Årsrapport for året Tryg Forsikring A/S (CVR-nr )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport for året 2005. Tryg Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666)"

Transkript

1 Årsrapport for året 2005 Tryg Forsikring A/S (CVR-nr )

2 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Ledelsesberetning 2 Hoved- og nøgletal for Tryg Forsikring A/S (moderselskab) 24 Ledelsespåtegning 25 Revisionspåtegninger 26 Anvendt regnskabspraksis 29 Resultatopgørelse 46 Balance 47 Egenkapital 49 Pengestrømsopgørelse 51 Noter 52 Ordliste 90

3 Selskabsoplysninger Bestyrelse Adm. direktør Mikael Olufsen, formand Gårdejer Mogens Jacobsen, næstformand Adm. direktør Per Skov, næstformand Koncerndirektør Jørn Wendel Andersen Adm. direktør John Frederiksen Proprietær, cand.agro. N.E. Schultz-Petersen Bedriftskonsulent Håkon J. Huseklepp Adm. direktør, cand.polyt. Jens Lyngbo, HD Direktør Jørn Hesselholt Erhvervsassurandør Peter Wagner Mollerup Fuldmægtig Birthe Petersen Direktion Christine Bosse Erik Gjellestad Stig Ellkier-Pedersen Morten Hübbe Peter Falkenham Intern revision Jens Galsgaard Revision Deloitte, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Grant Thornton, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Ejerforhold Tryg Forsikring A/S indgår i TrygVesta koncernen, og aktiekapitalen på mio. DKK ejes 100 procent af TrygVesta A/S, Ballerup. Årsrapporten indgår i koncernregnskaberne for Tryg i Danmark smba og TrygVesta A/S, Ballerup (www.trygidanmark.dk og Adresse Tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej Ballerup Telefon Telefax Tryg Forsikring 1

4 Ledelsesberetning Hoved- og nøgletal for Tryg Forsikring koncernen IFRS Dansk GAAP Mio. DKK Bruttopræmieindtægter Bruttoerstatningsudgifter Bruttoomkostninger Resultat af bruttoforretning Resultat af afgiven forretning Forsikringsteknisk rente f.e.r Ændring i udjævningshensættelser Forsikringsteknisk resultat Resultat af investeringsvirksomhed efter overførsel til forsikringsteknisk virksomhed Andre indtægter Andre omkostninger Periodens resultat før skat Ekstraordinære poster og minoritetsinteresser Skat Periodens resultat fortsættende aktiviteter Resultat af ophørte og frasolgte aktiviteter efter skat Periodens resultat Afløbsresultat f.e.r Balance Hensættelser til forsikringskontrakter, i alt Genforsikringsandele af hensættelser til forsikringskontrakter, i alt Egenkapital, i alt Aktiver, i alt Nøgletal Erstatningsprocent 72,0 69,3 67,6 71,5 78,1 77,5 Nettogenforsikringsprocent 0,1 4,7 5,0 6,8 5,5 2,6 Skadeforløb 72,1 74,0 72,6 78,3 83,6 80,1 Omkostningsprocent 16,9 17,1 21,2 22,4 23,6 24,3 Combined ratio 89,0 91,1 93,8 100,7 107,2 104,4 Operating ratio 87,2 89,1 90,8 97,2 101,9 98,8 Relativt afløbsresultat 0,9-1, Øvrige oplysninger Egenkapitalforrentning før skat og ophørte og frasolgte aktiviteter Egenkapitalforrentning efter skat og ophørte og frasolgte aktiviteter Antal fuldtidsmedarbejdere ultimo perioden: Fortsættende aktiviteter Ophørte og frasolgte aktiviteter Anvendt regnskabspraksis Anvendt regnskabspraksis i Tryg Forsikring koncernen følger fra 1. januar 2005 IFRS-standarderne. Sammenligningstal for 2004 er omarbejdet til IFRS, men udover IFRS reguleringer er 2004 også renset for frasolgte aktiviteter, som herefter indgår under "Resultat af ophørte og frasolgte aktiviteter". Tallene for 2001 og 2002 er proforma, som om at Nordea AB's aktiviteter har været ejet i hele perioden. Tallene for er opgjort efter Finanstilsynets daværende regnskabsregler, og tal for er opgjort efter IFRS. Tryg Forsikring koncernen fik i 2005 en markant resultatmæssig fremgang med et ordinært resultat før skat på mio. DKK og en forrentning af egenkapitalen på 26 % efter skat. Resultatet før skat er en forbedring i forhold til 2004 på 867 mio. DKK, som primært sammensætter sig af en forbedring af det forsikringstekniske resultat på 353 mio. DKK og en betydelig forbedring af resultatet af investeringsvirksomhed på 511 mio. DKK. Igen i 2005 er der fin balance mellem indtjeningen i norsk og dansk skadeforsikring, og de tre store forretningsområder bidrager alle positivt til det økonomiske resultat. Tryg Forsikring 2

5 Det positive resultat kan især tilskrives en mere positiv udvikling på aktiemarkederne end forventet. Det forsikringstekniske resultat er bedre end forventet, hvilket knytter sig til lavere skadefrekvenser og hurtigere effekt på tiltag omkring skadeindkøb end oprindelig forventet. Afløbsgevinster påvirker også resultatet positivt i forhold til forventet. Tryg Forsikring koncernens hensættelsepolitik tager højde for, at det med rimelighed må forudses, at der fra tid til anden forekommer social inflation, ændringer i retspraksis og lignende. Dette betyder, at der i normale år vil være en større sandsynlighed for afløbsgevinster- end tab. Positiv udvikling i præmieindtægterne Stigningen i bruttopræmieindtægterne med 2,9 % i forhold til 2004, er sammensat af en tilfredsstillende vækst i Privat & Erhverv Danmark på 5,6 % og som ventet en lavere præmievækst i Privat & Næringsliv Norge på 4,5 %, idet Tryg Forsikring koncernen har ændret prisstrukturen på privatmarkedet i Norge. På Industri er der et fald på 2,8 %, og i Finland fortsætter salget gennem Nordeas filialer med at stige - bruttopræmierne er således steget med 44 % i forhold til Fortsat meget tilfredsstillende erstatningsniveau Bruttoerstatningsprocenten steg til 72,0 i 2005 fra 69,3 i Stigningen skyldes primært erstatninger som følge af januarstormen i Danmark, der påvirkede bruttoerstatningerne med 830 mio. DKK i Heraf var Tryg Forsikring koncernens egen andel 100 mio. DKK, mens resten blev betalt af genforsikring. Stormen kostede desuden koncernen 64 mio. DKK til fornyet genforsikring. Stormen påvirker Tryg Forsikring koncernens combined ratio med 5,7 procentpoint brutto. Som følge af den effektive genforsikringsdækning for denne store begivenhed, svarer de samlede nettoudgifter ved storm- og vejrligsskader til det, som forventes i et normalår og effekten er 1 procentpoint netto. IFRS IFRS Mio. DKK Normalår Storm og vejrlig, brutto Storm og vejrlig, netto Storskade, brutto Afløbsresultat, brutto Storskadeniveauet svarer til et normalår og er på et lidt lavere niveau end i 2004, mens udgiften for egen regning er på et lidt højere niveau, da hovedparten af storskaderne er under 50 mio. DKK og dermed ikke dækkes af reassurandørerne. Afløbsresultatet udgør 263 mio. DKK. i 2005 mod -17 mio. DKK i 2004 og påvirker resultatet positivt i forhold til et normalår. Afløbsresultatet i 2005 indeholder en forøgelse af hensættelser vedrørende skadebehandlingsomkostninger. Skadefrekvenserne særligt på villaforsikringer i Danmark og Norge og bilforsikringer i Norge er lavere end i et normalår. Udviklingen i gennemsnitsskader har været positivt påvirket af Tryg Forsikring koncernens initiativer i forhold til reparatører og håndværkere. Der er i året ikke afsagt domme eller ændret praksis på personskadeområdet, som kunne betyde ekstraordinære hensættelser. Tryg Forsikring 3

6 Omkostningsprocent bedre via effektivisering og synergier Bruttoomkostningsprocenten er 16,9 i 2005, hvilket er 0,3 procentpoint lavere end i Tryg Forsikring koncernen fortsatte i 2005 arbejdet med målrettet at reducere omkostningerne såvel på kort sigt som på længere sigt gennem at realisere synergier ved det nordiske samarbejde og fortsatte initiativer for at gøre forretningsprocesserne mere effektive. Opgjort i fast valuta er bruttoomkostningerne uændret i forhold til 2004 på trods af lønindekseringer på 2,5 %, strategiske it-investeringer, vækst på nye markeder og en stigning i de kunderettede aktiviteter. I omkostningsprocenten for 2005 er indeholdt 0,3 procentpoint hensat til medarbejderbonus og udstedelse af medarbejderaktier. Investeringsvirksomhed Resultatet af investeringsvirksomhed før andre finansielle indtægter og udgifter og overførsel til forsikringsteknisk resultat udgør i alt mio. DKK, hvilket sammenholdt med 2004 er en stigning på 480 mio. DKK. Fremgangen er påvirket af en væsentlig stigning i aktieafkastet, mens rentestigningen i årets løb gennem kurstab har reduceret obligationsafkastet i begrænset omfang. Det opnåede resultat svarer til et afkast af investeringsaktiverne på 5,5 %, hvilket er tilfredsstillende i forhold til koncernens investeringspolitik. Der er nydt godt af både den korte obligationsbeholdning og af aktiebeholdningen, som især er vægtet tungt i Danmark, Norge og øvrige Europa, hvor afkastene har været gode. Skat Skat af årets resultat udgør 806 mio. DKK mod 553 mio. DKK i Den effektive skatteprocent er på 27 mod 26 i Af den udgiftsførte skat vedrører 649 mio. DKK aktuel skat, mens 157 mio. DKK er en forøgelse af Tryg Forsikring koncernens udskudte skat. Ophørte og frasolgte aktiviteter Resultat af ophørte og frasolgte aktiviteter er opgjort til -28 mio. DKK, hvilket er en forbedring i forhold til 2004 på 47 mio. DKK og især vedrører Chevanstell Ltd. Der har i 2005 været et stabilt skadeforløb og mindre kommuteringsgevinster. Det negative resultat skyldes primært en styrkelse af hensættelsen til administrationsomkostninger i forbindelse med afvikling af porteføljen, eftersom afløbsprocessen er forsinket i forhold til tidligere antaget. Den samlede hensættelse til administration af afløbsporteføljen udgør 96 mio. DKK ultimo Balance og cash flow Tryg Forsikring koncernens balance er øget fra mio. DKK i 2004 til mio. DKK i På passivsiden sammensættes balancen primært af en egenkapital på mio. DKK og hensættelser til forsikringskontrakter på mio. DKK. Hensættelser til forsikringskontrakter er øget med i alt mio. DKK sammenholdt med 2004, og Tryg Forsikring koncernens erstatningshensættelsesmargin udgør 126 i 2005 mod 122 i Grundet de seneste års omlægning af reassuranceprogrammet er genforsikringsandele hensættelser til forsikringskontrakter faldet fra 3,3 mia. DKK i 2004 til 2,6 mia. DKK i Tryg Forsikring 4

7 Tilgodehavender falder i 2005 med 505 mio. DKK, hvilket primært skyldes, at tilgodehavender fra reassurandører er nedbragt. Pensionsforpligtigelsen overfor Tryg Forsikring koncernens norske medarbejdere udgør efter modregning af ordningens aktiver 635 mio. DKK, som er fuldt afsat i balancen. I 2005 udgjorde pengestrømmene fra driften et positivt cash flow på mia. DKK sammenholdt med mia. DKK i samme periode i Investeringerne i 2005 steg med mio. DKK, og likviditeten fra finansiering udgjorde -206 mio. DKK. Egenkapital Pr. 31. december 2005 udgør egenkapitalen mio. DKK og er således forøget med mio. DKK svarende til årets resultat, fratrukket udbetalt udbytte og korrigeret for reguleringer vedrørende aktuarmæssige gevinster og tab på pensionshensættelsen i henhold til IAS 19 samt øvrige mindre reguleringer. De angivne tal er før udbetaling af udbytte for 2005 på mio. DKK. Ansvarlig lånekapital Tryg Forsikring A/S udstedte i december 2005 et obligationslån, optaget til notering på London Stock Exchange, på nominelt 150 mio. EUR som ansvarlig lånekapital. Dette lån tæller også med i koncernens kapitalgrundlag. Lånet har en løbetid på 20 år med option på førtidsindfrielse efter ti år, og det blev tegnet til 1,10 % over swaprenten, som var 3,53 % på tidspunktet for prisfastsættelsen. Kuponrenten er 4,50 % p.a. i de første 10 år og derefter variabel. Obligationerne, der på forhånd med betydelig overtegning var afsat til en kreds af danske og internationale professionelle investorer, er tildelt rating BBB af Standard & Poor s og BAA 2 af Moody s. I forbindelse med lånoptagelsen blev det hidtidige ansvarlige lån ydet af TrygVesta A/S indfriet. Samtidig blev det koncerninterne ansvarlige lån til Vesta Forsikring AS indfriet. Tryg Forsikring 5

8 Privat & Erhverv Danmark IFRS Dansk GAAP Mio. DKK Bruttopræmieindtægter Bruttoerstatningsudgifter Bruttoomkostninger Resultat af bruttoforretning Resultat af afgiven forretning Forsikringsteknisk rente f.e.r Ændring i udjævningshensættelser Forsikringsteknisk resultat Nøgletal Erstatningsprocent 79,5 73,7 71,2 74,1 78,4 82,4 Nettogenforsikringsprocent -7,4 1,7 1,7 3,0 3,5 0,2 Skadeforløb 72,1 75,4 72,9 77,1 81,9 82,6 Omkostningsprocent 17,7 17,8 20,7 22,7 23,0 25,4 Combined ratio 89,8 93,2 93,6 99,8 104,9 108,0 Operating ratio 88,2 91,4 91,0 97,3 100,6 102,8 Det meget tilfredsstillende niveau i det forsikringstekniske resultat skyldes et godt skadeforløb til trods for januarstormen samt en god præmieudvikling. Fastholdelse af eksisterende kunder Bruttopræmieindtægterne for Privat & Erhverv Danmark steg med 5,6 % i forhold til Heraf udgør indeksreguleringer cirka 2,4 %, øvrige prisstigninger 1,2 %, og dermed bliver realvæksten 2,0 %. Det betyder, at Tryg Forsikring koncernen vinder markedsandele. Fremgangen kan primært henføres til øget kundeloyalitet og dermed øget fornyelsesprocent inden for de fleste segmenter samt effekten af en øget fokusering i salgsorganisationen, med et større antal kundekontakter for alle medarbejdere. Fornyelsesprocenten er forbedret fra 84,4 i 2004 til 85,0 i Forbedringen i fornyelsesprocenten ligger specielt på erhvervssegmentet, mens privatsegmentet fortsat ligger på et højt tilfredsstillende niveau. I slutningen af 2005 blev den norske call center-teknologi taget i anvendelse i Danmark, hvilket understøtter en mere systematisk arbejdsdeling mellem kundebetjenere og assurandører med hurtig kundebetjening samt øget kvalitet og produktivitet til følge. Combined ratio forbedret 3,4 procentpoint Den markante forbedring i det forsikringstekniske resultat kommer til udtryk i en forbedring i combined ratio i forhold til 2004 på 3,4 procentpoint. Stormen i januar måned påvirker combined ratio med 12,2 procentpoint brutto og 2,2 procentpoint netto. Tryg Forsikring 6

9 Erstatningsprocent påvirket af stormen Bruttoerstatningsprocenten er steget 5,8 i forhold til Ses der bort fra januarstormen, er bruttoerstatningsprocenten 68,2, hvilket er et fald på 5,5 procentpoint i forhold til sidste år. Der er en generel god udvikling for alle primære produkter undtagen ulykkesforsikring, der fortsat viser et utilfredsstillende skadeforløb. IFRS IFRS Mio. DKK Storm og vejrlig, brutto Storm og vejrlig, netto Storskade, brutto Afløbsresultat, brutto Nettoeffekten af januarstormen er som følge af reassuranceaftaler begrænset, og samlet er storm- og vejrligskader kun på et lidt højere niveau end i et normalår. Storskadeniveauet og afløbsresultatet svarer i store træk til det, som forventes i et normalår. Tryg Reparation for biler, som blev introduceret i 2003, og Tryg Bygning fra 2004 har en positiv indflydelse på erstatningsudgifterne. De nye metoder til skadebehandling har resulteret i et fald i størrelsen af de gennemsnitlige skader. Den faldende trend vedrørende frekvensudviklingen på villaforsikring fortsatte gennem 2005, mens frekvensen på autoforsikringsområdet steg marginalt fra , primært som følge af snevejret mellem jul og nytår Frekvensen på autoforsikringsområdet er dog fortsat på et tilfredsstillende niveau. På skadesiden blev hovedparten af autoskadebehandlingen yderligere automatiseret primo 2005 med væsentlige besparelser på administrationssiden til følge. Samtidig er processen forberedt for yderligere automatisering. Disse besparelser på skadeadministrationen viser sig nu og i fremtiden på skadeprocenten. Omkostningsprocent Bruttoomkostningsprocenten for Privat & Erhverv Danmark er i 2005 lidt under niveauet for Dette afspejler investering i mere salgskraft, samtidig med at den fortsatte samling af salgskontorer i større slagkraftige enheder har haft en positiv effekt. Tryg Forsikring 7

10 Privat & Næringsliv Norge IFRS Dansk GAAP Mio. DKK Kurs DKK/NOK, kvartalets / årets gennemsnit 92,85 88,79 88,79 93,68 98,46 92,16 Bruttopræmieindtægter Bruttoerstatningsudgifter Bruttoomkostninger Resultat af bruttoforretning Resultat af afgiven forretning Forsikringsteknisk rente f.e.r Ændring i udjævningshensættelser Forsikringsteknisk resultat Nøgletal Erstatningsprocent 61,4 60,8 59,1 71,9 72,0 79,4 Nettogenforsikringsprocent 1,3 1,6 1,9 2,0 5,4-7,7 Skadeforløb 62,7 62,4 61,0 73,9 77,4 71,7 Omkostningsprocent 20,4 20,8 25,0 24,7 27,0 26,1 Combined ratio 83,1 83,2 86,0 98,6 104,4 97,8 Operating ratio 81,5 81,6 83,5 94,4 98,3 92,0 Det gode resultat i 2005 kan tilskrives forbedret risikoselektion, en særdeles lav skadefrekvens på villaog autoforsikring i Norge og forbedret skadeindkøb. Stabil præmieudvikling Bruttopræmieindtægterne for Privat & Næringsliv Norge steg med 4,5 % fra 2004 til Opgjort i lokal valuta er bruttopræmierne steget med 1 % i forhold til Heraf udgør årets indeksreguleringer cirka 1,1 %, øvrige prisstigninger 0,6 %, og dermed bliver realvæksten -0,7 %. Fornyelsesprocenten er forbedret fra 83,0 til 83,7 en forbedring, som er sket hen over året, og som skal ses i sammenhæng med introduktionen af kundekonceptet Vesta Trygghetsavtale. Ligeledes kan det konstateres, at salget gennem Nordea udviklede sig fra et lavt opstartsniveau og var 60 % højere end i Udviklingen i præmieindtægterne skyldes fortsat fokus på lønsomheden i forretningen. Tryg Forsikring koncernens ændringer i prisstrukturen og introduktionen af det nye kundekoncept forventes fortsat at styrke privatkundeområdet i Norge. Udviklingen afspejler et år, hvor forholdet mellem nytegning og afgang var utilfredsstillende i første halvår og forbedret i andet halvår efter igangsætning af initiativerne omkring det nye kundekoncept samt styrkelse af salgsorganisationen. Et stærkt fokus på mersalg til eksisterende kunder har været med til at styrke udviklingen i anden halvdel af Combined ratio på et lavt niveau Det positive forsikringstekniske resultat kommer til udtryk ved en combined ratio på 83,1 og er 0,1 procentpoint lavere end 2004, hvilket er lavere end et normalår. Tryg Forsikring 8

11 Erstatningsprocent på tilfredsstillende niveau Bruttoerstatningsprocenten er steget 0,6 procentpoint i 2005 i forhold til 2004, men er fortsat på et meget lavt niveau. Baggrunden for erstatningsniveauet tilskrives effekten af tidligere års tiltag og forbedret risikoselektion gennem ændret prisstruktur, som understøtter, at eksisterende lønsomme kunder fastholdes. Herudover har Privat & Næringsliv oplevet en lavere skadefrekvens hjulpet af fordelagtige vejrforhold, hvilket har betydet et ekstraordinært godt erstatningsforløb for især villa- og autoforsikring. IFRS IFRS Mio. DKK Storm og vejrlig, brutto Storm og vejrlig, netto Storskade, brutto Afløbsresultat, brutto Omfanget af storskader, som vedrører tre Property skader, har været på et lidt højere niveau end for et normalår, hvilket imidlertid mere end modsvares af afløbsgevinster på 164 mio. DKK. Skadefrekvensen på villaforsikring har været ekstraordinært positivt påvirket i 2004 og 2005 af de meget milde vintre. På autoforsikringsområdet ses også en lavere frekvens, som ventes at have en mere blivende karakter. En betydelig bedre risikoselektion har betydet en markant lavere skadefrekvens hos nye kunder og har været med til at styrke det gode erstatningsforløb. Erstatningsniveauet på især arbejdsskade er forbedret væsentligt i 2005 i forhold til 2004, hvilket skal ses i sammenhæng med gennemførte præmieforhøjelser inden for personskadebrancher. Omkostninger til styrkelse af salgsindsats Bruttoomkostningsprocenten for Privat & Næringsliv faldt i 2005 til 20,4. Vi har igennem året investeret i mere salgskraft, men har samtidig gennemført planlagte lukninger af salgskontorer samt effektivisering i arbejdsgange og processer med deraf følgende reduktion i omkostninger. Dette er et led i strategien om at samle salget i større salgskontorer med et mere slagkraftigt salgsmiljø. Tryg Forsikring 9

12 Industri IFRS Dansk GAAP Mio. DKK Kurs DKK/NOK, kvartalets / årets gennemsnit 92,85 88,79 88,79 93,68 98,46 92,16 Bruttopræmieindtægter Bruttoerstatningsudgifter Bruttoomkostninger Resultat af bruttoforretning Resultat af afgiven forretning Forsikringsteknisk rente f.e.r Ændring i udjævningshensættelser Forsikringsteknisk resultat Nøgletal Erstatningsprocent 72,0 71,5 71,4 68,5 85,3 73,3 Nettogenforsikringsprocent 9,0 11,4 11,9 15,4 7,1 12,9 Skadeforløb 81,0 82,9 83,3 83,9 92,4 86,2 Omkostningsprocent 11,4 11,7 14,4 16,8 16,5 17,8 Combined ratio 92,4 94,6 97,7 100,7 108,9 104,0 Operating ratio 90,3 92,1 94,0 96,9 102,6 97,6 Det nordiske forretningsområde Industri har i 2005 fortsat den positive udvikling fra Det er i 2005 lykkedes at forbedre lønsomheden på personskadebrancherne særligt i Norge. Præmieindtægter Bruttopræmieindtægterne for Industri faldt 2,8 % fra 2004 til Bruttopræmierne i Danmark er reduceret med 3,8 %, hvoraf overdragelse af flyporteføljen til et selvstændigt selskab samt fuld effekt af nettopriser på mæglermarkedet svarer til knap 2 %. I Norge er reduktionen 6,2 % i lokal valuta. Præmieudviklingen skyldes Tryg Forsikring koncernens fortsatte fokus på lønsomheden i forretningen hvor kundegrupper gennem de senere år er fravalgt eller stillet over for krav om øget sikring og selvrisiko. Ultimo året sås en betydelig fremgang i salget og en tilfredsstillende god fornyelse. Combined ratio forbedret med 2,2 procentpoint Den positive udvikling i det forsikringsmæssige resultat kommer til udtryk ved en combined ratio på 92,4 og er en forbedring på 2,2 procentpoint i forhold til Erstatningsprocent påvirket af stormen i januar Bruttoerstatningsprocenten er steget med 0,5 procentpoint i 2005 i forhold til Udviklingen er påvirket af januarstormen i Danmark, som påvirker erstatningerne brutto med 120 mio. DKK og med en egenandel på 15 mio. DKK og 9 mio. DKK til fornyet genforsikring. Ses der bort fra januarstormen, er bruttoerstatningsprocenten 69,5. Særligt den norske del af porteføljen har haft en positiv udvikling, der især skyldes tiltag inden for personskadeområdet. Tryg Forsikring 10

13 Det systematiske arbejde med risikoselektion og god underwriting er til stadighed i fokus. Ved at måle på kvaliteten i porteføljen i forhold til kunder, der vælger andre leverandører, sikrer Tryg Forsikring koncernen sig, at risikoen selekteres, og prisen sættes korrekt. IFRS IFRS Mio. DKK Storm og vejrlig, brutto Storm og vejrlig, netto Storskade, brutto Afløbsresultat, brutto Nettoudgifterne til storskader er på et lidt højere niveau end i et normalår på grund af antallet af storskader under reassurancegrænsen på 50 mio. DKK. Erstatningsforløbet for traditionel industriforsikring property-, ansvars-, bil- og transportforsikring er tilfredsstillende og ligger bedre end et normalår. Derimod er erstatningsniveauet for marineområdet fortsat ikke tilfredsstillende. Fortsat lavt omkostningsniveau Bruttoomkostningsprocenten for Industri faldt med 0,3 procentpoint i 2005 i forhold til 2004 på trods af reduktionen i bruttopræmieindtægten. Den positive udvikling i omkostningsprocenten skyldes primært lavere absolutte omkostninger i 2005 sammenlignet med 2004 som følge af blandt andet de ændrede afregningsprincipper til mæglere og det fortsatte arbejde gennem 2005 med effektivisering af salget samt generel tilbageholdenhed i omkostningsforbruget. Tryg Forsikring 11

14 Finsk skadeforsikring IFRS Dansk GAAP Mio. DKK Kurs DKK/EUR, kvartalets / årets gennemsnit 745,07 743,99 743,99 742,92 743,08 745,74 Bruttopræmieindtægter Bruttoerstatningsudgifter Bruttoomkostninger Resultat af bruttoforretning Resultat af afgiven forretning Forsikringsteknisk rente f.e.r Ændring i udjævningshensættelser Forsikringsteknisk resultat Resultat af investeringsvirksomhed Resultat før skat Nøgletal Erstatningsprocent 80,9 75,3 68,5 77,5 84,8 91,1 Nettogenforsikringsprocent 0,2 0,2 0,2 1,0 18,7 0,0 Skadeforløb 81,1 75,5 68,7 78,5 103,5 91,1 Omkostningsprocent 50,2 73,0 79,8 102,8 316, ,1 Combined ratio 131,3 148,5 148,5 181,3 419, ,2 Operating ratio 128,0 145,3 145,5 177,4 400, ,0 Fortsat kraftig vækst og forbedret resultat Tryg Forsikring koncernens finske forretning, Nordea Vahinkovakuutus, opnåede i 2005 en vækst i bruttopræmieindtægter på 44 %. Væksten skyldes både et styrket samarbejde med Nordea, som varetager salget af forsikringerne gennem sine filialer og introduktion af nye egne kanaler. I 2005 blev samarbejdet i øvrigt udvidet til også at omfatte Nordea Finans i forbindelse med salg af autoforsikringer. Salget af nye forsikringer har udviklet sig tilfredsstillende i Der er solgt knap forsikringer i 2005, hvilket er 15 % flere end i Væksten i forretningsomfanget i løbet af den korte årrække, filialen har eksisteret, er i overensstemmelse med de ambitiøse planer. Nordea har cirka 3 millioner privatkunder i Finland. Der er således fortsat et væsentligt potentiale for yderligere salg. Erstatningsprocent på tilfredsstillende niveau Bruttoerstatningsprocenten er steget med 5,6 procentpoint i 2005 i forhold til Stigningen skyldes primært indbetaling til den finske autoansvarsforsikringspulje, der dækker død og invaliditet. Omkostningsprocent markant forbedret Bruttoomkostningsprocenten for Finland faldt med 22,8 procentpoint i 2005 i forhold til Den meget positive udvikling skyldes primært, at de absolutte omkostninger er tæt på uændret i forhold til 2004, mens præmieindtægterne er kraftigt stigende. De stigende omkostninger til lønninger, kontordrift og provisioner i takt med øget salg modsvares af fald i afskrivninger til it. Tryg Forsikring 12

15 Investeringsvirksomhed Tryg Forsikring koncernens afkast af investeringer i 2005 før overførsel til forsikringsteknisk rente og før andre finansielle indtægter og udgifter udgjorde mio. DKK svarende til 5,5 %, hvilket var bedre end afkastet på mio. DKK eller 4,1 % i Fremgangen skyldes både et større investeret beløb og især et højere aktieafkast, mens årets rentestigning har trukket obligationsafkastet ned. Resultat Aktiver ultimo Mio. DKK Tryg Vesta I alt Andre finansielle indtægter og udgifter *) Investeringsvirksomhed, i alt Overført til forsikringsteknisk rente Resultat af investeringsvirksomhed Ophørende aktiviteter *) Posten omfatter gevinster og tab som følge af ændret diskonteringsrentesats, rente af driftslikvider, bankgæld og genforsikringsdepoter, valutakursregulering af forsikringsmæssige poster samt omkostninger ved investeringsvirksomhed. Andre finansielle indtægter og udgifter er forbedret fra -154 mio. DKK til -54 mio. DKK blandt andet som følge af, at renteeffekten fra diskonteringen er forbedret fra -109 mio. DKK til 43 mio. DKK i medfør af rentestigningen. Overførsel til forsikringsteknisk rente er steget med 69 mio. DKK, således at det samlede resultat af investeringsvirksomhed er forøget med 511 mio. DKK. Aktivallokering Tryg Forsikring koncernen har gennem hele året fastholdt en høj andel af værdipapirerne i obligationer med høj likviditet og lav rente- og kreditrisiko af hensyn til sikkerheden og ratingen. Gennem 2005 voksede aktiebeholdningen med mio. DKK som følge af nettoinvesteringer og stigende aktiekurser, således at aktieandelen er steget fra knap 11 % til knap 14 %. Værdien af beholdningen af ejendomme er kun forøget med 55 mio. DKK i årets løb, og er derfor reduceret som andel af den samlede beholdning. Aktivfordeling Nettoinvesteringerne udgjorde cirka 4,4 mia. DKK i 2005, hvor 3,7 mia. DKK blev investeret i obligationer og den resterende del i aktier og ejendomme. Afkast Afkast Netto- Mio. DKK Aktier Obligationer mv. Ejendomme Total i mio. DKK i % investeringer Tryg , Vesta , Total , Andre finansielle indtægter og udgifter -54 Total Aktiviteter under afvikling ,6-85 Aktivfordeling i pct. 13,9 80,1 6,0 100,0 Afkast i mio. DKK Afkast i pct. 22,4 2,7 9,4 5,5 Tryg Forsikring 13

16 Afkastet af den samlede obligationsportefølje i Tryg Forsikring koncernen inklusiv likvider var på 685 mio. DKK svarende til 2,7 % for hele Afkastet er påvirket af, at de korte obligationsrenter er steget 0,3-0,8 procentpoint i årets løb, hvilket har påvirket kursreguleringerne negativt. 94 % af Tryg Forsikring koncernens obligationsinvesteringer - eller 26,0 mia. DKK - er placeret i danske realkreditobligationer, det norske pengemarked og vesteuropæiske og amerikanske statsobligationer. Den optionsjusterede varighed inklusiv likvider for hele koncernens obligationsbeholdning var 1,6 år pr. 31. december 2005 mod 1,3 år pr. 31. december Den korte, men svagt højere varighed skyldes primært, at varigheden på den danske beholdning er forøget, samt at beholdningen af udenlandske obligationer i Vesta er forøget. Rentefølsomheden på obligationsbeholdningen er lavere end på hensættelserne. Aktier Regnskabsårets samlede investeringsresultat på aktier udgjorde 819 mio. DKK, hvilket svarer til et afkast på 22,4 %. Det gode afkast var båret af fornuftige afkast på de store internationale aktiemarkeder og ekstraordinært store afkast på det danske og norske aktiemarked samt en reduktion i amerikanske aktiers andel af beholdningen fra starten af Danske aktier gav et afkast på 50,0 %, mens norske aktier gav et afkast på 45,1 %. Til sammenligning gav det danske OMXCB-indeks 46,5 % og det norske OSEBXindeks 40,5 %. Udenlandske aktier i øvrigt gav 17,4 % i afkast. MSCI Europa henholdsvis USA gav til sammenligning et afkast på 24,9 % henholdsvis 5,1 %. De udenlandske aktier har været valutaafdækket i årets løb. Unoterede aktier udgør ved udgangen af 2005 i alt 211 mio. DKK. Tryg Forsikring koncernens børsnoterede aktieportefølje er i høj grad diversificeret. Den største aktieinvestering udgør således kun 2,8 % af de noterede aktier i alt og 0,4 % af de samlede investeringsaktiver. Dels er andelen af indenlandske børsnoterede aktier (Danmark og Norge) meget lav december 2005 cirka 17 % af den børsnoterede aktiebeholdning - og de udenlandske aktiemandater er placeret i porteføljer med betydelig geografisk og sektormæssig diversifikation og lav tracking error det vil sige, at porteføljeafkastet forventes meget tæt på benchmarkafkastet. I både Danmark og Norge fylder de 5 største virksomheder over 55 % af indekset, mens de 5 største poster i Tryg Forsikring koncernens samlede aktiebeholdning udgør 9,6 %. Tryg Forsikring koncernen vil fortsat have en diversificeret international aktieportefølje for at reducere risikoen på enkeltmarkeder og enkeltvirksomheder. Ejendomme Investeringsresultatet af ejendomme udgjorde 175 mio. DKK, hvilket svarer til et samlet afkast på 9,4 %. Koncernen har i 2005 solgt for 19 mio. DKK ejendomme. Ultimo 2005 var udlejningsprocenten på 94,4 mod 95,6 ultimo Porteføljen er veldiversificeret og består af bygninger af høj kvalitet, typisk ejendomme centralt beliggende i større byer i Danmark og Norge. Porteføljen indeholder primært kontorerhverv, men også en mindre andel andet erhverv og boligejendomme. Tryg Forsikring 14

17 Medarbejdere og værdier Det er medarbejderne, der i det daglige arbejde står for Tryg Forsikring koncernens tryghedsleverance. Derfor er det af afgørende betydning, at koncernen til stadighed kan tiltrække og fastholde de bedste medarbejdere ved at være en attraktiv arbejdsplads, hvor medarbejderne har råderum og kan trives og udvikles. Tryg Forsikring koncernen lægger vægt på, at alle medarbejdere kan se egen indsats i forhold til overordnede mål, hvorfor det er helt naturligt at arbejde med et medarbejderbonusprogram. Arbejdet i Tryg Forsikring koncernen skal dagligt præges af de værdier, der er blevet arbejdet igennem i de seneste to år i Tryg Forsikring koncernen. Vi skaber tryghed fordi Vi møder mennesker med respekt, åbenhed og tillid Vi viser initiativ, deler viden og tager ansvar Vi leverer løsninger kendetegnet ved kvalitet og enkelhed Vi skaber bæredygtige resultater For at sikre, at disse værdier danner grundlaget for det daglige arbejde, er der i 2005 skabt en struktur, hvor ledere og medarbejdere på møder i fællesskab sikrer, at værdierne forstås og efterleves. I første omgang har alle ledere med medarbejderansvar været på kurser, hvor forståelse af værdierne som værktøj i det daglige arbejde har været emnet. Arbejdet har været ledet af såvel interne som eksterne trænere, der har sikret, at lederne i Tryg Forsikring koncernen har en ensartet forståelse for værdiarbejdet. Medarbejderne har været inddraget i arbejdet med værdierne gennem arbejde med temapakker, der har dækket de enkelte aspekter af værdierne. Arbejdet har blandt andet været indrettet på at finde daglige, gode eksempler på værdiernes brug i arbejdet. Dette arbejde vil fortsætte i 2006 for at sikre, at kommunikationen af de fælles værdier dækker hele virksomheden. På grund af det intensive arbejde med temapakkerne blev medarbejderundersøgelsen i 2005 udskudt til De seneste års markante resultatfremgang for hele Tryg Forsikring koncernen er i høj grad skabt af en fokuseret indsats fra ledere på mange niveauer i Tryg Forsikring koncernen. I 2005 har koncernen arbejdet med at forbedre lederudviklingsprogrammerne, der vil blive sat i værk i Ændringstempoet og forventningspresset i vores tid er højt og sænker de basale stress tærskler. En virksomhed som Tryg Forsikring koncernen, der er i stadig udvikling og præget af vækst og ambitiøse medarbejdere, er i en situation, hvor stress kan blive en faktor på arbejdspladsen med uheldig indvirkning på trivsel, arbejdsglæde og dermed dårligere kvalitetsleverance. Tryg Forsikring koncernen vil i det kommende år sætte fokus på stress på arbejdspladsen. Tryg Forsikring 15

18 Forventninger for 2006 Tryg Forsikring koncernen forventer igen i 2006 at opnå et finansielt resultat på et højt niveau med en forventet lav combined ratio. Koncernen forventer et ordinært resultat før skat på mio. DKK for hele året 2006 i forhold til et tilsvarende resultat i 2005 på mio. DKK. Præmieindtægten forventes at udvise en vækst på cirka 4 % under forudsætning af stabile konkurrenceforhold. Tryg Forsikring koncernen vil fastholde selskabets strategi om at vækst skal være lønsom. Tryg Forsikring koncernen vurderer, at combined ratio i 2006 vil ligge i niveauet med en forventning om 91 i forhold til de realiserede 89,0 i Det forventes, at Tryg Forsikring koncernen også i 2006 vil reducere omkostningsprocenten i forhold til den opnåede omkostningsprocent i 2005 på 16,9. I disse forventninger er indeholdt investeringen i Sverige med opstart af bankassurance og den fortsatte udbygning af investeringen foretaget i det finske marked. Eksklusiv investeringen i Sverige ville den forventede omkostningsprocent for 2006 være 0,2-0,3 procentpoint lavere. Begivenheder efter balancedagen Der er ikke efter ledelsens opfattelse fra balancedagen og frem til i dag indtrådt andre forhold af væsentlig betydning, som forrykker vurderingen af selskabets økonomiske stilling. Tryg Forsikring 16

19 Risikostyring Risikostyring er en grundlæggende del af Tryg Forsikring koncernens forretningsgrundlag. Når kunder vælger at forsikre sig hos Tryg Forsikring koncernen, eller investorer vælger at blive aktionærer, sker det i tillid til, at Tryg Forsikring koncernen styrer sine risici, så Tryg Forsikring koncernen kan leve op til sine forpligtelser, både hvad angår erstatninger for forsikringsbegivenheder, og hvad angår skabelsen af værdi for Tryg Forsikring koncernens ejere. Struktureret og kompetent risikostyring er fundamentet for denne tillid. Finansielle risici Forsikringsrisiko Risiko i forbindelse med prissætning af forsikringsprodukter samt afvikling af forsikringsmæssige hensættelser Markedsrisiko Risiko for at udsving på de finansielle markeder påvirker Tryg Forsikring koncernens resultat Kreditrisiko: Risiko for at en modpart ikke overholder sine økonomiske forpligtelser over for Tryg Forsikring koncernen Strategisk risiko Risiko hørende til ændring i de forhold, Tryg Forsikring koncernen driver virksomhed under Operationel risiko Risiko hørende til fejl eller nedbrud i interne procedurer, systemer og processer samt risici som ikke kommer ind under finansielle og strategiske risici Som grundlag for risikostyringen anvender Tryg Forsikring koncernen følgende overordnede opdeling af risici i forskellige typer Tryg Forsikring koncernens risikostyring er baseret på en række politikker, som hvert år gennemgås og godkendes af bestyrelsen. En del af den finansielle risiko vedrører forholdet mellem Tryg Forsikring koncernens forpligtelser, primært forsikringsmæssige forpligtelser, og de aktiver, der er til stede til at dække disse forpligtelser. Styring af renterisiko og andre risici, der påvirker både aktiver og forpligtelser, betegnes med det engelske udtryk Asset Liability Management eller ALM. Tryg Forsikring koncernen har gennem en årrække arbejdet med at udvikle en finansiel ALM-model, der kan bruges til at beregne påvirkningen af udsving i specifikke faktorer og beskrive konsekvenserne heraf. ALM-modellen er et vigtigt instrument i Tryg Forsikring koncernens finansielle risikostyring og sikrer, at væsentlige beregninger foretages indenfor en konsistent beregningsramme. Arbejdet med ALM er desuden et led i Tryg Forsikring koncernens forberedelser på nye EU-solvensregler (Solvency II), der forventes at blive indført i løbet af de næste fem år. Forsikringsrisiko Forsikringsrisiko er risikoen forbundet med forsikringsdriften, og er det væsentligste risikoelement for Tryg Forsikring koncernen. Forsikringsrisikoen vurderes ved tegning typisk via tariffer baseret på statistiske analyser af risikotypen. Som led i den nordiske integration er ansvaret for at udarbejde tarifanalyser placeret i Tryg Forsikring koncernens tværnordiske analysefunktion. Gennem brug af ensartede metoder og værktøjer i såvel Danmark som Norge er analysearbejdet fokuseret på at sikre konsistens og transparens i koncernens risikovurderinger. Tryg Forsikring 17

20 Når dækningsperioden er udløbet, knytter forsikringsrisikoen sig til erstatningshensættelserne, der afsættes til at dække fremtidige betalinger på allerede indtrufne skader. Erstatningshensættelsernes størrelse bestemmes både ved individuel sagsvurdering og ved aktuarberegninger. De aktuarmæssige vurderinger foretages i Tryg Forsikring koncerns tværnordiske aktuariatsfunktion, der har til opgave at sikre, at alle vurderinger foretages i overensstemmelse med Tryg Forsikring koncerns hensættelsespolitik og på basis af ensartede principper. Endvidere implementeres, hvor det er muligt, samme modeller og metoder for reserveberegning i Danmark og Norge. Med henblik på koordinering mellem aktuarfunktionen og skadeafdelingerne har Tryg Forsikring koncern nedsat en Hensættelseskomite med repræsentanter fra såvel skadebehandling - som aktuarfunktionen, der skal sikre, at ændrede forhold hurtigt kan registreres. Genforsikring Tryg Forsikring koncernens genforsikringsprogram tilrettelægges i videst muligt omfang som fælleskontrakter, der omfatter alle Tryg Forsikring koncernens datterselskaber, og kontrakterne vurderes og analyseres på koncernniveau. Tryg Forsikring koncernens strukturerede tilgang til genforsikring understøttes af ALM-modellen, som anvendes til at vurdere påvirkningen af forskellige genforsikringsalternativer. Rammerne for Tryg Forsikring koncernens brug af genforsikring fastlægges i Tryg Forsikring koncernens genforsikrings- og kreditstyringspolitik, der gennemgås hvert år og godkendes af bestyrelsen. Kreditstyringspolitikken beskriver krav til kreditvurdering, der skal være opfyldt, før Tryg Forsikring koncernen indgår en genforsikringskontrakt med et genforsikringsselskab. Dækning ved katastrofebegivenheder og naturskader Tryg Forsikring koncernens risiko i forbindelse med katastrofer er primært forbundet med risikoen for naturskader samt i mindre grad risiko for store brande og terrorbegivenheder. Som beskyttelse mod naturskaderisici har Tryg Forsikring koncernen i 2006 dækning på op til 4,5 mia. DKK (3,5 mia. DKK i 2005) med en egenregning på 100 mio. DKK i Danmark og 100 mio. NOK (70 mio. NOK i 2005) i Norge. Dækningen er fastlagt på baggrund af den risiko, porteføljen eksponeres for, vurderet ved hjælp af simulationsmodeller. Ifølge disse modeller indtræffer en skade på mere end 4,5 mia. DKK sjældnere end en gang i løbet af 250 år. Forøgelsen af dækningen skyldes en beslutning om at øge sikkerhedsniveauet, idet den tidligere dækning ifølge simulationsmodellerne svarede til en skade, der indtræffer sjældnere end en gang pr. 100 år. Genforsikring mod katastrofer TrygVestas katastrofegenforsikring fungerer således, at TrygVesta ved en katastrofe, eksempelvis en storm, selv dækker de første 100 mio. DKK, hvorefter TrygVestas reassurandører i 2006 dækker resten op til et maksimalt skadebeløb på 4,5 mia. DKK. Det er et almindeligt vilkår i genforsikringskontrakter, at dækningen skal fornys efter en begivenhed, hvor dækningen er skaderamt en såkaldt genikraftsættelse eller reinstatement. Ved indgåelse af genforsikringsaftalen aftales det, om det direkte tegnende forsikringsselskab (cedenten) kan genikraftsætte dækningen, og i givet fald hvor mange gange og til hvilken præmie. Vælges genikraftsættelse af eksisterende dækning vil den samlede udgift i forbindelse med en storm være lig summen af egenregningen og genikraftsættelsespræmien. Den 8. januar 2005 blev Danmark og i mindre grad Norge ramt af stormen Erwin. Pr. 31. december 2005 forventede TrygVesta at modtage erstatningskrav på i alt 830 mio. DKK fra denne storm. Tryg Forsikring koncernens risiko i forbindelse med naturskader i Norge er desuden begrænset gennem deltagelsen i Norsk Naturskadepool. Tryg Forsikring 18

Pressemøde Årsresultat 2006

Pressemøde Årsresultat 2006 Pressemøde Årsresultat 2006 Stine Bosse, Koncernchef Morten Hübbe, Koncernfinansdirektør 28. februar 2007 1 Højdepunkter - Året 2006 34 % vækst i årets resultat inkl. ophørte og frasolgte akt. før skat

Læs mere

FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011

FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011 FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse 7 Balance 8 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2012

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2012 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2012 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Halvårsrapport 2017 PenSam Forsikring A/S CVR-nr Hjemsted Farum

Halvårsrapport 2017 PenSam Forsikring A/S CVR-nr Hjemsted Farum Halvårsrapport 2017 PenSam Forsikring A/S CVR-nr. 17 11 81 88 Hjemsted Farum Indholdsfortegnelse Udvalgte hoved- og nøgletal...2 Ledelsesberetning...3 Halvårsregnskabet Ledelsespåtegning...5 Resultatopgørelse...6

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2014

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2014 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2014 LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2014 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2014 er et overskud på 243 mio. kr. før skat og 184 mio. kr. efter skat.

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT CVR-nr

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT CVR-nr FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2013 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Ledelsesberetning 1-2. Ledelsespåtegning 3. Anvendt regnskabspraksis 4. Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5

Ledelsesberetning 1-2. Ledelsespåtegning 3. Anvendt regnskabspraksis 4. Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1-2 Ledelsespåtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2013 6-7

Læs mere

08.01.05 / januarstorm I Danmark

08.01.05 / januarstorm I Danmark årsrapport 2005 08.01.05 / januarstorm I Danmark 14.09.05 / jordskred I bergen I norge 14.11.05 / storbrand på amager I Danmark InDholdsfortegnelse Ledelsens beretning 11 Tættere på kunderne 11 Året

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr

Lokal Forsikring G/S CVR-nr Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2011 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger

Læs mere

1. kvartal maj Stine Bosse Koncernchef i TrygVesta

1. kvartal maj Stine Bosse Koncernchef i TrygVesta 1. kvartal 2005 18. maj 2005 Stine Bosse Koncernchef i TrygVesta 1. kvartal kort fortalt Et af de bedste kvartaler nogensinde Resultat før skat 513 mio. DKK (+ 195 mio. DKK) Nyt kundefordelsprogram i Norge

Læs mere

1. halvår august Stine Bosse Koncernchef i TrygVesta

1. halvår august Stine Bosse Koncernchef i TrygVesta 1. halvår 2005 25. august 2005 Stine Bosse Koncernchef i TrygVesta 15-09-2005 Side 1 1. halvår kort fortalt Fortsatte forbedringer over hele linien Resultat før skat 1.227 mio. DKK (+ 388 mio. DKK) Aftale

Læs mere

CVR - nr Halvårsrapport

CVR - nr Halvårsrapport CVR - nr. 26 23 14 18 Halvårsrapport 30. juni 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Side q Ledelsesberetning 1-2 q Ledelsespåtegning 3 q Anvendt regnskabspraksis 4 q Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5 q

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET NÆRSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2016

FORSIKRINGSSELSKABET NÆRSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2016 FORSIKRINGSSELSKABET NÆRSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2016 Indholdsfortegnelse: Ledelsesberetning Side 1 Nøgletal Side 1 Anvendt regnskabspraksis Side 2-3 Ledelsespåtegning Side 4 Resultatopgørelse Side 5

Læs mere

AP Skadesforsikring Aktieselskab CVR

AP Skadesforsikring Aktieselskab CVR CVR 14592385 Halvårsrapport 2015 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 1 Ledelsespåtegning... 3 Resultatopgørelse... 4 Balance... 5 Aktiver... 5 Passiver... 5 Egenkapitalopgørelse... 6 Noter... 7 Side

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2015 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1.HALVÅR 2010

LEDELSESBERETNING 1.HALVÅR 2010 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2010 LEDELSESBERETNING 1.HALVÅR 2010 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2010 blev et overskud på 85 mio. kr. før skat og 63 mio. kr. efter skat.

Læs mere

Pressemøde 18. august 2009 Resultat for 1. halvår 2009

Pressemøde 18. august 2009 Resultat for 1. halvår 2009 1 18..2009 Pressemøde 18. august 2009 Resultat for 1. halvår 2009 Højdepunkter 2 18..2009 Bruttopræmievækst på 8,6 % (2,9 % i DKK). Vækst før Moderna var 5,4 % Væksten i Finland og Sverige (ekskl. Moderna)

Læs mere

Halvårsrapport 2015. CVR nr. 31 00 75 18

Halvårsrapport 2015. CVR nr. 31 00 75 18 Halvårsrapport 2015 CVR nr. 31 00 75 18 Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning Selskabsoplysninger 1 Hoved- og nøgletal 2 Ledelsesberetning 3 5 Påtegninger Ledelsespåtegning 6 Halvårsrapport Resultatopgørelse

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2017

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2017 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2017 LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2017 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2017 er et overskud på 277 mio. kr. før skat og 214 mio. kr. efter skat.

Læs mere

Effektiviseringer driver fremgangen InvestorDagen Aalborg

Effektiviseringer driver fremgangen InvestorDagen Aalborg Effektiviseringer driver fremgangen InvestorDagen Aalborg Lars Møller IR-direktør 1 Følg os på Twitter: @TrygIR Forbehold Visse udsagn i denne præsentation er baseret på ledelsens opfattelse, antagelser

Læs mere

Presse- & analytiker-møde Codan A/S Årsrapport 2004

Presse- & analytiker-møde Codan A/S Årsrapport 2004 Presse- & analytiker-møde Codan A/S Årsrapport 2004 10. marts 2005 Tilfredsstillende udvikling Resultat før skat og goodwill blev 1.880 mio. kr. Resultat efter skat og goodwill blev 1.105 mio. kr. Combined

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr

Lokal Forsikring G/S CVR-nr Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2013 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning

Læs mere

For yderligere information: www.trygvesta.com. Pressemøde februar 2010. Pressemøde 25. februar 2010 Resultat for 2009

For yderligere information: www.trygvesta.com. Pressemøde februar 2010. Pressemøde 25. februar 2010 Resultat for 2009 For yderligere information: www.trygvesta.com 1 Pressemøde 25. februar 2010 Resultat for 20 2 Resultat 20 Stine Bosse, CEO Salg, omkostninger og resultat Højdepunkter for 20 og forventninger til 2010 3

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 Lokal Forsikring G/S Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2008 Lokal Forsikring

Læs mere

Pas godt på de gode værdier

Pas godt på de gode værdier 1. halvår Alm Brand Forsikring 20 5 Pas godt på de gode værdier Alm. Brand Forsikring A/S / Midtermolen 7 / 2100 København Ø / CVR-nr. 10 52 69 49 Indhold Selskabsoplysninger Side 2 Selskabsoplysninger

Læs mere

Nykredit Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr

Nykredit Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr Nykredit Livsforsikring A/S Halvårsrapport 2010 CVR-nr. 25707184 INDHOLD Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Regnskab Resultatopgørelse 6 Balance 7 Egenkapitalopgørelse 8 Noter 9 Nykredit Livsforsikring

Læs mere

Thisted Forsikring G/S CVR - nr Halvårsrapport for 2010

Thisted Forsikring G/S CVR - nr Halvårsrapport for 2010 Thisted Forsikring G/S CVR - nr. 31 00 75 18 Halvårsrapport for 2010 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetninger Selskabsoplysninger 2 Femårsoversigt 3 Ledelsesberetning

Læs mere

08.01.05 / januarstorm I Danmark

08.01.05 / januarstorm I Danmark ÅRSRAPPORT 2005 årsrapport 2005 08.01.05 / januarstorm I Danmark 14.09.05 / jordskred I bergen I norge 14.11.05 / storbrand på amager I Danmark InDholdsfortegnelse Ledelsens beretning 11 Tættere på

Læs mere

Overblik. Indhold Ledelsesberetning. Ledelsespåtegning. Femårsoversigt. Resultatopgørlse. Balance. Egenkapitalforklaring

Overblik. Indhold Ledelsesberetning. Ledelsespåtegning. Femårsoversigt. Resultatopgørlse. Balance. Egenkapitalforklaring Halvårsrapport 211 Overblik Indhold Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Femårsoversigt 6 Resultatopgørlse 7 Balance 8 Egenkapitalforklaring 1 Ledelsesberetning Udviklingen i 1. halvår 211 Sønderjysk

Læs mere

Forsikringsselskabet Brandkassen G/S

Forsikringsselskabet Brandkassen G/S Forsikringsselskabet Brandkassen G/S CVR nr. - 25 47 62 12 halvårsrapport for 1. januar - 30. juni 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse

Læs mere

Nykredit Forsikring A/S. Halvårsrapport 2016

Nykredit Forsikring A/S. Halvårsrapport 2016 Nykredit Forsikring A/S Halvårsrapport 2016 (1.1.2016-30.06.2016) CVR nr. 14 50 61 87 Ledelsesberetning Aktivitet Aktiviteten består af tegning af skadeforsikring. Økonomisk udvikling Periodens resultat

Læs mere

Kvartalsrapport - 1. kvartal 2007

Kvartalsrapport - 1. kvartal 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 09/2007 Side 1 af 24 Kvartalsrapport - 1. kvartal 2007 God lønsomhed kombineret med god antalsudvikling giver solid forsikringsteknisk fremgang Forventningerne til årets resultat

Læs mere

Halvårsrapport 2009 TrygVesta Forsikring A/S

Halvårsrapport 2009 TrygVesta Forsikring A/S Halvårsrapport 2009 TrygVesta Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Hoved- og nøgletal for TrygVesta Forsikring koncernen 2 Ledelsesberetning 3 Ledelsens regnskabspåtegning

Læs mere

Presse- & Analytiker-briefing

Presse- & Analytiker-briefing Presse- & Analytiker-briefing 6. marts 2003 1 Presse- & Analytiker -briefing - 6. Marts 2003 Hovedpunkter fra Årsrapporten 2002 Resultat for 2002 Overskud på 95 mio.kr. mod et overskud på 447 mio.kr. i

Læs mere

STORSTRØMS FORSIKRING G/S HALVÅRSRAPPORT

STORSTRØMS FORSIKRING G/S HALVÅRSRAPPORT STORSTRØMS FORSIKRING G/S HALVÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. januar 30. juni 2015 CVR nr. 18 77 30 15 16 Indholdsfortegnelse Halvårsrapport 2015 1 Ledelsespåtegning 4 Selskabsoplysninger 5 Ledelsesberetning

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2015

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2015 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2015 LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2015 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2015 er et overskud på 258 mio. kr. før skat og 196 mio. kr. efter skat.

Læs mere

1. halvår august Stine Bosse Koncernchef i TrygVesta

1. halvår august Stine Bosse Koncernchef i TrygVesta 1. halvår 2004 25. august 2004 Stine Bosse Koncernchef i TrygVesta 1. halvår kort fortalt Tydeligt forbedrede resultater Ord. resultat 756 mio. DKK. (+302 mio. DKK) Teknisk resultat 688 mio. DKK (+600

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2016

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2016 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2016 LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2016 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2016 er et overskud på 122 mio. kr. før skat og 100 mio. kr. efter skat.

Læs mere

Halvårsrapport. 38. regnskabsår

Halvårsrapport. 38. regnskabsår 20 Halvårsrapport. 38. regnskabsår 14 1 Indholdsfortegnelse Halvårsrapport 2014 1 Ledelsespåtegning 4 Selskabsoplysninger 5 Ledelsesberetning 6 Hoved- og nøgletal 9 Resultatopgørelse 10 Anden totalindkomst

Læs mere

Skandia Livsforsikring A/S HALVÅRSRAPPORT

Skandia Livsforsikring A/S HALVÅRSRAPPORT CVR-nr. 88 02 55 12 Hjemsted: Hvidovre Skandia Livsforsikring A/S HALVÅRSRAPPORT 1. halvår 2006 , Skandia Liv halvårsrapport 2006 viser følgende: Bruttopræmier viser fremgang til 5,6 % i forhold til 1.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1.

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. HALVÅRSRAPPORT 2015 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. halvår 2015 Selskabsoplysninger Side 4: Selskabsoplysninger Påtegninger Side 5: Ledelsespåtegning Halvårsregnskabet

Læs mere

Dansk Aktiemesse 2011 København 20. september. Koncerndirektør Lars Bonde. Præsentation kan downloades på www.tryg.com

Dansk Aktiemesse 2011 København 20. september. Koncerndirektør Lars Bonde. Præsentation kan downloades på www.tryg.com Dansk Aktiemesse 2011 København 20. september Koncerndirektør Lars Bonde Præsentation kan downloades på www.tryg.com Forbehold Visse udsagn i denne præsentation er baseret på ledelsens opfattelse, antagelser

Læs mere

Thisted Forsikring G/S CVR - nr Halvårsrapport for 2009

Thisted Forsikring G/S CVR - nr Halvårsrapport for 2009 Thisted Forsikring G/S CVR - nr. 31 00 75 18 Halvårsrapport for 2009 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetninger Selskabsoplysninger 2 Femårsoversigt 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr

Lokal Forsikring G/S CVR-nr Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2012 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1 Ledelsespåtegning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2012 4 Balance pr. 30. juni 2012 5-6 Egenkapitalforklaring

Læs mere

Forsikringsselskabet Brandkassen G/S

Forsikringsselskabet Brandkassen G/S Forsikringsselskabet Brandkassen G/S CVR nr. - 25 47 62 12 halvårsrapport for 1. januar - 30. juni 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1.

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. HALVÅRSRAPPORT 2010 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. halvår 2010 Selskabsoplysninger Side 5: Selskabsoplysninger Påtegninger Side 6: Ledelsespåtegning Halvårsregnskabet

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1 Ledelsespåtegning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2013 4 Balance pr. 30. juni 2013 5 6 Egenkapitalforklaring

Læs mere

DANICA PENSION I, LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB

DANICA PENSION I, LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB DANICA PENSION I, LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB Halvårsrapport 005 Danica Pension I s hovedtal 3 Beretning 4 Resultat for. halvår 005 4 Balance og kapitalstyrke 5 Anvendt regnskabspraksis 5 Regnskab for

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr

Lokal Forsikring G/S CVR-nr Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2014 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning

Læs mere

CVR - nr Halvårsrapport

CVR - nr Halvårsrapport CVR - nr. 31 15 50 96 Halvårsrapport 30. juni 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Side q Ledelsesberetning 1 q Ledelsespåtegning 2 q Anvendt regnskabspraksis 3 q Resultatopgørelse for perioden 1. januar-30. juni

Læs mere

Halvårsrapport 30.06.2004

Halvårsrapport 30.06.2004 Pen-Sam Skade forsikringsaktieselskab Halvårsrapport 30.06.2004 CVR-nr. 17 11 81 88, Farum kommune Halvårsmeddelelse Halvårsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med Lov om finansiel virksomhed samt

Læs mere

Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse

Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse Halvårsrapport 30. juni 2008 Ledelsesberetning Hovedtal for 1. halvår: Kollektivt bonuspotentiale på 2,4 mia. kr. En balance på 26 mia. kr. Afkast efter

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 39. REGNSKABSÅR

HALVÅRSRAPPORT 39. REGNSKABSÅR HALVÅRSRAPPORT 39. REGNSKABSÅR FOR PERIODEN 1. januar 30. juni 2015 CVR nr. 58 79 91 14 Indholdsfortegnelse Halvårsrapport 2015 Ledelsespåtegning 4 Selskabsoplysninger 5 Ledelsesberetning 6 Hoved- og

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005 PENSIONDANMARK PENSIONSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005 Langelinie Allé 41 Postboks 2510 2100 København Ø CVR. nr. 16 16 32 79 PensionDanmark Halvårsrapport

Læs mere

TREKRONER FORSIKRING A/S HALVÅRSREGNSKAB 2004

TREKRONER FORSIKRING A/S HALVÅRSREGNSKAB 2004 TREKRONER FORSIKRING A/S HALVÅRSREGNSKAB 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsens kommentarer 1 Resultatopgørelse 2 Balance pr. 30. Juni 4 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse: Poul Mortensen, direktør,

Læs mere

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S HALVÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 2014 PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S Gentofte Kommune CVR nr. 16 37 61 91 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Resultatopgørelse for perioden 01.01

Læs mere

Nykredit Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr

Nykredit Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr Nykredit Livsforsikring A/S Halvårsrapport 2015 CVR-nr. 25707184 INDHOLD Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Regnskab Resultatopgørelse 5 Totalindkomstopgørelse 5 Balance 6 Egenkapitalopgørelse 7 Noter

Læs mere

Topdanmark Link Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr

Topdanmark Link Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr Topdanmark Link Livsforsikring A/S Halvårsrapport 2012 CVR-nr. 26188385 INDHOLD Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Regnskab Resultatopgørelse 5 Totalindkomstopgørelse 5 Balance 6 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk:

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk: Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Påtegninger Ledelsespåtegning 1. Ledelsesberetninger Selskabsoplysninger 2 Femårsoversigt 3 Ledelsesberetning 4-5

Påtegninger Ledelsespåtegning 1. Ledelsesberetninger Selskabsoplysninger 2 Femårsoversigt 3 Ledelsesberetning 4-5 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetninger Selskabsoplysninger 2 Femårsoversigt 3 Ledelsesberetning 4-5 Halvårsrapport Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse 1.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1.

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. Halvårsrapport 2011 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. halvår 2011 Selskabsoplysninger Side 4: Selskabsoplysninger Påtegninger Side 5: Ledelsespåtegning Halvårsregnskabet

Læs mere

Hovedbegivenheder (1/2)

Hovedbegivenheder (1/2) Årsregnskab 1999 Hovedbegivenheder (1/2) På grund af orkanskader på 1.040 mio. kr. blev resultatet for 1999 et underskud på 163 mio. kr. Korrigeret for orkanskaderne ville resultatet i 1999 have været

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT Gammel Kongevej Frederiksberg C CVR-nr

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT Gammel Kongevej Frederiksberg C CVR-nr FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2016 Gammel Kongevej 60 1850 Frederiksberg C CVR-nr. 25 07 14 09 Forsikringsselskabet Privatsikring A/S - Halvårsrapport 2016 Indholdsfortegnelse Generelle

Læs mere

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Københavns Fondsbørs Pressen 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Tilfredsstillende resultat efter skat på 274 mio. kr. Fortsat vækst i FIHs traditionelle forretningsområder

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1 Ledelsespåtegning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2009 4 Balance pr. 30. juni 2009 5-6 Egenkapitalforklaring

Læs mere

Topdanmarks resultat 2004

Topdanmarks resultat 2004 Topdanmarks resultat 2004 Hovedpunkter i 2004 2 Resultat på 743 mio. kr. efter skat og efter indtægtsførelse af 39 mio. kr. fra udjævningshensættelser 2003: 1.001 mio. kr. efter skat og efter overførsel

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011 Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Årsrapport for 2007 TrygVesta Forsikring A/S

Årsrapport for 2007 TrygVesta Forsikring A/S Årsrapport for 2007 TrygVesta Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Ledelsesberetning 2 Ledelsen regnskabspåtegning 38 Revisionspåtegninger 39 Regnskab TrygVesta Forsikring

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Presse- & Analytikerpræsentation. Årsrapport 2003 Codan A/S. 11. marts 2004 1 MAR2004/JJE 11-03-2004 9:59

Presse- & Analytikerpræsentation. Årsrapport 2003 Codan A/S. 11. marts 2004 1 MAR2004/JJE 11-03-2004 9:59 Presse- & Analytikerpræsentation 11. marts 2004 Årsrapport 2003 Codan A/S 1 MAR2004/JJE Stærk udvikling Resultat før skat forbedret med mere end 1,4 mia. kr. Markant bedre combined ratio Solidt fundament

Læs mere

Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt selskab CVR-nr Halvårsrapport

Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt selskab CVR-nr Halvårsrapport Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt selskab CVR-nr. 55124612 Halvårsrapport pr. 301 juni 2017 Indhoidsfortegnelse Side Selskabets navn, ledelse og revision Ledelsesberetning 2 Ledelsespåtegning 3 Resultatopgørelse

Læs mere

TrygVesta generalforsamling 2008. Velkommen til TrygVestas generalforsamling 3. april 2008

TrygVesta generalforsamling 2008. Velkommen til TrygVestas generalforsamling 3. april 2008 1 3. april 2008 Velkommen til TrygVestas generalforsamling 3. april 2008 Dagsorden 2 3. april 2008 1. Bestyrelsens beretning 2. Godkendelse af årsrapport 3. Beslutning om anvendelse af overskud 4. Forslag

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2005 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab III A/S

Halvårsrapport 1. halvår 2005 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab III A/S Halvårsrapport 1. halvår 2005 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab III A/S (CVR-nr. 17168975) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Kommentarer til halvårsrapporten 2 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

CODAN FORSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2013

CODAN FORSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2013 CODAN FORSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2013 CVR-nr. 10 52 96 38 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 7 Resultatopgørelse 8 Totalindkomstopgørelse 9 Balance 10

Læs mere

Codan A/S Fondskode 1028863-8 Meddelelse om årsrapport for 2005. Codan fik i 2005 en tilfredsstillende bruttopræmievækst på 3%

Codan A/S Fondskode 1028863-8 Meddelelse om årsrapport for 2005. Codan fik i 2005 en tilfredsstillende bruttopræmievækst på 3% Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Codan Forsikring A/S Gammel Kongevej 60 1790 København V Tlf. 33 21 21 21 Fax 33 55 21 22 Internet: www.codan.dk E-mail: codan@codan.dk Fondsbørsmeddelelse

Læs mere

Yderligere information 30

Yderligere information 30 Delårsrapport 4. kvartal 2010 Indhold Delårsrapport 4. kvartal 2010 Side Ledelsens beretning Begivenheder i 4. kvartal 2010 1 Hoved- og nøgletal 2 Koncernens samlede resultat 3 Privat Norden 5 Erhverv

Læs mere

Presse- & analytikermøde Codan A/S Årsrapport 2005

Presse- & analytikermøde Codan A/S Årsrapport 2005 Presse- & analytikermøde Codan A/S Årsrapport 2005 9. marts 2006 Væsentlige tiltag i 2005 Udbygning af distributionskanaler Tre Kronor Försäkring AB sælger nu privatforsikringer via den landsdækkende FöreningsSparbanken

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1.

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. Halvårsrapport 2011 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. halvår 2011 Selskabsoplysninger Side 5: Selskabsoplysninger Påtegninger Side 6: Ledelsespåtegning Halvårsregnskabet

Læs mere

Overtagelse af Provinzials danske aktiviteter med virkning fra 1. januar 2001.

Overtagelse af Provinzials danske aktiviteter med virkning fra 1. januar 2001. Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 45 96 70 00 Telefax 45 87 17 92 E-mail almbrand@almbrand.dk Dato 12. marts 2001 Side 1 af 9 Regnskabsmeddelelse for 2000 for Alm. Brand Koncernen Alm. Brand Koncernen,

Læs mere

ULYKKESFORSIKRINGSFORBUNDET FOR DANSK SØFART Gensidigt Forbund CVR 67 76 07 19 HALVÅRS RAPPORT 2011. Amaliegade 33 B, 1256 København K

ULYKKESFORSIKRINGSFORBUNDET FOR DANSK SØFART Gensidigt Forbund CVR 67 76 07 19 HALVÅRS RAPPORT 2011. Amaliegade 33 B, 1256 København K ULYKKESFORSIKRINGSFORBUNDET FOR DANSK SØFART Gensidigt Forbund CVR 67 76 07 19 HALVÅRS RAPPORT 2011 Amaliegade 33 B, 1256 København K Ledelsesberetning for første halvår 2011 Udvikling i aktiviteter og

Læs mere

Halvårsrapport 30.06.2005. pensionskassen for amtsvejmænd m.fl.

Halvårsrapport 30.06.2005. pensionskassen for amtsvejmænd m.fl. Halvårsrapport 30.06.2005 pensionskassen for amtsvejmænd m.fl. Indhold Hovedtal...3 Periodens resultat...4 Forventninger til fremtiden...5 Investeringsstrategi og finansiel risikostyring...6 Resultatopgørelse...7

Læs mere

Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2007

Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2007 Meddelelse nr. 13/2007 Side 1 af 27 Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2007 Resultatforbedring i 2. kvartal 2007 medfører stærkt halvårsresultat og en opjustering på 15 % af årets forventede resultat før skat.

Læs mere

ULYKKESFORSIKRINGSFORBUNDET FOR DANSK SØFART Gensidigt Forbund CVR 67 76 07 19 HALVÅRS RAPPORT 2013. Amaliegade 33 B, 1256 København K

ULYKKESFORSIKRINGSFORBUNDET FOR DANSK SØFART Gensidigt Forbund CVR 67 76 07 19 HALVÅRS RAPPORT 2013. Amaliegade 33 B, 1256 København K ULYKKESFORSIKRINGSFORBUNDET FOR DANSK SØFART Gensidigt Forbund CVR 67 76 07 19 HALVÅRS RAPPORT 2013 Amaliegade 33 B, 1256 København K Ledelsesberetning for første halvår 2013 Udvikling i aktiviteter og

Læs mere

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09.

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09. Fondsbørsmeddelelse 2009/12 NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K 12. maj 2009 Vedr.: halvårsrapport Bestyrelsen i har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten

Læs mere

Halvårsrapport ATP Alternative Investments K/S

Halvårsrapport ATP Alternative Investments K/S Halvårsrapport 2015 ATP Alternative Investments K/S Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 2 Ledelsens beretning 3 Ledelsespåtegning 4 Resultatopgørelse 1. januar 30. juni 2015 5 Balance pr. 30. juni

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSREGNSKAB 2004

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSREGNSKAB 2004 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSREGNSKAB 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsens kommentarer 1 Resultatopgørelse 2 Balance pr. 30. Juni 4 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse: Poul Mortensen,

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

Risikostyring. Se desuden kapitlet Kapitalstyring og overskudsfordeling

Risikostyring. Se desuden kapitlet Kapitalstyring og overskudsfordeling Risikostyring 2009 Risikostyring DE VÆSENLIGSTE RISIKOTYPER Underwritingrisiko Risiko hørende til indgåelse af forsikringskontrakter. Risikoen for at erstatninger ved slutningen af en forsikringskontrakt

Læs mere

Halvårsrapport januar 31. juni 2017

Halvårsrapport januar 31. juni 2017 Halvårsrapport 2017 1. januar 31. juni 2017 Lille Tornbjerg Vej 30 5220 Odense SØ CVR-nr. 25 12 19 02 Hjemsted: Odense Indholdsfortegnelse Oversigt s. 3 Ledelsesberetning og -påtegning s. 4-5 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Denne rapport er ikke revideret. Alle sammenligninger er i forhold til 1. halvår 2008 med mindre andet er nævnt.

Denne rapport er ikke revideret. Alle sammenligninger er i forhold til 1. halvår 2008 med mindre andet er nævnt. TrygVesta - Halvårsrapport 2009 Side 2 af 40 Halvårsrapport 2009 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Højdepunkter...3 Hovedtal...4 Koncernens samlede resultat i Norden...5 Privat & Erhverv Danmark...8

Læs mere

CODAN FORSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2012

CODAN FORSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2012 CODAN FORSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2012 CVR-nr. 10 52 96 38 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 7 Resultatopgørelse 8 Totalindkomstopgørelse 9 Balance 10

Læs mere

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S HALVÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 2015 PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S Gentofte Kommune CVR nr. 16 37 61 91 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Resultatopgørelse for perioden 01.01

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr

Lokal Forsikring G/S CVR-nr Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2016 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning

Læs mere

Pressepræsentation. Pressemøde 19. august 2008 Resultat for 1. halvår 2008

Pressepræsentation. Pressemøde 19. august 2008 Resultat for 1. halvår 2008 1 Pressemøde 19. august 20 Resultat for 1. halvår 20 Forbehold 2 Visse udsagn i denne præsentation er baseret på ledelsens opfattelse samt ledelsens antagelser og de oplysninger, som i øjeblikket er til

Læs mere

l TrygVesta l IR-nyhedsbrev l nr. 1 l 2009 l l Side A af 7 l IR-nyhedsbrev nr. 1 2009 TrygVesta årsrapport 2008 l Profil l

l TrygVesta l IR-nyhedsbrev l nr. 1 l 2009 l l Side A af 7 l IR-nyhedsbrev nr. 1 2009 TrygVesta årsrapport 2008 l Profil l l Side A af 7 l IR-nyhedsbrev nr. 1 2009 TrygVesta årsrapport 2008 l Profil l l Side 1 af 7 l Velkommen til TrygVesta s første IR-nyhedsbrev. Vi vil fremover udsende nyhedsbreve som med jævne mellemrum

Læs mere

Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab. Halvårsregnskab

Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab. Halvårsregnskab Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab Halvårsregnskab 1. halvår 2004 Danica Pension I Periodens resultat 1. halvår 1. halvår Året (Mio. kr.) 2004 2003 2003 Præmier f.e.r. 963 1.027 2.034 Resultat

Læs mere