Afgifter på energi i EU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Afgifter på energi i EU"

Transkript

1 Europaudvalget EUU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 45 Offentligt Notat 9. maj 212 J.nr Afgifter på energi i EU I dette notat gives en redegørelse over de forskellige modeller og niveauer for energiafgifter i EU-landene. 1. Indledning Afgifterne på energi er komplicerede ikke kun i Danmark, men også i mange andre EU lande. Hertil kommer, at energiforbruget kan være sammensat forskelligt fra land til land. Det er derfor vanskeligt at foretage en sammenligning af energibeskatningen på tværs af EU. Overordnet for EU gælder, at der er høje afgifter på drivstoffer til køretøjer. I energibeskatningsdirektivet 1 har EU fastsat betydelige minimumsafgifter på dieselolie og særligt på benzin. Mange lande har i årtier beskattet disse drivmidler. For anden energi er minimumsafgifterne i EU langt lavere. Det afspejler, at de fleste lande har forholdsvis lave afgifter på anden energi. Der er dog en gruppe af høj-skatte-lande herunder Danmark der også har relativt høje afgifter på anden energi. I højskattelandene som Danmark er afgifterne dog typisk differentieret mellem erhverv og husholdninger. Husholdninger betaler ofte væsentlig mere i afgift end erhverv. Nedenfor gives alene en overordnet beskrivelse af de forskellige modeller og niveauer for energiafgifter. En fuldstændig sammenligning er ikke mulig. Det skyldes, at man skal ned i detaljerne i de enkelte landes afgiftslovgivning for at kunne finde belastningen for de forskellige erhvervsanvendelser, samt at differentieringerne kan have mange forskellige former. Endvidere kan landene, der er kilde til statistikken have indsendt oplysninger til EU på et usammenligneligt grundlag. Hertil kommer, at en række lande benytter sig af andre økonomiske styringsinstrumenter end afgifter, hvorfor en isoleret sammenligning af afgifterne ikke nødvendigvis afspejler de af det offentlige pålagte merudgifter ved anvendelse af et givent energiprodukt. I dette notat vil de formelle afgiftssatser for de væsentligste energiarter imidlertid blive sammenlignet. Der vil alene blive fokuseret på energi- og CO2- afgiftsskattesatser. 2. Det overordnede afgiftstryk Det bedste indtryk af niveauet for de forskellige energiafgifter opnås måske ved sammenligning af det samlede provenu. 1 Det nuværende energibeskatningsdirektiv fastlægger minimumssatser for beskatningen af energiprodukter (kul, olie, gas og visse biobrændsler), der anvendes som motorbrændstof eller som brændsel til opvarmning, og for elektricitet. Side 1 af 12

2 EU-Kommissionen (Eurostat) har i Taxation trends in the European Union (29 udgave) opgjort den samlede afgiftsprovenu fra afgifter på energi sammenholdt med det endelige energiforbrug i olieækvivalenter. Danmark er det EU land, der i gennemsnit beskatter energi hårdest. I 29 svarede de samlede afgifter til knap 6 kr./gj, hvilket er ca. et dobbelte af EU s gennemsnit, jf. tabel 1. Tabel 1. Energiafgiftsprovenu i fht. endeligt energiforbrug i 29 Kr./GJ GDP per capita EU gennemsnit =1 DK IT NL SI 4 74 UK DE LU SE MT 36 6 IE FR AT ES CY 25 9 EL 24 CZ FI EE BE LT BG 19 2 PL SK LV RO HU - 39 PT - 67 Gennemsnit EU vægt BNP 36 Gennemsnit vægt energiforbrug 34 Gennemsnit uvægtet 3 Anm. 1 euro = 7,45; 1 ton olieækvivalenter = 41,868 GJ. Kilde: Taxation trends in the European Union (21 edition) Eurostat EU-Kommissionen. For EU som helhed, kan landene inddeles i en række høj skattelande med satser over gennemsnittet og en række lav skattelande med satser under gennemsnittet. De laveste afgifter findes i nogle af de nye EU lande, f.eks. Bulgarien, Rumænien og Letland. Der er endvidere en tendens til, at det samlede afgiftstryk stiger med velstanden, der kan opgøres som BNP pr. capita, jf. tabel Gennemgang af afgifterne på forskellige energiprodukter Som nævnt er der helt overordnet to niveauer for afgifter i EU. 1. Drivmidler til biler (transport) 2. Anden energi (elektricitet og brændsler) Side 2 af 12

3 Set for EU som helhed kommer langt hovedparten af provenuet fra drivstofferne. For Danmark kommer ca. halvdelen af provenuet imidlertid fra anden energi, jf. figur 1. Figur 1. Energiafgiftsprovenu 29 hhv. transport og andet, pct. af BNP 3,5 3, 2,5 2, 1,5 1,,5, SI BG EE CZ SE LU DK PL IT NL LV HU UK LT DE PT FI SK AT RO CY MT IE FR ES BE EL Transport Anden energi Kilde: Egne beregninger foretageet på baggrund af Taxation trends in the European Union (21 edition) Eurostat EU-Kommissionen. Lande som Sverige og Holland indhenter også en relativ stor andel af deres energiafgifter fra anden anvendelse end transport. Nedenfor ses på drivmidler til biler, elektricitet og brændsler hver for sig Drivmidler til biler De helt dominerende drivmidler i alle landene er benzin og dieselolie. Fra 1. januar 212 udgør de samlede punktafgifter i Danmark for fossil benzin 44 øre/l, mens afgiften for diesel er på ca. 33 øre/l. Det svarer til hhv. ca. 59 og 44 Euro pr. 1 liter. Efter EU reglerne skal der mindst opkræves en afgift på hhv. 359 og 33 Euro pr. 1 liter for hhv. benzin og diesel, men mange lande har som Danmark væsentlig højere satser, jf. figur 2, hvor landene er rangordnet efter niveauet for benzinafgiften. Side 3 af 12

4 Figur 2. Afgift på hhv. benzin og diesel i 212 Euro pr. 1 liter NL IT UK EL DE FI SE BE FR IE DK PT CZ AT SK SI MT LU LT ES EE HU LV PL BG RO CY Benzin Diesel Kilde: Excise Duty Tables 212, Den Europæiske Kommission. Blyfribenzin. Landene er rangordnet efter størrelsen af benzinafgiften. Belgien, Frankrig, Spanien, Italien, Ungarn og Slovenien har valgt at indføre en særlig lav sats for kommerciel diesel, dette fremgår ikke af figuren. Det er særligt afgiften på benzin, der varierer indenfor EU. Holland har den højeste sats, der udgør mere end det dobbelte af afgiften i Rumænien, der har den laveste sats, jf. figur 2. Alle lande bort set fra UK har en højere afgift på benzin end på diesel. Det skyldes ikke mindst, at der er større grænsehandelsproblemer forbundet med dieselafgifterne, idet langt hovedparten af dieselolien anvendes til godstransport, herunder til varebiler i erhverv. Dette er formentlig også grunden til, at Belgien, Frankrig, Spanien, Italien, Ungarn og Slovenien har valgt at indføre en særlig lav sats for kommerciel diesel, hvilket ikke fremgår af figuren ovenfor Elektricitet Forbrug af elektricitet i Danmark er belastet af en række statslige afgifter. De statslige afgifter udgør ca. 8,6 øre/kwh i 212. De fulde afgifter betales af dem, der ikke er momsregistreret, f.eks. husholdninger, det offentlige selv og den finansielle sektor. Ifølge EU skal husholdningernes elforbrug mindst belastes med 1 Euro pr. MWh svarende til,744 øre/kwh. Der er dog visse lande, der har særlige overgangsordninger. En stor del landene har en afgift på denne minimumsafgift eller under, jf. figur 3. Dette gælder således for lande, der optræder efter Bulgarien (BG) i figur 3. Side 4 af 12

5 Figur 3. Afgift på elektricitet Euro pr. MWh NL DK SE DE FI AT IT PL EE SI EL CY BE FR MT CZ LT BG ES IE LV LU HU PT RO UK SK Husholdninger Virksomheder Kilde: Excise Duty Tables 212, Den Europæiske Kommission. Satsen for DK svarer til satsen for ikke lempet let proces. For NL svarer den til den marginale skattesats i intervallet kwh, og for SE svarer den til afgiften i fremstillingserhverv og landbrug. For UK er det dog værdien for Climate Change Levy (CCL), der er anvendt. Efter de danske regler betales en lidt mindre sats for forbrug udover 4.kWh anvendt i helårsboliger, der er registreret som el-opvarmet, det fremgår ikke af figuren. Landene er rangordnet efter størrelsen elafgiften for husholdninger Afgift på el til erhverv Bortset fra de 6 lande med afgifter klart over minimumsafgifterne er elafgifterne i EU meget lave. Det kan derfor være interessant at se nærmere på de lande, der har afgifter af en vis betydning. Høj-skattelandene herunder Holland, Danmark, Sverige og Tyskland og Finland har afgiftsbelagt el anvendt i erhverv lavere end el anvendt af husholdningerne. Efter de danske regler betales således alene 68,8 øre/kwh for el anvendt i momsregistrerede erhverv til elvarme. El anvendt til såkaldt proces i momsregistrerede erhverv belastes med meget lavere elafgifter. Det typiske niveau for de danske afgifter på el anvendt til proces udgør 1,8 øre pr. kwh i 213 opgjort i 212-priser. 2 Her af opkræves 6,2 øre pr. kwh med hjemmel i CO2-afgiftsloven. Denne afgift er differentieret mellem såkaldt let og tung proces. Virksomheder, der udfører tung proces, og som samtidig indgår en aftale med Energistyrelsen om energieffektivisering, betaler,3 øre pr kwh af de ovennævnte 6,2 øre pr kwh. Hertil kommer, at jordbrug samt metallurgiske og mineralogiske processer også er lempet efter særlige regler. For el anvendt til proces skal der således skelnes mellem hhv. tung og let proces samt lempet og ikke lempet. Således belastes tung lempet proces, hvor der er indgået aftale med 2 Her er der ikke taget hensyn til, at energiafgiften på el til proces nedsættes frem mod 22 som led i den nyligt indgåede energiaftale. Side 5 af 12

6 Energistyrelsen (metallurgiske og mineralogiske processer) alene med 1,3 øre pr. kwh for forbrug under 15 mio. kwh årligt, jf. figur 4. Figur 4. Afgift på elektricitet erhvervsmæssigt forbrug, Euro pr. MWh Holland Danmark Sverige Kilde: Excise Duty Tables 212, Den Europæiske Kommission. For DK er satserne dog 213satser opgjort i 212 priser. Note: (1) Af forbrug under 15 mio. kwh. Det forudsættes, at der er indgået en aftale med Energistyrelsen. Efter de hollandske regler skelnes ikke mellem anvendelsen af elforbruget. I stedet falder elafgiften med stigende forbrug. For de første 1. kwh betales 114 Euro/MWh. For forbrug mellem 1. og 5. kwh er satsen 41 Euro/MWh, mens den for forbrug udover 1. kwh udgør,55 Euro pr. MWh og dermed stort set svarer til EU s minimumsafgift for erhverv, jf. figur 4. Det hollandske system betyder alt andet lige, at mindre virksomheder betaler højere afgifter end større virksomheder. I Sverige var afgiften i 211 på knap 32 Euro pr. MWh. I det nordlige Sverige dog 2/3 heraf. For landbrug og industrivirksomhed herunder råstofproduktion svarer afgiften stort set til EU s minimumssats. I Sverige anvendes de lave satser for den fysiske virksomhed, men der er en slags slipstrømsregel, således at administration mv. i umiddelbar tilknytning til industrivirksomhed, der skal være helt dominerende, slipper med under den lave sats. Også i andre EU lande er det typiske, at erhvervene enten betaler mindre eller samme sats som husholdningerne. For Belgien, Slovakiet og UK gælder det omvendte imidlertid. I Danmark opkræves der udover energiafgifter også en PSO-afgift samt nettariffer på el. Det gør der også i andre lande, men satsen er formentlig klart højere i Danmark end i andre EU lande. De varierende tariffer gør det særdeles vanske- Side 6 af 12

7 ligt at sammenligne elafgifter mellem lande, og der er således ikke altid en knivskarp skelnen mellem priser med og uden afgifter Brændsel Udover energiafgift er brændsel til opvarmning efter de danske afgiftsregler pålagt svovl-, NOx-, og CO2afgift. Svovl, NOx- og CO2afgiften betragtes ifølge nationalregnskabet ikke som en energiafgift, men som en miljøafgift. Svovl og NOx-afgiften er som udgangspunkt pålagt outputtet, dvs. de faktiske udledninger af hhv. svovl og NOx, mens CO2-afgiften er pålagt inputtet af brændsel. I dette notat fokuseres alene på energi- og CO2afgifterne. Efter de danske regler betales den fulde afgift af dem, der ikke er momsregistrerede, dvs. husholdninger, det offentlige og f.eks. banker. Endvidere betales fuld afgift af energi anvendt til rumvarme i momsregistrerede erhverv. Energiafgiften på husholdningernes brændselsforbrug er klart den største af alle afgifterne. Afgiften udgør 59,4 kr./gj for husholdningerne i 212. CO2-afgiften er på 161,1 kr./ton CO2 i 212 priser. Det svarer til den CO2kvotepris, der blev forventet, da satsen blev fastlagt. Idet CO2-indholdet varierer på tværs af brændslerne, og således er størst for kul og mindst for naturgas, medfører energi- og CO2afgiften en samlet belastning på 74,7, 72 og 68,5 kr. pr. GJ for hhv. kul, olie og naturgas. Det svarer til afgifter mellem godt 1 og godt 9 Euro pr. GJ, jf. figur 5, hvor medlemslandene er rangordnet efter niveauet for deres afgift på fyrringsolie (gas olie til opvarmning). Figur 5. Afgift på brændsel til opvarmning i husholdninger, Euro pr. GJ CZ SE EL IT SK HU DK RO PT NL FI MT SI UK CY EE AT IE ES DE FR LV PL BG LT BE LU Fyrringsolie (gas olie) Kul Naturgas Kilde: Excise Duty Tables 212, Den Europæiske Kommission. Landene er rangordnet efter størrelsen af afgiften på diesel til opvarmning. Såfremt de forskellige fossile brændsler skal pålægges den samme energi- og CO2afgift, må kul pålægges den højeste afgift, mens naturgas må pålægges den Side 7 af 12

8 laveste afgift. Udover Danmark er Sverige og Finland de eneste lande med denne afgiftsstruktur, jf. figur 5. For en række andre lande gælder derimod, at afgiften på fyringsolie er væsentligt højere end afgifterne på øvrige brændsler. Lande som UK, Portugal og Frankrig har helt afgiftsfritaget husholdningernes forbrug af kul og naturgas. 3 Visse lande vælger således en forholdsvis høj afgift på husholdningernes forbrug af fyringsolie til opvarmning sammenlignet med afgiften på kul og naturgas. Det skyldes formentlig blandt andet de kontrolproblemer, det vil give anledning til, såfremt afgiften på fyrringolie (gas olie til opvarmning) afviger meget fra afgiften på gas olie til motordrift (diesel olie) Brændsel til erhverv Ligesom for elafgifterne er erhvervenes brændselsforbrug typisk belagt med lavere afgifter end husholdningernes. Dette illustreres nedenfor med udgangspunkt i afgifterne for naturgas. Efter de danske regler afgiftsbelægges energiforbruget i momsregistrerede erhverv efter særligt lempelige regler. Således godtgøres energiafgiften helt eller delvist, når brændsel bruges til såkaldt procesforbrug 4, jf. figur 6. 3 Energibeskatningsdirektivet giver mulighed for helt at fritage husholdningernes individuelle forbrug af brændsel til opvarmning fra afgifter af sociale hensyn. 4 Procesforbrug defineres positivt. Dvs. som udgangspunkt anvendes alt brændsel til såkaldt rumvarme med højeste sats, medmindre det positivt er defineret som proces. Side 8 af 12

9 Figur 6. Afgift på naturgas til i virksomheder, Euro pr. GJ Rumvarme Proces ej lempet, udenfor kvotesektor Proces ej lempet, indenfor kvotesektor Proces lempet, udenfor kvotesektor Proces lempet, indenfor kvotesektor (Mineralogisk proces mv.) Kilde: Egne beregninger, 7,44 Euro pr. kroner. Her er der ikke taget hensyn til, at energiafgiften til proces nedsættes frem mod 22 som led i den nyligt indgåede energiaftale. CO2- og energiafgift. For procesforbruget skelnes endvidere mellem lempet og ikke lempet procesforbrug. Således er forbrug af brændsel mv. i metallurgiske og mineralogiske processer fritaget for energiafgift. Forbrug af brændsel mv. i det primære jordbrug, herunder gartnerier betaler en lempet sats. De resterende erhverv betaler fuld energiafgift på i alt 7,8 og 8,8 kr. pr. GJ i hhv. 212 og 213 opgjort i 212 priser svarende til mellem 1 og 1,2 Euro pr. GJ. 5 For CO2-afgiften gælder der også særlige regler for virksomheder. Erhverv indenfor CO2kvotesektoren er således fritaget for CO2-afgift for brændsler til proces. Det skyldes et ønske om en ensartet belastning af virksomheder indenfor og udenfor kvotesektoren, samt at marginaludledningerne indenfor CO2- kvotesektoren belastes med omkostninger til CO2-kvoter. For visse særligt energiintensive virksomheder udenfor kvoten er der endvidere fastsat midlertidige bundfradrag i CO2afgiften. 6 Udover de statslige afgifter opkræves der i Danmark tariffer på naturgas, og med energiaftalen fra foråret 212 opkræves i fremtiden også en PSO-afgift på naturgas. Tariffer og PSO-betalinger gør det som allerede nævnt vanskeligt at sammenligne den reelle afgiftsbelastning på tværs af lande. 5 Der er ikke taget hensyn til, at satsen nedsættes frem mod 22 som led i den nyligt indgåede energiaftale. 6 Således er særligt energiintensive virksomheder uden for kvotesektoren, der udfører processer som angivet i bilag til CO2-afgiftsloven (proceslisten), berettiget til et midlertidigt bundfradrag i forhold til CO2-afgiften vedrørende brændsler. Side 9 af 12

10 Ligesom for elafgiften er det generelle billede, at lande med forholdsvist høje afgifter har særligt lave afgifter på virksomhedernes forbrug. Eksempelvis er afgiften på husholdningernes forbrug af naturgas i Sverige og Holland relativ høj, mens afgiften på virksomhedernes forbrug er lavere. For Holland fremkommer dette ved, at den marginale afgift er faldende med forbruget, jf. figur 7. Figur 7. Afgift på naturgas i SE og NL, Euro pr. GJ Sverige Holland Kilde: Excise Duty Tables 212, Den Europæiske Kommission. Undtaget fra dette generelle billede er dog Italien og UK. Italien vil i kraft af en afgiftsstruktur, hvor afgiften stiger med forbruget afgiftsbelægge virksomhedernes naturgasforbrug relativt højere end husholdningernes. UK har valgt helt at undtage husholdningernes forbrug af sociale årsager, jf. figur 8. Side 1 af 12

11 Figur 8. Afgift på naturgas i virksomheder og husholdninger, Euro pr. GJ DK SE NL CY FI AT DE EL SI IT IE MT EE LV SK CZ RO LU HU BE BG ES FR LT PL UK (GB) PT Husholdninger Virksomheder Kilde: Excise Duty Tables 212, Den Europæiske Kommission. For IT og NL er det satsen den marginale sats for de største energiforbrugerende virksomheder, der er valgt. For DK er det satsen for ikke lempet proces udenfor kvotesektoren, der er anvendt. For UK er det dog værdien for Climate Change Levy (CCL), der er anvendt. Landene er rangordnet efter størrelsen af afgiften på husholdningernes forbrug. Bemærk, at en del lande slet ikke afgiftsbelægger naturgas. Energibeskatningsdirektivet giver således mulighed for at fritage naturgas fra energiafgifter, såfremt forbruget af naturgas ikke oversteg 15 pct. af det endelige energiforbrug i 2. Hvor de danske afgifter på virksomhedernes forbrug af rumvarme er forholdsvis høje, ligger de danske afgifter på procesforbrug særligt for olieprodukter under medianen, jf. figur 9. Side 11 af 12

12 Figur 9. Afgift på brændsel til opvarmning i virksomheder, Euro pr. GJ CZ SE EL IT SK HU DK rumvarme RO PT NL FI MT SI UK (GB) CY EE DK proces AT IE ES DE FR LV PL BG LT BE LU Kul Fyrringsolie Fuel olie Naturgas Kilde: Excise Duty Tables 212, Den Europæiske Kommission. For naturgas afgiftssatsen i IT og NL er det den marginale sats for de største energiforbrugerende virksomheder, der er valgt. For DK er det satsen for ikke lempet proces udenfor kvotesektoren, der er anvendt. For UK er det dog værdien for Climate Change Levy (CCL), der er anvendt. For Sverige er det satsen for virksomheder udenfor kvotesektoren, der er valgt.. Landene er rangordnet efter størrelsen af afgiften diesel til opvarmning. Det er alene Danmark og Finland, der afgiftsbelægger virksomhedernes forbrug af kul der har det højeste CO2-indhold med højeste sats. Således synes selv Sverige at afgiftsbelægge olieprodukter anvendt i erhverv forholdsvist højt i forhold til kul og naturgas, jf. figur 9. Side 12 af 12

Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 42 af 29. oktober (alm. del). Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Dennis Flydtkjær(DF).

Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 42 af 29. oktober (alm. del). Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Dennis Flydtkjær(DF). Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 42 Offentligt J.nr. 13-5667485 Den 26. november 2013 TilFolketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 42 af 29. oktober (alm.

Læs mere

Klimaet har ingen gavn af højere elafgifter

Klimaet har ingen gavn af højere elafgifter Organisation for erhvervslivet August 29 Klimaet har ingen gavn af højere elafgifter AF CHEFKONSULENT TROELS RANIS, TRRA@DI.DK, chefkonsulent kristian koktvedgaard, KKO@di.dk og Cheføkonom Klaus Rasmussen,

Læs mere

Det grønne afgiftstryk forværrer krisen

Det grønne afgiftstryk forværrer krisen December 2012 Det grønne afgiftstryk forværrer krisen AF KONSULENT INGEBORG ØRBECH, INOE@DI.DK OG CHEFKONSULENT KATHRINE LANGE, KALA@DI.DK På trods af et faldende energiforbrug og et svækket erhvervsliv

Læs mere

Ændrede regler og satser ved afgiftsrationalisering.

Ændrede regler og satser ved afgiftsrationalisering. Notat 12. juni 2007 J.nr. 2006-101-0084 Ændrede regler og satser ved afgiftsrationalisering. Afgiftsrationaliseringen består af to elementer. Forhøjelse af CO2 afgift til kvoteprisen, der i 2008-12 p.t.

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 234-238 af 7. maj 2007. /Lene Skov Henningsen

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 234-238 af 7. maj 2007. /Lene Skov Henningsen Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 234 Offentligt maj 2007 25. J.nr. 2007-218-0126 Dato: Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 234-238 af 7. maj 2007. (Alm.

Læs mere

Kommissionens forslag til. energibeskatningsdirektivet

Kommissionens forslag til. energibeskatningsdirektivet Skatteudvalget 2011-12 SAU alm. del Bilag 54 Offentligt Kommissionens forslag til revision af energibeskatningsdirektivet SAU den 17. november 2011 Problemer med det nuværende energibeskatningsdirektiv

Læs mere

Kommissionen har den 15. april 2011 fremsat forslag om revision af energibeskatningsdirektivet,

Kommissionen har den 15. april 2011 fremsat forslag om revision af energibeskatningsdirektivet, Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0169 Bilag 1 Offentligt Notat 22.juni 2011 J.nr. 2009-241-0021 Grundnotat Om Forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2003/96/EF om omstrukturering af EF-bestemmelserne

Læs mere

Danske virksomhederne vil gerne spare på energiforbruget. Men de internationale vilkår skal være lige det er de ikke, viser ny analyse fra Deloitte

Danske virksomhederne vil gerne spare på energiforbruget. Men de internationale vilkår skal være lige det er de ikke, viser ny analyse fra Deloitte DI Den 13. september 21 Danske virksomhederne vil gerne spare på energiforbruget. Men de internationale vilkår skal være lige det er de ikke, viser ny analyse fra Deloitte Industrien skaber mere og mere

Læs mere

Økonomisk analyse. Landbruget spiller en vigtig rolle i fremtidens EU

Økonomisk analyse. Landbruget spiller en vigtig rolle i fremtidens EU Økonomisk analyse 19. maj 2014 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Landbruget spiller en vigtig rolle i fremtidens EU Europa-Kommissionen foretager

Læs mere

Økonomisk analyse. Danmark, EU og fødevareproduktion. 25. april 2014

Økonomisk analyse. Danmark, EU og fødevareproduktion. 25. april 2014 Økonomisk analyse 25. april 214 Axelborg, Axeltorv 3 19 København V T +45 3339 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danmark, EU og fødevareproduktion Hvor mange, og hvem, skal den danske fødevareklynge

Læs mere

Paneuropæisk opinionsundersøgelse vedrørende arbejdssikkerhed og - sundhed

Paneuropæisk opinionsundersøgelse vedrørende arbejdssikkerhed og - sundhed Paneuropæisk opinionsundersøgelse vedrørende arbejdssikkerhed og - sundhed Repræsentative resultater i de medlemslande inden for Den Europæiske Union Pakke, der indeholder resultater for EU og for Danmark

Læs mere

Afgifter og tilskud til energi Dansk energi konference 6. april Jens Holger Helbo Hansen Skatteministeriet

Afgifter og tilskud til energi Dansk energi konference 6. april Jens Holger Helbo Hansen Skatteministeriet Afgifter og tilskud til energi Dansk energi konference 6. april 2016 Jens Holger Helbo Hansen Skatteministeriet Beregnet afgiftssats på energi. Provenu delt med forbrug af energi Euro per tons of Olieækvivalent

Læs mere

Verifikation af miljøteknologi (ETV)

Verifikation af miljøteknologi (ETV) Verifikation af miljøteknologi (ETV) 20/02/2008-21/03/2008 Der er 371 svar ud af 371, der opfylder dine kriterier 0. DELTAGELSE Land DE - Tyskland 63 (17%) NL - Nederlandene 44 (11.9%) CZ - Tjekkiet 30

Læs mere

Europaudvalget 2011 3178 - Økofin Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2011 3178 - Økofin Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2011 3178 - Økofin Bilag 2 Offentligt Økonomi- og Indenrigsministeriet International økonomi Dato: 07.06.12 Samlenotat vedr. dagsorden for Rådsmødet (ECOFIN) den 22. juni 2012 1) Energibeskatningsdirektivet

Læs mere

Svarstatistik for Det europæiske private selskab

Svarstatistik for Det europæiske private selskab Svarstatistik for Det europæiske private selskab 09/10/2007-19/11/2007 Der er 517 svar ud af 517, der opfylder dine kriterier DELTAGELSE Land DE - Tyskland 80 (15.5%) PL - Polen 51 (9.9%) DA - Danmark

Læs mere

HVORDAN BETALER DE? HVORDAN VILLE DE GERNE BETALE?

HVORDAN BETALER DE? HVORDAN VILLE DE GERNE BETALE? HVORDAN BETALER DE? HVORDAN VILLE DE GERNE BETALE? 2/09/2008-22/10/2008 Der er 329 svar ud af 329, der opfylder dine kriterier DELTAGELSE LAND DE - Tyskland 55 (16.7%) PL - Polen 41 (12.5%) DK - Danmark

Læs mere

HØRING OM BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING

HØRING OM BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING HØRING OM BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING 12/07/2007-31/08/2007 Deltagelse Angiv hvilket EU/EØS-land virksomheden ligger i DA - Danmark 66 (12.9%) PL - Polen 60 (11.7%) DE - Tyskland 59 (11.5%) NL - Nederlandene

Læs mere

Betalingstjenesteloven (BTL) og brug af omkostningskoder (OUR, SHA og BEN) fra 1. november 2009

Betalingstjenesteloven (BTL) og brug af omkostningskoder (OUR, SHA og BEN) fra 1. november 2009 September 2009 Betalingstjenesteloven (BTL) og brug af (OUR, SHA og BEN) fra 1. november 2009 1. Formålet med denne information Formålet med denne information er at oplyse kontohaverne i SKB/OBS om, hvilke

Læs mere

Nye afgifter på affald

Nye afgifter på affald Nye afgifter på affald Afgiftsændringer vedtaget i maj 2009 v/jens Holger Helbo Hansen, Skatteministeriet Dakofa 15. juni 2009 Tre forlig og en aftale Omlægning af afgifter på brændbart affald L 126 Forårspakke

Læs mere

Energibeskatning i dansk og europæisk perspektiv

Energibeskatning i dansk og europæisk perspektiv Energibeskatning i dansk og europæisk perspektiv Mikael Skou Andersen EEA: Det Europæiske Miljøagentur EEA understøtter en bæredygtig udvikling og sigter mod at opnå afgørende og målbare forbedringer i

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 7.7.2014 COM(2014) 448 final 2014/0207 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om tilpasning af Rådets forordning (EF) nr. 1340/2008 af 8. december 2008 om handel med visse

Læs mere

Overskudsvarme og afgifter. Fredericia 30. september 2015

Overskudsvarme og afgifter. Fredericia 30. september 2015 Overskudsvarme og afgifter Fredericia 30. september 2015 Momsangivelsen Salgsmoms Moms af varekøb mv. i udlandet Moms af ydelseskøb i udlandet med omvendt betalingspligt Fradrag Købsmoms Olie- og flaskegasafgift

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 13. januar 2012 (16.01) (OR. en) 5313/12 TRANS 9

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 13. januar 2012 (16.01) (OR. en) 5313/12 TRANS 9 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 13. januar 2012 (16.01) (OR. en) 5313/12 TRANS 9 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget den: 9. januar 2012 til: Generalsekretariatet for Rådet Komm.

Læs mere

Afgi%er og *lskud mv. på energiområdet. Energifonden Summer School Sorø den 30. august 2013 Jens Holger Helbo Hansen

Afgi%er og *lskud mv. på energiområdet. Energifonden Summer School Sorø den 30. august 2013 Jens Holger Helbo Hansen Afgi%er og *lskud mv. på energiområdet Energifonden Summer School Sorø den 30. august 2013 Jens Holger Helbo Hansen Generelt højt dansk skafetryk Placering I EU Land Ska2er I pct. af BNP I 2011 1 Danmark

Læs mere

Belastning af erhverv og industri fra finansieringen af Vores energi med billiggørelser

Belastning af erhverv og industri fra finansieringen af Vores energi med billiggørelser N O T AT 29. februar 2012 J.nr. 3401/1001-4027 Ref. Belastning af erhverv og industri fra finansieringen af Vores energi med billiggørelser Der er fremlagt en række billiggørelser, der mindsker finansieringsbehovet

Læs mere

HVORDAN BETALER DE? HVORDAN VILLE DE GERNE BETALE?

HVORDAN BETALER DE? HVORDAN VILLE DE GERNE BETALE? HVORDAN BETALER DE? HVORDAN VILLE DE GERNE BETALE? 14/08/2007-17/09/2007 Der er 373 svar ud af 373, der opfylder dine kriterier Deltagelse Angiv hvilke EU/EØS-lande virksomheden ligger i: DE - Tyskland

Læs mere

Baggrundsnotat. Udviklingen i elpriser for erhverv og husholdninger. Hovedkonklusioner

Baggrundsnotat. Udviklingen i elpriser for erhverv og husholdninger. Hovedkonklusioner 18. april 216 Baggrundsnotat Udviklingen i elpriser for erhverv og husholdninger Nedenfor gennemgås udviklingen i de danske elpriser for husholdninger og virksomheder opgjort på forbrugsstørrelser både

Læs mere

Økonomisk analyse. Danmark, EU og fødevareproduktion. 1. juli 2014

Økonomisk analyse. Danmark, EU og fødevareproduktion. 1. juli 2014 Økonomisk analyse 1. juli 2014 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danmark, EU og fødevareproduktion Hvor mange, og hvem, skal den danske fødevareklynge

Læs mere

Bredbånd: Afstanden mellem EU-landene med den højeste og laveste dækning mindskes

Bredbånd: Afstanden mellem EU-landene med den højeste og laveste dækning mindskes IP/08/1831 Bruxelles, 28. november 2008 Bredbånd: Afstanden mellem EU-landene med den højeste og laveste dækning mindskes Bredbåndsdækningen i Europa vokser fortsat fra 18,2 % i juli 2007 til 21,7 % i

Læs mere

Europaudvalget EUU Alm.del Bilag 147 Offentligt

Europaudvalget EUU Alm.del Bilag 147 Offentligt Europaudvalget 2015-16 EUU Alm.del Bilag 147 Offentligt NOTAT Status for Danmarks implementering af EU s indre markedslovgivning (november 2014 maj 2015) Resumé Europa-Kommissionen offentliggør halvårligt

Læs mere

Afgifts- og tilskudsregler i Danmark, Sverige og Tyskland ved afbrænding af affald

Afgifts- og tilskudsregler i Danmark, Sverige og Tyskland ved afbrænding af affald Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 82 Offentligt Notat 10. december 2010 J.nr. 2010-500-0002 Afgifts- og tilskudsregler i Danmark, Sverige og Tyskland ved afbrænding af affald I dette notat beskrives

Læs mere

2015 afgifter 2016 afgifter (anslået tillagt 2%) 2017 afgifter (anslået tillagt 2%)

2015 afgifter 2016 afgifter (anslået tillagt 2%) 2017 afgifter (anslået tillagt 2%) Bilag 1. Oversigt nuværende og kommende afgifter 2015 afgifter 2016 afgifter (anslået tillagt 2%) 2017 afgifter (anslået tillagt 2%) Enhed Energiafgift CO 2 NO x Svovlafgift Energiafgift CO 2 NO x Svovlafgift

Læs mere

Erhvervslivets energiforbrug

Erhvervslivets energiforbrug Introduktion og baggrund Brændende spørgsmål Den energimæssige udfordring Erhvervslivets energiforbrug Dette notat giver en kort indføring til området Erhvervslivet : Hvordan ser de økonomiske incitamentstrukturer

Læs mere

Skat, konkurrenceevne og produktivitet

Skat, konkurrenceevne og produktivitet Skat, konkurrenceevne og DI Østjyllands erhvervstræf Aarhus 18. juni 2013 Sydkorea Polen Slovakiet Irland Tjekkiet Ungarn Island Grækenland Sverige USA Portugal Finland Japan Storbritannien Østrig Australien

Læs mere

Afgiftsændringer og gartnerne.

Afgiftsændringer og gartnerne. Notat 14. januar 2008 J.nr. 2007-101-0010 Afgiftsændringer og gartnerne. 1. Væksthusgartnerne bruger ca. 1 pct. af det samlede brændselsforbrug i Danmark og knap 1 pct. af elforbruget. Der overvejes indført

Læs mere

Grønne afgifter. Indholdsforbtegnelse:

Grønne afgifter. Indholdsforbtegnelse: Grønne afgifter Indholdsforbtegnelse: Grønne afgifter... 2 Struktur... 2 Refusion af afgifter... 3 Måling af elvarme... 4 Overskudsvarme... 4 Afgiftsbelægning af genbrugsvarme... 4 Regler for afgiftsbelægning...

Læs mere

Vejledning til indberetning af store debitorer

Vejledning til indberetning af store debitorer Vejledning til indberetning af store debitorer Finanstilsynet 16. september 2014 Pengeinstitutterne skal i forbindelse med den løbende indberetning til Finanstilsynet halvårligt indberette engagementer

Læs mere

Overførsel til udlandet. Opbygning af kontonumre

Overførsel til udlandet. Opbygning af kontonumre Overførsel til udlandet Opbygning af kontonumre Andorra Ingen fælles kontostruktur ADXXBBBBBBBBCCCCCCCCCCCC landekoden AD Australien Ingen fælles kontostruktur AUNNNNNN N = BSB Code: Altid 6 cifre Belgien

Læs mere

Omkostningseffektive afgifter på og tilskud til energi Danmarks Vindmølleforening 26. april Jens Holger Helbo Hansen Skatteministeriet

Omkostningseffektive afgifter på og tilskud til energi Danmarks Vindmølleforening 26. april Jens Holger Helbo Hansen Skatteministeriet Omkostningseffektive afgifter på og tilskud til energi Danmarks Vindmølleforening 26. april 2016 Jens Holger Helbo Hansen Skatteministeriet Beregnet afgiftssats på energi. Provenu delt med forbrug af energi

Læs mere

Vejledning til indberetning af store debitorer

Vejledning til indberetning af store debitorer Vejledning til indberetning af store debitorer Pengeinstitutterne skal i forbindelse med den løbende indberetning til Finanstilsynet halvårligt indberette engagementer over en vis størrelse som en særskilt

Læs mere

1. Forudsætninger s Energi der anvendes til andre formål end som brændsel til opvarmning s. 2 eller som motorbrændstof

1. Forudsætninger s Energi der anvendes til andre formål end som brændsel til opvarmning s. 2 eller som motorbrændstof Bilag 2 Beskatning af energiintensive virksomheder i ni lande Oversigt 1. Forudsætninger s. 1 2. Energi der anvendes til andre formål end som brændsel til opvarmning s. 2 eller som motorbrændstof 3. Energi,

Læs mere

Hvor skal der betales vejskatter? ISO Land Tyskland Østrig Schweiz Polen Tjekkiet Slovakiet Ungarn Belgien

Hvor skal der betales vejskatter? ISO Land Tyskland Østrig Schweiz Polen Tjekkiet Slovakiet Ungarn Belgien Europæisk Vejskat Hvor skal der betales vejskatter? ISO Land Tyskland Østrig Schweiz Polen Tjekkiet Slovakiet Ungarn Belgien Form 1500-04/2016 AL Albanien T T T BE Belgien T D BA Bosnien-Herzegovina T

Læs mere

Analyse 3. april 2014

Analyse 3. april 2014 3. april 2014 Indeksering af børnepenge i forhold til leveomkostningerne i barnets opholdsland Af Kristian Thor Jakobsen På baggrund af en forespørgsel fra Jyllandsposten er der i dette notat regnet på

Læs mere

SEKTORNEUTRALE ENERGIAFGIFTER DANSK ERHVERVS ØNSKER TIL ENERGIPOLITIKKEN

SEKTORNEUTRALE ENERGIAFGIFTER DANSK ERHVERVS ØNSKER TIL ENERGIPOLITIKKEN fremtiden starter her... SEKTORNEUTRALE ENERGIAFGIFTER DANSK ERHVERVS ØNSKER TIL ENERGIPOLITIKKEN Afgiftssystemet i den nuværende klima- og energipolitik beskytter traditionelle fremstillingserhverv ud

Læs mere

Offentlig høring om evaluering af forordningen om det europæiske register over udledning og overførsel af forurenende stoffer (E-PRTR)

Offentlig høring om evaluering af forordningen om det europæiske register over udledning og overførsel af forurenende stoffer (E-PRTR) Offentlig høring om evaluering af forordningen om det europæiske register over udledning og overførsel af forurenende stoffer (E-PRTR) Felter med en * skal udfyldes. Indledning Hvad er E-PRTR-forordningen?

Læs mere

Grundnotat til Folketingets Europaudvalg

Grundnotat til Folketingets Europaudvalg Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0342 Bilag 1 Offentligt Notat 4. oktober 2006 J.nr. 2006-240-0051 Grundnotat til Folketingets Europaudvalg Vedrørende meddelelse fra Kommissionen til Rådet nr. 11167/06 af

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 63 Folketinget 2009-10 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 17. december 2009 Forslag til Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om kuldioxidafgift af visse

Læs mere

Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 156 Offentligt. Energiafgift for erhverv og konkurrenceevne

Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 156 Offentligt. Energiafgift for erhverv og konkurrenceevne Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 156 Offentligt Energiafgift for erhverv og konkurrenceevne Marts 2011 I. Sammenfatning... 2 II. Indledning... 42 III. Oversigt over forbrug af energi i Danmark

Læs mere

Overblik afgiftsreglerne

Overblik afgiftsreglerne Overblik afgiftsreglerne John Tang, Dansk Fjernvarme Energiafgift pålægges fosile brændsler,elektricitet, bioolie (til motorkøretøjer og varme) m.m. Forsyningssikkerhedsafgift pålægges bio brændsler (Ikke

Læs mere

Energibeskatning: Kommissionen foreslår overgangsperioder for tiltrædelseslandene

Energibeskatning: Kommissionen foreslår overgangsperioder for tiltrædelseslandene IP/04/121 Bruxelles, den 28. januar 2004 Energibeskatning: Kommissionen foreslår overgangsperioder for tiltrædelseslandene Europa-Kommissionen har forelagt et forslag om ændring af direktivet om energibeskatning

Læs mere

Fattigdom i EU-landene

Fattigdom i EU-landene Fattigdom i EU-landene EU har en lang tradition for at sætte fokus på fattigdom og social eksklusion. Fattigdomsbilledet i EU-landene er meget forskelligt, det gælder udbredelsen og niveauet. En forklaring

Læs mere

Can renewables meet the energy demand in heavy industries?

Can renewables meet the energy demand in heavy industries? Sune Thorvildsen Can renewables meet the energy demand in heavy industries? Senior Advisor Sune Thorvildsen DI Energy Confederation of Danish Industry 2 Strong sector associations 3 4 5 Top 10 Receiving

Læs mere

NOTAT. Implementering af EU's indre markedslovgivning

NOTAT. Implementering af EU's indre markedslovgivning Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 20-13 ERU Alm.del Bilag 203 Offentligt NOTAT Implementering af EU's indre markedslovgivning Resumé Kommissionens seneste resultattavle for det indre marked (Internal

Læs mere

TABEL I: EU-MEDLEMSSTATERNES FISKERFLÅDER (EU-28) I 2014

TABEL I: EU-MEDLEMSSTATERNES FISKERFLÅDER (EU-28) I 2014 EU-FISKERI I TAL Nedenstående tabeller viser de grundlæggende statistiske oplysninger vedrørende en lang række områder, der er tilknyttet den fælles fiskeripolitik: medlemsstaternes fiskerflåder i 2014

Læs mere

MØDER MELLEM BORGERE

MØDER MELLEM BORGERE Støtteansøgning GD for Uddannelse og Kultur EF-handlingsprogrammet til fremme af aktivt medborgerskab i Europa VENSKABSBYSAMARBEJDE Indkaldelse af forslag GD EAC nr. 25/05 MØDER MELLEM BORGERE Læs indkaldelsen

Læs mere

Omkring 2-3 virksomheder forventes at være berettiget til afgiftslettelsen.

Omkring 2-3 virksomheder forventes at være berettiget til afgiftslettelsen. EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.IV.2005 C (2005)1309 Vedr.: Statsstøtte N 317/A/2004 Danmark "Energiafgiftslettelse for visse former for fremstilling af aminosyrer" Hr. minister, 1. SAGSFREMSTILLING

Læs mere

BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET OM FØDEVARER OG FØDEVAREINGREDIENSER, SOM ER BEHANDLET MED IONISERENDE STRÅLING I 2010

BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET OM FØDEVARER OG FØDEVAREINGREDIENSER, SOM ER BEHANDLET MED IONISERENDE STRÅLING I 2010 EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.1.2012 KOM(2012) 17 endelig BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET OM FØDEVARER OG FØDEVAREINGREDIENSER, SOM ER BEHANDLET MED IONISERENDE STRÅLING

Læs mere

Udviklingen i antallet af naturgasdrevne køretøjer og naturgastankstationer i EU-landene

Udviklingen i antallet af naturgasdrevne køretøjer og naturgastankstationer i EU-landene DGC-notat 1/12 Udviklingen i antallet af naturgasdrevne køretøjer og naturgastankstationer i EU-landene Dansk Gasteknisk Center a/s har på anmodning fra HMN Naturgas undersøgt udviklingen i bestanden af

Læs mere

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 18 Offentligt

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 18 Offentligt Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 18 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 25. januar 2008 Europa-Kommissionens klima- og energipolitiske udspil

Læs mere

Grøn Roadmap Scenarier og virkemidler til omstilling af transportens energiforbrug

Grøn Roadmap Scenarier og virkemidler til omstilling af transportens energiforbrug Grøn Roadmap 2030 - Scenarier og virkemidler til omstilling af transportens energiforbrug 1 Energinet.dk 6 oktober 2016 Hans Henrik Lindboe, Ea Energianalyse a/s Projektet støttet af Energifonden Med det

Læs mere

Hvad er op og ned i afgiftsjunglen, og overskudsvarme. 12. november 2014

Hvad er op og ned i afgiftsjunglen, og overskudsvarme. 12. november 2014 www.pwc.dk Hvad er op og ned i afgiftsjunglen, når vi taler varmepumper og overskudsvarme 12. november 2014 ID: Introduktion Hvem er vi? 2 Hvem er vi? Generelt Revisions- og rådgivningsvirksomhed Ca. 1.700

Læs mere

Provenumæssige konsekvenser af en forhøjelse af afgifterne på cigaretter og tobak med 3 kr.

Provenumæssige konsekvenser af en forhøjelse af afgifterne på cigaretter og tobak med 3 kr. Skatteudvalget 2011-12 SAU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 124 Offentligt Notat J.nr. 2011-238-0192 Provenumæssige konsekvenser af en forhøjelse af afgifterne på cigaretter og tobak med 3 kr. 1. Indledning

Læs mere

HØRING OM MANGFOLDIGHED PÅ ARBEJDSPLADSEN OG BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING

HØRING OM MANGFOLDIGHED PÅ ARBEJDSPLADSEN OG BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING HØRING OM MANGFOLDIGHED PÅ ARBEJDSPLADSEN OG BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING 14.06.2005-15.07.2005 803 svar Anfør virksomhedens hovedaktivitetssektor D - Fremstillingsvirksomhed 225 28,0% K - Fast ejendom,

Læs mere

Besvarelse af spørgsmål fra MF Anne Grethe Holmsgaard (af 26. juni 2007)

Besvarelse af spørgsmål fra MF Anne Grethe Holmsgaard (af 26. juni 2007) Notat 28. juni 2007 J.nr. Besvarelse af spørgsmål fra MF Anne Grethe Holmsgaard (af 26. juni 2007) 1.Kan det bekræftes at den gaspris, de små værker betaler, er betydeligt højere end spotprisen på naturgas

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET OM FØDEVARER OG FØDEVAREINGREDIENSER, SOM ER BEHANDLET MED IONISERENDE STRÅLING I 2014

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET OM FØDEVARER OG FØDEVAREINGREDIENSER, SOM ER BEHANDLET MED IONISERENDE STRÅLING I 2014 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.12.2015 COM(2015) 665 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET OM FØDEVARER OG FØDEVAREINGREDIENSER, SOM ER BEHANDLET MED IONISERENDE STRÅLING

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 285 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2009-231-0022 Forslag til Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love (Forhøjelse af energiafgifterne,

Læs mere

AFGIFTER OG AFGIFTSFRITAGELSE. Pia Clausen, Viegand Maagøe

AFGIFTER OG AFGIFTSFRITAGELSE. Pia Clausen, Viegand Maagøe AFGIFTER OG AFGIFTSFRITAGELSE Pia Clausen, Viegand Maagøe AFGIFTER OG AFGIFTSFRITAGELSE 30 min. om: Status: Hvad er der sket på området de seneste år? Før nu Overskudsvarmeafgift PSO-afgiften: Hvad er

Læs mere

Standard Eurobarometer 82. MENINGSMÅLING I EU Efterår 2014 NATIONAL RAPPORT DANMARK

Standard Eurobarometer 82. MENINGSMÅLING I EU Efterår 2014 NATIONAL RAPPORT DANMARK Standard Eurobarometer 82 MENINGSMÅLING I EU Efterår 2014 NATIONAL RAPPORT DANMARK Undersøgelsen er blevet bestilt og koordineret af den Europa Kommissionen, Generaldirektoratet for Kommunikation. Denne

Læs mere

Momsregistrerede virksomheder, herunder producenter af varme og kulde

Momsregistrerede virksomheder, herunder producenter af varme og kulde Dato for offentliggørelse Til 25 nov 2011 13:06 Sagsnummer 2011-260-0607 Ansvarlig fagkontor Resumé Yderligere oplysninger - klik her. Momsregistrerede virksomheder, herunder producenter af varme og kulde

Læs mere

Virkning på udledning af klimagasser og samproduktion af afgiftsforslag.

Virkning på udledning af klimagasser og samproduktion af afgiftsforslag. Notat 25. juni 2007 J.nr. 2006-101-0084 Virkning på udledning af klimagasser og samproduktion af afgiftsforslag. 1 De senere års ændringer har i almindelighed ført til et styrket incitament til samproduktion,

Læs mere

Har du styr på energiafgifterne i detailhandlen?

Har du styr på energiafgifterne i detailhandlen? Har du styr på energiafgifterne i detailhandlen? I Danmark opkræves et stadigt stigende provenue til statskassen i form af afgifter. Der pålægges afgifter på miljø- og energiforbrug ligesom en lang række

Læs mere

Lovforslag Skattereform - Forårspakke Afgifter. 22. april 2009

Lovforslag Skattereform - Forårspakke Afgifter. 22. april 2009 Lovforslag Skattereform - Forårspakke 2.0 22. april 2009 Kort overblik - energiafgifter Lovforslaget vedrørende energiafgifter er udelukkende fremsat i høring igen, mens lovforslagene vedrørende de andre

Læs mere

Geografisk spredning af økonomiske konsekvenser for husholdninger og virksomheder ved Vores energi

Geografisk spredning af økonomiske konsekvenser for husholdninger og virksomheder ved Vores energi N O T AT Geografisk spredning af økonomiske konsekvenser for husholdninger og virksomheder ved Vores energi Initiativerne samt finansieringsmodellen fra Vores energi vil give gevinster såvel som udgifter

Læs mere

afgiftsregler Dansk Fjernvarme

afgiftsregler Dansk Fjernvarme Varmepumper afgiftsregler John Tang, Dansk Fjernvarme Eget forbrug af el Momsregistrerede virksomheder er helt eller delvist fritaget for at betale elafgift af eget elforbrug til processen. Til processen

Læs mere

Skatteministeriet Att.: Jens Peter Licht Nicolaj Eigtveds Gade København K

Skatteministeriet Att.: Jens Peter Licht Nicolaj Eigtveds Gade København K = 2. april 2009 Skatteministeriet Att.: Jens Peter Licht (pafgft@skm.dk) Nicolaj Eigtveds Gade 28 1402 København K Udkast til Forslag til lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love (Forhøjelse

Læs mere

Afgiftslempelse for gas til tung transport

Afgiftslempelse for gas til tung transport Notat J.nr. 12-073525 Miljø, Energi og Motor Afgiftslempelse for gas til tung transport 1. Beskrivelse af virkemidlet Tung transport drevet med komprimeret naturgas (CNG) er typisk dyrere i anskaffelse

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om EØF-typegodkendelse og - verifikation

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om EØF-typegodkendelse og - verifikation BEK nr 161 af 05/03/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 19. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Sikkerhedsstyrelsen, j.nr. 644-35-00006 Senere ændringer

Læs mere

Baggrundsnotat om justering af visse energiafgifter med henblik på at opnå en bedre energiudnyttelse og mindre forurening

Baggrundsnotat om justering af visse energiafgifter med henblik på at opnå en bedre energiudnyttelse og mindre forurening Dato: 7. november 2005 Baggrundsnotat om justering af visse energiafgifter med henblik på at opnå en bedre energiudnyttelse og mindre forurening Baggrund Det er ønsket at forbedre energiudnyttelsen mindske

Læs mere

Vejledning til indberetning af store debitorer

Vejledning til indberetning af store debitorer Vejledning til indberetning af store debitorer Pengeinstitutterne skal i forbindelse med den løbende indberetning til Finanstilsynet halvårligt indberette eksponeringer over en vis størrelse som en særskilt

Læs mere

konsekvenser for erhvervslivet

konsekvenser for erhvervslivet Olieprisens fald 27. maj 15 Olieprisens fald konsekvenser for erhvervslivet Hovedbudskaber olieprisens fald Erhvervenes omsætning øges Konkurrenceevnen forværres Olie- og gasindustrien rammes negativt

Læs mere

Moms, Told & Afgifter Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks Århus C

Moms, Told & Afgifter Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks Århus C Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Bilag 149 Offentligt ABCD KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Moms, Told & Afgifter Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C Telefon

Læs mere

Erhvervsmæssige potentialer ved grøn omstilling af transportsektoren Udarbejdet for Energistyrelsen 05.09.2014

Erhvervsmæssige potentialer ved grøn omstilling af transportsektoren Udarbejdet for Energistyrelsen 05.09.2014 Erhvervsmæssige potentialer ved grøn omstilling af transportsektoren Udarbejdet for Energistyrelsen 05.09.2014 Intro Formålet med analysen er, at undersøge om der er erhvervsmæssige områder i relation

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love. Lovforslag nr. L 207 Folketinget 2008-09

Forslag. Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love. Lovforslag nr. L 207 Folketinget 2008-09 Lovforslag nr. L 207 Folketinget 2008-09 Fremsat den 22. april 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love (Forhøjelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love Lovforslag nr. L 207 Folketinget 2008-09 Fremsat den 22. april 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love (Forhøjelse

Læs mere

Regeringen fortsætter skæv energibeskatning med NOx-afgiften

Regeringen fortsætter skæv energibeskatning med NOx-afgiften 8. december 2011 Regeringen fortsætter skæv energibeskatning med NOx-afgiften 1. Indledning og sammenfatning Energiafgifter er et populært skatteobjekt. Bare indenfor de seneste år er forhøjelser af energiafgifterne

Læs mere

Til udvalgets orientering fremsendes hermed kopi af ministerens svar af d. 9. april 2008 til KPMG ang. Daka Biodiesel a.m.b.a.

Til udvalgets orientering fremsendes hermed kopi af ministerens svar af d. 9. april 2008 til KPMG ang. Daka Biodiesel a.m.b.a. Skatteudvalget (2. samling) L 168 - Bilag 2 Offentligt J.nr. 2008-321-0008 Dato: 10. april 2008 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering fremsendes hermed kopi af ministerens svar af

Læs mere

Skattereform Aftale om forårspakke 2.0 - Moms og afgifter i hovedtræk. 2. marts 2009

Skattereform Aftale om forårspakke 2.0 - Moms og afgifter i hovedtræk. 2. marts 2009 i hovedtræk 2. marts 2009 Momsfritagelsen for levering af fast ejendom ophæves. Dette sker i overensstemmelse med de bagvedliggende EU-regler og betyder, at der i fremtiden skal betales moms af byggegrunde

Læs mere

HVAD SKAL DANMARK LEVE AF?

HVAD SKAL DANMARK LEVE AF? HVAD SKAL DANMARK LEVE AF? Perspektiv, viden og inspiration til morgenkaffen Finanskrisen er blevet til en statsgældskrise er vi fanget i en lavvækstfælde? Professor Torben M. Andersen Aarhus Universitet

Læs mere

Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 172 Offentligt. Departementet J.nr

Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 172 Offentligt. Departementet J.nr Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 172 Offentligt Departementet 21-9-25 J.nr. 25-318-411 Afgifternes fordelingsmæssige virkninger i forhold til husholdningernes samlede forbrug

Læs mere

Afgifts- & tilskudsanalyserne 5. oktober Jens Holger Helbo Hansen Skatteministeriet

Afgifts- & tilskudsanalyserne 5. oktober Jens Holger Helbo Hansen Skatteministeriet Afgifts- & tilskudsanalyserne 5. oktober 2016 Jens Holger Helbo Hansen Skatteministeriet Hvorfor afgifter på energi? God skattepolitik: Alene punktafgifter på særlige varer, hvis der er en særlig (god)

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER KOMMISSIONENS BESLUTNING. af 19.2.2009

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER KOMMISSIONENS BESLUTNING. af 19.2.2009 DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 19.2.2009 K(2009) 1201 IKKE TIL OFFENTLIGGØRELSE KOMMISSIONENS BESLUTNING af 19.2.2009 om ændring af de i bilagene til denne beslutning

Læs mere

Skatteudvalget L 207 - Bilag 23 Offentligt

Skatteudvalget L 207 - Bilag 23 Offentligt Skatteudvalget L 207 - Bilag 23 Offentligt J.nr. 2009-231-0022 Dato: 18. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 207 - Forslag til Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet og forskellige andre

Læs mere

Vurdering af PSO-betalingen for husholdninger og erhvervsvirksomheder ved blå- og rød bloks klimaplaner sammenlignet med en bred PSO

Vurdering af PSO-betalingen for husholdninger og erhvervsvirksomheder ved blå- og rød bloks klimaplaner sammenlignet med en bred PSO Vurdering af PSO-betalingen for husholdninger og erhvervsvirksomheder ved blå- og rød bloks klimaplaner sammenlignet med en bred PSO 1. Indledning PSO-afgiften blev indført i forbindelse med aftale om

Læs mere

Digitalt salg skaber flere arbejdspladser

Digitalt salg skaber flere arbejdspladser Januar 2013 Digitalt salg skaber flere arbejdspladser AF KONSULENT JES LERCHE RATZER, JELR@DI.DK Mindre og mellemstore virksomheder, der anvender digitale salgskanaler skaber flere job. Alligevel udnytter

Læs mere

Udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande

Udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande 9. juli 213 Udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande Af Esben Anton Schultz I dette notat ses nærmere på omfanget af udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande. Desuden

Læs mere

Afgifts- og tilskudsanalyse. Danmarks vindmølleforening Risø 1. november 2014 Jens Holger Helbo Hansen

Afgifts- og tilskudsanalyse. Danmarks vindmølleforening Risø 1. november 2014 Jens Holger Helbo Hansen Afgifts- og tilskudsanalyse Danmarks vindmølleforening Risø 1. november 2014 Jens Holger Helbo Hansen Energiaftale 2012: Med henblik på at vurdere behovet for justeringer undersøges det eksisterende tilskuds-

Læs mere

Titel indsættes ved at vælge SKAT menuen. Præsentation og forventninger

Titel indsættes ved at vælge SKAT menuen. Præsentation og forventninger Ajour 2014 Afgifter på energi og køling Odense 27. November 2014 Kenneth Hestehauge Præsentation og forventninger Hvem er jeg? Kenneth Hestehauge Punktafgifter i Køge Har været beskæftiget med punktafgifter

Læs mere

Protektionismen pakkes ind som krisehjælp

Protektionismen pakkes ind som krisehjælp Organisation for erhvervslivet 6. april 29 Protektionismen pakkes ind som krisehjælp AF KONSULENT RASMUS WENDT, RAW@DI.DK En række lande har iværksat protektionistiske foranstaltninger som led i bekæmpelsen

Læs mere

Forhøjelse af brændstofafgifter m. 40 øre pr. liter

Forhøjelse af brændstofafgifter m. 40 øre pr. liter Notat J.nr. 12-0173525 Forhøjelse af brændstofafgifter m. 40 øre pr. liter Miljø, Energi og Motor 1. Beskrivelse af virkemidlet Formålet med virkemidlet er at tilskyndelse til en ændret transportadfærd,

Læs mere

Knap hver femte ufaglærte er arbejdsløs i EU

Knap hver femte ufaglærte er arbejdsløs i EU Knap hver femte ufaglærte er arbejdsløs i EU I august var der 25,4 mio. arbejdsløse i EU-27, svarende til en ledighedsprocent på,5 pct. Arbejdsløsheden er højest blandt de lavest uddannede, og det er også

Læs mere