Undersøgelse af læseplanen for dansk i folkeskolen i Island

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Undersøgelse af læseplanen for dansk i folkeskolen i Island"

Transkript

1 Danmark Pædagogiske Universitetsskole Didaktik mshp. dansk Synopsis i almen didaktik Vejleder: Thorkild Hanghøj Undersøgelse af læseplanen for dansk i folkeskolen i Island Aarhus, januar 2011 Anna Margrét Bjarnadóttir

2 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Teori og metode... 3 Analyse af den nationale læseplan for dansk som fremmedsprog i folkeskolen i Island... 4 Læseplanens struktur og indhold hvilke undervisningsmetoder lægger læseplanen op til?... 5 Læseplanen og den kommunikative undervisning... 6 Mål for klasse og de fire færdigheder... 7 Læseplanen og læreren hvad kræves der af læreren ud fra læseplanen?... 8 Konklusion og diskussion... 9 Perspektivering... 9 Litteraturliste

3 Indledning I denne synopsis vil jeg analysere og diskutere den nationale læseplan for danskfaget i folkeskolen i Island. Der er mange muligheder i forhold til analyse af læseplanen og mange spændende didaktiske perspektiver, men det er vigtigt med afgrænsning, og jeg har valgt at analysere og diskutere, hvilke undervisningsmetoder læseplanen lægger op til og i relation hertil hvilke krav, det stiller til læreren. Læseplanen lægger op til en kommunikativ orienteret undervisning og på den måde følger læseplanen den generelle udvikling, der har været inden for sprogundervisning. I læseplanen er der gjort meget ud af, hvad den enkelte elev skal opnå gennem undervisningen, og hvordan undervisningen skal tilrettelægges. Selv om læreren ikke er bevidst tilstede i læseplanen, kan man sige, at han eller hun er det implicit, og det er interessant at undersøge, hvilken betydning læseplanen har for læreren og undervisningen i klasserummet. Derfor lyder min problemformulering: Ud fra en analyse af læseplanen for dansk som fremmedsprog i Island, undersøges hvilke roller, læreren skal varetage i undervisningen. Teori og metode Jeg vil med udgangspunkt i teorier om sprogindlæring og dansk som andetsprog analysere læseplanen. I den sammenhæng har jeg valgt teorier om den kommunikative sprogundervisning fra Anne Holmen, professor i tosprogethed og dansk som andetsprog. Jeg vil bl.a. også bruge teorier fra Auður Hauksdóttir, ph.d, om hvordan undervisningen i dansk som fremmedsprog har ændret sig inden for de sidste årtier i Island. Det er vigtigt i forhold til at forstå de udfordringer, som lærere i dansk folkeskolen i Island dag står overfor i deres undervisning. Forskning inden for læseplaner har forskellige omdrejningspunkter, bl.a. hvad omhandler de mål, som bliver tilrettelagt, hvordan læseplanerne hænger sammen med de daglige 3

4 udfordringer i klassen og den vurdering eleverne får. Internationale sammenligninger af læseplaner har vist mærkbare forskelle mellem læseplaner i de angloamerikanske lande, Tyskland og de nordiske lande, fx ud fra hvor formelle de er, og hvor stor metodefrihed lærere har (Karseth og Sivesind, 2009: 46). På grund af min afgrænsning i forhold til analysen af læseplanen, har jeg valgt teorier fra Clandinin og Connelly (1992), idet de kan bidrage til en forståelse af lærerens rolle i forbindelse med læseplanen. Clandinin og Connelly hævder at: Teachers and students live out a curriculum (...) (1992: 365). De argumenterer for en bredere forståelse af curriculum, hvor lærerens fortællinger og oplevelser skal inddrages. De mener at ordet curriculum har mistet fokus på course of life, men fokuserer kun på course of study. De vil gerne bibeholde begge perspektiver (ibid. 365). Nu har jeg gennemgået mit formål med opgaven i ovenstående indledning. Jeg har endvidere gennemgået, hvilken teori jeg vil bruge til mit formål. I det efterfølgende vil jeg analysere den islandske folkeskoles nyeste læseplan for danskfaget (2007), som jeg har valgt som empiri for mine didaktiske overvejelser. Analyse af den nationale læseplan for dansk som fremmedsprog i folkeskolen i Island Den nationale læseplan for folkeskolen er udgivet af undervisnings-, forsknings- og kulturministeriet i Island. Læseplanen skaber rammen for, hvad skal undervises i og læres i skolen. Dansk er obligatorisk i den islandske folkeskole og det andet fremmedsprog, som eleverne lærer. De fleste starter med dansk i 7. klasse. 1 Tidligere var dansk det første fremmedsprog islandske elever lærte, men efter 1999 blev engelsk prioriteret højere. Historisk set har det danske sprog spillet en stor rolle i Island og det var et skolefag i Islands eneste offentlige skole i starten af 1800-tallet. Dengang fandtes islandsk ikke som et selvstændigt fag, men danskfaget indeholdt de elementer, som på den tid traditionelt tilhørte modersmålsundervisning (Hauksdóttir, 2003: 174). I læseplanen for dansk i den islandske folkeskole argumenteres der for hvorfor, der skal undervises i dansk. En begrundelse er bl.a. Islands historiske kontakt og kulturforbindelse med Danmark og andre nordiske lande, men 1 Folkeskolen er fra klasse med obligatorisk 1.klasse 4

5 en begrundelse ses også i det store antal af Islændinge, der arbejder og videreuddanner sig i Danmark (Undervisnings-, forsknings- og kulturministeriet, 2007: 29). Læseplanens struktur og indhold hvilke undervisningsmetoder lægger læseplanen op til? I læseplanen er der en fælles indledning for fremmedsprogene engelsk og dansk på 10 sider. Det fremkommer at læseplanen bygger på en Common European Framework of References for Language (Undervisnings-, forsknings- og kulturministeriet, 2007: 5). Det er en ramme som Europarådets sprogcenter har lavet og udviklet ud fra forskning inden for sprogundervisning og læring inden for de sidste årtier. I starten af læseplanen gengives 11 slutmål som danskundervisningen i folkeskolen skal opfylde, dvs. medvirke til, at den enkelte elev: kan læse med forskellige tilgange og bruge forskellige læsemetoder (søge, skimme, hurtiglæse og detaljeret læsning) kan læse for sin egen skyld og kan gætte sig til, hvad ord betyder ud fra en sammenhæng forstår helheden i mundtlige fortællinger og samtale mellem to personer om emner, som passer til elevens alder og udvikling kan lytte efter og forstå detaljer i samtaler, præsentationer og fortællinger, hvor det er nødvendigt at forstå præcist hvad der bliver sagt kan deltage uforberedt i diskussion med forskellige samtalepartnere om emner, som han/hun kender, er interesseret i eller har forbindelse med i dagligdagen nogenlunde flydende kan fortælle om ting han/hun er interesseret i og holde logisk tråd i fortællingen kan skrive sammenhængende tekst med enkelte bisætninger og bruge hovedreglerne for sprogbrug kan anvende metoder for at øge ordforråd på en målbevidst måde ved, hvordan han/hun kan bidrage til egen fremgang i sproguddannelsen har fået mere sprogbevidsthed på dansk har fået indblik i danske skikke, kultur og samfund (Undervisnings-, forsknings- og kulturministeriet, 2007: 30. Min oversættelse og jeg har skrevet målene med tal foran for at kunne henvise til dem) I disse slutmål er fokus på alle fire færdigheder, læse, lytte, tale og skrive. Der er endvidere fokus på kulturen, og på at elever skal få indblik i danske skikke, kultur- og samfundsforhold. Det er efter min mening interessant at se tre punkter, som opfordrer til selvstændighed og bevidsthed om, hvordan sprog læres (mål nr. 8, 9 og 10). Hvis det er lykkedes efter sprogundervisning i folkeskolen, kan det hjælpe studerende både i deres gymnasie- og videregående uddannelse og også i en styrkelse af deres sprogkundskaber på egen hånd. 5

6 Jeg lægger også mærke til, at der ikke er fokus på grammatisk korrekthed, men hellere på at man kan bruge sproget kommunikativt. Dette reflekterer et metodeskift i danskundervisningen i Island, som har været undervejs de seneste år, hvor den kommunikative undervisning bliver prioriteret højere end den tidligere meget brugte grammatik- og oversættelsesmetode. I de kommende afsnit vil jeg se nærmere på den kommunikative undervisning, og på hvordan den er til stede i læseplanen, samt hvilke krav metoden stiller til læreren. Læseplanen og den kommunikative undervisning Metodeskiftet i danskundervisningen i Island er ikke tilfældigt. Den generelle udvikling inden for andet- og fremmedsprogsundervisning har været fra metoder som kaldes: grammatikoversættelsesmetoden, den audiolingvale metode og den direkte metode og til mere kommunikativt orienteret undervisning. I læseplanen for dansk i folkeskolen (Undervisnings, forsknings- og kulturministeriet, 2007) er der fokus på, at eleverne skal opnå kommunikativ kompetence på dansk: ( ) For at dansk skal kunne bruges af elever i deres studium og på deres arbejde, er det vigtigt, at de lærer om hverdagskultur og kommunikation. På alle trin i danskundervisningen skal der bidrages til, at eleverne oftest muligt får lejlighed til at opleve dansk, som det er brugt i dagliglivet og af dem, som har sproget som modersmål. Derfor er vigtigt, at dansk kultur er synlig i klasseværelset ved at bruge emner, som på forskellig vis handler om det, som er aktuelt i samfundet, fx i aviser, magasiner, fjernsyn, radio og på Internettet. (Undervisnings-, forsknings- og kulturministeriet, 2007: 29. Min oversættelse) Den centrale begrundelse for at undervise efter kommunikative læseplaner er, at det som driver tilegnelsen af det nye sprog frem er sprogelevernes søgen efter de sproglige udtryksmidler, der hurtigst og lettest sætter dem i stand til at kode og afkode kommunikationen. Begrundelsen for kommunikativ undervisning ligger ikke kun i målet, dvs. at opnå kommunikativ kompetence. Kommunikativ undervisning udgør i sig selv midlet frem for målet. Det at beskæftige sig med sproget er selve det middel, hvormed sprogeleven tilegner sig sproget (Holmen og Lund, 1999: 60). Den kommunikative undervisning tager udgangspunkt i en opfattelse af sprog som middel til kommunikation, dvs. et funktionelt og interaktionelt sprogsyn. For tilrettelæggelse af undervisning betyder det funktionelle sprogsyn, at eleverne skal have mulighed for at arbejde både med sprogets lingvistiske og pragmatiske side. Desuden skal eleverne have mulighed 6

7 for at bruge deres strategiske kompetence, dvs. at kommunikere på trods af mangler i de andre kompetencer (Svendsen Pedersen, 2001: 8). Skabelsen af et kommunikativt behov er en betingelse for, at læreren kan gennemføre en kommunikativ orienteret sprogundervisning. Undervisningen skal skabe muligheder for, at eleverne udvikler deres sprog gennem kommunikative aktiviteter (Svendsen Pedersen, 1996: 22). Både den naturlige indlæringsproces og begrebet kommunikativ kompetence bygger på, at det er elevernes egen indsats, der er drivkraften i sprogtilegnelsen. Det kommunikative læringsrum skal give den enkelte elev mulighed for at være med til at planlægge, kontrollere, gennemføre og evaluere sin egen læreproces. Et sprog læres, når man har brug for det, og det videreudvikles, når man tør afprøve sine ideer i et trygt miljø (Holmen, 1988: 84). I læseplanen er der lagt op til kommunikative aktiviteter i undervisningen. Det fremkommer bl.a. i uddannelsesmål for 10. klasse: (...) det er vigtigt, at opgaverne er bygget op omkring det at finde løsning (...) (Undervisnings-, forsknings- og kulturministeriet, 2007: 36). De kommunikative opgaver kaldes også task-baserede opgaver, hvor man organiserer undervisningen omkring kommunikative opgaver, som forudsætter, at eleverne skal bruge sproget til at løse en opgave. Den task-baserede undersivning bygger på et kognitivt sprogtilegnelsesyn. 2 I de kommunikative opgaver er der altid et bestemt formål med at bruge sproget. M.a.o. har eleverne et formål og en grund til at læse, lytte, skrive og tale. Uden et egentligt formål med aktiviteterne er undervisningen ikke kommunikativ (Lund, 1999: 28). Mål for klasse og de fire færdigheder Ifølge det kommunikative indlæringssyn skal de fire færdigheder, at tale, læse, lytte og skrive, integreres. Kun på den måde får eleverne det rigtige billede af målsproget i brug. Når man analyserer læseplanen, kan man se mange eksempler, hvor der er lagt op til en undervisning, hvor alle fire færdigheder integreres. Inden for hvert klassetrin: 7., 8., 9. og 10. klasse er det beskrevet hvilke uddannelsesmål, der er for hvert trin / år. Først kommer et tekststykke om, hvordan undervisningen skal tilrettelægges. Man kan sige, at det rettes mod læreren og undervisningen. Derefter beskrives hvad den enkelte elev skal have opnået med undervisningen. Disse mål deles op i afsnit: lytte læse tale / kommunikation tale / fortælling skrive. Det er nyt i denne læseplan, at det talte sprog deles op to dele, for det 2 Ifølge det kommunikative indlæringssyn er sprogindlæringsprocessen en individuel, kognitiv proces (se mere hos: Holmen, 1988) 7

8 første i kommunikation og for det andet i fortælling. I evalueringer skal der tages hensyn til alle de færdigheder, som bliver beskrevet i uddannelsesmålene (Undervisnings-, forskningsog kulturministeriet, 2007: 30). Jeg vil ikke gå i dybden med analyse af de evalueringsmetoder som er nævnt, det er et muligt emne i en anden opgave. Men jeg vil dog gøre rede for, at læseplanen lægger op til forskellige metoder for evalueringer på alle klassetrin, med fx selv-evaluering, elev/elev-evalueringer, lærer/elev evalueringer, dagbøger, mundtlige præsentationer og samtaler. Læseplanen og læreren hvad kræves der af læreren ud fra læseplanen? Som jeg har argumenteret for i denne synopsis, er der stor vægt på kommunikative metoder i læseplanen fra Men selv om læseplanens idealistiske billede ser ud på en bestemt måde, er der grund til at tage forbehold for den, fordi det ikke er ensbetydende med at undervisningsmetoderne, som der fokuseres på i læseplanerne, føres ud i praksis (Haukdóttir, 2003: 180). Auður Hauksdóttir s ph.d afhandling indeholder en empirisk undersøgelse, som rettede sig mod danskundervisningen i den islandske folkeskoles afgangsklasser. Indsamlingen af data fandt sted i , og det er første og eneste gang, at nogen har undersøgt sammenhængen mellem den officielle ramme og undervisningspraksis i danskundervisningen i Island på denne måde. Som Hauksdóttir peger på, så stiller praktisering af læseplanen, hvor målet er kommunikativ kompetence store sproglige og didaktiske krav til læreren (Hauksdóttir, 2001: 489). Kravene til lærerne er bestemt ikke blevet mindre i læseplanen fra 2007 end før. I denne sammenhæng er det vigtigt at tage højde for at læreruddannelsen i Island bygger på enhedslærerprincippet, som betyder, at alle, som har afsluttet lærereksamen, er berettiget til at undervise i alle boglige fag i grundskolen. For danskfaget gælder det også, selvom læreren fx ikke er blevet undervist i sproget siden gymnasiet (Hauksdóttir, 2003: 185). Hauksdóttir (2003) ser på lærernes fagspecifikke uddannelse i dansk og peger på, at en stor andel af lærerne ingen fagspecifik uddannelse har i dansk. Ifølge Hauksdóttir er gruppens heterogenitet bemærkelsesværdig. Der er et stort antal lærere med ringe uddannelsesmæssig baggrund og kun få lærere, der har sproglig og didaktisk uddannelse i dansk, og som har kombineret uddannelsen med henblik på undervisning i dansk som fremmedsprog (Hauksdóttir, 2003: 193). Det er ligeledes meget forskelligt, hvorvidt lærere i danskfaget har 8

9 boet i Danmark og derigennem stiftet bekendtskab med dansk kultur og hverdagsliv samt fået erfaring med at bruge det danske sprog i Danmark. Konklusion og diskussion På baggrund af ovenstående konkluderer jeg, at læseplanen for dansk i den islandske folkeskole stiller store krav til læreren i forhold til undervisningen ved at bruge målsproget/dansk til kommunikation, både skriftligt og mundtligt. Endvidere lægger læseplanen op til brug af forskellige undervisningsmetoder, forskellige evalueringsmetoder og brug af medier. Eleverne skal høre dansk, så meget som muligt i undervisningen. Læseplanens fokus på den kommunikative metode stiller store krav til læreren, og tidligere erfaring har vist, at det ikke altid er nemt at udføre læseplanens formål i praksis. Perspektivering I det mundtlige oplæg til eksamen vil jeg vurdere og diskutere didaktiske overvejelser i forhold til danskundervisningen i den islandske folkeskole, og i relation hertil også lærerens rolle. 9

10 Litteraturliste Clandinin, D.J. og F. Michael Connelly (1992). Teacher as a curriculum maker in P.W. Jackson (ed.): Handbook of Research on Curriculum. New York: Macmillian Publishing Company. Karseth, Berit og Kirsten Sivesind (2009). Læreplanstudier perspektiver og posisjoner in Erling Lars Dale (red.) Læreplan - et forskningsperspektiv. Universitetsforlaget. Hauksdóttir, Auður (2001). Lærerens strategier elevernes dansk. Dansk som fremmedsprog i Island. Nordisk Ministerråd, København. Holmen, Anne (1988). Sprogindlæring og undervisningsmetoder, Kvan, 8. årgang, februar, Holmen, Anne og Karen Lund (red.) (1999). Studier i dansk som andetsprog. København: Akademisk Forlag. Hauksdóttir, Auður (2003). Dansk som fremmedsprog i Island tradition og nytænkning, in Anne Holmen, Esther Glahn og Hanne Ruus, Veje til dansk forskning i sprog og tilegnelse. Akademisk forlag. Lund, Karen (1999). Er kommunikativ undervisning kommunikativ?, Sprogforum. Tidsskrift for sprog- og kulturpædagogik, 14,

11 Svendsen Pedersen, Michael (1996). What do you have in your Task today?, Sprogforum. Tidsskrift for sprog- og kulturpædagogik, 4, Svendsen Pedersen, Michael (2001). Task force, et bud på kommunikativ sprogundervisning, Sprogforum. Tidsskrift for sprog- og kulturpædagogik 20, Undervisnings-, forsknings- og kulturministeriet (2007). Læseplanen / Aðalnámskrá grunnskóla erlend tungumál. Tilgængelig på islandsk på 11

Indledning. Jón Gnarr, nuværende borgmester i Reykjavik, i stand up komiker show i året 2000 1

Indledning. Jón Gnarr, nuværende borgmester i Reykjavik, i stand up komiker show i året 2000 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Problemformulering... 3 Metode... 3 Kapitel I: Den kommunikative undervisningsmetode og islændinges begrænsede mundtlige færdigheder i dansk.... 4 Hvorfor har kommunikative

Læs mere

Kompetencemål for Engelsk, klassetrin

Kompetencemål for Engelsk, klassetrin Kompetencemål for Engelsk, 4.-10. klassetrin Engelsk omhandler sproglige og interkulturelle kompetencer, læreprocesser samt fagdidaktisk og personlig udvikling i et dansk, flerkulturelt og internationalt

Læs mere

Indholdsplan for Engelsk FS10+

Indholdsplan for Engelsk FS10+ Indholdsplan for Engelsk FS10+ Intro: På engelsk FS10+ holdene tales der engelsk hele tiden, bortset fra når vi arbejder med grammatik. Det forventes, at eleverne har et højt engagement i faget, at de

Læs mere

Generelle synspunkter i forhold til skolens formål og værdigrundlag.

Generelle synspunkter i forhold til skolens formål og værdigrundlag. TYSK Generelle synspunkter i forhold til skolens formål og værdigrundlag. Formål: Det er formålet med undervisning i tysk, at eleverne tilegner sig færdigheder og kundskaber, der gør det muligt for dem

Læs mere

Tysk begyndersprog A hhx, august 2017

Tysk begyndersprog A hhx, august 2017 Bilag 46 Tysk begyndersprog A hhx, august 2017 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Tysk er et videns- og kundskabsfag, et færdighedsfag og et kulturfag. Disse sider af faget er ligeværdige, betinger

Læs mere

Stk. 3. Undervisningen skal give eleverne adgang til de skandinaviske sprog og det nordiske kulturfællesskab.

Stk. 3. Undervisningen skal give eleverne adgang til de skandinaviske sprog og det nordiske kulturfællesskab. 10.klasse Humanistiske fag : Dansk, engelsk og tysk Dansk Formålet med undervisningen i faget dansk er at fremme elevernes oplevelse og forståelse af sprog, litteratur og andre udtryksformer som kilder

Læs mere

Læseplan faget engelsk. 1. 9. klassetrin

Læseplan faget engelsk. 1. 9. klassetrin Læseplan faget engelsk 1. 9. klassetrin Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet engelsk og kan udtrykke sig

Læs mere

Dansk som første-, andet-, tredjesprog. Bergthóra Kristjánsdóttir Tórshavn den 11. 14.8 2014

Dansk som første-, andet-, tredjesprog. Bergthóra Kristjánsdóttir Tórshavn den 11. 14.8 2014 Dansk som første-, andet-, tredjesprog Bergthóra Kristjánsdóttir Tórshavn den 11. 14.8 2014 Dansk som andetsprog i curriculære dokumenter Hvor findes dansk som andetsprog? Hvad gør dansk som andetsprog

Læs mere

Undervisningsplan for faget tysk. Ørestad Friskole

Undervisningsplan for faget tysk. Ørestad Friskole Undervisningsplan for faget tysk. Ørestad Friskole Undervisningsplanens indhold: Undervisningens organisering og omfang Undervisningsplanens anvendelse Evaluering og opfølgning Formål for faget Slutmål

Læs mere

Bedømmelsesplan for Engelsk C

Bedømmelsesplan for Engelsk C Bedømmelsesplan for Engelsk C Engelsk C GF1 Hovedområder: Fagretningen: Uddannelser i fagretningen indeholder: Erhvervsfag (obligatoriske): Se BEK. Nr. 1009 af 22/09/14- bilag 19 til bilag 27 Varighed:

Læs mere

Italiensk A stx, juni 2010

Italiensk A stx, juni 2010 Italiensk A stx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Italiensk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag. Fagets centrale arbejdsområde er det italienske sprog som kommunikations- og

Læs mere

Internettet og sprogindlæring

Internettet og sprogindlæring Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, v. Aarhus Universitet Opgave i Litteratur og læsemåder tekst og medier Vejleder: Thorkild Hanghøj Internettet og sprogindlæring - med udgangspunkt i en analyse af

Læs mere

Tysk og fransk fra grundskole til universitet

Tysk og fransk fra grundskole til universitet hanne leth andersen og christina blach Tysk og fransk fra grundskole til universitet Sprogundervisning i et længdeperspektiv aarhus universitetsforlag Tysk og fransk fra grundskole til universitet Hanne

Læs mere

Cooperative Learning. tidsskrift for sprogog kulturpædagogik. aarhus universitetsforlag. sprogforum. nummer 53. december 2011

Cooperative Learning. tidsskrift for sprogog kulturpædagogik. aarhus universitetsforlag. sprogforum. nummer 53. december 2011 tidsskrift for sprogog kulturpædagogik nummer 53. december 2011 Cooperative Learning» Man kan med brug af CL-strukturer videreudvikle den kommunikative sprogundervisning, men det forudsætter at CL-strukturernes

Læs mere

Sprogsynet bag de nye opgaver

Sprogsynet bag de nye opgaver Sprogsynet bag de nye opgaver KO N F E R ENCE O M NY DIGITAL S K R I F T L I G P R Ø V E M E D ADGANG T I L I N T E R N E T T E T I T Y S K FO R T S Æ T T ERS P ROG A ST X O G HHX 1 4. 1. 2016 Mette Hermann

Læs mere

Når Jón og Sigurbjörg møder Bo, Ulrikke, Yrjö og alle de andre De nordiske sprog i skolesammenhæng i Island

Når Jón og Sigurbjörg møder Bo, Ulrikke, Yrjö og alle de andre De nordiske sprog i skolesammenhæng i Island Når Jón og Sigurbjörg møder Bo, Ulrikke, Yrjö og alle de andre De nordiske sprog i skolesammenhæng i Island Indledende Når der er tale om skoleprojekter, så har nordisk samarbejde i mange år stået højst

Læs mere

Vi arbejder med de områder indenfor udtale, rytme, intonation, ordforråd, grammatik og stavning, der er nødvendige for elevernes udtryksfærdighed.

Vi arbejder med de områder indenfor udtale, rytme, intonation, ordforråd, grammatik og stavning, der er nødvendige for elevernes udtryksfærdighed. Fag Formål Indhold Undervisningsmeto der Engelsk 3. 8. klasse Faget er skemalagt på alle nævnte klassetrin, men indgår også i fagdag. Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig

Læs mere

Engelsk, basis. a) forstå hovedindhold og specifik information af talt engelsk om centrale emner fra dagligdagen

Engelsk, basis. a) forstå hovedindhold og specifik information af talt engelsk om centrale emner fra dagligdagen avu-bekendtgørelsen, august 2009 Engelsk Basis, G-FED Engelsk, basis 1. Identitet og formål 1.1 Identitet Engelsk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag. Faget beskæftiger sig med engelsk sprog,

Læs mere

Faglig praksis i udvikling i tysk stx

Faglig praksis i udvikling i tysk stx Faglig praksis i udvikling i tysk stx F R E D E R I K S B E R G GY M N A S I U M 1 2. A P R I L 2 0 1 6 Mette Hermann Indhold Input 1: 11.15 12.00 Sprogsyn i læreplanen Kommunikativ sprogundervisning Kobling

Læs mere

DANSK SOM FØRSTE, ANDET OG TREDJE SPROG I NORDEN

DANSK SOM FØRSTE, ANDET OG TREDJE SPROG I NORDEN DANSK SOM FØRSTE, ANDET OG TREDJE SPROG I NORDEN EN PILOTUNDERSØGELSE - ISLAND Brynhildur Anna Ragnarsdóttir og Þórhildur Oddsdóttir Torshavn 11 15 august 2014 Brynhildur Anna Ragnarsdóttir og Þórhildur

Læs mere

Italien spørgeskema til seminarielærere / sprog - dataanalyse

Italien spørgeskema til seminarielærere / sprog - dataanalyse Italien spørgeskema til seminarielærere / sprog - dataanalyse Om dig 1. 7 seminarielærere, der under viser i sprog, har besvaret spørgeskemaet 2. 6 undervisere taler engelsk, 6 fransk, 3 spansk, 2 tysk

Læs mere

Engelsk og tysk fra 1.-9.klasse. 12-03-2015 Bjerringbro 1

Engelsk og tysk fra 1.-9.klasse. 12-03-2015 Bjerringbro 1 Engelsk og tysk fra 1.-9.klasse 12-03-2015 Bjerringbro 1 Holdet fra Læreruddannelsen UCC Petra Daryai-Hansen : tysk Karoline Søgård : engelsk Robert Lee Revier : engelsk 12-03-2015 Bjerringbro 2 Hovedpunkter

Læs mere

Bedømmelseskriterier for engelsk niveau E

Bedømmelseskriterier for engelsk niveau E Kommunikation: Karakter Bedømmelseskriterier Forstå hovedindholdet af talt fremmedsprog om udvalgte Forstå hovedindholdet af skrevne fremmedsproglige tekster om udvalgte Eleven kan, inden for niveauet,

Læs mere

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet.

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet. ENGELSK Delmål for fagene generelt. Al vores undervisning hviler på de i Principper for skole & undervisning beskrevne områder (- metoder, materialevalg, evaluering og elevens personlige alsidige udvikling),

Læs mere

NIF TILLÆG TIL LÆRINGSMÅL ENGELSK

NIF TILLÆG TIL LÆRINGSMÅL ENGELSK NIF TILLÆG TIL LÆRINGSMÅL ENGELSK JUNI 2014 Engelsk på Nuuk Internationale Friskole Vi underviser i engelsk på alle klassetrin (1.-10. klasse). Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner

Læs mere

Nyvej 7, 5762 Vester Skerninge - Tlf. 62241600 - www.vskfri.dk - skoleleder@vskfri.dk. Fagplan for Tysk

Nyvej 7, 5762 Vester Skerninge - Tlf. 62241600 - www.vskfri.dk - skoleleder@vskfri.dk. Fagplan for Tysk Fagplan for Tysk Formål Formålet med undervisningen i tysk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet tysk og kan udtrykke sig mundtligt og skriftligt.

Læs mere

Bedømmelseskriterier for engelsk niveau C

Bedømmelseskriterier for engelsk niveau C Kommunikation Karakter Bedømmelseskriterier Forstå indholdet af talt fremmedsprog om varierede og alsidige emner Forstå indholdet af skrevne fremmedsproglige tekster om alsidige og varierede emner Eleven

Læs mere

Bilag 20. Forsøgslæreplan for fransk begyndersprog A stx, august 2015. 1. Identitet og formål

Bilag 20. Forsøgslæreplan for fransk begyndersprog A stx, august 2015. 1. Identitet og formål Bilag 20 Forsøgslæreplan for fransk begyndersprog A stx, august 2015 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Fransk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag. Fagets centrale arbejdsområde er det

Læs mere

Faglig praksis i udvikling i tysk hhx

Faglig praksis i udvikling i tysk hhx Faglig praksis i udvikling i tysk hhx C A M P U S V E J L E 2 6. A P R I L 2 0 1 6 Mette Hermann Indhold Input 1: 11.15 12.00 Sprogsyn i læreplanen Kommunikativ sprogundervisning Kobling af fagets discipliner

Læs mere

Bedømmelseskriterier for engelsk niveau D

Bedømmelseskriterier for engelsk niveau D Kommunikation: Karakter Bedømmelseskriterier Forstå indholdet af talt fremmedsprog om alsidige emner Forstå indholdet af skrevne fremmedsproglige tekster om alsidige emner Eleven kan, inden for niveauet,

Læs mere

LÆRINGSMÅL PÅ NIF GRØNLANDSK 2014-15

LÆRINGSMÅL PÅ NIF GRØNLANDSK 2014-15 LÆRINGSMÅL PÅ NIF GRØNLANDSK 2014-15 Formål på kalaallisut på NIF På NIF undervises der fra modersmålsundervisning til begynder niveau, derfor undervises der i niveaudeling. Mål og delmål I begynderundervisningen

Læs mere

12 Engelsk C. Kurset svarer til det gymnasiale niveau C

12 Engelsk C. Kurset svarer til det gymnasiale niveau C 12 Engelsk C Kurset svarer til det gymnasiale niveau C 9.1.1 Identitet og formål 9.1.1.1 Identitet Engelsk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag, der beskæftiger sig med engelsk sprog, engelsksprogede

Læs mere

Tysk. Formål for faget tysk. Slutmål for faget tysk efter 9. klassetrin

Tysk. Formål for faget tysk. Slutmål for faget tysk efter 9. klassetrin Tysk Formål for faget tysk Formålet med undervisningen i tysk er, at eleverne opnår kundskaber og færdigheder, der gør dem i stand til at kommunikere på tysk både mundtligt og skriftligt. Undervisningen

Læs mere

Undervisningsplan for engelsk

Undervisningsplan for engelsk Undervisningsplan for engelsk Formål: Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet engelsk og kan og tør udtrykke

Læs mere

DANSK SOM FØRSTE, ANDET OG TREDJE SPROG I NORDEN

DANSK SOM FØRSTE, ANDET OG TREDJE SPROG I NORDEN DANSK SOM FØRSTE, ANDET OG TREDJE SPROG I NORDEN EN PILOTUNDERSØGELSE Brynhildur Anna Ragnarsdóttir og Þórhildur Oddsdóttir NIC nóvember 2014 Brynhildur Anna Ragnarsdóttir og Þórhildur Oddsdóttir 2 Danskundervisningen

Læs mere

årsplan for engelsk i 5 klasse 2013-14

årsplan for engelsk i 5 klasse 2013-14 årsplan for engelsk i 5 klasse 2013-14 Årsplan for engelsk i 5. kl. 2013-14 Trinmål for 5. 7. klassetrin (Taget fra fælles mål, Undervisningsministeriet) Kommunikative færdigheder forstå tilstrækkeligt

Læs mere

DIDAKTISKE BETRAGTNINGER OVER UNDERVISNING I GRAMMATIK OG SPROGLIG BEVIDSTHED

DIDAKTISKE BETRAGTNINGER OVER UNDERVISNING I GRAMMATIK OG SPROGLIG BEVIDSTHED DIDAKTISKE BETRAGTNINGER OVER UNDERVISNING I GRAMMATIK OG SPROGLIG BEVIDSTHED OPLÆG PÅ FIP - FAGGRUPPEUDVIKLING I PRAKSIS, EFTERÅRET 2015 SARA HØJSLET NYGAARD, AALBORG UNIVERSITET Oplæggets struktur! Teoretisk

Læs mere

På Prins Henriks Skole inddeler vi danskundervisningen i fire danskniveuaer:

På Prins Henriks Skole inddeler vi danskundervisningen i fire danskniveuaer: DANSK PÅ PRINS HENRIKS SKOLE Prins Henriks Skole er inspireret af de af ministeriet udstukne rammer for danskundervisningen i folkeskolen: Fælles Mål. Fra 2015 er der udgivet nye Fælles Mål, som skolen

Læs mere

Tysk fortsættersprog A stx, juni 2010

Tysk fortsættersprog A stx, juni 2010 Tysk fortsættersprog A stx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Tysk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag. Disse sider af faget er ligeværdige og betinger gensidigt hinanden. Tyskfaget

Læs mere

LÆSEPLAN FOR FAGET MODERSMÅLSUNDERVISNING LETTISK Børnehave 6. klassetrin

LÆSEPLAN FOR FAGET MODERSMÅLSUNDERVISNING LETTISK Børnehave 6. klassetrin Side 1 LÆSEPLAN FOR FAGET MODERSMÅLSUNDERVISNING LETTISK Børnehave 6. klassetrin Læseplanen indeholder en angivelse af undervisningens indholdsområder: kommunikative færdigheder, sproglig refleksion og

Læs mere

Spansk A hhx, juni 2013

Spansk A hhx, juni 2013 Bilag 25 Spansk A hhx, juni 2013 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Spansk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag, der baserer sig på tilegnelse af kommunikativ kompetence. Fagets centrale

Læs mere

Endvidere vil det blive forklaret hvad lærerens og elevens rolle er i en taskbaseret undervisning og hvad formålet med taskbaseret- /kommunikativ

Endvidere vil det blive forklaret hvad lærerens og elevens rolle er i en taskbaseret undervisning og hvad formålet med taskbaseret- /kommunikativ Resume De fleste er enige om, at vi lever og bevæger os i en globaliseret verden. En verden, der er under konstant forandring. Disse forandringer kræver at vi mennesker både har kundskab til og kan kommunikere

Læs mere

Aktuelle materialer til læsevejlederen

Aktuelle materialer til læsevejlederen Aktuelle materialer til læsevejlederen Forskerklummer et nyt tiltag Læsesyn og kompleksitet En læseunderviser skal kunne se og kombinere læsning og literacy fra flere perspektiver. Et læsesyn er ikke nok.

Læs mere

Fagplan for tysk. Delmål 1 efter 6. klassetrin

Fagplan for tysk. Delmål 1 efter 6. klassetrin Fagplan for tysk Formål Formålet med undervisningen i tysk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet tysk og kan udtrykke sig mundtligt og skriftligt.

Læs mere

Dansk 1960erne-70erne

Dansk 1960erne-70erne Dansk 1960erne-70erne Introduktion Dansk bliver i 1900-tallets midte lige så stille grundskolens vigtigste fag. I Den Blå betænkning er faget det første, der beskrives, og det sker med de indledende ord:

Læs mere

Spansk A stx, juni 2010

Spansk A stx, juni 2010 Spansk A stx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Spansk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag, der baserer sig på tilegnelse af kommunikativ kompetence. Fagets centrale arbejdsområde

Læs mere

Introduktion til sprogprofilerne: sprog- og kulturkompetencer fra grundskolen til arbejdspladsen. v. adjunkt Petra Daryai-Hansen

Introduktion til sprogprofilerne: sprog- og kulturkompetencer fra grundskolen til arbejdspladsen. v. adjunkt Petra Daryai-Hansen Introduktion til sprogprofilerne: sprog- og kulturkompetencer fra grundskolen til arbejdspladsen v. adjunkt Petra Daryai-Hansen REPT/FREPA Flersprogede og interkulturelle kompetencer: deskriptorer og undervisningsmateriale

Læs mere

Sprogindlæringen hos tosprogede islandske børn og unge

Sprogindlæringen hos tosprogede islandske børn og unge Sprogindlæringen hos tosprogede islandske børn og unge Hvordan kan web 2.0- teknologier og forskellige læringsrum inddrages for at fremme børnenes kommunikative og interkulturelle kompetencer? Anna Margrét

Læs mere

Foto: Museum Vestsjælland

Foto: Museum Vestsjælland Målgruppe: Modtagelsesklasser (mellemtrinnet) Din historie - min historie - vores historie Fagområder: Dansk som andet sprog, historie Kort beskrivelse: Din historie - min historie - vores historie er

Læs mere

Formål for faget tysk

Formål for faget tysk Formål for faget tysk Formålet med undervisningen i tysk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet tysk og kan udtrykke sig mundtligt og skriftligt.

Læs mere

Fælles mål for engelsk, Bøvling Friskole

Fælles mål for engelsk, Bøvling Friskole Fælles mål for engelsk, Bøvling Friskole Formål Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet engelsk og kan udtrykke

Læs mere

Fransk begyndersprog A hhx, juni 2010

Fransk begyndersprog A hhx, juni 2010 Bilag 13 Fransk begyndersprog A hhx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Fransk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag. Fagets centrale arbejdsområde er det franske sprog, dels som

Læs mere

Årsplan 10. Klasse Engelsk Skoleåret 2015/16

Årsplan 10. Klasse Engelsk Skoleåret 2015/16 Hovedformål Årsplanen for 10. Klasse i Engelsk tager udgangspunkt i Forenklede Fællesmål (Undervisningsministeriet). Eleverne skal arbejde med emner af personlig, kulturel og samfundsmæssig relevans. Sproget

Læs mere

Dansk som andetsprog - Supplerende undervisning

Dansk som andetsprog - Supplerende undervisning Fagformål for faget dansk som andetsprog Tosprogede elever skal i dansk som andetsprog udvikle sproglige kompetencer med udgangspunkt i deres samlede sproglige forudsætninger, sådan at eleverne kan forstå

Læs mere

Tidligere sprogstart i engelsk, fransk og tysk længere læringsforløb

Tidligere sprogstart i engelsk, fransk og tysk længere læringsforløb Tidligere sprogstart i engelsk, fransk og tysk længere læringsforløb Sproglig opmærksomhed/éveil aux langues Om sproglig og kulturel mangfoldighed og sammenhæng mellem sprog og kultur Et kommunikativ-funktionel

Læs mere

Sproget dansk og lærernes tilgang til danskundervisning i Grønland

Sproget dansk og lærernes tilgang til danskundervisning i Grønland Sproget dansk og lærernes tilgang til danskundervisning i Grønland Historisk dokumenteret oversigt over sprog og undervisningssprog Lov/forordning Sprogfag Undervisningssprog 1905 11Grønlandsk 5 b: Uddannede

Læs mere

Danskfagene som andet- og fremmedsprog i Danmark, Island, Færøerne og Grønland. Bergþóra Kristjánsdóttir Nuuk 6.-10.8. 2015

Danskfagene som andet- og fremmedsprog i Danmark, Island, Færøerne og Grønland. Bergþóra Kristjánsdóttir Nuuk 6.-10.8. 2015 Danskfagene som andet- og fremmedsprog i Danmark, Island, Færøerne og Grønland Curriculum og policy Aktiviteter/fokusområder: at undersøge formålsbeskrivelser af dansk i læreplansdokumenter at sætte fokus

Læs mere

Tysk begyndersprog B. 1. Fagets rolle

Tysk begyndersprog B. 1. Fagets rolle Tysk begyndersprog B 1. Fagets rolle Tysk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag. Disse sider af faget er ligeværdige og betinger gensidigt hinanden. Tyskfaget beskæftiger sig med kulturelle,

Læs mere

Årsplan 10. Klasse Engelsk Skoleåret 2016/17

Årsplan 10. Klasse Engelsk Skoleåret 2016/17 Hovedformål Årsplanen for 10. Klasse i Engelsk tager udgangspunkt i Forenklede Fællesmål (Undervisningsministeriet). Eleverne skal arbejde med emner af personlig, kulturel og samfundsmæssig relevans. Sproget

Læs mere

Dansk som andetsprog - Supplerende undervisning

Dansk som andetsprog - Supplerende undervisning Kompetencemål Kompetenceområde Efter klassetrin Efter 5. klassetrin Efter 7. klassetrin Efter 9. klassetrin Læsning Eleven kan læse og forstå enkle Eleven kan læse og forstå fiktive og ikkefiktive Eleven

Læs mere

Kinesisk A valgfag, juni 2010

Kinesisk A valgfag, juni 2010 Bilag 23 Kinesisk A valgfag, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Kinesisk er et færdigheds-, videns- og kulturfag. Dets genstandsområde er det kinesiske standardsprog (putonghua), som det tales

Læs mere

ÅRSPLAN ENGELSK UDSKOLING 2014-15

ÅRSPLAN ENGELSK UDSKOLING 2014-15 Digital undervisning - ipad: I udskolingen er undervisningen digital i de fleste timer, da alle elever bruger den af skolen udleverede ipad som platform. Der vil derfor, for så vidt muligt, ikke have bøger

Læs mere

Artikel (skole): Hvad skal vi samarbejde om - og hvordan?

Artikel (skole): Hvad skal vi samarbejde om - og hvordan? Artikel (skole): Hvad skal vi samarbejde om - og hvordan? Planlægning af forældremøde med udgangspunkt i det eleverne er i gang med at lære i fagene Skrevet af: Ulla Kofoed, lektor, UCC 11.05.2017 Forældresamarbejde

Læs mere

En stemme til alle. Om it og læring i et web 2.0 perspektiv. Danmarks Læringsfestival 25. marts 2014. Mette Hermann

En stemme til alle. Om it og læring i et web 2.0 perspektiv. Danmarks Læringsfestival 25. marts 2014. Mette Hermann En stemme til alle Om it og læring i et web 2.0 perspektiv Danmarks Læringsfestival 25. marts 2014 Indhold Hvordan takler man den udfordring, at der i klasserne er op mod 30 elever? Hvordan sikrer man

Læs mere

Om undervisningen. Undervisning for 5.-9. klasse. I min danskundervisning kan jeg tilbyde

Om undervisningen. Undervisning for 5.-9. klasse. I min danskundervisning kan jeg tilbyde Om undervisningen Undervisning for 5.-9. klasse Hvorfor er danskundervisning vigtig? I min danskundervisning kan jeg tilbyde Priser og undervisningskalender Undervisningsmaterialer 5.-7. klasse Undervisningsmaterialer

Læs mere

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter 1.8.2015 Grundforløb 1 - Udarbejdet juni 2015

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter 1.8.2015 Grundforløb 1 - Udarbejdet juni 2015 Prøvebestemmelser Grundforløb 1 Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1. august 2015 0 Indhold Generelt... 2 Prøver for elever på grundforløb 1... 2 Standpunktsbedømmelse... 2 Dansk, standpunktsbedømmelse...

Læs mere

Undervisningsplan for faget engelsk. Ørestad Friskole

Undervisningsplan for faget engelsk. Ørestad Friskole Undervisningsplan for faget engelsk. Ørestad Friskole Undervisningsplanens indhold: Undervisningens organisering og omfang Undervisningsplanens anvendelse Evaluering og opfølgning Formål for faget Slutmål

Læs mere

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter 1.8.2015 Grundforløb 1 - Udarbejdet juni 2015

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter 1.8.2015 Grundforløb 1 - Udarbejdet juni 2015 Prøvebestemmelser Grundforløb 1 Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1. august 2015 0 Indhold Generelt... 2 Prøver for elever på grundforløb 1... 2 Standpunktsbedømmelse... 2 Dansk, standpunktsbedømmelse...

Læs mere

Engelsk: Slutmål efter 9. klassetrin

Engelsk: Slutmål efter 9. klassetrin Engelsk: Formål Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet engelsk og kan udtrykke sig mundtligt og skriftligt.

Læs mere

Forudsætninger for at lære sprog

Forudsætninger for at lære sprog Forudsætninger for at lære sprog Input - en forudsætning for at kunne finde mønstre og for at have noget at imitere. Output - en forudsætning for hypotesedannelse /-afprøvning. Interaktion - giver tilpasset

Læs mere

Håndværk og design KiU modul 2

Håndværk og design KiU modul 2 Håndværk og design KiU modul 2 Modultype, sæt kryds: Basis, nationalt udarb.: Modulomfang: 10 ECTS Basis, lokalt udarb.: Særligt tilrettelagt modul X Modulbetegnelse (navn): Modul 2. Kompetencer i håndværk

Læs mere

Københavns åbne Gymnasium

Københavns åbne Gymnasium Københavns åbne Gymnasium Generel information om AT Almen studieforberedelse - 2016 Redaktion Nina Jensen Almen studieforberedelse Hvad er AT? AT er en arbejdsmetode, hvor man undersøger en bestemt sag,

Læs mere

Fransk faglige indspark længere læringsforløb oplæg til Ateliers

Fransk faglige indspark længere læringsforløb oplæg til Ateliers Fransk faglige indspark længere læringsforløb oplæg til Ateliers Program for eftermiddagens ateliers 13.45 15.45: Faglige indspark Oplæg og aktiviteter om det kommunikative-funktionelle sprogsyn, sproglig

Læs mere

UNDERVISNINGSPLAN Del- Og slutmål Engelsk 1. 9. klasse

UNDERVISNINGSPLAN Del- Og slutmål Engelsk 1. 9. klasse UNDERVISNINGSPLAN Del- Og slutmål Engelsk 1. 9. klasse Formål Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet engelsk

Læs mere

Årsplan for engelsk 6. og 7. kl. 2016/17 Hanne og Simon Ward

Årsplan for engelsk 6. og 7. kl. 2016/17 Hanne og Simon Ward Årsplan for engelsk 6. og 7. kl. 2016/17 Hanne og Simon Ward Formålet for faget engelsk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet engelsk og kan udtrykke

Læs mere

Fælles mål for engelsk Al-Salahiyah Skolen 2010

Fælles mål for engelsk Al-Salahiyah Skolen 2010 Fælles mål for engelsk på AL SALAHIYAH SKOLEN Udarbejdet af engelsklærerne, skoleåret 2005-2006 Revideret i skoleåret 2010/2011 Indledning til fælles mål for engelsk Der er udarbejdet fælles mål for faget

Læs mere

Tysk begyndersprog A hhx, juni 2010

Tysk begyndersprog A hhx, juni 2010 Bilag 26 Tysk begyndersprog A hhx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Tysk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag, og de forskellige sider af faget betinger hinanden gensidigt.

Læs mere

a) forstå talt tysk om kendte emner og ukendte emner, når der tales standardsprog,

a) forstå talt tysk om kendte emner og ukendte emner, når der tales standardsprog, Tysk fortsættersprog B 1. Fagets rolle Tysk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag. Disse sider af faget er ligeværdige og betinger gensidigt hinanden. Tyskfaget beskæftiger sig med kulturelle,

Læs mere

Hvad er it-didaktik - og hvilken rolle spiller den? Lektor Rasmus Fink Lorentzen, VIA UC

Hvad er it-didaktik - og hvilken rolle spiller den? Lektor Rasmus Fink Lorentzen, VIA UC Hvad er it-didaktik - og hvilken rolle spiller den? Lektor Rasmus Fink Lorentzen, VIA UC Baggrund Udviklingsarbejde Fagbogsforfatter Videnmedarbejder Nysgerrig Lærer Underviser i læreruddannelsen Didaktikkens

Læs mere

Vejledning til gennemførelse af sprogscreening og sprogvurdering.

Vejledning til gennemførelse af sprogscreening og sprogvurdering. Vejledning til gennemførelse af sprogscreening og sprogvurdering. Sprogscreening Sprogscreeningens formål Sprogscreeningen er en begrænset undersøgelse af det enkelte barns sproglige udvikling, som her

Læs mere

Fransk begyndersprog A hhx, august 2017

Fransk begyndersprog A hhx, august 2017 Bilag 31 Fransk begyndersprog A hhx, august 2017 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Fransk er et videns- og kundskabsfag, et færdighedsfag og et kulturfag, der har fokus på tilegnelse af interkulturel

Læs mere

Fælles Mål 2009. Dansk som andetsprog. Faghæfte 19

Fælles Mål 2009. Dansk som andetsprog. Faghæfte 19 Fælles Mål 2009 Dansk som andetsprog Faghæfte 19 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 21 2009 Fælles Mål 2009 Dansk som andetsprog Faghæfte 19 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 21 2009

Læs mere

Engelsk KiU-modul 1. Sprogtilegnelse, sprog og sprogbrug. Modultype. Modulomfang: 10 ECTS. Modulbetegnelse (navn): Sprogtilegnelse, sprog og sprogbrug

Engelsk KiU-modul 1. Sprogtilegnelse, sprog og sprogbrug. Modultype. Modulomfang: 10 ECTS. Modulbetegnelse (navn): Sprogtilegnelse, sprog og sprogbrug Sprogtilegnelse, sprog og sprogbrug Modultype Basis, nationalt udarb.: Basis, lokalt udarb.: Særligt tilrettelagt modul X Modulomfang: 10 ECTS Modulbetegnelse (navn): Sprogtilegnelse, sprog og sprogbrug

Læs mere

7.0 Praktikker 7.1 Observationspraktik, 1. semester 7.2 2. semesterpraktik

7.0 Praktikker 7.1 Observationspraktik, 1. semester 7.2 2. semesterpraktik 7.0 Praktikker 7.1 Observationspraktik, 1. semester et med observationspraktikken er, at den studerende introduceres til dagligdagen i skolen vha. deltagerobservation i sine linjefag. tilegner sig viden

Læs mere

DYNAMISK DIDAKTIK BiC: Opfølgningsdag

DYNAMISK DIDAKTIK BiC: Opfølgningsdag DYNAMISK DIDAKTIK BiC: Opfølgningsdag AU Anders Skriver Jensen, postdoc., ph.d. Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), Aarhus Universitet Hvad ligger der i pipelinen? Dannelse og didaktik i vuggestue

Læs mere

Vejledning til kompetencemålsprøve. - For studerende

Vejledning til kompetencemålsprøve. - For studerende Vejledning til kompetencemålsprøve - For studerende Kompetencemålsprøven Hvert praktikniveau afsluttes med en kompetencemålsprøve. På praktikniveau 1 og 3 er kompetencemålsprøven ekstern og på praktikniveau

Læs mere

Pisa 2003 +2006. Læseundersøgelser & debat

Pisa 2003 +2006. Læseundersøgelser & debat Pisa 2003 +2006 Læseundersøgelser & debat 1. Den danske regering indvilgede i at lade OECD gennemføre et review af grundskolen folkeskolen efter hvad regeringen betragtede som skuffende resultater, der

Læs mere

Selam Friskole. Tyrkisk. Målsætning og læseplan

Selam Friskole. Tyrkisk. Målsætning og læseplan Selam Friskole Tyrkisk Målsætning og læseplan September 2009 Målsætning: Stk. 1. Formålet med undervisning i tyrkisk er, at eleverne videreudvikler deres sproglige og kulturelle kompetence og deres erfaringer

Læs mere

Hvad er it-didaktik - og hvilken rolle spiller den? Lektor Rasmus Fink Lorentzen, VIA UC

Hvad er it-didaktik - og hvilken rolle spiller den? Lektor Rasmus Fink Lorentzen, VIA UC Hvad er it-didaktik - og hvilken rolle spiller den? Lektor Rasmus Fink Lorentzen, VIA UC Baggrund Udviklingsarbejde Fagbogsforfatter Videnmedarbejder Nysgerrig Lærer Underviser i læreruddannelsen Didaktikkens

Læs mere

v. Lis Madsen, projektleder Nordiske sprogpiloter

v. Lis Madsen, projektleder Nordiske sprogpiloter Undervisning i nabosprog, præsentation af undervisningsoplæg til ungdomstrinnet, Oslo d. 23.3. 2011 v. Lis Madsen, projektleder Nordiske sprogpiloter Målet med nabosprogsundervisning er at udvikle receptive

Læs mere

Begynderundervisning i fremmedsprog: Er engelskmaterialet mere motiverende for indlæring af sproget end danskmaterialet?

Begynderundervisning i fremmedsprog: Er engelskmaterialet mere motiverende for indlæring af sproget end danskmaterialet? Begynderundervisning i fremmedsprog: Er engelskmaterialet mere motiverende for indlæring af sproget end danskmaterialet? Alice Petersen kt. 140268-5269 Afslutningsopgave lagt frem til B.Ed. grad i Grunnskólakennarafræði

Læs mere

ENGELSK. Vi henviser til kompetencemål for faget beskrevet i Forenklede Fælles Mål.

ENGELSK. Vi henviser til kompetencemål for faget beskrevet i Forenklede Fælles Mål. ENGELSK Den følgende beskrivelse af faget engelsk på Friskolen Øster Egesborg tager sit udgangspunkt i Undervisningsministeriets Forenklede Fælles Mål (2015). Der er dog visse områder, vi har valgt at

Læs mere

Sproglig udvikling i Fælles Mål i alle fag Kl

Sproglig udvikling i Fælles Mål i alle fag Kl Sproglig udvikling i Fælles Mål i alle fag Kl. 14.40-15.20 Dansk som andetsprog som dimension i fagene samt faglig læsning og skrivning er under overskriften Sproglig udvikling skrevet ind som tværgående

Læs mere

Overordnet Målsætning for sprog, skrivning og læsning 0-18 år

Overordnet Målsætning for sprog, skrivning og læsning 0-18 år Svendborg Kommune Børn & Unge Skole og Dagtilbud Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 6223 4610 www.svendborg.dk Overordnet Målsætning for sprog, skrivning og læsning 0-18 år 4. september 2009 Dir. Tlf. xxxxxxxx

Læs mere

LÆREMIDLER STØTTE OG UDVIKLING. Lektor, ph.d. Bodil Nielsen bon@cvukbh.dk

LÆREMIDLER STØTTE OG UDVIKLING. Lektor, ph.d. Bodil Nielsen bon@cvukbh.dk LÆREMIDLER STØTTE OG UDVIKLING Lektor, ph.d. Bodil Nielsen bon@cvukbh.dk Læremidler og undervisningsmidler Et ræsonnement om læreres behov i en uophørlig omstillingstid. Læremidler er også undervisningsmidler

Læs mere

VIA University College Læreruddannelsen i Aarhus. Prøven i praktik

VIA University College Læreruddannelsen i Aarhus. Prøven i praktik VIA University College Læreruddannelsen i Aarhus Prøven i praktik 1 I nærværende hæfte har vi forsøgt at samle den information om prøven i praktik, som man har brug for som studerende, praktiklærer og

Læs mere

Placer jer efter sprog sid sammen med nogen du deler sprog med

Placer jer efter sprog sid sammen med nogen du deler sprog med Workshop 7 Flersproglighed som resurse Placer jer efter sprog sid sammen med nogen du deler sprog med Faglige og sproglige mål udvikling af fag og sprog følges ad * Deltagerne får ideer til at inddrage

Læs mere

Innovation i læreruddannelsen NORDISK LÆRERUDDANNELSESKONGRES 2014 LILIAN ROHDE

Innovation i læreruddannelsen NORDISK LÆRERUDDANNELSESKONGRES 2014 LILIAN ROHDE Innovation i læreruddannelsen NORDISK LÆRERUDDANNELSESKONGRES 2014 LILIAN ROHDE Oplægget 1. Projektets interesse 2. Begrebsafklaring 3. Baggrunden: Regering Fonden for Entreprenørskab curriculum læreruddannelsen

Læs mere

Roskilde Ungdomsskole. Fælles mål og læseplan for valgfaget. Japansk. - sprog og kultur

Roskilde Ungdomsskole. Fælles mål og læseplan for valgfaget. Japansk. - sprog og kultur Roskilde Ungdomsskole Fælles mål og læseplan for valgfaget Japansk - sprog og kultur November 2014 Fælles Mål Vision og målsætning Formålet med undervisningen i japansk er, at eleverne stifter bekendtskab

Læs mere

Læringsmålorienteret undervisningsforløb i tysk

Læringsmålorienteret undervisningsforløb i tysk Læringsmålorienteret undervisningsforløb i tysk CFU, UCC Torsdag den 28. april 2016 kl. 9.00-15.00 Mål At deltagerne: kender fagets kompetenceområder samt kompetence-, færdigheds- og vidensmål ved, hvordan

Læs mere