Center for Beskæftigelse & Omsorg Center for Børn & Familie. Uddannelse til Pædagogisk Assistent (PA)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Center for Beskæftigelse & Omsorg Center for Børn & Familie. Uddannelse til Pædagogisk Assistent (PA)"

Transkript

1 Center for Beskæftigelse & Omsorg Center for Børn & Familie Uddannelse til Pædagogisk Assistent (PA) Værd at vide som praktiksted Juli 2015

2 Indhold Uddannelsen 3 Prøvetid 3 Praktik og evaluering 3 Arbejdstidsplanlægning 3 Sygdom 3 Befordringsgodtgørelse 4 Ferie 4 Tavshedspligt 4 Praktikstedsbeskrivelser 5 Beskrivelse af vejlederfunktionen 5 Vejledningstimer Studietimer 5 Forventninger til eleven i praktikken 5 Nyttige telefonnumre, mailadresser og links 6 2

3 Uddannelsen Uddannelsen er en erhvervsuddannelse (EUD) som varer 2 år og 3 måneder uden grundforløb og veksler mellem skole- og praktikforhold. Eleven er under hele uddannelsesforløbet ansat og lønnet af Faxe Kommune, og eleven skal derfor følge kommunens personalepolitik. Eleverne indgår inden uddannelsesstart en uddannelsesaftale med Faxe Kommune. Denne aftale skal underskrives af eleven, og hvis eleven er under 18 år, skal en af forældrene også underskrive. Prøvetid De første 3 måneder af praktiktiden betragtes som prøvetid, hvori enhver af parterne kan opsige aftalen uden angivelse af grund og uden varsel. Skoleophold medregnes ikke i prøvetiden. Prøvetiden skal betragtes som en periode, hvor begge parter har mulighed for at afprøve om job/medarbejder lever op til forventningerne. Efter ca. 2 måneders praktik afholdes der en prøvetidssamtale, hvor elev og vejleder/leder i fællesskab evaluerer den periode der er gået og eventuelt indgår nogle aftaler om fremtidige ønsker, mål der skal arbejdes med, eller forhold der skal ændres. Prøvetidsskema skal sendes til uddannelseskonsulent Åse Høybye senest to måneder efter opstart af praktik1. OBS alle del praktikker og ferie tæller med i prøvetid. Vurderer vejlederen, at eleven har vanskeligheder med at bestå prøveperioden, skal uddannelseskonsulenten/den pædagogiske konsulent kontaktes med det samme. Praktik og evaluering Eleverne er i praktik i hovedforløbet i 2 perioder: Praktik1: 26uger Praktik 2: 26 uger Fordelingen til praktiksted lægges i elevens Faxe mail- box senest 14 dage før praktikstart. Ved afslutningen af praktikforløbet har vi et stort ønske om, at eleven skriver en evaluering af praktikstedet. Evalueringen afleveres til vejlederne på praktikstedet og sendes til uddannelseskonsulenten. Arbejdstidsplanlægning Arbejdstiden i praktikken planlægges ud fra FOA s overenskomst. Eleverne er ansat på 37 timer ugentligt i hele uddannelsen. Der planlægges med 4 studietimer ugentligt. Studietimerne skal bruges til fordybelse til aftalte emner, som der arbejdes videre med i vejledningstimerne. 3

4 Studietimerne kan planlægges som hjemmearbejde men ofte har eleven gavn af at være på praktikstedet og kunne få vejledning. Sygdom Eleverne har ret til løn under sygdom og skal naturligvis melde sig syge, ligesom alt andet personale. På elevens første fraværsdag, skal de sygemelde sig til: I teoriperioden til skolen og til Berit Wain i Faxe Kommune, Centersekretariatet. I praktikperioden til sit praktiksted og til Berit Wain i Faxe Kommune, Centersekretariatet. For at sikre at fravær indberettes skal også Praktikstedet på første fraværs dag indberette fravær til Berit Wain. Samt raskmelde eleven. Når eleverne genoptager arbejdet/uddannelsen efter sygdom skal de ligeledes straks meddele dette telefonisk eller på mail til Berit Wain samt til deres praktiksted i praktikperioderne og til skolen i teoriperioderne. Eleven skal ringe til praktikstedet inden kl og sygemelde sig, og til Berit Wain inden kl på førstedagen, og skal raskmelde sig igen inden kl , dagen før der startes op igen. Fravær, der ikke bliver meddelt til Faxe Kommune, betragtes som brud på uddannelsesaftalen, og vil derfor kunne få konsekvenser for ansættelsesforholdet, som f.eks. tilbagehold i løn og/eller ophævelse af uddannelsesaftalen. Udeblivelse fra timer uden gyldig grund eller udeblivelse fra praktiksted uden besked, vil blive betragtet som ulovlig udeblivelse og eleven vil blive trukket i løn. Ved gentagne gange kan det få ansættelsesmæssige konsekvenser. Den ansvarlige vejleder skal meddele alt elevfravær til Berit Wain. Tjenestefri: Timer / hele dage kan søges efter gældende regler i Faxe kommune. Sekretariatsmedarbejder Berit Wain skal kontaktes på mail i god tid inden der ønskes tj.fri med løn. Er du i tvivl så ring. Befordringsgodtgørelse Der kan gives befordringsgodtgørelse i teoriperioderne i forhold til det billigste offentlige transportmiddel. Skolen sender oplysninger om befordring videre til Arbejdsgivernes Elevrefusion, som oplyser kommunens lønkontor om befordringsgodtgørelsen. Godtgørelsen bliver udbetalt til eleven sammen med den sædvanlige løn. Godtgørelsen skal der ikke betales skat af. Når eleven er i praktik, skal eleven selv betale transport mellem hjem og praktiksted efter almindelige skattemæssige regler. Ferie 4

5 Alle elever har ret til ferie. Placering af ferie aftales med eleven ved praktikkens begyndelse. Elevens ferie meddeles til HR. Der er på forhånd oplyst på uddannelsesplanen, hvornår ferien skal afholdes i teori- og praktikperioderne. Dette kan der ikke afviges fra. Ferien i praktikperioderne aftaltes lokalt med praktikstedet. Uddannelsesplan for de enkelte hold kan findes på SOSU Sjællands hjemmeside. Elever der starter deres uddannelse før 1. juli har ret til 6 ugers ferie med løn. (Fx uddannelsesstart 1. marts 2012, så har man ret til 6 ugers betalt ferie i perioden 1. maj 2012 til 30. april 2013). Elever der har optjent ferie fra tidligere arbejdsgivere, skal meddele dette ved ansættelsesstart på blanketten vedr. afholdelse af ferie. Kopi af feriekort skal ligeledes indsendes, da Faxe Kommune har modregningsadgang i lønnen ved ferieafholdelse. I tilfælde af at feriegodtgørelsen pr. dag er mindre end den løn eleven får, vil eleven få udbetalt forskellen. Når elever, der ikke har ret til ferie med løn, ønsker at arbejde i deres ferie, skal uddannelseskonsulenten underrettes herom senest 2 uger før. Spørgsmål omkring ferie kan rettes til Faxe Kommunes HR-afdeling. Tavshedspligt Der er tavshedspligt forbundet med de oplysninger, som eleven under sit arbejde får kendskab til jf. Borgerlig straffelovs 152. Tavshedspligten bortfalder ikke ved fratræden af ansættelsesforholdet. Praktikstedsbeskrivelser De enkelte praktiksteder skal sikre, at der hele tiden er en ajourført praktikstedsbeskrivelse. Ændringer til beskrivelserne kan indsendes til Åse Høybye. Der vil blive sørget for, at beskrivelserne er tilgængelige på Faxe Kommunes hjemmeside. Praktikstedsbeskrivelsen kan være den samme som til de pædagogstuderende, hvorimod kravene til eleverne på den pædagogiske assistentuddannelse skal afstemmes efter dennes uddannelsesordning. Beskrivelse af vejlederfunktionen Faxe Kommune har 23 vejledere, fordelt med 12 vejledere på børneområdet og 11 på omsorgsområdet. Faxe Kommune prioriterer, at alle vejledere har gennemgået minimum et 14 dages vejlederkursus. De ansvarlige og daglige vejleder har ansvar for den daglige vejledning lokalt på praktikstederne, at eleverne får et godt praktikophold og for at skabe et givende og udviklende uddannelsesmiljø. Den ansvarlige vejleder har desuden ansvar for, at der planlægges og afholdes forventningssamtale, midtvejssamtale og slutevaluering. Uddannelseskonsulenten er overordnet ansvarlig for alle praktikforløb. 5

6 Vejledningstimer I praktikken i Faxe Kommune prioriteres refleksion som læringsredskab for eleven i praktikken. Derfor lægges der i praktikken stor vægt på, at eleven får tid og rum til refleksion, alene og sammen med vejlederne. Der planlægges mindst 1 1/2 time ugentligt til vejledning sammen med vejlederne. Refleksionstemaerne vil ofte tage udgangspunkt i elevens notater i logbogen. Eleven forventes at være forberedt til de ugentlige samtaler. Det er vigtigt, at der arbejdes med relevante faglige problemstillinger/situationer, som der arbejdes med i praktikken. Der beskrives og dokumenteres i uddannelsesbogen logbogen, hvordan timerne/dagene er brugt, og der opsamles sammen med vejlederne, hvad der er arbejdet med i en efterfølgende elevsamtale. Retnings linjer for PA elever for brug af logbog i praktikken. Der forventes, at elever der er i praktik i Faxe Kommune, skriver logbog og at optegnelserne bruges i vejledersamtaler til refleksion og faglig udvikling. Logbogsoptegnelserne relaterer til de daglige opgaver eleven har i forhold til arbejdet med borgerne, og de refleksioner og spørgsmål der følger med i forhold til disse oplevelser. Vejledersamtalerne skal lægge vægt på, at eleven kan lære at koble teori og praktik sam-men. Eleven vælger selv, i samarbejde med sin vejleder, den logbogsform der passer eleven bedst. Det kan f.eks. være: Dagbogsform, mindmap eller i stikordsform. Logbogsoptegnelser skulle gerne være indlagt i den daglige rutine for eleverne, men ellers bør de skrive mindst to gange ugentligt. Hvis eleven ønsker det, kan dele af logbogen stadig være personlig og forbeholdt eleven selv, og disse optegnelser skal så ikke vises til vejlederne. Studietimer Eleverne har 4 studie timer ugentligt. Disse kan planlægges som ugentlige studietimer eller samles til hele dage. Der planlægges i samarbejde med vejlederne således, at studietiden bliver brugt i forhold til det der fokuseres på og arbejdes med i målene. Studie timerne afholdes således at timerne forgår på praktikstedet. I enkelte tilfælde kan der planlægge således at timerne planlægges så eleven arbejder hjemme. Forventninger til eleven i praktikken Eleven forventes at være kendt med skolens og egne mål for praktikken. 6

7 Eleven forventes at tage ansvar for egen læring og være modtagelig for læring. Eleven forventes at være åben, stille spørgsmål og give tilbagemeldinger på oplevelser i praktikken. Eleven forventes at overholde de hygiejniske principper, som der er på praktikstederne. Tavshedspligten skal (forventes) overholdt. Det forventes, at eleven har overvejelser om etik og moral i forhold til arbejdet hos borgerne i hjemmeplejen og overholder stedets retningslinier. Eleven bekendtgøres med områdets værdigrundlag, personalepolitikker og det forventes, at eleverne arbejder ud fra dette. Eleven forventes at være bekendt med egen uddannelsesordning samt medbringe uddannelsesbogen dagligt i praktikken. Nyttige telefonnumre, mailadresser og links Center for Sundhed & Pleje Uddannelseskonsulent Åse Høybye Tlf Center for Børn & Familie Faglig leder Anette Nygaard Bang Tlf Centersekretariatet Berit Wain Tlf HR-afdelingen i Faxe Kommune Tlf It afdelingen: Tlf På Faxe Kommunes hjemmeside: findes bl.a.: Personalepolitikken Børnepolitikken Praktikstedsbeskrivelser på børne- og omsorgsområdet Kommunens planstrategi, hvor du kan læse om de overordnede indsatsområder. Overenskomst for pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter: Undervisningsplan findes på skolens hjemmeside: 7

Center for Social & Beskæftigelse Center for Børn & Familie. Uddannelse til Pædagogisk Assistent (PA)

Center for Social & Beskæftigelse Center for Børn & Familie. Uddannelse til Pædagogisk Assistent (PA) Center for Social & Beskæftigelse Center for Børn & Familie Uddannelse til Pædagogisk Assistent (PA) Værd at vide som elev i Faxe Kommune August 2014 Indhold Uddannelsen 3 Prøvetid 3 Praktik og evaluering

Læs mere

Vejledning. Social- og sundhedsassistentelevers ansættelses- og uddannelsesvilkår

Vejledning. Social- og sundhedsassistentelevers ansættelses- og uddannelsesvilkår Vejledning Social- og sundhedsassistentelevers ansættelses- og uddannelsesvilkår Kommuner/Region Hovedstaden Vejledningen henvender sig til ledere og medarbejdere med ansvar for uddannelse af social- og

Læs mere

Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER

Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER Kære PAU-elev Velkommen som elev i Roskilde Kommune. Dette hæfte indeholder en del praktiske oplysninger til

Læs mere

Pædagogisk Assistent Uddannelse Til institutioner og tilbud med elever ansat på den pædagogiske assistentuddannelse i Aabenraa Kommune

Pædagogisk Assistent Uddannelse Til institutioner og tilbud med elever ansat på den pædagogiske assistentuddannelse i Aabenraa Kommune Pædagogisk Assistent Uddannelse Til institutioner og tilbud med elever ansat på den pædagogiske assistentuddannelse i Aabenraa Kommune Institutionspjece Januar 2010 Indholdsfortegnelse Generelt om den

Læs mere

Praktikhåndbog Vejledning i forhold til praktikforløb for sosu-elever knyttet til UC Diakonissestiftelsen

Praktikhåndbog Vejledning i forhold til praktikforløb for sosu-elever knyttet til UC Diakonissestiftelsen Praktikhåndbog Vejledning i forhold til praktikforløb for sosu-elever knyttet til UC Diakonissestiftelsen Vejledningen har fokus på forhold, der er direkte knyttet til elever fra UC Diakonissestiftelsen

Læs mere

Vejen Kommune byder dig velkommen som social- og sundhedshjælperelev.

Vejen Kommune byder dig velkommen som social- og sundhedshjælperelev. 1 Velkommen Vejen Kommune byder dig velkommen som social- og sundhedshjælperelev. Uddannelsesmaterialet er din, og vi forventer, at du bruger den, så du er orienteret om praktikken samt løn, - og ansættelsesforhold.

Læs mere

Hvad gør jeg, hvis jeg bliver

Hvad gør jeg, hvis jeg bliver OM DIN overenskomst Må jeg arbejde hver weekend? Kan jeg få tilskud til transport? Hvor mange fridage har jeg ret til på en uge? Hvad gør jeg, hvis jeg bliver syg? sosu-elever Kære Elev Tillykke med din

Læs mere

02 PLS vejleder om: 2. PRAKTIKPERIODE. - den pædagogiske institution

02 PLS vejleder om: 2. PRAKTIKPERIODE. - den pædagogiske institution 02 PLS vejleder om: 2. PRAKTIKPERIODE - den pædagogiske institution PLS PLS Pædagogstuderendes Pædagogstuderendes Landssammenslutning Landssammenslutning Bredgade Bredgade 25 25 X 1260 1260 København København

Læs mere

inden for transport og logistik

inden for transport og logistik Yderligere oplysninger Se disse hjemmesider: 3F Ungdom www.3fu.dk Transporterhvervets Uddannelser www.tur.dk Arbejdsmiljø - www.bartransportogengros.dk For ordblinde www.hto.nu Elevplan www.elevplan.dk

Læs mere

PRAKTIKUDDANNELSENS ORGANISERING SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN, TRIN 1 SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERE

PRAKTIKUDDANNELSENS ORGANISERING SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN, TRIN 1 SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERE PRAKTIKUDDANNELSENS ORGANISERING SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE PRAKTIKUDDANNELSENS TILRETTELÆGGELSE 3 PRAKTIKPERIODE 1 3 PRAKTIKPERIODE 2 9 STANDPUNKTSBEDØMMELSE 16 KLAGEMULIGHED 16

Læs mere

Informationspjece. - til aflastningspersoner

Informationspjece. - til aflastningspersoner Informationspjece - til aflastningspersoner Indledning I denne pjece finder du information om Aflastningsordningen og din rolle som aflastningsperson. Derudover finder du en alfabetisk opslagsliste, som

Læs mere

PraktikCenter Viborg Håndbog 2015

PraktikCenter Viborg Håndbog 2015 PraktikCenter Viborg Håndbog 2015 1 Indhold Indledning................................. 3 Skoleaftale................................. 3 Uddannelsens varighed og indhold.................... 3 Varighed.........................................

Læs mere

RET TIL PÅ EN UGE? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

RET TIL PÅ EN UGE? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV MÅ JEG ARBEJDE HVER WEEKEND? KAN JEG FÅ TILSKUD TIL TRANSPORT? HVOR MANGE FRIDAGE HAR JEG RET TIL PÅ EN UGE? HVAD GØR JEG, HVIS JEG BLIVER SYG? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

Læs mere

Procedure for skolepraktik på EUC Sjælland. Med præcisering af arbejdsopgaver og ansvar.

Procedure for skolepraktik på EUC Sjælland. Med præcisering af arbejdsopgaver og ansvar. Procedure for skolepraktik på EUC Sjælland Med præcisering af arbejdsopgaver og ansvar. 1 Indhold 1. Indledning... 4 2. Ansvar og opgaver i forbindelse med optagelse/gennemførel se af SKP... 5 Hvem kan

Læs mere

Skolepraktik HÅNDBOG

Skolepraktik HÅNDBOG Skolepraktik HÅNDBOG Indholdsfortegnelse Velkommen til Praktikcenter CELF... 3 Mål med skolepraktikordningen på CELF... 3 Hvem møder du i Praktikcenter CELF... 4 Optagelse i skolepraktik... 4 EMMA regler:...4-5

Læs mere

Praktikkens mål og indhold. De involverede parters roller. Praktik i læreruddannelsen

Praktikkens mål og indhold. De involverede parters roller. Praktik i læreruddannelsen Praktikkens mål og indhold Det er din uddannelsesinstitution, der skal tilrettelægge praktikken sådan, at der gennem alle praktikperioder sker en uddannelsesmæssig progression i forhold til praktikkens

Læs mere

ELEV PÅ SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN FREDERICIA VEJLE - HORSENS

ELEV PÅ SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN FREDERICIA VEJLE - HORSENS ELEV PÅ SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN FREDERICIA VEJLE - HORSENS EN GUIDE TIL SKOLEN, ORDENSREGLER OG RETNINGSLINIER December 2013 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 4 Generelt om skolen... 5 Skolens styrelse...

Læs mere

Informationspjece. - til forældre

Informationspjece. - til forældre Informationspjece - til forældre Indledning I denne pjece finder du information om Aflastningsordningen og din rolle som arbejdsgiver. Derudover finder du et alfabetisk opslagsværk, som indeholder svar

Læs mere

Håndbog for elever i Esnords skolepraktik

Håndbog for elever i Esnords skolepraktik Erhvervsskolen Nordsjælland Håndbog for elever i Esnords skolepraktik 2015 - for dig, der vil og kan INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLD SIDE VELKOMMEN TIL SKOLEPRAKTIKKEN PÅ ESNORD 3 Nyttige adresser og kontaktpersoner

Læs mere

Værd at vide. - når du skal på dagpenge. Ret til Dagpenge. Jobcentret og ASE. Kontakt til. Arbejde på nedsat tid. Diverse forhold.

Værd at vide. - når du skal på dagpenge. Ret til Dagpenge. Jobcentret og ASE. Kontakt til. Arbejde på nedsat tid. Diverse forhold. Hvilke tilbud kan gives Rettigheder og pligter Uddannelse Diverse forhold Arbejde på nedsat tid - når du skal på dagpenge Ikke ledig mere Kontakt til Jobcentret og ASE Værd at vide Ret til Dagpenge Indholdsfortegnelse

Læs mere

Regler om sygedagpenge

Regler om sygedagpenge Regler om sygedagpenge Betingelser for at modtage sygedagpenge... side 1 Arbejdsgivers fritagelse for at betale sygedagpenge i arbejdsgiverperioden side 2 Fortielse af helbredsoplysninger... side 3 Regler

Læs mere

Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom.

Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom. Vejledninger omkring sygefravær fra kommunens infonet: Sygefravær Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom. Har du brug for yderligere oplysninger, er du velkommen til

Læs mere

Vejledning til standardkontrakt

Vejledning til standardkontrakt Vejledning til standardkontrakt Generelt Hvis du er ansat på en fysioterapeutisk klinik eller hos en anden privat virksomhed, der ikke er dækket af en overenskomst, er du ansat på en individuel kontrakt.

Læs mere

Til elever og forældre. Skolepraktik. Håndbog

Til elever og forældre. Skolepraktik. Håndbog Til elever og forældre Skolepraktik Håndbog Krav til skolepraktikelever www.praktikpladsen.dk du skal være synlig og have en opdateret profil Elevplads.dk praktikpladssøgningen skal registreres Egnet egnet

Læs mere

Ansættelse af elever

Ansættelse af elever Gode råd om Ansættelse af elever Det er en dejlig udfordring at uddanne elever, men det er nødvendigt at kende det regelsæt, der regulerer, hvordan elever skal ansættes og hvilke vilkår, de må arbejde

Læs mere

Lokal Undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelse, PAU

Lokal Undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelse, PAU Lokal Undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelse, PAU Indholdsfortegnelse 1. Generelt for SOPU Nordsjælland 1.1 Skolens pædagogiske og didaktiske overvejelser 1.2 Overordnet bedømmelsesplan 1.3

Læs mere

Elevens ansvar. Din uddannelse - dit ansvar. Læring, planlægning, forberedelse og information. Farmakonomuddannelsen

Elevens ansvar. Din uddannelse - dit ansvar. Læring, planlægning, forberedelse og information. Farmakonomuddannelsen Elevens ansvar Din uddannelse - dit ansvar Læring, planlægning, forberedelse og information Farmakonomuddannelsen Indhold Hvad skal jeg være opmærksom på?, 3 Din uddannelsesbog, 5 Din uddannelses-pc, 5

Læs mere

Praktikpjece. Professionsbachelor i Diakoni og Socialpædagogik

Praktikpjece. Professionsbachelor i Diakoni og Socialpædagogik Praktikpjece Professionsbachelor i Diakoni og Socialpædagogik Indhold Praktik i uddannelsen... 1 Praktikinstitutioner... 1 Praktik i udlandet... 2 Læring i professionsbacheloruddannelser... 2 Læring og

Læs mere

Personalehåndbog Ferie og ekstraordinær tjenestefrihed

Personalehåndbog Ferie og ekstraordinær tjenestefrihed Ekstraordinær Tjenestefrihed Højtider Administrations- og teknisk personale har fri juleaftensdag, nytårsaftensdag og grundlovsdag samt 1. maj fra kl. 12.00. Mellem jul og nytår samt dagen efter Kristi

Læs mere

Øget gennemførelse af et uddannelsesforløb - hvordan?

Øget gennemførelse af et uddannelsesforløb - hvordan? Social- og Sundhedsskolen Syd Bjerggade 4M Aabenraa Øget gennemførelse af et uddannelsesforløb - hvordan? Denne bog er resultatet af et samarbejde mellem Social og Sundhedsskolen Syd og praksisområdet.

Læs mere