INVITATION TIL TEGNING AF AKTIER I ENIRO AB (publ)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INVITATION TIL TEGNING AF AKTIER I ENIRO AB (publ)"

Transkript

1 INVITATION TIL TEGNING AF AKTIER I ENIRO AB (publ) Information til investorerne: I forbindelse med fortegningsemission og optagelse til handel af nye aktier på NASDAQ OMX Stockholm har Eniro AB (publ) udarbejdet et prospekt. Vedlagt findes en oversættelse til dansk af prospektresumeet. Originalversionen af resumeet er det svenske. Ved eventuelle sproglige uoverensstemmelser har det svenske resumé forrang.

2 Resume Det følgende resume har ikke til hensigt at være udtømmende og skal læses som en introduktion til dette prospekt, i sammenhæng med og er egnet til i sin helhed ved de mere detaljerede oplysninger, som findes andetsteds i dette prospekt, herunder de konsoliderede, finansielle udsagn fra Eniro og andre finansielle oplysninger indeholdt andetsteds i eller indføjet med reference til dette prospekt. Enhver beslutning om at investere i tegningsrettighederne, BTA er eller de nye aktier bør være baseret på overvejelser om dette prospekt som helhed. Visse vendinger anvendt i dette resume er defineret andetsteds i dette prospekt. Ifølge implementeringen af prospektdirektivet i hver af Eo/ S-medlemslande, vil intet civilretsligt ansvar tillægges Eniro i noget Eo/ S-medlemsland alene på baggrund af resumeet, herunder nogen oversættelse heraf, medmindre det er vildledende, ukorrekt eller inkonsekvent, når det læses sammen med andre dele af dette prospekt. Hvor der fremsættes krav til en domstol i et Eo/ S-medlemsland vedrørende oplysninger indeholdt i dette prospekt, vil sagsøger, under den nationale lovgivning i det Eo/ S-medlemsland, hvor kravet fremsættes, kunne afkræves at afholde omkostningerne til oversættelse af prospektet, før de lovlige procedurer igangsættes. Overblik Eniro er en førende opslags- og lokalsøgningsvirksomhed på de nordiske markeder med virksomheder i Sverige, Norge, Danmark, Finland og Polen. Ved at bruge Eniros tjenester kan både virksomheder og forbrugere nemt finde salgssteder, som yder de relevante produkter og tjenester på internettet, i trykte produkter, via mobil eller telefon. Annoncører kan aktivt markedsføre sig selv over for forbrugere og virksomheder, som er tilbøjelige til at købe og derved skaffe nye kunder og øge salget. Virksomhederne er opdelt i tre forretningsområder: Directories Scandinavia, Voice Scandinavia og Finland/Polen. Directories Scandinavia omfatter alle tjenester i online-distributionskanalerne, trykte produkter og mobiltjenester i Sverige, Norge og Danmark. Voice Scandinavia omfatter voice- og SMS-beskedtjenester i Sverige og Norge, og Finland/Polen omfatter Eniros samlede aktiviteter i Finland og Polen. Eniro anslår, at der i 2009 er gennemført omkring fire milliarder websøgninger (beregninger baseret på sidevisninger), uddelt cirka 24 millioner lokale og regionale vejvisere og besvaret mere end 70 millioner opkald til virksomhedens voicetjenester. Eniro markedsfører sine produkter og tjenester under velkendte brands, herunder Gula Sidorna, Din Del, Eniro 118 og eniro.se i Sverige, Gule Sider, gulesider.no, kvasir.no og Gule Sider 1880 i Norge, krak.dk og eniro.dk i Danmark og pf.pl i Polen. Ifølge en undersøgelse foretaget af TNS SIFO i november 2009, kender 74 procent af den svenske befolkning Eniro-brandet (umiddelbart brandkendskab). Eniro markedsfører og sælger annoncer til ca kunder gennem en salgsstyrke på mere end sælgere. Ifølge Eniros overslag indleder deres sælgere årligt omkring 2,5 millioner kontakter med eksisterende og potentielle nye annonceringskunder. Små og mellemstore virksomheder når ud til kunder med tilbøjelighed til at foretage køb gennem Eniro, og Eniro opfatter derfor sine produkter som en omkostningseffektiv annonceringskanal til at generere yderligere salg. Ifølge TNS SIFO gjorde Eniro sine annonceringskunder i stand til at generere, hvad der svarer til cirka 300 millioner svenske kroner i handelsværdi i Sverige og Norge i Kernestyrker Eniro mener, at deres position som førende opslags- og lokalsøgningsvirksomhed på de nordiske markeder er baseret på følgende kernestyrker: Omfattende databaser med konstant opdateret og udvidet lokalvejviserindhold; Stor salgsstyrke med tætte relationer til lokale kunder; Stort og brancheoverskridende kundegrundlag; Produktudvikling og tilpasning; Den nye produktsøgningstjeneste Eniro 2.0; 1

3 Stærke brands på tværs af Eniros markeder og førende transaktionsgenererende marketingskanal for lokale små og mellemstore virksomheder. Forretningsstrategi Eniros vision er at være alles første valg inden for lokal søgning. Eniro sigter efter at fastholde sin stærke markedsposition samtidig med at forestå overgangen fra trykte produkter til online søgetjeneste. Som svar på denne ændrede søgeadfærd har Eniro udviklet deres databaser og tjenester mod øget relevans for brugerne og udvidet målretning for deres kunder. Det er Eniros mål at øge lønsomheden gennem løbende at udvikle sit værdiskabende tilbud og sin indtægtsmodel fra udbud af værdifuld information til at generere transaktioner. Hovedelementerne for at opnå disse mål er: Den nye produktsøgningstjeneste Eniro 2.0; Bredere produkttilbud; Udvikling af nye salgskanaler; Mere hyppig kundekontaktmodel; Styrket gruppekoordinering og øget driftseffektivitet; og Administration af overgangen fra trykte produkter til online. Baggrund og årsager til rettighedstilbuddet 2010 har været et udfordrende år for Eniro. Det konjunkturmæssige pres og påvirkningerne af interne strukturændringer og effektueringsudfordringer har resulteret i en nedgang i salget. Integrationen af tidligere separate print- og onlinesalgteams til en kombineret salgsstyrke i begyndelsen af året har haft en stor negativ effekt på salgseffektiviteten, ordreindtaget og prospektsalget. Eniro mener, at disse salgsrelaterede effektueringsproblemer er blevet afhjulpet men bemærker, at på grund af tidsforskydningen mellem ordreindtag og indtægtsoverførsel, vil disse negative effekter fortsat ses i For tiden forbedres makroindikatorerne med en anslået vækst i BNP på 4,7 procent i Sverige 1, annoncemarkedsvækst i Sverige på 5 procent for og vækst på det svenske marked for De Gule Sider og søgning på 4,3 procent i Med lanceringen af det nye produktsøgetjeneste Eniro 2.0 i september 2010, en ny produktpakke, som udnytter den unikke database, Eniro har udviklet, optimalt, har Eniro nu et meget konkurrencedygtigt tilbud. Salget af nye annonceformater udviklet fra den nye produktsøgning (under paraplybetegnelsen Eniro 2.0) begynder i Sverige og Norge i januar 2011 og i Danmark i tredje kvartal af Gennem udvidelse af produktudbud og øget salgsstyrkeeffektivitet har Eniro i sinde at erobre en større del af annoncemarkedet og vende omsætningstendensen til vækst i Eniro agter at forbedre effektiviteten af forretningerne yderligere ved primært at fokusere på øget effektivitet i produktudvikling, forbedrede salgsprocesser, tjenestelevering og udgiftskontrol. Udgiftsreduceringen for hele år 2010 på 250 millioner svenske kroner er allerede opnået, og de samlede driftsomkostninger inklusiv restruktureringsomkostninger for hele 2010 forventes reduceret med ca netto 350 millioner svenske kroner foruden effekten af kurspåvirkninger og sammenlignelige enheder dvs eksklusiv de frasolgte online- og printaktiviteterne i Finland. Eniro vil fortsat omlægge sit omkostningsgrundlag, så det passer til forretningsstrukturen også i Eniros mål er at opnå yderligere nettoomkostningsbesparelser på cirka 200 millioner svenske kroner i 2011 sammenlignet med samlede driftsomkostninger i 2010 og yderligere 200 millioner svenske kroner i 2012 sammenlignet med 2011 eksklusiv valutaeffekter men inklusive mulige omstruktureringsomkostninger og sammenlignelige enheder, dvs bortset fra i 2010 afhændede online og printoperationer i Finland. De overskydende gearingsniveauer har mindsket ledelsens mulighed fra at fokusere på operationelle emner for at håndtere omstillingen i selskabet under de nuværende markedsforhold. 1 Kilde: SEB Economic Research 2 Kilde: irm (Institutet för reklam- och mediestatistik) 3 Kilde: irm (Institutet för reklam- och mediestatistik) 2

4 For at sikre en langsigtet bæredygtig kapitalstruktur, mindske den finansielle risiko og øge den finansielle og operationel fleksibilitet, har bestyrelsen for at implementere strategien, besluttet at påtage sig en udstedelse af nye aktier med fortrinsret for Eniros aktionærer på cirka 2,5 milliarder svenske kroner. Den ekstraordinære generalforsamling tiltrådte bestyrelsens beslutning den 26. november Under formodning af at alle nye aktier i rettighedstilbuddet er tegnet, vil bruttoavancen som Eniro modtager fra rettighedstilbuddet udgøre cirka 2,5 milliarder svenske kroner. Eniro forventes at betale cirka 125 millioner svenske kroner i kommission, honorarer og andre udgifter forbundet med rettighedstilbuddet. Nettoprovenuet fra rettighedstilbuddet vil blive brugt til at tilbagebetale lån under den eksisterende låneaftale. En ny låneaftale på cirka 5 milliarder svenske kroner for Eniros længerevarende finansiering er blevet indgået med de långivende banker i henhold til hvilken, der sikres en forlængelse af udløbsdatoen fra 2012 til slutningen af Endvidere er låntagerens særlige finansielle forpligtelser (financial covenants) sat til et niveau, der muliggør finansiel og operationel råderum for selskabet under hensyntagen til, at de oplysninger selskabet har på datoen for dette prospekts udstedelse, blandt andet, covenants der relaterer sig til den konsoliderede EBITDA i relation til de konsoliderede netto rente og konsoliderede nettogæld i relation til den konsoliderede EBITDA. Den nye låneaftale er betinget af gennemførslen af rettighedstilbuddet. Låntagerne under låneaftalen skal ligeledes agere som Joint Lead Managers. I tilfælde af at tilbuddet om rettigheder ikke bliver fuldført, selvom det er fuldt underskrevet, vil Eniro overtræde den eksisterende kreditmulighedsaftale, såvel som forpligtelser i den nye kreditmulighedsaftale ikke vil blive opfyldt. Hvad angår den eksisterende kreditmulighedsaftale, vil denne give de udlånende banker en ret til at kræve omgående tilbagebetaling af den udestående gæld under den eksisterende kreditmulighedsaftale. Således er rettighedstilbuddet nødvendigt for at reducere nettogælden og afgørende for at opfylde forpligtelser (covenants) overfor den långivende bank. Dette betyder igen, at Eniro bliver nødt til at genforhandle aftalen med de udlånende banker eller om muligt søge ny finansiering, se afsnittet Drifts- og finansieringsredegørelse og prospekter Driftskapitalerklæring. Eniros bestyrelse, topledelse, auditører og udnævnelseskomite I øjeblikket består Eniros bestyrelse af Lars Berg (formand), Tomas Axén, Barbara Donoghue, Karin Forseke, Mattias Miksche, Harald Strømme og Simon Waldman og med Lina Alm, Bengt Sandin og Jonas Svensson som medarbejderrepræsentanter. Pr. 26. november 2010 havde medlemmerne af bestyrelsen samlet set aktier. Lars Berg har informeret Eniros udnævnelseskomite om, at han ikke vil være tilgængelig for genvalg ved den kommende årlige generalforsamling, som er planlagt til den 20. april I september 2010 annoncerede Eniros bestyrelse udnævnelsen af Johan Lindgren til posten som direktør og CEO for selskabet. I denne forbindelse er en gennemgang af den organisationsstruktur, som blev fremlagt af selskabet i oktober 2009, igangsat med den ambition at øge gruppens effektivitet og at nedbringe omkostningerne. Denne gennemgang har resulteret i visse ændringer med hensyn til roller og poster i topledelsen, hvilket betyder, at visse øverste ledere er blevet tildelt et ændret ansvar, såvel som at særlige poster er blevet oprettet, og visse poster er ikke længere en del af topledelsen. Efter disse ændringer, som blev offentliggjort den 16. november 2010, er den øverste ledelse sammensat af følgende poster: President og CEO, Vice President, Senior Vice President Group Products and Services, CFO, Senior Vice President for Service Delivery, Group Controlling and Transformation and Group Sales Development, kommunikations directør, HR Direktør, CEO for Eniro Danmark og Eniro Polen samt Eniro Norway. Eniros uafhængige auditører er PricewaterhouseCoopers AB med Bo Hjalmarsson som ansvarshavende auditør. Eniros udnævnelseskomite består i øjeblikket af Maria Wikstróm (Länsförsäkringar Funds), Peter Rudman (Nordea Funds), Hans Ek (SEB Funds), Carina Lundberg Markow (Folksamgruppen) og Lars Berg, bestyrelsesformand. Udnævnelseskomiteen har udpeget Peter Rudman til at fungere som formand. 3

5 Resume af risikofaktorer En investering i tegningsrettigheder, BTA er eller nye aktier indeholder risici. Sådanne risici omfatter, men er ikke begrænset til, de risikofaktorer, som er beskrevet andetsteds i dette prospekt og er sammenfattet herunder. Kommende investorer bør nøje tage oplysningerne i dette prospekt til efterretning før realiseringen af en investering i tegningsrettigheder, BTA er eller nye aktier. De risici, som er beskrevet i dette prospekt, er ikke de eneste, som Eniro står over for i sine forretninger. Eniro står over for mange iboende risici i den branche, man arbejder i, og yderligere risici, som ikke er kendt på nuværende tidspunkt, eller hidtil ukendt materiale kan også have indflydelse på forretningen, finansiel position og resultaterne af Eniros forretninger. Markedsprisen på tegningsrettigheder, BTA erne og de nye aktier kan gå ned på grund af realiseringen af disse risici, og investorerne kan miste dele af eller hele deres investering. Risikofaktorerne herunder er udelukkende en opsummering af de risici, som er beskrevet mere detaljeret i afsnittet Risikofaktorer. Rækkefølgen af de oplistede risici er ikke en indikation af sandsynligheden for deres opståen eller størrelsen af deres potentielle effekt. Eniro er emne for risici relateret til de generelle økonomiske omstændigheder. Ydermere relaterer risici sig til deres forretninger, herunder, blandt andet, følgende risici: Klausuler i kreditmulighedsaftalen risikerer at begrænse Eniros finansielle og forretningsmæssige fleksibilitet, og brud på klausulerne kan have en væsentlig negativ effekt; Fejlslagen fuldførelse af rettighedstilbuddet kan føre til håndhævelse af pantgivne formuer, og Eniro kan risikere at blive erklæret konkurs; Eniro vil muligvis ikke være i stand til at konkurrere med succes på de konkurrenceprægede for online og trykte produkter; Den mindskede brug af trykte produkter kan have en væsentlig negativ effekt på Eniros virksomhed, finansielle tilstand og forretningsresultater; Eniros forretning afhænger af virksomhedens evne til succesfuldt at ændre forretningsområde fra trykte produkter til online; Eniro er muligvis ikke i stand til at tilpasse deres nuværende produkter og tjenester eller udvikle nye produkter som svar på annonceringskunde- eller slutbrugerbehov; Eniro er muligvis ikke i stand til succesfuldt at implementere udbredelsen af sine produktydelser og salgskanaler såvel som øge sit salg effektivt; Eniro er muligvis ikke i stand til at tiltrække nye annonceringskunder eller fastholde sine eksisterende annonceringskunder; Eniro sætter sin lid til effektiv og uafbrudt drift af virksomhedens it- og kommunikationssystemer; Eniro beror på tredjepartsleverandører af virksomhedens it-struktur, visse websøgetjenester og print- og distributionstjenester; Eniros succes afhænger af visse centrale ledelsespersoner og af at ansætte, udvælge og fastholde kvalificeret salgspersonale og it-medarbejdere; Tabet af et større antal sælgere kan berøre Eniros relationer til annonceringskunderne; Eniros nuværende eller fremtidige opkøb og frasalg kan influere på Eniros forretninger, finansielle tilstand og forretningsresultater; Eniros kvartalsmæssige driftsresultater varierer og er muligvis ikke sigende for virksomhedens resultater for hele året eller for fremtidige perioder; Eniros udgiftsreduktionsmål er muligvis ikke succesfulde; Enhver afbrydelse, fejl eller anden ineffektivitet i Eniros interne kontroller kan have en væsentlig negativ effekt på Eniros virksomhed, finansielle tilstand og forretningsresultater; Enhver overtrædelse af Eniros immaterielle rettigheder kan have en væsentlig negativ effekt på Eniros virksomhed, finansielle tilstand eller forretningsresultater og skade Eniros omdømme; 4

6 Eniro er genstand for et antal forskellige skattesystemer, og ændringer i Eniros skattesituation kan indvirke på Eniros virksomhed, finansielle situation og forretningsresultater; Nye love og regler eller nye fortolkninger af eksisterende love og regler kan have en væsentlig negativ effekt på Eniros virksomhed, finansielle situation og forretningsresultater; Eniro kan holdes ansvarlig for fejlbehæftet databehandling; Eniro kan blive påvirket af lovgivningsmæssige foranstaltninger og andre politiske initiativer rettet mod at begrænse eller stramme distributionen af trykte produkter; Eniro kan holdes ansvarlig for indhold, som vises på virksomhedens websteder, og indhold, som vises på websteder, som tilhører Eniros partnere; Hvis Eniros certifikat for offentliggørelse i henhold til hjemmesider blev tilbagekaldt, vil det kunne have en væsentlig negativ effekt på Eniros forretninger, finansielle tilstand og forretningsresultater; Lovmæssige og administrative foranstaltninger kan have en væsentlig negativ effekt på Eniros forretninger, finansielle situation og forretningsresultater; Eniros tillid til små og mellemstore virksomheder udsætter virksomheden for øget kreditrisici; Yderligere nedskrivninger af goodwill og andre immaterielle aktiver har negativ indflydelse på Eniros finansielle stilling; og Eniro er udsat for valuta- og interesserisici. Risici relateret til rettighedstilbuddet omfatter blandt andet følgende risici: Fremtidige emner eller salg af større antal aktier kan have en negativ effekt på aktiernes markedspris; Markedsprisen på de nye aktier, BTA erne og tegningsrettighederne kan svinge betydeligt; Der er ingen sikkerhed for, at et likvidt marked for omsætning i tegningsrettighederne vil udvikle sig; Aktionærer, som ikke udnytter eller sælger deres tegningsrettigheder kan pådrage sig tab og vil opleve alvorlig afkastsudhulning af deres aktier i Eniro; Visse ikke-svenske aktionærer kan muligvis ikke udnytte deres fortrinsret; Aktieudbyttet for virksomheden kan muligvis ikke oplyses fuldt eller delvist; og Garantiaftalen er genstand for almindelige gældende betingelser og afviklingshensættelser, og forpligtelserne i henhold til garantiaftalen er ikke sikret. 5

7 Resume over rettighedstilbuddet Rettighedstilbud... Nuværende Eniro-aktionærer, som har aktier på registreringsdatoen, bliver inviteret til at tegne nye aktier med fortrinsret. Eniro vil udstede et maksimum på nye aktier i rettighedstilbuddet. Tegningskurs... 0,52 SEK pr. ny aktie. Tegningsrettigheder... Underlagt den frist, som er anført i dette prospekt, vil aktionærer, som er registreret i Eniros aktionærregister på registreringsdatoen, blive bevilliget en (1) tegningsrettighed for hver aktie, de besidder. Hver tegningsret giver ret til tegning af tredive (30) nye aktier. Tegning... Den 27. oktober 2010 indgik Eniro en tegningsaftale med de ledende meddirektører i forbindelse med rettighedstilbuddet (den såkaldte tegningsaftale ). I henhold til garantiaftalen har de Joint Lead Managers indvilget i, under hensyn til visse sædvanlige vilkår og betingelser, at tegne i alt 100 procent af rettighedstilbuddet, op til et maksimalt tegningsbeløb på cirka 2,5 milliarder SEK. De Joint Lead Managers foretagende er ikke solidarisk. Under hensyn til de Joint Lead Managers tegning af rettighedstilbuddet som anført i garantiaftalen, har Eniro indvilliget i at betale en tegningskommission på ca. 80 millioner SEK, af hvilke ca. 22 millioner SEK tilskrives kommissioner til under-garanterne. Eniro har også indvilliget i at yde godtgørelse til de Joint Lead Managers for deres juridiske og kontante udlæg, som er påløbet med henblik på eller i forbindelse med rettighedstilbuddet. De Joint Lead Managers indgik separate under-garantiaftaler med den Fjärde AP-fonden, Skandia Liv, Zenit Asset Management AB, Bo Larsson, Case Investment AB, Ponderus Invest AB, Prior & Nilsson Fond och Kapitalförvaltning og DLG Aktiefond (tilsammen under-garanter ) den 27. oktober 2010 ( under-garantiaftalerne ), i henhold til hvilken under-garanterne har indvilget i, underlagt særlige almindelige vilkår og betingelser, separat og ikke i fællesskab på anmodning fra de Joint Lead Managers at erhverve Nye Aktier der svarer til ca 22 % af rettighedstilbuddet, eller svarer maksimalt til 560 millioner svenske kroner. Under hensyntagen til undergaranternes forpligtelser vil garanterne få udbetalt kommissioner på cirka 22 millioner SEK i alt. Tegning og tildeling af nye aktier uden Tegningsrettigheder... Tegning af nye aktier i tegningstilbuddet kan også udføres uden brug af tegningsgarantier (tegning uden fortrinsret). Nye aktier, som tegnes uden brug af tegningsrettigheder, vil blive tildelt på linje med en beslutning fra bestyrelsen. Tildeling vil foregå i følgende prioritetsrækkefølge: For det første skal tildeling ske til dem, som har ansøgt om tegning og har tegnet aktier i kraft af tegningsrettighederne, uanset om tegneren var aktionær på tegningsdatoen eller ej, og, i tilfælde af overtegning, pr. andel i forhold til antallet af tegningsrettigheder anvendt af sådanne personer til tegning af aktier, og, hvor dette ikke er muligt, ved lodtrækning. 6

8 Registreringsdato... 1.december For det andet skal tildeling ske til andre, som har ansøgt om tegning uden fortrinsret og, i tilfælde af overtegning, pr. andel i forhold til antallet af aktier angivet i hver tegningsansøgning, og, hvor dette ikke er muligt, ved lodtrækning. For det tredje skal tildeling af alle resterende aktier ske til personer, som har tegnet rettighedsudstedelse i henhold til aftaler med virksomheden, hvorved tildeling skal ske i forhold til tegningsforpligtelserne. Tegningsperiode... Fra 3. december 2010 til kl CET, 17. december Overdragelse af og handel med Tegningsrettigheder... Tegningsrettighederne kan frit overdrages og forventes handlet på NASDAQ OMX Stockholm fra og med 3. december 2010 til og med 14. december Levering af nye aktier m.m.... Når betaling og tegning af nye aktier ved anvendelse af tegningsrettighederne er gennemført, vil Euroclear Sverige AB ( Euroclear Sweden ), det svenske centralsikkerhedsdepot, udsende en sikkerhedsmeddelelse, som bekræfter, at BTA er er blevet registreret på tegnerens VP-konto. BTA erne vil blive konverteret til nye aktier efter, at det svenske virksomhedsregistreringskontor ( SCRO ) har registreret de nye aktier. Der vil ikke blive udstedt nogen meddelelser i forbindelse med denne konvertering. Registrering af de nye aktier tegnet ved anvendelse af tegningsrettighederne forventes at ske hos SCRO på eller omkring den 27. december Nye aktier tegnet uden tegningsrettigheder forventes registreret hos SCRO omkring 3. januar Aktieudbytte... Stemmerettigheder... Fastlåsning... De nye aktier skal have retten til aktieudbytte for første gang på den første registreringsdato for aktieudbytter, som finder sted efter registreringen af de nye aktier hos SCRO. De nye aktier vil have samme stemmerettigheder som Eniros nuværende aktier. Eniro er blevet enige med de Joint Lead Managers om, at virksomheden ikke, under hensyn til visse undtagelser, vil udstede eller kontrahere om at udstede, sælge eller på anden måde overdrage aktier fra datoen for garantiaftalen indtil 180 dage efter datoen, hvor det endelige resultat af rettighedstilbuddet offentliggøres, uden de Joint Lead Managers forudgående skriftlige samtykke. Ligeledes har medlemmerne af Eniros bestyrelse (med undtagelse af medarbejderrepræsentanterne) og øverste ledelse (betegnelsen øverste ledelse betegner de personer, som nævnes i afsnittet Bestyrelse, øverste ledelse og øverste ledelse af Auditører ), som var aktionærer i selskabet på datoen for garantiaftalen, er blevet enige med de Joint Lead Managers om, at de ikke, under hensyn til visse undtagelser, vil sælge eller på anden vis overføre aktier i en periode på 180 dage, ikrafttrædende ved børsnoteringen af de nye aktier på NASDAQ OMX Stockholm. Efter udgangen af den begrænsede periode kan Eniro frit udstede eller sælge eller på anden måde overføre aktier, og medlemmer af virksomhedens bestyrelse kan frit sælge eller på anden måde overføre eller afsætte aktier. 7

9 Børsnotering af og handel i BTA er og nye aktier... BTA erne vil blive handlet på NASDAQ OMX Stockholm, og Eniro vil søge om børsnotering af og adgang til handel med de nye aktier på NASDAQ OMX Stockholm i forbindelse med afslutningen af rettighedstilbuddet. Restriktioner for salg og overførsel... Visse restriktioner er pålagt salg og overførsel af tegningsrettigheder, BTA erne og de nye aktier. Se afsnittet Restriktioner for salg og overførsel af tegningsrettigheder, BTA er og nye aktier. Tikker... Aktier og nye aktier: ENRO Tegningsrettigheder: ENRO TR BTA er: ENRO BTA ISIN... Aktier og nye aktier: SE Tegningsrettigheder: SE BTA er: SE Resume over konsoliderede finansielle og operationelle data De konsoliderede finansielle oplysninger og operationelle data fra for Eniro, som ved og i de ni måneder sluttede henhodsvis 30. september 2010 og 30. september 2009, og for de finansielle år, som sluttede 31. december 2009, 2008 og 2007,fremlægges nedenfor. Resumeet af de finansielle oplysninger, som gives heri, skal læses sammen med oplysningerne i afsnittet Drifts- og finansieringsredegørelse og prospekter, som findes andetsteds i dette prospekt. Eniros reviderede konsoliderede finansielle erklæringer, som ved slutningen af regnskabsårene 31. december 2009, 2008 og 2007 og gennemgåede (uauditerede) konsoliderede halvårsberetninger, som for de sidste ni måneder sluttede 30. september 2010 og 2009, er blevet udarbejdet i overensstemmelse med IFRS. Eniros auditerede konsoliderede finansielle erklæringer for de finansielle år, som sluttede 31. december 2009, 2008 og 2007, er indarbejdet i dette prospekt som reference. Se venligst afsnittet Lovmæssige betragtninger og supplerende informationsdokumenter tilgængelige for gennemsyn. Alle Eniros finansielle rapporter, der er medtaget som reference i dette prospekt, er tilgængelige på Eniros website, Pr. 1. januar 2009 vedtog Eniro IFRS 8 (udførende enhed), som kræver, at enhedsoplysninger skal rapporteres i overensstemmelse med, hvordan de finansielle oplysninger rapporteres internt. Med virkning fra 1. januar 2010 pålægger Eniro en ny enhedsrapportering, som afspejler den organisation, der blev præsenteret i oktober 2009, og som er baseret på segmenterne Directories Scandinavia, Voice Scandinavia og Finland/Polen. Eniro har forberedt virksomhedens gennemgåede uauditerede konsoliderede halvårsrapport for de ni måneder med slutning 30. september 2010, baseret på de nye enheder ifølge den nye rapporteringsstruktur, som er baseret på forretningsområder. For de finansielle år, som sluttede 31. december 2009, 2008 og 2007, og den konsoliderede perioderapport for de ni måneder, som sluttede 30. september 2009, har Eniro primært rapporteret driftsindtægter baseret på geografiske enheder men også på den tidligere segmentopdeling i online, offline media og voice i de finansielle år 2009 og 2008 såvel som i den konsoliderede perioderapport for de ni måneder, som sluttede 30. september For at danne basis for sammenligning af fremtidige perioder, omfatter tabellerne herunder også driftsindtægt, EBITDA og EBITDA-margen baseret på den nye rapporteringsstruktur, som er baseret på forretningsområder for de finansielle år med slutning 31. december 2009, 2008 og 2007 såvel som for den konsoliderede perioderapport for de ni måneder, som sluttede 30. september

10 Directories Scandinavia svarer i stor udstrækning til de tidligere online og offline media segment i Sverige, Norge og Danmark. Voice Scandinavia svarer til det tidligere voice segment i Sverige og Norge. Finland/Polen svarer til alle aktiviteter i Finland og Polen for alle de tidligere segment. Indtægterne i Directories Scandinavia fordeles også mellem udskydelsesmetoden, offentliggørelsesmetoden, medieprodukter og andre produkter. Indtægter ifølge udskydelsesmetoden stammer primært fra onlinetjenester og produkter og er påløbet over dens tjenestetid, normalt 12 måneder. Indtægter ifølge offentliggørelsesmetoden henviser primært til indtægterne for trykte produkter og vil blive redegjort for, når der bliver udgivet en vejviser. Indtægter stammende fra Medieprodukter henviser til andre typer af online-tjenester såsom sponsorerede links, bannere, applikationer til mobiltelefoner, videoer og hjemmesider. Indtægter fra andre produkter refererer primært til andre trykte produkter såsom udgivne produkter og kort såvel som visse mindre online-produkter. Se Drifts- og finansieringsredegørelse og prospekter Seneste udvikling Enhedsrapportering. For de ni måneder med afslutning 30. september, For det finansielle år med afslutning 31. december, (uauditeret) (auditeret) (millioner SEK hvis ikke andet er angivet) DRIFTSREGNSKABSDATA Bruttodriftsindtægter Annonceskat... (24) (34) (52) (44) (65) Driftsindtægter Produktionsomkostninger... (1.160) (1.395) (2.084) (1.935) (1.883) Salgsomkostninger... (1.230) (1.351) (1.872) (1.738) (1.560) Marketingomkostninger... (4.725) (987) (1.222) (1.842) (614) Hvoraf nedskrivning af uhåndgribelige aktiver... (4.261) (533) (560) (1.194) 0 Administrationsomkostninger... (446) (486) (606) (607) (547) Produktudviklingsomkostninger... (184) (165) (232) (178) (177) Andre indtægter/omkostninger... (554) Driftsindtægt før andele og skatter... (4.455) ,855 Finansielle poster, netto... (219) (359) (460) (686) (454) Indtjening før skat... (4.674) (8) 232 (276) Indkomstskat... (94) (42) (278) Nettoindkomst for perioden fra fortsatte aktiviteter... (4.768) (318) Indkomst fra ophørte aktiviteter Nettoindkomst... (4.768) (318) STATUSOPGØRELSES- DATA Aktiver Ikke-nuværende aktiver i alt Nuværende aktiver i alt Aktionærers egenkapital Aktiekapital Anden egenkapital Egenkapital i alt som kan tilskrives aktionærer i moderselskabet Minoritetsandel Egenkapital i alt Passiver Ikke-nuværende aktiver i alt Nuværende aktiver i alt Aktiver i alt Aktionærers egenkapital og passiver i alt CASH FLOW STATEMENT DATA Likviditetsbidrag fra de nuværende aktiviteter før ændringerne i aktiekapitalen Likviditetsbidrag fra de nuværende aktiviteter Likviditetsbidrag fra investeringsaktiviteter... (126) (170) (299) (293) (540) Likviditetsbidrag fra finansieringsaktiviteter... (250) (558) (1.083) (1.329) (2.119) Likviditetsbidrag fra ophørte aktiviteter Likviditetsbidrag for perioden (9) 20 (291) 90 Likvide beholdninger og likvide aktier i slutningen af perioden

NYE AKTIER I DANMARKS STØRSTE BANK

NYE AKTIER I DANMARKS STØRSTE BANK NYE AKTIER I DANMARKS STØRSTE BANK Udbud af nye aktier for ca. 20 mia. kr. med fortegningsret for eksisterende aktionærer 232.934.758 stk. nye Danske Bank-aktier til 86 kr. pr. stk. i forholdet 3:1 14.

Læs mere

OW Bunker A/S Udbud af op til 19.267.751 stk. Aktier

OW Bunker A/S Udbud af op til 19.267.751 stk. Aktier 13MAR201418031785 OW Bunker A/S Udbud af op til 19.267.751 stk. Aktier (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 34900167) Dette dokument ( Prospektet ) vedrører udbuddet af op til 19.267.751 stk. aktier à nominelt

Læs mere

Østjydsk Bank A/S. (et aktieselskab indregistreret i Danmark, CVR-nr. 57928913)

Østjydsk Bank A/S. (et aktieselskab indregistreret i Danmark, CVR-nr. 57928913) Østjydsk Bank A/S (et aktieselskab indregistreret i Danmark, CVR-nr. 57928913) Udbud af op til 7.680.000 stk. nye aktier a nominelt 10 kr. til 23 kr. per aktie med fortegningsret for eksisterende aktionærer

Læs mere

DK Company A/S Koncernbeskrivelse

DK Company A/S Koncernbeskrivelse A/S Koncernbeskrivelse September 2011 Indledning og generelle oplysninger Indledning og generelle oplysninger Dette er en beskrivelse ( Koncernbeskrivelsen ) af DK Company A/S (tidligere Holdingselskabet

Læs mere

Nr. 69 PANDORA MILLIONER. 2012. 2011: millioner. svarende til en. mere end 25%

Nr. 69 PANDORA MILLIONER. 2012. 2011: millioner. svarende til en. mere end 25% Nr. 69 SELSKABSMEDDELELSE 26. februar 2013 PANDORA OFFENTLIGGØR REGNSKAB FOR 20122 KONCERNOMSÆTNINGEN VAR DKK 6.652 MILLIONER. EBITDAMARGINEN VAR 24,9%. PERIODENS RESULTAT VAR DKK 1.202 MILLIONER. FRIT

Læs mere

Matas A/S. Årsrapport 2012/13. CVR-nr. 27 52 84 06

Matas A/S. Årsrapport 2012/13. CVR-nr. 27 52 84 06 Indhold Ledelsens påtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsens beretning 4 Selskabsoplysninger 4 Hoved- og nøgletal for koncernen 5 Beretning 6 15 Totalindkomstopgørelse 15 Balance 16 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S 29. november 2013 Nikolaj Plads 6 1007 København K

NASDAQ OMX Copenhagen A/S 29. november 2013 Nikolaj Plads 6 1007 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 16/2013 NASDAQ OMX Copenhagen A/S 29. november 2013 Nikolaj Plads 6 1007 København K FUSION AF SPAREKASSEN HIMMERLAND A/S OG SPAREKASSEN HOBRO Bestyrelserne for Sparekassen Himmerland

Læs mere

De generalforsamlingsvalgte medlemmer er: I:\Web\Tekster til.com\selskabsledelse årsrapport 2008-09.docx 1/3

De generalforsamlingsvalgte medlemmer er: I:\Web\Tekster til.com\selskabsledelse årsrapport 2008-09.docx 1/3 Coloplasts bestyrelse og direktion forholder sig mindst en gang årligt til principperne for selskabsledelse, som bla. stammer fra lovgivning, praksis og anbefalinger. Bestyrelse og direktion vurderer selskabets

Læs mere

SmallCap Danmark A/S Årsrapport 2012 62. regnskabsår

SmallCap Danmark A/S Årsrapport 2012 62. regnskabsår SmallCap Danmark A/S Årsrapport 2012 62. regnskabsår INDHOLD Ledelsesberetning Hoved- og nøgletal 2 Forord 3 Ledelsens årsberetning 4 Investment cases 10 Profil SmallCap Danmark A/S 13 Aktien og investorerne

Læs mere

Bestyrelsens beretning på TORM A/S ordinære generalforsamling den 26. marts 2015

Bestyrelsens beretning på TORM A/S ordinære generalforsamling den 26. marts 2015 I forbindelse med TORM A/S' ordinære generalforsamling offentliggøres hermed bestyrelsens beretning. Kontakt TORM A/S Flemming Ipsen, Bestyrelsesformand, tlf.: +45 3917 9200 Jacob Meldgaard, CEO, tlf.:

Læs mere

Årsrapport 2006. CVR Nr. 66 59 01 19

Årsrapport 2006. CVR Nr. 66 59 01 19 Årsrapport 2006 CVR Nr. 66 59 01 19 DEL I --- Årsrapport for koncernen Side Idégrundlag 1 Ledelsesberetning 3 Hoved-og nøgletal 3 Årsberetning 4 Regnskabsberetning 6 Corporate governance 12 Incitamentsprogrammer

Læs mere

Årsrapport 2007 af Danske Spil. www.danskespil.dk CVR-nr.: 64 01 17 15

Årsrapport 2007 af Danske Spil. www.danskespil.dk CVR-nr.: 64 01 17 15 Årsrapport 2007 Årsrapport 2007 af Danske Spil www.danskespil.dk CVR-nr.: 64 01 17 15 Redaktion: Allan Wahlstrøm, Peter Karsbøl og Thomas Rørsig i samarbejde med Propaganda McCann. Produktion: Preskou

Læs mere

SmallCap Danmark A/S Årsrapport 2010 60. regnskabsår

SmallCap Danmark A/S Årsrapport 2010 60. regnskabsår SmallCap Danmark A/S Årsrapport 2010 60. regnskabsår INDHOLD Ti års hoved- og nøgletal 2 Forord 3 Ledelsens årsberetning 4 Investment cases 12 Profil SmallCap Danmark A/S 14 Aktien og investorene 16 IR-politik

Læs mere

Hovedpunkter i årsrapport for perioden 1. juli 2010 30. juni 2011

Hovedpunkter i årsrapport for perioden 1. juli 2010 30. juni 2011 Nasdaq OMX Copenhagen A/S Selskabsmeddelelse nr. 78 / 2011 Hellerup, 22. september 2011 CVR. nr. 29 24 64 91 www.berlin3.dk Hovedpunkter i årsrapport for perioden 1. juli 2010 30. juni 2011 Bestyrelsen

Læs mere

Bert Nordberg Bestyrelsesformand. 004 Vestas årsrapport 2013 Bestyrelsesformandens indlæg

Bert Nordberg Bestyrelsesformand. 004 Vestas årsrapport 2013 Bestyrelsesformandens indlæg Årsrapport 2013 Disclaimer og forbehold Dette dokument indeholder fremadrettede udsagn vedrørende Vestas finansielle stilling, driftsresultat og virksomhed. Med undtagelse af udsagn om historiske kendsgerninger

Læs mere

GRIFFIN III BERLIN A/S

GRIFFIN III BERLIN A/S GRIFFIN III BERLIN A/S ÅRSRAPPORT 2007/2008 Årsrapport 2007/2008 Griffin III Berlin A/S 1 GRIFFIN III BERLIN A/S Indholdsfortegnelse Årsrapport 2007/2008 RESUMÉ 4 Kort om 2007/2008 LEDELSESBERETNING 5

Læs mere

Kapital beviser. 8,75 % p.a. på kapitalbeviser. Op til 50.000.000 kr. børsnoterede kapitalbeviser i form af hybrid kernekapital...

Kapital beviser. 8,75 % p.a. på kapitalbeviser. Op til 50.000.000 kr. børsnoterede kapitalbeviser i form af hybrid kernekapital... Kapital beviser 8,75 % p.a. på kapitalbeviser Op til 50.000.000 kr. børsnoterede kapitalbeviser i form af hybrid kernekapital... Tegningsperiode 29. april til 12. maj 2011 www.oeb.dk www.oeb.dk Derfor

Læs mere

Danske bank koncernen

Danske bank koncernen Årsrapport 2007 Danske bank koncernen Fokus Bank Sampo pankki Danske Bank Sweden ZAO danske bank Northern Bank Danske Bank Danica Pension Realkredit Danmark Nordania Leasing Danske Markets Danske capital

Læs mere

JYSKE BANKS OVERTAGELSE AF BRF-KREDIT

JYSKE BANKS OVERTAGELSE AF BRF-KREDIT 30-04 2014 14/01837 / KVE, CHM, TFL, JKM Punkt 3: Rådsmøde den 30. april 2014 JYSKE BANKS OVERTAGELSE AF BRF-KREDIT KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Erhvervs- og Vækstministeriet Indholdsfortegnelse

Læs mere

Årsrapport 2013. Danske Spil A/S Korsdalsvej 135, 2605 Brøndby CVR-nr. 64 01 17 15

Årsrapport 2013. Danske Spil A/S Korsdalsvej 135, 2605 Brøndby CVR-nr. 64 01 17 15 Årsrapport 2013 Korsdalsvej 135, 2605 Brøndby CVR-nr. 64 01 17 15 Indhold Ledelsesberetning Begivenheder i året... 4 Hovedtal... 6 Udlodningsmidler... 7 Ledelsesberetning... 8 Regnskabsberetning... 11

Læs mere

Prospekt. Alm. Brand Bank A/S. Kapitalbeviser med ubestemt løbetid. i form af hybrid kernekapital DKK 175.000.000. Oktober 2006. 10.

Prospekt. Alm. Brand Bank A/S. Kapitalbeviser med ubestemt løbetid. i form af hybrid kernekapital DKK 175.000.000. Oktober 2006. 10. ALM. BRAND BANK Direktionen Midtermolen 7 2 1 0 0 K ø b enh a v n Ø T elef on 3 5 4 7 4 8 4 9 T elef a x w w w. a lmb ra nd. dk K ø b h a v n s F o n d s b ø r s N i k o l a j P l a d s 6 P o s t b o k

Læs mere

Moving Forward, looking up

Moving Forward, looking up Moving Forward, looking up Å R S R A P P O R T 2 0 1 0 NETOP Solutions A/S in a flash Netop Solutions kort fortalt Netop udvikler og sælger softwareløsninger, der giver mulighed for hurtig, sikker og stabil

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2012/13

Årsregnskabsmeddelelse 2012/13 Årsregnskabsmeddelelse 2012/13 Ambu øger omsætning med 32% til 1.383 mio. kr. og EBIT før særlige poster til 161 mio. kr. og fortsætter med at tage markedsandele. Lancerer ny fireårig strategi. Ambu har

Læs mere

Selskabsoplysninger 1. Ledelsespåtegning 2. Den uafhængige revisors erklæringer 3. Ledelsesberetning 5. Totalindkomstopgørelse for 2011/12 22

Selskabsoplysninger 1. Ledelsespåtegning 2. Den uafhængige revisors erklæringer 3. Ledelsesberetning 5. Totalindkomstopgørelse for 2011/12 22 Århus Elite A/S Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 5 Totalindkomstopgørelse for 2011/12 22 Balance pr. 30.06.2012 23 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

Årsrapport 2012. Denne årsrapport findes på vestas.dk/investor og er udarbejdet på dansk og engelsk. I tvivlstilfælde er den danske udgave gældende.

Årsrapport 2012. Denne årsrapport findes på vestas.dk/investor og er udarbejdet på dansk og engelsk. I tvivlstilfælde er den danske udgave gældende. Årsrapport 2012 Prolog Vestas fire vigtigste interessenter er kunder, aktionærer, medarbejdere og det omgivende samfund. For på langt sigt at kunne skabe værdi for alle sine interessenter skal Vestas være

Læs mere

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Udgivet af Udvalget for socialøkonomiske virksomheder, september 2013 ISBN: 978-87-7546-447-0 (onlineudgave) Indholdsfortegnelse

Læs mere

CVR-nr. 10239680 Å R S R A P P O R T 2 0 0 9 / 1 0

CVR-nr. 10239680 Å R S R A P P O R T 2 0 0 9 / 1 0 CVR-nr. 10239680 Å R S R A P P O R T 2 0 0 9 / 1 0 INDHOLD Side Ledelsesberetning Kort om Glunz & Jensen 2 Hoved- og nøgletal 3 Resume 4 Ledelsens beretning 5 Aktionærforhold 11 Regnskabsberetning 13 Risikoforhold

Læs mere

Performance highlights 2010

Performance highlights 2010 2 Performance highlights 2010 OMSÆTNING OMSÆTNINGSVÆKST I ALT ORGANISK OMSÆTNINGSVÆKST 74.073 7% 3,5% DKK mio. DRIFTSRESULTAT FØR ØVRIGE POSTER VÆKST I DRIFTSRESULTAT FØR ØVRI- GE POSTER DRIFTSMARGINAL

Læs mere

IR BEST PRACTICE DIRFs anbefalinger

IR BEST PRACTICE DIRFs anbefalinger IR BEST PRACTICE DIRFs anbefalinger INDHOLD Klik på det ønskede område for at komme direkte til dette Indledning Hvad er godt Investor Relationsarbejde? IR-politik IR-funktionen - rammer og organisatorisk

Læs mere

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56. Årsrapport 2011/12.

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56. Årsrapport 2011/12. Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Årsrapport 2011/12. Selskab Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C CVR-nr.:

Læs mere