Lokalplan nr Vindmølleområde Bajlum/Vium. Teknisk Forvaltning - April 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lokalplan nr. 237. Vindmølleområde Bajlum/Vium. Teknisk Forvaltning - April 2011"

Transkript

1 Lokalplan nr. 237 Vindmølleområde Bajlum/Vium Teknisk Forvaltning - April 2011

2 Planloven Lov om planlægning (Planloven) er grundlaget for både kommuneplanen og lokalplaner. Planloven blev vedtaget i 1991 som en sammenfatning af blandt andet lands- og regionplanlægning, kommuneplanloven samt lov om land- og byzoner. Loven er siden ændret flere gange. Hvad er en kommuneplan En kommuneplan er en sammenfattende plan for hele kommunen. Kommuneplanen består af en hovedstruktur for hele kommunen og rammer for udarbejdelse af lokalplaner for de enkelte dele af kommunen. Lokalplaner skal være i overensstemmelse med kommuneplanen. Kommuneplanen er ikke direkte bindende for den enkelte grundejer. Inden for byzonen kan byrådet imidlertid modsætte sig, at der opføres bebyggelse eller ændres anvendelse af en ejendom, hvis bebyggelsen eller anvendelsen vil være i strid med kommuneplanens rammer for lokalplaner. Dette gælder dog ikke for ejendomme, som er omfattet af en lokalplan eller en byplanvedtægt (tidligere betegnelse for lokalplan), eller som i kommuneplanen er udlagt til offentlige formål. Der kan tilvejebringes tillæg til kommuneplanen hvis der, f.eks. er behov for i en lokalplan at åbne mulighed for noget, som strider imod bestemmelserne i kommuneplanen. Forslag til ændringer i en kommuneplan skal offentliggøres i minimum 8 uger. Hvad er en lokalplan En lokalplan er en plan for, hvordan et område kan anvendes og bebygges. En lokalplan indeholder bestemmelser om, hvad der må og ikke må ske i et område. Lokalplanen er direkte bindende for ejere og brugere af de ejendomme, som lokalplanen omfatter. Ændret anvendelse eller nybyggeri må kun ske i overensstemmelse med lokalplanen. Eksisterende lovlige forhold kan dog fortsætte som hidtil. Ved offentliggørelse af et forslag til lokalplan skal der redegøres for lokalplanens indhold og forhold til anden planlægning. Det er kun selve lokalplanen, der er bindende, det vil sige den del, der er opdelt i. Et forslag til lokalplan skal fremlægges offentligt i mindst 8 uger. Herved får naboer og andre interesserede lejlighed til at udtale sig om forslaget før byrådet eventuelt vedtager lokalplanen endeligt. Før der eventuelt dispenseres fra en lokalplan, skal ejere og lejere indenfor lokalplanens område samt naboer have lejlighed til at udtale sig herom i mindst 2 uger. Klager over retlige spørgsmål kan indbringes for Naturklagenævnet. Dvs. om bestemmelserne har lovhjemmel og om planlovens bestemmelser om procedurer er overholdt. Skønsmæssige spørgsmål - om planen er god eller dårlig - kan ikke påklages. Lokalplan udarbejdet af Landinspektørfirmaet Nellemann & Bjørnkjær Lokalplan nr April

3 Lokalplan nr. 237 Vindmølleområde Bajlum/Vium Oversigtskort... 4 Indledning... 5 Lokalplanens baggrund og formål... 5 Lokalplanens indhold... 5 Lokalplanens forhold til øvrig planlægning... 6 Lokalplaner... 6 Zonestatus... 7 Skyggekast... 7 Støj... 7 Miljøforhold... 8 Naturbeskyttelsesloven og anden naturbeskyttelse... 8 Jordforurening... 9 Drikkevand... 9 Museumsloven... 9 Højspændingsledninger Naturgasledning Foreninger med skydebane/motorbane mv Tekniske forhold Vej- og stiforhold Nettilslutning Servitutter Statens Luftfartsvæsen Jordbrugskommisionen Kort 1 - Matrikelkort Lokalplanens bestemmelser Kort 2 - Vejadgang og sikkerhedszoner Lokalplan nr April

4 Oversigtskort 1:35000 Lokalplan nr April

5 Indledning Lokalplanen omfatter et område, der er placeret syd for Roslev og nær Brovej (rute 26) og Bajlum/Vium. Uddybende område- og landskabsbeskrivelse fremgår af miljørapporten, som udsendes sammen med denne lokalplan. Et ikke-teknisk resumé af miljørapporten er ligeledes udsendt i et selvstændigt dokument sammen med lokalplanen. Lokalplanområdet omfatter et opstillingsfelt til 5 vindmøller - fordelt med 3 møller vest for Viumvej og 2 møller øst for - samt vejadgangene m.v. hertil. Lokalplanområdet og de nære omgivelser ses af oversigtskortet på modstående side. På kortbilag 1 fremgår lokalplanområdet også med matrikelkortet som baggrund. Lokalplanområdet anvendes i dag fortrinsvis til landbrugsdrift, hvilket vil fortsætte efter idriftsættelsen af møllerne. En mindre del af lokalplanområdet er beliggende i et erhvervsområde i byzone. Ved endelig vedtagelse af nærværende lokalplan vil denne del af lokalplanområdet blive overført til landzone. Lokalplanens baggrund og formål Skive Kommune har vedtaget en temaplan for vindmøller for at arbejde for opfyldelsen af de landspolitiske aftaler omkring fremme af vedvarende energi i elforsyningen. Temaplanen udlagde en række nye områder til opstilling af vindmøller efter en planlægningsproces, hvor de åbne arealer i kommunen blev analyseret, og de mest egnede områder til vindmøller til slut blev udvalgt. Iblandt de udpegede områder er området ved Bajlum/Vium, som denne lokalplan beskæftiger sig med. Lokalplanen har således overordnet til formål at muliggøre udnyttelsen af området ved at beskrive den nærmere og helt konkrete planlægning for vindmøllerne. De øvrige underliggende formål er som følger: at der ved placering og udformning af de nye vindmøller tages særlige hensyn til forebyggelse af gener fra støj, reflekser og skyggekast fra vindmøllerne i forhold til omkringliggende beboelser, at området udnyttes energimæssigt bedst muligt, at vindmøllerne indpasses så hensigtsmæssigt som muligt i forhold til landskabet, kulturhistoriske interesser, fortidsminder, naturområder og rekreative områder og de landbrugsmæssige interesser, at vindmøllernes tårntype, proportioner, farve, glanstal og omdrejningsretning bliver ensartet, at fastsætte vilkår om fjernelse af de fem vindmøller med dertil hørende tekniske anlæg ved ophør af el-produktion i området, og at der fortsat kan drives landbrug i lokalplanområdet. Lokalplanens indhold Lokalplanen udlægger areal til opstilling af 5 vindmøller med tilhørende fundamenter, veje og de arealer, der er nødvendige som arbejdsareal for opstilling og vedligeholdelse af møllerne. Vindmøllerne skal hver især have en effekt på minimum 2,3 MW og en totalhøjde på minimalt 120 meter og maksimalt 131 meter. Harmoniforholdet forholdet mellem navhøjde og rotordiameter - skal være mellem 1:1,1 og 1:1,3. Vindmøllerne skal opstilles på en lige linie med indbyrdes afstand på ca. 320 meter, som vist i princippet på lokalplanens kortbilag 2. Kravene til møllernes placering, udformning og effekt, er fastlagt for at sikre, at mølleområdet fremstår som en harmonisk og let opfattelig geometrisk formation i forhold til det omkringliggende landskab, og for at sikre at vindenergien i området udnyttes bedst muligt. Udover arealer til opstilling af vindmøller, omfatter lokalplanområdet også adgangsveje til vindmølleområdet, samt arbejds- og vendepladser ved møllerne, fordi der, både i forbindelse med opstillingen af de store vindmøller og i forbindelse med vedligeholdelse af vindmøllerne, stilles særlige krav til tilkørselsforholdene. Vejadgangen sker fra Viumvej som vist på lokalplanens kortbilag 2. Redegørelsen beskæftiger sig med vindmøllernes forhold til eksisterende forhold i nærområdet, mens bestemmelserne derefter fastlægger de konkrete rammer, som projektet skal gennemføres indenfor. Lokalplan nr April Lokalplanens redegørelse

6 Lokalplanens forhold til øvrig planlægning Med nedlæggelsen af amterne har kommunerne overtaget planlægningen for opstilling af vindmøller på land med en totalhøjde på op til 150 meter. Overordnet kan der kun opstilles vindmøller i områder, der er udpeget særligt dertil i kommuneplanens retningsliniedel. Som nævnt har Skive Kommune vedtaget en temaplan for vindmøller, der udlægger det pågældende område ved Bajlum/Vium, hvorved den overordnede præmis er opfyldt. Der er for udnyttelse med vindmøller i kommuneplanområde 4.V5 fastlagt følgende retningslinier i temaplanen: Der kan opstilles 4-5 vindmøller med en totalhøjde på op til 150 meter. Vindmøllerne skal hver især minimum have en effekt på 2,3 MW. Disse retningslinier overholdes af lokalplanen, hvilket ligeledes gør sig gældende for en række generelle retningslinier til vindmølleplanlægningen, der er opstillet i temaplanen. Størstedelen af matr.nr. 9ø Roslev by, Roslev er omfattet af kommuneplanramme 4.2.E5, der udlægger området til erhvervsformål, nærmere bestemt blodmelsfabrik, kødfoderfabrik og lignende. Der må ikke etableres detailhandelsvirksomheder i området. Med den gældende lokalplan for området, åbnes der mulighed for 1 bolig beregnet for bestyrer, portner eller lignende person (boligen er i dag nedrevet). Det er kommunenens intention at udarbejde ny lokalplan for området, hvorved der blandt andet fremover ikke påtænkes mulighed for bolig på ejendommen. Nærværende lokalplanområde er, udover at være beliggende i kommuneplanrammeområde 4.V5, også delvist sammenfaldende med netop kommuneplanramme 4.2.E5. I forbindelse med nærværende lokalplan, udarbejdes der et kommuneplantillæg som ændrer rammeafgrænsningerne for områderne 4.V5 og 4.2.E5, samt anvendelse for del af rammeoråde 4.2.E5, således der er overensstemmelse mellem disse, og at de ikke overlapper. Lokalplaner Dele af lokalplanområdet er allerede pålagt lokalplaner - lokalplan nr Et område ved Viumvej, som matr.nr. 9ø Roslev By, Roslev er omfattet af. Lokalplan nr. 50 overførte arealet fra landzone til byzone og muliggjorde udnyttelse af ejendommen til erhverv, nærmere betegnet blodmelsproduktion. Da denne anvendelse i mellemtiden Luftfoto med lokalplanområdernes udstrækning og deres sammenfald er ophørt, og ejendommen i fremtiden forventes benyttet til andet formål, kan den del af lokalplanområde nr 50, hvor der ønskes opstillet en vindmølle, aflyses og føres tilbage til landzone. En del af matr.nr. 9ø er også omfattet af den eksisterende lokalplan nr For et område ved Viumvej i Roslev. Lokalplan nr. 90 gav mulighed for, at der på matr.nr. 8i Bajlum By, Hjerk kunne anlægges en flugtskydningsbane og en folkeracerbane. Den del af matr.nr. 9ø, der er omfattet af lokalplan nr. 90, anvendes til adgangsvej og parkeringsplads for aktiviteterne på matr.nr. 8i, hvilket nærværende lokalplan ikke ændrer på. Den del af området for lokalplan nr. 90, som er omfattet af nærværende lokalplan, kan derfor aflyses. Skive Kommune har intention om, at udarbejde en ny samlet lokalplan for området - omfattet af lokalplanområderne for lokalplan nr. 50 og nr hvori der åbnes mulighed for ny vejadgang til området, længere mod syd gennem erhversområdet. Herved vil vejen ind til møllerne vest for Viumvej på sigt, kun skulle benyttes til serviceveje for vindmøller, ind- og udkørsel for lastbiler samt kørsel til og fra landbrugsarealer. Lokalplan nr April Lokalplanens redegørelse

7 Zonestatus Nærværende lokalplans område er beliggende både i landzone og byzone, men sidstnævnte overføres til landzone, så hele lokalplanområdet efter planens endelige vedtagelse og offentlige bekendtgørelse er i landzone. Lokalplanen er udformet med såkaldt bonusvirkning, det vil sige, at planens bestemmelser erstatter de landzonetilladelser i medfør af planlovens 35 (landzonetilladelse), der ellers ville være nødvendige for lokalplanens virkeliggørelse, herunder bebyggelse, anlæg og udstykning. Til landzonetilladelser kan der knyttes vilkår, og et vilkår er bl.a. at området retableres, når det ikke længere er i brug som vindmølleområde; dvs. at møllerne og øvrige tekniske anlæg fjernes. Fundamenter skal fjernes mindst 1 meter under terræn senest et år efter anvendelsen er ophørt. Miljøvurdering og VVM Den 21. juli 2004 trådte bestemmelserne om miljøvurdering af planer og programmer i kraft. Lovens formål er at fremme bæredygtig udvikling ved at sikre, at der foretages miljøvurdering af planer og programmer, hvis gennemførelse kan få væsentlige indvirkninger på miljøet. Vedtagelse af kommuneplantillæg til en vindmøllepark stiller krav om miljøvurdering jf. 3 i Lov om miljøvurdering af planer og programmer af 24. september 2009, da vindmølleparker er omfattet af lovens bilag 4 i en antagelse om, at planen altid vil kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. En miljøscreening til vurdering af, om en miljøvurdering vil være påkrævet er derfor irrelevant. Det er valgt at indarbejde den største del af lovens krav om miljøvurdering i VVMredegørelsen, der er udarbejdet i forbindelse med kommuneplantillægget jf. Bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af Lov om planlægning (BEK nr af 6. december 2006). Sammen med afsnittet Ikke-teknisk resumé og afsnit 7 og 8 om sundhed og overvågning, opfylder miljørapporten kravene til både VVM-redegørelse og miljøvurdering. I miljørapporten er der redegjort for et projektforslag med 5 møller på 3,0 MW med en navhøjde på 79,5 meter og en rotordiameter på 101 meter, hvilket svarer til en totalhøjde på 131 meter. Herudover er der redegjort for et alternativt forslag samt et såkaldt 0-alternativ, dvs. konsekvenserne ved ikke at gennemføre projektet. Nabobeboelser Cirkulære nr af 22. maj 2009 om planlægning for og landzonetilladelse til opstilling af vindmøller, fastsætter blandt andet, at en lokalplan for et vindmølleområde skal indeholde bestemmelser om møllernes præcise placering, antal, mindste og største totalhøjde samt udseende. Cirkulæret fastsætter, at der ikke må planlægges for opstilling af vindmøller nærmere nabobeboelse end 4 gange møllens totalhøjde. Det fremgår af miljørapporten, at dette afstandskrav kan overholdes. Ved den konkrete mølletype, som er beskrevet og undersøgt i miljørapporten, er afstandskravet 520 meter for at overholde 4 gange møllens totalhøjde. De nærmest beliggende nabobeboelser er ejendommene Viumvej 19 og Nannerupvej 7, der begge ligger i en afstand af ca. 539 meter. Matr.nr. 9ø Roslev By, Roslev (Viumvej 16-20) anvendes alene til erhverv (selvom kommuneplanramme 4.2.E5 og lokalplan nr. 50 tillader 1 bolig på arealet), hvorfor afstandskravet ikke skal overholdes til bygningerne på denne ejendom. Skyggekast I vejledningen til cirkulæret anbefales, at ingen nabobeboelser bliver påført mere end 10 timers reelt skyggekast pr. år. Kommunen har det overordnede miljøtilsyn og såfremt de vejledende grænser på 10 timer overskrides, har kommunen mulighed for at kræve miljøstop af den eller de vindmøller, som skaber skyggegenerne. Brugen af miljøstop her vurderes at være uden større betydning for vindmøllernes produktionsevne. Det fremgår af miljørapporten, at de anbefalede retningslinjer for maksimalt skyggekast ikke overholdes ved 6 naboer. Alle øvrige naboer vil ifølge beregningerne ikke belastes med mere end 10 timers reelle skyggegener årligt. I VVM-tilladelsen vil der blive stillet krav om, at ingen nabobeboelser bliver ramt af skygger fra møllevinger i mere end 10 timer i løbet af et år. Støj I henhold til Bekendtgørelsen om støj fra vindmøller (BEK nr af 14. december 2006) må ingen udendørs opholdsarealer indtil 15 meter fra nabobeboelser i det åbne land, udsættes for en støjbelastning på mere end 42 db(a) ved en vindhastighed på 6 m/s og 44 db(a) ved en vindhastighed på 8 m/s. I områder, der anvendes til eller er udlagt til støjfølsom arealanvendelse (bolig-, institutions-, sommerhus- og kolonihave- Lokalplan nr April Lokalplanens redegørelse

8 områder samt rekreative områder), er der fastsat grænseværdier på henholdsvis 37 og 39 db(a). Det fremgår af miljørapporten, at støjgrænserne vil kunne overholdes, hvilket er en forudsætning for at opnå byggetilladelse. I beregningerne er det dog forudsat, at der foretages reguleringer af kildestøjen ved at nedsætte omdrejningshastigheden på den enkelte mølle. Beregninger viser, at det maksimalt tilladte støjniveau er overholdt ved alle naboer. Det højest beregnede støjniveau for hovedforslaget er 43,9 db(a) ved 8 m/s og 40,7 db(a) ved 6 m/s på ejendommen Viumvej 19. Inden vindmøllerne opstilles, skal bygherren anmelde møllerne til Skive Kommune med dokumentation for, at støjgrænserne kan overholdes. Skive Kommune kan forlange en efterfølgende støjmåling for at sikre, at grænseværdierne overholdes. Husstandsvindmøller: Støjgrænser 42 db(a) ved en vindhastighed 6 m/s 44 db(a) ved en vindhastighed 8 m/s I det mest støjbelastede punkt ved udendørs opholdsarealer højst 15 m fra nabobeboelse i det åbne land 37 db(a) ved en vindhastighed 6 m/s 39 db(a) ved en vindhastighed 8 m/s I det mest støjbelastede punkt ved udendørs opholdsarealer i områder til støjfølsom arealanvendelse (f.eks. bolig- institutions-, sommerhus- eller kolonihaveformål) db db db db Miljøforhold Naturbeskyttelsesloven og anden naturbeskyttelse Naturbeskyttelsesloven (LBK nr. 933 af 24/09/2009) beskytter naturtyper ( 3-områder), og fastlægger beskyttelseslinjer for bl.a. kyster, skove og fortidsminder (der er udpegede som beskyttede iht. Museumsloven). I henhold til loven, må der ikke foretages indgreb i de beskyttede naturtyper. Lokalplanområdet berører to vandløb, der er beskyttede iht. 3 i naturbeskyttelsesloven. Et vandløb vest for møllerne, da adgangsvejen til de to nordligste møller planlægges at forløbe tæt på åen, som det fremgår af kortbilag 2. Og et andet vandløb sydøst for møllerne, som den sydligste mølle og det tilhørende arbejdsareal skal anlægges tæt ved, og der vil ske vingeoverslag over åen. Men der vil ikke ske nogen ændring i tilstanden af åerne eller deres bredder, hvorfor vindmølleprojektet ikke udgør et problem ift. å-beskyttelsen. Åerne er ikke beskyttet med en 150-meters beskyttelseszone iht. 16 i Naturbeskyttelsesloven. Der findes ikke andre beskyttede naturtyper i eller i umiddelbar nærhed af lokalplanområdet, som kan blive påvirket af vindmøllerne. Natura2000-områder (EF-fuglebeskyttelsesområder/EFhabitatområder/Ramsarområder) Ifølge Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter (BEK nr. 408 af 01/05/2007), kan et planforslag ikke vedtages, hvis gennemførelsen af planen kan betyde: at planen skader Natura2000-områder at yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyrearter, der er optaget i habitatdirektivets bilag IV, litra a) kan blive beskadiget eller ødelagt, eller at de plantearter, der er optaget i habitatdirektivets bilag IV, litra b) i alle livsstadier, kan blive ødelagt. Udendørs opholdsareal 15 m målt fra vilkårligt punkt på facade Illustration af støjgrænser ved nabobebyggelse. De nærmeste af de nævnte internationale naturbeskyttelsesområder ligger i en mindste afstand af km fra projektområdet, og der vil ikke forekomme nogen fysiske eller forstyrrelsesmæssige påvirkninger ind i disse områder. Der er ingen indikationer på, at projektområdet anvendes som fødesøgnings-/rasteområde eller trækkorridor for arter med tilknytning til de internationale naturbeskyttelsesområder. Lokalplan nr April Lokalplanens redegørelse

9 Projektet forventes ikke, eller kun perifert, at berøre levesteder eller spredningsmuligheder for arter omfattet af Bilag IV til Habitatdirektivet. Samlet vurderes der ikke at være væsentlige indvirkninger af projektet på hverken bevaringsstatus for arter der indgår i internationale naturbeskyttelsesområder eller beskyttelsesinteresser knyttet til arter omfattet af Bilag IV til Habitatdirektivet. Jordforurening Hele matr.nr. 9ø Roslev By, Roslev er kortlagt som forurenet på vidensniveau 1 (V1). Et areal betegnes som kortlagt på V1, hvis der er tilvejebragt en faktisk viden om aktiviteter på arealet eller aktiviteter på andre arealer, der kan have været kilde til jordforurening på arealet. Der er således ikke viden om, hvor den eventuelle forurening er beliggende på matr.nr. 9ø, og det skal derfor iagttages ved jordarbejder på ejendommen. Hvis bygherre i forbindelse med jordarbejde støder på forurening, skal arbejdet standses jf. 71 i Lov om forurenet jord. Forureningen skal anmeldes til Skive Kommune. Drikkevand Projektet er beliggende i et område med såkaldt almindelige drikkevandsinteresser (OD), der er betegnelsen for områder med mellemst prioritet for drikkevand. Projektområdet ligger i udkanten af indvindingsoplandet til Roslev vandværk. Nærmeste private vandforsyningsboring ligger mere end 500 meter fra en mølleplacering Der vurderes at være risiko for spild af olie i forbindelse med uheld, men et spild fra møllen på jorden vil grundet elektronisk niveauovervågning og automatisk alarmering straks blive opdaget, så afgravning/oprensning kan iværksættes. Møllen er desuden konstrueret således, at et evt. oliespild vil blive ledt ned i tårnet og opsamlet i bunden af tårnet. Dette gælder dog ikke ved lækage af hydraulikolie fra møllernes vinger. Det vurderes samlet set, at anlægget ikke vil påvirke grundvandet. Museumsloven I forbindelse med jordarbejder, f.eks. ved bygge- og anlægsarbejder, kan der dukke spor af fortidsminder op, hvorved anlægsarbejdet ifølge Museumsloven skal stoppes og fundet anmeldes til kulturministeren eller det nærmeste statslige eller statsanerkendte kulturhistoriske museum, der derefter træffer beslutning om det videre forløb, jf. 27, stk. 2 og 3 i Museumsloven. Fundene kan ifølge Museumsloven forlanges undersøgt for bygherrens regning. Med henblik på at undgå forsinkelse af anlægsarbejdet og uforudsete udgifter, er der mulighed for at få foretaget en forundersøgelse, inden anlægsarbejdet igangsættes. Der er omkring 10 beskyttede fortidsminder, heraf en del gravhøje, i umiddelbar nærhed af opstillingsområdet. Det nærmeste fortidsminde ligger umiddelbart i forbindelse med det nedlagte industrianlæg på matr.nr. 9ø Roslev By, Roslev. Selve fortidsminderne vil ikke blive berørt i forbindelse med opstilling af nye møller eller vejudlæg, idet nærmeste fortidsminde ligger i en afstand af ca. 150 meter fra møllerne. Nærmeste fredede sten eller jorddige ligger umiddelbart syd for opstillingslinjen. Diget ligger syd for Viummølle Å og vil derfor ikke blive berørt i forbindelse med opstilling af nye møller eller vejudlæg. Museum Salling Kulturhistorisk Afdeling for Arkæologi har foretaget arkivalsk kontrol. Museet konkluderer i sine bemærkninger til de planlagte møller ved Bajlum/Vium, at der alt i alt er stor risiko for, at der på det berørte areal findes skjulte fortidsminder, samt den allerede kendte bebyggelse fra ældre jernalder. Området indstilles derfor til prøvegravning. Andre vindmøller Jf. 2, stk. 4 i Cirkulære om planlægning for og landzonetilladelse til opstilling af vindmøller af 22. maj 2009 skal det ved planlægning for vindmøller nærmere end 28 gange totalhøjden fra eksisterende vindmøller i redegørelsen for planforslaget ske belysning af anlæggenes påvirkning af landskabet, herunder oplyse om hvorfor påvirkningen anses for ubetænkelig. Der står en del møller indenfor denne afstand (28 x 131 = meter) af de nye møller og forholdet til disse møller er beskrevet i Miljørapporten. De nye vindmøller vil blive opstillet i et landskab, som i forvejen er præget af mange møllegrupper spredt rundt over det meste af de omgivende områder. Generelt vil de nye møllers størrelse og langsommere rotationshastighed betyde, at de visuelt vil skille sig ud fra de fleste øvrige møller i de nære områder og kunne genkendes som en selvstændig, samlet gruppe. Set fra en del andre punkter vil ny og eksisterende møllegrupper dog til dels overlappe hinanden visuelt; dette vurderes at være mest udpræget i områderne øst og nordøst for mølleområdet, hvor der i forvejen står en del mindre møllegrupper. Særligt Lokalplan nr April Lokalplanens redegørelse

10 i området omkring Breum vurderes der at opstå en del visuelle konflikter mellem flere forskellige synlige møllegrupper. Når der i forvejen står mange vindmøllegrupper i et område, vil der altid være mulighed for visuelle konflikter set fra særlige vinkler og afstande. Opførslen af en ny møllegruppe ved Bajlum/Vium vurderes i forhold til 0-Alternativet ikke at gøre nogen større forskel i denne sammenhæng. På længere sigt må man antage, at de ældre, mindre vindmøller, som i dag står meget spredt rundt i området vil blive nedtaget, og de nye møller vil herefter i høj grad kunne indgå i et væsentligt mere ordnet og velstruktureret vindmøllelandskab. Visuelt vurderes der at være god afstand mellem møllerne ved Bajlum/Vium og en ny planlagt møllegruppe ved Krejbjerg, som giver god plads til begge mølleprojekter. Andre tekniske anlæg Højspændingsledninger Af andre tekniske anlæg i projektområdets nærhed er højspændingsledninger. Flere linjer mødes i en transformerstation mod nord og samles til en enkelt linje, der passerer vest om opstillingsområdet i en afstand af godt 200 meter og syd herfor igen deles i to linjer. Sikkerhedsmæssigt udgør dette ikke noget problem. Der skal som minimum være en sikkerhedsafstand mellem højspændingsledninger og vindmøller, der tilsvarer vindmøllernes totalhøjde (her 131 meter) plus et lille tillæg. Det visuelle samspil af de kommende vindmøller og bl.a. højspændingsledningerne er beskrevet i Miljørapporten. Tilslutningsanlægget ved Hovedvej 26, højspændingsmaster, eksisterende møller og industrikvarteret i Roslev sætter et afgørende præg på oplevelsen af de eksisterende forhold i opstillingsområdet, som primært opfattes som et intensivt dyrket landbrugslandskab præget af mange tekniske og infrastrukturelle anlæg. Vindmøllerne vil i kraft af deres store størrelse virke markant dominerende i de nære omgivelser, men deres ordnede karakter af et stort samlet teknisk anlæg vil ikke virke som et fremmedelement i det eksisterende miljø. Naturgasledning En nedgravet naturgasledning løber gennem den nordlige del af opstillingsområdet. Denne har ingen landskabelig, visuel betydning men der skal af sikkerhedsmæssige hensyn generelt holdes en vis afstand mellem vindmøller og naturgasledninger, som dog ikke er noget problem i det konkrete tilfælde, da der er over 110 meter fra nærmeste vindmølle til naturgasledningen. Foreninger med skydebane/motorbane mv. På matr.nr. 8i Bajlum/Vium By, Hjerk findes en flugtskydningsbane, en folkeracerbane og en bane til fjernstyrrede biler. Disse anvendelser og vindmøller er som udgangspunkt ikke umiddelbart hindringer for hinanden. Dog forholder det sig således, at skudretningen på skydebanen er fra syd mod nord og dermed ind i lokalplanområdet. På kortbilag 2 er skudretningen og den tilhørende sikkerhedszone, der begge har relevans for lokalplanen, illustreret. Vindmøllernes placering er afklaret med skydeforeningen. Lov om fremme af vedvarende energi Vindmøller er omfattet af bestemmelserne i Lov om fremme af vedvarende energi (LOV nr af 27. december 2008). Loven fastsætter, at der inden 4 uger før udløbet af høringsfasen for det offentliggjorte forslag til kommuneplantillæg med tilhørende VVM-redegørelse, skal afholdes et offentligt møde, hvor der redegøres for mølleopstillingens konsekvenser for de omkringliggende faste ejendomme. Ejere, som vurderer, at opstillingen påfører deres ejendom et værditab, skal anmelde kravet inden 4 uger efter mødets afholdelse. Ejere af ejendomme, som er beliggende i en afstand af mere end 6 gange højden af de planlagte møller, skal indbetale et gebyr på kr. for behandling af kravet. En taksationsmyndighed træffer afgørelse om værditabets størrelse på baggrund af en individuel vurdering, med mindre opstilleren af møllerne og ejere af de pågældende ejendomme indgår mindelig aftale om værditabets størrelse. Krav på betaling bortfalder, hvis værditabet udgør mindre end 1 % af ejendommens værdi, og beløbet kan nedsættes eller bortfalde, hvis ejeren af den faste ejendom har medvirket til tabet. Loven fastsætter også, at inden opstillingen af møllerne påbegyndes, skal der ved annoncering udbydes mindst 20 % af ejerandelene til personer med fast bopæl indenfor en afstand af højst 4,5 km fra opstillingsstedet for møllerne. Øvrige personer med fast bopæl i den kommune, hvor møllerne opstilles, er ligeledes berettigede til at afgive købstilbud, men kan kun købe andele såfremt de ikke afhændes til den førstnævnte personkreds. Ejerandelene udbydes som udgangspunkt til en pris beregnet ud fra en produktion på kwh pr. andel. Lokalplan nr April Lokalplanens redegørelse

11 Herudover fastsætter loven blandt andet bestemmelser om en grøn ordning, som giver Byrådet mulighed for at søge om tilskud til anlægsarbejder til styrkelse af landskabelige eller rekreative værdier i kommunen samt til kulturelle og informative aktiviteter i lokale foreninger m.v. med henblik på at fremme accepten af udnyttelsen af vedvarende energikilder i kommunen. Der kan ydes tilskud med et beløb, som svarer til 0,4 øre pr. kwh for fuldlasttimer, eller kr. pr. installeret MW, hvilket indebærer, at projektforslagets møller vil kunne opnå en ramme på kr. Tekniske forhold Vej- og stiforhold Vejadgangen til lokalplanområdet vil ske ad Viumvej, der gennemskærer området. Vejadgangen til vindmøllerne vil ske ad nye og eksisterende markveje, der anlægges som grusveje med høj bæreevne i en bredde af 5 meter i princippet som vist på kortbilag 2. Afstand til vej skal være min. rotorradius + 50 % jf. kommunens vejafdeling Der er ved opførelse af de store vindmøller intet behov for bygninger til transformere, da disse placeres i selve møllen. Der behøves dog nogle teknik-/kabelskabe til betjening af mølleområdet. Nettilslutning af møller til elnettet sker i henhold til gældende lovgivning og efter bestemmelserne i det lokale elforsyningsselskab. Servitutter Ejere og bygherrer må selv sikre sig overblik over tinglyste servitutter, der har betydning for bygge- og anlægsarbejder. Tilladelser fra andre myndigheder Statens Luftfartsvæsen I henhold til Luftfartsloven (LBK nr. 731 af 21/06/2007) skal vindmøller med en totalhøjde på over 100 meter anmeldes til Statens Luftfartsvæsen. Statens Luftfartsvæsen oplyser, at der kan forventes tilladelse til opstilling af vindmøllerne såfremt nedenstående vilkår om markering opfyldes. I anlægsfasen vil der desuden blive anlagt midlertidige vejarealer af hensyn til transporten af møllevingerne. Det drejer sig primært om udvidelse af skarpe sving, men efter anlægsfasen er slut retableres arealerne til den nuværende anvendelse. Det skal understreges, at opførelse af vindmøllerne ikke må påbegyndes, før Statens Luftfartsvæsen har udstedt attest om, at hindringerne ikke skønnes at ville frembyde fare for lufttrafikkens sikkerhed, jf. Lov om luftfart 67 a. Ved hver mølle vil der blive etableret arbejds-/vendepladser som også anlægges som grusarealer med høj bæreevne. På kortbilag 2 fremgår arbejds-/vendepladserne som de i princippet vil blive anlagt med en størrelse på op til m 2. Nettilslutning Lokalplanen indeholder ikke bestemmelser for tilslutning til kollektiv varmeforsyning, vandforsyning eller til offentligt spildevandsanlæg, da vindmøllerne ikke skal tilsluttes nogen af disse anlæg. For at forbinde møllerne med elnettet fremføres jordkabler fra møllerne og til et af elforsyningsselskabet udpeget tilslutningspunkt. Tilslutningspunktet kendes først præcist, når elforsyningsselskabet har behandlet en ansøgning om nettilslutning. Elforsyningsselskabet sørger selv for at udføre dette arbejde og håndtere de deraf følgende problemstillinger, såsom udpegning af tracé og tinglysning af ledningerne. Udstedelse af attest kan forventes, såfremt anmeldelse af vindmøllerne (vindmølleprojekt uden ændringer i forhold til tilsendte) fremsendes til Statens Luftfartsvæsen. Markering af vindmøller Statens Luftfartsvæsen kan oplyse, efter høring med Forsvaret, at projektet skal markeres på følgende vis: 1. Alle vindmøller skal markeres med lavintensivt fast rødt lys. De lavintensive hindringslys skal opfylde specifikationerne til low-intensity, Type A anført i bilag 1 til Bestemmelser om Civil Luftfart, BL Lysmarkeringen skal være aktiveret hele døgnet. 3. Ved anvendelse af LED som hindringslys skal armaturtypen oplyses til SLV ved anmeldelsen af vindmøllerne. 4. Lysmarkeringen skal placeres øverst på generatorhuset (nacellen) og lyset skal altid, uanset møllevingernes placering, være synligt 360 grader i et vandret plan. Dette kan kun opnås ved opsætning af 2 lamper på møllen. Lokalplan nr April Lokalplanens redegørelse

12 5. Dele af vindmøllens overflade skal som minimum være af farven hvid, jf. BL 3-10, pkt F.eks. er RAL 7035 er inden for farvedefinitionen hvid. Farven hvid er nærmere defineret i ICAO s Annex 14, Volume I, Appendix 1, pkt. 3.2 d). Dvs. at vindmøllerne skal afmærkes med lavintensivt, fast, rødt lys på minimum 10 candela, og lysmarkeringen skal være aktiveret hele døgnet. Lysmarkeringen skal placeres på nacellen (generatorhuset), og lyset skal altid, uanset møllevingernes placering, være synligt 360 grader i et vandret plan, hvilket kræver to lamper på hver mølle. 10 candela svarer til lyset fra en 8,5 W glødepære og 30 candela svarer til lyset fra en 25 W glødepære. Jordbrugskommisionen Størstedelen af arealerne, hvor vindmøllerne opstilles, er omfattet af landbrugspligt. Opstillingen af vindmøller vil ikke være til hinder for fortsat landbrugsmæssig drift af arealerne inden for lokalplanområdet. Jævnfør vejledningen om reglerne i Lov om landbrugsejendomme, kræves Jordbrugskommissionens tilladelse til brugs- eller lejeaftaler om opstilling af vindmøller på en landbrugsejendom, hvis møllernes grundareal er på over 25 m 2, eller aftalen gælder for et længere tidsrum end 30 år. Ophævelse af landbrugspligten ved eventuel udstykning af arealer til fundamenter, arbejdsarealer og tilkørselsveje kræver også kommissionens tilladelse. Lokalplan nr April Lokalplanens redegørelse

13 Lokalplan nr April Lokalplanens redegørelse

14 Kort 1 - Matrikelkort 1:10000 Signaturforklaring Lokalplanafgrænsning Ejerlavsgrænse Matrikulært skel Ny vindmølle Bygning Lokalplan nr April

15 Lokalplan nr. 237 Vindmølleområde Bajlum/Vium Lokalplanens bestemmelser I henhold til Lov om Planlægning, lovbekendtgørelse nr. 937 af 24. september 2009, fastsættes herved følgende bestemmelser for det område, der er nævnt i 2. Bemærkninger Det fremgår af 15 i Lov om Planlægning, hvad der kan træffes bestemmelser om i en lokalplan. Lokalplanens bestemmelser suppleres af bestemmelser i anden lovgivning, navnlig byggeloven med tilhørende bygningsreglement samt miljøloven. Illustrationer 1 Lokalplanens formål 1.1 Det er lokalplanens formål at der som et samlet projekt kan opstilles fem nye vindmøller inden for det udlagte lokalplanområde at der ved placering og udformning af de nye vindmøller tages særlige hensyn til forebyggelse af gener fra støj, reflekser og skyggekast fra vindmøllerne i forhold til omkringliggende beboelser 1 Lokalplanens formål Bestemmelsen om lokalplanens formål har betydning i relation til mulighederne for at meddele dispensation fra lokalplanen. Der kan kun meddeles dispensation, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen, herunder planens formål og områdets anvendelse. at området udnyttes energimæssigt bedst muligt at vindmøllerne indpasses så hensigtsmæssigt som muligt i forhold til landskabet, kulturhistoriske interesser, fortidsminder, naturområder og rekreative områder og de landbrugsmæssige interesser Visualisering af vindmøllerne fra miljørapporten - jf. 1.1 at vindmøllernes tårntype, proportioner, farve, glanstal og omdrejningsretning bliver ensartet at det sikres, at der på ejendommen tinglyses deklaration om, at de fem vindmøller med dertil hørende tekniske anlæg fjernes ved ophør af el-produktion i området Bestemmelsens vilkår kan evt. effektureres i forbindelse med tinglysning af øvrige vilkår i 4.1 og i forbindelse med jordbrugskommisionens tilladelse til ophævelse af landbrugspligten. Visualisering af vindmøllerne fra miljørapporten - jf. 1.1 Lokalplan nr April Lokalplanens bestemmelser

16 Lokalplanens bestemmelser Bemærkninger Illustrationer at det sikres, at arealer, som ikke bruges til møllens drift og vedligeholdelse eller andre i lokalplanen muliggjorte anvendelser, kan anvendes som hidtil 2 Lokalplanens område 2.1 Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag nr. 1 og omfatter dele af matrikelnumrene: 1h, 4a, 9bg, 9bh, 9ø og 13b Roslev By, Roslev; 8i Bajlum By, Hjerk; 2a og 2c Vium By, Hjerk samt alle parceller, der efter den udstykkes fra de nævnte ejendomme indenfor lokalplanens område. 2 Lokalplanens område Lokalplanområdet er privatejet af forskellige lodsejere. Lokalområdet udgør tilsammen ca. 13 ha 2.2 Størstedelen af lokalplanområdet ligger i landzone og forbliver i landzone. En mindre del (af matr.nr. 9ø Roslev By, Roslev) ligger i byzone og tilbageføres til landzone. Ved vedtagelse af lokalplanen overføres 0,85 ha fra byzone til landzone. 3 Områdets anvendelse 3.1 Lokalplanen fastlægger områdets anvendelse til landbrugsdrift og vindmølledrift. 3.2 Indenfor lokalplanområdet kan der placeres fem nye vindmøller, der er ens og opstilles samtidigt. Der kan anlægges tilhørende adgangsveje, arbejds- og vendepladser, samt teknik-/kabelskabe eller tilsvarende tekniske anlæg, der er nødvendige for møllernes drift. 3 Områdets anvendelse Idet lokalplanområdet omfatter et større område end der, hvor de 5 møller placeres, sikrer bestemmelsen, at der fortsat kan drives landbrug på arealerne. Bestemmelsen er med til at sikre, at møllerne og området i helhed får et ensartet udtryk. Lokalplanens afgrænsning - jf. 2.1 Signaturfor Lokalpl Ejerlavs Matriku Ny vind Bygning 4 Udstykning 4.1 Hver vindmølle kan udstykkes i en selvstændig parcel. Hver parcel skal have et grundareal svarende til minimum møllens fundament, og maksimum vindmøllens rotorareal. 4 Udstykning Bestemmelsen giver mulighed at vindmøllerne kan udstykkes til selvstændige parceller 4.2 Det er en betingelse for udstykning, at der på ejendommen tinglyses deklaration om, at Bestemmelsens betingelserne for udstykning kan evt. effektueres i forbindelse tinglysning af øvrige vilkår i Område som føres tilbage til landzone - jf. 2.2 Lokalplan nr April Lokalplanens bestemmelser

17 Lokalplanens bestemmelser Bemærkninger Illustrationer ejendommen senest et år efter, at vindmøllen er nedtaget eller ophørt med at producere strøm til elnettet, skal sammenlægges med den landbrugsejendom, hvorfra den er udstykket. 1.1 og i forbindelse med jordbrugskommisionens tilladelse til ophævelse af landbrugspligten, da kommisionens vilkår dækker nogle af de samme områder. Bestemmelsen sikrer, at der i landzone ikke opstår enkelte små parceller uden tilhørsforhold til anden ejendom. Ligeledes betinges det, at det tinglyses, at møllevingerne må overstryge naboejendommen. Udgiften ved tinglysningen afholdes af ansøger. 5 Vej-, sti- og parkeringsforhold 5.1 Lokalplanområdet vejbetjenes fra Viumvej. Vej-adgang til vindmøllerne skal ske i princippet som vist på kortbilag 2. 5 Vej-, sti- og parkeringsforhold Bestemmelsen sikrer og fastlægger vejadgangen fra offentlig vej til hver af vindmøllerne. Vejret til vindmøllerne skal tinglyses, hvis vindmøllerne ejes af andre end ejerne af de ejendomme, hvorpå de er opført, eller, hvis der i øvrigt sker adgang over anden mands ejendom. Deklarationen skal indeholde oplysninger om vedligeholdelse, renholdelse og vinterrydning af adgangen, samt en udgiftsfordeling til disse arbejder. Illustration af udstykningsprincipper - jf. 4.2 Udgiften til tinglysning afholdes af ejer. 5.2 Adgangsveje kan anlægges med en bredde på op til 5 meter. Ved hver mølle kan der anlægges en permanent arbejds-/vendeplads på op til 2000 m 2. Adgangsveje samt permanente arbejds- og vendepladser skal befæstes med en kørefast belægning af grus Bestemmelsen fastlægger dimensioner og belægning af veje og arbejds-/vendepladser, så det er sikret, at vindmøllerne kan anlægges og vedligeholdes. 5.3 Der må ikke etableres permanent belysning af adgangsveje eller arbejds- og vendepladser. Bestemmelsen sikrer, at lokalplanområdet bevarer sit landlige præg, og at projektet mindst muligt generer nabobeboelserne. Illustration af vejadgange til vindmøllerne - jf. 5.1 Lokalplan nr April Lokalplanens bestemmelser

18 Lokalplanens bestemmelser Bemærkninger Illustrationer 6 Bebyggelsens omfang og placering 6.1 Vindmøllerne skal placeres på en ret linie med en indbyrdes afstand på ca. 320 meter, som vist på kortbilag 2. Navnhøjde skal være min. 80 m og mak. 90 m. Rotordiameter skal være min. 93 m og mak. 101 m. 6 Bebyggelsens omfang og placering Vindmøllerne opstilles på en ret linje, for at give et harmonisk helhedsindtryk i forhold til omgivelserne. vingeradius Totalhøjde 6.2 Vindmøllerne skal placeres således at der ikke opstår vingeoverslag ud over lokalplanen områdets afgrænsning Bestemmelsen sikre, at ingen dele/punkt af vindmøllerne opstilles udenfor lokalplanområdets afgrænsning. vingediameter Navhøjde 6.3 Hver vindmølle skal have en installeret effekt på minimum 2,3 MW. Bestemmelsen opfylder Skive kommunes målsætning om, at få størst muligt udbytte af de udpegede vindmølleområder i Kommuneplantillæg Vindmøllernes totalhøjde fastsættes til at være minimum 120 meter og maksimalt 131 meter. Højden måles fra naturlig terræn til vingespids, når spidsen er højst over terræn Forholdet mellem navhøjde og rotordiameter skal være mellem 1:1,1 og 1:1,3. Vindmøllernes fundamenter skal tildækkes så højst 1 meter af soklen er synlig over terræn. Naturligt terræn Fundament 6.4 Der kan opføres op til tre fælles teknik-/kabelskabe i forbindelse med nettilslutningen af vindmølleområdet. Vindmøllernes transformere skal indbygges i nacellen (generatorhuset) eller i tårnet. Bestememlsen fastlægger maksimalt antal og dimensioner af evtentuelle teknik- og kabelskabe Vindmøllebegreber - jf. 6.3 TTeknik-/kabelskabe må maksimalt have et grundareal på 30 m 2 og en højde på 3 meter. Teknik-/kabelskabe skal placeres i umiddelbar nærhed af møllerne. Eksempel på udseende af et teknik- / kabelskab - jf. 7.5 Lokalplan nr April Lokalplanens bestemmelser

19 Lokalplanens bestemmelser Bemærkninger Illustrationer 7 Bebyggelsens ydre fremtræden 7.1 Vindmøllerne i området skal være ensartede med samme rotordiameter og navhøjde. 7 Bebyggelsens ydre fremtræden Bestemmelsen sikre at vindmøllerne fremstår ens. Vindmøllerne skal opføres med lukkede, koniske rørtårn. Rotorerne skal have tre vinger og omdrejningsretningen skal være med uret set med ryggen mod vinden. 7.2 Vindmøllernes tårn, nacelle (generatorhus) og rotor skal fremstå i en lys grå farve, og farven må ikke være mørkere end RAL 7035 (af hensyn til flysikkerheden). Bestemmelsen svarer til gældende krav fra Statens Luftfartsvæsen. Vingerne skal være antirefleksbehandlede svarende til et glanstal på ca Der må ikke opsættes reklamer eller skilte inden for lokalplanområdet, dog tillades mølleproducentens logo på hver side af møllernes nacelle (generatorhus). Bestemmelserne sikrer, at vindmøllerne ikke fremstår som reklamesøjler, men så neutrale som muligt i landskabet. Illustration af omdrejningsretning - jf Vindmøllerne skal afmærkes af hensyn til lufttrafikken efter krav fra Statens Luftfartsvæsen i henhold til de til enhver tid gældende regler. Afmærkningen af hver mølle omfatter to lavintensive, fast, røde lys på candela, som monteres øverst på nacellen (generatorhuset), så lyset altid er synligt 360 grader i et vandret plan. Bestemmelsen overholder Statens Luftfartsvæsens regler omkring afmærkning af vindmøller. 10 candela svarer til lyset fra en 8,5 W glødepære og 30 candela svarer til lyset fra en 25 W glødepære. Anden permanent belysning af møllerne med tilhørende anlæg er ikke tilladt. 7.5 Teknik-/kabelskabe skal fremstå i en mørk grøn, blå, brun eller grå farve, der videst muligt falder ind i omgivelserne. Bestemmelsen sikrer, at teknik-/kabelskabe ikke virker dominerende i landskabet. Eksempel på lysafmærkning af vindmølle - jf. 7.4 Lokalplan nr April Lokalplanens bestemmelser

20 Lokalplanens bestemmelser Bemærkninger Illustrationer 8 Ubebyggede arealer og beplantning 8.1 Ubebyggede arealer, som ikke anvendes til adgangsveje, arbejds- og vendepladser, skal så vidt muligt fortsat anvendes til landbrugsmæssig drift. Herved sikres det, at den eksisterende anvendelse kan fortsætte. 8.2 Der må højst foretages terrænregulering på +/- 1 meter i forhold til eksisterende terræn ved opstilling af vindmøllerne. Herved sikres det, at landskabet omkring vindmøllerne ikke væsenligt ændrer karakter. Terrænreguleringer skal udføres med bløde overgange, så det færdige terræn fremstår som en naturlig del af landskabet. 8.3 Omkring eventuelle teknikhuse skal der på alle sider etableres afskærmende beplantning. 8.4 Ubebyggede arealer må ikke bruges til oplag. 9 Tekniske anlæg 9.1 Elkabler mellem de enkelte vindmøller og teknik-/kabelskabe skal fremføres som jordkabler. 9.2 Nettilslutning skal ske via jordkabler. Herved sikres det, at teknik-/kabelskabe ikke fremstår dominerende i landskabet. Bestemmelsen sikrer, at området omkring vindmøllerne ikke fremstår som oplagsplads, men som naturområder. 9 Tekniske Anlæg Bestemmelserne sikrer, at alle elkabler i og omkring lokalplanområdet vil være usynlige, så den visuelle effekt af vindmølleparken bliver mindst muligt. Terrænregulering på maksimum 1 meter Illustration - Terrænregulering - jf Ibrugtagelse af ny bebyggelse 10.1 Vilkår for meddelt tilladelse til at påbegynde anlægget i henhold til Bekendtgørelse nr af 6. december 2006 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af Lov om planlægning (VVMtilladelse), skal være opfyldt inden vindmøllerne kan tages i brug. 10 Ibrugtagelse af ny bebyggelse VVM- og MV-redegørelse er udarbejdet og sendt i offentlig høring sammen med nærværende lokalplan MILJØRAPPORT Vindmøller ved Bajlum/Vium NOVEMBER VURDERINGER AF VIRKNINGERNE PÅ MILJØET (VVM) - MILJØVURDERING (MV) VVM- og MV-redegørelse for projektet - jf Lokalplan nr April Lokalplanens bestemmelser

21 Lokalplanens bestemmelser Bemærkninger Illustrationer 10.2 Jævnfør VVM tilladelse til opstilling af vindmøller ved Bajlum/Vium d. xx. april 2011 skal vindmøllerne opfylde punkt 4 (støj) i tilladelsen. Inden vindmøllerne opføres skal vindmøllerne anmeldes til Skive Kommune. Anmeldelsen skal vedlægges dokumentation for, at støjgrænser i Vindmøllestøjbekendtgørelsen overholdes for hele vindmøllegruppen. Når vindmøllerne er sat i drift skal der iværksættes støjmålinger og -beregninger som dokumentation for, at Vindmøllestøjbekendtgørelsens støjgrænser ikke overskrides. Støjbelastningen skal bestemmes efter retningslinierne i Vindmøllebekendtgørelsens bilag 1 og angives som det ækvivalente, korrigerede, A-vægtede støjniveau i 1,5 m s højde ved vindhastigheder korrigeret til 10 meters højde på henholdsvis 6 m/s og 8 m/s ved en ruhedslængde på 0,05 meter. Efterfølgende målinger skal udføres som Miljømåling - ekstern støj, jf. bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger udført af akkrediterede laboratorier, certificerede personer m.v. Husstandsvindmøller: Støjgrænser 42 db(a) ved en vindhastighed 6 m/s 44 db(a) ved en vindhastighed 8 m/s I det mest støjbelastede punkt ved udendørs opholdsarealer højst 15 m fra nabobeboelse i det åbne land 37 db(a) ved en vindhastighed 6 m/s 39 db(a) ved en vindhastighed 8 m/s I det mest støjbelastede punkt ved udendørs opholdsarealer i områder til støjfølsom arealanvendelse (f.eks. bolig- institutions-, sommerhus- eller kolonihaveformål) Udendørs opholdsareal 15 m målt fra vilkårligt punkt på facade db db db db 10.3 Vindmøllerne skal anmeldes til Statens Luftfartsvæsen og afmærkes efter Statens Luftfartsvæsens anvisninger. Bestememlsen overholder gældende regler herom. Illustration af støjgrænser - jf Inden vindmøllerne kan tages i brug, skal området være ryddet for byggeaffald. Bestemmelsen sikrer, at lokalplanområdet og dets omgivelser ikke skæmmes og forurenes af byggeaffald. 11 Aflysning af lokalplan 11.1 Efter den endelige vedtagelse og offentlige bekendtgørelse af denne lokalplan, ophæves lokalplan nr For et område ved Viumvej (DAKA) til erhvervsformål og lokalplan nr For et område ved Viumvej i Roslev for de dele, der er omfattet af lokalplan nr Vindmølleområde Bajlum/Vium. 11 Aflysning af lokalplan Bestemmelsen sikrer den delvise aflysning af de to eksisterende lokalplaner, som lokalplanområdet i denne lokalplan er sammenfaldende med. Lokalplan nr For et område ved Viumvej (DAKA) til erhvervsformål blev vedtaget af byrådet d. 7. september Lokalplan nr For et område ved Viumvej (udlagt til skydebane og folkeracerbane) blev vedtaget d. 25. marts Illustration (med rød skravering) af arealerne, hvor lokalplan nr. 50 og 90 ophæves som følge af, at arealerne fremover i stedet vil være omfattet af lokalplan nr jf Lokalplan nr April Lokalplanens bestemmelser

22 Lokalplanens bestemmelser Bemærkninger Illustrationer 12 Landzonetilladelser 12.1 Lokalplanen erstatter de tilladelser efter planlovens 35 (landzonetilladelse) som ellers ville være nødvendige for lokalplanens virkeliggørelse, dog under følgende forudsætning. 12 Retsvirkninger Hermed erstatter lokalplanens bestemmelser de landzonetilladelser til udstykning, bebyggelse eller ændret anvendelse, der ellers ville være nødvendige for lokalplanens virkeliggørelse. Før 12.2 Jævnfør VVM tilladelse til opstilling af vindmøller ved Bajlum/Vium d. xx. april 2011 punkt 6 (ophør), skal vindmøllerne inklusiv fundamenter og tekniske installationer fjernes af vindmølleejer inden ét år efter driften er ophørt. Fundamenter skal fjernes ned til l meters dybde. Bestemmelsen sikre, at området - når vindmøller ikke længere producerer el - føres til tilbage til samme status/anvendelse som før vindmøllerne opsættes. Efter Fundament skal fjernes 1 meter under terræn Driften anses for ophørt når der ikke har været produceret strøm i 1 år Jævnfør VVM tilladelse til opstilling af vindmøller ved Bajlum/Vium d. xx. april 2011 skal vindmøllerne opfylde punkt 5 (skyggekast) i tilladelsen De vindmøller, som giver skyggegener skal være udstyrret med et styringssystem (der kan lave et såkaldt miljøstop), som sikrer, at 12.3 overholdes. Illustration vedrørende fjernelse af fundament når vindmøllerne efter endt brug skal fjernes - jf Ved driften af vindmøllerne skal det sikres at ingen nabo påvirkes over ti timers skyggekast om året. Til overholdelse af dette skal vindmøllerne være forsynet med et softvareprogram, som sikrer, at vindmøllerne stopper i de mest kritiske perioder. 13 Retsvirkninger 13.1 Når lokalplanen er endeligt vedtaget og offentliggjort, må ejendomme, der er omfattet af planen kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med lokalplanens bestemmelser. 13 Retsvirkninger Bestemmelserne beskriver, at lokalplanen pålægger ikke handlepligt, og al eksisterende anvendelse kan fortsætte, men nye aktiviteter/anvendelser i lokalplanens område skal overholde lokalplanens bestemmelser Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører ikke i sig selv pligt til at udføre de anlæg, der er indeholdt i planen. Skyggediagram fra VVM-rapport (side 190) ved Bajlum/Vium - jf Lokalplan nr April Lokalplanens bestemmelser

Tillæg nr 27 - Vindmøller syd for Gjurup

Tillæg nr 27 - Vindmøller syd for Gjurup Tillæg nr 27 - Vindmøller syd for Gjurup Forslag Dato for offentliggørelse af forslag 10. april 2013 Høringen starter 10. april 2013 Høringen slutter 5. juni 2013 Redegørelse Med dette kommuneplantillæg

Læs mere

Lokalplan nr. 54. Bakkely Vindmøllepark. Indhold: STEVNS KOMMUNE. side 1 side 1

Lokalplan nr. 54. Bakkely Vindmøllepark. Indhold: STEVNS KOMMUNE. side 1 side 1 Lokalplan nr. 54 Bakkely Vindmøllepark Indhold: Lokalplanens baggrund Lokal planområdet Lokal planens ind hold Lokalplanens bestemmelser Vedtagelsespåtegning side 1 side 1 side 1 side 3 side 5 Kortbilag

Læs mere

Tillæg nr. 7B. Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan Område til vindmøller ved Videbæk Mose. Ringkøbing-Skjern Kommune

Tillæg nr. 7B. Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan Område til vindmøller ved Videbæk Mose. Ringkøbing-Skjern Kommune Tillæg nr. 7B Til Ringkøbing-plan 2009-2021 Område til vindmøller ved Videbæk Mose Kort- & Matrikelstyrelsen og Ringkøbing- Ringkøbing- 16. august 2011 1 FORORD TIL KOMMUNEPLANTILLÆGGET Kommuneplantillægget

Læs mere

Lokalplan nr. 46. for opsætning af vindmøller i Elkenøre

Lokalplan nr. 46. for opsætning af vindmøller i Elkenøre Lokalplan nr. 46 for opsætning af vindmøller i Elkenøre Indledning...3 Lokalplan nr. 46...3 Redegørelse...3 Baggrund...3 Formål...3 Beliggenhed...3 Eksisterende forhold...3 Omgivende landskab...3 Fremtidige

Læs mere

Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan Område til vindmøller ved Videbæk Mose

Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan Område til vindmøller ved Videbæk Mose Forslag til Tillæg nr. 7A Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan 2009-2021 Område til vindmøller ved Videbæk Mose Kort- & Matrikelstyrelsen og Ringkøbing-Skjern Kommune Ringkøbing-Skjern Kommune 15. marts 2011

Læs mere

Cirkel Energi Farvervej 35 8800 Viborg Att.: John Nielsen Mail: jni@cirkelenergi.dk. Den 27. oktober 2014

Cirkel Energi Farvervej 35 8800 Viborg Att.: John Nielsen Mail: jni@cirkelenergi.dk. Den 27. oktober 2014 Cirkel Energi Farvervej 35 8800 Viborg Att.: John Nielsen Mail: jni@cirkelenergi.dk Den 27. oktober 2014 Tøndering Kirkevej 16, Tøndering Landzonetilladelse til husstandsvindmølle Teknisk Forvaltning har

Læs mere

KOMMUNEPLAN 2004-2016 Gl. Varde Kommune Tillæg 33

KOMMUNEPLAN 2004-2016 Gl. Varde Kommune Tillæg 33 KOMMUNEPLAN 2004-2016 Gl. Varde Kommune Tillæg 33 Varde Kommune September 2007 Tillæg nr. 33 til Kommuneplan 2004-2016, Gl. Varde Kommune Baggrund Baggrunden for kommuneplantillægget er et ønske om at

Læs mere

Forslag til. Tillæg nr. 24. Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan Område til Vindmøller ved Brejning. Ringkøbing-Skjern Kommune

Forslag til. Tillæg nr. 24. Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan Område til Vindmøller ved Brejning. Ringkøbing-Skjern Kommune Forslag til Tillæg nr. 24 Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan 2013-2025 Område til Vindmøller ved Brejning Ringkøbing-Skjern Kommune Dato_måned 2013 FORORD TIL KOMMUNEPLANTILLÆGGET Kommuneplantillægget fastlægger

Læs mere

Tillæg 33. Silkeborg Kommuneplan

Tillæg 33. Silkeborg Kommuneplan Tillæg 33 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Vedtaget af Silkeborg Byråd den 21. december 2015 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Tillæg 33 til Kommuneplan 2013-2025. Silkeborg Byråd har 21. december 2015

Læs mere

Tillæg nr. 12b. Til Kommuneplan for Ringkøbing-Skjern Kommune. For et område til vindmøller ved Troldhede. Ringkøbing-Skjern Kommune

Tillæg nr. 12b. Til Kommuneplan for Ringkøbing-Skjern Kommune. For et område til vindmøller ved Troldhede. Ringkøbing-Skjern Kommune Tillæg nr. 12b Til Kommuneplan 2009-2021 For et område til vindmøller ved Troldhede Fremlagt i offentlig høring som Tillæg nr. 8b til Temaplan for vindmøller i Ringkøbing-Skjern Kommune (Kommuneplantillæg

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Torrild

Debatoplæg Vindmøller ved Torrild Debatoplæg Vindmøller ved Torrild Debatperiode: 16. april 2014 til den 14. maj 2014 Visualisering af 3 nye vindmøller med en totalhøjde på 100 meter, set fra det sydlige Torrild Baggrund Byrådet har i

Læs mere

Forslag til Lokalplan nr. 543

Forslag til Lokalplan nr. 543 PLAN, BYG OG MILJØ Forslag til Lokalplan nr. 543 For vindmøller ved St. Løgtvedgård Forslag til Tillæg nr. 9 til Kalundborg Kommuneplan 2009-2021 Forslaget er fremlagt fra den til den Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vindmøller ved Bajlum/Vium APRIL Sammenfattende redegørelse.

Vindmøller ved Bajlum/Vium APRIL Sammenfattende redegørelse. Vindmøller ved Bajlum/Vium APRIL 2011 Sammenfattende redegørelse www.skive.dk Indhold 1 2 3 4 5 6 Indledning og baggrund...3 Planvedtagelse...3 Integrering af miljøhensyn i planerne...4 Miljørapportens

Læs mere

Vindmøller ved Bredlund. Oplæg til debat. Planlægning for to 150 m høje vindmøller

Vindmøller ved Bredlund. Oplæg til debat. Planlægning for to 150 m høje vindmøller Vindmøller ved Bredlund Oplæg til debat Planlægning for to 150 m høje vindmøller Juni 2015 Oplæg til debat om vindmøller ved Bredlund Møllerne visualiseret fra nordøst fra Godrumvej. SFP WIND Denmark ApS

Læs mere

Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232

Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232 Dansk Vindenergi ApS Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232 Frederikshavn Kommune Att.: Lene Morthensen Rådhus Alle 100 9900 Frederikshavn

Læs mere

Lokalplan 049 Tillæg 003 til kommuneplan 2009

Lokalplan 049 Tillæg 003 til kommuneplan 2009 Lokalplan 049 Tillæg 003 til kommuneplan 2009 Vindmøller ved Krashave Indsigelsesfrist XX. xxxx 2012 XXXX 2012 OFFENTLIG HØRING TIL XX. xxxx 2012 Indsigelser og ændringsforslag Forslagene til kommuneplantillæg

Læs mere

Mini- og husstandsmøller i Danmark

Mini- og husstandsmøller i Danmark Mini- og husstandsmøller i Danmark Kommunernes planlægning, regler og godkendelser Indlæg ved Kristian Ditlev Frische Vindmøllesekretariatet - Miljøministeriet De tre central love: Byggeloven Miljøbeskyttelsesloven

Læs mere

Lokalplan nr. 116. Lokalplan nr. 360 Område til teknisk anlæg (solcelleanlæg), Arnborgvej, øst for Skjern. er d. 21.01.2014 blevet delvis aflyst.

Lokalplan nr. 116. Lokalplan nr. 360 Område til teknisk anlæg (solcelleanlæg), Arnborgvej, øst for Skjern. er d. 21.01.2014 blevet delvis aflyst. Lokalplan nr. 116 er d. 21.01.2014 blevet delvis aflyst. Det aflyste område er i stedet omfattet af: Lokalplan nr. 360 Område til teknisk anlæg (solcelleanlæg), Arnborgvej, øst for Skjern. Lokalplan nr.

Læs mere

Lokalplan nr. 301. For et vindmølleområde ved Gørup nord for Ulbjerg

Lokalplan nr. 301. For et vindmølleområde ved Gørup nord for Ulbjerg For et vindmølleområde ved Gørup nord for Ulbjerg Læsevejledning En lokalplan fastlægger, hvordan et område må bruges fremover. Reglerne for lokalplaner er fastlagt i lov om planlægning. Lokalplanen er

Læs mere

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 For et boligområde ved Hovedgaden 2 i Løgstrup Forslag Ovenfor ses luftfoto med markering af eksisterende lokalplan samt skravering af tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 315.

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Donsted

Debatoplæg Vindmøller ved Donsted DEBATOPLÆG 6. februar 2013 til den 6. marts 2013 Visualisering af 4 nye vindmøller på 130 meter, set fra Hyttenvej Skagen Frederikshavn Sæby Debatoplæg Vindmøller ved Donsted rojekt: Baggrund Frederikshavn

Læs mere

Vindmøller ved Åsted DECEMBER 2010. Kommuneplantillæg nr. 12 til Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune vindmølleområde 4.V6. www.skive.

Vindmøller ved Åsted DECEMBER 2010. Kommuneplantillæg nr. 12 til Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune vindmølleområde 4.V6. www.skive. FO FO R RS SL LA AG G Vindmøller ved Åsted DECEMBER 2010 Kommuneplantillæg nr. 12 til Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune vindmølleområde 4.V6 www.skive.dk/vindenergi INDLEDNING OG BAGGRUND Skive Kommune

Læs mere

VVM-tilladelse Testvindmølle ved Drantum, Ikast- Brande Kommune

VVM-tilladelse Testvindmølle ved Drantum, Ikast- Brande Kommune VVM-tilladelse Testvindmølle ved Drantum, Ikast- Brande Kommune Oktober 2016 Indhold 1. VVM-tilladelse til testvindmølle ved Drantum, Ikast-Brande Kommune 3 1.1 Indledning 3 1.2 Baggrund 3 1.3 Beskrivelse

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg

Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg Debatperiode i 4 uger: Fra mandag den 5. januar 2015 til mandag den 2. februar 2015. Oplæg til debat om vindmøller ved Aunsbjerg Ecopartner Aps. og lodsejer Holger Preetzmann

Læs mere

Vindmøller nær Timlundvej ved Stakroge. Udkast til VVM-tilladelse BILAG 4

Vindmøller nær Timlundvej ved Stakroge. Udkast til VVM-tilladelse BILAG 4 Vindmøller nær Timlundvej ved Stakroge Udkast til VVM-tilladelse BILAG 4 UDKAST til VVM-tilladelse for vindmølleprojekt ved Stakroge Stakroge Vindmøllepark ApS har søgt om tilladelse til at opstille fem

Læs mere

Vindmøller ved Marsvinslund. Oplæg til debat. Planlægning af 3 nye 130 m høje vindmøller

Vindmøller ved Marsvinslund. Oplæg til debat. Planlægning af 3 nye 130 m høje vindmøller Vindmøller ved Marsvinslund Oplæg til debat Planlægning af 3 nye 130 m høje vindmøller September 2014 Oplæg til debat om vindmøller ved Marsvinslund SPF WIND Denmark ApS har søgt Silkeborg Kommune om at

Læs mere

DEBATOPLÆG. Vindmøller ved Ålsrode. Norddjurs Kommune april 2015. Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.

DEBATOPLÆG. Vindmøller ved Ålsrode. Norddjurs Kommune april 2015. Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs. DEBATOPLÆG Vindmøller ved Ålsrode Norddjurs Kommune april 2015 UDVIKL INGSFOR V A L T NINGE N Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Visualisering af 150 meter høje vindmøller,

Læs mere

Tillæg nr. 10 til Kommuneplan 2009-2021 for Lemvig Kommune EKSISTERENDE VINDMØLLEOMRÅDE 8 IFØLGE KOMMUNEPLAN 2009 2021

Tillæg nr. 10 til Kommuneplan 2009-2021 for Lemvig Kommune EKSISTERENDE VINDMØLLEOMRÅDE 8 IFØLGE KOMMUNEPLAN 2009 2021 FORSLAG Tillæg nr. 10 til Kommuneplan 2009-2021 Tillæg nr. 10 til Kommuneplan 2009-2021 er udarbejdet med henblik på: - at ændre afgrænsningen af det fremtidige rammeområde vindmølleområde 8 kommuneplanområde

Læs mere

Oplæg til debat om vindmøller syd for Låsby

Oplæg til debat om vindmøller syd for Låsby Oplæg til debat om vindmøller syd for Låsby Oplæg til debat om vindmøller syd for Låsby SPF WIND Denmark ApS har søgt Silkeborg Kommune og Skanderborg Kommune om, at opføre tre vindmøller syd for Låsby.

Læs mere

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse: Den 13. marts 2013 samledes Taksationsmyndigheden på Vestre Skivevej 93, 7800 Skive.

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse: Den 13. marts 2013 samledes Taksationsmyndigheden på Vestre Skivevej 93, 7800 Skive. Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedr. ejendommen Vestre Skivevej 93, 7800 Skive, matrikel nr. 7t, Vester Børsting By som følge af opstilling af vindmøller ved Øster Børsting i henhold til

Læs mere

Vindmølleområde mellem Roager og Høm

Vindmølleområde mellem Roager og Høm Forslag til lokalplan nr. 37-030-0001 Roager Landområde Vindmølleområde mellem Roager og Høm Forslag af 7. juni 2010 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse

Læs mere

Vindmølleområde ved Gilbjergvej

Vindmølleområde ved Gilbjergvej Vindmølleområde ved Gilbjergvej Kommuneplantillæg nr. 7 Forslag Maj 2011 Forord Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en fysisk plan, der fastlægger de fremtidige forhold indenfor lokalplanens område.

Læs mere

1 : KOMMUNE NR ODDER LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE TIL VINDMØLLE PÅ GERSDORFFSLUND VED HØJBYVEJ I HOV

1 : KOMMUNE NR ODDER LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE TIL VINDMØLLE PÅ GERSDORFFSLUND VED HØJBYVEJ I HOV 1 : 25.000 ODDER LOKALPLAN KOMMUNE NR. 5019 FOR ET OMRÅDE TIL VINDMØLLE PÅ GERSDORFFSLUND VED HØJBYVEJ I HOV Odder Kommune Lokalplan nr. 5019 Lokalplan for et område til en vindmølle beliggende på Gersdorffslund

Læs mere

a. at der kan placeres vindmøller i det åbne land. d. at der opnås bedst mulig udnyttelse af områdets vindressourcer.

a. at der kan placeres vindmøller i det åbne land. d. at der opnås bedst mulig udnyttelse af områdets vindressourcer. SUSÅ KOMMUNE Lokalplan nr.l.z.6 - vindmøllegruppe Viborggård. REDEGØRELSE INDLEDNING Lokalplanen er udarbejdet med henblik på udnyttelse af det i tillæg nr.1 til Suså Kommunes Kommuneplan udlagde vindmølleområde

Læs mere

Lokalplan nr. 304. For et vindmølleområde mellem Frederiks og Skelhøje

Lokalplan nr. 304. For et vindmølleområde mellem Frederiks og Skelhøje For et vindmølleområde mellem Frederiks og Skelhøje Læsevejledning En lokalplan fastlægger hvordan et område må bruges i fremtiden. Reglerne for lokalplaner er beskrevet i lov om planlægning. Lokalplanen

Læs mere

LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ. Redegørelse. Lokalplanen og den overordnede planlægning. Lokalplanens indhold

LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ. Redegørelse. Lokalplanen og den overordnede planlægning. Lokalplanens indhold LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ Redegørelse Lokalplanen og den overordnede planlægning Lokalplanområdet er beliggende i landzone. Området er i kommuneplanen udlagt som en del af område

Læs mere

Debatoplæg om Vindmøller ved Lavensby

Debatoplæg om Vindmøller ved Lavensby Debatoplæg om Vindmøller ved Lavensby - Indkaldelse af forslag og idéer Debatperiode 6. februar til 6. marts 2013 Februar 2013 Vindmøller ved Lavensby Visualiseringen på forsiden viser 5 stk. vindmøller

Læs mere

Vedtagelsen betyder, at byggeri og anlæg samt ændring af den bestående anvendelse af en ejendom, skal ske som angivet i planen.

Vedtagelsen betyder, at byggeri og anlæg samt ændring af den bestående anvendelse af en ejendom, skal ske som angivet i planen. Returadresse Plan, Udvikling og Kultur Rødkløvervej 4 6950 Ringkøbing Sagsbehandler Johnny Christensen Direkte telefon 9974 1279 E-post planlagning@rksk.dk Dato 8. september 2010 Sagsnummer 2009100801A

Læs mere

Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 84 for en golfbane ved Torup August 2017

Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 84 for en golfbane ved Torup August 2017 Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 84 for en golfbane ved Torup August 2017 Natur og Udvikling Hvorfor laver vi en lokalplan? I en række tilfælde kræver loven, at vi skal lave en lokalplan. Det er

Læs mere

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE 11 - THYBORØN BY PLEJEHJEM I THYBORØN LOKALPLAN NR. 34 FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE Thyborøn-Harboøre kommune LOKALPLAN NR. 34 Plejehjem Godthåbs vej i Thyborøn Indholdsfortegnelse: Side REDEGØRELSE:...

Læs mere

SYDLANGE LAND KOMMUNE

SYDLANGE LAND KOMMUNE SYDLANGE LAND KOMMUNE Lokalpian 3.06 For vindmølle Oureve i 11 Hvad er en lokalpian? Ifølge lov om planlægning har kommunalbestyrelsen pligt til at udarbejde en lokaiplan, før der gennemføres større udstykninger

Læs mere

Forlængelse af klagefrist for udstedt kommuneplantillæg og VVMtilladelse

Forlængelse af klagefrist for udstedt kommuneplantillæg og VVMtilladelse Byer J.nr. ode-200-00026 Ref. xsizi Den 5. januar 2010 Forlængelse af klagefrist for udstedt kommuneplantillæg og VVMtilladelse Ved en fejl er det udstedte kommuneplantillæg for vindmøller ved Rens Hedegård

Læs mere

November 2014. Vindmøller nord for Krejbjerg. sammenfattende redegørelse. www.skive.dk

November 2014. Vindmøller nord for Krejbjerg. sammenfattende redegørelse. www.skive.dk Vindmøller nord for Krejbjerg November 2014 sammenfattende redegørelse Indhold Indledning og baggrund 3 Planvedtagelse 4 Integrering af miljøhensyn i planerne 4 Miljørapportens betydning og udtalelser

Læs mere

Lokalplan 245. Lokalplan for et vindmølleområde på Endelave TEKNISK FORVALTNING

Lokalplan 245. Lokalplan for et vindmølleområde på Endelave TEKNISK FORVALTNING Lokalplan 245 Lokalplan for et vindmølleområde på Endelave TEKNISK FORVALTNING Juni 2007 Lokalplan 245 Indhold Indhold Redegørelse Baggrund for udarbejdelse af lokalplanen 4 Området i dag 4 Lokalplanens

Læs mere

vindmøller, øst for Rendbæk Indkaldelse af ideer og synspunkter Invitation til borgermøde

vindmøller, øst for Rendbæk Indkaldelse af ideer og synspunkter Invitation til borgermøde 1 MØLLE SKJULT AF BEPLANTNING Vindmøller øst for Rendbæk Indkaldelse af ideer og synspunkter Jammerbugt Kommune planlægger nu for opstilling af vindmøller øst for Rendbæk. Det nye vindmølleområde forventes

Læs mere

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse: Den 25. juni 2013 samledes Taksationsmyndigheden på Purhusvej 4, Ørrild, 8990 Fårup.

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse: Den 25. juni 2013 samledes Taksationsmyndigheden på Purhusvej 4, Ørrild, 8990 Fårup. Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedr. ejendommen Purhusvej 4, Ørrild, 8990 Fårup som følge af opstilling af vindmøller ved Trikelshøj i henhold til lokalplan nr. 573 for Randers Kommune sagsnr.

Læs mere

Offentlig høring. Fra den xx.xx.2018 til den xx.xx Udkast til tillæg nr. 1 til lokalplan nr Boligområde Mølhøjvangen, Haverslev

Offentlig høring. Fra den xx.xx.2018 til den xx.xx Udkast til tillæg nr. 1 til lokalplan nr Boligområde Mølhøjvangen, Haverslev Offentlig høring Fra den xx.xx.2018 til den xx.xx.2018 Udkast til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 2.12 Boligområde Mølhøjvangen, Haverslev Indholdsfortegnelse Hvad er en lokalplan? 1 Redegørelse 2 Lokalplanens

Læs mere

Sammenfattende redegørelse Planlægning for område til vindmøller ved Krogstrup

Sammenfattende redegørelse Planlægning for område til vindmøller ved Krogstrup Sammenfattende redegørelse Planlægning for område til vindmøller ved Krogstrup Vesthimmerlands Kommune April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund...3 2. Planvedtagelse...3 3. Integrering

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg nr. XX

Forslag til Kommuneplantillæg nr. XX Forslag til Kommuneplantillæg nr. XX Kommuneplanramme 6.T.0X Februar 2015 Kerteminde Kommune Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Tlf. 65 15 15 15 www.kerteminde.dk plan-byg@kerteminde.dk Forslag til Kommuneplantillæg

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. REDEGØRELSE 5 Baggrund for lokalplanen 5 Eksisterende forhold 5 Lokalplanens indhold 6

INDHOLDSFORTEGNELSE. REDEGØRELSE 5 Baggrund for lokalplanen 5 Eksisterende forhold 5 Lokalplanens indhold 6 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE 5 Baggrund for lokalplanen 5 Eksisterende forhold 5 Lokalplanens indhold 6 Forhold til anden planlægning 7 Planloven 7 Vindmøllecirkulæret 8 VE-loven 8 Kommuneplan 9 Zonestatus

Læs mere

Anmodning om udpegning af nyt vindmølleområde i Lemvig Kommune indsendt af gårdejer Troels Ruby, Stamphøjvej 36a, 7620 Lemvig

Anmodning om udpegning af nyt vindmølleområde i Lemvig Kommune indsendt af gårdejer Troels Ruby, Stamphøjvej 36a, 7620 Lemvig 30. april 2013 Anmodning om udpegning af nyt vindmølleområde i Lemvig Kommune indsendt af gårdejer Troels Ruby, Stamphøjvej 36a, 7620 Lemvig På lokaliteten Stamphøjvej 36a, 7620 Lemvig Indsendt til: Lemvig

Læs mere

Tillæg nr. 9 til Kommuneplan for Lemivg Kommune. Tillæg nr. 9 til Kommuneplan for Lemvig Kommune

Tillæg nr. 9 til Kommuneplan for Lemivg Kommune. Tillæg nr. 9 til Kommuneplan for Lemvig Kommune Tillæg nr. 9 til plan 2013-2025 for Lemivg Tillæg nr. 9 til plan 2013-2025 for Lemvig Tillæg nr. 9 til plan 2013-2025 er udarbejdet med henblik på: At ændre afgrænsningen af det fremtidige rammeområde

Læs mere

Der afholdes fordebat om vindmølleprojekt "Skovengen" i perioden fra den 7. august 2015 til den 4. september 2015.

Der afholdes fordebat om vindmølleprojekt Skovengen i perioden fra den 7. august 2015 til den 4. september 2015. Vindmøllepark Skovengen Der afholdes fordebat om vindmølleprojekt "Skovengen" i perioden fra den 7. august 2015 til den 4. september 2015. I fordebatperioden har du mulighed for indsende synspunkter og

Læs mere

YYY Boliglokalplan. (bygget ud fra lokalplan , Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby

YYY Boliglokalplan. (bygget ud fra lokalplan , Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby YYY Boliglokalplan (bygget ud fra lokalplan 1-2-113, Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby Indholdsfortegnelse Startredegørelse 1 Oversigtskort 2 Baggrunden 3 Projektet 4 Lokalplanområdet

Læs mere

Indholdsfortegnelse:

Indholdsfortegnelse: Lokalplan nr. 160 Indholdsfortegnelse: Redegørelse. Beskrivelse af eksisterende og planlagte arealanvendelse. Side 1 Areal, placering... A 2 Baggrund og formål med planen... A 3 Kort beskrivelse af lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 278 samt Tillæg nr. 3 til Temaplan for Vindmøller (Kommuneplantillæg 100)

Lokalplan nr. 278 samt Tillæg nr. 3 til Temaplan for Vindmøller (Kommuneplantillæg 100) Returadresse Plan, Udvikling og Kultur Rødkløvervej 4 6950 Ringkøbing Sagsbehandler Johnny Christensen Direkte telefon 9974 1279 E-post planlagning@rksk.dk Dato 3. maj 2010 Sagsnummer 2009100648A Lokalplan

Læs mere

Beskrivelse af vindmølleprojektet Kommuneplantillæg med planmæssige ændringer

Beskrivelse af vindmølleprojektet Kommuneplantillæg med planmæssige ændringer #BREVFLET# Aalborg Kommune, Plan og Udvikling Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby 14. november 2014 Deltag i debatten Nye vindmøller ved Øster Hassing Kær Aalborg Kommune har modtaget en ansøgning om

Læs mere

Forslag til tilæg nr. 9 til Kommuneplan for Lemivg Kommune. Tillæg nr. 9 til Kommuneplan for Lemvig Kommune

Forslag til tilæg nr. 9 til Kommuneplan for Lemivg Kommune. Tillæg nr. 9 til Kommuneplan for Lemvig Kommune Forslag Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013-2013 for Lemvig Kommune Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013-2025 er udarbejdet med henblik på: - At ændre afgrænsningen af det fremtidige rammeområde vindmølleormåde

Læs mere

Vindmøller Grønkærvej

Vindmøller Grønkærvej Tillæg nr. 17 til plan 2013-2025 for Lemvig Tillæg nr. 17 til plan 2013-2013 for Lemvig Tillæg nr. 17 til plan 2013-2025 er udarbejdet med henblik på: At tilpasse afgrænsningen af de tre vindmøllezoner

Læs mere

Vindmøller på Odense havneterminal ved Munkebo

Vindmøller på Odense havneterminal ved Munkebo Anmeldelse af Vindmøller på Odense havneterminal ved Munkebo Eksempel på visualisering af projektet set fra sydsydvest (EMD) Projektansøger Energi Fyn Holding A/S Att: Jette I. Kjær Sanderumvej 16 5250

Læs mere

Afgørelsen er truffet af formand Anita Rønne og ejendomsmægler Flemming F. Bentzon.

Afgørelsen er truffet af formand Anita Rønne og ejendomsmægler Flemming F. Bentzon. Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedrørende ejendommen Muldbjergvej 8, 4733 Tappernøje, som følge af opstilling af vindmøller ved St. Røttinge i henhold til lokalplan nr. 049 for Næstved Kommune

Læs mere

Godkendelse af kommuneplantillæg og Lokalplan (med Miljørapport), Vindmøller, Nørrekær Enge II, Landområde Nibe (1.

Godkendelse af kommuneplantillæg og Lokalplan (med Miljørapport), Vindmøller, Nørrekær Enge II, Landområde Nibe (1. Punkt 2. Godkendelse af kommuneplantillæg 10.014 og Lokalplan 10-7-103 (med Miljørapport), Vindmøller, Nørrekær Enge II, Landområde Nibe (1. forelæggelse) 2014-2818 By- og Landskabsforvaltningen indstiller,

Læs mere

Forslag til tillæg nr. 17 til Kommuneplan for Lemvig Kommune. Tillæg nr. 17 til Kommuneplan for Lemvig Kommune

Forslag til tillæg nr. 17 til Kommuneplan for Lemvig Kommune. Tillæg nr. 17 til Kommuneplan for Lemvig Kommune Forslag UDKAST Tillæg nr. 17 til Kommuneplan 2013-2013 for Tillæg nr. 17 til Kommuneplan 2013-2025 er udarbejdet med henblik på: At tilpasse afgrænsningen af de tre vindmøllezoner i Kommuneplan 2013-25

Læs mere

Idéoplæg. Indkaldelse af idéer og forslag Havndal vedr. nye vindmøller ved Overgaard Dalbyover. fra til

Idéoplæg. Indkaldelse af idéer og forslag Havndal vedr. nye vindmøller ved Overgaard Dalbyover. fra til Idéoplæg Indkaldelse af idéer og forslag Havndal vedr. nye vindmøller Dalbyover geodatastyrelsen, Miljøministeriet Udbyhøj Råby Gjerlev Gassum Øster Tørslev fra 16.11.2016 Asferg Spentrup Fårup Mellerup

Læs mere

Lokalplanområdet. Lokalplan 202. Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2

Lokalplanområdet. Lokalplan 202. Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2 Lokalplanområdet Lokalplan 202 Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2 TEKNISK FORVALTNING Marts 2006 Lokalplan 202 Indhold Indhold Redegørelse Baggrund for lokalplanen 4 Formål med lokalplanen 4

Læs mere

Forslag - i offentlig høring fra 14. november 2012 til 16. januar 2013

Forslag - i offentlig høring fra 14. november 2012 til 16. januar 2013 Lokalplan 1200-36 Vindmøller ved Turebylille Forslag - i offentlig høring fra 14. november 2012 til 16. januar 2013 Turebylille Turebyholmvej Sydmotorvejen Vordingborgvej Vindmøller ved Turebylille Offentlig

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 134 For et område til erhvervsformål ved Højvangsvej i Hadbjerg August 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040 E-mail: hadstenkommune@hadsten.dk

Læs mere

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Ærø Kommune Lokalplan 9-23 Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Hvad er en lokalplan En lokalplan er en detaljeret plan for et område i en kommune. Den fastlægger en række retningslinier for,

Læs mere

Tillæg nr. 38 til Herning Kommuneplan 2013-2024

Tillæg nr. 38 til Herning Kommuneplan 2013-2024 Tillæg nr. 38 til Rammeområde 72.T1 Solfangeranlæg og Kølkær Varmecentral nord for Kølkær. Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg er en del af kommuneplanen. Kommuneplanen er ikke direkte bindende

Læs mere

Afgørelsen er truffet af formand Anita Rønne og ejendomsmægler Flemming F. Bentzon.

Afgørelsen er truffet af formand Anita Rønne og ejendomsmægler Flemming F. Bentzon. Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedrørende ejendommen Muldbjergvej 4, 4733 Tappernøje, som følge af opstilling af vindmøller ved St. Røttinge i henhold til lokalplan nr. 049 for Næstved Kommune

Læs mere

VVM-anmeldelse for vindmøller vest for Stadil Ringkjøbing-Skjern Kommune - Side 2

VVM-anmeldelse for vindmøller vest for Stadil Ringkjøbing-Skjern Kommune - Side 2 23. januar 2013 Anmodning om igangsættelse af VVM-behandling for et nyt vindmølleområde i Ringkjøbing-Skjern Kommune indsendt af lodsejer Jørgen Thesbjerg Halkærvej 1, 6980 Tim VVM-anmeldelse for vindmøller

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Skodsebølle

Debatoplæg Vindmøller ved Skodsebølle Debatoplæg Vindmøller ved Skodsebølle Marts 2016 Vindmøller ved Skodsebølle Lolland Kommune er et af de steder i verden, hvor der produceres mest vedvarende energi pr. indbygger, og kommunen vil fortsætte

Læs mere

Lokalplan nr. 85. for et landsstævnestadion. Torneværksvej. Porcelænsvej. 42t. 24a

Lokalplan nr. 85. for et landsstævnestadion. Torneværksvej. Porcelænsvej. 42t. 24a Porcelænsvej Lokalplan nr. 85 for et landsstævnestadion Torneværksvej 42t 24a Rønne Kommune juli 1999 1 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund...2 Lokalplanens indhold...2 Lokalplanens

Læs mere

Vindmøller sydvest for Bækmarksbro

Vindmøller sydvest for Bækmarksbro Tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2009-2021 Tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2009-2021 er udarbejdet med henblik på: - at ændre retningslinjerne for afgrænsningen af og antallet af samt højden på vindmøller i det

Læs mere

Lokalplan nr. 286a. For et område til 3 vindmøller ved Ejstrup. Ringkøbing-Skjern Kommune

Lokalplan nr. 286a. For et område til 3 vindmøller ved Ejstrup. Ringkøbing-Skjern Kommune Lokalplan nr. 286a For et område til 3 vindmøller ved Ejstrup Ringkøbing-Skjern Kommune 20. november 2012 Lokalplanen er udarbejdet af Landinspektørfirmaet Nellemann & Bjørnkjær i samarbejde med Ringkøbing-Skjern

Læs mere

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse: Den 13. marts 2013 samledes Taksationsmyndigheden på Vestre Skivevej 80, 7800 Skive.

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse: Den 13. marts 2013 samledes Taksationsmyndigheden på Vestre Skivevej 80, 7800 Skive. Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedr. ejendommen Vestre Skivevej 80, 7800 Skive som følge af opstilling af vindmøller ved Øster Børsting i henhold til lokalplan nr. 405 for Viborg Kommune

Læs mere

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod.

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. LOKALPLAN NR. 080503 for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. GIVE KOMMUNE 1 Hvad er en lokalplan Dette hæfte er en lokalplan for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. En lokalplan er en fysisk plan,

Læs mere

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse: Den 6. februar 2014 samledes Taksationsmyndigheden på Skrosbjergvej 15C.

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse: Den 6. februar 2014 samledes Taksationsmyndigheden på Skrosbjergvej 15C. Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedr. ejendommen Skrosbjergvej 15C, 4682 Tureby som følge af opstilling af vindmøller ved Turebylille i henhold til lokalplan nr. 1200-36 for Faxe Kommune 8.

Læs mere

Debatoplæg om vindmøller ved Knaplund

Debatoplæg om vindmøller ved Knaplund Debatoplæg om vindmøller ved Knaplund Debatoplæg om Lokalplan nr. 358 og Tillæg nr. 73 til Kommuneplan 2013-2025 for Debatperiode: fra den 16. september til den 14. oktober 2016 Herning Kommune Billund

Læs mere

Debatoplæg. 8 vindmøller ved Rødby Fjord III

Debatoplæg. 8 vindmøller ved Rødby Fjord III Debatoplæg 8 vindmøller ved Rødby Fjord III September 2016 DEBATOPLÆG TIL 8 vindmøller ved Rødby Fjord III Vindmøller ved Rødby Fjord III Lolland vil være et moderne bæredygtigt samfund og et internationalt

Læs mere

Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget Teknik- & Miljøsekretariatet

Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget Teknik- & Miljøsekretariatet Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget 2014-2017 Teknik- & Miljøsekretariatet Hjørring Kommune 7. oktober 2015 Side 1. Mødedato: 7. oktober 2015 Mødet påbegyndt: kl. 08:30 Mødet afsluttet: kl. Mødested:

Læs mere

Projektbeskrivelse. Vindmøller vest for Birkende

Projektbeskrivelse. Vindmøller vest for Birkende Projektbeskrivelse Vindmøller vest for Birkende Februar 2014 1 Projektansøger: Wind1 A/S Jesper Houe Projektleder Holgersgade 1 7900 Nykøbing Mors Mobil: 22 52 30 11 E-mail: jh@wind1.dk På vegne af lodsejeren

Læs mere

Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 9 Kort nr. 2 Arealanvendelsesplan... side 11

Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 9 Kort nr. 2 Arealanvendelsesplan... side 11 SKJERN KOMMUNE LOKALPLAN NR.88 55Lokalplan nr. 88 for området til behandling af tegl, beton og asfalt ved ejendommen Mejlbyvej 5, Stauning. Udarbejdet i januar 2000 af Skjern Kommune, Teknisk Forvaltning.

Læs mere

Når du søger om opførelse af en husstandsvindmølle Teknik & Miljø

Når du søger om opførelse af en husstandsvindmølle Teknik & Miljø Vejledning om byggesager Når du søger om opførelse af en husstandsvindmølle Teknik & Miljø Udgivet af: Bornholms Regionskommune, Teknik & Miljø, Byg Skovløkken 4, Tejn 3770 Allinge Udgivet : 26. januar

Læs mere

Lokalplan 80. Bolig og erhvervsområde i Hvalsø. Hvalsø Kommune

Lokalplan 80. Bolig og erhvervsområde i Hvalsø. Hvalsø Kommune Lokalplan 80 Bolig og erhvervsområde i Hvalsø Hvalsø Kommune Orientering Regler for Lokalplaners Udarbejdelse Indhold En lokalplan er en fysisk plan, der fastlægger de fremtidige forhold indenfor et afgrænset

Læs mere

( ' )* $+ "$", + / $ * 0$ + $, " " " $$ 1 $" $ * 2 )*$$ ))* + ' * 3 4 $" #%$ % *$$ )+ * $ $ 5 * + $.$ $ $ $ 3$$6/ +

( ' )* $+ $, + / $ * 0$ + $,    $$ 1 $ $ * 2 )*$$ ))* + ' * 3 4 $ #%$ % *$$ )+ * $ $ 5 * + $.$ $ $ $ 3$$6/ + !"#$"%"&"!" # $%$%& ' $ ( ' )* $+ "$", + $- *$ - " $. / $ * 0$ + $, " " " $$ 1 $" $ * 2 )*$$ ))* + ' * 3 4 $" #%$ % *$$ )+ * $ $ 5 * + $.$ $ $ $ 3$$6/ + 6*75..8 3$$6/ + &"$$6*75..8!"# $&%$%& ' " $ * 000

Læs mere

LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej

LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej Slangerup kommune LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej Redegørelse for lokalplanens baggrund og indhold Redegørelse for lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området *

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Lokalplan nr. 94 for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Formålet med lokalplanen * Lokalplanens indhold * Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5 Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2 ÆRØ KOMMUNE Forslag til lokalplan nr. 19-9 ejendommen Søby Nørremarksvej 2 Kommuneplantillæg nr. 1 Kommuneplan 2009-2021 for Ærø Kommune Forord til lokalplanen Denne lokalplan omfatter ejendommen Søby

Læs mere

Tillæg nr. 3A til Kommuneplan for Viborg Kommune

Tillæg nr. 3A til Kommuneplan for Viborg Kommune Tillæg nr. 3A til Kommuneplan 2013-2025 for Viborg Kommune Retningslinjer og rammebestemmelser for et vindmølleområde ved Kirkebækvej sydøst for Romlund Rammeområde 04.VM.07_T3 Forslag Tillæggets område

Læs mere

FORSLAG Offentligt fremlagt 12. januar - 9. marts 2011

FORSLAG Offentligt fremlagt 12. januar - 9. marts 2011 FORSLAG Offentligt fremlagt 12. januar - 9. marts 2011 Lokalplan nr. 239 Vindmølleområde Lindum Teknisk Forvaltning - Vedtaget 21. december. 2011 Planloven Lov om planlægning (Planloven) er grundlaget

Læs mere

Nye mulige fremtidige vindmølleområder i Salling

Nye mulige fremtidige vindmølleområder i Salling Tillæg nr. 6 til Regionplan 2005 for Viborg Amt Nye mulige fremtidige vindmølleområder i Salling VIBORG AMT - Miljø og Teknik J.nr. 8-52-6-2-4-05 Tillæg nr. 6 til Regionplan 2005 for Viborg Amt er udarbejdet

Læs mere

FORSLAG TIL TILLÆG NR. VINDMØLLER VED ULVEMOSEN OG BÆKHEDE PLANTAGE ENKELTOMRÅDE 25.10.T01 VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2010-2022 - FEBRUAR 2013

FORSLAG TIL TILLÆG NR. VINDMØLLER VED ULVEMOSEN OG BÆKHEDE PLANTAGE ENKELTOMRÅDE 25.10.T01 VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2010-2022 - FEBRUAR 2013 Næsbjerg Rousthøje Årre Roust 28 FORSLAG TIL TILLÆG NR. VINDMØLLER VED ULVEMOSEN OG BÆKHEDE PLANTAGE ENKELTOMRÅDE 25.10.T01 VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2010-2022 - FEBRUAR 2013 VEJLEDNING OFFENTLIG HØRING

Læs mere

Lokalplan nr Albertslund syd - Sportsplads. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune.

Lokalplan nr Albertslund syd - Sportsplads. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 4.3.1 Albertslund syd - Sportsplads Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

Debatoplæg om vindmøller ved Lønborg Hede

Debatoplæg om vindmøller ved Lønborg Hede Debatoplæg om vindmøller ved Lønborg Hede Debatoplæg om udvidelse af vindmølleparken Lønborg Hede (Lønborg Hede II) Tillæg nr. 59 til Kommuneplan 2013-2025 for Ringkøbing-Skjern Kommune Debatperiode: fra

Læs mere

Lokalplan nr. 857/6. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus

Lokalplan nr. 857/6. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus Lokalplan nr. 857/6 Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus PURHUS KOMMUNE Oktober 2003 VEJLEDNING Purhus Kommune Rådhuset Teknik og Miljø Bakkevænget

Læs mere

Debatoplæg om vindmøller ved Holmen 2

Debatoplæg om vindmøller ved Holmen 2 Debatoplæg om vindmøller ved Holmen 2 Udvidelse af vindmøllepark ved Holmen Debatoplæg om Lokalplan nr. 400 og Tillæg nr. 62 til Kommuneplan 2013-2025 for Ringkøbing-Skjern Kommune Debatperiode: fra den

Læs mere

til Kommuneplan , for et område til testvindmøller mellem Sdr. Vium og Lyne

til Kommuneplan , for et område til testvindmøller mellem Sdr. Vium og Lyne Forslag til Tillæg nr. 43 til, for et område til testvindmøller mellem Sdr. Vium og Lyne Geodatastyrelsen og Ringkøbing-Skjern Kommune Ringkøbing-Skjern Kommune 16. august 2016 1 Forord Kommuneplantillægget

Læs mere

DEBATOPLÆG. Nyt vindmølleområde ved Bursø nord for Holeby

DEBATOPLÆG. Nyt vindmølleområde ved Bursø nord for Holeby DEBATOPLÆG Nyt vindmølleområde ved Bursø nord for Holeby November 2010 Nyt vindmølleområde ved Bursø nord for Holeby I planstrategien for Lolland Kommune fremhæves, at Lolland er det sted i verden, hvor

Læs mere