STABILITET AF DE BÆRENDE KONSTRUKTIONER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "STABILITET AF DE BÆRENDE KONSTRUKTIONER"

Transkript

1 STABILITET AF DE BÆRENDE KONSTRUKTIONER Udarbejdet af Nicolai Green Hansen og Hans Emborg august

2 Byggeskader Årsagerne til de store skader skyldes mange forskellige forhold som f. eks.: 1. Byggesjusk, dårlig håndværksmæssig udførelse. 2. Beregningsfejl. Manglende kontrolberegninger. 3. Projekteringsfejl. Manglende projektgranskning og kvalitetssikring af projektet. 4. Manglende styr på kraftforløb og kraftoverførende samlinger. 5. Dårlig kommunikation imellem de projekterende og de udførende. Der er igennem de senere år gennemført mange forsøg på at forhindre alle de forfærdelige skader. Alle byggeriets parter er naturligvis interesserede i at undgå disse, men der er stadigvæk alt for mange svigt i bygge- og anlægssektoren. Hvilke tiltag kan formindske skadesomfanget: Ad 1: Bedre tilsyn på byggepladsen. Bedre kommunikation imellem de projekterende og entreprenørerne/håndværkerne. Ad 2: Bør ikke forekomme. Kvalitets sikring af projektet. Der skal altid udføres kontrolberegninger af tredje person. Ad 3: Forbedre kommunikationen imellem de involverede parter i projekteringen. Arkitekter, ingeniører, bygningskonstruktører, teknikere m.fl. Ad 4: Mere fokus på kraftforløb og kraftoverførende samlinger. Udføre og dokumentere kraftforløb på alle projekter, også mindre byggerier. Der er i dag utrolig mange byggeskader indenfor småhusbyggeri. Ikke så ofte og så voldsomt som på de viste billeder. Men mange småskader, så som revner og deformationer, der ikke medfører sammenstyrtning, men som skæmmer meget. Der er utrolig mange klager fra bygherren over disse skavanker. Så derfor få styr på alle bevægelserne i konstruktionerne inden byggeriet påbegyndes. Der er mange håndværkere og entreprenører, der sparer eller undlader at tage ingeniøren med på mindre byggerier. Desværre med risiko for ovenstående skader. Ad 5: Forbedre kommunikationen imellem de projekterende og de udførende både skriftlig og mundtlig. 2

3 Opfølgning af punkt 3 4 og 5. For at undgå projekteringsfejl bør man være meget opmærksom på sammenhæng imellem den statiske analyse og den senere udførelse af de bærende konstruktioner. Man bør sikre sig at den overordnede stabilitet af hovedkonstruktionerne er i orden. Klart fastlægge og dokumentere kræfternes forløb igennem konstruktionerne til jord. Fastlægge de kraftoverførende samlinger. Udføre samlingerne/knudepunkterne sådan at de kan overføre nødvendige kræfter Sikre stabiliteten af alle de elementer der indgår i byggeriet. Sikre at de nødvendige informationer udveksles imellem de involverede parter. I kurset GSA-BS1 vil vi i de første 5 dobbeltlektioner forsøge at give de studerende nogle værktøjer, som kan anvendes i forbindelse med ovenstående opfølgning. Vi vil se på, hvordan kræfterne løber igennem en konstruktion, se på konstruktionens overordnede stabilitet og se på de kraftoverførende samlinger. 3

4 Stabilitet At en bygning er stabil, betyder, at den i sin helhed er i ligevægt med alle ydre laster, såsom egenlast, snelast og vindlast m.m. Vi kalder det den overordnede stabilitet af konstruktionen - i en del litteratur også kaldet hovedstabilitet. Man kan også tale om et enkelt elements stabilitet. Vi vil i starten af dette kursus se på den overordnede stabilitet. Senere hen vender vi tilbage til de enkelte elementers stabilitet. Når vi ser på byggeskaderne, må vi konstatere, at i mange af eksemplerne er den overordnede stabilitet tilsyneladende i orden, men der ligger en betydelig risiko for stabiliteten i selve samlingen imellem de enkelte bygningsdele. På de viste skader er der sket en voldsom ukontrolleret bevægelse med det til følge at konstruktionen i sin helhed svigter. Selv om bevægelserne ikke behøver at være så store, at de medfører de ovenfor viste dramatiske resultater, kan de alligevel hurtigt vise sig som en mindre katastrofe (revnedannelse, lokalt brud o.s.v.) Her er altså to hensyn, vi må tage ved udformning af konstruktioner: 1. Stabilitet ved ligevægt med alle ydre kræfter. 2. Hindre ukontrolleret bevægelse. Hvis man vil forsøge, at opfylde især punkt 2, skal konstruktionsingeniøren inddrages i projekteringen på et meget tidligt tidspunkt. Allerede i dispositionsforslagsfasen (skitseforslag) kan arkitekten og ingeniøren i samarbejde designe en bygning, der tilfredsstiller både bygherrens og arkitektens ønsker. Samtidig med kan konstruktionerne udformes sådan, at bevægelserne bliver indenfor de rammer, som der opstilles for det pågældende byggeri. 4

5 5

6 Statisk analyse Historik I forbindelse med udformningen af bygningen og de bærende konstruktioner, vil det være meget hensigtsmæssig, at udføre en statisk analyse. Denne kan vise en statisk model af hele bygningen. I de tidlige faser gøres dette oftest skitsemæssigt. En statisk analyse kan f. eks. være en 3D skitse/tegning af bygningens konstruktioner, suppleret med en beskrivelse af konstruktionerne. Det giver et godt overblik over, hvordan konstruktionerne skal fungere sammen. Skitsen kan også følges op med en beskrivelse af kraftforløbet igennem byggeriet. Understøtningsformer Bevægelig simpel understøtning. Fast simpel understøtning. Indspænding. 6

7 Eksempler på byggerier Erhvervsbyggerier (skivehaller, søjle/bjælkehaller, kombinationshaller): 7

8 8

9 9

10 Boligbyggeri: 10

11 11

12 Eksempler på statiske modeller: Bygning 1: 12

13 13

14 14

15 Bygning 2: 15

16 16

17 Disponering af kraftforløb Vi indfører nogle statiske funktionskrav. Pladefunktion - evne til at videreføre laste vinkelret på en plan flade. Skivefunktion evnen til at videreføre laste parallelt med eller netop i elementets plan. Søjlefunktion evnen til at videreføre laste i elementets plan. Bjælkefunktion evne til at videreføre laste vinkelret på længdeaksen. Analysens metoder 17

18 18

19 19

20 Hvis dækskiven har 1 fast støttelinie er den bevægelig. Hvis dækskiven har 2 faste støttelinier er den bevægelig. Hvis dækskiven har 3 faste støttelinier er den stabil. 20

21 I forbindelse med disponering af kraftforløb indfører vi nogle statiske funktionskrav. Tidligt i forslagsfasen foretages en disponering af kraftforløbet i det samlede statiske system (bygningen). Da man på dette tidspunkt som regel endnu ikke er bundet til bestemte materialevalg, foretages disponeringen ud fra statiske principper, som kædes sammen til en stabil helhed. Principper Principper til at nå disse mål kan være et eller flere af følgende: a) Opstille funktionskrav til de enkelte bygningsdele. b) Indføre selvafstivende hovedkonstruktion. c) Indføre stabile trekanter (hjælpekonstruktioner). d) Klarlægge kraftoverførsel fra en bygningsdel til en anden. ad. a) Der arbejdes med funktionskrav til de enkelte bygningsdele. Pladefunktion Evne til at videreføre laste vinkelret på plan flade. 21

22 Skivefunktion Evne til at videreføre laste parallelt med eller netop i en plan. Bjælkefunktion Evne til at videreføre laste vinkelret på længdeaksen. Søjlefunktion Evne til at videre føre laste parallelt med eller netop i længdeaksen. 22

23 ad. b) Af almindeligt forekommende systemer kan nævnes: Søjle-dragesystem med indspændte søjler. 2-charnier buer. 2-charnier rammer med momentstive hjørner. 3-charnier rammer med momentstift hjørne. 23

24 ad. c) Trekantkonstruktioner Diagonaler udføres i form af trækog/eller trykstænger, således at disse i forbindelse med hovedkonstruktionen danner stabile trekanter evt. gitterkonstruktioner. ad. d) Dette kan blive afgørende for udformning af samlingen f. eks. Hvordan overføres vandrette kræfter fra en tagskive til en gavlvæg. Hvorledes overføres en kraft fra et vindbånd til den underliggende konstruktion o.s.v. 24

25 De enkelte bygningsdele Der vil naturligvis også være et krav om stabilitet af de enkelte bygningsdele. Disse vil yderligere blive belastet f. eks. af kræfter stammende fra temperatursvingninger, ekcentrisk placerede kræfter p.g.a. unøjagtighed i udførelsen m.v. Hensyn til disse kræfter må tages på et senere tidspunkt i projekteringen. Herefter følger eksempler på hvordan kraftforløb kan beskrives og udføres i projekterne. Dette kan udføres på mange forskellige måder. Her er vist to væsentligt forskellige metoder. Metode A: En blanding af tekst og skitser. Metode B: En streng skematisk form. 25

26 Eksempel 1 Disponering af kraftforløb i en mindre en-etages bygning. Oplæg til eksempel Uddrag af konstruktionsbeskrivelse Tagkonstruktion: Vingetegl på lægter med underlag af plastfolie. Trægitterspær med 45º taghældning. Loftsbeklædning af 19 mm hv. pl. brædder. 200 mm isoleringsmåtter. Murværk: Udv.: 350 mm hulmur med isolering og stålbindere. Indv.: 11 cm mur. Lette facader: Træskeletkonstruktion. 200 mm isolering. Slagfast udv. og indv. beklædning. Metode A Disponering af kraftforløbet. Vindlast på facader Lasten føres af vægfladen ved pladefunktion til facadefundament og tagflade. Via tagfladens stivhed (skivefunktion eller vindbånd) føres lasten videre til gavlfladerne, der ved skivefunktion afleverer lasten til gavlfundamenterne. 26

27 Vindlast på gavle Lasten udføres af vægfladen ved pladefunktion til facaderne, og heraf ved skivefunktion til facadefundamenterne. Lodret last Tagfladens last føres via spærrene (bjælkefunktion) til facaderne og herfra gennem bjælker, søjler og murværk til fundamenterne. Metode B Disponering af kraftforløbet. Signatur: BJ = bjælkefunktion PL = pladefunktion SØ = søjlefunktion SK = skivefunktion VB = vindbånd 27

28 Vindlast på facader Vindlast på gavle Lodret last 28

29 Eksempel 2 Disponering af kraftforløb i en mindre en-etages halbygning. Oplæg til eksempel Uddrag af konstruktionsbeskrivelse Bærende hovedkonstruktion: 3 charnier bue med tilhørende punktfundamenter. Tagkonstruktion: Tagpap på underlag af 250 mm isoleringselementer med færdiggjort underside. Murværk: Udv.: 400 mm hulmur med isolering og stålbindere. Let gavlparti: Skeletkonstruktion med 200 mm isolering. Slagfast udv. og indv. beklædning. 29

30 Metode A Disponering af kraftforløbet. Vindlast på facader Lasten føres af vægfladen ved pladefunktion til hovedkonstruktionens 3-charniers buer, som ved deres selvafstivende funktion fører lasten videre til punktfundamenterne i facaden. Vindlast på gavle Lasten føres af vægfladen ved bjælkefunktion til vindbjælker og herfra videre til gavlfundament og tagflade. Via tagfladens åse (trykstænger) føres lasten videre til vindbånd og herfra ved træk til facadens fundament. Lodret last Tagfladens last føres via åsene (bjælkevirkning) til hovedkonstruktionens 3-charniers buer, som ved bjælke- søjlefunktion fører lasten videre til punktfundamenterne i facaden. 30

31 Metode B Disponering af kraftforløbet. Signatur: BJ = bjælkefunktion PL = pladefunktion SØ = søjlefunktion SK = skivefunktion VB = vindbånd Vindlast på facader Vindlast på gavle 31

32 Lodret last 32

33 Eksempel 3 Disponering af kraftforløb i en mindre to-etages bygning. Oplæg til eksempel Uddrag af konstruktionsbeskrivelse Tagkonstruktion: Pap på brædder. Loftskonstruktion: kl. 1 beklædning med isolering. Etageadskillelse: Huldækelementer. Vægge: Stueetage: Udv.: Betonsandwichelementer. Indv.: Betonelementer. Overetage: Træbaseret letvæg med udv. bræddebeklædning og indv. kl. 1 beklædning. 33

34 Metode A Disponering af kraftforløbet. Vindlast på facader Overetage: Lasten føres af vægfladen ved bjælkefunktion til etageadskillelse og tagflade. Via tagfladens vindbånd føres lasten videre til gavlfladerne, der ved skivefunktion afleverer lasten til gavlfundamenterne. Stueetage: Lasten føres af vægfladen ved pladefunktion til facadefundament og etageadskillelse. Via etageadskillelsens skivevirkning føres lasten videre til gavlfladerne, der ved skivefunktion afleverer lasten til gavlfundamenterne. Vindlast på gavle Overetage: Lasten føres af vægfladens bjælkefunktion til etageadskillelse og tagflade. Via tagfladens vindbånd føres lasten videre til facaderne, der ved skivefunktion afleverer lasten til facadefundamenterne. Stueetage: Lasten føres af vægfladens skivefunktion til gavlfundament og etageadskillelse. Via etageadskillelsens skivevirkning føres lasten videre til længdevæg og facader, der ved skivefunktion afleverer lasten til fundamenterne. 34

35 Lodret last Tagfladens last føres ved spærrenes bjælkevirkning til let facade, som ved bjælke- og søjlevirkning fører lasten videre. Etageadskillelsens last føres ved etagens pladevirkning til facader og længdevæg, som afleverer lasten til fundamenterne. 35

36 Metode B Disponering af kraftforløbet. Signatur: BJ = bjælkefunktion PL = pladefunktion SØ = søjlefunktion SK = skivefunktion VB = vindbånd Vindlast på facader 36

37 Vindlast på gavle Lodret last 37

38 Kraftoverførende samlinger På baggrund af kraftdisponeringen kan vi nu følge op på de kraftoverførende samlinger. I de tidlige faser udføres håndskitser af de væsentlige kraftoverførende samlinger. Her kan de geometriske forhold afklares. Der kan overvejes hvilke principper man vil anvende og om der skal placeres mekaniske forbindelsesmidler i den pågældende samling, og om der er den nødvendige plads til dem En evt. overslagsmæssig bestemmelse af kræfterne på elementerne kan anvendes til at udføre en overslagsmæssig dimensionering af de enkelte elementer og evt. en overslagsmæssig dimensionering af kraftforløbet i de kraftoverførende samlinger. 38

39 39

40 40

41 Hvad kan danne skive? Jernbeton: In-situ støbt Betonelementer: Vær opmærksom på sammenstøbning og evt. stringere. Letbeton: Leca, Siporex, Gasbeton og lignende. Følg fabrikanternes anvisninger til opstilling og samlinger. Murværk: Belastet murværk. Ubelastet murværk: Meget problematisk især med hensyn til samlingerne. Træ: Plader af krydsfiner, spånplader, fiberplader og lignende. Format mindst 1,2 m x 2,4 m. Gipsplader. Bindingsværk og trækbånd i stål. Følg fabrikanternes anvisninger til opstilling og samlinger. Kræver ofte en beregning på antal søm og skruer. Se i øvrigt i brochurer og TOP pjecer. Stål: Tyndplader trapezformet: Følg fabrikanternes anvisninger. 41

42 Opgaver Opgave 1 Formål: Statisk system: Rumlig stabilitet kraftdisponering At indøve forståelsen af statiske systemer og deres virkemåde med hensyn til stabilitet over for lodrette og vandrette påvirkninger. Når der tales om et bygværks statiske system, menes det kompleks af bygningsdele, der tilsammen udgør den bærende hovedkonstruktion, hvorigennem kræfterne på bygværket føres til jorden. Dispositionsforslag:I dispositionsforslaget foretager man en vurdering af hovedkonstruktionens størrelse og virkemåde for at beslutte, om det foreliggende system er et brugeligt grundlag for det videre projekteringsarbejde, eller om det må forkastes og omarbejdes. Opgave: På de efterfølgende sider er vist nogle statiske systemer for forskellige bygværker (A, B, C, D, E og F). Systemerne ønskes bearbejdet med hensyn til den rumlige stabilitet. Hvis systemet ikke er stabilt, ønskes en anvisning på, hvordan rumlig stabilitet kan opnås. Gerne med alternative forslag, altså flere løsningsmodeller. Hvis systemet er stabilt ønskes en anvisning på hvordan. Arbejdsform: Opgaven løses som gruppearbejde i grupper á 3 4 studerende. Løsningen kan være tegninger/skitser helst 3D suppleret med tekst. Desuden udføres en lille model i karton, der kan vise, hvordan det statiske system virker over for ydre påvirkninger. Løsningen suppleres med en mundtlig redegørelse. Bedømmelse: Materialer: Klassen og underviseren evaluerer øvelsen i fællesskab. Løsningen fremlægges i plenum for alle deltagere. Der udpeges en opponentgruppe til hvert hold. De skal se med særlig kritisk øjne på løsningsforslaget. Der udleveres karton, tynde lister, lim og OH-film. Der kan lånes knive, listesakse, save, limpistoler og tushpenne til OH-film. 42

43 Opgave 1A Materialebeskrivelse: Tag: Pap, brædder og spær pr. 0,80 m. Ydervæg: Nord: Murværk Syd: Åben Øst: Åben Vest: Murværk Opgave 1B Materialebeskrivelse: Tag: Eternitplader på åse pr. 0,80 m. Ydervæg: Nord: Let trækonstruktion Syd: Let trækonstruktion Øst: Vinduespartier Vest: Simpelt understøttet jernbetonvæg 43

44 Opgave 1C Opgave: "Størst muligt glasareal" Der udarbejdes 2 løsningsforslag. Opgave 1D Opgave: "Størst muligt glasareal" Der udarbejdes 2 løsningsforslag. 44

45 Opgave 1E Opgave: Konstruktionen skal fremtræde let og åben, men må naturligvis afstives mod vandrette påvirkninger. Der må godt anbringes ekstra stolper og tremmevægge, dog ikke i indkørselsfaget. Der bruges vingetegl på færdige præfabrikerede spær fra godkendt fabrik. Der skal laves mindst 2 principløsninger til det afstivede system. Der leves en statisk analyse (kraftdisponering) på det valgte system. 45

46 Opgave 1F Opgave: Den på tegningsbilaget viste tag- og rumform skal overholdes. Tagkonstruktionen udføres som bjælke- søjlesystem. Enkelte søjler må godt bryde systemet. Der er ikke fastlagt konstruktionsprincip for tag og underbygning. Tagets gavltrekanter udføres med glas. Tag- og vægflader er ikke fastlagt. Der skal laves forslag til konstruktionsprincip. Der skal redegøres for rummelig stabilitet uden beregning. 46

47 47

48 Opgave 2 Opgave: Stabilitetsvurdering af bygning En bygherre har anmodet en arkitekt om at lave et skitseforslag til en carport med redskabsrum. På baggrund af bygherrens ønsker har arkitekten lavet et oplæg (se skitsen nedenfor) som han beder jer om at vurdere med hensyn til rummelig stabilitet. I skal komme med et principforslag til konstruktiv udformning, statiske udfaldskrav og eventuelt gøre jer nogle overvejelser om de kraftoverførende samlinger. I skal redegøre for, at det forslag I udformer er i stabil ligevægt over for de påvirkninger, bygningen kan blive udsat for. Stikord: Arbejdsform: Kraftdisponering, isometri, eksploderet isometri, skiver, plader, bjælker, søjler, Er dit hus stormfast, SBI 186 Småhuses stabilitet, stabiliserende elementer. Opgaven løses i de samme grupper, som blev dannet i forbindelse med øvelser i rumlig stabilitet. Afleveringsform:Der afleveres et løsningsforslag pr. gruppe på A4 løsblade. Gerne en kombination af skitser og tekst. 48

49 Opgave 3 Opgave: Stabilitets- og kraftdisponering af bygning Nedenfor er vist plan og facader af et parcelhus. Huset er på ca. 189 m 2 inkl. carport. 1) Giv forslag til materialevalg og udformning af de bærende og stabiliserende konstruktioner. 2) Udfør en kraftdisponering for parcelhuset. (På skitseniveau) Udover det skitserede vinduesparti i stuen ønsker bygherren også glaspartier i hele sydfacaden (Køkkenet vender også imod syd). 3) Redegør for hvilken indflydelse det vil få på stabiliteten, og angiv de ekstra foranstaltninger, der evt. skal udføres. Arbejdsform: Besvarelsen er individuel. Afleveringsform:A4 løs-ark på skitseringsniveau suppleret med en forklarende tekst. 49

Statiske beregninger. Børnehaven Troldebo

Statiske beregninger. Børnehaven Troldebo Statiske beregninger Børnehaven Troldebo Juni 2011 Bygherre: Byggeplads: Projekterende: Byggesag: Silkeborg kommune, Søvej 3, 8600 Silkeborg Engesvangvej 38, Kragelund, 8600 Silkeborg KLH Architects, Valdemar

Læs mere

Når du skal fjerne en væg

Når du skal fjerne en væg Når du skal fjerne en væg Der skal både undersøgelser og ofte beregninger til, før du må fjerne en væg Før du fjerner en væg er det altid en god idé at rådføre dig med en bygningskyndig. Mange af væggene

Læs mere

Statikrapport. Projektnavn: Kildeagervænget 182 Klasse: 13BK1C Gruppe nr. 2 Dato: 11.10.2013

Statikrapport. Projektnavn: Kildeagervænget 182 Klasse: 13BK1C Gruppe nr. 2 Dato: 11.10.2013 Statikrapport Projektnavn: Kildeagervænget 182 Klasse: 13BK1C Gruppe nr. 2 Dato: 11.10.2013 Simon Hansen, Mikkel Busk, Esben Hansen & Simon Enevoldsen Udarbejdet af: Kontrolleret af: Godkendt af: Indholdsfortegnelse

Læs mere

Beregningstabel - juni 2009. - en verden af limtræ

Beregningstabel - juni 2009. - en verden af limtræ Beregningstabel - juni 2009 - en verden af limtræ Facadebjælke for gitterspær / fladt tag Facadebjælke for hanebåndspær Facadebjælke for hanebåndspær side 4 u/ midterbjælke, side 6 m/ midterbjælke, side

Læs mere

Er dit hus stormfast?

Er dit hus stormfast? Er dit hus stormfast? Undersøgelser har vist, at nyere parcelhuse kan have så alvorlige fejl og mangler, at en orkanagtig storm i værste fald kan medføre store skader. Det drejer sig om huse med let tag

Læs mere

Redegørelse for den statiske dokumentation

Redegørelse for den statiske dokumentation KART Rådgivende Ingeniører ApS Korskildelund 6 2670 Greve Redegørelse for den statiske dokumentation Privatejendom Dybbølsgade 27. 4th. 1760 København V Matr. nr. 1211 Side 2 INDHOLD Contents A1 Projektgrundlag...

Læs mere

En bygnings eller et rums ydre afgrænsning (skallen) udgør ved bedømmelse af en total sikringsløsning en meget vigtig faktor.

En bygnings eller et rums ydre afgrænsning (skallen) udgør ved bedømmelse af en total sikringsløsning en meget vigtig faktor. Indledning En bygnings eller et rums ydre afgrænsning (skallen) udgør ved bedømmelse af en total sikringsløsning en meget vigtig faktor. Skallen, der foruden lukker (døre, vinduer m.v.) kan bestå af ydervægge,

Læs mere

4 HOVEDSTABILITET 1. 4.1 Generelt 2

4 HOVEDSTABILITET 1. 4.1 Generelt 2 4 HOVEDSTABILITET 4 HOVEDSTABILITET 1 4.1 Generelt 2 4.2 Vandret lastfordeling 4 4.2.1.1 Eksempel - Hal efter kassesystemet 7 4.2.2 Lokale vindkræfter 10 4.2.2.1 Eksempel Hal efter skeletsystemet 11 4.2.2.2

Læs mere

Funktionsanalyser Bygningsdele ETAGEBOLIGER BORGERGADE

Funktionsanalyser Bygningsdele ETAGEBOLIGER BORGERGADE sanalyser Bygningsdele Indhold YDER FUNDAMENTER... 8 SKITSER... 8 UDSEENDE... 8 FUNKTION... 8 STYRKE / STIVHED... 8 BRAND... 8 ISOLERING... 8 LYD... 8 FUGT... 8 ØVRIGE KRAV... 9 INDER FUNDAMENTER... 10

Læs mere

Store termoruder og andre problemer med vinduer

Store termoruder og andre problemer med vinduer Store termoruder og andre problemer med vinduer Revnede termoruder: Termiske revner Kantskader fra produktion eller montage Svigt i opklodsning af ruden Svigt i montage af karme Konstruktive forhold i

Læs mere

MFS - MONIER FORSTÆRKNINGSSYSTEM TIL GITTER-SPÆR

MFS - MONIER FORSTÆRKNINGSSYSTEM TIL GITTER-SPÆR MFS - MONIER FORSTÆRKNINGSSYSTEM TIL GITTER-SPÆR Vejledning Denne vejledning skal anvendes som hjælp til at udfylde formularen på side 4 og 5 med korrekte oplysninger. Som en forudsætning for at spærene

Læs mere

Statisk analyse. Projekt: Skolen i bymidten Semesterprojekt: 7B - E2013 Dokument: Statisk analyse Dato: 16-07-2014

Statisk analyse. Projekt: Skolen i bymidten Semesterprojekt: 7B - E2013 Dokument: Statisk analyse Dato: 16-07-2014 2014 Statisk analyse Statisk Redegørelse: Marienlyst alle 2 3000 Helsingør Beskrivelse af projekteret bygning. Hovedsystem: Bygningens statiske hovedsystem udgøres af et skivesystem bestående af dæk og

Læs mere

Svigt og skader i træbyggeri. Planlægning, disponering Projektering Udførelsesfejl

Svigt og skader i træbyggeri. Planlægning, disponering Projektering Udførelsesfejl Træbyggeri Elementbyggeri, samlet på byggepladsen Traditionelt opbygget på byggepladsen Traditionelt opbyggede vægge med tagkassetter Fabriksfærdige huse Elementbyggeri Uventilerede konstruktioner med

Læs mere

Overordnet disponering

Overordnet disponering Overordnet disponering Mange variationer meget projektering, tilsyn ikke bygbart stor sandsynlighed for svigt i udførelsen store krav til driften Materialer med kort levetid Manglende konstruktiv beskyttelse

Læs mere

Småhuses stabilitet. SBI-ANVISNING 186 STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT 1995

Småhuses stabilitet. SBI-ANVISNING 186 STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT 1995 Småhuses stabilitet. SBI-ANVISNING 186 STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT 1995 Småhuses stabilitet Småhuses stabilitet MOGENS BUHELT HENRY HØFFDING KNUTSSON SBI-ANVISNING 186 STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT

Læs mere

Forslaget indledes med en punktvis opdelt og overordentlig klar problembeskri velse, der sammenfattende redegør for sm~huses stabilitet.

Forslaget indledes med en punktvis opdelt og overordentlig klar problembeskri velse, der sammenfattende redegør for sm~huses stabilitet. OG DOMMERKOMITEENS BEMÆRKNINGER: Forslaget indledes med en punktvis opdelt og overordentlig klar problembeskri velse, der sammenfattende redegør for sm~huses stabilitet. Endvidere tilkendegiver forfatterne

Læs mere

Boligforeningen VesterBo, afd. 8, Nydamsparken

Boligforeningen VesterBo, afd. 8, Nydamsparken Boligforeningen VesterBo, afd. 8, Nydamsparken Undersøgelse af murværk i ydervægge udført d. 29. oktober 2002 Generelt: Undersøgelsen har omfattet i alt 14 ophugninger for en konstatering af ydervæggenes

Læs mere

Energirigtig. 60-70 er huset

Energirigtig. 60-70 er huset Energirigtig renovering 60-70 er huset Se hvor 60-70 er huset typisk kan renoveres Få bedre komfort og spar penge hvert år på varmeregningen Reducer din udledning af drivhusgasser Få et bedre energimærke

Læs mere

Afdeling 9 Bjergtoften og Gesingparken

Afdeling 9 Bjergtoften og Gesingparken Skærbæk Boligforening Afdeling 9 Bjergtoften og Gesingparken HELHEDSPLAN Gesingparken Bjergtoften Bilag til ansøgning om renoveringsstøtte Udarbejdet af Kuben Management A/S for Skærbæk Boligforening Marts

Læs mere

Før, under og efter Byggeskadefondens eftersyn

Før, under og efter Byggeskadefondens eftersyn Før, under og efter Byggeskadefondens eftersyn Fondens 1-års eftersyn 5-års eftersyn Bygningsejerens 1-års eftersyn 5-års eftersyn 1-års eftersyn Tidsplan for 1-års eftersyn 0 1. md. 5.-6. md. 7.-8. md.

Læs mere

RENOVERING AF LØGET BY AFDELING 42

RENOVERING AF LØGET BY AFDELING 42 APRIL 2013 AAB VEJLE RENOVERING AF LØGET BY AFDELING 42 A1 PROJEKTGRUNDLAG ADRESSE COWI A/S Havneparken 1 7100 Vejle TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk APRIL 2013 AAB VEJLE RENOVERING

Læs mere

Tingene er ikke, som vi plejer!

Tingene er ikke, som vi plejer! Tingene er ikke, som vi plejer! Dimensionering del af bærende konstruktion Mandag den 11. november 2013, Byggecentrum Middelfart Lars G. H. Jørgensen mobil 4045 3799 LGJ@ogjoergensen.dk Hvorfor dimensionering?

Læs mere

Statisk dokumentation

Statisk dokumentation Slagelse Boligselskab Renovering af Grønningen, afd. 10 Entreprise 1-5 Statisk dokumentation 2.060 B1 Statisk projekteringsrapport Totalrådgiver: Danneskiold-Samsøes Allé 28 1434 København K Ingeniører:

Læs mere

En række mulige opbygninger af enfamiliehuse, der vil kunne opfylde de overordnede funktionskrav i kapitel 5 BR 08

En række mulige opbygninger af enfamiliehuse, der vil kunne opfylde de overordnede funktionskrav i kapitel 5 BR 08 Bilag 5 En række mulige opbygninger af enfamiliehuse, der vil kunne opfylde de overordnede funktionskrav i kapitel 5 BR 08 Vedrørende 5.1 Generelt I bilaget er angivet en række mulige opbygninger af enfamiliehuse,

Læs mere

Håndtering af bygningsdele arkitekt- og konstruktionsområdet

Håndtering af bygningsdele arkitekt- og konstruktionsområdet Håndtering af bygningsdele arkitekt- og konstruktionsområdet Gunnar Friborg, bips bips konference 16. september 2013, Nyborg Strand Agenda for gennemgangen arkitekt og konstruktion Hvorfor CCS klassifikation

Læs mere

Skadesag: Sejlhuset i Ørestaden. Termoruder revner, ofte samme rude flere gange

Skadesag: Sejlhuset i Ørestaden. Termoruder revner, ofte samme rude flere gange Facader og tag Skadesag: Sejlhuset i Ørestaden. Termoruder revner, ofte samme rude flere gange Mulige årsager til revnede termoruder Termisk last Termoruden opklodset forkert Mangelfuld fastgørelse af

Læs mere

Orienteringsmøder for eftersynsfirmaer oktober 2003

Orienteringsmøder for eftersynsfirmaer oktober 2003 Orienteringsmøder for eftersynsfirmaer oktober 2003 Typiske svigt fra de seneste eftersyn. Undertage, fugt og skimmel i tagrum, træelementer m.v. v/ Jens Dons Klassifikationsordning for undertage! Byg

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 8109 Oversigt over klagepunkter: 1. Vindafstivning i tagkonstruktion ikke udført i henhold til normer og SBI anvisninger. 2. Isolering ligger uregelmæssig i forskellig tykkelse.

Læs mere

SvømmeTagets markante indgang er en hyldest til såvel den eksisterende bygning med sin bølgende tagform, men også det fysiske svømmetag og derved

SvømmeTagets markante indgang er en hyldest til såvel den eksisterende bygning med sin bølgende tagform, men også det fysiske svømmetag og derved SvømmeTagets markante indgang er en hyldest til såvel den eksisterende bygning med sin bølgende tagform, men også det fysiske svømmetag og derved brugen af bygningen... TEAM : Entreprenør Arkitekt Ingeniør

Læs mere

KONCEPT MED TTS-ELEMENTER MATCHER ELEMENTER DER BREDDEN PÅ EN PARKERINGSBÅS TTS. KONCEPT: Føtex Parkeringshus, Herning. P-dæk forskudt en halv etage.

KONCEPT MED TTS-ELEMENTER MATCHER ELEMENTER DER BREDDEN PÅ EN PARKERINGSBÅS TTS. KONCEPT: Føtex Parkeringshus, Herning. P-dæk forskudt en halv etage. -HUS KONCEPT MED TTS-ELEMENTER 2 ELEMENTER DER MATCHER BREDDEN PÅ EN PARKERINGSBÅS Nyt koncept med TTS-elementer Nogle af de væsentligste krav til et parkeringshus er en hensigtsmæssig indretning, lavt

Læs mere

Træelementer. Dagsorden Thomas Larsen Produktion af tegninger Produktion af træelementer Kvalitetssikring Spørgsmål stilles gerne undervejs

Træelementer. Dagsorden Thomas Larsen Produktion af tegninger Produktion af træelementer Kvalitetssikring Spørgsmål stilles gerne undervejs Træelementer Dagsorden Thomas Larsen Produktion af tegninger Produktion af træelementer Kvalitetssikring Spørgsmål stilles gerne undervejs Thomas Larsen Uddannelser 1990-96 Teknonom Ledelsesteknisk linje

Læs mere

1 ÅRS EFTERSYN AF NYE BOLIGER

1 ÅRS EFTERSYN AF NYE BOLIGER 1 ÅRS EFTERSYN AF NYE BOLIGER Journal nr.: N38-S1 (851-S297-S) Dato: 13-06-2013 Bygningsejer: Himmerland Boligforening Sankelmarksgade 8-10 9000 Aalborg info@abhim.dk Afdeling: 62, Niels Bohrs Vej Niels

Læs mere

Beregningsopgave om bærende konstruktioner

Beregningsopgave om bærende konstruktioner OPGAVEEKSEMPEL Indledning: Beregningsopgave om bærende konstruktioner Et mindre advokatfirma, Juhl & Partner, ønsker at gennemføre ændringer i de bærende konstruktioner i forbindelse med indretningen af

Læs mere

Montagevejledning for OP-DECK

Montagevejledning for OP-DECK Montagevejledning for OP-DECK Forberedelse før montering af OP-DECK sandwich paneler Generelt skal de nødvendige sikkerhedsmæssige foranstaltninger tages inden montagestart. (kantbeskyttelse, net osv.)

Læs mere

En skimmelsag Ventilation i h.t. BR 08 Opfølgning på fondens eftersyn

En skimmelsag Ventilation i h.t. BR 08 Opfølgning på fondens eftersyn En skimmelsag Ventilation i h.t. BR 08 Opfølgning på fondens eftersyn N En skimmelsag fra Hillerød Frødalen Anmeldte forhold i 2007: Vand på indersiden af vægge Mug på indersiden af vægge Opstuvning

Læs mere

Rækkehuse. areal. Grønlands Byggevæsen. Etagehuse. Rev. Bygningsgruppe : type. Typeetagehuse A tag. = Rækkehuse = Etagehuse A = Tilstandsrapport

Rækkehuse. areal. Grønlands Byggevæsen. Etagehuse. Rev. Bygningsgruppe : type. Typeetagehuse A tag. = Rækkehuse = Etagehuse A = Tilstandsrapport over Grønlands Side ; r- e? Grønlands Byggevæsen Bygningsgruppe : Rækkehuse type areal Etagehuse A t Typeetagehuse A tag = Rækkehuse = Etagehuse A = Tilstandsrapport = = Renovering under udførelse = Renovering

Læs mere

Frihed til individuelt byggeri

Frihed til individuelt byggeri In-situ Pladsstøbt beton Frihed til individuelt byggeri FABRIKSBETONGRUPPEN 1 Indhold Forord........................ 3 Villa Strata... 4 Allerhuset.... 8 2 Forord Beton er et fantastisk byggemateriale,

Læs mere

STATISKE BEREGNINGER. A164 - Ørkildskolen Øst - Statik solceller Dato: 15.05.2014 20140513#1_A164_Ørkildskolen Øst_Statik

STATISKE BEREGNINGER. A164 - Ørkildskolen Øst - Statik solceller Dato: 15.05.2014 20140513#1_A164_Ørkildskolen Øst_Statik STATISKE BEREGNINGER Sag: A164 - Ørkildskolen Øst - Statik solceller Dato: 15.05.2014 Filnavn: 20140513#1_A164_Ørkildskolen Øst_Statik Status: UDGIVET Sag: A164 - Ørkildskolen Øst - Statik solceller Side:

Læs mere

A1. Projektgrundlag A2.2 Statiske beregninger -konstruktionsafsnit

A1. Projektgrundlag A2.2 Statiske beregninger -konstruktionsafsnit A1. Projektgrundlag A2.2 Statiske beregninger -konstruktionsafsnit Erhvervsakademiet, Århus Bygningskonstruktøruddannelsen, 2. semester Projektnavn: Statik rapport Klasse: 12bk1d Gruppe nr.: 2 Dato:09/10/12

Læs mere

TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ TRYKFAST ISOLERING BEREGNINGSMODELLER

TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ TRYKFAST ISOLERING BEREGNINGSMODELLER pdc/sol TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ TRYKFAST ISOLERING BEREGNINGSMODELLER Indledning Teknologisk Institut, byggeri har for EPS sektionen under Plastindustrien udført dette projekt vedrørende anvendelse af trykfast

Læs mere

På de følgende sider har vi beskrevet nogle forslag til projektopgaver. Har du andre ideer er du altid velkommen til at kontakte os.

På de følgende sider har vi beskrevet nogle forslag til projektopgaver. Har du andre ideer er du altid velkommen til at kontakte os. Rambøll Danmark er toneangivende på det danske marked for teknisk rådgivning. Vi leverer videnbaserede helhedsløsninger inden for hovedområderne: byggeri, transport og trafik, vand og miljø, energi, Olie/Gas,

Læs mere

Registreringsskemaer. Skematisk tilstandsbeskrivelse. Rumfortegnelse. Renoveringsforslag. Definitionsblad for tilstandsgrader

Registreringsskemaer. Skematisk tilstandsbeskrivelse. Rumfortegnelse. Renoveringsforslag. Definitionsblad for tilstandsgrader 12: Bygningsdelsbeskrivelse Definitionsblad for tilstandsgrader Tegninger Skematisk lejlighedsoversigt Skematisk tilstandsbeskrivelse Registreringsskemaer Rumfortegnelse Fax Energibesparende Renoveringsforslag

Læs mere

Erhvervs- og Byggestyrelsen

Erhvervs- og Byggestyrelsen Erhvervs- og Byggestyrelsen Vejledning om brandsikring af fritliggende enfamiliehuse, helt eller delvist sammenbyggede enfamiliehuse, sommerhuse og campinghytter samt dertil hørende småbygninger 22. december

Læs mere

Veludført Træhåndværk

Veludført Træhåndværk 1 Udvendige beklædninger Veludført Træhåndværk Udvendige beklædninger 1 Vi samler byggeri, anlæg og industri Træsektionen i Dansk Byggeri 3. udgave Juni 2008 Træsektionen i Dansk Byggeri Postboks 2125

Læs mere

Nedstyrtning af gavl Gennemgang af skadesårsag

Nedstyrtning af gavl Gennemgang af skadesårsag , Frederikshavn Nedstyrtning af gavl 2014-11-28, Rambøll & John D. Sørensen, Aalborg Universitet 1/10 1. Afgrænsning Søndag d. 9/11 mellem kl. 11 og 12 styrtede en gavl ned i Mølleparken i Frederikshavn.

Læs mere

HAVELEJLIGHEDER. - en ny boligtype. version 3.2

HAVELEJLIGHEDER. - en ny boligtype. version 3.2 HAVELEJLIGHEDER - en ny boligtype version 3.2 UiD 2004 Hvilke boligtyper imødekommer nutidens krav? Parcelhuset kan indrettes individuelt, adgangsforholdene er private og haven er ens egen... men det er

Læs mere

VIL DU SE DIT DRØMMEHUS, FØR DU BYGGER?

VIL DU SE DIT DRØMMEHUS, FØR DU BYGGER? ? VIL DU SE DIT DRØMMEHUS, FØR DU BYGGER? HVAM ARKITEKTER & INGENIØRER Tegnestue med 30 års erfaring Ungt team af arkitekter, ingeniører og konstruktører samlet under ét tag Arbejder med den nyeste teknologi

Læs mere

Etageadskillelse - nabostøj 2004

Etageadskillelse - nabostøj 2004 Etageadskillelse - nabostøj 2004 11 Indhold Etageadskillelse... 3 Træbjælkelag... 4 Jernbjælkelag... 5 Kappedæk... 6 Massive betondæk... 7 Hulstensdæk... 8 Præfabrikeret huldæk... 10 Trapper... 11 SIDE

Læs mere

Garager og carporte m.v. Bygningsreglement for småhuse 1998

Garager og carporte m.v. Bygningsreglement for småhuse 1998 Garager og carporte m.v. Bygningsreglement for småhuse 1998 Forord Bygningsreglement for småhuse (småhusreglementet), der trådte i kraft den 15. september 1998, indeholder i afsnit 11 bestemmelser for,

Læs mere

BYGNINGSSYN AF FACADER xxxx

BYGNINGSSYN AF FACADER xxxx BYGNINGSSYN AF FACADER xxxx Rekvirent: xxxx. Bygningssynet bliv fortaget d. 15.8.2013 af bygningsrådgiver Anders Bæhr Nielsen, tlf. 30501992, mail ABNI@bygningsbevaring.dk Det blev oplyst at ejendommen

Læs mere

fermacell Drift og vedligehold Fibergips Juni 2015

fermacell Drift og vedligehold Fibergips Juni 2015 fermacell Drift og vedligehold Juni 2015 222 Information IHA, Aarhus, Danmark Bygherre Arkitekt Entreprenør Ingeniør Underentreprenører Forskningsfondens Ejendomsselskab A/S Arkitektfirmaet C. F. Møller

Læs mere

Tilstandsrapport Faaborg Museum Side 1

Tilstandsrapport Faaborg Museum Side 1 TILSTANDSRAPPORT Faaborg Museum for Fynsk Malerkunst 1.udgave Maj 2014 Udført for: Fåborg Museum Grønnegade 75-5600 Faaborg Tilstandsrapport Faaborg Museum Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE: INDLEDNING... 3 BESKRIVELSE

Læs mere

Tips til taget - renovering og vedligeholdelse

Tips til taget - renovering og vedligeholdelse Tips til taget - renovering og vedligeholdelse Løbende reparationer og vedligeholdelse af taget er nødvendige for at bevare ejendommens værdi og undgå vandskader, råd- og svampeangreb. Her er nogle gode

Læs mere

Nøddeboparken. Retningslinier for ændringer og vedligeholdelse af bebyggelsen.

Nøddeboparken. Retningslinier for ændringer og vedligeholdelse af bebyggelsen. 1 Retningslinier for ændringer og vedligeholdelse af bebyggelsen. er en rækkehusbebyggelse med 4431 boliger, opført 1977-1979. Bebyggelsesplanen er fastlagt i byplanvedtægt nr. 11. endvidere er området

Læs mere

Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Tullinsgade 6 3.th

Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Tullinsgade 6 3.th Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Tullinsgade 6 3.th Dato: 10. april 2014 Byggepladsens adresse: Tullinsgade 6, 3.th 1618 København V. Matr. nr. 667 AB Clausen A/S

Læs mere

FERMACELL fibergips. Konstruktionsoversigt

FERMACELL fibergips. Konstruktionsoversigt FERMACELL fibergips Konstruktionsoversigt Fastgørelse af genstande af genstande på væg og loft på væg og loft Fastgørelse af af genstande på på væg og og loft Enkeltgenstande på væg Enkeltgenstande på

Læs mere

Kursus 105 0021 Bygning, produkt og proces Konstruktion og bygninger 15. september 2005. Bygningskonstruktion: Koncept, system og detalje

Kursus 105 0021 Bygning, produkt og proces Konstruktion og bygninger 15. september 2005. Bygningskonstruktion: Koncept, system og detalje Kursus Bygning, produkt og proces Konstruktion og bygninger. september Bygningskonstruktion: Koncept, system og detalje Med udgangspunkt i et konkurrenceprojekt fra arkitektgruppen UID vedrørende planlægning

Læs mere

0.11.1 Ved fremspring udføres væggen som 108 mm tegl, ca. 20 mm beton, 140 mm Kingspan isolering, 48 mm tegl 352 SF sten Snit B 9262 2280 3294 0.21.1 6182 2158 290 5046 E 0.71.1 Dør flyttes 16 mm!????

Læs mere

Vejledning om. Redningsberedskabets indsats i højhuse, der er udsat for ekstreme påvirkninger

Vejledning om. Redningsberedskabets indsats i højhuse, der er udsat for ekstreme påvirkninger Vejledning om Redningsberedskabets indsats i højhuse, der er udsat for ekstreme påvirkninger Februar 2004 Forsidefoto: Udgivet af: Tryk: B: 2067-FOB/03 ISBN: 87-91133-56-4 Vejledningen kan downloades på

Læs mere

Jackon AS, Postboks 1410, N-1602 Frederiksstad, Norge. Projekteringsrapport. EPS/XPS-sokkelelement til det danske marked.

Jackon AS, Postboks 1410, N-1602 Frederiksstad, Norge. Projekteringsrapport. EPS/XPS-sokkelelement til det danske marked. Jackon AS, Postboks 1410, N-1602 Frederiksstad, Norge EPS/XPS-sokkelelement til det danske marked Januar 2007 ù Jackon AS, Postboks 1410, N-1602 Frederiksstad, Norge EPS/XPS-sokkelelement til det danske

Læs mere

Nordiskt Vattenskadeseminarium 2013. Byggeskadefonden v/ Kasper Boel Nielsen - Teknisk sagsansvarlig

Nordiskt Vattenskadeseminarium 2013. Byggeskadefonden v/ Kasper Boel Nielsen - Teknisk sagsansvarlig Byggeskadefonden v/ Kasper Boel Nielsen - Teknisk sagsansvarlig Baggrund for etablering af BSF Store offentlige udgifter til byggeskader efter byggeboomet op gennem 1960 erne og 70 erne i det offentligt

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13114

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13114 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13114 Besigtigelsesdato: Den 12.12.2013 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13037

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13037 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13037 Besigtigelsesdato: Ejendommen er besigtiget torsdag d. 8. august 2013 i tidsrummet mellem kl. 10.00 og 12.00. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.)

Læs mere

Rettelsesblad. Revision nr. 1 / 2007 til Hvor går grænsen? Hvor går grænsen? Hvor går grænsen? Hvor går grænsen? Hvor går grænsen? Hvor går grænsen?

Rettelsesblad. Revision nr. 1 / 2007 til Hvor går grænsen? Hvor går grænsen? Hvor går grænsen? Hvor går grænsen? Hvor går grænsen? Hvor går grænsen? Rettelsesblad Revision nr. 1 / 2007 til Beton in situ, elementer og montage Elementer af letklinkerbeton Tolerancer og kontrolmetoder Tolerancer og overfladespecifikationer Murerfaget Tømrer / Træelementer

Læs mere

DIPLOM PROJEKT AF KASPER NIELSEN

DIPLOM PROJEKT AF KASPER NIELSEN DIPLOM PROJEKT AF KASPER NIELSEN Titelblad Tema: Afgangsprojekt. Projektperiode: 27/10 2008-8/1 2009. Studerende: Fagvejleder: Kasper Nielsen. Sven Krabbenhøft. Kasper Nielsen Synopsis Dette projekt omhandler

Læs mere

Højisolerede betonelementer. Den bedste måde at opnå lavenergi på

Højisolerede betonelementer. Den bedste måde at opnå lavenergi på Højisolerede betonelementer Den bedste måde at opnå lavenergi på Kort om HIBE - elementer HIBE - elementer er højisolerede betonelementer, udført som slanke, bærende og ikke bærende elementer, der monteres

Læs mere

A. Konstruktionsdokumentation

A. Konstruktionsdokumentation Side : 1 af 27 MBJ A/S, RÅDGIVENDE INGENIØRER A. Konstruktionsdokumentation A 1. Projektgrundlag Status: Projektnavn: Adresse Projekt nr.: Udgivet GULDLYST, FREDERICIA HAVN - GULDREGNEN A University College

Læs mere

Bygningsdelsjournal. 2BKa0213 Gruppe: Gruppe 3 Byggesagsnummer: 765 Navn: Kasper. Klasse:

Bygningsdelsjournal. 2BKa0213 Gruppe: Gruppe 3 Byggesagsnummer: 765 Navn: Kasper. Klasse: Byggesagsnummer: 765 Navn: Kasper Fundament under kælder Lecarille, blokke højde 190mm, bredde 390mm Lecablokke, højde 190mm bredde 100mm /fugtspærre Beton, bredde 490mm Se tegning: 13.1.1.5 Lecablokke

Læs mere

Byggematerialer i topkvalitet til professionelle og gør-det-selv folk. Direkte salg til alle. Svalehaleplader i stål

Byggematerialer i topkvalitet til professionelle og gør-det-selv folk. Direkte salg til alle. Svalehaleplader i stål Odense LAVPRIS Tømmerhandel A/S Lumbyvej 75 DK-5000 Odense C Telf.: +45 66 18 27 93 Fax +45 66 18 06 30 SE nr.: 17 91 90 32 Bil-tlf.: +45 20 45 13 60 E-mail: info@olt.dk www.olt.dk Byggematerialer i topkvalitet

Læs mere

(90)01. Tegningsnr. Emne Dato. Tegningsliste 11.03-2013 (90)01. (90)12.100 Niveaufri adgang 11.03-2013. (90)12.110 Facademur ved fundament 11.

(90)01. Tegningsnr. Emne Dato. Tegningsliste 11.03-2013 (90)01. (90)12.100 Niveaufri adgang 11.03-2013. (90)12.110 Facademur ved fundament 11. Tegningsnr. Emne Dato (90)01 Tegningsliste (90)12.100 Niveaufri adgang (90)12.110 Facademur ved fundament (90)21.110 Indvendig hjørnesamling - Lejlighedsskel, Ytong Porebeton (90)21.120 Facademur - Udvendigt

Læs mere

Harresøvej 15 7323 Give Tlf.: 4055 4550 Fax: 7573 0407 e-mail: mail@lillelundhuse.dk www.lillelundhuse.dk

Harresøvej 15 7323 Give Tlf.: 4055 4550 Fax: 7573 0407 e-mail: mail@lillelundhuse.dk www.lillelundhuse.dk MedByg MedByg kan i princippet foregå i alle vores huse. Alt, der bygges i samarbejde med os, er individuelt. Prisen på et individuelt hus er naturligvis også lidt højere, men der er mange forhold, der

Læs mere

Montagevejledning til redskabsrum 190x280 cm Vare nr. 53 00 34

Montagevejledning til redskabsrum 190x280 cm Vare nr. 53 00 34 Montagevejledning til redskabsrum 190x280 cm Vare nr. 53 00 34 2137 2170 2400 1900 3200 2800 Læs denne vejledning grundigt igennem. Undersøg om materialelisten stemmer overens med det leverede. Mangler

Læs mere

3. Semester Projekt Konstruktion Større husbyggeri Udarbejdet af Gruppe 2 17. juni 2010 SEMESTERPROJEKT 3 KONSTRUKTION STØRRE HUSBYGGERI

3. Semester Projekt Konstruktion Større husbyggeri Udarbejdet af Gruppe 2 17. juni 2010 SEMESTERPROJEKT 3 KONSTRUKTION STØRRE HUSBYGGERI SEMESTERPROJEKT 3 KONSTRUKTION STØRRE HUSBYGGERI Udarbejdet af Mohammed Ibrahim, Jeppe Felletoft, Jacob Palmelund og Kirsten Christensen Gruppe 2: Mohammed Ibrahim Jeppe Felletoft Jacob Palmelund Kirsten

Læs mere

BYGNINGSGENNEMGANG. A/B Lindbjergparken 107-420. 6200 Aabenraa. Udført marts 2015

BYGNINGSGENNEMGANG. A/B Lindbjergparken 107-420. 6200 Aabenraa. Udført marts 2015 BYGNINGSGENNEMGANG A/B Lindbjergparken 107-420 6200 Aabenraa Udført marts 2015 Kunde Andelsboligforening Lindbjergparken II 61-99 v. fmd. Axel Plougsbæk Lindbjergparken 79 6200 Aabenraa Ejendom A/B Lindbjergparken

Læs mere

RC Mammutblok. rc-beton.dk

RC Mammutblok. rc-beton.dk RC Mammutblok rc-beton.dk RC MAMMUTBLOK RC Mammutblok er næste generations præisolerede fundamentsblok, hvor der er tænkt på arbejdsmiljø, energi optimering og arbejdstid. Blokkene kan anvendes til stort

Læs mere

Hillerød d. 21. december 2007. RAPPORT Sag: Andelsboligforeningen Slettebjerget Init.: JSH Vedr.: Utætheder ved ovenlys

Hillerød d. 21. december 2007. RAPPORT Sag: Andelsboligforeningen Slettebjerget Init.: JSH Vedr.: Utætheder ved ovenlys Side 1 af 5 RAPPORT Sag: Andelsboligforeningen Slettebjerget Init.: JSH Vedr.: Utætheder ved ovenlys Hillerød d. 21. december 2007 Nærværende rapport er udført for at opsummere tilsyn, udbedringer og fremtidige

Læs mere

Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København

Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København TILSTANDSRAPPORT Klimaskærm Februar 2012 Birger Lund A/S Rådgivende Ingeniører Damhus Boulevard 5 2610 Rødovre telefon 36 70 28 29 E-mail: info@birgerlund.dk

Læs mere

kvalitetssikring m e d k a m e r a e t

kvalitetssikring m e d k a m e r a e t maj 2008 kvalitetssikring m e d k a m e r a e t førregistrering udførelse tilsyn og kontrol aflevering B Y G G E S K A D E F O N D E N v e d r ø r e n d e B Y G N I N G S F O R N Y E L S E BvB : vi vil

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder

Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder BEK nr 169 af 15/03/2004 Gældende Offentliggørelsesdato: 30-03-2004 Økonomi- og Erhvervsministeriet Vis mere... Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Bilag 1 Oversigt (indholdsfortegnelse)

Læs mere

OVER BÆKKEN, STØVRING 28 moderne rækkehus boliger, udført som Passivhus lavenergibyggeri.

OVER BÆKKEN, STØVRING 28 moderne rækkehus boliger, udført som Passivhus lavenergibyggeri. OVER BÆKKEN, STØVRING 28 moderne rækkehus boliger, udført som Passivhus lavenergibyggeri. Skitseforslag til Skema A maj 2015 Situationsplan OVER BÆKKEN, STØVRING /DISPOSITIONSPLAN FOR GRUNDEN OVER BÆKKEN,

Læs mere

Højisolerede funderingselementer. Den bedste måde at opnå lavenergi på

Højisolerede funderingselementer. Den bedste måde at opnå lavenergi på Højisolerede funderingselementer Den bedste måde at opnå lavenergi på Højisolerede funderingselementer Da der blev indført nye og strammere Regler for varmetab i BR10, blev det unægteligt vanskeligere

Læs mere

MONTERINGS- VEJLEDNING

MONTERINGS- VEJLEDNING ... den reflektive isolering! MONTERINGS- VEJLEDNING 1. BESKRIVELSE BESKRIVELSE Quattro, Produktet til effektiv varmebesparelse. Quattro, er et tyndt reflektivt isoleringsmateriale, som har været brugt

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. J.nr. 10128. Besigtigelse dato: 28. januar 2011. Ejendom: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab:

SKØNSERKLÆRING. J.nr. 10128. Besigtigelse dato: 28. januar 2011. Ejendom: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab: SKØNSERKLÆRING J.nr. 10128 Besigtigelse dato: 28. januar 2011 Ejendom: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab: Tilstede ved skønsmødet: Bilag: Plantegning Bilag 1 Facadetegning

Læs mere

BANG BEENFELDT A/S. Bygningsrenovering. Rådgivende ingeniørfirma

BANG BEENFELDT A/S. Bygningsrenovering. Rådgivende ingeniørfirma BANG BEENFELDT A/S Rådgivende ingeniørfirma Bygningsrenovering En af Bang og Beenfeldt A/S spidskompetencer er renoveringssager. Vi løser typisk opgaver for andels- og ejerforeninger - alt fra de helt

Læs mere

Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse

Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse Tjeklisten indeholder en række beskrivelser af forhold, som den projekterende og rådgivende efter arbejdsmiljølovgivningen skal tage hensyn til i sit

Læs mere

Undertage. Sikring mod brandspredning. Rettelsesblad til DBI vejledning 36. Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut. Udgivet af

Undertage. Sikring mod brandspredning. Rettelsesblad til DBI vejledning 36. Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut. Udgivet af Rettelsesblad til DBI vejledning 36 Undertage Sikring mod brandspredning Udgivet af Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Jernholmen 12, 2650 Hvidovre Tlf.: 36 34 90 00, Fax: 36 34 90 01 E-mail: dbi@dbi-net.dk

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 14. marts 2011

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 14. marts 2011 UDSKRIFT AF HØJESTERETS ANKE- OG KÆREMÅLSUDVALGS DOMBOG HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 14. marts 2011 Sag 219/2010 Nykredit Forsikring A/S (advokat Jesper Ravn) mod Kim Ole Jørgensen (advokat Svend-Aage

Læs mere

Bella Hotel. Agenda. Betonelementer udnyttet til grænsen

Bella Hotel. Agenda. Betonelementer udnyttet til grænsen Image size: 7,94 cm x 25,4 cm Betonelementer udnyttet til grænsen Kaare K.B. Dahl Agenda Nøgletal og generel opbygning Hovedstatikken for lodret last Stål eller beton? Lidt om beregningerne Stabilitet

Læs mere

Dør- og vinduespartier kan frit ændres, når blot nyt murværk udføres i gule sten. Træværket kan udføres i farver som fremgår af punkt B.

Dør- og vinduespartier kan frit ændres, når blot nyt murværk udføres i gule sten. Træværket kan udføres i farver som fremgår af punkt B. RENDSAGERPARKEN Retningslinier for Rendsagerparken, side 13 B. RENDSAGERVEJ 2-100. SUCCES-HUSENE Farve Husets gavl, stern og udhæng A skal males i èn af de nedenstående farver. Husets carporte, garager,

Læs mere

Schöck Isokorb type KS

Schöck Isokorb type KS Schöck Isokorb type 20 1VV 1 Schöck Isokorb type Indhold Side Tilslutningsskitser 13-135 Dimensioner 136-137 Bæreevnetabel 138 Bemærkninger 139 Beregningseksempel/bemærkninger 10 Konstruktionsovervejelser:

Læs mere

VARIGHED: LANGT FORLØB. Byg EN NEM HULE. Gå ind på dr.dk/byg og find flere seje byggeprojekter.

VARIGHED: LANGT FORLØB. Byg EN NEM HULE. Gå ind på dr.dk/byg og find flere seje byggeprojekter. VARIGHED: LANGT FORLØB Byg EN NEM HULE Byg EN NEM HULE Varighed: Langt forløb Denne hule kan du bygge derhjemme, evt. sammen med en voksen. Husk at få hjælp af en voksen, når der skal bruges stiksav og

Læs mere

Monteringsvejledning

Monteringsvejledning Monteringsvejledning Indholdsfortegnelse Nødvendigt værktøj Fundament Kontrol af pakkens indhold Kantramme og strøer Vægge Dør og vinduer Gavltrekant Tag Forankring af tag Gulv Overfladebehandling Vedligeholdelse

Læs mere

FØRSYN. Betty Nansens Allé 57-61 03-06-2015 Revideret dato. DOMINIA AS Ved Vesterport 6, 3.sal 1612 København V.

FØRSYN. Betty Nansens Allé 57-61 03-06-2015 Revideret dato. DOMINIA AS Ved Vesterport 6, 3.sal 1612 København V. FØRSYN Betty Nansens Allé 57-61 03-06-2015 Revideret dato DOMINIA AS Ved Vesterport 6, 3.sal 1612 København V. Betty Nansens Alle 57-61 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Forudsætninger for førsynet...

Læs mere

MONTERINGS- VEJLEDNING

MONTERINGS- VEJLEDNING ... den reflektive isolering! MONTERINGS- VEJLEDNING INDHOLD 1. BESKRIVELSE 03 2. TEKNISKE EGENSKABER 04 3. ANVENDELSE 05 4. MONTERINGSVEJLEDNING 06 4.1. GENERELT 4.1.1. VANDAFVISENDE OG VINDTÆT 06 4.1.2.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Undersøgelse af vækst af skimmelsvampe. Øster Hornum Børnehave. 1 Baggrund for opgaven

Indholdsfortegnelse. Undersøgelse af vækst af skimmelsvampe. Øster Hornum Børnehave. 1 Baggrund for opgaven Øster Hornum Børnehave Undersøgelse af vækst af skimmelsvampe COWI A/S Cimbrergaarden Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 Baggrund for opgaven

Læs mere

Eurothane G Indvendig isolering

Eurothane G Indvendig isolering Indholdsfortegnelse 1. Generelt 2. Savning og skæring af Eurothane G plader 3. Placering af Eurothane G plader 3,1 Generelt 3,2 Montering på træstruktur 3,3 Montering med klæber 3,4 Montering imod inderside

Læs mere

Lærevejledning Tagfod og energioptimering

Lærevejledning Tagfod og energioptimering Lærevejledning Tagfod og energioptimering På vores skole har vi en model i naturlig størrelse som vi kan bruge til flere efteruddannelseskurser. Denne model kan udmærket også anvendes i grunduddannelsen.

Læs mere

GODE TIPS FØR DU BYGGER 1

GODE TIPS FØR DU BYGGER 1 GODE TIPS FØR DU BYGGER 1 Enfamiliehuse, række- og kædehuse Tilbygninger til eksisterende huse Udestuer, herunder overdækkede terrasser der lukkes Ombygninger med udvidelse af etagearealet Ændret anvendelse

Læs mere

BILAG 1 Konstruktionernes termiske forhold

BILAG 1 Konstruktionernes termiske forhold BILAG 1 Konstruktionernes termiske forhold Torben Valdbjørn Rasmussen Byggeri og sundhed 1 2 Konstruktionernes termiske forhold For at undersøge husene for kuldebroer og om isoleringsarbejdet er udført

Læs mere

East Harbour Project---

East Harbour Project--- East Harbour Project--- Concert and Conference Centre, Reykjavik Baggrund East Harbour Project har været diskuteret i Island i 15-20 år. Primært mål: At sætte Island/Reykjavik på det kulturelle verdenskort.

Læs mere