OPSAMLING FRA TEMAMØDET OM EKSPORTFREMME

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OPSAMLING FRA TEMAMØDET OM EKSPORTFREMME"

Transkript

1 Den 12. december 2013, kl i Eigveds Pakhus OPSAMLING FRA TEMAMØDET OM EKSPORTFREMME (For detaljer henvises til de enkelte præsentationer, som er tilgængelige på DWF s hjemmeside) VELKOMST v/jacob Møller Nielsen, Miljøministeriet bød velkommen til dette arrangement, som giver mulighed for udveksling af erfaringer på eksportfremmeområdet. Han opfordrede til en åben diskussion og understregede, at der fra Regeringens side i diskussionerne om eksportfremme i større og større grad vil være fokus på skabelse af arbejdspladser i Danmark. INDLEDNING v/mikkel Hagen Hess, Eksportrådet, som også understregede, at jobskabelse i Danmark er målestokken ved vurdering af projekter og aktiviteter. Han fremhævede at budskabet i dag er partnerskaber. Da det er meget vanskeligt at komme ind på udenlandske markeder med vand- og miljøteknologi, er partnerskaber, hvor man samarbejder med andre i branchen, særdeles vigtige. Miljø- og vandudfordringer er et stort problem i en række lande, især i Asien, Syd-/Mellemamerika og Afrika, og udgør et potentielt marked for dansk teknologi, hvor Eksportrådet kan være behjælpelig med assistance. Han understregede også, at vi i Danmark har erfaring med samarbejde mellem statslige/offentlige og private aktører. Han mente den bedste rådgivning finder sted, når alle niveauerne er repræsenteret og kan hjælpe med at formidle danske erfaringer videre til de lokale myndigheder i andre lande. 1

2 Eksportrådet har også - bl.a. via et tæt samarbejde med Naturstyrelsen - en god kontakt til de virksomheder omkring eksport. Denne kontakt etableres og vedligeholdes bl.a. via forskellige programmer som VITUS, hvor der samarbejdes tæt med de enkelte virksomheder. Senest har der været rigtig gode resultater af Grøn VITUS programmet, hvor der som eksempel nævnes en dansk virksomhed, som på 9 måneder har opnået en ordre på 30 mio. kr. på vandfiltre. Strategiske Partnerskaber er et nyt instrument hvor Eksportrådet støtter en gruppe virksomheder, som tilsammen kan levere systemløsninger. Samarbejde på tværs af offentlige og private organisationer er et vigtigt element, når danske virksomheder søger ud på eksportmarkedet. v/miriam Feilberg, DHI/Danish Water Forum, fortalte om Innovativ Grøn Systemeksport, hvor både DHI og DWF er involveret. Erfaringen har vist, at markederne efterspørger samlede komplekse løsninger, hvilket kan være vanskeligt at leve op til for de enkelte danske virksomheder. Derfor opstod ideen med at oprette Innovativ Grøn Systemeksport. Der er inden for projektet blevet etableret en række konkrete projekter, og der er p.t. gang i en procedure med opsamling af erfaringer (der udsendes løbende spørgeskemaer). Der har været fokus på den udfordring det er, at få små virksomheder med på eksportmarkederne. Der er behov for mere viden om, hvilke barrierer der findes i forhold til at etablere partnerskaber, hvilket vil indgå i projektets erfaringsopsamling v/jacob Møller Nielsen, Miljøministeriet Jacob startede med at beklage, at indledningen var lidt vand-tung, hvilket skyldes oplægsholdernes baggrund samt de omtalte projekter, som i høj grad omhandler vandteknologi. Han redegjorde for Miljøministeriets eksportfremmeindsats og tilgang; Den miljøteknologiske indsats siden 2007 har fokuseret på at fremme miljøeksport samt vækst og beskæftigelse i Danmark modsat den tidligere indsats, der var mere bistandspræget (DANCEA og DANCED). På grund af begrænsede midler har det været vigtigt at udvælge et begrænset antal lande. Tilgangen har været partnerskabstanken, da miljøudfordringer er afhængige af de lokale rammevilkår, og myndighedskontakten har derfor vist sig at være et vigtigt element i tilgangen. Det har givet gode resultater for partnerskaberne at samarbejde med danske myndigheder om at skabe incitamenter hos myndighederne i andre lande til f.eks. at nedbringe vandspildet samtidig med, at konkrete teknologier til formålet bliver præsenteret. Det er desuden vigtigt at have lokale repræsentanter, som kan drive de enkelte projekter lokalt. Resultaterne af indsatsen, den brede tilgang med partnerskaber, er at det er muligt at levere brede løsninger til eksportmarkederne, og har desuden skabt en vidensbase blandt danske aktører, f.eks. virksomheder, eksportkontorer og myndigheder. 2

3 Det er dog ikke alle projekter, der kan påvise en konkret jobmæssig effekt. Der er derfor behov for endnu mere fokus på en fornuftig businesscase og på at sikre, at projekterne fortsætter på rent markedsmæssige vilkår. Derefter blev en række 10 minuttes cases præsenteret. De var baseret på følgende 4 spørgsmål: Hvad var det primære formål med partnerskabet/erhvervsfremmeindsatsen (demonstration, nye kontakter/samarbejdspartnere, viden om nye markeder m.m.)? Hvordan blev partnerskabet etableret (hvem tog initiativ), og hvem driver partnerskabet? Hvilke konkrete resultater er opnået? Hvad er de vigtigste erfaringer til brug for andre partnerskaber/sektorinitiativer og ift. Rammebetingelser (finansiering samt andre instrumenter og støttemuligheder fra det offentlige)? 1. Eksportfremme i fødevaresektoren v/nina Talvela, Fødevareministeriet Nina, som er leder af fødevareministeriets eksportgruppe, indledte med at understrege, at fødevarer udgør en meget stor del af den danske eksport. Hun fortalte dernæst om den nye strategi, som er ved at blive udviklet (se slide 1), og som omhandler læringsdannende pilotprojekter, der går et spadestik dybere end Innovativ Grøn Systemeksport. Der åbnes i strategien op for ønsker om en bred agenda, og alle pilotprojekter er baseret på erhvervslivets konkrete ønsker. Der er fokus på SMV er, og initiativet henvender sig udelukkende til klynger af virksomheder. Desuden vil brandingen fokusere meget på bæredygtighed. Indkomne forslag er i øjeblikket i en tværministeriel proces. Aktuelt er der 17 projekter på listen, som kan rekvireres hos ministeriet. Tidshorisonten for disse projekter går frem til Rammerne er bredere og begrænses stort set udelukkende af erhvervslivets ønsker. Desuden skal projektidéen kunne overføres til andre markeder (evt. med nogle mindre tilpasninger). Projekterne er offentlige, hvilke kan udgøre en udfordring, da der ofte er tale om konkurrerende virksomheder. Virksomhederne kan bl.a. få hjælp til at sætte en kontrakt op, ligesom Fødevareministeriets projektgruppe kan være behjælpelig med at finde støtte (fundraising) ikke kun fra ministeriet, men også fra andre kanaler. 2. Eksport af den danske energimodel v/torsten Malmdorf, Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Torsten fortalte om vækstplanen for energi og klima, som blev godkendt i oktober 2013 (men som der dog endnu ikke er opnået endelig bevilling til). Udfordringen er her, at pilotprojektet kun løber over to år, og at det kan være vanskeligt at nå at få løbet noget i gang på så kort tid. Eksport af den danske energimodel: 3

4 Med henblik på at øge eksporten udvælges tre lande (identificeres formentlig i starten af januar), hvorefter der ansættes en eksportrådgiver på ambassaden i hvert af de tre lande som bindeled til de danske myndigheder og den danske ekspertise på området. Der satses desuden på at gå ind i nogle konkrete situationer, hvor virksomheder har specifikke barrierer, der måske kan afhjælpes via ministeriets vækstplan. 3. Erfaringer fra en SMV: Udbytte af partnerskabsaktiviteter i Indien v/jørgen Würtzner Koch, Leif Koch A/S Jesper Dannisøe fra DWF indledte med kort at fortælle om en rejse til Indien i 2009 i DWF regi, som førte til et decideret partnerskab med henblik på at hjælpe de lokale indiske myndigheder med vandrensning. Leif Koch A/S kom med som en del af spin-off virkningen af partnerskabet. Jørgen Würtzner Koch fortalte herefter om pilotprojektet med lækagesøgning i Indien, som kom i stand ganske hurtigt (inden for en 6 måneders periode). Formålet med projektet var eksport, og kontakten blev skabt via DWF. Igennem lokale samarbejdspartnere blev der åbnet døre til myndigheder, vandforsyninger m.m. Der blev fundet lækager over jorden og 7 skjulte lækager under jorden (her var Leif Koch s udstyr afgørende). Anslået bruges der i Indien ca. dobbelt så meget vand pr. indbygger som i Danmark på grund af lækager. Den danske ambassade var under virksomhedens ophold i Indien behjælpelig med kontakter til lokale virksomheder og vandforsyninger. 4. Vidatech Akvakulturpartnerskab i Vietnam v/jacob Kjeldsen, Dansk Industri Jacob fortalte om et konkret partnerskab Vidatech - i Vietnam, hvor der er stor aktivitet på aquakultur-området, og hvor man ønsker at øge produktionen og eksporten. Det er i den forbindelse vigtigt at forklare de lokale myndigheder om betydningen af bæredygtighed og dele ud af danske erfaringer på området ved hjælp af en platform, hvor danske og vietnamesiske myndigheder, forskningsinstitutioner, virksomheder kan mødes og skabe synergi. Det aktuelle partnerskab er udsprunget af Miljøstyrelsens tidligere vandpartnerskaber, som DI nu driver videre. Man er nu klar til at igangsætte et demoprojekt forhåbentlig i løbet af Dette er af stor betydning for at vise vietnameserne, at de danske løsninger rent faktisk også virker i Vietnam. Erfaringen fra partnerskabet viser, at projektledelse er alfa og omega, ligesom det er afgørende, at partnerskabet drives af virksomhederne. For at sikre et rigtigt incitament, har virksomhederne i det aktuelle tilfælde skullet bidrage med kr. hver. En barriere er, at ansøgninger til de forskelige programmer er ganske tidskrævende, og det blev derfor nævnt, at man måske også her kunne satse på en synergi-effekt, så ansøgninger måske fremover kunne udarbejdes i fællesskab (partnerskaber). 5. Danish Water Technology House i Singapore som midler til fremme af markedsadgang v/ilse Korsvang, Danish Water Technology Group Ilse indledte med kort at orientere om eksportforeningen, hvor hun sidder i eksportafdelingen med 60 danske virksomhedsmedlemmer. 4

5 Hun fortalte dernæst om projektet Challenge: Water, som drives af Ferskvandscentret. Formålet er at øge salget af dansk vandteknologi på eksportmarkederne igennem bl.a. et fælles innovations- og afsætningscenter i Singapore, som skal bearbejde hele det sydøstasiatiske marked. Centret beskæftiger sig med salg af både samlede løsninger og enkeltkomponenter. Erfaringerne har indtil nu vist, at det kan være særdeles tidskrævende at få forhandlet en kontrakt på plads. Da der er tale om relativt kortsigtede programmer, er det således en fordel at gå ind i allerede eksisterende projekter. 6. Partnerskab som ramme for grundvandsløsninger i Kina v/verner Søndergaard, GEUS Verner orienterede om grundvandforvaltning i Kina og understregede i den forbindelse, at Danmark siden 1999 har været involveret i kortlægning af grundvandet (projektet forventes afsluttet i 2015). Projektet har flere danske virksomheder og forskningsinstitutioner som deltagere, bl.a. SKYTEM, hvis luftbårne scanningssystem er et af fyrtårnene, som giver mulighed for at gå videre med den hydrologiske model. I Danmark findes nationale databaser, som indeholder disse oplysninger, hvilket er ret enestående, da man de fleste andre steder skal bruge store mængder tid på at indsamle de samme oplysninger, efterhånden som man skal bruge dem. Eksportmulighederne ligger også i salg af den danske databaseløsning til grundvandsforvaltning. 7. Partnerskab for reduktion af vandspild i Myanmar v/hans-martin Friis Møller, Kalundborg Forsyning Grundet sygdom blev Hans-Martins oplæg fremlagt af Jesper Dannisøe fra DWF. Jesper fortalte om et NRW (non-revenue water) partnerskab i Yangon, Myanmar bestående af 3 danske partnere Danish Water Services, Vandcenter Syd og Grontmij samt et antal lokale partnere. Området omkring Yangon oplever et meget stort vandtab, og partnerskabet har givet mulighed for en række danske virksomheder i DWS netværket for at tilbyde deres kompetencer. Der blev lavet et feasibility study med henblik på at afdække, hvad projektet helt konkret kan benyttes til. Projektet, som er blevet modtaget meget positivt af de lokale myndigheder, forventes afsluttet i begyndelsen af I forhold til det videre forløb er der behov for yderligere finansiering, og her blev en Revolving Fund nævnt som en mulighed. En sådan fond vil i projektets udviklingsfase kunne tilbyde støtte, som dernæst kan tilbagebetales, når projektet begynder at give overskud. Dette ville være en betydelig hjælpe for danske virksomheder i deres bestræbelser for at komme hurtigere ind på nye markeder. 8. Eksport af den danske vandmodel til USA v/lars Eskil Jensen, Eksportrådet Baggrunden for, at USA er et interessant marked for vandteknologi er, at man er begyndt at stramme op på kravene til renseanlæg, energiforbrug, vandspild m.m. Der er p.t. et partnerskab under udarbejdelse med det danske generalkonsulat i Chicago og 3 Vand (Århus Vand m.fl) som initiativtagere. Vandselskabernes medvirken skaber større troværdighed over for de lokale kunder. En repræsentant fra Aarhus Vand rejser rundt og taler med lokale kolleger med 5

6 støtte fra konsulatet. En sådan kollega forventes at blive modtaget mere positivt end en tilfældig sælger. Formålet med partnerskabet er at komme til at sælge samlede løsninger i stedet for komponenter. Udfordringen er her, at der faktisk er større efterspørgsel efter komponenter end efter løsninger. De potentielle kunder skal således overbevises om, at samlede løsninger snarere end komponenter er svaret på deres behov. På basis af et feasibility study har man valgt at satse på 4 stater (Californien, Texas, Illinois og New York). TILBAGEMELDING FRA FROKOSTDISKUSSION 1. Kan partnerskaber bidrage til øget eksport af grønne løsninger? Hvis ja, hvad kan de bidrage med? Platforme: For at sikre, at partnerskabet munder ud i eksport, er det vigtigt med platforme, der kan eksponere den samlede gruppe i stedet for individuelle virksomheder. Facilitering i den indledende fase. Det tager tid at få en opgave i gang, hvilket betyder en lang venteperiode uden penge for de deltagende virksomheder. De offentlige bevillingers korte tidsperioder er et problem i denne henseende, og der er derfor behov for en længere bevillingsperiode. Skabe rammer for samlede eksportløsninger. Der er mange faldgruber, og det er derfor vigtigt at sætte partnerskaberne rigtigt op. 2. Hvordan skal partnerskaber udformes for, at de kan give et positivt bidrag? Vigtigt med tillid og fælles spilleregler for at undgå at komme til at udkonkurrere hinanden. På samme måde er det vigtigt med klare regler, når der tales om finansieringsmodeller. Endelig er der behov for en præcis definering af rammerne for et partnerskab samt en tydelig tidsramme, så man ikke låser virksomhederne fast og hindrer, at de individuelle virksomheder selv kan agere. Vi er dyre i Danmark, og der skal derfor være en god business-case. Et behov fra en kunde er ikke nødvendigvis en god business-case, dvs. der skal være en decideret efterspørgsel og en parathed til at betale. Partnerskaberne skal være baseret på dette element. Virksomhederne skal selv være lead på partnerskabet, da det er forudsætningen for at sælge. Det er på operationsniveau, at der er mulighed for at lave et salg. 3. Hvad er myndighedernes rolle i forhold til at støtte og facilitere partnerskaber? Myndighedernes rolle er at åbne døre og sikre troværdighed. Da det er omkostningstungt for virksomhederne at træde ind i et partnerskab, et det vigtigt at gøre dette klart for virksomhederne. Myndighederne kan bruges til at definere kundens behov/problem. Herefter er det meget nemmere at stykke et relevant partnerskab sammen. Handling fremfor 6

7 planlægning! Man behøver ikke nødvendigvis at rulle det tunge skyts frem hver gang, men kan også gå efter lavthængende frugter. Dette kan være indgangen til at få etableret et samarbejde, som på længere sigt kan føre mere med sig. Myndighedernes rolle er at understøtte virksomhedernes behov. Udfordringer: Skal samarbejdet være bredt eller smalt, hvordan håndterer man konkurrencen, hvordan finansierer man projektet (skal der være offentlig støtte, eller skal det offentlige kun understøtte)? Hvordan sikrer man, at virksomhederne er seriøst interesserede, hvis de ikke selv bidrager finansielt? - Kommentar: Små virksomheder vil have svært ved at bidrage finansielt, men vil omvendt næppe gå ind i et samarbejde, blot fordi det er gratis. Hvis de vælger at gå ind i et samarbejde, vælger de samtidig noget andet fra, som de evt. kunne have tjent hurtigere penge på. - Kommentar: Det er vigtigt at finde en balance mellem offentlige midler og virksomhedsbidrag altså en kombination. - Kommentar: Myndighederne kan spotte nogle muligheder, men det er vigtigt, at erhvervet også ser det som reelle muligheder. Det er med andre ord ikke tilstrækkeligt at ville det politisk. Man skal desuden være opmærksom på, at selv et mislykket fremstød kan kaste nogle andre opgaver af sig. - Kommentar: Det er interessant, at de tidligere dybe grøfter mellem det offentlige og det private er ved at udjævne sig, og at myndighederne nu kan hjælpe en gruppe virksomheder i gang med et projekt. - Kommentar: Den foreslåede Revolving Fund kan måske hjælpe virksomheder over dødens gab, dvs. gabet mellem den indledende projektidé og iværksættelsen af det egentlige projekt, som kan være en hård periode for SMV er. FINANSIERING AF EKSPORTAKTIVITETER Finansiering ved Innovayt: Muligheder og instrumenter, hvad findes, og hvad er relevant i relation til udviklingen af partnerskaber og tilhørende eksportaktiviteter v/morten Krüger, Innovayt Morten fortalte om eksport af grøn teknologi og grønne systemløsninger med særligt fokus på finansiering af eksportaktiviteter. Innovayt har i denne forbindelse udviklet en liste over forskningsprojekter og arbejder nu på et vejkort over erfaringer fra partnerskaber: Hvordan kommer man som partnerskab (eller enkeltvirksomhed) fra idé til konkret eksport. Morten gennemgik herefter de forskellige faser i et eksportforløb (se præsentationen) samt 3 former for støtte: tilskudsordninger (herunder bl.a. Miljøstyrelsens eget program for grøn teknologi), rådgivningstilbud og lån & garantier. Sidstnævnte minder i nogen grad om den tidligere omtalte Revolving Fund. Det blev understreget, at de fleste partnerskaber bliver oprettet på initiativ fra myndighederne. 7

8 AFSLUTTENDE OPSAMLING OG DISKUSSION Tilbagemeldingerne i den afsluttende diskussion kan samles i 4 temaer: 1. Tidshorisonten for at skabe ny arbejdspladser i Danmark: Myndighederne er interesserede i at se resultater inden næste valg, men erfaringer fra Siemens og Grundfos viser, at der let kan gå op til 4 år på markedet, inden man begynder at tjene penge. Vejen til at skabe flere arbejdspladser i Danmark kan være lang, og det er derfor vigtigt med delmål undervejs for at sikre, at man bevæger sig i den rigtige retning. Dette kræver, at de bevilgende myndigheder accepterer både den langsigtede målsætning og delmålene. For SMV erne kan det offentliges sagsbehandlingstid være en udfordring i forhold til deltagelse i projekter, men omvendt er det nødvendigt at sikre, at det er de bedste projekter, der får støtte. Problemet er erkendt i ministeriet og myndighederne arbejder løbende på at gøre rammerne så fleksible som muligt. Deltagerne anerkendte, at sagsbehandlingen er blevet mere fleksibel i de senere år. 2. Hvad kommer der ud af partnerskaber: Fokus udelukkende på beskæftigelse er for snævert: nogle virksomheder arbejder på licenser og tjener mange penge på den måde uden at skabe nye arbejdspladser. Er det så ikke en succes? En sådan succes kan på længere sigt åbne døre for nye muligheder. En anden form for udbytte kan også være videreudvikling af et allerede eksisterende produkt eller koncept, som på længere sigt kan øge indtjeningen. Resultater i form af arbejdspladser kan være svære at definere, især for små virksomheder. Der kan være tale om sidegevinster, hvor f.eks. personale fra lokalområdet kommer på kursus i Danmark, ligesom involverede virksomheder i Danmark kan få besøg af delegationer fra samarbejdslandet. 3. Myndighedernes rolle: At åbne døre for partnerskaberne og for eksporten fra dansk side. Være med til at fortælle historierne om den danske succes på vand og sammenhængen med prisstruktur skal fortælles mange gange. At skabe fleksible og risikovillige støtteordninger i erkendelse af, at ikke alle resultater kan måles og vejes. Virksomhederne føler, at de nærmest skal kunne bevise en kommende succes for at opnå støtte, hvor det, der i virkeligheden er behov for, er støtte til at løbe en risiko. At støtte SMV er, som er gode til at skabe arbejdspladser i Danmark. erfaringen viser, at SMV er ikke er gode nok til at skrive ansøgninger. Flere fonde går imidlertid over til at lave puljeordninger, hvor en virksomhed kan rette henvendelse med en idé og få et indledende møde. Allerede her kan det ofte afgøres, om der er potentiale til at gå videre med projektet og altså basis for at udarbejde en egentlig ansøgning. Mulighed for offentlig støtte i projektets indledende faser kan modvirke det misforhold, at der i starten af partnerskabet skal der bruges relativt mange ressourcer på at løbe projektet i gang, hvilket typisk varetages af konsulenterne i partnerskabet, mens producenterne ikke bidrager så meget. Det er til gengæld producenterne, der senere i forløbet får mulighed for at tjene penge. 8

9 Hvis der er offentlig støtte til nogle aktiviteter i den indledende fase, kan konsulenterne nyde godt af muligheden for at opbygge noget erfaring. 4. Partnerskabernes form I starten er der behov for at være åben, mens der senere vil være basis for at udvælge et begrænset antal virksomheder og dermed i højere grad lukke partnerskabet. Man kan operere med to typer partnere: nogle som bidrager fuldt ud og andre, som i højere grad står på sidelinjen og træder ind efter behov/efterspørgsel). Arbejdet med at komme ud på nye markeder er langsommeligt og nogle virksomheder rykker hurtigere end andre, hvilket der skal være plads til ellers dør partnerskabet. Kun hvor der er et helt konkret projekt at byde ind på, anbefales lukkede, forpligtende partnerskaber. Det skal undgås, at enkelte partnere lurepasser og afventer, hvad der sker. Det kan være, at der åbner sig interessante muligheder for lige præcis dem. For at undgå dette har nogle partnerskaber besluttet, at alle nye virksomheder skal betale et mindre beløb, f.eks kr., for at komme med i partnerskabet med henblik på at sikre en reel interesse. 5. Landefokus ift. BRIK landene: Flere hævdede, at fokus på BRIK-landene måske ikke er det rette for Danmark. Måske ville det være en god idé med nytænkning, hvor man satser på helt nye lande, som er tættere på Danmark i størrelsen. 9

Status Gode og dårlige erfaringer Behov for offentlig støtte

Status Gode og dårlige erfaringer Behov for offentlig støtte Finansiering Et centralt element i projektet har været at arbejde med udvikling af finansieringsmodeller, dels til egne aktiviteter og dels til anvendelse for kommende partnerskaber, hvor vellykket resultat

Læs mere

Innovativ Grøn Systemeksport Miriam Feilberg 12. december 2013

Innovativ Grøn Systemeksport Miriam Feilberg 12. december 2013 Innovativ Grøn Systemeksport Miriam Feilberg 12. december 2013 Intro Ønsket om at fremme miljøeksport Innovativ Grøn Systemeksport Formidling af erfaringer fra konkrete aktiviteter Erfaringer med partnerskaber

Læs mere

Danish Water Technology House SE Asia

Danish Water Technology House SE Asia Danish Water Technology House SE Asia Fotograf: Niels Nyholm Din genvej til markedet i Sydøstasien Markedet I Asien er der 580 millioner mennesker, der ikke har adgang til rent drikkevand. Urbaniseringen

Læs mere

Konference. Fremtiden for det miljøteknologiske udviklings- og demonstrationsprogram (MUDP) En ny samlet strategi og retning for de kommende fire år

Konference. Fremtiden for det miljøteknologiske udviklings- og demonstrationsprogram (MUDP) En ny samlet strategi og retning for de kommende fire år Konference Fremtiden for det miljøteknologiske udviklings- og demonstrationsprogram (MUDP) En ny samlet strategi og retning for de kommende fire år MUDPKONFERENCE 2015 Konference: Fremtiden for det miljøteknologiske

Læs mere

Aarhus Vands arbejde for at fremme innovation og eksport af den danske vandmodel. Årsmøde - Intelligent Energi - november 2016 v/ Lars Schrøder

Aarhus Vands arbejde for at fremme innovation og eksport af den danske vandmodel. Årsmøde - Intelligent Energi - november 2016 v/ Lars Schrøder Aarhus Vands arbejde for at fremme innovation og eksport af den danske vandmodel Årsmøde - Intelligent Energi - november 2016 v/ Lars Schrøder Kort om Aarhus Vand A/S o o o o o Aarhus Vand er et aktieselskab

Læs mere

Virksomhedernes erfaring fra udvikling til marked

Virksomhedernes erfaring fra udvikling til marked Virksomhedernes erfaring fra udvikling til marked Jens Baadsgaard Pedersen, EnviDan Hands on erfaring med markedsudvikling i Vietnam, Thailand, Malaysia, Philippinerne og Kina! og som Eksportforberedelseskonsulent

Læs mere

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling WWW.DANISHSOIL.ORG Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership 19-08-2015 Sag.nr.: 14/170 Dokumentnr. 39659/15 Sagsbehandler Christian Andersen Tel. 35298175 Email: Can@regioner.dk Indstilling

Læs mere

Kommunernes incitamenter til at fremme energibesparelser hvad får kommunen ud af indsatsen. Jan Nielsen, Klimasekretariatet, Aarhus Kommune

Kommunernes incitamenter til at fremme energibesparelser hvad får kommunen ud af indsatsen. Jan Nielsen, Klimasekretariatet, Aarhus Kommune Kommunernes incitamenter til at fremme energibesparelser hvad får kommunen ud af indsatsen Jan Nielsen, Klimasekretariatet, Aarhus Kommune Klimaplan 2012-2015 Det energisamfund intelligente Klimasekretariatet

Læs mere

Samarbejde imellem store og små virksomheder, hvordan løser vi fremtidens miljøudfordringer i fællesskab?

Samarbejde imellem store og små virksomheder, hvordan løser vi fremtidens miljøudfordringer i fællesskab? Samarbejde imellem store og små virksomheder, hvordan løser vi fremtidens miljøudfordringer i fællesskab? Et eksempel på samarbejde i den danske vandbranche. Kenth Hvid Nielsen Group Vice President Global

Læs mere

Nogle resultater af undersøgelsen af virksomhedernes internationalisering og globaliseringsparathed i Region Midtjylland

Nogle resultater af undersøgelsen af virksomhedernes internationalisering og globaliseringsparathed i Region Midtjylland Nogle resultater af undersøgelsen af virksomhedernes internationalisering og globaliseringsparathed i Region Midtjylland 1. Indledning. Formål, indhold og gennemførelse. Undersøgelsen gennemføres af konsulentfirmaet

Læs mere

EKSPORT AF GRØN TEKNOLOGI OG GRØNNE SYSTEMLØSNINGER. Finansiering af eksportaktiviteter. København, december 2013

EKSPORT AF GRØN TEKNOLOGI OG GRØNNE SYSTEMLØSNINGER. Finansiering af eksportaktiviteter. København, december 2013 EKSPORT AF GRØN TEKNOLOGI OG GRØNNE SYSTEMLØSNINGER Finansiering af eksportaktiviteter København, december 2013 EKSPORT AF GRØN TEKNOLOGI OG GRØNNE SYSTEMLØSNINGER INDHOLD Eksportfaser Analyse og strategi

Læs mere

NOTAT. J.nr. MST-141-01103 Ref. Naroe/LKA/MTH Dato 23. januar 2015. Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP) 2014.

NOTAT. J.nr. MST-141-01103 Ref. Naroe/LKA/MTH Dato 23. januar 2015. Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP) 2014. NOTAT Faktaark Miljøteknologi J.nr. MST-141-01103 Ref. Naroe/LKA/MTH Dato 23. januar 2015 Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP) 2014 Indledning MUDP understøtter regeringens målsætninger

Læs mere

Handlingsplanens aktiviteter National indsats, innovation

Handlingsplanens aktiviteter National indsats, innovation National indsats, innovation Identificer styrker og innovationsområder Workshop om skabelse af energineutralitet i hele vandkredsløbet og nedbringe CO2- footprint (producere energi, reducere energiforbrug

Læs mere

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Dato: 9. marts 2015 Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse På bestyrelsesmøde den 10. december 2014 udtrykte bestyrelsen ønske om at få oplyst

Læs mere

Informationsmøde om Grøn Innovationspulje, MUDP 2015

Informationsmøde om Grøn Innovationspulje, MUDP 2015 Informationsmøde om Grøn Innovationspulje, MUDP 2015 23. september 2015 Nanna Rørbech Dagsorden 1. Oplæg om MUDP og Grøn Innovationspulje 2. Dialog med repræsentanter fra Miljøstyrelsen og Naturstyrelsen

Læs mere

Styrkelse af vækstvilkårene for eksport af vandløsninger set fra et vandselskab

Styrkelse af vækstvilkårene for eksport af vandløsninger set fra et vandselskab Styrkelse af vækstvilkårene for eksport af vandløsninger set fra et vandselskab 21. November 2012 Anders Bækgaard Regeringen vil gøre en langt større indsats for at hjælpe virksomhederne med at få fodfæste

Læs mere

Offshore Wind Denmark den nye offshore vindklynge. v/ divisionsdirektør Morten Basse, Offshoreenergy.dk Renewables

Offshore Wind Denmark den nye offshore vindklynge. v/ divisionsdirektør Morten Basse, Offshoreenergy.dk Renewables Offshore Wind Denmark den nye offshore vindklynge v/ divisionsdirektør Morten Basse, Offshoreenergy.dk Renewables Grenaa, 21 maj 2013 Offshoreenergy.dk - formål At styrke og understøtte den danske offshore

Læs mere

MUDP det miljøteknologiske udviklingsog demonstrationsprogram

MUDP det miljøteknologiske udviklingsog demonstrationsprogram RENERE LUFT OG MINDRE STØJ MUDP det miljøteknologiske udviklingsog demonstrationsprogram VAND OG KLIMATILPASNING Infomøder 2017 FÆRRE PROBLEMATISKE KEMIKALIER AFFALD OG RESSOURCER INDUSTRIENS MILJØUDFORDRINGER

Læs mere

Serviceerhvervenes internationale interesser

Serviceerhvervenes internationale interesser Serviceerhvervenes internationale interesser RESUME Serviceerhvervene har godt fat i både nærmarkeder og vækstmarkeder. Det viser en undersøgelse blandt Dansk Erhvervs internationalt orienterede medlemsvirksomheder,

Læs mere

DI s innovationsundersøgelse 2011 Stilstand er tilbagegang

DI s innovationsundersøgelse 2011 Stilstand er tilbagegang DI s innovationsundersøgelse 211 Stilstand er tilbagegang DI, Innovation November 211 1 DI s innovationsundersøgelse 211 Undersøgelsen bygger på fire temaer, og viser dele af virksomhedernes arbejde med

Læs mere

Virksomheder, der satser på større marked, vinder

Virksomheder, der satser på større marked, vinder Virksomheder, der satser på større marked, vinder Danske industrivirksomheder, der har satset på at udvide eller opdyrke nye markeder i det seneste år, har klaret sig bedre end øvrige virksomheder. Det

Læs mere

Strategi for DBDH Fjernvarmebranchens samlede eksportorganisation og stærkeste netværk

Strategi for DBDH Fjernvarmebranchens samlede eksportorganisation og stærkeste netværk Strategi for DBDH 2016-2018 Fjernvarmebranchens samlede eksportorganisation og stærkeste netværk Marked og omverden Mere end halvdelen af verdens mennesker bor i byer. FN forventer, at byerne skal huse

Læs mere

Væksthus Nordjylland v/ John Windbirk

Væksthus Nordjylland v/ John Windbirk Væksthus Nordjylland v/ John Windbirk Væksthusene i Danmark - Fakta I alt 5 Væksthuse i Danmark ét i hver region. Væksthus Nordjylland Væksthus Midtjylland Væksthus Syddanmark Væksthus Sjælland Væksthus

Læs mere

14. Eksportrådet og Europe Enterprise Network

14. Eksportrådet og Europe Enterprise Network 14. Eksportrådet og Europe Enterprise Network Åbent Forberedelsessekretariatet for Vækstforum Sjælland Brevid: 3087592 Resume Der søges om 700.000 kr. til projektet: Indstationering af en medarbejder fra

Læs mere

KIM SØGAARD CLAUSEN MULIGHEDER FOR STØTTE I FJERNVARMEVÆKST

KIM SØGAARD CLAUSEN MULIGHEDER FOR STØTTE I FJERNVARMEVÆKST KIM SØGAARD CLAUSEN MULIGHEDER FOR STØTTE I FJERNVARMEVÆKST GRØN ENERGI FJERNVARMENS UDVIKLINGS- OG ANALYSEENHED FJERNVARMEVÆKST 2015 FjernvarmeVækst 2015 er et vækstprogram, der skal sikre en grønnere

Læs mere

Eksport skaber optimisme

Eksport skaber optimisme Januar 2013 Eksport skaber optimisme Af chefkonsulent Marie Gad, MSh@di.dk De mindre og mellemstore virksomheder, der er på eksport markederne, tror på fremgang i 2013. Men hvis flere virksomheder skal

Læs mere

STRATEGI FOR MUDP

STRATEGI FOR MUDP STRATEGI FOR MUDP 2016-2019 INTRO Et enigt Folketing vedtog i februar 2015 lov nr. 130 om Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP). Med loven og den tilhørende bekendtgørelse overtog

Læs mere

Kommissorium. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014

Kommissorium. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014 Kommissorium Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering September 2014 1 Indhold 1: Formål... 3 2: Indhold og opgaver...4 3: Organisering... 4 4: Forretningsorden... 6 5: Finansiering

Læs mere

12. november 2015. Copenhagen EU Office. Accelerer din produkt- og forretningsudvikling med EU-støtte

12. november 2015. Copenhagen EU Office. Accelerer din produkt- og forretningsudvikling med EU-støtte 12. november 2015 Copenhagen EU Office Accelerer din produkt- og forretningsudvikling med EU-støtte COPENHAGEN EU OFFICE Copenhagen EU Office er et erhvervspolitisk EU-kontor i Bruxelles, som repræsenterer

Læs mere

Store muligheder for eksportfremme til MMV er

Store muligheder for eksportfremme til MMV er Januar 2014 Store muligheder for eksportfremme til MMV er Af chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk og chefkonsulent Marie Gad, msh@di.dk De mindre og mellemstore virksomheder står for en begrænset del

Læs mere

Naturstyrelsens arbejde med fremme af dansk vandteknologi. Katrine Rafn Kontorchef Klimatilpasning, Vandsektor og Grundvand, Naturstyrelsen

Naturstyrelsens arbejde med fremme af dansk vandteknologi. Katrine Rafn Kontorchef Klimatilpasning, Vandsektor og Grundvand, Naturstyrelsen Naturstyrelsens arbejde med fremme af dansk vandteknologi Katrine Rafn Kontorchef Klimatilpasning, Vandsektor og Grundvand, Naturstyrelsen Vandvisionsmøde 1. december 2015 Hovedbudskaber 1. Branchen går

Læs mere

SMV erne og Kina. Eksportrådet, kontorchef Susanne Hyldelund

SMV erne og Kina. Eksportrådet, kontorchef Susanne Hyldelund SMV erne og Kina Eksportrådet, kontorchef Susanne Hyldelund Temaer Hvorfor har regeringens en strategi for Kina? Konsekvenser for SMV ere Hvordan kommer man videre? Real 2005 US$ Verdens 10 største økonomier

Læs mere

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 NOTAT KKR MIDTJYLLAND Den 16. september 2015 KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 KKR Midtjylland har den 10. september 2015 drøftet første udkast til Vækstplan 2016-2020 Handlingsplan

Læs mere

14. Innovations- og fundraisingvejledning til mindre virksomheder

14. Innovations- og fundraisingvejledning til mindre virksomheder 14. Innovations- og fundraisingvejledning til mindre virksomheder Åbent Vækstforum Sjælland Brevid: 2562639 Resume CAPNOVA ansøger om tilskud til projektet Innovations- og fundraisingvejledning til mindre

Læs mere

Kort introduktion til grøn innovation

Kort introduktion til grøn innovation Kort introduktion til grøn innovation Hvad kan der søges om, hvem kan søge, og hvordan søger man? Ansøgningsrunde juni 2011 vedr. innovation af serviceydelser, produkter og systemløsninger på det grønne

Læs mere

INTRODUKTION TIL INNOVATIONSRADAR.DK

INTRODUKTION TIL INNOVATIONSRADAR.DK INTRODUKTION TIL INNOVATIONSRADAR.DK Mie Wittenburg, Smith Innovation Målgrupper HVORFOR INNOVATIONSRADAR.DK? Et Realdania initiativ sat i verden for at øge byggeriets andel af offentlige og private fondsmidler.

Læs mere

Innovationsnetværk for Miljøteknologi. Dit teknologinetværk årsdag 2016

Innovationsnetværk for Miljøteknologi. Dit teknologinetværk årsdag 2016 Innovationsnetværk for Miljøteknologi Dit teknologinetværk årsdag 2016 Fælles Program frem til frokost 09.50-10.00 Velkommen v. Netværksleder Jonas Mortensen 10.00-10.30 Formandens beretning v. Styregruppeformand

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Samråd i FIU den 23. maj 2013 Spørgsmål Z stillet efter ønske fra Jacob Jensen (V)

Samråd i FIU den 23. maj 2013 Spørgsmål Z stillet efter ønske fra Jacob Jensen (V) Finansudvalget 2012-13 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 315 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 23. maj 2013 13-434 / Samråd i FIU den 23. maj 2013 Spørgsmål Z stillet efter ønske fra Jacob Jensen (V)

Læs mere

Udenrigsministeriet, Eksportrådet

Udenrigsministeriet, Eksportrådet Udenrigsministeriet, Eksportrådet Midtjysk ErhvervsudviklingsAkademi Delaftale 4: Kurser i forhold til virksomhedernes internationaliseringsstrategi Søren Juul Jørgensen, sorjor@um.dk 41733897 Kunderelationskontoret,

Læs mere

The Rethink Water Project

The Rethink Water Project The Rethink Water Project International markedsføring og branding af dansk viden og vandteknologi rethinkwater One single point of entry to the Danish Water sector 12 mio. til branding af den danske vandsektor

Læs mere

Miljøteknologisk Udviklings og Demonstrations Program 2015

Miljøteknologisk Udviklings og Demonstrations Program 2015 Miljøteknologisk Udviklings og Demonstrations Program 2015-7. September 2015 - Mathilde Aagaard Sørensen, Naturstyrelsen Miljøteknologisk Udviklings og Demonstrations Program (MUDP) Tilskud til fremme

Læs mere

HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV?

HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV? HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV? Toprække De senere år har budt på en række evalueringer af centrale virkemidler på erhvervs- og innovationsfremmeområdet. Evalueringerne

Læs mere

I regi af Region Midtjylland arbejdes der med et projekt om Big data 2 og på nationalt niveau arbejdes der med

I regi af Region Midtjylland arbejdes der med et projekt om Big data 2 og på nationalt niveau arbejdes der med Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens afdeling Dato 22. juli 2015 Videreudvikling af Open data Aarhus 1. Resume Open Data Aarhus (ODAA) er et Smart Aarhus initiativ, der sammen

Læs mere

Vand- fra global udfordring til regional vækst

Vand- fra global udfordring til regional vækst 1 Vand- fra global udfordring til regional vækst - Et erhvervsfremmeinitiativ fra Vækstforum i Region Midtjylland - Nye innovative vandløsninger til kommuner og forsyninger i DK - Styrkelse af eksporten

Læs mere

Kommende krav til udledning. En miljøteknologisk udfordring. Af Thomas Bjerre Larsen

Kommende krav til udledning. En miljøteknologisk udfordring. Af Thomas Bjerre Larsen Kommende krav til udledning En miljøteknologisk udfordring Af Thomas Bjerre Larsen Miljøstyrelsens bekendtgørelser og vejledninger på området Bekendtgørelse om Modeldambrug. Bekendtgørelse om Ferskvandsdambrug

Læs mere

Unik indgang til det europæiske marked

Unik indgang til det europæiske marked Unik indgang til det europæiske marked En eftermiddag med fokus på SMV ers deltagelse i EU-projekter 5. november 2014 kl. 12:30 17:00 Syddjurs Udviklingspark, Mørke En virksomhed i Trustrup på Djursland

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

socialøkonomiske virksomheder

socialøkonomiske virksomheder 10 STRATEGI socialøkonomiske virksomheder // SOCIAL ANSVARLIGHED SKAL GØRE EN FORSKEL København har vedtaget en strategi for socialøkonomiske virksomheder. København vil med strategien sætte fokus på dén

Læs mere

Dansk miljø- og vandteknologi i det globale forsyningsmarked

Dansk miljø- og vandteknologi i det globale forsyningsmarked Dansk miljø- og vandteknologi i det globale forsyningsmarked Carl-Emil Larsen, direktør Oktober 2016 Dansk miljø- og vandteknologi i det globale forsyningsmarked Hvordan kan forsyningsvirksomhederne bidrage

Læs mere

Nyhedsbrev om de politiske aftaler med vækstinitiativer samlet i pakken Danmark som vækstnation

Nyhedsbrev om de politiske aftaler med vækstinitiativer samlet i pakken Danmark som vækstnation Den 27. maj 2011 Nyhedsbrev om de politiske aftaler med vækstinitiativer samlet i pakken Danmark som vækstnation 1. Indledning I dag har regeringen, Dansk Folkeparti og Pia Christmas- Møller indgået aftale

Læs mere

F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER

F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER 1 of 7 F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER F.1. UDVIKLINGSSTRATEGIENS VISION LAG Djurslands vision er at videreudvikle og synliggøre Djursland som et områdefyldt

Læs mere

Søren Mayland Præsentation Kapitaldag i Næstved

Søren Mayland Præsentation Kapitaldag i Næstved Søren Mayland soma@capnova.dk 60 62 37 79 Præsentation 23.11.16 Kapitaldag i Næstved Forretningsmodel 3 BUNDLINJER CAPNOVAs Virksomhedens Samfundets 3 INSTRUMENTER Kapital Fundraising Alliancer/netværk

Læs mere

Forprojektgruppe - Tyskland Statusnotat til Vækstforums møde 31. august 2016.

Forprojektgruppe - Tyskland Statusnotat til Vækstforums møde 31. august 2016. Forprojektgruppe - Tyskland Statusnotat til Vækstforums møde 31. august 2016. Regionshuset Viborg Regional Udvikling Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 regional-udvikling@ru.rm.dk www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

SDSD CLEAN. Innovating Green Solutions

SDSD CLEAN. Innovating Green Solutions SDSD CLEAN Innovating Green Solutions AGENDA 1. Hvem er CLEAN? 2. Hvad laver vi? 3. Hvordan arbejder vi? 2 STÆRKESTE CLEANTECH KLYNGE I DANMARK CLEAN er resultatet af en fusion mellem Lean Energy Cluster

Læs mere

Internationalisering i SMV ere Hvordan kan Væksthuset bistå

Internationalisering i SMV ere Hvordan kan Væksthuset bistå Internationalisering i SMV ere Hvordan kan Væksthuset bistå Regeringens strategi Virksomheder V V Æ V Æ K V Æ K S V Æ K S T 2015 Virksomhedernes udfordringer Fald i Industrieksporten på +16% fra jan 2008

Læs mere

work-live-stay southern denmark

work-live-stay southern denmark work-live-stay southern denmark Nærværende notat kan anvendes af den enkelte kommune til fremlæggelse i politiske udvalg i forbindelse med drøftelse af foreningen og dens aktiviteter herunder især Bosætningskoordinator-initiativet.

Læs mere

Region Hovedstaden. ReVUS handlingsplan for

Region Hovedstaden. ReVUS handlingsplan for ReVUS handlingsplan for 2017-2018 1 ReVUS er blevet til i et tæt samarbejde Siden august 2014 har vi været i dialog med kommunerne om mål, ambitionsniveau og forslag til initiativer i ReVUS Politisk niveau:

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VÆKST VIBORG! er navnet på VIBORGegnens Erhvervsråds strategi for 2014-2018. Men det er ikke kun et navn. Det er en klar opfordring til erhvervslivet om at hoppe med på vognen

Læs mere

C2C. Klimatilpasning i Region Midtjylland. 14. september 2016 Dorthe Selmer, Regional Udvikling. Coast to Coast Climate Challenge

C2C. Klimatilpasning i Region Midtjylland. 14. september 2016 Dorthe Selmer, Regional Udvikling. Coast to Coast Climate Challenge C2C Coast to Coast Climate Challenge Klimatilpasning i Region Midtjylland 14. september 2016 Dorthe Selmer, Regional Udvikling Region Midtjyllandwww.regionmidtjylland. dk Lidt om mig Midtjyske erfaringer

Læs mere

KOMMUNER KOM GODT I GANG MED EU-PROJEKTER

KOMMUNER KOM GODT I GANG MED EU-PROJEKTER 20 17 KOMMUNER KOM GODT I GANG MED EU-PROJEKTER INTRODUKTION ALLE KOMMUNER I SYDDANMARK KAN INDGÅ I INTERNATIONALT SAMARBEJDE OGSÅ DIN Hensigten med denne vejledning er at gøre de europæiske muligheder

Læs mere

Masterclass i 2013. Tænk ud af boksen Idégenerering. Oplevelsesøkonomi. Design din egen forretningsmodel Brugerdreven Innovation

Masterclass i 2013. Tænk ud af boksen Idégenerering. Oplevelsesøkonomi. Design din egen forretningsmodel Brugerdreven Innovation Masterclass i 2013 Tænk ud af boksen Idégenerering Oplevelsesøkonomi Design din egen forretningsmodel Brugerdreven Innovation Kort Om RUC MasterClass Kontakt Berit Nørgaard Olesen beritn@ruc.dk - Tilmelding

Læs mere

Side 1 af 11. Evaluering af besøgskampagne Sammen om vækst hos opstarts- og industrivirksomheder i Aarhus Kommune

Side 1 af 11. Evaluering af besøgskampagne Sammen om vækst hos opstarts- og industrivirksomheder i Aarhus Kommune Side 1 af 11 Evaluering af besøgskampagne Sammen om vækst hos opstarts- og industrivirksomheder i Aarhus Kommune 1 Side 2 af 11 Indhold 1. Baggrund og gennemførelse 2. Virksomhedernes vurdering af erhvervsklimaet

Læs mere

CHAMPIONS LEAGUE FOR VIRKSOMHEDER.

CHAMPIONS LEAGUE FOR VIRKSOMHEDER. CHAMPIONS LEAGUE FOR VIRKSOMHEDER www.youtube.com/watch?v=hljnd1kjrss EU KRIDTER BANEN OP SMV-instrumentet kort fortalt: Partnerskab: Ingen partnerkrav, men projekter involverer ofte kunder og underleverandører

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-MT

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-MT VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-MT HVILKE TYPER PROJEKTER ER STØTTEBERETTIGET SOM TECHNOLOGY DEMAND? Technology Demands tager udgangspunkt i en konkret type af efterspørgsel på

Læs mere

Danidas business-to-business program. Muligheder for internationalisering af danske offshore virksomheder

Danidas business-to-business program. Muligheder for internationalisering af danske offshore virksomheder Danidas business-to-business program Muligheder for internationalisering af danske offshore virksomheder Håndværksrådets internationale afdeling Vores arbejde består bl.a. i at assistere SMV er ved internationalisering

Læs mere

God arbejdslyst! Med venlig hilsen Direktionen

God arbejdslyst! Med venlig hilsen Direktionen LEDELSES- GRUNDLAG KÆRE LEDER I Frederiksberg Kommune har vi høje ambitioner. Borgerne skal have service af høj faglig kvalitet, og samtidig skal vi være i front med effektive og innovative løsninger.

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE. The American-Danish Energy Network: Et nyt og unikt koncept fra Ambassaden i Washington D.C.

PROJEKTBESKRIVELSE. The American-Danish Energy Network: Et nyt og unikt koncept fra Ambassaden i Washington D.C. April 2012 /cn PROJEKTBESKRIVELSE The American-Danish Energy Network: Et nyt og unikt koncept fra Ambassaden i Washington D.C. Det amerikanske forsvar, verdens største enkeltforbruger af energi, ønsker

Læs mere

Møde i Teknologisk Instituts HACCP-erfagruppe for fiskebranchen. torsdag den 5. december 2013 kl. 9.30- ca. 15.00

Møde i Teknologisk Instituts HACCP-erfagruppe for fiskebranchen. torsdag den 5. december 2013 kl. 9.30- ca. 15.00 Møde i Teknologisk Instituts HACCP-erfagruppe for fiskebranchen torsdag den 5. december 2013 kl. 9.30- ca. 15.00 Indlæg v. Hans Henrik Bruhn, Nordjysk FødevareErhverv Projekt Fødevareindsatsen - et unikt

Læs mere

Typiske udfordringer, når mindre virksomheder skal i gang med at eksportere

Typiske udfordringer, når mindre virksomheder skal i gang med at eksportere Typiske udfordringer, når mindre virksomheder skal i gang med at eksportere Henriette Kahré Freris Væksthus Hovedstadsregionen Vækstmøde den 16. september 2013 Danmark s udfordring Pct 16 14 12 10 8 6

Læs mere

Markedsmodningsfonden - hurtigere på markedet. Peter Dyhr Andreasen Chefkonsulent/Teamleder

Markedsmodningsfonden - hurtigere på markedet. Peter Dyhr Andreasen Chefkonsulent/Teamleder Markedsmodningsfonden - hurtigere på markedet Peter Dyhr Andreasen Chefkonsulent/Teamleder Informationsmøder juni 2015 Markedsintroduktion af nye innovative produkter skaber vækst Virksomheders introduktion

Læs mere

FM s betydning for samfundets udvikling. Jan Stiiskjær. 29. jan. 09 DFM KONFERENCEN 2009

FM s betydning for samfundets udvikling. Jan Stiiskjær. 29. jan. 09 DFM KONFERENCEN 2009 DFM KONFERENCEN 2009 Dette vil jeg tale om Kort om DI og DI Service Den samfundsmæssige udfordring Offentlig-privat samarbejde og FM Hvad gør DI 2 DI organisation for erhvervslivet DI er en privat arbejdsgiver-

Læs mere

Det fremtidige DWF Vision: En styrket dansk vandsektor og en styrket position internationalt

Det fremtidige DWF Vision: En styrket dansk vandsektor og en styrket position internationalt Det fremtidige DWF Vision: En styrket dansk vandsektor og en styrket position internationalt 14. april 2011 Rationale Siden DWF blev dannet med det primære formål at fremme danske institutioners og virksomheders

Læs mere

Akademikernes indspil og anbefalinger vedr. offentligt-privat

Akademikernes indspil og anbefalinger vedr. offentligt-privat Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1. 1260 København K Att.: Sekretariatschef Niels C. Beier Sendt pr. e-mail til ncb@produktivitetskommissionen.dk Akademikernes indspil og anbefalinger vedr. offentligt-privat

Læs mere

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Marts 2013 En central indsats i regeringens innovationsstrategi er de nye store 360- graders Samfundspartnerskaber om innovation. Her skal

Læs mere

DBDH samler energien

DBDH samler energien DBDH samler energien Strategi- og handlingsplan 2013 2015 Fjernvarmeindustrien DBDH Foreningens navn Foreningens navn er fortsat Danish Board of District Heating (DBDH). I Danmark skal brandet Fjernvarmeindustrien

Læs mere

Stort potentiale for mindre og mellemstore virksomheder på vækstmarkeder

Stort potentiale for mindre og mellemstore virksomheder på vækstmarkeder Organisation for erhvervslivet Januar 21 Stort potentiale for mindre og mellemstore virksomheder på vækstmarkeder Af afsætningspolitisk chef Peter Thagesen, PTH@DI.DK og konsulent Jesper Friis, JEF@DI.DK

Læs mere

Velkommen. More.Creative infomøde!

Velkommen. More.Creative infomøde! Velkommen More.Creative infomøde! Agenda Velkomst Hvorfor More.Creative? Formål med mødet Om More.Creative Q&A Mulighed for projektsparring Hvorfor More.Creative? De kreative erhverv rummer et stort potentiale

Læs mere

Indstillingsskema til Vækstforum

Indstillingsskema til Vækstforum Indstillingsskema til Vækstforum Projekt We Know How You Grow With Less Energy 1. Indstilling: Ansøgt beløb Indstillet beløb Den Europæiske Socialfond Den Europæiske Regionalfond 7.149.841,25 kr. 7.149.841,25

Læs mere

Klimachef Jan Nielsen. NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune

Klimachef Jan Nielsen. NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune Klimachef Jan Nielsen Fokuspunkter CO2 Grøn Forsynings- Klima- vækst sikkerhed tilpasning s klimavision Intelligente klimaløsninger til gavn for miljø, borgere og erhvervsliv Aarhus vil gå forrest i klimaindsatsen

Læs mere

CISUs STRATEGI 2014 2017

CISUs STRATEGI 2014 2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26. april 2014. Vores strategi for 2014-17 beskriver, hvordan CISU sammen med medlemsorganisationerne

Læs mere

Kriterier for projekter til formålsbestemt pulje til Offentlig-Privat Innovation (OPI)

Kriterier for projekter til formålsbestemt pulje til Offentlig-Privat Innovation (OPI) 19. august 2008 Kriterier for projekter til formålsbestemt pulje til Offentlig-Privat Innovation (OPI) Kriterier Vi har i dag kun begrænset viden om, hvilke ideer til innovative offentlig-private samarbejdsprojekter,

Læs mere

Klimaudfordringen globalt og nationalt

Klimaudfordringen globalt og nationalt Klimaudfordringen globalt og nationalt Titel. Gate 21 Jarl Strategisk Krausing Forum 27. maj 2016 CONCITO Christian Ibsen, direktør Danmarks grønne tænketank www.concito.dk CONCITO Danmarks grønne tænketank

Læs mere

Offentlig-privat innovation. KL-workshop, Kolding, 6. september 2012

Offentlig-privat innovation. KL-workshop, Kolding, 6. september 2012 Offentlig-privat innovation KL-workshop, Kolding, 6. september 2012 Systemejeren må træde i karakter INDSÆT FOOTER: >VIS >SIDEHOVED & SIDEFOD >APPLICÉR PÅ ALLE, STORE BOGSTAVER SIDE 2 Den kompetente, offentlige

Læs mere

Evaluering af KOMPETENCEmidt - 3. december 2010

Evaluering af KOMPETENCEmidt - 3. december 2010 Evaluering af KOMPETENCEmidt - 3. december 2010 8. december 2010 Oversigt Baggrund og formål Overblik over indsatsen Uddannelsesplaner Samarbejde Virksomhedernes betingelser for brug af VEU Anbefalinger

Læs mere

Regionsrådsformand Steen Bach Nielsen tale til Nytårskur 2013

Regionsrådsformand Steen Bach Nielsen tale til Nytårskur 2013 Regionsrådsformand Steen Bach Nielsen tale til Nytårskur 2013 Velkommen til nytårskur i Region Sjælland. Jeg har glædet mig meget til i dag, for det at tage hul på et nyt år er specielt hvert år. Det giver

Læs mere

Danish Water Forum. Generalforsamling. 23. april 2015. Dagsorden Regnskab og budget

Danish Water Forum. Generalforsamling. 23. april 2015. Dagsorden Regnskab og budget Danish Water Forum Generalforsamling 23. april 2015 Dagsorden Regnskab og budget Dagsorden ifølge vedtægter: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens mundtlige beretning om foreningens virksomhed det forløbne

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Innovative Partnerskaber samarbejde mellem erhvervslivet og CSO er. 22. september 2015 Lotte Asp Mikkelsen Rådgiver, CISU

Innovative Partnerskaber samarbejde mellem erhvervslivet og CSO er. 22. september 2015 Lotte Asp Mikkelsen Rådgiver, CISU Innovative Partnerskaber samarbejde mellem erhvervslivet og CSO er 22. september 2015 Lotte Asp Mikkelsen Rådgiver, CISU 1 Formål Trends omkring samarbejde mellem CSO er og erhvervslivet Hvad kan man søge

Læs mere

Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden

Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden Januar 2012 Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden AF KONSULENT MILLE KELLER HOLST, MIKH@DI.DK Velfærdsteknologi er et område i vækst også i Danmark. Teknologien kan bidrage til at udvikle

Læs mere

GLOBAL GLOBALISERINGSPROGRAMMET I NORDJYLLAND. NOVI, Aalborg

GLOBAL GLOBALISERINGSPROGRAMMET I NORDJYLLAND. NOVI, Aalborg GLOBAL GLOBALISERINGSPROGRAMMET I NORDJYLLAND NOVI, Aalborg Fakta om Globaliseringsprogrammet Programperiode: 3 år (2011 2013) Programkonsortiet består af følgende parter: Aalborg Universitet NordDanmarks

Læs mere

Kommuner kan skabe lokal udvikling med FN s verdensmål

Kommuner kan skabe lokal udvikling med FN s verdensmål Kommuner kan skabe lokal udvikling med FN s verdensmål Rapport udarbejdet af Deloitte om kommunernes kendskab til og arbejde med FN s verdensmål. Juni 2017 Vi vil inddrage verdensmålene i vores kerneopgaver.

Læs mere

Lean Energy Cluster. Peter Gedbjerg direktør peter.gedbjerg@leanenergy.dk

Lean Energy Cluster. Peter Gedbjerg direktør peter.gedbjerg@leanenergy.dk Lean Energy Cluster Peter Gedbjerg direktør peter.gedbjerg@leanenergy.dk 1 Lean Energy er en forening Vores formål er vækst og nye arbejdspladser Vi samler interessenter/medlemmer, der kan se en forretning

Læs mere

Innovation Center Denmark Martin Scharff, Senior Consultant, Clean Technologies. Udnyttelse af eksportpotentiale på udvalgte markeder

Innovation Center Denmark Martin Scharff, Senior Consultant, Clean Technologies. Udnyttelse af eksportpotentiale på udvalgte markeder Innovation Center Denmark Martin Scharff, Senior Consultant, Clean Technologies Udnyttelse af eksportpotentiale på udvalgte markeder Innovation vs. eksportfremme Marketing Salg og distribution Messedeltagelse

Læs mere

Baggrundsinformation

Baggrundsinformation Baggrundsinformation KOM STÆRKT FRA START Kompetence og startkapital til sociale iværksættere FÅ HJÆLP TIL BEDRE RESULTATER Forretningsudvikling for socialøkonomiske virksomheder Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Bilag 2 Eksportrådets ydelser

Bilag 2 Eksportrådets ydelser Bilag 2 Eksportrådets ydelser Tilskudsordninger Eksportrådet har nogle tilskudsordninger, som med fordel kan benyttes af midtjyske virksomheder. 1. Vitus Vitus er Eksportrådets program for små og mellemstore

Læs mere

http://fi.dk/innovation/innovationdanmark http://fi.dk/publikationer/2008/innovationdanmark-2008-handlingsplan fra-raadet-for-teknologi-og-innovation/ RTI s innovationsindsats Innovationsprojekter Store

Læs mere

Innovativ Grøn Systemeksport

Innovativ Grøn Systemeksport Innovativ Grøn Systemeksport Danske erfaringer med partnerskaber til at fremme grøn systemeksport Forsknings- Og Innovationsstyrelsen and/or Logo Slutrapport Juni 2014 Denne rapport er udarbejdet under

Læs mere