fremsat den 8. oktober 2014 af skatteministeren (Benny Engelbrecht) til

Forslag. Lovforslag nr. L 6 Folketinget Fremsat den 8. oktober 2014 af skatteministeren (Benny Engelbrecht) til Lovforslag nr. L 6 Folketinget 2014-15 Fremsat den 8. oktober 2014 af skatteministeren (Benny Engelbrecht) Forslag til Lov om ændring af lov om indgåelse af protokoller om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomster

Læs mere

Udskrift af L 218: Forslag til lov om ændring af lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem de

Udskrift af L 218: Forslag til lov om ændring af lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem de L 218: Forslag til lov om ændring af lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem de nordiske lande. (Lempelse af dobbeltbeskatning for danske søfolk på skibe indregistreret i Finland, Island,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2008-09 Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster

Læs mere

Forslag. Lov om indgåelse af protokol om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Polen. Lovforslag nr. L 111 Folketinget 2009-10

Forslag. Lov om indgåelse af protokol om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Polen. Lovforslag nr. L 111 Folketinget 2009-10 Lovforslag nr. L 111 Folketinget 2009-10 Fremsat den 27. januar 2010 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om indgåelse af protokol om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem

Læs mere

2008/1 LSF 125 (Gældende) Udskriftsdato: 1. september Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag.

2008/1 LSF 125 (Gældende) Udskriftsdato: 1. september Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag. 2008/1 LSF 125 (Gældende) Udskriftsdato: 1. september 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2009-611-0043 Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen)

Læs mere

Folketingets Skatteudvalg. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 54 af 10. november 2005. /Ivar Nordland

Folketingets Skatteudvalg. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 54 af 10. november 2005. /Ivar Nordland Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 54 Offentligt J.nr. 2005-418-0272 Dato: Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 54 af 10. november 2005. (Alm. del). Kristian Jensen

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem Danmark og henholdsvis Frankrig og Spanien

Forslag. Lov om ændring af lov om opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem Danmark og henholdsvis Frankrig og Spanien Lovforslag nr. L 122 Folketinget 2010-11 Fremsat den 26. januar 2011 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag til Lov om ændring af lov om opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af kildeskatteloven (Nedsættelse af vederlagskravet i skatteordningen for udenlandske forskere og nøglemedarbejdere)

Forslag til Lov om ændring af kildeskatteloven (Nedsættelse af vederlagskravet i skatteordningen for udenlandske forskere og nøglemedarbejdere) Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del Bilag 248 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 14-3331457 Udkast Forslag til Lov om ændring af kildeskatteloven (Nedsættelse af vederlagskravet i skatteordningen for udenlandske

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af kildeskatteloven

Forslag. Lov om ændring af kildeskatteloven Lovforslag nr. L 63 Folketinget 2014-15 Fremsat den 12. november 2014 af skatteministeren (Benny Engelbrecht) Forslag til Lov om ændring af kildeskatteloven (Nedsættelse af vederlagskravet i skatteordningen

Læs mere

Lov om indgåelse af tillægsaftale til den dansk-grønlandske dobbeltbeskatningsaftale

Lov om indgåelse af tillægsaftale til den dansk-grønlandske dobbeltbeskatningsaftale LOV nr 1332 af 19/12/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 19. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2008-611-0028 Senere ændringer til forskriften LOV nr 1227 af 18/12/2012

Læs mere

REVIFAXEN NYHEDSBREV OM SKATTER OG AFGIFTER Nummer 1345 af 9/

REVIFAXEN NYHEDSBREV OM SKATTER OG AFGIFTER Nummer 1345 af 9/ REVIFAXEN NYHEDSBREV OM SKATTER OG AFGIFTER Nummer 1345 af 9/10 2018 Skattelovforslag - ratificering af ændringer mv. af dobbeltbeskatningsoverenskomster Skatteministeren har fremsat lovforslag om ændring

Læs mere

Forslag. Lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem Danmark og henholdsvis Frankrig og Spanien

Forslag. Lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem Danmark og henholdsvis Frankrig og Spanien 2007/2 LSF 13 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2007-611-0004 Fremsat den 28. november 2007 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven Lovforslag nr. L 78 Folketinget 2010-11 Fremsat den 17. november 2010 af Skatteministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag til Lov om ændring af ligningsloven (Ægtefællerabat for multimediebeskatningen) 1

Læs mere

Skatteministeriet J.nr Den

Skatteministeriet J.nr Den Skatteudvalget L 148 - Bilag 4 O Skatteministeriet J.nr. 2004-311-0070 Den Til Folketingets Skatteudvalg L 148 - Forslag til Lov om ændring af forskellige skattelove (Forenkling af reglerne om begrænset

Læs mere

O:\Skatteministeriet\Lovforslag\572149\Dokumenter\572149.fm 07-10-08 14:34 k03 bpe. Fremsat den 8. oktober 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen)

O:\Skatteministeriet\Lovforslag\572149\Dokumenter\572149.fm 07-10-08 14:34 k03 bpe. Fremsat den 8. oktober 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Lovforslag nr. L 18 Folketinget 2008-09 Fremsat den 8. oktober 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om indgåelse af protokol om ændring af overenskomst mellem de nordiske lande til

Læs mere

Forslag. Lov om indgåelse af protokol om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem de nordiske lande. Lovforslag nr. L 34 Folketinget

Forslag. Lov om indgåelse af protokol om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem de nordiske lande. Lovforslag nr. L 34 Folketinget Lovforslag nr. L 34 Folketinget 2018-19 Fremsat den 3. oktober 2018 af skatteministeren (Karsten Lauritzen) Forslag til Lov om indgåelse af protokol om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem

Læs mere

Notat. Beslutningsforslag om sociale og arbejdsmæssige klausuler i Aarhus Kommune

Notat. Beslutningsforslag om sociale og arbejdsmæssige klausuler i Aarhus Kommune Notat Emne: Besvarelse af spørgsmål stillet på byrådsmødet d. 8. maj 2013 Til: Magistraten Den 30. september 2013 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Beslutningsforslag om sociale og arbejdsmæssige klausuler

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af personskatteloven

Forslag. Lov om ændring af personskatteloven Lovforslag nr. L 74 Folketinget 2009-10 Fremsat den 18. november 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af personskatteloven (Kompensation for kommunale skatteforhøjelser)

Læs mere

Forslag. Lov om indgåelse af protokol om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Indien. Lovforslag nr. L 7 Folketinget

Forslag. Lov om indgåelse af protokol om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Indien. Lovforslag nr. L 7 Folketinget Lovforslag nr. L 7 Folketinget 2014-15 Fremsat den 8. oktober 2014 af skatteministeren (Benny Engelbrecht) Forslag til Lov om indgåelse af protokol om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. L 13 Forslag til lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster

Folketinget - Skatteudvalget. L 13 Forslag til lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster Skatteudvalget (2. samling) L 13 - Bilag 65 Offentligt J.nr. 2007-611-0004 Dato: 8. januar 2008 Til Folketinget - Skatteudvalget L 13 Forslag til lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2002-611-0016 Den

Skatteministeriet J.nr. 2002-611-0016 Den Skatteministeriet J.nr. 2002-611-0016 Den Til Folketingets Skatteudvalg L Fejl! Intet bogmærkenavn opgivet.2626 26- forslag til lov om indgåelse af protokol til ændring af den dansk-malaysiske dobbeltbeskatningsoverenskomst..

Læs mere

Forslag. Lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og Ungarn. Lovforslag nr. L 121 Folketinget 2011-12

Forslag. Lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og Ungarn. Lovforslag nr. L 121 Folketinget 2011-12 Lovforslag nr. L 121 Folketinget 2011-12 Fremsat den 28. marts 2012 af skatteministeren (Thor Möger Pedersen) Forslag til Lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og Ungarn 1.

Læs mere

Skatteministeriet J.nr Den

Skatteministeriet J.nr Den Skatteudvalget (2. samling) L 94 - Svar på Spørgsmål 7 Offentligt Skatteministeriet J.nr. 2004-711-0041 Den Til Folketingets Skatteudvalg L 94 - Forslag til Lov om beskatning af søfolk. Hermed fremsendes

Læs mere

Lov om ophævelse af fedtafgiftsloven og om ændring af lov om afgift af elektricitet, ligningsloven, personskatteloven med flere love

Lov om ophævelse af fedtafgiftsloven og om ændring af lov om afgift af elektricitet, ligningsloven, personskatteloven med flere love LOV nr 1395 af 23/12/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 29. september 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 12-0227905 Senere ændringer til forskriften LBK nr 382 af 08/04/2013

Læs mere

Fremsat den 7. oktober 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag. til

Fremsat den 7. oktober 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag. til Page 1 of 17 Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: +45 3337 5500 Mail: folketinget@ft.dk L 17 Forslag til lov om indgåelse af protokol om ændring af overenskomst mellem Danmark og Schweiz

Læs mere

Forslag. Lov om indgåelse af tillægsaftaler til den dansk-grønlandske dobbeltbeskatningsaftale

Forslag. Lov om indgåelse af tillægsaftaler til den dansk-grønlandske dobbeltbeskatningsaftale Lovforslag nr. L 64 Folketinget 2012-13 Fremsat den 14. november 2012 af skatteministeren Holger K. Nielsen Forslag til Lov om indgåelse af tillægsaftaler til den dansk-grønlandske dobbeltbeskatningsaftale

Læs mere

Forslag. Lov om dobbeltbeskatningsaftale mellem Danmark og Cypern

Forslag. Lov om dobbeltbeskatningsaftale mellem Danmark og Cypern Lovforslag nr. L 131 Folketinget 2010-11 Fremsat den 9. februar 2011 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag til Lov om dobbeltbeskatningsaftale mellem Danmark og Cypern 1. Bestemmelserne i aftale

Læs mere

Vejledende løsning til skriftlig prøve i International skatteret

Vejledende løsning til skriftlig prøve i International skatteret Aage Michelsen Professor Juridisk Institut Handelshøjskolen, Aarhus Universitet 21. maj 2008 Vejledende løsning til skriftlig prøve i International skatteret Vintereksamen 2007/2008 1. spørgsmål Hvorledes

Læs mere

Hermed sendes i 5 eksemplarer bemærkninger til henvendelser af 5., 7., 8. og 14. december 2007 fra Klaus Vilner. (L 13 bilag 29, 33, 36 og 39)

Hermed sendes i 5 eksemplarer bemærkninger til henvendelser af 5., 7., 8. og 14. december 2007 fra Klaus Vilner. (L 13 bilag 29, 33, 36 og 39) J.nr. 2007-611-0004 Dato: 20. december 2007 Til Folketinget - Skatteudvalget L 13- Forslag til Lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem Danmark og henholdsvis Frankrig

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og kildeskatteloven

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og kildeskatteloven Skatteministeriet J. nr. 2012-311-0085 Udkast 29. juni 2012 Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og kildeskatteloven (Nedsættelse af loftet over rejsefradrag, beskatning ved arbejdsudleje, øget

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af kildeskatteloven

Forslag. Lov om ændring af kildeskatteloven Skatteudvalget 2010-11 L 81 Bilag 1 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2010-351-0035 Udkast Forslag til Lov om ændring af kildeskatteloven (Ændring af skatteordningen for udenlandske forskere og nøglemedarbejdere)

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 14-3357630 Udkast 7. oktober 2014

Skatteministeriet J. nr. 14-3357630 Udkast 7. oktober 2014 Skatteministeriet J. nr. 14-3357630 Udkast 7. oktober 2014 Forslag til Lov om ændring af lov om ændring af lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag og lov om en børne- og ungeydelse

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM B3026004 - CSO/LCH UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM Afsagt den 21. marts 2018 af Østre Landsrets 20. afdeling (landsdommerne Peter Thønnings. Kåre Mønsted og Jesper Jarnit (kst.)). 20.afd. nr. B-3026-16:

Læs mere

Forslag. Lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsaftale mellem Danmark og Georgien. Fremsat den 12. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) til

Forslag. Lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsaftale mellem Danmark og Georgien. Fremsat den 12. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) til 2007/2 LSF 114 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2007-611-0006 Fremsat den 12. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag

Læs mere

Forslag. Lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsaftale mellem Danmark og Georgien

Forslag. Lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsaftale mellem Danmark og Georgien Lovforslag nr. L 114 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 12. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsaftale mellem Danmark og Georgien

Læs mere

Temanummer om skat Arbejds- og ansættelsesret

Temanummer om skat Arbejds- og ansættelsesret 1 Skattereformen ændringer af betydning for arbejdsgivere og lønmodtagere 2 Dom fra Østre Landsret udelukker fradragsret for bonus og fratrædelsesgodtgørelser, da der ikke var tale om en driftsomkostning

Læs mere

Vejledende løsning International skatteret omeksamen sommeren 2008

Vejledende løsning International skatteret omeksamen sommeren 2008 Aage Michelsen Professor Erhvervsjuridisk Institut Handelshøjskolen, Aarhus Universitet 23. maj 2009 Vejledende løsning International skatteret omeksamen sommeren 2008 1) Vil arbejderne hjemmehørende i

Læs mere

P R O T O K O L. Overenskomstens artikel 10 (Udbytter) ophæves og erstattes af følgende artikel: Artikel 10 Udbytte

P R O T O K O L. Overenskomstens artikel 10 (Udbytter) ophæves og erstattes af følgende artikel: Artikel 10 Udbytte P R O T O K O L MELLEM DET SCHWEIZISKE FORBUND OG KONGERIGET DANMARK TIL ÆNDRING AF OVERENSKOMSTEN TIL UNDGÅELSE AF DOBBELTBESKATNING VEDRØRENDE SKATTER AF INDKOMST OG FORMUE, UNDERSKREVET I BERN DEN 23.

Læs mere

Skat ved udstationering og indstationering. Side 1

Skat ved udstationering og indstationering. Side 1 Skat ved udstationering og indstationering Side 1 Ansættelsesretten regulerer forholdet mellem arbejdsgiveren og arbejdstageren. Skatteretten regulerer forholdet mellem person og skattemyndighed. Regelsættene

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes ændringsforslag, som jeg ønsker at stille til 3. behandlingen af ovennævnte lovforslag.

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes ændringsforslag, som jeg ønsker at stille til 3. behandlingen af ovennævnte lovforslag. Skatteudvalget 2010-11 L 84 Bilag 36 Offentligt J.nr. 2010-511-0045 Dato: 25. marts 2011 Til Folketinget - Skatteudvalget L 84 Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. august 2017

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. august 2017 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. august 2017 Sag 273/2016 (1. afdeling) FGNT af 30.10.2012 ApS og FG af 30.10.2012 A/S (advokat Eigil Lego Andersen for begge) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af skattekontrolloven, aktieavancebeskatningsloven og ligningsloven. Skatteministeriet J. nr. 2010-711-0052 Udkast (1) til

Forslag. Lov om ændring af skattekontrolloven, aktieavancebeskatningsloven og ligningsloven. Skatteministeriet J. nr. 2010-711-0052 Udkast (1) til Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 275 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2010-711-0052 Udkast (1) Forslag til Lov om ændring af skattekontrolloven, aktieavancebeskatningsloven og ligningsloven

Læs mere

Lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og Ghana

Lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og Ghana LOV nr 1471 af 19/12/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 9. december 2015 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 10-0214295 Senere ændringer til forskriften Ingen Lov om indgåelse af

Læs mere

Forslag. Lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og Azerbaijan. Lovforslag nr. L 63 Folketinget

Forslag. Lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og Azerbaijan. Lovforslag nr. L 63 Folketinget Lovforslag nr. L 63 Folketinget 2017-18 Fremsat den 11. oktober 2017 af skatteministeren (Karsten Lauritzen) Forslag til Lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og Azerbaijan

Læs mere

Skattefrie godtgørelser og fleksible lønpakker hvad kan lade sig gøre?

Skattefrie godtgørelser og fleksible lønpakker hvad kan lade sig gøre? Skattefrie godtgørelser og fleksible lønpakker hvad kan lade sig gøre? Danmarks Skatteadvokater Grænseområdet mellem ansættelsesret og skatteret den 27. og 28. november 2012 v/advokat David Munch davidmunch.dk,

Læs mere

Tjenestemandspensionister i Frankrig

Tjenestemandspensionister i Frankrig - 1 Tjenestemandspensionister i Frankrig Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med en lovændring fra 3. marts 2011 kan danskere bosat i Frankrig opnå skattelempelser af visse indkomster fra Danmark.

Læs mere

O V E R E N S K O M S T MELLEM REPUBLIKKEN ØSTRIG OG KONGERIGET DANMARK VEDRØRENDE SKATTER AF INDKOMST OG FORMUE

O V E R E N S K O M S T MELLEM REPUBLIKKEN ØSTRIG OG KONGERIGET DANMARK VEDRØRENDE SKATTER AF INDKOMST OG FORMUE O V E R E N S K O M S T MELLEM REPUBLIKKEN ØSTRIG OG KONGERIGET DANMARK VEDRØRENDE SKATTER AF INDKOMST OG FORMUE Republikken Østrig og Kongeriget Danmark, der ønsker at afslutte en overenskomst vedrørende

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009

Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009 Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Bilag 98 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009 20. februar 2008 Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og arbejdsmarkedsbidragsloven (Skattefritagelse

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. november 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. november 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. november 2012 Sag 157/2012 (1. afdeling) PanEuropean (Colmar) ApS (advokat Jakob Krogsøe) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Kim Lundgaard Hansen)

Læs mere

Forslag til lov om ændring af lov for Færøerne om udlændinges adgang til opholdstilladelse. med henblik på visse former for beskæftigelse foretages

Forslag til lov om ændring af lov for Færøerne om udlændinges adgang til opholdstilladelse. med henblik på visse former for beskæftigelse foretages Udlændingeafdelingen Kontor: Udlændingekontoret Sagsbeh: Kristoffer Aagren Sagsnr.: 2014-966-0039 Dok.: 1088469 U D K A S T Forslag til lov om ændring af lov for Færøerne om udlændinges adgang til opholdstilladelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af kildeskatteloven

Forslag. Lov om ændring af kildeskatteloven Lovforslag nr. L 81 Folketinget 2010-11 Fremsat den 17. november 2010 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag til Lov om ændring af kildeskatteloven (Ændring af skatteordningen for udenlandske

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om midlertidig udskydelse af betalingsfristerne for indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag samt moms

Forslag. Lov om ændring af lov om midlertidig udskydelse af betalingsfristerne for indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag samt moms Lovforslag nr. L 75 Folketinget 2009-10 Fremsat den 18. november 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om midlertidig udskydelse af betalingsfristerne for indeholdt

Læs mere

Forslag. Lov om ophævelse af lov om hjemmeservice og ændring af ligningsloven. Lovforslag nr. L 63 Folketinget

Forslag. Lov om ophævelse af lov om hjemmeservice og ændring af ligningsloven. Lovforslag nr. L 63 Folketinget Lovforslag nr. L 63 Folketinget 2012-13 Fremsat den 14. november 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Annette Vilhelmsen) Forslag til Lov om ophævelse af lov om hjemmeservice og ændring af ligningsloven

Læs mere

Forslag. Lov om indgåelse af skatteaftaler mellem Danmark og Isle of Man

Forslag. Lov om indgåelse af skatteaftaler mellem Danmark og Isle of Man Lovforslag nr. L 115 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 12. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om indgåelse af skatteaftaler mellem Danmark og Isle of Man 1. Aftale

Læs mere

Notat til Folketingets Europaudvalg. afgivelse af indlæg i EU-Domstolens sag C-342/10. Kommissionen mod Finland

Notat til Folketingets Europaudvalg. afgivelse af indlæg i EU-Domstolens sag C-342/10. Kommissionen mod Finland Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 134 Offentligt Notat J.nr. 2011-620-0024 17. februar 2011 Notat til Folketingets Europaudvalg om afgivelse af indlæg i EU-Domstolens sag C-342/10 Kommissionen

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik Lovforslag nr. L 106 Folketinget 2014-15 Fremsat den 13. januar 2015 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig genindførelse

Læs mere

Forslag. Fremsat den 13. oktober 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) til

Forslag. Fremsat den 13. oktober 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) til 2010/1 LSF 32 (Gældende) Udskriftsdato: 1. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsskadestyrelsen, j.nr. 2009-0020714 Fremsat den 13. oktober 2010 af

Læs mere

Herved bekendtgøres lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet,

Herved bekendtgøres lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet, LBK nr 240 af 17/03/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 20. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., j.nr. 2010-0004327 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

PROTOKOL MELLEM REPUBLIKKEN ØSTRIG KONGERIGET DANMARK

PROTOKOL MELLEM REPUBLIKKEN ØSTRIG KONGERIGET DANMARK BGBl. III - Ausgegeben am 23. März 2010 - Nr. 27 1 von 7 PROTOKOL MELLEM REPUBLIKKEN ØSTRIG OG KONGERIGET DANMARK OG TILLÆGSPROTOKOL OM ÆNDRING AF OVERENSKOMSTEN VEDRØRENDE SKATTER AF INDKOMST OG FORMUE

Læs mere

SØU Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte

SØU Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte Emne Grænser Sats i kroner Kørselsgodtgørelse NB 1 Indtil 20.000 km 3,70 Over 20.000 km 2,05 Rejsegodtgørelse

Læs mere

Lov om indgåelse af protokol om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Nederlandene

Lov om indgåelse af protokol om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Nederlandene LOV nr 1293 af 21/11/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 26. april 2019 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2017-2865 Senere ændringer til forskriften Ingen Lov om indgåelse af protokol

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

Selskabet Y oppebar i indkomståret 2010 renter af et lån, som Y havde lånt A.

Selskabet Y oppebar i indkomståret 2010 renter af et lån, som Y havde lånt A. Handelshøjskolen, Aarhus Universitet Aarhus School of Business, Aarhus University CAND. MERC. STUDIET Sommereksamen 2011 Ordinær eksamen Skriftlig prøve: 19859 International Skatteret Varighed: 3 timer

Læs mere

Skatteministeriet J. nr Udkast. 1. I 2, stk. 1, nr. 7, 1. pkt.,indsættesefter vedrører :, jf. dog stk. 4.

Skatteministeriet J. nr Udkast. 1. I 2, stk. 1, nr. 7, 1. pkt.,indsættesefter vedrører :, jf. dog stk. 4. Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del Bilag 114 Offentligt (02) Skatteministeriet J. nr. 13-0578850 Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om en børne- og ungeydelse og lov om børnetilskud og forskudsvis

Læs mere

Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med de færøske myndigheders overtagelse af sager og sagsområder

Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med de færøske myndigheders overtagelse af sager og sagsområder 1 FINANSMINISTERIET PERSONALESTYRELSEN Udkast 4. maj 2005 Personalejuridisk Kontor J.nr. 03-204-42 Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med de færøske myndigheders overtagelse af sager

Læs mere

Forslag. i Tjekkiet.

Forslag. i Tjekkiet. Lovforslag nr. L 65 Folketinget 2012-13 Fremsat den 14. november 2012 af skatteministeren (Holger K. Nielsen) Forslag til Lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og Tjekkiet 1.

Læs mere

FULD SKATTEPLIGT. med fokus på til- og fraflytningssituationer. Udarbejdet af: Maria Trebbien Popp

FULD SKATTEPLIGT. med fokus på til- og fraflytningssituationer. Udarbejdet af: Maria Trebbien Popp Copenhagen Business School Institut for Regnskab og Revision Afgangsprojekt HD(R) 2015 FULD SKATTEPLIGT med fokus på til- og fraflytningssituationer Udarbejdet af: Maria Trebbien Popp Afleveringsdato:

Læs mere

Lov om dobbeltbeskatningsaftale mellem Danmark og Cypern

Lov om dobbeltbeskatningsaftale mellem Danmark og Cypern LOV nr 377 af 02/05/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 25. juni 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2008-611-0036 Senere ændringer til forskriften Ingen Lov om dobbeltbeskatningsaftale

Læs mere

Artikel 4. Skattemæssigt hjemsted

Artikel 4. Skattemæssigt hjemsted Til lovforslag nr. L 16 Folketinget 2009-10 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 19. november 2009 Forslag til Lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og Israel 1. Overenskomst

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag Lovforslag nr. L 156 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 28. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag (Skattefritagelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om nedsættelse af statstilskuddet til kommuner ved forhøjelser af den kommunale skatteudskrivning

Forslag. Lov om ændring af lov om nedsættelse af statstilskuddet til kommuner ved forhøjelser af den kommunale skatteudskrivning 2009/1 LSF 218 (Gældende) Udskriftsdato: 18. september 2016 Ministerium: Indenrigs- og Sundhedsministeriet Journalnummer: Indenrigs- og Sundhedsmin., j.nr. 2010-2654 Fremsat den 26. maj 2010 af indenrigs

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om regionernes finansiering

Forslag. Lov om ændring af lov om regionernes finansiering Lovforslag nr. L 164 Folketinget 2011-12 Fremsat den 25. april 2012 af økonomi og indenrigsministeren (Margrethe Vestager) Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget j.nr. 2014-0034708 Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig genindførelse af fradrag i uddannelses- og kontanthjælp for samlevers indtægter m.v.) 1 I lov om aktiv socialpolitik,

Læs mere

Side 1 af 19 OVERENSKOMST MELLEM ISLAND OG GRØNLAND TIL UNDGÅELSE AF DOBBELTBESKATNING OG FORHINDRING AF SKATTEUNDDRAGELSE FOR SÅ VIDT ANGÅR INDKOMST- OG FORMUESKATTER. Island og Grønland, der ønsker at

Læs mere

Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 24. november 2009. Forslag. til

Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 24. november 2009. Forslag. til Page 1 of 7 Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: +45 3337 5500 Mail: folketinget@ft.dk L 17 Forslag til lov om indgåelse af protokol om ændring af overenskomst mellem Danmark og Schweiz

Læs mere

Beskatning af personer der er udstationeret til USA

Beskatning af personer der er udstationeret til USA Beskatning af personer der er udstationeret til USA Af Finn Martensen, advokat(h), attorney at law, Martensen Wright Advokatanpartsselskab 1 INDLEDNING De amerikanske regler om beskatning af personers

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 189 Offentligt

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 189 Offentligt Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 189 Offentligt Forslag til lov om ændring af forskellige skattelove (Diverse EUskattetilpasninger: Repræsentation, eksportmedarbejdere, velgørende foreninger m.v. samt

Læs mere

Forslag. Til lovforslag nr. L 15 Folketinget Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 24. november til

Forslag. Til lovforslag nr. L 15 Folketinget Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 24. november til Til lovforslag nr. L 15 Folketinget 2009-10 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 24. november 2009 Forslag til Lov om indgåelse af protokoller om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem

Læs mere

Tillægsaftale til den dansk-grønlandske dobbeltbeskatningsaftale

Tillægsaftale til den dansk-grønlandske dobbeltbeskatningsaftale Tillægsaftale til den dansk-grønlandske dobbeltbeskatningsaftale Tillægsaftale til den mellem den danske regering og det grønlandske landsstyre indgåede aftale af 18. oktober 1979 til undgåelse af dobbeltbeskatning

Læs mere

L 30- Forslag til Lov om indgåelse af protokol om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomsten

L 30- Forslag til Lov om indgåelse af protokol om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomsten Skatteudvalget L 30 - Svar på Spørgsmål 6 Offentligt J.nr. 2004-611-0050 Dato: 27. november 2006 Til Folketinget - Skatteudvalget L 30- Forslag til Lov om indgåelse af protokol om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomsten

Læs mere

PwC services for AU-ansatte 14. april 2016 Revision. Skat. Rådgivning.

PwC services for AU-ansatte 14. april 2016 Revision. Skat. Rådgivning. www.pwc.dk services for AU-ansatte Revision. Skat. Rådgivning. Kontaktpersoner ved Janni Henriksen Manager +45 8932 0051 jhe@pwc.dk Diana Østgård Assistant Manager +45 8932 0016 ddo@pwc.dk Jette Øvlisen

Læs mere

OMTRYK. Lovforslag nr. L 17 Folketinget 2009-10 OMTRYK Omtrykt pga. manglende bilag. Fremsat den 7. oktober 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen)

OMTRYK. Lovforslag nr. L 17 Folketinget 2009-10 OMTRYK Omtrykt pga. manglende bilag. Fremsat den 7. oktober 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Lovforslag nr. L 17 Folketinget 2009-10 OMTRYK Omtrykt pga. manglende bilag Fremsat den 7. oktober 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om indgåelse af protokol om ændring af overenskomst

Læs mere

Skatteudvalget L 71 Bilag 22 Offentligt

Skatteudvalget L 71 Bilag 22 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 L 71 Bilag 22 Offentligt 25. maj 2016 J.nr. 15-3151455 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 71 - Forslag til lov om ændring af fondsbeskatningsloven, lov om indkomstbeskatning

Læs mere

Lov om indgåelse af tillægsaftaler til den dansk-grønlandske dobbeltbeskatningsaftale

Lov om indgåelse af tillægsaftaler til den dansk-grønlandske dobbeltbeskatningsaftale LOV nr 1227 af 18/12/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 25. juni 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 11-0295976 Senere ændringer til forskriften LBK nr 1126 af 10/10/2014 Lov

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. 2016/1 LSF 86 (Gældende) Udskriftsdato: 23. december 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/16832 Fremsat den

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp)

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp) Udkast Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp) 1 I lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 190 af 24. februar 2012, som ændret senest ved 1 i lov

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 32 Folketinget 2010-11. Fremsat den 13. oktober 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) til

Forslag. Lovforslag nr. L 32 Folketinget 2010-11. Fremsat den 13. oktober 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) til Lovforslag nr. L 32 Folketinget 2010-11 Fremsat den 13. oktober 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ophævelse af lov om udbetaling af ydelser til militære invalider og

Læs mere

Forslag. Lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og. i Serbien. Til lovforslag nr. L 18 Folketinget 2009-10

Forslag. Lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og. i Serbien. Til lovforslag nr. L 18 Folketinget 2009-10 Til lovforslag nr. L 18 Folketinget 2009-10 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 19. november 2009 Forslag til Lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og Serbien 1. Overenskomst

Læs mere

Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med de færøske myndigheders overtagelse af sager og sagsområder

Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med de færøske myndigheders overtagelse af sager og sagsområder 1 FINANSMINISTERIET PERSONALESTYRELSEN Udkast 31. marts 2005 Personalejuridisk Kontor J.nr. 03-204-42 Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med de færøske myndigheders overtagelse af sager

Læs mere

Skatteudvalget L 123 Bilag 28 Offentligt

Skatteudvalget L 123 Bilag 28 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 L 123 Bilag 28 Offentligt 30. maj 2016 J.nr. 15-1386553 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 123 - Forslag til lov om ændring af lov om indkomstbeskatning af aktieselskaber

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. 1) Lovforslag nr. L 60 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. 1) Lovforslag nr. L 60 Folketinget Lovforslag nr. L 60 Folketinget 2014-15 Fremsat den 12. november 2014 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet

Læs mere

Forslag. Lov om indgåelse af protokol om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Nederlandene

Forslag. Lov om indgåelse af protokol om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Nederlandene Lovforslag nr. L 33 Folketinget 2018-19 Fremsat den 3. oktober 2018 af skatteministeren (Karsten Lauritzen) Forslag til Lov om indgåelse af protokol om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem

Læs mere

Forslag. Lov om indgåelse af protokol til ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Brasilien

Forslag. Lov om indgåelse af protokol til ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Brasilien Lovforslag nr. L 120 Folketinget 2011-12 Fremsat den 28. marts 2012 af skatteministeren (Thor Möger Pedersen) Forslag til Lov om indgåelse af protokol til ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem

Læs mere

17. december 2002. Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19

17. december 2002. Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 17. december 2002 Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 SKATTEFRI FRAFLYTNING TIL FRANKRIG Den bindende forhåndsbesked fra Ligningsrådet om at kunne flytte skattefrit til Frankrig afdækker et

Læs mere

Skatteudvalget L 71 Bilag 15 Offentligt

Skatteudvalget L 71 Bilag 15 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 L 71 Bilag 15 Offentligt 14. december 2015 J.nr. 15-3151455 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 71 - Forslag til lov om ændring af fondsbeskatningsloven, lov om indkomstbeskatning

Læs mere

OVERENSKOMST OM SOCIAL SIKRING MELLEM KONGERIGET DANMARK OG REPUBLIKKEN FILIPPINERNE AFSNIT I ALMINDELIGE BESTEMMELSER

OVERENSKOMST OM SOCIAL SIKRING MELLEM KONGERIGET DANMARK OG REPUBLIKKEN FILIPPINERNE AFSNIT I ALMINDELIGE BESTEMMELSER OVERENSKOMST OM SOCIAL SIKRING MELLEM KONGERIGET DANMARK OG REPUBLIKKEN FILIPPINERNE Kongeriget Danmarks regering og Republikken Filippinernes regering, som ønsker at styrke de gensidige relationer mellem

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension Socialudvalget 2014-15 L 79 Bilag 1 Offentligt Lovforslag nr. L 79 Folketinget 2014-15 Fremsat den 19. november 2014 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag

Læs mere

Lov om ændring af ligningsloven, kursgevinstloven, skattekontrolloven og kildeskatteloven

Lov om ændring af ligningsloven, kursgevinstloven, skattekontrolloven og kildeskatteloven LOV nr 926 af 18/09/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 11. juni 2019 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 12-0173763 Senere ændringer til forskriften LBK nr 405 af 22/04/2013 LBK

Læs mere