OPSAMLING FRA TEMAMØDET OM EKSPORTFREMME

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OPSAMLING FRA TEMAMØDET OM EKSPORTFREMME"

Transkript

1 Den 12. december 2013, kl i Eigveds Pakhus OPSAMLING FRA TEMAMØDET OM EKSPORTFREMME (For detaljer henvises til de enkelte præsentationer, som er tilgængelige på DWF s hjemmeside) VELKOMST v/jacob Møller Nielsen, Miljøministeriet bød velkommen til dette arrangement, som giver mulighed for udveksling af erfaringer på eksportfremmeområdet. Han opfordrede til en åben diskussion og understregede, at der fra Regeringens side i diskussionerne om eksportfremme i større og større grad vil være fokus på skabelse af arbejdspladser i Danmark. INDLEDNING v/mikkel Hagen Hess, Eksportrådet, som også understregede, at jobskabelse i Danmark er målestokken ved vurdering af projekter og aktiviteter. Han fremhævede at budskabet i dag er partnerskaber. Da det er meget vanskeligt at komme ind på udenlandske markeder med vand- og miljøteknologi, er partnerskaber, hvor man samarbejder med andre i branchen, særdeles vigtige. Miljø- og vandudfordringer er et stort problem i en række lande, især i Asien, Syd-/Mellemamerika og Afrika, og udgør et potentielt marked for dansk teknologi, hvor Eksportrådet kan være behjælpelig med assistance. Han understregede også, at vi i Danmark har erfaring med samarbejde mellem statslige/offentlige og private aktører. Han mente den bedste rådgivning finder sted, når alle niveauerne er repræsenteret og kan hjælpe med at formidle danske erfaringer videre til de lokale myndigheder i andre lande. 1

2 Eksportrådet har også - bl.a. via et tæt samarbejde med Naturstyrelsen - en god kontakt til de virksomheder omkring eksport. Denne kontakt etableres og vedligeholdes bl.a. via forskellige programmer som VITUS, hvor der samarbejdes tæt med de enkelte virksomheder. Senest har der været rigtig gode resultater af Grøn VITUS programmet, hvor der som eksempel nævnes en dansk virksomhed, som på 9 måneder har opnået en ordre på 30 mio. kr. på vandfiltre. Strategiske Partnerskaber er et nyt instrument hvor Eksportrådet støtter en gruppe virksomheder, som tilsammen kan levere systemløsninger. Samarbejde på tværs af offentlige og private organisationer er et vigtigt element, når danske virksomheder søger ud på eksportmarkedet. v/miriam Feilberg, DHI/Danish Water Forum, fortalte om Innovativ Grøn Systemeksport, hvor både DHI og DWF er involveret. Erfaringen har vist, at markederne efterspørger samlede komplekse løsninger, hvilket kan være vanskeligt at leve op til for de enkelte danske virksomheder. Derfor opstod ideen med at oprette Innovativ Grøn Systemeksport. Der er inden for projektet blevet etableret en række konkrete projekter, og der er p.t. gang i en procedure med opsamling af erfaringer (der udsendes løbende spørgeskemaer). Der har været fokus på den udfordring det er, at få små virksomheder med på eksportmarkederne. Der er behov for mere viden om, hvilke barrierer der findes i forhold til at etablere partnerskaber, hvilket vil indgå i projektets erfaringsopsamling v/jacob Møller Nielsen, Miljøministeriet Jacob startede med at beklage, at indledningen var lidt vand-tung, hvilket skyldes oplægsholdernes baggrund samt de omtalte projekter, som i høj grad omhandler vandteknologi. Han redegjorde for Miljøministeriets eksportfremmeindsats og tilgang; Den miljøteknologiske indsats siden 2007 har fokuseret på at fremme miljøeksport samt vækst og beskæftigelse i Danmark modsat den tidligere indsats, der var mere bistandspræget (DANCEA og DANCED). På grund af begrænsede midler har det været vigtigt at udvælge et begrænset antal lande. Tilgangen har været partnerskabstanken, da miljøudfordringer er afhængige af de lokale rammevilkår, og myndighedskontakten har derfor vist sig at være et vigtigt element i tilgangen. Det har givet gode resultater for partnerskaberne at samarbejde med danske myndigheder om at skabe incitamenter hos myndighederne i andre lande til f.eks. at nedbringe vandspildet samtidig med, at konkrete teknologier til formålet bliver præsenteret. Det er desuden vigtigt at have lokale repræsentanter, som kan drive de enkelte projekter lokalt. Resultaterne af indsatsen, den brede tilgang med partnerskaber, er at det er muligt at levere brede løsninger til eksportmarkederne, og har desuden skabt en vidensbase blandt danske aktører, f.eks. virksomheder, eksportkontorer og myndigheder. 2

3 Det er dog ikke alle projekter, der kan påvise en konkret jobmæssig effekt. Der er derfor behov for endnu mere fokus på en fornuftig businesscase og på at sikre, at projekterne fortsætter på rent markedsmæssige vilkår. Derefter blev en række 10 minuttes cases præsenteret. De var baseret på følgende 4 spørgsmål: Hvad var det primære formål med partnerskabet/erhvervsfremmeindsatsen (demonstration, nye kontakter/samarbejdspartnere, viden om nye markeder m.m.)? Hvordan blev partnerskabet etableret (hvem tog initiativ), og hvem driver partnerskabet? Hvilke konkrete resultater er opnået? Hvad er de vigtigste erfaringer til brug for andre partnerskaber/sektorinitiativer og ift. Rammebetingelser (finansiering samt andre instrumenter og støttemuligheder fra det offentlige)? 1. Eksportfremme i fødevaresektoren v/nina Talvela, Fødevareministeriet Nina, som er leder af fødevareministeriets eksportgruppe, indledte med at understrege, at fødevarer udgør en meget stor del af den danske eksport. Hun fortalte dernæst om den nye strategi, som er ved at blive udviklet (se slide 1), og som omhandler læringsdannende pilotprojekter, der går et spadestik dybere end Innovativ Grøn Systemeksport. Der åbnes i strategien op for ønsker om en bred agenda, og alle pilotprojekter er baseret på erhvervslivets konkrete ønsker. Der er fokus på SMV er, og initiativet henvender sig udelukkende til klynger af virksomheder. Desuden vil brandingen fokusere meget på bæredygtighed. Indkomne forslag er i øjeblikket i en tværministeriel proces. Aktuelt er der 17 projekter på listen, som kan rekvireres hos ministeriet. Tidshorisonten for disse projekter går frem til Rammerne er bredere og begrænses stort set udelukkende af erhvervslivets ønsker. Desuden skal projektidéen kunne overføres til andre markeder (evt. med nogle mindre tilpasninger). Projekterne er offentlige, hvilke kan udgøre en udfordring, da der ofte er tale om konkurrerende virksomheder. Virksomhederne kan bl.a. få hjælp til at sætte en kontrakt op, ligesom Fødevareministeriets projektgruppe kan være behjælpelig med at finde støtte (fundraising) ikke kun fra ministeriet, men også fra andre kanaler. 2. Eksport af den danske energimodel v/torsten Malmdorf, Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Torsten fortalte om vækstplanen for energi og klima, som blev godkendt i oktober 2013 (men som der dog endnu ikke er opnået endelig bevilling til). Udfordringen er her, at pilotprojektet kun løber over to år, og at det kan være vanskeligt at nå at få løbet noget i gang på så kort tid. Eksport af den danske energimodel: 3

4 Med henblik på at øge eksporten udvælges tre lande (identificeres formentlig i starten af januar), hvorefter der ansættes en eksportrådgiver på ambassaden i hvert af de tre lande som bindeled til de danske myndigheder og den danske ekspertise på området. Der satses desuden på at gå ind i nogle konkrete situationer, hvor virksomheder har specifikke barrierer, der måske kan afhjælpes via ministeriets vækstplan. 3. Erfaringer fra en SMV: Udbytte af partnerskabsaktiviteter i Indien v/jørgen Würtzner Koch, Leif Koch A/S Jesper Dannisøe fra DWF indledte med kort at fortælle om en rejse til Indien i 2009 i DWF regi, som førte til et decideret partnerskab med henblik på at hjælpe de lokale indiske myndigheder med vandrensning. Leif Koch A/S kom med som en del af spin-off virkningen af partnerskabet. Jørgen Würtzner Koch fortalte herefter om pilotprojektet med lækagesøgning i Indien, som kom i stand ganske hurtigt (inden for en 6 måneders periode). Formålet med projektet var eksport, og kontakten blev skabt via DWF. Igennem lokale samarbejdspartnere blev der åbnet døre til myndigheder, vandforsyninger m.m. Der blev fundet lækager over jorden og 7 skjulte lækager under jorden (her var Leif Koch s udstyr afgørende). Anslået bruges der i Indien ca. dobbelt så meget vand pr. indbygger som i Danmark på grund af lækager. Den danske ambassade var under virksomhedens ophold i Indien behjælpelig med kontakter til lokale virksomheder og vandforsyninger. 4. Vidatech Akvakulturpartnerskab i Vietnam v/jacob Kjeldsen, Dansk Industri Jacob fortalte om et konkret partnerskab Vidatech - i Vietnam, hvor der er stor aktivitet på aquakultur-området, og hvor man ønsker at øge produktionen og eksporten. Det er i den forbindelse vigtigt at forklare de lokale myndigheder om betydningen af bæredygtighed og dele ud af danske erfaringer på området ved hjælp af en platform, hvor danske og vietnamesiske myndigheder, forskningsinstitutioner, virksomheder kan mødes og skabe synergi. Det aktuelle partnerskab er udsprunget af Miljøstyrelsens tidligere vandpartnerskaber, som DI nu driver videre. Man er nu klar til at igangsætte et demoprojekt forhåbentlig i løbet af Dette er af stor betydning for at vise vietnameserne, at de danske løsninger rent faktisk også virker i Vietnam. Erfaringen fra partnerskabet viser, at projektledelse er alfa og omega, ligesom det er afgørende, at partnerskabet drives af virksomhederne. For at sikre et rigtigt incitament, har virksomhederne i det aktuelle tilfælde skullet bidrage med kr. hver. En barriere er, at ansøgninger til de forskelige programmer er ganske tidskrævende, og det blev derfor nævnt, at man måske også her kunne satse på en synergi-effekt, så ansøgninger måske fremover kunne udarbejdes i fællesskab (partnerskaber). 5. Danish Water Technology House i Singapore som midler til fremme af markedsadgang v/ilse Korsvang, Danish Water Technology Group Ilse indledte med kort at orientere om eksportforeningen, hvor hun sidder i eksportafdelingen med 60 danske virksomhedsmedlemmer. 4

5 Hun fortalte dernæst om projektet Challenge: Water, som drives af Ferskvandscentret. Formålet er at øge salget af dansk vandteknologi på eksportmarkederne igennem bl.a. et fælles innovations- og afsætningscenter i Singapore, som skal bearbejde hele det sydøstasiatiske marked. Centret beskæftiger sig med salg af både samlede løsninger og enkeltkomponenter. Erfaringerne har indtil nu vist, at det kan være særdeles tidskrævende at få forhandlet en kontrakt på plads. Da der er tale om relativt kortsigtede programmer, er det således en fordel at gå ind i allerede eksisterende projekter. 6. Partnerskab som ramme for grundvandsløsninger i Kina v/verner Søndergaard, GEUS Verner orienterede om grundvandforvaltning i Kina og understregede i den forbindelse, at Danmark siden 1999 har været involveret i kortlægning af grundvandet (projektet forventes afsluttet i 2015). Projektet har flere danske virksomheder og forskningsinstitutioner som deltagere, bl.a. SKYTEM, hvis luftbårne scanningssystem er et af fyrtårnene, som giver mulighed for at gå videre med den hydrologiske model. I Danmark findes nationale databaser, som indeholder disse oplysninger, hvilket er ret enestående, da man de fleste andre steder skal bruge store mængder tid på at indsamle de samme oplysninger, efterhånden som man skal bruge dem. Eksportmulighederne ligger også i salg af den danske databaseløsning til grundvandsforvaltning. 7. Partnerskab for reduktion af vandspild i Myanmar v/hans-martin Friis Møller, Kalundborg Forsyning Grundet sygdom blev Hans-Martins oplæg fremlagt af Jesper Dannisøe fra DWF. Jesper fortalte om et NRW (non-revenue water) partnerskab i Yangon, Myanmar bestående af 3 danske partnere Danish Water Services, Vandcenter Syd og Grontmij samt et antal lokale partnere. Området omkring Yangon oplever et meget stort vandtab, og partnerskabet har givet mulighed for en række danske virksomheder i DWS netværket for at tilbyde deres kompetencer. Der blev lavet et feasibility study med henblik på at afdække, hvad projektet helt konkret kan benyttes til. Projektet, som er blevet modtaget meget positivt af de lokale myndigheder, forventes afsluttet i begyndelsen af I forhold til det videre forløb er der behov for yderligere finansiering, og her blev en Revolving Fund nævnt som en mulighed. En sådan fond vil i projektets udviklingsfase kunne tilbyde støtte, som dernæst kan tilbagebetales, når projektet begynder at give overskud. Dette ville være en betydelig hjælpe for danske virksomheder i deres bestræbelser for at komme hurtigere ind på nye markeder. 8. Eksport af den danske vandmodel til USA v/lars Eskil Jensen, Eksportrådet Baggrunden for, at USA er et interessant marked for vandteknologi er, at man er begyndt at stramme op på kravene til renseanlæg, energiforbrug, vandspild m.m. Der er p.t. et partnerskab under udarbejdelse med det danske generalkonsulat i Chicago og 3 Vand (Århus Vand m.fl) som initiativtagere. Vandselskabernes medvirken skaber større troværdighed over for de lokale kunder. En repræsentant fra Aarhus Vand rejser rundt og taler med lokale kolleger med 5

6 støtte fra konsulatet. En sådan kollega forventes at blive modtaget mere positivt end en tilfældig sælger. Formålet med partnerskabet er at komme til at sælge samlede løsninger i stedet for komponenter. Udfordringen er her, at der faktisk er større efterspørgsel efter komponenter end efter løsninger. De potentielle kunder skal således overbevises om, at samlede løsninger snarere end komponenter er svaret på deres behov. På basis af et feasibility study har man valgt at satse på 4 stater (Californien, Texas, Illinois og New York). TILBAGEMELDING FRA FROKOSTDISKUSSION 1. Kan partnerskaber bidrage til øget eksport af grønne løsninger? Hvis ja, hvad kan de bidrage med? Platforme: For at sikre, at partnerskabet munder ud i eksport, er det vigtigt med platforme, der kan eksponere den samlede gruppe i stedet for individuelle virksomheder. Facilitering i den indledende fase. Det tager tid at få en opgave i gang, hvilket betyder en lang venteperiode uden penge for de deltagende virksomheder. De offentlige bevillingers korte tidsperioder er et problem i denne henseende, og der er derfor behov for en længere bevillingsperiode. Skabe rammer for samlede eksportløsninger. Der er mange faldgruber, og det er derfor vigtigt at sætte partnerskaberne rigtigt op. 2. Hvordan skal partnerskaber udformes for, at de kan give et positivt bidrag? Vigtigt med tillid og fælles spilleregler for at undgå at komme til at udkonkurrere hinanden. På samme måde er det vigtigt med klare regler, når der tales om finansieringsmodeller. Endelig er der behov for en præcis definering af rammerne for et partnerskab samt en tydelig tidsramme, så man ikke låser virksomhederne fast og hindrer, at de individuelle virksomheder selv kan agere. Vi er dyre i Danmark, og der skal derfor være en god business-case. Et behov fra en kunde er ikke nødvendigvis en god business-case, dvs. der skal være en decideret efterspørgsel og en parathed til at betale. Partnerskaberne skal være baseret på dette element. Virksomhederne skal selv være lead på partnerskabet, da det er forudsætningen for at sælge. Det er på operationsniveau, at der er mulighed for at lave et salg. 3. Hvad er myndighedernes rolle i forhold til at støtte og facilitere partnerskaber? Myndighedernes rolle er at åbne døre og sikre troværdighed. Da det er omkostningstungt for virksomhederne at træde ind i et partnerskab, et det vigtigt at gøre dette klart for virksomhederne. Myndighederne kan bruges til at definere kundens behov/problem. Herefter er det meget nemmere at stykke et relevant partnerskab sammen. Handling fremfor 6

7 planlægning! Man behøver ikke nødvendigvis at rulle det tunge skyts frem hver gang, men kan også gå efter lavthængende frugter. Dette kan være indgangen til at få etableret et samarbejde, som på længere sigt kan føre mere med sig. Myndighedernes rolle er at understøtte virksomhedernes behov. Udfordringer: Skal samarbejdet være bredt eller smalt, hvordan håndterer man konkurrencen, hvordan finansierer man projektet (skal der være offentlig støtte, eller skal det offentlige kun understøtte)? Hvordan sikrer man, at virksomhederne er seriøst interesserede, hvis de ikke selv bidrager finansielt? - Kommentar: Små virksomheder vil have svært ved at bidrage finansielt, men vil omvendt næppe gå ind i et samarbejde, blot fordi det er gratis. Hvis de vælger at gå ind i et samarbejde, vælger de samtidig noget andet fra, som de evt. kunne have tjent hurtigere penge på. - Kommentar: Det er vigtigt at finde en balance mellem offentlige midler og virksomhedsbidrag altså en kombination. - Kommentar: Myndighederne kan spotte nogle muligheder, men det er vigtigt, at erhvervet også ser det som reelle muligheder. Det er med andre ord ikke tilstrækkeligt at ville det politisk. Man skal desuden være opmærksom på, at selv et mislykket fremstød kan kaste nogle andre opgaver af sig. - Kommentar: Det er interessant, at de tidligere dybe grøfter mellem det offentlige og det private er ved at udjævne sig, og at myndighederne nu kan hjælpe en gruppe virksomheder i gang med et projekt. - Kommentar: Den foreslåede Revolving Fund kan måske hjælpe virksomheder over dødens gab, dvs. gabet mellem den indledende projektidé og iværksættelsen af det egentlige projekt, som kan være en hård periode for SMV er. FINANSIERING AF EKSPORTAKTIVITETER Finansiering ved Innovayt: Muligheder og instrumenter, hvad findes, og hvad er relevant i relation til udviklingen af partnerskaber og tilhørende eksportaktiviteter v/morten Krüger, Innovayt Morten fortalte om eksport af grøn teknologi og grønne systemløsninger med særligt fokus på finansiering af eksportaktiviteter. Innovayt har i denne forbindelse udviklet en liste over forskningsprojekter og arbejder nu på et vejkort over erfaringer fra partnerskaber: Hvordan kommer man som partnerskab (eller enkeltvirksomhed) fra idé til konkret eksport. Morten gennemgik herefter de forskellige faser i et eksportforløb (se præsentationen) samt 3 former for støtte: tilskudsordninger (herunder bl.a. Miljøstyrelsens eget program for grøn teknologi), rådgivningstilbud og lån & garantier. Sidstnævnte minder i nogen grad om den tidligere omtalte Revolving Fund. Det blev understreget, at de fleste partnerskaber bliver oprettet på initiativ fra myndighederne. 7

8 AFSLUTTENDE OPSAMLING OG DISKUSSION Tilbagemeldingerne i den afsluttende diskussion kan samles i 4 temaer: 1. Tidshorisonten for at skabe ny arbejdspladser i Danmark: Myndighederne er interesserede i at se resultater inden næste valg, men erfaringer fra Siemens og Grundfos viser, at der let kan gå op til 4 år på markedet, inden man begynder at tjene penge. Vejen til at skabe flere arbejdspladser i Danmark kan være lang, og det er derfor vigtigt med delmål undervejs for at sikre, at man bevæger sig i den rigtige retning. Dette kræver, at de bevilgende myndigheder accepterer både den langsigtede målsætning og delmålene. For SMV erne kan det offentliges sagsbehandlingstid være en udfordring i forhold til deltagelse i projekter, men omvendt er det nødvendigt at sikre, at det er de bedste projekter, der får støtte. Problemet er erkendt i ministeriet og myndighederne arbejder løbende på at gøre rammerne så fleksible som muligt. Deltagerne anerkendte, at sagsbehandlingen er blevet mere fleksibel i de senere år. 2. Hvad kommer der ud af partnerskaber: Fokus udelukkende på beskæftigelse er for snævert: nogle virksomheder arbejder på licenser og tjener mange penge på den måde uden at skabe nye arbejdspladser. Er det så ikke en succes? En sådan succes kan på længere sigt åbne døre for nye muligheder. En anden form for udbytte kan også være videreudvikling af et allerede eksisterende produkt eller koncept, som på længere sigt kan øge indtjeningen. Resultater i form af arbejdspladser kan være svære at definere, især for små virksomheder. Der kan være tale om sidegevinster, hvor f.eks. personale fra lokalområdet kommer på kursus i Danmark, ligesom involverede virksomheder i Danmark kan få besøg af delegationer fra samarbejdslandet. 3. Myndighedernes rolle: At åbne døre for partnerskaberne og for eksporten fra dansk side. Være med til at fortælle historierne om den danske succes på vand og sammenhængen med prisstruktur skal fortælles mange gange. At skabe fleksible og risikovillige støtteordninger i erkendelse af, at ikke alle resultater kan måles og vejes. Virksomhederne føler, at de nærmest skal kunne bevise en kommende succes for at opnå støtte, hvor det, der i virkeligheden er behov for, er støtte til at løbe en risiko. At støtte SMV er, som er gode til at skabe arbejdspladser i Danmark. erfaringen viser, at SMV er ikke er gode nok til at skrive ansøgninger. Flere fonde går imidlertid over til at lave puljeordninger, hvor en virksomhed kan rette henvendelse med en idé og få et indledende møde. Allerede her kan det ofte afgøres, om der er potentiale til at gå videre med projektet og altså basis for at udarbejde en egentlig ansøgning. Mulighed for offentlig støtte i projektets indledende faser kan modvirke det misforhold, at der i starten af partnerskabet skal der bruges relativt mange ressourcer på at løbe projektet i gang, hvilket typisk varetages af konsulenterne i partnerskabet, mens producenterne ikke bidrager så meget. Det er til gengæld producenterne, der senere i forløbet får mulighed for at tjene penge. 8

9 Hvis der er offentlig støtte til nogle aktiviteter i den indledende fase, kan konsulenterne nyde godt af muligheden for at opbygge noget erfaring. 4. Partnerskabernes form I starten er der behov for at være åben, mens der senere vil være basis for at udvælge et begrænset antal virksomheder og dermed i højere grad lukke partnerskabet. Man kan operere med to typer partnere: nogle som bidrager fuldt ud og andre, som i højere grad står på sidelinjen og træder ind efter behov/efterspørgsel). Arbejdet med at komme ud på nye markeder er langsommeligt og nogle virksomheder rykker hurtigere end andre, hvilket der skal være plads til ellers dør partnerskabet. Kun hvor der er et helt konkret projekt at byde ind på, anbefales lukkede, forpligtende partnerskaber. Det skal undgås, at enkelte partnere lurepasser og afventer, hvad der sker. Det kan være, at der åbner sig interessante muligheder for lige præcis dem. For at undgå dette har nogle partnerskaber besluttet, at alle nye virksomheder skal betale et mindre beløb, f.eks kr., for at komme med i partnerskabet med henblik på at sikre en reel interesse. 5. Landefokus ift. BRIK landene: Flere hævdede, at fokus på BRIK-landene måske ikke er det rette for Danmark. Måske ville det være en god idé med nytænkning, hvor man satser på helt nye lande, som er tættere på Danmark i størrelsen. 9

Status Gode og dårlige erfaringer Behov for offentlig støtte

Status Gode og dårlige erfaringer Behov for offentlig støtte Finansiering Et centralt element i projektet har været at arbejde med udvikling af finansieringsmodeller, dels til egne aktiviteter og dels til anvendelse for kommende partnerskaber, hvor vellykket resultat

Læs mere

Innovativ Grøn Systemeksport Miriam Feilberg 12. december 2013

Innovativ Grøn Systemeksport Miriam Feilberg 12. december 2013 Innovativ Grøn Systemeksport Miriam Feilberg 12. december 2013 Intro Ønsket om at fremme miljøeksport Innovativ Grøn Systemeksport Formidling af erfaringer fra konkrete aktiviteter Erfaringer med partnerskaber

Læs mere

Konference. Fremtiden for det miljøteknologiske udviklings- og demonstrationsprogram (MUDP) En ny samlet strategi og retning for de kommende fire år

Konference. Fremtiden for det miljøteknologiske udviklings- og demonstrationsprogram (MUDP) En ny samlet strategi og retning for de kommende fire år Konference Fremtiden for det miljøteknologiske udviklings- og demonstrationsprogram (MUDP) En ny samlet strategi og retning for de kommende fire år MUDPKONFERENCE 2015 Konference: Fremtiden for det miljøteknologiske

Læs mere

EKSPORT AF GRØN TEKNOLOGI OG GRØNNE SYSTEMLØSNINGER. Finansiering af eksportaktiviteter. København, december 2013

EKSPORT AF GRØN TEKNOLOGI OG GRØNNE SYSTEMLØSNINGER. Finansiering af eksportaktiviteter. København, december 2013 EKSPORT AF GRØN TEKNOLOGI OG GRØNNE SYSTEMLØSNINGER Finansiering af eksportaktiviteter København, december 2013 EKSPORT AF GRØN TEKNOLOGI OG GRØNNE SYSTEMLØSNINGER INDHOLD Eksportfaser Analyse og strategi

Læs mere

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Dato: 9. marts 2015 Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse På bestyrelsesmøde den 10. december 2014 udtrykte bestyrelsen ønske om at få oplyst

Læs mere

NOTAT. J.nr. MST-141-01103 Ref. Naroe/LKA/MTH Dato 23. januar 2015. Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP) 2014.

NOTAT. J.nr. MST-141-01103 Ref. Naroe/LKA/MTH Dato 23. januar 2015. Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP) 2014. NOTAT Faktaark Miljøteknologi J.nr. MST-141-01103 Ref. Naroe/LKA/MTH Dato 23. januar 2015 Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP) 2014 Indledning MUDP understøtter regeringens målsætninger

Læs mere

Kommunernes incitamenter til at fremme energibesparelser hvad får kommunen ud af indsatsen. Jan Nielsen, Klimasekretariatet, Aarhus Kommune

Kommunernes incitamenter til at fremme energibesparelser hvad får kommunen ud af indsatsen. Jan Nielsen, Klimasekretariatet, Aarhus Kommune Kommunernes incitamenter til at fremme energibesparelser hvad får kommunen ud af indsatsen Jan Nielsen, Klimasekretariatet, Aarhus Kommune Klimaplan 2012-2015 Det energisamfund intelligente Klimasekretariatet

Læs mere

Styrkelse af vækstvilkårene for eksport af vandløsninger set fra et vandselskab

Styrkelse af vækstvilkårene for eksport af vandløsninger set fra et vandselskab Styrkelse af vækstvilkårene for eksport af vandløsninger set fra et vandselskab 21. November 2012 Anders Bækgaard Regeringen vil gøre en langt større indsats for at hjælpe virksomhederne med at få fodfæste

Læs mere

Akademikernes indspil og anbefalinger vedr. offentligt-privat

Akademikernes indspil og anbefalinger vedr. offentligt-privat Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1. 1260 København K Att.: Sekretariatschef Niels C. Beier Sendt pr. e-mail til ncb@produktivitetskommissionen.dk Akademikernes indspil og anbefalinger vedr. offentligt-privat

Læs mere

DBDH samler energien

DBDH samler energien DBDH samler energien Strategi- og handlingsplan 2013 2015 Fjernvarmeindustrien DBDH Foreningens navn Foreningens navn er fortsat Danish Board of District Heating (DBDH). I Danmark skal brandet Fjernvarmeindustrien

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

Danish Water Forum. Generalforsamling. 23. april 2015. Dagsorden Regnskab og budget

Danish Water Forum. Generalforsamling. 23. april 2015. Dagsorden Regnskab og budget Danish Water Forum Generalforsamling 23. april 2015 Dagsorden Regnskab og budget Dagsorden ifølge vedtægter: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens mundtlige beretning om foreningens virksomhed det forløbne

Læs mere

Serviceerhvervenes internationale interesser

Serviceerhvervenes internationale interesser Serviceerhvervenes internationale interesser RESUME Serviceerhvervene har godt fat i både nærmarkeder og vækstmarkeder. Det viser en undersøgelse blandt Dansk Erhvervs internationalt orienterede medlemsvirksomheder,

Læs mere

Væksthus Nordjylland v/ John Windbirk

Væksthus Nordjylland v/ John Windbirk Væksthus Nordjylland v/ John Windbirk Væksthusene i Danmark - Fakta I alt 5 Væksthuse i Danmark ét i hver region. Væksthus Nordjylland Væksthus Midtjylland Væksthus Syddanmark Væksthus Sjælland Væksthus

Læs mere

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Marts 2013 En central indsats i regeringens innovationsstrategi er de nye store 360- graders Samfundspartnerskaber om innovation. Her skal

Læs mere

Kommissorium. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014

Kommissorium. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014 Kommissorium Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering September 2014 1 Indhold 1: Formål... 3 2: Indhold og opgaver...4 3: Organisering... 4 4: Forretningsorden... 6 5: Finansiering

Læs mere

Konsortier på energiområdet

Konsortier på energiområdet Konsortier på energiområdet 1. Indledning og baggrund Oprettelsen af EUDP har tilvejebragt nye midler til udviklings- og demonstrationsprojekter. Derfor må det forventes, at der i de kommende år bliver

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Eksportrådet, USA. Søren Juul Jørgensen sorjor@um.dk 4173 3897

Eksportrådet, USA. Søren Juul Jørgensen sorjor@um.dk 4173 3897 Eksportrådet, USA Søren Juul Jørgensen sorjor@um.dk 4173 3897 Agenda Eksportrådet Det amerikanske marked Den typiske vej til marked Vores anbefalinger Konklusion Eksportrådet Eksportrådet er den del af

Læs mere

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA)

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA) Vækst- og eksportambitioner i Agenda Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning Dansk eksport Eksportparathed og forberedelse Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public

Læs mere

KORTLÆGNING AF INTERNATIONALISERING

KORTLÆGNING AF INTERNATIONALISERING INTERNATIONALISERINGSNETVÆRKETS KONFERENCE DEN 29. APRIL 2015 KORTLÆGNING AF INTERNATIONALISERING V. REKTOR LAUST JOEN JAKOBSEN 1 INTRO Formålet med kortlægningen er at understøtte realiseringen af 2020-målene

Læs mere

FM s betydning for samfundets udvikling. Jan Stiiskjær. 29. jan. 09 DFM KONFERENCEN 2009

FM s betydning for samfundets udvikling. Jan Stiiskjær. 29. jan. 09 DFM KONFERENCEN 2009 DFM KONFERENCEN 2009 Dette vil jeg tale om Kort om DI og DI Service Den samfundsmæssige udfordring Offentlig-privat samarbejde og FM Hvad gør DI 2 DI organisation for erhvervslivet DI er en privat arbejdsgiver-

Læs mere

Evaluering af Miljøministeriets miljøteknologiske indsats 2007-2011. Uden for serie, 2013

Evaluering af Miljøministeriets miljøteknologiske indsats 2007-2011. Uden for serie, 2013 Evaluering af Miljøministeriets miljøteknologiske indsats 2007-2011 Uden for serie, 2013 Titel: Evaluering af Miljøministeriets miljøteknologiske indsats 2007-2011 Redaktion: Stefan Brendstrup og Henrik

Læs mere

Strategi - Eksportfremmeindsatser for fødevareklyngen

Strategi - Eksportfremmeindsatser for fødevareklyngen Strategi - Eksportfremmeindsatser for fødevareklyngen September 2014 Kolofon Strategi - Eksportfremmeindsatser for fødevareklyngen September 2014 Denne strategi er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

Dansk-asiatisk samarbejde om forvaltning af grundvand

Dansk-asiatisk samarbejde om forvaltning af grundvand Dansk-asiatisk samarbejde om forvaltning af grundvand Heidi Christiansen Barlebo GEUS Vintermøde, ATV Fonden for Jord og Grundvand, Vingsted, 4. - 6. marts 2013 Dansk-asiatisk samarbejde før 2000 Emner

Læs mere

Internationalisering i SMV ere Hvordan kan Væksthuset bistå

Internationalisering i SMV ere Hvordan kan Væksthuset bistå Internationalisering i SMV ere Hvordan kan Væksthuset bistå Regeringens strategi Virksomheder V V Æ V Æ K V Æ K S V Æ K S T 2015 Virksomhedernes udfordringer Fald i Industrieksporten på +16% fra jan 2008

Læs mere

Spørgsmål nr.: 046 Dato:19. marts 2012 Stillet af: Charlotte Fischer (B) Besvarelse udsendt den 30. marts 2012. Spørgsmål:

Spørgsmål nr.: 046 Dato:19. marts 2012 Stillet af: Charlotte Fischer (B) Besvarelse udsendt den 30. marts 2012. Spørgsmål: Koncern POLITIKERSPØRGSMÅL Spørgsmål nr.: 046 Dato:19. marts 2012 Stillet af: Charlotte Fischer (B) Besvarelse udsendt den 30. marts 2012 Opgang Direkte Mail Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

Innovationsfonden DWF Temamøde om innovation og forskning 7. September 2015

Innovationsfonden DWF Temamøde om innovation og forskning 7. September 2015 Innovationsfonden DWF Temamøde om innovation og forskning 7. September 2015 Innovationsfonden Introduktion Innovationsfonden investerer i entreprenører, forskere og virksomheder for at opdyrke og omsætte

Læs mere

Vækst gennem udvikling og test af fremtidens vandløsninger. Nationalt Vandtestcenter

Vækst gennem udvikling og test af fremtidens vandløsninger. Nationalt Vandtestcenter Vækst gennem udvikling og test af fremtidens vandløsninger Nationalt Vandtestcenter Jan Holmegaard Hansen, Chief Project Manager, COWI Projektleder for Nationalt Vandtestcenter 1 18. marts 2015 Nationalt

Læs mere

UDSPIL Strategi for digital læring

UDSPIL Strategi for digital læring UDSPIL Strategi for digital læring DI ITEK 1787 København V. 3377 3377 itek.di.dk itek@di.dk DI ITEK et branchefællesskab i Dansk Industri for virksomheder inden for it, tele, elektronik og kommunikation

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter. November 2013

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter. November 2013 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter November 2013 TILRETTELÆGGELSESNOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen af en større undersøgelse

Læs mere

Ny strategi for iværksætterindsatsen i Silkeborg Kommune

Ny strategi for iværksætterindsatsen i Silkeborg Kommune Ny strategi for iværksætterindsatsen i Silkeborg Kommune Indledning En ny strategi for iværksætterindsatsen skal sikre en styrket og sammenhængende indsats, der skaber flere nye iværksættere, vækstvirksomheder

Læs mere

Udpluk af hovedbudskaber

Udpluk af hovedbudskaber Udenrigsministeriet den 14. januar 2015 Kick-off åbent dialogmøde vedrørende ny strategisk platform for innovative partnerskaber og nye erhvervsinstrumenter i Udenrigsministeriet den 16. december 2014

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

Klimachef Jan Nielsen. NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune

Klimachef Jan Nielsen. NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune Klimachef Jan Nielsen Fokuspunkter CO2 Grøn Forsynings- Klima- vækst sikkerhed tilpasning s klimavision Intelligente klimaløsninger til gavn for miljø, borgere og erhvervsliv Aarhus vil gå forrest i klimaindsatsen

Læs mere

TILBUD OG PROGRAMMER I 2015

TILBUD OG PROGRAMMER I 2015 VÆKSTHUS SYDDANMARKS TILBUD OG PROGRAMMER I 2015 SKAB VÆKST MED PROFESSIONEL BESTYRELSE. 5. MAJ 2015. VÆKSTHUSENE Gør udfordringer til muligheder PROGRAM FOR DAGEN 1. 15.00. Velkomst og introduktion til

Læs mere

Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden

Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden Januar 2012 Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden AF KONSULENT MILLE KELLER HOLST, MIKH@DI.DK Velfærdsteknologi er et område i vækst også i Danmark. Teknologien kan bidrage til at udvikle

Læs mere

HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV?

HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV? HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV? Toprække De senere år har budt på en række evalueringer af centrale virkemidler på erhvervs- og innovationsfremmeområdet. Evalueringerne

Læs mere

I regi af Region Midtjylland arbejdes der med et projekt om Big data 2 og på nationalt niveau arbejdes der med

I regi af Region Midtjylland arbejdes der med et projekt om Big data 2 og på nationalt niveau arbejdes der med Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens afdeling Dato 22. juli 2015 Videreudvikling af Open data Aarhus 1. Resume Open Data Aarhus (ODAA) er et Smart Aarhus initiativ, der sammen

Læs mere

Jfr. Bilag 2 ansøges der om 1.385.750 kr. med en medfinansiering fra konsortiet på 1.427.750 kr.

Jfr. Bilag 2 ansøges der om 1.385.750 kr. med en medfinansiering fra konsortiet på 1.427.750 kr. BILAG 1 Innovativ grøn systemeksport i vandsektoren 1 Resumé Nærværende ansøgning vedrører et nyt integreret koncept for innovation og eksport indenfor en sektor vandsektoren -, hvor den danske styrkeposition

Læs mere

Vækstfabrikkerne. Projektets baggrund, indhold og status

Vækstfabrikkerne. Projektets baggrund, indhold og status Vækstfabrikkerne Projektets baggrund, indhold og status Agenda 1 Formål og baggrund Målsætninger, erhvervspolitisk rationale og finansiering Værdiskabelse for iværksættere og andre aktører Indhold Faglige

Læs mere

INVITATION. In search of Export Excellence in the CIS It s Easier than you think!

INVITATION. In search of Export Excellence in the CIS It s Easier than you think! INVITATION In search of Export Excellence in the CIS It s Easier than you think! Export Seminar about the Russian Market, Opportunities, Trends, Financing and Bottlenecks. October 22 nd & 23 rd, 2012 Copenhagen

Læs mere

Støttemuligheder for virksomheder i vandsektoren. Jóannes J. Gaard, Naturstyrelsen

Støttemuligheder for virksomheder i vandsektoren. Jóannes J. Gaard, Naturstyrelsen Støttemuligheder for virksomheder i vandsektoren Jóannes J. Gaard, Naturstyrelsen Muligheder for at ansøge midler 2014 MUDP 2014 VTU-fonden Samfundspartnerskab Vandeffektiv industriel produktion EUDP +

Læs mere

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Ishøjs frivilligpolitik DIALOG Kultur og fritid LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Miljøområdet DIALOG LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE ÅBENHED ÅBENHED OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE Det sociale område OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE

Læs mere

SDSD CLEAN. Innovating Green Solutions

SDSD CLEAN. Innovating Green Solutions SDSD CLEAN Innovating Green Solutions AGENDA 1. Hvem er CLEAN? 2. Hvad laver vi? 3. Hvordan arbejder vi? 2 STÆRKESTE CLEANTECH KLYNGE I DANMARK CLEAN er resultatet af en fusion mellem Lean Energy Cluster

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

STRATEGI 2014-2017 IDÉER SOM KAN INSPIRERE

STRATEGI 2014-2017 IDÉER SOM KAN INSPIRERE STRATEGI 2014-2017 IDÉER SOM KAN INSPIRERE DANISH INSTITUTE FOR PARTIES AND DEMOCRACY INSTITUT FOR FLERPARTISAMARBEJDE indgår Demokratiske erfaringer fra Danmark i vores arbejde. FORORD Institut for Flerpartisamarbejde

Læs mere

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 1. maj 2011

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 1. maj 2011 erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 1. maj 2011 Silkeborg Welcome UDDANNELSE & KOMPETENCE At lette nes modtagelse og integration af udenlandsk arbejdskraft samt at understøtte og

Læs mere

Møde i Teknologisk Instituts HACCP-erfagruppe for fiskebranchen. torsdag den 5. december 2013 kl. 9.30- ca. 15.00

Møde i Teknologisk Instituts HACCP-erfagruppe for fiskebranchen. torsdag den 5. december 2013 kl. 9.30- ca. 15.00 Møde i Teknologisk Instituts HACCP-erfagruppe for fiskebranchen torsdag den 5. december 2013 kl. 9.30- ca. 15.00 Indlæg v. Hans Henrik Bruhn, Nordjysk FødevareErhverv Projekt Fødevareindsatsen - et unikt

Læs mere

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011 erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011 TV/PF 15.11. 2011 Silkeborg Welcome UDDANNELSE & KOMPETENCE At lette virksomhedernes modtagelse og integration af udenlandsk

Læs mere

Strategi for gartneribrugets fonde 2014-2020.

Strategi for gartneribrugets fonde 2014-2020. Strategi for gartneribrugets fonde 2014-2020. Formålet med gartneribrugets fonde er at etablere et finansielt grundlag for tilskud til rammeforbedrende aktiviteter for sektoren gartneri og frugtavl. Fondenes

Læs mere

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K. Telefon 33 92 33 00 Fax 33 11 16 65 19. december 2005 Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet

Læs mere

Ballerup i verden verden i Ballerup

Ballerup i verden verden i Ballerup Ballerup i verden verden i Ballerup International Politik Handlinger 2007 2009 Ballerup Kommune 1 1. BRANDING Formål At Ballerup Kommune overalt opfattes som en internationalt orienteret kommune, hvor

Læs mere

Danmark tjener penge på det nordiske samarbejde Af minister for nordisk samarbejde Carsten Hansen (S)

Danmark tjener penge på det nordiske samarbejde Af minister for nordisk samarbejde Carsten Hansen (S) Danmark tjener penge på det nordiske samarbejde Af minister for nordisk samarbejde Carsten Hansen (S) Fem lande. Tre selvstyrende områder. 26 millioner indbyggere og verdens 12. største økonomi. Det er

Læs mere

Hub North. Den 30. November 2010

Hub North. Den 30. November 2010 Hub North Den 30. November 2010 AAU s Fundraising og Projektledelseskontor Jane Tymm-Andersen Jet@adm.aau.dk Fundraising & Projektledelseskontor Giver assistance i forbindelse med udarbejdelse af projektansøgninger,

Læs mere

Mandag d. 25. maj Aktivetet og tema Sted og deltagelse

Mandag d. 25. maj Aktivetet og tema Sted og deltagelse 1 Mandag d. 25. maj Aktivetet og tema Sted og deltagelse Kl. 09.00-12. 00 "Drop-In" Opsøgende erhvervsdialog med Bygge- og anlægsbranchen: Københavns Erhvervscenter's team for for Bygge- og anlægbranchen

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse om udviklingsbistand til Tanzania, herunder Danidas brug af evalueringer mv. September 2009 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE

Læs mere

Lean Energy Cluster. Peter Gedbjerg direktør peter.gedbjerg@leanenergy.dk

Lean Energy Cluster. Peter Gedbjerg direktør peter.gedbjerg@leanenergy.dk Lean Energy Cluster Peter Gedbjerg direktør peter.gedbjerg@leanenergy.dk 1 Lean Energy er en forening Vores formål er vækst og nye arbejdspladser Vi samler interessenter/medlemmer, der kan se en forretning

Læs mere

Kort introduktion til grøn innovation

Kort introduktion til grøn innovation Kort introduktion til grøn innovation Hvad kan der søges om, hvem kan søge, og hvordan søger man? Ansøgningsrunde juni 2011 vedr. innovation af serviceydelser, produkter og systemløsninger på det grønne

Læs mere

Er akademisk kvalitet vejen til kundskabsbaseret vækst i næringslivet?

Er akademisk kvalitet vejen til kundskabsbaseret vækst i næringslivet? Er akademisk kvalitet vejen til kundskabsbaseret vækst i næringslivet? Erfaringer fra Danmark Oplæg, NIFUs Årskonferanse, 23. maj 2014 ved Maria Theresa Norn, Analysechef, ph.d. i Tænketanken DEA Danmark

Læs mere

Vækst gennem udvikling og test af fremtidens vandløsninger. Nationalt Vandtestcenter

Vækst gennem udvikling og test af fremtidens vandløsninger. Nationalt Vandtestcenter Vækst gennem udvikling og test af fremtidens vandløsninger Nationalt Vandtestcenter Jan Holmegaard Hansen, Chief Project Manager, COWI Projektleder for Nationalt Vandtestcenter 1 25. februar 2015 Nationalt

Læs mere

Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014

Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014 Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014 Formål: Projektet Videnformidling og Dialog via nye kanaler Vi&Di, vil via konkurrencen Erfagruppe 2.0 Matchen skabe opmærksomhed på, at sociale medier

Læs mere

Danish Water Technology Group DANISH EXPORT ASSOCIATION DANISH WATER TECHNOLOGY GROUP WWW.DK-WATER.DK

Danish Water Technology Group DANISH EXPORT ASSOCIATION DANISH WATER TECHNOLOGY GROUP WWW.DK-WATER.DK Danish Water Technology Group Agenda 1. Hvem er Eksportforeningen? 2. Hvad er Danish Water Technology Group? 3. Hvad kan vi tilbyde? 1. Eksportforeningen Stiftet - 11 fremsynede vandvirksomheder Non-profit,

Læs mere

FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL. 9. april 2014

FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL. 9. april 2014 FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL 9. april 2014 PROGRAM Udvikling i arbejdspladser og produktivitet i Region Nordjylland Formål med Nordjysk FødevareErhverv Formål Skabe grundlag for større sammenhængskraft

Læs mere

VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED

VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED DU KAN BRUGE FOODNETWORK TIL... 210 mm MATCHMAKING Vi finder den rigtige samarbejdspartner til dig både danske og udenlandske Vi bygger bro mellem

Læs mere

Innovative Partnerskaber samarbejde mellem erhvervslivet og CSO er. 22. september 2015 Lotte Asp Mikkelsen Rådgiver, CISU

Innovative Partnerskaber samarbejde mellem erhvervslivet og CSO er. 22. september 2015 Lotte Asp Mikkelsen Rådgiver, CISU Innovative Partnerskaber samarbejde mellem erhvervslivet og CSO er 22. september 2015 Lotte Asp Mikkelsen Rådgiver, CISU 1 Formål Trends omkring samarbejde mellem CSO er og erhvervslivet Hvad kan man søge

Læs mere

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen Bilag til pkt. 5 Forslag fra bestyrelsen Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015 Baggrund Mangel på højtuddannede hæmmer vækst og beskæftigelse på såvel kort som langt sigt og kan medføre

Læs mere

Internationalisering og eksport

Internationalisering og eksport Internationalisering og eksport v/steen Nymann Ad Andersen og Troels ljkb Jakobsen Steen Nymann Andersen Internationaliseringsrådgiver - Eksportrådet og Væksthus Syddanmark 2 Internationalisering og eksport

Læs mere

OPI og udviklingen af velfærdsteknologi Region Syddanmark. v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen

OPI og udviklingen af velfærdsteknologi Region Syddanmark. v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen OPI og udviklingen af velfærdsteknologi Region Syddanmark v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen Offentlig-privat samarbejde Offentlig-privat samarbejde er en grundsten for Syddansk Vækstforums erhvervsfremmetiltag

Læs mere

Roskilde seminar 28 april 2011, Snekken.

Roskilde seminar 28 april 2011, Snekken. Der kom mange spændende forslag på banen men gennemgående er hovedlinjen en efterspørgsel på rammer for en videre udvikling. Med den videre udvikling gik 2 elementer igen: Netværksdannelse og Information

Læs mere

Dagens program. Digital formidling - med udgangspunkt i Ting. Proces og output. Projektbeskrivelserne. Walk the Talk - Formål

Dagens program. Digital formidling - med udgangspunkt i Ting. Proces og output. Projektbeskrivelserne. Walk the Talk - Formål Digital formidling - med udgangspunkt i Ting Den 22. april 2010 2. møde i det faglige udviklingsforum Dagens program Kl. 9 Velkomst og morgensang Kl. 9.15 Projekterne Kl. 10 Definition af Digital strategi

Læs mere

Kommunerne og Internationalisering - KKR Midtjyllands møde i Neksø, den 11. juni 2015. Svend Olling kontorchef, Udenrigsministeriet

Kommunerne og Internationalisering - KKR Midtjyllands møde i Neksø, den 11. juni 2015. Svend Olling kontorchef, Udenrigsministeriet Kommunerne og Internationalisering - KKR Midtjyllands møde i Neksø, den 11. juni 2015 Svend Olling kontorchef, Udenrigsministeriet Dagsorden 1. Hvem er Eksportrådet? 2. Investeringstiltrækning 3. 4. Eksportfremme

Læs mere

Direktionen. Tirsdag 3. marts 2015. Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø

Direktionen. Tirsdag 3. marts 2015. Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø Direktionen Tirsdag 3. marts 2015 Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø 1 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Sagsgang for projektforslag 3. Budget 2015 4. Projekter til beslutning i bestyrelsen

Læs mere

Københavns Universitets plan for øget samarbejde med virksomheder med begrænset F&U-kapacitet via GTS

Københavns Universitets plan for øget samarbejde med virksomheder med begrænset F&U-kapacitet via GTS Københavns Universitets plan for øget samarbejde med virksomheder med begrænset F&U-kapacitet via GTS For at kunne iværksætte et konstruktivt samarbejde med nationale og internationale virksomheder, der

Læs mere

Sådan får du hjælp i Væksthuset til din virksomheds eksport? Steen Lohse Væksthus Hovedstadsregionen. Vækstmøde den 28.

Sådan får du hjælp i Væksthuset til din virksomheds eksport? Steen Lohse Væksthus Hovedstadsregionen. Vækstmøde den 28. Sådan får du hjælp i Væksthuset til din virksomheds eksport? Steen Lohse Væksthus Hovedstadsregionen Vækstmøde den 28. januar 2014 Et Væksthus i hver region Målgruppen er ambitiøse virksomheder og iværksættere

Læs mere

Akademikernes forslag til finansloven for 2015 vedr. forskning, uddannelse og innovation

Akademikernes forslag til finansloven for 2015 vedr. forskning, uddannelse og innovation Akademikernes forslag til finansloven for 2015 vedr. forskning, uddannelse og innovation Den 25. juni 2014 Sag.nr. Dok.nr. ks/ka De statslige bevillinger Den samlede bevilling på finansloven for 2014 til

Læs mere

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud s kommunikationsstrategi forberedt på skybrud Januar2014 Indhold Hvad går KLIKOVAND ud på?... 3 Målsætninger for kommunikationen... 3 Hvad vil vi sige?... 4 Hvem vil vi sige det til? (Målgrupperne)...

Læs mere

Ideerne bag projektet

Ideerne bag projektet Projektledere: Sanne Brønserud Larsen, Konsulent, KL Søren Teglskov, Konsulent, Skolelederforeningen Konsulenter: Andreas Rønne Nielsen, Partner, Wanscher & Nielsen Tore Wanscher, Partner, Wanscher og

Læs mere

FÅ ADGANG TIL DEN Bedste ekspertise. lån en leder

FÅ ADGANG TIL DEN Bedste ekspertise. lån en leder FÅ ADGANG TIL DEN Bedste ekspertise lån en leder styrk Væksten I DIN VIRKSOMHED Lån en Leder er et attraktivt tilbud til små og mellemstore virksomheder i Region Syddanmark. I en periode kan din virksomhed

Læs mere

Sted: Aarhus Rådhus. Tyrkiet muligheder for eksport af sundhedsteknologi, dansk sundhedsdesign/konstruktion og evt. etablering af Tyrkisk produktion.

Sted: Aarhus Rådhus. Tyrkiet muligheder for eksport af sundhedsteknologi, dansk sundhedsdesign/konstruktion og evt. etablering af Tyrkisk produktion. Informationsmøde 29 April kl. 13-15. Mødet er gratis og helt uforpligtigende. Formålet er at afklare omfanget af branche interesse i Tyrkiet og diskutere hvorledes en markeds sondering kan gribes an. -

Læs mere

Masterclass i 2013. Tænk ud af boksen Idégenerering. Oplevelsesøkonomi. Design din egen forretningsmodel Brugerdreven Innovation

Masterclass i 2013. Tænk ud af boksen Idégenerering. Oplevelsesøkonomi. Design din egen forretningsmodel Brugerdreven Innovation Masterclass i 2013 Tænk ud af boksen Idégenerering Oplevelsesøkonomi Design din egen forretningsmodel Brugerdreven Innovation Kort Om RUC MasterClass Kontakt Berit Nørgaard Olesen beritn@ruc.dk - Tilmelding

Læs mere

Tirsdag d. 2/9-08 : Globalisering og fremtidens markedsplads

Tirsdag d. 2/9-08 : Globalisering og fremtidens markedsplads Tirsdag d. 2/9-08 : Globalisering og fremtidens markedsplads Få den nyeste viden om metoder og strategier, som virksomheder kan anvende i forhold til den globale fremtid. Sted: T&O Stelectric, Langelandsvej

Læs mere

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Indledning I Horsens Kommune er der en lang tradition for at løfte i flok på social- og sundhedsområdet. Mange borgere i Horsens Kommune bruger en del

Læs mere

VÆKST OG INNOVATION - STRATEGI

VÆKST OG INNOVATION - STRATEGI VÆKST OG INNOVATION - STRATEGI Notatet her beskriver først de prioriterede indsatsområder, vedtaget på landsmødet, der relaterer sig til ansvarsområdet. Her er de områder, hvor der kan være grænseflader

Læs mere

work-live-stay southern denmark

work-live-stay southern denmark work-live-stay southern denmark Nærværende notat kan anvendes af den enkelte kommune til fremlæggelse i politiske udvalg i forbindelse med drøftelse af foreningen og dens aktiviteter herunder især Bosætningskoordinator-initiativet.

Læs mere

Tør du indrømme, du elsker den?

Tør du indrømme, du elsker den? Tør du indrømme, du elsker den? Om moderne dansk lægemiddelforskning Grundlaget for innovation og fremskridt i sygdomsbehandlingen. Forudsætning for et effektivt sundhedsvæsen. Fundamentet for vækst, velfærd

Læs mere

Sociale medier b2b. nye veje til salg

Sociale medier b2b. nye veje til salg Sociale medier b2b nye veje til salg 1 FORORD VELKOMMEN TIL ANALYSEN De sociale medier får stigende betydning for vores kommunikation og deling af viden. Det smitter af på erhvervslivet og skaber nye forretningsmuligheder.

Læs mere

NOCA Årsberetning 2013

NOCA Årsberetning 2013 NOCA Årsberetning 2013 Formand i NOCA, Lars Malmberg, Senior Vice President, Danske Bank, beretter om NOCA-året 2013 NOCAs Generalforsamling, torsdag d. 10. april 2014 INDLEDNING Året 2013 i NOCA var endnu

Læs mere

Præsentation af Etnisk Erhvervsfremme

Præsentation af Etnisk Erhvervsfremme Oplæg på workshop d. 31. maj 2011 ved Integrationsprisforum i Vejle Præsentation af Etnisk Erhvervsfremme v/ centerleder Mette Boel Hvad er visionerne? Flere nydanske iværksættere og virksomheder overlever

Læs mere

Strategisk Energiplanlægning - hvad sker der i Nordjylland?

Strategisk Energiplanlægning - hvad sker der i Nordjylland? Strategisk Energiplanlægning - hvad sker der i Nordjylland? Dansk Fjernvarmes regional møde i Sæby den 12. marts 2015, oplæg ved Thomas Jensen, energiplanlægger Hjørring Kommune, projektleder for Et Energisk

Læs mere

Sekretariatsledelsen. Tirsdag 10. februar 2015. Morsø Kommune Holgersgade 2 7900 Nykøbing Mors

Sekretariatsledelsen. Tirsdag 10. februar 2015. Morsø Kommune Holgersgade 2 7900 Nykøbing Mors Sekretariatsledelsen Tirsdag 10. februar 2015 Morsø Kommune Holgersgade 2 7900 Nykøbing Mors 1 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsordenen 2. Opsamling fra seneste møder: bestyrelsen og erhvervsforum 23.1

Læs mere

UpFrontNet. Fondsmessen14. Effektiv fundraising

UpFrontNet. Fondsmessen14. Effektiv fundraising Fondsmessen14 Effektiv fundraising Hvor mange penge? 2,3 mia. kr. i danske ministerielle puljer (KREVI 2007) 400 mia. kr. i danske fonde ca. 2% uddelt = 8 mia. kr. 10 mia. Euro i EU i perioden 2014-20

Læs mere

Fødevarer. Din organisation og talerør

Fødevarer. Din organisation og talerør DI Fødevarer Din organisation og talerør » FEM gode grunde til at melde sig ind i DI fødevarer Ekspertise når du har brug for hjælp, sparring eller vejledning Indflydelse på rammerne for at drive fødevarevirksomhed

Læs mere

VÆKSTHUS SYDDANMARK. Gør udfordringer til muligheder. Peter Rosendahl

VÆKSTHUS SYDDANMARK. Gør udfordringer til muligheder. Peter Rosendahl VÆKSTHUS SYDDANMARK Gør udfordringer til muligheder Peter Rosendahl OPGAVE OG MÅLGRUPPE Målgruppen er virksomheder med høje vækstambitioner 20% Mindst 5 ansatte og ambition 20% årlig vækst 3 år i træk

Læs mere

Tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde

Tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde Tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde Navn og Kommune: Carsten Christensen, Vesthimmerlands Kommune Kvalificeret Arbejdskraft Innovation og vækst Turisme og oplevelse Navn og Kommune: Jammerbugt

Læs mere

VELKOMMEN TIL. ØKOLOGI i

VELKOMMEN TIL. ØKOLOGI i VELKOMMEN TIL ØKOLOGI i Aftenens Program Velkomst Sådan styrker du din bundlinje Oplæg og debat Økologi i Landbrug & Fødevarer Politik Viden og Rådgivning Samarbejde Mere Økologi i Danmark hvad skal der

Læs mere