REFERAT AF 1. MØDE I MMS STUDIENÆVN VED FORSVARSAKADEMIET ONSDAG DEN 10. DECEMBER 2014 kl. 0930

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REFERAT AF 1. MØDE I MMS STUDIENÆVN VED FORSVARSAKADEMIET ONSDAG DEN 10. DECEMBER 2014 kl. 0930"

Transkript

1 FORSVARSAKADEMIET REFERAT AF 1. MØDE I MMS STUDIENÆVN VED FORSVARSAKADEMIET ONSDAG DEN 10. DECEMBER 2014 kl DELTAGERE: Videnskabeligt Personel: MJ Claus Rohde OK Peter Holgersen FULDM Kristian Brobæk Madsen FULDM Peter Sjøstedt Repræsentanter Studerende: KN Lotte Vammen (VTC) KN Valdemar Secher (VTC) KN Jesper Filtenborg Larsen Sekretær: Sascha Hedberg Fraværende: KN Christian Friis, MMS-STUD Ad hoc: DAGSORDEN: 1. Velkomst 2. Formål med mødet / Studienævnet MMS 3. Præsentation af de enkelte deltagere hvem er vi, relevant baggrund m.m. 4. Konstitution af Studienævn MMS for perioden 2014 til efterår 2015: a. Valg af formand for Studienævnet i. Peter Holgersen (Studievejleder MMS optag 2015) har valgt at stille op. ii. Andre fra det videnskabelige personel? iii. Valghandling (simpelt flertal) b. Valg af næstformand for Studienævnet i. Hvem af de studerende stiller op? ii. Valghandling (simpelt flertal) 5. Relevante styringsdokumenter for Studienævnet: a. Studieordning (kontrakt) og strategisk sigte b. Forsvarsakademiets Foreløbige Bestemmelse for Studienævn ved Forsvarsakademiet (FAKBST 053-1) c. Forretningsorden for Studienævn MMS i. Behandling af udkast til revideret (konkretiseret) forretningsorden 1. Input fra Studienævnet 2. Drøftelse af muligheder 3. Foreløbig godkendelse af Forretningsorden MMS 6. Fremsendte input fra studerende a. Kort præsentation af det fremsendte (Christian Friis?) b. Drøftelse af de enkelte punkter og muligheder c. Generelle konklusioner på baggrund af drøftelse 7. Møderække Studienævn MMS forår 2015: a. To møder i forårssemestret - Fastlæggelse af møderne 8. Eventuelt. 9. Afrunding

2 AD dagsordenen pkt. 1. Studieleder Claus Rohde bød velkommen. AD dagsordenen pkt. 2. Studienævnets opgaver blev kort diskuteret og der kan henvises til Forretningsorden for Studienævnet for MMS. Der blev lagt vægt på, at Studienævnet har en medindflydelse ikke en medbestemmelse. AD dagsordenen pkt. 3: Kort præsentation af hver enkelt deltager samt kort motivation for at have opstillet til Studienævnet. AD dagsordenen pkt. 4: Valg af formand: OK Peter Holgersen Uddannelsesafdelingen, FAK Valg af næstformand: KN Christian Friis MMS Studerende, daglig tjeneste ved 2. Brigade Studienævnet er hermed konstitueret. AD dagsordenen pkt. 5: Forretningsorden for Studienævn MMS blev gennemgået. Studienævnet kan diskutere generelle emner, men er ikke beslutningsberettiget. Der blev nævnt fra VIP side, at man tidligere på FAK har haft en arbejdsgruppe vedr. kvalitetssikring/udvikling af FAK uddannelser om der måske var noget erfaring, som man kunne genbruge. Aktion: Claus Rohde Spørgsmål om, hvor emner som merit, dispensation samt eksamenssnyd skal behandles. Svar: Dekanatet, studieleder samt studievejleder har denne opgave og vil udarbejde nogle generelle retningslinjer. Enighed om, at et forum hvor studerende og Videnskabeligt personel kunne diskutere generelle sager indenfor ovennævnte emner ville være oplagt. Møde primo marts/april med evt. deltagelse af Dekanatet,. Peter Holgersen har enkelte rettelser og vil efterfølgende sende dokumentet til godkendelse ved Studienævnet og Dekanatet. AD dagsordenen pkt. 6: Fremsendte input fra de studerende (vedhæftet som bilag 1) IceCore Ikke brugervenligt og svært at anvende, da Institutterne bygger siden forskelligt op. Dog stor ros til ILO opbygning og brug af link ønske om denne version. - Har været behandlet på PO-mødet OKT der kommer en ny version med en standard skabelon, som skulle være mere brugervenligt og ensrettet men dog stadig med mulighed for kreativitet fra Institutternes side. Der vil desuden blive holdt et tips og tricks og videndeling seance for Institutterne primo Aktion: Claus Rohde 2

3 Administration: Sen udmelding vedr. ændringer mv. ønske om, at det bliver meldt hurtigst muligt, så planlægning kan gennemføres. Fjernundervisning i for faste rammer svært at få til at hænge sammen med andre moduler, job mv. kan det ændres??? Beregningen af ECTS point belastningen virker for tung ønsker mere gennemsigtighed for Institutternes beregninger. Der bliver skulet til de civile Mastere nemmere at opnå ECTS her. - Har været diskuteret på PO møde flere Institutter har ændret på pensum og vil gøre beregningen af ECTS point mere gennemsigtigt. Studerende bekymret for, at gennemførelse af MMS mere handler om at få et Q end læring og faglighed. Vilkår: Stor forskel i studievilkår evt. informationskampagner til cheferne. Pres på studievilkårene øvelser, INTOPS, daglig tjeneste, det adm. og praktiske ifm. MMS rejsebestilling, arbejdstid osv. forventninger fra egen chef/org. Ønske om ændring af den nuværende modulskitse forslag se bilag 2. - Ikke blande modulerne, 1 modul = 1½ måned (fjern+tilstedeværelse) = tingene når ikke at grundfæste sig ved nuværende model. Tilstedeværelse hhv. Sjælland/Jylland der ønskes en mere ligelig fordeling. Der er ligeså ønske om daglig tjeneste i stedet for internat, når modulet foregår i Jylland. - Bookning af faciliteter efterår 2014 blev bestilt for sent derfor denne fordeling en erfaring vi vil prøve at gøre bedre. Problemstillingen har været diskuteret på PO møde og Institutterne er blevet gjort opmærksom på det. Generelle konklusioner vedr. ovenstående input. FAK vil forsøge at flage ovenstående problemer op for Forsvarets øverste ledelse og vil håbe på en fælles udmelding herfra. FAK vil kigge videre på forslagene vedr. modulopbygningen og prøve at finde en løsning, hvor vi stadig ligger indenfor studieordningen. FAK vil gøre gennemsigtigheden vedr. pensum og beregningen af ECTS point mere synlig. AD dagsordenen pkt. 7: Næste møde vil være i forbindelse med et tilstedeværelsesmodul på FAK, da mødedeltagerne ønsker fysisk tilstedeværelse. Forslag til næste møde: Onsdag den 25. marts kl Mødet blev afsluttet kl Sascha Hedberg Sekretær 3

4 Input til møde i studienævnet: IceCore: Det vil være hensigtsmæssigt, hvis de enkelte moduler var bygget op over samme læst, da dette ville lette informationssøgningen betragteligt. Der bør kun være et sted, hvor der ligger skemaer, der skal være opdaterede. Administration: Der er mange ændringer i planer, læseplaner, afleveringsfrister mv. Når ændringer er nødvendige, så skal de naturligvis gennemføres, men særligt mht. mødetidspunkter, så er det utroligt vigtigt, at disse rettes ind fra start, så der kan gennemføres planlægning. Fælles for flere moduler er, at fjernundervisningen er lagt i for faste rammer. Vi har meget forskellige vilkår for studie og arbejde, hvilket kan være svært at få til at hænge sammen med faste rammer i arbejde på internet mv. Der er en oplevelse af, at flere fag lægger en for stor belastning på ift. de 5 ECTS point. Det vil derfor være hensigtsmæssigt, hvis alle fag fremlægger deres beregninger for opnåelse af de 5 ECTS point, for at øge gennemsigtigheden for de studerende. Vilkår: En del studerende oplever mindre forståelse blandt cheferne på tjenestestederne for uddannelsen og de belastninger det medfører. Er der mulighed for at målrette informationskampagner til de steder, der ikke helt har forståelse for dette eller at øge indsatsen kollektivt? Den nuværende model med tilstedeværelse er uhensigtsmæssig for nogen. Der er således foreslået flere andre modeller ift., hvordan uddannelsen kan bygges op. Eksempler på dette ligger i bilag til denne skrivelse. Er disse muligheder realistiske eller har de endda været overvejede? Studerende har anført, at der synes at være en mindre fleksibilitet i uddannelsens opbygning end først antaget. Et tilvalg af feks. et specifikt advanced modul i foråret 2015 dimensionerer valget af et andet advanced modul hos et andet institut i efteråret 2015, hvis man ikke vil forlænge sit studie. Ligeledes undrer det nogen, at man skal have advanced moduler inden for alle institutter i stedet for at have fuld valgfrihed og dermed skærpe sin kompetenceprofil inden for et område, såfremt man ønsker dette. Der ses et misforhold mellem antallet af tilstedeværelser i hhv. København og Jylland. Det er fleres oplevelse, at der tidligere blev lovet en mere ligelig fordeling ift. dette. Ligeledes er det lidt underligt, at det ved gennemførelse i Jylland er på internat, mens det i København er alm tjenesterejse. Det bør vel være ens forvaltning? Pædagogik og læring: Det er problematisk for en del studerende, at FAK så at sige forpligter eleverne over for hinanden. Med mindre det har et direkte pædagogisk eller læringsmæssigt essentielt udbytte, så bør masteruddannelsen være et individuelt foretagende med de vidt forskellige funktioner og vilkår vi har. Det er således problematisk, hvis en studerendes læring afhænger af en anden studerende, der muligvis ikke har tiden til at lægge det arbejde i udviklingen for den enkelte nabostuderende, der er brug for. Der bør ses på at gøre internetbaseret arbejde mellem tilstedeværelsesmoduler helt uafhængige af tid, så de studerende har maksimal frihed til at gennemføre dette arbejde. Evaluering:

5 Der skal fra de studerendes side opfordres til, at FAK gennemfører fokusgruppe interview med studerende mhp. at kunne evaluere og optimere uddannelsen løbende. Herunder kan erfaringerne fra dette deles med kunderne (myndigheder og styrelser).

6 Forslag til modulopbygning: Udgangspunktet er, at de studerende tager 2 moduler i hvert semester. Der er dog også andre modeller. Flere studrende finder det meget udfordrende at balancere anvendelsen af sparsomme ressourcer mellem familile-/privatliv, arbejde, og to tilstedeværelsesmoduler. Det er en konstant kamp mellem områder, hvor man vil have lidt dårlig samvittighed. Det levner samtidig kun meget lille chance for fordybelse og koncentration omkring MMS modulerne, da man straks tænker på noget andet; en ny deadline, arbejde, et andet modul, privatliv mm., lige så snart man har sluppet et tilstedeværelsesmodul, en opgave el. lign. Dette kan imødegås ved følgende forslag (samt et lille udpluk af fordele/ulemper): Modulerne afvikles koncentreret over 1 måned (som tidligere Flex moduler = 5 ECTS), og der kunne så være et antal moduler pr. 1 semester. o Fordele: Meget bedre mulighed for fordybelse og koncentration omkring et emne. Mulighed for bedre anvendelse af studiegrupper. Bedre afklaring med arbejdspladsen. De ved at man er væk i den periode og kan afklare hvem der overtager evt. arbejdsopgaver i mellemtiden. De ved at man er til stede 100 % når man ikke er på kursus. Man kan bedre anvendes i f.m. udsendelser og større aktiviteter. Øget fleksibilitet Man skal kun fokusere på MMS i 2 måneder (2 moduler) på et semester, og ikke hele tiden. Man er ikke nød til at vælge et helt modul fra i et helt semester fordi der f.eks. er en specifik uge man ikke kan være på et modul. Modulet udbydes måske flere gange på et semester (af 1 måned), ellers vil der være flere moduler at vælge imellem. Mulighed for at man kan gennemføre MMS meget koncentreret hvis arbejdsgiver og studerende ønsker det heltidsstudie. Muligvis kan institutterne på FAK bedre anvende og målrette deres ressourcer, så de bl.a. også bedre kan anvende tiden mellem instituttets moduler til andre aktiviteter. Ved anvendelse af boliger på Nyboder (hvis det er en mulighed som tidligere) vil Forsvaret spare penge i f.t. at bruge dem på Hotel Østerport el. lign. o Ulemper: Mere tilstedeværelse Ikke et problem for alle, men det kan være at der (desværre) er en systemisk barriere. Alternativet til moduler på 1 måned kunne være at man kører moduler (5 ECTS) på halve semestre. o Fordele: Man skal kun fokusere på et modul af gangen. Mulighed for fordybelse og koncentration omkring et emne, og ikke et skift mellem først det ene modul og så det andet. Kun en eksamen af gangen, og ikke som nu 2 (eller flere) oven i hinanden fordybelse, koncentration og øget kvalitet. Mere fleksibilitet i f.t. perioder med høj aktivitet på arbejdspladsen

7 Man kan vælge kun at tage et modul i et semester, f.eks. ved behov for udsendelser el.lign. (samt delelementer af det skrevet under moduler af 1 måned)

REFERAT AF 12. MØDE I MMS STUDIENÆVN VED FORSVARSAKADEMIET TORSDAG DEN 26. OKTOBER 2017 kl

REFERAT AF 12. MØDE I MMS STUDIENÆVN VED FORSVARSAKADEMIET TORSDAG DEN 26. OKTOBER 2017 kl FORSVARSAKADEMIET REFERAT AF 12. MØDE I MMS STUDIENÆVN VED FORSVARSAKADEMIET TORSDAG DEN 26. OKTOBER 2017 kl. 09.30 DELTAGERE: Videnskabeligt Personel (VIP): OK Peter Holgersen MJ Claus Rohde MJ Lars Cramer-Larsen

Læs mere

REFERAT AF 5. MØDE I MMS STUDIENÆVN VED FORSVARSAKADEMIET TORSDAG DEN 14. DECEMBER 2015 kl. 12.30

REFERAT AF 5. MØDE I MMS STUDIENÆVN VED FORSVARSAKADEMIET TORSDAG DEN 14. DECEMBER 2015 kl. 12.30 FORSVARSAKADEMIET REFERAT AF 5. MØDE I MMS STUDIENÆVN VED FORSVARSAKADEMIET TORSDAG DEN 14. DECEMBER 2015 kl. 12.30 DELTAGERE: Videnskabeligt Personel: OK Peter Holgersen (Formand) MJ Claus Rohde FULDM

Læs mere

REFERAT AF 10. MØDE I MMS STUDIENÆVN VED FORSVARSAKADEMIET TIRSDAG DEN 28. februar 2017 kl

REFERAT AF 10. MØDE I MMS STUDIENÆVN VED FORSVARSAKADEMIET TIRSDAG DEN 28. februar 2017 kl REFERAT AF 10. MØDE I MMS STUDIENÆVN VED FORSVARSAKADEMIET TIRSDAG DEN 28. februar 2017 kl. 10.00 DELTAGERE: Uddannelsespersonalet: OK Peter Holgersen (Formand) MJ Claus Rohde FULDM Kristian Brobæk Madsen

Læs mere

REFERAT AF 9. MØDE I MMS STUDIENÆVN VED FORSVARSAKADEMIET TIRSDAG DEN 06. december 2016 kl

REFERAT AF 9. MØDE I MMS STUDIENÆVN VED FORSVARSAKADEMIET TIRSDAG DEN 06. december 2016 kl REFERAT AF 9. MØDE I MMS STUDIENÆVN VED FORSVARSAKADEMIET TIRSDAG DEN 06. december 2016 kl. 10.00 DELTAGERE: Videnskabeligt Personel (VIP): OK Peter Holgersen MJ Claus Rohde FULDM Peter Sjøstedt FULDM

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden Dagsordenen blev godkendt. 2. Orientering fra Studienævnets formand

1. Godkendelse af dagsorden Dagsordenen blev godkendt. 2. Orientering fra Studienævnets formand Møde den: 10. juni, 2014, kl. 10.00-12.00 Studienævn for Sygeplejevidenskab REFERAT Lokaler: Aarhus: Værkstedet, Sygepleje Emdrup: 1. sal indgang B8 Deltagere: Studieleder Kirsten Frederiksen, lektor Bente

Læs mere

Semesterevaluering, politik & administration, 8. semester, fora ret 2014

Semesterevaluering, politik & administration, 8. semester, fora ret 2014 Semesterevaluering, politik & administration, 8. semester, fora ret 2014 Indhold Indledning... 3 Forretningsudvalget FU... 3 Elektronisk semesterevaluering... 6 Modul 5: Organisation og ledelse i den offentlige

Læs mere

DPU - DANMARKS INSTITUT FOR PÆDAGOGIK OG UDDANNELSE

DPU - DANMARKS INSTITUT FOR PÆDAGOGIK OG UDDANNELSE Side 1/5 Undervisningsevaluering på DPU 2016 Nærværende notat er en sammenfatning af drøftelserne i studienævnet på DPU på baggrund af undervisningsevalueringerne for 2016 behandlet og fremsendt af de

Læs mere

Tilstede: Lars Gelsing, Preben Sander Kristensen, John Kuada, Henrik Fladkjær, Erling Jensen, Poul G. Sørensen, Nanna Damgaard og Carsten Rune Jensen

Tilstede: Lars Gelsing, Preben Sander Kristensen, John Kuada, Henrik Fladkjær, Erling Jensen, Poul G. Sørensen, Nanna Damgaard og Carsten Rune Jensen Referat fra studienævnsmødet den 10. marts 2010 Tilstede: Lars Gelsing, Preben Sander Kristensen, John Kuada, Henrik Fladkjær, Erling Jensen, Poul G. Sørensen, Nanna Damgaard og Carsten Rune Jensen Afbud:

Læs mere

Deltagere studerende: Christian Hoe, Ulisa Jeyaratnam, Amalie Hahn Jensen, Anders Thastum Vedsted

Deltagere studerende: Christian Hoe, Ulisa Jeyaratnam, Amalie Hahn Jensen, Anders Thastum Vedsted Møde den: 15. august 2017, kl. 14.00 17.00 Bygning og lokale: 1260-310 Studienævnsmøde Folkesundhedsvidenskab Referat Deltagere VIP: Mette Vinther Skriver, Morten Frydenberg, Viola Burau og Loni Leddere

Læs mere

Til: Forsvarsakademiets Studienævn for MMS. Ref.: MMS 2016 studieordning.

Til: Forsvarsakademiets Studienævn for MMS. Ref.: MMS 2016 studieordning. Til: Forsvarsakademiets Studienævn for MMS. Ref.: MMS 2016 studieordning. Bilag: 1. UFM direktiv for anvendelse af ECTS point (uddrag). 2. Uddannelsesguiden fra ministeriet vedr. ECTS point (uddrag) 3.

Læs mere

ARTS. Møde 24. april 2018 kl Lokale D118 Masteruddannelsernes uddannelsesnævn. Referat

ARTS. Møde 24. april 2018 kl Lokale D118 Masteruddannelsernes uddannelsesnævn. Referat Møde 24. april 2018 kl. 10-14 Lokale D118 Masteruddannelsernes uddannelsesnævn Referat Deltagere: Jeanette Magne (uddannelseskoordinator) Frans Ørsted Andersen Lotte Hedegaard-Sørensen Helle Merete Nordentoft

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET. Medlemmerne af Fagstudienævnet ved Psykologi. Referat af møde i Fagstudienævnet ved Psykologi

AARHUS UNIVERSITET. Medlemmerne af Fagstudienævnet ved Psykologi. Referat af møde i Fagstudienævnet ved Psykologi AARHUS UNIVERSITET Medlemmerne af Fagstudienævnet ved Psykologi Referat af møde i Fagstudienævnet ved Psykologi Tid: Onsdag den 5. november 2014 kl. 10.15 Sted: Bygn. 1350, lokale 3014 Dagsorden: 1. Godkendelse

Læs mere

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 DENNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden 1. Landsstyrelsen (LS) fastsætter selv sin interne forretningsorden jf. vedtægterne. Forretningsordenen

Læs mere

Tid Opgave Kilde Ansvarlig Noter Behandlet på møde Januar

Tid Opgave Kilde Ansvarlig Noter Behandlet på møde Januar Årshjul for uddannelserne under Filosofisk studienævn Godkendt den 11. januar 2018 Opdatere BA-uddannelsens markedsføringssider så de er tilpasset målgruppen Hvilke aktører skal uddannelsen have kontakt

Læs mere

Semester- og kursusevaluering, 6. semester, Politik & Administration 2016

Semester- og kursusevaluering, 6. semester, Politik & Administration 2016 Semester- og kursusevaluering, 6. semester, Politik & Administration 2016 Indhold Indledning... 3 Forretningsudvalget (FU)... 3 Elektronisk kursus- og semesterevaluering... 3 Modul 12: Organisation og

Læs mere

Forretningsorden for Uddannelsesnævn på DPU

Forretningsorden for Uddannelsesnævn på DPU Modtager(e): Studienævnet på DPU Uddannelsesnævnene på DPU Institutledelsen Forretningsorden for Uddannelsesnævn på DPU DPU s forretningsorden tager udgangspunkt i rammeforretningsordenen for Uddannelsesnævn

Læs mere

VALGHÅNDBOG. for valg til skolebestyrelser i Århus Kommune 2010

VALGHÅNDBOG. for valg til skolebestyrelser i Århus Kommune 2010 VALGHÅNDBOG for valg til skolebestyrelser i Århus Kommune 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 INDLEDNING... 3 VALG TIL SKOLEBESTYRELSER - ET OVERBLIK... 4 VALG TIL SKOLEBESTYRELSER: IDÉLISTE

Læs mere

Desuden deltog: Susanne Fjeldsted og Sarah Kjærgaard Pedersen (under behandling af pkt. 3).

Desuden deltog: Susanne Fjeldsted og Sarah Kjærgaard Pedersen (under behandling af pkt. 3). Referat af møde i masterstudienævn fredag den 4. december kl. 10.00-12.00 Til stede: Dennis Ramsdahl, Winni Johansen, Michael Nørager Fraværende: Torsten Kolind Desuden deltog: Susanne Fjeldsted og Sarah

Læs mere

Kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde

Kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde Kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde Referat fra studienævnsmøde Torsdag, den 18. december 2014 kl. 13.00 15.00 (Videokonference) Sted: Aalborg: Kroghstræde 7, rum 72 København: Frederikskaj 12, lokale

Læs mere

DIREKTIV FOR CENSORKORPS FOR FORSVARETS OFFICERSUDDANNELSER

DIREKTIV FOR CENSORKORPS FOR FORSVARETS OFFICERSUDDANNELSER August 2015 DIREKTIV FOR CENSORKORPS FOR FORSVARETS OFFICERSUDDANNELSER Ref.: a. Forsvarsministeriet, Bekendtgørelse om Forsvarets masteruddannelse i militære studier (nr. 1231 af 21. november 2014). b.

Læs mere

Studienævnssekretær Alex K. Tonnesen

Studienævnssekretær Alex K. Tonnesen I N S T I T U T F O R T V Æ R K U L T U R E L L E O G R E G I O N A L E S T U D I E R K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T M Ø D E R E F E R A T G O D K E N D T 23. NOVEMBER 2011 Forum: Studienævnet

Læs mere

Referat af møde i Studienævn for Erhvervsøkonomi Den 11. marts 2014

Referat af møde i Studienævn for Erhvervsøkonomi Den 11. marts 2014 STUDIENÆVN FOR ERHVERVSØKONOMI 13. marts 2014 Referat af møde i Studienævn for Erhvervsøkonomi Den 11. marts 2014 Tilstedeværende: Anna Lund Jepsen (formand), Mogens Nielsen, Jan Møller Jensen, Alexander

Læs mere

Referat fra studienævnsmødet den 11. februar 2009

Referat fra studienævnsmødet den 11. februar 2009 Referat fra studienævnsmødet den 11. februar 2009 Tilstede: Erling Jensen, Henrik Find Fladkjær, Preben Sander Kristensen, Lars Gelsing, Jimmi Kristiansen og Nanna Damgaard Afbud: Ditte Hartvig, Anders

Læs mere

REFERAT. Møde den: 5. oktober 2010 kl. 12-14.30 Lokale A112

REFERAT. Møde den: 5. oktober 2010 kl. 12-14.30 Lokale A112 Møde den: 5. oktober 2010 kl. 12-14.30 Lokale A112 REFERAT Til stede: Lars Geer Hammershøj, Malou Juelskjær, Per Fibæk Laursen, Morten Jacobsen, Lis Salbøg, Christian Hestbæk og Dorte Puggaard Fraværende:

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR LANDSSTYRELSEN I UNGDOMMENS RØDE KORS 2015/2016

FORRETNINGSORDEN FOR LANDSSTYRELSEN I UNGDOMMENS RØDE KORS 2015/2016 FORRETNINGSORDEN FOR LANDSSTYRELSEN I UNGDOMMENS RØDE KORS 2015/2016 DENNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden 1. Landsstyrelsen (LS) fastsætter selv sin interne forretningsorden jf. vedtægterne. Forretningsordenen

Læs mere

Studienævnsmøde den 27. juni Studienævnet Engerom. Forum. Møde afholdt: 27. juni Sted: Anne Kjølby. Referent:

Studienævnsmøde den 27. juni Studienævnet Engerom. Forum. Møde afholdt: 27. juni Sted: Anne Kjølby. Referent: I N S T I T U T F O R E N G E L S K, G E R M A N S K O G R O M A N S K K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Studienævnsmøde den 27. juni 2012 M Ø D E R E F E R A T 27. JUNI 2012 Forum Studienævnet

Læs mere

Fraværende: Dorte Kousholt, Lene Mejer Frederiksen, Signe Marie Hinge (studievejleder)

Fraværende: Dorte Kousholt, Lene Mejer Frederiksen, Signe Marie Hinge (studievejleder) Møde den: 13. november 2015 D 120 Uddannelsesnævnsmøde Pædagogisk psykologi Referat Til stede: Charlotte Mathiassen, Simon Nørby, Lene Myong, Kristine Kousholt, Anne Maj Nielsen (afdelingsleder), Nina

Læs mere

Studienævnet ved Institut for Antropologi

Studienævnet ved Institut for Antropologi K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET D E T S A M F U N D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T Til medlemmerne af studienævnet M Ø D E I N D K A L D E L S E 26. AUGUST 2016 Forum Studienævnet

Læs mere

Kilde: Delpolitik for rekruttering og optagelse Ansvar for opdatering: Studieleder, Vicestudieleder Kilde: Delpolitik for rekruttering og optagelse

Kilde: Delpolitik for rekruttering og optagelse Ansvar for opdatering: Studieleder, Vicestudieleder Kilde: Delpolitik for rekruttering og optagelse Årshjul for studienævnet for Tysk/Spansk 2018 Opdateret: 02.10.17 Tid Opgave Kilde / Ansvar Opdatere BA-uddannelsens markedsføringssider så de er tilpasset målgruppen Hvilke aktører skal uddannelsen have

Læs mere

Studienævnet for Engelsk, Germansk og Romansk. Til stede: Anna Lena Sandberg (VIP germansk og romansk), Jørgen Staun (studienævnsformand),

Studienævnet for Engelsk, Germansk og Romansk. Til stede: Anna Lena Sandberg (VIP germansk og romansk), Jørgen Staun (studienævnsformand), D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET M Ø D E R E F E R A T 19. NOVEMBER 2014 Forum Studienævnet for Engelsk, Germansk og Romansk INSTITUT FOR ENGELSK,

Læs mere

REFERAT af møde i Det Naturvidenskabelige Studienævn onsdag den 28. januar kl i lokale U49e

REFERAT af møde i Det Naturvidenskabelige Studienævn onsdag den 28. januar kl i lokale U49e Dato: 24. februar 2015 Reference: J.nr.: REFERAT af møde i Det Naturvidenskabelige Studienævn onsdag den 28. januar kl. 9.30 i lokale U49e Medlemmer af studienævnet: Formand professor Poul Nielsen (FKF),

Læs mere

Referat af møde i Studienævn for Jura den 12. maj 2015

Referat af møde i Studienævn for Jura den 12. maj 2015 Referat af møde i Studienævn for Jura den 12. maj 2015 Tilstedeværende: Lone Hansen (Studieleder), Hans Viggo Godsk Pedersen (Formand), Charlotte Langer Søndergaard (næstformand), Ayo Næsborg-Andersen,

Læs mere

Godkendelse af evaluering af understøttende undervisning

Godkendelse af evaluering af understøttende undervisning Punkt 9. Godkendelse af evaluering af understøttende undervisning 2016-069918 Skoleforvaltningen fremsender til Skoleudvalgets orientering, den gennemførte evaluering af understøttende undervisning samt

Læs mere

Referat af mødet onsdag den 24. august 2016

Referat af mødet onsdag den 24. august 2016 Aalborg, den 25. august 2016 Referat af mødet onsdag den 24. august 2016 Mødeleder: Sune Qvotrup Jensen (studieleder) Referent: Charlotte G. Larsen Studienævnets medlemmer: Finn Laursen (Formand) afbud

Læs mere

Kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde

Kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde Kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde Referat studienævnsmøde Onsdag, den 14. maj 2014 kl. 9.00 12.00 (Videokonference) Sted: Aalborg: Kroghstræde 7, rum 72 København: A. C. Meyers Vænge 15, lokale C1-2.1.024

Læs mere

Referat af studienævnsmøde. onsdag den 5. september 2018, kl

Referat af studienævnsmøde. onsdag den 5. september 2018, kl Referat af studienævnsmøde onsdag den 5. september 2018, kl. 13.00-15.00 Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Godkendelse af referat fra SN-mødet 8. maj. 3. Justeringer af opgaver: Forkortelse eksamensperiode

Læs mere

Evaluering af 1. semester cand.it. i itledelse,

Evaluering af 1. semester cand.it. i itledelse, Evaluering af 1. semester cand.it. i itledelse, eftera r 2016 Indhold Indledning... 3 FU-møder... 4 Modulevaluering gjort tilgængelig på modulets sidste kursusgang... 4 Modul 1: Informationsteknologi,

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES

AARHUS UNIVERSITET BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES Referat af møde nr. 12 i Kandidatstudienævnet for Sprog og Erhvervskommunikation Tid: Torsdag d. 26. januar 2012 kl. 10.00-12.00 Sted: K102 Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden til møde nr. 12 2. Godkendelse

Læs mere

Oplæg til første-behandling af kandidat-uddannelsen i Sundhedsteknologi i S-studienævnet:

Oplæg til første-behandling af kandidat-uddannelsen i Sundhedsteknologi i S-studienævnet: Oplæg til første-behandling af kandidat-uddannelsen i Sundhedsteknologi i S-studienævnet: Kandidatuddannelsens overordnede struktur foreslået af arbejdsgruppen: Sem Modul ECTS 1. Tema: Eksperimentel forskning

Læs mere

Forudsætninger for indgåelse af kontrakt

Forudsætninger for indgåelse af kontrakt Forudsætninger for indgåelse af kontrakt Forudsætninger for indgåelse af kontrakt om klinisk undervisning med Ergoterapeutuddannelsen ved University College Nordjylland (UCN). Målsætningen for klinisk

Læs mere

BILAG A. Studienævnet ved Institut for Antropologi. Forum. Møde afholdt: 13. juni 2016 fra kl. 10:30-12:00. Sted:

BILAG A. Studienævnet ved Institut for Antropologi. Forum. Møde afholdt: 13. juni 2016 fra kl. 10:30-12:00. Sted: I N S T I T U T F O R A N T R O P O L O G I K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET BILAG A M Ø D E R E F E R A T 13. JUNI 2016 Forum Studienævnet ved Institut for Antropologi INSTITUT FOR ANTROPOLOGI

Læs mere

Evaluering, Personligt Udviklingsforløb (PUF) E14

Evaluering, Personligt Udviklingsforløb (PUF) E14 Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? Hvordan vurderer du modulets faglige indhold? Hvordan vurderer du modulets pædagogiske indhold? 1 08.02.2015/Lis

Læs mere

Studienævn for Farmaci

Studienævn for Farmaci DET NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET OG DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Studienævn for Farmaci Den 20. februar 2015 SN/JK Deltagere: Medlemmer af studienævn: Kim Brøsen, Judith Kuntsche, Frank Kjeldsen,

Læs mere

Kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde

Kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde Kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde Referat fra Studienævnsmøde Onsdag, den 22. januar 2014 kl. 11.00 14.30 Sted: Deltagere: Afbud: Aalborg Universitet, Kroghstræde 7, lokale 76a Lars Uggerhøj, Dorte

Læs mere

Referat af møde i Studienævn for Erhvervsøkonomi Den 27. juni 2014

Referat af møde i Studienævn for Erhvervsøkonomi Den 27. juni 2014 STUDIENÆVN FOR ERHVERVSØKONOMI 30. juni 2014 Referat af møde i Studienævn for Erhvervsøkonomi Den 27. juni 2014 Tilstedeværende: Anna Lund Jepsen (formand), Mogens Nielsen, Nicolai Holme Milsø Petersen,

Læs mere

Fraværende: Malene Kjær (afbud), Erik Elgaard Mikkelsen (afbud) og Thomas Munch (afbud)

Fraværende: Malene Kjær (afbud), Erik Elgaard Mikkelsen (afbud) og Thomas Munch (afbud) Møde den: 29. juni 2015, kl. 12.00-14.00 Lokale 345, Dalgas Avenue Møde i studienævnet for Idræt Referat Deltagere VIP: Kristian Raun Thomsen, Henrik Sørensen og Sine Agergaard Deltagere studerende: Nikolaj

Læs mere

Undervisnings- og uddannelsesevaluering på Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse

Undervisnings- og uddannelsesevaluering på Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse Undervisnings- og uddannelsesevaluering på Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse Denne politik udfolder Arts retningslinjer for evaluering og sigter dels mod evalueringen af undervisningen på de

Læs mere

Evaluering af understøttende undervisning Skoleudvalget, 17. januar 2017

Evaluering af understøttende undervisning Skoleudvalget, 17. januar 2017 Evaluering af understøttende undervisning Skoleudvalget, 17. januar 2017 Evaluering i Aalborg Kommune Evaluering er fremadrettet og lærende Evaluering er et værktøj til at give indsigt og viden, der bidrager

Læs mere

Evaluering, 3. semester, Politik & Administration og Samfundsfag, eftera r 2015

Evaluering, 3. semester, Politik & Administration og Samfundsfag, eftera r 2015 Evaluering, 3. semester, Politik & Administration og Samfundsfag, eftera r 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Modulevaluering udleveret på modulernes sidste kursusgang... 4 Modul 3: Samfundsøkonomi...

Læs mere

Årshjul for Studienævn for International Virksomhedskommunikation

Årshjul for Studienævn for International Virksomhedskommunikation Årshjul for Studienævn for International Virksomhedskommunikation Tid 2018 JANUAR FEBRUAR Ansvar Emne Opgave Studienævn Uddannelse Frist for indstilling af nye studieordninger samt revision af eksisterende

Læs mere

Opsamling på fællesmødet for IT-koordinatorer november 2015

Opsamling på fællesmødet for IT-koordinatorer november 2015 TE/30.11.15 Opsamling på fællesmødet for IT-koordinatorer november 2015 Hotel Park Middelfart Viaduktvej 28 5500 Middelfart 2. november 2015 Velkomst og opfølgning på mødet i juni Tina og Kristian bød

Læs mere

Det juridiske fagstudienævn 14. november 2013

Det juridiske fagstudienævn 14. november 2013 Referat af 8. møde 2013/2014 i Det juridiske fagstudienævn onsdag den 6. november kl. 10.00 i mødelokale 247 i bygning 1410: Til stede: Fraværende: Desuden deltog: Lektor Anne-Dorte Bruun Nielsen (formand),

Læs mere

Søren Frimann Claus Elmholdt Studienævnsrepræsentant Lone Krogh Studiesekretær Inger-marie Brun blev syg, deltog ikke.

Søren Frimann Claus Elmholdt Studienævnsrepræsentant Lone Krogh Studiesekretær Inger-marie Brun blev syg, deltog ikke. Semesterevaluering 1 semester LOOP 2016 Evaluering af Masteruddannelse i Læreprocesser med specialisering i Ledelses- og Organisationspsykologi, 1. semester, forårssemesteret 2016 Dato: 8. december. 2016

Læs mere

Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden Studieleder kommenterede, at punkt 8 bortfalder. Dette vil blive drøftet af forperson og næst-forperson.

Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden Studieleder kommenterede, at punkt 8 bortfalder. Dette vil blive drøftet af forperson og næst-forperson. K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET D E T S A M F U N D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T Studienævnsmedlemmerne på Sociologi: Charlotte Baarts (Forperson, Studieleder), Jakob Demant,

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden Dagsordenen blev godkendt.

1. Godkendelse af dagsorden Dagsordenen blev godkendt. Møde den: 9. oktober, 2014, kl. 15.15-17.00 Studienævn for Sygeplejevidenskab REFERAT Lokaler: Aarhus: Værkstedet, Sygepleje Emdrup: 1. sal indgang B8 Deltagere: Studieleder Kirsten Frederiksen, lektor

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET. Fraværende: lektor Hanne Kronborg Foverskov (afbud), studerende

AARHUS UNIVERSITET. Fraværende: lektor Hanne Kronborg Foverskov (afbud), studerende Møde den: 29. januar, 2010, kl. 13.00-15.00 Studienævn for Sygeplejevidenskab REFERAT Lokaler: Aarhus: Værkstedet, Sygepleje Emdrup: 1. sal indgang B8 Deltagere: Studieleder Kirsten Frederiksen, lektor

Læs mere

Procedure for selvevaluering og udvikling af Aalborg Universitets uddannelser

Procedure for selvevaluering og udvikling af Aalborg Universitets uddannelser Ledelsessekretariatet www.kvalitetssikring.aau.dk Juni 2014 Sagsnr.: 2012-412-00017 Procedure for selvevaluering og udvikling af Aalborg Universitets uddannelser Baggrund Procedure for selvevaluering og

Læs mere

INSTITUT FOR LÆRING DANMARKS PÆDAGOGISKE UNIVERSITETSSKOLE AARHUS UNIVERSITET REFERAT

INSTITUT FOR LÆRING DANMARKS PÆDAGOGISKE UNIVERSITETSSKOLE AARHUS UNIVERSITET REFERAT Møde den: 21. januar 2011 D 120 Studienævnsmøde Institut for Læring REFERAT Til stede: Charlotte Ringsmose, Eva Viala, Anne Morin, Malou Juelskjær, Kirstine Louise Mei Petersen, Bue Bohr, Lise Lefevre

Læs mere

2. Meddelelser 2.1 Nyt fra studienævnet: Udkast til 2017-studieordningens kompetenceprofil skal godkendes på Studienævnsmødet den 16. december 2016.

2. Meddelelser 2.1 Nyt fra studienævnet: Udkast til 2017-studieordningens kompetenceprofil skal godkendes på Studienævnsmødet den 16. december 2016. Møde den: 7. december 2016 D 120 Uddannelsesnævn Pædagogisk psykologi Referat Til stede: Charlotte Mathiassen, Poul Nissen, Dorte Kousholt, Simon Nørby, Iram Khawaja (suppleant), Anne Maj Nielsen (afdelingsleder),

Læs mere

Mål Introducerer de studerende for forskellige anvendelser af IT i den offentlige sektor, samt til programmering af sådanne IT systemer.

Mål Introducerer de studerende for forskellige anvendelser af IT i den offentlige sektor, samt til programmering af sådanne IT systemer. Semesterbeskrivelse OID 1. semester. Semesterbeskrivelse Oplysninger om semesteret Skole: Statskundskab Studienævn: Studienævn for Digitalisering Studieordning: Studieordning for Bacheloruddannelsen i

Læs mere

Studienævnet ved Institut for Antropologi INSTITUT FOR ANTROPOLOGI

Studienævnet ved Institut for Antropologi INSTITUT FOR ANTROPOLOGI K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET I N S T I T U T F O R A N T R O P O L O G I M Ø D E R E F E R A T 12. SEPTEMBER 2016 Forum Studienævnet ved Institut for Antropologi INSTITUT FOR ANTROPOLOGI Møde

Læs mere

Referat AARHUS UNIVERSITET. Møde den: 21. august 2015 D 120 UFU-møde Pædagogisk psykologi

Referat AARHUS UNIVERSITET. Møde den: 21. august 2015 D 120 UFU-møde Pædagogisk psykologi Møde den: 21. august 2015 D 120 UFU-møde Pædagogisk psykologi Referat Til stede: Charlotte Mathiassen, Simon Nørby, Lene Myong, Anne Maj Nielsen (afdelingsleder), Tanja Louise Rasmussen, Rikke Merete Friis,

Læs mere

Aarhus Universitet Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Odontologisk Studienævn

Aarhus Universitet Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Odontologisk Studienævn Referat fra møde i Studienævnet Mandag den 04. september 2006 kl. 14.15 Til stede: Afbud fra: Desuden deltog: Eigil Kirkegaard (formand), Dorte Haubek (medlem) Elizabeth Riber (medlem), Jes H. Nielsen

Læs mere

Studienævnet for Engelsk, Germansk og Romansk

Studienævnet for Engelsk, Germansk og Romansk D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET M Ø D E R E F E R A T 17. DECEMBER 2014 Forum Studienævnet for Engelsk, Germansk og Romansk INSTITUT FOR ENGELSK,

Læs mere

Denne overgangsordning er godkendt af Odontologisk Studienævn d. 11. juni 2014.

Denne overgangsordning er godkendt af Odontologisk Studienævn d. 11. juni 2014. K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T Overgangsordning for afvikling af de tværfaglige kurser og eksamener på 2011-13. JUNI 2014 Denne

Læs mere

VEJLEDNING GODKENDT 18.01.13; REVIDERET 12.08.15 SES STUDIEHÅNDBOG V1-1

VEJLEDNING GODKENDT 18.01.13; REVIDERET 12.08.15 SES STUDIEHÅNDBOG V1-1 Vejledning for semesterkoordinatorer, kursusholdere og vejledere på 1. studieår Nedenstående udgør TEKNAT-skolernes vejledning for semesterkoordinatorer m.fl. på 1. studieår. Vejledningen er opbygget som

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET. Møde den: 23. oktober, 2013, kl Studienævn for Sygeplejevidenskab REFERAT

AARHUS UNIVERSITET. Møde den: 23. oktober, 2013, kl Studienævn for Sygeplejevidenskab REFERAT Møde den: 23. oktober, 2013, kl. 15.15-17.15 Studienævn for Sygeplejevidenskab REFERAT Lokaler: Aarhus: Værkstedet, Sygepleje Emdrup: 1. sal indgang B8 Deltagere: Studieleder Kirsten Frederiksen, lektor

Læs mere

Modulansvarlig Elsebeth Korsgaard Sorensen (Dept. of Learning and Philosophy, Aalborg University)

Modulansvarlig Elsebeth Korsgaard Sorensen (Dept. of Learning and Philosophy, Aalborg University) Semesterbeskrivelse OID 4. semester. Semesterbeskrivelse Oplysninger om semesteret Skole: Statskundskab Studienævn: Studienævn for Digitalisering Studieordning: Studieordning for Bacheloruddannelsen i

Læs mere

Det juridiske Studienævn 3. maj 2013

Det juridiske Studienævn 3. maj 2013 Referat af 3. møde 2013/2014 i Det juridiske Studienævn fredag den 3. maj kl. 10.15 i mødelokale 247 i bygning 1410. Til stede: Fraværende: Desuden deltog: Lektor, studieleder for jura Anne-Dorte Bruun

Læs mere

Mastermodulet, F14. Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af mastermodul Hvordan vurderer du tilrettelæggelsen af mastermodul?

Mastermodulet, F14. Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af mastermodul Hvordan vurderer du tilrettelæggelsen af mastermodul? Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af mastermodul Hvordan vurderer du tilrettelæggelsen af mastermodul? Hvordan vurderer du mastermodulets relevans for dig? 1 Hvordan vurderer du mastermodulets

Læs mere

Inspiration til samarbejdet i forældrebestyrelser i dagtilbud i Gentofte Kommune Forældrebestyrelser har stor frihed til at tilrettelægge deres

Inspiration til samarbejdet i forældrebestyrelser i dagtilbud i Gentofte Kommune Forældrebestyrelser har stor frihed til at tilrettelægge deres Inspiration til samarbejdet i forældrebestyrelser i dagtilbud i Gentofte Kommune Forældrebestyrelser har stor frihed til at tilrettelægge deres arbejde denne folder tjener som inspiration Inspiration til

Læs mere

Referat AARHUS UNIVERSITET

Referat AARHUS UNIVERSITET Side 1/5 Mødedato: 24. april kl. 15.00-17.00 Mødested: Det pædagogiske værksted Mødeemne: Møde i Studienævnet for oral sundhed Deltagere: Medlemmer: Lotte Andersen, Ulla Bæk Lindtoft, Sara Johanne Lin,

Læs mere

Opgave- og ansvarsfordeling i forbindelse med evaluering af undervisningen på den odontologiske bachelor- og kandidatuddannelse

Opgave- og ansvarsfordeling i forbindelse med evaluering af undervisningen på den odontologiske bachelor- og kandidatuddannelse D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T SAGSNOTAT 24 APRIL 2012 Vedr.: Opgave- og ansvarsfordeling i forbindelse med evaluering af undervisningen

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden og opfølgning fra sidste møde 23/11-2011.

1. Godkendelse af dagsorden og opfølgning fra sidste møde 23/11-2011. :sadp Skolen for Arkitektur, Design og Planlægning Fibigerstræde 11 9220 Aalborg Øst www.sadp.aau.dk Studieleder Michael Tophøj Sørensen tophoej@plan.aau.dk Referat af Studierådsmøde Onsdag den 20. juni

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET. Fraværende: Carolina Krystyna Magnowska, Karen Margrethe Callsen

AARHUS UNIVERSITET. Fraværende: Carolina Krystyna Magnowska, Karen Margrethe Callsen Møde den: 7. juni 2012, kl. 15.00-17.00 Lokale 9, Sygeplejevidenskab Studienævn for Sygeplejevidenskab REFERAT Deltagere: Studieleder Kirsten Frederiksen, lektor Hanne Kronborg Foverskov, lektor Bente

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET. Fraværende: lektor Bente Martinsen (afbud), lektor Hanne Kronborg Foverskov (afbud) og studerende Ina Holden (afbud).

AARHUS UNIVERSITET. Fraværende: lektor Bente Martinsen (afbud), lektor Hanne Kronborg Foverskov (afbud) og studerende Ina Holden (afbud). Møde den: 22. april, 2014, kl. 14.15-16.15 Studienævn for Sygeplejevidenskab REFERAT Lokaler: Aarhus: Værkstedet, Sygepleje Emdrup: 1. sal indgang B8 Deltagere: Studieleder Kirsten Frederiksen, studerende

Læs mere

Forretningsorden. for Storkeredens forældrebestyrelse

Forretningsorden. for Storkeredens forældrebestyrelse Forretningsorden for Storkeredens forældrebestyrelse Version 1 af 28. oktober 2015 Baggrund og formål 1. Denne forretningsorden er udarbejdet på baggrund af, og i overensstemmelse med Styrelsesvedtægten

Læs mere

Mødetype: Studienævnsmøde Teologi Ordinært møde. Fraværende med afbud: Jeppe N. Stokholm (uddannelseskonsulent)

Mødetype: Studienævnsmøde Teologi Ordinært møde. Fraværende med afbud: Jeppe N. Stokholm (uddannelseskonsulent) Mødetype: Studienævnsmøde Teologi Ordinært møde Mødeleder: Ulrik Nissen Referent: Susanne Vork Dato: 14. november 2017 Varighed: 14.00 16.00 Tilstedeværende: Ulrik Nissen (studienævnsformand), Jakob Engberg,

Læs mere

Semesterevaluering, Samfundsfag, 9. semester, efterår 2015 Indholdsfortegnelse

Semesterevaluering, Samfundsfag, 9. semester, efterår 2015 Indholdsfortegnelse Semesterevaluering, Samfundsfag, 9. semester, efterår 2015 Indholdsfortegnelse Semesterevaluering, Samfundsfag, 9. semester, efterår 2015... 1 Samlet status... 2 Modul 8: Verdenspolitik... 3 Modul 10:

Læs mere

Deltagere VIP: Morten Frydenberg (stedfortræder for Studieleder og studienævnsformand), Mette Vinther Skriver, Viola Burau og Loni Leddere

Deltagere VIP: Morten Frydenberg (stedfortræder for Studieleder og studienævnsformand), Mette Vinther Skriver, Viola Burau og Loni Leddere Møde den: 27. oktober 2016, kl. 9.00 11.00 Bygning og lokale: 1260-310 Studienævnsmøde Folkesundhedsvidenskab Referat Deltagere VIP: Morten Frydenberg (stedfortræder for Studieleder og studienævnsformand),

Læs mere

Plan for evaluering af moduler, semestre og uddannelser - Skolen for Sociologi og Socialt Arbejde

Plan for evaluering af moduler, semestre og uddannelser - Skolen for Sociologi og Socialt Arbejde Plan for evaluering af moduler, semestre og uddannelser - Skolen for Sociologi og Socialt Arbejde Nedenfor fremgår evalueringsplan for Skolen for Sociologi og Socialt Arbejde i. Planen er udarbejdet, så

Læs mere

Forretningsorden for Akademisk Råd ved Copenhagen Business School Handelshøjskolen

Forretningsorden for Akademisk Råd ved Copenhagen Business School Handelshøjskolen Forretningsorden for Akademisk Råd ved Copenhagen Business School Handelshøjskolen I henhold til 10, stk., 4) i Vedtægt for Copenhagen Business School - Handelshøjskolen (CBS) fastsættes nedenstående standardforretningsorden

Læs mere

Evaluering af komprimeret enkeltfag under Åben Uddannelse for FS2017

Evaluering af komprimeret enkeltfag under Åben Uddannelse for FS2017 NOTAT Evaluering af komprimeret enkeltfag under Åben Uddannelse for FS2017 Læreruddannelse og formidling 15.juni 2017 Birgitte Hedeskov og Mette Marie Gräs Kokholm I forårssemestret 2017 er der gennemført

Læs mere

Semesterbeskrivelse OID 3. semester.

Semesterbeskrivelse OID 3. semester. Semesterbeskrivelse OID 3. semester. Semesterbeskrivelse Oplysninger om semesteret Skole: Statskundskab Studienævn: Studienævn for Digitalisering Studieordning: Studieordning for Bacheloruddannelsen i

Læs mere

Studienævnet. Studienævnet. Forum. Møde afholdt: Den 19. maj Sted: Lokale Christina Holbøll. Referent:

Studienævnet. Studienævnet. Forum. Møde afholdt: Den 19. maj Sted: Lokale Christina Holbøll. Referent: I N S T I T U T F O R A N T R O P O L O G I K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Studienævnet M Ø D E R E F E R A T 19. MAJ 2014 Forum Studienævnet ANTROPOLOGI Møde afholdt: Den 19. maj 2014 Sted:

Læs mere

Ordførende professorer Kursusledere Koordinerende professorer Øvrige interessenter i de specialefokuserede kurser

Ordførende professorer Kursusledere Koordinerende professorer Øvrige interessenter i de specialefokuserede kurser Ordførende professorer Kursusledere Koordinerende professorer Øvrige interessenter i de specialefokuserede kurser Vejledning - Indmelding af idéer til specialefokuserede kurser 5. NOVEMBER 2015 På baggrund

Læs mere

SYDDANSK UNIVERSITET Studienævn for Audiologi og Logopædi

SYDDANSK UNIVERSITET Studienævn for Audiologi og Logopædi SYDDANSK UNIVERSITET RB/mka Studienævn for Audiologi og Logopædi 13.09.06 Referat af møde i Studienævn for Audiologi og Logopædi onsdag den 4. september 2006 kl. 12.01 Til stede: Rineke Brouwer, Ture Andersen,

Læs mere

Referat fra mødet i HD Studienævnet Tirsdag den 15. maj Bygning 2630, lokale K102

Referat fra mødet i HD Studienævnet Tirsdag den 15. maj Bygning 2630, lokale K102 Referat fra mødet i HD Studienævnet Tirsdag den 15. maj 11.00 13.00 Bygning 2630, lokale K102 Deltagere: Studienævnsformand Søren Erik Nielsen, studienævnsmedlemmer René Franz Henschel, Finn Schøler og

Læs mere

HD-studienævnsmøde tirsdag den 29. august 2017 kl i bygning 2635, lokale 112.

HD-studienævnsmøde tirsdag den 29. august 2017 kl i bygning 2635, lokale 112. Deltagere: René Franz Hentzel, Finn Schøler, Jan Laursen, Søren Erik Nielsen, Søren Høj Stadil Thomsen og Susanne Fjeldsted (referent) Desuden deltog Peder Østergaard 1 Godkendelse af referat fra seneste

Læs mere

Studienævnet ved Institut for Antropologi. Forum. Møde afholdt: 16. februar 2015 fra kl. 13:00-15:45. Sted: 33.1.18

Studienævnet ved Institut for Antropologi. Forum. Møde afholdt: 16. februar 2015 fra kl. 13:00-15:45. Sted: 33.1.18 I N S T I T U T F O R A N T R O P O L O G I K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET M Ø D E R E F E R A T 17. FEBRUAR 2015 Forum Studienævnet ved Institut for Antropologi INSTITUT FOR ANTROPOLOGI Møde

Læs mere

2. SEMESTER POL & ADM. - SAMF. SEKRETARIAT

2. SEMESTER POL & ADM. - SAMF. SEKRETARIAT https://www.moodle.aau.dk/course/view.php?id=10952 Page 1 of 4 2. SEMESTER POL & ADM. - SAMF. SEKRETARIAT Velkommen til 2. Semester for pol-adm og samfundsfag I vil her på 2. semester blive præsenteret

Læs mere

SN-IKK. Forum Studienævnsmøde kl Mødedato: Onsdag den 6. april Sted: Lokale Afbud: Rebekka Laugesen, Anastasia Larn

SN-IKK. Forum Studienævnsmøde kl Mødedato: Onsdag den 6. april Sted: Lokale Afbud: Rebekka Laugesen, Anastasia Larn I N S T I T U T F O R K U N S T - O G K U L T U R V I D E N S K A B K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET SN-IKK R E F E R A T 6. APRIL 2016 Forum Studienævnsmøde kl. 13.00-16.00 Mødedato: Onsdag den

Læs mere

JURIDISK STUDIENÆVN Jura- og erhvervsjurauddannelserne - Aalborg Universitet

JURIDISK STUDIENÆVN Jura- og erhvervsjurauddannelserne - Aalborg Universitet 1 Referat af studienævnsmøde i Juridisk Studienævn ved Aalborg Universitet, onsdag den 1. oktober 2014 kl.: 10:00-12:00 i lokale 1.02, NJV 6B Til stede: Ulla Steen, Sten Bønsing, Lars Bo Langsted, Marie

Læs mere

D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T

D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET E V A L U E R I N G S R A P P O R T F O R B A C H E L O R - O G K A N D I D A T U D D A N N E L S E N I I N F O R

Læs mere

Referat af møde i Studienævn for Jura den 3. september 2013

Referat af møde i Studienævn for Jura den 3. september 2013 Referat af møde i Studienævn for Jura den 3. september Tilstedeværende: Camilla Hørby Jensen, Hans Viggo Godsk Pedersen, Lone Hansen, Bugge Thorbjørn Daniel, Charlotte Langer Søndergaard, Gry Friis Vinterlie

Læs mere

Per Jepsen, Sune Frølund, Lars-Henrik Schmidt, Dag Munk Lindeman, Anna Fransgård, Mia Skjold, Anne-Marie E. Olsen, Thomas Rømer

Per Jepsen, Sune Frølund, Lars-Henrik Schmidt, Dag Munk Lindeman, Anna Fransgård, Mia Skjold, Anne-Marie E. Olsen, Thomas Rømer Uddannelsesfagudvalg for Pædagogisk Filosofi Mandag d. 20.4.2015, 13-15 Emdrup: A112 Per Jepsen, Sune Frølund, Lars-Henrik Schmidt, Dag Munk Lindeman, Anna Fransgård, Mia Skjold, Anne-Marie E. Olsen, Thomas

Læs mere

Evaluering, Strategisk ledelse, F15

Evaluering, Strategisk ledelse, F15 Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? Hvordan vurderer du modulets faglige indhold? Hvordan

Læs mere

Masteruddannelse. ved Det Teologiske Fakultet ved Københavns Universitet

Masteruddannelse. ved Det Teologiske Fakultet ved Københavns Universitet Masteruddannelse ved Det Teologiske Fakultet ved Københavns Universitet 2009-retningslinjer i henhold til Bekendtgørelse af 29. november 2013 Bekendtgørelse om fleksible forløb inden for videregående uddannelser

Læs mere