Profil og Kompetenceudviklingsplan Sygeplejerske. Ældreområdet, Randers Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Profil og Kompetenceudviklingsplan Sygeplejerske. Ældreområdet, Randers Kommune"

Transkript

1 Profil og Kompetenceudviklingsplan Sygeplejerske Ældreområdet, Randers Kommune

2 Profiler og Kompetenceudviklingsplaner Kompetenceprofiler og kompetenceudviklingsplaner på ældreområdet På ældreområdet er vi optaget af, hvordan vi bedst udnytter alle vore medarbejderes kvalifikationer og kompetencer, så vi bliver i stand til at løse alle ældreområdets opgaver, og derved sikrer vore borgere et dækkende fagligt tilbud af en høj og ensartet kvalitet. Med baggrund i dette har vi udarbejdet kompetenceprofiler og kompetenceudviklingsplaner for social- og sundhedshjælpere 1, social- og sundhedsassistenter 2 og for sygeplejersker. Kompetenceprofiler og kompetenceudviklingsplaner er udarbejdet med inddragelse af de forskellige faggrupper på workshops. Kompetenceprofilerne beskriver de overordnede forventninger og krav der er til den enkelte faggruppe, og kompetenceudviklingsplanerne beskriver mere uddybende hvilke kvalifikationer og kompetencer der forventes. Sundheds- og sygeplejens tre niveauer I Randers Kommune opdeler vi sundheds- og sygeplejen i tre niveauer: Det elementære niveau Er karakteriseret ved lette, stabile og overskuelige forløb, hvor få problemstillinger er i spil. Det er opgaver, der er forbundet med borgerens daglige livsførelse, hvad enten denne er delvis selvhjulpen, mere svagelig eller sengeliggende. Det drejer sig om elementære opgaver, borgeren selv ville have udført, hvis den pågældende havde været i stand til det. Det grundlæggende niveau Er karakteriseret ved sammensatte, stabile forløb, hvor problemerne er afgrænsede og umiddelbart forudsigelige. Plejeforløbene udvikler sig langsomt og som forventet. Det komplekse niveau Er karakteriseret ved ustabile, uafklarede og/ eller uforudsigelige forløb, hvor behovet for sygepleje kan ændres hurtigt. Opgaverne er relateret til problemområder, som griber ind i hinanden eller er mangfoldige og stiller skærpede sygeplejefaglige krav til viden og observation i relation til forebyggelse, pleje og behandling. 1 Hertil hører Hjemmehjælpere og Sygehjælpere 2 Hertil hører Plejehjemsassistenter 2

3 Det er opgaver, som kræver evne til at identificere, analysere, planlægge, udføre og evaluere sygeplejefaglige problemer og således begrunde handlinger ud fra sygeplejefaglig viden. Det er situationer, hvor borger eller pårørende har behov for viden og støtte til at identificere ressourcer og belastninger for at kunne handle hensigtsmæssigt i forhold til sundhedsfremme og forebyggelse samt sundhedssvigt og sygdom. Opgaver på det elementære niveau udføres fortrinsvis af social- og sundhedshjælpere, opgaver på det grundlæggende niveau udføres fortrinsvis af social- og sundheds-assistenter og opgaver på det komplekse niveau udføres fortrinsvis af sygeplejersker. De forskellige faggruppers kompetenceområder Social- og Social- og Sygeplejerske sundhedshjælper sundhedsassistent Elementær sundheds- og sygepleje Delegation fra assistent eller sygeplejerske Grundlæggende sundheds- og sygepleje Grundlæggende sundheds- og sygepleje Delegation fra sygeplejerske eller læge Kompleks sundheds- og sygepleje Kompleks sundheds- og sygepleje Figuren illustrerer arbejdet med at udvikle den enkelte medarbejders kvalifikationer og kompetencer, således at medarbejderen bliver i stand til at udføre opgaver, som ligger ud over det kompetenceniveau, som grunduddannelsen giver. Delegation fra læge Specialiserede undersøgelser og behandlinger 3

4 Profil og Kompetenceudviklingsplan for sygeplejersker Ved din ansættelse får du udleveret denne Profil og Kompetenceudviklingsplan svarende til dit grunduddannelsesniveau. Kompetenceudviklingsplanen skal sikre dig målrettet udvikling af dine kvalifikationer og kompetencer under din ansættelse, så du bliver i stand til at leve op til de forventninger og krav, der er beskrevet i profilen. Sygeplejerskeprofil Sygeplejerskeprofilen er bygget op med afsæt i de fire funktionsområder, som er nævnt i Vejledning om hjemmesygepleje : hjemmesygeplejen udfører sygepleje, hjemmesygeplejen planlægger og leder sygepleje, hjemmesygeplejen formidler sygepleje og hjemmesygeplejen udvikler sygepleje. Profilen beskriver indenfor de 4 områder, hvilke forventninger og krav der er til sygeplejersker i relation til: o At udføre sygepleje o At planlægge og lede sygepleje o At formidle sygepleje o At udvikle sygepleje Kompetenceudviklingsplan for sygeplejersker Kompetenceudviklingsplanen opererer med fem kvalifikations- og kompetenceområder: o sygeplejersken udfører sygepleje (At udføre sygepleje) o sygeplejersken planlægger og leder sygepleje (At planlægge og lede sygepleje) o sygeplejersken formidler sygepleje (At formidle sygepleje) o sygeplejersken udvikler sygepleje (At udvikle sygepleje) o personlig kvalifikation og kompetence Kompetenceudviklingsplanen opererer med tre niveauer indenfor hvert område: o basis kvalifikation og kompetence o kompetent kvalifikation og kompetence o ekspert kvalifikation og kompetence. De første 3 måneder af din ansættelse skal sikre, at du opnår basis kvalifikation og kompetence indenfor alle fem områder. Din oplæring planlægger du i samarbejde med din kontaktperson. 4

5 Sygeplejerskeprofil At udføre sygepleje Yder kompleks og specialiseret sygepleje Udfører udredning og forebyggelse af bl.a. infektion, inkontinens, demens, palliation, sår, underernæring og samarbejder med relevante samarbejdspartnere Udfører sygepleje med fokus på sundhedsfremme og forebyggelse Udfører lægeordinerede behandlingsopgaver fx sårpleje, kompressionsbehandling, medicinadministration Sikrer løbende at en sygeplejeydelse justeres eller afsluttes Er en vigtig sparringspartner for social- og sundhedshjælpere og for social- og sundhedsassistenter samt for andre faggrupper At formidle sygepleje Rådgiver, vejleder og underviser borgere, pårørende og øvrige sundhedsfaglige personalegrupper, herunder elever og studerende Underviser borger eller pårørende i relation til sundhedsfremme og forebyggelse samt i helt specifikke sygeplejeopgaver fx medicinadministration Fungerer som konsulent både generelt og specifikt i relation til den enkelte borger, pårørende og til samarbejdspartnere Deltager aktivt på timemøder/ gruppemøder med henblik på at bidrage til faglig udvikling og refleksion Henviser borgere til relevante samarbejdspartnere fx sundhedscenteret og de forskellige sundhedsfremmende tilbud i kommunen At planlægge og lede sygepleje Sikrer koordinering og kontinuitet af borgerens plejeforløb i samarbejde med andre sundhedsfaglige personalegrupper, den enkelte borger og dennes pårørende Er tovholder og sikrer at patientforløbene bliver helhedsorienterede og sammenhængende med en tværfaglig indsats Varetager det overordnede og koordinerende samarbejde med borgeren og de pårørende praktiserende læger, hospitaler, hospice og speciallæger Vurderer borgerens behov for sygepleje og laver visitation til ydelse, antal besøg osv. Koordinerer sygeplejen i samarbejde med andet sundhedsfagligt personale, og vurderer, hvornår sygeplejeydelsen uddelegeres Inddrages i alle komplekse forløb og medvirker til, at der laves handleplaner i relation til den enkelte borger Medinddrages efter behov i stabile forløb At udvikle sygepleje Sætter systematisk egen og andres sygeplejepraksis i et større perspektiv for at udvikle bedre sygeplejetilbud Udvikler og forbedrer kvaliteten og sikkerheden for borgerne, bl.a. gennem dokumentation og kvalitetsudvikling Arbejder evidensbaseret ud fra bedste kliniske praksis og deltager i implementeringen af nye tiltag Udarbejder og justerer løbende handlingsplaner og fokusområder i vitæ Holder sig ajour med nye pleje- og behandlingsmetoder Arbejder udviklingsorienteret for til stadighed at varetage borgernes tarv Deltager i relevant undervisning og i udviklingsmøder 5

6 Kompetenceudviklingsplan for sygeplejersker At udføre sygepleje Basis Kompetent Ekspert SYGEPLEJE Sygeplejersken har med grunduddannelsen kompetence til at planlægge, udføre og evaluere kompleks sygepleje i relation til borgerens muligheder, ønsker, behov, ressourcer og mestring, samt at evaluere kvaliteten af sygeplejen. Sygeplejersken: o Planlægger, udfører og evaluerer sygepleje til enkeltpersoner i området o Har viden om de hyppigst forekommende sygdomme i området fx geriatri, psykiatri o Har viden om div. almindeligt forekommende sygeplejefaglige procedurer o Har viden om hygiejniske principper, rene rutiner og handler ud fra disse Sygeplejersken kan varetage sygepleje indenfor følgende sygeplejefaglige områder; (jf. Sundhedsstyrelsens retningslinier for sygeplejefaglige optegnelser inkl. dokumentationspligt) SYGEPLEJE o Har specialviden indenfor specifikke faglige områder og bruger denne i planlægning, udførelse og evaluering af sygeplejen fx viden om - sårpleje - smertebehandling - inkontinens - diabetes - apopleksi - gigt o Har specialviden om nogle af følgende medicinske og kirurgiske sygdomme: - hjerte-kar sygdomme - gigt - apoplexia cerebri - cancer - urinvejslidelse - hudlidelse - stofskiftesygdomme - luftvejslidelse fx KOL - diabetes - frakturer - øjensygdomme - osv. SYGEPLEJE o Er specialist og ressourceperson indenfor specifikke faglige områder og bruger sin viden til kvalitetsudvikling af sygeplejen samt til at styrke kollegers kvalifikationer og kompetencer o Har videreuddannelse indenfor specifikke faglige områder o Handler bevidst analytisk og bevarer overblikket i pressede situationer o 6

7 Aktivitet o Yder sygepleje med udgangspunkt i at støtte borgerens ADL o Yder sygepleje med fokus på sundhedsfremme og forebyggelse o Yder sygepleje med udgangspunkt i en rehabiliterende indsats Ernæring o Har viden om sufficient ernærings- og væskeindtag og bruger denne viden i relation til at vejlede borger, pårørende og kolleger o Kan varetage sygeplejen til borgere som får sondemad Hud og slimhinder o Har viden om procedurerne for sårpleje og viden om de forskellige sårplejeprodukter. Kan omsætte denne viden i behandling af forskellige sårtyper. Kommunikation o Kan anvende kommunikationsteorier aktivt som et led i at fremme samarbejdet med borgeren o Har kendskab til den vanskelige samtale Psykosociale forhold o Har viden om psykiske, sociale og kulturelle forhold og livsformer og kan planlægge sygepleje med udgangso Har specialviden om psykiske sygdomme fx: - depressioner - manio-depressiv - neuroser - skizofreni - border-line - psykopati o Har specialviden om psyko-somatiske sygdomme - smerter - misbrug (medicin, alkohol) - demens o Kan håndtere områdets tilbagevendende borgerforløb o Kan kombinere observationer og problemområder og iværksætter selvstændigt handlinger hos borgere i området o Forholder sig fagligt kritisk og analyserende i forhold til valg af egne og andres sygeplejehandlinger o Mestrer det komplekse plejeforløb o Vurderer, bedømmer og handler på det uventede borgerforløb o Mestrer det uventede akutte forløb 7

8 punkt i denne viden o Har viden om betydningen af at kunne skabe ro og struktur omkring borgeren o Har kendskab til omsorg for terminale borgere og deres pårørende Respiration og cirkulation o Har viden om kredsløbsbetingede lidelser og symptomer og planlægger og yder sygepleje med udgangspunkt deri Seksualitet o Har viden om Sundheds og Ældres seksualpolitik og kan anvende denne ved behov Smerter og sanseindtryk o Kan observere forskellige former for smerter og give smertebehandling jf. aftaler med egen læge/ palliative team o Mestrer den vanskelige samtale o Har viden om kommunikationsteori og kan bruge denne aktivt i samarbejdet med borgere, pårørende og kolleger fx i forbindelse med konflikthåndtering, pleje af demente osv. o Tager ansvar for at sikre den daglige kvalitet i sygeplejen og reflekterer over valgte sygeplejehandlinger o Kan varetage specialiserede sygeplejeopgaver fx: - i.v. medicingivning - pleje af CVK, port a kat - parenteral ernæring - posedialyse - pleuradræn - osv. Søvn og hvile o Planlægger sygeplejen med henblik på at give borgeren en hensigtsmæssig døgnrytme samt at støtte borgerens behov for hvile Viden og udvikling o Anvender viden om mentale funktioner i planlægning af sygeplejen med henblik på at styrke den rehabiliterende indsats 8

9 o Planlægger sygeplejen med henblik på at støtte klientens ADL Udskillelse af affaldsstoffer o Yder sygepleje til klienter med stomi og specielle urinkatetre jf. div. procedurer herfor Medicin o Kender instruks for Medicinhåndtering og handler derefter o Vurderer om borgeren kan overgå til dosisdispensering i samarbejde med egen læge og sætter det i gang o Giver medicin jf. div. procedurer herfor undtagen i.v. medicin 9

10 At planlægge og lede sygepleje Basis Kompetent Ekspert o Planlægger sygepleje med respekt for borgeren og med udgangspunkt i den enkelte borgers behov og ønsker O Medinddrages efter behov i stabile forløb O Koordinerer sygeplejen i samarbejde med andet sundhedsfagligt personale O Vurderer hvornår en sygeplejeydelse kan uddelegeres O Varetager samarbejde med borgerens egen læge og andre sundhedsfaglige personer o Er bevidst om eget kompetenceområde o Har kendskab til andre faggruppers kompetenceområder o Har forståelse for eget medansvar for den daglige planlægning i gruppen O Er tovholder i den komplekse borgers forløb og sikrer at forløbet bliver helhedsorienteret og sammenhængende O Inddrages i alle komplekse forløb og medvirker til, at der laves fokusområder i relation til den enkelte borger O Sikrer koordinering og kontinuitet af borgerens plejeforløb i samarbejde med andre sundhedsfaglige personalegrupper, den enkelte borger og dennes pårørende O Varetager det overordnede og koordinerende samarbejde med borgeren, de pårørende, praktiserende læger, hospitaler, hospice, speciallæger osv. hos borgere med komplekse behov O Vurderer borgerens behov for sygepleje og laver visitation til ydelse, antal besøg osv. o Bidrager aktivt til den fælles planlægning i gruppen o Har viden om og kan oplære kolleger om arbejdsgangene i ældre- og sundhedsområdet o Varetager den daglige planlægning og koordinering i gruppen - har funktion som disponent/ planlægger o Skaber sig overblik over områdets opgaver/ plejetyngde og prioriterer de arbejdsmæssige ressourcer i forhold til dette 10

11 At formidle sygepleje Basis Kompetent Ekspert o Kan vejlede og undervise borgeren omkring forebyggende og sundhedsfremmende tiltag o Kan vejlede, undervise og rådgive borgere og pårørende i relation til almindeligt forekommende sygdomme o Har et indgående kendskab til kommunens tilbud og kan formidle dette til borgere, pårørende og kolleger o Deltager i generel introduktion og oplæring af nye kolleger i sygeplejegruppen og i hjælpergruppen o Deltager i generel uddannelse af spl. studerende o Kan vejlede og supervisere hjælpere og assistenter i konkrete situationer herunder bedside-learning samt på gruppemøder o Varetager individuel oplæring af hjælpere i grundlæggende sygepleje fx øjendrypning, blodsukkermåling, sårpleje af simple sår o Varetager individuel oplæring af assistenter i sygeplejefaglige procedurer fx sårpleje, anlægge kateter osv. jf klinisk kompetence o Kan planlægge og gennemføre undervisning fx vedr. sygeplejefaglige procedurer o Kan vejlede, undervise og rådgive borgreren i relation til specielle sygdomme o Kan vejlede og rådgive borgere i relation til svære forhold/ etiske dilemmaer o Er tovholder i assistenters strukturerede kompetenceudvikling o Er tovholder i nye sygeplejerskers introduktion og oplæring o Vejleder og underviser sygeplejestuderende, hjælper- og assistentelever o Kan planlægge og gennemføre undervisning om generelle sygeplejefaglige områder for sygeplejersker, andre faggrupper eller interessegrupper fx Bruger-pårørenderåd o Kan yde supervision til andre sygeplejersker i gruppen o Kan anvende kommunikation som et redskab i forbindelse med kollegial supervision o Kan planlægge og gennemføre undervisning om specielle sygeplejefaglige områder for sygeplejersker og andre faggrupper (fx specialistområder) o Varetager et specialistområde, videreformidler ny faglig viden om området og vejleder/ underviser kollegaer i forhold til at anvende den nye viden o Påtager sig selvstændige undervisningsopgaver o Er tovholder i sygeplejestuderendes praktikforløb o Er uddannet klinisk vejleder o Søger målrettet pædagogisk videreuddannelse på fx diplom- eller master niveau o Kan vejlede og undervise andre kolleger i supervisionsteknik 11

12 At udvikle sygepleje Basis Kompetent Ekspert o Arbejder med at udvikle det sygeplejefaglige tilbud til den enkelte borger o Forholder sig kritisk og reflekterende i faglige diskussioner og til den udførte pleje og bidrager hermed til at udvikle sygeplejen o Anvender den elektroniske omsorgsjournal aktivt o Har kendskab til Randers Kommunes opbygning o Har kendskab til Ældreområdets opbygning, værdier og mål o Er bevidst om eget kompetenceområde o Har kendskab til andre faggruppers kompetenceområder o Har forståelse for eget medansvar for den daglige planlægning i gruppen o Planlægger og prioriterer egen arbejdstid indenfor rammerne o Har forståelse for den mest hensigtsmæssige brug af materiale og ressourcer o Arbejder med at udvikle de sygeplejefaglige tilbud til grupper af borgere o Reflekterer over områdets udførte sygepleje, bidrager til ny viden og til at udvikle sygeplejen o Arbejder bevidst med at udvikle målsætning for de sygeplejefaglige problemstillinger o Reflekterer over den faglige dokumentation og bidrager til at udvikle denne o Kan vejlede kolleger i at anvende den elektroniske omsorgsjournal o Holder sig ajour med ældreområdets udvikling og formidler denne viden til kollegaer o Har forståelse for at arbejde i en politisk styret organisation o Har viden om arbejdsgangene i Ældreområdet og arbejder bevidst ud fra ældreområdets målsætning og værdier o Har kendskab til områdets drift o Bidrager aktivt til den fælles planlægning i gruppen o Arbejder aktivt på at udvikle tværfagligheden og de forskellige faggruppers kompetenceområder o Sikrer bevidst at der i gruppen anvendes ressourcer og materialer ud fra en faglig og økonomisk synsvinkel o Forholder sig og tager kritisk stilling til kvaliteten af sygeplejen med henblik på at udvikle den o Tager initiativ til at udvikle sygeplejen på området fx ved at planlægge og gennemføre projekter o Tager initiativ til at udvikle dokumentation af sygeplejen ved at anvende særlige redskaber fx sårjournal o Påtager sig selvstændige udviklingsopgaver o Medvirker i forskningsprojekter o Varetager et specialistområde og tager initiativ til at udvikle sygeplejen på området fx ved at planlægge og gennemføre projekter o Deltager aktivt i at udvikle tværfaglige tilbud på ældreområdet o Har viden om og kan oplære kolleger om arbejdsgangene i Ældreområdet o Medvirker til at udvikle ældreområdets mål og værdier o Varetager den daglige planlægning og koordinering i gruppen - har funktion som disponent/ planlægger o Skaber sig overblik over gruppens opgaver/ plejetyngde og prioriterer de arbejdsmæssige ressourcer i forhold hertil 12

13 Personlig kvalifikation og kompetence Basis Kompetent Ekspert o Indgår i menneskelige relationer med åbenhed, respekt, tolerance og engagement o Arbejder ansvarligt med egne opgaver o Tager ansvar for egen faglige- og personlige udvikling o Er positiv i det daglige samarbejde o Er fleksibel i arbejdet med at løse områdets kerneopgaver o Har selvindsigt og reflekterer over egen indsats o Er bevidst om egen adfærd og hvordan den påvirker såvel borgere/ pårørende som kolleger o Er rummelig i forhold til forskellige levemåder og livsopfattelser o Viser respekt for andre faggruppers kompetence o Er loyal overfor arbejdspladsen o Har viden om ansvar for egen arbejdssituation, trivsel og udvikling o Har kendskab til egen betydning for at gruppen har et godt arbejdsmiljø o Udviser engagement i arbejdet o Arbejder visionært, fremadrettet og ser muligheder frem for begrænsninger o Kan tackle samarbejdsproblemer med kolleger o Kan tackle samarbejdsproblemer med borgere og pårørende o Bevarer roen og overblikket i perioder med arbejdspres o Tager initiativ til at opretholde et godt arbejdsmiljø i gruppen o Har forståelse for egen betydning for områdets arbejdsmiljø o Er visionær og udviklingsorienteret o Kommer med nye forslag til løsning af opgaver og problemer o Forholder sig og tager stilling til kvaliteten af sygeplejen o Er fleksibel men samtidig kritisk o Udnytter sine intuitive evner o Reflekterer over og kan ændre eget handlingsmønster i forhold til situationen o Bevarer ro og overblik i kritiske situationer o Arbejder aktivt på at skabe ro i gruppen i perioder med arbejdspres o Tager initiativ til at opretholde og udvikle et godt arbejdsmiljø i den enkelte gruppe og i hele området 13

14 Specialiserede sygeplejeopgaver / sjældent forekommende kan udføres af sygeplejersker som er oplært heri IV-medicin IV-væsketerapi Specialiserede sygeplejeopgaver kan udføres af sygeplejersker som er oplært heri Pleje af CVK, port a kat o.lign. Parenteral ernæring Pleuradræn 14

Sygeplejerskeprofil for sygeplejersker ansat ved Thisted Kommunes Sundheds- og ældreafdeling

Sygeplejerskeprofil for sygeplejersker ansat ved Thisted Kommunes Sundheds- og ældreafdeling Sygeplejerskeprofil for sygeplejersker ansat ved Thisted Kommunes Sundheds- og ældreafdeling Sygeplejerskens unikke funktion er at bistå den enkelte, syg eller rask, med at udføre aktiviteter til fremme

Læs mere

Profil og Kompetenceudviklingsplan Sygeplejerske. ldreomr det, Randers Kommune

Profil og Kompetenceudviklingsplan Sygeplejerske. ldreomr det, Randers Kommune Profil og Kompetenceudviklingsplan Sygeplejerske ldreomr det, Randers Kommune Profiler og Kompetenceudviklingsplaner Kompetenceprofiler og kompetenceudviklingsplaner p ldreomr det P ldreomr det er vi optaget

Læs mere

Sygeplejerskeprofil. Roskilde Kommune.

Sygeplejerskeprofil. Roskilde Kommune. 2 Sygeplejerskeprofil Roskilde Kommune. i Sygeplejerskeprofilen beskriver de udfordringer, forventninger og krav, der er til hjemmesygeplejersker i Roskilde Kommunes hjemmepleje. Sygeplejerskeprofilen

Læs mere

Fagprofil - sygeplejerske.

Fagprofil - sygeplejerske. Odder Kommune. Fagprofil - sygeplejerske. For sygeplejersker ansat ved Odder Kommunes Ældreservice. I Odder Ældreservice arbejder medarbejderne ud fra: en rehabiliterende tilgang. en sundhedsfremmende

Læs mere

Sygeplejeprofil. for hjemmesygeplejersker i Århus Kommune. Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg

Sygeplejeprofil. for hjemmesygeplejersker i Århus Kommune. Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Sygeplejeprofil for hjemmesygeplejersker i Århus Kommune Århus Kommune Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Sygeplejeprofilen er skrevet med udgangspunkt i sygeplejerskernes egne hverdagsfortællinger,

Læs mere

Sygeplejeprofil. -Sygeplejen Rebild

Sygeplejeprofil. -Sygeplejen Rebild Sygeplejeprofil -Sygeplejen Rebild Sygeplejeprofil Sygeplejeprofilen er udarbejdet med udgangspunkt i sygeplejerskernes egne oplevelser og hverdagsfortællinger, den gældende lovgivning omkring hjemmesygeplejen,

Læs mere

Sygeplejeprofil i Skive Kommune

Sygeplejeprofil i Skive Kommune Sygeplejeprofil i Skive Kommune Indledning. Kommunerne kommer i fremtiden til at spille en større rolle i sundhedsvæsenet. De eksisterende kommunale sundhedstilbud bliver sammen med helt nye en del af

Læs mere

Social- og sundhedshjælperprofil

Social- og sundhedshjælperprofil Social- og sundhedshjælperprofil for social- og sundhedshjælpere ansat ved Thisted Kommunes Sundheds- og ældreafdeling Uddrag - Virginia Henderson, 1897-1996 Social og sundhedshjælperprofilen er udarbejdet

Læs mere

Social- og sundhedsassistentprofil. for social- og sundhedsassistenter ansat ved Thisted Kommunes Sundheds og ældreafdeling

Social- og sundhedsassistentprofil. for social- og sundhedsassistenter ansat ved Thisted Kommunes Sundheds og ældreafdeling Social- og sundhedsassistentprofil for social- og sundhedsassistenter ansat ved Thisted Kommunes Sundheds og ældreafdeling At bistå den enkelte, syg eller rask, med at udføre aktiviteter til fremme eller

Læs mere

Sygeplejerskeprofil. Til rette borger - I rette tid - På rette sted. Hvorfor har vi sygeplejersker i ældreplejen?

Sygeplejerskeprofil. Til rette borger - I rette tid - På rette sted. Hvorfor har vi sygeplejersker i ældreplejen? Sygeplejerskeprofil Sygeplejerskeprofil Hvorfor har vi rsker i ældreplejen? Udviklingen i sundhedsvæsnet som følge af kommunalreformen i 2007, herunder en ændring af opgavefordelingen mellem regioner og

Læs mere

Fagprofil - Social- og sundhedsassistent.

Fagprofil - Social- og sundhedsassistent. Odder Kommune Fagprofil - Social- og sundhedsassistent. For social- og sundhedsassistenter ansat ved Odder Kommunes Ældreservice I Odder Ældreservice arbejder medarbejderne ud fra: en rehabiliterende tilgang.

Læs mere

SYGEPLEJERSKEPROFIL. for Svendborg Kommune

SYGEPLEJERSKEPROFIL. for Svendborg Kommune SYGEPLEJERSKEPROFIL for Svendborg Kommune FORORD Sundhedsloven og strukturreformen stiller forventninger og krav til sygeplejerskerne i kommunerne om at spille en central rolle i sundhedsvæsenet. I Svendborg

Læs mere

Sygeplejerskeprofil for primærsygeplejersker i Lyngby-Taarbæk kommune

Sygeplejerskeprofil for primærsygeplejersker i Lyngby-Taarbæk kommune Sygeplejerskeprofil for primærsygeplejersker i Lyngby-Taarbæk kommune Ly n g by-ta a r bæ k Ko m m u n e Forord Dette er en pixiudgave af Lyngby-Taarbæk Kommunes Sygeplejeskeprofil Sygeplejerskeprofilen

Læs mere

Generel kompetenceprofil for sygeplejerske, niveau 2 Onkologisk Afdeling

Generel kompetenceprofil for sygeplejerske, niveau 2 Onkologisk Afdeling Generel kompetenceprofil for sygeplejerske, niveau 2 Onkologisk Afdeling Sygeplejefaglige grundholdninger i Onkologisk Afdeling Møder patienten som hædersgæst. Ser udførelse, udvikling og formidling af

Læs mere

Indledning. Godkendt af Sundhed- og omsorgschef Kirstine Markvorsen efter høring i HMU den 11.09.2013. Revision foregår mindst hvert andet år.

Indledning. Godkendt af Sundhed- og omsorgschef Kirstine Markvorsen efter høring i HMU den 11.09.2013. Revision foregår mindst hvert andet år. 1 Indledning Stilling som Social- og sundhedshjælper og Social- og sundhedsassistent beskriver faggruppernes opgaver og ansvarsområder i Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune. Stillingsbeskrivelserne er struktureret

Læs mere

Kvalitetsstandarder sygeplejeydelser 2013

Kvalitetsstandarder sygeplejeydelser 2013 Kvalitetsstandarder sygeplejeydelser 2013 1. Lovgrundlag Lovgrundlaget for sygeplejen er 138 i Sundhedsloven, hvorefter kommunalbestyrelsen er ansvarlig for, at der ydes vederlagsfri hjemmesygepleje efter

Læs mere

Kompetenceprofiler på SC/HN

Kompetenceprofiler på SC/HN Silkeborg Centralsygehus/Hammel Neurocenter, Løn- og personaleafdelingen Vedtaget på HMU den 7. juni 2005 Kompetenceprofiler på SC/HN 1. Indledning Kompetence er evnen til at omsætte kvalifikationer til

Læs mere

Kompetenceprofil. Social og

Kompetenceprofil. Social og Kompetenceprofil Social og sundhedshjælper Social og sundhedsassistent Sygeplejerske Social og sundhedshjælper 1 Kompetenceprofiler, social og sundhedshjælper I Slagelse Kommune er vi optaget af, hvordan

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Medicinsk afdeling M, OUH Svendborg Sygehus 1

Indholdsfortegnelse. Medicinsk afdeling M, OUH Svendborg Sygehus 1 Indholdsfortegnelse Forord... 2 Formål med funktionsbeskrivelsen relateret til kompetencer... 2 Social- og sundhedsassistent - Novice - niveau 1... 4 Social- og sundhedsassistent - Avanceret nybegynder

Læs mere

Ansvars- og kompetenceområde. for. sygeplejersken

Ansvars- og kompetenceområde. for. sygeplejersken Ansvars- og kompetenceområde for sygeplejersken Ældreområdet Guldborgsund Kommune Sygeplejerskens arbejdsområde/ kompetence i Ældreområdet, i Guldborgsund Kommune. Formålet med den kommunale hjemmesygepleje,

Læs mere

Kompetencemodel for socialpsykiatriske sygeplejersker i Specialsektoren, Region Nordjylland. Kærvang

Kompetencemodel for socialpsykiatriske sygeplejersker i Specialsektoren, Region Nordjylland. Kærvang Kompetencemodel for socialpsykiatriske sygeplejersker i Specialsektoren, Region Nordjylland Kærvang Kompetenceprofilens formål Medarbejderne er den vigtigste ressource i Specialsektoren. Det er afgørende

Læs mere

7. Sygeplejerske. 7.1. Sygeplejerskens arbejdsområder

7. Sygeplejerske. 7.1. Sygeplejerskens arbejdsområder 7. Sygeplejerske 7.1. Sygeplejerskens arbejdsområder En sygeplejerske i ældreservicesektoren er en person, der varetager kliniske opgaver f.eks. i relation til medicinering, sårpleje, dræn og sonder. En

Læs mere

Valgfri uddannelsesspecifikke fag social- og sundhedshjælperuddannelsen. Valgfri uddannelsesspecifikke fag

Valgfri uddannelsesspecifikke fag social- og sundhedshjælperuddannelsen. Valgfri uddannelsesspecifikke fag Valgfri uddannelsesspecifikke fag Social- og sundhedshjælperuddannelsen gældende fra januar 2017 1 Indholdsfortegnelse: Samarbejde med borgeren med demens og pårørende 3 Kost og motion til udsatte grupper

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Hjemme- og Sygeplejen i Odder er en del af s Ældreservice. I Ældreservice er Hjemme- og Sygeplejen integreret med både

Læs mere

Forord... 2. 1.1 Formål:... 2. 2. Grundlag for arbejde som social og sundhedsassistent i Hjemmeplejen i Halsnæs Kommune... 3

Forord... 2. 1.1 Formål:... 2. 2. Grundlag for arbejde som social og sundhedsassistent i Hjemmeplejen i Halsnæs Kommune... 3 HJEMMEPLEJEN MAJ 2014 BORGERNES NATURLIGE VALG Indhold Forord... 2 1.1 Formål:... 2 2. Grundlag for arbejde som social og sundhedsassistent i Hjemmeplejen i Halsnæs Kommune... 3 3 Opgaver og ansvarsområde...

Læs mere

Hjemmesygepleje Kvalitetsstandard 2018

Hjemmesygepleje Kvalitetsstandard 2018 Hjemmesygepleje Kvalitetsstandard 2018 Hvad er hjemmesygepleje: Hjemmesygepleje er for eksempel Råd og vejledning til håndtering af nye livssituationer i forbindelse med sygdom Undersøgelse og behandling

Læs mere

6. Social- og sundhedsassistent

6. Social- og sundhedsassistent 6. Social- og sundhedsassistent 6.1. Social og sundhedsassistents arbejdsområder En social- og sundhedsassistent er en person, der udfører sygeplejeopgaver, planlægger aktiviteter og vejleder social- og

Læs mere

Kompetencemodel for socialpsykiatriske social- og sundhedsassistenter Specialsektoren, Region Nordjylland. Kærvang

Kompetencemodel for socialpsykiatriske social- og sundhedsassistenter Specialsektoren, Region Nordjylland. Kærvang Kompetencemodel for socialpsykiatriske social- og sundhedsassistenter Specialsektoren, Region Nordjylland Kærvang Kompetenceprofilens formål Den første del af denne kompetenceprofil er specialsektorens

Læs mere

Profil- og funktionsbeskrivelse for primærsygeplejerske i Hjemmeplejen

Profil- og funktionsbeskrivelse for primærsygeplejerske i Hjemmeplejen 1 Profil- og funktionsbeskrivelse for primærsygeplejerske i Hjemmeplejen Sundhedsafdelingen 2 Indhold Profil- og funktionsbeskrivelse for primærsygeplejerske i Vallensbæk Kommunes hjemmesygepleje... 3

Læs mere

Social og sundhedsassistenter Social og sundhedsassistenternes virksomhedsområde fremgår af Bekendtgørelse om social- og sundhedsuddannelsen.

Social og sundhedsassistenter Social og sundhedsassistenternes virksomhedsområde fremgår af Bekendtgørelse om social- og sundhedsuddannelsen. 1 Social og sundhedsassistenter Social og sundhedsassistenternes virksomhedsområde fremgår af Bekendtgørelse om social- og sundhedsuddannelsen. BEK. Nr. 270 af 15/03/2016 https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=179139

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Plejeboligerne Bronzealdervej i Odder Kommune er en del af Odder Kommunes Ældreservice. Bronzealdervej er en plejeboligenhed

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering i Odder er en del af s Ældreservice. I kommunens ældreservice indgår to plejecentre Stenslund og Bronzealdervej, hjemmeplejen

Læs mere

Hjemmesygepleje Kvalitetsstandard 2012

Hjemmesygepleje Kvalitetsstandard 2012 Hjemmesygepleje Kvalitetsstandard 2012 Du kan blive visiteret til hjemmesygepleje, hvis du i forbindelse med akut eller kronisk sygdom har brug for sygepleje, omsorg, undersøgelse eller behandling. Hjemmesygeplejersken

Læs mere

PROFIL FOR DE UDFØRENDE SYGEPLEJERSKER i ÆLDREPLEJEN I KØBENHAVNS KOMMUNE

PROFIL FOR DE UDFØRENDE SYGEPLEJERSKER i ÆLDREPLEJEN I KØBENHAVNS KOMMUNE PROFIL FOR DE UDFØRENDE SYGEPLEJERSKER i ÆLDREPLEJEN I KØBENHAVNS KOMMUNE Den nuværende organisatoriske situation Lov om social service stiller krav om sammenhæng i den indsats som tilbydes borgerne i

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

Kompetence Udviklingsplaner Sygeplejerske

Kompetence Udviklingsplaner Sygeplejerske Kompetence Udviklingsplaner Sygeplejerske Social og sundhedshjælper Social og Sundhedsassistent Sygeplejerske 1 Kompetenceudvikling for Sygeplejersker ansat i Center for Sundhed og omsorg, Slagelse Kommune

Læs mere

Bedømmelseskriterier trin 1 Indhold

Bedømmelseskriterier trin 1 Indhold Bedømmelseskriterier trin 1 Indhold Bedømmelseskriterier for arbejdsmiljø og ergonomi... 2 Bedømmelseskriterier for Pleje og dokumentation (Avanceret niveau)... 5 Bedømmelseskriterier for Pleje og dokumentation

Læs mere

Kompetenceprofil. Forord Skrives af relevant ledelsesperson.

Kompetenceprofil. Forord Skrives af relevant ledelsesperson. 1 Kompetenceprofiler Sundhed og omsorg og Socialområdet handicap og psykiatri Kompetenceprofil Forord Skrives af relevant ledelsesperson. - Den færdige introducerede medarbejder - Opdelt i generel profil

Læs mere

Beskrivelse af Thisted Kommunes akutpladser. Formål, opgaver og personalekompetencer.

Beskrivelse af Thisted Kommunes akutpladser. Formål, opgaver og personalekompetencer. Beskrivelse af Thisted Kommunes akutpladser Formål, opgaver og personalekompetencer. Der er tale om 4 akutpladser i tilknytning til de 16 midlertidige pladser, der er beliggende på områdecentret Kristianslyst.

Læs mere

Forslag Kvalitetsstandard for den Kommunale Sygepleje 2016

Forslag Kvalitetsstandard for den Kommunale Sygepleje 2016 Forslag Kvalitetsstandard for den Kommunale Sygepleje 2016 Kvalitetsstandard for kommunalsygepleje Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet i Faaborg Midtfyn Kommune. Formålet med sygeplejefaglig

Læs mere

ARBEJDSMILJØ OG ERGONOMI, AVANCERET... 2 PLEJE OG DOKUMENTATION, AVANCERET... 4 PLEJE OG DOKUMENTATION, EKSPERT... 6

ARBEJDSMILJØ OG ERGONOMI, AVANCERET... 2 PLEJE OG DOKUMENTATION, AVANCERET... 4 PLEJE OG DOKUMENTATION, EKSPERT... 6 Bedømmelseskriterier Social- og sundhedshjælperuddannelsen Uddannelsesspecifikke fag ARBEJDSMILJØ OG ERGONOMI, AVANCERET... 2 PLEJE OG DOKUMENTATION, AVANCERET... 4 PLEJE OG DOKUMENTATION, EKSPERT... 6

Læs mere

Kompetenceprofil. Social og

Kompetenceprofil. Social og Kompetenceprofil Social og sundhedsassistent Social og sundhedshjælper Sygeplejerske Social og sundhedsassistent 1 Kompetenceprofiler, social og sundhedsassistent I Slagelse Kommune er vi optaget af, hvordan

Læs mere

Kommunal sygepleje. efter sundhedslovens 138 og 119. Kvalitetsstandard. Kerteminde Kommune tager afsæt i den rehabiliterende tankegang.

Kommunal sygepleje. efter sundhedslovens 138 og 119. Kvalitetsstandard. Kerteminde Kommune tager afsæt i den rehabiliterende tankegang. Kommunal sygepleje efter sundhedslovens 138 og 119 Kvalitetsstandard Kerteminde Kommune tager afsæt i den rehabiliterende tankegang. Vi tager udgangspunkt i, at du er ansvarlig for dit eget liv og ønsker

Læs mere

Praktik 2 A og B. Kendskab til læringsmuligheder og læringsredskaber.

Praktik 2 A og B. Kendskab til læringsmuligheder og læringsredskaber. Praktik 2 A og B Praktik 2A (inkl. modul perioden) er på ca. 8 uger og 2B er på ca. 9 uger. Tema Mål Fokusområder Klinisk praksis Læring - Introduktion til praktikstedet herunder organisationen og samarbejdspartnere.

Læs mere

Resultataftale 2013 for Sygeplejen

Resultataftale 2013 for Sygeplejen Resultataftale 2013 for Sygeplejen Evaluering af resultataftalen og effektmålene for 2012. Vi har i 2012 arbejdet målrettet med præcisering af dokumentation. For at gøre journalen mere overskuelig og ensartet,

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse for sygeplejestuderende Distrikt Øst.

Praktikstedsbeskrivelse for sygeplejestuderende Distrikt Øst. Praktikstedsbeskrivelse for sygeplejestuderende Distrikt Øst. Sygeplejegruppen: I distrikt Øst er der for tiden ansat 9 sygeplejersker. Antallet af sygeplejersker justeres løbende i forhold til hvor mange

Læs mere

Den nyansatte sygeplejerske Palliative felt

Den nyansatte sygeplejerske Palliative felt Palliative felt Definition: har erfaring med sygepleje på det generelle niveau eller kan være nyuddannet. Udføre Lede Formidle Udvikle Teoretiske Udfører sygepleje udfra et behov for at lære det palliative

Læs mere

Valgfri specialefag for SSH uddannelsen trin 1

Valgfri specialefag for SSH uddannelsen trin 1 Indhold Demens 1 Palliation 1 Velfærdsteknologi Rehabilitering 1 Borgere med psykisk sygdom. 1 Demens 1 På dette valgfri specialefag præsenteres eleverne for demens, inden for primærområdet. Der vil blive

Læs mere

Valgfri specialefag for SSA uddannelsen trin 2

Valgfri specialefag for SSA uddannelsen trin 2 Indhold Palliation 2 Den opererede borger/patient Velfærdsteknologi Rehabilitering 2 Demens 2 Ledelse og organisation (afventer fra ansvarlige for faget) 1 Palliation 2 På dette valgfri specialefag arbejdes

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 2. semester Regionshospitalet Randers Akutafdeling 1 Klinisk uddannelsesplan Den kliniske studieplan giver dig en præsentation af det kliniske uddannelsessted,

Læs mere

Sygeplejen i fremtiden?

Sygeplejen i fremtiden? Sygeplejen i fremtiden? Den 5. november 2010 Silkeborg Workshop Fagidentitet og professionsudvikling i relation til det kommunale område. Inge Bank Sundheds- og Omsorgschef i Silkeborg Kommune 1 Fremtidens

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed 04/2016 - Modul 11 Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed... 4 2.1 Varighed... 4 2.2 Særlige forhold...

Læs mere

Ansvars og kompetenceområde. for. social- og sundhedsassistenter

Ansvars og kompetenceområde. for. social- og sundhedsassistenter Ansvars og kompetenceområde for social- og sundhedsassistenter Ældreområdet Guldborgsund Kommune Januar 2013 1 Faglig kompetenceprofil: Social- og sundhedsassistenter Social- og sundhedsassistenter arbejder

Læs mere

Kompetenceprofil. Social- og sundhedsassistenter. for Hospitalsenheden Horsens

Kompetenceprofil. Social- og sundhedsassistenter. for Hospitalsenheden Horsens Kompetenceprofil Social- og sundhedsassistenter for Hospitalsenheden Horsens Forord Som sundhedsprofessionel har man et konstant ansvar for at udvikle sine kompetencer rettet mod at løse fremtidens kerneopgaver.

Læs mere

KULTUR OG SUNDHED SYGEPLEJERSKE- PROFIL

KULTUR OG SUNDHED SYGEPLEJERSKE- PROFIL KULTUR OG SUNDHED SYGEPLEJERSKE- PROFIL Sygeplejerskens unikke funktion er at bistå den enkelte, syg eller rask, med at udføre aktiviteter til fremme eller genvindelse af sundheden eller til en fredelig

Læs mere

Indsatskatalog for Sygeplejeydelser i Næstved Kommune

Indsatskatalog for Sygeplejeydelser i Næstved Kommune Indsatskatalog for Sygeplejeydelser i Næstved Kommune 1 Indholdsfortegnelse Udvikle/ fastholde... 3 Hverdagens aktiviteter... 3 Sociale sammenhænge og kontakt til personer i netværket.... 6 Personlige

Læs mere

Ældreområdet. Beskrivelse af klinisk undervisningssted Modul 1, 6, 11 og 12

Ældreområdet. Beskrivelse af klinisk undervisningssted Modul 1, 6, 11 og 12 Ældreområdet Beskrivelse af klinisk undervisningssted Modul 1, 6, 11 og 12 Klinisk undervisningssted Ældreområdet Hjemme Sygeplejen Billund Kommune Adresse Nygade 29 7200 Grindsted Telefon Teamleder Ann

Læs mere

Vejledning til ansættelsesmyndigheder om muligheder for at anvende social- og sundhedsassistentens kvalifikationer. (1997/Sundhedsstyrelsen)

Vejledning til ansættelsesmyndigheder om muligheder for at anvende social- og sundhedsassistentens kvalifikationer. (1997/Sundhedsstyrelsen) Vejledning til ansættelsesmyndigheder om muligheder for at anvende social- og sundhedsassistentens kvalifikationer. (1997/Sundhedsstyrelsen) Til samtlige amtsråd og kommunalbestyrelser m.fl. I december

Læs mere

Nyt indhold i LUP for trin 1

Nyt indhold i LUP for trin 1 Trin 1 1.2.2016 Nyt indhold i LUP for trin 1 Generelt afsnit tilpasset den nye EUD reform og skolens pædagogiske strategi Afsnit om tilrettelæggelse af undervisningen på Trin 1 Opbyggelsen af uddannelsen:

Læs mere

Kvalitetsstandard for den Kommunale sygepleje

Kvalitetsstandard for den Kommunale sygepleje Kvalitetsstandard for den Kommunale sygepleje 2015 Kvalitetsstandard for kommunalsygepleje Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet i Faaborg Midtfyn Kommune Formålet med den sygeplejefaglige

Læs mere

Praktiksteds- beskrivelse

Praktiksteds- beskrivelse Praktiksteds- beskrivelse for social- og sundhedsassistentelever på Medicinsk Sengeafsnit Sydvestjysk Sygehus Grindsted Engparken 1 7200 Grindsted Tlf.nr: 7918 9202 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. PRÆSENTATION

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

Klinisk kompetenceudvikling i intensiv klinik 4131... 3. Den kompetente intensivsygeplejerske, kompetencetrin 1... 6

Klinisk kompetenceudvikling i intensiv klinik 4131... 3. Den kompetente intensivsygeplejerske, kompetencetrin 1... 6 Intensiv Terapiafsnit 4131 Klinisk kompetenceudvikling for sygeplejersker på ITA 4131 7. Udgave, 1. oplag, april 2012 Indholdsfortegnelse Klinisk kompetenceudvikling i intensiv klinik 4131.... 3 Den kompetente

Læs mere

Kompetencer for den professionelle palliative indsats. Marianne Mose Bentzen

Kompetencer for den professionelle palliative indsats. Marianne Mose Bentzen Kompetencer for den professionelle palliative indsats Marianne Mose Bentzen Disposition 1. Formål og organisering 2. Udfordringer 3. Kommunikatorrollen 4. Ideer til implementering WHO s mål for den palliative

Læs mere

Mål for praktikuddannelsen - Støttecenter

Mål for praktikuddannelsen - Støttecenter Mål for praktikuddannelsen - Støttecenter Generelt Opfyldelse af målene for praktikperioden, er beskrevet i den til enhver tid gældende Uddannelseshåndbog, og elevens Uddannelsesbog, begge udgivet af Social-

Læs mere

Hjælpeskema til praktikerklæring, social- og sundhedsassistentuddannelsen

Hjælpeskema til praktikerklæring, social- og sundhedsassistentuddannelsen Hjælpeskema til praktikerklæring, social- og sundhedsassistentuddannelsen Hjælpeskemaet udfyldes med elevens personlige oplysninger. Praktikstedet markerer i skemaet, hvilket niveau (begynder, rutineret,

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Akutafsnittet er organisatorisk set, en del af Sundhed og Omsorg i Struer kommune. Sundhed og Omsorg består desuden af

Læs mere

Ny Social- og sundhedshjælperuddannelse Start januar 2017

Ny Social- og sundhedshjælperuddannelse Start januar 2017 Ny Social- og sundhedshjælperuddannelse Start januar 2017 Struktur af uddannelsen Strukturen som vi kender den i dag, bibeholdes: 1 uge skole 13 uger praktik 15 uger skole 26 uger praktik 1 uge skole Påbygning

Læs mere

VELKOMMEN. Dokumentation. Dag 2 Underviser

VELKOMMEN. Dokumentation. Dag 2 Underviser VELKOMMEN Dokumentation Dag 2 Underviser Velkommen / opsamling fra sidst Dokumentation Dag 2: Undervisnings skema Virginia Henderson/Sundhedsstyrelsens12 sygepl. problemområder. Dokumentationsprocessen

Læs mere

VELKOMMEN. Dokumentation. Dag 2 Underviser. Dokumentation. Dag 2: Undervisnings skema. Virginia Henderson/Sundhedsstyrelsens12 sygepl. problemområder.

VELKOMMEN. Dokumentation. Dag 2 Underviser. Dokumentation. Dag 2: Undervisnings skema. Virginia Henderson/Sundhedsstyrelsens12 sygepl. problemområder. VELKOMMEN Dokumentation Dag 2 Underviser Velkommen / opsamling fra sidst Dokumentation Dag 2: Undervisnings skema Virginia Henderson/Sundhedsstyrelsens12 sygepl. problemområder. Gruppe arbejde Refleksionscirklen

Læs mere

Furesø Kommune Sundheds- og Ældreafdelingen Kvalitetsstandard for Sygepleje. Kvalitetsstandard for sygepleje i Furesø Kommune

Furesø Kommune Sundheds- og Ældreafdelingen Kvalitetsstandard for Sygepleje. Kvalitetsstandard for sygepleje i Furesø Kommune Kvalitetsstandard for sygepleje i Furesø Kommune 1 20-01-2014 Indhold Hvad er hjemmesygepleje?... 3 Hvad er formålet?... 3 Servicemål for Hjemmesygeplejen i Furesø Kommune?... 3 Hvordan henvises borgere

Læs mere

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE Indledning Fagprofilen for ergo- og fysioterapeuter i Ikast-Brande Kommunes træningsområde er et samarbejdsredskab. Den danner

Læs mere

Kompetenceprofil. Sekretærer. Navn: www.kurtejvindnielsen.dk

Kompetenceprofil. Sekretærer. Navn: www.kurtejvindnielsen.dk profil Sekretærer www.kurtejvindnielsen.dk Navn: Radiologisk Afdeling, Slagelse 2010-2012 Indholdsfortegnelse FORORD... 2 1. VEJLEDNING I BRUG AF KOMPETENCEVURDERINGSSKEMAERNE... 3 2. KOMPETENCEVURDERING...

Læs mere

Valgfri uddannelsesspecifikke fag Social- og sundhedshjælperuddannelsen

Valgfri uddannelsesspecifikke fag Social- og sundhedshjælperuddannelsen Valgfri uddannelsesspecifikke fag Social- og sundhedshjælperuddannelsen 1 Indholdsfortegnelse: Demens 1 3 Palliation 1 4 Borger med psykisk sygdom 5 Velfærdsteknologi 1 6 Rehabilitering 1 7 2 Demens 1

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1. Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag

Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1. Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1 Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Gældende for hold startet efter 1. januar 2013 1. KOMPETENCEMÅL TRIN 1... 3 2. MÅL FOR FAGENE - TRIN 1...

Læs mere

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet.

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet. Oplysningsskema - foreløbig til brug for godkendelse og registrering af praktiksteder ikke omfattet af koncerngodkendelser inden for social- og sundhedshjælperuddannelsen Bilag. Vejledning til udfyldelse

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Center for bostøtte i eget hjem i består af 4 centre i hhv. Syd, Nord, Vest og Centrum, der har fælles ledelse ved centerleder

Læs mere

Lokalt bilag til praktikerklæring, SSA

Lokalt bilag til praktikerklæring, SSA Elevens navn: Lokalt bilag til praktikerklæring, SSA Midtmidtvejsevaluering (Praktik 1a) Midtvejsevaluering Slutevaluering (Ikke i praktik1a) Dato: Dato: Dato: Fødselsdato: Hold: SSA Praktik: Praktikstedets/afdelingens

Læs mere

Kompetencekort Studerende

Kompetencekort Studerende Kompetencekort Studerende Modul 6 Et lærings- og evalueringsredskab i Klinikken Uge 1 Uge samtaler Forventningssamtale Planlagt dato Udført/ aflyst Dato for afleverede refleksioner Uge 2 Intro til refleksion

Læs mere

Generel klinisk studieplan Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens

Generel klinisk studieplan Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens Modul 6 Uddannelsessted: Bofællesskabet Malteriet Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Horsens Kommune har ca. 80.000 indbyggere. Af de 80.000 bliver ca. 5.000

Læs mere

Praktik 2. Midtvejsevaluering: Standpunktsbedømmelse:

Praktik 2. Midtvejsevaluering: Standpunktsbedømmelse: Begynde at opnå Arbejde videre med at opnå Opnået Trin 1 - Praktik mål, erhvervsfaglige kompetencer samt status for målopfyldelse. Elevnavn: Praktiksted: Praktikperiode: Vejleder: Praktikmål Erhvervsfaglig

Læs mere

Bedre indblik og forståelse for arbejdsfordelingen i personalegruppen på Fabianhus.

Bedre indblik og forståelse for arbejdsfordelingen i personalegruppen på Fabianhus. Faglige mål for social og sundhedsassistent elever. Indhold Læringsmetode Læringsudbytte Evalueringsmetode Mål 1 : Kompetencer og lovgivning. Eleven skal arbejde inden for sit kompetence område i overensstemmelse

Læs mere

Den kommunale sygepleje. Kvalitetsstandard Kommunal sygepleje efter sundhedslovens 138 og 119

Den kommunale sygepleje. Kvalitetsstandard Kommunal sygepleje efter sundhedslovens 138 og 119 Den kommunale sygepleje Kvalitetsstandard 2017 Kommunal sygepleje efter sundhedslovens 138 og 119 Indholdsfortegnelse Kvalitetsstandard 3 Kvalitetsstandard for kommunale sygepleje 4 Om den kommunale sygepleje

Læs mere

Erhvervsfaglige kompetencer i social- og sundhedsassistentuddannelsen, trin 2 inkl. status omkring målopfyldelse. Midtvejsevaluering, dato :

Erhvervsfaglige kompetencer i social- og sundhedsassistentuddannelsen, trin 2 inkl. status omkring målopfyldelse. Midtvejsevaluering, dato : Navn: Praktiksted: Periode: Vejleder: Praktik 1 Praktik 2 Praktik 3 6. Eleven kan anvende et mundtligt og skriftligt fagsprog, som er i overensstemmelse social- og sundhedsassistentens kompetenceområde.

Læs mere

Uddannelse til sygeplejersker på basisniveau. Def: Uddannede sygeplejersker der skal efteruddannes i palliation

Uddannelse til sygeplejersker på basisniveau. Def: Uddannede sygeplejersker der skal efteruddannes i palliation Uddannelse til sygeplejersker på basisniveau Def: Uddannede sygeplejersker der skal efteruddannes i palliation Uddannelse til sygeplejersker på basisniveau Baggrund: de sidste års fokusering på at øge

Læs mere

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted og undervisningsforløb. Gastromedicinsk afsnit 03-5

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted og undervisningsforløb. Gastromedicinsk afsnit 03-5 Beskrivelse af det kliniske undervisningssted og undervisningsforløb Gastromedicinsk afsnit 03-5 1.0 Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Præsentation af det kliniske undervisningssted: Gastromedicinsk

Læs mere

Strategi for Hjemmesygeplejen

Strategi for Hjemmesygeplejen Velfærd og Sundhed Sundhed og Omsorg Sagsnr.29.18.00-P05-1-14 Sagsbehandlere: TC/ MSJ Dato: 3. maj 2016 Strategi for Hjemmesygeplejen Sundhed og Omsorg 2016-2020 1 Indledning Sygeplejeområdet i Horsens

Læs mere

Hvis der sker ændringer i godkendelsesperioden, der får væsentlige konsekvenser for de studerendes

Hvis der sker ændringer i godkendelsesperioden, der får væsentlige konsekvenser for de studerendes GODKENDELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED DETTE DOKUMENTET BESTÅR AF: 1. GRUNDLAG FOR GODKENDELSE TIL KLINISK UNDERVISNING GENERELLE KRITERIER FOR GODKENDELSE TIL KLINISKE UNDERVISNINGSSTEDER 1 Et klinisk

Læs mere

Den kompetente sygeplejerske - Palliative felt

Den kompetente sygeplejerske - Palliative felt - Palliative felt Definition: har været ansat i afdelingen i en periode og har opøvet større viden og sikkerhed i det palliative felt og tager et større medansvar for afdelingens sygeplejefaglige niveau

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedets navn og adresse Lokalcenter Præstehaven Vestervej 3,5 og 7 8362 Hørning 87948700 Organisatorisk placering Præstehaven i Hørning er en del af Ældreområdet i Skanderborg

Læs mere

SSA Elevmateriale trin 2 3. praktik kommunal

SSA Elevmateriale trin 2 3. praktik kommunal SSA Elevmateriale trin 2 3. praktik kommunal April 2014 Velkommen i praktik som social- og sundhedsassistentelev. Hermed modtager du supplerende materiale, til det tidligere udleverede elevmateriale. Materialet

Læs mere

Fagprofil social- og sundhedshjælper.

Fagprofil social- og sundhedshjælper. Odder Kommune. Fagprofil social- og sundhedshjælper. For social- og sundhedshjælpere ansat ved Odder Kommunes Ældreservice. I Odder Ældreservice arbejder medarbejderne ud fra: en rehabiliterende tilgang.

Læs mere

SSA Elevmateriale Trin 2 Kommunal praktik Billund Kommune

SSA Elevmateriale Trin 2 Kommunal praktik Billund Kommune SSA Elevmateriale Trin 2 Kommunal praktik Billund Kommune April 2015 Velkommen i praktik som social- og sundhedsassistentelev. Hermed modtager du supplerende materiale, til det tidligere udleverede elevmateriale.

Læs mere

Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af social- og sundhedshjælper- uddannelsen

Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af social- og sundhedshjælper- uddannelsen Marts 2009 Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af social- og sundhedshjælper- uddannelsen agligt udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen (PASS)

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse 07/2016 modul 12 Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse... 4 2.1 Varighed... 4 2.2 Særlige

Læs mere

Hvis der sker ændringer i godkendelsesperioden, der får væsentlige konsekvenser for de studerendes

Hvis der sker ændringer i godkendelsesperioden, der får væsentlige konsekvenser for de studerendes GODKENDELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED DETTE DOKUMENTET BESTÅR AF: 1. GRUNDLAG FOR GODKENDELSE TIL KLINISK UNDERVISNING 2. GENEREL KLINISK STUDIEPLAN TIL MODUL 6 GENERELLE KRITERIER FOR GODKENDELSE TIL

Læs mere

Læseplaner for Social- og Sundhedshjælper TEORI 2

Læseplaner for Social- og Sundhedshjælper TEORI 2 Læseplaner for Social- og Sundhedshjælper TEORI 2 1. I gang med uddannelse til social- og sundhedshjælper Pædagogik med psykologi Social- og samfundsfaglige - Kommunikation - Gruppepsykologi - Gruppedynamik

Læs mere

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet.

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet. Oplysningsskema - foreløbig til brug for godkendelse og registrering af praktiksteder ikke omfattet af koncerngodkendelser inden for social- og sundhedshjælperuddannelsen Bilag. Vejledning til udfyldelse

Læs mere

Målene fremgår af målene for de enkelte AMU-uddannelser, der indgår i basisdelen. Derudover er målene for den samlede basisdel at:

Målene fremgår af målene for de enkelte AMU-uddannelser, der indgår i basisdelen. Derudover er målene for den samlede basisdel at: 1.1. BASISDEL MÅL Målene fremgår af målene for de enkelte AMU-uddannelser, der indgår i basisdelen. Derudover er målene for den samlede basisdel at: Deltagerne: styrker den faglige identitet og øger bevidstheden

Læs mere