Årsrapport for året Tryg Forsikring A/S (CVR-nr )

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport for året 2005. Tryg Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666)"

Transkript

1 Årsrapport for året 2005 Tryg Forsikring A/S (CVR-nr )

2 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Ledelsesberetning 2 Hoved- og nøgletal for Tryg Forsikring A/S (moderselskab) 24 Ledelsespåtegning 25 Revisionspåtegninger 26 Anvendt regnskabspraksis 29 Resultatopgørelse 46 Balance 47 Egenkapital 49 Pengestrømsopgørelse 51 Noter 52 Ordliste 90

3 Selskabsoplysninger Bestyrelse Adm. direktør Mikael Olufsen, formand Gårdejer Mogens Jacobsen, næstformand Adm. direktør Per Skov, næstformand Koncerndirektør Jørn Wendel Andersen Adm. direktør John Frederiksen Proprietær, cand.agro. N.E. Schultz-Petersen Bedriftskonsulent Håkon J. Huseklepp Adm. direktør, cand.polyt. Jens Lyngbo, HD Direktør Jørn Hesselholt Erhvervsassurandør Peter Wagner Mollerup Fuldmægtig Birthe Petersen Direktion Christine Bosse Erik Gjellestad Stig Ellkier-Pedersen Morten Hübbe Peter Falkenham Intern revision Jens Galsgaard Revision Deloitte, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Grant Thornton, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Ejerforhold Tryg Forsikring A/S indgår i TrygVesta koncernen, og aktiekapitalen på mio. DKK ejes 100 procent af TrygVesta A/S, Ballerup. Årsrapporten indgår i koncernregnskaberne for Tryg i Danmark smba og TrygVesta A/S, Ballerup (www.trygidanmark.dk og Adresse Tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej Ballerup Telefon Telefax Tryg Forsikring 1

4 Ledelsesberetning Hoved- og nøgletal for Tryg Forsikring koncernen IFRS Dansk GAAP Mio. DKK Bruttopræmieindtægter Bruttoerstatningsudgifter Bruttoomkostninger Resultat af bruttoforretning Resultat af afgiven forretning Forsikringsteknisk rente f.e.r Ændring i udjævningshensættelser Forsikringsteknisk resultat Resultat af investeringsvirksomhed efter overførsel til forsikringsteknisk virksomhed Andre indtægter Andre omkostninger Periodens resultat før skat Ekstraordinære poster og minoritetsinteresser Skat Periodens resultat fortsættende aktiviteter Resultat af ophørte og frasolgte aktiviteter efter skat Periodens resultat Afløbsresultat f.e.r Balance Hensættelser til forsikringskontrakter, i alt Genforsikringsandele af hensættelser til forsikringskontrakter, i alt Egenkapital, i alt Aktiver, i alt Nøgletal Erstatningsprocent 72,0 69,3 67,6 71,5 78,1 77,5 Nettogenforsikringsprocent 0,1 4,7 5,0 6,8 5,5 2,6 Skadeforløb 72,1 74,0 72,6 78,3 83,6 80,1 Omkostningsprocent 16,9 17,1 21,2 22,4 23,6 24,3 Combined ratio 89,0 91,1 93,8 100,7 107,2 104,4 Operating ratio 87,2 89,1 90,8 97,2 101,9 98,8 Relativt afløbsresultat 0,9-1, Øvrige oplysninger Egenkapitalforrentning før skat og ophørte og frasolgte aktiviteter Egenkapitalforrentning efter skat og ophørte og frasolgte aktiviteter Antal fuldtidsmedarbejdere ultimo perioden: Fortsættende aktiviteter Ophørte og frasolgte aktiviteter Anvendt regnskabspraksis Anvendt regnskabspraksis i Tryg Forsikring koncernen følger fra 1. januar 2005 IFRS-standarderne. Sammenligningstal for 2004 er omarbejdet til IFRS, men udover IFRS reguleringer er 2004 også renset for frasolgte aktiviteter, som herefter indgår under "Resultat af ophørte og frasolgte aktiviteter". Tallene for 2001 og 2002 er proforma, som om at Nordea AB's aktiviteter har været ejet i hele perioden. Tallene for er opgjort efter Finanstilsynets daværende regnskabsregler, og tal for er opgjort efter IFRS. Tryg Forsikring koncernen fik i 2005 en markant resultatmæssig fremgang med et ordinært resultat før skat på mio. DKK og en forrentning af egenkapitalen på 26 % efter skat. Resultatet før skat er en forbedring i forhold til 2004 på 867 mio. DKK, som primært sammensætter sig af en forbedring af det forsikringstekniske resultat på 353 mio. DKK og en betydelig forbedring af resultatet af investeringsvirksomhed på 511 mio. DKK. Igen i 2005 er der fin balance mellem indtjeningen i norsk og dansk skadeforsikring, og de tre store forretningsområder bidrager alle positivt til det økonomiske resultat. Tryg Forsikring 2

5 Det positive resultat kan især tilskrives en mere positiv udvikling på aktiemarkederne end forventet. Det forsikringstekniske resultat er bedre end forventet, hvilket knytter sig til lavere skadefrekvenser og hurtigere effekt på tiltag omkring skadeindkøb end oprindelig forventet. Afløbsgevinster påvirker også resultatet positivt i forhold til forventet. Tryg Forsikring koncernens hensættelsepolitik tager højde for, at det med rimelighed må forudses, at der fra tid til anden forekommer social inflation, ændringer i retspraksis og lignende. Dette betyder, at der i normale år vil være en større sandsynlighed for afløbsgevinster- end tab. Positiv udvikling i præmieindtægterne Stigningen i bruttopræmieindtægterne med 2,9 % i forhold til 2004, er sammensat af en tilfredsstillende vækst i Privat & Erhverv Danmark på 5,6 % og som ventet en lavere præmievækst i Privat & Næringsliv Norge på 4,5 %, idet Tryg Forsikring koncernen har ændret prisstrukturen på privatmarkedet i Norge. På Industri er der et fald på 2,8 %, og i Finland fortsætter salget gennem Nordeas filialer med at stige - bruttopræmierne er således steget med 44 % i forhold til Fortsat meget tilfredsstillende erstatningsniveau Bruttoerstatningsprocenten steg til 72,0 i 2005 fra 69,3 i Stigningen skyldes primært erstatninger som følge af januarstormen i Danmark, der påvirkede bruttoerstatningerne med 830 mio. DKK i Heraf var Tryg Forsikring koncernens egen andel 100 mio. DKK, mens resten blev betalt af genforsikring. Stormen kostede desuden koncernen 64 mio. DKK til fornyet genforsikring. Stormen påvirker Tryg Forsikring koncernens combined ratio med 5,7 procentpoint brutto. Som følge af den effektive genforsikringsdækning for denne store begivenhed, svarer de samlede nettoudgifter ved storm- og vejrligsskader til det, som forventes i et normalår og effekten er 1 procentpoint netto. IFRS IFRS Mio. DKK Normalår Storm og vejrlig, brutto Storm og vejrlig, netto Storskade, brutto Afløbsresultat, brutto Storskadeniveauet svarer til et normalår og er på et lidt lavere niveau end i 2004, mens udgiften for egen regning er på et lidt højere niveau, da hovedparten af storskaderne er under 50 mio. DKK og dermed ikke dækkes af reassurandørerne. Afløbsresultatet udgør 263 mio. DKK. i 2005 mod -17 mio. DKK i 2004 og påvirker resultatet positivt i forhold til et normalår. Afløbsresultatet i 2005 indeholder en forøgelse af hensættelser vedrørende skadebehandlingsomkostninger. Skadefrekvenserne særligt på villaforsikringer i Danmark og Norge og bilforsikringer i Norge er lavere end i et normalår. Udviklingen i gennemsnitsskader har været positivt påvirket af Tryg Forsikring koncernens initiativer i forhold til reparatører og håndværkere. Der er i året ikke afsagt domme eller ændret praksis på personskadeområdet, som kunne betyde ekstraordinære hensættelser. Tryg Forsikring 3

6 Omkostningsprocent bedre via effektivisering og synergier Bruttoomkostningsprocenten er 16,9 i 2005, hvilket er 0,3 procentpoint lavere end i Tryg Forsikring koncernen fortsatte i 2005 arbejdet med målrettet at reducere omkostningerne såvel på kort sigt som på længere sigt gennem at realisere synergier ved det nordiske samarbejde og fortsatte initiativer for at gøre forretningsprocesserne mere effektive. Opgjort i fast valuta er bruttoomkostningerne uændret i forhold til 2004 på trods af lønindekseringer på 2,5 %, strategiske it-investeringer, vækst på nye markeder og en stigning i de kunderettede aktiviteter. I omkostningsprocenten for 2005 er indeholdt 0,3 procentpoint hensat til medarbejderbonus og udstedelse af medarbejderaktier. Investeringsvirksomhed Resultatet af investeringsvirksomhed før andre finansielle indtægter og udgifter og overførsel til forsikringsteknisk resultat udgør i alt mio. DKK, hvilket sammenholdt med 2004 er en stigning på 480 mio. DKK. Fremgangen er påvirket af en væsentlig stigning i aktieafkastet, mens rentestigningen i årets løb gennem kurstab har reduceret obligationsafkastet i begrænset omfang. Det opnåede resultat svarer til et afkast af investeringsaktiverne på 5,5 %, hvilket er tilfredsstillende i forhold til koncernens investeringspolitik. Der er nydt godt af både den korte obligationsbeholdning og af aktiebeholdningen, som især er vægtet tungt i Danmark, Norge og øvrige Europa, hvor afkastene har været gode. Skat Skat af årets resultat udgør 806 mio. DKK mod 553 mio. DKK i Den effektive skatteprocent er på 27 mod 26 i Af den udgiftsførte skat vedrører 649 mio. DKK aktuel skat, mens 157 mio. DKK er en forøgelse af Tryg Forsikring koncernens udskudte skat. Ophørte og frasolgte aktiviteter Resultat af ophørte og frasolgte aktiviteter er opgjort til -28 mio. DKK, hvilket er en forbedring i forhold til 2004 på 47 mio. DKK og især vedrører Chevanstell Ltd. Der har i 2005 været et stabilt skadeforløb og mindre kommuteringsgevinster. Det negative resultat skyldes primært en styrkelse af hensættelsen til administrationsomkostninger i forbindelse med afvikling af porteføljen, eftersom afløbsprocessen er forsinket i forhold til tidligere antaget. Den samlede hensættelse til administration af afløbsporteføljen udgør 96 mio. DKK ultimo Balance og cash flow Tryg Forsikring koncernens balance er øget fra mio. DKK i 2004 til mio. DKK i På passivsiden sammensættes balancen primært af en egenkapital på mio. DKK og hensættelser til forsikringskontrakter på mio. DKK. Hensættelser til forsikringskontrakter er øget med i alt mio. DKK sammenholdt med 2004, og Tryg Forsikring koncernens erstatningshensættelsesmargin udgør 126 i 2005 mod 122 i Grundet de seneste års omlægning af reassuranceprogrammet er genforsikringsandele hensættelser til forsikringskontrakter faldet fra 3,3 mia. DKK i 2004 til 2,6 mia. DKK i Tryg Forsikring 4

7 Tilgodehavender falder i 2005 med 505 mio. DKK, hvilket primært skyldes, at tilgodehavender fra reassurandører er nedbragt. Pensionsforpligtigelsen overfor Tryg Forsikring koncernens norske medarbejdere udgør efter modregning af ordningens aktiver 635 mio. DKK, som er fuldt afsat i balancen. I 2005 udgjorde pengestrømmene fra driften et positivt cash flow på mia. DKK sammenholdt med mia. DKK i samme periode i Investeringerne i 2005 steg med mio. DKK, og likviditeten fra finansiering udgjorde -206 mio. DKK. Egenkapital Pr. 31. december 2005 udgør egenkapitalen mio. DKK og er således forøget med mio. DKK svarende til årets resultat, fratrukket udbetalt udbytte og korrigeret for reguleringer vedrørende aktuarmæssige gevinster og tab på pensionshensættelsen i henhold til IAS 19 samt øvrige mindre reguleringer. De angivne tal er før udbetaling af udbytte for 2005 på mio. DKK. Ansvarlig lånekapital Tryg Forsikring A/S udstedte i december 2005 et obligationslån, optaget til notering på London Stock Exchange, på nominelt 150 mio. EUR som ansvarlig lånekapital. Dette lån tæller også med i koncernens kapitalgrundlag. Lånet har en løbetid på 20 år med option på førtidsindfrielse efter ti år, og det blev tegnet til 1,10 % over swaprenten, som var 3,53 % på tidspunktet for prisfastsættelsen. Kuponrenten er 4,50 % p.a. i de første 10 år og derefter variabel. Obligationerne, der på forhånd med betydelig overtegning var afsat til en kreds af danske og internationale professionelle investorer, er tildelt rating BBB af Standard & Poor s og BAA 2 af Moody s. I forbindelse med lånoptagelsen blev det hidtidige ansvarlige lån ydet af TrygVesta A/S indfriet. Samtidig blev det koncerninterne ansvarlige lån til Vesta Forsikring AS indfriet. Tryg Forsikring 5

8 Privat & Erhverv Danmark IFRS Dansk GAAP Mio. DKK Bruttopræmieindtægter Bruttoerstatningsudgifter Bruttoomkostninger Resultat af bruttoforretning Resultat af afgiven forretning Forsikringsteknisk rente f.e.r Ændring i udjævningshensættelser Forsikringsteknisk resultat Nøgletal Erstatningsprocent 79,5 73,7 71,2 74,1 78,4 82,4 Nettogenforsikringsprocent -7,4 1,7 1,7 3,0 3,5 0,2 Skadeforløb 72,1 75,4 72,9 77,1 81,9 82,6 Omkostningsprocent 17,7 17,8 20,7 22,7 23,0 25,4 Combined ratio 89,8 93,2 93,6 99,8 104,9 108,0 Operating ratio 88,2 91,4 91,0 97,3 100,6 102,8 Det meget tilfredsstillende niveau i det forsikringstekniske resultat skyldes et godt skadeforløb til trods for januarstormen samt en god præmieudvikling. Fastholdelse af eksisterende kunder Bruttopræmieindtægterne for Privat & Erhverv Danmark steg med 5,6 % i forhold til Heraf udgør indeksreguleringer cirka 2,4 %, øvrige prisstigninger 1,2 %, og dermed bliver realvæksten 2,0 %. Det betyder, at Tryg Forsikring koncernen vinder markedsandele. Fremgangen kan primært henføres til øget kundeloyalitet og dermed øget fornyelsesprocent inden for de fleste segmenter samt effekten af en øget fokusering i salgsorganisationen, med et større antal kundekontakter for alle medarbejdere. Fornyelsesprocenten er forbedret fra 84,4 i 2004 til 85,0 i Forbedringen i fornyelsesprocenten ligger specielt på erhvervssegmentet, mens privatsegmentet fortsat ligger på et højt tilfredsstillende niveau. I slutningen af 2005 blev den norske call center-teknologi taget i anvendelse i Danmark, hvilket understøtter en mere systematisk arbejdsdeling mellem kundebetjenere og assurandører med hurtig kundebetjening samt øget kvalitet og produktivitet til følge. Combined ratio forbedret 3,4 procentpoint Den markante forbedring i det forsikringstekniske resultat kommer til udtryk i en forbedring i combined ratio i forhold til 2004 på 3,4 procentpoint. Stormen i januar måned påvirker combined ratio med 12,2 procentpoint brutto og 2,2 procentpoint netto. Tryg Forsikring 6

9 Erstatningsprocent påvirket af stormen Bruttoerstatningsprocenten er steget 5,8 i forhold til Ses der bort fra januarstormen, er bruttoerstatningsprocenten 68,2, hvilket er et fald på 5,5 procentpoint i forhold til sidste år. Der er en generel god udvikling for alle primære produkter undtagen ulykkesforsikring, der fortsat viser et utilfredsstillende skadeforløb. IFRS IFRS Mio. DKK Storm og vejrlig, brutto Storm og vejrlig, netto Storskade, brutto Afløbsresultat, brutto Nettoeffekten af januarstormen er som følge af reassuranceaftaler begrænset, og samlet er storm- og vejrligskader kun på et lidt højere niveau end i et normalår. Storskadeniveauet og afløbsresultatet svarer i store træk til det, som forventes i et normalår. Tryg Reparation for biler, som blev introduceret i 2003, og Tryg Bygning fra 2004 har en positiv indflydelse på erstatningsudgifterne. De nye metoder til skadebehandling har resulteret i et fald i størrelsen af de gennemsnitlige skader. Den faldende trend vedrørende frekvensudviklingen på villaforsikring fortsatte gennem 2005, mens frekvensen på autoforsikringsområdet steg marginalt fra , primært som følge af snevejret mellem jul og nytår Frekvensen på autoforsikringsområdet er dog fortsat på et tilfredsstillende niveau. På skadesiden blev hovedparten af autoskadebehandlingen yderligere automatiseret primo 2005 med væsentlige besparelser på administrationssiden til følge. Samtidig er processen forberedt for yderligere automatisering. Disse besparelser på skadeadministrationen viser sig nu og i fremtiden på skadeprocenten. Omkostningsprocent Bruttoomkostningsprocenten for Privat & Erhverv Danmark er i 2005 lidt under niveauet for Dette afspejler investering i mere salgskraft, samtidig med at den fortsatte samling af salgskontorer i større slagkraftige enheder har haft en positiv effekt. Tryg Forsikring 7

10 Privat & Næringsliv Norge IFRS Dansk GAAP Mio. DKK Kurs DKK/NOK, kvartalets / årets gennemsnit 92,85 88,79 88,79 93,68 98,46 92,16 Bruttopræmieindtægter Bruttoerstatningsudgifter Bruttoomkostninger Resultat af bruttoforretning Resultat af afgiven forretning Forsikringsteknisk rente f.e.r Ændring i udjævningshensættelser Forsikringsteknisk resultat Nøgletal Erstatningsprocent 61,4 60,8 59,1 71,9 72,0 79,4 Nettogenforsikringsprocent 1,3 1,6 1,9 2,0 5,4-7,7 Skadeforløb 62,7 62,4 61,0 73,9 77,4 71,7 Omkostningsprocent 20,4 20,8 25,0 24,7 27,0 26,1 Combined ratio 83,1 83,2 86,0 98,6 104,4 97,8 Operating ratio 81,5 81,6 83,5 94,4 98,3 92,0 Det gode resultat i 2005 kan tilskrives forbedret risikoselektion, en særdeles lav skadefrekvens på villaog autoforsikring i Norge og forbedret skadeindkøb. Stabil præmieudvikling Bruttopræmieindtægterne for Privat & Næringsliv Norge steg med 4,5 % fra 2004 til Opgjort i lokal valuta er bruttopræmierne steget med 1 % i forhold til Heraf udgør årets indeksreguleringer cirka 1,1 %, øvrige prisstigninger 0,6 %, og dermed bliver realvæksten -0,7 %. Fornyelsesprocenten er forbedret fra 83,0 til 83,7 en forbedring, som er sket hen over året, og som skal ses i sammenhæng med introduktionen af kundekonceptet Vesta Trygghetsavtale. Ligeledes kan det konstateres, at salget gennem Nordea udviklede sig fra et lavt opstartsniveau og var 60 % højere end i Udviklingen i præmieindtægterne skyldes fortsat fokus på lønsomheden i forretningen. Tryg Forsikring koncernens ændringer i prisstrukturen og introduktionen af det nye kundekoncept forventes fortsat at styrke privatkundeområdet i Norge. Udviklingen afspejler et år, hvor forholdet mellem nytegning og afgang var utilfredsstillende i første halvår og forbedret i andet halvår efter igangsætning af initiativerne omkring det nye kundekoncept samt styrkelse af salgsorganisationen. Et stærkt fokus på mersalg til eksisterende kunder har været med til at styrke udviklingen i anden halvdel af Combined ratio på et lavt niveau Det positive forsikringstekniske resultat kommer til udtryk ved en combined ratio på 83,1 og er 0,1 procentpoint lavere end 2004, hvilket er lavere end et normalår. Tryg Forsikring 8

11 Erstatningsprocent på tilfredsstillende niveau Bruttoerstatningsprocenten er steget 0,6 procentpoint i 2005 i forhold til 2004, men er fortsat på et meget lavt niveau. Baggrunden for erstatningsniveauet tilskrives effekten af tidligere års tiltag og forbedret risikoselektion gennem ændret prisstruktur, som understøtter, at eksisterende lønsomme kunder fastholdes. Herudover har Privat & Næringsliv oplevet en lavere skadefrekvens hjulpet af fordelagtige vejrforhold, hvilket har betydet et ekstraordinært godt erstatningsforløb for især villa- og autoforsikring. IFRS IFRS Mio. DKK Storm og vejrlig, brutto Storm og vejrlig, netto Storskade, brutto Afløbsresultat, brutto Omfanget af storskader, som vedrører tre Property skader, har været på et lidt højere niveau end for et normalår, hvilket imidlertid mere end modsvares af afløbsgevinster på 164 mio. DKK. Skadefrekvensen på villaforsikring har været ekstraordinært positivt påvirket i 2004 og 2005 af de meget milde vintre. På autoforsikringsområdet ses også en lavere frekvens, som ventes at have en mere blivende karakter. En betydelig bedre risikoselektion har betydet en markant lavere skadefrekvens hos nye kunder og har været med til at styrke det gode erstatningsforløb. Erstatningsniveauet på især arbejdsskade er forbedret væsentligt i 2005 i forhold til 2004, hvilket skal ses i sammenhæng med gennemførte præmieforhøjelser inden for personskadebrancher. Omkostninger til styrkelse af salgsindsats Bruttoomkostningsprocenten for Privat & Næringsliv faldt i 2005 til 20,4. Vi har igennem året investeret i mere salgskraft, men har samtidig gennemført planlagte lukninger af salgskontorer samt effektivisering i arbejdsgange og processer med deraf følgende reduktion i omkostninger. Dette er et led i strategien om at samle salget i større salgskontorer med et mere slagkraftigt salgsmiljø. Tryg Forsikring 9

12 Industri IFRS Dansk GAAP Mio. DKK Kurs DKK/NOK, kvartalets / årets gennemsnit 92,85 88,79 88,79 93,68 98,46 92,16 Bruttopræmieindtægter Bruttoerstatningsudgifter Bruttoomkostninger Resultat af bruttoforretning Resultat af afgiven forretning Forsikringsteknisk rente f.e.r Ændring i udjævningshensættelser Forsikringsteknisk resultat Nøgletal Erstatningsprocent 72,0 71,5 71,4 68,5 85,3 73,3 Nettogenforsikringsprocent 9,0 11,4 11,9 15,4 7,1 12,9 Skadeforløb 81,0 82,9 83,3 83,9 92,4 86,2 Omkostningsprocent 11,4 11,7 14,4 16,8 16,5 17,8 Combined ratio 92,4 94,6 97,7 100,7 108,9 104,0 Operating ratio 90,3 92,1 94,0 96,9 102,6 97,6 Det nordiske forretningsområde Industri har i 2005 fortsat den positive udvikling fra Det er i 2005 lykkedes at forbedre lønsomheden på personskadebrancherne særligt i Norge. Præmieindtægter Bruttopræmieindtægterne for Industri faldt 2,8 % fra 2004 til Bruttopræmierne i Danmark er reduceret med 3,8 %, hvoraf overdragelse af flyporteføljen til et selvstændigt selskab samt fuld effekt af nettopriser på mæglermarkedet svarer til knap 2 %. I Norge er reduktionen 6,2 % i lokal valuta. Præmieudviklingen skyldes Tryg Forsikring koncernens fortsatte fokus på lønsomheden i forretningen hvor kundegrupper gennem de senere år er fravalgt eller stillet over for krav om øget sikring og selvrisiko. Ultimo året sås en betydelig fremgang i salget og en tilfredsstillende god fornyelse. Combined ratio forbedret med 2,2 procentpoint Den positive udvikling i det forsikringsmæssige resultat kommer til udtryk ved en combined ratio på 92,4 og er en forbedring på 2,2 procentpoint i forhold til Erstatningsprocent påvirket af stormen i januar Bruttoerstatningsprocenten er steget med 0,5 procentpoint i 2005 i forhold til Udviklingen er påvirket af januarstormen i Danmark, som påvirker erstatningerne brutto med 120 mio. DKK og med en egenandel på 15 mio. DKK og 9 mio. DKK til fornyet genforsikring. Ses der bort fra januarstormen, er bruttoerstatningsprocenten 69,5. Særligt den norske del af porteføljen har haft en positiv udvikling, der især skyldes tiltag inden for personskadeområdet. Tryg Forsikring 10

13 Det systematiske arbejde med risikoselektion og god underwriting er til stadighed i fokus. Ved at måle på kvaliteten i porteføljen i forhold til kunder, der vælger andre leverandører, sikrer Tryg Forsikring koncernen sig, at risikoen selekteres, og prisen sættes korrekt. IFRS IFRS Mio. DKK Storm og vejrlig, brutto Storm og vejrlig, netto Storskade, brutto Afløbsresultat, brutto Nettoudgifterne til storskader er på et lidt højere niveau end i et normalår på grund af antallet af storskader under reassurancegrænsen på 50 mio. DKK. Erstatningsforløbet for traditionel industriforsikring property-, ansvars-, bil- og transportforsikring er tilfredsstillende og ligger bedre end et normalår. Derimod er erstatningsniveauet for marineområdet fortsat ikke tilfredsstillende. Fortsat lavt omkostningsniveau Bruttoomkostningsprocenten for Industri faldt med 0,3 procentpoint i 2005 i forhold til 2004 på trods af reduktionen i bruttopræmieindtægten. Den positive udvikling i omkostningsprocenten skyldes primært lavere absolutte omkostninger i 2005 sammenlignet med 2004 som følge af blandt andet de ændrede afregningsprincipper til mæglere og det fortsatte arbejde gennem 2005 med effektivisering af salget samt generel tilbageholdenhed i omkostningsforbruget. Tryg Forsikring 11

14 Finsk skadeforsikring IFRS Dansk GAAP Mio. DKK Kurs DKK/EUR, kvartalets / årets gennemsnit 745,07 743,99 743,99 742,92 743,08 745,74 Bruttopræmieindtægter Bruttoerstatningsudgifter Bruttoomkostninger Resultat af bruttoforretning Resultat af afgiven forretning Forsikringsteknisk rente f.e.r Ændring i udjævningshensættelser Forsikringsteknisk resultat Resultat af investeringsvirksomhed Resultat før skat Nøgletal Erstatningsprocent 80,9 75,3 68,5 77,5 84,8 91,1 Nettogenforsikringsprocent 0,2 0,2 0,2 1,0 18,7 0,0 Skadeforløb 81,1 75,5 68,7 78,5 103,5 91,1 Omkostningsprocent 50,2 73,0 79,8 102,8 316, ,1 Combined ratio 131,3 148,5 148,5 181,3 419, ,2 Operating ratio 128,0 145,3 145,5 177,4 400, ,0 Fortsat kraftig vækst og forbedret resultat Tryg Forsikring koncernens finske forretning, Nordea Vahinkovakuutus, opnåede i 2005 en vækst i bruttopræmieindtægter på 44 %. Væksten skyldes både et styrket samarbejde med Nordea, som varetager salget af forsikringerne gennem sine filialer og introduktion af nye egne kanaler. I 2005 blev samarbejdet i øvrigt udvidet til også at omfatte Nordea Finans i forbindelse med salg af autoforsikringer. Salget af nye forsikringer har udviklet sig tilfredsstillende i Der er solgt knap forsikringer i 2005, hvilket er 15 % flere end i Væksten i forretningsomfanget i løbet af den korte årrække, filialen har eksisteret, er i overensstemmelse med de ambitiøse planer. Nordea har cirka 3 millioner privatkunder i Finland. Der er således fortsat et væsentligt potentiale for yderligere salg. Erstatningsprocent på tilfredsstillende niveau Bruttoerstatningsprocenten er steget med 5,6 procentpoint i 2005 i forhold til Stigningen skyldes primært indbetaling til den finske autoansvarsforsikringspulje, der dækker død og invaliditet. Omkostningsprocent markant forbedret Bruttoomkostningsprocenten for Finland faldt med 22,8 procentpoint i 2005 i forhold til Den meget positive udvikling skyldes primært, at de absolutte omkostninger er tæt på uændret i forhold til 2004, mens præmieindtægterne er kraftigt stigende. De stigende omkostninger til lønninger, kontordrift og provisioner i takt med øget salg modsvares af fald i afskrivninger til it. Tryg Forsikring 12

15 Investeringsvirksomhed Tryg Forsikring koncernens afkast af investeringer i 2005 før overførsel til forsikringsteknisk rente og før andre finansielle indtægter og udgifter udgjorde mio. DKK svarende til 5,5 %, hvilket var bedre end afkastet på mio. DKK eller 4,1 % i Fremgangen skyldes både et større investeret beløb og især et højere aktieafkast, mens årets rentestigning har trukket obligationsafkastet ned. Resultat Aktiver ultimo Mio. DKK Tryg Vesta I alt Andre finansielle indtægter og udgifter *) Investeringsvirksomhed, i alt Overført til forsikringsteknisk rente Resultat af investeringsvirksomhed Ophørende aktiviteter *) Posten omfatter gevinster og tab som følge af ændret diskonteringsrentesats, rente af driftslikvider, bankgæld og genforsikringsdepoter, valutakursregulering af forsikringsmæssige poster samt omkostninger ved investeringsvirksomhed. Andre finansielle indtægter og udgifter er forbedret fra -154 mio. DKK til -54 mio. DKK blandt andet som følge af, at renteeffekten fra diskonteringen er forbedret fra -109 mio. DKK til 43 mio. DKK i medfør af rentestigningen. Overførsel til forsikringsteknisk rente er steget med 69 mio. DKK, således at det samlede resultat af investeringsvirksomhed er forøget med 511 mio. DKK. Aktivallokering Tryg Forsikring koncernen har gennem hele året fastholdt en høj andel af værdipapirerne i obligationer med høj likviditet og lav rente- og kreditrisiko af hensyn til sikkerheden og ratingen. Gennem 2005 voksede aktiebeholdningen med mio. DKK som følge af nettoinvesteringer og stigende aktiekurser, således at aktieandelen er steget fra knap 11 % til knap 14 %. Værdien af beholdningen af ejendomme er kun forøget med 55 mio. DKK i årets løb, og er derfor reduceret som andel af den samlede beholdning. Aktivfordeling Nettoinvesteringerne udgjorde cirka 4,4 mia. DKK i 2005, hvor 3,7 mia. DKK blev investeret i obligationer og den resterende del i aktier og ejendomme. Afkast Afkast Netto- Mio. DKK Aktier Obligationer mv. Ejendomme Total i mio. DKK i % investeringer Tryg , Vesta , Total , Andre finansielle indtægter og udgifter -54 Total Aktiviteter under afvikling ,6-85 Aktivfordeling i pct. 13,9 80,1 6,0 100,0 Afkast i mio. DKK Afkast i pct. 22,4 2,7 9,4 5,5 Tryg Forsikring 13

16 Afkastet af den samlede obligationsportefølje i Tryg Forsikring koncernen inklusiv likvider var på 685 mio. DKK svarende til 2,7 % for hele Afkastet er påvirket af, at de korte obligationsrenter er steget 0,3-0,8 procentpoint i årets løb, hvilket har påvirket kursreguleringerne negativt. 94 % af Tryg Forsikring koncernens obligationsinvesteringer - eller 26,0 mia. DKK - er placeret i danske realkreditobligationer, det norske pengemarked og vesteuropæiske og amerikanske statsobligationer. Den optionsjusterede varighed inklusiv likvider for hele koncernens obligationsbeholdning var 1,6 år pr. 31. december 2005 mod 1,3 år pr. 31. december Den korte, men svagt højere varighed skyldes primært, at varigheden på den danske beholdning er forøget, samt at beholdningen af udenlandske obligationer i Vesta er forøget. Rentefølsomheden på obligationsbeholdningen er lavere end på hensættelserne. Aktier Regnskabsårets samlede investeringsresultat på aktier udgjorde 819 mio. DKK, hvilket svarer til et afkast på 22,4 %. Det gode afkast var båret af fornuftige afkast på de store internationale aktiemarkeder og ekstraordinært store afkast på det danske og norske aktiemarked samt en reduktion i amerikanske aktiers andel af beholdningen fra starten af Danske aktier gav et afkast på 50,0 %, mens norske aktier gav et afkast på 45,1 %. Til sammenligning gav det danske OMXCB-indeks 46,5 % og det norske OSEBXindeks 40,5 %. Udenlandske aktier i øvrigt gav 17,4 % i afkast. MSCI Europa henholdsvis USA gav til sammenligning et afkast på 24,9 % henholdsvis 5,1 %. De udenlandske aktier har været valutaafdækket i årets løb. Unoterede aktier udgør ved udgangen af 2005 i alt 211 mio. DKK. Tryg Forsikring koncernens børsnoterede aktieportefølje er i høj grad diversificeret. Den største aktieinvestering udgør således kun 2,8 % af de noterede aktier i alt og 0,4 % af de samlede investeringsaktiver. Dels er andelen af indenlandske børsnoterede aktier (Danmark og Norge) meget lav december 2005 cirka 17 % af den børsnoterede aktiebeholdning - og de udenlandske aktiemandater er placeret i porteføljer med betydelig geografisk og sektormæssig diversifikation og lav tracking error det vil sige, at porteføljeafkastet forventes meget tæt på benchmarkafkastet. I både Danmark og Norge fylder de 5 største virksomheder over 55 % af indekset, mens de 5 største poster i Tryg Forsikring koncernens samlede aktiebeholdning udgør 9,6 %. Tryg Forsikring koncernen vil fortsat have en diversificeret international aktieportefølje for at reducere risikoen på enkeltmarkeder og enkeltvirksomheder. Ejendomme Investeringsresultatet af ejendomme udgjorde 175 mio. DKK, hvilket svarer til et samlet afkast på 9,4 %. Koncernen har i 2005 solgt for 19 mio. DKK ejendomme. Ultimo 2005 var udlejningsprocenten på 94,4 mod 95,6 ultimo Porteføljen er veldiversificeret og består af bygninger af høj kvalitet, typisk ejendomme centralt beliggende i større byer i Danmark og Norge. Porteføljen indeholder primært kontorerhverv, men også en mindre andel andet erhverv og boligejendomme. Tryg Forsikring 14

17 Medarbejdere og værdier Det er medarbejderne, der i det daglige arbejde står for Tryg Forsikring koncernens tryghedsleverance. Derfor er det af afgørende betydning, at koncernen til stadighed kan tiltrække og fastholde de bedste medarbejdere ved at være en attraktiv arbejdsplads, hvor medarbejderne har råderum og kan trives og udvikles. Tryg Forsikring koncernen lægger vægt på, at alle medarbejdere kan se egen indsats i forhold til overordnede mål, hvorfor det er helt naturligt at arbejde med et medarbejderbonusprogram. Arbejdet i Tryg Forsikring koncernen skal dagligt præges af de værdier, der er blevet arbejdet igennem i de seneste to år i Tryg Forsikring koncernen. Vi skaber tryghed fordi Vi møder mennesker med respekt, åbenhed og tillid Vi viser initiativ, deler viden og tager ansvar Vi leverer løsninger kendetegnet ved kvalitet og enkelhed Vi skaber bæredygtige resultater For at sikre, at disse værdier danner grundlaget for det daglige arbejde, er der i 2005 skabt en struktur, hvor ledere og medarbejdere på møder i fællesskab sikrer, at værdierne forstås og efterleves. I første omgang har alle ledere med medarbejderansvar været på kurser, hvor forståelse af værdierne som værktøj i det daglige arbejde har været emnet. Arbejdet har været ledet af såvel interne som eksterne trænere, der har sikret, at lederne i Tryg Forsikring koncernen har en ensartet forståelse for værdiarbejdet. Medarbejderne har været inddraget i arbejdet med værdierne gennem arbejde med temapakker, der har dækket de enkelte aspekter af værdierne. Arbejdet har blandt andet været indrettet på at finde daglige, gode eksempler på værdiernes brug i arbejdet. Dette arbejde vil fortsætte i 2006 for at sikre, at kommunikationen af de fælles værdier dækker hele virksomheden. På grund af det intensive arbejde med temapakkerne blev medarbejderundersøgelsen i 2005 udskudt til De seneste års markante resultatfremgang for hele Tryg Forsikring koncernen er i høj grad skabt af en fokuseret indsats fra ledere på mange niveauer i Tryg Forsikring koncernen. I 2005 har koncernen arbejdet med at forbedre lederudviklingsprogrammerne, der vil blive sat i værk i Ændringstempoet og forventningspresset i vores tid er højt og sænker de basale stress tærskler. En virksomhed som Tryg Forsikring koncernen, der er i stadig udvikling og præget af vækst og ambitiøse medarbejdere, er i en situation, hvor stress kan blive en faktor på arbejdspladsen med uheldig indvirkning på trivsel, arbejdsglæde og dermed dårligere kvalitetsleverance. Tryg Forsikring koncernen vil i det kommende år sætte fokus på stress på arbejdspladsen. Tryg Forsikring 15

18 Forventninger for 2006 Tryg Forsikring koncernen forventer igen i 2006 at opnå et finansielt resultat på et højt niveau med en forventet lav combined ratio. Koncernen forventer et ordinært resultat før skat på mio. DKK for hele året 2006 i forhold til et tilsvarende resultat i 2005 på mio. DKK. Præmieindtægten forventes at udvise en vækst på cirka 4 % under forudsætning af stabile konkurrenceforhold. Tryg Forsikring koncernen vil fastholde selskabets strategi om at vækst skal være lønsom. Tryg Forsikring koncernen vurderer, at combined ratio i 2006 vil ligge i niveauet med en forventning om 91 i forhold til de realiserede 89,0 i Det forventes, at Tryg Forsikring koncernen også i 2006 vil reducere omkostningsprocenten i forhold til den opnåede omkostningsprocent i 2005 på 16,9. I disse forventninger er indeholdt investeringen i Sverige med opstart af bankassurance og den fortsatte udbygning af investeringen foretaget i det finske marked. Eksklusiv investeringen i Sverige ville den forventede omkostningsprocent for 2006 være 0,2-0,3 procentpoint lavere. Begivenheder efter balancedagen Der er ikke efter ledelsens opfattelse fra balancedagen og frem til i dag indtrådt andre forhold af væsentlig betydning, som forrykker vurderingen af selskabets økonomiske stilling. Tryg Forsikring 16

19 Risikostyring Risikostyring er en grundlæggende del af Tryg Forsikring koncernens forretningsgrundlag. Når kunder vælger at forsikre sig hos Tryg Forsikring koncernen, eller investorer vælger at blive aktionærer, sker det i tillid til, at Tryg Forsikring koncernen styrer sine risici, så Tryg Forsikring koncernen kan leve op til sine forpligtelser, både hvad angår erstatninger for forsikringsbegivenheder, og hvad angår skabelsen af værdi for Tryg Forsikring koncernens ejere. Struktureret og kompetent risikostyring er fundamentet for denne tillid. Finansielle risici Forsikringsrisiko Risiko i forbindelse med prissætning af forsikringsprodukter samt afvikling af forsikringsmæssige hensættelser Markedsrisiko Risiko for at udsving på de finansielle markeder påvirker Tryg Forsikring koncernens resultat Kreditrisiko: Risiko for at en modpart ikke overholder sine økonomiske forpligtelser over for Tryg Forsikring koncernen Strategisk risiko Risiko hørende til ændring i de forhold, Tryg Forsikring koncernen driver virksomhed under Operationel risiko Risiko hørende til fejl eller nedbrud i interne procedurer, systemer og processer samt risici som ikke kommer ind under finansielle og strategiske risici Som grundlag for risikostyringen anvender Tryg Forsikring koncernen følgende overordnede opdeling af risici i forskellige typer Tryg Forsikring koncernens risikostyring er baseret på en række politikker, som hvert år gennemgås og godkendes af bestyrelsen. En del af den finansielle risiko vedrører forholdet mellem Tryg Forsikring koncernens forpligtelser, primært forsikringsmæssige forpligtelser, og de aktiver, der er til stede til at dække disse forpligtelser. Styring af renterisiko og andre risici, der påvirker både aktiver og forpligtelser, betegnes med det engelske udtryk Asset Liability Management eller ALM. Tryg Forsikring koncernen har gennem en årrække arbejdet med at udvikle en finansiel ALM-model, der kan bruges til at beregne påvirkningen af udsving i specifikke faktorer og beskrive konsekvenserne heraf. ALM-modellen er et vigtigt instrument i Tryg Forsikring koncernens finansielle risikostyring og sikrer, at væsentlige beregninger foretages indenfor en konsistent beregningsramme. Arbejdet med ALM er desuden et led i Tryg Forsikring koncernens forberedelser på nye EU-solvensregler (Solvency II), der forventes at blive indført i løbet af de næste fem år. Forsikringsrisiko Forsikringsrisiko er risikoen forbundet med forsikringsdriften, og er det væsentligste risikoelement for Tryg Forsikring koncernen. Forsikringsrisikoen vurderes ved tegning typisk via tariffer baseret på statistiske analyser af risikotypen. Som led i den nordiske integration er ansvaret for at udarbejde tarifanalyser placeret i Tryg Forsikring koncernens tværnordiske analysefunktion. Gennem brug af ensartede metoder og værktøjer i såvel Danmark som Norge er analysearbejdet fokuseret på at sikre konsistens og transparens i koncernens risikovurderinger. Tryg Forsikring 17

20 Når dækningsperioden er udløbet, knytter forsikringsrisikoen sig til erstatningshensættelserne, der afsættes til at dække fremtidige betalinger på allerede indtrufne skader. Erstatningshensættelsernes størrelse bestemmes både ved individuel sagsvurdering og ved aktuarberegninger. De aktuarmæssige vurderinger foretages i Tryg Forsikring koncerns tværnordiske aktuariatsfunktion, der har til opgave at sikre, at alle vurderinger foretages i overensstemmelse med Tryg Forsikring koncerns hensættelsespolitik og på basis af ensartede principper. Endvidere implementeres, hvor det er muligt, samme modeller og metoder for reserveberegning i Danmark og Norge. Med henblik på koordinering mellem aktuarfunktionen og skadeafdelingerne har Tryg Forsikring koncern nedsat en Hensættelseskomite med repræsentanter fra såvel skadebehandling - som aktuarfunktionen, der skal sikre, at ændrede forhold hurtigt kan registreres. Genforsikring Tryg Forsikring koncernens genforsikringsprogram tilrettelægges i videst muligt omfang som fælleskontrakter, der omfatter alle Tryg Forsikring koncernens datterselskaber, og kontrakterne vurderes og analyseres på koncernniveau. Tryg Forsikring koncernens strukturerede tilgang til genforsikring understøttes af ALM-modellen, som anvendes til at vurdere påvirkningen af forskellige genforsikringsalternativer. Rammerne for Tryg Forsikring koncernens brug af genforsikring fastlægges i Tryg Forsikring koncernens genforsikrings- og kreditstyringspolitik, der gennemgås hvert år og godkendes af bestyrelsen. Kreditstyringspolitikken beskriver krav til kreditvurdering, der skal være opfyldt, før Tryg Forsikring koncernen indgår en genforsikringskontrakt med et genforsikringsselskab. Dækning ved katastrofebegivenheder og naturskader Tryg Forsikring koncernens risiko i forbindelse med katastrofer er primært forbundet med risikoen for naturskader samt i mindre grad risiko for store brande og terrorbegivenheder. Som beskyttelse mod naturskaderisici har Tryg Forsikring koncernen i 2006 dækning på op til 4,5 mia. DKK (3,5 mia. DKK i 2005) med en egenregning på 100 mio. DKK i Danmark og 100 mio. NOK (70 mio. NOK i 2005) i Norge. Dækningen er fastlagt på baggrund af den risiko, porteføljen eksponeres for, vurderet ved hjælp af simulationsmodeller. Ifølge disse modeller indtræffer en skade på mere end 4,5 mia. DKK sjældnere end en gang i løbet af 250 år. Forøgelsen af dækningen skyldes en beslutning om at øge sikkerhedsniveauet, idet den tidligere dækning ifølge simulationsmodellerne svarede til en skade, der indtræffer sjældnere end en gang pr. 100 år. Genforsikring mod katastrofer TrygVestas katastrofegenforsikring fungerer således, at TrygVesta ved en katastrofe, eksempelvis en storm, selv dækker de første 100 mio. DKK, hvorefter TrygVestas reassurandører i 2006 dækker resten op til et maksimalt skadebeløb på 4,5 mia. DKK. Det er et almindeligt vilkår i genforsikringskontrakter, at dækningen skal fornys efter en begivenhed, hvor dækningen er skaderamt en såkaldt genikraftsættelse eller reinstatement. Ved indgåelse af genforsikringsaftalen aftales det, om det direkte tegnende forsikringsselskab (cedenten) kan genikraftsætte dækningen, og i givet fald hvor mange gange og til hvilken præmie. Vælges genikraftsættelse af eksisterende dækning vil den samlede udgift i forbindelse med en storm være lig summen af egenregningen og genikraftsættelsespræmien. Den 8. januar 2005 blev Danmark og i mindre grad Norge ramt af stormen Erwin. Pr. 31. december 2005 forventede TrygVesta at modtage erstatningskrav på i alt 830 mio. DKK fra denne storm. Tryg Forsikring koncernens risiko i forbindelse med naturskader i Norge er desuden begrænset gennem deltagelsen i Norsk Naturskadepool. Tryg Forsikring 18

FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011

FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011 FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse 7 Balance 8 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Ledelsesberetning 1-2. Ledelsespåtegning 3. Anvendt regnskabspraksis 4. Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5

Ledelsesberetning 1-2. Ledelsespåtegning 3. Anvendt regnskabspraksis 4. Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1-2 Ledelsespåtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2013 6-7

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2015 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning

Læs mere

Halvårsrapport 2015. CVR nr. 31 00 75 18

Halvårsrapport 2015. CVR nr. 31 00 75 18 Halvårsrapport 2015 CVR nr. 31 00 75 18 Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning Selskabsoplysninger 1 Hoved- og nøgletal 2 Ledelsesberetning 3 5 Påtegninger Ledelsespåtegning 6 Halvårsrapport Resultatopgørelse

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 Lokal Forsikring G/S Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2008 Lokal Forsikring

Læs mere

08.01.05 / januarstorm I Danmark

08.01.05 / januarstorm I Danmark ÅRSRAPPORT 2005 årsrapport 2005 08.01.05 / januarstorm I Danmark 14.09.05 / jordskred I bergen I norge 14.11.05 / storbrand på amager I Danmark InDholdsfortegnelse Ledelsens beretning 11 Tættere på

Læs mere

Pas godt på de gode værdier

Pas godt på de gode værdier 1. halvår Alm Brand Forsikring 20 5 Pas godt på de gode værdier Alm. Brand Forsikring A/S / Midtermolen 7 / 2100 København Ø / CVR-nr. 10 52 69 49 Indhold Selskabsoplysninger Side 2 Selskabsoplysninger

Læs mere

Effektiviseringer driver fremgangen InvestorDagen Aalborg

Effektiviseringer driver fremgangen InvestorDagen Aalborg Effektiviseringer driver fremgangen InvestorDagen Aalborg Lars Møller IR-direktør 1 Følg os på Twitter: @TrygIR Forbehold Visse udsagn i denne præsentation er baseret på ledelsens opfattelse, antagelser

Læs mere

Halvårsrapport 2009 TrygVesta Forsikring A/S

Halvårsrapport 2009 TrygVesta Forsikring A/S Halvårsrapport 2009 TrygVesta Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Hoved- og nøgletal for TrygVesta Forsikring koncernen 2 Ledelsesberetning 3 Ledelsens regnskabspåtegning

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1.

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. HALVÅRSRAPPORT 2015 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. halvår 2015 Selskabsoplysninger Side 4: Selskabsoplysninger Påtegninger Side 5: Ledelsespåtegning Halvårsregnskabet

Læs mere

Dansk Aktiemesse 2011 København 20. september. Koncerndirektør Lars Bonde. Præsentation kan downloades på www.tryg.com

Dansk Aktiemesse 2011 København 20. september. Koncerndirektør Lars Bonde. Præsentation kan downloades på www.tryg.com Dansk Aktiemesse 2011 København 20. september Koncerndirektør Lars Bonde Præsentation kan downloades på www.tryg.com Forbehold Visse udsagn i denne præsentation er baseret på ledelsens opfattelse, antagelser

Læs mere

Forsikringsselskabet Brandkassen G/S

Forsikringsselskabet Brandkassen G/S Forsikringsselskabet Brandkassen G/S CVR nr. - 25 47 62 12 halvårsrapport for 1. januar - 30. juni 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse

Læs mere

l TrygVesta l IR-nyhedsbrev l nr. 1 l 2009 l l Side A af 7 l IR-nyhedsbrev nr. 1 2009 TrygVesta årsrapport 2008 l Profil l

l TrygVesta l IR-nyhedsbrev l nr. 1 l 2009 l l Side A af 7 l IR-nyhedsbrev nr. 1 2009 TrygVesta årsrapport 2008 l Profil l l Side A af 7 l IR-nyhedsbrev nr. 1 2009 TrygVesta årsrapport 2008 l Profil l l Side 1 af 7 l Velkommen til TrygVesta s første IR-nyhedsbrev. Vi vil fremover udsende nyhedsbreve som med jævne mellemrum

Læs mere

Halvårsrapport 30.06.2004

Halvårsrapport 30.06.2004 Pen-Sam Skade forsikringsaktieselskab Halvårsrapport 30.06.2004 CVR-nr. 17 11 81 88, Farum kommune Halvårsmeddelelse Halvårsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med Lov om finansiel virksomhed samt

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005 PENSIONDANMARK PENSIONSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005 Langelinie Allé 41 Postboks 2510 2100 København Ø CVR. nr. 16 16 32 79 PensionDanmark Halvårsrapport

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1.

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. Halvårsrapport 2011 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. halvår 2011 Selskabsoplysninger Side 5: Selskabsoplysninger Påtegninger Side 6: Ledelsespåtegning Halvårsregnskabet

Læs mere

Årsrapport for 2007 TrygVesta Forsikring A/S

Årsrapport for 2007 TrygVesta Forsikring A/S Årsrapport for 2007 TrygVesta Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Ledelsesberetning 2 Ledelsen regnskabspåtegning 38 Revisionspåtegninger 39 Regnskab TrygVesta Forsikring

Læs mere

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S HALVÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 2014 PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S Gentofte Kommune CVR nr. 16 37 61 91 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Resultatopgørelse for perioden 01.01

Læs mere

Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2007

Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2007 Meddelelse nr. 13/2007 Side 1 af 27 Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2007 Resultatforbedring i 2. kvartal 2007 medfører stærkt halvårsresultat og en opjustering på 15 % af årets forventede resultat før skat.

Læs mere

CODAN FORSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2013

CODAN FORSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2013 CODAN FORSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2013 CVR-nr. 10 52 96 38 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 7 Resultatopgørelse 8 Totalindkomstopgørelse 9 Balance 10

Læs mere

Risikostyring. Se desuden kapitlet Kapitalstyring og overskudsfordeling

Risikostyring. Se desuden kapitlet Kapitalstyring og overskudsfordeling Risikostyring 2009 Risikostyring DE VÆSENLIGSTE RISIKOTYPER Underwritingrisiko Risiko hørende til indgåelse af forsikringskontrakter. Risikoen for at erstatninger ved slutningen af en forsikringskontrakt

Læs mere

Pressepræsentation. Pressemøde 19. august 2008 Resultat for 1. halvår 2008

Pressepræsentation. Pressemøde 19. august 2008 Resultat for 1. halvår 2008 1 Pressemøde 19. august 20 Resultat for 1. halvår 20 Forbehold 2 Visse udsagn i denne præsentation er baseret på ledelsens opfattelse samt ledelsens antagelser og de oplysninger, som i øjeblikket er til

Læs mere

Topdanmarks resultat H1 2006

Topdanmarks resultat H1 2006 Topdanmarks resultat H1 2006 Koncernstruktur m.v. 2 Præmie skade 8,5 mia. kr. Topdanmark Topdanmark Forsikring Antal ansatte 2.250 Investeringsaktiver: Kapital- 35 mia. kr. forvaltning Danske Forsikring

Læs mere

Regnskabsmeddelelse 3. kvartal 2007

Regnskabsmeddelelse 3. kvartal 2007 Meddelelse nr. 15/2007 Regnskabsmeddelelse 3. kvartal 2007 Stigende præmievækst og fremgang i forsikringsteknisk resultat. Forventningerne til præmievækst og resultat før skat i 2007 fastholdes. For 2008

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1 Ledelsespåtegning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2009 4 Balance pr. 30. juni 2009 5-6 Egenkapitalforklaring

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSREGNSKAB 2004

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSREGNSKAB 2004 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSREGNSKAB 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsens kommentarer 1 Resultatopgørelse 2 Balance pr. 30. Juni 4 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse: Poul Mortensen,

Læs mere

Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse

Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse Halvårsrapport 30. juni 2008 Ledelsesberetning Hovedtal for 1. halvår: Kollektivt bonuspotentiale på 2,4 mia. kr. En balance på 26 mia. kr. Afkast efter

Læs mere

Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab. Halvårsregnskab

Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab. Halvårsregnskab Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab Halvårsregnskab 1. halvår 2004 Danica Pension I Periodens resultat 1. halvår 1. halvår Året (Mio. kr.) 2004 2003 2003 Præmier f.e.r. 963 1.027 2.034 Resultat

Læs mere

Presse- & Analytikerpræsentation. Årsrapport 2003 Codan A/S. 11. marts 2004 1 MAR2004/JJE 11-03-2004 9:59

Presse- & Analytikerpræsentation. Årsrapport 2003 Codan A/S. 11. marts 2004 1 MAR2004/JJE 11-03-2004 9:59 Presse- & Analytikerpræsentation 11. marts 2004 Årsrapport 2003 Codan A/S 1 MAR2004/JJE Stærk udvikling Resultat før skat forbedret med mere end 1,4 mia. kr. Markant bedre combined ratio Solidt fundament

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET NÆRSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2005. CVR-nr. 73 46 50 28

FORSIKRINGSSELSKABET NÆRSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2005. CVR-nr. 73 46 50 28 FORSIKRINGSSELSKABET NÆRSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2005 CVR-nr. 73 46 50 28 Forsikringsselskabet Nærsikring A/S INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger...1 Femårsoversigt...2 Ledelsesberetning...3 Ledelsespåtegning...5

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 PENSIONDANMARK PENSIONSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 Langelinie Allé 41 Postboks 2510 2100 København Ø CVR. nr. 16 16 32 79 LEDELSESBERETNING Hovedpunkter

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

TrygVesta køber Moderna Försäkringar Sak i Sverige

TrygVesta køber Moderna Försäkringar Sak i Sverige Til OMX Nordiske Børs København Meddelelse nr. 13-2009 2. marts 2009 TrygVesta køber Moderna Försäkringar Sak i Sverige TrygVesta køber Moderna Försäkringar Sak (Moderna) skadeforsikring for 427 mio. DKK

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1.

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. Halvårsrapport 2014 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. halvår 2014 Selskabsoplysninger Side 6: Selskabsoplysninger Påtegninger Side 7: Ledelsespåtegning Halvårsregnskabet

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2014. CVR nr. 31 00 75 18

Halvårsrapport 1. halvår 2014. CVR nr. 31 00 75 18 Halvårsrapport 1. halvår 2014 CVR nr. 31 00 75 18 Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning Selskabsoplysninger 1 Hoved- og nøgletal 2 Ledelsesberetning 3 5 Påtegninger Ledelsespåtegning 6 Halvårsrapport

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET NÆRSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2004. CVR-nr. 73 46 50 28

FORSIKRINGSSELSKABET NÆRSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2004. CVR-nr. 73 46 50 28 FORSIKRINGSSELSKABET NÆRSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2004 CVR-nr. 73 46 50 28 Forsikringsselskabet Nærsikring A/S INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger...1 Femårsoversigt...2 Årsberetning...3 Ledelsespåtegning...5

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 CARLSBERG FINANS A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 Delårsrapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 PENSIONDANMARK HOLDING A/S Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 Langelinie Allé 41 Postboks 2510 2100 København Ø CVR. nr. 29 19 42 38 LEDELSESBERETNING Hovedpunkter for 1. halvår 2008

Læs mere

Topdanmarks resultat Q1-Q3 2006

Topdanmarks resultat Q1-Q3 2006 Topdanmarks resultat Q1-Q3 2006 Highlights 1.-3. kvartal 2006: Resultatet efter skat steg med 44,1 pct. til 1.167 mio. kr. Resultat pr. aktie steg med 50,5 pct. til 60,2 kr. Præmiefremgang på 5,3 pct.

Læs mere

TREKRONER FORSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2004

TREKRONER FORSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2004 TREKRONER FORSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegninger 3 Hovedtal 4 Ledelsens beretning 5 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse 8 Balance pr. 31. december

Læs mere

CODAN A/S HALVÅRSRAPPORT 2013

CODAN A/S HALVÅRSRAPPORT 2013 CODAN A/S HALVÅRSRAPPORT 2013 CVR-nr. 56 77 12 12 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse 7 Totalindkomstopgørelse 7 Balance 8 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Delårsrapport for 4. kvartal 2008

Delårsrapport for 4. kvartal 2008 Meddelelse nr. 14/2009 3. marts 2009 Side 1 af 35 Delårsrapport for 4. kvartal 2008 Resultat for 4. kvartal 2008 bedre end ventet Hovedpunkter INDHOLD Præmieindtægter steg 4,9 % i lokal valuta (4,3 % i

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S CVR-nr.: 31 61 38 76 Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Halvårsrapport 2013 HALVÅRSRAPPORT 2013 SELSKABSOPLYSNINGER... 3 LEDELSESBERETNING... 4 PÅTEGNINGER... 5 RESULTAT- OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 8 6. maj 2003 Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Realkredit Danmark 1. kvartal 2003 1/7 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 1. kvartal 1. kvartal Indeks Året BASISINDTJENING OG

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR indhold indhold Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Erklæringer af revisorer 5 Opgørelse af totalindkomst 6 Opgørelse af finansiel stilling 7 Opgørelse af ændringer i egenkapital

Læs mere

Årsrapport for 2006. Tryg Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666)

Årsrapport for 2006. Tryg Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666) Årsrapport for 2006 Tryg Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Ledelsesberetning 2 Hoved- og nøgletal for Tryg Forsikring A/S (moderselskab) 29 Ledelsen regnskabspåtegning

Læs mere

TrygVesta Årsrapport 2007 l Profil l

TrygVesta Årsrapport 2007 l Profil l Årsrapport 2007 Vi vil opleves som Nordens ledende tryghedsleverandør og arbejder for, at bekymringer ikke skal stå i vejen for vores kunders hverdag. I 2007 sikrede vores godt 3.900 medarbejdere i samspil

Læs mere

Årsrapport for 2008 TrygVesta Forsikring A/S

Årsrapport for 2008 TrygVesta Forsikring A/S Årsrapport for 2008 TrygVesta Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Ledelsesberetning 2 Ledelsens regnskabspåtegning 46 Revisionspåtegning 47 Regnskab for TrygVesta

Læs mere

Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskassers regnskaber 1. halvår 2006

Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskassers regnskaber 1. halvår 2006 Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskassers regnskaber 2006 Konklusioner Samlet resultat efter skat på 3,7 mia. kr. i 2006 mod 2,0 mia. kr. i 1. halvår 2005 Livsforsikringshensættelser faldt

Læs mere

Årsrapport for året 2004. Tryg Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666)

Årsrapport for året 2004. Tryg Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666) Årsrapport for året 2004 Tryg Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Årsberetning 2 Investeringsvirksomhed 5 Dattervirksomheder i Tryg Forsikring A/S 5 Kapital og ejerforhold

Læs mere

Storstrøms Forsikring G/S

Storstrøms Forsikring G/S Storstrøms Forsikring G/S CVR-nr. 18773015 Årsrapport for 2009 1 Indholdsfortegnelse: Ledelsespåtegning 3 Selskabsoplysninger 4 Årsberetning 5-7 Den uafhængige revisors påtegning 8-9 5-års oversigt 10

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

Topdanmark Årsregnskab 2000

Topdanmark Årsregnskab 2000 Topdanmark Årsregnskab 2000 2 Financial highlights 2000 Overskud på 1.005 mio. kr. trods orkanreservering på 490 mio. kr. Resultatet på 1.005 mio. kr. svarer til en egenkapitalforrentning på 25,4 pct.

Læs mere

Finansanalytikerforeningens Virksomhedsdag 2008. Topdanmark v/ Kommunikations- og IR-direktør Steffen Heegaard

Finansanalytikerforeningens Virksomhedsdag 2008. Topdanmark v/ Kommunikations- og IR-direktør Steffen Heegaard Finansanalytikerforeningens Virksomhedsdag 2008 Topdanmark v/ Kommunikations- og IR-direktør Steffen Heegaard Har fået tre spørgsmål Hvilken indvirkning har kreditkrisen og den høje volatilitet på aktiemarkedet

Læs mere

Topdanmark. Marts 2002

Topdanmark. Marts 2002 Topdanmark Marts 2002 Highlights Overskud på 408 mio.kr. efter overførsel af 81 mio.kr. til udjævningshensættelser Resultat før goodwill, skat og overførsel til udjævningshensættelser (cash flow) på 594

Læs mere

Risikostyringsrapport 2011

Risikostyringsrapport 2011 Risikostyringsrapport 211 Risikostyring Risikostyringsprincipper Risikostyring er en integreret del af Trygs drift af forretningen. Tryg søger løbende at minimere risikoen for unødige tab for dermed at

Læs mere

Halvårsrapport 2010 Tryg Forsikring A/S (tidligere TrygVesta Forsikring A/S)

Halvårsrapport 2010 Tryg Forsikring A/S (tidligere TrygVesta Forsikring A/S) Halvårsrapport 2010 Tryg Forsikring A/S (tidligere TrygVesta Forsikring A/S) (CVR-nr. 24260666) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Hoved- og nøgletal for Tryg Forsikring koncernen 2 Ledelsesberetning

Læs mere

Industriens Pension i 2011. Industriens Pension Nørre Farimagsgade 3 DK - 1364 København K

Industriens Pension i 2011. Industriens Pension Nørre Farimagsgade 3 DK - 1364 København K Industriens Pension i 2011 Industriens Pension Nørre Farimagsgade 3 DK - 1364 København K www.industrienspension.dk Telefon + 45 33 66 80 80 Fax + 45 33 66 80 90 Kundeservice@industrienspension.dk CVR-nr.

Læs mere

Industriens Arbejdsskadeforsikring A/S. Årsrapport 2007. CVR-nr. 10940834

Industriens Arbejdsskadeforsikring A/S. Årsrapport 2007. CVR-nr. 10940834 Industriens Arbejdsskadeforsikring A/S Årsrapport 2007 CVR-nr. 10940834 INDHOLD Ledelsesberetning Femårsoversigt 3 Ledelsesberetning 4 Risikoforhold 5 Ledelsens hverv 6 Påtegninger Ledelsespåtegning 7

Læs mere

Årsrapport for året 2003. Tryg Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666)

Årsrapport for året 2003. Tryg Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666) Årsrapport for året 2003 Tryg Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Årsberetning 2 Investeringsvirksomhed 5 Dattervirksomheder i Tryg Forsikring A/S 5 Kapital og ejerforhold

Læs mere

Udviklingstendenser i i forsikring og værdiskabelse i i Topdanmark. v. v. Michael Pram Rasmussen 3. 3. december 2003

Udviklingstendenser i i forsikring og værdiskabelse i i Topdanmark. v. v. Michael Pram Rasmussen 3. 3. december 2003 Udviklingstendenser i i forsikring og værdiskabelse i i Topdanmark v. v. Michael Pram Rasmussen 3. 3. december 2003 Forsikringsselskaber i 80 erne og 90 erne Karakteristika: Store finansindtægter Overkapitaliseret

Læs mere

Industriens Pensionsforsikring A/S Halvårsrapport for 2007 Side 1 af 19. Halvårsrapport 2007 for Industriens Pension

Industriens Pensionsforsikring A/S Halvårsrapport for 2007 Side 1 af 19. Halvårsrapport 2007 for Industriens Pension Side 1 af 19 Halvårsrapport 2007 for Industriens Pension Side 2 af 19 Indholdsfortegnelse: Kommentarer til halvårsrapporten for 2007... 3 Femårsoversigt... 4 Lovpligtige nøgletal... 5 Regnskabspåtegning...

Læs mere

Basisinformation. Selskabsoplysninger. Basisinformation 2

Basisinformation. Selskabsoplysninger. Basisinformation 2 Basisinformation Basisinformation 2 Ledelsesberetning 3 Periodens resultat 3 Finansielle og forsikringsmæssige risici 4 Nærtstående parter 5 Begivenheder efter regnskabsperiodens afslutning og usædvanlige

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 0 6

Å r s r a p p o r t 2 0 0 6 Å r s r a p p o r t 2 0 0 6 B o r n h o l m s B R A N D f o r s i k r i n g A / S C V R n r. 1 5 4 6 5 9 7 2 T o r n e g a d e 8 3 7 0 0 R ø n n e w w w. b o r n h o l m s b r a n d. d k i n f o @ b o

Læs mere

LD Markets Det strategiske puslespil i et recessionsscenario. v/ Koncerndirektør Christian Sagild Topdanmark

LD Markets Det strategiske puslespil i et recessionsscenario. v/ Koncerndirektør Christian Sagild Topdanmark LD Markets Det strategiske puslespil i et recessionsscenario v/ Koncerndirektør Christian Sagild Topdanmark Agenda Kort præsentation af Topdanmark Konkurrencesituationen på markedet for skadeforsikring

Læs mere

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %).

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %). Meddelelse 5/2015 Bestyrelsen for Danske Hoteller A/S har dags dato behandlet halvårsrapporten for 2015. Danske Hoteller havde i 2015 igen en solid resultatfremgang i første halvår. Der er pæn fremgang

Læs mere

Delårsrapport 1. kvartal 2013

Delårsrapport 1. kvartal 2013 Delårsrapport 1. kvartal 2013 Indhold Delårsrapport 1. kvartal 2013 Side Ledelsens beretning Højdepunkter 1 Resultatoversigt 2 Resultat for 1. kvartal 2013 3 Privat 6 Erhverv 8 Industri 10 Sverige 12 Investeringsvirksomhed

Læs mere

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2008

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2008 Meddelelse nr. 43/2008 11. november 2008 Side 1 af 33 Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2008 Høj præmievækst, men højere skadesudgifter og lavere investeringsresultat Hovedpunkter (sammenlignet med 1.-3.

Læs mere

Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18 Årsrapport 2004/05

Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18 Årsrapport 2004/05 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Klædemålet 9 2100 København Ø Telefon 39 17 03 33 Telefax 39 27 03 33 www.deloitte.dk Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18

Læs mere

ETU Forsikring A/S CVR. NR. 30 07 28 55. Halvårsrapport 2014

ETU Forsikring A/S CVR. NR. 30 07 28 55. Halvårsrapport 2014 ETU Forsikring A/S CVR. NR. 30 07 28 55 Halvårsrapport 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE ERKLÆRINGER mv. Selskabsforhold... side 3 Ledelsespåtegning... side 4 Ledelsesberetning... side 5 REGNSKAB Resultatopgørelse...

Læs mere

Fortsat positivt udvikling i ERRIA

Fortsat positivt udvikling i ERRIA Selskabsmeddelelse nr. 13/2012 Delårsrapport for ERRIA for perioden 1. januar til 30. september 2012: Fortsat positivt udvikling i ERRIA Resume Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE

SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE Risikorapport i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen. Offentliggørelsespolitik I henhold til kapitalbekendtgørelsens 60 bilag 20, er det sparekassen pålagt at offentliggøre

Læs mere

BEKLÆDNINGS- OG TEXTILBRANCHENS

BEKLÆDNINGS- OG TEXTILBRANCHENS BEKLÆDNINGS- OG TEXTILBRANCHENS PENSIONSFORSIKRING A/S ÅRSREGNSKAB 2000 CVR nr. 16 63 20 74 B&T Pension Årsregnskab 2000 2 INDHOLDSFORTEGNELSE ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS 3 HOVEDTAL 5 NØGLETAL 6 PENGESTRØMSOPGØRELSE

Læs mere

Bestyrelsen og direktionen for Urmagernes Gensidige Indbrudstyveriforsikring. Kontrol af Urmagernes Gensidige Indbrudstyveriforsikrings årsrapport

Bestyrelsen og direktionen for Urmagernes Gensidige Indbrudstyveriforsikring. Kontrol af Urmagernes Gensidige Indbrudstyveriforsikrings årsrapport Bestyrelsen og direktionen for Urmagernes Gensidige Indbrudstyveriforsikring 17.december 2009 Ref. IH/ FT nr. 50544 J.nr. 6645-0595 Kontrol af Urmagernes Gensidige Indbrudstyveriforsikrings årsrapport

Læs mere

Halvårsrapport. for. 1. halvår 2015

Halvårsrapport. for. 1. halvår 2015 Halvårsrapport for 1. halvår 2015 (Opstillet uden revision eller review) CVR 10 49 68 37 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Pensionskasseoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Påtegninger Ledelsespåtegning 4 Anvendt

Læs mere

Årsrapport 2003. Pressemøde. København, 5. februar 2004

Årsrapport 2003. Pressemøde. København, 5. februar 2004 Årsrapport 2003 Pressemøde København, 5. februar 2004 1. Resumé af 2003 Året 2003 Ny organisation med øget brandfokus på Danske Bank og BG Bank Salg af Danske Prioritet, BG Bolig Plus og afdragsfrie lån

Læs mere

Beretning og regnskab for året 2002. Tryg Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666)

Beretning og regnskab for året 2002. Tryg Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666) Beretning og regnskab for året 2002 Tryg Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Årsberetning 2 Investeringsvirksomhed 4 Dattervirksomheder i Tryg Forsikring A/S 5 Kapital

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

Risiko og udfordringer i Topdanmark. Ved adm. direktør Poul Almlund Jyske Bank 6. juni 2007

Risiko og udfordringer i Topdanmark. Ved adm. direktør Poul Almlund Jyske Bank 6. juni 2007 Risiko og udfordringer i Topdanmark Ved adm. direktør Poul Almlund Risiko og udfordringer i Topdanmark Ved adm. direktør Poul Almlund Agenda Topdanmarks operationelle mål m.v. Værdiskabelse i Topdanmark

Læs mere

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport 2014 Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport for perioden 31. juli 2014 31. december 2014 CVR 36 05 53 83 (1. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Årsrapport 2012. Barsel.dk

Årsrapport 2012. Barsel.dk Årsrapport 2012 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Agenda. Finansielle hovedtal Udvikling på forretningsområder Forventninger

Agenda. Finansielle hovedtal Udvikling på forretningsområder Forventninger Årsregnskab 2001 Agenda Finansielle hovedtal Udvikling på forretningsområder Forventninger 2 Resumé af regnskabsåret 2001 Resultat efter skat: 6.984 mio. kr. Resultat pr. aktie er steget 14% Egenkapitalforrentning:

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S OMX Den Nordiske Børs København Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S 9. maj 2008 KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 1/ 12 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal... 3 Ledelsesberetning...

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012 Danske Havnevirksomheder

ÅRSRAPPORT 2012 Danske Havnevirksomheder ÅRSRAPPORT 2012 Danske Havnevirksomheder DI nr.: 771 CVR-nr.: 25 85 59 81 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om foreningen 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Den kritiske revisors

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport 1. juli - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den /. Carsten Iversen

Læs mere

Årsrapport 2014. Barsel.dk

Årsrapport 2014. Barsel.dk Årsrapport 2014 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Den 14. november 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Telefax nr. 33 12 86 13 Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Periodens

Læs mere

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves:

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K c/o Equinor A/S Frederiksgade 21, 1. sal DK- 1265 København K Telefon: +45 77 88 60 44 Fax: +45 77 88 60 45 www.dkti.dk info@dkti.dk

Læs mere