Forhandling af specialiststillinger Efter OK-11 En vejledning til kredsene om. skolepsykologer skolekonsulenter tale-hørelærere

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forhandling af specialiststillinger Efter OK-11 En vejledning til kredsene om. skolepsykologer skolekonsulenter tale-hørelærere"

Transkript

1 Forhandling af specialiststillinger Efter OK-11 En vejledning til kredsene om skolepsykologer skolekonsulenter tale-hørelærere Indhold: Konklusion side 2 Indledning side 2 Overenskomst 2011 side 4 Specialistanalysen side 4 Konsulenter side 4 Psykologer side 5 Særlige forhold for tale-/hørelærere side 6

2 Konklusion Konsulenter og psykologer: Lønaftalen for psykologer og konsulenter adskiller sig fra øvrige basisstillinger, ved at den ikke indeholder et centralt aftalt lønforløb. Bliver der ikke indgået lokale aftaler om lønstigning, vil den enkelte medarbejder forblive på grundlønnen. Hvis lønudviklingen skal kunne følge med må den enkelte kreds fokusere specielt på disse grupper, der ikke har centralt aftalt kvalifikationslønstigninger. For at sikre en fremtidig parallel lønudvikling med andre LC-grupper er det nødvendigt, at kredsen udarbejder en langsigtet strategi for psykologer og konsulenter. Lønanalyser af perioden viser, at lønudviklingen for konsulenter og psykologer har været dårligere end for lærergruppen. Tale-/hørelærere: Den konsultative metode vinder i disse år hastigt frem for tale-/hørelærerne. Det betyder at tale- /hørelæreren anvender en større del af arbejdstiden på vejledning af lærere, pædagoger, ledere, forældre og andre pårørende. Det betyder samtidig, at der bliver mindre tid til egentlig undervisning af børn. Da en del af Tale-/hørelærernes løn udløses i forhold til antallet af egentlige undervisningstimer, betyder denne udvikling alt andet lige en lønnedgang for tale-/hørelærerne. Kredsenes opmærksomhed henledes derfor på, at der ved OK-11 blev aftalt at tilføje et nyt kriterium til de vejledende kriterier for udmøntning af lokal løndannelse. Kriteriet hedder konsultativ virksomhed. Indledning Danmarks Lærerforening har efter overenskomsterne i 2002, 2005, 2008 udsendt vejledninger til kredsene om lokale forhandlinger for konsulenter og psykologer. Som opfølgning på OK-11 er udarbejdet denne samlede vejledning om forhandlinger for specialistgrupperne. Formålet med vejledningen er at understøtte kredsenes forhandlinger om løn og arbejdsvilkår for specialistgrupper omfattet af Lærernes Centralorganisations overenskomst med KL. Vejledningen tager udgangspunkt i overenskomstens bilag 1 fortolkningsbidrag til overenskomstens lønbestemmelser med vejledende kriterier for udmøntning af lokal løndannelse. Vejledningen beskriver en række forhold, som kredsene kan inddrage i forhandlingerne i relation til de lokale behov, den kommunale skolepolitik, de pædagogiske målsætninger mv. Specialistgrupperne i folkeskolen, her defineret som konsulenter, psykologer, og tale-/hørelærere udgør mere end fuldtidsansatte. Området bør bl.a. have bevågenhed, fordi det i udstrakt grad udgør foreningens direkte grænseområde til andre organisationer. På konsulentområdet ansættes flere og flere med en kandidatgrad disse stillinger interesserer AC. På psykologområdet er der et meget tæt grænseområde til Dansk Psykologforening, som organiserer de universitetsuddannede psykologer uden læreruddannelse. På tale-/høreområdet er det især audiologopæderne, som AC har vist interesse for. Lovgivningen Folkeskoleloven forudsætter, at en række specialistfunktioner bliver varetaget i forhold til det kommunale skolevæsen, skoleledelsen, lærerne, forældre og elever mv. 2

3 Den kommunale skolepolitik og specialisternes arbejdsområde Disse specialistfunktioner samt organiseringen og tilrettelæggelsen heraf er et element i udmøntningen af den kommunale skolepolitik, de pædagogiske mål og resursemæssige rammer for skolerne. En beskrivelse af specialistfunktionernes arbejdsområder bør derfor indgå i drøftelserne på kommuneniveau, jf. bilag 1 til Arbejdstidsaftale 08. Her nævnes som eksempel, at kreds og kommune drøfter kommunalbestyrelsens mål og rammer, herunder resurser for skolevæsnet, samt indsatsområder og handleplaner. For så vidt angår kommuner, der ikke anvender Arbejdstidsaftale 08, henvises til de indledende bemærkninger til Arbejdstidsafale 05. Balance mellem forventninger og resurser Sigtet med drøftelsen er dobbelt. På den ene side har de kommunale servicemål for specialistfunktionerne betydning dels i forhold til udvikling af de pædagogiske målsætninger for skolevæsenet og dels som en af forudsætningerne for skolernes og lærernes varetagelse af undervisningen og opgaverne i tilknytning til undervisningen. På den anden side danner beskrivelsen af specialistfunktionernes arbejdsområder og organiseringen af arbejdet grundlag for de pågældende medlemmers arbejdsvilkår og dermed for deres mulighed for at løse de opgaver, der forventes af dem. Hermed er der mulighed for at sikre overensstemmelse mellem forventninger, ønsker og krav og de resurser, kommunen stiller til rådighed til at løse arbejdsopgaverne. Andre forudsætninger for arbejdets optimale udførelse Herudover skal en række forudsætninger være til stede, for at specialistfunktionerne kan fungere optimalt. Kommunen skal stille de nødvendige faciliteter til rådighed (kontor, telefon, ITkommunikationsudstyr, osv.). Kommunens skal desuden sikre, at den ansatte får de fornødne muligheder for til stadighed at holde sig ajour med udviklingen og løbende kan få uddannelse og efteruddannelse på sit faglige pædagogiske område. Beskrivelsens indhold og formål Generelt bør beskrivelsen af arbejdsområderne/funktionerne medvirke til at præcisere de basisforudsætninger, som skal være til stede, for at den ansatte kan organisere og udføre sit arbejde så optimalt som muligt. Beskrivelsen er desuden et instrument, som kommunen kan anvende i forbindelse med skolevæsenets pædagogiske udvikling. En fagspecifik resurseperson med en klar arbejdsbeskrivelse kan bidrage til at sikre, at serviceniveauet i kommunen er i overensstemmelse med de fastlagte mål. Samtidig er beskrivelsen den ansattes sikkerhed for, at der er et rimeligt forhold mellem arbejdsopgavernes indhold og omfang, og de resurser, kommunen har afsat. Beskrivelsen er ikke statisk. Den bør jævnligt tages op til vurdering, og altid, når serviceniveauet på området ønskes ændret, f.eks. når kommunen ønsker, at der tillægges stillingen nye opgaver/funktioner, og i forbindelse med ændringer i den tidsresurse, kommunen har tillagt stillingen. Beskrivelsen som udgangspunkt for kredsens forhandlinger Den udarbejdede beskrivelse af arbejdsområderne/funktionerne er et nødvendigt grundlag for forhandlingerne mellem den lokale lærerkreds/lederforeningen og kommunen om funktionsløn. Samtidig er det nødvendigt, at den enkelte kreds inden den lokale lønforhandling har et nøje kendskab til den enkelte specialists formelle og uformelle kvalifikationer, kompetencer og erfaringer, som er relevante for hans eller hendes varetagelse af stillingen. 3

4 Overenskomst 2011 Overenskomst 2011 var helt speciel fordi der var meget få midler at forhandle om. Derfor besluttede hovedstyrelsen på et tidligt tidspunkt, at de sparsomme midler skulle fordeles ligeligt til generelle lønstigninger for dermed at undgå eller minimere en reallønnedgang. Der blev derfor ikke på lønområdet aftalt noget specielt til for enkeltgrupper. På specialistområdet betød det, at der ikke kom noget ud af de specielle lønstigninger, der var indeholdt i de opstillede overeskomstkrav. Specialistanalysen Danmarks Lærerforening har i foråret 2011 foretaget en analyse af specialistområdet i folkeskolen, her defineret som konsulenter, psykologer og tale-/hørelærere. I analysen ses på udviklingen i løn og personale i perioden 2000 til Her medtages kun lønanalysen. Analysen blev behandlet i overenskomstudvalget den 3. maj 2011 og konklusionerne er på et efterfølgende møde tiltrådt i hovedstyrelsen. Konsulenter Lønudvikling for konsulenter i procent maj 00 - nov ,00 Lønindeks 150,00 140,00 130,00 120,00 Lærere anciennitet Lærere ny løn Konsulenter Forbrugerpriser 110,00 100,00 maj-00 nov-00 maj-01 nov-01 maj-02 nov-02 maj-03 nov-03 maj-04 nov-04 maj-05 nov-05 maj-06 nov-06 maj-07 nov-07 maj-08 nov-08 maj-09 nov-09 maj-10 nov-10 Tid Lønudviklingen for konsulenter Sættes lønindekset til 100 i maj 2000 skiller lærere på ny løn sig ret hurtigt positivt ud. Lønudviklingen har været ca. 13 % bedre for lærere på grundløn end for konsulenter i perioden. Sammenlignes med lærere på anciennitetsløn, er der en høj grad af ens lønudvikling frem til maj Herefter sakker konsulenterne bag ud også i forhold til lærere på anciennitetsløn. 4

5 Det er stadig et mål, at der både for konsulenter og psykologer opnås centralt aftalt lønforløb. I tiden frem til det lykkes, er lokale lønaftaler den eneste mulighed for at opnå en parallel lønudvikling med andre LC-grupper. Overenskomstudvalget har vedtaget følgende mål for området: Indførelse af et centralt aftalt lønforløb, således at konsulenternes lønudvikling kan følge med lærergrupperne Kredsene arbejder aktivt for at sikre konsulenterne en positiv lønudvikling Psykologer Lønudvikling for psykologer i procent fra maj 2000 til nov ,00 Lønindeks 150,00 140,00 130,00 120,00 Lærere anciennitet Lærere ny løn Psykologer Forbrugerpriser 110,00 100,00 maj-00 nov-00 maj-01 nov-01 maj-02 nov-02 maj-03 nov-03 maj-04 nov-04 maj-05 nov-05 maj-06 nov-06 maj-07 nov-07 maj-08 nov-08 maj-09 nov-09 maj-10 nov-10 Tid Lønudviklingen for psykologer. Sættes lønindekset til 100 i maj 2000 skiller lærere på ny løn sig ret hurtigt positivt ud. Lønudviklingen har været ca. 15% bedre for lærere på grundløn end for LC-psykologer i perioden. Sammenlignes med lærere på anciennitetsløn overhales psykologerne allerede i slutningen af 2003, og der er ingen tendens til at psykologerne indhenter lønudviklingen for lærergrupperne. Dansk Psykologforening har i de seneste år gjort en meget målrettet indsats for at indhente lønefterslæbet i forhold til LC-psykologerne. Deres strategi har båret frugt ved bl.a. lokalt at lægge et stort pres på de lokale forhandlere og ved at bruge LC-psykologernes lønniveau som løftestang. Ifølge en spacialkørsel fra FLD er AC-psykologernes gennemsnitsløn på godt og for LCpsykologer er den knap kr. LC-psykologer er alle erfarne/har høj anciennitet. AC-psykologerne består af en stor gruppe unge nyuddannede og en mindre gruppe erfarne psykologer. På den baggrund bør der gøres en målrettet 5

6 indsats i de lokale lønforhandlinger for ikke at mindske lønforskellen yderligere, herunder sikring af tilbageløbsmidlerne til LC-psykologerne. Overenskomstudvalget har vedtaget følgende mål for området: Cand. pæd. psyk.-uddannelsen genetableres og antallet af LC-psykologer forøges Indførelse af et centralt aftalt lønforløb, således at psykologernes lønudvikling kan følge med lærergrupperne Kredsene arbejder aktivt for at sikre psykologerne en positiv lønudvikling Talehøre-lærere, herunder talehøre-lærere uden læreruddannelse - audiologopæder og pædagoger For talehøre-lærere med læreruddannelse skal der peges på lønaftalens 6 stk. 5 om kvalifikationsløn. Langt hovedparten af tale-hørelærere med lærerbaggrund har taget efteruddannelse svarende til et årsværk eller mere for at blive ansat i stillingen. Når kredsen udarbejder den lokale lønstrategi skal dette forhold inddrages. Ansættelseskategorier: Danmarks Lærerforening har i 2010 via kredsene foretaget en kortlægning af ansættelseskategorierne på PPR. Nedenstående opgørelse er uddrag fra denne kortlægning. Antal fuldtidsansatte på tale-/høreområdet fordelt efter ansættelseskategori: Tale-/høreområdet samlet % Ansat som lærere ,9% Ansat som konsulenter uden ledelsesbeføjelser ,7% Ansat som børnehaveklasseledere 12 1,3% Antal fuldtidsansatte på tale-/høreområdet fordelt efter uddannelsesbaggrund: Læreruddannede % Pædagoguddannede % Audiologopæd 70 8% Anden uddannelse 9 1% Undersøgelsen viser, at knap 40 % af tale-/hørearbejdet blev varetaget af konsulentansatte uden ledelsesbeføjelser i foråret Der har inden for de sidste par år været en kraftig stigning i antallet af konsulentansatte Tale-/hørelærere. Under OK-forhandlingerne nedsatte parterne en arbejdsgruppe på baggrund af LC s overenskomstkrav. 6

7 I arbejdsgruppen blev arbejdsopgaverne samt løn- og arbejdstidsforholdene på området belyst. Der blev ikke på baggrund af dette arbejde aftalt ændringer i de overenskomstmæssige bestemmelser, så tale-/hørelærerne er fortsat på A05, med mindre kredsen og kommunen aftaler andet. Løn. En tale-/hørelærers lønsammensætning vil typisk være: Grundløn + anciennitetstrin Lokalt aftalte funktions- og kvalifikationstillæg Flydende tillæg - 5 stk. 11 i overenskomsten Det flydende tillæg udgør 25,84 kr. pr time (niveau ) Det vil sige, at med 21 undervisningstimer om ugen giver det et samlet tillæg på ca kr. om året i aktuelt niveau. Med en udvikling, hvor undervisningstimetallet nedsættes og erstattes af konsultativ virksomhed, vil lønnen for den enkelte tale-/hørelærer være faldende, hvis der ikke lokalt indgås lønaftaler, som kan kompensere for denne udvikling. Derfor blev der ved OK-11 enighed om at foretage en tilføjelse til Bilag 1. Fortolkningsbidrag til overenskomstens lønbestemmelser med vejledende kriterier for udmøntning af lokal løndannelse. Det nye kriterium lyder i al sin enkelhed konsultativ virksomhed. Kriteriet er specielt rettet mod tale-/hørefunktionen, men vil også kunne finde anvendelse i forhold til psykologer og konsulenter. Generelle udviklingstendenser på tale-/høreområdet. Der er for øjeblikket ved at ske en væsentlig ændring i organisering og indhold af tale-/hørelærerens arbejde. Tidligere var arbejdet typisk organiseret med faste undervisningslektioner om ugen i forhold til børn med primært talevanskeligheder. Flere og flere steder organiseres arbejdet nu efter den konsultative metode. Det vil sige, at en væsentlig funktion for tale-/hørelæreren er rådgivning og vejledning/kompetenceudvikling af de personer, der til daglig er i berøring med barnet. Det drejer sig oftest om de lærere, der underviser barnet, pædagoger i daginstitution eller fritidshjem, forældre eller andre pårørende. Målet er at bibringe de voksengrupper, der er omkring barnet de nødvendige redskaber og kompetencer, så barnet kan udvikle sig optimalt og i videst muligt omfang rummes i skolen/institutionen. Den konsultative metode udføres som oftest i samarbejde med andre specialistgrupper, f.eks. psykologer og konsulenter. Der er i disse år ansat et stigende antal audiologopæder som tale-/hørelærere eller konsulenter. Vi har inden for det sidste år haft et enkelt eksempel på, at AC har gjort krav på en af disse stillinger, selv om den ansatte udførte typisk tale-/hørearbejde. Efter forhandling med AC fandt sagen en tilfredsstillende løsning. LC har på folkeskoleområdet en funktionsoverenskomst. De fleste andre organisationer tager udgangspunkt i en uddannelsesoverenskomst. Det er derfor nødvendigt i forhold andre organisationer løbende at skabe forståelse for vores lidt anderledes tilgang til overenskomstens dækningsområde. 7

Næstved Lærerkreds. Skriftlig beretning 2015

Næstved Lærerkreds. Skriftlig beretning 2015 Næstved Lærerkreds Skriftlig beretning 2015 Denne skriftlige beretning indeholder en status på nogle af de væsentligste områder, kredsstyrelsen har arbejdet med og været involveret i siden sidste generalforsamling.

Læs mere

Kvalitetsrapporten som kommunalt styringsredskab

Kvalitetsrapporten som kommunalt styringsredskab Kvalitetsrapporten som kommunalt styringsredskab Af Jacob Hess, Louise Weinreich Jakobsen og Henriette Holmsgaard, Kontor for Kvalitetssikring og Kvalitetsudvikling, Skolestyrelsen. I artiklen fortælles

Læs mere

Det tværfaglige samarbejde om børns sprog og 3-års sprogvurdering

Det tværfaglige samarbejde om børns sprog og 3-års sprogvurdering Det tværfaglige samarbejde om børns sprog og 3-års sprogvurdering 2. Delrapport Casestudie i to kommuner Lena Basse Hans Månsson Nationalt Videncenter for Læsning 2010 Nærværende rapport beskriver resultaterne

Læs mere

AFTALE OM lokal løndannelse

AFTALE OM lokal løndannelse AFTALE OM lokal løndannelse for det regionale område 2011 1 for det regionale område 20111 Layout: Dansk Sygeplejeråd Grafisk Enhed 13-02 Copyright Sundhedskartellet 2013 Januar 2013 Alle rettigheder forbeholdes.

Læs mere

FÆLLESAFTALE OM LOKAL LØNDANNELSE

FÆLLESAFTALE OM LOKAL LØNDANNELSE Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN ORGANISATIONERNE I DEN PÆDAGOGISKE BRANCHE: FOA FAG OG ARBEJDE SOCIALPÆDAGOGERNES LANDSFORBUND FAGLIGT FÆLLES FORBUND (3F) DANSK METAL FÆLLESAFTALE OM LOKAL LØNDANNELSE

Læs mere

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Hold fast og skab plads samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Indhold 2 Forord 4 Hvorfor denne pjece? 6 Det rummelige arbejdsmarked 8 Arbejdsevnemetode 11 Beskæftigelsesindsatslov 14

Læs mere

Rammer for implementering af ny skolereform

Rammer for implementering af ny skolereform Rammer for implementering af ny skolereform Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: LSTE Beslutningstema: I forsommeren blev der indgået aftale om en ny skolereform, der træder i kraft pr. 1. august 2014.

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Hvad kan du læse i denne vejledning?

Indholdsfortegnelse: Hvad kan du læse i denne vejledning? Sæt ny løn på dagsordenen Få indflydelse på budgettet Diskuter råderummet til ny løn Det kan du få inspiration til i denne vejledning Penge til ny løn Løngangstræde 25, 1 1468 København K e-mail: kto@kto.dk

Læs mere

09.03 O.13 47/2013 Side 1. Forlængelse af Aftale om lokal løndannelse for lærere m.fl.

09.03 O.13 47/2013 Side 1. Forlængelse af Aftale om lokal løndannelse for lærere m.fl. Side 1 Forlængelse af Aftale om lokal løndannelse for lærere m.fl. Indholdsfortegnelse Side 09.03 Side 2 Kapitel 1. Anvendelsesområde... 3 1. Område... 3 Kapitel 2. Lokale forhandlinger... 3 2. Lønpolitisk

Læs mere

Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat. omkring lokalløndannelse i. Kommuner, Regioner og Staten

Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat. omkring lokalløndannelse i. Kommuner, Regioner og Staten Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat omkring lokalløndannelse i Kommuner, Regioner og Staten 1/ Retningslinjer til Tillidsrepræsentant og konsulenter i sekretariat: 2/

Læs mere

Evaluering af mere frit skolevalg

Evaluering af mere frit skolevalg Undervisningsministeriet Evaluering af mere frit skolevalg Rapport April 2007 Undervisningsministeriet Evaluering af mere frit skolevalg April 2007 Rambøll Management Nørregade 7A DK-1165 København K Denmark

Læs mere

Rullenotat vedrørende fortolkninger i forbindelse med Arbejdstidsaftale 2008 (ajourført januar 2013)

Rullenotat vedrørende fortolkninger i forbindelse med Arbejdstidsaftale 2008 (ajourført januar 2013) Rullenotat vedrørende fortolkninger i forbindelse med Arbejdstidsaftale 2008 (ajourført januar 2013) Nedenfor er der opstillet en række spørgsmål, der er blevet rejst i forhold til Arbejdstidsaftale 2008,

Læs mere

09.04 O.13 07/2014 Side 1. Aftale om lokal løndannelse for Sundhedskartellets

09.04 O.13 07/2014 Side 1. Aftale om lokal løndannelse for Sundhedskartellets Side 1 Aftale om lokal løndannelse for Sundhedskartellets område KL Sundhedskartellet Indholdsfortegnelse Side 09.04 Side 2 Indledning... 3 Kapitel 1. Område... 4 1. Område... 4 Kapitel 2. Lokale forhandlinger...

Læs mere

Aarhusaftalen. Aarhusaftalen september 2013

Aarhusaftalen. Aarhusaftalen september 2013 Aarhusaftalen 1. Rammeaftale Med henblik på at nå de fælles ambitioner for børnene og de unge i Aarhus Kommune indgår Århus Lærerforening, BUPL Århus, FOA Århus, Århus Skolelederforening samt Børn og Unge

Læs mere

Fællesaftale om lokal løndannelse for pædagogisk. 09.06 O.13 3/2014 Side 1

Fællesaftale om lokal løndannelse for pædagogisk. 09.06 O.13 3/2014 Side 1 Fællesaftale om lokal løndannelse for pædagogisk område KL 09.06 Side 1 BUPL Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund FOA Fag og Arbejde Socialpædagogernes Landsforbund Fagligt Fælles Forbund (3F) Dansk

Læs mere

"Det der overraskede mig mest var arbejdsmængden"

Det der overraskede mig mest var arbejdsmængden Gymnasieskolernes Lærerforening "Det der overraskede mig mest var arbejdsmængden" - en undersøgelse af inspektorernes arbejdsforhold September 2008 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45

Læs mere

KORTLÆGNING OG ANALYSE OPKVALIFICERING AF LÆRERE OG PÆDAGOGER I FOLKE- SKOLEN

KORTLÆGNING OG ANALYSE OPKVALIFICERING AF LÆRERE OG PÆDAGOGER I FOLKE- SKOLEN Til Arbejdsgruppen for kortlægning og analyse af opkvalificeringen af lærere og pædagoger i folkeskolen Dokumenttype Rapport Dato August 2013 KORTLÆGNING OG ANALYSE OPKVALIFICERING AF LÆRERE OG PÆDAGOGER

Læs mere

Nye lønsystemer sat på sporet

Nye lønsystemer sat på sporet Finansministeriet Personalestyrelsen Centralorganisationernes Fællesudvalg Nye lønsystemer sat på sporet Nye lønsystemer sat på sporet Januar 2003 Januar 2003 Publikationen kan bestilles hos: Schultz Information

Læs mere

Fællesaftale om Ny Løn

Fællesaftale om Ny Løn Fællesaftale om Ny Løn KL Blik- og Rørarbejderforbundet Dansk El-bund Dansk Frisør- og Kosmetiker bund Dansk Funktionærforbund Dansk Metal Dansk Socialrådgiverforening Fagligt Fælles bund 3F bundet Træ-Industri-Byg

Læs mere

7LO DERQQHQWHUSn 9HMOHGQLQJRPQ\HO QV\VWHPHULVWDWHQ 6HSWHPEHU +HUPHGIUHPVHQGHVUHWWHOVHUWLO)LQDQVPLQLVWHULHWVRJ&)8V9HMOHGQLQJ

7LO DERQQHQWHUSn 9HMOHGQLQJRPQ\HO QV\VWHPHULVWDWHQ 6HSWHPEHU +HUPHGIUHPVHQGHVUHWWHOVHUWLO)LQDQVPLQLVWHULHWVRJ&)8V9HMOHGQLQJ 7LO DERQQHQWHUSn 9HMOHGQLQJRPQ\HO QV\VWHPHULVWDWHQ 6HSWHPEHU Rettelser til 'Vejledning om nye lønsystemer i staten' +HUPHGIUHPVHQGHVUHWWHOVHUWLO)LQDQVPLQLVWHULHWVRJ&)8V9HMOHGQLQJ RPQ\HO QV\VWHPHULVWDWHQ

Læs mere

Aftale om arbejdstid m.v. for lærere i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne 2005. 50.32A O.11 35/2011 Side 1

Aftale om arbejdstid m.v. for lærere i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne 2005. 50.32A O.11 35/2011 Side 1 Aftale om arbejdstid m.v. for lærere i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne 2005 KL Lærernes Centralorganisation 50.32A Side 1 Indholdsfortegnelse Side 50.32A Side 2 Indledende bemærkninger...

Læs mere

Understøttende undervisning. En ny folkeskole

Understøttende undervisning. En ny folkeskole Understøttende undervisning En ny folkeskole 2 Understøttende undervisning Understøttende undervisning Elevernes læring og trivsel i en varieret og motiverende skoledag Målet med folkeskolereformen er,

Læs mere

Praktik i læreruddannelse 13

Praktik i læreruddannelse 13 Praktik i læreruddannelse 13 - evaluering og anbefalinger Lærerstuderendes Landskreds www.llnet.dk www.facebook.com/laererstuderende Indholdsfortegnelse Kapitel 1 indledning... 3 Baggrund... 3 Struktur...

Læs mere

Omstilling til en ny skole

Omstilling til en ny skole Omstilling til en ny skole En ny folkeskole 2 Omstilling til en ny skole Omstilling til en ny skole En stor forandringsproces er i gang i folkeskolen. Det handler ikke blot om implementering af en ny lov.

Læs mere

Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu bedre.

Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu bedre. Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti), Venstre og Dansk Folkeparti om et fagligt løft af folkeskolen 7. juni 2013 1. Indledning Danmark har en god folkeskole,

Læs mere

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Ny mesterlære - erfaringer og potentiale Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Indholdsfortegnelse 1. Resumé...4 2. Indledning...6 2.1 Formål og baggrund...6 2.2 Anvendte datakilder...7

Læs mere

Rammeaftale om det. sociale kapitel. pr. 1. april 2004

Rammeaftale om det. sociale kapitel. pr. 1. april 2004 KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Rammeaftale om det sociale kapitel pr. 1. april 2004 med kto's kommentarer - 2 - - 3 - INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

MED-aftale 2014. Denne aftale er baseret på Rammeaftale af 19. november 2013 om MEDindflydelse og MEDbestemmelse mellem KL og KTO.

MED-aftale 2014. Denne aftale er baseret på Rammeaftale af 19. november 2013 om MEDindflydelse og MEDbestemmelse mellem KL og KTO. MED-aftale 2014 Denne aftale er baseret på Rammeaftale af 19. november 2013 om MEDindflydelse og MEDbestemmelse mellem KL og KTO. Forord MED-aftale 2014 er opdateret som følge af ændringer i den centrale

Læs mere

Til Ministeriet for Børn og Undervisning. Dokumenttype Rapport. Dato Juni 2012 EVALUERING AF FORSØG MED SKOLESTART RAPPORT

Til Ministeriet for Børn og Undervisning. Dokumenttype Rapport. Dato Juni 2012 EVALUERING AF FORSØG MED SKOLESTART RAPPORT Til Ministeriet for Børn og Undervisning Dokumenttype Rapport Dato Juni 2012 EVALUERING AF FORSØG MED SKOLESTART RAPPORT EVALUERING AF FORSØG MED SKOLESTART RAPPORT INDHOLD 1. Forord 1 2. Konklusion 2

Læs mere

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Ministeriet for Børn og Undervisning Endnu bedre uddannelser for unge og voksne 0 Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Nyt kapitel Vi har i Danmark gode ungdomsuddannelser og gode voksen- og efteruddannelser.

Læs mere