INVITATION TIL TEGNING AF AKTIER I ENIRO AB (publ)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INVITATION TIL TEGNING AF AKTIER I ENIRO AB (publ)"

Transkript

1 INVITATION TIL TEGNING AF AKTIER I ENIRO AB (publ) Information til investorerne: I forbindelse med fortegningsemission og optagelse til handel af nye aktier på NASDAQ OMX Stockholm har Eniro AB (publ) udarbejdet et prospekt. Vedlagt findes en oversættelse til dansk af prospektresumeet. Originalversionen af resumeet er det svenske. Ved eventuelle sproglige uoverensstemmelser har det svenske resumé forrang.

2 Resume Det følgende resume har ikke til hensigt at være udtømmende og skal læses som en introduktion til dette prospekt, i sammenhæng med og er egnet til i sin helhed ved de mere detaljerede oplysninger, som findes andetsteds i dette prospekt, herunder de konsoliderede, finansielle udsagn fra Eniro og andre finansielle oplysninger indeholdt andetsteds i eller indføjet med reference til dette prospekt. Enhver beslutning om at investere i tegningsrettighederne, BTA er eller de nye aktier bør være baseret på overvejelser om dette prospekt som helhed. Visse vendinger anvendt i dette resume er defineret andetsteds i dette prospekt. Ifølge implementeringen af prospektdirektivet i hver af Eo/ S-medlemslande, vil intet civilretsligt ansvar tillægges Eniro i noget Eo/ S-medlemsland alene på baggrund af resumeet, herunder nogen oversættelse heraf, medmindre det er vildledende, ukorrekt eller inkonsekvent, når det læses sammen med andre dele af dette prospekt. Hvor der fremsættes krav til en domstol i et Eo/ S-medlemsland vedrørende oplysninger indeholdt i dette prospekt, vil sagsøger, under den nationale lovgivning i det Eo/ S-medlemsland, hvor kravet fremsættes, kunne afkræves at afholde omkostningerne til oversættelse af prospektet, før de lovlige procedurer igangsættes. Overblik Eniro er en førende opslags- og lokalsøgningsvirksomhed på de nordiske markeder med virksomheder i Sverige, Norge, Danmark, Finland og Polen. Ved at bruge Eniros tjenester kan både virksomheder og forbrugere nemt finde salgssteder, som yder de relevante produkter og tjenester på internettet, i trykte produkter, via mobil eller telefon. Annoncører kan aktivt markedsføre sig selv over for forbrugere og virksomheder, som er tilbøjelige til at købe og derved skaffe nye kunder og øge salget. Virksomhederne er opdelt i tre forretningsområder: Directories Scandinavia, Voice Scandinavia og Finland/Polen. Directories Scandinavia omfatter alle tjenester i online-distributionskanalerne, trykte produkter og mobiltjenester i Sverige, Norge og Danmark. Voice Scandinavia omfatter voice- og SMS-beskedtjenester i Sverige og Norge, og Finland/Polen omfatter Eniros samlede aktiviteter i Finland og Polen. Eniro anslår, at der i 2009 er gennemført omkring fire milliarder websøgninger (beregninger baseret på sidevisninger), uddelt cirka 24 millioner lokale og regionale vejvisere og besvaret mere end 70 millioner opkald til virksomhedens voicetjenester. Eniro markedsfører sine produkter og tjenester under velkendte brands, herunder Gula Sidorna, Din Del, Eniro 118 og eniro.se i Sverige, Gule Sider, gulesider.no, kvasir.no og Gule Sider 1880 i Norge, krak.dk og eniro.dk i Danmark og pf.pl i Polen. Ifølge en undersøgelse foretaget af TNS SIFO i november 2009, kender 74 procent af den svenske befolkning Eniro-brandet (umiddelbart brandkendskab). Eniro markedsfører og sælger annoncer til ca kunder gennem en salgsstyrke på mere end sælgere. Ifølge Eniros overslag indleder deres sælgere årligt omkring 2,5 millioner kontakter med eksisterende og potentielle nye annonceringskunder. Små og mellemstore virksomheder når ud til kunder med tilbøjelighed til at foretage køb gennem Eniro, og Eniro opfatter derfor sine produkter som en omkostningseffektiv annonceringskanal til at generere yderligere salg. Ifølge TNS SIFO gjorde Eniro sine annonceringskunder i stand til at generere, hvad der svarer til cirka 300 millioner svenske kroner i handelsværdi i Sverige og Norge i Kernestyrker Eniro mener, at deres position som førende opslags- og lokalsøgningsvirksomhed på de nordiske markeder er baseret på følgende kernestyrker: Omfattende databaser med konstant opdateret og udvidet lokalvejviserindhold; Stor salgsstyrke med tætte relationer til lokale kunder; Stort og brancheoverskridende kundegrundlag; Produktudvikling og tilpasning; Den nye produktsøgningstjeneste Eniro 2.0; 1

3 Stærke brands på tværs af Eniros markeder og førende transaktionsgenererende marketingskanal for lokale små og mellemstore virksomheder. Forretningsstrategi Eniros vision er at være alles første valg inden for lokal søgning. Eniro sigter efter at fastholde sin stærke markedsposition samtidig med at forestå overgangen fra trykte produkter til online søgetjeneste. Som svar på denne ændrede søgeadfærd har Eniro udviklet deres databaser og tjenester mod øget relevans for brugerne og udvidet målretning for deres kunder. Det er Eniros mål at øge lønsomheden gennem løbende at udvikle sit værdiskabende tilbud og sin indtægtsmodel fra udbud af værdifuld information til at generere transaktioner. Hovedelementerne for at opnå disse mål er: Den nye produktsøgningstjeneste Eniro 2.0; Bredere produkttilbud; Udvikling af nye salgskanaler; Mere hyppig kundekontaktmodel; Styrket gruppekoordinering og øget driftseffektivitet; og Administration af overgangen fra trykte produkter til online. Baggrund og årsager til rettighedstilbuddet 2010 har været et udfordrende år for Eniro. Det konjunkturmæssige pres og påvirkningerne af interne strukturændringer og effektueringsudfordringer har resulteret i en nedgang i salget. Integrationen af tidligere separate print- og onlinesalgteams til en kombineret salgsstyrke i begyndelsen af året har haft en stor negativ effekt på salgseffektiviteten, ordreindtaget og prospektsalget. Eniro mener, at disse salgsrelaterede effektueringsproblemer er blevet afhjulpet men bemærker, at på grund af tidsforskydningen mellem ordreindtag og indtægtsoverførsel, vil disse negative effekter fortsat ses i For tiden forbedres makroindikatorerne med en anslået vækst i BNP på 4,7 procent i Sverige 1, annoncemarkedsvækst i Sverige på 5 procent for og vækst på det svenske marked for De Gule Sider og søgning på 4,3 procent i Med lanceringen af det nye produktsøgetjeneste Eniro 2.0 i september 2010, en ny produktpakke, som udnytter den unikke database, Eniro har udviklet, optimalt, har Eniro nu et meget konkurrencedygtigt tilbud. Salget af nye annonceformater udviklet fra den nye produktsøgning (under paraplybetegnelsen Eniro 2.0) begynder i Sverige og Norge i januar 2011 og i Danmark i tredje kvartal af Gennem udvidelse af produktudbud og øget salgsstyrkeeffektivitet har Eniro i sinde at erobre en større del af annoncemarkedet og vende omsætningstendensen til vækst i Eniro agter at forbedre effektiviteten af forretningerne yderligere ved primært at fokusere på øget effektivitet i produktudvikling, forbedrede salgsprocesser, tjenestelevering og udgiftskontrol. Udgiftsreduceringen for hele år 2010 på 250 millioner svenske kroner er allerede opnået, og de samlede driftsomkostninger inklusiv restruktureringsomkostninger for hele 2010 forventes reduceret med ca netto 350 millioner svenske kroner foruden effekten af kurspåvirkninger og sammenlignelige enheder dvs eksklusiv de frasolgte online- og printaktiviteterne i Finland. Eniro vil fortsat omlægge sit omkostningsgrundlag, så det passer til forretningsstrukturen også i Eniros mål er at opnå yderligere nettoomkostningsbesparelser på cirka 200 millioner svenske kroner i 2011 sammenlignet med samlede driftsomkostninger i 2010 og yderligere 200 millioner svenske kroner i 2012 sammenlignet med 2011 eksklusiv valutaeffekter men inklusive mulige omstruktureringsomkostninger og sammenlignelige enheder, dvs bortset fra i 2010 afhændede online og printoperationer i Finland. De overskydende gearingsniveauer har mindsket ledelsens mulighed fra at fokusere på operationelle emner for at håndtere omstillingen i selskabet under de nuværende markedsforhold. 1 Kilde: SEB Economic Research 2 Kilde: irm (Institutet för reklam- och mediestatistik) 3 Kilde: irm (Institutet för reklam- och mediestatistik) 2

4 For at sikre en langsigtet bæredygtig kapitalstruktur, mindske den finansielle risiko og øge den finansielle og operationel fleksibilitet, har bestyrelsen for at implementere strategien, besluttet at påtage sig en udstedelse af nye aktier med fortrinsret for Eniros aktionærer på cirka 2,5 milliarder svenske kroner. Den ekstraordinære generalforsamling tiltrådte bestyrelsens beslutning den 26. november Under formodning af at alle nye aktier i rettighedstilbuddet er tegnet, vil bruttoavancen som Eniro modtager fra rettighedstilbuddet udgøre cirka 2,5 milliarder svenske kroner. Eniro forventes at betale cirka 125 millioner svenske kroner i kommission, honorarer og andre udgifter forbundet med rettighedstilbuddet. Nettoprovenuet fra rettighedstilbuddet vil blive brugt til at tilbagebetale lån under den eksisterende låneaftale. En ny låneaftale på cirka 5 milliarder svenske kroner for Eniros længerevarende finansiering er blevet indgået med de långivende banker i henhold til hvilken, der sikres en forlængelse af udløbsdatoen fra 2012 til slutningen af Endvidere er låntagerens særlige finansielle forpligtelser (financial covenants) sat til et niveau, der muliggør finansiel og operationel råderum for selskabet under hensyntagen til, at de oplysninger selskabet har på datoen for dette prospekts udstedelse, blandt andet, covenants der relaterer sig til den konsoliderede EBITDA i relation til de konsoliderede netto rente og konsoliderede nettogæld i relation til den konsoliderede EBITDA. Den nye låneaftale er betinget af gennemførslen af rettighedstilbuddet. Låntagerne under låneaftalen skal ligeledes agere som Joint Lead Managers. I tilfælde af at tilbuddet om rettigheder ikke bliver fuldført, selvom det er fuldt underskrevet, vil Eniro overtræde den eksisterende kreditmulighedsaftale, såvel som forpligtelser i den nye kreditmulighedsaftale ikke vil blive opfyldt. Hvad angår den eksisterende kreditmulighedsaftale, vil denne give de udlånende banker en ret til at kræve omgående tilbagebetaling af den udestående gæld under den eksisterende kreditmulighedsaftale. Således er rettighedstilbuddet nødvendigt for at reducere nettogælden og afgørende for at opfylde forpligtelser (covenants) overfor den långivende bank. Dette betyder igen, at Eniro bliver nødt til at genforhandle aftalen med de udlånende banker eller om muligt søge ny finansiering, se afsnittet Drifts- og finansieringsredegørelse og prospekter Driftskapitalerklæring. Eniros bestyrelse, topledelse, auditører og udnævnelseskomite I øjeblikket består Eniros bestyrelse af Lars Berg (formand), Tomas Axén, Barbara Donoghue, Karin Forseke, Mattias Miksche, Harald Strømme og Simon Waldman og med Lina Alm, Bengt Sandin og Jonas Svensson som medarbejderrepræsentanter. Pr. 26. november 2010 havde medlemmerne af bestyrelsen samlet set aktier. Lars Berg har informeret Eniros udnævnelseskomite om, at han ikke vil være tilgængelig for genvalg ved den kommende årlige generalforsamling, som er planlagt til den 20. april I september 2010 annoncerede Eniros bestyrelse udnævnelsen af Johan Lindgren til posten som direktør og CEO for selskabet. I denne forbindelse er en gennemgang af den organisationsstruktur, som blev fremlagt af selskabet i oktober 2009, igangsat med den ambition at øge gruppens effektivitet og at nedbringe omkostningerne. Denne gennemgang har resulteret i visse ændringer med hensyn til roller og poster i topledelsen, hvilket betyder, at visse øverste ledere er blevet tildelt et ændret ansvar, såvel som at særlige poster er blevet oprettet, og visse poster er ikke længere en del af topledelsen. Efter disse ændringer, som blev offentliggjort den 16. november 2010, er den øverste ledelse sammensat af følgende poster: President og CEO, Vice President, Senior Vice President Group Products and Services, CFO, Senior Vice President for Service Delivery, Group Controlling and Transformation and Group Sales Development, kommunikations directør, HR Direktør, CEO for Eniro Danmark og Eniro Polen samt Eniro Norway. Eniros uafhængige auditører er PricewaterhouseCoopers AB med Bo Hjalmarsson som ansvarshavende auditør. Eniros udnævnelseskomite består i øjeblikket af Maria Wikstróm (Länsförsäkringar Funds), Peter Rudman (Nordea Funds), Hans Ek (SEB Funds), Carina Lundberg Markow (Folksamgruppen) og Lars Berg, bestyrelsesformand. Udnævnelseskomiteen har udpeget Peter Rudman til at fungere som formand. 3

5 Resume af risikofaktorer En investering i tegningsrettigheder, BTA er eller nye aktier indeholder risici. Sådanne risici omfatter, men er ikke begrænset til, de risikofaktorer, som er beskrevet andetsteds i dette prospekt og er sammenfattet herunder. Kommende investorer bør nøje tage oplysningerne i dette prospekt til efterretning før realiseringen af en investering i tegningsrettigheder, BTA er eller nye aktier. De risici, som er beskrevet i dette prospekt, er ikke de eneste, som Eniro står over for i sine forretninger. Eniro står over for mange iboende risici i den branche, man arbejder i, og yderligere risici, som ikke er kendt på nuværende tidspunkt, eller hidtil ukendt materiale kan også have indflydelse på forretningen, finansiel position og resultaterne af Eniros forretninger. Markedsprisen på tegningsrettigheder, BTA erne og de nye aktier kan gå ned på grund af realiseringen af disse risici, og investorerne kan miste dele af eller hele deres investering. Risikofaktorerne herunder er udelukkende en opsummering af de risici, som er beskrevet mere detaljeret i afsnittet Risikofaktorer. Rækkefølgen af de oplistede risici er ikke en indikation af sandsynligheden for deres opståen eller størrelsen af deres potentielle effekt. Eniro er emne for risici relateret til de generelle økonomiske omstændigheder. Ydermere relaterer risici sig til deres forretninger, herunder, blandt andet, følgende risici: Klausuler i kreditmulighedsaftalen risikerer at begrænse Eniros finansielle og forretningsmæssige fleksibilitet, og brud på klausulerne kan have en væsentlig negativ effekt; Fejlslagen fuldførelse af rettighedstilbuddet kan føre til håndhævelse af pantgivne formuer, og Eniro kan risikere at blive erklæret konkurs; Eniro vil muligvis ikke være i stand til at konkurrere med succes på de konkurrenceprægede for online og trykte produkter; Den mindskede brug af trykte produkter kan have en væsentlig negativ effekt på Eniros virksomhed, finansielle tilstand og forretningsresultater; Eniros forretning afhænger af virksomhedens evne til succesfuldt at ændre forretningsområde fra trykte produkter til online; Eniro er muligvis ikke i stand til at tilpasse deres nuværende produkter og tjenester eller udvikle nye produkter som svar på annonceringskunde- eller slutbrugerbehov; Eniro er muligvis ikke i stand til succesfuldt at implementere udbredelsen af sine produktydelser og salgskanaler såvel som øge sit salg effektivt; Eniro er muligvis ikke i stand til at tiltrække nye annonceringskunder eller fastholde sine eksisterende annonceringskunder; Eniro sætter sin lid til effektiv og uafbrudt drift af virksomhedens it- og kommunikationssystemer; Eniro beror på tredjepartsleverandører af virksomhedens it-struktur, visse websøgetjenester og print- og distributionstjenester; Eniros succes afhænger af visse centrale ledelsespersoner og af at ansætte, udvælge og fastholde kvalificeret salgspersonale og it-medarbejdere; Tabet af et større antal sælgere kan berøre Eniros relationer til annonceringskunderne; Eniros nuværende eller fremtidige opkøb og frasalg kan influere på Eniros forretninger, finansielle tilstand og forretningsresultater; Eniros kvartalsmæssige driftsresultater varierer og er muligvis ikke sigende for virksomhedens resultater for hele året eller for fremtidige perioder; Eniros udgiftsreduktionsmål er muligvis ikke succesfulde; Enhver afbrydelse, fejl eller anden ineffektivitet i Eniros interne kontroller kan have en væsentlig negativ effekt på Eniros virksomhed, finansielle tilstand og forretningsresultater; Enhver overtrædelse af Eniros immaterielle rettigheder kan have en væsentlig negativ effekt på Eniros virksomhed, finansielle tilstand eller forretningsresultater og skade Eniros omdømme; 4

6 Eniro er genstand for et antal forskellige skattesystemer, og ændringer i Eniros skattesituation kan indvirke på Eniros virksomhed, finansielle situation og forretningsresultater; Nye love og regler eller nye fortolkninger af eksisterende love og regler kan have en væsentlig negativ effekt på Eniros virksomhed, finansielle situation og forretningsresultater; Eniro kan holdes ansvarlig for fejlbehæftet databehandling; Eniro kan blive påvirket af lovgivningsmæssige foranstaltninger og andre politiske initiativer rettet mod at begrænse eller stramme distributionen af trykte produkter; Eniro kan holdes ansvarlig for indhold, som vises på virksomhedens websteder, og indhold, som vises på websteder, som tilhører Eniros partnere; Hvis Eniros certifikat for offentliggørelse i henhold til hjemmesider blev tilbagekaldt, vil det kunne have en væsentlig negativ effekt på Eniros forretninger, finansielle tilstand og forretningsresultater; Lovmæssige og administrative foranstaltninger kan have en væsentlig negativ effekt på Eniros forretninger, finansielle situation og forretningsresultater; Eniros tillid til små og mellemstore virksomheder udsætter virksomheden for øget kreditrisici; Yderligere nedskrivninger af goodwill og andre immaterielle aktiver har negativ indflydelse på Eniros finansielle stilling; og Eniro er udsat for valuta- og interesserisici. Risici relateret til rettighedstilbuddet omfatter blandt andet følgende risici: Fremtidige emner eller salg af større antal aktier kan have en negativ effekt på aktiernes markedspris; Markedsprisen på de nye aktier, BTA erne og tegningsrettighederne kan svinge betydeligt; Der er ingen sikkerhed for, at et likvidt marked for omsætning i tegningsrettighederne vil udvikle sig; Aktionærer, som ikke udnytter eller sælger deres tegningsrettigheder kan pådrage sig tab og vil opleve alvorlig afkastsudhulning af deres aktier i Eniro; Visse ikke-svenske aktionærer kan muligvis ikke udnytte deres fortrinsret; Aktieudbyttet for virksomheden kan muligvis ikke oplyses fuldt eller delvist; og Garantiaftalen er genstand for almindelige gældende betingelser og afviklingshensættelser, og forpligtelserne i henhold til garantiaftalen er ikke sikret. 5

7 Resume over rettighedstilbuddet Rettighedstilbud... Nuværende Eniro-aktionærer, som har aktier på registreringsdatoen, bliver inviteret til at tegne nye aktier med fortrinsret. Eniro vil udstede et maksimum på nye aktier i rettighedstilbuddet. Tegningskurs... 0,52 SEK pr. ny aktie. Tegningsrettigheder... Underlagt den frist, som er anført i dette prospekt, vil aktionærer, som er registreret i Eniros aktionærregister på registreringsdatoen, blive bevilliget en (1) tegningsrettighed for hver aktie, de besidder. Hver tegningsret giver ret til tegning af tredive (30) nye aktier. Tegning... Den 27. oktober 2010 indgik Eniro en tegningsaftale med de ledende meddirektører i forbindelse med rettighedstilbuddet (den såkaldte tegningsaftale ). I henhold til garantiaftalen har de Joint Lead Managers indvilget i, under hensyn til visse sædvanlige vilkår og betingelser, at tegne i alt 100 procent af rettighedstilbuddet, op til et maksimalt tegningsbeløb på cirka 2,5 milliarder SEK. De Joint Lead Managers foretagende er ikke solidarisk. Under hensyn til de Joint Lead Managers tegning af rettighedstilbuddet som anført i garantiaftalen, har Eniro indvilliget i at betale en tegningskommission på ca. 80 millioner SEK, af hvilke ca. 22 millioner SEK tilskrives kommissioner til under-garanterne. Eniro har også indvilliget i at yde godtgørelse til de Joint Lead Managers for deres juridiske og kontante udlæg, som er påløbet med henblik på eller i forbindelse med rettighedstilbuddet. De Joint Lead Managers indgik separate under-garantiaftaler med den Fjärde AP-fonden, Skandia Liv, Zenit Asset Management AB, Bo Larsson, Case Investment AB, Ponderus Invest AB, Prior & Nilsson Fond och Kapitalförvaltning og DLG Aktiefond (tilsammen under-garanter ) den 27. oktober 2010 ( under-garantiaftalerne ), i henhold til hvilken under-garanterne har indvilget i, underlagt særlige almindelige vilkår og betingelser, separat og ikke i fællesskab på anmodning fra de Joint Lead Managers at erhverve Nye Aktier der svarer til ca 22 % af rettighedstilbuddet, eller svarer maksimalt til 560 millioner svenske kroner. Under hensyntagen til undergaranternes forpligtelser vil garanterne få udbetalt kommissioner på cirka 22 millioner SEK i alt. Tegning og tildeling af nye aktier uden Tegningsrettigheder... Tegning af nye aktier i tegningstilbuddet kan også udføres uden brug af tegningsgarantier (tegning uden fortrinsret). Nye aktier, som tegnes uden brug af tegningsrettigheder, vil blive tildelt på linje med en beslutning fra bestyrelsen. Tildeling vil foregå i følgende prioritetsrækkefølge: For det første skal tildeling ske til dem, som har ansøgt om tegning og har tegnet aktier i kraft af tegningsrettighederne, uanset om tegneren var aktionær på tegningsdatoen eller ej, og, i tilfælde af overtegning, pr. andel i forhold til antallet af tegningsrettigheder anvendt af sådanne personer til tegning af aktier, og, hvor dette ikke er muligt, ved lodtrækning. 6

8 Registreringsdato... 1.december For det andet skal tildeling ske til andre, som har ansøgt om tegning uden fortrinsret og, i tilfælde af overtegning, pr. andel i forhold til antallet af aktier angivet i hver tegningsansøgning, og, hvor dette ikke er muligt, ved lodtrækning. For det tredje skal tildeling af alle resterende aktier ske til personer, som har tegnet rettighedsudstedelse i henhold til aftaler med virksomheden, hvorved tildeling skal ske i forhold til tegningsforpligtelserne. Tegningsperiode... Fra 3. december 2010 til kl CET, 17. december Overdragelse af og handel med Tegningsrettigheder... Tegningsrettighederne kan frit overdrages og forventes handlet på NASDAQ OMX Stockholm fra og med 3. december 2010 til og med 14. december Levering af nye aktier m.m.... Når betaling og tegning af nye aktier ved anvendelse af tegningsrettighederne er gennemført, vil Euroclear Sverige AB ( Euroclear Sweden ), det svenske centralsikkerhedsdepot, udsende en sikkerhedsmeddelelse, som bekræfter, at BTA er er blevet registreret på tegnerens VP-konto. BTA erne vil blive konverteret til nye aktier efter, at det svenske virksomhedsregistreringskontor ( SCRO ) har registreret de nye aktier. Der vil ikke blive udstedt nogen meddelelser i forbindelse med denne konvertering. Registrering af de nye aktier tegnet ved anvendelse af tegningsrettighederne forventes at ske hos SCRO på eller omkring den 27. december Nye aktier tegnet uden tegningsrettigheder forventes registreret hos SCRO omkring 3. januar Aktieudbytte... Stemmerettigheder... Fastlåsning... De nye aktier skal have retten til aktieudbytte for første gang på den første registreringsdato for aktieudbytter, som finder sted efter registreringen af de nye aktier hos SCRO. De nye aktier vil have samme stemmerettigheder som Eniros nuværende aktier. Eniro er blevet enige med de Joint Lead Managers om, at virksomheden ikke, under hensyn til visse undtagelser, vil udstede eller kontrahere om at udstede, sælge eller på anden måde overdrage aktier fra datoen for garantiaftalen indtil 180 dage efter datoen, hvor det endelige resultat af rettighedstilbuddet offentliggøres, uden de Joint Lead Managers forudgående skriftlige samtykke. Ligeledes har medlemmerne af Eniros bestyrelse (med undtagelse af medarbejderrepræsentanterne) og øverste ledelse (betegnelsen øverste ledelse betegner de personer, som nævnes i afsnittet Bestyrelse, øverste ledelse og øverste ledelse af Auditører ), som var aktionærer i selskabet på datoen for garantiaftalen, er blevet enige med de Joint Lead Managers om, at de ikke, under hensyn til visse undtagelser, vil sælge eller på anden vis overføre aktier i en periode på 180 dage, ikrafttrædende ved børsnoteringen af de nye aktier på NASDAQ OMX Stockholm. Efter udgangen af den begrænsede periode kan Eniro frit udstede eller sælge eller på anden måde overføre aktier, og medlemmer af virksomhedens bestyrelse kan frit sælge eller på anden måde overføre eller afsætte aktier. 7

9 Børsnotering af og handel i BTA er og nye aktier... BTA erne vil blive handlet på NASDAQ OMX Stockholm, og Eniro vil søge om børsnotering af og adgang til handel med de nye aktier på NASDAQ OMX Stockholm i forbindelse med afslutningen af rettighedstilbuddet. Restriktioner for salg og overførsel... Visse restriktioner er pålagt salg og overførsel af tegningsrettigheder, BTA erne og de nye aktier. Se afsnittet Restriktioner for salg og overførsel af tegningsrettigheder, BTA er og nye aktier. Tikker... Aktier og nye aktier: ENRO Tegningsrettigheder: ENRO TR BTA er: ENRO BTA ISIN... Aktier og nye aktier: SE Tegningsrettigheder: SE BTA er: SE Resume over konsoliderede finansielle og operationelle data De konsoliderede finansielle oplysninger og operationelle data fra for Eniro, som ved og i de ni måneder sluttede henhodsvis 30. september 2010 og 30. september 2009, og for de finansielle år, som sluttede 31. december 2009, 2008 og 2007,fremlægges nedenfor. Resumeet af de finansielle oplysninger, som gives heri, skal læses sammen med oplysningerne i afsnittet Drifts- og finansieringsredegørelse og prospekter, som findes andetsteds i dette prospekt. Eniros reviderede konsoliderede finansielle erklæringer, som ved slutningen af regnskabsårene 31. december 2009, 2008 og 2007 og gennemgåede (uauditerede) konsoliderede halvårsberetninger, som for de sidste ni måneder sluttede 30. september 2010 og 2009, er blevet udarbejdet i overensstemmelse med IFRS. Eniros auditerede konsoliderede finansielle erklæringer for de finansielle år, som sluttede 31. december 2009, 2008 og 2007, er indarbejdet i dette prospekt som reference. Se venligst afsnittet Lovmæssige betragtninger og supplerende informationsdokumenter tilgængelige for gennemsyn. Alle Eniros finansielle rapporter, der er medtaget som reference i dette prospekt, er tilgængelige på Eniros website, Pr. 1. januar 2009 vedtog Eniro IFRS 8 (udførende enhed), som kræver, at enhedsoplysninger skal rapporteres i overensstemmelse med, hvordan de finansielle oplysninger rapporteres internt. Med virkning fra 1. januar 2010 pålægger Eniro en ny enhedsrapportering, som afspejler den organisation, der blev præsenteret i oktober 2009, og som er baseret på segmenterne Directories Scandinavia, Voice Scandinavia og Finland/Polen. Eniro har forberedt virksomhedens gennemgåede uauditerede konsoliderede halvårsrapport for de ni måneder med slutning 30. september 2010, baseret på de nye enheder ifølge den nye rapporteringsstruktur, som er baseret på forretningsområder. For de finansielle år, som sluttede 31. december 2009, 2008 og 2007, og den konsoliderede perioderapport for de ni måneder, som sluttede 30. september 2009, har Eniro primært rapporteret driftsindtægter baseret på geografiske enheder men også på den tidligere segmentopdeling i online, offline media og voice i de finansielle år 2009 og 2008 såvel som i den konsoliderede perioderapport for de ni måneder, som sluttede 30. september For at danne basis for sammenligning af fremtidige perioder, omfatter tabellerne herunder også driftsindtægt, EBITDA og EBITDA-margen baseret på den nye rapporteringsstruktur, som er baseret på forretningsområder for de finansielle år med slutning 31. december 2009, 2008 og 2007 såvel som for den konsoliderede perioderapport for de ni måneder, som sluttede 30. september

10 Directories Scandinavia svarer i stor udstrækning til de tidligere online og offline media segment i Sverige, Norge og Danmark. Voice Scandinavia svarer til det tidligere voice segment i Sverige og Norge. Finland/Polen svarer til alle aktiviteter i Finland og Polen for alle de tidligere segment. Indtægterne i Directories Scandinavia fordeles også mellem udskydelsesmetoden, offentliggørelsesmetoden, medieprodukter og andre produkter. Indtægter ifølge udskydelsesmetoden stammer primært fra onlinetjenester og produkter og er påløbet over dens tjenestetid, normalt 12 måneder. Indtægter ifølge offentliggørelsesmetoden henviser primært til indtægterne for trykte produkter og vil blive redegjort for, når der bliver udgivet en vejviser. Indtægter stammende fra Medieprodukter henviser til andre typer af online-tjenester såsom sponsorerede links, bannere, applikationer til mobiltelefoner, videoer og hjemmesider. Indtægter fra andre produkter refererer primært til andre trykte produkter såsom udgivne produkter og kort såvel som visse mindre online-produkter. Se Drifts- og finansieringsredegørelse og prospekter Seneste udvikling Enhedsrapportering. For de ni måneder med afslutning 30. september, For det finansielle år med afslutning 31. december, (uauditeret) (auditeret) (millioner SEK hvis ikke andet er angivet) DRIFTSREGNSKABSDATA Bruttodriftsindtægter Annonceskat... (24) (34) (52) (44) (65) Driftsindtægter Produktionsomkostninger... (1.160) (1.395) (2.084) (1.935) (1.883) Salgsomkostninger... (1.230) (1.351) (1.872) (1.738) (1.560) Marketingomkostninger... (4.725) (987) (1.222) (1.842) (614) Hvoraf nedskrivning af uhåndgribelige aktiver... (4.261) (533) (560) (1.194) 0 Administrationsomkostninger... (446) (486) (606) (607) (547) Produktudviklingsomkostninger... (184) (165) (232) (178) (177) Andre indtægter/omkostninger... (554) Driftsindtægt før andele og skatter... (4.455) ,855 Finansielle poster, netto... (219) (359) (460) (686) (454) Indtjening før skat... (4.674) (8) 232 (276) Indkomstskat... (94) (42) (278) Nettoindkomst for perioden fra fortsatte aktiviteter... (4.768) (318) Indkomst fra ophørte aktiviteter Nettoindkomst... (4.768) (318) STATUSOPGØRELSES- DATA Aktiver Ikke-nuværende aktiver i alt Nuværende aktiver i alt Aktionærers egenkapital Aktiekapital Anden egenkapital Egenkapital i alt som kan tilskrives aktionærer i moderselskabet Minoritetsandel Egenkapital i alt Passiver Ikke-nuværende aktiver i alt Nuværende aktiver i alt Aktiver i alt Aktionærers egenkapital og passiver i alt CASH FLOW STATEMENT DATA Likviditetsbidrag fra de nuværende aktiviteter før ændringerne i aktiekapitalen Likviditetsbidrag fra de nuværende aktiviteter Likviditetsbidrag fra investeringsaktiviteter... (126) (170) (299) (293) (540) Likviditetsbidrag fra finansieringsaktiviteter... (250) (558) (1.083) (1.329) (2.119) Likviditetsbidrag fra ophørte aktiviteter Likviditetsbidrag for perioden (9) 20 (291) 90 Likvide beholdninger og likvide aktier i slutningen af perioden

11 For de ni måneder med afslutning 30. september, For det finansielle år med afslutning 31. december, (uauditeret) (auditeret) (millioner SEK hvis ikke andet er angivet) ANDRE FINANSIELLE DATA Gruppe Driftsindtægter EBITDA (1) EBITDA-margen (procent) (2) Justeret EBITDA (3) Justeret EBITDA-margen (procent) Aktiebærende nettogæld (4) Aktiebærende nettogæld /EBITDA (X) (5)... 4,7 3,8 3,9 5,0 4,8 Soliditet (procent) (6) Fuldtidsansatte (slutningen af perioden) Directories Scandinavia (7) Driftsindtægter EBITDA (1) EBITDA-margen (procent) (2) Voice Scandinavia Driftsindtægter EBITDA (1) EBITDA-margen (procent) (2) Finland/Polen (6) Driftsindtægter EBITDA (1)... (579) EBITDA-margen (procent) (2)... (90) Indtægt pr. kategori Udskydelsesmetode n/a n/a Publikationsmetode n/a n/a Vejviserdatabasetjenester i alt n/a n/a Medieprodukter n/a n/a Andre produkter n/a n/a Directories Scandinavia i alt Sverige (7) Driftsindtægter EBITDA (1)... n/a n/a n/a EBITDA-margen (procent) (2)... n/a n/a n/a Norge Driftsindtægter EBITDA (1)... n/a n/a n/a EBITDA-margen (procent) (2)... n/a n/a n/a Danmark Driftsindtægter EBITDA (1)... n/a n/a n/a EBITDA-margen (procent) (2)... n/a n/a n/a 14 7 Finland Driftsindtægter EBITDA (1)... n/a n/a n/a EBITDA-margen (procent) (2)... n/a n/a n/a Polen Driftsindtægter EBITDA (1)... n/a n/a n/a EBITDA-margen (procent) (2)... n/a n/a n/a Hovedrationer pr. aktie før afkastudhulning Antal aktier i alt i slutningen af perioden (eksklusive egne aktier), tusinder Nettoindkomst pr. andel, SEK (8)... (29,55) 5,19 5,99 (1,95) 7,27 Aktieudbytte pr. andel, SEK

12 For de ni måneder med afslutning 30. september, For det finansielle år med afslutning 31. december, (uauditeret) (auditeret) (millioner SEK hvis ikke andet er angivet) ANDRE UAUDITEREDE FORRETNINGSMÆSSIGE OPLYSNINGER Directories Scandinavia Antal kunder (tusinder) (9) ,3 493,9 467,8 n/a n/a Gennemsnitlig indkomst pr. kunde (tusinder SEK) (10)... 9,6 9,7 9,8 n/a n/a Månedlige besøgende (tusinder) (11) Fuldtidsansatte (slutningen af perioden) n/a Heraf salgspersoner (slutningen af perioden) n/a Voice Scandinavia Fuldtidsansatte (slutningen af perioden) n/a Polen/Finland Fuldtidsansatte (slutningen af perioden) Heraf salgspersoner (slutningen af perioden) n/a (1) Driftsindtægt før afskrivning, amortisering og værditab. (2) EBITDA ganget med 100, divideret med driftsindtægter for perioden. (3) Driftsindtægter før afskrivninger, nedskrivninger og eksklusiv omstruktureringsomkostninger samt øvrige sammenligningsforstyrrende poster. (4) Andelsbærende passive samt andelsbærende provisioner minus andelsbærende aktiver, fraset markedsværdi af andelsbytte. (5) Andelsbærende nettogæld divideret med EBITDA for de seneste 12 måneder, justeret for andre poster, som påvirker sammenligneligheden (primært kursgevinster). EBITDA anvendt til beregning af EBITDA/aktiebærende nettogæld er millioner SEK i de ni måneder, som sluttede 30. september 2010, millioner SEK for de ni måneder, som sluttede 30. september 2009, millioner SEK for det finansielle år 2009, millioner SEK for det finansielle år 2008 og millioner SEK for det finansielle år (6) egenværdi ganget med 100 divideret med balancesummen i alt. (7) Eniros enhedsrapporteringsstruktur blev ændret pr. januar Som resultat heraf er alle oplysninger fremlagt pr. enhed i tabellerne ikke tilgængelige for alle fremlagte perioder. (8) Nettoindkomsten for perioden divideret med gennemsnitsantallet af andele i perioden. Data med hensyn til 2007 og 2008 er ikke justeret for den omvendte aktieopdeling 4:1 i juli (9) Antal af kunder i perioden. (10) Driftsindkomster for perioden divideret med antallet af kunder i perioden. (11) En statistisk beskrivelse af den gennemsnitlige ugentlige trafik på Eniros websteder, regnende hver besøgende kun en gang inden for en defineret periode ved hjælp af den unikke IP-adresse eller såkaldte cookies. 11

Spar Nord Bank A/S udbyder nye aktier for ca. DKK 913 mio.

Spar Nord Bank A/S udbyder nye aktier for ca. DKK 913 mio. Til NASDAQ OMX Copenhagen og Pressen 5. marts 2012 Selskabsmeddelelse nr. 9 MÅ IKKE UDGIVES, OFFENTLIGGØRES ELLER DISTRIBUERES, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I USA, CANADA, AUSTRALIEN ELLER JAPAN ELLER I EN

Læs mere

Topsil Semiconductor Materials udbyder nye aktier

Topsil Semiconductor Materials udbyder nye aktier NASDAQ OMX Copenhagen A/S 20.04.2010 Nikolaj Plads 6 1067 København K Nr. 07/10 Topsil Semiconductor Materials udbyder nye aktier Topsil Semiconductor Materials A/S ( Topsil ) udbyder 103.890.151 stk.

Læs mere

Victoria Properties A/S - Børsprospekt 2011

Victoria Properties A/S - Børsprospekt 2011 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 143 1 af 6 Victoria Properties A/S - Børsprospekt 2011 Delvis garanteret fortegningsemission af op til 2.459.578 stk. nye aktier a nom. DKK 50 til DKK 85 pr. Aktie. Rettet udbud

Læs mere

TK Development A/S offentliggør i dag prospekt i forbindelse med udbud af 56.087.620 stk. nye aktier à nominelt DKK 1 til DKK 4,11 pr.

TK Development A/S offentliggør i dag prospekt i forbindelse med udbud af 56.087.620 stk. nye aktier à nominelt DKK 1 til DKK 4,11 pr. Selskabsmeddelelse nr. 19/2013 Side 1 af 5 Ikke til offentliggørelse eller distribution i USA, Canada, Australien eller Japan Denne meddelelse er ikke et tilbud om køb eller salg af værdipapirer i TK Development

Læs mere

SSBV-Rovsing offentliggør prospekt og udbyder nye aktier for ca. DKK 26,1 mio. i en fuldt garanteret fortegningsemission

SSBV-Rovsing offentliggør prospekt og udbyder nye aktier for ca. DKK 26,1 mio. i en fuldt garanteret fortegningsemission 25. januar 2013 Meddelelse nr. 143 SSBV-Rovsing offentliggør prospekt og udbyder nye aktier for ca. DKK 26,1 mio. i en fuldt garanteret fortegningsemission MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES, VIDERESENDES ELLER DISTRIBUERES,

Læs mere

Østjydsk Bank A/S offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsemission.

Østjydsk Bank A/S offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsemission. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 30. august 2013 Fondsbørsmeddelelse nr. 28/2013 Østjydsk Bank A/S offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsemission. Bestyrelsen

Læs mere

Til Nasdaq Copenhagen. 5. februar 2015. Nykredit Realkredit A/S offentliggør tillæg 3 til basisprospekt af 17. juni 2014

Til Nasdaq Copenhagen. 5. februar 2015. Nykredit Realkredit A/S offentliggør tillæg 3 til basisprospekt af 17. juni 2014 Til Nasdaq Copenhagen 5. februar 2015 offentliggør tillæg 3 til basisprospekt af 17. juni offentliggør tillæg 3 til basisprospekt for udstedelse af særligt dækkede obligationer, realkreditobligationer,

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 26. august 2014. Nykredit Realkredit A/S offentliggør tillæg 1 til basisprospekt af 17. juni 2014

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 26. august 2014. Nykredit Realkredit A/S offentliggør tillæg 1 til basisprospekt af 17. juni 2014 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S 26. august offentliggør tillæg 1 til basisprospekt af 17. juni offentliggør tillæg 1 til basisprospekt for udstedelse af særligt dækkede obligationer, realkreditobligationer,

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

Amagerbanken udbyder den planlagte kapitaltilførsel af aktiekapital og ansvarlig lånekapital (efterstillet kapitalindskud).

Amagerbanken udbyder den planlagte kapitaltilførsel af aktiekapital og ansvarlig lånekapital (efterstillet kapitalindskud). Meddelelse nr. 30-2009 18. november 2009 Selskabsmeddelelse Amagerbanken udbyder den planlagte kapitaltilførsel af aktiekapital og ansvarlig lånekapital (efterstillet kapitalindskud). Aktiekapital o Bestyrelsen

Læs mere

Nyhedsbrev. Capital Markets. Juli 2012

Nyhedsbrev. Capital Markets. Juli 2012 Juli 2012 Nyhedsbrev Capital Markets Nye prospektbekendtgørelser Den 1. juli 2012 blev væsentlige ændringer til prospektdirektivet implementeret i dansk ret gennem udstedelsen af nye prospektbekendtgørelser.

Læs mere

Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S. tirsdag den 27. april 2010 kl. 14.

Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S. tirsdag den 27. april 2010 kl. 14. Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S tirsdag den 27. april 2010 kl. 14.00 Ad 3: Ad 6.a: Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte til

Læs mere

Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 70 20 50 18 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51

Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 70 20 50 18 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51 Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 70 20 50 18 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51 Selskabsmeddelelse First North meddelelse nr. 9/2013 7. maj 2013 Delårsmeddelelse, 1. kvartal

Læs mere

Generelle retningslinjer for incitamentsaflønning

Generelle retningslinjer for incitamentsaflønning Generelle retningslinjer for incitamentsaflønning Retningslinjerne gælder for incitamentsaflønning for bestyrelsen og direktionen i Bang & Olufsen a/s. Incitamentsaflønningen vil afhænge af individuelle

Læs mere

Lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter og andre initiativer i kreditpakken

Lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter og andre initiativer i kreditpakken Lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter og andre initiativer i kreditpakken 1 Introduktion Den 10. oktober 2008 vedtog folketinget lov om finansiel stabilitet, der introducerer en garantiordning

Læs mere

Jesper Brandgaard, bestyrelsesformand for NNIT og CFO i Novo Nordisk A/S, udtaler:

Jesper Brandgaard, bestyrelsesformand for NNIT og CFO i Novo Nordisk A/S, udtaler: Selskabsmeddelelse 1/2015 Søborg, den 23. februar 2015 MÅ IKKE UDLEVERES, DISTRIBUERES ELLER OFFENTLIGGØRES, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I ELLER TIL USA, AUSTRALIEN, CANADA, JAPAN ELLER NOGEN ANDEN JURISDIKTION,

Læs mere

Dette resumé bør betragtes som en indledning til Prospektet.

Dette resumé bør betragtes som en indledning til Prospektet. RESUMÉ Prospektresuméer består af elementer, som skal indeholde visse oplysninger. Disse elementer er nummereret som afsnit A E (A.1 E.7). Dette resumé omfatter alle de elementer, der skal være indeholdt

Læs mere

Til Nasdaq Copenhagen. 21. august 2015. Nykredit Realkredit A/S offentliggør tillæg nr. 1 til basisprospekt af 13. maj 2015

Til Nasdaq Copenhagen. 21. august 2015. Nykredit Realkredit A/S offentliggør tillæg nr. 1 til basisprospekt af 13. maj 2015 Til Nasdaq Copenhagen 21. august 2015 offentliggør tillæg nr. 1 til basisprospekt af 13. maj 2015 offentliggør tillæg nr. 1 til basisprospekt for udstedelse af særligt dækkede obligationer, realkreditobligationer,

Læs mere

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S).

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Vedtægter FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06 Navn 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Hjemsted 2. Selskabet er hjemmehørende i Danmark. Formål 3.

Læs mere

Vilkår for Nordens Konvertible Obligationer I A/S

Vilkår for Nordens Konvertible Obligationer I A/S Vilkår for Nordens Konvertible Obligationer I A/S 4.4.1 Selskabet udsteder med virkning fra de Konvertible Obligationers faktiske udbetaling op til 1.800 Konvertible Obligationer af DKK 10.000 svarende

Læs mere

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni).

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Markedsvilkår fortsat presset første halvår af 2015 MultiQ s erhvervelse af majoritet i Mermaid A/S Pr. 12. maj 2015 overtog MultiQ

Læs mere

Topdanmarks Kapitalmodel

Topdanmarks Kapitalmodel Topdanmarks Kapitalmodel Alternativer til egenkapital Topdanmark anser egenkapital for at være et blandt flere instrumenter til beskyttelse mod risiko. Formålet med at have egenkapital ud over det lovpligtige

Læs mere

Capinordic A/S erhverver Nordisk Fondservice AB - den hurtigst voksende svenske forvalter af fondförsäkringer

Capinordic A/S erhverver Nordisk Fondservice AB - den hurtigst voksende svenske forvalter af fondförsäkringer Capinordic A/S Strandvejen 58 Box 69 DK-2900 Hellerup Tlf +45 8816 3000 Fax +45 8816 3003 CVR nr. 13255342 nr. 13/2007 info@capinordic.com www.capinordic.com Den 7. maj 2007 Capinordic A/S erhverver Nordisk

Læs mere

1 Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv

1 Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv Bekendtgørelse om prospekter for værdipapirer, der optages til handel på et reguleret marked, og ved offentlige udbud af værdipapirer over 5.000.000 euro 1 I medfør af 23, stk. 7 og 8, 24, stk. 2, og 93,

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen 15. september 2014 Selskabsmeddelelse 15/2014

Til NASDAQ OMX Copenhagen 15. september 2014 Selskabsmeddelelse 15/2014 Til NASDAQ OMX Copenhagen 15. september 2014 Selskabsmeddelelse 15/2014 TDC udvider sin forretning ved at købe det førende norske kabel-tv selskab Get AS TDC A/S meddeler i dag, at selskabet har indgået

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S Vejledning til revisorer og regnskabskyndige Denne vejledning er udgivet af Erhvervsstyrelsen december 2013 Koncernens totalindkomstopgørelse for 2012 Note 2012

Læs mere

Til OMX Nordic Exchange Copenhagen og pressen Meddelelse nr. 1/2008

Til OMX Nordic Exchange Copenhagen og pressen Meddelelse nr. 1/2008 Ikke til offentliggørelse eller distribution i USA, Australien, Canada eller Japan Denne meddelelse er ikke et tilbud om køb eller salg af værdipapirer i Pharmexa A/S ( Værdipapirer ) i USA, Australien,

Læs mere

Tegn aktier i morgendagens investering

Tegn aktier i morgendagens investering Tegn aktier i morgendagens investering Ny europæisk emission af Cumula-aktier Cumula er et svensk selskab, der udvikler smarte computerbaserede handelsmodeller, såkaldte Black box-algoritmer. Selskabet

Læs mere

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L.

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER vedr. UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. S pligtmæssige købstilbud til ejerne i AQUALIFE A/S CVR-nr.

Læs mere

Dansk Aktiemesse 2011 København 20. september. Koncerndirektør Lars Bonde. Præsentation kan downloades på www.tryg.com

Dansk Aktiemesse 2011 København 20. september. Koncerndirektør Lars Bonde. Præsentation kan downloades på www.tryg.com Dansk Aktiemesse 2011 København 20. september Koncerndirektør Lars Bonde Præsentation kan downloades på www.tryg.com Forbehold Visse udsagn i denne præsentation er baseret på ledelsens opfattelse, antagelser

Læs mere

Prospekt for Mylius-Erichsen Bryghus A/S Mylius-Erichsen Bryghus A/S Nygade 26 6950 Ringkøbing. Ansvar og erklæringer

Prospekt for Mylius-Erichsen Bryghus A/S Mylius-Erichsen Bryghus A/S Nygade 26 6950 Ringkøbing. Ansvar og erklæringer Prospekt for Mylius-Erichsen Bryghus A/S Mylius-Erichsen Bryghus A/S Nygade 26 6950 Ringkøbing Ansvar og erklæringer Indledning Nærværende prospekt er udarbejdet af bestyrelsen af Mylius-Erichsen Bryghus

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 1 2004/05 03/05/04

Fondsbørsmeddelelse nr. 1 2004/05 03/05/04 03/05/04 THRANE OG THRANE A/S KØBER AKTIEMAJORITETEN I EUROCOM INDUSTRIES A/S Resumé ( Thrane & Thrane ) har indgået en aftale med EMG EuroMarine Electronics GmbH ( EuroMarine ) om køb af 88,6% af aktiekapitalen

Læs mere

Velkommen til ekstraordinær generalforsamling 18. marts 2011

Velkommen til ekstraordinær generalforsamling 18. marts 2011 Velkommen til ekstraordinær generalforsamling 18. marts 2011 Dagsorden punkt 1 Vedrørende dagsordenens punkt 1 Valg af dirigent Bestyrelsen har anmodet advokat Christian Th. Kjølbye om at påtage sig hvervet

Læs mere

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves:

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K c/o Equinor A/S Frederiksgade 21, 1. sal DK- 1265 København K Telefon: +45 77 88 60 44 Fax: +45 77 88 60 45 www.dkti.dk info@dkti.dk

Læs mere

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold Årets resultat før skat udgør et underskud på -6.1mio.kr. mod et overskud på 10,9 mio.kr. i 2012/13.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold Årets resultat før skat udgør et underskud på -6.1mio.kr. mod et overskud på 10,9 mio.kr. i 2012/13. Fondsbørsmeddelelse nr. 8 30. september 2014 Årsresultat for 2013/14 i KIF Håndbold Elite A/S Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold Årets resultat før skat udgør et underskud på -6.1mio.kr. mod

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 11. oktober 2014

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 11. oktober 2014 Lovtidende A 2014 Udgivet den 11. oktober 2014 9. oktober 2014. Nr. 1104. Bekendtgørelse om prospekter for værdipapirer, der optages til handel på et reguleret marked, og ved offentlige udbud af værdipapirer

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02)

VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02) VEDTÆGTER for Nordicom A/S (CVR-nr. 12 93 25 02) - 1 - 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Nordicom A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at foretage anlægsinvestering i fast ejendom efter bestyrelsens skøn

Læs mere

FAIF Loven DVCA orientering

FAIF Loven DVCA orientering FAIF Loven DVCA orientering Indledning Den 22. juli 2013 trådte den ny lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. ( FAIF loven ) i kraft. FAIF loven implementerer EU Direktiv 2011/61/EU om

Læs mere

VEDTÆGTER NRW II A/S

VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er NRW II A/S. 2. HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er i Gentofte Kommune. 3. FORMÅL 3.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte

Læs mere

Topdanmarks Kapitalmodel

Topdanmarks Kapitalmodel Topdanmarks Kapitalmodel Alternativer til egenkapital Topdanmark anser egenkapital for at være et blandt flere instrumenter til beskyttelse mod risiko. Formålet med at have egenkapital ud over det lovpligtige

Læs mere

Athena IT-Group A/S - Fondskode DK0060084374 København, den 18. maj 2007. First North Meddelelse nr. 01-2007. Prospektmeddelelse

Athena IT-Group A/S - Fondskode DK0060084374 København, den 18. maj 2007. First North Meddelelse nr. 01-2007. Prospektmeddelelse Athena IT-Group A/S - Fondskode DK0060084374 København, den 18. maj 2007 First North Meddelelse nr. 01-2007 Prospektmeddelelse I forbindelse med at Athena IT-Group A/S (herefter Athena eller Selskabet

Læs mere

T IL L Æ G T I L V I L K ÅR F O R K AP I T AL B E V I S E R ( H Y B R I D K E R N E K AP I T AL )

T IL L Æ G T I L V I L K ÅR F O R K AP I T AL B E V I S E R ( H Y B R I D K E R N E K AP I T AL ) T IL L Æ G T I L V I L K ÅR F O R K AP I T AL B E V I S E R ( H Y B R I D K E R N E K AP I T AL ) BELØB DKK 10.000.000 UDSTEDER Hvidbjerg Bank, Aktieselskab ARRANGØR OG FØRSTE KREDITOR Aktieselskabet Arbejdernes

Læs mere

Velkommen )l ordinær generalforsamling. 27. januar 2015

Velkommen )l ordinær generalforsamling. 27. januar 2015 Velkommen )l ordinær generalforsamling 27. januar 2015 Dagsorden 1. Ledelsens beretning om Selskabets virksomhed 2. Forelæggelse af årsrapport 2013/14 og koncernregnskab )l godkendelse 3. Beslutning om

Læs mere

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S).

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Vedtægter FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06 Navn 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Hjemsted 2. Selskabet er hjemmehørende i Danmark. Formål 3.

Læs mere

PROSPEKTTILLÆG 1 af 13. december 2011 Victoria Properties A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 55660018)

PROSPEKTTILLÆG 1 af 13. december 2011 Victoria Properties A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 55660018) PROSPEKTTILLÆG 1 af 13. december 2011 Victoria Properties A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 55660018) Dette prospekttillæg nr. 1 ( Tillæg 1 ) skal læses og fortolkes i sammenhæng med Victoria Properties

Læs mere

Byggeøkonomuddannelsen

Byggeøkonomuddannelsen Byggeøkonomuddannelsen Overordnet virksomhedsøkonomi Ken L. Bechmann 9. september 2013 1 Dagens emner/disposition Kort introduktion til mig og mine emner Årsregnskabet Regnskabsanalyse nøgletal Værdifastsættelse

Læs mere

OVERORDNEDE RETNINGSLINJER OM INCITAMENTSAFLØNNING FOR PANDORA A/S VEDTAGET I HENHOLD TIL SELSKABSLOVENS 139

OVERORDNEDE RETNINGSLINJER OM INCITAMENTSAFLØNNING FOR PANDORA A/S VEDTAGET I HENHOLD TIL SELSKABSLOVENS 139 PANDORA A/S, CVR-nr. 28505116 OVERORDNEDE RETNINGSLINJER OM INCITAMENTSAFLØNNING FOR PANDORA A/S VEDTAGET I HENHOLD TIL SELSKABSLOVENS 139 1. INTRODUKTION I henhold til selskabslovens 139 skal det øverste

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

Executive summary af Obligationsejermøde. Landic Property Bonds VIII (Sverige II) A/S

Executive summary af Obligationsejermøde. Landic Property Bonds VIII (Sverige II) A/S 6 Executive summary af Obligationsejermøde. Landic Property Bonds VIII (Sverige II) A/S 1 Offentliggjort til NASDAQ OMX Copenhagen via Company News Service den 29. april 2009 Executive Summary af obligationsejermødet

Læs mere

Bilag 2 Foreslået ny vederlagspolitik, herunder nye overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning, for bestyrelsen og direktionen

Bilag 2 Foreslået ny vederlagspolitik, herunder nye overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning, for bestyrelsen og direktionen Bilag 2 Foreslået ny vederlagspolitik, herunder nye overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning, for bestyrelsen og direktionen TORM A/S, CVR-nr. 22 46 02 18 Vederlagspolitik, herunder Overordnede

Læs mere

Samarbejde, konsortier og netværk juridiske og økonomiske udfordringer

Samarbejde, konsortier og netværk juridiske og økonomiske udfordringer Samarbejde, konsortier og netværk juridiske og økonomiske udfordringer v/ Betina Nørgaard, Manager Deloitte Consulting Holmegaard, 15. marts 2012 Agenda Begrundelser for samarbejde Forskellige samarbejdsmodeller

Læs mere

Indhold. Baggrund for børsnoteringen. Organisation. Målsætning. Investeringsstrategien. Risikofaktorer. Forventninger til fremtiden

Indhold. Baggrund for børsnoteringen. Organisation. Målsætning. Investeringsstrategien. Risikofaktorer. Forventninger til fremtiden Indhold Baggrund for børsnoteringen Organisation Målsætning Investeringsstrategien Risikofaktorer Forventninger til fremtiden Fordele ved Spar Nord FormueInvest A/S Aftaler, beskatning, udbyttepolitik,

Læs mere

2 Indledning... 3 3 Værdien af virksomheden... 4. 4 Køberen... 4. 5 Generationsskifte... 5. 6 Processen... 6. 7 Centrale spørgsmål...

2 Indledning... 3 3 Værdien af virksomheden... 4. 4 Køberen... 4. 5 Generationsskifte... 5. 6 Processen... 6. 7 Centrale spørgsmål... Køb og salg af rengørings- og servicevirksomhed Dansk Servicekonsulent er landsdækkende og har igennem 33 år opbygget et indgående kendskab til branchen og derigennem et omfattende netværk som efterspørger

Læs mere

Effektiviseringer driver fremgangen InvestorDagen Aalborg

Effektiviseringer driver fremgangen InvestorDagen Aalborg Effektiviseringer driver fremgangen InvestorDagen Aalborg Lars Møller IR-direktør 1 Følg os på Twitter: @TrygIR Forbehold Visse udsagn i denne præsentation er baseret på ledelsens opfattelse, antagelser

Læs mere

Vedtægter. for. Danfoss A/S

Vedtægter. for. Danfoss A/S J. nr. 205-20945-8 Vedtægter for Danfoss A/S CVR-nr. 20165715 1/9 2014.04.25 1 Selskabets navn er Danfoss A/S, og dets hjemsted er DK-6430 Nordborg, Sønderborg Kommune. 2 Selskabets formål er at drive

Læs mere

Generalforsamling 29. april 2013 kl. 16:00

Generalforsamling 29. april 2013 kl. 16:00 Generalforsamling 29. april 2013 kl. 16:00 Velkommen Bestyrelsen ved Direktør Poul Erik Tofte CFO Per Have Tidl. intern revisionschef Jørgen Madsen og direktionen Direktør Peter Ott, PFA Portefølje Administration

Læs mere

BENCHMARK ANALYSE RIVAL

BENCHMARK ANALYSE RIVAL BENCHMARK ANALYSE RIVAL 0-- Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Introduktion... Det samlede resultat... De største virksomheder... Markedsandel... Nettoomsætning...7 Dækningsbidraget/bruttofortjenesten...

Læs mere

6.2.1 Som følge af ny terminologi i selskabsloven mv. ændres følgende ord og begreber i vedtægterne

6.2.1 Som følge af ny terminologi i selskabsloven mv. ændres følgende ord og begreber i vedtægterne Emne: Ordinær Generalforsamling Indkalder: Tid: Torsdag, den 29. april 2010 Indk.dato: Sted: Toftegårdsvej 4, 8370 Hadsten Rev: 03-05-2010 År 2010, den 29. april, afholdtes Ordinær Generalforsamling i

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S Årsregnskabet for moderselskabet NNE Pharmaplan A/S er en integreret del af årsrapporten 2009 for NNE Pharmaplan NNE Pharmaplan A/S Resultatopgørelse

Læs mere

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR mypku Disse generelle brugerbetingelser ( Betingelser ) fastsætter de betingelser, der gælder mellem dig som bruger ( Brugeren ) og Nutricia A/S, CVR.: 73128110 ( Nutricia

Læs mere

Rapport om efterlevelse af regler om aflønningspolitik i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 575/2013 af 26.

Rapport om efterlevelse af regler om aflønningspolitik i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 575/2013 af 26. Rapport om efterlevelse af regler om aflønningspolitik i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber

Læs mere

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S CVR-nr.: 31 61 38 76 Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Halvårsrapport 2013 HALVÅRSRAPPORT 2013 SELSKABSOPLYSNINGER... 3 LEDELSESBERETNING... 4 PÅTEGNINGER... 5 RESULTAT- OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE

Læs mere

AFLØNNINGSPOLITIK I SEB PENSION Vedrørende indkomståret 2013

AFLØNNINGSPOLITIK I SEB PENSION Vedrørende indkomståret 2013 AFLØNNINGSPOLITIK I SEB PENSION Vedrørende indkomståret 2013 I overensstemmelse med Bekendtgørelse om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser om aflønning i finansielle virksomheder og finansielle holdingvirksomheder

Læs mere

NKT Holding udsteder tegningsretter

NKT Holding udsteder tegningsretter NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K Den 5. januar 2009 Meddelelse nr.1 NKT Holding udsteder tegningsretter Bestyrelsen i NKT Holding A/S har udnyttet sin hjemmel i vedtægternes 3 B til

Læs mere

Hvor langt kan du komme med din opsparing?

Hvor langt kan du komme med din opsparing? Hvor langt kan du komme med din opsparing? Sharesave Med Sharesave får du mulighed for at lave månedlige opsparinger gennem tre år og at bruge denne opsparing til at købe aktier i Thomas Cook Group plc

Læs mere

1. Bestyrelsens beretning om Selskabets virksomhed i det forløbne år

1. Bestyrelsens beretning om Selskabets virksomhed i det forløbne år Exiqon A/S ("Selskabet") Fuldstændige forslag til den ordinære generalforsamling den 4. april 2013. 1. Bestyrelsens beretning om Selskabets virksomhed i det forløbne år Bestyrelsens beretning foreslås

Læs mere

Uddrag på dansk. Årsrapport. 20. februar 2015

Uddrag på dansk. Årsrapport. 20. februar 2015 Uddrag på dansk Årsrapport 2014 20. februar 2015 Årsrapporten er udarbejdet og offentliggjort på engelsk. I tvivlstilfælde er ordlyden i den engelske version gældende. Uddraget på dansk omfatter en oversættelse

Læs mere

Indledning. 1 Bestyrelsen. a) Fremgangsmåde

Indledning. 1 Bestyrelsen. a) Fremgangsmåde Principper for vederlag til Bestyrelsesmedlemmer og ledende medarbejdere i Affitech A/S (principperne kan ses og downloades fra Affitechs hjemmeside www.affitech.com) Indledning I henhold til 139 i selskabsloven

Læs mere

L 320/432 DA Den Europæiske Unions Tidende 29.11.2008

L 320/432 DA Den Europæiske Unions Tidende 29.11.2008 L 320/432 DA Den Europæiske Unions Tidende 29.11.2008 IFRS 8 Driftssegmenter GRUNDPRINCIP 1. En virksomhed skal give oplysninger, der gør det muligt for brugere af dens årsregnskab at vurdere arten og

Læs mere

FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 164 27. marts 2013

FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 164 27. marts 2013 Hovedkvarter: Sydvestvej 21 DK-2600 Glostrup Telefon:+45 7025 2223 Telefax:+45 7025 0223 Bank: Danske Bank CVR.Nr: 2668 5621 www.comendo.com comendo@comendo.com FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 164 27. marts 2013

Læs mere

Dato 25. marts 2015 SmallCap Danmark A/S Kontaktperson Christian Reinholdt, tlf. 33 30 66 16 Antal sider 5

Dato 25. marts 2015 SmallCap Danmark A/S Kontaktperson Christian Reinholdt, tlf. 33 30 66 16 Antal sider 5 NASDAQ OMX Nordic Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K Dr. Tværgade 41, 1. - 2 DK-1302 København K Telefon: (+45) 33 30 66 00 www.smallcap.dk Dato 25. marts 2015 Udsteder SmallCap Danmark

Læs mere

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S Vedtægter for Royal UNIBREW A/S CVR-nr. 41 95 67 12 I. Selskabets navn, hjemsted og formål Selskabets navn er Royal UNIBREW A/S. 1. Selskabets hjemsted er Faxe Kommune. 2. 3. Selskabets formål er i eller

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

Carlsberg søger at udvikle og vedligeholde gode relationer til sine interessentgrupper, som har væsentlig betydning for selskabets udvikling.

Carlsberg søger at udvikle og vedligeholde gode relationer til sine interessentgrupper, som har væsentlig betydning for selskabets udvikling. 42 Corporate governance / Carlsberg Årsrapport 2006 Carlsberg søger at udvikle og vedligeholde gode relationer til sine interessentgrupper, som har væsentlig betydning for selskabets udvikling. Carlsberg

Læs mere

Scandinavian Brake Systems A/S Generalforsamling 24. april 2015

Scandinavian Brake Systems A/S Generalforsamling 24. april 2015 Scandinavian Brake Systems A/S Generalforsamling 24. april 2015 Dagsorden Overskrift 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 3. Fremlæggelse af årsrapport

Læs mere

Obligationsejermøde for ejerne af obligationer udstedt af Allokton Properties AB. Fuldstændige beslutningsforslag for dagsordenens punkt 4, 5, 6 og 7

Obligationsejermøde for ejerne af obligationer udstedt af Allokton Properties AB. Fuldstændige beslutningsforslag for dagsordenens punkt 4, 5, 6 og 7 Bilag 2 Obligationsejermøde for ejerne af obligationer udstedt af Allokton Properties AB Fuldstændige beslutningsforslag for dagsordenens punkt 4, 5, 6 og 7 I dette fuldstændige beslutningsforslag er anvendt

Læs mere

Ændringerne vil også nødvendiggøre en ændring af bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser

Ændringerne vil også nødvendiggøre en ændring af bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 24. april 2015 Nyhedsbrev Capital Markets Nye regler vedrørende finansiel rapportering, storaktionærflagning og offentliggørelse af sanktioner Folketinget har den 21. april 2015 vedtaget et lovforslag

Læs mere

KAPITALUDVIDELSE Nye aktier i SPAR LOLLAND

KAPITALUDVIDELSE Nye aktier i SPAR LOLLAND KAPITALUDVIDELSE Nye aktier i SPAR LOLLAND Vi udbyder nye aktier med fortegningsret for eksisterende aktionærer. 5.488.848 stk. nye aktier til 40 kr. pr. stk. Nye aktier i SPAR LOLLAND SPAR LOLLAND udvider

Læs mere

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening First North meddelelse nr. 54 / 28. februar 2007 København den 28.februar 2007 Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007 Tilfredsstillende vækst og indtjening Notabene.net

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Formandens beretning. Alf Duch-Pedersen Formand. 29. marts 2011

Formandens beretning. Alf Duch-Pedersen Formand. 29. marts 2011 Formandens beretning Alf Duch-Pedersen Formand 29. marts 2011 1 Disclaimer Vigtig meddelelse Dette materiale er ikke og skal ikke opfattes eller fortolkes som et tilbud om at sælge eller udstede værdipapirer

Læs mere

Prospekttillæg nr. 1 til prospekt af 9. marts 2010 for PARKEN Sport & Entertainment A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr.

Prospekttillæg nr. 1 til prospekt af 9. marts 2010 for PARKEN Sport & Entertainment A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. Prospekttillæg nr. 1 til prospekt af 9. marts 2010 for PARKEN Sport & Entertainment A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 15 10 77 07) Præcisering af beskrivelse af forventninger for 2010 for Lalandia Dette

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling

Indkaldelse til generalforsamling Nasdaq OMX Copenhagen A/S Hellerup, den 19. april 2010 Meddelelse nr. 57 Indkaldelse til generalforsamling Bestyrelsen for Investea German High Street II A/S indkalder hermed til ordinær generalforsamling

Læs mere

KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I DIBA BANK A/S

KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I DIBA BANK A/S Denne Tilbudsannonce og Købstilbuddet, som denne Tilbudsannonce relaterer til, er ikke rettet mod aktionærer, hvis deltagelse i Købstilbuddet kræver udsendelse af et tilbudsdokument, registrering eller

Læs mere

Generalforsamling i Capinordic A/S 21. april 2009 Claus Ørskov, bestyrelsesformand

Generalforsamling i Capinordic A/S 21. april 2009 Claus Ørskov, bestyrelsesformand Generalforsamling i Capinordic A/S 21. april 2009 Claus Ørskov, bestyrelsesformand Headquarter in Lasse Lindblad. Copenhagen adm. direktør fall 08 ir@capinordic.com AGENDA 1. Mission & værdier 2. Hvem

Læs mere

- den nye skandinaviske finanskoncern

- den nye skandinaviske finanskoncern - den nye skandinaviske finanskoncern Årsrapport for 2006 samt strategi - ordinær generalforsamling 20. april 2007 Koncerndirektør Lasse Lindblad og bestyrelsesformand Claus Ørskov DISPOSITION FOR I DAG

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 8 6. maj 2003 Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Realkredit Danmark 1. kvartal 2003 1/7 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 1. kvartal 1. kvartal Indeks Året BASISINDTJENING OG

Læs mere

VEDTÆGTER. for SKÆLSKØR BANK. Aktieselskab

VEDTÆGTER. for SKÆLSKØR BANK. Aktieselskab VEDTÆGTER for SKÆLSKØR BANK Aktieselskab 19. oktober 2009 Meddelelse nr. 31 / 2009 Side 1 af 8 BANKENS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL. 1. 1. Bankens navn er Skælskør Bank Aktieselskab. Banken driver tillige

Læs mere

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke R3 Revision Godkendt Revisionsanpartsselskab Hundige Strandvej 210 B 2670 Greve Telefon: 43 90 50 05 Cvr. nr. 33 16 40 76 www.r3revision.dk Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008. mermaid technology a/s. Årsregnskabsmeddelelse

Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008. mermaid technology a/s. Årsregnskabsmeddelelse Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008 mermaid technology a/s Årsregnskabsmeddelelse 2007 I løbet af 2007 blev mermaid technology a/s aktier optaget til handel på First North og Selskabet opkøbte ultimo

Læs mere

Mondos bestyrelse har behandlet periodemeddelelsen for 1. kvt. 2009 med følgende hovedpunkter.

Mondos bestyrelse har behandlet periodemeddelelsen for 1. kvt. 2009 med følgende hovedpunkter. Til NASDAQ OMX København A/S Meddelelse nr. 18, 2009 København den 19. maj 2009 Periodemeddelelse for 1. kvt. 2009 Mondos bestyrelse har behandlet periodemeddelelsen for 1. kvt. 2009 med følgende hovedpunkter.

Læs mere

Halvårsrapport 2012. HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS 8. august 2012

Halvårsrapport 2012. HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS 8. august 2012 Halvårsrapport 2012 HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS 8. august 2012 Agenda Præsentation ved: Lars Nymann Andersen Administrerende direktør, North Media Kåre Wigh Økonomidirektør, North Media Arne Ullum Mediadirektør,

Læs mere

- Omsætningen i 1. halvår 2007 er realiseret med kr. 52,6 mio., hvilket er en stigning på kr. 9 mio. i forhold til samme periode af 2006

- Omsætningen i 1. halvår 2007 er realiseret med kr. 52,6 mio., hvilket er en stigning på kr. 9 mio. i forhold til samme periode af 2006 Københavns Fondsbørs Børsmeddelelse nr. 2007/16 Aalborg den 14. august 2007 for Aalborg Boldspilklub A/S. Hovedkonklusionerne for første halvår 2007: - Aalborg Boldspilklub A/S (AaB) har i 2. kvartal 2007

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet)

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) 28. april 2011 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) Selskabets bestyrelse indkalder hermed til ekstraordinær

Læs mere

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Pressemeddelelse nr. 24/2008 29. september 2008 adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Selskabets godkendte rådgiver:

Læs mere

Vilkår og betingelser Short Handel DEGIRO

Vilkår og betingelser Short Handel DEGIRO Vilkår og betingelser Short Handel DEGIRO Indhold Artikel 1. Definitioner... 3 Artikel 6. Positioner... 5 6.1 Overskud... 5 Artikel 7. Risici og sikkerhedsværdier... 6 Artikel 8. Øjeblikkelig Betalingspligt...

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Genmab A/S Bredgade 34 Postboks 9068 1260 København K Tlf. +45 7020 2728 Fax +45 7020 2729 www.genmab.com CVR nr. 2102 3884

Genmab A/S Bredgade 34 Postboks 9068 1260 København K Tlf. +45 7020 2728 Fax +45 7020 2729 www.genmab.com CVR nr. 2102 3884 Til Genmab A/S aktionærer Genmab A/S Bredgade 34 Postboks 9068 1260 København K Tlf. +45 7020 2728 Fax +45 7020 2729 www.genmab.com CVR nr. 2102 3884 27. marts 2012 ORDINÆR GENERALFORSAMLING Genmab A/S

Læs mere

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER 1. Generelt 1.1 Disse almindelige forretningsbetingelser for tjenester ( Betingelserne ) er gældende for alle tjenester, der leveres af KGH til Kunden,

Læs mere