Yderligere information 30

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Yderligere information 30"

Transkript

1 Delårsrapport 4. kvartal 2010

2 Indhold Delårsrapport 4. kvartal 2010 Side Ledelsens beretning Begivenheder i 4. kvartal Hoved- og nøgletal 2 Koncernens samlede resultat 3 Privat Norden 5 Erhverv Norden 7 Industri Norden 9 Investeringsvirksomhed 10 Forventninger 12 Forbehold 13 Regnskab Ledelsens påtegning 15 Resultatopgørelse 16 Totalindkomst 17 Balance 18 Egenkapital 20 Pengestrømsopgørelse 21 Noter 22 Geografiske segmenter 26 Kvartalsoversigt 28 Yderligere information 30 Webcast og telekonference Tryg afholder webcast og telekonference torsdag den 10. februar 2011 kl CET. Følg webcastet på tryg.com/dk/investor. Finansanalytikere kan deltage på telefon eller , hvorfra der kan stilles spørgsmål. Webcast og telekonference foregår på engelsk og kan efterfølgende ses på tryg.com/dk. Denne rapport er ikke revideret. Historiske tal er justeret for frasalg af sø-kaskoforretningen jf. selskabsmeddelelse fra 11. marts Alle sammenligninger er i forhold til 4. kvartal 2009, med mindre andet er nævnt. Redaktion Design Layout Tryk Investor Relations e-types amo design Centertryk A/S

3 Begivenheder i 4. kvartal 2010 Helåret præget af markant stigning i erstatningsudgifter Resultatet før skat udgjorde 941 mio. DKK i 2010 mod mio. DKK i var et år, hvor Tryg gennemførte en række initiativer, som vil forbedre lønsomheden de kommende år. Højere erstatningsudgifter som følge af en hård vinter, skybrud, et fortsat højt underliggende erstatningsniveau og stigende udgifter til arbejdsskade på grund af en højesteretsdom samt højere frekvens inden for tab af erhvervsevne pressede resultatet. I 2010 gennemførte Tryg præmieforhøjelser med en samlet effekt på 0,9 mia. DKK, og koncernens samlede præmieindtægter steg 4,5 % i lokal valuta (9 % i DKK) til 19,5 mia. DKK. Investeringsresultatet var godt, og omkostningerne blev fastholdt på et tilfredsstillende niveau i en periode med høje udgifter til nordiske brandingaktiviteter. Resultat for 4. kvartal 2010 Udviklingen i erstatningerne viste klare tegn på forbedring med baggrund i de iværksatte præmietiltag, opstramninger af forsikringsbetingelser, fokus på skadeindkøb og individuel kundevurdering, men var negativt påvirket af vinterskader i Danmark og Norge. Effekten af vejrskader i 4. kvartal udgjorde cirka 200 mio. DKK. Nettoinvesteringsresultatet udgjorde 266 mio. DKK, hvilket er 56 mio. DKK højere end i 4. kvartal 2009, og skyldes især kursstigninger på aktier. 43 % af årets resultat forventes udloddet i form af kontantudbytte på 256 mio. DKK, som svarer til 4 DKK pr. aktie. Præmievækst på 5,5 % i lokal valuta (9,5 % i DKK) til mio. DKK. Det var især den danske og norske privatforretning, som løftede væksten med henholdsvis 8,6 % og 4,5 % som følge af præmieforhøjelser. Det fortsatte fokus på omkostningsniveauet bevirkede en omkostningsprocent på 17,2, hvilket var 0,8 procentpoint lavere end niveauet i Forventninger Vi forventer en forbedring i resultatet for 2011 med udgangspunkt i iværksatte lønsomhedsinitiativer. På mellemlangt sigt er målsætningen en egenkapitalforrentning efter skat på over 20 %, som svarer til en combined ratio i niveauet 90 inklusive eventuelt afløbsresultat. Vi henviser i øvrigt til årsrapport Det forsikringstekniske resultat udgjorde 261 mio. DKK mod 317 mio. DKK i samme periode Eksklusive ekstraordinære udgifter til vinterskader blev resultatet forbedret med mere end 140 mio. DKK i forhold til 4. kvartal Tryg A/S Delårsrapport 4. kvartal

4 Hoved- og nøgletal Mio. DKK 4. kvt. 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt Ændring Bruttopræmieindtægter ,0% Bruttoerstatningsudgifter ,2% Forsikringsmæssige driftsomkostninger, i alt ,1% Resultat af bruttoforretning Resultat af afgiven forretning Forsikringsteknisk rente f.e.r Forsikringsteknisk resultat % Investeringsafkast efter forsikringsteknisk rente Andre indtægter og omkostninger Resultat før skat % Skat Resultat af fortsættende aktiviteter Resultat af ophørte og frasolgte aktiviteter efter skat a) Periodens resultat % Afløbsresultat f.e.r Balance Forsikringsmæssige hensættelser, i alt Forsikringsaktiver, i alt Egenkapital, i alt Aktiver, i alt Nøgletal Bruttoerstatningsprocent 74,5 88,9 73,1 82,1 77,2 72,1 80,2 Nettogenforsikringsprocent 1,6 2,5 2,1 0,8 1,1 2,9 1,6 Skadeforløb 76,1 91,4 75,2 82,9 78,3 75,0 81,8 Bruttoomkostningsprocent 18,0 17,2 17,3 16,3 17,2 17,2 17,0 Combined ratio 94,1 108,6 92,5 99,2 95,5 92,2 98,8 Bruttoomkostningsprocent uden justering 17,1 17,0 Operating ratio 91,3 98,1 Egenkapitalforrentning efter skat (%) 22,5 6,6 Relativt afløbsresultat 3,6 3,9 Antal fuldtidsmedarbejdere ultimo perioden, fortsættende aktiviteter Solvensdækning Aktieudvikling Resultat pr. aktie af fortsættende aktiviteter á 25 DKK 31,3 10,8 Indre værdi pr. aktie (DKK) 152,3 139,5 Udbytte pr. aktie (DKK) 15,5 4,0 Price Earnings 11,0 23,8 Antal aktier, ultimo (1.000 stk.) Bruttoomkostningsprocent uden justering er beregnet som faktiske bruttoomkostninger i forhold til bruttopræmieindtægter. Øvrige nøgletal er beregnet i overens-stemmelse med Finanstilsynets bekendtgørelse og Den Danske Finansanalytikerforenings Anbefalinger og nøgletal Justeringen, der indgår i Finanstilsynets og Dansk Finansanalytikerforenings definition af omkostningsprocent og combined ratio, består af et tillæg af en beregnet omkostning (husleje) vedrørende domicilejendomme baseret på en markedsbestemt leje og et fradrag af faktiske afskrivninger og driftsomkostninger på domicilejendomme. a) Resultat af ophørte og frasolgte aktiviteter efter skat inkluderer marineforretningen. Sammenligningstallene er korrigerede for marineforretningen. 2 Delårsrapport 4. kvartal 2010 Tryg A/S

5 Koncernens samlede resultat Combined ratio påvirket af vinterskader Combined ratio i 4. kvartal blev 95,5 i forhold til godt 102 i de foregående tre kvartaler i Eksklusive ekstraordinære vinterskader udgjorde combined ratio 91,7 mod 94,1 i samme periode Den positive udvikling kommer fra iværksatte lønsomhedsaktiviteter, der særligt påvirkede den norske del af forretningen. I den danske del af forretningen var lønsomheden i bedring, omend niveauet endnu ikke er på det målsatte niveau for privatforretningen. God bruttopræmievækst i et udfordrende marked Koncernens bruttopræmier steg 4,5 % i lokal valuta til mio. DKK i 4. kvartal Gennemførte præmieforhøjelser og fortsat vækst i Sverige og Finland især inden for partnerområdet øgede bruttopræmieindtægterne med 440 mio. DKK i kvartalet i forhold til samme periode Præmieudviklingen i den danske og norske del af Industri var negativ i forhold til samme periode Faldet i præmieindtægterne i Industri skal ses i sammenhæng med en restriktiv tilgang til at indtegne og forny aftaler, som ikke svarer til koncernens krav om lønsomhed. I 2010 blev der iværksat præmieforhøjelser, som udgjorde 900 mio. DKK. I 4. kvartal 2010 så vi en tydelig forbedring i den norske og finske del af privatporteføljen, hvor tiltagene blev startet tidligere og en begyndende forbedring i den danske del af porteføljen. Erhvervsporteføljen kræver fortsat lønsomhedstiltag, herunder individuelle saneringer, for at sikre et lønsomt niveau. Præmieforhøjelser i efteråret 2010, især i den danske del af Erhverv Norden, forløb som planlagt og vil forbedre lønsomheden væsentligt. Erstatninger påvirket af vinterskader Erstatningsprocenten blev 77,2 og eksklusive ekstraordinære vinterskader 73,4 mod 74,5 i 4. kvartal Erstatnings- niveauet viste en underliggende bedring og var positivt påvirket af ændret saneringsprocedure, opstramning af forsikringsbetingelser, fokus på skadeindkøb og afløbsgevinster. Den ekstraordinære effekt af vinterskader i 4. kvartal udgjorde cirka 200 mio. DKK og påvirkede erstatningsniveauet med cirka 4 procentpoint. Udgifter til storskader udgjorde 177 mio. DKK i 4. kvartal 2010 i forhold til 97 mio. DKK i samme periode Effektivisering og procesforbedring reducerer omkostninger Omkostningsprocenten for 4. kvartal 2010 udgjorde 17.2 mod 18.0 i samme periode i Det lavere niveau blev opnået samtidig med en ekstra investering i brandingaktiviteter, der skal underbygge koncernens nye navn og logo på tværs af Norden, og i Tryg Transition, som skal etablere en nordisk forretningsmodel og it-system. Tryg har stor fokus på at reducere koncernens omkostninger, som foregår gennem tilbageholdenhed ved genbesættelser af ledige stillinger og fokus på intern rotation samt digitalisering, selvbetjening og investeringer, der forbedrer forretningsprocesser og understøttende it-systemer. Ved udgangen af 4. kvartal 2010 havde koncernen fuldtidsansatte, hvilket var 19 færre end i slutningen af Udviklingen blev opnået gennem en reduktion i Danmark og Norge samtidig med en fortsat ekspansion i Sverige og Finland. Investeringsresultat Den fri investeringsportefølje havde et samlet bruttoafkast på 293 mio. DKK, som svarer til et afkast på 2,9 % (7,4 % p.a.) på den gennemsnitlige investerede kapital. Resultatet var positivt påvirket af udviklingen inden for aktier, der gav et afkast på 9,8 % eller 171 mio. DKK. Nettoinvesteringsafkastet blev 266 mio. DKK mod 210 mio. DKK i 4. kvartal Tryg A/S Delårsrapport 4. kvartal

6 Resultat før og efter skat Resultat før skat og ophørte aktiviteter udgjorde 512 mio. DKK, hvilket stort set svarer til niveauet i 4. kvartal Eksklusive ekstraordinære erstatninger til vinterskader var resultatet i 4. kvartal 2010 således cirka 180 mio. DKK bedre end resultatet for den tilsvarende periode i Periodens resultat efter skat udgjorde 369 mio. DKK i 4. kvartal 2010 mod 448 mio. DKK i samme periode Ændringer efter balancedagen Koncernchef Stine Bosse valgte den 11. januar at opsige sin stilling, og den 12. januar blev koncernfinansdirektør Morten Hübbe udnævnt som koncernchef. Samtidig blev koncerndirektør Lars Bonde udnævnt til medlem af direktionen, som herefter vil bestå af Morten Hübbe og Lars Bonde. Ændringerne trådte i kraft den 1. februar Resultat af ophørte aktiviteter Resultatet af ophørt virksomhed udgjorde 1 mio. DKK og vedrører regulering af marineforretningen. Fornyelsesretten til marineporteføljen blev solgt til RSA i marts 2010, men Tryg skal afslutte de allerede anlagte skader og skader, som måtte opstå i den resterende del af dækningsperioden. Hensættelsesændringer hertil bogføres derfor under Resultat af ophørte aktiviteter. Kapital og solvens Trygs tilgængelige kapital udgjorde 10,6 mia. DKK ved udgangen af 4. kvartal 2010 og skal ses i forhold til et kapitalkrav på 9,9 mia. DKK. Kravet er baseret på Trygs målsætning om at opretholde et kapitalniveau, som svarer til en A- rating hos Standard & Poor s. Kapitalbufferen udgør således 750 mio. DKK eller 7,6 % før udbytte. Der henvises i øvrigt til årsrapport 2010 for en gennemgang af kapital og solvens. 4 Delårsrapport 4. kvartal 2010 Tryg A/S

7 Privat Norden Privat Norden omfatter salg af forsikringer til privatpersoner i Danmark, Norge, Sverige og Finland. Salget foregår gennem callcentre, internettet, egne assurandører, franchisetagere (Norge), interesseorganisationer, bilforhandlere, ejendomsmæglere og Nordea. Forretningsområdet udgør cirka 52 % af koncernens samlede præmieindtægter. Forbedring i underliggende drift og negativ påvirkning fra ekstraordinære vinterskader Effekten af præmieforhøjelser i både 2009 og 2010 forbedrede den underliggende drift i 4. kvartal 2010 væsentligt. Eksklusive ekstraordinære vinterskader udgjorde combined ratio 88,8 i 4. kvartal 2010 mod 97 i samme periode Nye markeder øger væksten Bruttopræmieindtægterne steg 8,5 % i lokal valuta til mio. DKK i 4. kvartal Udviklingen var præget af vækst med baggrund i de iværksatte præmieforhøjelser især i Danmark og Norge samt fortsat vækst i Sverige og Finland på knap 20 % i begge lande. Privatforretningen i Danmark leverede en præmievækst på 8,6 %, som var sammensat af præmieforhøjelser især inden for indbo-, fritidshus- og ejerskifteforsikringer samt i mindre omfang inden for villaforsikringer. Sideløbende med disse tiltag var præmievæksten i partnerbaserede aftaler fortsat pæn, hvoraf flere blev fornyet i 4. kvartal og generelt til et mere lønsomt niveau. Gennemsnitspræmien for villaforsikringer steg 5,8 % i Danmark og 9,2 % i Norge i 4. kvartal. Gennemsnitpræmien for bilforsikringer steg med 4,4 % i Norge og 2,3 % i Danmark. Præmieforhøjelser i Danmark betød som ventet en højere afgang af kunder, men fastholdelsesprocenten var fortsat på et højt niveau med 90 i slutningen af I Norge, hvor præmieforhøjelser som nævnt blev gennemført tidligere end i Danmark, blev fastholdelsesprocenten tydeligt forbedret i løbet af 2010, således at niveauet i slutningen af 2010 udgjorde 86 mod 85 ved starten af året. Vinteren påvirker erstatningsniveauet Erstatningsprocenten udgjorde 76,9 mod 78,7 i 4. kvartal Ekstraordinære vinterskader i både Danmark og Norge påvirkede erstatningsprocenten med 6 procentpoint. Eksklusive vinterskader og afløbsgevinster blev erstatningsprocenten forbedret med 2,5 procentpoint som følge af skade- og erstatningsreducerende tiltag. Resultat for Privat Norden 4. kvt. 4. kvt. Mio. DKK Ændring Ændring Bruttopræmieindtægter ,5% ,6% Bruttoerstatningsudgifter ,8% ,8% Bruttoomkostninger ,7% ,2% Resultat af bruttoforretning Resultat af afgiven forretning Forsikringsteknisk rente f.e.r Forsikringsteknisk resultat % % Afløbsresultat f.e.r Nøgletal Bruttoerstatningsprocent 78,7 76,9 70,6 75,3 80,8 Nettogenforsikringsprocent 1,1 1,0 1,0 1,0-0,4 Skadeforløb 79,8 77,9 71,6 76,3 80,4 Bruttoomkostningsprocent 17,2 16,9 19,7 16,5 16,0 Combined ratio 97,0 94,8 91,3 92,8 96,4 Tryg A/S Delårsrapport 4. kvartal

8 I Danmark udgjorde erstatningsprocenten 79,5 mod 82,9 i 4. kvartal 2009 og var positivt påvirket af præmieforhøjelser, men negativt af vinterskader, som påvirkede erstatningsprocenten med knap 8 procentpoint. I Norge var erstatningsprocenten 73,4 i forhold til 71,6 i 4. kvartal Vinterskader påvirkede erstatningsniveauet med 6,7 procentpoint. I Finland udgjorde erstatningsprocenten 78,7, hvilket viser, at den finske forretning er på et sammenligneligt niveau med den danske og norske portefølje et niveau, som vil blive forbedret med tiltag iværksat i løbet af I den svenske forretning, som ikke i væsentligt omfang var påvirket af ekstraordinære vinterskader, udgjorde erstatningsniveauet 80,1, hvilket var mere end 12 procentpoint bedre end samme periode Omkostningsprocent Omkostningsprocenten faldt fra 17,2 til 16,9 og understeger fokus på at forbedre omkostningsniveauet. Forbedringen er især sket gennem en reduktion i antallet af servicecentre og franchisekontorer samt optimering af arbejdsdelingen inden for salgskanalerne. 6 Delårsrapport 4. kvartal 2010 Tryg A/S

9 Erhverv Norden Erhverv Norden omfatter salg af forsikringer til små og mellemstore virksomheder hovedsageligt i Danmark og Norge. I Sverige er hovedparten af erhvervsforretningen tegnet gennem mæglere og indgår derfor i Industri Norden. Erhvervsforretningen i Finland er fortsat i en opstartsfase. Erhverv Norden udgør 22 % af koncernens samlede præmieindtægter. Højt erstatningsniveau påvirket af ekstraordinære vinterskader og forbedret omkostningsniveau Erhverv Norden opnåede et forsikringsteknisk resultat i 4. kvartal 2010 på 9 mio. DKK i forhold til 29 mio. DKK i samme periode Resultatet var påvirket af vinterskader i december, økonomisk afmatning, et forbedret omkostningsniveau og effekten af præmieforhøjelser især i den danske del af forretningen. Før ekstraordinære vinterskader og afløbsresultat blev combined ratio forbedret med 4,2 procentpoint i 4. kvartal 2010 i forhold til samme periode i Forretningen forventes yderligere forbedring i 2011, men vil først om nogle år have et tilfredsstillende indtjeningsniveau, da en reduktion af omkostningerne kræver en række procestilpasninger og -investeringer. Præmieindtægter Bruttopræmieindtægterne steg 10,9 % i lokal valuta til mio. DKK i 4. kvartal Udviklingen skyldes hovedsagelig porteføljeomlægning fra Privat Norden og Industri Norden til Erhverv Norden. Eksklusive flytninger var væksten godt 2 % i Erhverv Norden. Præmiestigninger inden for landbrugsforsikringer på 10 % i Danmark fra starten af 2010 blev fra efteråret 2010 suppleret med præmieforhøjelser inden for erhvervsforsikringer. Præmieforhøjelserne havde en positiv effekt på præmieudviklingen, men blev delvist modsvaret af en forventet faldende fastholdelsesprocent. Den norske del af erhvervsporteføljen havde ligesom i Danmark en lav præmievækst, når der korrigeres for porteføljeflytninger. Fastholdelsesprocenten blev væsentligt forbedret i 4. kvartal 2010 i Norge, hvilket skal ses i sammenhæng med, at der ikke var samme behov for præmietiltag som i Danmark. Den finske del af erhvervsforretningen havde en vækst på 20 % i 4. kvartal, og præmieindtægten for hele året udgjorde cirka 100 mio. DKK. Resultat for Erhverv Norden 4. kvt. 4. kvt. Mio. DKK Ændring Ændring Bruttopræmieindtægter ,1% ,9% Bruttoerstatningsudgifter ,1% ,7% Bruttoomkostninger ,2% ,2% Resultat af bruttoforretning Resultat af afgiven forretning Forsikringsteknisk rente f.e.r Forsikringsteknisk resultat % n/a Afløbsresultat f.e.r Nøgletal Bruttoerstatningsprocent 70,9 75,9 69,0 74,1 88,4 Nettogenforsikringsprocent 2,2 0,6 2,0 2,6-0,9 Skadeforløb 73,1 76,5 71,0 76,7 87,5 Bruttoomkostningsprocent 24,7 23,4 22,2 24,5 24,1 Combined ratio 97,8 99,9 93,2 101,2 111,6 Tryg A/S Delårsrapport 4. kvartal

10 Erstatningsprocent påvirket af præmietiltag og ekstraordinære vinterskader Erstatningsprocenten udgjorde 75,9 i 4. kvartal 2010 mod 70,9 i samme periode Eksklusive afløb og vinterskader blev erstatningsniveauet forbedret med cirka 1,5 procentpoint. Den underliggende erstatningsprocent blev således forbedret, hvilket kan tilskrives effekten af de iværksatte saneringstiltag, der øger lønsomheden. På mellemlangt sigt vil implementerede tiltag øge lønsomheden yderligere. Væsentlig reduktion i omkostningsprocenten Omkostningsprocenten udgjorde 23,4 i 4. kvartal 2010 en reduktion på 1,3 procentpoint i forhold til niveauet i samme periode Reduktionen er positiv, men niveauet er fortsat for højt, og yderligere procesforbedrende tiltag vil blive iværksat samtidig med en fortsat reduktion i salgsomkostningerne. 8 Delårsrapport 4. kvartal 2010 Tryg A/S

11 Industri Norden Industri Norden sælger forsikringer gennem eget salgskorps og gennem forsikringsmæglere under brandet Tryg i Danmark og Norge og Moderna i Sverige. Industri har cirka kunder, der betaler mere end DKK i årlig præmie eller har mere end 50 ansatte. Cirka 5 % af kunderne betaler mere end 10 mio. DKK i årlig præmie. Al mæglersalg tegnes i Industri Norden uanset kundens størrelse. Højt storskadeniveau og fortsat konkurrence i Danmark Det forsikringstekniske resultat blev 90 mio. DKK i 4. kvartal 2010 i forhold til 205 mio. DKK i samme periode 2009 og kan især tilskrives et højt storskadeniveau i den norske del af Industri. Konkurrencen var fortsat hård især inden for arbejdsskadeforsikringer i Danmark, hvilket reducerede porteføljen i den danske del af Industri. Combined ratio steg til 94,1 i forhold til 84,8 i samme periode 2009 og kunne i stort omfang henføres til storskader på cirka 84 mio. DKK i Norge. Fokus på at indgå og forny forsikringsaftaler på et lønsomt niveau reducerede forretningsomfanget og medførte samtidig en omkostningstilpasning til det lavere forretningsniveau. Præmieindtægter Bruttopræmieindtægterne faldt 4,4 % i lokal valuta til mio. DKK i 4. kvartal Der er overflyttet portefølje fra Industri Norden til Erhverv Norden. Eksklusive flytning til Erhverv var væksten negativ med cirka 1 %. Erstatninger Erstatningsprocenten var 79,0 mod 70,2 i samme periode Som nævnt kunne det meget højere niveau især henføres til storskader i 4. kvartal i den norske del af industriforretningen, og herudover var kvartalet påvirket af et fortsat højt erstatningsniveau for arbejdsskade i den danske del af Industri som følge af en stigning i frekvensen i tab af erhvervsevne samt den løbende effekt af højesteretsdommen om arbejdsskadeerstatning i Danmark, som åbner mulighed for, at personer ansat på deltid, kan forøge deres arbejdsskadeerstatning med tilbagevirkende kraft. Der er iværksat tiltag, som skal forbedre lønsomheden for især arbejdsskade i den danske del af porteføljen. Omkostninger Omkostningsprocenten udgjorde 12,9 mod 12,8 i samme periode Der har gennem året været fokus på at tilpasse omkostningerne i industriområdet i den danske og norske del af forretningen. Væksten i den svenske del af forretningen fortsatte, hvilket påvirkede omkostningerne væsentligt af provisioner til mæglere, som er den absolut mest udbredte distributionskanal for både industri- og erhvervsforretning i Sverige. Gennem omkostningstilbageholdenhed i både den danske og norske del af Industri lykkedes det at balancere væksten i den svenske del af Industri. Resultat for Industri Norden 4. kvt. 4. kvt. Mio. DKK Ændring Ændring Bruttopræmieindtægter ,8% ,6% Bruttoerstatningsudgifter ,7% ,4% Bruttoomkostninger ,0% ,2% Resultat af bruttoforretning Resultat af afgiven forretning Forsikringsteknisk rente f.e.r Forsikringsteknisk resultat % % Afløbsresultat f.e.r Nøgletal Bruttoerstatningsprocent 70,2 79,1 61,9 65,3 72,0 Nettogenforsikringsprocent 1,8 1,9 8,6 6,3 7,9 Skadeforløb 72,0 81,0 70,5 71,6 79,9 Bruttoomkostningsprocent 12,8 12,9 10,6 11,9 12,8 Combined ratio 84,8 93,9 81,1 83,5 92,7 Tryg A/S Delårsrapport 4. kvartal

12 Investeringsvirksomhed Trygs investeringsaktiver er opdelt i en matchportefølje og en fri investeringsportefølje. Matchporteføljen svarer i størrelse til den diskonterede værdi af de forsikringstekniske hensættelser og afdækker renterisikoen på disse. Investeringsaktiver herudover udgør den fri investeringsporteføljen. Opdelingen er nærmere beskrevet i årsrapporten I 4. kvartal 2010 var den samlede afvigelse mellem afkastet af matchporteføljen og afkastet til de forsikringstekniske hensættelser på 31 mio. DKK. Ud af en matchportefølje på 30,9 mia. DKK svarer det til en afvigelse på 0,1 procentpoint og er mindre end Trygs målsætning om et maksimalt udsving på plus/minus 50 mio. DKK inden for et enkelt kvartal. Den fri investeringsportefølje udgjorde 9,5 mia. DKK ved udgangen af 2010 og leverede et samlet bruttoafkast på 293 mio. DKK, som svarer til et afkast på 2,9 % på den gennemsnitlige investerede kapital. Resultatet var positivt påvirket af udviklingen på aktiemarkederne. Aktiebeholdningen gav et afkast på 9,8 % eller 171 mio. DKK. Afkastet på ejendomsporteføljen var tilsvarende 3,2 % eller 123 mio. DKK. Obligationerne i investeringsporteføljen gav i 4. kvartal et afkast på nul. Det samlede investeringsresultat før andre finansielle indtægter og udgifter ikke relateret til investering var 306 mio. DKK mod 220 mio. DKK i samme periode Nettoinvesteringsafkastet udgjorde 266 mio. DKK. Knap 90 % af den samlede obligationsportefølje er placeret i papirer med AAA-rating, godt 5 % i AA-ratede papirer og resten i A-ratede papirer, norske pengemarkedspapirer uden rating, men med god kreditkvalitet. Vi henviser i øvrigt til årsrapporten Resultat for match- og fri portefølje 4. kvt Mio. DKK Match Fri I alt Match Fri I alt Obligationer, pengemarked, m.v Aktier Ejendomme I alt Kursreguleringer, ændret diskonteringssats Overført til forsikringsteknisk rente Investeringsafkast i alt Andre finansielle indtægter og udgifter, investering Andre finansielle indtægter og udgifter, ej investering Investeringsafkast Delårsrapport 4. kvartal 2010 Tryg A/S

13 Resultat for Investeringsvirksomhed 4. kvt. 4. kvt. Investeringsaktiver Mio. DKK Ændring Ændring Obligationer, pengemarked, m.v Aktie a) Ejendomme b) I alt Kursreguleringer, ændret diskonteringssats Overført til forsikringsteknisk rente Investeringsafkast i alt Andre finansielle indtægter og udgifter, investering c) Andre finansielle indtægter og udgifter, ej investering c) Investeringsafkast a) I aktiebeholdningen er tillagt 246 mio. DKK købt på futurekontrakter. b) I afkastet af ejendomme indgår et beregnet afkast af domicilejendomme (eksklusive omkostninger på Det Levende Hus), som modposteres under Andre finansielle indtægter og udgifter, investering. Afkastet svarer således til investeringsafkastet i resultatopgørelsen, hvor der ikke beregnes afkast af domicilejendomme. c) Posten omfatter rente af driftslikvider, bankgæld og genforsikringsdepoter, valutakursregulering af forsikringsmæssige poster, omkostninger ved investeringsvirksomhed samt modregning af afkast af domicilejendomme. Tryg A/S Delårsrapport 4. kvartal

14 Forventninger Forventninger på mellemlang sigt Det er fortsat Trygs målsætning på mellemlang sigt at have en egenkapitalforrentning på over 20 %, som svarer til en combined ratio i niveauet 90 inklusive et eventuelt afløbsresultat ved samme renteniveau som i Forsikringsteknisk resultat For 2011 forventes en forbedring af combined ratio med baggrund i de væsentlige initiativer, som blev gennemført i både 2009 og 2010 samt planlagte tiltag i Der forventes dog fortsat et højt niveau for skadeudgifter, ligesom risikoen for ny skadeinflation følges nøje. Effekten af tiltagene vurderes at være over 1,0 mia. DKK i 2011 med en yderligere betydelig effekt i Med tiltagene tages de første væsentlige skridt på vejen til at opnå den målsatte combined ratio på mellemlang sigt, men der kræves yderligere væsentlige forbedringer i 2012 og 2013 for at nå målsætningen. Tryg forventer en præmievækst i samme niveau som i 2010, hvilket er sammensat af en fortsat organisk vækst i Sverige og Finland samt en vækst i Danmark og Norge, der i stort omfang er forbundet med ovennævnte tiltag. Trods fortsat lavere omkostningsprocent i 2011 øges investeringer til Tryg Transition i størrelsesordenen 200 mio. DKK årligt. Tryg Trasition er et flerårigt proces- og it-effektiviseringsprojekt. Udgifterne til Tryg Transition skal understøtte Trygs ambition om en omkostningsprocent på 10 i 2020, som især skal opnås ved en gennemgribende omlægning af processer, it-infrastruktur og øget anvendelse af selvbetjening. Investeringsresultat Tryg opdelte i 2010 investeringsporteføljen i to en matchportefølje, der udelukkende skal matche forsikringshensættelserne, og en fri investeringsportefølje, der anvendes til investering af selskabets kapital. Læs mere om investeringsresultatet i kapitlet Investeringsvirksomhed. Ved renteændringer balanceres kursudsving på matchporteføljen af en modsvarende renteeffekt på de diskonterede hensættelser, hvorfor den umiddelbare effekt på regnskabsresultatet er neutral. Til gengæld giver en rentestigning en højere, løbende indtjening. Med de seneste erfaringer forventes niveauet for både vejr- og storskader at blive højere i 2011 i forhold til, hvad Tryg tidligere har forudsat for et normalt år. For vejrskader er specielt hyppigere og voldsommere skybrud årsagen. Herudover har vinterskader i 2010 medført forhøjede forudsætninger. Storskader lå i 2010 højere end forventet og er også en af årsagerne til den fremadrettede højere forventning. I samme forbindelse er det værd at bemærke, at frasalget af marineporteføljen har reduceret storskadeksponeringen væsentligt. Omkostningsprocenten forventes at falde i Dette forventes blandt andet opnået ved, at alle divisioner fortsat skal reducere de direkte omkostninger med mindst 2 % hvert år. I 2011 er yderligere omkostningsreduktioner iværksat i form af lavere bemanding som følge af effektivisering og automatisering samt lavere udgifter til rejser, møder og konsulenter. Endvidere vil brandingomkostninger, der i 2010 påvirkede omkostningsprocenten med 0,4, blive betydeligt reduceret i Afkast på aktier og ejendomme i den fri portefølje forventes på henholdsvis 7 % og 6 %. For obligationer danner de aktuelle renteniveauer i slutningen af året basis for det forventede obligationsafkast. Obligationer i den fri investeringsportefølje havde i slutningen af 2010 et afkastniveau på 1,4 %, mens obligationer i matchporteføljen havde et afkastniveau på 2,3 %. Kapital Som tidligere år forventes Trygs kapital også i 2011 at ligge betydeligt over de kapitalkrav, som de kommende Solvency IIregler vil pålægge forsikringsbranchen. Koncernens egen målsatte kapital bygger på Standard & Poor s A- rating, hvortil Tryg har lagt en sikkerhedsmargin på 5 %. Koncernens kapitalbehov og struktur er nærmere beskrevet i kapitlet Kapitalforhold i årsrapporten Delårsrapport 4. kvartal 2010 Tryg A/S

15 Forbehold Visse udsagn i denne rapport er baseret på ledelsens opfattelse, antagelser og oplysninger, som i øjeblikket er til rådighed. Udsagn om Trygs fremtidige driftsresultater, økonomiske stilling, pengestrømme, forretningsstrategi, planer og fremtidige mål er med undtagelse af udsagn om historiske kendsgerninger generelt kendetegnet ved ord som har som målsætning, mener, forventer, har til hensigt, agter, planlægger, søger, vil, kan, forudser, fortsætter eller lignende udtryk. En række forskellige faktorer kan bevirke, at de faktiske resultater afviger væsentligt fra de fremadrettede udsagn i rapporten, herunder, men ikke begrænset til, de økonomiske konjunkturer, ændrede konkurrenceforhold, udviklingen på de finansielle markeder, ekstraordinære begivenheder som for eksempel naturkatastrofer eller terrorangreb, ændringer i lovgivningen eller retspraksis samt genforsikring. Læs kapitlet Risikostyring i årsrapporten eller på tryg.com/dk for en gennemgang af nogle af de faktorer, som vil kunne påvirke koncernens resultater eller forsikringsbranchen. Hvis en eller flere af disse risikofaktorer eller usikkerhedsmomenter udløses, eller hvis en underliggende antagelse viser sig at være forkert, kan Trygs faktiske økonomiske stilling eller driftsresultater afvige væsentligt fra det, der er beskrevet som forudsat, vurderet, skønnet eller forventet i rapporten. Tryg er ikke forpligtet til at opdatere nogen af de fremadrettede udsagn eller til at tilpasse sådanne udsagn til faktiske resultater, med mindre dette følger af lovgivningens krav herom. Tryg A/S Delårsrapport 4. kvartal

16 Indhold Regnskab Regnskab kvartal 2010 Side Ledelsens påtegning 15 Resultatopgørelse 16 Totalindkomst 17 Balance 18 Egenkapital 20 Pengestrømsopgørelse 21 Noter 22 Geografiske segmenter 26 Kvartalsoversigt 28

17 Ledelsens påtegning Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt delårsrapporten for kvartal Rapporten, der ikke er revideret eller gennemgået af selskabets revisor, er aflagt i overensstemmelse med IAS 34 Interim Financial Reporting, lov om finansiel virksomhed og de krav, som OMX Den Nordiske Børs København stiller til regnskabsaflæggelse for børsnoterede selskaber. Det er vores opfattelse, at rapporten giver et retvisende billede af koncernens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2010 samt af resultatet af koncernens aktiviteter og pengestrømme for perioden. Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsens beretning indeholder en retvisende redegørelse for udviklingen i koncernens aktiviteter og økonomiske forhold, periodens resultat og af koncernens finansielle stilling som helhed og en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som koncernen står overfor. Ballerup, den 9. februar Direktion Morten Hübbe Koncernchef Lars Bonde Koncerndirektør Bestyrelse Mikael Olufsen Bodil Nyboe Andersen Jørn Wendel Andersen Formand Næstformand Paul Bergqvist Christian Brinch Lene Skole Bill-Owe Johansson John R. Frederiksen Rune Torgeir Joensen Tina Snejbjerg Jesper Hjulmand Berit Torm Tryg A/S Delårsrapport 4. kvartal

18 Resultatopgørelse Mio. DKK Note Skadeforsikring Bruttopræmier Afgivne forsikringspræmier Ændring i præmiehensættelser Ændring i genforsikringsandele af præmiehensættelser Præmieindtægter f.e.r Forsikringsteknisk rente f.e.r Udbetalte erstatninger Modtaget genforsikringsdækning Ændring i erstatningshensættelser Ændring i genforsikringsandel af erstatningshensættelser Erstatningsudgifter f.e.r Bonus og præmierabatter Erhvervelsesomkostninger Administrationsomkostninger Erhvervelses- og administrationsomkostninger Provisioner og gevinstandele af genforsikringsselskaber Forsikringsmæssige driftsomkostninger f.e.r Forsikringsteknisk resultat Investeringsvirksomhed Indtægter fra associerede virksomheder 0-5 Indtægter af investeringsejendomme Renteindtægter og udbytte Kursreguleringer Renteudgifter Administrationsomkostninger i forbindelse med investeringsvirksomhed Investeringsafkast, i alt Forrentning af forsikringsmæssige hensættelser Investeringsafkast efter forsikringsteknisk rente, i alt Andre indtægter Andre omkostninger Resultat før skat Skat Resultat af fortsættende aktiviteter Resultat af ophørte og frasolgte aktiviteter Årets resultat Resultat pr. aktie af fortsættende aktiviteter á 25 DKK 31,3 10,8 Resultat pr. aktie á 25 DKK 31,7 9,5 Resultat pr. aktie á 25 DKK udvandet 31,7 9,5 16 Delårsrapport 4. kvartal 2010 Tryg A/S

19 Totalindkomst Mio. DKK Primoregulering jf. note Årets ændring i udjævningshensættelse 0 1 Årets omvurdering af domicilejendomme 9 19 Skat af omvurdering af domicilejendomme -2-5 Årets valutakursregulering af udenlandske enheder Årets afdækning af valutarisikoen i udenlandske enheder Skat af afdækning af valutarisikoen i udenlandske enheder Udskudt skat af sikkerhedshensættelse 0 68 Aktuarmæssige gevinster/tab på ydelsesbaserede pensionsordninger Skat af aktuarmæssige gevinster/tab på ydelsesbaserede pensionsordninger Nettoindtægt/omkostning indregnet direkte i egenkapitalen Årets resultat Samlet totalindkomst Tryg A/S Delårsrapport 4. kvartal

20 Balance Mio. DKK Note Aktiver Immaterielle aktiver Driftsmidler Domicilejendomme Aktiver under opførsel Materielle aktiver, i alt Investeringsejendomme Kapitalandele i associerede virksomheder Investeringer i associerede virksomheder, i alt Kapitalandele Investeringsforeningsandele Obligationer Indlån i kreditinstitutter Andre finansielle investeringsaktiver, i alt Genforsikringsdepoter Investeringsaktiver, i alt Genforsikringsandele af præmiehensættelser Genforsikringsandele af erstatningshensættelser Genforsikringsandele af hensættelser til forsikringskontrakter, i alt Tilgodehavender hos forsikringstagere Tilgodehavender i forbindelse med direkte forsikringskontrakter, i alt Tilgodehavender hos forsikringsvirksomheder Andre tilgodehavender Tilgodehavender, i alt Aktuelle skatteaktiver Udskudte skatteaktiver Likvide beholdninger Øvrige 4 21 Andre aktiver, i alt Tilgodehavende renter samt optjent leje Andre periodeafgrænsningsposter Periodeafgrænsningsposter, i alt Aktiver, i alt Delårsrapport 4. kvartal 2010 Tryg A/S

21 Mio. DKK Note Passiver Egenkapital Ansvarlig lånekapital Præmiehensættelser Erstatningshensættelser Hensættelser til bonus og præmierabatter Hensættelser til forsikringskontrakter, i alt Pensioner og lignende forpligtelser Udskudte skatteforpligtelser Andre hensættelser 6 1 Hensatte forpligtelser, i alt Gæld i forbindelse med direkte forsikring Gæld i forbindelse med genforsikring Gæld til kreditinstitutter Aktuelle skatteforpligtelser Anden gæld Gæld, i alt Periodeafgrænsningsposter Passiver, i alt Anvendt regnskabspraksis Tryg A/S Delårsrapport 4. kvartal

22 Egenkapital Reserve Opskriv- vedr. Udjævnings Andre Aktie- ningshen- valuta- hen- henlæg- Overført Foreslået Mio. DKK kapital læggelser kursreg. sættelse gelser resultat udbytte I alt Egenkapital 31. december Primoregulering jf. note Årets resultat Årets omvurdering af domicilejendomme 9 9 Årets valutakursregulering af udenlandske enheder Årets afdækning af valutarisikoen i udenlandske enheder Aktuarmæssige gevinster og tab på pensionsforpligtelse Skat af egenkapitalbevægelser Totalindkomst, i alt Annullering af egne aktier Udbetalt udbytte Udbytte egne aktier Køb af egne aktier Udnyttelse af aktieoptioner Udstedelse af medarbejderaktier Udstedelse af aktieoptioner Egenkapitalbevægelser i 2009, i alt Egenkapital 31. december Egenkapital 31. december Periodens resultat Periodens ændring i udjævningshensættelse 1 1 Periodens omvurdering af domicilejendomme Periodens valutakursregulering af udenlandske enheder Periodens afdækning af valutarisikoen i udenlandske enheder Aktuarmæssige gevinster og tab på pensionsforpligtelse Skat af egenkapitalbevægelser Totalindkomst, i alt Udbetalt udbytte Udbytte egne aktier Køb af egne aktier Udnyttelse af aktieoptioner 9 9 Udstedelse af aktieoptioner Egenkapitalbevægelser i 2010, i alt Egenkapital 31. december Delårsrapport 4. kvartal 2010 Tryg A/S

23 Pengestrømsopgørelse Mio. DKK Note Pengestrømme fra driften Præmier Erstatninger Afgiven forretning Omkostninger Ændringer i anden gæld og andre tilgodehavender Pengestrømme fra forsikringsvirksomhed Renteindtægter Renteudgifter Modtaget udbytte Skatter og afgifter Andre indtægter og omkostninger Pengestrømme fra driften, fortsættende aktiviteter Pengestrømme fra driften, ophørte og frasolgte aktiviteter Pengestrømme fra driften, i alt Investeringer Køb og ombygning af ejendomme Salg af ejendomme Køb/salg af kapitalandele og investeringsforeningsandele (netto) Køb/salg af obligationer (netto) Indlån i kreditinstitutter Køb/salg af driftsmidler (netto) Køb af tilknyttede virksomheder Køb af tilknyttede virksomheder, likvider Afdækning af valutaeksponering Investeringer, fortsættende aktiviteter Investeringer, i alt Finansiering Tilbagekøb af egne aktier Ansvarlig lånekapital Udbetalt udbytte Ændring i gæld til kreditinstitutter Finansiering, fortsættende aktiviteter Finansiering, i alt Ændring i likvider, netto Kursregulering af likvider, primo Ændring i likvider, brutto Likvider, primo Likvider, ultimo Tryg A/S Delårsrapport 4. kvartal

24 Noter Mio. DKK Anvendt regnskabspraksis Der henvises til Årsrapporten Præmieindtægter f.e.r. Direkte forsikring Indirekte forsikring Ikke afløben risiko Afgiven direkte forsikring Afgiven indirekte forsikring Forsikringsteknisk rente f.e.r. Forrentning af forsikringsmæssige hensættelser Overført fra erstatningshensættelse vedr. diskontering Erstatningsudgifter f.e.r. Erstatningsudgifter, reservereguleret Afløb tidligere år, brutto Modtaget genforsikringsdækning Afløb tidligere år, genforsikringsandel I erstatningsudgifter udgør værdiregulering af inflationsswaps, der afdækker inflationsrisikoen vedrørende løbende ydelser på arbejdsskadeforsikring, i alt -83 mio. DKK (i 2009 i alt 62 mio.dkk). 5 Forsikringsmæssige driftsomkostninger f.e.r. Provisioner vedrørende direkte forsikringer Andre erhvervelsesomkostninger Erhvervelsesomkostninger, i alt Administrationsomkostninger Forsikringsmæssige driftsomkostninger brutto Provisioner fra genforsikringsselskaber Delårsrapport 4. kvartal 2010 Tryg A/S

25 Privat Erhverv Industri Mio. DKK Norden Norden Norden Øvrige Koncern 6 Operationelle segmenter 2010 Bruttopræmieindtægter Bruttoerstatningsudgifter Bruttodriftsomkostninger Resultat af afgiven forretning Forsikringsteknisk rente f.e.r Forsikringsteknisk resultat Investeringsafkast efter forsikringsteknisk rente, i alt 570 Andre indtægter og omkostninger -4 Resultat før skat 941 Skat -265 Resultat af fortsættende aktiviteter 676 Resultat af ophørte og frasolgte aktiviteter efter skat -83 Resultat 593 Afløbsresultat f.e.r Kapitalandele i associerede virksomheder Genforsikringsandele af præmiehensættelser Genforsikringsandele af erstatningshensættelser Øvrige aktiver Aktiver, i alt Præmiehensættelser Erstatningshensættelser Hensættelser til bonus og præmierabatter Andre forpligtelser Forpligtelser, i alt Tryg A/S Delårsrapport 4. kvartal

26 Noter Privat Erhverv Industri Mio. DKK Norden Norden Norden Øvrige Koncern 6 Operationelle segmenter 2009 Bruttopræmieindtægter Bruttoerstatningsudgifter Bruttodriftsomkostninger Resultat af afgiven forretning Forsikringsteknisk rente f.e.r Forsikringsteknisk resultat Investeringsafkast efter forsikringsteknisk rente, i alt Andre indtægter og omkostninger -38 Resultat før skat Skat -625 Resultat af fortsættende aktiviteter Resultat af ophørte og frasolgte aktiviteter efter skat 23 Resultat Afløbsresultat f.e.r Kapitalandele i associerede virksomheder Genforsikringsandele af præmiehensættelser Genforsikringsandele af erstatningshensættelser Øvrige aktiver Aktiver, i alt Præmiehensættelser Erstatningshensættelser Hensættelser til bonus og præmierabatter Andre forpligtelser Forpligtelser, i alt Beskrivelse af segmenter For beskrivelse af operationelle segmenter henvises til afsnittet Resultater i Årsrapport Beløb der vedrører Tryg A/S, Tryg Ejendomme A/S samt elimineringer indgår under Øvrige. Øvrige aktiver og passiver styres på koncernniveau, hvorfor disse ikke er allokeret til de enkelte segmenter, men indgår i et samlet beløb under Øvrige. Omkostninger fordeles efter specifikke nøgler, som vurderes at give det bedste skøn over estimeret ressourcetræk. Segmentfordelingen i Moderna er ændret i 2. kvartal 2010, hvad angår mellemstore kontrakter. Sammenligningstallene er korrigeret i overensstemmelse hermed. For præsentation af segmenter fordelt efter geografisk beliggenhed henvises til Geografiske segmenter. 24 Delårsrapport 4. kvartal 2010 Tryg A/S

27 Mio. DKK Renter og udbytter Renteindtægter og udbytter Udbytter Renteindtægter likvide beholdninger Renteindtægter obligationer Renteindtægter øvrige Renteudgifter Renteudgifter ansvarlig lån og kreditinstitutter Renteudgifter øvrige Kursreguleringer Kursreguleringer vedrørende finansielle aktiver eller forpligtelser til dagsværdi med værdiregulering i resultatopgørelsen: Kapitalandele Investeringsforeningsandele Aktiederivater Obligationer Rentederivater Kursreguleringer vedrørende aktiver eller forpligtelser som ikke kan henføres til IAS 39: Investeringsejendomme Domicilejendomme 1 0 Diskontering Andre balanceposter Kursgevinster Kurstab Kursregulering, netto I kursreguleringer udgør værdiregulering af inflationsswap i alt 27 mio. DKK (i 2009 i alt 13 mio. DKK). 9 Resultat af ophørte og frasolgte aktiviteter Præmieindtægter f.e.r Erstatningsudgifter f.e.r Forsikringsmæssige driftsomkostninger f.e.r Forsikringsteknisk resultat Resultat før skat Skat Resultat af ophørte og frasolgte aktiviteter Tryg A/S Delårsrapport 4. kvartal

28 Geografiske segmenter 4. kvt. 4. kvt. Mio. DKK Ændring Dansk skadeforsikring Bruttopræmieindtægter ,2% Forsikringsteknisk resultat ,9% Afløbsresultat f.e.r Nøgletal Bruttoerstatningsprocent 69,3 77,4 71,6 82,0 Nettogenforsikringsprocent 2,5 2,1 2,5 0,7 Skadeforløb 71,8 79,5 74,1 82,7 Bruttoomkostningsprocent 13,1 16,6 14,5 16,1 Combined ratio 84,9 96,1 88,6 98,8 Antal fuldtidsmedarbejdere ultimo perioden Norsk skadeforsikring Bruttopræmieindtægter ,0% Forsikringsteknisk resultat ,1% Afløbsresultat f.e.r Nøgletal Bruttoerstatningsprocent 79,4 75,1 70,8 76,7 Nettogenforsikringsprocent 0,0-0,3 3,7 3,1 Skadeforløb 79,4 74,8 74,5 79,8 Bruttoomkostningsprocent 19,2 16,1 17,0 15,7 Combined ratio 98,6 90,9 91,5 95,5 Antal fuldtidsmedarbejdere ultimo perioden Svensk skadeforsikring a) Bruttopræmieindtægter ,2% Forsikringsteknisk resultat ,3% Afløbsresultat f.e.r Nøgletal Bruttoerstatningsprocent 87,6 83,8 80,6 84,6 Nettogenforsikringsprocent 3,3 2,2 1,8 0,8 Skadeforløb 90,9 86,0 82,4 85,4 Bruttoomkostningsprocent 29,7 22,0 25,1 22,4 Combined ratio 120,6 108,0 107,5 107,8 Antal fuldtidsmedarbejdere ultimo perioden Delårsrapport 4. kvartal 2010 Tryg A/S

29 4. kvt. 4. kvt. Mio. DKK Ændring Finsk skadeforsikring Bruttopræmieindtægter ,5% Forsikringsteknisk resultat ,3% Afløbsresultat f.e.r Nøgletal Bruttoerstatningsprocent 80,5 81,0 84,2 80,9 Nettogenforsikringsprocent 0,0 0,0 0,6 0,8 Skadeforløb 80,5 81,0 84,8 81,7 Bruttoomkostningsprocent 47,7 28,1 41,7 29,3 Combined ratio 128,2 109,1 126,5 111,0 Antal fuldtidsmedarbejdere ultimo perioden Øvrige b) Bruttopræmieindtægter Forsikringsteknisk resultat Tryg Bruttopræmieindtægter ,0% Forsikringsteknisk resultat ,0% Afløbsresultat f.e.r Nøgletal Bruttoerstatningsprocent 74,5 77,2 72,1 80,2 Nettogenforsikringsprocent 1,6 1,1 2,9 1,6 Skadeforløb 76,1 78,3 75,0 81,8 Bruttoomkostningsprocent c) 18,0 17,2 17,2 17,0 Combined ratio 94,1 95,5 92,2 98,8 Antal fuldtidsmedarbejdere ultimo perioden a) Moderna Försäkringar indgår under Svensk skadeforsikring fra 2. april b) Beløb der vedrører Tryg A/S, Tryg Ejendomme A/S samt elimineringer indgår under Øvrige. c) Justering til bruttoomkostningsprocent alene indregnet i Tryg. Se forklaring på justering i fodnote under Hoved- og nøgletal. Tryg A/S Delårsrapport 4. kvartal

30 Kvartalsoversigt 4. kvt. 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. Mio. DKK Privat Norden Bruttopræmieindtægter Forsikringsteknisk resultat Nøgletal Bruttoerstatningsprocent 74,6 76,1 74,3 72,3 78,7 92,2 74,0 80,9 76,9 Nettogenforsikringsprocent 0,8 1,2 0,6 1,0 1,1-0,7 1,7-3,5 1,0 Skadeforløb 75,4 77,3 74,9 73,3 79,8 91,5 75,7 77,4 77,9 Bruttoomkostningsprocent 21,4 17,0 17,2 14,7 17,2 16,3 15,5 15,2 16,9 Combined ratio 96,8 94,3 92,1 88,0 97,0 107,8 91,2 92,6 94,8 Erhverv Norden Bruttopræmieindtægter Forsikringsteknisk resultat Nøgletal Bruttoerstatningsprocent 57,4 71,9 72,8 80,6 70,9 117,2 81,8 80,3 75,9 Nettogenforsikringsprocent 1,0 4,2 1,6 2,5 2,2-2,5-2,9 1,0 0,6 Skadeforløb 58,4 76,1 74,4 83,1 73,1 114,7 78,9 81,3 76,5 Bruttoomkostningsprocent 24,6 24,1 25,6 23,7 24,7 23,0 25,7 24,4 23,4 Combined ratio 83,0 100,2 100,0 106,8 97,8 137,7 104,6 105,7 99,9 Industri Norden Bruttopræmieindtægter Forsikringsteknisk resultat Nøgletal Bruttoerstatningsprocent 59,2 56,7 69,9 63,7 70,2 59,4 63,2 85,7 79,1 Nettogenforsikringsprocent 12,1 9,5 1,6 12,7 1,8 12,7 7,2 10,0 1,9 Skadeforløb 71,3 66,2 71,5 76,4 72,0 72,1 70,4 95,7 81,0 Bruttoomkostningsprocent 11,9 11,6 12,0 11,1 12,8 13,2 13,9 11,4 12,9 Combined ratio 83,2 77,8 83,5 87,5 84,8 85,3 84,3 107,1 93,9 28 Delårsrapport 4. kvartal 2010 Tryg A/S

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2014

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2014 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2014 LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2014 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2014 er et overskud på 243 mio. kr. før skat og 184 mio. kr. efter skat.

Læs mere

Halvårsrapport 2017 PenSam Forsikring A/S CVR-nr Hjemsted Farum

Halvårsrapport 2017 PenSam Forsikring A/S CVR-nr Hjemsted Farum Halvårsrapport 2017 PenSam Forsikring A/S CVR-nr. 17 11 81 88 Hjemsted Farum Indholdsfortegnelse Udvalgte hoved- og nøgletal...2 Ledelsesberetning...3 Halvårsregnskabet Ledelsespåtegning...5 Resultatopgørelse...6

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2012

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2012 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2012 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011

FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011 FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse 7 Balance 8 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

Ledelsesberetning 1-2. Ledelsespåtegning 3. Anvendt regnskabspraksis 4. Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5

Ledelsesberetning 1-2. Ledelsespåtegning 3. Anvendt regnskabspraksis 4. Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1-2 Ledelsespåtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2013 6-7

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1.HALVÅR 2010

LEDELSESBERETNING 1.HALVÅR 2010 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2010 LEDELSESBERETNING 1.HALVÅR 2010 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2010 blev et overskud på 85 mio. kr. før skat og 63 mio. kr. efter skat.

Læs mere

AP Skadesforsikring Aktieselskab CVR

AP Skadesforsikring Aktieselskab CVR CVR 14592385 Halvårsrapport 2015 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 1 Ledelsespåtegning... 3 Resultatopgørelse... 4 Balance... 5 Aktiver... 5 Passiver... 5 Egenkapitalopgørelse... 6 Noter... 7 Side

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2017

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2017 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2017 LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2017 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2017 er et overskud på 277 mio. kr. før skat og 214 mio. kr. efter skat.

Læs mere

Dansk Aktiemesse 2011 København 20. september. Koncerndirektør Lars Bonde. Præsentation kan downloades på www.tryg.com

Dansk Aktiemesse 2011 København 20. september. Koncerndirektør Lars Bonde. Præsentation kan downloades på www.tryg.com Dansk Aktiemesse 2011 København 20. september Koncerndirektør Lars Bonde Præsentation kan downloades på www.tryg.com Forbehold Visse udsagn i denne præsentation er baseret på ledelsens opfattelse, antagelser

Læs mere

CVR - nr Halvårsrapport

CVR - nr Halvårsrapport CVR - nr. 26 23 14 18 Halvårsrapport 30. juni 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Side q Ledelsesberetning 1-2 q Ledelsespåtegning 3 q Anvendt regnskabspraksis 4 q Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5 q

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT CVR-nr

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT CVR-nr FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2013 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Effektiviseringer driver fremgangen InvestorDagen Aalborg

Effektiviseringer driver fremgangen InvestorDagen Aalborg Effektiviseringer driver fremgangen InvestorDagen Aalborg Lars Møller IR-direktør 1 Følg os på Twitter: @TrygIR Forbehold Visse udsagn i denne præsentation er baseret på ledelsens opfattelse, antagelser

Læs mere

CVR - nr Halvårsrapport

CVR - nr Halvårsrapport CVR - nr. 31 15 50 96 Halvårsrapport 30. juni 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Side q Ledelsesberetning 1 q Ledelsespåtegning 2 q Anvendt regnskabspraksis 3 q Resultatopgørelse for perioden 1. januar-30. juni

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2016

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2016 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2016 LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2016 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2016 er et overskud på 122 mio. kr. før skat og 100 mio. kr. efter skat.

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2015 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr

Lokal Forsikring G/S CVR-nr Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2011 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2015

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2015 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2015 LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2015 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2015 er et overskud på 258 mio. kr. før skat og 196 mio. kr. efter skat.

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1 Ledelsespåtegning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2013 4 Balance pr. 30. juni 2013 5 6 Egenkapitalforklaring

Læs mere

KONCERN HOVED-/NØGLETAL Rapporteret hoved-/nøgletal Ny hoved-/nøgletal Ændring

KONCERN HOVED-/NØGLETAL Rapporteret hoved-/nøgletal Ny hoved-/nøgletal Ændring KONCERN HOVED-/NØGLETAL Rapporteret hoved-/nøgletal Ny hoved-/nøgletal Ændring 1. kvt. 2. kvt. 1. halvår 3. kvt. 4. kvt. Året 1. kvt. 2. kvt. 1. halvår 3. kvt. 4. kvt. Året 1. kvt. 2. kvt. 1. halvår 3.

Læs mere

Thisted Forsikring G/S CVR - nr Halvårsrapport for 2010

Thisted Forsikring G/S CVR - nr Halvårsrapport for 2010 Thisted Forsikring G/S CVR - nr. 31 00 75 18 Halvårsrapport for 2010 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetninger Selskabsoplysninger 2 Femårsoversigt 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr

Lokal Forsikring G/S CVR-nr Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2013 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1 Ledelsespåtegning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2012 4 Balance pr. 30. juni 2012 5-6 Egenkapitalforklaring

Læs mere

Yderligere information 38

Yderligere information 38 Delårsrapport 1. kvartal 2012 Indhold Delårsrapport 1. kvartal 2012 Side Ledelsens beretning Begivenheder i 1. kvartal 2012 1 Resultatoversigt 2 Trygs samlede resultat 3 Privat 6 Erhverv 8 Industri 10

Læs mere

For yderligere information: www.trygvesta.com. Pressemøde februar 2010. Pressemøde 25. februar 2010 Resultat for 2009

For yderligere information: www.trygvesta.com. Pressemøde februar 2010. Pressemøde 25. februar 2010 Resultat for 2009 For yderligere information: www.trygvesta.com 1 Pressemøde 25. februar 2010 Resultat for 20 2 Resultat 20 Stine Bosse, CEO Salg, omkostninger og resultat Højdepunkter for 20 og forventninger til 2010 3

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET NÆRSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2016

FORSIKRINGSSELSKABET NÆRSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2016 FORSIKRINGSSELSKABET NÆRSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2016 Indholdsfortegnelse: Ledelsesberetning Side 1 Nøgletal Side 1 Anvendt regnskabspraksis Side 2-3 Ledelsespåtegning Side 4 Resultatopgørelse Side 5

Læs mere

Halvårsrapport 2015. CVR nr. 31 00 75 18

Halvårsrapport 2015. CVR nr. 31 00 75 18 Halvårsrapport 2015 CVR nr. 31 00 75 18 Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning Selskabsoplysninger 1 Hoved- og nøgletal 2 Ledelsesberetning 3 5 Påtegninger Ledelsespåtegning 6 Halvårsrapport Resultatopgørelse

Læs mere

Skandia Livsforsikring A/S HALVÅRSRAPPORT

Skandia Livsforsikring A/S HALVÅRSRAPPORT CVR-nr. 88 02 55 12 Hjemsted: Hvidovre Skandia Livsforsikring A/S HALVÅRSRAPPORT 1. halvår 2006 , Skandia Liv halvårsrapport 2006 viser følgende: Bruttopræmier viser fremgang til 5,6 % i forhold til 1.

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr

Lokal Forsikring G/S CVR-nr Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2012 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning

Læs mere

Thisted Forsikring G/S CVR - nr Halvårsrapport for 2009

Thisted Forsikring G/S CVR - nr Halvårsrapport for 2009 Thisted Forsikring G/S CVR - nr. 31 00 75 18 Halvårsrapport for 2009 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetninger Selskabsoplysninger 2 Femårsoversigt 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Overblik. Indhold Ledelsesberetning. Ledelsespåtegning. Femårsoversigt. Resultatopgørlse. Balance. Egenkapitalforklaring

Overblik. Indhold Ledelsesberetning. Ledelsespåtegning. Femårsoversigt. Resultatopgørlse. Balance. Egenkapitalforklaring Halvårsrapport 211 Overblik Indhold Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Femårsoversigt 6 Resultatopgørlse 7 Balance 8 Egenkapitalforklaring 1 Ledelsesberetning Udviklingen i 1. halvår 211 Sønderjysk

Læs mere

Delårsrapport 1. kvartal 2013

Delårsrapport 1. kvartal 2013 Delårsrapport 1. kvartal 2013 Indhold Delårsrapport 1. kvartal 2013 Side Ledelsens beretning Højdepunkter 1 Resultatoversigt 2 Resultat for 1. kvartal 2013 3 Privat 6 Erhverv 8 Industri 10 Sverige 12 Investeringsvirksomhed

Læs mere

Pressemøde Årsresultat 2006

Pressemøde Årsresultat 2006 Pressemøde Årsresultat 2006 Stine Bosse, Koncernchef Morten Hübbe, Koncernfinansdirektør 28. februar 2007 1 Højdepunkter - Året 2006 34 % vækst i årets resultat inkl. ophørte og frasolgte akt. før skat

Læs mere

Pas godt på de gode værdier

Pas godt på de gode værdier 1. halvår Alm Brand Forsikring 20 5 Pas godt på de gode værdier Alm. Brand Forsikring A/S / Midtermolen 7 / 2100 København Ø / CVR-nr. 10 52 69 49 Indhold Selskabsoplysninger Side 2 Selskabsoplysninger

Læs mere

CODAN FORSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2013

CODAN FORSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2013 CODAN FORSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2013 CVR-nr. 10 52 96 38 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 7 Resultatopgørelse 8 Totalindkomstopgørelse 9 Balance 10

Læs mere

Halvårsrapport. 38. regnskabsår

Halvårsrapport. 38. regnskabsår 20 Halvårsrapport. 38. regnskabsår 14 1 Indholdsfortegnelse Halvårsrapport 2014 1 Ledelsespåtegning 4 Selskabsoplysninger 5 Ledelsesberetning 6 Hoved- og nøgletal 9 Resultatopgørelse 10 Anden totalindkomst

Læs mere

Nykredit Forsikring A/S. Halvårsrapport 2016

Nykredit Forsikring A/S. Halvårsrapport 2016 Nykredit Forsikring A/S Halvårsrapport 2016 (1.1.2016-30.06.2016) CVR nr. 14 50 61 87 Ledelsesberetning Aktivitet Aktiviteten består af tegning af skadeforsikring. Økonomisk udvikling Periodens resultat

Læs mere

Pressemøde 18. august 2009 Resultat for 1. halvår 2009

Pressemøde 18. august 2009 Resultat for 1. halvår 2009 1 18..2009 Pressemøde 18. august 2009 Resultat for 1. halvår 2009 Højdepunkter 2 18..2009 Bruttopræmievækst på 8,6 % (2,9 % i DKK). Vækst før Moderna var 5,4 % Væksten i Finland og Sverige (ekskl. Moderna)

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 39. REGNSKABSÅR

HALVÅRSRAPPORT 39. REGNSKABSÅR HALVÅRSRAPPORT 39. REGNSKABSÅR FOR PERIODEN 1. januar 30. juni 2015 CVR nr. 58 79 91 14 Indholdsfortegnelse Halvårsrapport 2015 Ledelsespåtegning 4 Selskabsoplysninger 5 Ledelsesberetning 6 Hoved- og

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1 Ledelsespåtegning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2009 4 Balance pr. 30. juni 2009 5-6 Egenkapitalforklaring

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr

Lokal Forsikring G/S CVR-nr Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2014 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning

Læs mere

Delårsrapport 1. kvartal 2014

Delårsrapport 1. kvartal 2014 Delårsrapport 1. kvartal 2014 Indhold Delårsrapport 1. kvartal 2014 Side Ledelsens beretning Højdepunkter 1 Resultatoversigt 2 Trygs resultat 3 Privat 6 Erhverv 8 Industri 10 Sverige 12 Investeringsvirksomhed

Læs mere

Halvårsrapport 2009 TrygVesta Forsikring A/S

Halvårsrapport 2009 TrygVesta Forsikring A/S Halvårsrapport 2009 TrygVesta Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Hoved- og nøgletal for TrygVesta Forsikring koncernen 2 Ledelsesberetning 3 Ledelsens regnskabspåtegning

Læs mere

Yderligere information 34

Yderligere information 34 Delårsrapport 1. kvartal 2011 Indhold Delårsrapport 1. kvartal 2011 Side Ledelsens beretning Begivenheder i 1. kvartal 2011 1 Hoved- og nøgletal 2 Koncernens samlede resultat 3 Privat Norden 5 Erhverv

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1.

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. HALVÅRSRAPPORT 2015 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. halvår 2015 Selskabsoplysninger Side 4: Selskabsoplysninger Påtegninger Side 5: Ledelsespåtegning Halvårsregnskabet

Læs mere

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S HALVÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 2014 PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S Gentofte Kommune CVR nr. 16 37 61 91 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Resultatopgørelse for perioden 01.01

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 Lokal Forsikring G/S Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2008 Lokal Forsikring

Læs mere

Påtegninger Ledelsespåtegning 1. Ledelsesberetninger Selskabsoplysninger 2 Femårsoversigt 3 Ledelsesberetning 4-5

Påtegninger Ledelsespåtegning 1. Ledelsesberetninger Selskabsoplysninger 2 Femårsoversigt 3 Ledelsesberetning 4-5 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetninger Selskabsoplysninger 2 Femårsoversigt 3 Ledelsesberetning 4-5 Halvårsrapport Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse 1.

Læs mere

Denne rapport er ikke revideret. Alle sammenligninger er i forhold til 1. halvår 2008 med mindre andet er nævnt.

Denne rapport er ikke revideret. Alle sammenligninger er i forhold til 1. halvår 2008 med mindre andet er nævnt. TrygVesta - Halvårsrapport 2009 Side 2 af 40 Halvårsrapport 2009 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Højdepunkter...3 Hovedtal...4 Koncernens samlede resultat i Norden...5 Privat & Erhverv Danmark...8

Læs mere

CODAN FORSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2012

CODAN FORSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2012 CODAN FORSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2012 CVR-nr. 10 52 96 38 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 7 Resultatopgørelse 8 Totalindkomstopgørelse 9 Balance 10

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1.

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. Halvårsrapport 2011 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. halvår 2011 Selskabsoplysninger Side 4: Selskabsoplysninger Påtegninger Side 5: Ledelsespåtegning Halvårsregnskabet

Læs mere

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Københavns Fondsbørs Pressen 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Tilfredsstillende resultat efter skat på 274 mio. kr. Fortsat vækst i FIHs traditionelle forretningsområder

Læs mere

Presse- & analytiker-møde Codan A/S Årsrapport 2004

Presse- & analytiker-møde Codan A/S Årsrapport 2004 Presse- & analytiker-møde Codan A/S Årsrapport 2004 10. marts 2005 Tilfredsstillende udvikling Resultat før skat og goodwill blev 1.880 mio. kr. Resultat efter skat og goodwill blev 1.105 mio. kr. Combined

Læs mere

ULYKKESFORSIKRINGSFORBUNDET FOR DANSK SØFART Gensidigt Forbund CVR 67 76 07 19 HALVÅRS RAPPORT 2013. Amaliegade 33 B, 1256 København K

ULYKKESFORSIKRINGSFORBUNDET FOR DANSK SØFART Gensidigt Forbund CVR 67 76 07 19 HALVÅRS RAPPORT 2013. Amaliegade 33 B, 1256 København K ULYKKESFORSIKRINGSFORBUNDET FOR DANSK SØFART Gensidigt Forbund CVR 67 76 07 19 HALVÅRS RAPPORT 2013 Amaliegade 33 B, 1256 København K Ledelsesberetning for første halvår 2013 Udvikling i aktiviteter og

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr

Lokal Forsikring G/S CVR-nr Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2016 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT Gammel Kongevej Frederiksberg C CVR-nr

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT Gammel Kongevej Frederiksberg C CVR-nr FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2016 Gammel Kongevej 60 1850 Frederiksberg C CVR-nr. 25 07 14 09 Forsikringsselskabet Privatsikring A/S - Halvårsrapport 2016 Indholdsfortegnelse Generelle

Læs mere

Nykredit Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr

Nykredit Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr Nykredit Livsforsikring A/S Halvårsrapport 2015 CVR-nr. 25707184 INDHOLD Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Regnskab Resultatopgørelse 5 Totalindkomstopgørelse 5 Balance 6 Egenkapitalopgørelse 7 Noter

Læs mere

Nykredit Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr

Nykredit Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr Nykredit Livsforsikring A/S Halvårsrapport 2010 CVR-nr. 25707184 INDHOLD Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Regnskab Resultatopgørelse 6 Balance 7 Egenkapitalopgørelse 8 Noter 9 Nykredit Livsforsikring

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 2 af 36 Delårsrapport - 4. kvartal 2009

Indholdsfortegnelse. Side 2 af 36 Delårsrapport - 4. kvartal 2009 TrygVesta Delårsrapport 4. kvartal 2009 Side 2 af 36 Delårsrapport - 4. kvartal 2009 Indholdsfortegnelse Højdepunkter... 3 Hovedtal... 4 Koncernens samlede resultat i Norden... 5 Privat & Erhverv Danmark...

Læs mere

Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt selskab CVR-nr Halvårsrapport

Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt selskab CVR-nr Halvårsrapport Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt selskab CVR-nr. 55124612 Halvårsrapport pr. 301 juni 2017 Indhoidsfortegnelse Side Selskabets navn, ledelse og revision Ledelsesberetning 2 Ledelsespåtegning 3 Resultatopgørelse

Læs mere

ULYKKESFORSIKRINGSFORBUNDET FOR DANSK SØFART Gensidigt Forbund CVR 67 76 07 19 HALVÅRS RAPPORT 2012. Amaliegade 33 B, 1256 København K

ULYKKESFORSIKRINGSFORBUNDET FOR DANSK SØFART Gensidigt Forbund CVR 67 76 07 19 HALVÅRS RAPPORT 2012. Amaliegade 33 B, 1256 København K ULYKKESFORSIKRINGSFORBUNDET FOR DANSK SØFART Gensidigt Forbund CVR 67 76 07 19 HALVÅRS RAPPORT 2012 Amaliegade 33 B, 1256 København K Ledelsesberetning for første halvår 2012 Udvikling i aktiviteter og

Læs mere

Yderligere information 40

Yderligere information 40 Delårsrapport 1.-3. kvartal 2012 Indhold Delårsrapport 1.-3. kvartal 2012 Side Ledelsens beretning Højdepunkter 1 Resultatoversigt 2 Trygs resultat 3 Privat 6 Erhverv 8 Industri 10 Sverige 12 Investeringsvirksomhed

Læs mere

DANICA PENSION I, LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB

DANICA PENSION I, LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB DANICA PENSION I, LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB Halvårsrapport 005 Danica Pension I s hovedtal 3 Beretning 4 Resultat for. halvår 005 4 Balance og kapitalstyrke 5 Anvendt regnskabspraksis 5 Regnskab for

Læs mere

Delårsrapport 1.-3. kvartal 2014

Delårsrapport 1.-3. kvartal 2014 Delårsrapport 1.-3. kvartal 2014 Indhold Delårsrapport 1.-3. kvartal 2014 Side Ledelsens beretning Højdepunkter 1 Resultatoversigt 2 Trygs resultat 3 Privat 6 Erhverv 8 Industri 10 Sverige 12 Investeringsvirksomhed

Læs mere

gensidigt selskab CVR-nr. 55124612 Halvårsrapport

gensidigt selskab CVR-nr. 55124612 Halvårsrapport gensidigt selskab CVR-nr. 55124612 Danske Fiskeres Forsikring, pr. 30. juni 2015 Halvårsrapport Ind hoidsforteg ne Ise Side Selskabets navn, ledelse og revision Ledelsesberetning 2 Ledelsespåtegning 3

Læs mere

Kvartalsrapport - 1. kvartal 2007

Kvartalsrapport - 1. kvartal 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 09/2007 Side 1 af 24 Kvartalsrapport - 1. kvartal 2007 God lønsomhed kombineret med god antalsudvikling giver solid forsikringsteknisk fremgang Forventningerne til årets resultat

Læs mere

Forsikringsselskabet Brandkassen G/S

Forsikringsselskabet Brandkassen G/S Forsikringsselskabet Brandkassen G/S CVR nr. - 25 47 62 12 halvårsrapport for 1. januar - 30. juni 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse

Læs mere

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S HALVÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 2015 PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S Gentofte Kommune CVR nr. 16 37 61 91 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Resultatopgørelse for perioden 01.01

Læs mere

Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab. Halvårsregnskab

Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab. Halvårsregnskab Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab Halvårsregnskab 1. halvår 2004 Danica Pension I Periodens resultat 1. halvår 1. halvår Året (Mio. kr.) 2004 2003 2003 Præmier f.e.r. 963 1.027 2.034 Resultat

Læs mere

Topdanmark Link Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr

Topdanmark Link Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr Topdanmark Link Livsforsikring A/S Halvårsrapport 2012 CVR-nr. 26188385 INDHOLD Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Regnskab Resultatopgørelse 5 Totalindkomstopgørelse 5 Balance 6 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

ULYKKESFORSIKRINGSFORBUNDET FOR DANSK SØFART Gensidigt Forbund CVR 67 76 07 19 HALVÅRS RAPPORT 2011. Amaliegade 33 B, 1256 København K

ULYKKESFORSIKRINGSFORBUNDET FOR DANSK SØFART Gensidigt Forbund CVR 67 76 07 19 HALVÅRS RAPPORT 2011. Amaliegade 33 B, 1256 København K ULYKKESFORSIKRINGSFORBUNDET FOR DANSK SØFART Gensidigt Forbund CVR 67 76 07 19 HALVÅRS RAPPORT 2011 Amaliegade 33 B, 1256 København K Ledelsesberetning for første halvår 2011 Udvikling i aktiviteter og

Læs mere

TREKRONER FORSIKRING A/S HALVÅRSREGNSKAB 2004

TREKRONER FORSIKRING A/S HALVÅRSREGNSKAB 2004 TREKRONER FORSIKRING A/S HALVÅRSREGNSKAB 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsens kommentarer 1 Resultatopgørelse 2 Balance pr. 30. Juni 4 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse: Poul Mortensen, direktør,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Webc ast og telekonference

Indholdsfortegnelse. Webc ast og telekonference Delårsrapport 1. kvartal 2010 Indholdsfortegnelse Højdepunkter 3 Hovedtal 4 Koncernens samlede resultat 5 Privat Norden 8 Erhverv Norden 10 Industri Norden 12 Investeringsvirksomhed 14 Kapitalforhold 16

Læs mere

InvestorDagen 2014. Værdiskabelse for kunder og aktionærer. Morten Hübbe, CEO Tryg Forsikring A/S Download præsentationen på tryg.

InvestorDagen 2014. Værdiskabelse for kunder og aktionærer. Morten Hübbe, CEO Tryg Forsikring A/S Download præsentationen på tryg. InvestorDagen 2014 Værdiskabelse for kunder og aktionærer Morten Hübbe, CEO Tryg Forsikring A/S Download præsentationen på tryg.com Følg os på Twitter: @TrygIR Forbehold Visse udsagn i denne præsentation

Læs mere

Halvårsrapport 2010 Tryg Forsikring A/S (tidligere TrygVesta Forsikring A/S)

Halvårsrapport 2010 Tryg Forsikring A/S (tidligere TrygVesta Forsikring A/S) Halvårsrapport 2010 Tryg Forsikring A/S (tidligere TrygVesta Forsikring A/S) (CVR-nr. 24260666) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Hoved- og nøgletal for Tryg Forsikring koncernen 2 Ledelsesberetning

Læs mere

2. kvartals- og halvårsrapport 2011

2. kvartals- og halvårsrapport 2011 2. kvartals- og halvårsrapport 2011 Indhold 2. kvartals- og halvårsrapport 2011 Side Ledelsens beretning Højdepunkter 1 Hoved- og nøgletal 2 Trygs resultat 3 Begivenheder efter 30. juni 2011 5 Privat Norden

Læs mere

1. kvartal maj Stine Bosse Koncernchef i TrygVesta

1. kvartal maj Stine Bosse Koncernchef i TrygVesta 1. kvartal 2005 18. maj 2005 Stine Bosse Koncernchef i TrygVesta 1. kvartal kort fortalt Et af de bedste kvartaler nogensinde Resultat før skat 513 mio. DKK (+ 195 mio. DKK) Nyt kundefordelsprogram i Norge

Læs mere

Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse

Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse Halvårsrapport 30. juni 2008 Ledelsesberetning Hovedtal for 1. halvår: Kollektivt bonuspotentiale på 2,4 mia. kr. En balance på 26 mia. kr. Afkast efter

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1.

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. HALVÅRSRAPPORT 2010 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. halvår 2010 Selskabsoplysninger Side 5: Selskabsoplysninger Påtegninger Side 6: Ledelsespåtegning Halvårsregnskabet

Læs mere

Halvårsrapport 30.06.2004

Halvårsrapport 30.06.2004 Pen-Sam Skade forsikringsaktieselskab Halvårsrapport 30.06.2004 CVR-nr. 17 11 81 88, Farum kommune Halvårsmeddelelse Halvårsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med Lov om finansiel virksomhed samt

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Thisted Forsikring A/S Halvårsrapport 2016 CVR nr

Thisted Forsikring A/S Halvårsrapport 2016 CVR nr Thisted Forsikring A/S Halvårsrapport 2016 CVR nr. 37 03 42 82 Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning Selskabsoplysninger 1 Hoved- og nøgletal 2 Ledelsesberetning 3 5 Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Forsikringsselskabet Brandkassen G/S

Forsikringsselskabet Brandkassen G/S Forsikringsselskabet Brandkassen G/S CVR nr. - 25 47 62 12 halvårsrapport for 1. januar - 30. juni 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Presse- & Analytiker-briefing

Presse- & Analytiker-briefing Presse- & Analytiker-briefing 6. marts 2003 1 Presse- & Analytiker -briefing - 6. Marts 2003 Hovedpunkter fra Årsrapporten 2002 Resultat for 2002 Overskud på 95 mio.kr. mod et overskud på 447 mio.kr. i

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1.

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. Halvårsrapport 2011 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. halvår 2011 Selskabsoplysninger Side 5: Selskabsoplysninger Påtegninger Side 6: Ledelsespåtegning Halvårsregnskabet

Læs mere

Halvårsrapport. for. 1. halvår 2015

Halvårsrapport. for. 1. halvår 2015 Halvårsrapport for 1. halvår 2015 (Opstillet uden revision eller review) CVR 10 49 68 37 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Pensionskasseoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Påtegninger Ledelsespåtegning 4 Anvendt

Læs mere

Presse- & Analytikerpræsentation. Årsrapport 2003 Codan A/S. 11. marts 2004 1 MAR2004/JJE 11-03-2004 9:59

Presse- & Analytikerpræsentation. Årsrapport 2003 Codan A/S. 11. marts 2004 1 MAR2004/JJE 11-03-2004 9:59 Presse- & Analytikerpræsentation 11. marts 2004 Årsrapport 2003 Codan A/S 1 MAR2004/JJE Stærk udvikling Resultat før skat forbedret med mere end 1,4 mia. kr. Markant bedre combined ratio Solidt fundament

Læs mere

1. halvår august Stine Bosse Koncernchef i TrygVesta

1. halvår august Stine Bosse Koncernchef i TrygVesta 1. halvår 2005 25. august 2005 Stine Bosse Koncernchef i TrygVesta 15-09-2005 Side 1 1. halvår kort fortalt Fortsatte forbedringer over hele linien Resultat før skat 1.227 mio. DKK (+ 388 mio. DKK) Aftale

Læs mere

Skandia Link Livsforsikring A/S HALVÅRSRAPPORT

Skandia Link Livsforsikring A/S HALVÅRSRAPPORT CVR-nr. 20 95 22 37 Hjemsted: Hvidovre Skandia Link Livsforsikring A/S HALVÅRSRAPPORT 1. halvår 2006 , Skandia Link halvårsrapport 2006 viser følgende: Porteføljepræmier viser en tilfredsstillende vækst

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2014. CVR nr. 31 00 75 18

Halvårsrapport 1. halvår 2014. CVR nr. 31 00 75 18 Halvårsrapport 1. halvår 2014 CVR nr. 31 00 75 18 Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning Selskabsoplysninger 1 Hoved- og nøgletal 2 Ledelsesberetning 3 5 Påtegninger Ledelsespåtegning 6 Halvårsrapport

Læs mere

Halvårsrapport Danica Pension I

Halvårsrapport Danica Pension I Halvårsrapport 006 Danica Pension I Indholdsfortegnelse DANICA PENSION I S HOVEDTAL 3 BERETNING.. 4 Resultat for. halvår 006.. 4 Balance. 5 FORVENTNINGER TIL 006. 5 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS.. 6 REGNSKAB

Læs mere

Delårsrapport 1. halvår 2008

Delårsrapport 1. halvår 2008 DANICA Pension i Delårsrapport Indholdsfortegnelse BERETNING Hovedtal 3 Resultat for 4 Balance, kapitalstyrke og risiko 5 Forventninger til 5 REGNSKAB DANICA PENSION I 7 LEDELSESPÅTEGNING 16 2/17 DANICA

Læs mere

Delårsrapport 1.-3. kvartal 2013

Delårsrapport 1.-3. kvartal 2013 Delårsrapport 1.-3. kvartal 2013 Indhold Delårsrapport 1.-3. kvartal 2013 Side Ledelsens beretning Højdepunkter 1 Resultatoversigt 2 Trygs resultat 3 Privat 8 Erhverv 10 Industri 12 Sverige 14 Investeringsvirksomhed

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Redegørelse 2

Indholdsfortegnelse. Redegørelse 2 Indholdsfortegnelse Redegørelse Supplerende/korrigerende information til årsrapporten for 4 Hovedtal for Danica koncernen (korrigeret) 4 Hovedtal for Danica koncernen (Årsrapport 4) 5 Resultatopgørelse,

Læs mere

Halvårsrapport Danica Pension I

Halvårsrapport Danica Pension I Halvårsrapport 007 Danica Pension I Indholdsfortegnelse LEDELSESBERETNING Hovedtal... 3 Resultat for 1. halvår 007... 4 Balance, kapitalstyrke og risiko... 5 Forventninger til 007... 5 LEDELSESPÅTEGNING...

Læs mere

Thisted Forsikring G/S CVR - nr Halvårsrapport for 2012

Thisted Forsikring G/S CVR - nr Halvårsrapport for 2012 Thisted Forsikring G/S CVR - nr. 31 00 75 18 Halvårsrapport for 2012 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger 2 Femårsoversigt 3 Ledelsesberetning

Læs mere