Topdanmarks Kapitalmodel

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Topdanmarks Kapitalmodel"

Transkript

1 Topdanmarks Kapitalmodel

2 Alternativer til egenkapital Topdanmark anser egenkapital for at være et blandt flere instrumenter til beskyttelse mod risiko. Formålet med at have egenkapital ud over det lovpligtige minimum er at beskytte forretningen mod situationer, hvor store negative påvirkninger kan true den fremtidige drift. En sådan beskyttelse kan imidlertid ofte opnås ad anden vej, fx ved hjælp af genforsikring eller ved udnyttelse af finansielle instrumenter. Overordnet set er det Topdanmarks opfattelse, at egenkapital eller egenkapitalsubstitutter i form af ansvarlig kapital, garantier eller andre generelle dækningsinstrumenter er velegnede til at beskytte mod variationer i resultatet af den almindelige drift. Prisen på egenkapital er derimod for høj til at dække risikoen i forbindelse med sjældent forekommende enkeltbegivenheder. Denne type risiko bør derfor overføres til andre risikobærere gennem anvendelse af genforsikring eller finansielle instrumenter. Under normale omstændigheder vil Topdanmarks drift generere et ganske stabilt cash flow. Derfor er det naturligt for Topdanmark at arbejde med en forholdsvis begrænset dækning i form af egenkapital. Som supplement til egenkapitaldækningen er der etableret ansvarlige lån og en omfattende genforsikringsdækning af katastroferisici. Ved katastrofer forstås såvel enkeltstående begivenheder som en kombination af enkeltbegivenheder, der kunne true Topdanmarks mulighed for at opretholde aktiviteten ved det valgte egenkapitalniveau. Herudover har Topdanmark investeret i finansielle instrumenter, der reducerer risikoen ved store fald i aktiemarkederne og i instrumenter, der beskytter livsforsikringskoncernen mod de negative konsekvenser af store rentefald. Hvornår er egenkapitalen tilstrækkelig stor? Ved Topdanmarks fastlæggelse af, hvad der er et rimeligt niveau for kapitaldækning, tages hensyn til de faktorer, der kan føre til en væsentlig negativ påvirkning af egenkapitalen. Samtidig tages der højde for effekten af beskyttelser i form af genforsikring og finansielle instrumenter. Herudover inddrages blandt andet aktuelle betragtninger om risikoen på forsikringsporteføljer, aktivporteføljer og finansmarkederne. Endelig sammenholdes Topdanmarks opfattelse af, hvad der er et rimeligt niveau for kapitaldækning med det regulatoriske krav. Målet for solvenskapital findes som størsteværdien af Topdanmarks opfattelse af det rimelige niveau for kapitaldækning og det regulatoriske krav med tillæg af en passende buffer. Aktuelt vides ikke, hvorledes implementeringen af Solvens II vil påvirke de fremtidige kapitalkrav, men på det foreliggende grundlag må det antages, at der vil blive tale om en stramning. Stramningen vil specielt ramme holdingselskabet, der antages at blive omfattet af de samme regler som forsikringsselskaberne. Topdanmark ønsker at være forberedt på denne udvikling og har på den baggrund vurderet, at det vil være hensigtsmæssigt at styrke solvenskapitalen ud over det niveau, som Topdanmarks opfattelse af risikoen tilsiger. Den fremtidige solvenskapital vil være sammensat af tier 1 kapital suppleret med tier 2 og tier 3 kapital afhængigt af de fremtidige markedsforhold. Det er Topdanmarks opfattelse, at der er sammenhæng mellem størrelsen af solvenskravet og den optimale kvalitet af solvenskapitalen: Jo højere kapitalkrav, jo større andel kan udgøres af tier 2 og tier 3 kapital. Sammensætningen af Topdanmarks fremtidige kapital kan således ikke fastlægges på nuværende tidspunkt, ligesom det ikke er muligt at tilkendegive et egenkapitalniveau, der vil være rigtigt over tid. 1

3 På baggrund af den aktuelle vurdering af de fremtidige krav skønner Topdanmark, at en solvenskapital på 4.7 mio. kr. vil være passende i 215. Af disse 4.7 mio. kr. skal egenkapitalen reduceret med værdien af immaterielle aktiver udgøre mindst 3.9 mio. kr., hybridkapital udgør 4 mio. kr. og tier 2 kapital 4 mio. kr. Aktuelt udgør den udestående tier 2 kapital 4 mio. kr., men det er intentionen at udstede yderligere 75 mio. kr. tier 2 kapital inden udgangen af 215. Heraf kan 1 mio. kr. anvendes til solvensdækning i 215, således at egenkapitalen reduceret med værdien af immaterielle aktiver kan nedbringes til mindst 3.8 mio. kr. Fra 216 gælder et nyt regelsæt, hvor der kan indregnes væsentlig mere tier 2 kapital. I den forbindelse er det hensigten at nedbringe egenkapitalen reduceret med værdien af immaterielle aktiver med yderligere 4 mio. kr. i løbet af 216. Tilbagekøbspotentiale Under normale omstændigheder genererer Topdanmark et afkast, der er væsentligt større end det kapitalbehov, der følger af væksten i forretningen. Såfremt der ikke kan findes værdiskabende investeringsmuligheder, vil et sådant merafkast blive udloddet til aktionærerne. Det er forholdet mellem egenkapitalen og forretningens aktuelle kapitalkrav, der bestemmer udlodningens størrelse. Det er Topdanmarks politik at lade udlodningen ske i form af tilbagekøb af egne aktier. Siden 1998, hvor Topdanmark begyndte tilbagekøbet af egne aktier, er det vedtaget at annullere egne aktier for 15 mia. kr. svarende til 74,5 % af de aktier, der var udestående i Udvikling i Topdanmarks nedskrivning af aktiekapitalen Antal aktier (1.) Mio. kr. 2

4 Udvikling i Topdanmarks aktiekapital og markedsværdi ultimo hver periode Aktiekapital (1. stk. aktier) Markedsværdi (mio. kr.) Tilbagekøb sikrer efterspørgsel efter Topdanmark aktier Tilbagekøbet tjener også en anden funktion end tilpasning af kapitalstrukturen. Topdanmarks markedsværdi er ikke voldsomt stor, og der er derfor risiko for, at likviditeten i aktien tørrer lidt ud. I den sammenhæng anser Topdanmark det for centralt, at tilbagekøbet sikrer investor mulighed for at afhænde et ikke ubetydeligt antal aktier til en fair pris. Topdanmark tilstræber derfor en vis stabilitet i opkøbet, således at tilbagekøbsprogrammet i sig selv sikrer en kontinuerlig efterspørgsel efter selskabets aktier. Ingen tilbagekøb inden regnskabsmeddelelser I overensstemmelse med Københavns Fondsbørs' anbefaling tilbagekøber Topdanmark ikke egne aktier i de tre uger, der ligger forud for offentliggørelsen af et perioderegnskab. Endvidere tilbagekøber Topdanmark ikke aktier i en periode på fem bankdage efter hver kvartalsmeddelelse, hvor ledelsen kan udnytte aktieoptioner. Potentiale for tilbagekøb i 215 Tilbagekøbspotentialet i 215 tilrettelægges som udgangspunkt efter væksten i, hvad der anses for en rimelig kapitaldækning og det forventede overskud før skat og goodwill. Dette kan illustreres på følgende måde: 3

5 Mio. kr. 3. juni 215 Egenkapital ultimo Hybridkapital 47 Immaterielle aktiver Forventet overskud efter skat 215 (middelværdi) 1.1 Ændring immaterielle aktiver Bevægelser på egenkapitalen (især udstedelse og udnyttelse af optioner) Forventet kapitaldækning ultimo Skønnet nødvendig S2-solvenskapital Ansvarlig lånekapital Forsikring 1) -5 Nødvendig solvenskapital Holding 4.2 Overskudskapital/tilbagekøbspotentiale i Tilagekøb 1.95 Topdanmark Forsikring har udstedt 4 mio. kr. tier 2 lånekapital med step up i 216 og udløb i 219. Det er intentionen at udstede yderligere ca. 75 mio. kr. i 215. Der kan maksimalt anvendes 5 mio. kr. tier 2 kapital til solvensdækning i ) Inkl. 1 mio. kr. fra den kommende udstedelse af kapitalbeviser. Tilbagekøbet for 215 forventes at udgøre 1,95 mia. kr. inklusive de 384 mio. kr., der er overført fra tilbagekøbsprogrammet for 214, og konvertering af egenkapital på 25 mio. kr. til tier 2 kapital. Bestyrelsens beføjelser til at udstede aktier og/eller erhverve egne aktier Topdanmarks bestyrelse har en vedtægtsbestemt bemyndigelse til at udvide selskabets aktiekapital, optage konvertible lån og/eller udstede tegningsoptioner. Udstedelserne kan ske med eller uden fortegningsret for selskabets aktionærer. Bemyndigelserne er begrænset til i alt 2.5. stk. aktier. Bemyndigelserne udløber 17. april 218. Bestyrelsen er endelig bemyndiget til indtil selskabets ordinære generalforsamling 22 at erhverve egne aktier til eje eller pant for op til 15 % af aktiekapitalen. Aktierne kan erhverves til minimum kurs 1,5 pr. stk. og maksimum markedskursen plus 1 %. Der er tale om en stående bemyndigelse, der forudsat generalforsamlingens godkendelse fornyes løbende. 4

6 Topdanmark A/S Borupvang Ballerup Telefon CVR-nr