STABILITET AF DE BÆRENDE KONSTRUKTIONER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "STABILITET AF DE BÆRENDE KONSTRUKTIONER"

Transkript

1 STABILITET AF DE BÆRENDE KONSTRUKTIONER Udarbejdet af Nicolai Green Hansen og Hans Emborg august

2 Byggeskader Årsagerne til de store skader skyldes mange forskellige forhold som f. eks.: 1. Byggesjusk, dårlig håndværksmæssig udførelse. 2. Beregningsfejl. Manglende kontrolberegninger. 3. Projekteringsfejl. Manglende projektgranskning og kvalitetssikring af projektet. 4. Manglende styr på kraftforløb og kraftoverførende samlinger. 5. Dårlig kommunikation imellem de projekterende og de udførende. Der er igennem de senere år gennemført mange forsøg på at forhindre alle de forfærdelige skader. Alle byggeriets parter er naturligvis interesserede i at undgå disse, men der er stadigvæk alt for mange svigt i bygge- og anlægssektoren. Hvilke tiltag kan formindske skadesomfanget: Ad 1: Bedre tilsyn på byggepladsen. Bedre kommunikation imellem de projekterende og entreprenørerne/håndværkerne. Ad 2: Bør ikke forekomme. Kvalitets sikring af projektet. Der skal altid udføres kontrolberegninger af tredje person. Ad 3: Forbedre kommunikationen imellem de involverede parter i projekteringen. Arkitekter, ingeniører, bygningskonstruktører, teknikere m.fl. Ad 4: Mere fokus på kraftforløb og kraftoverførende samlinger. Udføre og dokumentere kraftforløb på alle projekter, også mindre byggerier. Der er i dag utrolig mange byggeskader indenfor småhusbyggeri. Ikke så ofte og så voldsomt som på de viste billeder. Men mange småskader, så som revner og deformationer, der ikke medfører sammenstyrtning, men som skæmmer meget. Der er utrolig mange klager fra bygherren over disse skavanker. Så derfor få styr på alle bevægelserne i konstruktionerne inden byggeriet påbegyndes. Der er mange håndværkere og entreprenører, der sparer eller undlader at tage ingeniøren med på mindre byggerier. Desværre med risiko for ovenstående skader. Ad 5: Forbedre kommunikationen imellem de projekterende og de udførende både skriftlig og mundtlig. 2

3 Opfølgning af punkt 3 4 og 5. For at undgå projekteringsfejl bør man være meget opmærksom på sammenhæng imellem den statiske analyse og den senere udførelse af de bærende konstruktioner. Man bør sikre sig at den overordnede stabilitet af hovedkonstruktionerne er i orden. Klart fastlægge og dokumentere kræfternes forløb igennem konstruktionerne til jord. Fastlægge de kraftoverførende samlinger. Udføre samlingerne/knudepunkterne sådan at de kan overføre nødvendige kræfter Sikre stabiliteten af alle de elementer der indgår i byggeriet. Sikre at de nødvendige informationer udveksles imellem de involverede parter. I kurset GSA-BS1 vil vi i de første 5 dobbeltlektioner forsøge at give de studerende nogle værktøjer, som kan anvendes i forbindelse med ovenstående opfølgning. Vi vil se på, hvordan kræfterne løber igennem en konstruktion, se på konstruktionens overordnede stabilitet og se på de kraftoverførende samlinger. 3

4 Stabilitet At en bygning er stabil, betyder, at den i sin helhed er i ligevægt med alle ydre laster, såsom egenlast, snelast og vindlast m.m. Vi kalder det den overordnede stabilitet af konstruktionen - i en del litteratur også kaldet hovedstabilitet. Man kan også tale om et enkelt elements stabilitet. Vi vil i starten af dette kursus se på den overordnede stabilitet. Senere hen vender vi tilbage til de enkelte elementers stabilitet. Når vi ser på byggeskaderne, må vi konstatere, at i mange af eksemplerne er den overordnede stabilitet tilsyneladende i orden, men der ligger en betydelig risiko for stabiliteten i selve samlingen imellem de enkelte bygningsdele. På de viste skader er der sket en voldsom ukontrolleret bevægelse med det til følge at konstruktionen i sin helhed svigter. Selv om bevægelserne ikke behøver at være så store, at de medfører de ovenfor viste dramatiske resultater, kan de alligevel hurtigt vise sig som en mindre katastrofe (revnedannelse, lokalt brud o.s.v.) Her er altså to hensyn, vi må tage ved udformning af konstruktioner: 1. Stabilitet ved ligevægt med alle ydre kræfter. 2. Hindre ukontrolleret bevægelse. Hvis man vil forsøge, at opfylde især punkt 2, skal konstruktionsingeniøren inddrages i projekteringen på et meget tidligt tidspunkt. Allerede i dispositionsforslagsfasen (skitseforslag) kan arkitekten og ingeniøren i samarbejde designe en bygning, der tilfredsstiller både bygherrens og arkitektens ønsker. Samtidig med kan konstruktionerne udformes sådan, at bevægelserne bliver indenfor de rammer, som der opstilles for det pågældende byggeri. 4

5 5

6 Statisk analyse Historik I forbindelse med udformningen af bygningen og de bærende konstruktioner, vil det være meget hensigtsmæssig, at udføre en statisk analyse. Denne kan vise en statisk model af hele bygningen. I de tidlige faser gøres dette oftest skitsemæssigt. En statisk analyse kan f. eks. være en 3D skitse/tegning af bygningens konstruktioner, suppleret med en beskrivelse af konstruktionerne. Det giver et godt overblik over, hvordan konstruktionerne skal fungere sammen. Skitsen kan også følges op med en beskrivelse af kraftforløbet igennem byggeriet. Understøtningsformer Bevægelig simpel understøtning. Fast simpel understøtning. Indspænding. 6

7 Eksempler på byggerier Erhvervsbyggerier (skivehaller, søjle/bjælkehaller, kombinationshaller): 7

8 8

9 9

10 Boligbyggeri: 10

11 11

12 Eksempler på statiske modeller: Bygning 1: 12

13 13

14 14

15 Bygning 2: 15

16 16

17 Disponering af kraftforløb Vi indfører nogle statiske funktionskrav. Pladefunktion - evne til at videreføre laste vinkelret på en plan flade. Skivefunktion evnen til at videreføre laste parallelt med eller netop i elementets plan. Søjlefunktion evnen til at videreføre laste i elementets plan. Bjælkefunktion evne til at videreføre laste vinkelret på længdeaksen. Analysens metoder 17

18 18

19 19

20 Hvis dækskiven har 1 fast støttelinie er den bevægelig. Hvis dækskiven har 2 faste støttelinier er den bevægelig. Hvis dækskiven har 3 faste støttelinier er den stabil. 20

21 I forbindelse med disponering af kraftforløb indfører vi nogle statiske funktionskrav. Tidligt i forslagsfasen foretages en disponering af kraftforløbet i det samlede statiske system (bygningen). Da man på dette tidspunkt som regel endnu ikke er bundet til bestemte materialevalg, foretages disponeringen ud fra statiske principper, som kædes sammen til en stabil helhed. Principper Principper til at nå disse mål kan være et eller flere af følgende: a) Opstille funktionskrav til de enkelte bygningsdele. b) Indføre selvafstivende hovedkonstruktion. c) Indføre stabile trekanter (hjælpekonstruktioner). d) Klarlægge kraftoverførsel fra en bygningsdel til en anden. ad. a) Der arbejdes med funktionskrav til de enkelte bygningsdele. Pladefunktion Evne til at videreføre laste vinkelret på plan flade. 21

22 Skivefunktion Evne til at videreføre laste parallelt med eller netop i en plan. Bjælkefunktion Evne til at videreføre laste vinkelret på længdeaksen. Søjlefunktion Evne til at videre føre laste parallelt med eller netop i længdeaksen. 22

23 ad. b) Af almindeligt forekommende systemer kan nævnes: Søjle-dragesystem med indspændte søjler. 2-charnier buer. 2-charnier rammer med momentstive hjørner. 3-charnier rammer med momentstift hjørne. 23

24 ad. c) Trekantkonstruktioner Diagonaler udføres i form af trækog/eller trykstænger, således at disse i forbindelse med hovedkonstruktionen danner stabile trekanter evt. gitterkonstruktioner. ad. d) Dette kan blive afgørende for udformning af samlingen f. eks. Hvordan overføres vandrette kræfter fra en tagskive til en gavlvæg. Hvorledes overføres en kraft fra et vindbånd til den underliggende konstruktion o.s.v. 24

25 De enkelte bygningsdele Der vil naturligvis også være et krav om stabilitet af de enkelte bygningsdele. Disse vil yderligere blive belastet f. eks. af kræfter stammende fra temperatursvingninger, ekcentrisk placerede kræfter p.g.a. unøjagtighed i udførelsen m.v. Hensyn til disse kræfter må tages på et senere tidspunkt i projekteringen. Herefter følger eksempler på hvordan kraftforløb kan beskrives og udføres i projekterne. Dette kan udføres på mange forskellige måder. Her er vist to væsentligt forskellige metoder. Metode A: En blanding af tekst og skitser. Metode B: En streng skematisk form. 25

26 Eksempel 1 Disponering af kraftforløb i en mindre en-etages bygning. Oplæg til eksempel Uddrag af konstruktionsbeskrivelse Tagkonstruktion: Vingetegl på lægter med underlag af plastfolie. Trægitterspær med 45º taghældning. Loftsbeklædning af 19 mm hv. pl. brædder. 200 mm isoleringsmåtter. Murværk: Udv.: 350 mm hulmur med isolering og stålbindere. Indv.: 11 cm mur. Lette facader: Træskeletkonstruktion. 200 mm isolering. Slagfast udv. og indv. beklædning. Metode A Disponering af kraftforløbet. Vindlast på facader Lasten føres af vægfladen ved pladefunktion til facadefundament og tagflade. Via tagfladens stivhed (skivefunktion eller vindbånd) føres lasten videre til gavlfladerne, der ved skivefunktion afleverer lasten til gavlfundamenterne. 26

27 Vindlast på gavle Lasten udføres af vægfladen ved pladefunktion til facaderne, og heraf ved skivefunktion til facadefundamenterne. Lodret last Tagfladens last føres via spærrene (bjælkefunktion) til facaderne og herfra gennem bjælker, søjler og murværk til fundamenterne. Metode B Disponering af kraftforløbet. Signatur: BJ = bjælkefunktion PL = pladefunktion SØ = søjlefunktion SK = skivefunktion VB = vindbånd 27

28 Vindlast på facader Vindlast på gavle Lodret last 28

29 Eksempel 2 Disponering af kraftforløb i en mindre en-etages halbygning. Oplæg til eksempel Uddrag af konstruktionsbeskrivelse Bærende hovedkonstruktion: 3 charnier bue med tilhørende punktfundamenter. Tagkonstruktion: Tagpap på underlag af 250 mm isoleringselementer med færdiggjort underside. Murværk: Udv.: 400 mm hulmur med isolering og stålbindere. Let gavlparti: Skeletkonstruktion med 200 mm isolering. Slagfast udv. og indv. beklædning. 29

30 Metode A Disponering af kraftforløbet. Vindlast på facader Lasten føres af vægfladen ved pladefunktion til hovedkonstruktionens 3-charniers buer, som ved deres selvafstivende funktion fører lasten videre til punktfundamenterne i facaden. Vindlast på gavle Lasten føres af vægfladen ved bjælkefunktion til vindbjælker og herfra videre til gavlfundament og tagflade. Via tagfladens åse (trykstænger) føres lasten videre til vindbånd og herfra ved træk til facadens fundament. Lodret last Tagfladens last føres via åsene (bjælkevirkning) til hovedkonstruktionens 3-charniers buer, som ved bjælke- søjlefunktion fører lasten videre til punktfundamenterne i facaden. 30

31 Metode B Disponering af kraftforløbet. Signatur: BJ = bjælkefunktion PL = pladefunktion SØ = søjlefunktion SK = skivefunktion VB = vindbånd Vindlast på facader Vindlast på gavle 31

32 Lodret last 32

33 Eksempel 3 Disponering af kraftforløb i en mindre to-etages bygning. Oplæg til eksempel Uddrag af konstruktionsbeskrivelse Tagkonstruktion: Pap på brædder. Loftskonstruktion: kl. 1 beklædning med isolering. Etageadskillelse: Huldækelementer. Vægge: Stueetage: Udv.: Betonsandwichelementer. Indv.: Betonelementer. Overetage: Træbaseret letvæg med udv. bræddebeklædning og indv. kl. 1 beklædning. 33

34 Metode A Disponering af kraftforløbet. Vindlast på facader Overetage: Lasten føres af vægfladen ved bjælkefunktion til etageadskillelse og tagflade. Via tagfladens vindbånd føres lasten videre til gavlfladerne, der ved skivefunktion afleverer lasten til gavlfundamenterne. Stueetage: Lasten føres af vægfladen ved pladefunktion til facadefundament og etageadskillelse. Via etageadskillelsens skivevirkning føres lasten videre til gavlfladerne, der ved skivefunktion afleverer lasten til gavlfundamenterne. Vindlast på gavle Overetage: Lasten føres af vægfladens bjælkefunktion til etageadskillelse og tagflade. Via tagfladens vindbånd føres lasten videre til facaderne, der ved skivefunktion afleverer lasten til facadefundamenterne. Stueetage: Lasten føres af vægfladens skivefunktion til gavlfundament og etageadskillelse. Via etageadskillelsens skivevirkning føres lasten videre til længdevæg og facader, der ved skivefunktion afleverer lasten til fundamenterne. 34

35 Lodret last Tagfladens last føres ved spærrenes bjælkevirkning til let facade, som ved bjælke- og søjlevirkning fører lasten videre. Etageadskillelsens last føres ved etagens pladevirkning til facader og længdevæg, som afleverer lasten til fundamenterne. 35

36 Metode B Disponering af kraftforløbet. Signatur: BJ = bjælkefunktion PL = pladefunktion SØ = søjlefunktion SK = skivefunktion VB = vindbånd Vindlast på facader 36

37 Vindlast på gavle Lodret last 37

38 Kraftoverførende samlinger På baggrund af kraftdisponeringen kan vi nu følge op på de kraftoverførende samlinger. I de tidlige faser udføres håndskitser af de væsentlige kraftoverførende samlinger. Her kan de geometriske forhold afklares. Der kan overvejes hvilke principper man vil anvende og om der skal placeres mekaniske forbindelsesmidler i den pågældende samling, og om der er den nødvendige plads til dem En evt. overslagsmæssig bestemmelse af kræfterne på elementerne kan anvendes til at udføre en overslagsmæssig dimensionering af de enkelte elementer og evt. en overslagsmæssig dimensionering af kraftforløbet i de kraftoverførende samlinger. 38

39 39

40 40

41 Hvad kan danne skive? Jernbeton: In-situ støbt Betonelementer: Vær opmærksom på sammenstøbning og evt. stringere. Letbeton: Leca, Siporex, Gasbeton og lignende. Følg fabrikanternes anvisninger til opstilling og samlinger. Murværk: Belastet murværk. Ubelastet murværk: Meget problematisk især med hensyn til samlingerne. Træ: Plader af krydsfiner, spånplader, fiberplader og lignende. Format mindst 1,2 m x 2,4 m. Gipsplader. Bindingsværk og trækbånd i stål. Følg fabrikanternes anvisninger til opstilling og samlinger. Kræver ofte en beregning på antal søm og skruer. Se i øvrigt i brochurer og TOP pjecer. Stål: Tyndplader trapezformet: Følg fabrikanternes anvisninger. 41

42 Opgaver Opgave 1 Formål: Statisk system: Rumlig stabilitet kraftdisponering At indøve forståelsen af statiske systemer og deres virkemåde med hensyn til stabilitet over for lodrette og vandrette påvirkninger. Når der tales om et bygværks statiske system, menes det kompleks af bygningsdele, der tilsammen udgør den bærende hovedkonstruktion, hvorigennem kræfterne på bygværket føres til jorden. Dispositionsforslag:I dispositionsforslaget foretager man en vurdering af hovedkonstruktionens størrelse og virkemåde for at beslutte, om det foreliggende system er et brugeligt grundlag for det videre projekteringsarbejde, eller om det må forkastes og omarbejdes. Opgave: På de efterfølgende sider er vist nogle statiske systemer for forskellige bygværker (A, B, C, D, E og F). Systemerne ønskes bearbejdet med hensyn til den rumlige stabilitet. Hvis systemet ikke er stabilt, ønskes en anvisning på, hvordan rumlig stabilitet kan opnås. Gerne med alternative forslag, altså flere løsningsmodeller. Hvis systemet er stabilt ønskes en anvisning på hvordan. Arbejdsform: Opgaven løses som gruppearbejde i grupper á 3 4 studerende. Løsningen kan være tegninger/skitser helst 3D suppleret med tekst. Desuden udføres en lille model i karton, der kan vise, hvordan det statiske system virker over for ydre påvirkninger. Løsningen suppleres med en mundtlig redegørelse. Bedømmelse: Materialer: Klassen og underviseren evaluerer øvelsen i fællesskab. Løsningen fremlægges i plenum for alle deltagere. Der udpeges en opponentgruppe til hvert hold. De skal se med særlig kritisk øjne på løsningsforslaget. Der udleveres karton, tynde lister, lim og OH-film. Der kan lånes knive, listesakse, save, limpistoler og tushpenne til OH-film. 42

43 Opgave 1A Materialebeskrivelse: Tag: Pap, brædder og spær pr. 0,80 m. Ydervæg: Nord: Murværk Syd: Åben Øst: Åben Vest: Murværk Opgave 1B Materialebeskrivelse: Tag: Eternitplader på åse pr. 0,80 m. Ydervæg: Nord: Let trækonstruktion Syd: Let trækonstruktion Øst: Vinduespartier Vest: Simpelt understøttet jernbetonvæg 43

44 Opgave 1C Opgave: "Størst muligt glasareal" Der udarbejdes 2 løsningsforslag. Opgave 1D Opgave: "Størst muligt glasareal" Der udarbejdes 2 løsningsforslag. 44

45 Opgave 1E Opgave: Konstruktionen skal fremtræde let og åben, men må naturligvis afstives mod vandrette påvirkninger. Der må godt anbringes ekstra stolper og tremmevægge, dog ikke i indkørselsfaget. Der bruges vingetegl på færdige præfabrikerede spær fra godkendt fabrik. Der skal laves mindst 2 principløsninger til det afstivede system. Der leves en statisk analyse (kraftdisponering) på det valgte system. 45

46 Opgave 1F Opgave: Den på tegningsbilaget viste tag- og rumform skal overholdes. Tagkonstruktionen udføres som bjælke- søjlesystem. Enkelte søjler må godt bryde systemet. Der er ikke fastlagt konstruktionsprincip for tag og underbygning. Tagets gavltrekanter udføres med glas. Tag- og vægflader er ikke fastlagt. Der skal laves forslag til konstruktionsprincip. Der skal redegøres for rummelig stabilitet uden beregning. 46

47 47

48 Opgave 2 Opgave: Stabilitetsvurdering af bygning En bygherre har anmodet en arkitekt om at lave et skitseforslag til en carport med redskabsrum. På baggrund af bygherrens ønsker har arkitekten lavet et oplæg (se skitsen nedenfor) som han beder jer om at vurdere med hensyn til rummelig stabilitet. I skal komme med et principforslag til konstruktiv udformning, statiske udfaldskrav og eventuelt gøre jer nogle overvejelser om de kraftoverførende samlinger. I skal redegøre for, at det forslag I udformer er i stabil ligevægt over for de påvirkninger, bygningen kan blive udsat for. Stikord: Arbejdsform: Kraftdisponering, isometri, eksploderet isometri, skiver, plader, bjælker, søjler, Er dit hus stormfast, SBI 186 Småhuses stabilitet, stabiliserende elementer. Opgaven løses i de samme grupper, som blev dannet i forbindelse med øvelser i rumlig stabilitet. Afleveringsform:Der afleveres et løsningsforslag pr. gruppe på A4 løsblade. Gerne en kombination af skitser og tekst. 48

49 Opgave 3 Opgave: Stabilitets- og kraftdisponering af bygning Nedenfor er vist plan og facader af et parcelhus. Huset er på ca. 189 m 2 inkl. carport. 1) Giv forslag til materialevalg og udformning af de bærende og stabiliserende konstruktioner. 2) Udfør en kraftdisponering for parcelhuset. (På skitseniveau) Udover det skitserede vinduesparti i stuen ønsker bygherren også glaspartier i hele sydfacaden (Køkkenet vender også imod syd). 3) Redegør for hvilken indflydelse det vil få på stabiliteten, og angiv de ekstra foranstaltninger, der evt. skal udføres. Arbejdsform: Besvarelsen er individuel. Afleveringsform:A4 løs-ark på skitseringsniveau suppleret med en forklarende tekst. 49

STABILITET AF DE BÆRENDE KONSTRUKTIONER. Udarbejdet af Nicolai Green Hansen og Hans Emborg august januar 2009 (ver. 2.1).

STABILITET AF DE BÆRENDE KONSTRUKTIONER. Udarbejdet af Nicolai Green Hansen og Hans Emborg august januar 2009 (ver. 2.1). STABILITET AF DE BÆRENDE KONSTRUKTIONER Udarbejdet af Nicolai Green Hansen og Hans Emborg august 2007 - januar 2009 (ver. 2.1). 1 Byggeskader Billedgalleri Som det fremgår af de viste billeder er der i

Læs mere

ARKITEKTSKOLEN AARHUS

ARKITEKTSKOLEN AARHUS ARKITEKTSKOLEN AARHUS HVEM ER JEG Kåre Tinning Tømrer 1988 Uddannet ingeniør i 1992 fra Ingeniørhøjskolen i Aarhus 23 års erfaring med bærende konstruktioner Sidder nu som afdelingsleder for NIRAS konstruktionsafdelingen

Læs mere

Statiske beregninger. Børnehaven Troldebo

Statiske beregninger. Børnehaven Troldebo Statiske beregninger Børnehaven Troldebo Juni 2011 Bygherre: Byggeplads: Projekterende: Byggesag: Silkeborg kommune, Søvej 3, 8600 Silkeborg Engesvangvej 38, Kragelund, 8600 Silkeborg KLH Architects, Valdemar

Læs mere

Bilag 6. Vejledning REDEGØRELSE FOR DEN STATISKE DOKUMENTATION

Bilag 6. Vejledning REDEGØRELSE FOR DEN STATISKE DOKUMENTATION Bilag 6 Vejledning REDEGØRELSE FOR DEN STATISKE DOKUMENTATION INDLEDNING Redegørelsen for den statiske dokumentation består af: En statisk projekteringsrapport Projektgrundlag Statiske beregninger Dokumentation

Læs mere

I dette kapitel behandles udvalgte dele af bygningens bærende konstruktioner. Følgende emner behandles

I dette kapitel behandles udvalgte dele af bygningens bærende konstruktioner. Følgende emner behandles 2. Skitseprojektering af bygningens statiske system KONSTRUKTION I dette kapitel behandles udvalgte dele af bygningens bærende konstruktioner. Følgende emner behandles : Totalstabilitet af bygningen i

Læs mere

Når du skal fjerne en væg

Når du skal fjerne en væg Når du skal fjerne en væg Der skal både undersøgelser og ofte beregninger til, før du må fjerne en væg Før du fjerner en væg er det altid en god idé at rådføre dig med en bygningskyndig. Mange af væggene

Læs mere

Statikrapport. Projektnavn: Kildeagervænget 182 Klasse: 13BK1C Gruppe nr. 2 Dato: 11.10.2013

Statikrapport. Projektnavn: Kildeagervænget 182 Klasse: 13BK1C Gruppe nr. 2 Dato: 11.10.2013 Statikrapport Projektnavn: Kildeagervænget 182 Klasse: 13BK1C Gruppe nr. 2 Dato: 11.10.2013 Simon Hansen, Mikkel Busk, Esben Hansen & Simon Enevoldsen Udarbejdet af: Kontrolleret af: Godkendt af: Indholdsfortegnelse

Læs mere

Statisk analyse ETAGEBOLIGER BORGERGADE

Statisk analyse ETAGEBOLIGER BORGERGADE Indhold BESKRIVELSE AF BYGGERIET... 2 BESKRIVELSE AF DET STATISKE SYSTEM... 2 LODRETTE LASTER:... 2 VANDRETTE LASTER:... 2 OMFANG AF STATISKE BEREGNINGER:... 2 KRÆFTERNES GENNEMGANG IGENNEM BYGGERIET...

Læs mere

Tillæg 1 til SBI-anvisning 186: Småhuses stabilitet. 1. udgave, 2002

Tillæg 1 til SBI-anvisning 186: Småhuses stabilitet. 1. udgave, 2002 Tillæg 1 til SBI-anvisning 186: Småhuses stabilitet 1. udgave, 2002 Titel Tillæg 1 til SBI-anvisning 186: Småhuses stabilitet Udgave 1. udgave Udgivelsesår 2002 Forfattere Mogens Buhelt og Jørgen Munch-Andersen

Læs mere

BLIV ANERKENDT STATIKER EN GOD IDÉ SÅDAN GØR DU

BLIV ANERKENDT STATIKER EN GOD IDÉ SÅDAN GØR DU BLIV ANERKENDT STATIKER EN GOD IDÉ SÅDAN GØR DU DERFOR ER DET EN GOD IDÉ Statikeranerkendelsesordningen har siden 1958 medvirket til at sikre kvaliteten af bygværkers bærende konstruktioner. Når bygværker,

Læs mere

Træspær 2. Valg, opstilling og afstivning 1. udgave 2009. Side 2: Nye snelastregler Marts 2013. Side 3-6: Rettelser og supplement Juli 2012

Træspær 2. Valg, opstilling og afstivning 1. udgave 2009. Side 2: Nye snelastregler Marts 2013. Side 3-6: Rettelser og supplement Juli 2012 Træspær 2 Valg, opstilling og afstivning 1. udgave 2009 Side 2: Nye snelastregler Marts 2013 Side 3-6: Rettelser og supplement Juli 2012 58 Træinformation Nye snelaster pr. 1 marts 2013 Som følge af et

Læs mere

Redegørelse for den statiske dokumentation

Redegørelse for den statiske dokumentation KART Rådgivende Ingeniører ApS Korskildelund 6 2670 Greve Redegørelse for den statiske dokumentation Privatejendom Dybbølsgade 27. 4th. 1760 København V Matr. nr. 1211 Side 2 INDHOLD Contents A1 Projektgrundlag...

Læs mere

Beregningstabel - juni 2009. - en verden af limtræ

Beregningstabel - juni 2009. - en verden af limtræ Beregningstabel - juni 2009 - en verden af limtræ Facadebjælke for gitterspær / fladt tag Facadebjælke for hanebåndspær Facadebjælke for hanebåndspær side 4 u/ midterbjælke, side 6 m/ midterbjælke, side

Læs mere

Store termoruder og andre problemer med vinduer

Store termoruder og andre problemer med vinduer Store termoruder og andre problemer med vinduer Revnede termoruder: Termiske revner Kantskader fra produktion eller montage Svigt i opklodsning af ruden Svigt i montage af karme Konstruktive forhold i

Læs mere

11/3/2002. Statik og bygningskonstruktion Program lektion Søjlen. Søjlen. Søjlen Pause

11/3/2002. Statik og bygningskonstruktion Program lektion Søjlen. Søjlen. Søjlen Pause Statik og bygningskonstruktion Program lektion 10 8.30-9.15 9.15 9.30 Pause 9.30 10.15 af bygningskonstruktioner 10.15 10.45 Pause 10.45 1.00 Opgaveregning Kursusholder Poul Henning Kirkegaard, institut

Læs mere

Funktionsanalyser Bygningsdele ETAGEBOLIGER BORGERGADE

Funktionsanalyser Bygningsdele ETAGEBOLIGER BORGERGADE sanalyser Bygningsdele Indhold YDER FUNDAMENTER... 8 SKITSER... 8 UDSEENDE... 8 FUNKTION... 8 STYRKE / STIVHED... 8 BRAND... 8 ISOLERING... 8 LYD... 8 FUGT... 8 ØVRIGE KRAV... 9 INDER FUNDAMENTER... 10

Læs mere

Materialeliste 2. Generel vejledning til afsætning 3-5. Montageforløb og arbejdsvejledning 6-9. Detaljetegninger: Plan, snit, facade og detail 11-16

Materialeliste 2. Generel vejledning til afsætning 3-5. Montageforløb og arbejdsvejledning 6-9. Detaljetegninger: Plan, snit, facade og detail 11-16 Side 1 af 17 INDHOLD Materialeliste 2 Generel vejledning til afsætning 3-5 Montageforløb og arbejdsvejledning 6-9 Detaljetegninger: Plan, snit, facade og detail 11-16 Monteringsvejledning Trapez-tagpladerne

Læs mere

3/13/2003. Tektonik Program lektion Stabilitet ved anvendelse af skiver. Stabilitet af bygningskonstruktioner

3/13/2003. Tektonik Program lektion Stabilitet ved anvendelse af skiver. Stabilitet af bygningskonstruktioner Tektonik Program lektion 5 8.15-9.00 Stabilitet ved anvendelse af skiver 9.15 9.30Pause 9.30 12.00 Opgaveregning. Kursusholder Poul Henning Kirkegaard, institut 5, Aalborg Universitet March 13, 2003 P.H.

Læs mere

4 HOVEDSTABILITET 1. 4.1 Generelt 2

4 HOVEDSTABILITET 1. 4.1 Generelt 2 4 HOVEDSTABILITET 4 HOVEDSTABILITET 1 4.1 Generelt 2 4.2 Vandret lastfordeling 4 4.2.1.1 Eksempel - Hal efter kassesystemet 7 4.2.2 Lokale vindkræfter 10 4.2.2.1 Eksempel Hal efter skeletsystemet 11 4.2.2.2

Læs mere

En bygnings eller et rums ydre afgrænsning (skallen) udgør ved bedømmelse af en total sikringsløsning en meget vigtig faktor.

En bygnings eller et rums ydre afgrænsning (skallen) udgør ved bedømmelse af en total sikringsløsning en meget vigtig faktor. Indledning En bygnings eller et rums ydre afgrænsning (skallen) udgør ved bedømmelse af en total sikringsløsning en meget vigtig faktor. Skallen, der foruden lukker (døre, vinduer m.v.) kan bestå af ydervægge,

Læs mere

Er dit hus stormfast?

Er dit hus stormfast? Er dit hus stormfast? Undersøgelser har vist, at nyere parcelhuse kan have så alvorlige fejl og mangler, at en orkanagtig storm i værste fald kan medføre store skader. Det drejer sig om huse med let tag

Læs mere

A1. Projektgrundlag A2.2 Statiske beregninger -konstruktionsafsnit

A1. Projektgrundlag A2.2 Statiske beregninger -konstruktionsafsnit A1. Projektgrundlag A2.2 Statiske beregninger -konstruktionsafsnit Erhvervsakademiet, Århus Bygningskonstruktøruddannelsen, 3. semester Projektnavn: Multihal Trige Klasse: 13bk2d Gruppe nr.: Gruppe 25

Læs mere

MFS - MONIER FORSTÆRKNINGSSYSTEM TIL GITTER-SPÆR

MFS - MONIER FORSTÆRKNINGSSYSTEM TIL GITTER-SPÆR MFS - MONIER FORSTÆRKNINGSSYSTEM TIL GITTER-SPÆR Vejledning Denne vejledning skal anvendes som hjælp til at udfylde formularen på side 4 og 5 med korrekte oplysninger. Som en forudsætning for at spærene

Læs mere

Statiske beregninger. - metode og dokumentation. af Bjarne Chr. Jensen

Statiske beregninger. - metode og dokumentation. af Bjarne Chr. Jensen Statiske beregninger - metode og dokumentation af Bjarne Chr. Jensen Statiske beregninger metode og dokumentation 1. udgave Nyt Teknisk Forlag 2003 Forlagsredaktion: Thomas Rump,tr@nyttf.dk Omslag: Henning

Læs mere

Eftervisning af bygningens stabilitet

Eftervisning af bygningens stabilitet Bilag A Eftervisning af bygningens stabilitet I det følgende afsnit eftervises, hvorvidt bygningens bærende konstruktioner har tilstrækkelig stabilitet til at optage de laster, der påvirker bygningen.

Læs mere

Lars Christensen Akademiingeniør.

Lars Christensen Akademiingeniør. 1 Lars Christensen Akademiingeniør. Benny Nielsen Arkitektfirma m.a.a. Storskovvej 38 8260 Viby 24. juni 1999, LC Enfamiliehus i Malling, Egeskellet 57. Hermed de forhåbentlig sidste beregninger og beskrivelser

Læs mere

PRAKTISK PROJEKTERING EKSEMPEL

PRAKTISK PROJEKTERING EKSEMPEL PRAKTISK PROJEKTERING EKSEMPEL FORUDSÆTNINGER Dette eksempel er tilrettet fra et kursus afholdt i 2014: Fra arkitekten fås: Plantegning, opstalt, snit (og detaljer). Tegninger fra HusCompagniet anvendes

Læs mere

Bygninger nr. 23 2006 FarmTest

Bygninger nr. 23 2006 FarmTest Bygninger nr. 23 2006 FarmTest Brede gitterspær, del II Brede gitterspær, del II af Henrik Frederiksen, Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret samt Jørgen Hviid, Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret

Læs mere

Statik Journal. Projekt: Amballegård Horsens

Statik Journal. Projekt: Amballegård Horsens 2013 Statik Journal Projekt: Amballegård 5 8700 Horsens BKHS21 A13. 2 semester Thomas Löwenstein 184758. Claus Nowak Jacobsen 197979. Via Horsens 09 12 2013 Indhold 1. Projekteringsgrundlag der er anvendt...

Læs mere

Overordnet disponering

Overordnet disponering Overordnet disponering Mange variationer meget projektering, tilsyn ikke bygbart stor sandsynlighed for svigt i udførelsen store krav til driften Materialer med kort levetid Manglende konstruktiv beskyttelse

Læs mere

Bygningskonstruktøruddannelsen Gruppe Semester Forprojekt 15bk1dk Statikrapport Afleveringsdato: 08/04/16 Revideret: 20/06/16

Bygningskonstruktøruddannelsen Gruppe Semester Forprojekt 15bk1dk Statikrapport Afleveringsdato: 08/04/16 Revideret: 20/06/16 Indholdsfortegnelse A1. Projektgrundlag... 3 Bygværket... 3 Grundlag... 3 Normer mv.... 3 Litteratur... 3 Andet... 3 Forundersøgelser... 4 Konstruktioner... 5 Det bærende system... 5 Det afstivende system...

Læs mere

Rapport Baggrund. 2 Formål. 3 Resumé. Fordeling:

Rapport Baggrund. 2 Formål. 3 Resumé. Fordeling: Rapport 02 Kunde Favrskov Kommune Projektnr. 1023294-001 Projekt Rønbækhallen Dato 2016-11-29 Emne Tagkollaps Initialer PRH Fordeling: 1 Baggrund Natten mellem den 5. og 6. november 2016 er to stålrammer

Læs mere

Statisk analyse. Projekt: Skolen i bymidten Semesterprojekt: 7B - E2013 Dokument: Statisk analyse Dato: 16-07-2014

Statisk analyse. Projekt: Skolen i bymidten Semesterprojekt: 7B - E2013 Dokument: Statisk analyse Dato: 16-07-2014 2014 Statisk analyse Statisk Redegørelse: Marienlyst alle 2 3000 Helsingør Beskrivelse af projekteret bygning. Hovedsystem: Bygningens statiske hovedsystem udgøres af et skivesystem bestående af dæk og

Læs mere

Småhuse styrke og stabilitet. Thomas Cornelius

Småhuse styrke og stabilitet. Thomas Cornelius Småhuse styrke og stabilitet Thomas Cornelius SBi-anvisning 254 Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet 2015 Titel Småhuse styrke og stabilitet Serietitel SBi-anvisning 254 Format E-bog Udgave

Læs mere

TILLYKKE MED DERES NYE CARPORT. Lynge Carport 1.0 Tegningsmateriale og arbejdsvejledning Side 1 af 9

TILLYKKE MED DERES NYE CARPORT. Lynge Carport 1.0 Tegningsmateriale og arbejdsvejledning Side 1 af 9 Side 1 af 9 TILLYKKE MED DERES NYE CARPORT Inden byggeriet påbegyndes, anbefaler vi at der foretages kontrol af de leverede materialer i henhold til materialelisten. Side 2 af 9 PLANTEGNING Side 3 af 9

Læs mere

Svigt og skader i træbyggeri. Planlægning, disponering Projektering Udførelsesfejl

Svigt og skader i træbyggeri. Planlægning, disponering Projektering Udførelsesfejl Træbyggeri Elementbyggeri, samlet på byggepladsen Traditionelt opbygget på byggepladsen Traditionelt opbyggede vægge med tagkassetter Fabriksfærdige huse Elementbyggeri Uventilerede konstruktioner med

Læs mere

Det tekniske-, natur- og sundhedsvidenskabelige fakultet Institut for byggeri og anlæg Sohngaardsholmvej Aalborg

Det tekniske-, natur- og sundhedsvidenskabelige fakultet Institut for byggeri og anlæg Sohngaardsholmvej Aalborg Institut for Byggeri & Anlæg Aalborg Universitet Praktikprojekt for Kaare Hedegaard 9. semester 2009 Det tekniske-, natur- og sundhedsvidenskabelige fakultet Institut for byggeri og anlæg Sohngaardsholmvej

Læs mere

EN DK NA:2007

EN DK NA:2007 EN 1999-1-1 DK NA:2007 Nationalt Anneks til Eurocode 9: Aluminiumkonstruktioner Del 1-1: Generelle regler og regler for bygninger Forord I forbindelse med implementeringen af Eurocodes i dansk byggelovgivning

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse 2012-2013

Undervisningsbeskrivelse 2012-2013 Undervisningsbeskrivelse 2012-2013 Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni

Læs mere

Statisk redegørelse. Nedenstående punktliste angiver undertegnedes forudsætninger for udarbejdelse af projektet samt hvilke normer, der er anvendt.

Statisk redegørelse. Nedenstående punktliste angiver undertegnedes forudsætninger for udarbejdelse af projektet samt hvilke normer, der er anvendt. Side 1 af 5 Statisk redegørelse Sagsnr.: 16-001 Sagsadresse: Traneholmen 28, 3460 Birkerød Bygherre: Henrik Kaltoft 1. Projektet I forbindelse med forestående etablering af ny 1.sal på eksisterende ejendom

Læs mere

Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Lysbrovej 13

Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Lysbrovej 13 Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Lysbrovej 13 Dato: 22. Januar 2015 Byggepladsens adresse: Lysbrovej 13 Matr. nr. 6af AB Clausen A/S STATISK DUMENTATION Adresse: Lysbrovej

Læs mere

Forslaget indledes med en punktvis opdelt og overordentlig klar problembeskri velse, der sammenfattende redegør for sm~huses stabilitet.

Forslaget indledes med en punktvis opdelt og overordentlig klar problembeskri velse, der sammenfattende redegør for sm~huses stabilitet. OG DOMMERKOMITEENS BEMÆRKNINGER: Forslaget indledes med en punktvis opdelt og overordentlig klar problembeskri velse, der sammenfattende redegør for sm~huses stabilitet. Endvidere tilkendegiver forfatterne

Læs mere

Detaljer ved ovenlys: Isometrisk deludsnit af ovenlysudsparing. Længdesnit i udsparing for 1,2 x 2,4 m ovenlys.

Detaljer ved ovenlys: Isometrisk deludsnit af ovenlysudsparing. Længdesnit i udsparing for 1,2 x 2,4 m ovenlys. Tegningsliste, ovenlys. T300 Detaljer ved ovenlys: D301 Isometrisk deludsnit af ovenlysudsparing. D302 Tværsnit i udsparing for 1,2 x 2,4 m ovenlys. D303 Længdesnit i udsparing for 1,2 x 2,4 m ovenlys.

Læs mere

Før, under og efter Byggeskadefondens eftersyn

Før, under og efter Byggeskadefondens eftersyn Før, under og efter Byggeskadefondens eftersyn Fondens 1-års eftersyn 5-års eftersyn Bygningsejerens 1-års eftersyn 5-års eftersyn 1-års eftersyn Tidsplan for 1-års eftersyn 0 1. md. 5.-6. md. 7.-8. md.

Læs mere

Sandergraven. Vejle Bygning 10

Sandergraven. Vejle Bygning 10 Sandergraven. Vejle Bygning 10 Side : 1 af 52 Indhold Indhold for tabeller 2 Indhold for figur 3 A2.1 Statiske beregninger bygværk Længe 1 4 1. Beregning af kvasistatisk vindlast. 4 1.1 Forudsætninger:

Læs mere

En række mulige opbygninger af enfamiliehuse, der vil kunne opfylde de overordnede funktionskrav i kapitel 5 BR 08

En række mulige opbygninger af enfamiliehuse, der vil kunne opfylde de overordnede funktionskrav i kapitel 5 BR 08 Bilag 5 En række mulige opbygninger af enfamiliehuse, der vil kunne opfylde de overordnede funktionskrav i kapitel 5 BR 08 Vedrørende 5.1 Generelt I bilaget er angivet en række mulige opbygninger af enfamiliehuse,

Læs mere

Statiske beregninger for enfamiliehus Egeskellet 57 i Malling

Statiske beregninger for enfamiliehus Egeskellet 57 i Malling Statiske beregninger for enfailiehus Egeskellet 57 i Malling Statiske beregninger Hanebånd Lodret last på hanebånd (45 45): L h 4 p rh 057 k 05 k 3 06 p rh = 073 k p kh 057 k 05 k 0 06 p kh = 064 k p ψh

Læs mere

Småhuses stabilitet. SBI-ANVISNING 186 STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT 1995

Småhuses stabilitet. SBI-ANVISNING 186 STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT 1995 Småhuses stabilitet. SBI-ANVISNING 186 STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT 1995 Småhuses stabilitet Småhuses stabilitet MOGENS BUHELT HENRY HØFFDING KNUTSSON SBI-ANVISNING 186 STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT

Læs mere

Froland kommune. Froland Idrettspark. Statisk projektgrundlag. Februar 2009

Froland kommune. Froland Idrettspark. Statisk projektgrundlag. Februar 2009 Froland kommune Froland Idrettspark Statisk projektgrundlag Februar 2009 COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Århus C Telefon 87 39 66 00 Telefax 87 39 66 60 wwwcowidk Froland kommune Froland Idrettspark

Læs mere

TILLYKKE MED DERES NYE DOBBELT CARPORT! Lynge Carport 2.0 Eksklusiv Tegningsmateriale og arbejdsvejledning Side 1 af 9

TILLYKKE MED DERES NYE DOBBELT CARPORT! Lynge Carport 2.0 Eksklusiv Tegningsmateriale og arbejdsvejledning Side 1 af 9 Side 1 af 9 TILLYKKE MED DERES NYE DOBBELT CARPORT! Denne eksklusive model er uden stolper i midten. Dette giver en meget enkelt og stilren carport og den øgede bredde og længde gør den ideel til familie

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Stamoplysninger Adresse: Postnr: BBR-oplysninger BBR-nummer: Martrikel nr.: By: TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Besigtigelsesdato: Vejret: Følgende materiale forelå: BBR ejermeddelelse af: Andet: Andre dokumenter

Læs mere

ILLUVIK/det gode hus til familie og venner

ILLUVIK/det gode hus til familie og venner ILLUVIK/det gode hus til familie og venner 2 x modul med 2 2 værelseslejlighed = 4 lejligheder 1 x modul med 2 x 2 værelseslejlighed 2 x modul med 3 værelseslejlighed =4 lejligheder 1 x modul med 2 x 2

Læs mere

Carporte og garager.

Carporte og garager. Bolius Fakta nr. 1135 Carporte og garager. Havens små og mindre bygninger omfatter bl.a. garage og carport. Her kan du læse om kravene til deres placering, størrelse og brug. Hvad er en carport og en garage?

Læs mere

DS/EN 15512 DK NA:2011

DS/EN 15512 DK NA:2011 DS/EN 15512 DK NA:2011 Nationalt anneks til Stationære opbevaringssystemer af stål Justerbare pallereolsystemer Principper for dimensionering. Forord Dette nationale anneks (NA) er det første danske NA

Læs mere

3.2.2. Projektering / Specialvægge / Gyproc Brandsektionsvægge. Gyproc Brandsektionsvægge. Lovgivning

3.2.2. Projektering / Specialvægge / Gyproc Brandsektionsvægge. Gyproc Brandsektionsvægge. Lovgivning Projektering / Specialvægge / Lovgivning Det fremgår af BR 200, kapitel 5.. at en bygning skal opdeles i enheder, så områder med forskellig personrisiko og/eller brandrisiko udgør selvstændige brandmæssige

Læs mere

Syd facade. Nord facade

Syd facade. Nord facade Syd facade Nord facade Facade Nord og Syd Stud. nr.: s123261 og s123844 Tegningsnr. 1+2 1:100 Dato: 23-04-2013 Opstalt, Øst Jonathan Dahl Jørgensen Tegningsnr. 3 Målforhold: 1:100 Stud. nr.: s123163 Dato:

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Stamoplysninger Adresse: Postnr: BBR-oplysninger BBR-nummer: Martrikel nr.: By: TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Besigtigelsesdato: Vejret: Følgende materiale forelå: BBR ejermeddelelse af: Forsikringspolicenr:

Læs mere

MgO VINDSPÆRREPLADER JURIDISKE FORHOLD HVEM HAR ANSVARET? NOVEMBER 2015 GMN

MgO VINDSPÆRREPLADER JURIDISKE FORHOLD HVEM HAR ANSVARET? NOVEMBER 2015 GMN MgO VINDSPÆRREPLADER JURIDISKE FORHOLD HVEM HAR ANSVARET? NOVEMBER 2015 GMN Hovedemner Mangler Reklamation Forældelse Garanti og tilbagehold Projekteringsansvar Udviklingsskade Voldgift, syn & skøn Mindelighedsaftaler

Læs mere

KÆDEHUSE, NØRREBRED 198-260 (LIGE NUMRE) RETNINGSLINIER FOR BEBYGGELSEN

KÆDEHUSE, NØRREBRED 198-260 (LIGE NUMRE) RETNINGSLINIER FOR BEBYGGELSEN 1. Generelle oplysninger 2. Overdækninger 3. Skodder og vinduer 4. Tilbygning 5. Pejs/brændeovn 6. Udestue 7. Tag med 18 tagrejsning 8. Hegn. 1. GENERELLE OPLYSNINGER. Kædehusbebyggelsen, Nørrebred 198-260

Læs mere

Boligforeningen VesterBo, afd. 8, Nydamsparken

Boligforeningen VesterBo, afd. 8, Nydamsparken Boligforeningen VesterBo, afd. 8, Nydamsparken Undersøgelse af murværk i ydervægge udført d. 29. oktober 2002 Generelt: Undersøgelsen har omfattet i alt 14 ophugninger for en konstatering af ydervæggenes

Læs mere

Kollaps af Rødovre Skøjtehal

Kollaps af Rødovre Skøjtehal Notat Kollaps af Rødovre Skøjtehal Indledning Den 14. januar 2009 kollapser gitterspær, betondæk og vægge under montagen på ny skøjtehal i Rødovre, Rødovre Parkvej 425. Nedenstående betragtninger er et

Læs mere

Sneskader - årsager, undersøgelse, forebyggelse

Sneskader - årsager, undersøgelse, forebyggelse Sneskader - årsager, undersøgelse, forebyggelse Jørgen Munch-Andersen Skader på bygninger med store spænd Årsager Sneophobning under snefygning hvor og hvornår Konstruktive mangler ift. normregler ved

Læs mere

Overdækningen er bygget, så den passer til huset, fordi vi har brugt samme materiale og malet med samme farve.

Overdækningen er bygget, så den passer til huset, fordi vi har brugt samme materiale og malet med samme farve. LET SVÆRHEDSGRD: Opgaven er ikke svær. Du skal bare bruge vaterpas og tommestok flittigt. TIDSFORRUG: Selve arbejdet kan udføres på to enkelte arbejdsdage med flere dages mellemrum (tørretid for stolpebetonen).

Læs mere

Før du bygger ROSKILDE KOMMUNE

Før du bygger ROSKILDE KOMMUNE Enfamiliehuse og tilbygninger Hvis du skal opføre enfamiliehus, rækkehus eller lave en tilbygning eller udestue, er det vigtigt at få overblik over, hvornår og hvordan man bærer sig ad med at lave en ansøgning

Læs mere

JOHN E. PEDERSEN. Rådgivende Ingeniørfirma ApS FRI. Nørreport 14. 6200 Aabenraa

JOHN E. PEDERSEN. Rådgivende Ingeniørfirma ApS FRI. Nørreport 14. 6200 Aabenraa Aabenraa den 02.09.2014 Side 1 af 16 Bygherre: Byggesag: Arkitekt: Emne: Forudsætninger: Tønder Kommune Løgumkloster Distriktsskole Grønnevej 1, 6240 Løgumkloster Telefon 74 92 83 10 Løgumkloster Distriktsskole

Læs mere

Montagevejledning for OP-DECK

Montagevejledning for OP-DECK Montagevejledning for OP-DECK Forberedelse før montering af OP-DECK sandwich paneler Generelt skal de nødvendige sikkerhedsmæssige foranstaltninger tages inden montagestart. (kantbeskyttelse, net osv.)

Læs mere

TILLYKKE MED DERES NYE CARPORT! Lynge Carport 2.1 Tegningsmateriale og arbejdsvejledning Side 1 af 11

TILLYKKE MED DERES NYE CARPORT! Lynge Carport 2.1 Tegningsmateriale og arbejdsvejledning Side 1 af 11 Side 1 af 11 TILLYKKE MED DERES NYE CARPORT! Inden byggeriet påbegyndes, anbefaler vi at der foretages kontrol af de leverede materialer i henhold til materialelisten. PLANTEGNING Lynge Carport 2.1 Side

Læs mere

Myndigheds dokumentation Brand og statik forhold ETAGEBOLIGER BORGERGADE

Myndigheds dokumentation Brand og statik forhold ETAGEBOLIGER BORGERGADE Myndigheds dokumentation Brand og statik forhold Indhold INDLEDNING... 2 BYGNINGSBESKRIVELSE... 2 BRANDSEKTIONER... 4 BRANDCELLEVÆGGE... 4 BYGNINGENS INDRETNING... 4 BYGNINGSDEL KLASSER... 4 BYGNINGENS

Læs mere

Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Byggeri, Konstruktion Tlf

Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Byggeri, Konstruktion Tlf Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Byggeri, Konstruktion Tlf. 33 66 53 01 N O T A T DATO: 16. oktober 2006 REV.: TIL: FRA: VEDR.: 10. oktober 2012 hanfin, holviv, firsha K-håndbog

Læs mere

Underkonstruktion til atrium lysbånd

Underkonstruktion til atrium lysbånd ovenlysmoduler Underkonstruktion til atrium lysbånd Ny Ny Underkonstruktion til atrium lysbånd med 5-25 hældning ovenlysmoduler, der monteres som atrium lysbånd, kan fastgøres på en underkonstruktion af

Læs mere

Praktisk design. Per Goltermann. Det er ikke pensum men rart at vide senere

Praktisk design. Per Goltermann. Det er ikke pensum men rart at vide senere Praktisk design Per Goltermann Det er ikke pensum men rart at vide senere Lektionens indhold 1. STATUS: Hvad har vi lært? 2. Hvad mangler vi? 3. Klassisk projekteringsforløb 4. Overordnet statisk system

Læs mere

Tinglev Indskoling Sag 01.13

Tinglev Indskoling Sag 01.13 Tinglev Indskoling Sag 01.13 BIMstuen V. Nicolai P. Lorentzen Cv Personlig Planlægning Personlig overblik Dispositionsforslag Projektforslag Forprojekt Hovedprojekt Honorarberegning Dispositionsforslag

Læs mere

En skimmelsag Ventilation i h.t. BR 08 Opfølgning på fondens eftersyn

En skimmelsag Ventilation i h.t. BR 08 Opfølgning på fondens eftersyn En skimmelsag Ventilation i h.t. BR 08 Opfølgning på fondens eftersyn N En skimmelsag fra Hillerød Frødalen Anmeldte forhold i 2007: Vand på indersiden af vægge Mug på indersiden af vægge Opstuvning

Læs mere

Statisk dokumentation

Statisk dokumentation Slagelse Boligselskab Renovering af Grønningen, afd. 10 Entreprise 1-5 Statisk dokumentation 2.060 B1 Statisk projekteringsrapport Totalrådgiver: Danneskiold-Samsøes Allé 28 1434 København K Ingeniører:

Læs mere

Center for Bygninger, Konstruktion

Center for Bygninger, Konstruktion Københavns Kommune N O T A T VEDR.: DATO: 2005 REV.: 8. februar 2016 FRA: Konstruktion INDHOLDSFORTEGNELSE Formål... 3 Der skal både undersøgelser og ofte beregninger til, før du må fjerne en væg... 3

Læs mere

Energirigtig. 60-70 er huset

Energirigtig. 60-70 er huset Energirigtig renovering 60-70 er huset Se hvor 60-70 er huset typisk kan renoveres Få bedre komfort og spar penge hvert år på varmeregningen Reducer din udledning af drivhusgasser Få et bedre energimærke

Læs mere

SmartWood Bjælkesystem Detaljer

SmartWood Bjælkesystem Detaljer SmartWood Bjælkesystem Detaljer Oversigt med positioner T-02 T-03 T-01 V-04 V-03 V-02 V-01 Detalje T-01 type A Detalje T-01 type B Detalje T-01 type C Detalje T-02 type A Detalje T-02 type B Detalje T-03

Læs mere

Beregningsopgave om bærende konstruktioner

Beregningsopgave om bærende konstruktioner OPGAVEEKSEMPEL Indledning: Beregningsopgave om bærende konstruktioner Et mindre advokatfirma, Juhl & Partner, ønsker at gennemføre ændringer i de bærende konstruktioner i forbindelse med indretningen af

Læs mere

Tips til taget - renovering og vedligeholdelse

Tips til taget - renovering og vedligeholdelse Tips til taget - renovering og vedligeholdelse Løbende reparationer og vedligeholdelse af taget er nødvendige for at bevare ejendommens værdi og undgå vandskader, råd- og svampeangreb. Her er nogle gode

Læs mere

Monteringsvejledning

Monteringsvejledning Monteringsvejledning til dobbelt carport med fladt tag Forklaret trin for trin. www.sparet-er-tjent.dk Dobbelt carport tegninger - 00.1 - Forord Januar 2005 Kære kunde! Ved hjælp af vores udførlige monteringsvejledning

Læs mere

TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ TRYKFAST ISOLERING BEREGNINGSMODELLER

TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ TRYKFAST ISOLERING BEREGNINGSMODELLER pdc/sol TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ TRYKFAST ISOLERING BEREGNINGSMODELLER Indledning Teknologisk Institut, byggeri har for EPS sektionen under Plastindustrien udført dette projekt vedrørende anvendelse af trykfast

Læs mere

Projekteringsanvisning for Ytong porebetondæk og dæk/væg samlinger

Projekteringsanvisning for Ytong porebetondæk og dæk/væg samlinger Projekteringsanvisning for Ytong porebetondæk og dæk/væg samlinger 2012 10 10 SBI og Teknologisk Institut 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Definitioner... 3 3 Normforhold. Robusthed... 3 4. Forudsætninger...

Læs mere

Gyproc Brandsektionsvægge

Gyproc Brandsektionsvægge Gyproc Brandsektionsvægge Lovgivning I BR 95, kap. 6.4.1 stk. 2 står der: En brandsektionsvæg skal udføres mindst som BSvæg 60, og den skal under brand bevare sin stabilitet, uanset fra hvilken side væggen

Læs mere

Håndtering af bygningsdele arkitekt- og konstruktionsområdet

Håndtering af bygningsdele arkitekt- og konstruktionsområdet Håndtering af bygningsdele arkitekt- og konstruktionsområdet Gunnar Friborg, bips bips konference 16. september 2013, Nyborg Strand Agenda for gennemgangen arkitekt og konstruktion Hvorfor CCS klassifikation

Læs mere

Skadesag: Sejlhuset i Ørestaden. Termoruder revner, ofte samme rude flere gange

Skadesag: Sejlhuset i Ørestaden. Termoruder revner, ofte samme rude flere gange Facader og tag Skadesag: Sejlhuset i Ørestaden. Termoruder revner, ofte samme rude flere gange Mulige årsager til revnede termoruder Termisk last Termoruden opklodset forkert Mangelfuld fastgørelse af

Læs mere

RENOVERING AF LØGET BY AFDELING 42

RENOVERING AF LØGET BY AFDELING 42 APRIL 2013 AAB VEJLE RENOVERING AF LØGET BY AFDELING 42 A1 PROJEKTGRUNDLAG ADRESSE COWI A/S Havneparken 1 7100 Vejle TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk APRIL 2013 AAB VEJLE RENOVERING

Læs mere

KONCEPT MED TTS-ELEMENTER MATCHER ELEMENTER DER BREDDEN PÅ EN PARKERINGSBÅS TTS. KONCEPT: Føtex Parkeringshus, Herning. P-dæk forskudt en halv etage.

KONCEPT MED TTS-ELEMENTER MATCHER ELEMENTER DER BREDDEN PÅ EN PARKERINGSBÅS TTS. KONCEPT: Føtex Parkeringshus, Herning. P-dæk forskudt en halv etage. -HUS KONCEPT MED TTS-ELEMENTER 2 ELEMENTER DER MATCHER BREDDEN PÅ EN PARKERINGSBÅS Nyt koncept med TTS-elementer Nogle af de væsentligste krav til et parkeringshus er en hensigtsmæssig indretning, lavt

Læs mere

Tingene er ikke, som vi plejer!

Tingene er ikke, som vi plejer! Tingene er ikke, som vi plejer! Dimensionering del af bærende konstruktion Mandag den 11. november 2013, Byggecentrum Middelfart Lars G. H. Jørgensen mobil 4045 3799 LGJ@ogjoergensen.dk Hvorfor dimensionering?

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 9087 Skønsmandens erklæring Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: 1. Køkken, sætninger i gulve, store fuger over køkkenbord i vægfliser, sætninger i gulve i bryggers. 2. Sætninger

Læs mere

STATISKE BEREGNINGER. A164 - Ørkildskolen Øst - Statik solceller Dato: 15.05.2014 20140513#1_A164_Ørkildskolen Øst_Statik

STATISKE BEREGNINGER. A164 - Ørkildskolen Øst - Statik solceller Dato: 15.05.2014 20140513#1_A164_Ørkildskolen Øst_Statik STATISKE BEREGNINGER Sag: A164 - Ørkildskolen Øst - Statik solceller Dato: 15.05.2014 Filnavn: 20140513#1_A164_Ørkildskolen Øst_Statik Status: UDGIVET Sag: A164 - Ørkildskolen Øst - Statik solceller Side:

Læs mere

MURVÆRKSPROJEKTERING VER. 4.0 SBI - MUC DOKUMENTATION Side 1

MURVÆRKSPROJEKTERING VER. 4.0 SBI - MUC DOKUMENTATION Side 1 DOKUMENTATION Side 1 Modulet Kombinationsvægge Indledning Modulet arbejder på et vægfelt uden åbninger, og modulets opgave er At fordele vandret last samt topmomenter mellem bagvæg og formur At bestemme

Læs mere

Projekteringsprincipper for Betonelementer

Projekteringsprincipper for Betonelementer CRH Concrete Vestergade 25 DK-4130 Viby Sjælland T. + 45 7010 3510 F. +45 7637 7001 info@crhconcrete.dk www.crhconcrete.dk Projekteringsprincipper for Betonelementer Dato: 08.09.2014 Udarbejdet af: TMA

Læs mere

Rækkehuse. areal. Grønlands Byggevæsen. Etagehuse. Rev. Bygningsgruppe : type. Typeetagehuse A tag. = Rækkehuse = Etagehuse A = Tilstandsrapport

Rækkehuse. areal. Grønlands Byggevæsen. Etagehuse. Rev. Bygningsgruppe : type. Typeetagehuse A tag. = Rækkehuse = Etagehuse A = Tilstandsrapport over Grønlands Side ; r- e? Grønlands Byggevæsen Bygningsgruppe : Rækkehuse type areal Etagehuse A t Typeetagehuse A tag = Rækkehuse = Etagehuse A = Tilstandsrapport = = Renovering under udførelse = Renovering

Læs mere

Kursus 105 0021 Bygning, produkt og proces Konstruktion og bygninger 15. september 2005. Bygningskonstruktion: Koncept, system og detalje

Kursus 105 0021 Bygning, produkt og proces Konstruktion og bygninger 15. september 2005. Bygningskonstruktion: Koncept, system og detalje Kursus Bygning, produkt og proces Konstruktion og bygninger. september Bygningskonstruktion: Koncept, system og detalje Med udgangspunkt i et konkurrenceprojekt fra arkitektgruppen UID vedrørende planlægning

Læs mere

EN DK NA:2007

EN DK NA:2007 EN 1991-1-6 DK NA:2007 Nationalt Anneks til Eurocode 1: Last på bygværker Del 1-6: Generelle laster Last på konstruktioner under udførelse Forord I forbindelse med implementeringen af Eurocodes i dansk

Læs mere

Montage af Ytong Dækelementer

Montage af Ytong Dækelementer Montage af Ytong Dækelementer Generelt Aflæsning af elementer Ytong Dækelementer leveres med lastbil uden kran. Bygherren skal sikre gode tilkørselsforhold på fast vej. Elementerne leveres på paller, der

Læs mere

Orienteringsmøder for eftersynsfirmaer oktober 2003

Orienteringsmøder for eftersynsfirmaer oktober 2003 Orienteringsmøder for eftersynsfirmaer oktober 2003 Typiske svigt fra de seneste eftersyn. Undertage, fugt og skimmel i tagrum, træelementer m.v. v/ Jens Dons Klassifikationsordning for undertage! Byg

Læs mere

Hvad er tagpap... 2. Vedligehold af taget... 3 Gangbaner... 4 Drift... 4 Vedligehold... 4 Storm og usædvanlige vejrforhold... 5 Levetider...

Hvad er tagpap... 2. Vedligehold af taget... 3 Gangbaner... 4 Drift... 4 Vedligehold... 4 Storm og usædvanlige vejrforhold... 5 Levetider... www.hydrotec.dk Hvad er tagpap... 2 Vedligehold af taget... 3 Gangbaner... 4 Drift... 4 Vedligehold... 4 Storm og usædvanlige vejrforhold... 5 Levetider... 5 Tagpap adskiller sig fra andre former for

Læs mere

UDVALGTE STATISKE BEREGNINGER IFM. GYVELVEJ 7 - NORDBORG

UDVALGTE STATISKE BEREGNINGER IFM. GYVELVEJ 7 - NORDBORG UDVALGTE STATISKE BEREGNINGER IFM. GYVELVEJ 7 - NORDBORG UDARBEJDET AF: SINE VILLEMOS DATO: 29. OKTOBER 2008 Sag: 888 Gyvelvej 7, Nordborg Emne: Udvalgte beregninger, enfamiliehus Sign: SV Dato: 29.0.08

Læs mere

De Digitale Dage HVORFOR HVAD OG HVORDAN HVAD OPNÅS DEBAT/SPØRGSMÅL

De Digitale Dage HVORFOR HVAD OG HVORDAN HVAD OPNÅS DEBAT/SPØRGSMÅL E r f a r i n g e r HVORFOR HVAD OG HVORDAN HVAD OPNÅS DEBAT/SPØRGSMÅL HVORFOR Nordjyske uddannelsesinstitutioner har valgt at tage udfordringen op et tværfagligt samarbejde mellem byggeuddannelser generering

Læs mere