Pædagogisk Assistent Uddannelse Til institutioner og tilbud med elever ansat på den pædagogiske assistentuddannelse i Aabenraa Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Pædagogisk Assistent Uddannelse Til institutioner og tilbud med elever ansat på den pædagogiske assistentuddannelse i Aabenraa Kommune"

Transkript

1 Pædagogisk Assistent Uddannelse Til institutioner og tilbud med elever ansat på den pædagogiske assistentuddannelse i Aabenraa Kommune Institutionspjece Januar 2010

2 Indholdsfortegnelse Generelt om den Pædagogiske Assistent Uddannelse (PAU)...3 Relevant beskæftigelse kan være:...3 Formål...3 Adgangskriterier...4 Varighed...4 Merit...4 Løn...4 Grunduddannelse for voksne (GVU)...4 Skoledelen består af følgende fag...5 Praktiske oplysninger...6 Elev i Aabenraa Kommune...6 Forvaltningen Børn og Skole...6 Arbejdstid/mødetider...6 Forsikring...6 Kørselsgodtgørelse...6 Sygdom og fravær...6 Ulovligt fravær...6 Ferie og feriekort...7 Tjenestefrihed...7 Omsorgsdage...7 Tavshedspligt, børneattest, straffeattest...7 Praktik...8 Praktikplacering...8 Vejledning...8 Mål for praktikken...9 Prøvetid i uddannelsen Hvis der opstår problemer Kort over institutioner...11 Yderligere oplysninger

3 Generelt om den Pædagogiske Assistent Uddannelse (PAU) Den pædagogiske assistent uddannelse er en erhvervsfaglig uddannelse. Den pædagogiske assistent kan selvstændigt varetage praktiske, kreative og fysiske aktiviteter i dagplejen, daginstitutioner, skoler, bo- og dagtilbud for borgere med psykisk og fysisk funktionsnedsættelse samt borgere i eget hjem. Relevant beskæftigelse kan være: Legepladsmedarbejder Dagplejer Omsorgs- og pædagogmedhjælper Pædagogmedhjælper Klubmedarbejder Ikke-pædagogisk uddannet eller anderledes kvalificeret pædagog, i henhold til protokollat 1 til overenskomst for pædagogisk uddannet personale ved daginstitutioner, skolefritidsordninger, klubber m.v. Pædagog med dispensation for uddannelsen i det konkrete ansættelsesforhold Formål Uddannelsen til pædagogisk assistent har som overordnet formål, at eleverne gennem skoleundervisning og praktikuddannelse opnår viden og færdigheder inden for følgende overordnede kompetenceområder: Udviklende, forebyggende, rådgivende og støttende pædagogiske opgaver i dagplejen, daginstitutioner, skoler, bo- og dagtilbud for borgere med psykisk og fysisk funktionsnedsættelse samt borgere i eget hjem Kulturelle og aktiverende opgaver i dagplejen, daginstitutioner, skoler, boog dagtilbud for borgere med psykisk og fysisk funktionsnedsættelse samt borgere i eget hjem Fysisk udviklende aktiviteter i dagplejen, daginstitutioner, skoler, bo- og dagtilbud for borgere med psykisk og fysisk funktionsnedsættelse samt borgere i eget hjem Sundhedsfremmende opgaver i dagplejen, daginstitutioner, skoler, bo- og dagtilbud for borgere med psykisk og fysisk funktionsnedsættelse samt borgere i eget hjem Koordinations- dokumentations- og evalueringsopgaver i dagplejen, daginstitutioner, skoler, bo- og dagtilbud for borgere med psykisk og fysisk funktionsnedsættelse samt borgere i eget hjem Uddannelsen giver direkte adgang til uddannelsen til professionsbachelor til pædagog. Aabenraa Kommune samarbejder med Social- og Sundhedsskolen Syd (www.sosu-syd.dk) omkring optagelse/ansættelse af PAU-elever. Kommunen optager elever 2 gange om året i uge 4 og i uge 34. 3

4 Adgangskriterier Gennemført Social- og Sundhedsskolens grundforløb, eller Mindst 1 års uddannelse eller 1 års arbejdserfaring, der er erhvervet efter 9 års skolegang, eller Anden relevant erfaring, der svarer til de kvalifikationer, der er nævnt ovenfor, herunder grundforløb i erhvervsuddannelserne, eller Kvalifikationer erhvervet i udlandet, der svarer til punkterne ovenfor Varighed Uddannelsen varer 2 år og 3½ mdr., fordelt med 54 uger på skole og 2 praktikperioder på hver 26 uger. Fordeling af skole og praktik ophold for det enkelte hold, fremgår af skolens hjemmeside: Merit 1 års relevant erhvervserfaring, inden for omsorgs- og børneområdet, giver mulighed for at få afkortet praktikperioden med op til 50%. 2 års relevant erhvervserfaring inden for omsorgs- og børneområdet, giver mulighed for at få afkortet praktikperioden med 95%. For at få afkortet praktikperioden skal man helt eller delvist opfylde målene for praktikuddannelsen, og aftale dette ved indgåelse af elevkontrakt. Løn For at kunne få udbetalt løn skal eleven have oprettet en NEM-konto i sit pengeinstitut. Der udbetales løn under hele uddannelsen, ca ,- kr. om måneden. Er man under 18 år, er lønnen lidt lavere. Voksenelevløn tilbydes, hvis man ved elevkontraktens indgåelse er fyldt 25 år, og man har mindst 1 års relevant erhvervserfaring, inden for omsorgs- og børneområdet, inden for de seneste 4 år, før elevkontraktens indgåelse. Beregning af erhvervserfaring er på baggrund af, at ansættelse som elev ikke medregnes i erhvervserfaringen, ansættelse med mindst 24 timer i gennemsnit pr. uge medregnes fuldt ud, ansættelse med mellem 8-24 timer gennemsnitligt pr. uge medregnes med 50%. Voksenelevløn er ca ,- kr. om måneden Grunduddannelse for voksne (GVU) Voksne på minimum 25 år, og med mindst 2 års relevant erhvervserfaring, inden for omsorgs- og børneområdet, har mulighed for at gennemføre uddannelsen på særlige vilkår, som en grunduddannelse for voksne (GVU). En GVU er næsten en ren skoleuddannelse, og kræver ikke uddannelsesaftale med en arbejdsgiver. 4

5 Skoledelen består af følgende fag Grundfag Dansk (c niveau) Samfundsfag (c niveau) Engelsk (e niveau) Områdefag Pædagogik (vejledende tid 9 uger) Kultur og aktivitet (vejledende tid 9 uger) Bevægelse og idræt (vejledende tid 6 uger) Sprog, kommunikation og psykologi (vejledende tid 7 uger) Specialefag (2 uger) Der kan læses mere om uddannelsens indhold i Uddannelsesordning for uddannelsen til pædagogisk assistent fra det faglige udvalg af 9. juli

6 Praktiske oplysninger Elev i Aabenraa Kommune Reglerne, der er aftalt omkring kommunens personale personalepolitikker, aftaler om medindflydelse med mere, gælder også for PAU elever. Forvaltningen Børn og Skole PAU-eleverne hører organisatorisk til i forvaltningen Børn og Skole, afdelingen Dagtilbud, i Aabenraa Kommune. Forvaltningen Børn og Skole omfatter dagplejen, ca. 55 daginstitutioner, 15 klubber, 11 skolefritidsordninger og 5 døgninstitutioner. Her koordineres praktikpladserne, også i.f.t. specialinstitutioner og bosteder. Arbejdstid/mødetider I skoleperioderne følges skolens skema. I praktikperioderne er arbejdstiden i gennemsnit 37 timer pr. uge den kan variere alt efter den aftalte mødeplan i praktikinstitutionen. Eleven er ansat til at arbejde inden for institutionens åbningstid og skal deltage i relevante møder, som personalemøder med mere, ud over åbningstiden. Forsikring Eleven er ansvars- og ulykkesforsikret i arbejdstiden. Kørselsgodtgørelse Under skoleperioderne giver Aabenraa Kommune tilskud til transport, jævnfør AER (arbejdsgivernes elevrefusion). Tilskuddet svarer til beløbet for busbillet mellem bopæl og skole. Det er en betingelse, at den samlede skolevej (frem - og tilbagerejsen) udgør mindst 20 km, og at eleven ikke kan deltage i undervisningen på en nærmere beliggende skole. Udbetalingen finder automatisk sted, senest efter hvert skoleforløb. I praktikken er eleven underlagt samme retningslinjer vedr. kørsel, som øvrige medarbejdere i kommunen. Sygdom og fravær Hvis eleven har fravær i skoleperioden, skal fraværet meddeles til skolen, som fremsender fraværslister til Børn og Skole forvaltningen i kommunen. Hvis eleven har fravær i praktikperioden, meddeles dette til praktikstedet, efter de på praktikstedet gældende regler. Kommunens regler vedrørende sygdom følges. Såfremt der er fravær på en uge eller mere, skal den pædagogiske uddannelseskoordinator i kommunen kontaktes. Ulovligt fravær Det er ulovligt fravær, hvis eleven udebliver fra teori/praktik, uden at give besked. Ulovligt fravær vil medføre løntræk og kan få konsekvenser for ansættelsen som elev i Aabenraa Kommune. 6

7 Ferie og feriekort I skoleperioderne følges skolens ferieplan i praktikken aftales ferie med praktikinstitutionen. Er ansættelsesforholdet begyndt inden 1. juli i et ferieår, har eleven ret til betalt ferie i 25 dage i dette ferieår. Er ansættelsesforholdet begyndt 1. juli eller senere i et ferieår, har eleven ret til 5 dages betalt ferie i dette ferieår, i forbindelse med at skolen holder lukket, i tiden mellem 1. oktober og 30. april. (For PAU-elever i Aabenraa Kommune er denne periode mellem jul og nytår) Er der ikke optjent feriepenge til skolens fastlagte ferieperioder, tilbydes eleven arbejde i forhold til et praktiksted. Eleven skal selv kontakte forvaltningen for at træffe aftale, såfremt de ønsker at arbejde. Har eleven et feriekort fra et tidligere arbejdssted, skal dette sendes til den tidligere arbejdsgiver, med kopi til kommunens uddannelseskoordinator. Har eleven haft arbejde i Aabenraa Kommune, skal feriekortet sendes til kommunens løn- og personaleafdeling. Ferieseddelen, hvor der bekræftes ferie, indsendes til kommunens løn- og personaleafdeling. Der kan ikke for samme ferieperiode både blive udbetalt feriepenge fra tidligere arbejdsgiver, og betalt ferie med løn som elev. Tjenestefrihed Tjenestefrihed skal aftales med den daglige leder på praktikstedet - reglerne i personalepolitikken skal følges. Omsorgsdage Omsorgsdage skal aftales med praktikstedet / løn- og personalekontoret reglerne efter overenskomsten skal følges. Tavshedspligt, børneattest, straffeattest Når eleven underskriver uddannelsesaftalen, bliver der samtidig indhentet børneattest og straffeattest, samt skrevet under på, at eleven har tavshedspligt. Tavshedspligten gælder også efter at uddannelse er afsluttet. 7

8 Praktik Praktikuddannelsen skal give eleven forskellige og varierede erfaringer med målgrupper inden for dag- og døgninstitutioner, dagpleje, skoleområdet eller andre pædagogiske tilbud. Praktikplacering Aabenraa Kommune har den holdning, at PAU-elever skal i praktik i forskellige institutioner, og gerne beskæftige sig med forskellige aldersgrupper i de to praktikker. Kommunen, forvaltningen Børn og Skole, tildeler praktikinstitutionen, senest 4 uger før opstart. Eleven skal selv tage kontakt til institutionen og aftale nærmere vedr. arbejdstider m.m. Vejledning Praktikuddannelsen, og vejledningen i tilknytning hertil, tilrettelægges så den understøtter elevens tilegnelse af færdigheder, viden og holdninger, inden for det pædagogiske assistentuddannelses område I tilrettelæggelsen af praktikuddannelsen, og vejledningen i tilknytning hertil, integreres IT som kommunikations- og dokumentationsredskab. Elevens personlige og faglige læringsmål for den efterfølgende periode formuleres i samarbejde med henholdsvis skole og praktiksted, for at styrke helheden og sammenhængen i uddannelsesforløbet. Målene med vejledningen er, At gøre eleven fortrolig med praksisfeltet Støtte eleven i at tilegne sig og udvikle praksiskundskab, handlekompetence og faglig identitet Støtte eleven i tilrettelæggelse og bearbejdning af såvel arbejdssom læreprocesser Støtte eleven i at reflektere over egne og andres handlinger og sætte ord og begreber på praksiskundskab og refleksioner Støtte eleven i at opfylde de mål, forventninger og krav som eleven i samarbejde med praktikvejlederen har defineret i elevens læringsmål (praktikmål) Støtte eleven i at opnå viden og færdigheder inden for de områder, der er angivet i Uddannelsesordningen Forventninger/krav til praktikinstitutionen er, At praktikinstitutionen sikrer, at eleven tilknyttes en gruppe og får en fast praktikvejleder At praktikvejlederen afholder status- og trivselssamtaler med eleven At praktikvejlederen sikrer og støtter, at eleven får mulighed for at nå de i uddannelsesplanen definerede mål At praktikvejlederen sætter eleven grundigt ind i praktikinstitutionens værdigrundlag, kultur, pædagogiske læreplan, dagtilbudsloven mv. 8

9 At praktikvejlederen sætter eleven ind i relevante forhold vedrørende børn, forældre, værger og personale At praktikinstitutionen oplyser eleven om praktikinstitutionens praktiske rutiner samt krav og forventninger til eleven i praktikperioden Mål for praktikken Formålet med praktikuddannelsen er, at eleven under vejledning afprøver, reflekterer over og udvikler sine faglige og personlige kompetencer. Formålet er ligeledes, at eleven i praktikuddannelsen udvikler forståelse for sin særlige rolle som fagperson inden for det pædagogiske område. Ved den samlede praktikuddannelses afslutning er det målet, at eleven på avanceret niveau kan: a. planlægge, fagligt begrunde, gennemføre samt formidle praktisk pædagogisk arbejde indenfor den pædagogiske assistents kompetenceområde, b. planlægge, sætte rammer for og afvikle inkluderende aktiviteter, som udfordrer barnet, den unge og den voksnes alsidige fysiske, psykiske, sproglige og sociale udvikling uanset funktionsevne, c. tage udgangspunkt i borgerens oplevede behov for hjælp, støtte, vejledning og rådgivning og yde denne på en værdig og respektfuld måde, d. arbejde målrettet med aktiviteter som fremmer medbestemmelse, medansvar, selvstændighed samt evne til at indgå i forpligtende fællesskaber, e. arbejde målrettet med aktiviteter, der understøtter og stimulerer børn, unge og voksne til varierede udtryksmåder, sproglig udvikling og sproglig kreativitet samt bistå ved sprogvurdering af børn, f. planlægge, gennemføre og evaluere aktiviteter der motiverer til fysisk udfoldelse og glæde ved bevægelse, formidle informationer om såvel regionale, kommunale som private aktivitetstilbud til børn, unge og voksne med særligt behov, g. deltage i og bidrage til dialogen om det enkelte barns, unges eller voksnes udvikling, såvel som tilbuddets pædagogiske udvikling generelt, h. indgå i samarbejdet med forældre, pårørende, kollegaer og andre professionelle, samt færdighed i at formidle pædagogiske overvejelser til samme målgrupper, i. arbejde forebyggende og sundhedsfremmende i udøvelsen af det pædagogiske arbejde, j. anvende elektroniske kommunikationssystemer og digitale medier til informationssøgning, formidling, samarbejde og dokumentation og som en naturlig del af den kulturelle formidling i det pædagogiske arbejde, k. forstå og forholde sig til praktikstedets opgaver og funktioner i samfundet, l. planlægge og gennemføre aktiviteter og andre pædagogiske tiltag med udgangspunkt i de pædagogiske lære- og handleplaner, samt færdighed i at observere, evaluere effekten af aktiviteterne til brug for evt. revision af planerne, m. deltage i arbejdet med børnemiljøvurderinger i dagtilbud for børn, 9

10 Pædagogisk Assistent Uddannelse n. arbejde ud fra gældende lovgivning og retningslinjer for tavsheds-, oplysningspligt, underretningspligt, selvbestemmelse og magtanvendelse, samt og dels kommunalbestyrelsens fastsatte serviceniveau og mål, o. anvende konflikthåndteringsstrategier for at yde støtte, vejledning og rådgivning på en respektfuld og anerkendende måde, p. arbejde alene og tage vare på det fysiske og psykiske arbejdsmiljø i forhold til egen rolle i relation til arbejdsmiljøet og reflektere over arbejdsmiljøet og dets betydning, herunder særligt med henblik på forebyggelse af vold på arbejds-pladsen. Bedømmelse: Godkendt eller Ikke godkendt, jf. skema fra PASS (fagligt udvalg for pædagogisk assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelse). Prøvetid i uddannelsen De første 3 måneder af praktikken er prøvetid. Eleven vil i denne periode derfor blive vurderet af praktikstedet, med henblik på fortsat ansættelse, jf. vurderingsskema for prøvetiden. Uddannelseskoordinatoren inddrages efter behov. Hvis der opstår problemer Opstår der problemer i praktikperioden er det vigtigt, at eleven er åben og får dem løst i samarbejde med sin praktikvejleder. Der er altid mulighed for at kontakte den uddannelsesansvarlige i kommunen, eller studievejledningen på skolen. 10

11 Kort over institutioner Institutionstyper Botilbud Værested, bostøtte Værksted Klubber Børnehaver Fritidshjem Børn med handicap Børn og unge med særlige behov Skole (SFO) Integrerede institutioner Vuggestuer Private daginstitutioner 11

12 Pædagogisk Assistent Uddannelse Yderligere oplysninger Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til: Aabenraa Kommune Børn og Skole Dagtilbud Pædagogisk uddannelseskoordinator, Dorthe Bay Bennedsen Tinglev Midt Tinglev Tlf.: Mail: 12

Uddannelsesordning for den Pædagogiske Grunduddannelse

Uddannelsesordning for den Pædagogiske Grunduddannelse Udstedelsesdato: 16. april 2008 Uddannelsesordning for den Pædagogiske Grunduddannelse Udstedt af det faglige udvalg for Pædagogisk Grunduddannelse og Social- og Sundhedsuddannelsen i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Målene for praktikken og hjælp til vejledning

Målene for praktikken og hjælp til vejledning Målene for praktikken og hjælp til vejledning Målene for praktikken 2 Det er vejlederens opgave i samarbejde med eleven at lave en handleplan for opfyldelse af praktikmålene. Refleksionsspørgsmålene, der

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. marts 2010 pædagogisk assistent Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistent og social- og sundhedsuddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: 30. juni 2009 Udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til

Læs mere

UDDANNELSESBOG. Social og sundhedsuddannelsen Trin 2 Social og sundhedsassistent

UDDANNELSESBOG. Social og sundhedsuddannelsen Trin 2 Social og sundhedsassistent UDDANNELSESBOG Social og sundhedsuddannelsen Trin 2 Social og sundhedsassistent Social- og sundhedsuddannelsen trin 2 1. Velkommen 1.1 Social- og sundhedsuddannelsens formål... 3 1.2 Kompetencemål... 6

Læs mere

Center for Social & Beskæftigelse Center for Børn & Familie. Uddannelse til Pædagogisk Assistent (PA)

Center for Social & Beskæftigelse Center for Børn & Familie. Uddannelse til Pædagogisk Assistent (PA) Center for Social & Beskæftigelse Center for Børn & Familie Uddannelse til Pædagogisk Assistent (PA) Værd at vide som elev i Faxe Kommune August 2014 Indhold Uddannelsen 3 Prøvetid 3 Praktik og evaluering

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordning for sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: 15. marts 2010 Udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til følgende

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1.

PRAKTIKBESKRIVELSE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. PRAKTIKBESKRIVELSE jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr.

Læs mere

PRAKTIKUDDANNELSENS ORGANISERING SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN, TRIN 1 SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERE

PRAKTIKUDDANNELSENS ORGANISERING SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN, TRIN 1 SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERE PRAKTIKUDDANNELSENS ORGANISERING SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE PRAKTIKUDDANNELSENS TILRETTELÆGGELSE 3 PRAKTIKPERIODE 1 3 PRAKTIKPERIODE 2 9 STANDPUNKTSBEDØMMELSE 16 KLAGEMULIGHED 16

Læs mere

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET INST. NR.: (indsættes af uddannelsesinstitutionen) PRAKTIKSTEDET PRAKTIKSTEDETS NAVN ADRESSE POSTNR. OG BY TLF. NR. MAIL ADRESSE HJEMMESIDE Georgs Æske Skansevej 20 a 3400

Læs mere

Lokal undervisningsplan Social- og Sundhedsuddannelsen SOPU

Lokal undervisningsplan Social- og Sundhedsuddannelsen SOPU Lokal undervisningsplan Social- og Sundhedsuddannelsen SOPU Udarbejdet i samarbejde med det lokale uddannelsesudvalg Gældende fra 1.8 2014 1 Revideret juli 2014 og ikrafttrædelse 1.8 2014 Generelle oplysninger

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Ifølge Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog skal praktikstedet udarbejde en praktikstedsbeskrivelse med virkning fra 1. august 2007. Skabelon til praktikstedsbeskrivelse

Læs mere

Omsorgsmedhjælper. Dine. efteruddannelsesmuligheder

Omsorgsmedhjælper. Dine. efteruddannelsesmuligheder Omsorgsmedhjælper Dine efteruddannelsesmuligheder Din overenskomst giver dig mulighed for at få efteruddannelse I overenskomsten er det aftalt, at du skal have en skriftlig udviklingsplan, og den kan fint

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen trin 1

Social- og sundhedsuddannelsen trin 1 1. Velkommen... 2 1.1 Social- og sundhedsuddannelsens formål... 3 1.2 Kompetencemål... 6 1.3 Fordeling af skole- og praktikperioder... 7 1.4 Fag og niveauer... 8 2. Personlig uddannelsesplan 2.1 Den personlige

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Social- og sundhedshjælperuddannelsen Afsnit 2 og 3 Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. januar 2013 Indhold 2.0 Uddannelsen... 1 2.1 Praktiske oplysninger...

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Ifølge Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog skal praktikstedet udarbejde en praktikstedsbeskrivelse med virkning fra 1. august 2007. Skabelon til praktikstedsbeskrivelse

Læs mere

Praktikpjece. Professionsbachelor i Diakoni og Socialpædagogik

Praktikpjece. Professionsbachelor i Diakoni og Socialpædagogik Praktikpjece Professionsbachelor i Diakoni og Socialpædagogik Indhold Praktik i uddannelsen... 1 Praktikinstitutioner... 1 Praktik i udlandet... 2 Læring i professionsbacheloruddannelser... 2 Læring og

Læs mere

CENSORVEJLEDNING FOR CENSORER VED AFSLUTTENDE PRØVER PÅ SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN I SILKEBORG

CENSORVEJLEDNING FOR CENSORER VED AFSLUTTENDE PRØVER PÅ SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN I SILKEBORG CENSORVEJLEDNING FOR CENSORER VED AFSLUTTENDE PRØVER PÅ SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN I SILKEBORG Formål med den afsluttende prøve At give mulighed for at vurdere og dokumentere elevens opnåede erhvervsfaglige

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1.

PRAKTIKBESKRIVELSE jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. PRAKTIKBESKRIVELSE jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014 Side! 1 af! 25 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn:

Læs mere

Lokal Undervisningsplan (LUP) Del 2: Beskrivelse af mål, fag og undervisning. Grundlæggende Voksenuddannelse til Pædagogisk assistent (GVU-PA)

Lokal Undervisningsplan (LUP) Del 2: Beskrivelse af mål, fag og undervisning. Grundlæggende Voksenuddannelse til Pædagogisk assistent (GVU-PA) Lokal Undervisningsplan (LUP) Del 2: Beskrivelse af mål, fag og undervisning Grundlæggende Voksenuddannelse til Pædagogisk assistent (GVU-PA) Gældende for GVU-PA startet efter 1. august 2014 1. LOKAL

Læs mere

Forslag. Lov om uddannelsen til pædagog. (professionsbachelor)

Forslag. Lov om uddannelsen til pædagog. (professionsbachelor) Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 64 Offentligt Udkast af 2. november 2005 Fremsat den {FREMSAT} af Bertel Haarder Forslag til Lov om uddannelsen til pædagog (professionsbachelor) Kapitel 1 Formål

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Praktikstedsbeskrivelsen består af 4 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Ifølge Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog skal praktikstedet udarbejde en praktikstedsbeskrivelse med virkning fra 1. august 2007. Skabelon til praktikstedsbeskrivelse

Læs mere

Undervisningsplan for Social- og sundhedsuddannelsen. Trin 1 og trin 2. Generelle del

Undervisningsplan for Social- og sundhedsuddannelsen. Trin 1 og trin 2. Generelle del Undervisningsplan for Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1 og trin 2 Generelle del LUU Nov. 2012 Rev. Juni 2014 Bjergparken Bjerggade 4 M DK-6200 Aabenraa Telefon 73 33 43 00 Telefax 73 33 43 01 www.sosu-syd.dk

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for sundhedsuddannelsen Udstedt af det faglige udvalg for Den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN for social- og sundhedsassistenter

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN for social- og sundhedsassistenter LOKAL UNDERVISNINGSPLAN for social- og sundhedsassistenter Marts 2013 Revideret 16. april 2013 1 Den lokale undervisningsplan refererer og henviser til følgende bekendtgørelser: Bekendtgørelse 149 bekendtgørelse

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. Skriv i de hvide felter: Institutionens navn: Adresse: Rådmandsgade 31 Tlf.: 35833171 E mailadresse: Hjemmesideadresse:

PRAKTIKBESKRIVELSE. Skriv i de hvide felter: Institutionens navn: Adresse: Rådmandsgade 31 Tlf.: 35833171 E mailadresse: Hjemmesideadresse: PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløbet SOSU 20 uger. April 2014

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløbet SOSU 20 uger. April 2014 LOKAL UNDERVISNINGSPLAN Grundforløbet SOSU 20 uger April 2014 1 Den lokale undervisningsplan refererer til følgende bekendtgørelser: Bekendtgørelse 816 af 20/07/2012 Bekendtgørelse om uddannelsen i den

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Praktikstedsbeskrivelsen består af 4 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Overenskomst mellem Landsorganisationen Danske Daginstitutioner og FOA Fag og Arbejde for pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere,

Overenskomst mellem Landsorganisationen Danske Daginstitutioner og FOA Fag og Arbejde for pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere, Overenskomst mellem Landsorganisationen Danske Daginstitutioner og FOA Fag og Arbejde for pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere, ansat ved privat- og puljeinstitutioner der drives i henhold til

Læs mere