Høringssvar vedr. Familiestyrelsens rapport om evalueringen af forældreansvarsloven

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Høringssvar vedr. Familiestyrelsens rapport om evalueringen af forældreansvarsloven"

Transkript

1 Høringssvar vedr. Familiestyrelsens rapport om evalueringen af forældreansvarsloven Til Familiestyrelsen, Social- og Integrationsministeriet Center for Familieudvikling, 2. december 2011 J. nr.: Center for Familieudvikling takker for fremsendte materiale vedr. evalueringen af forældreansvarsloven. Centret har i sit høringssvar primært fokuseret på de 9 evalueringstemaer, som lægger sig direkte op af centrets specialeområder og faglige aktiviteter. Nedenfor følger centrets konkrete anbefalinger til revision af forældreansvarsloven, efterfulgt af en række uddybende betragtninger, der udspringer af centrets pædagogiske og terapeutiske arbejde med mange af de familier, som forældreansvarsloven konkret vedrører. Slutteligt følger de konkrete kommentarer til en række af de fremsendte evalueringstemaer. Centret ønsker desuden at henlede Familiestyrelsens opmærksomhed på vedlagte rapport Forældres udbytte af undervisning i fælles forældreansvar, som netop er udarbejdet til den igangværende høringsproces, og som er tænkt som status for det første år af centrets kurser for skilte forældre, som er finansieret af Familiestyrelsen. I det følgende henvises der enkelte steder til denne rapport. Anbefalinger til revision af forældreansvarsloven Nedenfor fremhæves de kernepunkter, som centret anbefaler som et supplement til gældende lov. 1

2 Center for Familieudvikling anbefaler: At forældreansvarsloven udvides med et tilbud om undervisning til alle forældre, der skal samarbejde om fælles børn efter et brud. Uddybning: Konkret kunne proceduren være, at forældrene automatisk tilbydes et kursusforløb, allerede når de indgiver deres separationsbegæring til statsforvaltningen. Det bør som minimum være påkrævet, at forældre forpligter sig til at deltage, før de kan få indbyrdes uoverensstemmelser behandlet i statsforvaltningen. At børn, der oplever forældres brud, får lovfæstet adgang til at deltage i en børnegruppe, dvs. en samtalegruppe med andre børn i samme situation. Tilbuddet bør ligge inden for en rimelig geografisk afstand af barnets bopæl, og der bør være flere tilbud per region, således at så mange børn som muligt har et reelt tilbud om at deltage. Uddybning: Under kyndig ledelse af en fagperson kan der i en sådan gruppe tages vare på børnenes fortællinger, og de kan få perspektiv og redskaber til at tackle de livsforandringer, de oplever efter forældrenes brud. Centret anbefaler, at man i tillæg til de tilbud, der i øjeblikket udbydes i enkelte statsforvaltninger, udvider med faste, synlige og kontinuerlige gruppetilbud på alle statsforvaltninger. Samt at man påbegynder at integrere et tilsvarende tilbud på skoler i samarbejde med f.eks. skolepsykologen eller sundhedsplejersken. Dette kunne f.eks. iværksættes over en periode på 3-5 år med efterfølgende forskningsbaseret evaluering. Her ønsker centret at rette opmærksom på Norge, hvor staten i 2010 overtog det private børnegruppeprojekt Ser du mig? med henblik på at sprede tilbuddet ud til skoler i flere udvalgte kommuner. At revisionen af forældreansvarsloven bliver den konkrete anledning til generelt at styrke det familiepolitiske område i Danmark, og at der i tillæg til undervisning af skilte forældre sættes ind med støtte og rådgivning til en 2

3 bred gruppe forældre på et endnu tidligere tidspunkt. Dette med sigte på at forebygge familiebrud. Uddybning: Revisionen af forældreansvarsloven kan ikke ses isoleret fra den øvrige børne- og familiepolitik i Danmark. Forebyggelse og tidlig indsats omkring forældresamarbejde bør reelt starte langt tidligere, end når bruddet først er sket. Familier bør have muligheden for som en tidlig og forebyggende indsats at kunne søge råd og vejledning hos kyndige fagfolk med det sigte at dæmme op for langvarige konflikter og misstemning, der ifølge forskning kan virke stressende og nedbrydende for både børn og voksne. Mange par oplever, når de får børn, at parrelationen kommer under stort pres og over tid fastlåses, så det ender med et brud. Det er centrets vurdering, at en anseelig del af disse par kunne forebygge et brud, hvis de på et tidligt tidspunkt havde mulighed for at søge professionel hjælp, uden at det ville blive en økonomisk belastning for dem. At der kontinuerligt afsættes midler til fokuseret forskning i hvordan man fremadrettet kan forebygge negative psykosociale konsekvenser af familiebrud for både børn og voksne i Danmark. Uddybning: Skilsmisser berører hvert tredje barn i Danmark og ofte må børnene opleve mere end ét brud i løbet af deres barndom. Eftervirkningerne af alle disse brud vil række langt ind i det samfund, som den opvoksende generation kommer til at leve i. Allerede nu ved vi fra danske og internationale undersøgelser, at familiebrud er en betydelig udfordring i et barns liv. Bruddet kan have en negativ indvirkning på børns fysiske og psykiske sundhed, og statistisk set viser de sig oftere at falde hurtigere ud af uddannelsessystemet. Flere har misbrugsproblemer, de fremtræder oftere i kriminalregistre, og de har dobbelt så stor risiko for selv at opleve brud i deres voksenliv. Med afsæt heri er det af afgørende samfundsmæssig interesse at sætte målrettet ind med forskning, der kan identificere, hvordan man mest hensigtsmæssigt kan forebygge brud og sætte ind med kvalificeret og virksom hjælp til den helt almindelige, brede gruppe af familier, der oplever en sådan krise. 3

4 Uddybende betragtninger: Et godt forældresamarbejde kræver ny viden og indsigt Et samlivsbrud er for langt de fleste mennesker en dybt alvorlig livskrise, der ikke sjældent ledsages af sygemelding, depression, stress eller andre tegn på psykisk mistrivsel. I dette landskab fordres det i dag, at forældre automatisk kan indlede et tæt og konstruktivt samarbejde om det dyrebareste de har deres børn med det menneske, de netop har brudt med. For nogle forældre lykkes det. Men for mange er samarbejdet forbundet med svære følelser og misstemning. Og for nogle er opgaven så svær, at det ender i langstrakte konflikter og kostbare retssager. Forældreansvarsloven fra 2007 fordrer, at forældre skal indlede et tæt og konstruktivt samarbejde på det tidspunkt i livet, hvor de lige har truffet det svære valg at bryde familien op og forlade hinanden og ofte har gjort det, netop fordi kommunikationen er blevet for svær og den tætte kontakt umulig. Dette kræves af dem, uden at de i tillæg tilbydes ny viden og redskaber. Med forældreansvarsloven fra 2007 er der med andre ord ikke fulgt de tilbud med, som er den nødvendige forudsætning for, at lovgivningen kan virke hensigtsmæssigt i praksis. I dag åbner lovgivningen op for to spor, når forældre henvender sig til myndighederne med uløste konflikter: Forældrene kan enten søge at nå til enighed via statsforvaltningens forligsinstanser (forligssporet) eller anmode domstolene om en retslig afgørelse (afgørelsessporet). Center for Familieudvikling er af den klare opfattelse, at disse to spor bør styrkes med en tidlig indsats i form af undervisning, og at dette indskrives i forældreansvarsloven i forbindelse med den forestående revision. Centret anbefaler således, at alle forældre, der skal samarbejde om børn efter et brud uanset konfliktgrad tilbydes undervisning i, hvad det konkret betyder at have fælles forældreansvar. Der er med andre ord behov for et læringsrum, hvor de gennem et undervisningsforløb på ca timer får: 4

5 ny viden om det praktiske og følelsesmæssige landskab, de selv befinder sig i lærer om deres børns behov og reaktioner, når livet forandres får konkrete redskaber og rådgivning i, hvordan de kan forbedre deres indbyrdes kommunikation og styrke forældresamarbejdet En uddybning af undervisningens indhold samt status over de positive erfaringer med at undervise denne forældregruppe på dansk grund kan læses i vedlagte rapport. Center for Familieudvikling ønsker endvidere at henlede opmærksomheden på, at man i Norge netop er i færd med at evaluere et lignende projekt Fortsat Forældre. Tilbuddet betales af staten og udbydes på de statslige familierådgivningskontorer, som er spredt ud over hele Norge. Psykologiprofessor Frode Thuen, Bergen Universitet, står for evalueringen, hvor man har spurgt lidt over 300 kursister, hvordan de har oplevet kurset. Ifølge Frode Thuen svarer 65 procent, at de mener, at kurset vil få dem til at samarbejde bedre. 94 procent mener, at kurset gør dem bedre til at tackle udfordringer forbundet med bruddet. Og 98 procent svarer ja til, at deres børn fremadrettet vil få glæde af den viden, som forældrene har modtaget på kurset. Center for Familieudvikling er helt opmærksom på, at lovgivningen i første række skal regulere de formelle rammer om den fælles forældremyndighed. For at lovens intension om fællesskab om barnet kan lykkes, er det imidlertid afgørende, at disse rammer suppleres med et tilbud som det nævnte. Her er det vigtigt at understrege, at undervisning ikke kan sammenlignes med statsforvaltningens nuværende tilbud om konfliktløsning/mægling. Mægling har som sit udgangspunkt, at forældrene i forvejen rummer den nødvendige viden, men at en tredje part må træde til for at facilitere dialogen og sikre, at parterne kan træffe en afgørelse vedrørende en konkret uoverensstemmelse. Her vil centret fremhæve, at selv om et forældrepar ender med at indgå forlig via mægling, er det ikke ensbetydende med, at relationen styrkes og samarbejdsklimaet forbedres i hverdagen. Det fordrer ny viden og lærdom over tid. 5

6 Netop kvaliteten i samarbejdet og stemningen mellem forældrene er af afgørende betydning for, hvordan børnene gennemlever skilsmissen. Det viser flere internationale studier (jf. omtale i rapporten Forældres udbytte af undervisning i fælles forældreansvar, side 31-32). Forskning viser også, at forældre ofte bliver bedre til at tage vare på deres børn midt i de store livsforandringer, hvis de bliver mødt med ny viden. Dette bekræftes også igen og igen af centrets egne erfaringer. Centret mener, at det er en nødvendig forudsætning for at forebygge konflikter til skade for børnene i brudfasen, at alle forældre fremadrettet får tilbudt undervisning i fælles forældreansvar efter et samlivsbrud. Som minimum bør det være et krav, at forældre forpligter sig til at deltage i et undervisningsforløb, inden de kan få deres uoverensstemmelser behandlet af statsforvaltningen. Centret hæfter sig i denne sammenhæng ved, at SFI ikke i sin evalueringsundersøgelse om dom til fælles forældremyndighed finder grundlag for at konkludere, at forældresamarbejdet er blevet bedre efter forældreansvarsloven trådte i kraft. Som det fremgår af Familiestyrelsens evalueringsrapport toner der et billede frem, hvor begge forældre er knyttede til og vil tage ansvar for barnet, men ikke magter at samarbejde herom. Det konkluderes endvidere, at der dermed er risiko for, at barnet selv skal skabe sammenhængen mellem de to familieliv, som barnet deles imellem. Dette må betragtes som et tydeligt tegn på, at de eksisterende offentlige tilbud bør suppleres med andre foranstaltninger. En domstol kan tvinge forældre til at samarbejde. Men samfundet kan ikke ved lov sikre kvaliteten af dette samarbejde. Det er en proces, der kræver indsigt og holdningsændringer over tid. I denne sammenhæng hæfter centret sig endvidere ved, at SFI i sin evaluering konkluderer, at halvdelen af de forældrepar, der blev dømt til fælles forældremyndighed, ikke kunne finde ud af at samarbejde enten kunne de ikke blive enige, eller også talte de slet ikke sammen. Netop kvaliteten i samarbejdet og samarbejdsklimaet forældrene imellem er af afgørende betydning for børnenes trivsel; det dokumenteres af adskillige danske og internationale undersøgelser. Senest af SFI s rapport om delebørn fra 2011, hvor det fremhæves, at mange børn 6

7 ikke var i normal mental trivsel i de familier, hvor der enten var åbenlyse konflikter eller generel misstemning mellem forældrene. Der er med andre ord sikker forskningsmæssig viden om, at konflikter mellem forældre påvirker børns psykologiske sundhed negativt. Center for Familieudvikling ser med stor alvor på disse konklusioner. Børns trivsel må have den højeste prioritet i familieretlige sager. Ikke mindst taget i betragtning, at forældreansvarsloven i forvejen fordrer af børnene, at de qua forskellige deleordninger skal være særdeles omstillingsparate for at kunne tackle hverdagen mellem to og ofte meget forskellige hjem. På grundlag af alle disse betragtninger udtrykker Center for Familieudvikling stor opbakning til fremsendte evalueringsrapports overvejelser af, hvorvidt: det er muligt i højere grad eller på andre måder end nu at hjælpe forældrene med at etablere et reelt forældreskab omkring barnet (s. 15). Tanken om at undervise forældre burde ikke virke fjern. I forvejen har vi i adoptionssager for længst indført lovgivning, der forpligter alle borgere, der ønsker at adoptere et barn, til at gennemføre et ganske intensivt kursus i forældreskab og samarbejde, før de kan gå videre i ansøgningsprocessen. I disse sager er der endda tale om forældre, der må antages at være enige om at skulle dele ansvaret for barnet. At opstille lignende regler for forældre, der i udgangspunktet har svært ved at samarbejde og som på lignende vis i fællesskab skal tage vare på potentielt sårbare børn virker derfor indlysende og påkrævet. Brud i familier og de psykiske og sociale udfordringer, der ofte følger med, bør betragtes som et sundhedsområde, der fordrer forebyggelse på linje med forebyggelse på andre sundhedsområder. I denne anledning er det centret magtpålæggende at understrege, at revisionen af forældreansvarsloven ikke kan ses isoleret fra den øvrige børne- og familiepolitik i Danmark. I vores kultur kan forældrerollen opleves som en stor livsomvæltning, og erfaringer viser, at krisen i et parforhold meget ofte starter med forældreskabet. Vedvarende konflikter og misstemning er en alvorlig stressfaktor for børn og kan påvirke deres trivsel og indlæring opvæksten igennem. Derfor er det vigtigt at påpege, at forebyggelse og tidlig indsats omkring forældresamarbejde reelt bør starte langt tidligere, end når skilsmissen først er på vej. Center for Familieudvikling anbefaler i lyset af dette, at revisionen af forældreansvarsloven kan være den konkrete anledning til at se med nye øjne på hele det familiepolitiske område i Danmark og overveje, at der i tillæg til undervisning af skilte forældre sættes ind 7

8 med støtte og rådgivning til forældre på et endnu tidligere tidspunkt med sigte på at forebygge familiebrud. Center for Familieudviklings kommentarer til fremsendte evalueringspunkter I det følgende præsenteres centrets konkrete kommentarer til en række af de overordnede temaer for evalueringen af loven. Fælles forældremyndighed mod den ene forælders ønske Gode relationer kan ikke besluttes ved lov. Hvis det således er magtpåliggende at dømme til fælles forældremyndighed mod parrets vilje, er det af afgørende betydning, at dommen suppleres med et tilbud om undervisning og rådgivning, der over tid kan understøtte en positiv udvikling i forældrenes kommunikation og samarbejde. I disse tilfælde er forligssporet ikke tilstrækkeligt. I sager med vedvarende konflikter og misstemning som man i SFI s evaluering kan læse ofte forekommer i denne type sager er det helt nødvendigt at understøtte forældrene med rådgivning og nye redskaber, der kan fremme et bedre klima til gavn for børnene. Barnets perspektiv Det var kongstanken i forældreansvarsloven, at barnets perspektiv skulle prioriteres. En måde at sikre dette perspektiv bedre end hidtil er at give barnet en røst via den viden om børns reaktioner, som undervisning i fælles forældreansvar kan give børnenes forældre. Det er afgørende at holde sig for øje, at det til tider kan være nødvendigt at skuffe de voksnes retfærdighedssans også set ud fra et juridisk perspektiv for at stabilisere barnets liv og skabe tryghed og trivsel. Det kunne således være relevant at overveje, om de herskende opfattelser af, hvad der er bedst for barnet, ikke bør tages op til en fordomsfri revision med villighed til at ændre, hvor det måtte vise sig i virkeligheden at være forældrenes interesser, vi varetager, under dække af at varetage barnets interesser. 8

9 Center for Familieudvikling tænker herved navnlig på spørgsmålet om deleordninger, som indebærer, at barnet får bopæl to steder og dermed i realiteten ingen fast bopæl har. Centret ønsker i denne forbindelse at fremhæve, at nogle børn vil have det bedre af at leve med en fast base, også selv om begge forældre er lige egnede som forældre. Hvad angår inddragelse af barnet i høringsprocessen finder centret det stærkt bekymrende ud fra et etisk perspektiv, at børn ofte i realiteten ikke ved, hvilket rum eller kontekst, de befinder sig i, når de høres i statsforvaltningen eller ved domstolene bliver de spurgt, fordi den voksne overfor dem reelt interesserer sig for deres ve og vel? Eller bliver de bedt om at tale, fordi deres ytringer skal bruges til at træffe afgørelser? Høring af børn bør fremadrettet foregå på et mere tydeligt grundlag for det enkelte barn, og barnet må ikke sidde tilbage med følelsen af, at han eller hun er ansvarlig for de beslutninger, der bliver truffet. Her er det vigtigt at sikre, at de fagpersoner, der gennemfører børnesamtalerne, kontinuerligt opdateres med ny viden og supervision. Og at det bliver en naturlig del af disse fagpersoners arbejde at tage en opfølgende samtale med barnet, efter en afgørelse er truffet. Center for Familieudvikling vil i denne anledning også pege på betydningen af at indføre samtalegrupper for børn med skilte forældre. Både internationale projekter og konkrete erfaringer her på centret understøtter med al tydelighed, at børnegrupper kan være et virkningsfuldt redskab til at hjælpe børnene godt videre. De rustes til bedre at kunne mestre de udfordringer, der undervejs dukker op, når de skal omstille sig til deres nye liv og fremtid en udfordring, der for mange børns vedkommende kræver stor omstillingsparathed og psykisk ballast. Desuden er det af stor betydning for dem at kunne spejle sig i jævnaldrende med lignende oplevelser i bagagen. Centret vil anbefale, at man lader sig inspirere af erfaringer fra den norske stat og indfører samtalegrupper for børn på udvalgte skoler, evt. som et forsøgsprojekt over en 3-5 års periode. 9

10 Samarbejdschikane Højkonflikt kan i mange tilfælde ses som et udtryk for, at de involverede forældre føler sig stærkt pressede og dette gælder også mennesker, som ville betegnes som psykisk stabile. Desperate handlinger forekommer typisk ud fra en psykologisk betragtning, hvis man som menneske ikke føler sig ivaretaget og er bange for fremtiden. Som tidligere nævnt er mange, der oplever skilsmisse, i dyb krise i tiden efter bruddet. Og vi mennesker agerer ofte irrationelt, når vi er i krise og føler afmagt. Det er centrets klare holdning, at mange varianter af samarbejdschikane kunne forebygges, hvis forældrene blev mødt med omsorg og rådgivning tidligt i brudprocessen. Dette er således endnu et argument for at pege på undervisning som et vigtigt supplement til de eksisterende redskaber. Samvær Igen må centret understrege, at barnets tarv bør have forrang i forhold til alle andre perspektiver. I udgangspunktet har langt de fleste børn stor glæde af at bevare en tæt og god kontakt til begge sine forældre. Men hvis samværet fordrer, at barnet jævnligt skal belastes af transport over lange afstande, er det psykologisk set behæftet med stor risiko at postulere, at dette er for barnets bedste, især hvis der er tale om små børn. Der må i anledningen af lovrevisionen indgå overvejelser om, hvor meget et barn kan magte, og hvor omstillingsparate vi som samfund kan kræve, at de er. Slutteligt hæfter centret sig ved betragtninger i SFI s rapport om delebørn, der tydeligt konkluderer, at deleordninger kun kan fungere hensigtsmæssigt for barnet, hvis forældresamarbejdet fungerer godt, og de geografiske afstande mellem de to hjem ikke er for store. 10

11 Center for Familieudvikling takker for invitationen til at deltage i høringsprocessen og glæder sig til at følge det videre forløb i det kommende år. Centret stiller sig gerne til rådighed med erfaring og faglig indsigt undervejs i den videre proces og kan i tillæg knytte an til fagfolk og forskere i udlandet, der har særlige erfaringer og ekspertise på dette felt. Med venlig hilsen Annette Due Madsen Centerleder, psykolog 11

Når man skal dele ansvaret for et barn

Når man skal dele ansvaret for et barn konference Når man skal dele ansvaret for et barn CHRISTIANSBORG TORSDAG DEN 31.03.11 Center for Familieudvikling indbyder igen til konference 2011 er året, hvor Forældreansvarsloven revideres. Det er

Læs mere

Tryghed og trivsel for børn og voksne Faguddannelser og supervision

Tryghed og trivsel for børn og voksne Faguddannelser og supervision Tryghed og trivsel for børn og voksne Faguddannelser og supervision Til dig, der arbejder med par, forældre, børn og familier Center for Familieudvikling Tryghed og trivsel for børn og voksne Center for

Læs mere

Att.: Familiestyrelsen Vedrørende j.nr.: 2010-7301-00033 D. 13.12.2011. Børnerådet takker for det fremsendte høringsmateriale

Att.: Familiestyrelsen Vedrørende j.nr.: 2010-7301-00033 D. 13.12.2011. Børnerådet takker for det fremsendte høringsmateriale Familiestyrelsen Kristineberg 6 2100 København Ø HØRINGSSVAR VEDRØRENDE FAMILIESTYRELSENS RAPPORT OM EVALUERINGEN AF FORÆLDREANSVARSLOVEN Att.: Familiestyrelsen Vedrørende j.nr.: 2010-7301-00033 D. 13.12.2011

Læs mere

Delebørn hele børn. børnegruppen.dk

Delebørn hele børn. børnegruppen.dk Delebørn hele børn børnegruppen.dk Delebørn hele børn Center for Familieudvikling og Egmont Fonden er gået sammen med kommunerne Egedal, Kolding og Randers om at styrke indsatsen for børn og unge, der

Læs mere

Forord. Anita Plesner Björk

Forord. Anita Plesner Björk Forord Forord Forord I 2013 fandt der 18.858 skilsmisser sted i Danmark. I 2014 var tallet steget til 19.387. Det er det højeste antal skilsmisser, der nogensinde har været i Danmark på et år. Tallet er

Læs mere

Fra en børnesagkyndigs perspektiv Hvordan sikre at børns verden hænger sammen, når de voksne skal deles om den? v. Ingrid Bové Jakobsen, Psykolog.

Fra en børnesagkyndigs perspektiv Hvordan sikre at børns verden hænger sammen, når de voksne skal deles om den? v. Ingrid Bové Jakobsen, Psykolog. Fra en børnesagkyndigs perspektiv Hvordan sikre at børns verden hænger sammen, når de voksne skal deles om den? v. Ingrid Bové Jakobsen, Psykolog. Kære statsforvaltning/ kære morogfarskalskilles.dk Jeg

Læs mere

KAPITEL 1. FORÆLDRENES BRUD

KAPITEL 1. FORÆLDRENES BRUD INDHOLD OM BOGEN 7 FORORD 11 LÆSEGUIDE 15 KAPITEL 1. FORÆLDRENES BRUD Indledning Den planlagte skilsmisse Den uventede skilsmisse Hvordan griber vi det an? Hvad skal vi sige, og hvad skal vi undlade at

Læs mere

FORÆLDRES UDBYTTE AF UNDERVISNING I FÆLLES FORÆLDREANSVAR

FORÆLDRES UDBYTTE AF UNDERVISNING I FÆLLES FORÆLDREANSVAR RAPPORT FORÆLDRES UDBYTTE AF UNDERVISNING I FÆLLES FORÆLDREANSVAR Center for familieudvikling november 2011 Indholdsfortegnelse Forord og indledning...3 Sammenfatning...5 1. Undervisningstilbud til forældre

Læs mere

En håndsrækning til den brudte familie

En håndsrækning til den brudte familie Fagkonference En håndsrækning til den brudte familie Aarhus Universitet den 17.03.10 Christiansborg den 18.03.10 Center for Familieudvikling indbyder igen til konference Hvert år oplever 25.000 børn, at

Læs mere

FAGPERSONER KAN GØRE EN FORSKEL

FAGPERSONER KAN GØRE EN FORSKEL FAGPERSONER KAN GØRE EN FORSKEL for voksne med senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen Få indsigt i hvordan seksuelle overgreb kan sætte sine spor i voksenlivet Få gode råd til hvordan fagpersoner

Læs mere

DOM TIL FÆLLES FORÆLDREMYNDIGHED

DOM TIL FÆLLES FORÆLDREMYNDIGHED Arbejdsmarkedsudvalget 2010-11 AMU alm. del Bilag 231 Offentligt SFl DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR VELFÆRD DOM TIL FÆLLES FORÆLDREMYNDIGHED EN EVALUERING AF FORÆLDREANSVARSLOVEN MED X..J HEIDE OT

Læs mere

Netværksdannelse for forældre til psykisk syge børn og unge

Netværksdannelse for forældre til psykisk syge børn og unge Netværksdannelse for forældre til psykisk syge børn og unge rådgivning, hjælp og støtte for familier til børn og unge med psykiske vanskeligheder Et 4-årigt projekt i Landforeningen BEDRE PSYKIATRI i perioden

Læs mere

INTRODUKTION. Center for Familieudvikling. Jeanette Ringkøbing Rothenborg Økonom, journalist, coach, forfatter TANKESPIN

INTRODUKTION. Center for Familieudvikling. Jeanette Ringkøbing Rothenborg Økonom, journalist, coach, forfatter TANKESPIN INTRODUKTION Jeanette Ringkøbing Rothenborg Økonom, journalist, coach, forfatter TANKESPIN Kommunikationschef, PREP-underviser Center for Familieudvikling (København) jrr@familieudvikling.dk HVORFOR SÅ

Læs mere

1. Par med problemer i parforholdet tilbydes 5 parterapeutiske samtaler pr. par hos privatpraktiserende og autoriseret psykolog eller terapeut.

1. Par med problemer i parforholdet tilbydes 5 parterapeutiske samtaler pr. par hos privatpraktiserende og autoriseret psykolog eller terapeut. Notatark Sagsnr. 27.27.00-G01-1-14 Sagsbehandler Thomas Frank 22.9.2017 Anden evaluering september 2017 - PREP og parterapi Der opleves stigende udfordringer med problemer i parforholdet og samlivet, som

Læs mere

Det værste ved skilsmisse er børnenes reaktion

Det værste ved skilsmisse er børnenes reaktion Det værste ved skilsmisse er børnenes reaktion Det værste i forbindelse med en skilsmisse er at se børnene blive påvirket af familiebruddet. Det mener et flertal af de danske forældre, der er gået fra

Læs mere

TIDLIG OPSPORING AF UDSATTE O-3 ÅRIGE BØRN I ALMENOMRÅDET

TIDLIG OPSPORING AF UDSATTE O-3 ÅRIGE BØRN I ALMENOMRÅDET TIDLIG OPSPORING AF UDSATTE O-3 ÅRIGE BØRN I ALMENOMRÅDET Centrale forældrefunktioner Risikofaktorer og risikoadfærd Tidlige tegn på mistrivsel At dele bekymring med forældre Perspektiver ved bekymring

Læs mere

STATISTIK OM FORÆLDREANSVARSLOVENS EFFEKT I DE SAGER, DER BEHANDLES I STATSFORVALTNNGERNE

STATISTIK OM FORÆLDREANSVARSLOVENS EFFEKT I DE SAGER, DER BEHANDLES I STATSFORVALTNNGERNE 2011 STATISTIK OM FORÆLDREANSVARSLOVENS EFFEKT I DE SAGER, DER BEHANDLES I STATSFORVALTNNGERNE OPLYSNINGER INDSAMLET I PERIODEN 1. FEBRUAR 2010 TIL 31. JANUAR 2011 INDHOLD 1. BAGGRUND 3 2. KORT OM STATISTIKKEN

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. juli 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. juli 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. juli 2017 Sag 110/2017 A (advokat Charlotte Castenschiold, beskikket) mod B I tidligere instanser er afsagt kendelser af Retten i Svendborg den 14. november 2016

Læs mere

Valby, den 12. marts 2012

Valby, den 12. marts 2012 Valby, den 12. marts 2012 Høringssvar vedr. forslag til lov om ændring af Forældreansvarsloven, Retsplejeloven og lov om Det Centrale Personregister (Revision af Forældreansvarsloven m.v.) Børns Vilkår

Læs mere

For mange børn går alene med skilsmisse-tanker

For mange børn går alene med skilsmisse-tanker For mange børn går alene med skilsmisse-tanker 15 pct. af de børn, der gennemlever en skilsmisse, taler slet ikke med nogen i forbindelse med forløbet. Det viser en ny stor undersøgelse blandt 1.018 danskere,

Læs mere

Hvordan håndteres. den svære samtale. i mindre virksomheder?

Hvordan håndteres. den svære samtale. i mindre virksomheder? Hvordan håndteres den svære samtale i mindre virksomheder? 1. Den svære samtale 2. Forberedelse til samtalen 3. Afholdelse af selve samtalen 4. Skabelon til afholdelse af samtalen 5. Opfølgning på samtalen

Læs mere

Evaluering af bogen Snak om angst og depression med børn og voksne i alle aldre.

Evaluering af bogen Snak om angst og depression med børn og voksne i alle aldre. Evaluering af bogen Snak om angst og depression med børn og voksne i alle aldre. Indledning Denne evaluering giver viden om anvendeligheden og relevansen af bogen 'Snak om angst og depression... med børn

Læs mere

Projektbeskrivelse af Opdag nye muligheder. Budget: 50.000 kr. Projektets navn. Projektets målgruppe: Hvem har gavn af indsatsen?

Projektbeskrivelse af Opdag nye muligheder. Budget: 50.000 kr. Projektets navn. Projektets målgruppe: Hvem har gavn af indsatsen? Projektbeskrivelse af Opdag nye muligheder Organisation: Sundhedsplejen, BBF, Skive Kommune Kontaktperson: Dagmar Møller Adresse: Brogårdsgade 10, 7800 Skive Tlf.: 99156190 / 40116687 Budget: 50.000 kr.

Læs mere

MOD PÅ LIVET 2013-16. Egmont Fondens strategi for støtte til børn og unge, der rammes af sygdom og død i den nærmeste familie

MOD PÅ LIVET 2013-16. Egmont Fondens strategi for støtte til børn og unge, der rammes af sygdom og død i den nærmeste familie MOD PÅ LIVET Egmont Fondens strategi for støtte til børn og unge, der rammes af sygdom og død i den nærmeste familie 2013-16 Tegning af 9-årig dreng i terapi hos Løvehjerte Egmont Fondens rådgivning til

Læs mere

FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE BALLERUP KOMMUNE

FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE BALLERUP KOMMUNE FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE BALLERUP KOMMUNE 1 BALLERUP KOMMUNE FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE INDHOLD Forældre som samarbejdspartnere 3 Faktabox historie 5 En fælles opgave for professionelle og

Læs mere

Januar 2000 Dansk Kvindesamfunds kommentarer til Nordisk Råds sag A 1208/nord om Børns Retsstilling

Januar 2000 Dansk Kvindesamfunds kommentarer til Nordisk Råds sag A 1208/nord om Børns Retsstilling Januar 2000 Dansk Kvindesamfunds kommentarer til Nordisk Råds sag A 1208/nord om Børns Retsstilling Børns retsstilling og ret til begge forældre 1. Der er efter Dansk Kvindesamfunds opfattelse ved at ske

Læs mere

Statistik om forældreansvarslovens effekt i de sager, der behandles i statsforvaltningerne

Statistik om forældreansvarslovens effekt i de sager, der behandles i statsforvaltningerne J.nr.: 2010-7200-00008 Statistik om forældreansvarslovens effekt i de sager, der behandles i statsforvaltningerne 1. Baggrund Ved vedtagelsen af forældreansvarsloven, der trådte i kraft den 1. oktober

Læs mere

Rapport fra: Høring Onsdag den 28. april 2010 Fællessalen, Christiansborg. Fokus på barnets perspektiv i Forældreansvarsloven

Rapport fra: Høring Onsdag den 28. april 2010 Fællessalen, Christiansborg. Fokus på barnets perspektiv i Forældreansvarsloven Rapport fra: Høring Onsdag den 28. april 2010 Fællessalen, Christiansborg Fokus på barnets perspektiv i Forældreansvarsloven Den 28. april 2010 afholdt daspcan, Dansk Selskab til Forebyggelse af Børnemishandling

Læs mere

BØRN I MIDTEN. Råd til forældre, der går fra hinanden FÆLLES BØRN. FÆLLES ANSVAR.

BØRN I MIDTEN. Råd til forældre, der går fra hinanden FÆLLES BØRN. FÆLLES ANSVAR. BØRN I MIDTEN Råd til forældre, der går fra hinanden FÆLLES BØRN. FÆLLES ANSVAR. 1 HVER TIL SIT HVAD MED BØRNENE? Når du og din partner går fra hinanden, er det vigtigt, at I får etableret en samværsordning,

Læs mere

Indhold INDLEDNING. 1 Familiestyrelsen iværksatte med midler fra satspuljen 1. januar 2007 en forsøgsordning med tværfaglige møder i

Indhold INDLEDNING. 1 Familiestyrelsen iværksatte med midler fra satspuljen 1. januar 2007 en forsøgsordning med tværfaglige møder i Indhold INDLEDNING... 1 MÅLGRUPPEN OG VISITERINGEN AF SAGER TIL DET SÆRLIGE SPOR... 2 KOMPETENCER OG SAGSOPLYSNING... 2 Et fælles mål barnets bedste... 2 Opsummering af en del af statsforvaltningens kompetencer...

Læs mere

2011/1 LSF 157 (Gældende) Udskriftsdato: 29. maj 2016. Forslag. til. (Ændringer som følge af evalueringen af forældreansvarsloven)

2011/1 LSF 157 (Gældende) Udskriftsdato: 29. maj 2016. Forslag. til. (Ændringer som følge af evalueringen af forældreansvarsloven) 2011/1 LSF 157 (Gældende) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Social- og Integrationsministeriet Journalnummer: Social- og Integrationsmin., j.nr. 2012-1887 Fremsat den 13. april 2012 af social- og

Læs mere

Høringssvar fra Bedsteforældrene imod Forældreansvarsloven i forbindelse med revision af forældreansvarsloven december 2011.

Høringssvar fra Bedsteforældrene imod Forældreansvarsloven i forbindelse med revision af forældreansvarsloven december 2011. Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 126 Offentligt Høringssvar fra Bedsteforældrene imod Forældreansvarsloven i forbindelse med revision af forældreansvarsloven december 2011. Indledende bemærkninger

Læs mere

Da fædrene kom på banen. Hvad ved vi, pejlemærker og perspektiver

Da fædrene kom på banen. Hvad ved vi, pejlemærker og perspektiver Da fædrene kom på banen Hvad ved vi, pejlemærker og perspektiver Hvad ved vi Om faderskab og fædre At kvinder og mænd er forskellige men indtil videre har det været spredt og atomiseret med forskning i

Læs mere

HØRINGSSVAR VEDR. LOV OM ÆNDRING AF LOV OM FORÆLDREMYNDIGHED OG SAMVÆR M.FL. (UDMØNTNING AF KOMMUNALREFORMEN PÅ DET FAMILIERETLIGE OMRÅDE)

HØRINGSSVAR VEDR. LOV OM ÆNDRING AF LOV OM FORÆLDREMYNDIGHED OG SAMVÆR M.FL. (UDMØNTNING AF KOMMUNALREFORMEN PÅ DET FAMILIERETLIGE OMRÅDE) Side 1 af 5 Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender Familiestyrelsen Æbeløgade 1 2100 København Ø Att. Stine Marum Børnerådet 6. januar 2005 HØRINGSSVAR VEDR. LOV OM ÆNDRING AF LOV OM FORÆLDREMYNDIGHED

Læs mere

Handleplan. i forbindelse med SKILSMISSE

Handleplan. i forbindelse med SKILSMISSE Handleplan i forbindelse med SKILSMISSE 1. Kontaktpersonen tager kontakt til forældrene i institutionen og stiller afklarende spørgsmål (se bilag 1) 2. Hvis/når skilsmissen er en realitet udleveres gode

Læs mere

VEJEN VIDERE - NÅR DIT BARN HAR AUTISME TANKESPIN - KOMMUNIKATION & RÅDGIVNING

VEJEN VIDERE - NÅR DIT BARN HAR AUTISME TANKESPIN - KOMMUNIKATION & RÅDGIVNING VEJEN VIDERE - NÅR DIT BARN HAR AUTISME INTRODUKTION Jeanette Ringkøbing Rothenborg Økonom, journalist, coach, forfatter TANKESPIN Kommunikationschef, PREP-underviser Center for Familieudvikling (København)

Læs mere

Høringssvar fra Bedsteforældrene imod Forældreansvarsloven i forbindelse med revision af forældreansvarsloven december 2011.

Høringssvar fra Bedsteforældrene imod Forældreansvarsloven i forbindelse med revision af forældreansvarsloven december 2011. Høringssvar fra Bedsteforældrene imod Forældreansvarsloven i forbindelse med revision af forældreansvarsloven december 2011. Indledende bemærkninger Vi fra Bedsteforældrene imod forældreansvarsloven takker

Læs mere

Forandringer i et menneskes liv sker igennem dets relation til andre mennesker. Derfor er det fornuftigt - eller måske bare naturligt - at drage de

Forandringer i et menneskes liv sker igennem dets relation til andre mennesker. Derfor er det fornuftigt - eller måske bare naturligt - at drage de Frirum for forældre Hvis man rykker i den ene side af en uro, kommer hele uroen i ubalance. Sådan er det også i en familie, når familiens unge får problemer med rusmidler. Skal balancen genoprettes, giver

Læs mere

Børns Vilkår takker for invitationen til at afgive høringssvar vedrørende Familiestyrelsens Evaluering af Forældreansvarsloven.

Børns Vilkår takker for invitationen til at afgive høringssvar vedrørende Familiestyrelsens Evaluering af Forældreansvarsloven. Børns Vilkår takker for invitationen til at afgive høringssvar vedrørende Familiestyrelsens Evaluering af Forældreansvarsloven. Børns Vilkårs samlede vurdering er, at evalueringsrapporten fra Familiestyrelsen

Læs mere

Vision og strategi for den sammenhængende børnepolitik i Norddjurs Kommune

Vision og strategi for den sammenhængende børnepolitik i Norddjurs Kommune Vision og strategi for den sammenhængende børnepolitik i Norddjurs Kommune Børnesyn i Norddjurs Kommune Børn og unge i Norddjurs kommune Udgangspunktet for den sammenhængende børnepolitik er følgende børnesyn:

Læs mere

Skilsmissebørn i Børnegården

Skilsmissebørn i Børnegården Skilsmissebørn i Børnegården Her i institutionen tager vi udgangspunkt i, hvordan vi hjælper og støtter barnet samt hjælper forældrene med at tackle barnets situation. Vores forældresamarbejde i forhold

Læs mere

En håndsrikning til forældre = En gave til barnet. Et tilbud til børnefamilier. Center for

En håndsrikning til forældre = En gave til barnet. Et tilbud til børnefamilier. Center for En håndsrikning til forældre = En gave til barnet Et tilbud til børnefamilier Folkekirkens Familiestøtte En håndsrækning til forældrene = En gave til barnet. Herning Nordre og Søndre Provsti Den 4. februar

Læs mere

Handleplan. i forbindelse med SKILSMISSE

Handleplan. i forbindelse med SKILSMISSE Handleplan i forbindelse med SKILSMISSE Udarbejdet i januar 2011 1. Primærpersonen tager kontakt til forældrene i institutionen og stiller afklarende spørgsmål (se bilag 1) 2. Hvis/når skilsmissen er en

Læs mere

Vejledning om forældreansvar, forældremyndighed og samværsret

Vejledning om forældreansvar, forældremyndighed og samværsret KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Løn og Personale NOTAT 16-10-2012 Vejledning om forældreansvar, forældremyndighed og samværsret Forældreansvarsloven Forældreansvarsloven trådte i kraft

Læs mere

Mere gennemskueligt system for skilsmisseforældre og -børn

Mere gennemskueligt system for skilsmisseforældre og -børn Mere gennemskueligt system for skilsmisseforældre og -børn Juni 2017 Børne- og Socialministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K Hvorfor skal vi have et nyt system? I dag behandles omkring 100.000 familieretlige

Læs mere

Problematikker og FAQ vedr. Forældreansvarsloven

Problematikker og FAQ vedr. Forældreansvarsloven Baggrund Fælles forældremyndighed Det overordnede formål med indførelse af Forældreansvarsloven i januar 2007 var barnets bedste, og udgangspunktet blev herefter, at alle forældre skulle have fælles forældremyndighed

Læs mere

Jeg vil gerne takke for spørgsmålet, og så i øvrigt erklære mig meget enig i det, som børne- og undervisningsministeren allerede har sagt.

Jeg vil gerne takke for spørgsmålet, og så i øvrigt erklære mig meget enig i det, som børne- og undervisningsministeren allerede har sagt. Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2011-12 UUI alm. del, endeligt svar på spørgsmål 561 Offentligt Social- og integrationsministeriet DET TALTE ORD GÆLDER Samrådsspørgsmål AP Vil ministeren

Læs mere

Høringssvar vedr. udkast til forslag til lov om ændring af forældreansvarsloven og retsplejeloven (imødegåelse af samarbejdschikane m.v.).

Høringssvar vedr. udkast til forslag til lov om ændring af forældreansvarsloven og retsplejeloven (imødegåelse af samarbejdschikane m.v.). Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Holmens Kanal 22 1060 København K Høringssvar vedr. udkast til forslag til lov om ændring af forældreansvarsloven og retsplejeloven (imødegåelse

Læs mere

Det er derfor vigtigt, at du som forælder er i stand til at rumme barnets reaktioner uanset hvor lettet eller ked af det, du selv er.

Det er derfor vigtigt, at du som forælder er i stand til at rumme barnets reaktioner uanset hvor lettet eller ked af det, du selv er. Børn og skilsmisse Uddrag fra Børns vilkår Bruddet Som forældre skal I fortælle barnet om skilsmissen sammen. Det er bedst, hvis I kan fortælle barnet om skilsmissen sammen. Barnet har brug for at høre,

Læs mere

Skilsmissebarn i Danmark risikofaktorer og muligheder for trivsel

Skilsmissebarn i Danmark risikofaktorer og muligheder for trivsel Skilsmissebarn i Danmark risikofaktorer og muligheder for trivsel De fleste børn fødes i en kernefamilie, men i 19-års-alderen er hvert tredje blevet skilsmissebarn. Forskning viser, at hvert femte skilte

Læs mere

DET PERFEKTE LIV - EN KONFERENCE OM UNGES

DET PERFEKTE LIV - EN KONFERENCE OM UNGES DET PERFEKTE LIV - EN KONFERENCE OM UNGES FORTÆLLINGER KONFERENCE SCANDIC ODENSE 29.01.2015 KURSER & KONFERENCER KURSEROGKONFERENCER.DK DET PERFEKTE LIV - EN KONFERENCE OM UNGES FORTÆLLINGER Ungdomslivet

Læs mere

MDCC Management Development, Coaching & Strategic Communication

MDCC Management Development, Coaching & Strategic Communication Socialudvalget 2013-14 SOU Alm.del Bilag 252 Offentligt MDCC En kort causerende indledning til de problemstillinger, der eksisterer i sammenhæng med skilsmisse og forældremyndighed i Danmark. Hvorfor drikker

Læs mere

INDSATS MED FOKUS PÅ LOKALE AKTIVITETER Pakke 2

INDSATS MED FOKUS PÅ LOKALE AKTIVITETER Pakke 2 INDSATS MED FOKUS PÅ LOKALE AKTIVITETER Pakke 2 vordingborg.dk Vordingborg Kommune Østerbro 2 4720 Præstø Pakke nr. 2 Indsats med fokus på lokale aktiviteter Udgivet af Vordingborg Kommune Udarbejdet af:

Læs mere

KOMMISSORIUM for udvalget om forældremyndighed og samvær

KOMMISSORIUM for udvalget om forældremyndighed og samvær MINISTERIET FOR FAMILIE- OG FORBRUGERANLIGGENDER FAMILIESTYRELSEN KOMMISSORIUM for udvalget om forældremyndighed og samvær Den 9. marts 2005 J.nr. 04-5014-00045 1. Baggrunden for nedsættelsen af udvalget

Læs mere

Det fællesskabende møde. om forældresamarbejde i relationsperspektiv. Artikel af cand. psych. Inge Schoug Larsen

Det fællesskabende møde. om forældresamarbejde i relationsperspektiv. Artikel af cand. psych. Inge Schoug Larsen Det fællesskabende møde om forældresamarbejde i relationsperspektiv Artikel af cand. psych. Inge Schoug Larsen Lysten til samarbejde udvikles gennem oplevelsen af at blive taget alvorligt og at have indflydelse

Læs mere

Udtalelse vedrørende revideret forslag til ny skolestruktur i Randers Kommune

Udtalelse vedrørende revideret forslag til ny skolestruktur i Randers Kommune Randers 18/12/2014 Udtalelse vedrørende revideret forslag til ny skolestruktur i Randers Kommune Følgende udtalelse er lavet af personalet i skolens specialklasser og vedtaget i MED-udvalget på Tirsdalens

Læs mere

Når livet slår en kolbøtte

Når livet slår en kolbøtte Når livet slår en kolbøtte - at være en familie med et barn med særlige behov Af Kurt Rasmussen Januar 2014 Når der sker noget med én i en familie, påvirker det alle i familien. Men hvordan man bliver

Læs mere

Stepping Stones programmet

Stepping Stones programmet Stepping Stones programmet Et tilbud til forældre til et barn med handicap Hvem og hvad er Stepping Stones for? Hvis I er forældre til et barn med et handicap i alderen 2-12 år, så kan Stepping Stones

Læs mere

Familiesamtaler målrettet børn

Familiesamtaler målrettet børn Familiesamtaler målrettet børn Sundhedsstyrelsen har siden 2012 haft en række anbefalinger til sundhedsprofessionelle om inddragelse af pårørende til alvorligt syge. Anbefalingerne skal sikre, at de pårørende

Læs mere

Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning

Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning Pjecen er udarbejdet af Statsforvaltningerne i samarbejde

Læs mere

EVALUERINGEN AF PAS-RÅDGIVNING

EVALUERINGEN AF PAS-RÅDGIVNING Til Familiestyrelsen Dokumenttype Midtvejsevaluering Dato September 2009 EVALUERINGEN AF PAS-RÅDGIVNING FORELØBIGE RESULTATER EVALUERINGEN AF PAS-RÅDGIVNING FORELØBIGE RESULTATER INDHOLD Indledning 3 1.1

Læs mere

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller Forældreansvarslov Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1. Børn og unge under 18 år er under forældremyndighed, medmindre de har indgået ægteskab. 2. Forældremyndighedens indehaver skal drage omsorg for barnet

Læs mere

Med barnet i centrum. Med barnet i centrum

Med barnet i centrum. Med barnet i centrum Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed,

Læs mere

Afrapporteringsmøde 15. januar 2015 Vibeke Koushede Carina Sjöberg Brixval Solveig Forberg Axelsen Pernille Due

Afrapporteringsmøde 15. januar 2015 Vibeke Koushede Carina Sjöberg Brixval Solveig Forberg Axelsen Pernille Due Projekt Nyfødt Afrapporteringsmøde 15. januar 2015 Vibeke Koushede Carina Sjöberg Brixval Solveig Forberg Axelsen Pernille Due Centret er støttet af TrygFonden og Kræftens Bekæmpelse Agenda Evidens for

Læs mere

Unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen Til beslutningstagere i kommuner

Unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen Til beslutningstagere i kommuner 1 Unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen Til beslutningstagere i kommuner SOCIALSTYRELSEN VIDEN TIL GAVN SAMARBEJDSMODELLEN 4. Samarbejdsmodellen som metode 2 INDHOLD Vejen til uddannelse

Læs mere

Børn i skilsmisse. Handleplan for medarbejdere i dagtilbud og skoler

Børn i skilsmisse. Handleplan for medarbejdere i dagtilbud og skoler Børn i skilsmisse Handleplan for medarbejdere i dagtilbud og skoler BRØNDERSLEV KOMMUNE Far og mors skilsmisse bliver ofte betragtet som privat område, der hører til uden for skole- eller institutionstid.

Læs mere

KOMMUNEN INFORMERER. Skilsmisse. - den mest almindelige livskrise i danske børns opvækst. Børn & Unge

KOMMUNEN INFORMERER. Skilsmisse. - den mest almindelige livskrise i danske børns opvækst. Børn & Unge KOMMUNEN INFORMERER Skilsmisse - den mest almindelige livskrise i danske børns opvækst Børn & Unge Baggrund for pjecen Skilsmissen har det sværere i dag end tidligere, fordi der er øget kamp imellem forældre

Læs mere

Supervisoruddannelse på DFTI

Supervisoruddannelse på DFTI af Peter Mortensen Aut. cand.psych. og familieterapeut, MPF Direktør og partner, DFTI Supervisoruddannelse på DFTI Supervision er et fagområde, som gennem mere end 100 år har vist sig nyttigt til varetagelse

Læs mere

Et tilbud om undervisning, social udvikling og et tæt familiesamarbejde

Et tilbud om undervisning, social udvikling og et tæt familiesamarbejde T O P S H Ø J Et tilbud om undervisning, social udvikling og et tæt familiesamarbejde T O P S H Ø J Familieinstitutionen Topshøj ApS. Topshøjvej 60. DK-4180 Sorø Tlf.: 57 83 12 21. topshoj@topshoj.dk.

Læs mere

SÅDAN HJÆLPER DU BØRN I ALKOHOLFAMILIER - DET KRÆVER KUN EN ENKELT VOKSEN AT ÆNDRE ET BARNS LIV

SÅDAN HJÆLPER DU BØRN I ALKOHOLFAMILIER - DET KRÆVER KUN EN ENKELT VOKSEN AT ÆNDRE ET BARNS LIV SÅDAN HJÆLPER DU BØRN I ALKOHOLFAMILIER - DET KRÆVER KUN EN ENKELT VOKSEN AT ÆNDRE ET BARNS LIV TUBA TUBA står for Terapi og rådgivning for Unge, der er Børn af Alkoholmisbrugere. I TUBA kan unge mellem

Læs mere

CENTER FOR FAMILIEUDVIKLING

CENTER FOR FAMILIEUDVIKLING Evalueringsrapport angående PREP-Parkursus A06-03, 03, afholdt i Roskilde, Ungdommens Hus, marts 2006. PREP er et kursusprogram for par, der ønsker at arbejde med deres forhold. Parkurset giver praktiske

Læs mere

Præsentation af MindSpring for faggruppen af socialrådgivere ved behandlingsinstitutionerne for traumatiserede flygtninge. 16.

Præsentation af MindSpring for faggruppen af socialrådgivere ved behandlingsinstitutionerne for traumatiserede flygtninge. 16. Præsentation af MindSpring for faggruppen af socialrådgivere ved behandlingsinstitutionerne for traumatiserede flygtninge 16. september 2014 Hvad er MindSpring MindSpring er navnet på en gruppemetode,

Læs mere

ekspartner. Og det er lige præcis det, som skader og påvirker vores fælles børn i negativ retning.

ekspartner. Og det er lige præcis det, som skader og påvirker vores fælles børn i negativ retning. INDLEDNING Den gode skilsmisse De fleste mennesker vil nok påstå, at der ikke findes gode skilsmisser. For hvad er en god skilsmisse egentlig? Når den kærlighed, som vi engang nød godt af, pludselig bliver

Læs mere

For os i Nordre børnehave er alle børn noget særligt, og der bliver taget individuelle hensyn til alle børn.

For os i Nordre børnehave er alle børn noget særligt, og der bliver taget individuelle hensyn til alle børn. For os i Nordre børnehave er alle børn noget særligt, og der bliver taget individuelle hensyn til alle børn. Vi møder børn med vanskeligheder, det kan være sproglige motoriske psykosociale eller andet.

Læs mere

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune.

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. HOLSTEBRO KOMMUNES DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 Indledning Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik 2015-2018 at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. Byrådet

Læs mere

EVALUERING AF FORSØGSPROJEKT MED TIDLIG RÅDGIVNING EFTER ADOPTIONEN (POST ADOPTION SERVICE) FAMILIESTYRELSEN

EVALUERING AF FORSØGSPROJEKT MED TIDLIG RÅDGIVNING EFTER ADOPTIONEN (POST ADOPTION SERVICE) FAMILIESTYRELSEN EVALUERING AF FORSØGSPROJEKT MED TIDLIG RÅDGIVNING EFTER ADOPTIONEN (POST ADOPTION SERVICE) FAMILIESTYRELSEN INDLEDNING I 2006 blev der ved satspuljeforhandlingerne bevilget midler til et forsøgsprojekt

Læs mere

Handleplan i forbindelse med skilsmisse.

Handleplan i forbindelse med skilsmisse. Handleplan i forbindelse med skilsmisse. Udarbejdet i Rosenkilde Vuggestue og Børnehave 2016 1. Primærpersonen tager kontakt til forældrene i institutionen og stiller afklarende spørgsmål (se bilag 1)

Læs mere

Supervision & radgivning

Supervision & radgivning Supervision & radgivning R å d g i v n i n g s a f d e l i n g e n supervision_16x16.indd 1 22/03/09 22:41:41 Radgivningsafdelingen Autismecenter Nord-Bo Rådgivningsafdelingen, der er en selvstændig afdeling

Læs mere

Supervision i Tønder kommunale Dagpleje

Supervision i Tønder kommunale Dagpleje Supervision i Tønder kommunale Dagpleje JANUAR 2010 Supervision i Tønder kommunale dagpleje På dagplejeformidlingen påbegyndte dagplejepædagogerne i 2008 et projekt omhandlende brug af supervision som

Læs mere

R: Hurtigere og bedre hjælp til sårbare børn og unge nu!

R: Hurtigere og bedre hjælp til sårbare børn og unge nu! 09-11-2017 R: Hurtigere og bedre hjælp til sårbare børn og unge nu! Flere børn og unge kæmper med psykiske problemer eller får konstateret en alvorlig psykisk lidelse. Det betyder, at alt for mange ikke

Læs mere

Indsatsplan : Strategi for fællesskaber for børn og unge

Indsatsplan : Strategi for fællesskaber for børn og unge Indsatsplan 2016 2018: Strategi for fællesskaber for børn og unge Strategi for fællesskaber og indsatsplanen skal samlet set understøtte realisering af visionen om, at børn og unge oplever glæden ved at

Læs mere

En bombe i familien. Interview med Elene Fleischer, Ph.d. og formand for Nefos

En bombe i familien. Interview med Elene Fleischer, Ph.d. og formand for Nefos En bombe i familien Interview med Elene Fleischer, Ph.d. og formand for Nefos En ung, der laver et selvmordsforsøg, kan kalkulere med Det skal se ud, som om jeg dør, men jeg vil ikke dø. Men de tanker

Læs mere

Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v.

Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. I medfør af 42 og 45, stk. 3, i forældreansvarsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1085 af 7. oktober 2014, som ændret ved 1 i lov nr. 270

Læs mere

Høringssvar fra Børns Vilkår vedr. Forslag til Lov om Ændring af lov om Social Service Kontinuitet i anbringelsen mv.

Høringssvar fra Børns Vilkår vedr. Forslag til Lov om Ændring af lov om Social Service Kontinuitet i anbringelsen mv. Høringssvar fra Børns Vilkår vedr. Forslag til Lov om Ændring af lov om Social Service Kontinuitet i anbringelsen mv. 1. Indledende bemærkninger Børns Vilkår er meget positive overfor lovforslagets overordnede

Læs mere

Statsforvaltningen. Forstå spillereglerne og undgå juridiske faldgruber, efter I er gået fra hinanden for dit barns skyld

Statsforvaltningen. Forstå spillereglerne og undgå juridiske faldgruber, efter I er gået fra hinanden for dit barns skyld 12 juridiske ord du bør kende Hvad du bør vide om Statsforvaltningen Gratis e-bog om børn, forældre og Statsforvaltningen Forstå spillereglerne og undgå juridiske faldgruber, efter I er gået fra hinanden

Læs mere

Talepapir til åbent samråd i ERU den 3. maj 2011 samrådsspørgsmål

Talepapir til åbent samråd i ERU den 3. maj 2011 samrådsspørgsmål Erhvervsudvalget 2010-11 L 160 Bilag 6 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 2. maj 2011 10/05177-272 Talepapir til åbent samråd i ERU den 3. maj 2011 samrådsspørgsmål A af 6. april 2011 stillet af Benny Engelbrecht

Læs mere

MOD PÅ LIVET 2013-16. Egmont Fondens strategi for støtte til børn og unge, der rammes af sygdom og død i den nærmeste familie

MOD PÅ LIVET 2013-16. Egmont Fondens strategi for støtte til børn og unge, der rammes af sygdom og død i den nærmeste familie MOD PÅ LIVET Egmont Fondens strategi for støtte til børn og unge, der rammes af sygdom og død i den nærmeste familie 2013-16 Tegning af 9-årig dreng i terapi hos Løvehjerte Egmont Fondens rådgivning til

Læs mere

Menneskelig udvikling og modning tak!

Menneskelig udvikling og modning tak! Menneskelig udvikling og modning tak! - når det sociale fællesskab bliver for krævende i forbindelse med et efterskoleophold Vibeke Haugaard Knudsen Stud.mag. & BA i teologi Læring og forandringsprocesser

Læs mere

PSYKIATRI AMU-UDDANNELSER INDHOLD OG TEMAER SIGNALEMENT AF DET SOCIALPSYKIATRISKE OMRÅDE MED KENDTE OG NYE UD- FRA PATIENT TIL PERSON

PSYKIATRI AMU-UDDANNELSER INDHOLD OG TEMAER SIGNALEMENT AF DET SOCIALPSYKIATRISKE OMRÅDE MED KENDTE OG NYE UD- FRA PATIENT TIL PERSON PSYKIATRI Titel: Psykiatri Varighed: 24 dage AMU-UDDANNELSER 42685 Socialpsykiatri fagligt samarbejde (10 dage) Eller 40597: Recovery (10 dage) Eller 46835: Støtte ved kognitiv behandling (10 dage) Plus

Læs mere

Ansøgningsskema til Forebyggelsespuljen 2014

Ansøgningsskema til Forebyggelsespuljen 2014 Koncern Plan, Udvikling og Kvalitet Enheden for Tværsektorielt Samarbejde Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 38 66 50 00 Direkte 38 66 61 07 Web www.regionh.dk Ansøgningsskema til Forebyggelsespuljen

Læs mere

Inspirationsmateriale til undervisning

Inspirationsmateriale til undervisning EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Inspirationsmateriale til undervisning 40157 Udviklet af: Irene Rasmussen Klosterbanken 54 4200 Slagelse Tlf.: 58548048

Læs mere

Holdningsnotat for dagtilbudsområdet

Holdningsnotat for dagtilbudsområdet Januar 2016 Holdningsnotat for dagtilbudsområdet Indhold: 1. Dagtilbud er en arena for småbørns læring, udvikling, trivsel og dannelse 2. Den pædagogiske praksis i dagtilbud skal være forskningsinformeret

Læs mere

Psykiatri. INFORMATION til pårørende til børn og unge

Psykiatri. INFORMATION til pårørende til børn og unge Psykiatri INFORMATION til pårørende til børn og unge VELKOMMEN Som forælder til et barn eller en ung med psykisk sygdom har du et naturligt ansvar for din datter eller søn, og du er samtidig en betydningsfuld

Læs mere

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger Strategi for inklusion i Hørsholm Kommunes dagtilbud skoler - fritidsordninger 2013-2018 Indledning Børn og unges læring og udvikling foregår i det sociale samspil med omgivelserne. Børn og unge er aktive,

Læs mere

Skilsmissebarnets økonomi Et værktøj til forældres samarbejde

Skilsmissebarnets økonomi Et værktøj til forældres samarbejde Skilsmissebarnets økonomi Et værktøj til forældres samarbejde DetHeleBarn.dk Foto: Billeder af børn er taget af Simone Langsted Lüdeking Ophavsret: Alle rettigheder til materialet i denne e-guide tilhører

Læs mere

HJÆLP! MOR OG FAR ER SKILT STRATEGI FOR EGMONT FONDENS SKILSMISSEINDSATS 2012-2016

HJÆLP! MOR OG FAR ER SKILT STRATEGI FOR EGMONT FONDENS SKILSMISSEINDSATS 2012-2016 HJÆLP! MOR OG FAR ER SKILT STRATEGI FOR EGMONT FONDENS SKILSMISSEINDSATS 2012-2016 ELEMENTER I STRATEGIEN HVORFOR? UDGANGSPUNKT, UDFORDRINGER, STØTTEBEHOV HVEM? PRIORITEREDE MÅLGRUPPER HVAD? VISION, FOKUSOMRÅDER

Læs mere

Pause fra mor. Kære Henny

Pause fra mor. Kære Henny Pause fra mor Kære Henny Jeg er kørt fuldstændig fast og ved ikke, hvad jeg skal gøre. Jeg er har to voksne børn, en søn og en datter. Min søn, som er den ældste, har jeg et helt ukompliceret forhold til.

Læs mere

Familierådgivningerne brugerundersøgelse. Sammenfatning af resultater

Familierådgivningerne brugerundersøgelse. Sammenfatning af resultater Familierådgivningerne brugerundersøgelse Sammenfatning af resultater Hvordan er undersøgelsen lavet? Undersøgelsen er gennemført i alle familierådgivninger i hele kommunen i perioden 15. februar til 15.

Læs mere

HANDLEPLAN FOR INKLUSION I SKOVVANGSOMRAÅ DET

HANDLEPLAN FOR INKLUSION I SKOVVANGSOMRAÅ DET HANDLEPLAN FOR INKLUSION I SKOVVANGSOMRAÅ DET Indhold Handleplan for inklusion i Skovvangsområdet.... 2 Sammenhæng... 2 Definition af inklusion.... 2 Område Skovvang... 3 Overordnede principper.... 3 Aktører....

Læs mere

En undersøgelse af rummeligheden i Ballerup Kommunes skolevæsen - set i lærerens perspektiv

En undersøgelse af rummeligheden i Ballerup Kommunes skolevæsen - set i lærerens perspektiv En undersøgelse af rummeligheden i Ballerup Kommunes skolevæsen - set i lærerens perspektiv Ballerup Lærerforening April 2008 Indledning Ballerup Lærerforening har netop gennemført en undersøgelse af rummeligheden

Læs mere