Elektriker. Lokal undervisningsplan for Elmontør. Grundforløb voksen, 1. og 2. hovedforløb

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Elektriker. Lokal undervisningsplan for Elmontør. Grundforløb voksen, 1. og 2. hovedforløb"

Transkript

1 Elektriker Lokal undervisningsplan for Elmontør Grundforløb voksen, 1. og 2. hovedforløb Den jydske Haandværkerskole, 2007 Elafdelingen

2 Indholdsfortegnelse Pædagogik...4 Undervisningsform...4 Positivt menneskesyn...4 Respekt for andre...4 Ansvar og ansvarlighed...4 Elmontør specialet...5 Faglige mål...5 Selvstændighed og samarbejde...5 Skolevejledning...6 Svendebrev...6 Lærerteam...7 Lærerkvalifikationer...7 Faglige kvalifikationer...7 Øvrige kvalifikationer...8 Kontaktlærer...8 Realkompetencevurdering...8 Praktikerklæring...8 Elevplan...9 Uddannelsen grundforløb voksen...10 Personlige og faglige mål...10 Bedømmelsesplan...10 Områdefag - arbejdsform...10 Forløbsplan for områdefagene...11 Bedømmelse og evaluering i områdefagene...13 Forløbsplan for informationsteknologi niveau F...14 Bedømmelse og evaluering...14 Forløbsplan for arbejdsmiljø - grundforløb...15 Bedømmelse/evaluering...15 Forløbsplan for grundlæggende førstehjælp og elementær brandbekæmpelse...16 Bedømmelse og evaluering...16 Uddannelsen 1. hovedforløb...17 Personlige og faglige mål...17 Bedømmelsesplan...17 Områdefag - arbejdsform...17 Forløbsplan for områdefagene...18 Bedømmelse og evaluering i områdefagene...19 Forløbsplan for matematik niveau F, E og D...20 Bedømmelse og evaluering i faget matematik...21 Uddannelsen 2. hovedforløb...22 Personlige og faglige mål...22 Bedømmelsesplan...22 Områdefag - arbejdsform...22 Projekt elinstallationer i en mindre virksomhed...25 Bedømmelse - svendeprøve...25 Forløbsplan for dansk niveau F...26 Godskrivning i dansk...27 Bedømmelse og evaluering...27 Forløbsplan for arbejdsmiljø 2. hovedforløb...28 Bedømmelse og evaluering

3 Bilag Bilag Bilag Bilag Bilag Bilag Bilag

4 Pædagogik Undervisningsform Elafdelingens pædagogiske udgangspunkt er den enzymiske pædagogik. Vores mål er at tilrettelægge undervisningen således, at eleverne kan praktisere en helhedsorienteret virkelighedsudforskning. Teori og praktik skal gå hånd i hånd og gensidigt inspirere hinanden tværs over faggrænser. Den styrke, der ligger i elevens eget praktisk skabende og eksperimenterende arbejde, skal udnyttes. Det er vores pædagogiske mål som undervisere at fungere som sparringspartner for elevens læreproces, med udgangspunkt i elevens ide, om hvad eleven skal lære. Eleven og underviseren er sammen om, at eleven lærer mest muligt på det faglige og personlige plan. Undervisningen er præget af engagement og ansvarlighed. Kulturen på specialet elmontør bygger på gensidig respekt og dialog. Det medfører, at samtaler skal være konstruktive og fremadrettede. Elever og undervisere, såvel indbyrdes som i fællesskab, reflekterer over og diskuterer om undervisningen fører mod de ønskede mål. Underviserne planlægger og gennemfører undervisningen med engagement og variation og medtænker, at eleverne lærer på forskellige måder. Eleverne deltager aktivt og engageret i undervisningen og der lægges vægt på, at eleverne aktivt, er med til at organisere egen indsats og reflektere over denne. Eleven er opmærksom på, at den enkelte elevs adfærd er vigtig for de øvrige elevers læring og trivsel. I den forbindelse er det også vigtigt at forstå, at eleven ikke kun lærer på skolen, men også i den tilknyttede virksomhed. Samarbejdet mellem virksomhed og skole prioriteres derfor højt. Holdets kontaktlærer gennemfører blandt andet mestersamtaler efter de første 5 uger på grund- og hovedforløb. Positivt menneskesyn Vi taler med eleven og ikke til eleven. Det er vigtigt at undervisningen foregår i en dialog mellem elev og underviser. Respekt for andre Vi taler pænt og ordentlig med hinanden og giver respons på det modsatte. Eleverne skal kunne rumme forskellighed og tale ordentligt til hinanden. Vi lægger vægt på, at der bruges et sprog, der også kan bruges over for kunder. Som udgangspunkt stoler vi på hinanden. Ansvar og ansvarlighed Vi viser eleven, at han er ansvarlig for sin uddannelse, men også, at vi er medansvarlige i at støtte og skabe rammerne for uddannelsen for eksempel ved at sparre eleven og være til stede og synlige, når eleven arbejder. 4

5 Elmontør specialet Elmontør som kort voksenuddannelse skal gennemføres på samme måde som de øvrige specialer i elektrikeruddannelsen, men med reduceret indhold og varighed. Uddannelsen henvender sig til voksne, der ønsker en kort og praktisk orienteret uddannelse. Den samlede uddannelsestid er 2 ½ år med 30 ugers skoleundervisning. Den obligatoriske skoleundervisning er opbygget af 3 skoleperioder på hver 10 uger. Uddannelsesforløbet afsluttes med svendeprøve som elmontør. Voksenuddannelsen er primært rettet mod elever, der er fyldt 25 år og som har 3 års relevant erhvervserfaring, der er godkendt af det faglige udvalg. Gennemføres elmontøruddannelsen som ungdomsuddannelse er den samlede uddannelsestid 2 år og 36 uger. Den obligatoriske skoleundervisning i hovedforløbet er opbygget af 2 skoleperioder på hver 10 uger. Uddannelsesforløbet afsluttes med svendeprøve som elmontør. Eleven skal have indgået uddannelsesaftale med en virksomhed inden starten på uddannelsen. Målet med uddannelsen er desuden, at udvide rekrutteringsgrundlaget til el-branchen og dermed skaffe flere kvalificerede medarbejdere på forskellige niveauer. Elever der har gennemført elmontørspecialet, kan videreuddanne sig til de øvrige specialer i elektrikeruddannelsen og endvidere deltage i anden relevant efter- og videreuddannelse. Faglige mål Uddannelsen har til formål at tiltrække elever, der normalt ikke er i stand til eller ikke ønsker at gennemføre en almindelig elektrikeruddannelse. Uddannelsen tilrettelægges i forhold til målgruppen og skal have et stort praktisk indhold og tilsvarende et reduceret teoretisk niveau i forhold til de øvrige specialer i elektrikeruddannelsen. Elmontøren skal udføre de klassiske arbejdsopgaver i elbranchen. Det vil sige lys-, kraft og motorinstallationer samt svagstrømsinstallationer. Endvidere udførelse af føringsveje og kabeltrækning til alle former af installationer. Uddannelsen sigter på en mere håndværkspræget medarbejder. Det praktiske arbejde vægtes derfor højere end det teoretiske arbejde i uddannelsen. Selvstændighed og samarbejde Vi mener, at det er godt at kunne samarbejde i en gruppe. Derfor har vi opbygget en arbejdsstruktur som giver eleverne mulighed for at udnytte gruppens styrke. Selvstændigheden opbygges i takt med gruppens styrke. Fungerer en gruppe ikke, må eleverne gerne danne nye grupper, men de skal i den forbindelse støttes i at reflektere over egen læreproces. I en moderne virksomhed er det efter vores mening vigtigt, at en medarbejder ud fra egen eller gruppens initiativ løser aktuelle arbejdsopgaver og melder tilbage, når opgaven er fuldført. Dette indebærer, at eleven øves i selv at opsøge, finde og anvende den nødvendige viden. En forudsætning herfor er blandt andet, at eleven trænes i at stille spørgsmål der præciserer problemstillingen. Der arbejdes i grupper på 2-3 elever. Gruppen vælger en formand/sjakbajs, som er den, der kontakter underviseren for at få afklaret eventuelle tvivlsspørgsmål sørger for, at der bliver bestilt materialer og følger op på gruppens tidsplan. Der afholdes i videst muligt omfang produktionsmøde hver uge i skoleperioden. 5

6 Skolevejledning Efter hvert skoleophold sender skolen en skolevejledning til lærlingen. En kopi heraf samt en kopi af praktikvejledningen sendes til elevens mester. På skolevejledningen står der såvel standpunktskaraktererne i de enkelte fag som eksamens- og skuemesterkarakterer. Valgfagene fremgår ligeledes på skolevejledningen med en vurdering. Svendebrev H2 afsluttes med en svendeprøve. Der udstedes svendebrev 1 (uddannelsesbevis) når skolen har udstedt skolebevis og elevens praktikvirksomhed efter endt praktiktid i virksomheden har udstedt afsluttende praktikerklæring. 1 Svendebrev udstedes af det faglige udvalg 6

7 Lærerteam Undervisningen varetages af et team, som - inden start på de forskellige aktiviteter - i fællesskab planlægger undervisningens tilrettelæggelse ud fra undervisningsplanen. Den enkelte lærer udarbejder sine lektioner og øvrige aktiviteter i relation til læreteamets beslutninger. Teamet er et pædagogisk og administrativt team. Teamets administrative opgaver: Detailplanlægning af skema Planlægning af elevindtag Teamet planlægger ferie, særlige ferie fridage og afspadsering. Planlægning af kurser Elevplan Teamets pædagogiske opgaver: Planlægning og koordinering af undervisning Evaluering af holdene Planlægning af individuelle fleksible forløb for eleverne Udvikling af tværfaglige projekter Sparring i forhold til pædagogiske og faglige problemer Videreudvikle og forbedre undervisningen Lærerteamet sammensættes således, at lærerne dækker de relevante undervisningskompetencer, der kræves i uddannelsen. Herudover skal lærerne være orienteret mod og være personlig engageret i tværfaglighed, projektarbejde, personlig udvikling og skolemiljø. Lærerkvalifikationer Personlige kvalifikationer Det vil være rigtig godt, hvis du kan: Vise empati for elever og kollegaer Tale med eleverne og ikke til eleverne Vise eleverne, at ikke al viden er paratviden (du har også brug for at søge viden/ information) Hjælpe eleverne til selv at komme frem med et løsningsforslag på en problemstilling ved at coache og sparre dem Klare kaos specielt i opstarten af en projektperiode Spørge dit team eller dine kollegaer til råds uden at føle dig dum Modtage kritik fra kollegaer og elever på en konstruktiv måde Faglige kvalifikationer Det vil være et krav, at du er: Uddannet/godkendt til undervisning inden for det område, du skal undervise i samt, at du vil sætte dig ind i de aktuelle tråde, som fører dig til elevens uddannelsesområde (helhedsorienteret undervisning) At du har lyst til at udvikle Evner at sætte dig ind i målene med projekterne og undervisningen således, at du kan sparre med eleverne At du vil efteruddanne dig pædagogisk og fagligt 7

8 Øvrige kvalifikationer Det vil være et krav at du: Vil arbejde i et team Er villig til at anvende elevplan Har lyst til løbende at udvikle og ændre på din undervisning Kontaktlærer Hver skoleperiode tildeles 2 lektioner pr. uge. Disse fordeles og skemalægges af kontaktlæreren efter behov. Kontaktlærertimerne tilrettelægges som en kombination af kontaktlærertid og praktiktid. Inden for den første uge på skolen samtaler hver elev med sin kontaktlærer. Her gennemgås elevens samlede uddannelse med fokus på skoleperioden. Praktikerklæringen diskuteres og det afklares, om der skal sættes særlige ting i værk for at støtte eleven. Har eleven brug for specialpædagogisk støtte er kontaktlæreren ansvarlig for, at der etableres kontakt til skolens sps-ansvarlige. Eleven udfylder og tilpasser sin personlige uddannelsesplan, der efterfølgende godkendes af kontaktlæreren. Kontaktlærerarbejdet er knyttet tæt sammen med elevplan, idet alle valg af fag, projekter, evalueringer, bedømmelser og særlige tiltag registreres her. Fremdriften i elevens uddannelsesforløb kan således aflæses her. I kontaktlærertimerne kan der for eksempel snakkes om emner som: medansvar for egen læring, det at turde tage en beslutning, begrebet tid, planlægning, at kunne arbejde i gruppe, kunne arbejde alene, problemer med undervisningen og lignende emner. Samtalerne kan foregå individuelt eller i klassen. Cirka halvvejs i forløbet gennemfører kontaktlæreren mestersamtaler. I tilfælde af problemer kontaktes elevens mester uafhængig af mestersamtalerne. Eventuelle behov for særlig skoleundervisning jævnfør bekendtgørelse om erhvervsuddannelser 68 stk. 3 og evt. 70 stk. 5, vurderes både i forbindelse med realkompetencevurderingen i starten af forløbet, undervejs i forløbet samt ved skoleperiodens slutevaluering og den efterfølgende bedømmelse. Realkompetencevurdering På grundforløbet realkompetencevurderes eleven inden for de første 2 uger i sin teoretiske viden inden for el, matematik, informationsteknologi og skriftlig dansk. Vurderingen foretages ved en skriftlig test og følges op med en kontaktlærersamtale. Resultatet af realkompetencevurderingen indgår i den samlede realkompetencevurdering og indskrives i den personlige uddannelsesplan. På hovedforløbet realkompetencevurderes eleven inden for den første uge i sin viden fra det forrige forløb. Vurderingen foretages ved en mundtlig samtale. Der ligges overvejende vægt på elevens viden i relation til indholdet og de faglige mål på skoleperioden. Det vil sige, at der udarbejdes en status på den praktiske viden med tilhørende grundlæggende teoretiske viden omkring samme. Resultatet heraf indgår i den samlede realkompetencevurdering og indskrives i den personlige uddannelsesplan. Praktikerklæring I slutningen af hovedforløbet (ofte den 9. uge) udfylder eleverne sammen med deres kontaktlærer en praktikvejledning. En kopi af praktikvejledningen sendes sammen med skolevejledningen til elevens mester. Kontaktlæreren er ansvarlig for, at dette sker. Eleven skriver hovedpunkterne fra praktikerklæringen ind i elevplan. Eleverne skal medbringe praktikerklæringen udfyldt til næste hovedforløb, hvor den bruges som udgangspunkt for første kontaktlærersamtale. 8

9 Elevplan Elevplan er et webbaseret værktøj, som først og fremmest administrerer elevens uddannelse og individuelle valg. Elevplan er som udgangspunkt elevens arbejdsredskab til at kunne vælge de projekter og øvrige læringsaktiviteter, som er relevante for elevens uddannelse. Det praktiske arbejde med elevplan er organiseret på følgende måde: Den enkelte underviser beskriver sit fag og dets læringselementer Projekter, valgfag og alternative tilbud (eksempelvis til de elever der har opnået godskrivning) beskrives af de involverede undervisere Teamet vælger en repræsentant, der er ansvarlig for at udbyde de for eleven nødvendige aktiviteter. Udbyderen fastsætter en dato for, hvornår undervisernes beskrivelser skal være klar Underviseren evaluerer projektarbejdet (foregår i praksis på produktionsmøderne) Underviseren afvinker for gennemførte læringselementer i sit fag Underviseren slutevaluerer og giver standpunkts- og eksamenskarakter i elevplan 9

10 Uddannelsen grundforløb voksen Personlige og faglige mål På grundforløbet er der fokus på den generelle viden om den grundlæggende el-teori, og stærkstrømsteknik. Det vil sige, at eleven tilegner sig viden som er nødvendig for den teoretiske forståelse samt for den praktiske udførelse af en korrekt og lovlig boliginstallation. Grundforløbet skal endvidere udvikle elevens erhvervsfaglige og personlige kvalifikationer. Der arbejdes bevidst med at udvikle elevens evne til samarbejde, kommunikation, initiativ, fleksibilitet og kvalitetssans. Eleverne evalueres derfor både på faglige og personlige mål. Bedømmelsesplan Grundfag / niveau Informationsteknologi /niveau F Arbejdsmiljø Førstehjælp og brandbekæmpelse Områdefag / niveau El-lære, voksen/begynder Diagramforståelse, voksen/ begynder Montageteknik, voksen / begynder Installations- og elektroteknik, voksen / begynder Valgfag El-matematik Valgfrit El-tema Evaluering Standpunkt Standpunkt Bestået / Ikke bestået Evaluering Standpunkt Standpunkt Standpunkt Standpunkt Evaluering Bestået / Ikke bestået Bestået / Ikke bestået Uddybende beskrivelse af den enkelte bedømmelse kan ses i forløbsplanen for det enkelte fag. Områdefag - arbejdsform Undervisningen gennemføres som projektundervisning med løbende vejledning. De respektive fag er indeholdt i projektet. Efter behov bliver der udført undervisning på kursusplan disse kurser kan indeholde laboratoriearbejder, som i videst mulig omfang integreres i den samlede projektbeskrivelse. Eleverne kan vælge at arbejde med det beskrevne DjH projektforslag (el-installationer i en bolig), men de må også gerne opbygge deres eget projekt, det kan for eksempel være en problemstilling fra praktikstedet. Vælger eleverne at definere deres eget projekt, sikrer underviseren sammen med eleverne, at projektet opfylder de krævede mål. Der arbejdes i grupper på 2-3 elever. Gruppen vælger en formand/sjakbajs, som er den, der kontakter underviseren for at få afklaret eventuelle tvivlsspørgsmål. Sjakbajsen sørger for, at der bliver bestilt materialer og følger op på gruppens tidsplan og koordinerer tidsforbruget i gruppen. Den skriftlige del af projektet udarbejdes i gruppen 2. I den skriftlige rapport skal det tydeligt fremgå, hvem der har lavet hvad. Alle er dog lige ansvarlige for det samlede produkt. Det praktiske produkt 3 (montagedelen) skal udføres som en enkeltmandsopgave, men gruppen skal bruge hinanden som sparringspartnere. Projektforløbet planlægges i samarbejde med underviseren. Der udarbejdes en tidsplan, hvori der aftales deadlines. Formålet hermed er at lære eleverne vigtigheden af korrekt disponering af tidsforbrug og arbejdsindsats. 2 Se bilag 1 3 Se bilag 2 10

11 Har eleverne brug for yderligere undervisning end den i forløbsplanen beskrevne, henvender de sig til underviseren som så tilrettelægger kurser som er dækkende for elevernes ønsker/behov. Forløbsplan for områdefagene For at koble teori til praksis er områdefagene integreret i et praktisk projekt 4. Der arbejdes med projektet gennem hele forløbet. Eleverne kan vælge at arbejde med DjH projektet elinstallationer i en bolig, men de må også gerne selv definere et projekt. Projektet er opdelt i en skriftlig og en praktisk del. Den skriftlige del skal indeholde en generel beskrivelse af det valgte projekt, samt redegøre for den teori som er nødvendig for projektets gennemførelse. Det skal fremgå af den skriftlige del, at eleverne er i stand til at anvende de love og regler som er gældende for udførelse af en håndværksmæssig og elektroteknisk korrekt el-installation. Der skal endvidere være indeholdt dokumentation (tegninger og diagrammer) for projektets el-installationer. Der skal også redegøres for den i SBEI beskrevne, idriftsætningsprocedure med tilhørende måleskemaer som dokumentation (en introduktion til hovedforløbenes undervisning i kvalitetssikring og SKS) Lektioner Emne Indhold 36 El-lære, voksen: DC spænding, strøm, modstand DC jævnstrømsbelastning Halvlederkomponenter Spændingskilder Effekt og arbejde Transformer Anvendelse af de grundlæggende elektriske begreber, som Ohms lov, Kirschoffs- love, strøm spænding og modstand samt disses indbyrdes påvirkninger. Anvendelse af farvekoder for fastlæggelse af ohmske modstande. Grundlæggende indføring i mindre kredsløbs virkemåde, herunder serie- og parallelforbindelser. Grundlæggende indføring i effektafsættelse, samt introduktion til beregning af spændingsfald. Grundlæggende orientering om transistorens og diodens virkemåde. Grundlæggende indføring i begreberne elektromotorisk kraft, samt indre og ydre modstand. Anvendelse af begreberne effekt og arbejde. Herunder simple beregninger af Watt og Joule. Indføring i transformerens virkemåde, herunder forhold omkring strøm og spænding samt effekt. Endvidere gennemgås grundlæggende magnetisme. 4 Se bilag 1 og bilag 2 11

12 20 Diagramforståelse, voksen: Relæteknik Diagram- og kredsløbsudfærdigelse Grundlæggende gennemgang af relæers og kontaktorers elektromekaniske virkemåde samt disses anvendelse. Grundlæggende gennemgang om de hyppigst anvendte eksterne komponenters virkemåde og brug. (endestop, fotoceller sensorer m.v.) Grundlæggende gennemgang af principperne omkring udfærdigelse af dokumentation for simple styringer, herunder nøglediagrammer, hovedstrømsskemaer og klemmerækketegninger. 36 Montageteknik, voksen: Materialelære Gennemgang af de i boliger forekommende materialer samt disses anvendelse. Gennemgang af de forskellige installationsformer synlig og skjult samt kabler kontra ledninger i rør. En generel snak om de håndværksmæssige aspekter, i forbindelse med valg af installationsform. En generel snak om tilrettelæggelse af det daglige arbejde, samt om god adfærd hos den aktuelle kunde. 108 Installations- og elektroteknik voksen: El-forsyning Grundlæggende orientering om opbygningen af det danske elforsyningsnet. Love og regler Spændingsfald Tændingssystemer Gennemgang af reglerne i SBEI og fællesregulativet, samt disses opbygning. Løsning af opgaver i forbindelse med ovennævnte. Beregning af ledningsmodstand, belastningsstrøm samt spændingsfald på 2-leder installationer i henhold til reglerne i SBEI. Gennemgang af de forskellige tændingssystemer 1-polet- korrespondance- samt kiptænding 12

13 Test & afleveringsopgaver El-test 1 El-test 2 El-test 3 Afleveringsopgaver: Serieforbindelse Parallelforbindelse Modstandskoder Serieforbindelse Parallelforbindelse Tændingssystemer Serieforbindelse Parallelforbindelse Formeltegn og måleværdier Spændingsfald Ohms lov Kirschoffs love Serieforbindelse Parallelforbindelse Modstandskoder Blandet forbindelse Transformer Elektromotorisk kraft Indre/ydre modstand Spændingsfald Bedømmelse og evaluering i områdefagene De enkelte områdefag evalueres og bedømmes ud fra den færdige stand med tilhørende skriftlig dokumentation. Standpunktskarakteren 5 i de afsluttende fag baseres på det sidste indtryk af elevens viden. Undervisningsforløbet bærer gennem hele perioden præg af de praktiske krav til det valgte projekt og til standarbejdet. Der er vigtigt, at der evalueres ud fra det færdige standarbejde og opfølgningen i projektbeskrivelsen. Det er samtidig vigtigt, at elevens praktiske færdigheder i de enkelte fag vægtes meget højt. Grundforløbet for elmontøren afsluttes med en skriftlig skuemesterprøve samt en mundtlig skuemesterevaluering, hvor der efter endt evaluering af eleven afgives en skuemesterkarakter. Karakterafgivelsen er jævnfør bekendtgørelse om erhvervsuddannelser 30. Der afholdes ikke skuemesterevaluering før underviseren, kontaktlæreren og eleven i samhørighed forventer, at eleven vil være klar til dette. Den skriftlige skuemesterprøve har til formål at vise at eleven kan anvende de el-teoretiske begreber som er beskrevet i forløbsplanen. Den mundtlige skuemesterevaluering, skal vise at eleven har forståelse for de elektrotekniske og installationsmæssige sammenhænge som er beskrevet i grundforløbsprojektet. Grundforløbets områdefag samt den skriftlige og mundtlige skuemesterdel skal afsluttes med minimumskarakteren 02. Opnås denne karakter ikke, forlænges grundforløbet, efter individuel aftale mellem underviseren, kontaktlæren og eleven. Som dokumentation for evalueringer, karakterer og indgåede aftaler vedrørende uddannelsen anvendes elevplan. 5 Se bilag 3 13

14 Forløbsplan for informationsteknologi niveau F Lektioner Emne Indhold 12 Præsentation af faget Elevpræsentation Elevplan introduktion Word (tabeller - materialerekvisition) Eguation Editor (kursus) 12 Word (betjeningskompetence) Word (betjeningskompetence) PCschematic Excel (betjeningskompetence) Modul 1 projekt (betjenings- og forståelseskompetence) Word (rapportarbejde praktisk opgave) Word (rapportarbejde) Billedbehandling i Word Tegning i Word Intro til PCschematic Excel praktisk opgave Fagintegration med matematik Projektarbejde i grupper (tværfagligt projekt med el og matematik) Projektrapporten mailes til bek og evalueres i elevplan Dokumentationsopgave nr. 1 8 Internet (betjeningskompetence) PowerPoint (betjeningskompetence) 8 PCschematic (betjeningskompetence) Søgninger kursus Præsentationsprogram praktisk opgave Grundplanstegninger praktisk opgave Nøgleskema, hovedstrømsskema praktiske opgaver Fagintegration med el 12 IT projekt (forståelses- og refleksionskompetence) Projektarbejde Projektfremlæggelser mundtligt på klassen Projektet evalueres i elevplan Dokumentationsopgave nr. 2 4 Modul 3 projekt (forståelses- og refleksionskompetence) Skriftlig rapport / dokumentation Fagintegration med el og matematik Bedømmelse og evaluering Når faget er gennemført gives der en standpunktskarakter. Karakteren gives på baggrund af den løbende dokumentation for udført arbejde samt de to dokumentationsopgaver. Dokumentationsopgaverne løses individuelt eller i grupper og evalueres i elevplan. 14

15 Forløbsplan for arbejdsmiljø - grundforløb Emne Hvad er arbejdsmiljø? Hvem er hvem i arbejdsmiljø? Skade og ulykker Opgave Indhold Arbejdsmiljøloven og de tilhørende bekendtgørelsers væsentligste punkter, gennemgås i fællesskab på klassen. hvorledes udførelse arbejdet så det gøres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt hvem har ansvar for at en opgave udføres forsvarligt Aktørerne der er involveret i bestræbelserne på at skabe et godt arbejdsmiljø, gennemgås i væsentligste punkter, i fællesskab på klassen. arbejdsministeriet arbejdstilsyn (At) bedriftssundhedstjenesten (BST) Det gennemgås i fællesskab på klassen. hvordan en arbejdsskade anmeldelses metode til at undersøge ulykker hvordan får jeg arbejdsskadeerstatning hvis uheldet er ude forebyggelsesprincipper for at undgå arbejdsulykker Eleverne løser i hold a 4-6 en opgave, hvor de skal prioritere forskellige sikkerheds relaterede problemstillinger. Opgaven omfatter blandt andet emner som, løft - træk - skub samarbejde brug af værktøj stress psykiskarbejdsmiljø støv. Opgaven gennemgås og prioriteringen af de enkelte problemstillinger, sammenlignes og diskuteres på klassen. Projekt Den enkelte elev vælger et emne fra prioriteringsopgaven, og undersøger relevant lovgivning og regler på området. Hvorledes kan opgaven/problemet løses på lovlig/forsvarlig vis? Den enkelte elev udfærdiger en rapport/projekt om emnet. Bedømmelse/evaluering Projekt afleveres skriftligt og fremlægges af den enkelte elev på klassen og evalueres. De enkelte præstationer sammenholdes og der gives en samlet standpunktskarakter i faget arbejdsmiljø. 15

16 Forløbsplan for grundlæggende førstehjælp og elementær brandbekæmpelse Kurset er tilrettelagt med 16 lektioner til førstehjælpskursus og 4 lektioner til elementært brandkursus. Bedømmelse og evaluering Kurset bedømmes bestået / ikke bestået. Der lægges vægt på, at eleven demonstrerer et passende færdigheds- og forståelsesniveau, set som en helhed af praktiske øvelser, skriftlige prøver og evne til mundtligt at forklare årsager og sammenhænge. Emner: Førstehjælp til bevidstløse Førstehjælp til bevidstløse og/eller choktruede. Førstehjælp til chocktruede Førstehjælp til sygdomsramte Førstehjælpens 4 hovedpunkter Afkrydsningsopgave i førstehjælp. Praktiske øvelser til førstehjælp Genoplivning Brandbekæmpelsesteori Brandbekæmpelse, praktiske øvelser. 16

17 Uddannelsen 1. hovedforløb Personlige og faglige mål På 1. hovedforløb er der fokus på den generelle viden om stærkstrømsteknik. Det vil sige viden inden for elektroteknik, dimensionering, installations- og montageteknik og kvalitetssikring. Samtidig skal hovedforløbet bidrage til udvikling af elevens erhvervsfaglige og personlige kvalifikationer. Der arbejdes bevidst med at udvikle elevens evne til samarbejde, kommunikation, initiativ, fleksibilitet og kvalitetssans. Eleverne evalueres derfor både på faglige og personlige mål. Bedømmelsesplan Grundfag / niveau Evaluering Matematik niveau F Standpunkt / eksamen Områdefag / niveau Evaluering Elektroteknik / begynder Standpunkt Dimensionering / begynder Standpunkt Installations- og montageteknik / begynder Delkarakter (afsluttes på H2) Kvalitetssikring / begynder Delkarakter (afsluttes på H2) Valgfag Evaluering El-matematik Bestået / Ikke bestået PC-Schematic Bestået / Ikke bestået Valgfrit El-tema Bestået / Ikke bestået Uddybende beskrivelse af den enkelte bedømmelse kan ses i forløbsplanen for det enkelte fag. Områdefag - arbejdsform Undervisningen gennemføres som projektundervisning med løbende vejledning. De respektive fag er indeholdt i projektet. Efter behov bliver der udført undervisning på kursusplan disse kurser kan indeholde laboratoriearbejder, som i videst mulig omfang integreres i den samlede projektbeskrivelse. Eleverne kan vælge at arbejde med det beskrevne DJH projektforslag (opbygge en mindre plastvirksomhed), men de må også gerne opbygge deres eget projekt, det kan for eksempel være en problemstilling fra praktikstedet. Vælger eleverne at definere deres eget projekt, sikrer underviseren sammen med eleverne, at projektet opfylder de krævede mål. Der arbejdes i grupper på 2-3 elever. Gruppen vælger en formand/sjakbajs, som er den, der kontakter underviseren for at få afklaret eventuelle tvivlsspørgsmål. Sjakbajsen sørger for, at der bliver bestilt materialer og følger op på gruppens tidsplan og koordinerer tidsforbruget i gruppen. Den skriftlige del af projektet udarbejdes i gruppen. I den skriftlige rapport skal det tydeligt fremgå, hvem der har lavet hvad. Alle er dog lige ansvarlige for det samlede produkt. Det praktiske produkt (montagedelen) skal udføres som en enkeltmandsopgave, men gruppen skal bruge hinanden som sparringspartnere. Hver uge afsluttes med et produktionsmøde. På produktionsmøderne samles der op på ugens arbejde og eventuelle problemer afklares. Har eleverne ønsker eller behov for særligt tilrettelagte kurser planlægges disse i fællesskab med eleverne. Projektet på H1 er opdelt i en skriftlig og en praktisk del. Den skriftlige del retter sig mod kunden. Den indeholder blandt andet kravspecifikationer og dokumentation 6. Den praktiske del af projektet montagedelen 7, viser et repræsentativt udsnit af projektet og dokumenterer elevens praktiske færdigheder. 6 Se bilag 4 7 Se bilag 5 17

18 Forløbsplan for områdefagene Lektioner Emne Indhold 252 H1 projekt: Dimensionering: DjH projekt eller eget projekt gældende love og regler indenfor installationer til lys i boliger (herunder kontorer og særlige områder gældende love og regler indenfor installationer til kraft i boliger og kontorer (herunder kontorer og særlige områder). regler og standarder for tele og datainstallationer. dimensionering af gruppeledninger til lys i boliger (herunder kontorer og særlige områder). dimensionering af gruppeledninger til kraft (herunder kontorer og særlige områder udføring af en stærk- og svagstrømsinstallation fejlfinde og reparere en installation Elektroteknik: anvendelse af matematiske begreber og metoder i forbindelse med løsning af almene og tekniske problemstillinger (jævn- og vekselstrømsteori m.m) anvendelse af informationsteknologiske værktøjer til løsning af brancherelaterede eller informationsteknologiske problemstillinger. 1 og 3-fasede anlæg, elektromekaniske og elektrotekniske komponenters virkemåde og anvendelsesmuligheder udførelse af tegninger og diagrammer til lysinstallationer. udføre tegninger og diagrammer til relæstyringer. udførelse af tegninger og diagrammer til kraftinstallationer. udførelse af tegninger og diagrammer til kabelfremførings lay out. 1- og 3-fasede vekselstrømsmotorers principielle virkemåde og opbygning, samt i forbindelse hermed udføre beregninger målinger på 1- og 3-fasede vekselstrømsmotorer. vælge korrekt installationsmateriale og anvende dette efter fabrikantens anvisninger. redegøre for jording og potentialudligning 18

19 Installations- og monteringsteknik: udføre lys og kraft installationer til boliger og kontorer, herunder installationer i særlige områder, f.eks. boliger, badeområder og fugtige område kan ved hjælp af egnede instrumenter afprøve, justere og fejlsøge på stærk og svagstrømsinstallationer samt tele- og datainstallationer kan udarbejde dokumentation til relæstyringer i form af tegninger, diagrammer, skemaer m.v. kan opbygge fejlfinde og reparere enkle motorinstallationer og styringer kan tilslutte og reparere de mest almindelige brugsgenstande i boliger og kontorer kan, ved udførelse af stærk- og svagstrømsinstallationer anvende og vedligeholde håndværktøj og værktøjsmaskiner. kan udføre mindre tele- og datainstallationer i boliger efter gældende love og regler, vælge miljørigtigt materiel og anvende dette på korrekt vis i henhold til fabrikantens forskrifter. Kvalitetssikring: kan udføre kvalitetskontrol efter planer, skemaer eller anden relevant dokumentation, og foretage målinger og afprøvninger efter gældende love og regler. 36 Valgfag PC-schematic El-matematik El-emne f.eks. lavvoltsbelysning Bedømmelse og evaluering i områdefagene De enkelte områdefag evalueres og bedømmes ud fra den færdige stand med tilhørende skriftlig dokumentation 8. Standpunktskarakteren i de afsluttende fag baseres på det sidste indtryk af elevens viden. Undervisningsforløbet bærer gennem hele perioden præg af de praktiske krav til det valgte projekt og til standarbejdet. Der er vigtigt, at der evalueres ud fra det færdige standarbejde og opfølgningen i projektbeskrivelsen. Det er samtidig vigtigt, at elevens praktiske færdigheder i de enkelte fag vægtes meget højt. Skoleopholdet for elmontøren afsluttes med en mundtlig skuemesterevaluering, hvor der efter endt evaluering af eleven afgives en skuemesterkarakter. Karakterafgivelsen er jævnfør bekendtgørelse om erhvervsuddannelser 30. Der afholdes ikke skuemesterevaluering før underviseren, kontaktlæreren og eleven i samhørighed forventer, at eleven vil være klar til dette. Områdefagene dimensionering og elektroteknik afsluttes på H1. Fagene skal være bestået inden den afsluttende svendeprøve på H2. Opnår en elev ikke minimumskarakteren 02 i fagene på H1, kan der ikke fortsættes på næste skoleperiode. I samråd med eleven og dennes mester tilrettelægges et særligt forløb. Det kan være at hovedforløbet forlænges eller tages om. Kontaktlæreren sikrer, at alle aftaler skrives i elevplan. 8 Se bilag 6 19

20 Forløbsplan for matematik niveau F, E og D Samtlige elever skal som udgangspunkt deltage i hele eller dele af matematikundervisningen. Begrundelsen herfor er: Nogle elever har ikke taget FS10 og skal derfor have det obligatoriske Niveau F. Dele af den nødvendige elundervisning er lagt ind under faget matematik. Resultatet af kompetencevurderingstesten gør, at der kan være individuelle emner som skal repeteres / læres. FS10 elever mangler rimelige dele af det obligatoriske pensum Elever med studentereksamen (Gymnasiet, HTX eller lignende) får fuld godskrivning/ merit for deltagelse. Lektioner Indhold 4 Samtlige elever deltager kompetencevurderingstest afholdes (2 timer) Matematisk behandling af simpelt kredsløb med 1 ohmsk modstand: 4 Samtlige elever deltager Matematisk behandling af seriekreds med min. 3 ohmske modstande: Evt. teoriopgaver jfr kompetencevurderingstesten 4 Samtlige elever deltager Matematisk behandling af parallelkreds med min. 3 ohmske modstande: Evt. teoriopgaver jfr kompetencevurderingstesten 4 Samtlige elever deltager Beregningsassistence vedr. projektet Evt. teoriopgaver jfr kompetencevurderingstesten 4 Samtlige elever deltager Matematisk behandling af Spændingsfald Evt. teoriopgaver jfr initialtest 4 Samtlige elever deltager Matematisk behandling af Elektromotorisk kraft Evt. teoriopgaver jfr kompetencevurderingstesten 4 Køres på niveau F samt evt. repetition for øvrige niveauer Potens og rod (til forståelse af elteorien på grundforløbet): Evt. teoriopgaver jfr kompetencevurderingstesten 4 Køres på niveau F samt evt. repetition for øvrige niveauer Vektorer samt Repetition af Pythagoras læresætning Evt. teoriopgaver jfr kompetencevurderingstesten 8 Køres på niveau F samt evt. repetition for øvrige niveauer Trigonometri (inden modul 3) 8 Funktioner på F-og E niveau (Repetition for D) Koordinatsystemet repeteres (hurtigt) 8 Repetition af Længde, areal og rumfang. Rapportbearbejdning på E-niveau. Der køres repetition af længde, areal og rumfang. evaluering/eksamen niveau F* 20

Lokal undervisningsplan for Styring og reguleringsteknik 2., 3. og 4. hovedforløb

Lokal undervisningsplan for Styring og reguleringsteknik 2., 3. og 4. hovedforløb Elektriker Lokal undervisningsplan for Styring og reguleringsteknik 2., 3. og 4. hovedforløb Den jydske Haandværkerskole, 2008 Elafdelingen Revideret august 2008 www.hadstents.dk Indholdsfortegnelse Pædagogik...3

Læs mere

UDDANNELSEN PÅ TEKNISK SKOLE

UDDANNELSEN PÅ TEKNISK SKOLE UDDANNELSEN PÅ TEKNISK SKOLE Der er 35 tekniske skoler over hele landet, hvor du kan tage grundforløbet til elektrikeruddannelsen. Der findes 19 skoler, hvor du kan tage hele elektrikeruddannelsen inden

Læs mere

Lokal undervisningsplan for Installationsteknik 2., 3. og 4. hovedforløb

Lokal undervisningsplan for Installationsteknik 2., 3. og 4. hovedforløb Elektriker Lokal undervisningsplan for Installationsteknik 2., 3. og 4. hovedforløb Den jydske Haandværkerskole, 2007 Elafdelingen Revideret februar 2008 www.hadstents.dk Indholdsfortegnelse Pædagogik...3

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til flymekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til flymekaniker Uddannelsesordning for uddannelsen til flymekaniker Udstedelsesdato: 15. juli 2014 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 567 af 02/06/2014 om uddannelserne i den

Læs mere

Lokal undervisningsplan for 2., 3. hovedforløb Kommunikationsteknik

Lokal undervisningsplan for 2., 3. hovedforløb Kommunikationsteknik Elektriker Lokal undervisningsplan for 2., 3. hovedforløb Kommunikationsteknik Den jydske Haandværkerskole, 2007 Elafdelingen Revideret maj 2008 www.hadstents.dk Indholdsfortegnelse Pædagogik...3 Undervisningsform...3

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Flymekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Flymekaniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Flymekaniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til

Læs mere

Uddannelsesordning for fotografuddannelsen

Uddannelsesordning for fotografuddannelsen Uddannelsesordning for fotografuddannelsen Udstedelsesdato: 15. juli 2013 Udstedt af Billedmediernes Faglige Udvalg i henhold til Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang medieproduktion

Læs mere

Procedure og værktøjer EN SKP-VIRKSOMHED I SAMSPIL MELLEM FLERE FAG OG FLERE SKOLER

Procedure og værktøjer EN SKP-VIRKSOMHED I SAMSPIL MELLEM FLERE FAG OG FLERE SKOLER Procedure og værktøjer EN SKP-VIRKSOMHED I SAMSPIL MELLEM FLERE FAG OG FLERE SKOLER PROCEDURE OG VÆRKTØJER Skolepraktikhåndbog Stamkort Arbejdstøj Feriesedler Uddannelsesplan Projektopgaver Virksomhedsforlagt

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til elektriker

Uddannelsesordning for uddannelsen til elektriker Uddannelsesordning for uddannelsen til elektriker Udstedelsesdato: 15. juli 2013 Udstedt af det faglige udvalg for elektrikeruddannelsen i henhold til BEK nr. 372 af 15/04/2013 om uddannelserne i den erhvervsfaglige

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til mediegrafiker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til mediegrafiker BEK nr 462 af 14/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 21. april 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.55T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Grundforløbet Afsnit 2 og 3 Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. januar 2013 Indhold 2.0 Indgangen Sundhed, omsorg og pædagogik... 1 2.1 Praktiske oplysninger...

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse nr. 272 af 15. april 2005 om uddannelse til elektriker. Forord

Vejledning til bekendtgørelse nr. 272 af 15. april 2005 om uddannelse til elektriker. Forord Vejledning til bekendtgørelse nr. 272 af 15. april 2005 om uddannelse til elektriker Forord Uddannelsesbekendtgørelsen og den tilhørende, autoritative vejledning udgør sammen med de generelle og tværgående

Læs mere

Studiebog. Elektriker. grundforløb EUX Elektriker

Studiebog. Elektriker. grundforløb EUX Elektriker Erhvervsuddannelse med ekstra bonus Elektriker Studiebog grundforløb Elektriker Mødeaktivitet Der er møde- og deltagelsespligt til undervisningen og studietimer. Eleverne skal følge Syddansk Erhvervsskoles

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til skorstensfejer

Uddannelsesordning for uddannelsen til skorstensfejer Uddannelsesordning for uddannelsen til skorstensfejer Udstedelsesdato: 19. juni 2008 Udstedt af det faglige udvalg for skorstensfejer-uddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 144 af 29. februar 2008

Læs mere

Opbygning og indhold Uddannelsen veksler mellem skole og praktik.

Opbygning og indhold Uddannelsen veksler mellem skole og praktik. 1 Indledning Uddannelsen er en erhvervsuddannelse. Du bliver uddannet som motormekaniker I forløbet vil du blive uddannet i at servicere og reparere de maskiner der typisk udlejes fra diverse maskinudlejere.

Læs mere

Få succes i de lokale uddannelsesudvalg

Få succes i de lokale uddannelsesudvalg Få succes i de lokale uddannelsesudvalg forord De lokale uddannelsesudvalg (LUU) har med reformen i 2007 fået en større rolle, fordi reformen indebar en højere grad af decentralisering af uddannelserne.

Læs mere

Lokal undervisningsplan for 2., 3, og 4. hovedforløb Kommunikationsteknik

Lokal undervisningsplan for 2., 3, og 4. hovedforløb Kommunikationsteknik Elektriker Lokal undervisningsplan for 2., 3, og 4. hovedforløb Kommunikationsteknik Den Jydske Haandværkerskole, 2015 Bekendtgørelse 2008 E l a f d e l i n g e n Revideret 22-06-2015 w w w. h a d s t

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Udstedelsesdato: Juni 2013 Udstedt af Det faglige Udvalg for Gastronomuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 312 af 21. marts 2013 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til mediegrafiker

Uddannelsesordning for uddannelsen til mediegrafiker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til mediegrafiker Udstedt af det faglige udvalg for mediegrafikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 462 af 14. april

Læs mere

Grundforløb tømrer og elektriker

Grundforløb tømrer og elektriker Grundforløb tømrer og elektriker EUX på DjH Studieforberedende samtaler Kommende EUX-grundforløbselever bliver indkaldt til en studieforberedende samtale før studiestart. Samtalen varer omkring 20 minutter,

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af det faglige udvalg for [uddannelse] i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til [uddannelsens

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Trin 2 Serviceassistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Trin 2 Serviceassistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 30. juni 2008 Serviceassistent Udstedt af Det Faglige Udvalg for Serviceassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 145 af 29/02/2008 om

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til køletekniker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til køletekniker BEK nr 328 af 27/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juli 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.65T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Vvs-branchens praktikvejledning Speciale Vvs og blikkenslager

Vvs-branchens praktikvejledning Speciale Vvs og blikkenslager Til brug for praktikperioden forud for Hovedforløbet. Grundforløb Praktik 1. hovedforløb Praktik 2. hovedforløb Praktik 3. hovedforløb Praktik 4. hovedforløb Praktik Praktik forud for 1. hovedforløb Udføre

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Glarmester

Uddannelsesordning for uddannelsen til Glarmester Uddannelsesordning for uddannelsen til Glarmester Udstedt af Glarmesterfagets faglige udvalg den 22. august 2011 i henhold til bekendtgørelse nr. 858 af 11. juli 2011 om uddannelserne i den erhvervsfaglige

Læs mere

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter 1.8.2015 Grundforløb 1 - Udarbejdet juni 2015

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter 1.8.2015 Grundforløb 1 - Udarbejdet juni 2015 Prøvebestemmelser Grundforløb 1 Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1. august 2015 0 Indhold Generelt... 2 Prøver for elever på grundforløb 1... 2 Standpunktsbedømmelse... 2 Dansk, standpunktsbedømmelse...

Læs mere

Randers Tekniske Skole

Randers Tekniske Skole Randers Tekniske Skole LOKAL UNDERVISNINGSPLAN ELEKTRIKER Lys og energiteknik TSØ Side 1 Forord: Formålet med udarbejdelse af denne undervisningsplan for hovedforløbet, elektriker, er: at give elever,

Læs mere

Indledning Optagelse Opbygning og indhold Skole Praktik Eksamen

Indledning Optagelse Opbygning og indhold Skole Praktik Eksamen 1 Indledning Uddannelsen er en erhvervsuddannelse. Du bliver uddannet som entreprenørmaskinmekaniker I entreprenørmaskinmekaniker specialet bliver du uddannet til specialist i reparation af personlifte

Læs mere

Elektrikeruddannelsen

Elektrikeruddannelsen Elektrikeruddannelsen Lokal undervisningsplan Generel del Den jydske Haandværkerskole, 2006 Elafdelingen Revideret juni 2007 www.hadstents.dk Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Skolen... 4 Kvalitet...

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator

Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for digital media i henhold til bekendtgørelse nr. 557 af 28. april 2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for digital media uddannelsen

Uddannelsesordning for digital media uddannelsen Uddannelsesordning for digital media uddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for digital media i henhold til bekendtgørelse nr. 470 af 16. april 2015 om digital

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Skibsmekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Skibsmekaniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato:28.03.2008 Skibsmekaniker Udstedt af det faglige udvalg for Maritime Metaluddannelser for skibsmekanikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatør Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatør Udstedelsesdato: 15. juli 2014 Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker Udstedelsesdato: 15/07/2012 Udstedt af Det Faglige Udvalg for Ejendomsservice i henhold til bekendtgørelse nr. 384 af 26/04/2012 om uddannelserne

Læs mere

Sådan bliver du elektriker...

Sådan bliver du elektriker... Sådan bliver du elektriker... For at blive elektriker skal du have en uddannelsesaftale med en virksomhed. Du skal skrive en ansøgning, hvor du fortæller om dig selv og din skolegang og om, hvorfor du

Læs mere

Lokal undervisningsplan for Grundforløbets første del på SOPU. Udarbejdet i samarbejde med de lokale uddannelsesudvalg Gældende fra 1.

Lokal undervisningsplan for Grundforløbets første del på SOPU. Udarbejdet i samarbejde med de lokale uddannelsesudvalg Gældende fra 1. Lokal undervisningsplan for Grundforløbets første del på SOPU Udarbejdet i samarbejde med de lokale uddannelsesudvalg Gældende fra 1. august 2015 1 Grundforløbets første del På Grundforløb 1 får du et

Læs mere

Ny bekendtgørelse d. 15 juli. 2013

Ny bekendtgørelse d. 15 juli. 2013 Ny bekendtgørelse d. 15 juli. 2013 Ny uddannelsesordning d. 1. juli 2013 Vigtige ændringer Trin 1 Flisemontøren nedlagt hvad betyder det? Nye Fagområder, hvad betyder det? Projekt k svendeprøve, hvad betyder

Læs mere

HOVEDFORLØB TARMRENSERUDDANNELSEN

HOVEDFORLØB TARMRENSERUDDANNELSEN HOVEDFORLØB TARMRENSERUDDANNELSEN LEKTIONSFORDELING HOVEDFORLØB... 2 Skoleperiode 1... 3 Skoleperiode 2... 7 Skoleperiode 3... 11 Skoleperiode 4... 15 Skoleperiode 5... 18 Skoleperiode 6... 21 Skoleperiode

Læs mere

Den Store Blå ELEKTRIKERUDDANNELSEN. 2. udgave 28. september 2015

Den Store Blå ELEKTRIKERUDDANNELSEN. 2. udgave 28. september 2015 Den Store Blå ELEKTRIKERUDDANNELSEN 2. udgave 28. september 2015 1. udgave august 2015 Forord Den 1. august 2015 fik vi en ny elektrikeruddannelse. Den ny elektrikeruddannelse er resultatet af over 3 års

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Ernæringsassistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Ernæringsassistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato 24. februar 200 Ernæringsassistent Udstedt af det faglige udvalg for ernæringsassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 329 af 28. april

Læs mere

Kompetencevurdering af elever.

Kompetencevurdering af elever. Kompetencevurdering af elever. Overordnede bestemmelser om vurdering af elevens kompetencer. Skolen har den overordnende holdning, at det er lysten som driver værket. Eleven skal derfor være motiveret

Læs mere

Lokal Undervisningsplan GF2 PAU August 2015

Lokal Undervisningsplan GF2 PAU August 2015 Lokal Undervisningsplan GF2 PAU August 2015 INDHOLD Indledning... 2 Uddannelsen... 2 Uddannelsens formål og mål... 2 Uddannelsens varighed og struktur... 5 Overgangsordning... 5 Undervisningen... 5 Undervisnings-

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen. Retningslinjer for. praktikuddannelsen ... ...

Social- og sundhedsuddannelsen. Retningslinjer for. praktikuddannelsen ... ... Retningslinjer for praktikuddannelsen Social- og sundhedsuddannelsen Forord Social- og sundhedsuddannelsen er en vekseluddannelse, hvor skoleperiodernes teoretiske og praktiske undervisning sammen med

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. marts 2010 pædagogisk assistent Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistent og social- og sundhedsuddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for Cykel- og motorcykeluddannelsen

Uddannelsesordning for Cykel- og motorcykeluddannelsen Uddannelsesordning for Cykel- og motorcykeluddannelsen Udstedelsesdato: 28. marts 2008 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg for cykel- og motorcykeluddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Odense Tekniske Skole

Odense Tekniske Skole Odense Tekniske Skole Lokal undervisningsplan for matematik i grundforløbet Læringsaktiviteten matematik på grundforløbet på håndværk og teknik Niveauer: I matematik undervises på niveau F, men tilbydes

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Teknisk designer

Uddannelsesordning for uddannelsen til Teknisk designer 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Teknisk designer Udstedt af det lige udvalg for Teknisk designer i henhold til bekendtgørelse nr. 330 af 27/03/2015 om uddannelsen

Læs mere

Offentlig Administration. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Offentlig Administration. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Offentlig Administration Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Ny mesterlære - i EASY-A og

Ny mesterlære - i EASY-A og Ny mesterlære - i EASY-A og Elevplan 26-06-2011/version 4/mgl/fkj Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Oprettelse af Ny Mesterlære-eleven i EASY-A Registrering i EASY-P Grundforløbsundervisning

Læs mere

Orientering om mål, indhold og struktur i uddannelsen til gastronom med speciale cater

Orientering om mål, indhold og struktur i uddannelsen til gastronom med speciale cater Orientering om mål, indhold og struktur i uddannelsen til gastronom med speciale cater Uddannelsen til gastronom med speciale cater er tilrettelagt som en vekseluddannelse, sådan at der efter grundforløbet

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Sundhedsservicesekretær

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Sundhedsservicesekretær Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: Den 1. januar 2011 Sundhedsservicesekretær Udstedt af det Det faglige Udvalg for Kontoruddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 1435 af 15. december

Læs mere

Uddannelsesordning for Data- og kommunikationsuddannelsen

Uddannelsesordning for Data- og kommunikationsuddannelsen Uddannelsesordning for Data- og kommunikationsuddannelsen Udstedelsesdato: 23. maj 2008 Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 1244 af 23. oktober 2007 om uddannelserne

Læs mere

Lokal undervisningsplan for 2., 3, og 4. hovedforløb Kommunikationsteknik

Lokal undervisningsplan for 2., 3, og 4. hovedforløb Kommunikationsteknik Elektriker Lokal undervisningsplan for 2., 3, og 4. hovedforløb Kommunikationsteknik Den jydske Haandværkerskole, 2007 Elafdelingen Revideret maj 2009 www.hadstents.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2

Læs mere

Revision. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Revision. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Revision Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordning for sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: 15. marts 2010 Udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til følgende

Læs mere

Temaeftermiddag for praktikken

Temaeftermiddag for praktikken Temaeftermiddag for praktikken Social og sundhedsuddannelsen under erhvervsuddannelse lov og bekendtgørelse Oktober 2008 EUD lov og bek. v. Gitte B Jensen Side 1 Temaeftermiddag for praktikken Lov og indgangene

Læs mere

Serviceassistentuddannelsen. Regionshospital Viborg Skive Kjellerup

Serviceassistentuddannelsen. Regionshospital Viborg Skive Kjellerup Regionshospital Viborg Skive Kjellerup indgår i et beskrivelsessystem, der består af flg. hierarkisk ordnede elementer: Lov om erhvervsuddannelser - LBK nr. 1244 af 23.10.2007 (bilag 1) www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=105174

Læs mere

EUV hvordan gør vi? Workshop: Merkantiluddannelsesforløb

EUV hvordan gør vi? Workshop: Merkantiluddannelsesforløb EUV hvordan gør vi? Workshop: Merkantiluddannelsesforløb Disposition for fremlægningen Hvilke krav indgik i kommissoriet til udvikling af en uddannelse til målgruppen +25 (GVU /AMU)? På hvilken måde kan

Læs mere

Odense Tekniske Skole Byggeri & Teknologi Uddannelse Vvs-uddannelse Speciale Vvs - og energimontør. Grundfag Samfundsfag F-niveau

Odense Tekniske Skole Byggeri & Teknologi Uddannelse Vvs-uddannelse Speciale Vvs - og energimontør. Grundfag Samfundsfag F-niveau Odense Tekniske Skole Afdeling Byggeri & Teknologi Uddannelse Vvs-uddannelse Speciale Vvs - og energimontør Forløb / Fag / Aktivitet / Projekt 4. hovedforløb Samfundsfag Timetal 1,5 uge Læreplansfag mv.

Læs mere

Orientering om mål, indhold og struktur i receptionistuddannelsen

Orientering om mål, indhold og struktur i receptionistuddannelsen Orientering om mål, indhold og struktur i receptionistuddannelsen Uddannelsen til receptionist er tilrettelagt som en vekseluddannelse, sådan at der efter grundforløbet skiftes mellem skoleundervisning

Læs mere

Salgsassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: DETAIL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Salgsassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: DETAIL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Salgsassistent Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: DETAIL Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Økonomi. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Økonomi. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Økonomi Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse fra

Læs mere

Odense Tekniske Skole Byggeri & Teknologi Uddannelse Vvs-uddannelse Speciale Vvs -, tag - og facademontør. 3. hovedforløb Naturfag Timetal 2,0 uge

Odense Tekniske Skole Byggeri & Teknologi Uddannelse Vvs-uddannelse Speciale Vvs -, tag - og facademontør. 3. hovedforløb Naturfag Timetal 2,0 uge Odense Tekniske Skole Afdeling Byggeri & Teknologi Uddannelse Vvs-uddannelse Speciale Vvs -, tag - og facademontør Forløb / Fag / Aktivitet / Projekt 3. hovedforløb Naturfag Timetal 2,0 uge Læreplansfag

Læs mere

Den nye Terminalarbejder og affaldsuddannelse i Grønland Oversigt over undervisningsplaner.

Den nye Terminalarbejder og affaldsuddannelse i Grønland Oversigt over undervisningsplaner. 1 Den nye Terminalarbejder og affaldsuddannelse i Grønland Oversigt over undervisningsplaner. Miniguide 2015.v 5 2 Terminalarbejder & Affaldsuddannelse 2015 Havneterminalarbejder 2 H2-7 uger H3-7 uger

Læs mere

Logistikassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: HANDEL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Logistikassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: HANDEL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Logistikassistent Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: HANDEL Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Grundforløbet for elektrikere

Grundforløbet for elektrikere Grundforløbet for elektrikere Teknisk Skole Lokal undervisningsplan jf. bekendtgørelse for indgangen Strøm, styring og it - nr. 509 af 31. maj 2012 og uddannelsesordning 1430 for elektrikere. Udarbejdet

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til elektriker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til elektriker BEK nr 496 af 22/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juli 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.98T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Retningslinier for uddannelse, certificering og vedligeholdelse af førstehjælpsinstruktører

Retningslinier for uddannelse, certificering og vedligeholdelse af førstehjælpsinstruktører Retningslinier for uddannelse, certificering og vedligeholdelse af førstehjælpsinstruktører 1. Uddannelsens formål m.v. Uddannelsen gennemføres af en af Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer i overensstemmelse

Læs mere

INFORMATION OM den merkantile fagprøve på International Business College

INFORMATION OM den merkantile fagprøve på International Business College INFORMATION OM den merkantile fagprøve på International Business College Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. BEKENDTGØRELSE, FAGPRØVEN TRIN FOR TRIN M.M.... 4 2.1. Bekendtgørelsens krav til fagprøven...

Læs mere

Målsætning FRISØRAFDELINGEN juni 2009

Målsætning FRISØRAFDELINGEN juni 2009 sætning FRISØRAFDELINGEN juni 2009 Herningsholm Erhvervsskole Frisørafdeling Overordnet målsætning Afdelingens overordnede mål er at formidle en relevant, pædagogisk og virkelighedsnær undervisning for

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet SOSU

Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet SOSU Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet SOSU De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 439 af 29/04/2013 af lov om erhvervsuddannelser Bekendtgørelse nr 171 af 02/03/2011 af lov

Læs mere

Lokal Undervisningsplan GF1 August 2015

Lokal Undervisningsplan GF1 August 2015 Lokal Undervisningsplan GF1 August 2015 INDHOLD Indledning... 2 Uddannelsen... 2 Uddannelsens formål og mål... 2 Uddannelsens varighed og struktur... 2 Overgangsordning... 2 Undervisningen... 3 Undervisnings-

Læs mere

Undervisningsplan. Den generelle del. Grundforløbet Social- og sundhedsuddannelsen Den Pædagogiske assistentuddannelse

Undervisningsplan. Den generelle del. Grundforløbet Social- og sundhedsuddannelsen Den Pædagogiske assistentuddannelse Undervisningsplan Den generelle del Grundforløbet Social- og sundhedsuddannelsen Den Pædagogiske assistentuddannelse Gældende for hold med opstart efter 1. august 2015 Uddannelser på SOSU Sjælland 5 Grundforløb

Læs mere

5.0 LÆSEPLAN FOR GRUNDFORLØBET

5.0 LÆSEPLAN FOR GRUNDFORLØBET Side: Side 1 af 10 5.0 LÆSEPLAN FOR GRUNDFORLØBET MODUL I (3 uger): INTRODUKTION TIL GRUNDFORLØBET Velkomst og introduktion - Skolen - Rundvisning - Grundforløbet Introduktion til uddannelsen og arbejdsområdet

Læs mere

H4 styring & regulering er tænkt gennemført på følgende måde i hovedtræk:

H4 styring & regulering er tænkt gennemført på følgende måde i hovedtræk: H4 styring & regulering er tænkt gennemført på følgende måde i hovedtræk: Der er ikke som på de tidligere hovedforløb 3 moduler, med forskellige læringsaktiviteter, samt tilhørende kurser. På H4 benyttes

Læs mere

Indkøbsassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: HANDEL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Indkøbsassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: HANDEL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Indkøbsassistent Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: HANDEL Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til receptionist

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til receptionist BEK nr 432 af 13/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 3. juli 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.37T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Entreprenør og landbrugsmaskinmekaniker. Er du til store maskiner og udfordringer? Uddannelses og jobbeskrivelse Kranmekaniker

Entreprenør og landbrugsmaskinmekaniker. Er du til store maskiner og udfordringer? Uddannelses og jobbeskrivelse Kranmekaniker Entreprenør og landbrugsmaskinmekaniker Er du til store maskiner og udfordringer? Uddannelses og jobbeskrivelse Kranmekaniker Indholdsfortegnelse Indledning... side 2 Uddannelsesforløb... side 3 Optagelse...

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Produktør

Uddannelsesordning for uddannelsen til Produktør Sagsnr.: 060.09S.541 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Produktør Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 436 af 13/04/2015 om uddannelsen

Læs mere

Denne publikation beskriver kort de gældende regler for ordningen samt de ovennævnte uddannelser, hvortil der kan brobygges fra efterskolerne.

Denne publikation beskriver kort de gældende regler for ordningen samt de ovennævnte uddannelser, hvortil der kan brobygges fra efterskolerne. Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf 3392 5000 Fax 3392 5567 www.uvm.dk Meritgivende brobygningsforløb for efterskoleelever I henhold til finanslovsaftalen om Bedre uddannelser

Læs mere

Opsamling på spørgsmål fra euv-seminarer den 4. og 6. maj 2015

Opsamling på spørgsmål fra euv-seminarer den 4. og 6. maj 2015 Opsamling på spørgsmål fra euv-seminarer den 4. og 6. maj 2015 Det skal indledningsvist præciseres, at når en euv gennemføres med eux, så vil skoleundervisningen i hovedforløbet ikke være et afkortet for

Læs mere

Grundfag Samfundsfag F-niveau

Grundfag Samfundsfag F-niveau Odense Tekniske Skole Afdeling Byggeri & Teknologi Uddannelse Vvs-uddannelse Speciale Vvs tag og facademontør Forløb / Fag / Aktivitet / Projekt 4. hovedforløb Samfundsfag Timetal 1,5 uge Læreplansfag

Læs mere

En karriere som elektriker......en elektrikeruddannelse kan opfylde dine drømme

En karriere som elektriker......en elektrikeruddannelse kan opfylde dine drømme En karriere som elektriker......en elektrikeruddannelse kan opfylde dine drømme Stolthed Fra praktisk håndværk til nørd -teori Elbranchen er stolt af sine unge elektrikere. De er nemlig højt kvalificerede,

Læs mere

Informationsteknologi B Forsøgslæreplan, december 2010

Informationsteknologi B Forsøgslæreplan, december 2010 Informationsteknologi B Forsøgslæreplan, december 2010 1.1 Identitet Informationsteknologi bygger på abstraktion og logisk tænkning. Faget beskæftiger sig med itudvikling i et samspil mellem model/teori

Læs mere

Slagteriskolen i Roskilde. Lokal Undervisningsplan

Slagteriskolen i Roskilde. Lokal Undervisningsplan Slagteriskolen i Roskilde Lokal undervisningsplan Slagteriskolen i Roskilde Lokal Undervisningsplan Uddannelsen til Detailslagter Hovedforløb for specialerne Butiksslagter Delikatesseassistent Slagter

Læs mere

Undervisningsplan for Social- og sundhedsuddannelsen. Trin 1 og trin 2. Generelle del

Undervisningsplan for Social- og sundhedsuddannelsen. Trin 1 og trin 2. Generelle del Undervisningsplan for Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1 og trin 2 Generelle del LUU Nov. 2012 Rev. Juni 2014 Bjergparken Bjerggade 4 M DK-6200 Aabenraa Telefon 73 33 43 00 Telefax 73 33 43 01 www.sosu-syd.dk

Læs mere

F- niveau Udbydes på grundforløbsuddannelsen og afsluttes med en standpunktskarakter. Der afholdes ikke mundtlig prøve.

F- niveau Udbydes på grundforløbsuddannelsen og afsluttes med en standpunktskarakter. Der afholdes ikke mundtlig prøve. Formål Formålet med faget er at styrke elevens sproglige bevidsthed og færdigheder, så eleven bliver bedre til at formulere sig mundtligt og skriftligt og til at lytte til og læse forskellige teksttyper

Læs mere

Temamøde for formandskaberne af de lokale uddannelsesudvalg. Temamøde LUU formandskaber 18. februar 2015

Temamøde for formandskaberne af de lokale uddannelsesudvalg. Temamøde LUU formandskaber 18. februar 2015 Temamøde for formandskaberne af de lokale uddannelsesudvalg Temamøde LUU formandskaber 18. februar 2015 Program 13.00 13.10 Velkomst og status på reformen v/ Nanna Højlund, formand PASS 13.10 14.15 Form

Læs mere

Fakta om erhvervsuddannelse med EUX

Fakta om erhvervsuddannelse med EUX Fakta om erhvervsuddannelse med EUX Formål Formålet med udvikling af erhvervsuddannelse med EUX er at sammensætte et uddannelsesmæssigtindhold, der giver elever en solid faglig erhvervsuddannelse kombineret

Læs mere

A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter:

A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter: PRAKTIKBESKRIVELSE A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter: Institutionens navn: Ahornparken Adresse: Skovgårdsvej 32, 3200 Helsinge Tlf.: 72499001 E-mailadresse ahornparken/gribskov@gribskov.dk

Læs mere

Lokal undervisningsplan GF2 Elektriker

Lokal undervisningsplan GF2 Elektriker Københavns Tekniske Skole Lokal undervisningsplan GF2 Elektriker Bygge & anlæg 03-08-2015 1 Indhold 1 Generelt for skolen... 4 1.1 Overordnet pædagogisk og didaktisk grundlag for udbud af erhvervsuddannelser

Læs mere

Industrioperatør. -på Processkolen i Kalundborg

Industrioperatør. -på Processkolen i Kalundborg Industrioperatør -på Processkolen i Kalundborg Industrioperatør Industrioperatøruddannelsen, som særligt tilrettelagte forløb for elever ansat i industrien, afvikles efter forskellige modeller efter elevernes

Læs mere

Elektrikeruddannelsen Information til virksomheder

Elektrikeruddannelsen Information til virksomheder Elektrikeruddannelsen Information til virksomheder Elektrikeruddannelsen opbygning Den 1. august 2015 lanceres en ny elektrikeruddannelse. Ny elektrikeruddannelse: En uddannelse flere målgrupper Den nye

Læs mere

Køletekniker. Lokal undervisningsplan for 3. hovedforløb. www.djhhadsten.dk page 1 of 7

Køletekniker. Lokal undervisningsplan for 3. hovedforløb. www.djhhadsten.dk page 1 of 7 Køletekniker Lokal undervisningsplan for 3. hovedforløb www.djhhadsten.dk page 1 of 7 Generelt Modulets varighed er 10 uger og indeholde fag der er rettet mod uddannelsen til køletekniker. Fagrække og

Læs mere

1. Beskrivelse af evaluering af undervisning

1. Beskrivelse af evaluering af undervisning 1 UCL, Læreruddannelsen. Evaluering af undervisning. Orientering til studerende. Marts 2011 Orientering om evaluering af undervisning består af: 1. Beskrivelse af evaluering af undervisning 2. Mål for

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist

Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist Uddannelsesordning for uddannelsen til 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015. Udstedt af det faglige udvalg for receptionist i henhold til bekendtgørelse nr. 432 af 13. april 2015 om uddannelsen til receptionist.

Læs mere

Definition af pædagogiske begreber. Indhold. Praksisbaseret, praksisnær og praksisrelateret undervisning. Pædagogiske begreber, oktober 2014

Definition af pædagogiske begreber. Indhold. Praksisbaseret, praksisnær og praksisrelateret undervisning. Pædagogiske begreber, oktober 2014 Definition af pædagogiske begreber I tekster om reformen af erhvervsuddannelserne anvendes en række pædagogiske begreber. Undervisningsministeriet beskriver i dette notat, hvordan ministeriet forstår og

Læs mere

Brobygning 10. kl. Strøm, styring & it

Brobygning 10. kl. Strøm, styring & it Brobygning 10. kl. Strøm, styring & it Elektriker Navn: Skole: Velkommen til Teknisk Skole Esbjerg Vi er glade for at se dig på brobygningsforløbet på Teknisk Skole Esbjerg. Her vil du få et indblik i,

Læs mere

Prøvebestemmelser. Grundforløb 2 Den pædagogiske assistentuddannelse. Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1.

Prøvebestemmelser. Grundforløb 2 Den pædagogiske assistentuddannelse. Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1. Prøvebestemmelser Grundforløb 2 Den pædagogiske assistentuddannelse Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1. august 2015 0 Indhold Generelt... 2 Prøver for elever på GF2 pædagogisk assistentuddannelse...

Læs mere

Kontorservice (2-årig uddannelse) Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Kontorservice (2-årig uddannelse) Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Kontorservice (2-årig uddannelse) Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med

Læs mere