Vejledning om depositarer for alternative investeringsfonde. Indledning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning om depositarer for alternative investeringsfonde. Indledning"

Transkript

1 Vejledning om depositarer for alternative investeringsfonde Indledning Det følger af 45, stk. 1, i lov nr. 598 af 12. juni 2013 om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v., at forvaltere af alternative investeringsfonde skal sikre, at der udpeges en depositar for hver alternativ investeringsfond, som forvalteren har under forvaltning. Denne vejledning beskriver dels, hvem der kan varetage funktionen som depositar, dels hvilke opgaver depositaren skal varetage. Vejledningen er udarbejdet på baggrund af lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. og Kommissionens delegerede forordning nr. 2013/231/EU af 19. december 2012 om udbygning af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/61/EU for så vidt angår undtagelser, generelle vilkår for drift, depositarer, gearing, gennemsigtighed og tilsyn (i den følgende forordning nr. 2013/231). Vejledningen vil blive suppleret af praksis, som Finanstilsynet løbende vil offentliggøre på Finanstilsynets hjemmeside. Regelgrundlag Lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. gennemfører Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/61/EU af 8. juni 2011 om forvaltere af alternative investeringsfonde. Direktiv 2011/61/EU indeholder en række bemyndigelser til Kommissionen til at udstede delegerede retsakter. En del af disse bemyndigelser er udnyttet i forordning nr. 2013/231. Forordninger, herunder forordning nr. 2013/231, gælder umiddelbart i alle medlemsstater og skal således ikke gennemføres i national lovgivning. Lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. regulerer i depositarfunktionen. Bestemmelserne gennemfører artikel 21 i direktiv 2011/61/EU. Forordning nr. 2013/231 udbygger og konkretiserer i artikel disse bestemmelser. Såvel loven som forordningen træder i kraft den 22. juli Hvem kan varetage funktionen som depositar Som nævnt indledningsvist skal en forvalter af alternative investeringsfonde sikre, at der udpeges en depositar for hver alternativ investeringsfond, som forvalteren har under forvaltning. Baggrunden for kravet om udpegning af depositarer for alternative investeringsfonde er et ønske om at sikre en høj grad af investorbeskyttelse. Depositaren skal være etableret i det land, hvor den alternative investeringsfond har hjemland, såfremt der er tale om en alternativ investeringsfond fra Danmark eller et andet EU/EØS-land m.v. At depositaren skal være etableret betyder, at depositaren enten skal have sit registrerede hjemsted eller en filial i landet. Det er et krav, at det er den enhed af depositaren, der er beliggende i den alternative investeringsfonds hjemland, der varetager rollen som depositar. Muligheden for at delegere dele af depositarfunktionen er beskrevet nedenfor. Er der tale om en alternativ investeringsfond fra et tredjeland, skal depositaren enten være etableret i det tredjeland, hvor den alternative investeringsfond er etableret, eller i forvalterens hjemland.

2 46 i lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. regulerer, hvem der kan varetage funktionen som depositar for alternative investeringsfonde. Depositaren skal være en af følgende 4 typer: 1) Et kreditinstitut med registreret hjemsted i Danmark eller et andet EU/EØS-land m.v. med tilladelse efter regler, der gennemfører direktiv 2006/48/EF (kreditinstitutdirektivet) 2) Et fondsmæglerselskab med registreret hjemsted i Danmark eller et andet EU/EØS-land med tilladelse efter regler, der gennemfører direktiv 2004/39/EF (MiFID-direktivet), og som leverer accessoriske ydelser i form af opbevaring og forvaltning af finansielle instrumenter for kundernes regning 3) Andre kategorier af foretagender, der er underlagt tilsynsmæssig regulering og løbende overvågning og som den 21. juli 2011 tilhører de kategorier af foretagender, som medlemsstaterne har fastlagt kan vælges som depositar i henhold til direktiv 2009/65/EF (UCITS-direktivet) 4) Herudover følger det af 46, stk. 3, at Finanstilsynet kan tillade, at visse alternative investeringsfonde anvender andre enheder som depositarer, hvis enheden udfører depositarfunktionerne som en del af dennes professionelle eller erhvervsmæssige aktiviteter. Nedenfor følger en nærmere beskrivelse af de 4 typer af depositarer med særlig fokus på depositarerne omtalt i punkt 4. Da depositaren som beskrevet ovenfor skal være etableret i den alternative investeringsfonds hjemland, er det ikke fastsat som et krav i 46, at der skal være tale om danske kreditinstitutter m.v., idet dette vil være afhængig af den alternative fonds placering. Beskrivelsen nedenfor har fokus på depositarer etableret i Danmark. Er der tale om en alternativ investeringsfond fra et tredjeland, skal depositaren som udgangspunkt være et kreditinstitut eller en enhed som omfattet af nr. 1 eller 2. Der gælder herudover en række særlige krav, som fremgår af 49 i lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. Kravene varierer en smule afhængig af, om den pågældende alternative investeringsfond forvaltes af en forvalter fra EU eller en forvalter fra et tredjeland. Der gælder altid et krav om, at en depositar fra et tredjeland skal være underlagt en effektiv tilsynsmæssig regulering i hjemlandet, herunder minimumskapitalkrav, der svarer til reguleringen i EU, og at depositaren skal være kontraktligt ansvarlig over for fonden eller dennes investorer. Artikel 84 i forordning nr. 2013/231 fastlægger nærmere kriterier for vurderingen af, hvorvidt et tredjelands regulering og håndhævelse heraf svarer til de EU-retlige regler herom. Forvaltere af alternative investeringsfonde kan ikke varetage funktionen som depositar. Dette gælder i alle tilfælde, dvs. både for alternative investeringsfonde, som forvalteren selv forvalter, og for andre alternative investeringsfonde, som forvaltes af andre forvaltere eller er selvforvaltende. En prime broker, der optræder som modpart til en alternativ investeringsfond, må som udgangspunkt ikke udpeges som depositar for den samme alternative investeringsfond. Såfremt prime brokeren såvel funktionelt som hierarkisk har adskilt udførelsen af sine opgaver som depositar fra opgaverne som prime broker, og har påvist, styret, overvåget og oplyst evt. interessekonflikter over for investorerne, kan det tillades, at prime brokeren fungerer som depositar. 1. Kreditinstitutter Reglerne om tilladelse som kreditinstitut er i Danmark gennemført i lov om finansiel virksomhed. En dansk depositar efter 46, stk. 1, nr. 1, vil i praksis være et pengeinstitut. 2. Fondsmæglerselskaber Reglerne om tilladelse som fondsmæglerselskab i Danmark er gennemført i lov om finansiel virksomhed. Det følger af 46, stk. 4, at fondsmæglerselskaber for at blive udpeget som depositarer skal have et kapitalgrundlag på et beløb svarende til mindst euro.

3 Efter den gældende bestemmelse i 125, stk. 1, nr. 2, i lov om finansiel virksomhed skal fondsmæglerselskaber have en minimumskapital på et beløb svarende til 1 mio. euro, hvis selskabet skal have tilladelse til bl.a. at opbevare og forvalte finansielle instrumenter for kundernes egen regning (bilag 4, afsnit A, nr. 9, til lov om finansiel virksomhed). Fondsmæglerselskaber med tilladelse til at opbevare og forvalte finansielle instrumenter for kundernes regning vil således leve op til kravet om kapitalgrundlag i 46, stk Andre kategorier af foretagender I Danmark kan alene pengeinstitutter og filialer af pengeinstitutter fra andre EU/EØS-lande m.v. fungere som depotselskaber for danske UCITS, og der er således ikke godkendt andre kategorier af foretagender. 4. Depositarer udpeget i medfør af 46. stk. 3 Finanstilsynet kan som nævnt tillade, at visse alternative investeringsfonde anvender andre enheder end kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber som depositarer, hvis enheden udfører depositarfunktionerne som en del af dennes professionelle eller erhvervsmæssige aktiviteter. Der er således krav til såvel de alternative investeringsfonde som til depositarerne for at bestemmelsen i 46, stk. 3, kan anvendes. Lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. 46, stk. 3, gennemfører artikel 21, stk. 3, sidste led, i direktiv 2011/61/EU. Der er ved gennemførelsen af artikelbestemmelsen på beklagelig vis sket en upræcis implementering af kravene til de omfattede alternative investeringsfonde. Dette vil blive foreslået ændret ved et ændringslovforslag i efteråret Finanstilsynet vil i sin praksis indtil lovændringen tage udgangspunkt i bestemmelsen, som den er formuleret i direktivet. Tilladelsen kan herefter kun gives til alternative investeringsfonde, som enten: 1) har en grundlæggende investeringspolitik, der ikke hovedsagelig er at investere i finansielle instrumenter, der kan opbevares i depot og hvor ingen investorer har ret til at blive indløst i en periode på minimum 5 år efter første investering, eller 2) hovedsagelig investerer i udstedere eller unoterede selskaber med henblik på at opnå bestemmende indflydelse over selskaberne. Krav til den enhed, der ønsker at fungere som depositar: 1) enheden skal være registreringspligtig for sine professionelle eller erhvervsmæssige aktiviteter, 2) enheden skal kunne stille tilstrækkelige finansielle garantier for, at enheden er i stand til effektivt at udfylde de relevante depositarfunktioner og opfylde de krav, der er forbundet med disse funktioner, og 3) enheden skal kunne stille tilstrækkelige professionelle garantier for, at enheden er i stand til effektivt at udfylde de relevante depositarfunktioner og opfylde de krav, der er forbundet med disse funktioner. Nærmere om de omfattede alternative investeringsfonde Lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. sondrer generelt mellem to former for aktiver finansielle instrumenter, der kan opbevares i depot, og andre aktiver. Sondringen beskrives nærmere nedenfor i forbindelse med depositarens opgaver, idet dele af depositarfunktionen er forskellig afhængig af, hvilke aktiver den alternative investeringsfond investerer i.

4 Sondringen har også betydning i denne sammenhæng, idet muligheden for at udpege en depositar omfattet af 46, stk. 3, i lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. som nævnt alene gælder for visse typer af alternative investeringsfonde. Der er således 2 typer af alternative investeringsfonde, der kan benytte en depositar, som nævnt i 46, stk. 3, i lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. For det første kan bestemmelsen anvendes af alternative investeringsfonde, der har en grundlæggende investeringspolitik, som ikke primært går ud på at investere i finansielle instrumenter, der kan opbevares i depot. Samtidig skal den alternative investeringsfond leve op til et krav om, at ingen investorer har ret til at blive indløst i en periode på minimum 5 år efter datoen for den oprindelige investering i fonden. Hvad der er omfattet af begrebet finansielle instrumenter, der kan opbevares i depot, er nærmere defineret i artikel 88 i forordning nr. 2013/231. Definitionen omtales nærmere nedenfor under beskrivelsen af depositarens opbevaringsopgaver. Her skal dog særligt fremhæves, at artikel 88, stk. 2, fastslår, at finansielle instrumenter, som kun er registeret i den alternative investeringsfonds navn hos en udsteder selv eller hos dennes agent, herunder f.eks. private equity-fondes eller venturekapitalfondes investeringer i unoterede selskaber, ikke skal betragtes som finansielle instrumenter, der kan opbevares i depot. Private equity-fonde er dog også omfattet af det andet led i bestemmelsen, se nedenfor. Andre aktiver skal forstås som aktiver, der ikke er omfattet af definitionen på finansielle instrumenter, der kan opbevares i depot det vil som oftest være reale aktiver af forskellig karakter, som f.eks. fast ejendom, skove, vindmøller m.v. Det er således alternative investeringsfonde, der primært investerer i andre aktiver, der kan anvende muligheden i 46, stk. 3. Dette gælder dog kun, hvis fonden samtidig lever op til kravet om, at ingen investorer har ret til indløsning inden for de første 5 år efter den første investering. Bestemmelsen finder således kun anvendelse for fonde med et forholdsvist langsigtet investeringsperspektiv. I praksis vil det typisk gøre sig gældende for f.eks. ejendomsfonde. For det andet kan bestemmelsen anvendes af alternative investeringsfonde, der hovedsageligt investerer i udstedere eller unoterede selskaber med henblik på at opnå bestemmende indflydelse over selskaberne. Dette omfatter således kapitalfonde og private equity-fonde. Kravet om, at det ikke må være muligt for investorerne at kræve sig indløst i de første 5 år, gælder ikke for disse fonde. Nærmere om kravene til enheder, der ønsker at varetage funktionen som depositar I modsætning til UCITS-området kan depositarfunktionen for alternative investeringsfonde varetages af ikke-finansielle virksomheder. Baggrunden herfor er, at alternative investeringsfonde kan investere i vidt forskellige aktiver, herunder også reale aktiver, som ikke kan opbevares i depot og hvor pengeinstitutter og andre finansielle virksomheder ikke nødvendigvis er de mest velkvalificerede til at varetage depositarfunktionen. Registreringspligt Advokater, revisorer og valuarer af fast ejendom er eksempler på virksomhedstyper, som er registreringspligtige for deres professionelle eller erhvervsmæssige aktiviteter og som via denne registrering vil leve op til kravet om registreringspligt i lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. 46, stk. 3. Finanstilsynet opretter et register, som virksomheder, der ønsker at fungere som depositar i medfør af 46, stk. 3, kan blive registreret i. Virksomheder, der lever op til kravene om finansielle og professionelle garantier, og som ikke i forvejen er registreret på baggrund af sine professionelle eller erhvervsmæssi-

5 ge aktiviteter, vil herefter blive registreret i Finanstilsynets register. Med denne registrering vil de pågældende virksomheder leve op til kravet om registreringspligt. Finansielle garantier Det er et krav efter 46, stk. 3, i lov om alternative investeringsfonde m.v., at enheder, der ønsker at fungere som depositar i medfør af bestemmelsen skal kunne stille tilstrækkelige finansielle garantier for, at enheden er i stand til effektivt at udfylde de relevante depositarfunktioner og opfylde de krav, der er forbundet med disse funktioner. Der gælder egentlige kapitalkrav til de øvrige typer af depositarer, som er omfattet af 46. Kravet om finansielle garantier for enheder, der ønsker at fungere som depositar i medfør af 46, stk. 3, kan opfyldes ved en passende ansvarsforsikring. Forsikringssummen skal mindst dække et beløb svarende til euro. Har enheden ikke en sådan ansvarsforsikring på forhånd, som f.eks. advokater og revisorer, skal enheden umiddelbart efter udpegningen tegne en ansvarsforsikring, der må anses for tilstrækkelig til at dække depositarens ansvar for fejl og forsømmelser i forbindelse med funktionen som depositar for en eller flere alternative investeringsfonde. Enheden skal i forbindelse med ansøgningen om at kunne fungere som depositar dokumentere, at enheden har en passende forsikring, eller at der er afgivet tilsagn fra et forsikringsselskab om, at det vil være muligt for enheden at tegne en ansvarsforsikring med en passende forsikringssum. Ved vurderingen af, om en ansvarssum anses for passende, vil der primært blive taget hensyn til omfanget af de alternative investeringsfondes investeringer, men der vil også kunne skelnes mellem forskellige typer af investeringer og aktiver. Depositarens ansvar er reguleret i 55 i lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. Bestemmelsen omtales nærmere nedenfor, men her skal særligt henvises til 55, stk. 4, der gælder for depositarer udpeget i medfør af 46, stk. 3, og hvor det er fastslået, at depositaren er ansvarlig over for den alternative investeringsfond eller dennes investorer for ethvert tab, som fonden eller investorerne lider på grund af depositarens uagtsomme eller forsætlige misligholdelse af sine forpligtelser efter lov om forvaltere af alternative investeringsfonde. Professionelle garantier Det er endvidere et krav efter 46, stk. 3, i lov om alternative investeringsfonde m.v., at enheder, der ønsker at fungere som depositar i medfør af bestemmelsen skal kunne stille tilstrækkelige professionelle garantier for, at enheden er i stand til effektivt at udfylde de relevante depositarfunktioner og opfylde de krav, der er forbundet med disse funktioner. De øvrige typer af depositarer omfattet af 46 er qua den lovgivning, der gælder for henholdsvis kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber omfattet af krav om, at ledelsen skal leve op til kravene om egnethed og hæderlighed (fit & proper). Tilsvarende krav gælder for forvaltere af alternative investeringsfonde, jf. lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. 13. Medlemmer af ledelsen i enheder, der ønsker at fungere som depositar i medfør af 46, stk. 3, skal leve op til krav svarende til kravene i 13.

6 Kravene skal være opfyldt på tidspunktet, hvor enheden godkendes som depositar i medfør af 46, stk. 3. Medlemmer af ledelsen i enheder, der ønsker at fungere som depositar i medfør af 46, stk. 3, skal derfor leve op til følgende krav på ansøgningstidspunktet: 1) have fyldestgørende erfaring til at udøve funktionen som depositar 2) ikke være pålagt eller blive pålagt strafansvar for overtrædelse af straffeloven, den finansielle lovgivning eller anden relevant lovgivning, hvis overtrædelsen indebærer risiko for, at vedkommende ikke kan varetage sit hverv eller sin stilling på betryggende måde. 3) ikke have indgivet begæring om rekonstruktionsbehandling, konkurs eller gældssanering eller være under rekonstruktionsbehandling, konkursbehandling eller gældssanering. 4) ikke på grund af sin økonomiske situation eller via en virksomhed, som vedkommende ejer, deltager i driften af eller har en væsentlig indflydelse på, have påført eller påføre forvalteren eller de fonde, som forvalteren forvalter, tab eller risiko for tab. 5) ikke have udvist eller udvise en adfærd, hvor der er grund til at antage, at vedkommende ikke vil varetage hvervet eller stillingen på forsvarlig måde. Ved vurderingen af, om et medlem af ledelsen i en enhed, der ønsker at fungere som depositar i medfør af 46, stk. 3, opfylder kravene, skal der lægges vægt på hensynet til at opretholde tilliden til den finansielle sektor. Kravene skal være opfyldt løbende og medlemmerne af ledelsen i en depositar, som er godkendt til at fungere som depositar i medfør af 46, stk. 3, skal meddele Finanstilsynet oplysninger om forhold, som efterfølgende ændrer sig. Hvilke opgaver skal depositaren varetage? Baggrunden for kravet om depositar er et ønske om en høj grad af investorbeskyttelse. Der er behov for at adskille opbevaring af aktiverne og forvaltningsfunktionen, og også for at holde investorernes aktiver adskilt fra forvalterens. Depositarens opgaver kan inddeles i 3 overordnede emner: Overvågning af den alternative investeringsfonds cash-flow Opbevaring af fondens aktiver Tilsynsfunktion, herunder ansvarsplacering og mulighed for delegation af visse opgaver Nedenstående gennemgang tager udgangspunkt i de 3 emner. Som omtalt indledningsvist er lov om forvaltere af alternative investeringsordninger m.v. en gennemførsel af direktiv 2011/61/EU, og forordning 2013/231 udbygger og konkretiserer bestemmelserne i direktivet og dermed loven. I nogle tilfælde er forordningsbestemmelserne meget detaljerede, og vejledingen vil derfor i et vist omfang primært bestå i en beskrivelse af, hvor i forordningen der kan findes uddybende bestemmelser i relation til den konkrete lovbestemmelse. Indledningsvist beskrives aftalegrundlaget og arbejdsfordelingen mellem depositaren, forvalteren og den alternative investeringsfond. 1. Aftalegrundlaget og arbejdsfordelingen mellem depositaren, forvalteren og den alternative investeringsfond Det er forvalteren, der er under tilsyn af Finanstilsynet og som udgangspunkt er forpligtet efter lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. Forvalteren skal sikre, at der udpeges en depositar for hver alternativ investeringsfond, som forvalteren har under forvaltning.

7 Der skal indgås en skriftlig aftale mellem depositaren og den alternative investeringsfond. Overordnet skal aftalen regulere udveksling af den information, som er nødvendig for, at depositaren kan udføre sine opgaver i overensstemmelse med loven. Artikel 83 i forordning 2013/231 fastsætter en detaljeret række af krav til aftalens indhold og udformning. Kravene i bestemmelsen er minimumskrav og aftalen skal således leve op til kravene, men kan også godt indeholde yderligere oplysninger, hvor dette er relevant. Aftalen skal bl.a. beskrive de tjenesteydelser og opbevaringsopgaver, som depositaren skal udføre, den skal indeholde procedurer og metoder, der skal sikre, at depositaren får de relevante og nødvendige oplysninger fra såvel den alternative investeringsfond som forvalteren og tredjemand, og omvendt at depositaren også kan fremsende relevante oplysninger til alle parter. Det er væsentligt at bemærke, at artikel 83, stk. 5, fastslår, at det er muligt at indgå en rammeaftale mellem en forvalter og en depositar, således at der ikke skal indgås selvstændige aftaler for hver alternativ investeringsfond, som en forvalter har under forvaltning. Forvalteren kan i stedet indgå en rammeaftale med en depositar, hvoraf de omfattede alternative investeringsfonde skal fremgå. 2. Overvågning af den alternative investeringsfonds cash-flow 50, stk. 1, i lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. fastslår, at en depositar skal overvåge den alternative investeringsfonds betalingsstrømme. Indholdet af forpligtelsen konkretiseres i artikel 86 i forordning nr. 2013/231, der fastsætter en række forpligtelser, som depositaren som minimum skal overholde. Som led heri skal depositaren afstemme alle cash-flow bevægelser for den alternative investeringsfond afstemningen skal ske dagligt eller efter behov, hvis der kun er få bevægelser. Depositaren skal etablere procedurer internt hos depositaren, der sikrer, at dette sker effektivt og korrekt. Depositarens procedurer skal også sikre, at depositaren identificerer væsentlige cash flows ved hver bankdags afslutning. Dette gælder især cash flows, der kan være i strid med den alternative investeringsfonds drift. Depositarens procedurer skal også sikre, at der sker en løbende overvågning af afstemningerne. Konstateres der fejl eller uoverensstemmelser, skal depositaren følge op på de foranstaltninger, som den alternative investeringsfond foretager i den anledning. Depositaren skal underrette forvalteren, hvis fonden ikke afhjælper uregelmæssighederne uden unødig forsinkelse og Finanstilsynet, hvis der er tale om fejl eller uoverensstemmelser, der ikke kan afhjælpes. Depositarens overvågning er som udgangspunkt en ex-post kontrol. Vurderer depositaren, at der er behov for, at depositarens kontrol sker forud for evt. dispositioner eller andet på et ex-ante grundlag, kan depositaren foretage en sådan kontrol efter aftale med forvalteren af den alternative investeringsfond. Der påhviler depositaren særlige kontrolforpligtelser i forhold til betalinger fra investorerne i forbindelse med tegning af andele og i forhold til kontantbeholdninger i den alternative investeringsfond, jf. 50, stk. 2, i lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. Depositaren skal således føre særlig kontrol med, at alle betalinger foretaget direkte af investorer eller foretaget på vegne af investorer i forbindelse med tegning af andele er modtaget. Artikel 87 i forordning nr. 2013/231 pålægger endvidere forvalteren forpligtelser i den sammenhæng, idet forvalteren skal sikre, at depositaren får alle oplysninger om betalinger fra investorer i forbindelse med tegning af andele, hvis forvalteren, den alternative investeringsfond eller en part, der handler på vegne af fonden, har modtaget sådanne betalinger eller ordrer fra investorer.

8 Depositaren skal endvidere føre særlig kontrol med, at alle kontanter i den alternative investeringsfond bliver bogført korrekt på kontantkonti i pengeinstitutter eller centralbanker. Kontantkonti kan være oprettet i den alternative investeringsfonds navn eller i forvalteren eller depositarens navn, hvis disse handler på vegne af fonden. Er kontantkontoen oprettet i depositarens navn, må der kun indsættes midler fra den alternative investeringsfond på kontoen der må således ikke ske sammenblanding med midler fra depositaren eller andre. Artikel 85 i forordning nr. 2013/231 regulerer nærmere forvalterens forpligtelser til at stille oplysninger m.v. til rådighed for depositaren. 3. Opbevaring af fondens aktiver Som nævnt ovenfor skelnes mellem finansielle instrumenter, der kan opbevares i depot, og andre aktiver. Sondringen er særlig relevant i relation til depositarens opgaver i forbindelse med opbevaring af fondens aktiver. Artikel 88 i forordning nr. 2013/231 definerer nærmere, hvad der skal forstås ved finansielle instrumenter, der kan opbevares i depot. Finansielle instrumenter, der kan opbevares i depot, er herefter: 1) finansielle instrumenter, der tilhører den alternative investeringsfond eller forvalteren, hvis denne handler på vegne af den alternative investeringsfond, og som fysisk kan leveres til depositaren 2) finansielle instrumenter, der tilhører den alternative investeringsfond eller forvalteren, hvis denne handler på vegne af den alternative investeringsfond, og som ikke fysisk kan leveres til depositaren, hvis følgende betingelser er opfyldt: a) de finansielle instrumenter er værdipapirer, herunder værdipapirer, som omfatter afledte instrumenter, pengemarkedsinstrumenter eller andele i institutter for kollektiv investering (dvs. UCITS og alternative investeringsfonde) b) de finansielle instrumenter kan registreres eller opbevares på en konto direkte eller indirekte i depositarens navn Andre aktiver er ikke defineret direkte i hverken direktiv 2011/11/EU eller forordning nr. 2013/231, men skal forstås som alle aktiver, der ikke er omfattet af definitionen på finansielle instrumenter, der kan opbevares i depot det vil som oftest være reale aktiver af forskellig karakter, som f.eks. fast ejendom, skove, vindmøller m.v. Det skal dog særligt fremhæves, at artikel 88, stk. 2, fastslår, at finansielle instrumenter, som kun er registeret i den alternative investeringsfonds navn hos en udsteder selv eller hos dennes agent, herunder f.eks. private equity-fondes eller venturekapitalfondes investeringer i unoterede selskaber, ikke skal betragtes som finansielle instrumenter, der kan opbevares i depot. Dette medfører, at sådanne instrumenter skal omfattes af reglerne, der gælder for andre aktiver. Der gælder for såvel finansielle instrumenter, der kan opbevares i depot som andre aktiver et krav om, at depositaren ikke må sælge, pantsætte eller på anden måde disponere over aktiverne uden den alternative investeringsfonds samtykke. Depositaren må således f.eks. ikke benytte aktiverne til værdipapirudlån eller repo-forretninger uden fondens samtykke. Opbevaringsopgaver i forbindelse med finansielle instrumenter, der kan opbevares i depot Depositarens opgaver i forbindelse med opbevaring af finansielle instrumenter, der kan opbevares i depot, er reguleret i 51, stk. 1, nr. 1, i lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. og artikel 89 i forordning nr. 2013/231, der detaljeret redegør for depositarens opgaver.

9 Det grundlæggende krav til depositaren er også her at sikre en høj grad af investorbeskyttelse, og depositarens opgaver er udtryk herfor. Depositaren skal derfor bl.a. sikre, at de finansielle instrumenter er korrekt registreret, sikre at konti og registre er adskilte og korrekte, og sikre, at der foretages regelmæssige afstemninger. Det er væsentligt at bemærke, at depositarens forpligtelser efter 51, stk. 1, nr. 1, og artikel 89 også gælder for underliggende aktiver, som besiddes af finansielle og/eller retlige strukturer, der kontrolleres direkte eller indirekte af den alternative investeringsfond eller den forvalter, der handler på vegne af den alternative investeringsfond. Denne såkaldte look-through forpligtelse gælder dog ikke, hvis der er tale om fund of funds strukturer eller master feeder strukturer, hvor de underliggende fonde har en depositar, som opbevarer aktiverne i depot. Opbevaringsopgaver i forbindelse med andre aktiver Depositarens forpligtelser i forbindelse med opbevaring af andre aktiver er reguleret i 51, stk. 1, nr. 2, i lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. og artikel 90 i forordning nr. 2013/231, der detaljeret redegør for depositarens opgaver. Da aktiverne i sagens natur ikke opbevares hos depositaren i depot, er det depositarens væsentligste opgaver at henholdsvis verificere og registrere den alternative investeringsfonds ejerskab til aktiverne. Verificeringen skal baseres på den foreliggende skriftlige dokumentation, som enten fremlægges af den alternative investeringsfond eller dennes forvalter, og på den eksisterende eksterne dokumentation, der måtte foreligge. Det er også her væsentligt at bemærke, at depositarens forpligtelser efter 51, stk. 1, nr. 2, og artikel 90 også gælder for underliggende aktiver, som besiddes af finansielle og/eller retlige strukturer, der med henblik på investering i de underliggende aktiver er oprettet af den alternative investeringsfond eller den forvalter, der handler på vegne af den alternative investeringsfond, og som kontrolleres direkte eller indirekte af den alternative investeringsfond eller den forvalter, der handler på vegne af den alternative investeringsfond. Depositaren skal sikre, at det til enhver tid er muligt at fremlægge en fyldestgørende og ajourført opgørelse af fondens aktiver med angivelse af aktivernes nominelle værdi. I den forbindelse påhviler det også depositaren at sørge for, at der hos fonden og forvalteren er etableret procedurer, så der ikke kan ske overdragelse m.v. af aktiverne uden, at depositaren informeres herom. Depositaren skal tillige have adgang til fornøden dokumentation herom, herunder også fra tredjemand. Det påhviler endvidere depositaren at sikre, at der er procedurer for situationer, hvor der konstateres uregelmæssigheder, således at det sikres, at der tages hånd herom, herunder sker underretning til forvalteren og Finanstilsynet eller anden kompetent myndighed, hvis nødvendigt. I modsætning til reglerne om finansielle instrumenter, der kan opbevares i depot, gælder look-through forpligtelsen kun for andre aktiver, hvis de underliggende aktiver er ejet af et selskab eller anden enhed, der er oprettet af den pågældende alternative investeringsfond eller forvalteren for fonden, hvis denne handler på vegne af fonden. Fonden eller forvalteren skal endvidere fortsat have den direkte eller indirekte kontrol over enheden. Udstrækningen af look-through forpligtelsen er således mindre for andre aktiver end for finansielle instrumenter, der kan opbevares i depot. Look-through forpligtelsen gælder dog ikke, hvis der er tale om fund of funds strukturer eller master feeder strukturer, hvor de underliggende fonde har en depositar, som varetager kontrol af ejendomsret og registrering i forbindelse med fondens aktiver.

10 4. Særligt om prime brokere Artikel 91 i forordning nr. 2013/231 regulerer nærmere de oplysninger, som en udpeget prime broker for en alternativ investeringsfond skal stille til rådighed for fondens depositar. 5. Tilsynsfunktion, herunder mulighed for delegation af visse opgaver og ansvar for eventuelle tab Som nævnt er det vigtigste hensyn bag depositarfunktionen at sikre en høj grad af investorbeskyttelse. Med henblik på dette har depositaren udover de konkrete opgaver nævnt ovenfor en række generelle tilsynsfunktioner. Overordnet fastslås det i 53 i lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v., at depositaren skal handle ærligt, retfærdigt, professionelt, uafhængigt og i den alternative investeringsfonds og denne investorers interesse. Der må endvidere ikke udføres aktiviteter, der kan skabe interessekonflikter mellem fonden, dennes investorer, forvalteren eller depositaren selv, medmindre disse aktiviteter er hierarkisk og funktionelt adskilt, og investorerne er oplyst herom. Bestemmelsen suppleres af artikel 92 i forordning nr. 2013/231, der fastlægger en række generelle principper for depositarens tilsynsforpligtelser. Her skal særligt fremhæves, at depositaren skal foretage en efterfølgende kontrol af den alternative investeringsfonds eller forvalters procedurer og processer, og at depositaren skal oprette en procedure hos depositaren, der sikrer, at der tages hånd om konstaterede uregelmæssigheder og at oplysninger herom skal stilles til rådighed for de kompetente myndigheder for forvalteren. 52 i lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. fastlægger en række konkrete forpligtelser for depositaren i forbindelse med tilsynsopgaven. Forpligtelserne er konkretiseret i artikel i forordning nr. 2013/231: Artikel 93, jf. 52, stk. 1, nr. 1, omhandler opgaver i forbindelse med tegning og indløsning Artikel 94, jf. 52, stk. 1, nr. 2, omhandler opgaver i forbindelse med værdiansættelse af andele Artikel 96, jf. 52, stk. 1, nr. 3, omhandler opgaver i forbindelse med den rettidige afvikling af transaktioner Artikel 97, jf. 52, stk. 1, nr. 4, omhandler opgaver i forbindelse med den alternative investeringsfonds indtægtsfordeling 52, stk. 2, fastslår som et generelt princip, at depositaren skal udføre forvalterens instrukser medmindre disse strider mod gældende lovgivning eller den alternative investeringsfonds vedtægter eller fondsbestemmelser. Bestemmelsen suppleres af artikel 95, som pålægger depositaren at kontrollere, at såvel fonden som forvalteren overholder gældende lovgivning og vedtægter eller fondsbestemmelser, herunder særligt fondens overholdelse af investeringsbegrænsning og gearingslofter fastsat i udbudsdokumenter. Der gælder et proportionalitetsprincip, idet depositarens forpligtelser skal stå i et rimeligt forhold til arten, omfanget og kompleksiteten af den alternative investeringsfond. Mulighed for delegation af visse opgaver Udgangspunktet er, at depositaren ikke må delegere sine opgaver til tredjemand, jf. 54, stk. 1, i lov om forvaltere af alternative investeringsfonde. Dog åbnes der op for delegation af opbevaringsopgaven, såfremt en række betingelser er opfyldt. Betingelserne for delegation er nærmere beskrevet i 54, stk. 2-6, i lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. Forordning 2013/231 fastsætter uddybende regler i artikel 98 om den due diligen-

11 ce, der skal udføres i forbindelse med udvælgelsen og overvågningen af den tredjemand, hvortil opgaven delegeres, og i artikel 99 om pligten til at holde aktiver adskilt. Delegation af opbevaringsfunktionen påvirker som udgangspunkt ikke depositarens ansvar, jf. 56, stk. 1, i lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. Dog er der visse undtagelser hertil, som beskrives nærmere nedenfor under afsnittet om ansvar for eventuelle tab. Det er kun opbevaringsopgaven, der kan delegeres, depositarens øvrige opgaver kan ikke delegeres. Den tredjemand, som depositaren delegerer til, kan videredelegere opgaven under forudsætning af, at de samme betingelser er opfyldt. Følgende betingelser skal være opfyldt for, at depositaren må delegere opbevaringsopgaven: 1) Hensigten med delegationen må ikke være omgåelse af loven. 2) Delegationen skal være objektivt begrundet. 3) Depositaren skal have udvist tilstrækkelig dygtighed, grundighed og omhu ved udvælgelsen af den, der skal delegeres til. Det er nærmere beskrevet i artikel 98 i forordning 2013/231, hvordan depositaren skal leve op til dette. 4) Depositaren skal føre løbende kontrol med og overvågning af løsningen af den eller de delegerede opgaver, og skal i den forbindelse udvise tilstrækkelig dygtighed, grundighed og omhu. Det er tilsvarende beskrevet i artikel 98 i forordning 2013/231, hvordan depositaren skal leve op til dette. 5) Depositaren løbende sikre sig, at den tredjemand, som opgaven er delegeret til, opfylder følgende betingelser: a) Tredjemandens organisation og kompetencer er tilstrækkelige i forhold til arten og kompleksiteten af aktiverne. b) Er der tale om opbevaring af finansielle instrumenter, der kan opbevares i depot, skal tredjemanden være underlagt en effektiv tilsynsmæssig regulering, herunder minimumskapitalkrav, og overvågning samt periodisk ekstern revision. Der er dog mulighed for undtagelse fra dette krav, såfremt der er tale om en tredjemand i et tredjeland og en række krav er opfyldt. Dette er nærmere reguleret i 54, stk. 3 og 4, i lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. c) Tredjemanden skal holde aktiverne adskilt fra andre aktiver, så det til enhver tid kan identificeres, hvilke aktiver, der tilhører den enkelte alternative investeringsfond. Artikel 99 i forordning 2013/231 fastslår specifikt, at depositaren skal sikre, at tredjemanden lever op til denne forpligtelse, herunder skal depositaren bl.a. sikre, at tredjemanden har de fornødne registre og regnskaber og at der foretages afstemninger heraf. Depositaren skal også sikre, at finansielle instrumenter, der tilhører den alternative investeringsfond, som depositaren er depositar for, er beskyttet mod tredjemandens insolvens. Depositarens forpligtelser efter artikel 99 gælder fortsat, hvis tredjemanden videredelegerer opbevaringsfunktionen. d) Tredjemanden må på samme måde som depositaren ikke sælge, pantsætte eller på anden måde disponere over aktiverne uden samtykke. e) Tredjemanden skal overholde såvel pligter som forbud i lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. 51 om selve opbevaringsopgaven og 53 om ærlig og redeligforretningsskik og interessekonflikter. Ansvar for eventuelle tab Depositaren er som udgangspunkt ansvarlig over for den alternative investeringsfond eller fondens investorer for eventulle tab, som fonden eller investorerne lider som følge af depositarens misligholdelse af sine forpligtelser, jf. 55 i lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. Der sondres mellem tab af finansielle instrumenter opbevaret i depot og øvrige tab. Ansvaret er skærpet for så vidt angår finansielle instrumenter opbevaret i depot, idet depositaren er ansvarlig for tab af finansielle instrumenter opbevaret i depot, som er forårsaget af depositaren eller

12 tredjemand, som depositaren har delegeret opbevaringsopgaven til. Depositaren er kun fri for ansvaret, såfremt depositaren kan bevise, at tabet skyldes en ekstern hændelse, som depositaren ikke med rimelighed kunne forventes at have kontrol over, og hvis konsekvenser ville have været uundgåelige også selvom depositaren havde truffet alle rimelige forholdsregler. Hvornår et finansielt instrument opbevaret i depot anses for tabt, er nærmere reguleret i artikel 100 i forordning 2013/231, og hvornår der er tale om en sådan situation, at depositaren kan frigøre sig fra ansvaret er nærmere reguleret i artikel 101 i forordningen. Det følger af artikel 101, at depositaren kun i meget særlige tilfælde kan frigøre sig fra ansvaret, og at det kun er hændelser som naturkatastrofer, krig oprør eller lignende, samt ny lovgivning, der kan medføre, at depositaren kan frigøre sig fra ansvaret. Som nævnt gælder der dog visse undtagelser til depositarens ansvar, såfremt opbevaringen af finansielle instrumenter er delegeret til tredjemand, jf. lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. 56 og 57. Delegation påvirker som udgangspunkt ikke depositarens ansvar, men såfremt depositaren kan bevise, at følgende betingelser i 56, stk. 2, er opfyldt, kan depositarens ansvar overgå til tredjemanden: Alle krav til delegationen skal være opfyldt. Der skal være en skriftlig aftale, som udtrykkeligt overdrager ansvaret til tredjemanden og gør det muligt for den alternative investeringsfond eller forvalteren eller depositaren på vegne af fonden at gøre erstatningskrav gældende mod tredjemanden. Der skal være en skriftlig aftale mellem depositaren og den alternative investeringsfond eller forvalteren, som frigør depositaren for ansvaret og som indeholder en objektiv begrundelse herfor. Artikel 102 i forordning 2013/231 fastsætter nærmere krav til den objektive begrundelse. 57 giver depositaren mulighed for at frigøre sig yderligere, såfremt lovgivningen i et tredjeland kræver, at finansielle instrumenter skal opbevares i depot hos en lokal enhed. Hvis der sker tab af finansielle instrumenter opbevaret i depot, skal depositaren uden unødigt ophold yde erstatning til den alternative investeringsfond. Erstatningen skal være i form af finansielle instrumenter af samme type eller et beløb svarende til værdien af de tabte finansielle instrumenter. For øvrige tab gælder, at depositaren er ansvarlig for ethvert andet tab end tab af finansielle instrumenter, som den alternative investeringsfond eller dennes investorer lider som følge af depositarens forsætlige eller uagtsomme misligholdelse af forpligtelserne efter lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. Dette omfatter således tab i forbindelse med opbevaring af andre aktiver end finansielle instrumenter, der kan opbevares i depot, men også tab, som skyldes, at depositaren ikke overholder de øvrige forpligtelser efter loven. Finanstilsynet, den 16. juli 2013 Johanne Daugaard Risbjerg / David C. H. Sørensen

Lov om forvaltere af alternative investeringsfonde (FAIF)

Lov om forvaltere af alternative investeringsfonde (FAIF) Lov om forvaltere af alternative investeringsfonde (FAIF) Ejendomsforeningen Danmark 11. september 2013 Anna Frost-Jensen, Kontorchef Kontor for Kollektive Investeringer Indhold Introduktion Hvad er tilsynet?

Læs mere

Lov om forvaltere af alternative investeringsfonde (FAIF)

Lov om forvaltere af alternative investeringsfonde (FAIF) Lov om forvaltere af alternative investeringsfonde (FAIF) FAIF-reglerne og fortolkningen af dem 14. maj 2014 Johanne Daugaard Risbjerg, Vicekontorchef Kontor for Kollektive Investeringer Implementeringen

Læs mere

Bekendtgørelse om depotselskaber 1

Bekendtgørelse om depotselskaber 1 Bekendtgørelse om depotselskaber 1 I medfør af 106, stk. 6, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 705 af 25. juni 2012 og 221, stk. 3, i lov nr. 456 af 18. maj 2011 om

Læs mere

Erhvervsstyrelsens udtalelse af 3. juli 2014 om revisors uafhængighed i relation til hvervet som depositar

Erhvervsstyrelsens udtalelse af 3. juli 2014 om revisors uafhængighed i relation til hvervet som depositar Erhvervsstyrelsens udtalelse af 3. juli 2014 om revisors uafhængighed i relation til hvervet som depositar Udtalelse Lov nr. 598 af 12. juni 2012 om forvaltere af alternative investeringsfonde fastsætter

Læs mere

FAIF Loven DVCA orientering

FAIF Loven DVCA orientering FAIF Loven DVCA orientering Indledning Den 22. juli 2013 trådte den ny lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. ( FAIF loven ) i kraft. FAIF loven implementerer EU Direktiv 2011/61/EU om

Læs mere

Forslag. Lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. 1)

Forslag. Lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. 1) Til lovforslag nr. L 175 Folketinget 2012-13 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 16. maj 2013 Forslag til Lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. 1) Afsnit I Generelle bestemmelser

Læs mere

Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer 1)

Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer 1) BEK nr 797 af 26/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 13. marts 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr.142-0008 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer

Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer I medfør af 5, stk. 7, og 190, stk. 4, i lov nr. 598 af 12. juni 2013 om forvaltere af

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstminister (Henrik Sass Larsen) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstminister (Henrik Sass Larsen) Forslag. til 1 Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstminister (Henrik Sass Larsen) Forslag til Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om værdipapirhandel m.v., lov om forvaltere af alternative investeringsfonde

Læs mere

Implementering af MiFID II og rapport om honorarmodeller for investeringsforeninger

Implementering af MiFID II og rapport om honorarmodeller for investeringsforeninger 18. december 2015 Nyhedsbrev Bank & Finans Implementering af MiFID II og rapport om honorarmodeller for investeringsforeninger Finanstilsynet sendte den 16. november 2015 tre lovforslag i høring. Lovforslagene

Læs mere

Return on Knowledge AIFMD. Direktiv om forvaltere af alternative investeringsfonde. Anita Nedergaard Head of Legal & Compliance. 26.

Return on Knowledge AIFMD. Direktiv om forvaltere af alternative investeringsfonde. Anita Nedergaard Head of Legal & Compliance. 26. Return on Knowledge AIFMD Direktiv om forvaltere af alternative investeringsfonde Anita Nedergaard Head of Legal & Compliance 26. september 2012 Baggrund for direktivet The impact of AIFMs on the markets

Læs mere

BEK nr 798 af 26/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 8. oktober Senere ændringer til forskriften Ingen

BEK nr 798 af 26/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 8. oktober Senere ændringer til forskriften Ingen BEK nr 798 af 26/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 8. oktober 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 142-0009 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om de organisatoriske krav til værdipapirhandlere. Anvendelsesområder og definitioner

Bekendtgørelse om de organisatoriske krav til værdipapirhandlere. Anvendelsesområder og definitioner Bekendtgørelse om de organisatoriske krav til værdipapirhandlere I medfør af 72, stk. 5, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 174 af 31. januar 2017, fastsættes: Anvendelsesområder

Læs mere

Hvem er omfattet? FAIF loven omfatter forvaltere og alternative investeringsfonde med tilknytning til Danmark. Tilknytningskravet

Hvem er omfattet? FAIF loven omfatter forvaltere og alternative investeringsfonde med tilknytning til Danmark. Tilknytningskravet Den 28. maj 2013 Nyhedsbrev Bank & Finans / Corporate/M&A Indledning Den 16. maj 2013 vedtog Folketinget en ny lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. (i det følgende omtalt som FAIF loven

Læs mere

Finanstilsynet Århusgade København Att.: Juridisk kontor. København, den 23. september 2015

Finanstilsynet Århusgade København Att.: Juridisk kontor. København, den 23. september 2015 Finanstilsynet Århusgade 110 2100 København Att.: Juridisk kontor København, den 23. september 2015 Høringssvar til forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om investeringsforeninger

Læs mere

Forslag. Lov om forvaltere af alternative investeringsfonde 1

Forslag. Lov om forvaltere af alternative investeringsfonde 1 Forslag til Lov om forvaltere af alternative investeringsfonde 1 Afsnit I Generelle bestemmelser Kapitel 1 Anvendelsesområde 1. Denne lov finder anvendelse på 1) forvaltere af alternative investeringsfonde,

Læs mere

Bekendtgørelse om storaktionærer 1

Bekendtgørelse om storaktionærer 1 Bekendtgørelse om storaktionærer 1 I medfør af 29, stk. 7, og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 831 af 12. juni 2014, som ændret ved lov nr. 532 af 29. april 2015, fastsættes:

Læs mere

Anvendelsesområde. Definitioner

Anvendelsesområde. Definitioner Bekendtgørelse om godkendelse af ejerskab, erhvervelse eller forøgelse af kvalificerede andele i virksomheder der søger eller har tilladelse til at forvalte alternative investeringsfonde. I medfør af 11,

Læs mere

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring i Danmark1) I medfør af 18, stk. 2, 19, stk. 3 og 221, stk. 3, i lovbekendtgørelse nr. 935 af 17. september 2012 om investeringsforeninger

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. 1)

Bekendtgørelse af lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. 1) LBK nr 1074 af 06/07/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 10. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j. nr. 141-0037 Senere ændringer til

Læs mere

Æ n d r i n g s f o r s l a g. til. Forslag til lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. Til 1

Æ n d r i n g s f o r s l a g. til. Forslag til lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. Til 1 Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 L 175 Bilag 6 Offentligt Æ n d r i n g s f o r s l a g til Forslag til lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. Af erhvervs- og vækstministeren

Læs mere

Høringssvar til udkast til bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer

Høringssvar til udkast til bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer Finanstilsynet Att.: Pia Andersen Århusgade 110 2100 København Ø København, den 3. juni 2013 Høringssvar til udkast til bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til

Læs mere

Vejledning om hvilke markeder danske UCITS kan investere på i henhold til 139 i lov om investeringsforeninger m.v.

Vejledning om hvilke markeder danske UCITS kan investere på i henhold til 139 i lov om investeringsforeninger m.v. VEJ nr 9017 af 05/01/2015 Gældende Offentliggørelsesdato: 14-01-2015 Erhvervs- og Vækstministeriet Ændrer i/ophæver VEJ nr 35 af 03/05/2010 Vejledning om hvilke markeder danske UCITS kan investere på i

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 5. december 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om kreditvurderingsbureauer. KOM(2008)704

Læs mere

Bekendtgørelse om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser om aflønning for forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. 1

Bekendtgørelse om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser om aflønning for forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. 1 Bekendtgørelse om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser om aflønning for forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. 1 I medfør af 20, stk. 11, 22, stk. 4, og 189, stk. 4, i lov nr. 598 af 12. juni

Læs mere

VI MAGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

VI MAGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Anordning om ikrafttræden for Grønland af dele af 1 i lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og forskellige andre love som følge af forslag til lov om investeringsforeninger m.v. VI MAGRETHE DEN

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2006O0004 DA 24.05.2013 002.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE af 7. april 2006 om Eurosystemets

Læs mere

JC May Joint Committee Retningslinjer for klagebehandling i værdipapirsektoren (ESMA) og banksektoren (EBA)

JC May Joint Committee Retningslinjer for klagebehandling i værdipapirsektoren (ESMA) og banksektoren (EBA) JC 2014 43 27 May 2014 Joint Committee Retningslinjer for klagebehandling i værdipapirsektoren (ESMA) og banksektoren (EBA) 1 Indholdsfortegnelse Retningslinjer for klagebehandling i værdipapirsektoren

Læs mere

Bekendtgørelse om tredjepartsbetalinger m.v. 1)

Bekendtgørelse om tredjepartsbetalinger m.v. 1) Bekendtgørelse om tredjepartsbetalinger m.v. 1) I medfør af 43, stk. 2, 1. pkt., 43, stk. 3, 46 b, stk. 2, 50, stk. 3, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 174

Læs mere

OPLYSNINGER I HENHOLD TIL 62 I LOV OM FORVALTERE AF ALTERNATIVE INVESTERINGSFONDE

OPLYSNINGER I HENHOLD TIL 62 I LOV OM FORVALTERE AF ALTERNATIVE INVESTERINGSFONDE OPLYSNINGER I HENHOLD TIL 62 I LOV OM FORVALTERE AF ALTERNATIVE INVESTERINGSFONDE Dette dokument skal oplyse investorer om risici i forbindelse med investering Berlin IV A/S. Dokumentet følger de punkter,

Læs mere

Investorbeskyttelse. Resumé. Høringssvar. Finanstilsynet. Att.: Carsten Stege Rasmussen. Århusgade København Ø

Investorbeskyttelse. Resumé. Høringssvar. Finanstilsynet. Att.: Carsten Stege Rasmussen. Århusgade København Ø Finanstilsynet Att.: Carsten Stege Rasmussen Århusgade 110 2100 København Ø Investorbeskyttelse Resumé B Ø R S M Æ G L E R - F O R E N I N G E N Direktivnær implementering og proportionalitet Finanstilsynet

Læs mere

Retningslinjer. Retningslinjer for FAIF-nøglebegreber 13.08.2013 ESMA/2013/611

Retningslinjer. Retningslinjer for FAIF-nøglebegreber 13.08.2013 ESMA/2013/611 Retningslinjer Retningslinjer for FAIF-nøglebegreber 13.08.2013 ESMA/2013/611 Dato: 13.08.2013 ESMA/2013/611 Indholdsfortegnelse I. Anvendelsesområde 3 II. Definitioner 3 III Formål 4 IV. Opfyldelse og

Læs mere

Bekendtgørelse om udenlandske UCITS markedsføring i Danmark 1)

Bekendtgørelse om udenlandske UCITS markedsføring i Danmark 1) BEK nr 786 af 17/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 18. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 142-0021 Senere ændringer til

Læs mere

Vejledning til indberetning af kapitalgrundlag, solvensbehov mv. for investeringsforvaltningsselskaber

Vejledning til indberetning af kapitalgrundlag, solvensbehov mv. for investeringsforvaltningsselskaber 7. juli 2014 Vejledning til indberetning af kapitalgrundlag, solvensbehov mv. for investeringsforvaltningsselskaber Denne vejledning finder anvendelse for investeringsforvaltningsselskaber samt finansielle

Læs mere

Ny regulering af forvaltere af alternative investeringsforeninger

Ny regulering af forvaltere af alternative investeringsforeninger November 2010 Nyhedsbrev Corporate / M&A Ny regulering af forvaltere af alternative investeringsforeninger Indledning Europa-Parlamentet har den 11. november 2010 vedtaget et direktiv (2009/0064(COD))

Læs mere

Høringsperioden afsluttes den 9. oktober 2014, og det endelige lovforslag forventes fremsat i januar 2015.

Høringsperioden afsluttes den 9. oktober 2014, og det endelige lovforslag forventes fremsat i januar 2015. 9. september 2014 Nyhedsbrev Bank & Finans Implementering af Solvens II-Direktivet i dansk ret Finanstilsynet sendte den 28. august 2014 lovforslag ( Lovforslaget ) til implementering af dele af Europa-Parlamentets

Læs mere

Bekendtgørelse om opgørelse af kvalificerede andele 1)

Bekendtgørelse om opgørelse af kvalificerede andele 1) BEK nr 277 af 03/04/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 4. marts 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 1912-0006 Senere ændringer til

Læs mere

FAIF nyhedsservice. Juni 2015

FAIF nyhedsservice. Juni 2015 FAIF nyhedsservice Juni 2015 Indledende I dette nyhedsbrev sættes der fokus på de regler der gælder, når en fond (AIF) foretager nye investeringer, herunder kravet om obligatorisk due diligence, opbevaring

Læs mere

Kapitalmarked og finansielle virksomheder 29. oktober Fokus Høring af ny lovpakke på det finansielle område

Kapitalmarked og finansielle virksomheder 29. oktober Fokus Høring af ny lovpakke på det finansielle område Kapitalmarked og finansielle virksomheder 29. oktober 2013 Fokus Høring af ny lovpakke på det finansielle område I dette nyhedsbrev sætter vi fokus på lovforslaget (klik på link) om ændring af Lov om finansiel

Læs mere

Bekendtgørelse om provisionsbetalinger 1

Bekendtgørelse om provisionsbetalinger 1 Bekendtgørelse om provisionsbetalinger 1 I medfør af 43, stk. 2, 1. pkt., 43, stk. 3, 46 b, stk. 2, 50, stk. 3, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 182 af 18.

Læs mere

(Lovgivningsmæssige retsakter) DIREKTIVER

(Lovgivningsmæssige retsakter) DIREKTIVER 1.7.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 174/1 I (Lovgivningsmæssige retsakter) DIREKTIVER EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2011/61/EU af 8. juni 2011 om forvaltere af alternative investeringsfonde

Læs mere

Forslag. Lov om investeringsforeninger m.v. 1)

Forslag. Lov om investeringsforeninger m.v. 1) 2010/1 LSF 146 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Økonomi- og Erhvervsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 141-0009 Fremsat den 23. februar 2011

Læs mere

Fokus Lov om finansielle rådgivere

Fokus Lov om finansielle rådgivere Kapitalmarked og finansielle virksomheder 6. november 2013 Fokus Lov om finansielle rådgivere I dette nyhedsbrev sætter vi fokus på Lov om finansielle rådgivere (klik på link), der træder i kraft den 1.

Læs mere

FAIF nyhedsservice. Januar 2015

FAIF nyhedsservice. Januar 2015 FAIF nyhedsservice Januar 2015 Fokus på ændringer i FAIF-loven I dette nyhedsbrev sættes der fokus på de ændringer i FAIF-loven, der blev vedtaget af Folketinget den 18. december 2014, som en del af Lov

Læs mere

1. En beskrivelse af den alternative investeringsfonds investeringsstrategi og investeringsmålsætninger

1. En beskrivelse af den alternative investeringsfonds investeringsstrategi og investeringsmålsætninger OPLYSNINGER I HENHOLD TIL FAIF-LOVENS 62 Dette dokument skal oplyse investorer om risici i forbindelse med investering i Prime Office A/S. Dokumentet følger punkter, som disse er oplistet i 62 i lov om

Læs mere

Ejendomsselskaber. - under finansielt tilsyn December 2013 FAIF

Ejendomsselskaber. - under finansielt tilsyn December 2013 FAIF Ejendomsselskaber - under finansielt tilsyn December 2013 FAIF FAIF-loven Den 22. juli 2013 trådte en ny lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. ( FAIF loven ) i kraft. Loven implementerer

Læs mere

Bekendtgørelse om produktgodkendelsesprocedurer1

Bekendtgørelse om produktgodkendelsesprocedurer1 Bekendtgørelse om produktgodkendelsesprocedurer1 I medfør af 71, stk. 4, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 174 af 31. januar 2017, som ændret ved lovforslag nr. 156

Læs mere

H Ø R I N G. Finanstilsynet Aarhusgade 110 2100 København Ø Att.: Juridisk kontor

H Ø R I N G. Finanstilsynet Aarhusgade 110 2100 København Ø Att.: Juridisk kontor H Ø R I N G Finanstilsynet Aarhusgade 110 2100 København Ø Att.: Juridisk kontor Sendt pr. mail til: ministerbetjening@ftnet.dk med kopi til lef@ftnet.dk og asn@ftnet.dk. Høringssvar vedrørende forslag

Læs mere

JØP Valg Information om bestyrelsesarbejdet i JØP PENSION FOR AKADEMIKERE

JØP Valg Information om bestyrelsesarbejdet i JØP PENSION FOR AKADEMIKERE JØP Valg 2017 Information om bestyrelsesarbejdet i JØP PENSION FOR AKADEMIKERE Bestyrelsesarbejde i JØP Som medlem af JØP kan du stille op til JØP s bestyrelse. I denne folder kan du få indblik i, hvad

Læs mere

EIOPA(BoS(13/164 DA. Retningslinjer for forsikringsformidleres klagebehandling

EIOPA(BoS(13/164 DA. Retningslinjer for forsikringsformidleres klagebehandling EIOPA(BoS(13/164 DA Retningslinjer for forsikringsformidleres klagebehandling EIOPA WesthafenTower Westhafenplatz 1 60327 Frankfurt Germany Phone: +49 69 951119(20 Fax: +49 69 951119(19 info@eiopa.europa.eu

Læs mere

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD INDHOLD INDHOLD... 1 1. Baggrund... 2 2. Definitioner... 2 3. Behandling af personoplysninger... 3 4. Behandlinger uden instruks... 3 5. Sikkerhedsforanstaltninger... 3 6. Underdatabehandling... 4 7. Overførsel

Læs mere

Bekendtgørelse om storaktionærer 1)

Bekendtgørelse om storaktionærer 1) BEK nr 1256 af 04/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 23. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 132-0036 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1)

Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1) Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1) I medfør af 27, stk. 12, 30 og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 831 af 12. juni 2014, som ændret ved 1 i lov

Læs mere

Forslag til lov om investeringsforeninger m.v. 1

Forslag til lov om investeringsforeninger m.v. 1 1 Forslag til lov om investeringsforeninger m.v. 1 Afsnit I Generelle bestemmelser Kapitel 1 Anvendelsesområde 1. Denne lov finder anvendelse på kollektive investeringsordninger, der er danske UCITS. Stk.

Læs mere

Bekendtgørelse om udarbejdelse og udbredelse til offentligheden af visse investeringsanalyser 1)

Bekendtgørelse om udarbejdelse og udbredelse til offentligheden af visse investeringsanalyser 1) BEK nr 1234 af 22/10/2007 (Historisk) Udskriftsdato: 17. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 132-0020 Senere ændringer

Læs mere

Retningslinjer for kompetente myndigheder og administrationsselskaber for investeringsinstitutter UCITS

Retningslinjer for kompetente myndigheder og administrationsselskaber for investeringsinstitutter UCITS Retningslinjer for kompetente myndigheder og administrationsselskaber for investeringsinstitutter UCITS Retningslinjer om risikoberegning og beregning af samlet eksponering for visse typer af strukturerede

Læs mere

Bekendtgørelse om forsikringsformidleres ansvarsforsikring, garantistillelse og behandling af betroede midler 1)

Bekendtgørelse om forsikringsformidleres ansvarsforsikring, garantistillelse og behandling af betroede midler 1) Bekendtgørelse om forsikringsformidleres ansvarsforsikring, garantistillelse og behandling af betroede midler BEK nr 1185 af 06/12/2004 (Gældende) Bekendtgørelse om forsikringsformidleres ansvarsforsikring,

Læs mere

Forslag. Lov om investeringsforeninger m.v. 1)

Forslag. Lov om investeringsforeninger m.v. 1) Lovforslag nr. L 146 Folketinget 2010-11 Fremsat den 23. februar 2011 af økonomi og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) Afsnit I Generelle bestemmelser Kapitel 1 Anvendelsesområde Forslag til Lov om investeringsforeninger

Læs mere

Asset Management update

Asset Management update NJORD NEWS Asset Management update December 2017 Asset Management update Denne opdatering giver et overblik over udvalgte nyheder, som vores afdeling for Investment Management (kapitalforvaltning) har

Læs mere

Lovtidende A 2011 Udgivet den 14. januar 2011

Lovtidende A 2011 Udgivet den 14. januar 2011 Lovtidende A 2011 Udgivet den 14. januar 2011 11. januar 2011. Nr. 22. Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om pantebrevsselskaber VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser for rådgivning og individuel formue og porteføljepleje.

Almindelige forretningsbetingelser for rådgivning og individuel formue og porteføljepleje. Finanshuset Demetra Fondsmæglerselskab A/S Almindelige forretningsbetingelser for rådgivning og individuel formue og porteføljepleje. Nærværende almindelige forretningsbetingelser gælder i ethvert forhold

Læs mere

Konsolideret TEKST CONSLEG: 2001O /10/2001. fremstillet ved hjælp af systemet CONSLEG

Konsolideret TEKST CONSLEG: 2001O /10/2001. fremstillet ved hjælp af systemet CONSLEG DA Konsolideret TEKST fremstillet ved hjælp af systemet CONSLEG Kontoret for De Europæiske Fællesskabers Officielle Publikationer CONSLEG: 2001O0008 01/10/2001 Antal sider: 6 < Kontoret for De Europæiske

Læs mere

Afsnit I. Generelle bestemmelser. Kapitel 1. Anvendelsesområde

Afsnit I. Generelle bestemmelser. Kapitel 1. Anvendelsesområde 1 1 Afsnit I Generelle bestemmelser Kapitel 1 Anvendelsesområde 1. Denne lov finder anvendelse på kollektive investeringsordninger, der er danske UCITS. Stk. 2. Danske UCITS omfatter: 1) Investeringsforeninger.

Læs mere

Bekendtgørelse om bindende prisstillelser på aktier samt gennemsigtighed for handel med værdipapirer 1)

Bekendtgørelse om bindende prisstillelser på aktier samt gennemsigtighed for handel med værdipapirer 1) BEK nr 1178 af 11/10/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 15. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 132-0005 Senere ændringer til

Læs mere

Forslag. Til lovforslag nr. L 137 Folketinget 2011-12. Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 24. maj 2012. til

Forslag. Til lovforslag nr. L 137 Folketinget 2011-12. Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 24. maj 2012. til Til lovforslag nr. L 137 Folketinget 2011-12 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 24. maj 2012 Forslag til Lov om ændring af lov om investeringsforeninger m.v., lov om finansiel virksomhed,

Læs mere

Gl. kongevej 74A 1850 Frederiksberg C tlf. 33 55 82 82 Fax 33 55 82 00

Gl. kongevej 74A 1850 Frederiksberg C tlf. 33 55 82 82 Fax 33 55 82 00 Finanstilsynets vejledning af 12. april 2008 om afvikling af investeringsforeninger, specialforeninger, hedgeforeninger, professionelle foreninger, godkendte fåmandsforeninger og afdelinger heraf efter

Læs mere

(2014/434/EU) AFSNIT 1 PROCEDURE FOR ETABLERING AF ET TÆT SAMARBEJDE. Artikel 1. Definitioner

(2014/434/EU) AFSNIT 1 PROCEDURE FOR ETABLERING AF ET TÆT SAMARBEJDE. Artikel 1. Definitioner 5.7.2014 L 198/7 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE af 31. januar 2014 om et tæt samarbejde med de kompetente nationale myndigheder i deltagende medlemsstater, der ikke har euroen som valuta (ECB/2014/5)

Læs mere

Forslag. Lov om investeringsforeninger m.v. 1)

Forslag. Lov om investeringsforeninger m.v. 1) Lovforslag nr. L 176 Folketinget 2012-13 Fremsat den 1. marts 2013 af erhvervs- og vækstministeren (Annette Vilhelmsen) Forslag til Lov om investeringsforeninger m.v. 1) Afsnit I Generelle bestemmelser

Læs mere

Finansrådet og Børsmæglerforeningens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om organisatoriske krav

Finansrådet og Børsmæglerforeningens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om organisatoriske krav Finanstilsynet Mai-Brit Campos Nielsen Finansrådet og Børsmæglerforeningens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om organisatoriske krav Finansrådet og Børsmæglerforeningen har modtaget Finanstilsynets

Læs mere

Kapitel 9: Grænseoverskridende udbud og optagelse til notering eller handel

Kapitel 9: Grænseoverskridende udbud og optagelse til notering eller handel Vejledning til bekendtgørelse nr. 306 af 28. april 2005 om prospekter for værdipapirer, der optages til notering eller handel på et reguleret marked, og ved første offentlige udbud af værdipapirer over

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 24. december 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 24. december 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 24. december 2010 15. december 2010. Nr. 1652. Bekendtgørelse for Færøerne om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler I

Læs mere

FORORDNINGEN OM OTC-DERIVATER, CENTRALE MODPARTER OG TRANSAKTIONSREGISTRE ("EMIR")

FORORDNINGEN OM OTC-DERIVATER, CENTRALE MODPARTER OG TRANSAKTIONSREGISTRE (EMIR) FORORDNINGEN OM OTC-DERIVATER, CENTRALE MODPARTER OG TRANSAKTIONSREGISTRE ("EMIR") 1 Formål Den 16. august 2012 trådte forordningen om OTC-derivater, centrale modparter og transaktionsregistre ("EMIR")

Læs mere

RETNINGSLINJER. under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 127 og 128,

RETNINGSLINJER. under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 127 og 128, 2.6.2015 L 135/23 RETNINGSLINJER DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) 2015/855 af 12. marts 2015 om fastsættelse af principperne for en etisk ramme for Eurosystemet og om ophævelse af retningslinje

Læs mere

Databehandleraftale. Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem

Databehandleraftale. Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem Bilag K Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem Københavns Kommune [Forvaltning] [Center] CVR.nr.: 64 94 22 12 [Adresse] (Herefter benævnt Kunden) og [Firmanavn] CVR.nr.: [CVR.nr.] [Adresse] [Postnummer

Læs mere

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1 Finanstilsynet 16. februar 2015 J.nr. 50218-0007 /lcc Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1 I medfør af 199, stk. 13, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed,

Læs mere

Ministerialtidende. 2010 Udgivet den 22. september 2010. Vejledning om godkendelse af erhvervelse eller forøgelse af kvalificerede andele

Ministerialtidende. 2010 Udgivet den 22. september 2010. Vejledning om godkendelse af erhvervelse eller forøgelse af kvalificerede andele Ministerialtidende 2010 Udgivet den 22. september 2010 20. september 2010. Nr. 81. Vejledning om godkendelse af erhvervelse eller forøgelse af kvalificerede andele 1. Indledning Vejledning om godkendelse

Læs mere

DE 4 NØGLEFUNKTIONER UNDER SOLVENS II A PUBLICATION BY FCG THE FINANCIAL COMPLIANCE GROUP

DE 4 NØGLEFUNKTIONER UNDER SOLVENS II A PUBLICATION BY FCG THE FINANCIAL COMPLIANCE GROUP DE 4 NØGLEFUNKTIONER UNDER SOLVENS II A PUBLICATION BY FCG THE FINANCIAL COMPLIANCE GROUP Made simple Solvens II udgør den mest omfattende reform af de fælleseuropæiske regler for forsikringsselskaber,

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 30.6.2016 L 173/47 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/1055 af 29. juni 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for så vidt angår de tekniske metoder til passende offentliggørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1)

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1) BEK nr 874 af 01/07/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 14. juli 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 50218-0007 Senere ændringer til

Læs mere

BILAG 14: DATABEHANDLERAFTALE

BILAG 14: DATABEHANDLERAFTALE BILAG 14: DATABEHANDLERAFTALE Side 1/9 Aftale om databehandling mellem Kunden og Leverandøren Side 2/9 Vejledning: [Dette bilag kan ikke ændres af tilbudsgiver. Bilaget udgør således i sin helhed et mindstekrav

Læs mere

HENSTILLINGER. KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto. (EØS-relevant tekst)

HENSTILLINGER. KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto. (EØS-relevant tekst) 21.7.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 190/87 HENSTILLINGER KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto (EØS-relevant tekst) (2011/442/EU)

Læs mere

Kapitel 1 Fælles bestemmelser. Definitioner. Kapitel 2 Meddelelse, indberetning og offentliggørelse af ledende medarbejderes transaktioner

Kapitel 1 Fælles bestemmelser. Definitioner. Kapitel 2 Meddelelse, indberetning og offentliggørelse af ledende medarbejderes transaktioner Bekendtgørelse om meddelelse, indberetning og offentliggørelse af ledende medarbejderes transaktioner, insiderlister, underretning om mistænkelige transaktioner, indikationer på kursmanipulation og accepteret

Læs mere

Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse

Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse Bilag 8 Databehandleraftale [Vejledning til Tilbudsgiverne: Bilaget skal ikke udfyldes af Tilbudsgiver i forbindelse med afgivelse af tilbud. Bilag udfyldes i fællesskab med FMI, hvis det er nødvendigt.

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse nr. 226 af 15. marts 2007 om udstederes oplysningsforpligtelser

Vejledning til bekendtgørelse nr. 226 af 15. marts 2007 om udstederes oplysningsforpligtelser Vejledning til bekendtgørelse nr. 226 af 15. marts 2007 om udstederes oplysningsforpligtelser 1. Indledning Finanstilsynet har med hjemmel i 27, stk. 7, 30 og 93, stk. 3 og 5, i lov om værdipapirhandel

Læs mere

for aflønningspolitik og -praksis i forbindelse med salg og levering af detailbankprodukter og -tjenester

for aflønningspolitik og -praksis i forbindelse med salg og levering af detailbankprodukter og -tjenester EBA/GL/2016/06 13/12/2016 Retningslinjer for aflønningspolitik og -praksis i forbindelse med salg og levering af detailbankprodukter og -tjenester 1. Compliance- og indberetningsforpligtelser Status for

Læs mere

Praktisk information hvis du overvejer optagelse til handel på et reguleret marked og offentligt udbud af værdipapirer over

Praktisk information hvis du overvejer optagelse til handel på et reguleret marked og offentligt udbud af værdipapirer over 15. juli 2015 Praktisk information hvis du overvejer optagelse til handel på et reguleret marked og offentligt udbud af værdipapirer over 5.000.000 euro I dette notat er samlet praktisk information om

Læs mere

POLITIK FOR HÅNDTERING AF INTERESSEKONFLIKTER SAXO BANK

POLITIK FOR HÅNDTERING AF INTERESSEKONFLIKTER SAXO BANK POLITIK FOR HÅNDTERING AF INTERESSEKONFLIKTER SAXO BANK THE SPECIALIST IN TRADING AND INVESTMENT Page 1 of 5 1. INTRODUKTION 1.1 Er udstedt i medfør af og i overensstemmelse med EU direktiv 2004/39/EF

Læs mere

Kontraktbilag 3. Databehandleraftale

Kontraktbilag 3. Databehandleraftale Kontraktbilag 3 Databehandleraftale 1. DATABEHANDLERAFTALENS OMFANG OG FORMÅL Formålet med behandlingen af personoplysninger er overordnet set at drive en iværksætterpilotordning som nærmere fastlagt i

Læs mere

AIFMD Foreningsvinklen

AIFMD Foreningsvinklen AIFMD Foreningsvinklen Indlæg ved underdirektør Lotte Mollerup, InvesteringsForeningsRådet 3. juni 2013 - Den Danske Finansanalytikerforening Netværk for Investment & Securities Law InvesteringsForeningsRådet

Læs mere

Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER // MAJ 2015

Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER // MAJ 2015 Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER // MAJ 2015 FORMUEPLEJE A/S, FONDSMÆGLERSELSKAB ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER Betingelsernes anvendelsesområde Formuepleje A/S

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS FORORDNING (EU) 2015/534 af 17. marts 2015 om indberetning af finansielle oplysninger i tilsynsøjemed (ECB/2015/13)

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS FORORDNING (EU) 2015/534 af 17. marts 2015 om indberetning af finansielle oplysninger i tilsynsøjemed (ECB/2015/13) 31.3.2015 DA L 86/13 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS FORORDNING (EU) 2015/534 af 17. marts 2015 om indberetning af finansielle oplysninger i tilsynsøjemed (ECB/2015/13) STYRELSESRÅDET FOR DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendte revisorers og revisionsvirksomheders uafhængighed

Bekendtgørelse om godkendte revisorers og revisionsvirksomheders uafhængighed Udkast til Bekendtgørelse om godkendte revisorers og revisionsvirksomheders uafhængighed 1 I medfør af 24, stk. 5, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om udarbejdelse og udbredelse til offentligheden af visse investeringsanalyser 1)

Bekendtgørelse for Færøerne om udarbejdelse og udbredelse til offentligheden af visse investeringsanalyser 1) Nr. 176 14. marts 2006 Bekendtgørelse for Færøerne om udarbejdelse og udbredelse til offentligheden af visse investeringsanalyser 1) Kapitel 1 Indledende bestemmelser Kapitel 2 Regler om udarbejdelse og

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK 19.2.2013 Den Europæiske Unions Tidende C 47/1 III (Forberedende retsakter) DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 24. maj 2012 om et udkast til Kommissionens delegerede forordning

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2012O0018 DA 09.11.2012 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE af 2. august 2012 om yderligere

Læs mere

FAIF nyhedsservice. September 2014

FAIF nyhedsservice. September 2014 FAIF nyhedsservice September 2014 Fokus på lukkede fonde, delegationsaftaler samt de (forventede) kommende ændringer til FAIF-loven I dette nyhedsbrev sætter vi først og fremmest fokus på lukkede fonde,

Læs mere

Bekendtgørelse om de organisatoriske. krav til værdipapirhandlere. Resumé. Høringssvar

Bekendtgørelse om de organisatoriske. krav til værdipapirhandlere. Resumé. Høringssvar Finanstilsynet Att.: Susanne Møller Svenssen Århusgade 110 2100 København Ø Bekendtgørelse om de organisatoriske krav til værdipapirhandlere Resumé B Ø R S M Æ G L E R - F O R E N I N G E N Direktivnær

Læs mere

Forslag. Lov for Færøerne om oplysninger, der skal medsendes om betaler ved pengeoverførsler

Forslag. Lov for Færøerne om oplysninger, der skal medsendes om betaler ved pengeoverførsler 2007/2 LSV 125 (Gældende) Udskriftsdato: 16. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 1911-0012 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 22.

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 12. februar 2002 RN C504/02

RIGSREVISIONEN København, den 12. februar 2002 RN C504/02 RIGSREVISIONEN København, den 12. februar 2002 RN C504/02 Notat til statsrevisorerne om Lønmodtagernes Dyrtidsfonds engagement i Sevryba International Shipping Ltd. (SISL) I. Indledning 1. Statsrevisorerne

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) L 256/4 Den Europæiske Unions Tidende 22.9.2012 FORORDNINGER KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. 862/2012 af 4. juni 2012 om ændring af forordning (EF) nr. 809/2004 for så vidt angår oplysninger

Læs mere