Årsrapport for året Tryg Forsikring A/S (CVR-nr )

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport for året 2005. Tryg Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666)"

Transkript

1 Årsrapport for året 2005 Tryg Forsikring A/S (CVR-nr )

2 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Ledelsesberetning 2 Hoved- og nøgletal for Tryg Forsikring A/S (moderselskab) 24 Ledelsespåtegning 25 Revisionspåtegninger 26 Anvendt regnskabspraksis 29 Resultatopgørelse 46 Balance 47 Egenkapital 49 Pengestrømsopgørelse 51 Noter 52 Ordliste 90

3 Selskabsoplysninger Bestyrelse Adm. direktør Mikael Olufsen, formand Gårdejer Mogens Jacobsen, næstformand Adm. direktør Per Skov, næstformand Koncerndirektør Jørn Wendel Andersen Adm. direktør John Frederiksen Proprietær, cand.agro. N.E. Schultz-Petersen Bedriftskonsulent Håkon J. Huseklepp Adm. direktør, cand.polyt. Jens Lyngbo, HD Direktør Jørn Hesselholt Erhvervsassurandør Peter Wagner Mollerup Fuldmægtig Birthe Petersen Direktion Christine Bosse Erik Gjellestad Stig Ellkier-Pedersen Morten Hübbe Peter Falkenham Intern revision Jens Galsgaard Revision Deloitte, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Grant Thornton, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Ejerforhold Tryg Forsikring A/S indgår i TrygVesta koncernen, og aktiekapitalen på mio. DKK ejes 100 procent af TrygVesta A/S, Ballerup. Årsrapporten indgår i koncernregnskaberne for Tryg i Danmark smba og TrygVesta A/S, Ballerup (www.trygidanmark.dk og Adresse Tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej Ballerup Telefon Telefax Tryg Forsikring 1

4 Ledelsesberetning Hoved- og nøgletal for Tryg Forsikring koncernen IFRS Dansk GAAP Mio. DKK Bruttopræmieindtægter Bruttoerstatningsudgifter Bruttoomkostninger Resultat af bruttoforretning Resultat af afgiven forretning Forsikringsteknisk rente f.e.r Ændring i udjævningshensættelser Forsikringsteknisk resultat Resultat af investeringsvirksomhed efter overførsel til forsikringsteknisk virksomhed Andre indtægter Andre omkostninger Periodens resultat før skat Ekstraordinære poster og minoritetsinteresser Skat Periodens resultat fortsættende aktiviteter Resultat af ophørte og frasolgte aktiviteter efter skat Periodens resultat Afløbsresultat f.e.r Balance Hensættelser til forsikringskontrakter, i alt Genforsikringsandele af hensættelser til forsikringskontrakter, i alt Egenkapital, i alt Aktiver, i alt Nøgletal Erstatningsprocent 72,0 69,3 67,6 71,5 78,1 77,5 Nettogenforsikringsprocent 0,1 4,7 5,0 6,8 5,5 2,6 Skadeforløb 72,1 74,0 72,6 78,3 83,6 80,1 Omkostningsprocent 16,9 17,1 21,2 22,4 23,6 24,3 Combined ratio 89,0 91,1 93,8 100,7 107,2 104,4 Operating ratio 87,2 89,1 90,8 97,2 101,9 98,8 Relativt afløbsresultat 0,9-1, Øvrige oplysninger Egenkapitalforrentning før skat og ophørte og frasolgte aktiviteter Egenkapitalforrentning efter skat og ophørte og frasolgte aktiviteter Antal fuldtidsmedarbejdere ultimo perioden: Fortsættende aktiviteter Ophørte og frasolgte aktiviteter Anvendt regnskabspraksis Anvendt regnskabspraksis i Tryg Forsikring koncernen følger fra 1. januar 2005 IFRS-standarderne. Sammenligningstal for 2004 er omarbejdet til IFRS, men udover IFRS reguleringer er 2004 også renset for frasolgte aktiviteter, som herefter indgår under "Resultat af ophørte og frasolgte aktiviteter". Tallene for 2001 og 2002 er proforma, som om at Nordea AB's aktiviteter har været ejet i hele perioden. Tallene for er opgjort efter Finanstilsynets daværende regnskabsregler, og tal for er opgjort efter IFRS. Tryg Forsikring koncernen fik i 2005 en markant resultatmæssig fremgang med et ordinært resultat før skat på mio. DKK og en forrentning af egenkapitalen på 26 % efter skat. Resultatet før skat er en forbedring i forhold til 2004 på 867 mio. DKK, som primært sammensætter sig af en forbedring af det forsikringstekniske resultat på 353 mio. DKK og en betydelig forbedring af resultatet af investeringsvirksomhed på 511 mio. DKK. Igen i 2005 er der fin balance mellem indtjeningen i norsk og dansk skadeforsikring, og de tre store forretningsområder bidrager alle positivt til det økonomiske resultat. Tryg Forsikring 2

5 Det positive resultat kan især tilskrives en mere positiv udvikling på aktiemarkederne end forventet. Det forsikringstekniske resultat er bedre end forventet, hvilket knytter sig til lavere skadefrekvenser og hurtigere effekt på tiltag omkring skadeindkøb end oprindelig forventet. Afløbsgevinster påvirker også resultatet positivt i forhold til forventet. Tryg Forsikring koncernens hensættelsepolitik tager højde for, at det med rimelighed må forudses, at der fra tid til anden forekommer social inflation, ændringer i retspraksis og lignende. Dette betyder, at der i normale år vil være en større sandsynlighed for afløbsgevinster- end tab. Positiv udvikling i præmieindtægterne Stigningen i bruttopræmieindtægterne med 2,9 % i forhold til 2004, er sammensat af en tilfredsstillende vækst i Privat & Erhverv Danmark på 5,6 % og som ventet en lavere præmievækst i Privat & Næringsliv Norge på 4,5 %, idet Tryg Forsikring koncernen har ændret prisstrukturen på privatmarkedet i Norge. På Industri er der et fald på 2,8 %, og i Finland fortsætter salget gennem Nordeas filialer med at stige - bruttopræmierne er således steget med 44 % i forhold til Fortsat meget tilfredsstillende erstatningsniveau Bruttoerstatningsprocenten steg til 72,0 i 2005 fra 69,3 i Stigningen skyldes primært erstatninger som følge af januarstormen i Danmark, der påvirkede bruttoerstatningerne med 830 mio. DKK i Heraf var Tryg Forsikring koncernens egen andel 100 mio. DKK, mens resten blev betalt af genforsikring. Stormen kostede desuden koncernen 64 mio. DKK til fornyet genforsikring. Stormen påvirker Tryg Forsikring koncernens combined ratio med 5,7 procentpoint brutto. Som følge af den effektive genforsikringsdækning for denne store begivenhed, svarer de samlede nettoudgifter ved storm- og vejrligsskader til det, som forventes i et normalår og effekten er 1 procentpoint netto. IFRS IFRS Mio. DKK Normalår Storm og vejrlig, brutto Storm og vejrlig, netto Storskade, brutto Afløbsresultat, brutto Storskadeniveauet svarer til et normalår og er på et lidt lavere niveau end i 2004, mens udgiften for egen regning er på et lidt højere niveau, da hovedparten af storskaderne er under 50 mio. DKK og dermed ikke dækkes af reassurandørerne. Afløbsresultatet udgør 263 mio. DKK. i 2005 mod -17 mio. DKK i 2004 og påvirker resultatet positivt i forhold til et normalår. Afløbsresultatet i 2005 indeholder en forøgelse af hensættelser vedrørende skadebehandlingsomkostninger. Skadefrekvenserne særligt på villaforsikringer i Danmark og Norge og bilforsikringer i Norge er lavere end i et normalår. Udviklingen i gennemsnitsskader har været positivt påvirket af Tryg Forsikring koncernens initiativer i forhold til reparatører og håndværkere. Der er i året ikke afsagt domme eller ændret praksis på personskadeområdet, som kunne betyde ekstraordinære hensættelser. Tryg Forsikring 3

6 Omkostningsprocent bedre via effektivisering og synergier Bruttoomkostningsprocenten er 16,9 i 2005, hvilket er 0,3 procentpoint lavere end i Tryg Forsikring koncernen fortsatte i 2005 arbejdet med målrettet at reducere omkostningerne såvel på kort sigt som på længere sigt gennem at realisere synergier ved det nordiske samarbejde og fortsatte initiativer for at gøre forretningsprocesserne mere effektive. Opgjort i fast valuta er bruttoomkostningerne uændret i forhold til 2004 på trods af lønindekseringer på 2,5 %, strategiske it-investeringer, vækst på nye markeder og en stigning i de kunderettede aktiviteter. I omkostningsprocenten for 2005 er indeholdt 0,3 procentpoint hensat til medarbejderbonus og udstedelse af medarbejderaktier. Investeringsvirksomhed Resultatet af investeringsvirksomhed før andre finansielle indtægter og udgifter og overførsel til forsikringsteknisk resultat udgør i alt mio. DKK, hvilket sammenholdt med 2004 er en stigning på 480 mio. DKK. Fremgangen er påvirket af en væsentlig stigning i aktieafkastet, mens rentestigningen i årets løb gennem kurstab har reduceret obligationsafkastet i begrænset omfang. Det opnåede resultat svarer til et afkast af investeringsaktiverne på 5,5 %, hvilket er tilfredsstillende i forhold til koncernens investeringspolitik. Der er nydt godt af både den korte obligationsbeholdning og af aktiebeholdningen, som især er vægtet tungt i Danmark, Norge og øvrige Europa, hvor afkastene har været gode. Skat Skat af årets resultat udgør 806 mio. DKK mod 553 mio. DKK i Den effektive skatteprocent er på 27 mod 26 i Af den udgiftsførte skat vedrører 649 mio. DKK aktuel skat, mens 157 mio. DKK er en forøgelse af Tryg Forsikring koncernens udskudte skat. Ophørte og frasolgte aktiviteter Resultat af ophørte og frasolgte aktiviteter er opgjort til -28 mio. DKK, hvilket er en forbedring i forhold til 2004 på 47 mio. DKK og især vedrører Chevanstell Ltd. Der har i 2005 været et stabilt skadeforløb og mindre kommuteringsgevinster. Det negative resultat skyldes primært en styrkelse af hensættelsen til administrationsomkostninger i forbindelse med afvikling af porteføljen, eftersom afløbsprocessen er forsinket i forhold til tidligere antaget. Den samlede hensættelse til administration af afløbsporteføljen udgør 96 mio. DKK ultimo Balance og cash flow Tryg Forsikring koncernens balance er øget fra mio. DKK i 2004 til mio. DKK i På passivsiden sammensættes balancen primært af en egenkapital på mio. DKK og hensættelser til forsikringskontrakter på mio. DKK. Hensættelser til forsikringskontrakter er øget med i alt mio. DKK sammenholdt med 2004, og Tryg Forsikring koncernens erstatningshensættelsesmargin udgør 126 i 2005 mod 122 i Grundet de seneste års omlægning af reassuranceprogrammet er genforsikringsandele hensættelser til forsikringskontrakter faldet fra 3,3 mia. DKK i 2004 til 2,6 mia. DKK i Tryg Forsikring 4

7 Tilgodehavender falder i 2005 med 505 mio. DKK, hvilket primært skyldes, at tilgodehavender fra reassurandører er nedbragt. Pensionsforpligtigelsen overfor Tryg Forsikring koncernens norske medarbejdere udgør efter modregning af ordningens aktiver 635 mio. DKK, som er fuldt afsat i balancen. I 2005 udgjorde pengestrømmene fra driften et positivt cash flow på mia. DKK sammenholdt med mia. DKK i samme periode i Investeringerne i 2005 steg med mio. DKK, og likviditeten fra finansiering udgjorde -206 mio. DKK. Egenkapital Pr. 31. december 2005 udgør egenkapitalen mio. DKK og er således forøget med mio. DKK svarende til årets resultat, fratrukket udbetalt udbytte og korrigeret for reguleringer vedrørende aktuarmæssige gevinster og tab på pensionshensættelsen i henhold til IAS 19 samt øvrige mindre reguleringer. De angivne tal er før udbetaling af udbytte for 2005 på mio. DKK. Ansvarlig lånekapital Tryg Forsikring A/S udstedte i december 2005 et obligationslån, optaget til notering på London Stock Exchange, på nominelt 150 mio. EUR som ansvarlig lånekapital. Dette lån tæller også med i koncernens kapitalgrundlag. Lånet har en løbetid på 20 år med option på førtidsindfrielse efter ti år, og det blev tegnet til 1,10 % over swaprenten, som var 3,53 % på tidspunktet for prisfastsættelsen. Kuponrenten er 4,50 % p.a. i de første 10 år og derefter variabel. Obligationerne, der på forhånd med betydelig overtegning var afsat til en kreds af danske og internationale professionelle investorer, er tildelt rating BBB af Standard & Poor s og BAA 2 af Moody s. I forbindelse med lånoptagelsen blev det hidtidige ansvarlige lån ydet af TrygVesta A/S indfriet. Samtidig blev det koncerninterne ansvarlige lån til Vesta Forsikring AS indfriet. Tryg Forsikring 5

8 Privat & Erhverv Danmark IFRS Dansk GAAP Mio. DKK Bruttopræmieindtægter Bruttoerstatningsudgifter Bruttoomkostninger Resultat af bruttoforretning Resultat af afgiven forretning Forsikringsteknisk rente f.e.r Ændring i udjævningshensættelser Forsikringsteknisk resultat Nøgletal Erstatningsprocent 79,5 73,7 71,2 74,1 78,4 82,4 Nettogenforsikringsprocent -7,4 1,7 1,7 3,0 3,5 0,2 Skadeforløb 72,1 75,4 72,9 77,1 81,9 82,6 Omkostningsprocent 17,7 17,8 20,7 22,7 23,0 25,4 Combined ratio 89,8 93,2 93,6 99,8 104,9 108,0 Operating ratio 88,2 91,4 91,0 97,3 100,6 102,8 Det meget tilfredsstillende niveau i det forsikringstekniske resultat skyldes et godt skadeforløb til trods for januarstormen samt en god præmieudvikling. Fastholdelse af eksisterende kunder Bruttopræmieindtægterne for Privat & Erhverv Danmark steg med 5,6 % i forhold til Heraf udgør indeksreguleringer cirka 2,4 %, øvrige prisstigninger 1,2 %, og dermed bliver realvæksten 2,0 %. Det betyder, at Tryg Forsikring koncernen vinder markedsandele. Fremgangen kan primært henføres til øget kundeloyalitet og dermed øget fornyelsesprocent inden for de fleste segmenter samt effekten af en øget fokusering i salgsorganisationen, med et større antal kundekontakter for alle medarbejdere. Fornyelsesprocenten er forbedret fra 84,4 i 2004 til 85,0 i Forbedringen i fornyelsesprocenten ligger specielt på erhvervssegmentet, mens privatsegmentet fortsat ligger på et højt tilfredsstillende niveau. I slutningen af 2005 blev den norske call center-teknologi taget i anvendelse i Danmark, hvilket understøtter en mere systematisk arbejdsdeling mellem kundebetjenere og assurandører med hurtig kundebetjening samt øget kvalitet og produktivitet til følge. Combined ratio forbedret 3,4 procentpoint Den markante forbedring i det forsikringstekniske resultat kommer til udtryk i en forbedring i combined ratio i forhold til 2004 på 3,4 procentpoint. Stormen i januar måned påvirker combined ratio med 12,2 procentpoint brutto og 2,2 procentpoint netto. Tryg Forsikring 6

9 Erstatningsprocent påvirket af stormen Bruttoerstatningsprocenten er steget 5,8 i forhold til Ses der bort fra januarstormen, er bruttoerstatningsprocenten 68,2, hvilket er et fald på 5,5 procentpoint i forhold til sidste år. Der er en generel god udvikling for alle primære produkter undtagen ulykkesforsikring, der fortsat viser et utilfredsstillende skadeforløb. IFRS IFRS Mio. DKK Storm og vejrlig, brutto Storm og vejrlig, netto Storskade, brutto Afløbsresultat, brutto Nettoeffekten af januarstormen er som følge af reassuranceaftaler begrænset, og samlet er storm- og vejrligskader kun på et lidt højere niveau end i et normalår. Storskadeniveauet og afløbsresultatet svarer i store træk til det, som forventes i et normalår. Tryg Reparation for biler, som blev introduceret i 2003, og Tryg Bygning fra 2004 har en positiv indflydelse på erstatningsudgifterne. De nye metoder til skadebehandling har resulteret i et fald i størrelsen af de gennemsnitlige skader. Den faldende trend vedrørende frekvensudviklingen på villaforsikring fortsatte gennem 2005, mens frekvensen på autoforsikringsområdet steg marginalt fra , primært som følge af snevejret mellem jul og nytår Frekvensen på autoforsikringsområdet er dog fortsat på et tilfredsstillende niveau. På skadesiden blev hovedparten af autoskadebehandlingen yderligere automatiseret primo 2005 med væsentlige besparelser på administrationssiden til følge. Samtidig er processen forberedt for yderligere automatisering. Disse besparelser på skadeadministrationen viser sig nu og i fremtiden på skadeprocenten. Omkostningsprocent Bruttoomkostningsprocenten for Privat & Erhverv Danmark er i 2005 lidt under niveauet for Dette afspejler investering i mere salgskraft, samtidig med at den fortsatte samling af salgskontorer i større slagkraftige enheder har haft en positiv effekt. Tryg Forsikring 7

10 Privat & Næringsliv Norge IFRS Dansk GAAP Mio. DKK Kurs DKK/NOK, kvartalets / årets gennemsnit 92,85 88,79 88,79 93,68 98,46 92,16 Bruttopræmieindtægter Bruttoerstatningsudgifter Bruttoomkostninger Resultat af bruttoforretning Resultat af afgiven forretning Forsikringsteknisk rente f.e.r Ændring i udjævningshensættelser Forsikringsteknisk resultat Nøgletal Erstatningsprocent 61,4 60,8 59,1 71,9 72,0 79,4 Nettogenforsikringsprocent 1,3 1,6 1,9 2,0 5,4-7,7 Skadeforløb 62,7 62,4 61,0 73,9 77,4 71,7 Omkostningsprocent 20,4 20,8 25,0 24,7 27,0 26,1 Combined ratio 83,1 83,2 86,0 98,6 104,4 97,8 Operating ratio 81,5 81,6 83,5 94,4 98,3 92,0 Det gode resultat i 2005 kan tilskrives forbedret risikoselektion, en særdeles lav skadefrekvens på villaog autoforsikring i Norge og forbedret skadeindkøb. Stabil præmieudvikling Bruttopræmieindtægterne for Privat & Næringsliv Norge steg med 4,5 % fra 2004 til Opgjort i lokal valuta er bruttopræmierne steget med 1 % i forhold til Heraf udgør årets indeksreguleringer cirka 1,1 %, øvrige prisstigninger 0,6 %, og dermed bliver realvæksten -0,7 %. Fornyelsesprocenten er forbedret fra 83,0 til 83,7 en forbedring, som er sket hen over året, og som skal ses i sammenhæng med introduktionen af kundekonceptet Vesta Trygghetsavtale. Ligeledes kan det konstateres, at salget gennem Nordea udviklede sig fra et lavt opstartsniveau og var 60 % højere end i Udviklingen i præmieindtægterne skyldes fortsat fokus på lønsomheden i forretningen. Tryg Forsikring koncernens ændringer i prisstrukturen og introduktionen af det nye kundekoncept forventes fortsat at styrke privatkundeområdet i Norge. Udviklingen afspejler et år, hvor forholdet mellem nytegning og afgang var utilfredsstillende i første halvår og forbedret i andet halvår efter igangsætning af initiativerne omkring det nye kundekoncept samt styrkelse af salgsorganisationen. Et stærkt fokus på mersalg til eksisterende kunder har været med til at styrke udviklingen i anden halvdel af Combined ratio på et lavt niveau Det positive forsikringstekniske resultat kommer til udtryk ved en combined ratio på 83,1 og er 0,1 procentpoint lavere end 2004, hvilket er lavere end et normalår. Tryg Forsikring 8

11 Erstatningsprocent på tilfredsstillende niveau Bruttoerstatningsprocenten er steget 0,6 procentpoint i 2005 i forhold til 2004, men er fortsat på et meget lavt niveau. Baggrunden for erstatningsniveauet tilskrives effekten af tidligere års tiltag og forbedret risikoselektion gennem ændret prisstruktur, som understøtter, at eksisterende lønsomme kunder fastholdes. Herudover har Privat & Næringsliv oplevet en lavere skadefrekvens hjulpet af fordelagtige vejrforhold, hvilket har betydet et ekstraordinært godt erstatningsforløb for især villa- og autoforsikring. IFRS IFRS Mio. DKK Storm og vejrlig, brutto Storm og vejrlig, netto Storskade, brutto Afløbsresultat, brutto Omfanget af storskader, som vedrører tre Property skader, har været på et lidt højere niveau end for et normalår, hvilket imidlertid mere end modsvares af afløbsgevinster på 164 mio. DKK. Skadefrekvensen på villaforsikring har været ekstraordinært positivt påvirket i 2004 og 2005 af de meget milde vintre. På autoforsikringsområdet ses også en lavere frekvens, som ventes at have en mere blivende karakter. En betydelig bedre risikoselektion har betydet en markant lavere skadefrekvens hos nye kunder og har været med til at styrke det gode erstatningsforløb. Erstatningsniveauet på især arbejdsskade er forbedret væsentligt i 2005 i forhold til 2004, hvilket skal ses i sammenhæng med gennemførte præmieforhøjelser inden for personskadebrancher. Omkostninger til styrkelse af salgsindsats Bruttoomkostningsprocenten for Privat & Næringsliv faldt i 2005 til 20,4. Vi har igennem året investeret i mere salgskraft, men har samtidig gennemført planlagte lukninger af salgskontorer samt effektivisering i arbejdsgange og processer med deraf følgende reduktion i omkostninger. Dette er et led i strategien om at samle salget i større salgskontorer med et mere slagkraftigt salgsmiljø. Tryg Forsikring 9

12 Industri IFRS Dansk GAAP Mio. DKK Kurs DKK/NOK, kvartalets / årets gennemsnit 92,85 88,79 88,79 93,68 98,46 92,16 Bruttopræmieindtægter Bruttoerstatningsudgifter Bruttoomkostninger Resultat af bruttoforretning Resultat af afgiven forretning Forsikringsteknisk rente f.e.r Ændring i udjævningshensættelser Forsikringsteknisk resultat Nøgletal Erstatningsprocent 72,0 71,5 71,4 68,5 85,3 73,3 Nettogenforsikringsprocent 9,0 11,4 11,9 15,4 7,1 12,9 Skadeforløb 81,0 82,9 83,3 83,9 92,4 86,2 Omkostningsprocent 11,4 11,7 14,4 16,8 16,5 17,8 Combined ratio 92,4 94,6 97,7 100,7 108,9 104,0 Operating ratio 90,3 92,1 94,0 96,9 102,6 97,6 Det nordiske forretningsområde Industri har i 2005 fortsat den positive udvikling fra Det er i 2005 lykkedes at forbedre lønsomheden på personskadebrancherne særligt i Norge. Præmieindtægter Bruttopræmieindtægterne for Industri faldt 2,8 % fra 2004 til Bruttopræmierne i Danmark er reduceret med 3,8 %, hvoraf overdragelse af flyporteføljen til et selvstændigt selskab samt fuld effekt af nettopriser på mæglermarkedet svarer til knap 2 %. I Norge er reduktionen 6,2 % i lokal valuta. Præmieudviklingen skyldes Tryg Forsikring koncernens fortsatte fokus på lønsomheden i forretningen hvor kundegrupper gennem de senere år er fravalgt eller stillet over for krav om øget sikring og selvrisiko. Ultimo året sås en betydelig fremgang i salget og en tilfredsstillende god fornyelse. Combined ratio forbedret med 2,2 procentpoint Den positive udvikling i det forsikringsmæssige resultat kommer til udtryk ved en combined ratio på 92,4 og er en forbedring på 2,2 procentpoint i forhold til Erstatningsprocent påvirket af stormen i januar Bruttoerstatningsprocenten er steget med 0,5 procentpoint i 2005 i forhold til Udviklingen er påvirket af januarstormen i Danmark, som påvirker erstatningerne brutto med 120 mio. DKK og med en egenandel på 15 mio. DKK og 9 mio. DKK til fornyet genforsikring. Ses der bort fra januarstormen, er bruttoerstatningsprocenten 69,5. Særligt den norske del af porteføljen har haft en positiv udvikling, der især skyldes tiltag inden for personskadeområdet. Tryg Forsikring 10

13 Det systematiske arbejde med risikoselektion og god underwriting er til stadighed i fokus. Ved at måle på kvaliteten i porteføljen i forhold til kunder, der vælger andre leverandører, sikrer Tryg Forsikring koncernen sig, at risikoen selekteres, og prisen sættes korrekt. IFRS IFRS Mio. DKK Storm og vejrlig, brutto Storm og vejrlig, netto Storskade, brutto Afløbsresultat, brutto Nettoudgifterne til storskader er på et lidt højere niveau end i et normalår på grund af antallet af storskader under reassurancegrænsen på 50 mio. DKK. Erstatningsforløbet for traditionel industriforsikring property-, ansvars-, bil- og transportforsikring er tilfredsstillende og ligger bedre end et normalår. Derimod er erstatningsniveauet for marineområdet fortsat ikke tilfredsstillende. Fortsat lavt omkostningsniveau Bruttoomkostningsprocenten for Industri faldt med 0,3 procentpoint i 2005 i forhold til 2004 på trods af reduktionen i bruttopræmieindtægten. Den positive udvikling i omkostningsprocenten skyldes primært lavere absolutte omkostninger i 2005 sammenlignet med 2004 som følge af blandt andet de ændrede afregningsprincipper til mæglere og det fortsatte arbejde gennem 2005 med effektivisering af salget samt generel tilbageholdenhed i omkostningsforbruget. Tryg Forsikring 11

14 Finsk skadeforsikring IFRS Dansk GAAP Mio. DKK Kurs DKK/EUR, kvartalets / årets gennemsnit 745,07 743,99 743,99 742,92 743,08 745,74 Bruttopræmieindtægter Bruttoerstatningsudgifter Bruttoomkostninger Resultat af bruttoforretning Resultat af afgiven forretning Forsikringsteknisk rente f.e.r Ændring i udjævningshensættelser Forsikringsteknisk resultat Resultat af investeringsvirksomhed Resultat før skat Nøgletal Erstatningsprocent 80,9 75,3 68,5 77,5 84,8 91,1 Nettogenforsikringsprocent 0,2 0,2 0,2 1,0 18,7 0,0 Skadeforløb 81,1 75,5 68,7 78,5 103,5 91,1 Omkostningsprocent 50,2 73,0 79,8 102,8 316, ,1 Combined ratio 131,3 148,5 148,5 181,3 419, ,2 Operating ratio 128,0 145,3 145,5 177,4 400, ,0 Fortsat kraftig vækst og forbedret resultat Tryg Forsikring koncernens finske forretning, Nordea Vahinkovakuutus, opnåede i 2005 en vækst i bruttopræmieindtægter på 44 %. Væksten skyldes både et styrket samarbejde med Nordea, som varetager salget af forsikringerne gennem sine filialer og introduktion af nye egne kanaler. I 2005 blev samarbejdet i øvrigt udvidet til også at omfatte Nordea Finans i forbindelse med salg af autoforsikringer. Salget af nye forsikringer har udviklet sig tilfredsstillende i Der er solgt knap forsikringer i 2005, hvilket er 15 % flere end i Væksten i forretningsomfanget i løbet af den korte årrække, filialen har eksisteret, er i overensstemmelse med de ambitiøse planer. Nordea har cirka 3 millioner privatkunder i Finland. Der er således fortsat et væsentligt potentiale for yderligere salg. Erstatningsprocent på tilfredsstillende niveau Bruttoerstatningsprocenten er steget med 5,6 procentpoint i 2005 i forhold til Stigningen skyldes primært indbetaling til den finske autoansvarsforsikringspulje, der dækker død og invaliditet. Omkostningsprocent markant forbedret Bruttoomkostningsprocenten for Finland faldt med 22,8 procentpoint i 2005 i forhold til Den meget positive udvikling skyldes primært, at de absolutte omkostninger er tæt på uændret i forhold til 2004, mens præmieindtægterne er kraftigt stigende. De stigende omkostninger til lønninger, kontordrift og provisioner i takt med øget salg modsvares af fald i afskrivninger til it. Tryg Forsikring 12

15 Investeringsvirksomhed Tryg Forsikring koncernens afkast af investeringer i 2005 før overførsel til forsikringsteknisk rente og før andre finansielle indtægter og udgifter udgjorde mio. DKK svarende til 5,5 %, hvilket var bedre end afkastet på mio. DKK eller 4,1 % i Fremgangen skyldes både et større investeret beløb og især et højere aktieafkast, mens årets rentestigning har trukket obligationsafkastet ned. Resultat Aktiver ultimo Mio. DKK Tryg Vesta I alt Andre finansielle indtægter og udgifter *) Investeringsvirksomhed, i alt Overført til forsikringsteknisk rente Resultat af investeringsvirksomhed Ophørende aktiviteter *) Posten omfatter gevinster og tab som følge af ændret diskonteringsrentesats, rente af driftslikvider, bankgæld og genforsikringsdepoter, valutakursregulering af forsikringsmæssige poster samt omkostninger ved investeringsvirksomhed. Andre finansielle indtægter og udgifter er forbedret fra -154 mio. DKK til -54 mio. DKK blandt andet som følge af, at renteeffekten fra diskonteringen er forbedret fra -109 mio. DKK til 43 mio. DKK i medfør af rentestigningen. Overførsel til forsikringsteknisk rente er steget med 69 mio. DKK, således at det samlede resultat af investeringsvirksomhed er forøget med 511 mio. DKK. Aktivallokering Tryg Forsikring koncernen har gennem hele året fastholdt en høj andel af værdipapirerne i obligationer med høj likviditet og lav rente- og kreditrisiko af hensyn til sikkerheden og ratingen. Gennem 2005 voksede aktiebeholdningen med mio. DKK som følge af nettoinvesteringer og stigende aktiekurser, således at aktieandelen er steget fra knap 11 % til knap 14 %. Værdien af beholdningen af ejendomme er kun forøget med 55 mio. DKK i årets løb, og er derfor reduceret som andel af den samlede beholdning. Aktivfordeling Nettoinvesteringerne udgjorde cirka 4,4 mia. DKK i 2005, hvor 3,7 mia. DKK blev investeret i obligationer og den resterende del i aktier og ejendomme. Afkast Afkast Netto- Mio. DKK Aktier Obligationer mv. Ejendomme Total i mio. DKK i % investeringer Tryg , Vesta , Total , Andre finansielle indtægter og udgifter -54 Total Aktiviteter under afvikling ,6-85 Aktivfordeling i pct. 13,9 80,1 6,0 100,0 Afkast i mio. DKK Afkast i pct. 22,4 2,7 9,4 5,5 Tryg Forsikring 13

16 Afkastet af den samlede obligationsportefølje i Tryg Forsikring koncernen inklusiv likvider var på 685 mio. DKK svarende til 2,7 % for hele Afkastet er påvirket af, at de korte obligationsrenter er steget 0,3-0,8 procentpoint i årets løb, hvilket har påvirket kursreguleringerne negativt. 94 % af Tryg Forsikring koncernens obligationsinvesteringer - eller 26,0 mia. DKK - er placeret i danske realkreditobligationer, det norske pengemarked og vesteuropæiske og amerikanske statsobligationer. Den optionsjusterede varighed inklusiv likvider for hele koncernens obligationsbeholdning var 1,6 år pr. 31. december 2005 mod 1,3 år pr. 31. december Den korte, men svagt højere varighed skyldes primært, at varigheden på den danske beholdning er forøget, samt at beholdningen af udenlandske obligationer i Vesta er forøget. Rentefølsomheden på obligationsbeholdningen er lavere end på hensættelserne. Aktier Regnskabsårets samlede investeringsresultat på aktier udgjorde 819 mio. DKK, hvilket svarer til et afkast på 22,4 %. Det gode afkast var båret af fornuftige afkast på de store internationale aktiemarkeder og ekstraordinært store afkast på det danske og norske aktiemarked samt en reduktion i amerikanske aktiers andel af beholdningen fra starten af Danske aktier gav et afkast på 50,0 %, mens norske aktier gav et afkast på 45,1 %. Til sammenligning gav det danske OMXCB-indeks 46,5 % og det norske OSEBXindeks 40,5 %. Udenlandske aktier i øvrigt gav 17,4 % i afkast. MSCI Europa henholdsvis USA gav til sammenligning et afkast på 24,9 % henholdsvis 5,1 %. De udenlandske aktier har været valutaafdækket i årets løb. Unoterede aktier udgør ved udgangen af 2005 i alt 211 mio. DKK. Tryg Forsikring koncernens børsnoterede aktieportefølje er i høj grad diversificeret. Den største aktieinvestering udgør således kun 2,8 % af de noterede aktier i alt og 0,4 % af de samlede investeringsaktiver. Dels er andelen af indenlandske børsnoterede aktier (Danmark og Norge) meget lav december 2005 cirka 17 % af den børsnoterede aktiebeholdning - og de udenlandske aktiemandater er placeret i porteføljer med betydelig geografisk og sektormæssig diversifikation og lav tracking error det vil sige, at porteføljeafkastet forventes meget tæt på benchmarkafkastet. I både Danmark og Norge fylder de 5 største virksomheder over 55 % af indekset, mens de 5 største poster i Tryg Forsikring koncernens samlede aktiebeholdning udgør 9,6 %. Tryg Forsikring koncernen vil fortsat have en diversificeret international aktieportefølje for at reducere risikoen på enkeltmarkeder og enkeltvirksomheder. Ejendomme Investeringsresultatet af ejendomme udgjorde 175 mio. DKK, hvilket svarer til et samlet afkast på 9,4 %. Koncernen har i 2005 solgt for 19 mio. DKK ejendomme. Ultimo 2005 var udlejningsprocenten på 94,4 mod 95,6 ultimo Porteføljen er veldiversificeret og består af bygninger af høj kvalitet, typisk ejendomme centralt beliggende i større byer i Danmark og Norge. Porteføljen indeholder primært kontorerhverv, men også en mindre andel andet erhverv og boligejendomme. Tryg Forsikring 14

17 Medarbejdere og værdier Det er medarbejderne, der i det daglige arbejde står for Tryg Forsikring koncernens tryghedsleverance. Derfor er det af afgørende betydning, at koncernen til stadighed kan tiltrække og fastholde de bedste medarbejdere ved at være en attraktiv arbejdsplads, hvor medarbejderne har råderum og kan trives og udvikles. Tryg Forsikring koncernen lægger vægt på, at alle medarbejdere kan se egen indsats i forhold til overordnede mål, hvorfor det er helt naturligt at arbejde med et medarbejderbonusprogram. Arbejdet i Tryg Forsikring koncernen skal dagligt præges af de værdier, der er blevet arbejdet igennem i de seneste to år i Tryg Forsikring koncernen. Vi skaber tryghed fordi Vi møder mennesker med respekt, åbenhed og tillid Vi viser initiativ, deler viden og tager ansvar Vi leverer løsninger kendetegnet ved kvalitet og enkelhed Vi skaber bæredygtige resultater For at sikre, at disse værdier danner grundlaget for det daglige arbejde, er der i 2005 skabt en struktur, hvor ledere og medarbejdere på møder i fællesskab sikrer, at værdierne forstås og efterleves. I første omgang har alle ledere med medarbejderansvar været på kurser, hvor forståelse af værdierne som værktøj i det daglige arbejde har været emnet. Arbejdet har været ledet af såvel interne som eksterne trænere, der har sikret, at lederne i Tryg Forsikring koncernen har en ensartet forståelse for værdiarbejdet. Medarbejderne har været inddraget i arbejdet med værdierne gennem arbejde med temapakker, der har dækket de enkelte aspekter af værdierne. Arbejdet har blandt andet været indrettet på at finde daglige, gode eksempler på værdiernes brug i arbejdet. Dette arbejde vil fortsætte i 2006 for at sikre, at kommunikationen af de fælles værdier dækker hele virksomheden. På grund af det intensive arbejde med temapakkerne blev medarbejderundersøgelsen i 2005 udskudt til De seneste års markante resultatfremgang for hele Tryg Forsikring koncernen er i høj grad skabt af en fokuseret indsats fra ledere på mange niveauer i Tryg Forsikring koncernen. I 2005 har koncernen arbejdet med at forbedre lederudviklingsprogrammerne, der vil blive sat i værk i Ændringstempoet og forventningspresset i vores tid er højt og sænker de basale stress tærskler. En virksomhed som Tryg Forsikring koncernen, der er i stadig udvikling og præget af vækst og ambitiøse medarbejdere, er i en situation, hvor stress kan blive en faktor på arbejdspladsen med uheldig indvirkning på trivsel, arbejdsglæde og dermed dårligere kvalitetsleverance. Tryg Forsikring koncernen vil i det kommende år sætte fokus på stress på arbejdspladsen. Tryg Forsikring 15

18 Forventninger for 2006 Tryg Forsikring koncernen forventer igen i 2006 at opnå et finansielt resultat på et højt niveau med en forventet lav combined ratio. Koncernen forventer et ordinært resultat før skat på mio. DKK for hele året 2006 i forhold til et tilsvarende resultat i 2005 på mio. DKK. Præmieindtægten forventes at udvise en vækst på cirka 4 % under forudsætning af stabile konkurrenceforhold. Tryg Forsikring koncernen vil fastholde selskabets strategi om at vækst skal være lønsom. Tryg Forsikring koncernen vurderer, at combined ratio i 2006 vil ligge i niveauet med en forventning om 91 i forhold til de realiserede 89,0 i Det forventes, at Tryg Forsikring koncernen også i 2006 vil reducere omkostningsprocenten i forhold til den opnåede omkostningsprocent i 2005 på 16,9. I disse forventninger er indeholdt investeringen i Sverige med opstart af bankassurance og den fortsatte udbygning af investeringen foretaget i det finske marked. Eksklusiv investeringen i Sverige ville den forventede omkostningsprocent for 2006 være 0,2-0,3 procentpoint lavere. Begivenheder efter balancedagen Der er ikke efter ledelsens opfattelse fra balancedagen og frem til i dag indtrådt andre forhold af væsentlig betydning, som forrykker vurderingen af selskabets økonomiske stilling. Tryg Forsikring 16

19 Risikostyring Risikostyring er en grundlæggende del af Tryg Forsikring koncernens forretningsgrundlag. Når kunder vælger at forsikre sig hos Tryg Forsikring koncernen, eller investorer vælger at blive aktionærer, sker det i tillid til, at Tryg Forsikring koncernen styrer sine risici, så Tryg Forsikring koncernen kan leve op til sine forpligtelser, både hvad angår erstatninger for forsikringsbegivenheder, og hvad angår skabelsen af værdi for Tryg Forsikring koncernens ejere. Struktureret og kompetent risikostyring er fundamentet for denne tillid. Finansielle risici Forsikringsrisiko Risiko i forbindelse med prissætning af forsikringsprodukter samt afvikling af forsikringsmæssige hensættelser Markedsrisiko Risiko for at udsving på de finansielle markeder påvirker Tryg Forsikring koncernens resultat Kreditrisiko: Risiko for at en modpart ikke overholder sine økonomiske forpligtelser over for Tryg Forsikring koncernen Strategisk risiko Risiko hørende til ændring i de forhold, Tryg Forsikring koncernen driver virksomhed under Operationel risiko Risiko hørende til fejl eller nedbrud i interne procedurer, systemer og processer samt risici som ikke kommer ind under finansielle og strategiske risici Som grundlag for risikostyringen anvender Tryg Forsikring koncernen følgende overordnede opdeling af risici i forskellige typer Tryg Forsikring koncernens risikostyring er baseret på en række politikker, som hvert år gennemgås og godkendes af bestyrelsen. En del af den finansielle risiko vedrører forholdet mellem Tryg Forsikring koncernens forpligtelser, primært forsikringsmæssige forpligtelser, og de aktiver, der er til stede til at dække disse forpligtelser. Styring af renterisiko og andre risici, der påvirker både aktiver og forpligtelser, betegnes med det engelske udtryk Asset Liability Management eller ALM. Tryg Forsikring koncernen har gennem en årrække arbejdet med at udvikle en finansiel ALM-model, der kan bruges til at beregne påvirkningen af udsving i specifikke faktorer og beskrive konsekvenserne heraf. ALM-modellen er et vigtigt instrument i Tryg Forsikring koncernens finansielle risikostyring og sikrer, at væsentlige beregninger foretages indenfor en konsistent beregningsramme. Arbejdet med ALM er desuden et led i Tryg Forsikring koncernens forberedelser på nye EU-solvensregler (Solvency II), der forventes at blive indført i løbet af de næste fem år. Forsikringsrisiko Forsikringsrisiko er risikoen forbundet med forsikringsdriften, og er det væsentligste risikoelement for Tryg Forsikring koncernen. Forsikringsrisikoen vurderes ved tegning typisk via tariffer baseret på statistiske analyser af risikotypen. Som led i den nordiske integration er ansvaret for at udarbejde tarifanalyser placeret i Tryg Forsikring koncernens tværnordiske analysefunktion. Gennem brug af ensartede metoder og værktøjer i såvel Danmark som Norge er analysearbejdet fokuseret på at sikre konsistens og transparens i koncernens risikovurderinger. Tryg Forsikring 17

20 Når dækningsperioden er udløbet, knytter forsikringsrisikoen sig til erstatningshensættelserne, der afsættes til at dække fremtidige betalinger på allerede indtrufne skader. Erstatningshensættelsernes størrelse bestemmes både ved individuel sagsvurdering og ved aktuarberegninger. De aktuarmæssige vurderinger foretages i Tryg Forsikring koncerns tværnordiske aktuariatsfunktion, der har til opgave at sikre, at alle vurderinger foretages i overensstemmelse med Tryg Forsikring koncerns hensættelsespolitik og på basis af ensartede principper. Endvidere implementeres, hvor det er muligt, samme modeller og metoder for reserveberegning i Danmark og Norge. Med henblik på koordinering mellem aktuarfunktionen og skadeafdelingerne har Tryg Forsikring koncern nedsat en Hensættelseskomite med repræsentanter fra såvel skadebehandling - som aktuarfunktionen, der skal sikre, at ændrede forhold hurtigt kan registreres. Genforsikring Tryg Forsikring koncernens genforsikringsprogram tilrettelægges i videst muligt omfang som fælleskontrakter, der omfatter alle Tryg Forsikring koncernens datterselskaber, og kontrakterne vurderes og analyseres på koncernniveau. Tryg Forsikring koncernens strukturerede tilgang til genforsikring understøttes af ALM-modellen, som anvendes til at vurdere påvirkningen af forskellige genforsikringsalternativer. Rammerne for Tryg Forsikring koncernens brug af genforsikring fastlægges i Tryg Forsikring koncernens genforsikrings- og kreditstyringspolitik, der gennemgås hvert år og godkendes af bestyrelsen. Kreditstyringspolitikken beskriver krav til kreditvurdering, der skal være opfyldt, før Tryg Forsikring koncernen indgår en genforsikringskontrakt med et genforsikringsselskab. Dækning ved katastrofebegivenheder og naturskader Tryg Forsikring koncernens risiko i forbindelse med katastrofer er primært forbundet med risikoen for naturskader samt i mindre grad risiko for store brande og terrorbegivenheder. Som beskyttelse mod naturskaderisici har Tryg Forsikring koncernen i 2006 dækning på op til 4,5 mia. DKK (3,5 mia. DKK i 2005) med en egenregning på 100 mio. DKK i Danmark og 100 mio. NOK (70 mio. NOK i 2005) i Norge. Dækningen er fastlagt på baggrund af den risiko, porteføljen eksponeres for, vurderet ved hjælp af simulationsmodeller. Ifølge disse modeller indtræffer en skade på mere end 4,5 mia. DKK sjældnere end en gang i løbet af 250 år. Forøgelsen af dækningen skyldes en beslutning om at øge sikkerhedsniveauet, idet den tidligere dækning ifølge simulationsmodellerne svarede til en skade, der indtræffer sjældnere end en gang pr. 100 år. Genforsikring mod katastrofer TrygVestas katastrofegenforsikring fungerer således, at TrygVesta ved en katastrofe, eksempelvis en storm, selv dækker de første 100 mio. DKK, hvorefter TrygVestas reassurandører i 2006 dækker resten op til et maksimalt skadebeløb på 4,5 mia. DKK. Det er et almindeligt vilkår i genforsikringskontrakter, at dækningen skal fornys efter en begivenhed, hvor dækningen er skaderamt en såkaldt genikraftsættelse eller reinstatement. Ved indgåelse af genforsikringsaftalen aftales det, om det direkte tegnende forsikringsselskab (cedenten) kan genikraftsætte dækningen, og i givet fald hvor mange gange og til hvilken præmie. Vælges genikraftsættelse af eksisterende dækning vil den samlede udgift i forbindelse med en storm være lig summen af egenregningen og genikraftsættelsespræmien. Den 8. januar 2005 blev Danmark og i mindre grad Norge ramt af stormen Erwin. Pr. 31. december 2005 forventede TrygVesta at modtage erstatningskrav på i alt 830 mio. DKK fra denne storm. Tryg Forsikring koncernens risiko i forbindelse med naturskader i Norge er desuden begrænset gennem deltagelsen i Norsk Naturskadepool. Tryg Forsikring 18

Årsrapport for 2012 Tryg Forsikring A/S

Årsrapport for 2012 Tryg Forsikring A/S Årsrapport for 2012 Tryg Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsens påtegning 48 Revisionspåtegning 49 Regnskab for Tryg Forsikring koncernen

Læs mere

Årsrapport for året 2004. Tryg Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666)

Årsrapport for året 2004. Tryg Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666) Årsrapport for året 2004 Tryg Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Årsberetning 2 Investeringsvirksomhed 5 Dattervirksomheder i Tryg Forsikring A/S 5 Kapital og ejerforhold

Læs mere

Halvårsrapport 2009 TrygVesta Forsikring A/S

Halvårsrapport 2009 TrygVesta Forsikring A/S Halvårsrapport 2009 TrygVesta Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Hoved- og nøgletal for TrygVesta Forsikring koncernen 2 Ledelsesberetning 3 Ledelsens regnskabspåtegning

Læs mere

Topdanmark Forsikring. Årsrapport 2007. CVR-nr. 78416114

Topdanmark Forsikring. Årsrapport 2007. CVR-nr. 78416114 Topdanmark Forsikring Årsrapport 2007 CVR-nr. 78416114 Indhold Ledelsesberetning 3 Femårsoversigt koncernen 4 Endnu et godt år for Topdanmark Forsikring 4 Skadeforsikring 8 Livsforsikring 10 Investeringsaktiviteter

Læs mere

Delårsrapport 1.-3. kvartal 2014

Delårsrapport 1.-3. kvartal 2014 Delårsrapport 1.-3. kvartal 2014 Indhold Delårsrapport 1.-3. kvartal 2014 Side Ledelsens beretning Højdepunkter 1 Resultatoversigt 2 Trygs resultat 3 Privat 6 Erhverv 8 Industri 10 Sverige 12 Investeringsvirksomhed

Læs mere

34 Koncernledelse 36 Samfundsansvar i Tryg REGNSKAB. 38 Regnskab. 107 Produkter

34 Koncernledelse 36 Samfundsansvar i Tryg REGNSKAB. 38 Regnskab. 107 Produkter Årsrapport 2014 Menu ledelsesberetning LEDELSESBERETNING 3 Resultatoversigt 16 Erhverv 18 Industri 34 Koncernledelse 36 Samfundsansvar i Tryg Få mere ud af rapporten 4 Forord: Forsikring i verdensklasse

Læs mere

Indhold. Vi tilbyder et bredt spektrum af forsikringsprodukter til både privatpersoner og virksomheder.

Indhold. Vi tilbyder et bredt spektrum af forsikringsprodukter til både privatpersoner og virksomheder. Årsrapport 2013 Indhold Download pdf af Årsrapport 2013 Ledelsesberetning 1 Resultatoversigt 2 Bestyrelsesformandens forord 3 Koncernchefens forord 4 Begivenheder i 2013 8 Mål og strategi 12 Strategiske

Læs mere

Topdanmark Forsikring A/S. Årsrapport 2013. CVR-nr. 78416114

Topdanmark Forsikring A/S. Årsrapport 2013. CVR-nr. 78416114 Topdanmark Forsikring A/S Årsrapport 2013 CVR-nr. 78416114 Indhold Ledelsesberetning 3 Femårsoversigt Koncernen 4 Resultat på 1.416 mio. kr. i 2013 4 Skadeforsikring 7 Livsforsikring 8 Investeringsaktiviteter

Læs mere

Årsrapport2014. CVR-nr. 17 11 81 88

Årsrapport2014. CVR-nr. 17 11 81 88 Årsrapport2014 CVR-nr. 17 11 81 88 PenSam Forsikring A/S Jørgen Knudsens Vej 2 3520 Farum Tlf. 44 39 39 99 Fax 44 39 39 40 forsikring@pensam.dk www.pensam.dk/forsikring CVR-nr. 17 11 81 88 Hjemsted Furesø,

Læs mere

CODAN FORSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2012

CODAN FORSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2012 CODAN FORSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2012 CVR-nr. 10 52 96 38 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Regnskabsberetning 4 Medarbejdere, ansvarlighed og kompetenceudvikling 11 Risikostyring

Læs mere

Foto 2015 Marie-Louise Baes. Legende børn. Det er altid en god ide med en børneulykkesforsikring.

Foto 2015 Marie-Louise Baes. Legende børn. Det er altid en god ide med en børneulykkesforsikring. 2014 RSRAPPORT 1 Foto 2015 Marie-Louise Baes Legende børn. Det er altid en god ide med en børneulykkesforsikring. 2 INDHOLD /01/ Ledelsesberetning...6 Om LB Forsikring A/S... 6 Resultater... 11 Årets forsikringsforløb...

Læs mere

Topdanmarks årsrapport 2012 5. marts 2013 Meddelelse nr. 03/2013

Topdanmarks årsrapport 2012 5. marts 2013 Meddelelse nr. 03/2013 Topdanmarks årsrapport 2012 5. marts 2013 Meddelelse nr. 03/2013 Hovedelementerne i årsrapporten 2012 Resultat efter skat på 1.823 mio. kr. mod 1.023 mio. kr. i 2011 en stigning på 78,2 % Resultatet er

Læs mere

Storstrøms Forsikring G/S

Storstrøms Forsikring G/S Storstrøms Forsikring G/S CVR-nr. 18773015 Årsrapport for 2009 1 Indholdsfortegnelse: Ledelsespåtegning 3 Selskabsoplysninger 4 Årsberetning 5-7 Den uafhængige revisors påtegning 8-9 5-års oversigt 10

Læs mere

Lokal forankring gør en forskel... Å r s r a p p o r t 2 010

Lokal forankring gør en forskel... Å r s r a p p o r t 2 010 Lokal forankring gør en forskel... Å r s r a p p o r t 2 010 Indholdsfortegnelse Bankens ledelse........................... 4 Ledelsespåtegning.......................... 6 Intern revisions påtegning......................

Læs mere

Årsrapport 2014 Årsregnskab for det 22. regnskabsår

Årsrapport 2014 Årsregnskab for det 22. regnskabsår Årsrapport 2014 Årsregnskab for det 22. regnskabsår Idégrundlag INdhold Idegrundlag... 2 Resumé... 3 Ledelsesberetning... 4 Femårsoversigt over hoved- og nøgletal... 20 Ledelsespåtegning... 21 Den uafhængige

Læs mere

Hovedpunkter i årsrapport for perioden 1. juli 2010 30. juni 2011

Hovedpunkter i årsrapport for perioden 1. juli 2010 30. juni 2011 Nasdaq OMX Copenhagen A/S Selskabsmeddelelse nr. 78 / 2011 Hellerup, 22. september 2011 CVR. nr. 29 24 64 91 www.berlin3.dk Hovedpunkter i årsrapport for perioden 1. juli 2010 30. juni 2011 Bestyrelsen

Læs mere

Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt selskab. CVR-nr. 55 12 46 12. Årsrapport 2014

Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt selskab. CVR-nr. 55 12 46 12. Årsrapport 2014 Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt selskab CVR-nr. 55 12 46 12 Årsrapport 2014 Bilag 2 Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt selskab CVR-nr. 55 12 46 12 Årsrapport 2014 Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt

Læs mere

Harboes Bryggeri A/S Årsr apport 2005/200

Harboes Bryggeri A/S Årsr apport 2005/200 Årsrapport 2005-2006 3 Koncernens økonomiske udvikling Bernd Griese, Adm. direktør År 2005/06 har været et intensivt og spændende år, som blev præget af nye udfordringer og forandringer. I forlængelse

Læs mere

Carnegie Bank A/S Overgaden neden Vandet 9B 1414 København K Telefon: 32 88 02 00 Telefax: 32 96 10 22 Hjemmeside: www.carnegie.dk

Carnegie Bank A/S Overgaden neden Vandet 9B 1414 København K Telefon: 32 88 02 00 Telefax: 32 96 10 22 Hjemmeside: www.carnegie.dk Carnegie Bank A/S Carnegie Bank A/S Overgaden neden Vandet 9B 1414 København K Telefon: 32 88 2 Telefax: 32 96 1 22 Hjemmeside: www.carnegie.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsens beretning 2 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

GRIFFIN III BERLIN A/S

GRIFFIN III BERLIN A/S GRIFFIN III BERLIN A/S ÅRSRAPPORT 2007/2008 Årsrapport 2007/2008 Griffin III Berlin A/S 1 GRIFFIN III BERLIN A/S Indholdsfortegnelse Årsrapport 2007/2008 RESUMÉ 4 Kort om 2007/2008 LEDELSESBERETNING 5

Læs mere

Årsrapport 2014. Lån & Spar Bank A/S CVR-nr. 13 53 85 30

Årsrapport 2014. Lån & Spar Bank A/S CVR-nr. 13 53 85 30 Årsrapport 2014 Lån & Spar Bank A/S CVR-nr. 13 53 85 30 Indhold Til vores aktionærer... 1 Hoved- og nøgletal 2010-2014... 2 Ledelsesberetning... 3-22 Strategi Plan 218, Vision og Mission... 9 Plan 218

Læs mere

Årsrapport 2014. Nykredit Realkredit-koncernen

Årsrapport 2014. Nykredit Realkredit-koncernen Årsrapport 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE LEDELSESBERETNING Forord 1 Selskabsoplysninger 2 Koncerndiagram 3 Hoved- og nøgletal 4 Nykredits strategi 6 2014 kort fortalt 8 Resultat i forhold til 2013 8 Resultat

Læs mere

Danske bank koncernen

Danske bank koncernen Årsrapport 2007 Danske bank koncernen Fokus Bank Sampo pankki Danske Bank Sweden ZAO danske bank Northern Bank Danske Bank Danica Pension Realkredit Danmark Nordania Leasing Danske Markets Danske capital

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 24 26 04 02

ÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 24 26 04 02 ÅRSRAPPORT 2014 CVR-nr. 24 26 04 02 FORORD... 4 LEDELSESBERETNING... 5 ÅRET I OVERBLIK... 5 Pensionskassen... 5 Banken... 7 STRATEGISK FUNDAMENT, MISSION OG VÆRDIER... 7 Strategi... 7 Mission... 8 Vision...

Læs mere

GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S

GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S ÅRSRAPPORT 2007/2008 Årsrapport 2007/2008 Griffin Berlin High End A/S 1 GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S Indholdsfortegnelse Årsrapport 2007/2008 RESUMÉ 4 Kort om 2007/2008 LEDELSESBERETNING

Læs mere

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56. Årsrapport 2011/12.

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56. Årsrapport 2011/12. Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Årsrapport 2011/12. Selskab Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C CVR-nr.:

Læs mere

FIH Koncernens regnskabsmeddelelse for første til tredje kvartal 2011 9. november 2011

FIH Koncernens regnskabsmeddelelse for første til tredje kvartal 2011 9. november 2011 FIH Koncernens regnskabsmeddelelse for første til tredje kvartal 9. november Resume FIH har de tre første kvartaler opnået et resultat før nedskrivninger og skat, eksklusive Axcel III-fonden, på 547,2

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Indledning... 2

Indholdsfortegnelse: Indledning... 2 ÅRSRAPPORT 2013 Indholdsfortegnelse: Indledning... 2 LEDELSESBERETNING: Begivenheder 2013... 3 Finanstilsynets inspektion... 3 Aalunds AMP barometer... 3 Pensionstjek... 3 Etiske hensyn... 3 Medlemmernes

Læs mere

Årsrapport. LEGO Koncernen. www.lego.com. Læs på bagsiden om Progress Report og magasinet The Brick

Årsrapport. LEGO Koncernen. www.lego.com. Læs på bagsiden om Progress Report og magasinet The Brick Årsrapport LEGO Koncernen Læs på bagsiden om Progress Report og magasinet The Brick 09 www.lego.com hoved- og nøgletal Hoved- og nøgletal 2009 2008 2007 2006 2005 Resultatopgørelse: Nettoomsætning 11.661

Læs mere

Årsrapport 2012 Højgaard Holding A/S

Årsrapport 2012 Højgaard Holding A/S 2012 Årsrapport 2012 Højgaard Holding A/S INDHOLD Ledelsens beretning 1 Hoved og nøgletal for koncernen 2 Resumé og koncernens udvikling 12 MT Højgaard koncernen og Højgaard Industri A/S 14 Aktionærforhold

Læs mere